AIRTRONIC / AIRTRONIC M

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AIRTRONIC / AIRTRONIC M"

Transkript

1 AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V Airtronic D2, 24 V Komple paket Airtronic D2, 12 V Airtronic D2, 24 V Airtronic D3, 12 V Airtronic B4, 12 V Airtronic D4, 12 V Airtronic D4, 24 V Airtronic D4 Plus, 12 V Airtronic D4 Plus, 24 V Dizel yakýt için motordan baðýmsýz su ýsýtma cihazý

2 1 Giriþ Ýçindekiler Konu Baþlýk açýklamasý Baþlýk içeriði Sayfa baþlýðý Giriþ Ürün bilgisi Montaj Ýþletim ve fonksiyon Elektrik Arýza Bakým Servis Çevre Listeler Ýçindekiler... 2 Bu dokümantasyonun konsepti... 3 Özel yazým tarzý, sunum ve simgeler... 4 Çalýþma baþlangýcýndan önce önemli bilgiler... 4 Yasal yönetmelikler... 5, 6 Montaj ve iþletim için güvenlik notlarý... 7 Kaza önlemleri... 7 Isitma cihazi, üniversal montaj takimi ve komple paket teslimat kapsami... 8, 9 Isitma cihazi ve üniversal montaj takimi Plus teslimat kapsami.. 10, 11 Airtronic D2 Teknik Verileri Airtronic D3, D4, D4 Plus Teknik Verileri Airtronic B4 Teknik Verileri Ana ölçümler Montaj ve montaj yeri Isýtma cihazýnýn 24 Volt tehlikeli madde taþýyan bir araca montajý Montaj yeri... 16, 17 Ýzin verilen montaj konumlarý Kablo aðacý baðlantýsý, saðda veya solda Montaj ve sabitleme Fabrika plakasý Sýcak hava kanalý Egzoz çýkýþ kanalý Yanma hava kanalý Yanýcý madde beslemesi Kullaným kýlavuzu / Kullanýma yönelik önemli notlar Ýlk çalýþtýrma Fonksiyon açýklamasý Kumanda ve emniyet düzeneði / ACÝL KAPAMA Isýtma cihazýnýn kablo tahsisatý Devre þemalarý için parça listesi / Devre þemalarý Olasý arýzalarda lütfen aþaðýdaki noktalarý kontrol edin Arýzanýn giderilmesi Bakým notlarý Servis Sertifikasyonlar Ýmha iþlemleri AB-Uygunluk bildirgesi Terimler listesi... 48, 49 Kýsaltmalar listesi

3 1 Giriþ Bu dokümantasyonun konsepti Bu dokümantasyon montajý gerçekleþtirecek atölyeyi ýsýtma cihazýnýn montajý sýrasýnda destekleyecek ve kullanýcýsýna ýsýtma cihazý hakkýndaki tüm önemli bilgileri sunacaktýr. Bilgilere hýzlý ulaþýmý saðlamak amacýyla dokümantasyon 8 baþlýk altýnda bölümler halinde düzenlenmiþtir. 1 Giriþ Burada ýsýtma cihazýnýn montajý için ayný zamanda bu dokümantasyonun yapýsý hakkýnda önemli yönlendirici bilgileri bulabilirsiniz. 5 Elektrik Burada Isýtma cihazýnýn elektroniðine ve elektronik yapý parçalarýna yönelik bilgileri bulabilirsiniz. 2 Ürün bilgisi Burada teslimat kapsamý, teknik bilgileri ve ýsýtma cihazýnýn ölçüleri ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. 6 Arýza / Bakým / Servis Burada, olasý arýzalara, arýza giderim iþlemlerine, bakýma ve servis çaðrý merkezine yönelik bilgileri bulabilirsiniz. 3 Montaj Burada ýsýtma cihazýnýn montajý ile ilgili önemli bilgileri ve notlarý bulabilirsiniz. 7 Çevre Burada, sertifikasyon, imha iþlemleri ve AB uygunluk bildirgesi üzerine bilgileri bulabilirsiniz. 4 Ýþletim ve fonksiyon Burada ýsýtma cihazýnýn kullanýmý ve fonksiyonlarýna yönelik bilgileri bulabilirsiniz. 8 Listeler Burada, terimler listesini ve kýsaltmalar listesini bulabilirsiniz. 3

4 1 Giriþ Özel yazým tarzlarý, sunumlar ve simgeler Bu dokümantasyon içinde farklý olgular özel yazým tarzý ve simgeler ile öne çýkarýlmýþtýr. Anlamlarýný ve uygun hareket tarzýný aþaðýdaki örneklerden edinebilirsiniz. Özel yazým tarzlarý ve sunumlar Bir nokta ( ), baþlýk ile giriþi yapýlan bir sýralamayý iþaret etmektedir. Nokta iþaretini bir çizgi ( ) takip ediyorsa, bu sýralama noktaya göre düzenlenmiþtir. Simgeler Kural! Kural notu ile birlikte bu simge yasal bir kuralý ifade etmektedir. Bu kural dikkate alýnmadýðý takdirde, ýsýtma cihazýnýn model onayýnýn iptaline ve J.Eberspächer GmbH & Co. KG firmasý tarafýndan garanti hizmetlerinin ve garanti sunumunun iptaline neden olmaktadýr. Tehlike! Tehlike uyarýsý ile birlikte bu simge bedensel ve yaþamsal tehlikeyi iþaret etmektedir. Eðer bu uyarý dikkate alýnmazsa, bazý durumlarda aðýr ya da hayati tehlike oluþturan yaralanmalar meydana gelebilir. Dikkat! Dikkat uyarýsý ile birlikte bu simge kiþiye ve / veya ürüne yönelik tehlikeli bir durumu iþaret etmektedir. Bu uyarý dikkate alýnmadýðý takdirde, duruma göre þahýslarýn yaralanmasýna ve / veya cihazýn hasar almasýna neden olabilmektedir. Bu not size kullaným önerileri ve ýsýtma cihazýnýn montajý için yardýmcý püf noktalarý sunacaktýr. Çalýþma baþlangýcýndan önce önemli bilgiler Isýtma cihazýnýn kullaným alaný Motordan baðýmsýz olan hava ýsýtma cihazý, ýsýtma performansý dikkate alýnarak aþaðýdaki araçlara monte edilmek üzere kararlaþtýrýlmýþtýr: Her türde (maks. 9 oturma alaný) motorlu taþýtlar ve bunlarýn römorklarý Ýnþaat makineleri Tarýmsal alanda kullanýlan iþ makineleri Tekneler, gemiler ve yatlar (sadece dizel ýsýtma cihazlarý) Karavanlar Isýtma cihazlarýnýn ADR doðrultusunda tehlikeli madde taþýmacýlýðýnda kullanýlan araçlara montajýna izin verilmiþtir. Yük bölmesinin / yüklenen malýn ýsýtýlmasý için mevcut olan kontrol ünitesi bir özel kontrol ünitesi ile deðiþtirilmelidir (Sipariþ numarasý için ýsýtma cihazlarý fiyat listesine veya yedek parça listesine bakýnýz). Karavana monte edilmesi için Plus model isitma cihazlari belirlenmistir. Isýtma cihazýnýn kullaným amacý Ön ýsýtma, cam buðusu çözme Isýtýlan ve sýcaklýðý korunan: Sürücü ya da çalýþma kabini, gemi kabinleri Yük bölümleri Kiþilerin ve takýmlarýn nakil odalarý Karavanlar Fonksiyonel kullaným amacý nedeniyle ýsýtma cihazýnýn aþaðýdaki kullaným alanlarý için kullanýmýna izin verilmemiþtir: Ýlgili alanlarýn ýsýtmasýnda uzun süreli sabit kullaným: Oturma odalarý, Garajlar Çalýþma barakalarý, Hafta sonu evleri ve avcý kulübeleri Yüzen evler v.b. Aþaðýdakilerin ýsýtýlmasýna ya da kurutulmasýna: Canlý varlýklara (insan veya hayvan) doðrudan sýcak hava verilmesine Nesneler Sýcak havanýn kap içine üflenmesine Dikkat! Kullaným alaný ve kullaným amacýna yönelik güvenlik uyarýsý! Isýtma cihazý sadece üretici tarafýndan belirtilen kullaným alanlarýnda her ýsýtma cihazýnýn beraberinde teslim edilen dokümantasyon dikkate alýnarak monte edilmeli ve çalýþtýrýlmalýdýr. 4

5 1 Giriþ Yasal talimat! Motorlu taþýtlara monte edilebilmesi için ýsýtma cihazýna Karayollarý müdürlüðü tarafýndan aþaðýdaki resmi model onayý iþaretlerine sahip Isýtma cihazlarý fabrikasyon plakasý üzerinde belirtilmiþtir bir AB model onayý ve bir EMV (Elektromanyetik uyumluluk) model onayý tahsis edilmiþtir. Airtronic AB- e EMV- e Airtronic M AB- e EMV- e Yasal talimat! Avrupa parlamentosunun ve kurulun yönetmeliði 2001 / 56 / EG ýsýtma cihazýnýn düzeni Isýtma cihazýnýn yakýnýndaki üst yapý parçalarý ve diðer yapý parçalarý aþýrý ýsý etkisinden ve yanýcý madde veya yað kirlerinden korunmalýdýr. Isýtma cihazý aþýrý ýsýnmada bile yangýn tehlikesi oluþturmamalýdýr. Bu talep, montaj sýrasýnda tüm parçalara yeterli mesafeye ve uygun havalandýrmaya dikkat edildiðinde ve ateþe dayanýklý ham maddeler veya ýsý kalkanlarý kullanýldýðýnda yerine getirilmiþ olacaktýr. M 2 ve M 3 sýnýfýndan olan araçlarda ýsýtma cihazý yolcu kabininde bulunmamalýdýr. Sýzdýrma yapmayacak þekilde kapalý bir muhafaza içinde yukarýda sunulan koþullarýn haricinde yapýlan bir düzenleme kullanýlabilmektedir. Fabrika etiketi veya bunun bir tekrarý, ýsýtma cihazý araca monte edildiðinde kolayca okunabilecek bir konumda takýlmalýdýr. Isýtma cihazýnýn düzenlenmesinde kiþilerin yaralanmasý veya berberinde taþýnan nesnelerin hasar görme tehlikesini mümkün olduðunca sýnýrlý tutabilmek için tüm uygun önlemler ele alýnmalýdýr. Ýþletim konumunun göstergesi Kullanýcýnýn görüþ alanýndaki belirgin görülebilir iþletim göstergesi ýsýtma cihazýnýn ne zaman açýk veya kapalý olduðu hakkýnda bilgi vermelidir. Yakýt beslemesi Yakýt dolum aðzý yolcu kabininde bulunmamalýdýr ve yakýtýn sýzmasýný önlemek için iyi kapatan bir kapakla donatýlmýþ olmalýdýr. Yanýcý yakýt beslemesi aracýn yakýt beslemesinden ayrý olan sývý yakýtlý ýsýtma cihazlarýnda yakýt türü ve dolum aðzý belirgin olarak iþaretlenmiþ olmalýdýr. Dolum aðzýnda, ýsýtma cihazýnýn yakýt dolumundan önce kapatýlmasý gerektiðine dair bir uyarý bulunmalýdýr. Egzoz sistemi Egzoz çýkýþý, egzoz gazlarýnýn havalandýrma düzeneklerinden, sýcak hava giriþlerinden veya cam açýklýklarýndan araç içine girmesi önlenecek þekilde düzenlenmelidir. Yanma havasý giriþi Isýtma cihazýnýn yanma odasý için olan hava aracýn yolcu kabininden emilmemelidir. Hava giriþi nesneler tarafýndan bloke edilmeyecek þekilde düzenlenmeli veya korunmalýdýr. Isýtýlan hava giriþi Isýtma havasý beslemesi temiz hava veya çevre havasýndan oluþmalýdýr ve tahrik makinesinin, yanma ýsýtma cihazýnýn veya araç içinde bulunan diðer bir kaynaðýn egzoz gazlarý tarafýndan kirlenmeyen temiz bir alandan emilmelidir. Giriþ kanalý bir kafes veya diðer uygun araçlarla korunmuþ olmalýdýr. Sýcak hava çýkýþý Aracýn içinde bulunan sýcak hava kanallarý, temas edilmesi halinde yaralanma veya hasar görme tehlikesi oluþmayacak þekilde düzenlenmiþ veya korunmuþ olmalýdýr. Hava çýkýþý nesneler tarafýndan bloke edilmeyecek þekilde düzenlenmeli veya korunmalýdýr. Yasal talimat! ADR yönetmeliðine göre tehlikeli madde taþýyan araçlara ýsýtma cihazýnýn montajý Isýtma cihazýnýn tehlikeli madde nakil araçlarýna monte edilebilmesi için ayrýca ADR talimatlarýna da uyulmalýdýr (bkz. sayfa 6). 5

6 1 Giriþ Yasal talimat! 94 / 55 / EG yönetmeliðinde (ADR çerçeve yönetmeliði) adý geçen belirli taþýtlar için ek talimatlar Kullaným alaný Bu ilave, yanmalý ýsýtma cihazlarý ve kurulumlarý ile ilgili 94 / 55 / EG yönetmeliðindeki kurallara uyan araçlar içindir. Kavram belirlemeleri Bu ilavede, 94 / 55 / EG yönetmeliðinin B ilavesinden baþlýk 9.1 e kadar EX / II, EX / III, AT, FL ve OX gibi araç tanýmlamalarý kullanýlmýþtýr. Teknik Kurallar Genel Kurallar (Araçlar EX / II, EX / III, AT, FL ve OX) Isýnma ve yanmadan kaçýnmak Yükün kabul edilemeyecek herhangi bir ýsýnma veya yanma riskinden kaçýnmak için, yanmalý ýsýtma cihazlarý ve atýk gaz borularý düzgün tasarlanmýþ, düzenlenmiþ, korunmuþ veya gizlenmiþ olmalýdýr. Cihazýn yakýt deposu ve atýk gaz sistemi ve numaralý kurallara uyuyorsa, bu kural yerine getirilmiþ olarak kabul edilir. Bu kurallarýn yerine getirilmesi tüm araç üzerinde kontrol edilmelidir. Yakýt deposu Isýtma cihazýnýn beslenmesi için yakýt deposunun þu kurallara uymasý gerekmektedir: Bir sýzýntý durumunda yakýt, aracýn sýcak parçalarýyla ya da yük ile temas ettirilmeksizin direkt olarak yere iletilmelidir; Benzin içeren yakýt depolarýnýn doldurma deliði bir alev kilidi veya hava geçirmez bir kapak ile donatýlmýþ olmalýdýr. Atýk gaz sistemi ve atýk gaz borularý düzenlemesi Atýk gaz sistemi ve atýk gaz borularý yük için tehlike oluþturabilecek bir ýsýnmaya veya yanmaya sebebiyet vermeyecek þekilde düzenlenmiþ ve korunmuþ olmalýdýr. Atýk gaz sisteminin direkt olarak yakýt deposunun (Dizel yakýt) altýnda duran parçalarý en az 100 mm mesafede bulunmalý ya da bir ýsý kalkaný ile korunmalýdýr. Yanmalý ýsýtma cihazýný çalýþtýrma Yanmalý ýsýtma cihazý sadece elle çalýþtýrýlmalýdýr. Programlanabilir bir þalter üzerinden otomatik olarak çalýþtýrýlmasýna izin verilmemektedir. Araçlar EX / II ve EX / III Gaz yakýtlar için yanmalý ýsýtma cihazlarýna izin verilmemektedir. Araçlar FL Yanmalý ýsýtma cihazlarý en azýndan aþaðýda açýklanan iþlemler ile iþletimden çýkartýlabilmelidir. a) Sürücü kabininden elle kapatýlma b) Araç motorunun kapatýlmasý; bu durumda ýsýtma cihazý sürücü tarafýndan elle yeniden çalýþtýrýlabilir; c) Motorlu taþýtta sevk edilen tehlikeli maddeler için dahili olarak bulunan sevk pompasýnýn devreye alýnmasýnda. Yanmalý ýsýtma cihazýnýn beslemesi Kapatýlmýþ bir yanmalý ýsýtma cihazýnýn beslemesine izin verilmektedir. Araçlar FL paragrafýnda b) ve c) þýklarýnda anlatýldýðý durumlarda, yanma havasýnýn iletimi, maksimum 40 saniyelik bir besleme süresinin ardýndan ilgili önlemlere uygun olarak kesilmesi gerekir. Sadece eþanjörleri, normal kullaným süresi boyunca 40 saniyelik azaltýlmýþ bir besleme süresi sebebiyle bozulmayacaðý kanýtlanmýþ olan yanmalý ýsýtma cihazlarý kullanýlabilir. Ek kurallarýn, yasal yönetmeliklerin ve güvenlik önlemlerinin yerine getirilmesi garanti hizmetleri ve sorumluluk baþvurularý için ön koþuldur. Yasal yönetmeliklerin ve güvenlik önlemlerinin dikkate alýnmamasý, ayný zamanda tekniðe uygun þekilde gerçekleþtirilmeyen onarým orijinal yedek parçalar kullanýlsa bile garanti hizmetlerini iptaline ve J. Eberspächer GmbH & Co. KG firmasý tarafýndan sorumluluk dýþýnda tutulmasýna neden olacaktýr. Isýtma cihazýnýn sonradan yapýlan montajý bu montaj talimatlarý doðrultusunda gerçekleþmelidir. Yasal yönetmelikler baðlayýcýdýr ve özel yönetmeliklerin mevcut olmadýðý ülkelerde de ayný þekilde yerine getirilmelidir. Isýtma cihazýnýn Karayollarý trafik nizamnamesi (StVZO) altýna bulunmayan araçlara monte edilmesinde bunun için geçerli özel yönetmelikler ve montaj notlarý dikkate alýnmalýdýr. Isýtma cihazýnýn özel araçlara montajýnda bu tarz araçlar için geçerli yönetmelikler dikkate alýnmalýdýr. Diðer montaj talepleri bu montaj kýlavuzunun ilgili bölümlerinde yazýlý bulunmaktadýr. 6

7 1 Giriþ Montaj ve iþletim için güvenlik uyarýlarý Tehlike! Yaralanma, yangýn ve zehirlenme tehlikesi! Isýtma cihazý sadece bakým kapakçýðý kapalý olduðunda ve havalandýrma baþlýðý monte edildiðinde çalýþtýrýlabilir. Bakým kapakçýðý iþletim sýrasýnda açýlmamalýdýr. Tüm çalýþmalarýn baþlangýcýndan önce aracýn akü kutup baþlarý sökülmelidir. Isýtma cihazýnda yapýlacak çalýþmalar öncesinde ýsýtma cihazý kapatýlmasý ve tüm sýcak yapý parçalarýnýn soðumasý beklenmelidir. Kapalý alanlarda, örn. garaj veya otoparkta ýsýtma cihazý çalýþtýrýlmamalýdýr. Ayarlanabilir sýcak hava çýkýþ kanallarý daima canlý varlýklarýn (Kiþileri, hayvanlar) ayný zamanda sýcaklýða karþý duyarlý nesnelerin (boþta ve / veya sabitlenmiþ) doðrudan sýcak havadan etkilenmeyecek þekilde düzenlenmelidir. Dikkat! Montaj ve iþletim için güvenlik uyarýlarý! Ýlk kullanýma alýnma yýlý fabrika etiketi üzerine belirtilmelidir. Hava ýsýtma cihazlarýnýn termik olarak yüksek oranda kullanýlan yapý parçasý olan eþanjör ýsýtma cihazýnýn ilk kullanýmýndan 10 yýl sonra deðiþtirilmelidir. Ýlaveten eþenajörde bulunan Orijinal parça plakasýna montaj tarihi kaydedilmelidir. Ardýndan bu plaka ýsýtma cihazýnda bulunan fabrika plakasýnýn yanýna yapýþtýrýlmalýdýr. Isýtma cihazý sadece üretici tarafýndan yetkilendirilmiþ olan bir JE-Ortaðý tarafýndan bu dokümantasyonun standartlarý, olasý özel montaj önerileri doðrultusunda monte edilmeli veya onarým ve garanti kapsamýnda onarýlmalýdýr. Isýtma cihazýnýn kullanýmýnda sadece J. Eberspächer GmbH & Co. KG firmasý tarafýndan onaylanan kullaným unsurlarý devreye alýnmalýdýr. Diðer kullaným unsurlarýnýn kullanýlmasý fonksiyon arýzalarýna neden olabilmektedir. Yetkili olmayan üçüncü þahýslar tarafýndan ve / veya orijinal yedek parçalar kullanýlmayan onarýmlar tehlikelidir ve bu nedenle izin verilmemektedir. Bunlar ýsýtma cihazýnýn model onayýnýn iptaline ve böylelikle araçlarda bazý durumlarda aracýn kullaným ruhsatýnýn iptaline neden olabilmektedir. Aþaðýdaki önlemlere izin verilmemektedir: Isýtma öncelikli yapý parçalarýnda yapýlan deðiþiklikler. Eberspächer Firmasý tarafýndan izin verilmeyen yabancý parçalarýn kullanýmý. Montaj veya kullanýma alýnma sýrasýnda bu dokümantasyonda belirtilen yasal, güvenlik ve / veya fonksiyon öncelikli standartlardan sapmalar. Bu özellikle elektrik kablo tahsisatý, yakýt beslemesi, yanma havasý ve egzoz çýkýþ kanallarý için geçerlidir. Montaj veya onarým sýrasýnda sadece orijinal aksesuar parçalarý ve orijinal yedek parçalar kullanýlmalýdýr. Araçta uygulanacak elektronik kaynak çalýþmalarýnda kontrol ünitesinin korunmasý için aküdeki artý kutup kablosunun ayrýlmalý ve þasiye konulmalýdýr. Isýtma cihazýnýn kullanýmýna alev alabilen buharlarýn veya tozlarýn oluþabileceði alanlarda izin verilmemektedir, örneðin aþaðýdakilerin yakýnýnda Yakýt deposu Kömür deposu Odun deposu Tahýl ambarý ve benzeri. Dolum sýrasýnda ýsýtma cihazý kapatýlmalýdýr. Isýtma cihazýnýn montaj alaný, koruyucu kasa veya benzeri bir yerde monte edildiði sürece yýðýlma hacmi olmamalý ve serbest kalmalýdýr. Özellikle yakýt yedek bidonlarý, yað kutular sprey kutularý, gaz kartuþlarý, yangýn söndürücüler, temizlik bezleri, giysi parçalarý, kaðýt v.b maddeler ýsýtma cihazýnýn üzerinde veya yanýnda bulundurulmamalý veya taþýnmamalýdýr. Arýzalý sigortalar sadece öngörülen sigorta deðerine sahip sigortalar ile deðiþtirilebilir. Isýtma sisteminin yakýt sisteminde yakýt sýzýyorsa (sýzdýrma) bir JE-Servis ortaðýnda hasarýn hemen giderilmesini saðlayýn. Isýtma cihazýnýn beslemesi, örneðin acil durumda kapatma haricinde akü ayýrma þalterine basýlarak vaktinden önce kesilmemelidir. Kaza önlemleri Prensipte genel kaza önleme yönetmelikleri ve ilgili atölye ve iþletim güvenlik talimatlarý dikkate alýnmalýdýr. 7

8 2 Ürün bilgisi Isýtma cihazý teslimat kapsamý, tam donanýmlý paketler ve genel amaçlý montaj takýmý Isýtma cihazý Siparis numarasi Airtronic D2, 12 V Airtronic D2, 24 V Airtronic D3, 12 V Airtronic B4, 12 V Airtronic D4, 12 V Airtronic D4, 24 V Airtronic D4 Plus, 12 V Airtronic D4 Plus, 24 V Teslimat kapsamý þunlarý içerir: Resim no. Tanimlama 1 Isýtma cihazý 2 Dozaj pompasý Tam donanýmlý paket Siparis numarasi Airtronic D2, 12 V Tam donanýmlý paket Airtronic D2, 24 V Tam donanýmlý paket Teslimat kapsamý þunlarý içerir: Resim no. Tanim 1 Isýtma cihazý 2 Dozaj pompasý 60 mm çapýnda hava boþluklu montaj takýmý 3 Mini regülatör 4 Depo alýcýsý (sadece tam donanýmlý paketinde bulunur) Genel amaçlý montaj takýmý (tüm modeller) Montaj takýmý þunlarý içerir: Resim No. Tanim 5 Hat demeti, Artý / Eksi 6 Hat demeti, kumanda 7 Esnek egzos borusu 8 Yanma havasý hortumu 9 Kablo seridi 10 Tutucu, dozaj pompasý 11 Boru, 6 x 2 12 Boru, 4 x 1,25 13 Hortum kelepçesi (2x) 14 Hava verici, çevrilebilir 15 Kafes 16 Hava aralýðý 17 Esnek boru 18 Egzoz susturucu 19 Hat þebekesi, ýsýtma cihazý Üniversal montaj takimlarinin kullanimi Siparis numarasi Üniversal montaj takimi mm çapinda hava çikis kanali basligi ile sunulur, isitma cihazi kilavuz numarasi 6'dir, þunlarda kullanýlabilir : Airtronic D2, 12 V Airtronic D2, 24 V Üniversal montaj takimi mm çapinda hava çikis kanali basligi ile sunulur, isitma cihazi kilavuz numarasi 10'dir, þunlarda kullanýlabilir : Airtronic D3, 12 V Airtronic B4, 12 V Airtronic D4, 12 V Airtronic D4, 24 V mm çaplý hava boþluðu ile, ýsýtma cihazý rehber numarasý 15, þunlarda kullanýlabilir : Airtronic D4 Plus, 12 V Airtronic D4 Plus, 24 V Üniversal montaj takimi mm çapinda hava çikis kanali basligi ile sunulur, isitma cihazi kilavuz numarasi 3'dir, þunlarda kullanýlabilir : Airtronic D3, 12 V Airtronic B4, 12 V Airtronic D4, 12 V Airtronic D4, 24 V mm çapinda hava çikis kanali basligi ile sunulur, Hava dolaþým iþletiminde ýsýtma cihazý kodu 8, Temiz havalý iþletimde ýsýtma cihazý kodu 10, sunlarda kullanilabilir : Airtronic D4 Plus, 12 V Airtronic D4 Plus, 24 V Kumanda elemanlarý için bkz. fiyat listesi ve/veya aksesuar kataloðu. Resim numarasý olmayan parçalar küçük parçalardýr ve poþet içerisinde sunulur. Diðer parçalarýn montajý için gereklidir, bkz. ek parçalar kataloðu. Cihaz rehber numaralarý ile ilgili bilgiler için ek parçalar kataloðuna bakýnýz 8

9 2 Ürün bilgisi Isitma cihazi, üniversal montaj takimi ve komple paket teslimat kapsami * Sadece tam donanýmlý Airtronic D2 paketinde ** Sadece Airtronic D3, B4, D4, D4 Plus'ta *** Sadece Airtronic D2'de **** Sadece tam donanýmlý Airtronic D2, 24 Volt paketinde 9

10 2 Ürün bilgisi Teslimat kapsamý Isýtma Cihazý ve Montaj Takýmý "Plus" Isýtma cihazý Siparis numarasi Airtronic D2, 12 V Airtronic D2, 24 V Airtronic D3, 12 V Airtronic B4, 12 V Airtronic D4, 12 V Airtronic D4, 24 V Airtronic D4 Plus, 12 V Airtronic D4 Plus, 24 V Teslimat kapsamý þunlarý içerir: Resim no. Tanim 1 Isýtma cihazý 2 Dozaj pompasý Montaj Takýmý "Plus" (tüm modeller) Montaj takýmý þunlarý içerir: Resim No. Tanim 3 Yanma havasý emme susturucusu 4 Egzoz susturucusu 5 Hortum boðazý 6 Kafes 7 Y daðýtýcýsý 8 Kit-depo baðlantýsý 9 Sýcaklýk ayar sensörü 10 Sýcaklýk ayar sensörü kablo hatlarý 11 EasyStart T zamanlayýcý 12 Artý / Eksi hat demeti 13 Kumanda hat demeti 14 Hortum kelepçesi (2x) 15 Hortum kelepçesi (6x) 16 Boru 4 x 1,25 (Poz. 8'de mevcuttur) 17 Isýtma cihazý hat þebekesi 18 Esnek egzos borusu 19 Kafes 20 Dozaj pompasý tutucusu 21 Kablo þeridi (2 set) 22 Hava aralýðý 23 Hava verici (2x) 24 Geçiþ parçasý Ø 6 / 4 25 Boru 4 x 1 (Poz. 8'de mevcuttur) 26 Boru kelepçesi Ø 50 mm 27 Isýtma havasý iletimi için esnek boru (teslimat kapsamýna dahil deðildir) Montaj takimi Plus in kullanimi Siparis numarasi Montaj takimi Plus mm çapinda hava çikis kanali basligi ile sunulur, isitma cihazi kilavuz numarasi 12'dir, þunlarda kullanýlabilir : Airtronic D2, 12 V Airtronic D2, 24 V Montaj takimi Plus mm çapinda hava çikis kanali basligi ile sunulur, isitma cihazi kilavuz numarasi 10'dir, þunlarda kullanýlabilir : Airtronic D3, 12 V Airtronic B4, 12 V Airtronic D4, 12 V Airtronic D4, 24 V mm çaplý hava boþluðu ile, ýsýtma cihazý rehber numarasý 15, þunlarda kullanýlabilir : Airtronic D4 Plus, 12 V Airtronic D4 Plus, 24 V Montaj takimi Plus mm çapinda hava çikis kanali basligi ile sunulur, Hava dolaþým iþletiminde ýsýtma cihazý kodu 8, Temiz havalý iþletimde ýsýtma cihazý kodu 10, þunlarda kullanýlabilir : Airtronic D4 Plus, 12 V Airtronic D4 Plus, 24 V Kumanda elemanlarý için bkz. fiyat listesi ve/veya aksesuar kataloðu. Resim numarasý olmayan parçalar küçük parçalardýr ve poþet içerisinde sunulur. Diðer parçalarýn montajý için gereklidir, bkz. ek parçalar kataloðu. Cihaz rehber numaralarý ile ilgili bilgiler için ek parçalar kataloðuna bakýnýz. "Plus" montaj takýmlarý özellikle karavan ve teknelere yapýlacak ilaveler için uygundur. 10

11 2 Ürün bilgisi Isitma cihazi ve üniversal montaj takimi Plus teslimat kapsami 11

12 2 Ürün bilgisi Teknik bilgiler Isitma cihazi tipi Isýtma cihazý Model Isýtma aracý Termik akýmýnýn ayarý Airtronic Airtronic D2 D2 Hava Kademe Güç kaynaðý Büyük Orta Küçük KAPALI Termik akým (Watt) Madde geçisi karsi basinçsiz (kg/h) 60 mm çapinda hava araligi ile Yakýt tüketimi (lt/s) 0,28 0,23 0,15 0,10 Elektrik güç alýmý (Vat) Ýþletimde (12 ve 24 volt) Çalýþtýrmada (12 ve 24 volt) Nominal voltaj < veya 24 Volt Ýþletim alaný Alt voltaj sýnýrý: Kontrol ünitesinde takýlý bulunan düþük voltaj korumasý ýsýtma cihazýný voltaj sýnýrýna ulaþýldýðýnda kapatmaktadýr. Üst voltaj sýnýrý: Kontrol ünitesinde takýlý bulunan yüksek voltaj korumasý ýsýtma cihazýný voltaj sýnýrýna ulaþýldýðýnda kapatmaktadýr. Yakýt Yakýt kalitesi ve Düþük sýcaklýklarda yakýt 28. sayfaya bakýnýz. Ýzin verilen ortam sýcaklýðý Isýtma cihazý Dozaj pompasý Maksimum hava emiþ sýcaklýðý Uzaktan kumanda parazit giderme Aðýrlýk Havalandýrma modu Yaklaþýk 10,5 ya da yaklaþýk 21 Volt Ýþlem süresi düþük voltaj korumasý: 20 Saniye Yaklaþýk 16 ya da yaklaþýk 32 Volt Ýþlem süresi Yüksek voltaj korumasý: 20 Saniye Dizel yakýt piyasadan temin edilebilen (DIN EN 590) Ýþletimde Ýþletim dýþý 40 C ila +70 C 40 C ila +85 C 40 C ila +50 C 40 C ila +125 C +40 C DIN EN doðrultusunda parazit sýnýfý 5 yaklaþýk 2,7 kg mümkün Dikkat! Teknik bilgiler için güvenlik uyarýsý! Teknik bilgiler yerine getirilmelidir aksi takdirde fonksiyon arýzalarý mümkün olabilmektedir. Herhangi bir sýnýr deðer belirtilmemiþse, listelenen teknik bilgiler, ýsýtma cihazlarýnda söz konusu olan, nominal voltajda % ±10 luk toleransla, 20 C ortam sýcaklýðýyla ve referans olarak Esslingen yüksekliðiyle baðlantýlý olarak görülmelidir. 12

13 2 Ürün bilgisi Teknik bilgiler Isitma cihazi tipi Isýtma cihazý Model Isýtma aracý Termik akýmýnýn ayarý Airtronic M Airtronic D3 / Airtronic D4 / Airtronic D4 Plus D3 / D4 / D4 Plus Hava Kademe Güç kaynaðý Büyük Orta Küçük KAPALI Termik akým (Watt) D D D4 Plus Karþý basýnç olmadan sýcak hava geçiþi (kg/s) 90 mm çapinda hava aralikli D mm çapinda hava aralikli D mm çapinda hava aralikli D4 Plus Yakýt tüketimi (lt/s) D3 0,38 0,28 0,2 0,11 D4 0,51 0,38 0,25 0,11 D4 Plus 0,51 0,38 0,25 0,11 Elektrik güç alýmý (Vat) D Ýþletimde (12 ve 24 volt) D D4 Plus Çalýþtýrmada (12 ve 24 volt) Nominal voltaj < veya 24 Volt Ýþletim alaný Alt voltaj sýnýrý: Kontrol ünitesinde takýlý bulunan düþük voltaj korumasý ýsýtma cihazýný voltaj sýnýrýna Yaklaþýk 10,5 ya da yaklaþýk 21 Volt Ýþlem süresi düþük voltaj korumasý: 20 Saniye ulaþýldýðýnda kapatmaktadýr. Üst voltaj sýnýrý: Kontrol ünitesinde takýlý bulunan yüksek voltaj korumasý ýsýtma cihazýný voltaj Yaklaþýk 16 ya da yaklaþýk 32 Volt Ýþlem süresi yüksek voltaj korumasý: 20 Saniye sýnýrýna ulaþýldýðýnda kapatmaktadýr. Yakýt Yakýt kalitesi ve Düþük sýcaklýklarda yakýt Dizel yakýt piyasadan temin edilebilen (DIN EN 590) 28. sayfaya bakýnýz. Ýzin verilen ortam sýcaklýðý Ýþletimde Ýþletim dýþý Isýtma cihazý 40 C ila +70 C 40 C ila +85 C Dozaj pompasý 40 C ila +50 C 40 C ila +125 C Maksimum hava emiþ sýcaklýðý Uzaktan kumanda parazit giderme Aðýrlýk Havalandýrma modu +40 C DIN EN doðrultusunda parazit sýnýfý 5 yaklaþýk 4,5 kg mümkün Teknik veriler için güvenlik notu -Not için 12. sayfaya bakiniz. 13

14 2 Ürün bilgisi Teknik bilgiler Isitma cihazi tipi Isýtma cihazý Model Isýtma aracý Termik akýmýnýn ayarý Airtronic M Airtronic B4 B4 Hava Kademe Güç kaynaðý Büyük Orta Küçük KAPALI Termik akým (Watt) Karþý basýnç olmadan sýcak hava geçiþi (kg/s) 90 mm çapinda hava aralikli Yakýt tüketimi (lt/s) 0,54 0,46 0,29 0,18 Elektrik güç alýmý (Vat) Ýþletimde (12 Volt) Çalýþtýrmada (12 Volt) Nominal voltaj Ýþletim alaný Alt voltaj sýnýrý: Kontrol ünitesinde takýlý bulunan düþük < Volt yaklaþýk 10,5 Volt voltaj korumasý ýsýtma cihazýný voltaj Ýþlem süresi düþük voltaj korumasý: 20 Saniye sýnýrýna ulaþýldýðýnda kapatmaktadýr. Üst voltaj sýnýrý: Kontrol ünitesinde takýlý bulunan yüksek voltaj korumasý ýsýtma cihazýný voltaj yaklaþýk 16 Volt Ýþlem süresi yüksek voltaj korumasý: 20 Saniye sýnýrýna ulaþýldýðýnda kapatmaktadýr. Yakýt Yakýt kalitesi ve Düþük sýcaklýklarda yakýt Benzin yakýt piyasadan temin edilebilen (DIN EN 228) 28. sayfaya bakýnýz. Ýzin verilen ortam sýcaklýðý Ýþletimde Ýþletim dýþý Isýtma cihazý 40 C ila +50 C 40 C ila +85 C Dozaj pompasý 40 C ila +20 C 40 C ila +125 C Maksimum hava emiþ sýcaklýðý Uzaktan kumanda parazit giderme Aðýrlýk Havalandýrma modu +40 C yaklaþýk 4,5 kg DIN EN doðrultusunda parazit sýnýfý 5 mümkün Dikkat! Teknik bilgiler için güvenlik uyarýsý! Teknik bilgiler yerine getirilmelidir aksi takdirde fonksiyon arýzalarý mümkün olabilmektedir. Herhangi bir sýnýr deðer belirtilmemiþse, listelenen teknik bilgiler, ýsýtma cihazlarýnda söz konusu olan, nominal voltajda % ±10 luk toleransla, 20 C ortam sýcaklýðýyla ve referans olarak Esslingen yüksekliðiyle baðlantýlý olarak görülmelidir. 14

15 2 Ürün bilgisi Ana ölçümler Airtronic * Ana ölçümler Airtronic M ** 1 Kapaðýn açýlmasýna ve kýzdýrma bujisinin ve kontrol ünitesinin sökülmesine yönelik minimum montaj aralýðý (Serbest alan). 2 Isýtma havasýnýn emilmesi için minimum montaj aralýðý (Serbest alan). A = Egzoz B = Yakýt V = yanma havasý * Airtronic D2'deki hava boslugu: 60 mm çapinda, genel amaçli montaj takiminda bulunur 75 mm çapinda, "Plus" montaj takiminda bulunur ** Airtronic D3, B4, D4'teki hava boslugu: 75 mm çapinda, genel amaçli montaj takiminda bulunur 90 mm çapinda, genel amaçli montaj takiminda veya "Plus" montaj takiminda bulunur Airtronic D4 Plus'daki hava boslugu: 75 mm çapinda, genel amaçli montaj takiminda veya "Plus" montaj takiminda bulunur 90 mm çapinda, genel amaçli montaj takiminda veya "Plus" montaj takiminda bulunur Airtronic D4 Plus'ta küresel indirgeme kapaðýnýn montajýna izin verilmemektedir. 15

16 3 Montaj Montaj ve montaj yeri Isýtma cihazý, kiþiler tarafýndan kullanýlan araçlara ait mekanlara montaja uygundur ve onaylýdýr. 9 oturma alanýndan fazla olan otobüslerin sürücü veya yolcu bölümlerine montajýna izin verilmemektedir. Þahýslar tarafýndan kullanýlan mekanlara montajý sýrasýnda egzoz, yanma havasý ve yakýt hatlarýnýn bu mekanlara çözülebilir baðlantýlarý olmamalýdýr ve eklem alanlarýnda serpintiden muhafazalý olarak yerleþtirilmiþ olmalýdýr. Bu nedenle ýsýtma cihazý cihaz ayaðý ile birlikte, cihaz ayaðýnda yerleþik flanþ contasý kullanýlarak araç tabanýna veya aracýn dýþ paneline monte edilmelidir. Elektronik kontrol düzeneði ýsýtma cihazýna entegre edilmiþtir, bu sayede montaj sýrasýndaki kablo tahsisatý oldukça kolaylaþmaktadýr. Isýtma cihazýnýn montajý sýrasýnda sýcak havanýn emilmesi ve kýzdýrma bujisinin ve kontrol ünitesinin sökülmesi için yeterli serbest alan olmasýna dikkat edilmelidir (15.sayfada ana ölçümler bölümüne bakýnýz). Dizel-Isýtma cihazýnýn 24 Volt ADR doðrultusunda tehlikeli madde taþýyan bir araca montajý Dizel-Isýtma cihazlarýnýn 24 Volt ADR doðrultusunda tehlikeli madde taþýmacýlýðýnda kullanýlan araçlara montajýna izin verilmiþtir. Uygun elektrikli kablo tahsisatý ile ýsýtma cihazý ADR yönetmeliklerini yerine getirmektedir, buna yönelik dokümantasyonun sonundaki devre planlarýna bakabilirsiniz. ADR talimatlarý ile ilgili bilgileri 6. ve 31. sayfalarda ve baský numaralý bilgi kaðýdýnda bulabilirsiniz. Isýtma cihazýnýn tehlikeli madde taþýyan araçlara montajýnda ek olarak ADR yönetmelikleri yerine getirilmelidir. Bu baþlýða yönelik yönetmelikler ve güvenlik uyarýlarý için 4 7 sayfalarý dikkate alýn. Montaj yeri Bir karavanda montaj yeri Bir karavanda ýsýtma cihazý tercihen iç mekana veya bagaj bölmesine monte edilmektedir. Aracýn yolcu kabinine ve/veya bagaj bölümüne monte edilemiyorsa, ýsýtma cihazý sýçrayan suya karþý korunaklý bir þekilde aracýn tabanýna, döþeme altýna sabitlenebilir. Karavana monte edilmesi için Plus model isitma cihazlari belirlenmistir. 1 Ön yolcu koltuðu önündeki ýsýtma cihazý 2 Sürücü koltuðu ve ön yolcu koltuðu arasýndaki ýsýtma cihazý 3 Isýtma cihazý alt koridoru 4 Düzenleme altýndaki ýsýtma cihazý 5 Bagaj bölmesindeki ýsýtma cihazý 16

17 3 Montaj Montaj yeri Bir binek otomobilde / geniþ hacimli sedan modelinde montaj yeri Bir binek otomobilde / geniþ hacimli sedan modelinde ýsýtma cihazý tercihen araç iç mekanýna veya bagaj bölmesine monte edilmektedir. Aracýn yolcu kabinine ve/veya bagaj bölümüne monte edilemiyorsa, ýsýtma cihazý sýçrayan suya karþý korunaklý bir þekilde aracýn tabanýna, döþeme altýna sabitlenebilir. Bir aðýr vasýtada montaj yeri (sadece dizel ýsýtma cihazlarý) Bir aðýr vasýta aracýnda ýsýtma cihazý tercihen sürücü kabinine takýlmaktadýr. Sürücü kabinine montaj mümkün deðilse, ýsýtma cihazý alet kutusuna ya da muhafaza kutusuna da monte edilebilmektedir. 1 Ön yolcu koltuðu önündeki ýsýtma cihazý 2 Sürücü koltuðu ve ön yolcu koltuðu arasýndaki ýsýtma cihazý 3 Isýtma cihazý alt koridoru 4 Arka koltuk grubu altýndaki ýsýtma cihazý 5 Bagaj bölmesindeki ýsýtma cihazý Ekskavatör kabininde montaj yeri (sadece dizel ýsýtma cihazlarý) 1 Ön yolcu ayak bölmesinde ýsýtma cihazý 2 Sürücü kabini arka panelinde ýsýtma cihazý 3 Yatak altýndaki ýsýtma cihazý 4 Alet kutusundaki ýsýtma cihazý Bir ekskavatörde ýsýtma cihazý tercihen kabin içine monte edilmektedir. Kabin içine montaj mümkün olmadýðýnda, ýsýtma cihazý kabin dýþýndaki bir muhafaza kutusuna da monte edilebilir. Montaj kýlavuzunda sunulan montaj önerileri örneklerdir. Diðer montaj yerlerine, bu montaj kýlavuzunda ön görülen montaj talimatlarýna uygun olduðu sürece izin verilmektedir. Diðer montaj bilgileri (örn. tekneler ve gemiler) üreticiden talep edilerek temin edilebilir. izin verilen montaj konumlarýný ve depolama sýcaklýklarýný dikkate alýn. 1 Koltuk kasasýnda ýsýtma cihazý 2 Kabin arka panelinde ýsýtma cihazý 3 Muhafaza kutusunda ýsýtma cihazý 17

18 3 Montaj Ýzin verilen montaj konumlarý Isýtma cihazýnýn montajý tercihen normal konumda taslakta sunulduðu gibi gerçekleþmelidir. Montaj koþullarýna göre ýsýtma cihazý taslak doðrultusunda maksimum 30 ye kadar eðimli (Akým yönü aþaðýya doðru) ya da maksimum 90 kadar kendi uzunluk aksý etrafýndan döndürülerek (egzoz boðazý yatay, kýzdýrma bujisi yukarý bakar) monte edilebilir. Isýtma iþletiminde sunulan normal ya da maksimum montaj konumlarý aracýn veya teknenin eðim konumuna baðlý olarak +15 ye kadar cihaz fonksiyonunu etkilemeden tüm yönlerde sapma gösterebilir. Ýzin verilen salýným alanlarý ile birlikte yatay (Egzoz boðazý aþaðý bakar) normal konum 1 Sýcak hava emme aðzý (Fan diþlisi) 2 Kýzdýrma bujisinin konumu 3 Akým yönü Kablo aðacý baðlantýsý, saðda veya solda Gerektiðinde kablo aðacý baðlantýsý karþý tarafta bulunan ýsýtma cihazý tarafýna takýlabilir. Burada kontrol ünitesi sökülebilir ve alt yarý yuvarlak kablo aðacý kapaðý klipsinden ayrýlabilir. Kablo aðacý bu durumda kontrol ünitesine yeniden tahsis edilebilir. Ardýndan kontrol ünitesini tekrar monte edin, kaplamasýný oturtun, bu iþlem sýrasýnda kablo aðacý manþonunu ve kör tapayý alt kaplamadaki uygun girintilere yerleþtirin. 18

19 3 Montaj Montaj ve sabitleme Egzoz, yanma havasý ve yakýt kesit noktalarýný resim doðrultusunda iþleme alýn. Cihaz ayaðýnýn yerleþim yüzeyi düz olmalýdýr. Kesit noktalarýnýn delinmesi ve gerektiðinde yerleþim yüzeyinin plan çekimi sýrasýnda üretici tarafýndan plan çekme aleti tercih edilebilir. Dozaj pompasý kablo demeti için Ø 10,5 mm lik delik taslak resimde mevcut deðildir ve montaja göre delinmelidir. Yerleþim alanýnýn sacý 1,5 mm dan dan ince ise ek bir takviye sacý monte edilmelidir. Takviye sacý sipariþ numarasý Plan çekme aletinin sipariþ numarasý Taslak resim Plan çekme aleti 1 Yerleþim yüzeyinin çevre hatlarý Isýtma cihazýnýn araç tabanýna sabitlenmesi Isýtma cihazýnýn yatay olarak araç paneline sabitlenmesi 1 ýsýtma cihazý ve araç tabaný arasýndaki boþluk mutlaka gereklidir ek olarak fan diþlisi serbest hareket açýsýndan kontrol edilmelidir. 2 Montaj alaný düz olmalýdýr. 3 Flanþ contasý monte edilmiþ olmalýdýr. 4 Araç paneli düz olmalýdýr. 5 Takviye sacý (gerektiðinde yukarý bakýnýz) 6 yay plakasý 7 Altýgen somun M6 (Sýkma torku 5 +1 Nm) 19

20 3 Montaj Fabrika plakasý Fabrika plakasý ve 2. fabrika plakasý (dublikat) alt muhafaza kapaðýna sabitlenmiþtir. 2. Fabrika plakasý (Dublikat) çýkartýlabilir olarak alt muhafaza kapaðýna takýlmýþtýr ve gerektiðinde iyi görülebilir bir konumda ýsýtma cihazýna ya da ýsýtma cihazýnýn bulunduðu bölgeye yapýþtýrýlabilir. Bu baþlýða yönelik yönetmelikler ve güvenlik uyarýlarý için 5. sayfayý dikkate alýn. 1 Orijinal fabrika plakasý 2 2. Fabrika plakasý (Dublikat) 20

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...6 Kullaným...7

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17011 WWL LPG / NG 4 Gözü Gazlı (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17021 WWL LPG / NG 3 Gözü Gazlı 1 Gözü Elektrikli (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17031 XXL LPG / NG 4 Gözü

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17062 LPG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 L LPG 4 Gözü Gazlı Camlı (Lüx) Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 NG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD -

Detaylı

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi!

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi! GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... Koruyucu Bakýmýn Önemi! ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 16 Nisan 2006 SAYI 16 YIL 6 Eðirdir Kemik Hastalýklarý

Detaylı

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu 9355896 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Dr. Fatih Yaðmur*, Dr. Mustafa Körükçü**, Dr. Ý. Hamit Hancý*** Ýnsanoðlu varolduðu tarihten bugüne kadar ölmüþ insanlarýn farklý yöntemlerle, dengesini bozmayacak biçimde

Detaylı