GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002"

Transkript

1 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 DEHA PREFABRÝK ÝMALAT LTD.ÞT BÝRLÝK NE YAPIYOR DEDÝK!!! Üzümcüler Birliði ne Yapýyor diye geçen haftalarda sorduk. Cevabý da geç kalmadý geldi. Geldi de zamaný geçmiþ geç kalýmýþ bir olay olarak görmekteyim. Killik Çayý ve Kalkan-Keçidere kavþaðýmda yapýlmasý istenilen gölet ler ile çiftçinin cazibeli sulamadan faydalanmasý amacýyla bir giriþimde bulunulmuþtur. Üzüm Üreticileri Birliði ve Kalecik Sulama Kooperatifi Baþkaný tarafýndan ortak olarak Ankara Devlet Su Ýþleri 5. Bölgeye yapýlan müracaat ile bir giriþimde bulunulmuþ olduðu ilgililer tarafýndan gazetemize bilgi olarak verilmiþtir günde 1000 gölet projesi dahilinde yapýlacak çalýþma için ilgililere klay gelsin deriz. Gemalmaz AKTEPE YAYLASINDA PREFABRÝK CAMÝÝ! Karþýmýza bazen tek katlý yaþam evleri, bazen Çift katlý villa, bazense þantiye binalarý olarak çýkan prefabrik yapýlar, Son zamanlarda da Prefabrik CAMÝ olarak yaþanýlan tüm alanlarda yerlerini giderek artýrýyor. Aktepe Köyü sakinleri, Caminin yapýmýnda büyük çaba sarf etmiþ ve Kurban Bayramýnda, Bayram namazýnýn Camide kýlýnmasýný saðlayarak köy halkýnýn erken saatlerde yollarda zaman kaybetmesini engellemiþtir. Sayfa 3 te GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA B E S ÝÞ BIRAKMA EYLEMÝNE 17 SÝVÝL TOPLUM ÖRGÜTÜ ÝLE BÝRLÝKTE DESTEK VERECEK TEKEL iþçileri için yarýn yapacaklarý bir günlük iþ býrakma eylemi ne 17 sivil toplum örgütü ile birlikte Baðýmsýz Eðitimciler Sendikasý`da destek vereceðini açýkladý. Açýklamada, TEKEL iþçilerinin insanca yaþam istedikleri belirtilerek þu ifadelere yer verildi: ``4 Þubat 2010 günü BES, 17 sivil toplum örgütü ile birlikte üretimden gelen gücü kullanma kararýný gönülden destekliyor. BAÞYAZI Hafýz Hasan GEMALMAZ Hey gidi dünya be... Nereden nereye... Daha dün gibi 12 Mart 2002 de baþladýðýmýz bir hobi, bi inat, bir bizim de olmaz mý nisbetlemesi bizi aldý ta nerelere getirdi be arkadaþ... Evet Akyurt Ýlçe Milli Eðitimden emekliye ayrýlýp Kalecik te Baðýmýz var Bahçemiz var bi þeyler yapar toprakla güreþiriz diye düþünürken, Akyurtta çýkmakta olan UFUK gazetesi sahibi Ufuk KÖK ta emenaðaçta bahçeye gelip Hasan Kardeþ sayfa 2 de O gün BES üyeleri de hem kendisi, hem TEKEl iþçisi,bütün çalýþanlarý, maðdurlarý, ezilenleri ve iþsizleri için birlikte olacaktýr. Haklý ve meþru olan talepleri en yüksek perdeden dillendirmek ve yetkilileri uyarmak adýna 4 Þubat ta birleþelim, birlikte olalým: Herkese iþ için, aþ için, bugün ve gelecek güvencesi için; insanca yaþam için eyleme destek veriyor ve duyarlý her vatandaþýmýzý desteðe davet ediyoruz`` Mine KIVRAK BES Genel Baþkan Yardýmcýsý Zamaný ögrendim.yarýþtým onunla Zamanla yarýþýlmayacagýný, zamanla barýþýlacaðýný, zamanla ögrendim say. 5 te Bir ülkenin kaderi o ülkenin gençlerine emanettir. Gençlik büyük bir potansiyeli içinde barýndýrýr. Doðru yönlendirilen, düþünen, bir araya gelebilen, farklý görüþlere saygý duyabilen, üretebilen bir gençlik bir ülke için en büyük övünç kaynaðý olacaktýr. Bu bilinçle, Gökçeören Köyü gençleri olarak 1 þubatta Kýzýlay'da bir restoranda çay içip sohbet etmek niyetiyle bir araya geldik. Hoþ bir sohbet ile yaptýklarýmýzý, yapacaklarýmýzý ve düþüncelerimizi paylaþtýk birbirimizle. Ankara'nýn baðrýnda yetiþipte oyun oynamadan daðýlmak olmazdý. O görevi de ifa ettik güzel bir eðlenceyle. Köyümüzün þairi sevgili Pala þiirlerini paylaþtý bizimle buðulu gözlerle.bu güzel birlikteliðin önce köyümüze daha sonra Kalecik'e çok büyük kazanýmlar saðlayacaðýna yürekten inanýyorum. Bundan sonra da bu tür faaliyetlerimizi yapmaya devam edeceðiz. Bu toplantýmýza katýlan ve bize can û gönülden destek veren hemþerileri mize teþekkür ederiz Evet bu konudan beni de haberdar eden Eyüp Yalçýnkaya ya teþekkürler. ÇOK ÖZLEDÝM Ilýcamýn üç kurnalý suyundan içmeyi, Ýmam yazýya kadar soðukkuyu ile yürümeyi, Bir salkým üzüm yemeden geri dönmeyi, Bulgur kaynatýp damda yatmayý, Yumurta çalýp halinin dükkana satmayý, Hoca mektebinde dayak yemeyi, Aztepe' de yaya gitmeyi, Eþþanen eve bostan çekmeyi, Bazlamaya tereyaðý sürüp yemeyi, Öküz ile harman dövmeyi, Nohutlu pilav ile ayran içmeyi, Teryaðlý höþmerim yemeyi, Çok özledim Çamur karýp kerpiç dökmeyi, Davar güdüp bozda gezmeyi, Kuzuyu kesip buzgayada yemeyi, Cicik tepede oturup hayal kurmayý, Þaer yolundan köye bakmayý, Mezarlýða gidip Kur'an okumayý, Oturup hüngür hüngür aðlamayý, GÖKCEÖREN den PALA ZEYTÝN YAPRAÐI ÇAYI Zeytin yapraðý, etkileri sarýmsak ve soðana da benzeyen doðal bir antibiyotik ve antioksidan-dýr. Düzenli olarak hastalýklardan korunma amaçlý tüketilebileceði gibi doðrudan hastalýklarýn tedavisinde de kullanýlabilir. Sayfa 6 da

2 sayfa : 2 BAÞYAZI Hafýz Hasan GEMALMAZ Akyurtta çýkartmakta olduðum gazetenin tahsilatýnda sýkýntý çekmekteyim. Ne olur býrak bu Bað-Bahçe, Irmak-Balýk iþini gel Akyurtta birlikte þu düzeni yürütelim dediðinde 1, metre derinliðinde kazmýþ olan 3 e 6 toprak havuzlardan birinde idim. Ben burada tarla balýkçýlýðý yapacaðým, Kýzýlýrmak kenarý, þuradan tutup havuza, belirli günlerde de havuzdan pazara götürüp pazarlamayý düþündüðüm, hazýr olan bir imkan var iken beni bütün bu serbestlikten vaz geçirip elime kalem veren insanlarý nasýl unuturum. Birlikte okuduðum arkadaþlarkadý, kaymakam, hekim, subay, bürokrat olur iken ben yarým býraktýðým üniversite tahsili sonrasý devlet memuru ve nihayeti emekli olmuþtum Nisan veya Mayýs ayýnda elimize tutuþturulan kalemle yeniden baþladýk okumaya fakat bu sefer alfabedeki 29 harf bize yetmiyordu. Hala da bu dediðim geçerli bazen 29 harf yetmiyor ama kalemin ucundaki ünlem iþaretleri var ya onlar imdada yetiþiyor ve inanýn o bizim bürokrat, hakim, hekim, esnaf olan arkadaþlarýmýz gazeteyi okurken telefona sarýlýp Hafýz... Bu nokta noktalarýn içinde biz de varmýyýz diye beni aradýklarýnda tatlý bir tebessümle olur mu hiç O ünlem iþaretleri kendini bilmez, haddini aþan falanca için deyince zaten anlamýþtým da bir tastik edeyim istedim deyip karþýlýklý atýlan kahkaha ve tatlý tatlý gülümseme bizi mutlu ediyor. Ve bütün bunlar böyle devam eder iken; Denizli den Vali Yardmcýsý can kardeþim sy. Ekrem Erdoðan ýn Benim Babam Muazaffer (Hoca) Erdoðan yazýsý beni tekrar ilk gazetecilik günlerime götürdü. Ýnsanoðlunun 4 yaþýndaki çabasý ile 76 yýl sonra 80 yaþýndaki çabasýnýn ayný olacaðýnýn hesabýný yapmayan densizler yüzünden bazý dostlarla kýrýldýk, bazý dostlarla daha sýký sýký sarýlýp yola devam etme çabasý sarfettik. Mekaný Cennet olsun kardeþten öte arkadaþlarýmýz ; Lütfü BULAMAÇ, Haydar KÜÇÜKTERZÝ ve Hasan Tahsin ARISAN gibi can ciðer kardeþlerimizi ebediyete yolcu edip O insanlarýn acýlý haberlerini bile acýmasýz kalem sevdamýz bize yazdýr dý!!!!!! Ýþte yazýnýn kahýr dolu içeriðinin uzandýðý veya uzanacaðý nokta Þubat a az bir zaman kaldý. Bu hafta deðil se Öbürü veya bir sonraki haftada 27 Þubat ý kapsayacak ben ve benim gibi birçok arkadaþýmýzý yasa gama,-kedere boðacak rahmetle anma yürekliliðini göstereceðimiz ; Hasan Tahsin ARISAN ýn ölüm yýldönümünde yine bir grup arkadaþýmýz bir araya gelip O sevgili örnek insaný saygý ve sevgi ile anýp O nun ardýndan birer çocuk gibi aðlayayarak ebediyete gidiþini yadedeceðiz. Rahmetle andýðýmýz her zaman saygý ile bahsettiðimiz can kardeþimiz ; Hasan Tahsin ARISAN sen rahat uyu Allah aile eþ dost ve çocuklarýna sabýr versin. Mekanýnýz Cennet Olsun AMÝN!!!!!!!!!!! Üç þey; Köy sakinleri yaðmur duasýna çýkmýþlardý. Bütün köy ahalisi toplandý. Ýçlerinden sadece birinde þemsiye vardý. Bu inançtýr. Babalar bebeklerini havaya hoplatýr, çocuklar gülmekten bayýlýr. Yere düþeceklerini akýllarýna bile getirmezler. Çünkü babalarý onu tutacaktýr. Bu güvendir. Yataðýmýza girerken yarýn uyanýp yaþamaya devam edeceðimize dair temina týmýz yoktur. Ama yine de ertesi güne dair planlar yaparýz. Bu ümittir.ve bu üçü varsa Hayatýnýz güzeldir... Bir inci hikayesi Deðerli süs maddeleri arasýnda bir canlý tarafýndan üretilen tek mücevher inci. Yumuþak ve tatlý pýrýltýlarýyla inci, hemen hemen her dilde güzellik ve yüksek deðer le eþ anlamlý bir sözcük olarak kullanýlmaktadýr.ýþte incinin muhteþem hikayesi Okyanusun dibinde yatan bir istiridye, su üzerinden akýp geçsin diye, kabuðunu açmýþ. Su içinden geçerken, solungaçlarý yiyecek toplayýp midesine gönderiyormuþ. Aniden, yakýnýndaki bir balýk, bir kuyruk darbesiyle kum ve çamur fýrtýnasý oluþturmuþ. Ýstiridye de kumdan nefret edermiþ; zira kum öylesine pürüzlüymüþ ki kabuðunun içine kaçarsa son derece rahatsýz olurmuþ. Ýstiridye derhal kabuðunu kapamýþ ama çok geç kalmýþ; Sert ve pürüzlü bir kum taneciði içeri girip, iç derisi ile kabuðun arasýna yerleþmiþ. Kum tanesi istiridyeyi ne çok rahatsýz ediyormuþ. Ama kabuðunun içini kaplamasý için kendine verilmiþ olan salgý hücresini hemen çalýþtýrarak, minik kum tanesinin üstünü kaplamaya baþlamýþ; ta ki, nefis, parlak ve düzgün bir örtü oluþana kadar Ýstiridye, yýllar yýlý, minik kum taneciðinin üstüne katlar eklemeye devam etmiþ ve sonunda müthiþ güzel, parlak ve son derece deðerli bir inci oluþmuþ. Karsý karsýya olduðumuz problemler bu kum taneciðine benzer, bizi rahatsýz ederler ve niye bize bu derece eziyet çektirip asabileþtirdiklerine þaþarýz; fakat azmin getirdiði cesaret ve kuvvetle, sorunlarýmýzýn ve zayýflýklarýmýzýn üstesinden geliriz. Daha alçakgönüllü, isteklerimizde daha ýsrarlý, çevremizdekilere daha yakin, daha akilli ve sorunlarýmýza karsý daha dayanýklý hale geliriz. gizli gücümüzle, yaþamýmýzdaki pürüzlü kum taneciklerini, bize kuvvet veren ümit ve ilham kaynaðý olan deðerli incilere dönüþtürürüz. Kýz Seda, Sende Kocaya Doymadýn. Zeki Toprak - Neden böyle bir baþlýk attýðýmý yazýmýn sonunda anlayacaðýnýzý umuyorum.yerel Basýn, demokrasinin, çok sesliliðin geliþmesinde ve gündemin özgürce oluþmasýnda önemli roller alýr. Yerel ve kültürel mirasýn korunmasýnda adeta zabýta görevi üstlenir. Bazen çoðunluðun daha gür ve güçlü çýkan sesinin duyulmasýna katkýda bulunur, bazen de küçük bir azýnlýðýn çoðunluða karþý sesi olur, korur. Sivil toplum örgütlerinin olmazsa olmazýdýr yerel basýn. Onlar sayesinde çalýþmalarýný duyururlar, yaptýklarý etkinliklerden haberdar ederler hemþerilerini. Bu sayede güçlenirler, ayakta kalýrlar. Tabi en önemlisi de yönetenlerle yönetilenler arasýnda köprü kurma görevini kendilerine vazife edinmiþ olmalarýdýr. Aslýnda yerel basýnýn ortaya çýkýþ nedeni, baþta o bölgede yaþayanlar olmak üzere nerde yaþarsa yaþasýn o yörenin halký arasýnda köprüler kurabilmek ve onlarýn, o bölgenin gündemini, sevinçlerini, hüzünlerini, sorunlarýný kýsaca bölgeye dair her þeyi yine o bölge halký ile paylaþmaktýr. Hemþerilerinin sorunlarýný çöz melerine yardýmcý olmak, kiþiler arasýndaki iliþkilerin olumlu yönde geliþmesini saðlamak ve yerel düzeydeki kamuoyunun oluþmasýna katkýda bulunmaktýr. Bunun yanýnda yerel yönetimleri ve o bölgesindeki sivil toplum örgütlerini bir ölçüde denetleyerek, olumlu ya da olumsuz eleþtirel yaklaþýmlarla bir nevi kamu görevi yaptýklarý da söylenebilir. Yerele karþý yapýlacak haksýzlýklara dur demenin yolu da yine yerel basýndan geçer. Bu anlamda yerel basýnýn geliþmiþ olmasý ve güçlenmesi, yerel iletiþimi arttýrmakta, bu iletiþim yerel yönetimi etkilemekte, buradan gelecek etkiler, tepkiler, domino taþý misali merkezi yönetime tesir etmekte böylece demokratik ve adil yönetimin güçlenmesine, halk tarafýndan benimsenmesine yardýmcý olmaktadýr. Her zaman, yerel basýn için haber deðeri taþýyan bir olay ulusal basýn için önem taþýmayabilir. Yani akþam oturup televizyonda izleyemez, bayiden aldýðýnýz gazeteden okuyamazsýnýz. Mesela Seda Sayan'ýn bilmem kaçýncý kez evlendiðini haber yapar, yazarlar, bölgendeki binlerce kiþinin hayatýna tesir edecek bir baraj projesini yazmazlar. Yani yerel olaylarýn, oluþumlarýnýn gündeme gelmesi yöre halký için çok büyük anlam ifade edebilmektedir. Düðün, ölüm, açýlýþ gibi hemþerilerimizin acýlý ve neþeli günlerinden haber veren, sorunlarýmýzýn takipçiliðini yapan yerel basýn, ilçemiz ve köylerimiz için adeta can simididir. Bir sayýsýnda ilçemizi, köyümü zü ziyaret eden bakanýn, milletvekilinin haberini okuyup, yerel yöneticilerin çalýþmalarý hakkýnda bilgi edinirken, diðer bir sayýsýnda ise Karahüyük'ten, Satýlar'dan Daðdemir'den herhangi bir emmimin, SATILIK EV Emeklikent Mh.Erkek Öðrenci Yurdu Karþýsý Orta Kat m2 dayýmýn, teyzemin küçücük dünyalarýna bizleri misafir etmektedir. Nasýl ki gelen o milletvekili ilçem adýna beni heyecanlandýrýyor, ilgilendiriyorsa, içimizden birilileri olan sýradan insanlar dediðimiz o kiþilerin hayatlarý da bizleri en az o kadar ilgilendirmelidir. Ýnsanýný yapýsý gereði kendisine ait olaný sahiplenir, benimser nerdeyse üzerine titrer. Bu sebeple 2002 den beri yayýnlanan ilçemizin tek yazýlý haber kaynaðý olan Kalecik Gazetesini, yine Kalecik Tanýtým Gönüllüleri tarafýndan hazýrlanan ilçemize ait en kapsamlý haber tanýtým sitesi olan ; baþta olmak üzere, sivil toplum kuruluþlarýmýzýn yani derneklerimizin kendi köylerini tanýtmak amacýyla kurduklarý ve hemþerilerini bilgilendiren küçük büyük tüm internet sitelerini önemsemeliyiz. Bazen "Biz sevda ile sarýldýk, Ettik, týrnaktan ayrýldýk, Bir rüzgar esti savrulduk, Sen bir yana, ben bir yana " diyerek gönlümüzü titreten Necmi Dal (Aþýk Türkmeni), bazende "hey gidi bozkýrýn ortasýnda dev gibi yükselen gurur abidemiz kalemiz, aslanlý yolumuz, develioðlu köprümüz" diyerek coþkuyla söze baþlayan Yusuf Ýpekli hocamýzdan yine þiir tadýnda bir yazý okuduðumuz için benim gazetem, benim sitem diyebilmeliyiz. Yazan her satýr, her mýsra bizden olduðu için dertlenmeli, neþelenmeliyiz. Ýlçemizde yerel basýna verilen deðere, kendi penceremden baktýðýmda ise her yerde karþýmýza çýktýðý gibi yine Kalecik insanýna ait olan "adam sendecilik" maalesef hemen gözümüze çarpýyor. Hâlâ tüm imkânsýzlýklara raðmen, yapýlan fedakârca çalýþmalarý küçümseyen, hor gören, destek vermek þöyle dursun köstek olan, çelme atan, þimdiye kadar iki kelimeyi yan yana getirip anlamlý bir cümle kurmaktan acizken, ben daha iyisini yaparým diyerek mangalda kül býrakmayan ama icraata gelince hiçbir iþ yapamayan insanlarý görüyoruz. Yanlýþ anlamayýn ben her þeyi güllük gülistanlýk olarak görmüyorum. Birçok sýkýntýmýz olduðu zaten ortada. Sevgili Kalecikliler, daha güçlü bir yerel basýn gerek Kalecik Gazetesine gerekse ilçemizin internet sitesi ye, köy sitelerimize haber akýþýný saðladýðýmýz, süreklileþtirdi ðimiz ve üzerimize düþen maddi, manevi sorumluluklarý hemþerilik bilinciyle yerine getirdiðimiz takdirde olacaktýr. Haber akýþý, gündem oluþmasýna büyük katký sunar ve bunun bir diðer getirisi ise okuyucu olan herkesin kendisini ayný zamanda "haberci" olarak da hissetmesidir. Bu yazýyý okuyan, eli kalem tutan herkes az evvel söylediklerimi kendisine yazýlmýþ bir yazý olarak algýlamalý, sadece "Kýz Seda, Sende Kocaya Doymadýn" baþlýðý için okuyanlarda bunu kendisine samimice itiraf edip hiç deðilse bundan sonra yerel basýna olan desteðini esirgememelidir KALECÝK GAZETESÝ : HAFTALIK SÝYASÝ / AKTÜEL GAZETE ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ : HAFIZ HASAN GEMALMAZ SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MD. : ÞAKÝR GEMALMAZ KURULUÞ : 12 MART 2002 SAYI : 386 POSTA ÇEK HESABI : Hafýz Hasan Gemalmaz Kalecik ÝLETÝÞÝM : - BANKA HESAP NO : Ziraat Bankasý ABONE ÜCRETÝ YURT ÝÇÝ 50 TL YURT DIÞI 100 TL KONÐRE - GENEL KURUL ÝLANI : 50 TL KAYIP ÝLANI : 5 TL Olup Fiyatlara KDV dahil deðildir. KALECÝK MERKEZ : Hafýz Hasan GEMALMAZ ÖNEMLÝ : a) Yayýnlanan yazýlarýn sorumluluðu yazarlarýna aittir. b) Gazetemize gönderilen yazýlar geri iade edilmez c) Gazetemiz Basýn Ahlak Ýlkelerine uyar. ÝLETÝÞÝM ADRESÝ : Cumhriyet Meydaný No: 1 Kalecik-ANKARA Baský : Uður Matbaasý : Kazýmkarabekir Cad. Murat Çarþýsý No: 41/55 Ýskitler - ANKARA

3 /////// sayfa : 3 AKTEPE YAYLASINDA PREFABRÝK CAMÝÝ!!!!! Karþýmýza bezen tek katlý yaþam evleri, bazen Çift katlý villa, bazense þantiye binalarý olarak çýkan prefabrik yapýlar, son zamanlarda da Prefabrik CAMÝ olarak yaþanýlan tüm alanlarda yerlerini giderek artýrýyor. Hýzla geliþen teknolojiye, Prefabrik camiler, hýzlý yapýmý ve konforuyla uyum saðlamýþ durumdalar. Þehirlerarasý yollarda benzin almak, alýþ veriþ yapmak için duran insanlar karþýlarýnda temiz, bulunduðu alandaki ihtiyaca göre ufaltýlmýþ ama cami özelliklerini tamamen taþýyan yapýlarda gönül rahatlýyla namazlarýný kýlmaktadýrlar. Prefabrik camiler ayný zamanda ilçelerde ve yaylalarda da tercih edilmeye baþladý. Baþkentimizin þirin ilçesi Kalecik'in Aktepe köyünde nüfusun çoðunluðunun, Aktepe yaylasýna taþýnmasý sonucu yaylada cemaate yeni bir cami ihtiyacý doðmuþtur. Köy halkýnýn ve yardýmsever vatandaþlarýn yardýmýyla sektörde faaliyet gösteren DEHA PREFABRÝK ÝMALAT LTD. ÞTÝ. tarafýndan 1 haftada Cami kurulmuþ ve hizmete açýlmýþtýr. Aktepe Köyü sakinleri, Caminin yapýmýnda büyük çaba sarf etmiþ ve Kurban Bayramýnda, Bayram namazýnýn Camide kýlýnmasýný saðlayarak köy halkýnýn erken saatlerde yollarda zaman kaybetmesini engellemiþtir. Prefabrik sektöründe faaliyet gösteren DEHA PREFABRÝK ÝMALAT LTD.ÞTÝ. yetkililerinden alýnan bilgiye göre Prefabrik Camiler 15 m2 ile 100 m2 arasýnda zemin betonu atýldýktan sonra ortalama 10 günde kurulabilmektedir. Camilerde Kubbe ve minare uygulamasý aynen büyük mimari yapýdaki camiler gibi bulunmaktadýr. Kurulduðu bölgeye göre ýsý yalýtýmý artýrýlarak yapýlan prefabrik Camiler, istenildiðinde mimari iþlemelerle zengin bir yapýya yada pýrýl pýrýl iç mekanýyla huzurlu bir ortama dönüþtürülebilir. Kalecik Haber AÞK ARÝTMETÝÐÝ AÞK ARÝTMETÝÐÝ akýllý erkek + akýllý kadýn = aþk akýllý erkek + aptal kadýn = iliþki aptal erkek + akýllý kadýn = evlilik aptal erkek + aptal kadýn = hamilelik OFÝS ARÝTMETÝÐÝ akýllý patron + akýllý eleman = kar akýllý patron + aptal eleman =üretim aptal patron + akýllý eleman = terfi aptal patron + aptal eleman = fazla mesai ALIÞVERÝÞ ARÝTMETÝÐÝ Bir erkek kendisine gerekli olan ürünü almak için 1 liralýk ürüne 2 lira öder. Bir kadýn kendisine gerekmeyen ürünü almak için 2 liralýk ürüne 1 lira öder. GENEL FORMÜLLER VE ÝSTATÝSTÝKÝ VERILER Bir kadýnýn gelecek endiþesi evlenene kadar sürer. Bir erkeðin gelecek endiþesi evlenince baþlar. Baþarýlý bir erkek esinin harcayabileceð inden daha fazla geliri olandýr. Baþarýlý bir kadýn böyle bir erkeði evliliðe ikna edebilendir. MUTLULUK Bir erkekle mutlu olabilmek için onu çok iyi anlamak ve az sevmek gerekir. Bir kadýnla mutlu olabilmek için onu çok sevmek ve anlamaya çalýþmamak gerekir. UZUN YAÞAM Evli erkekler bekar erkeklerden daha uzun yaþar ama daha erken ölmek isterler. DEGÝÞÝM ORANI Bir kadýn kocasýnýn deðiþeceði inancýyla evlenir ama erkek deðiþmez Bir erkek karýsýnýn deðiþmeyeceði inancýyla evlenir ama kadýn deðiþir TARTIÞMA TEKNÝKLERÝ Kadýn bir tartýþmada her zaman son sözü söyler. Bu sözden sonra erkeðin söyleyeceði her þey yeni bir tartýþma konusudur EVLEN ARTIK VIDIVIDISI NASIL KESÝLÝR? Her düðünde yanýnýza gelip sizi mýncýklayarak Artýk sýra sende diyen yaþlý akrabalara, siz de cenazelerde onlara aynýsýný yapar sýnýz bir daha evlilik lafýný aðýzlarýna almazlar. Basýndan Tüm yaþamýmýz 10 maddeye sýðarmý? 4 yaþýnda baþarý...donuna iþememektir. 12 yaþýnda baþarý...arkadaþ bulabilmektir. 16 yaþýnda baþarý araba sürebilmektir. 20 yaþýnda baþarý seks yapabilmektir. 35 yaþýnda baþarý para kazanabilmektir. 50 yaþýnda baþarý çok para kazanabilmektir. 60 yaþýnda baþarý seks yapabilmektir. 70 yaþýnda baþarý....araba sürebilmektir. 75 yaþýnda baþarý......arkadaþ bulabilmektir. 80 yaþýnda baþarý...donuna iþememektir YILINDA YENÝ UFUKLARA DOÐRU BÝR AÇILIM -2- Diktatör mü, demokrat mý? / Mahmut ÖZTÜRK Bu gün ülkemizde yaþadýðý mýz, en temel toplumsal sorun DOÐU ve GÜNEYDOÐU sorunudur. Bu sorunun iki ayaðý vardýr. Birinci ayaðý tarihsel, Ýkinci ayaðý sýnýfsal. Her iki ayaðýnýn da çözümü siyasal bir çözümdür, yani; siyasal çözüm yollarýný siyasetçilerin üretmesi ve hayata geçirmesi gerekmektedir. Bu sorun sýnýfsaldýr çünkü ; bir tarafta feodal derebeyi (toprak aðasý) diðer tarafta topraksýz köylü (maraba) vardýr. Cumhuriyetin ilk yýllarýnda Toprak Reformu dile getirilmiþtir ancak, günün objektif ve subjektif koþullarý elvermediði için (özellikle ikinci paylaþým savaþý) sorun rafa kaldýrýlmýþtýr li yýllarda da sanki sorunla alay edilircesine Toprak Reformu Komisyonu baþkanlýðýna kendii de toprak aðasý olan Kinyas KARTAL getiril miþtir. Demokrat Partinin dayandýðý ikinci temel potansiyel güç toprak aðalarý ve feodal zihniyet olduðundan sorun neredeyse unutulup gitmiþti ki sýnýf bilincinin yeni yeni filizlenmeye baþladýðý yýllarda da bu kez baþta Almanya olmak üzere Avrupaya iþ göçü baþladý. Kendi öz gücünü ve iç dinamiklerini harekete geçiremeyen toplumun bu kez de baþýna arka arkaya darbeler (12 mart 1971, 12 eylül 1980) indi ve haklý olduðumuz 1974 Kýbrýs Barýþ Harekatý ný yaþamak zorunda kaldýk. Ülkemizin demokratik ve ekonomik yönden geliþip güçlenmesini istemeyen bilinen þer devletler bu kez de PKK denilen kendi emellerinin iþbirlik çisi taþeron örgütü devreye soktular. Buörgütün ayrýlýkçýlýk ve bölücülükten baþka (güya temsilcisi olduklarý ve haklarýný savunduklarý) doðu ve güneydoðulu yurttaþlarýmýza haklý ve bilimsel hiçbir ideolojik sav sunamamýþlardýr. Eðer sunsalardý feodal aðalar, þeyhler ve þýhlar onlara destek olmazlardý. Ortaçað kalýntýsý bu kiþi ve kurumlarýn desteðini alarak bunlarý demokrasinin BÝR TEMEL GÜCÜ VARSAYARAK günümüz insanýna aydýnlýk ve çaðdaþ bir gelecek yaratýlamaz. PK ABD nin ve batýnýn piyonu olduðunun farkýna varmýþtýr. Kullanýldýðý nýn farkýna varmýþtýr. Ama ne acýdýr ki yine ayný ABD ve batý PKK ve onlarýn siyasal uzantýlarýný bu kez de Özgürlük, demokrasi, barýþ ve kardeþlik gibi insan lýðýn yüceltildiði sözcükleri kullanarak masum ve bilinçsiz halký ve çocuklarý sokaklara dökmektedir. Demokrasi isteyenlerin önce kendilerinin demokrat olmalarý gerekir. Feodal aða demokrat olamaz. Eðer demokratým diyorsa mülkiyetindeki köyleri topraksýz köylülere býrakmasý gerekir. Çünkü demokrasi, feodal iklim de geliþip erpilemez. Yine demokrasi þeyhliðin, tarikatýn, tekkenin hüküm sürdüðü topraklarda da geliþip boy veremez. Bu tip yapýlanmalarda koþulsuz itaat, biat ve boyun eðme en temel kuraldýr. Tekke, tarikat ve cemaatlerin olmazsa olmaz kurallarýndan birisi bir alt zincir halkasýnda olanýn bir üst zincirdekini (makamdakini) eleþtirememesi ve ona koþulsuz baðlanmasý gerçeðidir. Gerçek sivil yaþamda bunun tam aynýsý yaþanmýþtýr. Bir genel müdür bir memurunun elini eteðini öpmüþ onun yapýlmamasý gereken bir dileðini yerine getirmiþtir. Böylesine yapýlanmalar içinde olanlar da demokrat olamazlar. Özgürlük isteyenin önce kendisi özgür olmalýdýr. Fikri hür, vicdaný hür olamayanlarýn özgürlük talepleri takiyye yapmaktan baþka bir þey deðildir. Evinde, iþinde ve partisinde demokrat olmayanlarýn demokrasi talepleri samimi ve içten deðildir. Doðu ve Güneydoðunun temel sorununa bu yazýmýzýn önceki paraðraflarýnda kýsaca deðinmiþtik. Bugün çözümü için iki yol izlenmesi gerekir diye düþünüyoruz. Birincisi Eðitim. Ýkincisi Yatýrým. Okullaþma iþi en kolay en insani ve en vijdani yönüdür. Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin ilk yönetim kadrosu devlet erkini iki kanalda çok baþarýlý kullanmýþtýr. YAPTIRIM ; O gün için toplumun tüm ihtiyaçlarýna cevap veren pek çok yasa hayata geçirilmiþtir. YATIRIM ; Baþta demiryollarý, limanlar, karayolu ulaþýmý, tekstil (sümerbank) deri sanayii (Beykoz ayakkabý fab.) þeker fab. modern tarým için örnek olsun diye Devlet Üretme Çiftlikleri kurulmuþ, okullar, hastahaneler temel ihtiyaçlarýn pek çoðu yerli üretim araçlarý ile üretilmeye çalýþýlmýþtýr. Baþta madenler olmak üzere yer altý zenginliklerimiz millileþtirilmiþ, kamu bankalarý ve Kit ler kurulmuþtur. Bugünkü iktidar ise bunlarýn hepsini elden çýkartmýþ ve elde edilen gelirlerin, hemen hemen tümü PKK belasý için yapýlan ana para (alýnan borç para) faizlerine gitmiþtir. Ciddi sayýlabilecek gözle görülür, elle tutulur herhangi bir yatýrým ne doðu ve güneydoðuya ne de ülkenin her hengi bir köþesine yapýlmýþtýr. 35 bine yakýn can kaybý ve 300 milyar dolarlara ulaþan PKK sorunu! Kalkýnmanýn önünü kesmek için yapýlan (Bu paranýn yatýrýma yöneldiðini düþü nün) bu sinsi plan. PKK hangiisteðinden vazgeçtide daha düne kadar er türlü desteði saðlayan ABD ve batýlý ülkeler onu günah keçisi ilan ediverdiler? Oyun belli, tezgah belli. Türkiye geliþip, güçlenmesin, kalkýnýp özgürleþmesin. Ýstedikleri baþý belalardan kurtulmayan bir Türkiye ve her alanda ta göbekten kendilerine baðýmlý bir Türkiye. Dayattýklarý eðitim sistemleri ve onlarýn borularýný üfleyen yandaþ medya aracýlýðý ile yarattýklarý korku toplumunun içinde olaki birileri bu gidiþe dur desin. Baþlarýna olmadýk belalar açýlýveriyor UTAH dan pentagondan. Bu günkü iktidar baský, tehdit ve sindirme politikasý uygulamaktadýr. Açýlým adý altýnda gündemde tutmaya çalýþtýklarý tümü giriþimler ülke dýþýnda piþirilip kotarýldýktan sonra bir dayatma olarak Türk halkýnýn önüne konulmaktadýr. ABD ve batý kendi çýkarlarýnýn aciliyeti ve önemi nedeniyle bu yaptýrýmlarý bir dayatma olarak bize empoze etmeye çalýþýyor son yýllarda. Sýfýr sorun için çözüm yolu olarak sürekli ödün vermek baðýmsýzlýk pahasýna özerkliðe gitmek, kaosa ve kranlýða sürüklenmek olamaz. Hele hele Büyük Ortadoðu Projesinin hayata geçirilmesi için 2001 yýlýnda sýnýrlarý deðiþtirilecek 22 ülkenin masaya yatýrýldýðý bir süreçte (Türkiye de dahil olmak üzere) bölge küçük ölçekli birimlere indirgenecekti diye yazan parlamento dýþýndan kabineye alýnmýþ bir dýþiþleri bakaný Türkiye Kürt nüfus barýndýran diðer bölge ülkelerine göre önemli avantajlara sahiptir (s.449) diye yazan bir dýþiþleri bakanýnýn bulunduðu bir kabineden sorunlarýn çözümünde akýlcý, kalýcý ve ulusal yararý olan bir karar beklenebilir mi? Siz hiç tüm dünyayý karþýsýna alma pahasýna Ayþe tatile çýksýn diyen bir siyasal anlayýþla Pakistandan havalanan uçakta havada Harekatý durdurun ve geri çekilin emrine derhal hazýrola geçip emret diyen bir siyasal anlayýþý bir tutabiliyor musunuz? Sahi, siyaal iktidarýn parti proðramýnda demokratik ve demokrasi ne kadar yer tutmaktadýr hiç merak ettiniz mi? Demokrasiyi bir amaç, bir ideal olmaktan çok onu bir araç olarak gören ve iþi bittiðinde terk edebileceði bir hýzlý tren sanan bu anlayýþa demokrat mý dersiniz, diktatör mü? Sahi siz demokrat mýsýnýz? Takiyye örtülü bir Þirk deðilse nedir? Þirk in günahýný biliyor musu nuz? Ya! Akýldan, bilimden, adaletten ve Kur-an Ýslamýndan uzaklaþýp Þirke bulaþmýþ toplumlarýn akibeti!

4 /////// sayfa : 4 Erkekler için gerçek kadýnýn tanýmý nedir? Erkekler için gerçek kadýnýn tanýmý nedir? Erkeklerin kadýnlar için ilginç yorumlarý. Gerçek bir kadýn kesinlikle aðýr küfürler ederek konuþmaz. En angarya iþi yaparken ya da en zorlandýðý anlarda bile. Bu tür kaba kelimeleri zihninin bir köþesinde tutar ve içinden söyler. Ancak erkek ara sýra da olsa adi kelimeler duymak isteyebilir. Özellikle seks yaparken. O yüzden gerçek bir kadýnýn küfürlü konuþmayýp bu sözcükleri dilinin ucunda tutmasý gerekir. Tüm kötü kelimeleri etrafýmdaki þaþkýnlar için harcamak! Eðer bunlarý duymak bir erkeði rahatsýz ediyorsa bunu anlayabilirim ama sadece onun istediði zamanlarda küfürlü konuþacak ve onun amaçlarýna hizmet edeceksem buna katýlmýyorum. Çok ikiyüzlü bir tavýr. Kelime haznemin çeþitliliði ve renkliliðini sonuna kadar savunmayý tercih ediyorum. Gerçek bir kadýn yalnýzdýr. Erkek onu bir partide gördüðü zaman kimseyi tanýmadýðýný hemen anlar. Büfenin yanýnda tek baþýna durmaktadýr ve ona ulaþmak hiç de zor deðildir çünkü etrafýnda aþýlmasý gereken arkadaþlarýndan oluþan bir duvar yoktur. Ancak yalnýzlýðýnýn özünde asosyal olmasý deðil herkesle çok yakýn iliþki kurmaktan hoþlanmýyor olmasý ve seçiciliði yatar. Kaldý ki yanýna gelen erkekle sohbet etmesi ne kadar sosyal olduðunun göstergesidir. Kendine güven veren erkeklerle iliþki kurabilir ancak. Burada güvendeyim. Kalabalý ðýn arasýna karýþýp yýlýþýk adamlarla muhattap olmaktan çok daha iyidir. En azýndan bu þekilde gerçekten beðendi ðim bir adamla kontakt kurabilir ve onun bana yaklaþmasý için fýrsat yaratabilirim. Ara sýra insanýn buna da ihtiyacý oluyor. Ama arkadaþ grubum olmadan dýþarýya çýkmayý çok da tercih etmem. Gerçek bir kadýn ne basket ayakkabýsý (eðer Madonna deðilse), ne çizme, ne balerin ayakkabýsý, ne terlik, ne Birkenstock, ne de bot giyer. Hayýr gerçek bir kadýn sadece topuklu ayakkabý giyer. Týpký eskiden büyükannelerimizin zamanýnda olduðu gibi. Bacaklarýn sonsuz görünmesini saðlýyor ve yürürken çýkan týkýrtý kulaða çok hoþ ve kadýnsý geliyor. Kendimi spor ayakkabýlarýn ya da düz sandaletlerin içinde rahat hissettiðim kadar hiçbir ayakkabýda hissetmiyorum. Tabii bunlarýn da en orijinal olan modellerini seçmeye çalýþýyorum. Tabii ki yüksek topuklu, sivri burunlu ayakkabýlar da satýn alýyorum (hem de en pahalýsýndan) ve giyiniyorum. Ancak her gün yüksek topuklarla yürümeye çalýþmanýn ne kadar zor olduðunu da unutmamak gerek. Koþuþturma da cabasý. Ayaklarýmýn isyanýný duyar gibi-yim. Rahat etmek istiyoruz! Gerçek bir kadýnýn saçlarý uzun olur Gerçek bir kadýnýn saçlarýnýn içinde kaybolup orada yaþanabilmeli. Gerçek bir kadýn aþk yaparken yeleleri boynuna dolanmalý ve saða sola yayýlmalý. Bu kesinlikle çok seksi! Eðer bir kadýn saçlarýný kesiyorsa bu kesinlikle düzene girmek içindir. Yoksa onlarý uzun býrakýr. Bir erkeðin onlarý parmaklarýyla okþayýp þekil vermesi en doðal hakkýdýr. Kadýnlarýn bazen topuz yapmasý da çok etkileyici olabiliyor. Özellikle mutfakta çalýþýrken aceleyle topladýðý saçlarý çok seksi bir görüntü yaratabiliyor. Bunlarýn hepsi çok kadýnsý! Son alýþveriþimizde birkaç etek ya da elbise satýn almýþsak saçýmýzý çok kýsa kestirmeyiz. Farklý modelleri ve çeþitli boylardaki kesimler güzel ama enseye traþ gerektiren çok kýsa modelleri biz de çok tercih etmiyoruz. Boynumuzu ortaya çýkaran modelleri seviyoruz. Ama bunun için sadece at kuyruðu ya da topuz yapmak gerekmi-yor. Kýsa saç da boyun ve dekolte kýsmým oldukça seksi gösterebiliyor. Bu yüzden erkeklere kýsa saç ve feminenliðin paralel olabileceðini anlatmak lazým. Gerçek bir kadýn buzdolabýnýn kapýsýný kapatmak, otomobil park etmek ve bilgisayarda "elma V" yapmak için bile bir erkeðe ihtiyaç duyar. Kadýnlar zeki ve duyarlýdýr ancak el becerisi gerektiren iþlerde deðil. Çünkü onlar tamirci deðiller. Gerçek bir kadýn erkeði duvarda matkapla delik açarken tayyörü ile yerde oturup onu seyreder. Çünkü matkabý kullanmaya kalkarsa mutlaka kýrar ya da kendini yaralar. Ve erkeði tamiratý bitince tebrik etmek için alkýþlar. Her þeyi bildiðimiz gibi yaparsak erkeklerin onuru kýrýlabilir. Çünkü onlar kendilerini güçlü hissetmeyi sever ve bu tür minik iþleri büyüterek üstün olduklarýný kanýtlamak isterler. Yani egolarýný okþamak gerek. Yamuk bile olsa duvara bir tabloyu asmayý becerdiklerinde mutluluktan bayýlmamýz gerekiyor. Eðer eleþtirir ya da kendimiz daha iyisini yaparsak onlarýn gözünde antipatik olabiliriz. Hangi erkek týkanan lavaboyu açabilen ya da bozulan lambayý tamir eden bir kadýndan hoþlanýr ki. Bizim görevimiz çekici çivi yerine parmaðýna vurduðu zaman pansuman yapmak ya da aðrýyan yerlerine masaj yapmak! Beceriksizliðiyle alay etmeyi aklýnýza bile getirmeyin. Bu gerçek bir kadýnýn doðasýnda vardýr. Ev için en ekonomik alýþveriþi yapmayý bilir. Eve arkadaþlarýmla geldiðimde yarým saat içinde sekiz kiþilik yemeði parmaðýnýn ucuyla hazýrlayabilir. Öte yandan bulaþýk makinesini çalýþtýrabilir, çamaþýrlarý asýp kuruyanlarý tek baþýna ütüleyebilir. Tüm bunlarýn organizasyonunu yaparken hiç de zorlanmaz. Erkek çorabýný arayýp da bulamadýðý zaman yine o bulur. Neden biliyor musunuz çünkü o gerçek bir kadýndýr ve kayýp çorabýn nerede olduðunu bilir. Ne kadar istesek de "aradýðýn þeyi bulmak için benim gibi bakmayý bil" demeyiz. Her konuda yardýmcý olur sadece çorap deðil aradýklarý her þeyi buluruz. Bir çorabýn tekiyle mutlu olabilmeleri bizi eðlendirir çünkü. Oysa bizim ev iþlerinden anlamak istediðimiz etrafý çiçeklerle süslemek, buzdolabýnýn üzerine notlar býrakmak, omuzlara kondurulan bir öpücük ya da bir tabak yemekle romantizm gibi þeyler olsa da gerçek hayatta olaylar böyle seyretmez. Gerçek bir kadýn, gerçek bir erkek gibi deðildir. Gerçek bir erkek tek baþýna gezen yalnýz bir kurda benzer. Özetle deðiþiklikten pek hoþlanmaz. Ara ara kendini dýþarý atar ve yuvasýna geri geldiði zaman hiçbir þeyin önemi yoktur. Gerçek bir kadýn týpký diþi kurt gibidir ve minikleri korumak için yuvada kalýr, erkeðini bekler. Eðer þehvet ve heyecan arýyorsa Madam Bovary gibi kendi seçimini yapmak zorunda kalacaktýr. Diþi aslan rolünü oynamamamýz gerektiðini biliyoruz ama erkeklerin bizi diþi kurt olarak gördüklerini bilmiyorduk. Sadakat her iki taraf için de geçerli olmalý bu konuyu burada kapatmalý. Basýndan BAÞSAÐLIÐI Geçtiðimiz hafta kaybettiðimiz; Mustafa CAN Satý SONGÜR CAVLAÐIN Ali ye Allah tan rahmet, Ailelerine baþsaðlýðý dilerim. Arkbürk Köyü Dernek Baþkaný BAÞSAÐLIÐI Geçtiðimiz hafta kaybettiðimiz; Mustafa CAN Satý SONGÜR CAVLAÐIN Ali ye Allah tan rahmet, Ailelerine baþsaðlýðý dilerim. Gölköyü Dernek Baþkaný KALECÝK BELEDÝYE BAÞKANLIÐI TAÞINIR SATIÞ ÝLANI Dosya No : 2008 / 1 Satýlan Mal : Binek Oto Markasý : Ford Focus C-Max Ghia 1600 Modeli : 2005 Rengi : Cam yeþil Plakasý : 06 ZH 474 Muhammen Bedeli : 30,700,00 TL Yukarýda özellikleri belirtilen binek oto 09/02/2010 tarihinde 10: saatleri arasýnda Kalecik Belediyesi Mali Ýþler Müdürlüðü bürosunda açýk artýrma yoluyla satýlacaktýr. Ýlk satýþta satýþ bedeli muhammen bedelin % 75 ine ek olarak satýþ ve icra masraflarýdýr. Ýlk satýþta bu bedeli veren olmazsa taþýnýr ayný yer ve saatte olmak üzere 12 / 02 / 2010 tarihinde yeniden satýþa çýkarýlacaktýr. Bu defa satýþ ve haciz masraflarýný kaþýlamak koþuluyla þatýþa çýkartýlacan araç en yüksek bedeli verene ihale edilecektir. Satýþ peþin parayladýr. Yasal olarak alýcýya düþen ve verðiler ihaleyi alan tarafýndan ödenecektir. Ýhale ile ilgili þartname baþkanlýðýmýz Ýdari Mali Ýþler Müdürlüðünde bulunan icra dosyasýnda görülebilir. Satýlacak araç Kalecik Emniyet Müdürlüðü parkýnda bulunup Polis Memuru M.Yavuz KOLAYBULUNAN da yediemindedir. Ýhaleye katýlmak isteyenler aracý burada görebilir. Ýhaleye katýlmak isteyenlerin muhammen bedelin % 20 si oranýnda güvence parasýný en geç ihale saatinde dosyamýza yatýrmak zorundadýr. Ýlk ihale üzerinde kalýpta ihale bedelini belirlenecek günde yatýrmayanlar ya da almaktan vazgeçenler taþýnýrýn ikinci ihalede satýlmasý halinde arada oluþacak farktan sorumlu tutulacaklar ve bu fark kendilerinden 6183 sayýlý yasa hükümleri gereðince kendiliðinden tahsil edilecektir. Ýlgililere ve ihaleye katýlmak isteyenlere duyurulur Ýcra Birim Sorumlusu Ýmza

5 sayfa : 5 4 Þubat dünya Kanser Günü Kanser hastalýðýnýn dünyada olduðu gibi Türkiye'de de öldürücülüðünün yaný sýra býraktýðý sakatlýklar ve ortaya çýkardýðý ekonomik kayýplar sebebiyle önemli bir halk saðlýðý sorunu olduðunu söyleyen Saðlýk Müdürü Dr. Mustafa Kasapoðlu, "Sebebi bilinen ölümler sýralamasýnda kalp ve damar hastalýklarýndan sonra kanser ikinci sýrada yer almaktadýr. Her yýl tüm dünyada 11 milyon insan bu hastalýða yakalanmakta ve 7 milyon insan yaþamýný kanser sebebiyle kaybetmektedir. Dünya Saðlýk Örgütü'nce 2020 yýlýnda her yýl yeni kanser teþhisi konan hasta sayýsýnýn 17 milyona, 2050 yýlýnda 24 milyona yükseleceði öngörülmektedir. Kanserle mücadelede hedef 2020 yýlýna kadar ülkemizde 65 yaþ altý nüfusta tüm vücut kanserlerini yüzde 10, 2030 yýlýna kadar da akciðer kanserlerini yüzde 25, tüm vücut kanserlerini ise yüzde 15 oranýnda azaltmaktýr. Bu hedeflere yönelik olarak halkýn kanser konusunda bilgi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi önem arz etmektedir. Türkiye'de en sýk rastlanan ilk 10 kanserden 7'si, tüm kanserlerin neredeyse 3'te 2'sini oluþturmaktadýr ve bunlarýn tamamýna yakýný çok ucuz, etkin ve kolay uygulanabilen halk saðlýðý yaklaþýmlarý ile önlenebilecek niteliktedir" dedi. Tütün ve ürünlerinin kullanýmýnýn dünyada olduðu gibi Türkiye'de de en önemli kanser nedenlerinin baþýnda geldiðini ifade eden Dr. Mustafa Kasapoðlu, "Sigara, Türkiye'deki en sýk rastlanan kanser olan akciðer-bronþ kanserlerinin yüzde 90'ýndan doðrudan sorumludur. Mide, mesane, barsak, aðýz ve gýrtlak kanserleri ile rahim aðzý kanserlerinin oluþmasýnda da ciddi rol oynamaktadýr. Sigara dünyada halen kanserden ölümlerinin yüzde 30'undan sorumludur. Sigarayla kanser iliþkisi o kadar açýktýr ki, tütün kontrolü yapýlan ülkelerde son on yýlda kanserlerde yüzde 10'luk bir azalma kaydedilmiþ bulunmaktadýr. Ülkemizde halkýmýzýn yüzde 80'i kanseri en önemli saðlýk sorunu olarak nitelendirirken, ancak yüzde 2'si kanserin erken belirtilerini, önlenebilme yollarýný ve tarama metotlarýný bilmektedir. Meme kanseri için memede kitle, rahim aðzý kanseri için menopoz sonrasý veya cinsel iliþki sonrasý kanama, kalýn barsak kanseri için dýþkýda kan, cilt kanseri için deride ülser veya þekil ve renk deðiþtiren cilt lekeleri, gýrtlak kanseri için 2 haftayý geçen ses kýsýklýðý erken uyarýcý nitelikte belirtilerdir. Toplumun bu bulgular için uyanýk olmasý durumunda ilgili kanserlerin iz býrakmaksýzýn yok edilmesi mümkün olabilecektir. Bu nedenle kanser konusunda toplumda farkýndalýk saðlanmasý ve toplum bilincinin geliþtirilmesi kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin baþýnda gelmektedir. Günümüzde özellikle bu hedefe yönelik kanser eylem planlarý yapýlmakta, tütün kontrolü, dengeli beslenme, fizik aktivite ve korunma odaklý kanser mücadele stratejileri oluþturulmaktadýr" diye konuþtu. Kanser hastalýðýný kontrol anlamýnda Samsun'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Dr. Kasapoðlu, "Yýl boyunca devam eden halk eðitim programýnda okul çocuklarýna ve halka yönelik eðitim kanserin belirtileri, kanserden korunma, güvenli su kullanýmý, sigaranýn zararlarý, kendi kendine meme muayenesi görsel ve sözel anlatýlmaktadýr. Tüm saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan personele hizmet içi eðitimler yapýlmaktadýr. Saðlýk Grup Baþkanlýklarý'nda oluþturulan eðitim ekipleri ve aile hekimlerin ce kadýnlara meme kanserinde erken teþhis, kendi kendine meme muayene teknikleri ve belli aralýklarla smear testinin önemi hakkýnda bilgi verilmektedir. Bakanlýktan gelen ve müdürlüðümüzce hazýrlanan afiþ ve broþürler halkýn görebilecekleri yerlere asýlmakta ve böylece halkýn farkýndalýðý arttýrýlmaktadýr. Kayýt iþlemleri Kanser Kontrol Birimi'nce yapýlmaktadýr. Veriler uluslararasý kayýt programý CanReg4'e kayýt edilmektedir yýlýnda baþlayan çalýþmalarýmýzda bugüne kadar veri tabanýna toplam 28 bin 270 vaka kayýt edilmiþtir. Bunlardan 19 bin 847'si Samsun ikametli olup 8 bin 423'ü diðer illerdendir. Samsun ikametli erkek vaka sayýsý 12 bin 86, kadýn vaka sayýsý 7 bin 761'dir. Samsun olarak yýllýk ortalama 2 bin 500 yeni vakamýz olmaktadýr. Samsun ikametli olgularda görülen en sýk kanser türleri erkeklerde akciðer, prostat, mesane, cilt ve mide kanserleriyken, kadýnlarda meme, cilt, mide, kolon ve kanserleridir. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Türkiye'de tarama ile önlenebilecek kanserlerden olan meme,rahim aðzý ve kolorektal kanserlerin taramalarý için ulusal standartlar belirlenmiþtir. Ýlimizde Mehmet Aydýn Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bünyesinde kurulan Kanser Erken Teþhis, Tarama ve Eðitim Merkezi'nde (KETEM) meme ve rahim aðzý kanserlerinin toplum tabanlý tarama programlarýna baþlanmýþ ve baþarýyla sürdürülmektedir yaþ arasý kadýnlar meme kanseri taramasý, 30 yaþ üstü kadýnlar da rahim aðzý kanseri taramasýna alýnmaktadýr. Aile hekimlerimiz de kendi hastalarýný KETEM'e yönlendirmek suretiyle çalýþmala ra katkýda bulunmaktadýrlar" þeklinde konuþtu. Basýndan Mevlana dan hayata dair Sonsuz bir karanlýðýn içinden doðdum. Iþýðý gördüm, korktum. Aðladým. Zamanla ýþýkta yaþamayý ögrendim. Karanlýðý gördüm, korktum. Gün geldi sonsuz karanlýða uðurladým sevdiklerimi... Aðladým. Yaþamayý ögrendim. Dogumun, hayatýn bitmeye baþladýðý an oldugunu; aradaki bölümün, ölümden çalýnan zamanlar oldugunu ögrendim. Zamaný ögrendim. Yarýþtým onunla Zamanla yarýþýlmayacagýný, zamanla barýþýlacaðýný, zamanla ögrendim Insaný ögrendim. Sonra insanlarýn içinde iyiler ve kötüler oldugunu Sonra da her insanýn içinde iyilik ve kötülük bulundugunu ögrendim. Sevmeyi ögrendim. Sonra güvenmeyi Sonra da güvenin sevgiden daha kalýcý oldugunu, sevginin güvenin saðlam zemini üzerine kuruldugunu ögrendim. Ýnsan tenini ögrendim. Sonra tenin altnda bir ruh bulundugunu... Sonra da ruhun aslýnda tenin üstünde oldugunu ögrendim.. Evreni ögrendim. Sonra evreni aydýnlatmanýn yollarýný ögrendim. Sonunda evreni aydinlatabilmek için önce çevreni aydýnlatabilmek gerektigin ögrendim. Ekmeði ögrendim. Sonra barýþ için ekmegin bolca üretilmesi gerektigini. Sonra da ekmeði hakça üleþmenin, bolca üretmek kadar önemli oldugunu öðrendim. Okumayý ögrendim. Kendime yazýyý ögrettim sonra Ve bir süre sonra yazý, kendimi ögretti bana T.C. KALECÝK / ANKARA ÝCRA DAÝRESÝ 2010 / 3 TLMT. Örnek No: 25* TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Gitmeyi ögrendim. Sonra dayanamayýp dönmeyi Daha da sonra kendime ragmen gitmeyi Dünyaya tek baþýna meydan okumayý ögrendim genç yaþta Sonra kalabalýklarla birlikte yürümek gerektigi fikrine vardým. Sonra da asýl yürüyüþün kalabalýklara karþý olmasý gerektigine aydým. Düþünmeyi ögrendim.sonra kalýplar içinde düþünmeyi ögrendim. Sonra saðlýklý düþünmenin kalýplarý yikarak düþünmek oldugunu ögrendim. Namusun önemini ögrendim evde Sonra yoksundan namus beklemenin namussuzluk oldugunu; gerçek namusun, günah elinin altindayken, günaha el sürmemek oldugunu ögrendim. Gerçegi ögrendim bir gün Ve gerçegin acý oldugunu Sonra kararýnda acýnýn, yemege oldugu kadar hayata da lezzet kattýðýný ögrendim. Her canlýnýn ölümü tadacaðýný, ama sadece bazýlarýnýn hayatý tadacaðýný öðrendim. Ben dostlarýmý ne kalbimle ne de aklýmla severim. Olur ya Kalp durur Akýl unutur Ben dostlarýmý ruhumla severim. O ne durur, ne de unutur Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkartýlmýþ olup ; Birinci artýrmanýn 25/02/2010 günü saat 14:00-14:05 de Kalecik Ýlçesi Gökdere Köyü nde yapýlacaðý ve o gün kýymetinin % 60 ýna istekli bulunmadýðý takdirde 02/03/2010 Salý günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý ; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40 ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarý toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu ; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % 18 oranýnda KDV. nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði ; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði ; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. Takdir Edilen Deðeri YTL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri) Adet 06 GPV 56 Plakalý, 2001 Model FORD Marka, TRANSÝT 190 Tipli, YL Motor No lu, NM0AXXDJVAYL Þasi No lu, Beyaz renkli, 2496 silindir hacimli araç. Aracýn kapýlarý, kasasý, ön kaputu, ön tamponu yok. motor aksamý sökük, Motor bloðu boþ vaziyettedir. ( ÝÝK m. 114 / 1, 114 / 3 ) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63 e karþýlýk gelmektedir.

6 sayfa : 6 Zeytin yapraðý çayý faydalarý Zeytin yapraðý, doðal bitkisel antibiyotik ve antioksidan olmasý nedeniyle hastalýklardan korunma ve hastalýklarýn tedavisinde etkin rol oynayabilir. Zeytin yapraðýnda bulunan oleuropein ve eleonik asit aktif bileþiklerinin antimikrobiyal ajan olarak görev yaptýðý bilimsel araþtýrmalarca kaydedilmiþtir. Bu maddelere baðlý olarak zeytin yapraðý çayý, ile vücuda giren mikroplarý, vücudun doðal baðýþýklýk sistemi tepki gösterinceye dek yavaþlatýr Zeytin yapraðý, etkileri sarýmsak ve soðana da benzeyen doðal bir antibiyotik ve antioksidandýr. Düzenli olarak hastalýklardan korunma amaçlý tüketilebileceði gibi doðrudan hastalýklarýn tedavisinde de kullanýlabilir. Zeytin aðacýnýn tamamýnda bulunan ve acý-buruk bir tadý olan oleuropein, zeytinin iþlenmesi sýrasýnda uzaklaþtýrýlýr. Oysa ki zeytin aðacýnýn hastalýk ve zararlýlara karþý direncini saðlayan en önemli savaþçýnýn oleuropein olduðu düþünülmektedir. Oleuropein in içeriðinde bulu-nan elenolik asit ve oleuropein türevi olan kalsiyum elenolat çok çeþitli mikroorganizma gruplarýný uzak tutma özelliðine sahiptir. Bugün çok az insan, zeytin yapraðýnýn çok faydalý kullanýmý kolay týbbi bir bitki olduðunu bilir. Zeytin yapraðý kullanýmý daha çok Akdeniz ülkeleri insanlarý tarafýndan kullanýlmakla beraber son yýllarda birçok ülke tarafýndan da bitkisel ilaç olarak kullanýlmasý bu konudaki araþtýrmalara hýz vermiþtir. ZEYTÝN YAPRAÐI ÇAYININ YARARLI ETKÝLERÝ ANTÝMÝKROBÝYAL ETKÝ Zeytin yapraðý çay olarak tüketildiðinde vücuda alýnan oleuropein iki enzim tarafýndan elenolik aside dönüþtürülür. Elenolik asit daha öncede belirttiðimiz gibi yüksek antimikrobiyal etkiye sahiptir. Bakterilerin hücre duvarýný etkiler ve böylece doðal yolla baðý-þýklýk sistemi güçlenmiþ olur. Böylece birçok antibiyotiðe direnç kazanan mikro organizma ve dolayýsýyla bunlarýn neden olduðu birçok hastalýk doðal yollarla ortadan kaldýrýlmýþ olmaktadýr. ANTÝOKSÝDAN ETKÝ Soluduðumuz havadaki oksijen, vücut içinde serbest radikaller adý verilen ve toksik (zehirli) etki gösteren bazý maddelerin oluþmasýna neden olur. Demirin paslanmasý ve balýðýn sudan çýktýktan sonra ölmesi, oksijenin zararlý etkilerine örnektir. Antioksidanlar, vücudumuzda kimyasal reaksiyonlar sonucu oluþan veya dýþardan sigara, alkol, kirli hava v.s. ile alýnan zararlý maddelerin (serbest radikallerin) nötralize edilmesini saðlar. Antioksidanlarýn yardýmý ile hastalýklarýn oluþumu önlenebilir, hormonal denge korunabilir, yaþlanma süreci geciktirilebilir. Zeytin yapraðý ekstraktý yüksek antioksidan aktiviteye sahiptir. Bu etki oleuropein bileþiðiyle beraber tabloda verilen diðer fenolik bileþiklerin sinerjik etkileri sonucu meydana gelir. Vitamin C ve E nin gösterdiði antioksidan aktivitenin yaklaþýk 2,5 katý kadar daha yüksek bir antioksidant aktiviteye sahiptir. KORONER DAMARLAR ÜZERÝNE ETKÝSÝ Ýn-vivo þartlarda yapýlan birçok çalýþma oleuropein in vasodilator (damar geniþletici) etki yaptýðýný, tansiyonu düþürdüðünü ve anti-aritmik özellik gösterdiðini ortaya koymuþtur. Ayný zamanda LDL kolesterol seviyesinde düþmeye neden olduðu sonucuna varýlmýþtýr. Kalp rahatsýzlýklarýnda zeytin yapraðý çayý ile iyi sonuçlar elde edilmektedir. Laboratuar ve klinik çalýþmalarýn sonucu olarak, zeytin yapraðý çayý kalp yetmezlikleri, damar týkanýklýklarý üzerinde de etkili bulunmuþtur. HYPOGLÝSEMÝK ETKÝSÝ ( KAN ÞEKERÝ SEVÝYESÝNÝ DÜZENLEME ) Yine yapýlan in-vivo (canlý vücudunda) çalýþmalarda, zeytin yapraðýnýn etken maddesi oleuropein, hipoglisemik etki göstermiþ ve yüksek kan þekeri seviyesinde düþme gözlenmiþtir. ZEYTÝN YAPRAÐI Zeytin aðacý (Olea europaea) Oleaceae familyasýna ait herdem yeþil bir bitkidir. Zeytin yapraklarý binlerce yýl önce insanlar tarafýndan hastalýklarýn tedavisinde çare olarak kullanýlmýþtýr. Son yýllarda dünyada, doðal organik bitkiler üzerindeki araþtýrmalar gittikçe önem kazanmaktadýr. Özellikle Amerikan Kanser Araþtýrma Enstitüsü zeytin yapraðýnýn 21. yüzyýlýn en önemli doðala antimikrobiyal, antiviral bir etkiye sahip çok önemli bir bitki olduðunu belirtmiþtir.bu konuda 69 kitap, 1800 den fazla makale, dergi ve çeþitli yayýnlar yapýlmýþtýr. Zeytin aðaçlarý dünyadaki en dayanýklý aðaçlardandýr. Uzun süreli yaþamlarýný büyük ölçüde kendilerine hastalýk ve zararlý-lara karþý direnç kazandýran oleuropein adlý bir madde üretmelerine borçludurlar. 40 yýlý aþkýn bir süredir kullandýðýmýz antibiyotiklere karþý artýk çoðu mikroorganizma direnç kazanmýþtýr. Geçmiþ zamanlarda antibiyotiklerle tedavi edilebilen bir çok hastalýk, artýk tedavi edilemez hale gelmiþtir. Bakterilerin ve virüslerin bu ilaçlara daha dirençli hala gelmeleri antibiyotiklerin aþýrý doz alýmý ya da yanlýþ kullanýlmasýnýn bir sonucudur. Ýþte zeytin yapraklarýnda bulunan oleuropein maddesi ve hidrolizleri, antibiyotiklere direnç kazanmýþ mikroorganizmalar üzerinde etkili ve çok deðerli bir bileþendir. Bugüne kadar zeytin yapraðýnda 100'e yakýn madde elde edilmiþtir.(bkz Tablo 1) Yaprakta bulunan bu maddeler zeytin çeþidini uygulanan kültürel tedbirlere, yetiþtiði bölgeye ve hasat zamanýna göre farklýlýklar gösterir.yaprakta bulunan fenolik ve flavonait bileþikler vücudun baðýþýklýk sistemini güçlendirip hastalýklara karþý dirençli olmasýný saðlar.yaprakta 60-90mg/gr oranýnda oleuropein bileþiði bulunmaktadýr. ZEYTÝN YAPRAÐININ ETKÝLÝ OLDUÐU DÝÐER RAHATSIZLIKLAR VE MÝKROORGANÝZMALAR Kan Þekeri Seviyesini Düzenleme LDL Kollestrol Seviyesini Düzenleme Antioksidan Etki Bronþit Soðuk Algýnlýðý Kulak Enfeksiyonlarý Fibromalarya Fungal (Mantar) Enfeksiyonlarý Herpes Virüsü Salmonella sp. Kandidiyasis Dizanteri Streptococcus sp. Kandidiyasis Dizanteri Streptococcus sp. Hepatit A,B,C Zatürre Cilt Rahatsýzlýklarý Zona Romatizmal Hastalýklar ZEYTÝN YAPRAÐI ÇAYI KULLANIM ÖNERÝSÝ Bir çay kaþýðý kuru yaprak, bir bardak sýcak suya konur ve 2-3 dakika demlenmeye býrakýlýr.. Süzülür ve böylece zeytin yapraðý çayý hazýrlanmýþ olur. Günde 2-3 bardak önerilen dozdur. Basýndan Kimseyi Sizi sevmeye zorlayamazsýnýz. Kendinizi sevilecek insan yapabilirsiniz,gerisini karþý tarafa býrakýrsýnýz. Güveni geliþtirmek yýllar alýyor,yýkmak bir dakika. Hayatýnda nelere sahip olduðun deðil Kiminle olduðun önemli. Kendini en iyilerle kýyaslamak deðil Kendi en iyinle kýyaslamak sonuç getirir. Ýnsanlarýn baþýna ne geldiði deðil O durumda ne yaptýklarý önemli. Ne kadar küçük dilimlersen dilimle Her isin iki yüzü var. Olmak istediðim Ýnsan olabilmem Çok vakit alýyor. Bütün sevdiklerinle iyi ayrýlman gerek Hangisi son görüþme olacak bilemiyorsun. Bittim dediðin andan itibaren Pilinin bitmesine daha çok var. Bazý insanlar sizi çok seviyor Ama bunu nasýl göstereceðini bilemiyor. Ne kadar ilgi ve ihtimam gösterseniz Bazýlarý hiç karþýlýk vermiyor. En iyi arkadaþla sýkýcý an olmaz. Düþtüðün anda Seni tekmeleyeceðini düþündüklerinden bazýlarý Kaldýrmak için elini uzatýr. Ýki insan ayni þeye bakýp Tamamen farklý þeyler görebilir. Anlatmak ve yazmak ruhu rahatlatýr. Duvarda asili diplomalar Ýnsani insan yapmaya yetmez. Aþk kelimesi ne kadar çok kullanýlýrsa, anlam yükü o kadar azalýr. Karþýsýndakini kýrmamak ve inançlarýný savunmak arasýnda çizginin nereden geçtiðini bulmak zor. Gerçek Arkadaþlar arasýna mesafe girmez. Gerçek Aþklarýn da! Ne kadar yakýn olursa olsunlar En iyi Arkadaþlar da ara sýra üzebilir. Onlarý affetmek gerekir. Bazen baþkalarýný affetmek yetmiyor. Bazen insanin kendisini affedebilmesi gerekiyor. Yüreðiniz ne kadar kan aðlarsa aðlasýn Dünya Sizin için dönmesini durdurmuyor. Sevgiyi çabuk kaybediyorsun, piþmanlýðýn uzun yýllar sürüyor.. Gözler arasýndaki iliþkiyi biliyor musun? Onlar birlikte göz kýrparlar, birlikte aðlarlar, her þeyi birlikte görürler ve birlikte uyurlar. Buna raðmen asla birbirlerini görmezler. Arkadaþlýk bunun gibi olmalý. Arkadaþsýz hayat cehennem gibidir. Daha öðrenilecek çok þey var. MURAT GIDA TEKEL - BÜFE - MARKET Tahsin - Ýbrahim DALKIRAN Halit Cevri Aslangil Mahallesi Özdalkýran Apt. 77/ Kalecik - ANKARA BAÞSAÐLIÐI Geçtiðimiz hafta kaybettiðimiz; Mustafa CAN -CAVLAÐIN Ali Satý SONGÜR e Allah tan rahmet, Ailelerine baþsaðlýðý dilerim. Gökdere Köyü Dernek Baþkan

7 sayfa : 7 DARICI ÝNÞAAT Ýnþaat Malzemeleri Baðfaþ Gübre Bayii Pak Kömür Ana Bayii Alo Kömür Cumhuriyet Mey. No: 1 Kalecik-ANK YUSUF USTA Traktör Tamir -Bakým Atölyesi Ankara Cd. Sanayii KALECÝK-ANK. UYDU MONTAJI Mustafa ÇINAR BERBERÝ Bayram EROÐLU Ýstasyon Cd. No: 3/ A Kalecik-ANK. ÝSVÝÇRE SÝGORTA H.Ömer KOÞAR Yakacýk Mah. Çekirge Cad No: 57 / A Keçiören - ANKARA GÜNEÞ SÝGORTA Halil AYDIN Sigorta -Trafik Tescil Rüz. Cd. Onaran Han 28/304 Ulus-ANKARA OPERA SÜRÜCÜ KURSU Ali Osman TÜRKMEN Sanayi Cd. No: 35 Opera-ANK. BAÞKENT SÜRÜCÜ KURSU Ali YAVUZ TUNALI ÜMÜTKÖY KIZILAY Selanik Cd. No: 19/7 Kýzýlay-ANK. ALÝÞAN USTA Otel-Büro-Ofis Mobilya,Dekorasyonu Þenyüz Sokak No: 8/A Steler-ANK ÇITIR BÜFE Ýbrahim ÞATIR Aþti Gelen Yolcu 13 Nolu Büfe ANK. TAMKOÇLAR METAL Ahmet TAMKOÇ Sokak No: 3-5 Ostim- ANK ÞAHÝN PETROL Ankara-Çankýrý Karayolu 55 Km Eskiköy - Kalecik / ANKARA ÞAHÝNTUR Oto Alým Satýmý Servis ve Toplu Taþýma Ýþletmeciliði Þahin DEMÝRBAÞ Fahrettin Altay Cd. Köknar Sk. 47/B Subayevleri-ANKARA ARI -- EL EMLAK Ankara Cd No: 17 KALECÝK-ANK. ULAÞ KARDEÞLER ElektrikSýhhý Tesisat,Çivi, Boya Pvc ve Pis Su Malzemeleri,Çit Teli Damlama Sulama,Teknik Hýrdavat, Tel,Beton e Demir Direk, Testere Kalecik Sanayi Cd. No: 69/ C Kalecik-ANK Benzinlik Tel : Çankýrý Yolu 78.km. Daðdemir Köyü-Kalecik-ANKARA ERMET ÝNÞAAT Zülfikar YOLCU Ýrfan Baþtuð Cd. 190/B Hasköy-ANK GÖRCAN EMLAK Ev-Arsa-Dükkan-Villa Mehmet ÖZSÖZ Özcan ÜNAL Aktepe 6.Cd. No:14/A Keçiören-ANK BAÞAK Groupama Sigorta Acentasý Osman UÇAR - Þahin UÇAR Trafik,Kasko,Ýþyeri,Konut, Baþak ve Tüm Sigorta Ýþleriniz yapýlýr. T.G.Bul. Aykon Ýþ mrk. 40/5 Çankaya Hürriyet-Milliyet-Posta-Radikal -Diðer Tüm Gazetelere Teþekkür,Baþsaðlýðý,Ticari, Sosyal, Seri ilanlar verilir. CASATÝ BOYA Aliþan TANER Fax : Kazýmkarabekir Caddesi Altýntop Ýþhaný No: 87/13 Ýskitler-ANK ANAHTARCI AYHAN Kilit-Anahtar-Ütü-Fýrýn-Bisiklet Tamiri Orta Çrþ. KALECÝK ÝSMAÝL ÇOBAN Ýsmail ÇOBAN Ayyýldýz-Teflon-Braun-Cem- Jumbo Paþabahe Çeþitleriyle Hizmetinizde Ýstasyon Cd. KALECÝK- ANKARA DEMÝRAYLAR Market Hüseyin DEMÝRAY Emeklikent Cami Yaný KALECÝK ONUR ÝNTERNET Ankara Cad.PTT Yaný KALECÝK GEMÝCÝLER OTO OTO YIKAMA LASTÝK TAMÝR-BAKIM SERVÝSÝ Mahmut - Metin GEMÝCÝ Ankara Cd. 168 / 13 Kalecik-Ank HASAN ÇIRAK Marangoz Atölyesi Yayýk-Kovan ve Çýta-Çam ve Kavak Kereste Biçilir. K. Cezaevi Yol Kavþ. Kalecik TAYFUR REYHAN ÝNÞAAT Taahhüt ve Onarým iþleri Kay. Karþýsý KALECÝK-ANK. KALBEY HIRDAVAT Kadir MADEN Çamlýtepe C. 234/3A Siteler-Ank SÝGORTA MARKET KONUT-ÝÞYERÝ-SAÐLIK-TRAFÝK KASKO DASK-NAKLÝYAT-ÝNÞAAT MAKÝNE - ELEKTRONÝK CÝHAZ TARIM SÝGORTALARI Merkez: Hasan KILIÇ Dögol Cad.Meçhul Asker Sk. No:18/4 Tandoðan-ANKARA Kalecik Þube : Tolga KILIÇ Ýstasyon Cd.Çetinkaya Ýþhaný Kalecik GENÇLER ISUZU Bülent SÜZER KazýmKarabekir Cad. Aydoðanlar Ýþhaný No: 99 / 3 Ýskitler-ANKARA AKEL Oto Dýþ. Tic. Ýsmet TÝRYAKÝ Ýþ Makinalarý-Elektrik Malzemeleri Ýmalat ve Satýþý Altýn Arý Sit Sk. 27 Ostim-Ank EFEOÐLU Servis ve Yedek Parça Abdullah -Mustafa-Ahmet ERDAMAR Nissan-Honda-Mazda-Kia-Toyota- Suziki Tamir Bakým Servisi 88.Oto Sn. 2.Bölge 24.Cd.763 Sk.9 Yeni mahalle - Ývedik - ANKARA ÝZMÝRLÝOÐLU Rot-Balans -Kaporta Boya Tamir Bakým Servisi Selçuk-Cemal ÝZMÝRLÝOÐLU Ývedik Org.San.Merkez San.Sitesi 35.Cd. 545 Sk. No: 1 Y.Mahalle-ANK GÖNÇ OTOMOTÝV Gazi ÇÝFTÇÝ Sokak No: 14 Ostim-ANKAR KÖÞEM OTOMOTÝV Oto Yedek Parça ve Oto Aksesuarý Efeler Ýþ Mrk. 89/24 K.karabekir Ank. KOÇ OTOMOTÝV Oto Alým Satým-Lastik-Ýnci Akü Osman KOÇ Ýrfan Baþtuð Cd. 178/B Haköy-ANK. ÝPEK PÝDE Düðün-Cenaze ve Özel Günlere Her Çeþit Pide Yapýlýr Saray Mah. PTT Karþýsý KALECÝK KÖÞEM PÝKNÝK Pide ve Kebab Salonu Izgara ve Sulu Yemek Çeþitleri Ýstasyon Cd.17/7 KALECÝK- ANKARA CANER et lokantasý Pide-Kebap-Izgara ve Sulu Yemek Düðün-Niþan Özel Günlere sipariþ Ankara Cd.Adliye Krþ. Kalecik-ANK. UFUK ZAHÝRE Kalecik Un-Yem Bayii Ufuk -Tahsin SEZEN Ankara Caddesi KALECÝK-ANKARA SEDEF ELEKTRONÝK Elektro Sazlara Manyetik Ses Cihazlarý Ýmalatý Ahmet ÇEKÝRDEK Zafer Caddesi No: 88/ C KIRIKKALE KESER OTO KURTARMA Kalecik-Akyurt -Ankarada Hayati KESER Ankara Caddesi No: 10 KALECÝK Bu yazý bir kamu hukuku profesörünün Türk kamuoyuna uyarýsý dýr. Türkiye, son yýllarda sürekli olarak dýþtan dayatýlan reformlarla uðraþmak zorunda býrakýlýyor. Birilerinin çok acelesi olduðu için, bir an önce istedikleri aþamaya gelebilmek için dýþarýdan içeriye doðru sürekli olarak bir inisiyatif yönlendirmesi yapmaktadýrlar. Böylesi dýþmerkezli bir emperyalist oyuna bütünüyle Türk toplumu alet edilmek istenirken Türk ekonomisinin köþe baþlarýný tutan kadrolarla medyada etkili olan iþbirlikçi mandacý gruplar, ülkemizi böylesi bir maceraya doðru el birliði ile sürüklemektedirler. Yüzyýllar önceden hazýrlanmýþ bir plan ve bu doðrultudaki proje uðruna büyük bir ulusal kurtuluþ savaþý vererek kurmuþ olduðumuz Türkiye Cumhuriyeti tasfiye edilmektedir. Bu gerçek artýk saklanamayacak kadar açýk ve net bir biçimde Türk kamuoyunda kesinlik kazanmýþtýr. Hiç kimse cumhuriyet yýkýcýlýðý ya da Türkiye düþmanlýðý yaptýðýný kabul etmiyor. Her þey "deðiþim" kavramý içerisinde ve Türk devleti dýþtan zorlanan bir plan dâhilinde çözülmeye mahkûm ediliyor. Deðiþim sözcüðünün sihirli görünümünün arkasýna sýðýnan ikinci cumhuriyetçiler, maddeci iþbirlikçiler, alt kimlikçi federasyoncular, ýlýmlý Ýslamcý görünümlü þeriatçýlar, emperyalizm ve Siyonizm ile her türlü iþbirliðine açýk olan oportünist ler koalisyonu elbirliði ile Atatürk'ün cumhuriyetine saldýrmaktalar ve kültürel alt kimlikçilik dýþ desteklerle hortlatýldýðý gibi kayýt dýþý ekonominin saðladýðý olanaklarla yer altý iliþkileri doðrultusunda birçok mafya ve benzeri hukuk dýþý çýkar örgütlenmelerinin de gündeme geldiði görülmektedir. Kurtlar Vadisi gibi televizyon dizileri ile böylesine hukuk dýþý bir yapýlanma iç ve dýþ menfaat çevre leri tarafýndan hem özendirilmekte hem de desteklenmektedir. Böylesine olumsuz bir süreç içinde ülkenin birliði ve bütünlüðü tehlike altýna sürüklenmekte, yetmiþ beþ milyonluk bir milletin gelecek güvencesini saðlamakla görevli Türk devleti her gün biraz daha gerileye rek devre dýþý kalmaktadýr. Bu aþamada Türkiye'yi yöneten bir zihniyet, yeni dönemin plan çalýþmalarýnda devletin küçültülmesini ana hedef olarak ilan etmektedir. Bu tür bir hedef belirleme, þimdiye kadar yarýsý tasfiye edilmiþ olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin geri kalan diðer yarýsýnýn da tasfiye edilmek istendiðinin en açýk göstergesidir. Sürekli olarak dýþ baskýlarla iyice küçülmüþ olan Türkiye Cumhu riyeti devletinin geleceði ile ilgili planlama çalýþmalarýna devletin küçültülmesi ana hedef olarak belirlenirse, bu gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal ve üniter yapýsýnýn ortadan kaldýrýlmak istendiðinin en açýk göstergesi olarak anlaþýlmasýdýr. Çünkü OECD istatistiklerine göre; Avrupa ve Amerika gibi kýtalardaki batý ülkelerine oranla en küçük devlet Türkiye Cumhuriyeti'dir. Batý ülkelerinde devletin ekonomideki aðýrlýðý ortalama olarak yüzde 40 ya da 50 oranýnda olmasýna raðmen, Türkiye'deki devletin ekonomideki büyüklüðü son yýllarda yüzde 20'lerden yüzde 10'lara doðru küçülmüþ UFUK BERBERÝ Ahmet ÇAMLI Cumhuriyet Mey. No:2 KALECÝK ERCAN USTA Sanayi Caddesi KALECÝK-ANKARA Türkiye Cumhuriyeti Tasfiye Ediliyor tür. Kendi devletlerini güçlü ve büyük tutan batýlý emperyal ülkeler sýra Türkiye'ye gelince, Osmanlý Ýmparatorluðu'nun bugünkü mirasçýsý Türkiye'yi daha da küçültmenin yollarýný aramaktadýrlar. Avrupa Birliði sürecinde yani bir Yugoslavya modeli yaratarak Türkiye'nin ülkesini bir Sevr haritasýna dönüþtürmek isteyenler, bu doðrultuda devletin küçültülmesi için sürekli olarak baský yapmaktadýrlar. Avrupa Birliði'ne paralel olarak IMF ve Dünya Bankasý gibi uluslar arasý kuruluþlar da Türk devletinin küçültülmesi için devletin yetkili organlarýný baský altýnda tutmaktadýrlar. Kabuk devlet suçlamalarý ile medyadaki papaðanlarýný Türk devletinin üzerine süren emperyal merkezler kendi devletlerini daha da büyütmenin arayýþý içindedirler. Bu doðrultuda dünyanýn her bölgesini sömürge durumuna düþürürlerken, Türkiye'yi de iyice küçülterek çeþitli eyaletlere bölebilmenin çabasý içindedirler. Büyük Avrupa, Büyük Ortadoðu, Büyük Ýsrail gibi dünyanýn merkezini içine alacak bölgesel federasyon planlarýna Türkiye'nin ülkesini mer kez yapmak isterlerken, bu ülkenin üzerinde kurulu bulunan Türk devletinin ortadan kaldýrýlmasýna giden yolu açmak istemektedirler. Demokrasi, küreselleþme, deðiþim gibi sihirli sözcüklerle Türk Devleti yavaþ yavaþ ortadan kaldýrýlmakta, gelecekte bir dýþ destekli federasyona giden yol açýlmaya çalýþýlmaktadýr. Batýlý merkezlerin hepsi bu doðrultuda çalýþýrken, Yugoslavya' dan sonra dünyanýn merkezinde kurulmuþ olan Türk devleti de tasfiye edilmek istenmektedir. Son yýllarda reform adý altýnda gündeme getirilen bütün yasal düzenlemelerinin devletin merkezi gücünü ortadan kaldýrdýðý, parçalý bir yapýyý ortaya çýkarabilmek üzere merkezin yetkilerinin sürekli olarak yerel yönetimlere devredildiði artýk iyice görülmektedir. Tablo kesin hatlarý ile belli olduðuna göre, Türk devletinin geleceðine bir büyük ulusal kurtuluþ savaþý vermiþ olan Türk milleti karar verecektir. Türk milleti ulusal ve üniter cumhuriyet devleti tasfiye edilirken, bu gidiþe bir dur diyecek, ulusal egemenliðine sahip çýkarak yeni yüzyýlda da baðýmsýz Türkiye Cumhuriyeti' nin çatýsý altýnda yaþamýný sürdürecektir. Artýk devleti ve cumhuriyeti ortadan kaldýrmakta olan bu reform görünümlü deforme sürecine Türk Milleti acilen "dur" demelidir. Not: Bu yazý bir kamu hukuku profesörünün Türk kamuoyuna uyarýsýdýr. Prof. Dr. Anýl ÇEÇEN internetten BAÞSAÐLIÐI Geçtiðimiz hafta kaybettiðimiz; Mustafa CAN CAVLAÐIN Ali Satý SONGÜR e Allah tan rahmet, Ailelerine baþsaðlýðý dilerim. Nihat KAVDIR Þehit Aileleri Dernek Baþk.

8 BÝZÝ - SÝZÝ KALMADI BU GAZETE ARTIK KALECÝK ÝN MALIDIR. YAÞAMASINA DESTEK OLUNMASI GEREKEN KALECÝK E AÝT BÝR YAYIN ORGANIDIR!!! ADRESÝNE PTT ÝLE VEYA ÝNTERNET ARACILIÐI ÝLE GAZETE GELEN KALECÝK LÝ DOSTLAR LÜTFEN TELEFON VEYA ÝNTERNET ARACILIÐI ÝLE ABONE ADRESLERÝNÝZÝ KONTROL EDÝN DE HEM BÝZÝ - HEM DE KENDÝNÝZÝ FUZULÝ MASRAFTAN KURTARIN. BÝZÝM GÖNDERDÝÐÝMÝZ GAZETE KÝMLERÝN ADRESÝNE ULAÞIYOR ONU BÝLELÝM SÝZLER DE ALDIÐINIZ GAZETENÝN BEDELÝNÝ ÖDEYÝN KÝ DEVAMLILIÐI SAÐLAYALIM ETLÝ EKMEK, PÝDE, DÖNER, SULU YEMEK Ýstasyon Caddesi - Türbe Yaný Kalecik-ANKARA ERHAN OTOMOTÝV Oto Bakým, Yað-Filtre Servisi, Akü ve Elektrik, Lastik Satýþ ve Tamir ileriniz itina ile yapýlýr Taþdelen Cad. No : 52 / 2 Siteler - ANKARA Hasan Hüseyin ÖZDEMÝR Fidan Satýþ Merkezi :AOÇ Tivmaþ, Çiftlik - ANKARA Fidan Üretim Merkezi :Ýstasyon Mevkii Kalecik - ANK. Tel : Fax:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Ata Hocanin bize kazandirdigi guzel insanlardan biri de sevgili Tulin dir... Tulin in yazisini paylasiyor,

Ata Hocanin bize kazandirdigi guzel insanlardan biri de sevgili Tulin dir... Tulin in yazisini paylasiyor, Sevgili Dostlarimiz, Dun sevgili Ata Hocamizi yolcu ettik... Sadece ILKYAR daki gonullu, arkadas, ogretmen ve ilkyar larimizin degil, Hacettepe, Mersin, Istanbul, MEB ve diger ortamlarda da hepimizin Ata

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

- HAFTALIK KULÜP BÜLTENİ

- HAFTALIK KULÜP BÜLTENİ Ian RISELEY U.R. Başkanı 2017 18 Serdar ÜNLÜ U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2017 18 Şevki BUDAK 2. Grup Guvernör Yardımcısı - HAFTALIK KULÜP BÜLTENİ Adres: İnönü Cad. Önen Pasajı Antakya, Hatay Tel/Faks: (326)

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd.

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd. TUKUVAZ YAASA GÜBESİ TAIM ÜÜNLEİ MADENCİLİK SANAYİ ve TİCAET LİMİTED ŞİKETİ 71 Evler Mh. Tarih Bulvarı No: 43/A Odunpazarı/ESKİŞEHİ Tel&Faks: 0 222-237 03 05 Gsm: 0 545-237 03 05-0 532-790 41 49 www.yarasagubresi.com.tr

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

C c. D d B b. G g. J j. O o. Y y Z z

C c. D d B b. G g. J j. O o. Y y Z z bilgi HARFLERİ TANIYALIM Sesleri yazıda göstermemizi sağlayan işaretlere harf denir. Dilimizde 29 farklı harf bulunmaktadır. Bu harflerin hem küçük hem de büyük şekilleri vardır. Bunlar, alfabemizde belli

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr.

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. ünite1 TEST 1 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. Öðretmenin Duygu nun sorularý yanýtlarý 1 Sitoplazmasý var mý? Var. 2 Hücre çeperi var mý? Yok. 3 Kloroplast organeli

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı