AIRTRONIC / AIRTRONIC M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AIRTRONIC / AIRTRONIC M"

Transkript

1 AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V Airtronic D2, 24 V Komple paket Airtronic D2, 12 V Airtronic D2, 24 V Airtronic D3, 12 V Airtronic B4, 12 V Airtronic D4, 12 V Airtronic D4, 24 V Airtronic D4 Plus, 12 V Airtronic D4 Plus, 24 V Dizel yakýt için motordan baðýmsýz su ýsýtma cihazý

2 1 Giriþ Ýçindekiler Konu Baþlýk açýklamasý Baþlýk içeriði Sayfa baþlýðý Giriþ Ürün bilgisi Montaj Ýþletim ve fonksiyon Elektrik Arýza Bakým Servis Çevre Listeler Ýçindekiler... 2 Bu dokümantasyonun konsepti... 3 Özel yazým tarzý, sunum ve simgeler... 4 Çalýþma baþlangýcýndan önce önemli bilgiler... 4 Yasal yönetmelikler... 5, 6 Montaj ve iþletim için güvenlik notlarý... 7 Kaza önlemleri... 7 Isitma cihazi, üniversal montaj takimi ve komple paket teslimat kapsami... 8, 9 Isitma cihazi ve üniversal montaj takimi Plus teslimat kapsami.. 10, 11 Airtronic D2 Teknik Verileri Airtronic D3, D4, D4 Plus Teknik Verileri Airtronic B4 Teknik Verileri Ana ölçümler Montaj ve montaj yeri Isýtma cihazýnýn 24 Volt tehlikeli madde taþýyan bir araca montajý Montaj yeri... 16, 17 Ýzin verilen montaj konumlarý Kablo aðacý baðlantýsý, saðda veya solda Montaj ve sabitleme Fabrika plakasý Sýcak hava kanalý Egzoz çýkýþ kanalý Yanma hava kanalý Yanýcý madde beslemesi Kullaným kýlavuzu / Kullanýma yönelik önemli notlar Ýlk çalýþtýrma Fonksiyon açýklamasý Kumanda ve emniyet düzeneði / ACÝL KAPAMA Isýtma cihazýnýn kablo tahsisatý Devre þemalarý için parça listesi / Devre þemalarý Olasý arýzalarda lütfen aþaðýdaki noktalarý kontrol edin Arýzanýn giderilmesi Bakým notlarý Servis Sertifikasyonlar Ýmha iþlemleri AB-Uygunluk bildirgesi Terimler listesi... 48, 49 Kýsaltmalar listesi

3 1 Giriþ Bu dokümantasyonun konsepti Bu dokümantasyon montajý gerçekleþtirecek atölyeyi ýsýtma cihazýnýn montajý sýrasýnda destekleyecek ve kullanýcýsýna ýsýtma cihazý hakkýndaki tüm önemli bilgileri sunacaktýr. Bilgilere hýzlý ulaþýmý saðlamak amacýyla dokümantasyon 8 baþlýk altýnda bölümler halinde düzenlenmiþtir. 1 Giriþ Burada ýsýtma cihazýnýn montajý için ayný zamanda bu dokümantasyonun yapýsý hakkýnda önemli yönlendirici bilgileri bulabilirsiniz. 5 Elektrik Burada Isýtma cihazýnýn elektroniðine ve elektronik yapý parçalarýna yönelik bilgileri bulabilirsiniz. 2 Ürün bilgisi Burada teslimat kapsamý, teknik bilgileri ve ýsýtma cihazýnýn ölçüleri ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. 6 Arýza / Bakým / Servis Burada, olasý arýzalara, arýza giderim iþlemlerine, bakýma ve servis çaðrý merkezine yönelik bilgileri bulabilirsiniz. 3 Montaj Burada ýsýtma cihazýnýn montajý ile ilgili önemli bilgileri ve notlarý bulabilirsiniz. 7 Çevre Burada, sertifikasyon, imha iþlemleri ve AB uygunluk bildirgesi üzerine bilgileri bulabilirsiniz. 4 Ýþletim ve fonksiyon Burada ýsýtma cihazýnýn kullanýmý ve fonksiyonlarýna yönelik bilgileri bulabilirsiniz. 8 Listeler Burada, terimler listesini ve kýsaltmalar listesini bulabilirsiniz. 3

4 1 Giriþ Özel yazým tarzlarý, sunumlar ve simgeler Bu dokümantasyon içinde farklý olgular özel yazým tarzý ve simgeler ile öne çýkarýlmýþtýr. Anlamlarýný ve uygun hareket tarzýný aþaðýdaki örneklerden edinebilirsiniz. Özel yazým tarzlarý ve sunumlar Bir nokta ( ), baþlýk ile giriþi yapýlan bir sýralamayý iþaret etmektedir. Nokta iþaretini bir çizgi ( ) takip ediyorsa, bu sýralama noktaya göre düzenlenmiþtir. Simgeler Kural! Kural notu ile birlikte bu simge yasal bir kuralý ifade etmektedir. Bu kural dikkate alýnmadýðý takdirde, ýsýtma cihazýnýn model onayýnýn iptaline ve J.Eberspächer GmbH & Co. KG firmasý tarafýndan garanti hizmetlerinin ve garanti sunumunun iptaline neden olmaktadýr. Tehlike! Tehlike uyarýsý ile birlikte bu simge bedensel ve yaþamsal tehlikeyi iþaret etmektedir. Eðer bu uyarý dikkate alýnmazsa, bazý durumlarda aðýr ya da hayati tehlike oluþturan yaralanmalar meydana gelebilir. Dikkat! Dikkat uyarýsý ile birlikte bu simge kiþiye ve / veya ürüne yönelik tehlikeli bir durumu iþaret etmektedir. Bu uyarý dikkate alýnmadýðý takdirde, duruma göre þahýslarýn yaralanmasýna ve / veya cihazýn hasar almasýna neden olabilmektedir. Bu not size kullaným önerileri ve ýsýtma cihazýnýn montajý için yardýmcý püf noktalarý sunacaktýr. Çalýþma baþlangýcýndan önce önemli bilgiler Isýtma cihazýnýn kullaným alaný Motordan baðýmsýz olan hava ýsýtma cihazý, ýsýtma performansý dikkate alýnarak aþaðýdaki araçlara monte edilmek üzere kararlaþtýrýlmýþtýr: Her türde (maks. 9 oturma alaný) motorlu taþýtlar ve bunlarýn römorklarý Ýnþaat makineleri Tarýmsal alanda kullanýlan iþ makineleri Tekneler, gemiler ve yatlar (sadece dizel ýsýtma cihazlarý) Karavanlar Isýtma cihazlarýnýn ADR doðrultusunda tehlikeli madde taþýmacýlýðýnda kullanýlan araçlara montajýna izin verilmiþtir. Yük bölmesinin / yüklenen malýn ýsýtýlmasý için mevcut olan kontrol ünitesi bir özel kontrol ünitesi ile deðiþtirilmelidir (Sipariþ numarasý için ýsýtma cihazlarý fiyat listesine veya yedek parça listesine bakýnýz). Karavana monte edilmesi için Plus model isitma cihazlari belirlenmistir. Isýtma cihazýnýn kullaným amacý Ön ýsýtma, cam buðusu çözme Isýtýlan ve sýcaklýðý korunan: Sürücü ya da çalýþma kabini, gemi kabinleri Yük bölümleri Kiþilerin ve takýmlarýn nakil odalarý Karavanlar Fonksiyonel kullaným amacý nedeniyle ýsýtma cihazýnýn aþaðýdaki kullaným alanlarý için kullanýmýna izin verilmemiþtir: Ýlgili alanlarýn ýsýtmasýnda uzun süreli sabit kullaným: Oturma odalarý, Garajlar Çalýþma barakalarý, Hafta sonu evleri ve avcý kulübeleri Yüzen evler v.b. Aþaðýdakilerin ýsýtýlmasýna ya da kurutulmasýna: Canlý varlýklara (insan veya hayvan) doðrudan sýcak hava verilmesine Nesneler Sýcak havanýn kap içine üflenmesine Dikkat! Kullaným alaný ve kullaným amacýna yönelik güvenlik uyarýsý! Isýtma cihazý sadece üretici tarafýndan belirtilen kullaným alanlarýnda her ýsýtma cihazýnýn beraberinde teslim edilen dokümantasyon dikkate alýnarak monte edilmeli ve çalýþtýrýlmalýdýr. 4

5 1 Giriþ Yasal talimat! Motorlu taþýtlara monte edilebilmesi için ýsýtma cihazýna Karayollarý müdürlüðü tarafýndan aþaðýdaki resmi model onayý iþaretlerine sahip Isýtma cihazlarý fabrikasyon plakasý üzerinde belirtilmiþtir bir AB model onayý ve bir EMV (Elektromanyetik uyumluluk) model onayý tahsis edilmiþtir. Airtronic AB- e EMV- e Airtronic M AB- e EMV- e Yasal talimat! Avrupa parlamentosunun ve kurulun yönetmeliði 2001 / 56 / EG ýsýtma cihazýnýn düzeni Isýtma cihazýnýn yakýnýndaki üst yapý parçalarý ve diðer yapý parçalarý aþýrý ýsý etkisinden ve yanýcý madde veya yað kirlerinden korunmalýdýr. Isýtma cihazý aþýrý ýsýnmada bile yangýn tehlikesi oluþturmamalýdýr. Bu talep, montaj sýrasýnda tüm parçalara yeterli mesafeye ve uygun havalandýrmaya dikkat edildiðinde ve ateþe dayanýklý ham maddeler veya ýsý kalkanlarý kullanýldýðýnda yerine getirilmiþ olacaktýr. M 2 ve M 3 sýnýfýndan olan araçlarda ýsýtma cihazý yolcu kabininde bulunmamalýdýr. Sýzdýrma yapmayacak þekilde kapalý bir muhafaza içinde yukarýda sunulan koþullarýn haricinde yapýlan bir düzenleme kullanýlabilmektedir. Fabrika etiketi veya bunun bir tekrarý, ýsýtma cihazý araca monte edildiðinde kolayca okunabilecek bir konumda takýlmalýdýr. Isýtma cihazýnýn düzenlenmesinde kiþilerin yaralanmasý veya berberinde taþýnan nesnelerin hasar görme tehlikesini mümkün olduðunca sýnýrlý tutabilmek için tüm uygun önlemler ele alýnmalýdýr. Ýþletim konumunun göstergesi Kullanýcýnýn görüþ alanýndaki belirgin görülebilir iþletim göstergesi ýsýtma cihazýnýn ne zaman açýk veya kapalý olduðu hakkýnda bilgi vermelidir. Yakýt beslemesi Yakýt dolum aðzý yolcu kabininde bulunmamalýdýr ve yakýtýn sýzmasýný önlemek için iyi kapatan bir kapakla donatýlmýþ olmalýdýr. Yanýcý yakýt beslemesi aracýn yakýt beslemesinden ayrý olan sývý yakýtlý ýsýtma cihazlarýnda yakýt türü ve dolum aðzý belirgin olarak iþaretlenmiþ olmalýdýr. Dolum aðzýnda, ýsýtma cihazýnýn yakýt dolumundan önce kapatýlmasý gerektiðine dair bir uyarý bulunmalýdýr. Egzoz sistemi Egzoz çýkýþý, egzoz gazlarýnýn havalandýrma düzeneklerinden, sýcak hava giriþlerinden veya cam açýklýklarýndan araç içine girmesi önlenecek þekilde düzenlenmelidir. Yanma havasý giriþi Isýtma cihazýnýn yanma odasý için olan hava aracýn yolcu kabininden emilmemelidir. Hava giriþi nesneler tarafýndan bloke edilmeyecek þekilde düzenlenmeli veya korunmalýdýr. Isýtýlan hava giriþi Isýtma havasý beslemesi temiz hava veya çevre havasýndan oluþmalýdýr ve tahrik makinesinin, yanma ýsýtma cihazýnýn veya araç içinde bulunan diðer bir kaynaðýn egzoz gazlarý tarafýndan kirlenmeyen temiz bir alandan emilmelidir. Giriþ kanalý bir kafes veya diðer uygun araçlarla korunmuþ olmalýdýr. Sýcak hava çýkýþý Aracýn içinde bulunan sýcak hava kanallarý, temas edilmesi halinde yaralanma veya hasar görme tehlikesi oluþmayacak þekilde düzenlenmiþ veya korunmuþ olmalýdýr. Hava çýkýþý nesneler tarafýndan bloke edilmeyecek þekilde düzenlenmeli veya korunmalýdýr. Yasal talimat! ADR yönetmeliðine göre tehlikeli madde taþýyan araçlara ýsýtma cihazýnýn montajý Isýtma cihazýnýn tehlikeli madde nakil araçlarýna monte edilebilmesi için ayrýca ADR talimatlarýna da uyulmalýdýr (bkz. sayfa 6). 5

6 1 Giriþ Yasal talimat! 94 / 55 / EG yönetmeliðinde (ADR çerçeve yönetmeliði) adý geçen belirli taþýtlar için ek talimatlar Kullaným alaný Bu ilave, yanmalý ýsýtma cihazlarý ve kurulumlarý ile ilgili 94 / 55 / EG yönetmeliðindeki kurallara uyan araçlar içindir. Kavram belirlemeleri Bu ilavede, 94 / 55 / EG yönetmeliðinin B ilavesinden baþlýk 9.1 e kadar EX / II, EX / III, AT, FL ve OX gibi araç tanýmlamalarý kullanýlmýþtýr. Teknik Kurallar Genel Kurallar (Araçlar EX / II, EX / III, AT, FL ve OX) Isýnma ve yanmadan kaçýnmak Yükün kabul edilemeyecek herhangi bir ýsýnma veya yanma riskinden kaçýnmak için, yanmalý ýsýtma cihazlarý ve atýk gaz borularý düzgün tasarlanmýþ, düzenlenmiþ, korunmuþ veya gizlenmiþ olmalýdýr. Cihazýn yakýt deposu ve atýk gaz sistemi ve numaralý kurallara uyuyorsa, bu kural yerine getirilmiþ olarak kabul edilir. Bu kurallarýn yerine getirilmesi tüm araç üzerinde kontrol edilmelidir. Yakýt deposu Isýtma cihazýnýn beslenmesi için yakýt deposunun þu kurallara uymasý gerekmektedir: Bir sýzýntý durumunda yakýt, aracýn sýcak parçalarýyla ya da yük ile temas ettirilmeksizin direkt olarak yere iletilmelidir; Benzin içeren yakýt depolarýnýn doldurma deliði bir alev kilidi veya hava geçirmez bir kapak ile donatýlmýþ olmalýdýr. Atýk gaz sistemi ve atýk gaz borularý düzenlemesi Atýk gaz sistemi ve atýk gaz borularý yük için tehlike oluþturabilecek bir ýsýnmaya veya yanmaya sebebiyet vermeyecek þekilde düzenlenmiþ ve korunmuþ olmalýdýr. Atýk gaz sisteminin direkt olarak yakýt deposunun (Dizel yakýt) altýnda duran parçalarý en az 100 mm mesafede bulunmalý ya da bir ýsý kalkaný ile korunmalýdýr. Yanmalý ýsýtma cihazýný çalýþtýrma Yanmalý ýsýtma cihazý sadece elle çalýþtýrýlmalýdýr. Programlanabilir bir þalter üzerinden otomatik olarak çalýþtýrýlmasýna izin verilmemektedir. Araçlar EX / II ve EX / III Gaz yakýtlar için yanmalý ýsýtma cihazlarýna izin verilmemektedir. Araçlar FL Yanmalý ýsýtma cihazlarý en azýndan aþaðýda açýklanan iþlemler ile iþletimden çýkartýlabilmelidir. a) Sürücü kabininden elle kapatýlma b) Araç motorunun kapatýlmasý; bu durumda ýsýtma cihazý sürücü tarafýndan elle yeniden çalýþtýrýlabilir; c) Motorlu taþýtta sevk edilen tehlikeli maddeler için dahili olarak bulunan sevk pompasýnýn devreye alýnmasýnda. Yanmalý ýsýtma cihazýnýn beslemesi Kapatýlmýþ bir yanmalý ýsýtma cihazýnýn beslemesine izin verilmektedir. Araçlar FL paragrafýnda b) ve c) þýklarýnda anlatýldýðý durumlarda, yanma havasýnýn iletimi, maksimum 40 saniyelik bir besleme süresinin ardýndan ilgili önlemlere uygun olarak kesilmesi gerekir. Sadece eþanjörleri, normal kullaným süresi boyunca 40 saniyelik azaltýlmýþ bir besleme süresi sebebiyle bozulmayacaðý kanýtlanmýþ olan yanmalý ýsýtma cihazlarý kullanýlabilir. Ek kurallarýn, yasal yönetmeliklerin ve güvenlik önlemlerinin yerine getirilmesi garanti hizmetleri ve sorumluluk baþvurularý için ön koþuldur. Yasal yönetmeliklerin ve güvenlik önlemlerinin dikkate alýnmamasý, ayný zamanda tekniðe uygun þekilde gerçekleþtirilmeyen onarým orijinal yedek parçalar kullanýlsa bile garanti hizmetlerini iptaline ve J. Eberspächer GmbH & Co. KG firmasý tarafýndan sorumluluk dýþýnda tutulmasýna neden olacaktýr. Isýtma cihazýnýn sonradan yapýlan montajý bu montaj talimatlarý doðrultusunda gerçekleþmelidir. Yasal yönetmelikler baðlayýcýdýr ve özel yönetmeliklerin mevcut olmadýðý ülkelerde de ayný þekilde yerine getirilmelidir. Isýtma cihazýnýn Karayollarý trafik nizamnamesi (StVZO) altýna bulunmayan araçlara monte edilmesinde bunun için geçerli özel yönetmelikler ve montaj notlarý dikkate alýnmalýdýr. Isýtma cihazýnýn özel araçlara montajýnda bu tarz araçlar için geçerli yönetmelikler dikkate alýnmalýdýr. Diðer montaj talepleri bu montaj kýlavuzunun ilgili bölümlerinde yazýlý bulunmaktadýr. 6

7 1 Giriþ Montaj ve iþletim için güvenlik uyarýlarý Tehlike! Yaralanma, yangýn ve zehirlenme tehlikesi! Isýtma cihazý sadece bakým kapakçýðý kapalý olduðunda ve havalandýrma baþlýðý monte edildiðinde çalýþtýrýlabilir. Bakým kapakçýðý iþletim sýrasýnda açýlmamalýdýr. Tüm çalýþmalarýn baþlangýcýndan önce aracýn akü kutup baþlarý sökülmelidir. Isýtma cihazýnda yapýlacak çalýþmalar öncesinde ýsýtma cihazý kapatýlmasý ve tüm sýcak yapý parçalarýnýn soðumasý beklenmelidir. Kapalý alanlarda, örn. garaj veya otoparkta ýsýtma cihazý çalýþtýrýlmamalýdýr. Ayarlanabilir sýcak hava çýkýþ kanallarý daima canlý varlýklarýn (Kiþileri, hayvanlar) ayný zamanda sýcaklýða karþý duyarlý nesnelerin (boþta ve / veya sabitlenmiþ) doðrudan sýcak havadan etkilenmeyecek þekilde düzenlenmelidir. Dikkat! Montaj ve iþletim için güvenlik uyarýlarý! Ýlk kullanýma alýnma yýlý fabrika etiketi üzerine belirtilmelidir. Hava ýsýtma cihazlarýnýn termik olarak yüksek oranda kullanýlan yapý parçasý olan eþanjör ýsýtma cihazýnýn ilk kullanýmýndan 10 yýl sonra deðiþtirilmelidir. Ýlaveten eþenajörde bulunan Orijinal parça plakasýna montaj tarihi kaydedilmelidir. Ardýndan bu plaka ýsýtma cihazýnda bulunan fabrika plakasýnýn yanýna yapýþtýrýlmalýdýr. Isýtma cihazý sadece üretici tarafýndan yetkilendirilmiþ olan bir JE-Ortaðý tarafýndan bu dokümantasyonun standartlarý, olasý özel montaj önerileri doðrultusunda monte edilmeli veya onarým ve garanti kapsamýnda onarýlmalýdýr. Isýtma cihazýnýn kullanýmýnda sadece J. Eberspächer GmbH & Co. KG firmasý tarafýndan onaylanan kullaným unsurlarý devreye alýnmalýdýr. Diðer kullaným unsurlarýnýn kullanýlmasý fonksiyon arýzalarýna neden olabilmektedir. Yetkili olmayan üçüncü þahýslar tarafýndan ve / veya orijinal yedek parçalar kullanýlmayan onarýmlar tehlikelidir ve bu nedenle izin verilmemektedir. Bunlar ýsýtma cihazýnýn model onayýnýn iptaline ve böylelikle araçlarda bazý durumlarda aracýn kullaným ruhsatýnýn iptaline neden olabilmektedir. Aþaðýdaki önlemlere izin verilmemektedir: Isýtma öncelikli yapý parçalarýnda yapýlan deðiþiklikler. Eberspächer Firmasý tarafýndan izin verilmeyen yabancý parçalarýn kullanýmý. Montaj veya kullanýma alýnma sýrasýnda bu dokümantasyonda belirtilen yasal, güvenlik ve / veya fonksiyon öncelikli standartlardan sapmalar. Bu özellikle elektrik kablo tahsisatý, yakýt beslemesi, yanma havasý ve egzoz çýkýþ kanallarý için geçerlidir. Montaj veya onarým sýrasýnda sadece orijinal aksesuar parçalarý ve orijinal yedek parçalar kullanýlmalýdýr. Araçta uygulanacak elektronik kaynak çalýþmalarýnda kontrol ünitesinin korunmasý için aküdeki artý kutup kablosunun ayrýlmalý ve þasiye konulmalýdýr. Isýtma cihazýnýn kullanýmýna alev alabilen buharlarýn veya tozlarýn oluþabileceði alanlarda izin verilmemektedir, örneðin aþaðýdakilerin yakýnýnda Yakýt deposu Kömür deposu Odun deposu Tahýl ambarý ve benzeri. Dolum sýrasýnda ýsýtma cihazý kapatýlmalýdýr. Isýtma cihazýnýn montaj alaný, koruyucu kasa veya benzeri bir yerde monte edildiði sürece yýðýlma hacmi olmamalý ve serbest kalmalýdýr. Özellikle yakýt yedek bidonlarý, yað kutular sprey kutularý, gaz kartuþlarý, yangýn söndürücüler, temizlik bezleri, giysi parçalarý, kaðýt v.b maddeler ýsýtma cihazýnýn üzerinde veya yanýnda bulundurulmamalý veya taþýnmamalýdýr. Arýzalý sigortalar sadece öngörülen sigorta deðerine sahip sigortalar ile deðiþtirilebilir. Isýtma sisteminin yakýt sisteminde yakýt sýzýyorsa (sýzdýrma) bir JE-Servis ortaðýnda hasarýn hemen giderilmesini saðlayýn. Isýtma cihazýnýn beslemesi, örneðin acil durumda kapatma haricinde akü ayýrma þalterine basýlarak vaktinden önce kesilmemelidir. Kaza önlemleri Prensipte genel kaza önleme yönetmelikleri ve ilgili atölye ve iþletim güvenlik talimatlarý dikkate alýnmalýdýr. 7

8 2 Ürün bilgisi Isýtma cihazý teslimat kapsamý, tam donanýmlý paketler ve genel amaçlý montaj takýmý Isýtma cihazý Siparis numarasi Airtronic D2, 12 V Airtronic D2, 24 V Airtronic D3, 12 V Airtronic B4, 12 V Airtronic D4, 12 V Airtronic D4, 24 V Airtronic D4 Plus, 12 V Airtronic D4 Plus, 24 V Teslimat kapsamý þunlarý içerir: Resim no. Tanimlama 1 Isýtma cihazý 2 Dozaj pompasý Tam donanýmlý paket Siparis numarasi Airtronic D2, 12 V Tam donanýmlý paket Airtronic D2, 24 V Tam donanýmlý paket Teslimat kapsamý þunlarý içerir: Resim no. Tanim 1 Isýtma cihazý 2 Dozaj pompasý 60 mm çapýnda hava boþluklu montaj takýmý 3 Mini regülatör 4 Depo alýcýsý (sadece tam donanýmlý paketinde bulunur) Genel amaçlý montaj takýmý (tüm modeller) Montaj takýmý þunlarý içerir: Resim No. Tanim 5 Hat demeti, Artý / Eksi 6 Hat demeti, kumanda 7 Esnek egzos borusu 8 Yanma havasý hortumu 9 Kablo seridi 10 Tutucu, dozaj pompasý 11 Boru, 6 x 2 12 Boru, 4 x 1,25 13 Hortum kelepçesi (2x) 14 Hava verici, çevrilebilir 15 Kafes 16 Hava aralýðý 17 Esnek boru 18 Egzoz susturucu 19 Hat þebekesi, ýsýtma cihazý Üniversal montaj takimlarinin kullanimi Siparis numarasi Üniversal montaj takimi mm çapinda hava çikis kanali basligi ile sunulur, isitma cihazi kilavuz numarasi 6'dir, þunlarda kullanýlabilir : Airtronic D2, 12 V Airtronic D2, 24 V Üniversal montaj takimi mm çapinda hava çikis kanali basligi ile sunulur, isitma cihazi kilavuz numarasi 10'dir, þunlarda kullanýlabilir : Airtronic D3, 12 V Airtronic B4, 12 V Airtronic D4, 12 V Airtronic D4, 24 V mm çaplý hava boþluðu ile, ýsýtma cihazý rehber numarasý 15, þunlarda kullanýlabilir : Airtronic D4 Plus, 12 V Airtronic D4 Plus, 24 V Üniversal montaj takimi mm çapinda hava çikis kanali basligi ile sunulur, isitma cihazi kilavuz numarasi 3'dir, þunlarda kullanýlabilir : Airtronic D3, 12 V Airtronic B4, 12 V Airtronic D4, 12 V Airtronic D4, 24 V mm çapinda hava çikis kanali basligi ile sunulur, Hava dolaþým iþletiminde ýsýtma cihazý kodu 8, Temiz havalý iþletimde ýsýtma cihazý kodu 10, sunlarda kullanilabilir : Airtronic D4 Plus, 12 V Airtronic D4 Plus, 24 V Kumanda elemanlarý için bkz. fiyat listesi ve/veya aksesuar kataloðu. Resim numarasý olmayan parçalar küçük parçalardýr ve poþet içerisinde sunulur. Diðer parçalarýn montajý için gereklidir, bkz. ek parçalar kataloðu. Cihaz rehber numaralarý ile ilgili bilgiler için ek parçalar kataloðuna bakýnýz 8

9 2 Ürün bilgisi Isitma cihazi, üniversal montaj takimi ve komple paket teslimat kapsami * Sadece tam donanýmlý Airtronic D2 paketinde ** Sadece Airtronic D3, B4, D4, D4 Plus'ta *** Sadece Airtronic D2'de **** Sadece tam donanýmlý Airtronic D2, 24 Volt paketinde 9

10 2 Ürün bilgisi Teslimat kapsamý Isýtma Cihazý ve Montaj Takýmý "Plus" Isýtma cihazý Siparis numarasi Airtronic D2, 12 V Airtronic D2, 24 V Airtronic D3, 12 V Airtronic B4, 12 V Airtronic D4, 12 V Airtronic D4, 24 V Airtronic D4 Plus, 12 V Airtronic D4 Plus, 24 V Teslimat kapsamý þunlarý içerir: Resim no. Tanim 1 Isýtma cihazý 2 Dozaj pompasý Montaj Takýmý "Plus" (tüm modeller) Montaj takýmý þunlarý içerir: Resim No. Tanim 3 Yanma havasý emme susturucusu 4 Egzoz susturucusu 5 Hortum boðazý 6 Kafes 7 Y daðýtýcýsý 8 Kit-depo baðlantýsý 9 Sýcaklýk ayar sensörü 10 Sýcaklýk ayar sensörü kablo hatlarý 11 EasyStart T zamanlayýcý 12 Artý / Eksi hat demeti 13 Kumanda hat demeti 14 Hortum kelepçesi (2x) 15 Hortum kelepçesi (6x) 16 Boru 4 x 1,25 (Poz. 8'de mevcuttur) 17 Isýtma cihazý hat þebekesi 18 Esnek egzos borusu 19 Kafes 20 Dozaj pompasý tutucusu 21 Kablo þeridi (2 set) 22 Hava aralýðý 23 Hava verici (2x) 24 Geçiþ parçasý Ø 6 / 4 25 Boru 4 x 1 (Poz. 8'de mevcuttur) 26 Boru kelepçesi Ø 50 mm 27 Isýtma havasý iletimi için esnek boru (teslimat kapsamýna dahil deðildir) Montaj takimi Plus in kullanimi Siparis numarasi Montaj takimi Plus mm çapinda hava çikis kanali basligi ile sunulur, isitma cihazi kilavuz numarasi 12'dir, þunlarda kullanýlabilir : Airtronic D2, 12 V Airtronic D2, 24 V Montaj takimi Plus mm çapinda hava çikis kanali basligi ile sunulur, isitma cihazi kilavuz numarasi 10'dir, þunlarda kullanýlabilir : Airtronic D3, 12 V Airtronic B4, 12 V Airtronic D4, 12 V Airtronic D4, 24 V mm çaplý hava boþluðu ile, ýsýtma cihazý rehber numarasý 15, þunlarda kullanýlabilir : Airtronic D4 Plus, 12 V Airtronic D4 Plus, 24 V Montaj takimi Plus mm çapinda hava çikis kanali basligi ile sunulur, Hava dolaþým iþletiminde ýsýtma cihazý kodu 8, Temiz havalý iþletimde ýsýtma cihazý kodu 10, þunlarda kullanýlabilir : Airtronic D4 Plus, 12 V Airtronic D4 Plus, 24 V Kumanda elemanlarý için bkz. fiyat listesi ve/veya aksesuar kataloðu. Resim numarasý olmayan parçalar küçük parçalardýr ve poþet içerisinde sunulur. Diðer parçalarýn montajý için gereklidir, bkz. ek parçalar kataloðu. Cihaz rehber numaralarý ile ilgili bilgiler için ek parçalar kataloðuna bakýnýz. "Plus" montaj takýmlarý özellikle karavan ve teknelere yapýlacak ilaveler için uygundur. 10

11 2 Ürün bilgisi Isitma cihazi ve üniversal montaj takimi Plus teslimat kapsami 11

12 2 Ürün bilgisi Teknik bilgiler Isitma cihazi tipi Isýtma cihazý Model Isýtma aracý Termik akýmýnýn ayarý Airtronic Airtronic D2 D2 Hava Kademe Güç kaynaðý Büyük Orta Küçük KAPALI Termik akým (Watt) Madde geçisi karsi basinçsiz (kg/h) 60 mm çapinda hava araligi ile Yakýt tüketimi (lt/s) 0,28 0,23 0,15 0,10 Elektrik güç alýmý (Vat) Ýþletimde (12 ve 24 volt) Çalýþtýrmada (12 ve 24 volt) Nominal voltaj < veya 24 Volt Ýþletim alaný Alt voltaj sýnýrý: Kontrol ünitesinde takýlý bulunan düþük voltaj korumasý ýsýtma cihazýný voltaj sýnýrýna ulaþýldýðýnda kapatmaktadýr. Üst voltaj sýnýrý: Kontrol ünitesinde takýlý bulunan yüksek voltaj korumasý ýsýtma cihazýný voltaj sýnýrýna ulaþýldýðýnda kapatmaktadýr. Yakýt Yakýt kalitesi ve Düþük sýcaklýklarda yakýt 28. sayfaya bakýnýz. Ýzin verilen ortam sýcaklýðý Isýtma cihazý Dozaj pompasý Maksimum hava emiþ sýcaklýðý Uzaktan kumanda parazit giderme Aðýrlýk Havalandýrma modu Yaklaþýk 10,5 ya da yaklaþýk 21 Volt Ýþlem süresi düþük voltaj korumasý: 20 Saniye Yaklaþýk 16 ya da yaklaþýk 32 Volt Ýþlem süresi Yüksek voltaj korumasý: 20 Saniye Dizel yakýt piyasadan temin edilebilen (DIN EN 590) Ýþletimde Ýþletim dýþý 40 C ila +70 C 40 C ila +85 C 40 C ila +50 C 40 C ila +125 C +40 C DIN EN doðrultusunda parazit sýnýfý 5 yaklaþýk 2,7 kg mümkün Dikkat! Teknik bilgiler için güvenlik uyarýsý! Teknik bilgiler yerine getirilmelidir aksi takdirde fonksiyon arýzalarý mümkün olabilmektedir. Herhangi bir sýnýr deðer belirtilmemiþse, listelenen teknik bilgiler, ýsýtma cihazlarýnda söz konusu olan, nominal voltajda % ±10 luk toleransla, 20 C ortam sýcaklýðýyla ve referans olarak Esslingen yüksekliðiyle baðlantýlý olarak görülmelidir. 12

13 2 Ürün bilgisi Teknik bilgiler Isitma cihazi tipi Isýtma cihazý Model Isýtma aracý Termik akýmýnýn ayarý Airtronic M Airtronic D3 / Airtronic D4 / Airtronic D4 Plus D3 / D4 / D4 Plus Hava Kademe Güç kaynaðý Büyük Orta Küçük KAPALI Termik akým (Watt) D D D4 Plus Karþý basýnç olmadan sýcak hava geçiþi (kg/s) 90 mm çapinda hava aralikli D mm çapinda hava aralikli D mm çapinda hava aralikli D4 Plus Yakýt tüketimi (lt/s) D3 0,38 0,28 0,2 0,11 D4 0,51 0,38 0,25 0,11 D4 Plus 0,51 0,38 0,25 0,11 Elektrik güç alýmý (Vat) D Ýþletimde (12 ve 24 volt) D D4 Plus Çalýþtýrmada (12 ve 24 volt) Nominal voltaj < veya 24 Volt Ýþletim alaný Alt voltaj sýnýrý: Kontrol ünitesinde takýlý bulunan düþük voltaj korumasý ýsýtma cihazýný voltaj sýnýrýna Yaklaþýk 10,5 ya da yaklaþýk 21 Volt Ýþlem süresi düþük voltaj korumasý: 20 Saniye ulaþýldýðýnda kapatmaktadýr. Üst voltaj sýnýrý: Kontrol ünitesinde takýlý bulunan yüksek voltaj korumasý ýsýtma cihazýný voltaj Yaklaþýk 16 ya da yaklaþýk 32 Volt Ýþlem süresi yüksek voltaj korumasý: 20 Saniye sýnýrýna ulaþýldýðýnda kapatmaktadýr. Yakýt Yakýt kalitesi ve Düþük sýcaklýklarda yakýt Dizel yakýt piyasadan temin edilebilen (DIN EN 590) 28. sayfaya bakýnýz. Ýzin verilen ortam sýcaklýðý Ýþletimde Ýþletim dýþý Isýtma cihazý 40 C ila +70 C 40 C ila +85 C Dozaj pompasý 40 C ila +50 C 40 C ila +125 C Maksimum hava emiþ sýcaklýðý Uzaktan kumanda parazit giderme Aðýrlýk Havalandýrma modu +40 C DIN EN doðrultusunda parazit sýnýfý 5 yaklaþýk 4,5 kg mümkün Teknik veriler için güvenlik notu -Not için 12. sayfaya bakiniz. 13

14 2 Ürün bilgisi Teknik bilgiler Isitma cihazi tipi Isýtma cihazý Model Isýtma aracý Termik akýmýnýn ayarý Airtronic M Airtronic B4 B4 Hava Kademe Güç kaynaðý Büyük Orta Küçük KAPALI Termik akým (Watt) Karþý basýnç olmadan sýcak hava geçiþi (kg/s) 90 mm çapinda hava aralikli Yakýt tüketimi (lt/s) 0,54 0,46 0,29 0,18 Elektrik güç alýmý (Vat) Ýþletimde (12 Volt) Çalýþtýrmada (12 Volt) Nominal voltaj Ýþletim alaný Alt voltaj sýnýrý: Kontrol ünitesinde takýlý bulunan düþük < Volt yaklaþýk 10,5 Volt voltaj korumasý ýsýtma cihazýný voltaj Ýþlem süresi düþük voltaj korumasý: 20 Saniye sýnýrýna ulaþýldýðýnda kapatmaktadýr. Üst voltaj sýnýrý: Kontrol ünitesinde takýlý bulunan yüksek voltaj korumasý ýsýtma cihazýný voltaj yaklaþýk 16 Volt Ýþlem süresi yüksek voltaj korumasý: 20 Saniye sýnýrýna ulaþýldýðýnda kapatmaktadýr. Yakýt Yakýt kalitesi ve Düþük sýcaklýklarda yakýt Benzin yakýt piyasadan temin edilebilen (DIN EN 228) 28. sayfaya bakýnýz. Ýzin verilen ortam sýcaklýðý Ýþletimde Ýþletim dýþý Isýtma cihazý 40 C ila +50 C 40 C ila +85 C Dozaj pompasý 40 C ila +20 C 40 C ila +125 C Maksimum hava emiþ sýcaklýðý Uzaktan kumanda parazit giderme Aðýrlýk Havalandýrma modu +40 C yaklaþýk 4,5 kg DIN EN doðrultusunda parazit sýnýfý 5 mümkün Dikkat! Teknik bilgiler için güvenlik uyarýsý! Teknik bilgiler yerine getirilmelidir aksi takdirde fonksiyon arýzalarý mümkün olabilmektedir. Herhangi bir sýnýr deðer belirtilmemiþse, listelenen teknik bilgiler, ýsýtma cihazlarýnda söz konusu olan, nominal voltajda % ±10 luk toleransla, 20 C ortam sýcaklýðýyla ve referans olarak Esslingen yüksekliðiyle baðlantýlý olarak görülmelidir. 14

15 2 Ürün bilgisi Ana ölçümler Airtronic * Ana ölçümler Airtronic M ** 1 Kapaðýn açýlmasýna ve kýzdýrma bujisinin ve kontrol ünitesinin sökülmesine yönelik minimum montaj aralýðý (Serbest alan). 2 Isýtma havasýnýn emilmesi için minimum montaj aralýðý (Serbest alan). A = Egzoz B = Yakýt V = yanma havasý * Airtronic D2'deki hava boslugu: 60 mm çapinda, genel amaçli montaj takiminda bulunur 75 mm çapinda, "Plus" montaj takiminda bulunur ** Airtronic D3, B4, D4'teki hava boslugu: 75 mm çapinda, genel amaçli montaj takiminda bulunur 90 mm çapinda, genel amaçli montaj takiminda veya "Plus" montaj takiminda bulunur Airtronic D4 Plus'daki hava boslugu: 75 mm çapinda, genel amaçli montaj takiminda veya "Plus" montaj takiminda bulunur 90 mm çapinda, genel amaçli montaj takiminda veya "Plus" montaj takiminda bulunur Airtronic D4 Plus'ta küresel indirgeme kapaðýnýn montajýna izin verilmemektedir. 15

16 3 Montaj Montaj ve montaj yeri Isýtma cihazý, kiþiler tarafýndan kullanýlan araçlara ait mekanlara montaja uygundur ve onaylýdýr. 9 oturma alanýndan fazla olan otobüslerin sürücü veya yolcu bölümlerine montajýna izin verilmemektedir. Þahýslar tarafýndan kullanýlan mekanlara montajý sýrasýnda egzoz, yanma havasý ve yakýt hatlarýnýn bu mekanlara çözülebilir baðlantýlarý olmamalýdýr ve eklem alanlarýnda serpintiden muhafazalý olarak yerleþtirilmiþ olmalýdýr. Bu nedenle ýsýtma cihazý cihaz ayaðý ile birlikte, cihaz ayaðýnda yerleþik flanþ contasý kullanýlarak araç tabanýna veya aracýn dýþ paneline monte edilmelidir. Elektronik kontrol düzeneði ýsýtma cihazýna entegre edilmiþtir, bu sayede montaj sýrasýndaki kablo tahsisatý oldukça kolaylaþmaktadýr. Isýtma cihazýnýn montajý sýrasýnda sýcak havanýn emilmesi ve kýzdýrma bujisinin ve kontrol ünitesinin sökülmesi için yeterli serbest alan olmasýna dikkat edilmelidir (15.sayfada ana ölçümler bölümüne bakýnýz). Dizel-Isýtma cihazýnýn 24 Volt ADR doðrultusunda tehlikeli madde taþýyan bir araca montajý Dizel-Isýtma cihazlarýnýn 24 Volt ADR doðrultusunda tehlikeli madde taþýmacýlýðýnda kullanýlan araçlara montajýna izin verilmiþtir. Uygun elektrikli kablo tahsisatý ile ýsýtma cihazý ADR yönetmeliklerini yerine getirmektedir, buna yönelik dokümantasyonun sonundaki devre planlarýna bakabilirsiniz. ADR talimatlarý ile ilgili bilgileri 6. ve 31. sayfalarda ve baský numaralý bilgi kaðýdýnda bulabilirsiniz. Isýtma cihazýnýn tehlikeli madde taþýyan araçlara montajýnda ek olarak ADR yönetmelikleri yerine getirilmelidir. Bu baþlýða yönelik yönetmelikler ve güvenlik uyarýlarý için 4 7 sayfalarý dikkate alýn. Montaj yeri Bir karavanda montaj yeri Bir karavanda ýsýtma cihazý tercihen iç mekana veya bagaj bölmesine monte edilmektedir. Aracýn yolcu kabinine ve/veya bagaj bölümüne monte edilemiyorsa, ýsýtma cihazý sýçrayan suya karþý korunaklý bir þekilde aracýn tabanýna, döþeme altýna sabitlenebilir. Karavana monte edilmesi için Plus model isitma cihazlari belirlenmistir. 1 Ön yolcu koltuðu önündeki ýsýtma cihazý 2 Sürücü koltuðu ve ön yolcu koltuðu arasýndaki ýsýtma cihazý 3 Isýtma cihazý alt koridoru 4 Düzenleme altýndaki ýsýtma cihazý 5 Bagaj bölmesindeki ýsýtma cihazý 16

17 3 Montaj Montaj yeri Bir binek otomobilde / geniþ hacimli sedan modelinde montaj yeri Bir binek otomobilde / geniþ hacimli sedan modelinde ýsýtma cihazý tercihen araç iç mekanýna veya bagaj bölmesine monte edilmektedir. Aracýn yolcu kabinine ve/veya bagaj bölümüne monte edilemiyorsa, ýsýtma cihazý sýçrayan suya karþý korunaklý bir þekilde aracýn tabanýna, döþeme altýna sabitlenebilir. Bir aðýr vasýtada montaj yeri (sadece dizel ýsýtma cihazlarý) Bir aðýr vasýta aracýnda ýsýtma cihazý tercihen sürücü kabinine takýlmaktadýr. Sürücü kabinine montaj mümkün deðilse, ýsýtma cihazý alet kutusuna ya da muhafaza kutusuna da monte edilebilmektedir. 1 Ön yolcu koltuðu önündeki ýsýtma cihazý 2 Sürücü koltuðu ve ön yolcu koltuðu arasýndaki ýsýtma cihazý 3 Isýtma cihazý alt koridoru 4 Arka koltuk grubu altýndaki ýsýtma cihazý 5 Bagaj bölmesindeki ýsýtma cihazý Ekskavatör kabininde montaj yeri (sadece dizel ýsýtma cihazlarý) 1 Ön yolcu ayak bölmesinde ýsýtma cihazý 2 Sürücü kabini arka panelinde ýsýtma cihazý 3 Yatak altýndaki ýsýtma cihazý 4 Alet kutusundaki ýsýtma cihazý Bir ekskavatörde ýsýtma cihazý tercihen kabin içine monte edilmektedir. Kabin içine montaj mümkün olmadýðýnda, ýsýtma cihazý kabin dýþýndaki bir muhafaza kutusuna da monte edilebilir. Montaj kýlavuzunda sunulan montaj önerileri örneklerdir. Diðer montaj yerlerine, bu montaj kýlavuzunda ön görülen montaj talimatlarýna uygun olduðu sürece izin verilmektedir. Diðer montaj bilgileri (örn. tekneler ve gemiler) üreticiden talep edilerek temin edilebilir. izin verilen montaj konumlarýný ve depolama sýcaklýklarýný dikkate alýn. 1 Koltuk kasasýnda ýsýtma cihazý 2 Kabin arka panelinde ýsýtma cihazý 3 Muhafaza kutusunda ýsýtma cihazý 17

18 3 Montaj Ýzin verilen montaj konumlarý Isýtma cihazýnýn montajý tercihen normal konumda taslakta sunulduðu gibi gerçekleþmelidir. Montaj koþullarýna göre ýsýtma cihazý taslak doðrultusunda maksimum 30 ye kadar eðimli (Akým yönü aþaðýya doðru) ya da maksimum 90 kadar kendi uzunluk aksý etrafýndan döndürülerek (egzoz boðazý yatay, kýzdýrma bujisi yukarý bakar) monte edilebilir. Isýtma iþletiminde sunulan normal ya da maksimum montaj konumlarý aracýn veya teknenin eðim konumuna baðlý olarak +15 ye kadar cihaz fonksiyonunu etkilemeden tüm yönlerde sapma gösterebilir. Ýzin verilen salýným alanlarý ile birlikte yatay (Egzoz boðazý aþaðý bakar) normal konum 1 Sýcak hava emme aðzý (Fan diþlisi) 2 Kýzdýrma bujisinin konumu 3 Akým yönü Kablo aðacý baðlantýsý, saðda veya solda Gerektiðinde kablo aðacý baðlantýsý karþý tarafta bulunan ýsýtma cihazý tarafýna takýlabilir. Burada kontrol ünitesi sökülebilir ve alt yarý yuvarlak kablo aðacý kapaðý klipsinden ayrýlabilir. Kablo aðacý bu durumda kontrol ünitesine yeniden tahsis edilebilir. Ardýndan kontrol ünitesini tekrar monte edin, kaplamasýný oturtun, bu iþlem sýrasýnda kablo aðacý manþonunu ve kör tapayý alt kaplamadaki uygun girintilere yerleþtirin. 18

19 3 Montaj Montaj ve sabitleme Egzoz, yanma havasý ve yakýt kesit noktalarýný resim doðrultusunda iþleme alýn. Cihaz ayaðýnýn yerleþim yüzeyi düz olmalýdýr. Kesit noktalarýnýn delinmesi ve gerektiðinde yerleþim yüzeyinin plan çekimi sýrasýnda üretici tarafýndan plan çekme aleti tercih edilebilir. Dozaj pompasý kablo demeti için Ø 10,5 mm lik delik taslak resimde mevcut deðildir ve montaja göre delinmelidir. Yerleþim alanýnýn sacý 1,5 mm dan dan ince ise ek bir takviye sacý monte edilmelidir. Takviye sacý sipariþ numarasý Plan çekme aletinin sipariþ numarasý Taslak resim Plan çekme aleti 1 Yerleþim yüzeyinin çevre hatlarý Isýtma cihazýnýn araç tabanýna sabitlenmesi Isýtma cihazýnýn yatay olarak araç paneline sabitlenmesi 1 ýsýtma cihazý ve araç tabaný arasýndaki boþluk mutlaka gereklidir ek olarak fan diþlisi serbest hareket açýsýndan kontrol edilmelidir. 2 Montaj alaný düz olmalýdýr. 3 Flanþ contasý monte edilmiþ olmalýdýr. 4 Araç paneli düz olmalýdýr. 5 Takviye sacý (gerektiðinde yukarý bakýnýz) 6 yay plakasý 7 Altýgen somun M6 (Sýkma torku 5 +1 Nm) 19

20 3 Montaj Fabrika plakasý Fabrika plakasý ve 2. fabrika plakasý (dublikat) alt muhafaza kapaðýna sabitlenmiþtir. 2. Fabrika plakasý (Dublikat) çýkartýlabilir olarak alt muhafaza kapaðýna takýlmýþtýr ve gerektiðinde iyi görülebilir bir konumda ýsýtma cihazýna ya da ýsýtma cihazýnýn bulunduðu bölgeye yapýþtýrýlabilir. Bu baþlýða yönelik yönetmelikler ve güvenlik uyarýlarý için 5. sayfayý dikkate alýn. 1 Orijinal fabrika plakasý 2 2. Fabrika plakasý (Dublikat) 20

AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý

AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

HYDRONIC M II Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý

HYDRONIC M II Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý HYDRONIC M II Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Isýtma cihazý Sipariþ numarasý Isýtma cihazý Sipariþ numarasý Hydronic M8 Biodizel 12 V 25 2470 05 00 00 24 V 25 2471 05 00 00 Hydronic

Detaylı

HYDRONIC M. Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý. Dizel yakýt için motordan baðýmsýz su ýsýtma cihazý

HYDRONIC M. Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý. Dizel yakýt için motordan baðýmsýz su ýsýtma cihazý HYDRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Isýtma cihazý Sipariþ numarasý HYDRONIC 10 12 Volt 25 2160 05 00 00 HYDRONIC 10 24 Volt 25 2161 05 00 00 Dizel yakýt için motordan baðýmsýz

Detaylı

HYDRONIC M-II. Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý. Dizel yakýt için motordan baðýmsýz su ýsýtma cihazý

HYDRONIC M-II. Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý. Dizel yakýt için motordan baðýmsýz su ýsýtma cihazý HYDRONIC M-II Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Isýtma cihazý Sipariþ numarasý Isýtma cihazý Sipariþ numarasý Hydronic M8 Biodizel 12 V 25 2470 05 00 00 24 V 25 2471 05 00 00 Hydronic

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Teknik Tanýtým Rehberi Ýþletme Talimatlarý

Teknik Tanýtým Rehberi Ýþletme Talimatlarý Teknik Tanýtým Rehberi Ýþletme Talimatlarý Hava Isýtma Cihazý AIRTRONIC D 2 S Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. Eberspächerstr. 24 D - 73730 Esslingen Telefon (zentral) (0711) 939-00 Telefax (0711)

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý

Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý Bosch-Diagnostik Yaþam için teknoloji ESI[tronic] Yazýlým Test Cihazlarý Servis Eðitimi Teknik Telefon Desteði Profesyonel Klima

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri C 11.01 TR.00 CKA H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Montaj ve bakým kýlavuzu

Montaj ve bakým kýlavuzu Montaj ve bakým kýlavuzu Duvar tipi yoðuþmalý kazan Logamax plus GB62-65/80/00 Yetkili Firmalar için Lütfen montajdan ve bakýmdan önce dikkatlice okuyunuz 725 6200 (02/20) TR Ürün tanýmý Ürün tanýmý 5

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI 0 07 hakan plastik product catalogue Hakan Plastik üretim kataloðu Polipropilen Random Kopolimer (Tip 3) hammaddeden üretilen ve kimyasal maddelere karþý dayanýklý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý Talimat Sayfasý P/N 73573D Turkish Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý. Giriþ Bu talimat sayfasý, Metrik Porselen Sýr Pudra Pompasý. Pompa, verimliliði yüksek venturi tipi pudra pompasý. Akýþkanlaþtýrýlmýþ

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ...

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ... DÝREKSÝYON SÝSTEMÝ GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU KONTROLÜ... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-3 DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-4 DÝREKSÝYON

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

ATTIX 791-2M/B1. Operating Instructions...1-13. Betriebsanleitung...14-26. Notice d utilisation...27-39. Gebruiksaanwijzing...

ATTIX 791-2M/B1. Operating Instructions...1-13. Betriebsanleitung...14-26. Notice d utilisation...27-39. Gebruiksaanwijzing... Operating Instructions...- Betriebsanleitung...4-6 Notice d utilisation...7-9 Gebruiksaanwijzing...4-5 Istruzioni sull uso...5-65 Driftsinstruks...66-78 Bruksanvisning...79-9 Driftsvejledning...9-4 Käyttöohje...5-7

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

7201 2600 10/2003 TR(TR)

7201 2600 10/2003 TR(TR) 7201 2600 10/2003 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2 (M15M-D, M15X-D) DÜZ ÞANZIMAN... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI KONTROLÜ... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-1 YAÐ KEÇESÝ (M15M-D) DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-2 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

ELIMINATOR VAKUM POMPALARI TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

ELIMINATOR VAKUM POMPALARI TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU ELIMINATOR VAKUM POMPALARI TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU MODEL : DV- 3E-250EU DV- 4E-250EU DV -6E-250EU İMALATÇI FİRMA : JB INDUSTRIES PO Box 1180 Aurora, IL 60507-1180, USA TEL. +1-630-851-9444 FAKS. +1-630-851-9448

Detaylı

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Modem Yazýcý Profibus PC Desentral I/O Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý Kullanýmý UMG 503 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki elektriksel

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V.

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V. 7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Sayýn Müþterimiz, Buderus ürünü yoðuþmalý kazanlar Logamax

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

MOTOR (G6) B1-1 HSA SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-10 HSA ARIZA BULMA... B1-12 TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ

MOTOR (G6) B1-1 HSA SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-10 HSA ARIZA BULMA... B1-12 TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ MOTOR (G6) TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI AYARI... B1-2 KOMPRES YON KONTROLÜ... B1-2 ZAMANLAMA ZÝNCÝRÝ... B1-3 ZAMANLAMA ZÝNCÝRÝ SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-3 SÝLÝNDÝR

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI

PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI ATIK SU BORULARI Hakan MAGIC PIPE 0 hakan plastik product catalogue 7 Hakan Plastik üretim kataloðu Hakan Plastik PVC Atýk su boru ve ekleme parçalarý TS 2- EN

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1

530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1 530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1 F I A 5 T T R E K K I 0 N G 0 L 530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 26 TR Bu ilave kılavuz beraberinde verildiği kullanım kılavuzuna

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 2. EOS 2 _ A/X SERİSİ, C. 2 IŞIK BARİYERLERİ İLE BAĞLANTILARI, 7-14 3. EOS 4 _ A/X SERİSİ, C.

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı