BÜYÜK ĐSTANBUL OTOBÜS ĐŞLETMELERĐ A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜYÜK ĐSTANBUL OTOBÜS ĐŞLETMELERĐ A.Ş."

Transkript

1 BÜYÜK ĐSTANBUL OTOBÜS ĐŞLETMELERĐ A.Ş FAALĐYET RAPORU

2 ĐÇĐNDEKĐLER KONU SAYFA NO OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ FAALĐYET RAPORU 3 I-GĐRĐŞ 3 II-FAALĐYETLER 8 1. YATIRIMLAR 8 A. SAMSUN/HAVZA ŞEHĐRLERARASI OTOBÜS TERMĐNALĐ 8 B.SAMSUN/ÇARŞAMBA ŞEHĐRLERARASI OTOBÜS TERMĐNALĐ 9 C.ELĐT YATIRIM ORGANĐZASYON SAN.AŞ. 11 D.DURUSU PARK OTELĐ 13 E.BEYKOZ / ĐSTANBUL ARSA ALIMI MAL VE HĐZMET ÜRETĐMĐNE ĐLĐŞKĐN FAALĐYETLER 14 BÜYÜK ĐSTANBUL OTOGARI RAKAMSAL DEĞERLERĐ 18 ĐŞLETMELER VE HĐZMET ALANLARI 19 BĐO ĐŞYERĐ RAKAMSAL DAĞILIMI 20 SAMSUN ŞEHĐRLERARASI OTOBÜS TERMĐNALĐ 22 KAYSERĐ ŞEHĐRLERARASI VE ĐLÇELER OTOBÜS TERMĐNALĐ 22 ĐLETĐŞĐM FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER 25 BĐLANÇO NOTLARI ĐDARĐ FAALĐYETLER 67 III-KAR DAĞITIM ÖNERĐSĐ VE SONUÇ 68 1

3 BÜYÜK ĐSTANBUL OTOBÜS ĐŞLETMELERĐ AŞ. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ TOPLANTI TARĐHĐ : 20 MAYIS 2009 TOPLANTI SAATĐ : TOPLANTI YERĐ : PARK HOTELPOLONEZKÖY CUMHURĐYET CD. KUŞHAN ÇIKMAZI SK. POLONEZKÖY BEYKOZ / ĐSTANBUL GÜNDEM MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi, MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı nın imzalanması için yetki verilmesi, MADDE yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, MADDE yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki, MADDE 5- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2008 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması, MADDE yılı karından, şirket ortaklarına dağıtılacak kar payı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul onayına sunulması ve kar dağıtımı hakkında karar alınması, MADDE 7-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tarihli, B.02.1.SPK Sayılı Yazısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Đç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün Tarihli, B.14.O.ĐTG / Sayılı Yazısı ile verilen izinler çerçevesinde ,00 TL olan şirket sermayesinin ,00 TL sına çıkarılarak Şirket Ana sözleşmesinin 6. Maddesinde yapılacak değişiklik ile geçici 1. maddesinde yapılacak değişikliğin Genel Kurulun Tasvibine Sunulması, MADDE Yılında Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Firmasının onaylanması, MADDE 9- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve Denetçilere verilecek ücretin tespiti hakkında karar alınması, MADDE 10- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335 maddeleri uyarınca izin verilmesi, MADDE 11- Dilek, temenniler ve kapanış. 2

4 BÜYÜK ĐSTANBUL OTOBÜS ĐŞLETMELERĐ A.Ş FAALĐYET RAPORU I-GĐRĐŞ 1. Raporun Dönemi: Büyük Đstanbul Otobüs Đşletmeleri A.Ş. KURULUŞ TARĐHĐ : 01 HAZĐRAN 1987 SERMAYE : TL TĐCARET SĐCĐL NO : ADRES TELEFON : FAKS YOLUYLA : WEB SAYFASI : BÜYÜK ĐSTANBUL OTOGARI ĐSTASYON BĐNASI KAT:2 BAYRAMPAŞA /ĐSTANBUL : : 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle) tarihinde yapılmış olan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda isim, unvan ve görev süreleri belirtilmiş olan üyeler tarih ve 182 nolu Yönetim Kurulu kararıyla görev dağılımı yaparak göreve başlamıştır. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ: ADI SOYADI GÖREVĐ GÖREV SÜRESĐ Galip ÖZTÜRK Yönetim Kur.Bşk. Aralık 2005-Aralık 2008 Ahmet YALAMANOĞLU Yön.Kur.Bşk.Yard. Aralık 2005-Aralık 2008 Hayati UZUN Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Metin TIRIŞ Üye Aralık 2005-Aralık 2008 M. Fatih KAHRAMAN Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Mehmet ERDOĞAN Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Ali ÇIKKAN Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Mevlüt ĐLGĐN Üye Aralık 2005-Aralık

5 Hüseyin TANRIVERDĐ Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Necip KARTAL Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Talat ARSLAN Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Uğur Alp ATAN Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Mustafa SAGUN Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Talip ÖZTÜRK Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Mustafa DAĞISTANLI Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Sabri KARATAŞ Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Erdem YÜCEL Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Mustafa KONUKLU Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Bülent YILDIZ Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Osman Metin SÜZER Üye Aralık 2005-Aralık 2008 SON DURUM ĐTĐBARĐYLE YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ: ADI SOYADI GÖREVĐ GÖREV SÜRESĐ AHMET YALAMANOĞLU YÖNETĐM KRL. BŞK Nisan 2008-Nisan 2011 RÜŞTÜ TERZĐ YÖNETĐM KRL. BŞK. YRD. Nisan 2008-Nisan 2011 HAYATĐ UZUN YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 SĐNAN SOLOK METĐN TIRIŞ M. FATĐH KAHRAMAN MEHMET ERDOĞAN ERDEM YÜCEL SABRĐ KARATAŞ ALĐ ÇIKKAN MEVLÜT ĐLGĐN BÜLENT YILDIZ YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 UĞUR ALP ATAN YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan

6 MUSTAFA SAGUN TALAT ARSLAN NECĐP KARTAL MUSTAFA DAĞISTANLI MUSTAFA KONUKLU YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 OSMAN METĐN SÜZER YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 NECMĐ HATĐPOĞLU YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 DENETÇĐLER ADI SOYADI GÖREVĐ GÖREV SÜRESĐ SELAMĐ TIRIŞ DENETÇĐ Nisan 2008-Nisan 2011 MEHMET AĞACAN DENETÇĐ Nisan 2008-Nisan 2011 ABDÜLKADĐR KIZILTAN DENETÇĐ Nisan 2008-Nisan 2011 MUSTAFA ÖZCAN DENETÇĐ Nisan 2008-Nisan 2011 Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin yetkileri Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme ile belirlenmiştir. 4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu, Ana Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. Maddesinde yapılan değişiklik ile Şirketimiz Sermayesi TL dan TL ya artırılmıştır. Bu artırım Sermaye Piyasası Kurulu nca tarih ve 89/1116 sayı ile kayda alınmıştır. Ayrıca Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5274 sayılı Kanun kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafında istenilen Şirket ana sözleşmesine Geçici 1.Madde eklenmiştir. Ana Sözleşmenin Geçici 1.Maddesi ve Sermaye başlıklı 6.Maddesi aşağıdaki gibidir. GEÇĐCĐ 1.MADDE: Hisse senetlerinin nominal değerleri TL. iken 5274 sayılı T.T.K da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1000 TL lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet hisse verilecektir. 1 Yeni Kuruşa tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Bu işlem nedeniyle, Şirketin mevcut ,00 YTL lik (Bir Milyon Elli Bin Yeni Türk Lirası) tutarındaki sermayesini temsil eden 1.,2. ve 3 tertip hisse senetleri 4. tertip olarak birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Hisse senetlerinin değişim işlemleri ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır. 5

7 6.MADDE SERMAYE : Şirketin sermayesi ,00 YTL (Yirmibeş Milyon Yeni Türk Lirası) dır. Bu sermayenin her biri 1 Ykr (Bir Yeni Kuruş) değerinde ( İki Milyar Beş Yüz Milyon) adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden ,00 YTL nin (Bir Milyon Elli Bin Yeni Türk Lirası) tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan ,00 YTL (Yirmi Üç Milyon Dokuz Yüz Elli Bin Yeni Türk Lirası) tutarındaki sermayenin, ,00 YTL lik (On Beş Milyon İki Yüz On Dört Bin Yeni Türk Lirası) kısmının, geçmiş yıl karları enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından karşılanarak, bu artış sonucu çıkarılan bedelsiz hisse senetleri mevcut ortaklara payları oranında dağıtılmıştır ,00 YTL lik (Sekiz Milyon Yedi Yüz Otuz Altı Bin Yeni Türk Lirası) kısım ise nakden ve defaten ödenmiştir. Hisse senetleri hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu şirket hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde ihraca yetkilidir. 5. Ortaklığın sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler, sermaye artırımı yapılmışsa, hisse senedi dağıtıp dağıtmadığı, dağıtmamışsa nedenleri, ortak sayısı, hisse senetleri fiyatlarının yıl içinde gösterdiği gelişme, son üç yılda dağıtılan temettü oranları, ortaklık sermayesinin %10 undan fazlasına sahip olan ortakların adları, paylarının miktar ve sermayedeki oranları, Dönem içerisinde Şirket Sermayesi TL dan TL ye artırılmıştır. Artırılan Sermayeyi temsil eden TL nominal değerli hamiline yazılı hisse senetleri ortaklara payları oranında dağıtılmıştır. Bu Sermaye artırımına iştirak eden ortak sayısı 224 kişi olmuştur. Şirketimiz sermayesinin %24,40 ına Avrasya Faktoring Hizmetleri A.Ş. sahiptir. Son üç yılda dağıtılan temettü oranları tablosu 2006 (TL) 2007(TL) 2008(TL) (%30) (%20) (*) * 2006 Yılı Karından ; ( %21 ) 2007 Yılı Karından ; ( %100) 6. Varsa, çıkarılmış bulunan menkul kıymetlerin (tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu, kara iştirakli tahvil, hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri) tutarı, bunların ortaklığa getirdiği yük ve ödeme imkanları, Hesap Dönemi Đçerisinde Menkul Kıymet Đhracı Olmuştur. 6

8 AÇIKLAMA 7. Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi Büyük Đstanbul Otogarının yapımına 30 Aralık 1987 de başlanmış ve 05 Mayıs 1994 tarihinde hizmete açılmıştır. Sektör dışından finansman desteği alınmadan inşa edilen Büyük Đstanbul Otogarı 140 milyon $ a inşa edilmiştir. Otogarının kullanım alanı m2 dir. Bitim tarihi olan 05 Mayıs 1994 tarihinden itibaren 25 yıl süreyle yap işlet devret modeliyle işletme hakkı UATOD a ( Uluslararası Anadolu Trakya Otobüsçüler Derneği ) verilmiştir. Đşbu işletme hakkı şirketimiz Büyük Đstanbul Otobüs Đşletmeleri Anonim Şirketi ne devir edilmiştir. Đşletme hakkı 05 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edecektir. Büyük Đstanbul Otogarının inşaatı sürerken 01 Haziran 1987 tarihinde UATOD üyeleri derneğin bir iktisadi teşekkülü olarak 168 hisse ve 14 milyon TL sermaye ile BĐOĐAŞ ı ( Büyük Đstanbul Otobüs Đşletmeleri A.Ş. ) kurmuşlardır. BĐOĐAŞ ın sermayesi TL e daha sonra TL ye TL ye ve ardından TL ye adet paya bölünmüştür. Otogar içerisinde 168 yazıhane bulunmaktadır. Büyük Đstanbul Otogarının şehir içerisindeki bir çok noktaya ulaşım bağlantısını sağlayan başta hafif metro olmak üzere, belediye, özel halk otobüsü, taksi ve otobüs Đşletmelerinin servisleri mevcuttur. Otogar içerisinde bulunan Hafif metro inşasının tamamını ve ana karayolu ağına olan bağlantıları Büyük Şehir Belediyesi üstlenmiştir. Otogarın içerisinde camii, karakol, otel, açık ve kapalı otopark, 168 yazıhane, 1977 işyeri (600 civarında işyeri faal durumda ), 324 otobüs işletme sayısı bulunmaktadır. 8. Türk ticaret kanunu nun 329 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ortaklık kendi hisse senetlerini elde etmemiştir. 7

9 II. FAALĐYETLER Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. nin 168 yazıhanesinde faaliyet gösteren 324 işletmeci firmasıyla Türkiye nin tüm şehirlerine ve Avrupa nın bir çok ülkesine seferler düzenlenmektedir. Yolcu kapasitesi kişi/gün, otobüs giriş çıkış kapasitesi araç/gün olmasına karşın; yolcu giriş çıkış sayısı ortama günlük kişi, otobüs giriş çıkış sayısı araç civarında olan Türkiye nin en büyük otogarıdır. 1-YATIRIMLAR Yatırımlardaki Gelişmeler A. SAMSUN/HAVZA ŞEHĐRLERARASI OTOBÜS TERMĐNALĐ Havza otogarı inşaatı (Akaryakıt istasyonu ve otomasyon merkezi hariç ) Sena Endüstiri Malz.Đnş.San.Tic.LTd.Şti. firmasın tarafından bitirilmiş olup ve 19/07/2008 tarihinde hizmet açılmıştır. Otogarın Yapı kullanım izin belgesi alınmış olup ve tapu işlemleri tarihinde bitirilmiş ve Havza Otogarı Şirket aktifine girmiştir. Havza Otogarının,otogarın arkasında bulunan mahalleler ile bağlantısının kurularak otogar işlem potansiyelinin arttırılması amacına yönelik olarak Havza Belediyesinin talebi doğrultusunda başlatılan Köprü ve çevre düzenlemesi inşaatı devam etmektedir. 8

10 B.SAMSUN/ÇARŞAMBA ŞEHĐRLERARASI OTOBÜS TERMĐNALĐ Çarşamba Otogarı toplam m2 arsa üzerinde kurulmuş olup; toplam kapalı alanı m2 dir tarihinde hizmete girmiştir. Çarşamba Belediyesi Başkanlığı tarafından yapılan ihale neticesinde Belediye Encümeninin 14/05/2008 tarih 71 sayılı kararı ile toplam KDV dahil ,00 TL bedel ile satışı yapılmış olup, Đlçenin Kirazbucağı köyü sanayi sitesi yanında 113 ada 3 parselde kayıtlı 5.111,96 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve otogar binası ve eklenlentilerinin satışı ile birlikte; otogar parselinin bulunduğu 113 ada 3 parsel nolu parsele komşu konumlanmış imar planında yaklaşık 6742 m2 otopark alanı üzerinde bulunan ve otogarın mütemmim cüz!ü olan ilçe minibüs terminali, iç yollar,otoparklar otobüs peronları ve taksi duraklarının kullanım hakkının ve otogarla birlikte bu tesislerin işletme hakkı Çarşamba Belediye başkanlığı makamının 21/05/2008 tarihinde onaylanarak kesinleşen kararıyla Şirketimize verilmiştir. Çarşamba Otogarının Satın Alım Bedelinin ; Tarihi itibariyle TL lik kısmı özkaynaklardan karşılanarak ödenmiş olup kalan TL.lik kısım 7 eşit taksitte ödenecektir. 9

11 10

12 C.ELĐT YATIRIM ORG.SAN.VE TĐC.AŞ. Esas sermayesinin %98,5 hissesi TL bedelle satın alınan şirketin Hisse deviri tarihinde gerçekleşmiştir. Şirketin aktifinde bulunan Polonezköy Kuşhan Tesisleri karşısında, 7 dönüm arazi içinde her biri 120 m2 taban alanına ve 360 m2 inşaat alanına sahip tripleks 7 adet ikiz villa bulunmaktadır. Bu Tripleks ikiz villalardan bir tanesi mevcut otel olarak tadilatı bitirilmiş olup kalan 6 adet ikiz villa da TL esas TL Ek maliyet bedeli ile Mina Đnşaat Taahhüt san.ve Tic.Ltd.Şti. ne anahtar teslim sözleşmesi ile yaptırılmış olup Geçici kabul tarihinde gerçekleştirilmiştir. Polonezköy Merkezinde 74 oda, 104 yatak, 208 kişi kapasiteli olan otelimiz, 2 toplantı salonu, 1 restaurant, 1 kafe, açık yüzme havuzu, çocuk havuzu, Osmanlı hamamı, fin hamamı, 2 sauna, masaj odaları, spor salonu ve tenis kortundan oluşmaktadır. Tüm odaları 5 yıldız konforunda doğa ve orman manzaralı olup tüm odalar, Televizyon, minibar, klima, direkt telefon, saç kurutma makinesi, kablosuz internet ve çalışma masalarından oluşmaktadır. Elit Yatırım Organizasyon Turizm Seyahat ve Tic.Aş.Đstanbul ili Beykoz ilçesi Polonezköy Köyiçi Mevkii 4 Pafta 5 Parsel de Kayıtlı Bulunan 2.688,00 M2 Yüzölçümlü taşınmazı Usd Bedelle Satın almıştır. 11

13 12

14 D.DURUSU PARK OTEL Đstanbul ili Çatalca Đlçesi Deliyunus mevkii Durusupark içerisinde bulunan 13 adet tapudan müteşekkil toplam metrekare arsa üzerinde konumlanmış Durusupark evleri sitesi ve Durusupark otelden oluşmaktadır. Đş bu mevkide bulunan Durusupark Otel ve mefruşat işletilmek üzere tarih 177 nolu Yönetim Kurulu kararı ile aylık ,00.-TL + Kdv bedelle Merkez Mahallesi Fırat Sokak No:12/1 Avcılar Đstanbul adresinde mukim Soynak Đnşaat ve Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ne 01/05/2008 tarihi itibariyle kiraya verilmiş olup bu hususta taraflar arasında Kira- Otel işletme sözleşmesi imzalanmıştır. E.BEYKOZ-ĐSTANBUL ALINAN ARSA Đstanbul ili Beykoz ilçesi Polenezköy köy içi mevkii de bulunan 7,8 Pafta 142 Parsel nolu ,00 m2 taşınmaz tarla 13/08/2008 tarihinde ,00 TL Peşin bedelle yatırım amaçlı satın alınmıştır. Đstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Đşlem gören Van-Et Entegre San.ve Tic.Aş. nin Adet Hisse Senetleri 2008 Mart ve Nisan Dönemlerinde ,64 TL Maliyet bedeli ile satın alınarak Şirket hazır değerlerine kaydedilmiştir. Şirketimiz tarihinde Van-Et Entegre San.ve Tic.A.Ş nin Bedelli Sermaye Artırımına katılarak, Adet Hisseyi TL Maliyet Bedeli ile Sermaye Artırımına iştirak etmiştir. Đş bu Vanet Hisselerinin Adedi Deniz Yatırım A.Ş, Adeti Đse Finans Yatırım A.Ş. de saklanmaktadır. Toplam Adet Van-Et Hissesinin birim alış ortalama maliyeti 1,72 TL. olup, Bağımsız Denetim Raporunun onaylandığı tarihinde ise ĐMKB verilerine göre kapanış fiyatı 4,16 TL dir. Bu verilere göre tarihi itibariyle potansiyel kar ,72 TL. olarak hesaplanmaktadır. Teşvik tedbirleri yoktur 13

15 2-MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER Dünya yol istatistikleri incelendiğinde tüm taşıma sistemleri çok gelişmiş olan ülkeler dahil bir çok yerde yük ve yolcu taşımacılığında karayoluna olan talebin sürekli artan bir eğilim gösterdiği izlenmektedir. Karayolu yolcu taşımacılığı ülkemizde de gelişme göstermiştir. Tablo 1 Toblo 1 Yıl Karayolunun payı % Türkiye de son on yıllık dönemde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firma sayısında ve otobüs sayısındaki artış, bu sektörün dinamik yapısını gözler önüne sermektedir. Tablo 2 BÖLGE MÜDÜRLÜKLERĐ BELGE SAYISI D1 D2 D3 OTOB. ADEDĐ BELGE SAYISI ADANA ANKARA ANTALYA BOLU BURSA DĐYARBAKIR ERZURUM ĐSTANBUL ĐZMĐR SAMSUN SĐVAS TRABZON OTOB. ADEDĐ BELGE SAYISI OTOB. ADEDĐ TOPLAM BELGE SAYISI TOPLAM OTOB. ADEDĐ GENEL TOPLAM Kaynak: Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü 14

16 Otobüs Sayılarındaki Artış Eğrisi Ülkemizde, aktif taşımacılık yapan firmaların %60 dan fazlasının İstanbul da yazıhanesi olup buna paralel olarak hareket eden otobüslerin çoğunluğu da İstanbul a veya İstanbul dan diğer şehirlere hareket etmektedir. İstanbul da, 1994 yılında hizmete açılan Bayrampaşa Büyük İstanbul Otogarı Avrupa yakasında ulaşım sıkıntısını ciddi ölçüde hafifletmiştir. Otobüsler, İstanbul kalkış ve varışlarında büyük ölçüde Bayrampaşa daki Büyük İstanbul Otogarı nı kullanmaktadır. Bu otobüslerin yüzde 75 i Anadolu il ve ilçelerine sefer yapmaktadır. Artan seyahat talebi ve bölgenin yakın gelecekteki imar planı düşünüldüğünde Anadolu yakasında hem trafik akışını engellemeyecek ve hem de kent merkez noktalarına ulaşım kolaylığı sağlayacak bir noktada yeni bir otogara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda Anadolu yakasında yeni bir otogar yeri tespit edilerek yeni bir otogarın kurulması çalışmaları devam etmektedir. Bugün Harem Otogarı; Bulunduğu konum itibariyle her otobüse 28 km. fazladan yol kat etmelerini gerektirmekte ve buna bağlı olarak (sadece otobüslerde) yılda 3 milyon lt yakıt sarfiyatına neden olmaktadır. Servis araçlarının kullanımı da eklendiğinde bu değer çok daha ciddi seviyelere ulaşmaktadır. Otobüslerin ortalama bir saat zaman kaybetmelerine yol açmaktadır. Zaman ve yola bağlı olarak amortisman ve işletme giderlerindeki kayıplar da eklendiğinde mali kayıp ciddi boyutlara ulaştırmaktadır. Otobüslerin, trafiğin yoğun olduğu E5 güzergahında hareket etmelerinden kaynaklı trafik yükü ve buna bağlı olarak diğer araçlarda da benzer kayıpların yaşanmasına sebep olmaktadır. 15

17 1. İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, Otogarımızda günlük adet giriş ve çıkış yapan otobüs kapasitesi mevcut olmakla birlikte, Otogarımıza kış sezonu boyunca 1500, yaz sezonu boyunca ise 2250 adet otobüs çıkış yapmaktadır. Otogarımıza giriş çıkış yapan küçük araç kapasitesi günlük adet olmasına karşın, bu sayı günümüzde kış sezonunda , yaz sezonunda ise araç olmaktadır. Otogarımızın günlük insan kapasitesi olmasına karşın bu sayı ortalama günlük civarındadır. Şirketimizin mevcut kapasitesine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir yılında Topkapı Otogarı nda 19 yazıhane mevcutken, bugün bu sayı Büyük İstanbul Otogarı nda 168 yazıhaneye ulaştı. Büyük İstanbul Otogarı nda şu anda 324 firma faaliyet göstermektedir. Avrupa nın en büyük ve en hareketli otogarı olan Büyük İstanbul Otogarı, bilindiğinin aksine Esenler de değil, Bayrampaşa ilçesi sınırları içindedir. Büyük İstanbul Otogarı devlet desteği olmaksızın 140 milyon dolara mal oldu. Tahsis Eden...: Đstanbul Büyükşehir Belediyesi Tahsis Sahibi...: Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği Yapım / Đşletme...: Büyük Đstanbul Otobüs Đşletmeleri A.Ş. Yapım bedeli...: 140 milyon $ - özkaynak Đşletme Hakkı...: 25 yıl (2019 yılına kadar) Faaliyete Geçtiği Tarih...: Hukuki Yapı...: Yap-Đşlet-Devret Modeli EMSAL DEĞERLER 2. Faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırılmalarını içeren açıklamalar, Otogar giriş çıkış ücretlerinde Otobüs çıkışı 60 TL, küçük araç çıkışı ise 6 TL dir. (Küçük araçlarda 25 dakikayı geçen süre sonrasında) ISO 9001: 2000 Kalite Belgesi RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş Denetim Firması tarafından denetlenerek işlevini sürdürmektedir. 16

18 Hizmet Üretimimiz: tarihli otogarımıza giriş çıkış yapan küçük araç ve otobüs rakamlarıdır. AYLAR (2007) OTOBÜS KÜÇÜK ARAÇ TOPLAM ARAÇ OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĐM KASIM ARALIK TOPLAM tarihli otogarımıza giriş çıkış yapan küçük araç ve otobüs rakamlarıdır. AYLAR (2008) OTOBÜS KÜÇÜK ARAÇ TOPLAM ARAÇ OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĐM KASIM ARALIK TOPLAM

19 Büyük Đstanbul Otogarı rakamsal değerleri ÖZELLĐKLER RAKAMLAR Tahsis edilen alan m 2 Taban alanı m 2 Kullanım alanı m 2 Otobüs işletmesi sayısı 324 adet Yazıhane, Peron sayısı 168 adet Faal işyeri sayısı 796 adet Çalışan personel sayısı adet Otobüs giriş çıkış kapasitesi araç / gün Otobüs çıkış sayısı araç / gün Diğer mot. araçlar giriş ve çıkış sayısı araç / gün Yolcu kapasitesi kişi / gün Đnsan hareketi / gün Yolcu gelen +giden kişi / gün Bilet satışı adet / gün Sıcak Para Dolaşımı 2 Milyon YTL / gün Đş Bankası Şubesi ve ATM, Yapı Kredi Bankası ATM si Garanti Bankası ATM si ING Bank ATM si Finansbank ATM si HSBC Bankası ATM si TEB Bankası ATM si Akbank ATM si bulunuyor. Büyük Đstanbul Otogarı / Đstihdam BĐOĐAŞ 117 personel Güvenlik Turnike-Đtfaiye (Met Güvenlik/Taşeron) 111 personel Temizlik ( BYS Bina Yönetim Sistemleri A.Ş.) 60 personel BĐO toplam çalışan (acenteler, işyeri vb.) personel 18

20 ĐŞLETMELER VE HĐZMET ALANLARI 1. Seyahat Firmaları Karayolu yolcu taşımacılığı yapan firmalar ve acenteleri 2. Đşyerleri Giyim, elektronik eşya, sigorta acentesi, iletişim, kuru temizleme, lokanta, büfe vs. 3. Otopark Yolcuların araçlarına park imkanı. 4. Bankalar Her tür bankacılık işlemleri ve ATM hizmetleri, 5. Oteller Yolculara konaklama hizmeti verilmekte, 6. Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü Otogar Birimi Resmi güvenlik birimi 7. PTT Mektup, telefon ve diğer posta hizmetleri, 8. Belediye Zabıtası Büyükşehir ve Bayrampaşa Belediyesi nin zabıta ekipleri 9. Acil Sağlık Merkezi a. Yer tahsisi: BĐOĐAŞ b. Đşletme: Đstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Đşleri Daire Başkanlığı c. Hizmet: Büyük Đstanbul Otogarı ve çevre halkına 24 saat hizmet veriliyor. d. Bölümler: i. 112 Hızır Acil Servis (Sağlık memuru ve şoför) ii. Dahiliye ve Poliklinik (1 doktor, 1 hemşire ve yardımcı personel) 1. Hizmet bölgesi: Gaziosmanpaşa, Esenler, Küçükçekmece,Bağcılar. 10. Cumhuriyet Camii Külliyesi a. Đbadet: Đstanbul Müftülüğü. b. Đşletme ve yapım: BĐOĐAŞ c. Birimler: i. Kütüphane (10 bini aşkın kitap, haftanın 7 günü 24 saat açık tutuluyor) ii. Okuma salonları iii. Çayevi iv. Morg ve Taziye evi v. Aşevi 11. Güvenlik Hizmetleri a) Özel güvenlik, turnike hizmetleri. b) Đtfaiye: yangınlara ilk ve kısa sürede müdahale imkanı, 12. Temizlik hizmetleri Ortak alanlar ve çevre temizliği, 13. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Sektörel Örgütlenme 14. Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği (UATOD) Sektörel örgütlenme 15. UATOD Eğitim Merkezi Mesleki eğitim veren kurum 19

21 BİO İşyeri Rakamsal Dağılımı Ana faaliyet işyerleri Yazıhane 168 Seyahat firması ve acentesi 324 Diğer hizmetler işyeri dağılımı Restoran 2 Saat tamircisi 1 Kafetarya 4 Camcı 3 Fast food 13 Tüpçü 1 Pastane 6 Dekorasyon 2 Lokanta 52 Ganyan Bayi 6 Kasap 1 Mali Müşavir 2 Market 5 Noter 1 Büfe 67 Postane (PTT) 1 Arıcı 2 Dernek (Esnaf Derneği) 1 Kahvehane 9 Muhasebeci 1 Çay ocağı 15 Sigortacı 10 Toptancı 2 Matbaa 6 Depo 161 Büro 39 Konfeksiyon 92 Halıcı 1 Terzi 5 Hediyelik eşya 1 Kuru Temizleme 17 Su Đstasyonu 3 Kunduracı 13 Sağlık Kabini 1 Berber 20 Başlıkçı 5 Đkram ürünleri satış yeri 46 Galeri 3 Otel 2 Çilingir 1 Duş (Elit) 2 Tabelacı 20 Eczane 2 Hırdavatçı 10 Kuyumcu 1 Lostra Salonu 1 Döviz Bürosu 1 Oto Aksesuar 2 Kurye 1 Motoryağı Satıcısı 3 Kargo 2 Tamirhane 19 Elektrikçi 2 Servis 4 Elektronikçi 49 Ambalajcı 1 Kasetçi 6 Yedek parçacı 37 Kırtasiye 2 TOPLAM

22 Teknik Servisler: Mercedes Benz Türk Temsa- Mitsubishi MAN Türkiye Brisa Pirelli Servis Goodyear Michelin OTOGARA ULAŞIM: Şehir içi Servis Otogar taksi 130 Kamyonet..70 Hafif Raylı Metro: Aksaray - Esenler Aksaray Havaalanı Belediye ve Halk Otobüsleri: Mecidiyeköy, Taksim, Avcılar, Beşiktaş, Bakırköy, Yeşilpınar ve Eminönü TÜKETĐM PROFĐLĐ / GÜN Su Kolalı Đçecek / Meyve suyu Çay Kahve Hazır Granül Kahve Şeker Poşet Çay Soda Süt Et...3 Ekmek Kolonya Kağıt Peçete Islak Mendil lt lt kg kg poşet kg adet şişe kg ton adet kg paket adet 21

23 SAMSUN ŞEHĐRLERARASI OTOBÜS TERMĐNALĐ Samsun otogarı m2 alan içinde m2 kapalı alana sahiptir. 24 yazıhane, 48 peron ve 34 adet ticari birimden oluşan Samsun otogarı faaliyetlerine devam etmektedir. Samsun otogarında Đş Bankası ve Ziraat Bankası ATM leri bulunmaktadır. KAYSERĐ ŞEHĐRLER ARASI VE ĐLÇELER OTOBÜS TERMĐNALĐ Kayseri otogarı m2 alan içinde m2 kapalı alana sahiptir. 26 yazıhane, 41 peron ve 50 adet ticari birimden oluşan Kayseri otogarı faaliyetlerine devam etmektedir. Kayseri otogarında Finansbank, Đş Bankası, TEB ve Ziraat bankalarının ATM leri bulunmaktadır. 22

24 Kayseri Đlçeler Terminali 19 Temmuz 2008 tarihinde hizmete girmiştir. Đşletmesi Büyük Đstanbul Otobüs Đşletmeleri A.Ş. tarafından 10 yıl boyunca yürütülecektir. Đlçeler Terminali Yazıhane Đlçeler Terminali Ticari Birimi Đlçeler Terminali Peron Đlçeler Terminal Çalışan personel sayısı Đlçeler Terminali Otobüs giriş / çıkış kapasitesi Đlçeler Terminali Diğer mot. araçlar giriş ve çıkış sayısı 14 adet 2 adet 24 adet 75 adet 250 araç / gün 120 araç / gün 23

25 Đletişim: YAZIŞMA ADRESĐ: BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI, YÖNETİM BİNASI KAT: 2 BAYRAMPAŞA İSTANBUL SANTRAL: FAKS: YÖNETĐM KURULU BAŞKANI: AHMET YALAMANOĞLU TEL: FAKS: YÖNETĐM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI: RÜŞTÜ TERZĐ TEL: FAKS: GENEL MÜDÜR: MURAT ARAZ TEL: FAKS: GENEL MÜDÜR YARDIMCISI: MEHMET TEKĐN TEL: FAKS: BASIN YAYIN VE HALKLA ĐLĐŞKĐLER MÜDÜRÜ: UFUK SAKA TEL: FAX:

26 3-FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER: BÜYÜK ĐSTANBUL OTOBÜS ĐŞLETMELERĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 ve 2007 TARĐHLERĐNDEKĐ MALĐ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU 25

27 BÜYÜK ĐSTANBUL OTOBÜS ĐŞLETMELERĐ A.Ş. 01 OCAK ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Büyük Đstanbul Otobüs Đşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu na, Büyük Đstanbul Otobüs Đşletmeleri A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait gelir tablosunu, öz sermaye değişim ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) yayımladığı denetim ilke ve kurallarına göre denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla Đlgili Olarak Đşletme Yönetiminin Sorumluluğu Şirket yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu Bizim sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Şirket in iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 26

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖ EMĐ E ĐLĐŞKĐ FĐ A SAL TABLOLARLA ĐLGĐLĐ BAĞIMSIZ DE ETĐM RAPORU Kent Gıda Maddeleri

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2 3 30.06.2013 TARİHLİ

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2011 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

PARK ELEKTRĐK ÜRETĐM MADENCĐLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

PARK ELEKTRĐK ÜRETĐM MADENCĐLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BĐLANÇOLAR 1-2. GELĐR TABLOSU.. 3 ÖZSERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOSU.. 4 NAKĐT AKIM TABLOSU... 5-6 FĐNANSAL TABLOLARA AĐT

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

PHĐLLĐPCAPĐTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR

PHĐLLĐPCAPĐTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR 01 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR (II-14.1 KONSOLĐDE OLMAYAN) 31.03.2014 (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

TAT KO SERVE SA AYĐĐ A.Ş. Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU

TAT KO SERVE SA AYĐĐ A.Ş. Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin yılı faaliyet neticelerini incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış

Detaylı

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Denetçi Đnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Invest-AZ Menkul Değerler

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31Aralık 2014 Tarihi Ġtibariyle Konsolide

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar TARİHLİ ARA MALİ TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

Türk Telekomünİkasyon

Türk Telekomünİkasyon 2010 Faaliyet Raporu 104 Konsolİde Fİnansal Tablolar ve Bağımsız Denetİm Raporu ünikasyon ANONİM ŞİRKETİ ve Bağlı Ortaklıkları 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı

TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu TAV 2013 FAALİYET RAPORU 122 KONSOLİDE

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı