BÜYÜK ĐSTANBUL OTOBÜS ĐŞLETMELERĐ A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜYÜK ĐSTANBUL OTOBÜS ĐŞLETMELERĐ A.Ş."

Transkript

1 BÜYÜK ĐSTANBUL OTOBÜS ĐŞLETMELERĐ A.Ş FAALĐYET RAPORU

2 ĐÇĐNDEKĐLER KONU SAYFA NO OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ FAALĐYET RAPORU 3 I-GĐRĐŞ 3 II-FAALĐYETLER 8 1. YATIRIMLAR 8 A. SAMSUN/HAVZA ŞEHĐRLERARASI OTOBÜS TERMĐNALĐ 8 B.SAMSUN/ÇARŞAMBA ŞEHĐRLERARASI OTOBÜS TERMĐNALĐ 9 C.ELĐT YATIRIM ORGANĐZASYON SAN.AŞ. 11 D.DURUSU PARK OTELĐ 13 E.BEYKOZ / ĐSTANBUL ARSA ALIMI MAL VE HĐZMET ÜRETĐMĐNE ĐLĐŞKĐN FAALĐYETLER 14 BÜYÜK ĐSTANBUL OTOGARI RAKAMSAL DEĞERLERĐ 18 ĐŞLETMELER VE HĐZMET ALANLARI 19 BĐO ĐŞYERĐ RAKAMSAL DAĞILIMI 20 SAMSUN ŞEHĐRLERARASI OTOBÜS TERMĐNALĐ 22 KAYSERĐ ŞEHĐRLERARASI VE ĐLÇELER OTOBÜS TERMĐNALĐ 22 ĐLETĐŞĐM FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER 25 BĐLANÇO NOTLARI ĐDARĐ FAALĐYETLER 67 III-KAR DAĞITIM ÖNERĐSĐ VE SONUÇ 68 1

3 BÜYÜK ĐSTANBUL OTOBÜS ĐŞLETMELERĐ AŞ. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ TOPLANTI TARĐHĐ : 20 MAYIS 2009 TOPLANTI SAATĐ : TOPLANTI YERĐ : PARK HOTELPOLONEZKÖY CUMHURĐYET CD. KUŞHAN ÇIKMAZI SK. POLONEZKÖY BEYKOZ / ĐSTANBUL GÜNDEM MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi, MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı nın imzalanması için yetki verilmesi, MADDE yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, MADDE yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki, MADDE 5- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2008 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması, MADDE yılı karından, şirket ortaklarına dağıtılacak kar payı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul onayına sunulması ve kar dağıtımı hakkında karar alınması, MADDE 7-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tarihli, B.02.1.SPK Sayılı Yazısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Đç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün Tarihli, B.14.O.ĐTG / Sayılı Yazısı ile verilen izinler çerçevesinde ,00 TL olan şirket sermayesinin ,00 TL sına çıkarılarak Şirket Ana sözleşmesinin 6. Maddesinde yapılacak değişiklik ile geçici 1. maddesinde yapılacak değişikliğin Genel Kurulun Tasvibine Sunulması, MADDE Yılında Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Firmasının onaylanması, MADDE 9- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve Denetçilere verilecek ücretin tespiti hakkında karar alınması, MADDE 10- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335 maddeleri uyarınca izin verilmesi, MADDE 11- Dilek, temenniler ve kapanış. 2

4 BÜYÜK ĐSTANBUL OTOBÜS ĐŞLETMELERĐ A.Ş FAALĐYET RAPORU I-GĐRĐŞ 1. Raporun Dönemi: Büyük Đstanbul Otobüs Đşletmeleri A.Ş. KURULUŞ TARĐHĐ : 01 HAZĐRAN 1987 SERMAYE : TL TĐCARET SĐCĐL NO : ADRES TELEFON : FAKS YOLUYLA : WEB SAYFASI : BÜYÜK ĐSTANBUL OTOGARI ĐSTASYON BĐNASI KAT:2 BAYRAMPAŞA /ĐSTANBUL : : 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle) tarihinde yapılmış olan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda isim, unvan ve görev süreleri belirtilmiş olan üyeler tarih ve 182 nolu Yönetim Kurulu kararıyla görev dağılımı yaparak göreve başlamıştır. YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ: ADI SOYADI GÖREVĐ GÖREV SÜRESĐ Galip ÖZTÜRK Yönetim Kur.Bşk. Aralık 2005-Aralık 2008 Ahmet YALAMANOĞLU Yön.Kur.Bşk.Yard. Aralık 2005-Aralık 2008 Hayati UZUN Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Metin TIRIŞ Üye Aralık 2005-Aralık 2008 M. Fatih KAHRAMAN Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Mehmet ERDOĞAN Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Ali ÇIKKAN Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Mevlüt ĐLGĐN Üye Aralık 2005-Aralık

5 Hüseyin TANRIVERDĐ Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Necip KARTAL Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Talat ARSLAN Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Uğur Alp ATAN Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Mustafa SAGUN Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Talip ÖZTÜRK Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Mustafa DAĞISTANLI Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Sabri KARATAŞ Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Erdem YÜCEL Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Mustafa KONUKLU Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Bülent YILDIZ Üye Aralık 2005-Aralık 2008 Osman Metin SÜZER Üye Aralık 2005-Aralık 2008 SON DURUM ĐTĐBARĐYLE YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ: ADI SOYADI GÖREVĐ GÖREV SÜRESĐ AHMET YALAMANOĞLU YÖNETĐM KRL. BŞK Nisan 2008-Nisan 2011 RÜŞTÜ TERZĐ YÖNETĐM KRL. BŞK. YRD. Nisan 2008-Nisan 2011 HAYATĐ UZUN YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 SĐNAN SOLOK METĐN TIRIŞ M. FATĐH KAHRAMAN MEHMET ERDOĞAN ERDEM YÜCEL SABRĐ KARATAŞ ALĐ ÇIKKAN MEVLÜT ĐLGĐN BÜLENT YILDIZ YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 UĞUR ALP ATAN YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan

6 MUSTAFA SAGUN TALAT ARSLAN NECĐP KARTAL MUSTAFA DAĞISTANLI MUSTAFA KONUKLU YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 OSMAN METĐN SÜZER YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 NECMĐ HATĐPOĞLU YÖNETĐM KRL. ÜYESĐ Nisan 2008-Nisan 2011 DENETÇĐLER ADI SOYADI GÖREVĐ GÖREV SÜRESĐ SELAMĐ TIRIŞ DENETÇĐ Nisan 2008-Nisan 2011 MEHMET AĞACAN DENETÇĐ Nisan 2008-Nisan 2011 ABDÜLKADĐR KIZILTAN DENETÇĐ Nisan 2008-Nisan 2011 MUSTAFA ÖZCAN DENETÇĐ Nisan 2008-Nisan 2011 Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin yetkileri Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme ile belirlenmiştir. 4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu, Ana Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. Maddesinde yapılan değişiklik ile Şirketimiz Sermayesi TL dan TL ya artırılmıştır. Bu artırım Sermaye Piyasası Kurulu nca tarih ve 89/1116 sayı ile kayda alınmıştır. Ayrıca Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5274 sayılı Kanun kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafında istenilen Şirket ana sözleşmesine Geçici 1.Madde eklenmiştir. Ana Sözleşmenin Geçici 1.Maddesi ve Sermaye başlıklı 6.Maddesi aşağıdaki gibidir. GEÇĐCĐ 1.MADDE: Hisse senetlerinin nominal değerleri TL. iken 5274 sayılı T.T.K da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1000 TL lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet hisse verilecektir. 1 Yeni Kuruşa tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Bu işlem nedeniyle, Şirketin mevcut ,00 YTL lik (Bir Milyon Elli Bin Yeni Türk Lirası) tutarındaki sermayesini temsil eden 1.,2. ve 3 tertip hisse senetleri 4. tertip olarak birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Hisse senetlerinin değişim işlemleri ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır. 5

7 6.MADDE SERMAYE : Şirketin sermayesi ,00 YTL (Yirmibeş Milyon Yeni Türk Lirası) dır. Bu sermayenin her biri 1 Ykr (Bir Yeni Kuruş) değerinde ( İki Milyar Beş Yüz Milyon) adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden ,00 YTL nin (Bir Milyon Elli Bin Yeni Türk Lirası) tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan ,00 YTL (Yirmi Üç Milyon Dokuz Yüz Elli Bin Yeni Türk Lirası) tutarındaki sermayenin, ,00 YTL lik (On Beş Milyon İki Yüz On Dört Bin Yeni Türk Lirası) kısmının, geçmiş yıl karları enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından karşılanarak, bu artış sonucu çıkarılan bedelsiz hisse senetleri mevcut ortaklara payları oranında dağıtılmıştır ,00 YTL lik (Sekiz Milyon Yedi Yüz Otuz Altı Bin Yeni Türk Lirası) kısım ise nakden ve defaten ödenmiştir. Hisse senetleri hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu şirket hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde ihraca yetkilidir. 5. Ortaklığın sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler, sermaye artırımı yapılmışsa, hisse senedi dağıtıp dağıtmadığı, dağıtmamışsa nedenleri, ortak sayısı, hisse senetleri fiyatlarının yıl içinde gösterdiği gelişme, son üç yılda dağıtılan temettü oranları, ortaklık sermayesinin %10 undan fazlasına sahip olan ortakların adları, paylarının miktar ve sermayedeki oranları, Dönem içerisinde Şirket Sermayesi TL dan TL ye artırılmıştır. Artırılan Sermayeyi temsil eden TL nominal değerli hamiline yazılı hisse senetleri ortaklara payları oranında dağıtılmıştır. Bu Sermaye artırımına iştirak eden ortak sayısı 224 kişi olmuştur. Şirketimiz sermayesinin %24,40 ına Avrasya Faktoring Hizmetleri A.Ş. sahiptir. Son üç yılda dağıtılan temettü oranları tablosu 2006 (TL) 2007(TL) 2008(TL) (%30) (%20) (*) * 2006 Yılı Karından ; ( %21 ) 2007 Yılı Karından ; ( %100) 6. Varsa, çıkarılmış bulunan menkul kıymetlerin (tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu, kara iştirakli tahvil, hisse senetleri ile değiştirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri) tutarı, bunların ortaklığa getirdiği yük ve ödeme imkanları, Hesap Dönemi Đçerisinde Menkul Kıymet Đhracı Olmuştur. 6

8 AÇIKLAMA 7. Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi Büyük Đstanbul Otogarının yapımına 30 Aralık 1987 de başlanmış ve 05 Mayıs 1994 tarihinde hizmete açılmıştır. Sektör dışından finansman desteği alınmadan inşa edilen Büyük Đstanbul Otogarı 140 milyon $ a inşa edilmiştir. Otogarının kullanım alanı m2 dir. Bitim tarihi olan 05 Mayıs 1994 tarihinden itibaren 25 yıl süreyle yap işlet devret modeliyle işletme hakkı UATOD a ( Uluslararası Anadolu Trakya Otobüsçüler Derneği ) verilmiştir. Đşbu işletme hakkı şirketimiz Büyük Đstanbul Otobüs Đşletmeleri Anonim Şirketi ne devir edilmiştir. Đşletme hakkı 05 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edecektir. Büyük Đstanbul Otogarının inşaatı sürerken 01 Haziran 1987 tarihinde UATOD üyeleri derneğin bir iktisadi teşekkülü olarak 168 hisse ve 14 milyon TL sermaye ile BĐOĐAŞ ı ( Büyük Đstanbul Otobüs Đşletmeleri A.Ş. ) kurmuşlardır. BĐOĐAŞ ın sermayesi TL e daha sonra TL ye TL ye ve ardından TL ye adet paya bölünmüştür. Otogar içerisinde 168 yazıhane bulunmaktadır. Büyük Đstanbul Otogarının şehir içerisindeki bir çok noktaya ulaşım bağlantısını sağlayan başta hafif metro olmak üzere, belediye, özel halk otobüsü, taksi ve otobüs Đşletmelerinin servisleri mevcuttur. Otogar içerisinde bulunan Hafif metro inşasının tamamını ve ana karayolu ağına olan bağlantıları Büyük Şehir Belediyesi üstlenmiştir. Otogarın içerisinde camii, karakol, otel, açık ve kapalı otopark, 168 yazıhane, 1977 işyeri (600 civarında işyeri faal durumda ), 324 otobüs işletme sayısı bulunmaktadır. 8. Türk ticaret kanunu nun 329 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ortaklık kendi hisse senetlerini elde etmemiştir. 7

9 II. FAALĐYETLER Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş. nin 168 yazıhanesinde faaliyet gösteren 324 işletmeci firmasıyla Türkiye nin tüm şehirlerine ve Avrupa nın bir çok ülkesine seferler düzenlenmektedir. Yolcu kapasitesi kişi/gün, otobüs giriş çıkış kapasitesi araç/gün olmasına karşın; yolcu giriş çıkış sayısı ortama günlük kişi, otobüs giriş çıkış sayısı araç civarında olan Türkiye nin en büyük otogarıdır. 1-YATIRIMLAR Yatırımlardaki Gelişmeler A. SAMSUN/HAVZA ŞEHĐRLERARASI OTOBÜS TERMĐNALĐ Havza otogarı inşaatı (Akaryakıt istasyonu ve otomasyon merkezi hariç ) Sena Endüstiri Malz.Đnş.San.Tic.LTd.Şti. firmasın tarafından bitirilmiş olup ve 19/07/2008 tarihinde hizmet açılmıştır. Otogarın Yapı kullanım izin belgesi alınmış olup ve tapu işlemleri tarihinde bitirilmiş ve Havza Otogarı Şirket aktifine girmiştir. Havza Otogarının,otogarın arkasında bulunan mahalleler ile bağlantısının kurularak otogar işlem potansiyelinin arttırılması amacına yönelik olarak Havza Belediyesinin talebi doğrultusunda başlatılan Köprü ve çevre düzenlemesi inşaatı devam etmektedir. 8

10 B.SAMSUN/ÇARŞAMBA ŞEHĐRLERARASI OTOBÜS TERMĐNALĐ Çarşamba Otogarı toplam m2 arsa üzerinde kurulmuş olup; toplam kapalı alanı m2 dir tarihinde hizmete girmiştir. Çarşamba Belediyesi Başkanlığı tarafından yapılan ihale neticesinde Belediye Encümeninin 14/05/2008 tarih 71 sayılı kararı ile toplam KDV dahil ,00 TL bedel ile satışı yapılmış olup, Đlçenin Kirazbucağı köyü sanayi sitesi yanında 113 ada 3 parselde kayıtlı 5.111,96 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve otogar binası ve eklenlentilerinin satışı ile birlikte; otogar parselinin bulunduğu 113 ada 3 parsel nolu parsele komşu konumlanmış imar planında yaklaşık 6742 m2 otopark alanı üzerinde bulunan ve otogarın mütemmim cüz!ü olan ilçe minibüs terminali, iç yollar,otoparklar otobüs peronları ve taksi duraklarının kullanım hakkının ve otogarla birlikte bu tesislerin işletme hakkı Çarşamba Belediye başkanlığı makamının 21/05/2008 tarihinde onaylanarak kesinleşen kararıyla Şirketimize verilmiştir. Çarşamba Otogarının Satın Alım Bedelinin ; Tarihi itibariyle TL lik kısmı özkaynaklardan karşılanarak ödenmiş olup kalan TL.lik kısım 7 eşit taksitte ödenecektir. 9

11 10

12 C.ELĐT YATIRIM ORG.SAN.VE TĐC.AŞ. Esas sermayesinin %98,5 hissesi TL bedelle satın alınan şirketin Hisse deviri tarihinde gerçekleşmiştir. Şirketin aktifinde bulunan Polonezköy Kuşhan Tesisleri karşısında, 7 dönüm arazi içinde her biri 120 m2 taban alanına ve 360 m2 inşaat alanına sahip tripleks 7 adet ikiz villa bulunmaktadır. Bu Tripleks ikiz villalardan bir tanesi mevcut otel olarak tadilatı bitirilmiş olup kalan 6 adet ikiz villa da TL esas TL Ek maliyet bedeli ile Mina Đnşaat Taahhüt san.ve Tic.Ltd.Şti. ne anahtar teslim sözleşmesi ile yaptırılmış olup Geçici kabul tarihinde gerçekleştirilmiştir. Polonezköy Merkezinde 74 oda, 104 yatak, 208 kişi kapasiteli olan otelimiz, 2 toplantı salonu, 1 restaurant, 1 kafe, açık yüzme havuzu, çocuk havuzu, Osmanlı hamamı, fin hamamı, 2 sauna, masaj odaları, spor salonu ve tenis kortundan oluşmaktadır. Tüm odaları 5 yıldız konforunda doğa ve orman manzaralı olup tüm odalar, Televizyon, minibar, klima, direkt telefon, saç kurutma makinesi, kablosuz internet ve çalışma masalarından oluşmaktadır. Elit Yatırım Organizasyon Turizm Seyahat ve Tic.Aş.Đstanbul ili Beykoz ilçesi Polonezköy Köyiçi Mevkii 4 Pafta 5 Parsel de Kayıtlı Bulunan 2.688,00 M2 Yüzölçümlü taşınmazı Usd Bedelle Satın almıştır. 11

13 12

14 D.DURUSU PARK OTEL Đstanbul ili Çatalca Đlçesi Deliyunus mevkii Durusupark içerisinde bulunan 13 adet tapudan müteşekkil toplam metrekare arsa üzerinde konumlanmış Durusupark evleri sitesi ve Durusupark otelden oluşmaktadır. Đş bu mevkide bulunan Durusupark Otel ve mefruşat işletilmek üzere tarih 177 nolu Yönetim Kurulu kararı ile aylık ,00.-TL + Kdv bedelle Merkez Mahallesi Fırat Sokak No:12/1 Avcılar Đstanbul adresinde mukim Soynak Đnşaat ve Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ne 01/05/2008 tarihi itibariyle kiraya verilmiş olup bu hususta taraflar arasında Kira- Otel işletme sözleşmesi imzalanmıştır. E.BEYKOZ-ĐSTANBUL ALINAN ARSA Đstanbul ili Beykoz ilçesi Polenezköy köy içi mevkii de bulunan 7,8 Pafta 142 Parsel nolu ,00 m2 taşınmaz tarla 13/08/2008 tarihinde ,00 TL Peşin bedelle yatırım amaçlı satın alınmıştır. Đstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Đşlem gören Van-Et Entegre San.ve Tic.Aş. nin Adet Hisse Senetleri 2008 Mart ve Nisan Dönemlerinde ,64 TL Maliyet bedeli ile satın alınarak Şirket hazır değerlerine kaydedilmiştir. Şirketimiz tarihinde Van-Et Entegre San.ve Tic.A.Ş nin Bedelli Sermaye Artırımına katılarak, Adet Hisseyi TL Maliyet Bedeli ile Sermaye Artırımına iştirak etmiştir. Đş bu Vanet Hisselerinin Adedi Deniz Yatırım A.Ş, Adeti Đse Finans Yatırım A.Ş. de saklanmaktadır. Toplam Adet Van-Et Hissesinin birim alış ortalama maliyeti 1,72 TL. olup, Bağımsız Denetim Raporunun onaylandığı tarihinde ise ĐMKB verilerine göre kapanış fiyatı 4,16 TL dir. Bu verilere göre tarihi itibariyle potansiyel kar ,72 TL. olarak hesaplanmaktadır. Teşvik tedbirleri yoktur 13

15 2-MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER Dünya yol istatistikleri incelendiğinde tüm taşıma sistemleri çok gelişmiş olan ülkeler dahil bir çok yerde yük ve yolcu taşımacılığında karayoluna olan talebin sürekli artan bir eğilim gösterdiği izlenmektedir. Karayolu yolcu taşımacılığı ülkemizde de gelişme göstermiştir. Tablo 1 Toblo 1 Yıl Karayolunun payı % Türkiye de son on yıllık dönemde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firma sayısında ve otobüs sayısındaki artış, bu sektörün dinamik yapısını gözler önüne sermektedir. Tablo 2 BÖLGE MÜDÜRLÜKLERĐ BELGE SAYISI D1 D2 D3 OTOB. ADEDĐ BELGE SAYISI ADANA ANKARA ANTALYA BOLU BURSA DĐYARBAKIR ERZURUM ĐSTANBUL ĐZMĐR SAMSUN SĐVAS TRABZON OTOB. ADEDĐ BELGE SAYISI OTOB. ADEDĐ TOPLAM BELGE SAYISI TOPLAM OTOB. ADEDĐ GENEL TOPLAM Kaynak: Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü 14

16 Otobüs Sayılarındaki Artış Eğrisi Ülkemizde, aktif taşımacılık yapan firmaların %60 dan fazlasının İstanbul da yazıhanesi olup buna paralel olarak hareket eden otobüslerin çoğunluğu da İstanbul a veya İstanbul dan diğer şehirlere hareket etmektedir. İstanbul da, 1994 yılında hizmete açılan Bayrampaşa Büyük İstanbul Otogarı Avrupa yakasında ulaşım sıkıntısını ciddi ölçüde hafifletmiştir. Otobüsler, İstanbul kalkış ve varışlarında büyük ölçüde Bayrampaşa daki Büyük İstanbul Otogarı nı kullanmaktadır. Bu otobüslerin yüzde 75 i Anadolu il ve ilçelerine sefer yapmaktadır. Artan seyahat talebi ve bölgenin yakın gelecekteki imar planı düşünüldüğünde Anadolu yakasında hem trafik akışını engellemeyecek ve hem de kent merkez noktalarına ulaşım kolaylığı sağlayacak bir noktada yeni bir otogara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda Anadolu yakasında yeni bir otogar yeri tespit edilerek yeni bir otogarın kurulması çalışmaları devam etmektedir. Bugün Harem Otogarı; Bulunduğu konum itibariyle her otobüse 28 km. fazladan yol kat etmelerini gerektirmekte ve buna bağlı olarak (sadece otobüslerde) yılda 3 milyon lt yakıt sarfiyatına neden olmaktadır. Servis araçlarının kullanımı da eklendiğinde bu değer çok daha ciddi seviyelere ulaşmaktadır. Otobüslerin ortalama bir saat zaman kaybetmelerine yol açmaktadır. Zaman ve yola bağlı olarak amortisman ve işletme giderlerindeki kayıplar da eklendiğinde mali kayıp ciddi boyutlara ulaştırmaktadır. Otobüslerin, trafiğin yoğun olduğu E5 güzergahında hareket etmelerinden kaynaklı trafik yükü ve buna bağlı olarak diğer araçlarda da benzer kayıpların yaşanmasına sebep olmaktadır. 15

17 1. İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, Otogarımızda günlük adet giriş ve çıkış yapan otobüs kapasitesi mevcut olmakla birlikte, Otogarımıza kış sezonu boyunca 1500, yaz sezonu boyunca ise 2250 adet otobüs çıkış yapmaktadır. Otogarımıza giriş çıkış yapan küçük araç kapasitesi günlük adet olmasına karşın, bu sayı günümüzde kış sezonunda , yaz sezonunda ise araç olmaktadır. Otogarımızın günlük insan kapasitesi olmasına karşın bu sayı ortalama günlük civarındadır. Şirketimizin mevcut kapasitesine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir yılında Topkapı Otogarı nda 19 yazıhane mevcutken, bugün bu sayı Büyük İstanbul Otogarı nda 168 yazıhaneye ulaştı. Büyük İstanbul Otogarı nda şu anda 324 firma faaliyet göstermektedir. Avrupa nın en büyük ve en hareketli otogarı olan Büyük İstanbul Otogarı, bilindiğinin aksine Esenler de değil, Bayrampaşa ilçesi sınırları içindedir. Büyük İstanbul Otogarı devlet desteği olmaksızın 140 milyon dolara mal oldu. Tahsis Eden...: Đstanbul Büyükşehir Belediyesi Tahsis Sahibi...: Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği Yapım / Đşletme...: Büyük Đstanbul Otobüs Đşletmeleri A.Ş. Yapım bedeli...: 140 milyon $ - özkaynak Đşletme Hakkı...: 25 yıl (2019 yılına kadar) Faaliyete Geçtiği Tarih...: Hukuki Yapı...: Yap-Đşlet-Devret Modeli EMSAL DEĞERLER 2. Faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırılmalarını içeren açıklamalar, Otogar giriş çıkış ücretlerinde Otobüs çıkışı 60 TL, küçük araç çıkışı ise 6 TL dir. (Küçük araçlarda 25 dakikayı geçen süre sonrasında) ISO 9001: 2000 Kalite Belgesi RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş Denetim Firması tarafından denetlenerek işlevini sürdürmektedir. 16

18 Hizmet Üretimimiz: tarihli otogarımıza giriş çıkış yapan küçük araç ve otobüs rakamlarıdır. AYLAR (2007) OTOBÜS KÜÇÜK ARAÇ TOPLAM ARAÇ OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĐM KASIM ARALIK TOPLAM tarihli otogarımıza giriş çıkış yapan küçük araç ve otobüs rakamlarıdır. AYLAR (2008) OTOBÜS KÜÇÜK ARAÇ TOPLAM ARAÇ OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĐM KASIM ARALIK TOPLAM

19 Büyük Đstanbul Otogarı rakamsal değerleri ÖZELLĐKLER RAKAMLAR Tahsis edilen alan m 2 Taban alanı m 2 Kullanım alanı m 2 Otobüs işletmesi sayısı 324 adet Yazıhane, Peron sayısı 168 adet Faal işyeri sayısı 796 adet Çalışan personel sayısı adet Otobüs giriş çıkış kapasitesi araç / gün Otobüs çıkış sayısı araç / gün Diğer mot. araçlar giriş ve çıkış sayısı araç / gün Yolcu kapasitesi kişi / gün Đnsan hareketi / gün Yolcu gelen +giden kişi / gün Bilet satışı adet / gün Sıcak Para Dolaşımı 2 Milyon YTL / gün Đş Bankası Şubesi ve ATM, Yapı Kredi Bankası ATM si Garanti Bankası ATM si ING Bank ATM si Finansbank ATM si HSBC Bankası ATM si TEB Bankası ATM si Akbank ATM si bulunuyor. Büyük Đstanbul Otogarı / Đstihdam BĐOĐAŞ 117 personel Güvenlik Turnike-Đtfaiye (Met Güvenlik/Taşeron) 111 personel Temizlik ( BYS Bina Yönetim Sistemleri A.Ş.) 60 personel BĐO toplam çalışan (acenteler, işyeri vb.) personel 18

20 ĐŞLETMELER VE HĐZMET ALANLARI 1. Seyahat Firmaları Karayolu yolcu taşımacılığı yapan firmalar ve acenteleri 2. Đşyerleri Giyim, elektronik eşya, sigorta acentesi, iletişim, kuru temizleme, lokanta, büfe vs. 3. Otopark Yolcuların araçlarına park imkanı. 4. Bankalar Her tür bankacılık işlemleri ve ATM hizmetleri, 5. Oteller Yolculara konaklama hizmeti verilmekte, 6. Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü Otogar Birimi Resmi güvenlik birimi 7. PTT Mektup, telefon ve diğer posta hizmetleri, 8. Belediye Zabıtası Büyükşehir ve Bayrampaşa Belediyesi nin zabıta ekipleri 9. Acil Sağlık Merkezi a. Yer tahsisi: BĐOĐAŞ b. Đşletme: Đstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Đşleri Daire Başkanlığı c. Hizmet: Büyük Đstanbul Otogarı ve çevre halkına 24 saat hizmet veriliyor. d. Bölümler: i. 112 Hızır Acil Servis (Sağlık memuru ve şoför) ii. Dahiliye ve Poliklinik (1 doktor, 1 hemşire ve yardımcı personel) 1. Hizmet bölgesi: Gaziosmanpaşa, Esenler, Küçükçekmece,Bağcılar. 10. Cumhuriyet Camii Külliyesi a. Đbadet: Đstanbul Müftülüğü. b. Đşletme ve yapım: BĐOĐAŞ c. Birimler: i. Kütüphane (10 bini aşkın kitap, haftanın 7 günü 24 saat açık tutuluyor) ii. Okuma salonları iii. Çayevi iv. Morg ve Taziye evi v. Aşevi 11. Güvenlik Hizmetleri a) Özel güvenlik, turnike hizmetleri. b) Đtfaiye: yangınlara ilk ve kısa sürede müdahale imkanı, 12. Temizlik hizmetleri Ortak alanlar ve çevre temizliği, 13. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Sektörel Örgütlenme 14. Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği (UATOD) Sektörel örgütlenme 15. UATOD Eğitim Merkezi Mesleki eğitim veren kurum 19

21 BİO İşyeri Rakamsal Dağılımı Ana faaliyet işyerleri Yazıhane 168 Seyahat firması ve acentesi 324 Diğer hizmetler işyeri dağılımı Restoran 2 Saat tamircisi 1 Kafetarya 4 Camcı 3 Fast food 13 Tüpçü 1 Pastane 6 Dekorasyon 2 Lokanta 52 Ganyan Bayi 6 Kasap 1 Mali Müşavir 2 Market 5 Noter 1 Büfe 67 Postane (PTT) 1 Arıcı 2 Dernek (Esnaf Derneği) 1 Kahvehane 9 Muhasebeci 1 Çay ocağı 15 Sigortacı 10 Toptancı 2 Matbaa 6 Depo 161 Büro 39 Konfeksiyon 92 Halıcı 1 Terzi 5 Hediyelik eşya 1 Kuru Temizleme 17 Su Đstasyonu 3 Kunduracı 13 Sağlık Kabini 1 Berber 20 Başlıkçı 5 Đkram ürünleri satış yeri 46 Galeri 3 Otel 2 Çilingir 1 Duş (Elit) 2 Tabelacı 20 Eczane 2 Hırdavatçı 10 Kuyumcu 1 Lostra Salonu 1 Döviz Bürosu 1 Oto Aksesuar 2 Kurye 1 Motoryağı Satıcısı 3 Kargo 2 Tamirhane 19 Elektrikçi 2 Servis 4 Elektronikçi 49 Ambalajcı 1 Kasetçi 6 Yedek parçacı 37 Kırtasiye 2 TOPLAM

22 Teknik Servisler: Mercedes Benz Türk Temsa- Mitsubishi MAN Türkiye Brisa Pirelli Servis Goodyear Michelin OTOGARA ULAŞIM: Şehir içi Servis Otogar taksi 130 Kamyonet..70 Hafif Raylı Metro: Aksaray - Esenler Aksaray Havaalanı Belediye ve Halk Otobüsleri: Mecidiyeköy, Taksim, Avcılar, Beşiktaş, Bakırköy, Yeşilpınar ve Eminönü TÜKETĐM PROFĐLĐ / GÜN Su Kolalı Đçecek / Meyve suyu Çay Kahve Hazır Granül Kahve Şeker Poşet Çay Soda Süt Et...3 Ekmek Kolonya Kağıt Peçete Islak Mendil lt lt kg kg poşet kg adet şişe kg ton adet kg paket adet 21

23 SAMSUN ŞEHĐRLERARASI OTOBÜS TERMĐNALĐ Samsun otogarı m2 alan içinde m2 kapalı alana sahiptir. 24 yazıhane, 48 peron ve 34 adet ticari birimden oluşan Samsun otogarı faaliyetlerine devam etmektedir. Samsun otogarında Đş Bankası ve Ziraat Bankası ATM leri bulunmaktadır. KAYSERĐ ŞEHĐRLER ARASI VE ĐLÇELER OTOBÜS TERMĐNALĐ Kayseri otogarı m2 alan içinde m2 kapalı alana sahiptir. 26 yazıhane, 41 peron ve 50 adet ticari birimden oluşan Kayseri otogarı faaliyetlerine devam etmektedir. Kayseri otogarında Finansbank, Đş Bankası, TEB ve Ziraat bankalarının ATM leri bulunmaktadır. 22

24 Kayseri Đlçeler Terminali 19 Temmuz 2008 tarihinde hizmete girmiştir. Đşletmesi Büyük Đstanbul Otobüs Đşletmeleri A.Ş. tarafından 10 yıl boyunca yürütülecektir. Đlçeler Terminali Yazıhane Đlçeler Terminali Ticari Birimi Đlçeler Terminali Peron Đlçeler Terminal Çalışan personel sayısı Đlçeler Terminali Otobüs giriş / çıkış kapasitesi Đlçeler Terminali Diğer mot. araçlar giriş ve çıkış sayısı 14 adet 2 adet 24 adet 75 adet 250 araç / gün 120 araç / gün 23

25 Đletişim: YAZIŞMA ADRESĐ: BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI, YÖNETİM BİNASI KAT: 2 BAYRAMPAŞA İSTANBUL SANTRAL: FAKS: YÖNETĐM KURULU BAŞKANI: AHMET YALAMANOĞLU TEL: FAKS: YÖNETĐM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI: RÜŞTÜ TERZĐ TEL: FAKS: GENEL MÜDÜR: MURAT ARAZ TEL: FAKS: GENEL MÜDÜR YARDIMCISI: MEHMET TEKĐN TEL: FAKS: BASIN YAYIN VE HALKLA ĐLĐŞKĐLER MÜDÜRÜ: UFUK SAKA TEL: FAX:

26 3-FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER: BÜYÜK ĐSTANBUL OTOBÜS ĐŞLETMELERĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 ve 2007 TARĐHLERĐNDEKĐ MALĐ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU 25

27 BÜYÜK ĐSTANBUL OTOBÜS ĐŞLETMELERĐ A.Ş. 01 OCAK ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Büyük Đstanbul Otobüs Đşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu na, Büyük Đstanbul Otobüs Đşletmeleri A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait gelir tablosunu, öz sermaye değişim ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) yayımladığı denetim ilke ve kurallarına göre denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla Đlgili Olarak Đşletme Yönetiminin Sorumluluğu Şirket yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu Bizim sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Şirket in iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 26

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI!

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! CD Hazırlayan Aracı Kurum Yönetimine: Kurumunuzun cari dönem ve bir önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak düzenlenmiş ayrıntılı bilanço, gelir tablosu ve dipnotlar tarafınızca Borsaya

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı Adres : Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan bağımsız denetim

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2015 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 ara dönem finansal

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar EGE SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 MART 2015 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 94,454,233 1-

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Dip Geçmiş Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Dip Geçmiş Geçmiş I- Cari Varlıklar EURO SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2013 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR Dip I- Cari Varlıklar * A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60,984,865

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 2.Çeyrek Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları VARLIKLAR

Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları VARLIKLAR GALATASARAY SPOR VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL) Bağımsız Denetim'den (XI29 KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 28.02.2010 31.05.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01/01/2016 30/06/2016 Dönemine ait Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu na İstanbul Türkiye İç Denetim Enstitüsü

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

SĐNPAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 31 MART 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZET ARA DÖNEM MALĐ TABLOLAR

SĐNPAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 31 MART 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZET ARA DÖNEM MALĐ TABLOLAR SĐNPAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş. 31 MART 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE ÖZET ARA DÖNEM MALĐ TABLOLAR ĐÇERĐK SAYFA 31 MART 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BĐLANÇO... 1-2 31 MART 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN YILA AĐT

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimde Bağımsız Denetimden Dipnot Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Tablo ve Dipnotları Finansal Durum

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihi Đtibarıyla Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihi Đtibarıyla Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Tarihi Đtibarıyla Finansal Tablolar ve Denetim Raporu 11 Mart 2011 Bu rapor 1 sayfa bağımsız denetim raporu ile 37 sayfa finansal tablo ve diplarından oluşmaktadır. Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2009 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı