Beyşehir Gölü Kadife Bal ı klar ı n ı n (Tinca tinca L., 1758) Et Verimi ve Vücut Kompozisyonu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Beyşehir Gölü Kadife Bal ı klar ı n ı n (Tinca tinca L., 1758) Et Verimi ve Vücut Kompozisyonu"

Transkript

1 TARIM BILIMLERI DERGISI 2004, 10 (4) Beyşehir Gölü Kadife Bal ı klar ı n ı n (Tinca tinca L., 1758) Et Verimi ve Vücut Kompozisyonu Özge ZENCIR' Ahmet Şeref KORKMAZ' Geli ş Tarihi: özet : Bu çal ışmada, Beyşehir Gölü kadife bal ı klar ı n ı n (Tinca tinca L., 1758) et verimi ve vücut kompozisyonu incelenmiştir. Beyşehir Gölü kadife bal ı klar ı n ın net (fileto), denli ve pullu-derili et veriminin s ı ras ıyla %50,61-70,58, %58,18-77,90 ve %59,98-79,60 aras ı nda değ iştiğ i, ortalama %59,74±0,25, %68,07±0,23 ve %69,78±0,23 oldu ğ u saptanm ışt ı r. Ham protein, ham ya ğ, ham kül ve su oran ı n ı n ise % s ı ras ıyla %16,53-19,72, % 2,08-2,89, %0,98-1,43 ve %76,39-80,00 aras ı nda değ i ştiği ve ortalama %18,36±0,17, %2,46±0,03, %1,18±0,02 ve %78,00±0,19 oldu ğ u saptanm ışt ı r. Anahtar Kelimeler: Kadife bal ığı (Tinca tinca L., 1758), et verimi, vücut kompozisyonu, Bey şehir Gölü, Türkiye Meat Yield and Body Composition of Tench (Tinca tinca L., 1758) in Lake Beyşehir Abstract : In this study, the meat yield and body composition of tench (Tinca tinca L., 1758) in Lake Beyşehir were investigated. Net (fillet), skinned and scaled-skinned meat yield in tench from Lake Bey şehir were determined to vary between 50,61-70,58%, 58,18-77,90% and %59,98-79,60% and 59,74±0,25%, 68,07±0,23% and 69,78±0,23%, respectively. Crude protein, crude fat, crude ash and water content in tench from Lake Bey şehir were determined to vary between 16,53-19,72%, 2,08-2,89%, 0,98-1,43% and 76,39-80,00% and to be 18,36±0,17%, 2,46±0,03%, 1,18±0,02 % and 78,00±0,19%, respectively. Key Words: Tench (Tinca tinca L., 1758), meat yield, body composition, Lake Bey şehir, Turkey Giriş Cyprinidae familyas ı n ın bir üyesi olan kadife bal ığı (Tinca tinca Linnaeus, 1758), yurdumuzun tüm Karadeniz sahili ile Marmara Bölgesi'nin Trakya k ı sm ı na ve sonradan adaptasyonla Iç Anadolu'daki baz ı göllere yay ı lm ışt ı r. Bölgesel olarak ticari de ğere sahip olan kadife bal ığı n ı n eti k ı lç ı kl ı olmas ına ra ğmen, lezzetlidir. Yurdumuzda önemli bir pazar ı olmamas ına karşı n, pek çok Avrupa ülkesinde rağbet görmekte ve alabal ıktan pahal ı olmas ı nedeniyle, yapay yeti ştiriciliği de yap ı lmaktad ı r (Çelikkale 1988). Bal ığı n et verimi ve etinin kimyasal bile şimi; tür, ya ş, cinsiyet ve mevsim gibi çe şitli faktörlere ba ğ l ı olarak değ işim göstermektedir (Arslan 1993, Huss 1998). Bal ık eti; besleme de ğeri ve yüksek protein kalitesi ile diyetetik bir besin maddesi olmas ı n ın yan ı s ı ra, enerji bak ım ından da zengindir. Bal ık etindeki w-3 ya ğ asitleri, vücuttaki birçok fizyolojik ve biyokimyasal olayda olumlu etkilere sahiptir. Bal ık ya ğlar!, di ğer hayvansal ya ğlardaki kolesterolü katabolize eden etkiye de sahiptir. Bal ık etinin esansiyel aminoasit içeri ği yüksek, karbonhidrat içeri ğ i (%1-2) ise dü şüktür. Bal ı k etindeki protein miktar ı, %15-20 aras ı ndad ı r. Bal ık eti ya ğda eriyen vitaminler ve mineral madde bak ım ı ndan da zengindir (Anonim 2001). Kadife bal ığı son beş y ı ld ır yurt içinde Istanbul, Antalya ve Izmir gibi turistik bölgelerde fileto olarak sat ı lmakta ve 2000'den itibaren de fileto halinde Almanya, ABD ve Avusturya gibi ülkelere ihraç edilmektedir y ı l ı üretimi 778 ton (Anonim 2003) olan kadife bal ığı, Göller Bölgesi'nde ve ço ğu Beyşehir Gölü civar ı nda kurulu olan 20 kadar tesiste fileto halinde i şlenmektedir. Cyprinidae familyas ı ndan baz ı türlerin (Leuciscus cephalus orientalls, Capoeta trutta, Leuciscus lepidus, Cyprinus carpio, Barbus capito pectoralis, Capoeta capoeta umbla, Chalcalbumus tarichi, Barbus capito capito, Chalcalbumus mossulensis, Gordonus n ıtilus, Varico ıhınus pestai, Albumus orontis ve Vimba ~be tenella) et verimine ve etlerinin kimyasal özelli ğ ine ilişkin çe şitli ara şt ı rmalar (Berker ve Çolak 1976, Çelikkale 1977, Özdemir 1982, Poulter ve Nicoladies 1985, Özdemir ve ark. 1985, Aras ve ark. 1986, Akyurt 1986, Özdemir ve Şen 1987, An ıl ve ark. 1989, Çelik ve ark. 1990, Arslan 1993, Diler ve Becer 2001) yap ı lm ış olmas ına karşı n, Tinca tinca'n ın et verimi ve vücut kompozisyonuna ili şkin olarak Türkiye'de yap ı lm ış herhangi bir çal ışma bulunmamaktad ı r. Et verimi ile ilgili özellikler ürünün i şlenmesi i şlemini doğrudan etkileyen bir faktör oldu ğundan (Cibert ve ark. 1999), üretimin verimlili ğinin tespiti aç ıs ından da, et veriminin tespit edilmesi zorunludur. Bu çal ışma ile bu noktalar ın da ayd ı nlat ı lmas ı hedeflenmi ştir. Hem ihraç ürünü olarak ekonomik öneme sahip olmas ı hem de sevilerek tüketilmesi nedeniyle, kadife bal ığı n ı n et verimi Yüksek Lisans Tezi'nden haz ı rlanm ışt ı r Ankara Üniv. Ziraat Fak. Su Ürünleri Bölümü-Ankara

2 ZENCIR, O. ve A. Ş. KORKMAZ, "Beyşehir Gölü kadife bal ı klar ı n ı n (Tinca tinca L., 1758) et verimi ve vücut kompozisyonu" 475 ve etinin kimyasal özellikleri belirlenip, konu ile ilgili çal ışmalara katk ıda bulunulmaya çal ışı lm ışt ı r. Materyal ve Yöntem Ağ ustos-aral ı k 2002 döneminde Bey şehir Gölü'nde yürütülen bu çal ışmada, gölün Bey şehir ilçesi s ı n ı rlar ı içerisindeki avlak sahalardan uzatma a ğlar ıyla avlanan 200 adet kadife bal ığı (Erkek= 102, di şi= 98), inceleme materyali olarak kullan ılm ışt ı r. Strapor kutular içerisinde buzda muhafaza edilerek Ankara'ya getirilen bal ı klar ın boy ölçümleri 1 mm duyarl ı kta ölçüm tahtas ı, a ğı rl ık ölçümleri ise 0,01 g duyarl ı kta dijital terazi kullan ı larak gerçekle ştirilmi ştir. Ya ş gruplar ı na göre et verimini belirlemek için Lagler (1956) ile Bagenal ve Tesch (1978)'in bildirdi ğ i kurallara göre ya ş tayininde kullan ı lacak pul örnekleri al ı nm ış, pul örnekleri al ı nan bal ı klar disekte edilerek, gonadlar ı n ı n makroskobik incelenmesiyle e şey tespiti yap ı lm ışt ı r. Vücut ağı rl ığı belirlenen bal ı klarda; iç organlar, ba ş, yüzgeçler ve omurga (kas aras ı kemikler dahil) bistüri, pens ve makas yard ı m ıyla ç ı kar ı l ı p, elektronik terazide tart ı lm ışt ır (Viola ve ark. 1988, An ıl ve ark. 1989). K ılç ıklar ı n kolay ve tam olarak ç ı kar ı lmas ı için bal ı klar %1 oran ı nda sirke (asetik asit) eklenmi ş su içerisinde 3-5 dk süreyle ha şlanm ışlard ı r (Diler ve Becer 2001). Bal ık fıresi olarak da adland ı r ı labilen tüketilmeyen bütün k ı s ımlar ayr ı ayr ı tart ı l ı p toplam a ğı rl ı ktan ç ı kar ılarak tüketilebilir a ğı rl ı k bulunmu ş ve net et verimi (rand ıman); Et Verimi - Tüketilebilir K ı s ı mlar ı n A ğı rl ığı x 100 Toplam Vücut A ğı rl ığı eş itliğinden hesaplanm ışt ı r (Poulter ve Nicolaides 1985, Cibert ve ark. 1999). Kadife bal ığı küçük pullu ve ince derili olup, pullu veya pulsuz olarak derisiyle birlikte de tüketilebildi ğinden, pullu-derili ve pulsuz-derili et verimi de hesaplanm ışt ı r. Kimyasal analizler, ara şt ı rma süresince ayda iki defa her eşeyden 8-10 bireyin kas dokusundan al ınan etlerin homojenize edilmesinden sonra al ı nan örneklerde, iki paralel halinde gerçekle ştirilmi ştir. Kimyasal analizlerde ham protein miktar ı Dingel ve Hines (1975)'in belirtti ğ i kurallara göre haz ı rlanan numunelerin LECO SP 528 model protein analiz cihaz ı nda okunmas ı suretiyle, ham yağ miktar ı (Anonim 1999), su ve ham kül Anonim (2001 a, b) ise taraf ı ndan belirtilen yöntemlerle belirlenmi ştir. Araşt ı rmada elde edilen verilerin istatistiki olarak değerlendirilmesinde t-testi, varyans analizi, ortalamalar aras ı ndaki farkl ı l ı klar ın önem seviyesinin kontrolünde ise Duncan çoklu kar şı la şt ırma testinden yararlan ı lm ışt ı r (Düzgüne ş ve ark. 1983). Bulgular ve Tart ışma Ağustos-Aral ık 2002 döneminde, Bey şehir Gölü kadife bal ıklar ı nda yaş ve eşey gruplar ı na göre saptanan vücut, ba ş, iç organ, omurga, deri, pul ve yüzgeç a ğı rl ığı na ili şkin değerler Çizelge 1'de verilmi ştir. Çizelge 1 incelendi ğinde görüleceği gibi vücut, ba ş, iç organlar, omurga, deri, pul ve yüzgeçlerin a ğı rl ığı yaş art ışı na bağ l ı olarak artm ışt ı r (P<0,05). Ya ş gruplar ı na göre e şeyler aras ı nda gözlenen farkl ı l ıklar ı n önemsiz oldu ğu (P>0,05) saptanm ıştı r. Beyşehir Gölü kadife bal ı klar ında değ işik vücut k ı s ı mlar ı n ı n a ğı rl ığı n ın vücut a ğı rl ığı na oranlar ı Çizelge 2'de verilmi ştir. Oransal baş a ğı tl ığı n ı n erkeklerde %11,24-18,50, di şilerde ise %11,39-18,42 aras ında değ i ştiği, erkeklerde ortalama %15,38±0,14, di şilerde ortalama %15,14±0,14 ve populasyon genelinde ortalama %15,26±0,14 oldu ğ u saptanm ışt ır. Beyşehir Gölü kadife bal ıklar ı nda saptanan oransal ba ş ağı rl ığı, Karasu Irma ğı'nda Capoeta capoeta umbla (%18,68-30,75) (Aras ve ark. 1986) ve kültür sazan ı (%16,68) (Çelikkale 1977) için saptanan de ğerlerden düşük, Karacaören I Baraj Gölü'ndeki e ğrez (Vimba vimba tenella) için saptanan %10,71-14,32 de ğerinden (Diler ve Becer 2001) yüksek ve Karasu Irma ğı'ndaki caner bal ı klar ı (Barbus capito capito) için saptanm ış olan %15 (Akyurt 1986) değerine benzer bulunmu ştur. Sar ı han (1979)' ı n bildirdi ğ ine göre, canl ı a ğı rl ı k art ışı ile oransal ba ş a ğı rl ığı aras ındaki ters ili şki, bilinen en yayg ı n kurald ı r (Aras ve ark. 1986). Bey şehir Gölü kadife bal ı klar ında da ya ş art ışıyla ortalama oransal ba ş a ğı rl ığı ndaki azalma, tüketim için tercih nedeni olabilir. Oransal iç organ a ğı rl ığı n ı n erkeklerde %4,01-13,78, di şilerde ise %4,58-15,89 aras ı nda de ğ işti ği, erkeklerde ortalama %9,15±0,24, di şilerde ortalama %8,87±0,23 ve populasyon genelinde %9,01±0,17 oldu ğu ve ya ş art ışı na bağ l ı olarak azald ığı saptanm ışt ı r. Beyşehir Gölü kadife bal ıklar ı n ın oransal iç organ a ğı rl ığı, Karakoçan-Kalecik Göleti'nde Chacalbumus mossulensis için saptanan %2,30-6,89 (Özdemir ve Şen 1987) değerinden yüksek, Karasu Irma ğı'nda Capoeta capoeta umbla için saptanan %12,78 (Aras ve ark. 1986) de ğerinden dü şük ve Karacaören I Baraj Gölü'nde Vimba vimba tenella için saptanan %6,51-13,22 (Diler ve Becer 2001) de ğeri ile benzer bulunmu ştur. Farkl ı l ı klar ın, bal ı klar ı n yedikleri besinleri sindirmeden önce veya sindirdikten sonra avlanmalar ından ileri gelmi ş olabileceği kanaatine var ı lm ışt ı r. Oransal omurga a ğı rl ığı n ı n erkeklerde %1,82-4,39, di şilerde ise %1,42-4,49 aras ında değ iştiği, erkeklerde ortalama %3,22±0,05, di şilerde ortalama %3,16±0,05 ve populasyon genelinde ortalama %3,19±0,04 oldu ğ u saptanm ışt ır. Ya ş gruplar ına göre eşeyler aras ı nda gözlenen farkl ı l ıklar önemsiz (P>0,05), her iki e şey grubunda da ya ş gruplar ı aras ı ndaki farkl ı l ıklar önemli (P<0,05) bulunmu ştur. Beyşehir Gölü kadife bal ıklar ı n ı n erkek ve di şilerinde saptanan oransal omurga a ğı rl ığı değerleri, s ı ras ıyla aynal ı sazan için saptanan %5,57-5,85 (Çelikkale 1977), Karasu Irma ğı'nda Capoeta capoeta umbla için saptanan %14,82 (Aras ve ark. 1986) ve Karacaören I Baraj Gölü'nde Vimba vimba tenella için saptanan %4,05-4,97 (Diler ve Becer 2001) de ğerlerinden dü şüktür. Kadife bal ığı nda omurga a ğı rl ığı n ın vücut

3 Çizelge 1. Beyşehir Gölü kadife bal ıklar ı nda ya ş ve eşey gruplar ı na göre ortalama vücut a ğı rl ığı ile tüketilebilen ve tüketilemeyen vücut k ıs ı mlar ı n ı n ortalama a ğı rl ı klar ı (5< ± S5-(, g) Ya ş Eşey n Vücut a ğı rl ığı Tüketilmeyen vücut bölümlerinin ortalama a ğı rl ıklar ı Tüketilebilir gruplar ı gruplar ı (g) Baş Iç organlar Omurga Deri Pul Yüzgeçler k ıs ım (Fileto) 66,30±4, ,61±0,74 f 8,92±0,46 f 2,66±0,18 f 5,68±0,00 f 1,14±0,10f 1,86±0,16 f 36,18±2,93` E 10 (57,98-106,30) (9,24-16,84) (7,76-12,59) (2,21-4,17) (5,36-7,13) (0,87-1,87) (1,54-3,16) (31,19-61,29) 68,88±9,38 f 10,65±0,92 f 8,28±0,41 f 2,69±0,29 f 5,73±0,39 f 1,14±0,15f 1,87±0,23f 38,52±6,95` D 7 (53,64-123,8) (8,68-16,96) (7,14-9,89) (2,13-4,34) (4,92-8,02) (0,85-1,93) (0,85-1,93) (27,15-79,58) 175,76±7,04 e 27,12±0,90e 16,85±1,16 e 5,81±0,34 e 15,78±0,89 e 2,95±0,1 3 e 5,20±0,32 e 102,06±4,1 1 e Il E 22 (121,1-245,98) (21,03-35,75) (4,99-29,08) (2,96-8,73) (9,47-23,48) (1,77-4,25) (2,59-8,56) (67,84-145,83) 173,24±7,08 e 26,69±0,97 e 16,37±1,28 e 5,40±0,32 e 15,91±1,85 e 2,97±0,13 e 4,70±0,24 e 101,20±3,86 e D 17 (121,39-239,11) (19,93-34,64) (7,98-24,26) (3,88-8,32) (7,85-37,73) (2,59-4,29) (3,13-6,77) (76,15-127,82) 274,52±6,37 d 42,45±1,16d 24,04±1,21 d 8,25±0,26d 22,71±0,82 d 4,70±0,10 d 7,80±0,47 d 164,57±4,55 d III E 39 (210,6-367,57) (27,19-59,95) (9,09-40,86) (4,88-12,13) (14,16-32,52) (3,78-6,13) (4,10-14,89) (122,82-259,01) 287,83±7,73 d 43,43±1,38 d 24,74±1,14 d 8,71±0,28 d 23,58±1,03 d 5,01±0,12 7,83±0,28 d 174,53±5,60 d D 35 (186,92-402,25) (31,35-71,84) (10,50-36,89) (5,22-12,06) (12,91-40,82) (3,36-6,84) (4,01-12,16) (102,02-259,44) 438,58±11,24 c 65,08±1,52 c 36,21±1,70` 14,29±0,57 c 35,22±0,83 c 7,42±0,22 c 11,84±0,27 c 268,52±7,83 c IV E 19 (280,86-495,58) (45,47-71,95) (18,99-44,20) (9,28-18,70) (27,90-41,01) (4,82-9,53) (8,72-13,84) (162,64-300,11) 433,34±15,36` 63,93±1,69 c 35,80.±1,68` 13,61±0,46 c 34,78±0,85 c 7,25±0,26` 11,45±0,25 c 266,52±11,08 c D 24 (274,78-551,85) (44,28-72,89) (19,17-47,61) (9,14-18,68) (23,81-41,89) (4,94-9,87) (8,16-13,75) (177,46-360,14) 620,87±25,78 b 91,76±3,05 b 50,33±2,76 b 19,06±0,76 b 49,47±2,51 b 10,78±0,42 b 16,39±0,91 b 383,08±17,47 b V E 9 (496,91-730,73) (78,60-112,25) (40,58-61,22) (15,62-22,51) (39,66-63,04) (8,72-13,12) (12,75-21,10) (294,97-460,74) 587,67±18,43 b 87,10±2,69 b 47,36±2,57 b 18,17±1,07 b 46,20±2,61 b 10,40±0,39 b 15,59±0,86 b 363,14±13,40 b D 11 (448,07-645,64) (77,75-96,77) (38,99-70,64) (11,64-21,21) (32,77-65,79) (7,32-11,65) (11,70-21,53) (276,09-404,01) 808,74±39,85 a 119,99±5,40 a 64,84±2,02 a 23,54±0,89 a 60,81±2,84 a 13,67±1,47 a 21,13±1,57 a 504,77±26,19 a VI E 3 (731,02-862,89) (109, ) (60,96-67,73) (21,94-25,01) (56,41-66,11) (10,85-15,80) (18,02-23,02) (453,38-539,24) 787,50±00,00 a 116,74±4,11 a 63,04±1,82 a 23,25±1,64 a 58,55±2,76 a 13,58±0,66 a 20,66±1,22 a 491,68±19,64 a D 4 (696,14-819,02) (104,60-121,92) (58,32-66,09) (19,57-27,36) (51,07-63,68) (11,61-14,35) (17,50-23,03) (433,47-519,69) * Ayn ı sütunda farkl ı harfler ile gösterilen ortalamalar aras ı ndaki farkl ı l ı k önemlidir (P<0,05). TARIM BI LI MLERI DERGI SI 2004, Cilt 1 0, Sayı 4

4 Çizelge 2. Beyşehir Gölü kadife bal ı klar ı nda yaş ve eşey gruplar ı na göre tüketilmeyen vücut k ıs ımlar ı n ı n vücut a ğı rl ığı na oran ı ve et verimi (5< ±, %) Ya ş gruplar ı II III IV V VI Ortalama Eşey gruplar ı n Tüketilmeyen vücut k ı s ımlar ı n ı n vücut a ğı rl ığına oranlar ı Et verimi Ba ş İç organlar Omurga Deri Pul Yüzgeçler Net Derili Pullu-Derili 16,01±2,16 a 12,41±0,19 a 4,03±0,06 a 8,73±0,26 a ' 1,70±0,06 a 2,78±0,07 a 54,34±0,41 c 63,06±0,24 e 64,77±0,21 d E 10 (15,86-16,23) (11,14-13,50) (3,77-4,39) (6,70-9,48) (1,50-2,12) (2,58-3,27) (52,83-57,66) (61,32-64,36) (63,44-66,12) 15,75±0,34 a 12,64±0,83 a 3,96±0,13 a 8,63±0,39 a 1,68±0,11 a 2,74±0,10 a 54,60±1,66 c 63,23+1,34 e 64,91±1,30d D 7 (13,70-16,18) (7,99-14,71) (3,50-4,49) (6,48-9,35) (1,48-2,22) (2,49-3,29) (50,61-64,28) (59,78-70,76) (61,73-72,32) 15,57±0,25 a 9,56±0,53 b 3,27±0,10 b 8,91±0,29 a 1,67±0,01 a 2,91±0,08 a 58,11±0,59 b 67,01±0,63 d 68,68±0,63 c E 22 (13,95-17,67) (4,01-13,13) (2,19-4,09) (6,53-10,75) (1,56-1,73) (2,11-3,86) (54,43-64,52) (61,21-72,20) (62,93-73,62) 15,54±0,42 a 9,44±0,70 b.c 3,11±0,11 b 8,89±0,66 a 1,71±0,01 a 2,72±0,10' 58,59±0,86 b 67,48+0,88 d 69,19±0,87c D 17 (12,22-18,42) (6,40-15,89) (2,42-4,18) (6,34-15,78) (1,63-1,73) (2,13-3,45) (51,34-63,64) (58,18-73,78) (59,98-75,48) 15,51±0,30 a 8,85±0,44 b 3,02±0,08 b 8,27±0,23 a 1,72±0,07 a 2,80±0,13' 59,83±0,58" 68,10±0,54 c'd 69,81±0,54` E 39 (11,24-18,50) (4,32-13,78) (1,82-4,13) (5,99-11,68) (1,63-1,75) (1,81-5,55) (53,83-70,46) (61,26-77,29) (63,00-78,92) 15,13±0,28 a 8,65±0,37 b.c 3,07±0,09 b 8,23±0,31 a 1,75±0,01 a 2,73±0,08 a 60,43±0,65 a 68,66+0,62 b.c 70,41±0,62 b.c D 35 (11,39-17,86) (4,58-12,50) (1,42-4,00) (4,09-11,78) (1,35-1,80) (1,53-3,85) (51,73-70,58) (62,80-77,90) (64,53-79,60) 14,87±0,15 a 8,24±0,30 c 3,25±0,09 b 8,10±0,23 a 1,69±0,02 a 2,73±0,08 a 61,12±0,43 a 69,22±0,33 a.b.c 70,91±0,32 b E 19 (13,67-16,19) (4,64-9,89) (2,71-4,00) (6,50-10,28) (1,47-2,04) (2,27-3,78) (57,75-64,45) (67,39-72,49) (69,28-74,28) 14,89±0,21 a 8,21±0,20 c 3,17±0,09 b 8,16±0,23 a 1,68±0,03' 2,68±0,06 a 61,21±0,48' 69,36+0,34 a 71,05±0,33" D 24 (13,17-16,66) (5,67-9,67) (2,48-4,07) (6,70-10,72) (1,31-1,99) (2,25-3,72) (57,06-65,26) (65,72-72,42) (67,52-73,81) 14,85±0,34 a 8,09±0,19 c 3,07±0,06 b 7,99±0,30' 1,74±0,02 a 2,63±0,05 a 61,63±0, ,61+0,40' 71,35±0,35 a E 9 (13,40-16,70) (7,46-9,02) (2,78-3,39) (6,20-9,00) (1,56-1,80) (2,38-2,89) (59,36-65,32) (68,22-71,52) (69,95-73,28) 14,83±0,18 a 8,07±0,37 c 3,09±0,14 b 7,93±0,53 c 1,72±0,03' 2,66±0,14 a 61,70±0,63 a 69,63±0,38 a 71,34±0,39 a D 11 (14,05-16,28) (7,16-11,42) (2,02-3,88) (6,24-12,70) (1,52-1,85) (2,12-3,48) (56,76-64,32) (67,27-71,75) (69,02-73,55) 14,84±0,06 a 8,03±0,15 c 2,92±0,09 c 7,52±0,16 a 1,68±0,10 a 2,61±0,07 a 62,40±0,20 a 69,92±0,20 a 71,60±0,22 a E 3 (14,76-14,97) (7,85-8,34) (2,74-3,00) (7,20-7,72) (1,48-1,83) (2,47-2,69) (62,02-62,68) (69,74-70,15) (71,22-71,98) 14,83±0,01 a 8,02±0,17c 2,95±0,14 b.c 7,43±0,15 a 1,73±0,02 a 2,62±0,08 a 62,40,32 a 69,86+0,20 a 71,58±0,20 a D 4 (14,49-15,02) (7,57-8,38) (2,70-3,34) (7,07-7,79) (1,67-1,76) (2,45-2,82) (61,99-63,38) (69,59-70,45) (71,28-72,16) 15,38±0,14 9,15±0,24 3,22±0,05 8,37±0,13 1,70±0,01 2,79±0,05 59,39±0,34 67,77±0,31 69,47±0,31 E 102 (11,20-18,50) (4,01-13,78) (1,82-4,39) (5,99-11,68) (1,42-2,12) (1,81-5,55) (52,83-70,46) (61,21-77,29) (62,93-78,92) 15,14±0,14 8,87±0,23 3,16±0,05 8,29±0,18 1,71±0,01 2,71±0,04 60,11±0,37 68,38±0,34 70,11±0,33 D 98 (11,39-18,42) (4,58-15,89) (1,42-4,49) (4,09-15,78) (1,31-2,22) (1,53-3,85) (50,61-70,58) (58,18-77,90) (59,98-79,60) 15,26±0,10 9,01±0,17 3,19±0,04 8,33±0,11 1,71±0,01 2,75±0,03 59,74±0,25 68,07±0,23 69,78±0,23 Genel ortalama 200 (11,20-18,50) (4,01-15,89) (1,42-4,49) (4,09-15,78) (1,31-2,22) (1,53-5,55) (50,61-70,58) (58,18-77,90) (59,98-79,60) yn ı su un a farkli harfler ı e gösterilen ortalamalar aras ındaki farkl ı l ı k önemlidir (P<0,05). ZENC İ R, O. ve A. Ş. KORKMAZ, "Beyşehi r Gölü kadife bal ı klar ı n ın (Tinca tinca L., 1758) et verimi ve vücut kompozisyonu"

5 478 TARIM BILIMLERI DERGISI 2004, Cilt 10, Say ı 4 a ğı rl ığı na oran ı n ı n dü şük ve k ı lç ı klar ı n ı n da oldukça ince olmas ı, tüketim aç ı s ından önemli bir tercih nedeni olabilir. Oransal deri a ğı rl ığı n ı n erkeklerde %5,99-11,68, dişilerde ise %4,09-15,78 aras ı nda de ğ iştiği, erkeklerde ortalama %8,37±0,13, di şilerde ortalama % 8,29±0,18 ve populasyon genelinde ortalama %8,33±0,11 oldu ğu saptanm ışt ır. Ya ş gruplar ına göre e şeyler aras ı nda gözlenen farkl ı l ıklar önemsiz bulunmu şt ır (P>0,05). Beyşehir Gölü kadife bal ı klar ı n ın oransal deri a ğı rl ığı, kültür sazanlar ı ndan (%6,72) (Çelikkale 1977) yüksek bulunmuştur. Bu durum, et verimi için seçilen kültür sazanlar ı n ı n yakla şık olarak 1 kg a ğı rl ı kta olmalar ı ndan kaynaklanm ışt ı r. Çünkü, küçük bal ı klar büyüklere göre oransal olarak daha büyük vücut alan ı na sahiptirler. Oransal pul a ğı rl ığı n ın erkeklerde %1,42-2,12, dişilerde ise %1,31-2,22 aras ında değ iştiği, erkeklerde ortalama %1,70±0,01, di şilerde ortalama 1,71±0,01 oldu ğ u saptanm ışt ı r. Beyşehir Gölü kadife bal ı klar ı nda saptanan oransal pul a ğı rl ığı değerleri, Karacaören I Baraj Gölü'nde Vimba vimba tenella için saptanan %2,45-3,92 (Diler ve Becer 2001) de ğerinden dü şük bulunmu ştur. Bu durum, kadife bal ığı n ın pullar ı n ın ince ve küçük olmas ı ndan kaynaklanm ış olup, derisiyle birlikte pullu olarak da tüketilebilir. Oransal yüzgeç a ğı rl ığı n ı n erkeklerde % 1,81-5,55 ve di şilerde ise %1,53-3,85 aras ı nda değ iştiği, erkeklerde ortalama % 2,79±0,05, di şilerde ortalama % 2,71±0,04 ve populasyon genelinde ortalama %2,75±0,03 oldu ğ u saptanm ışt ı r. Beyşehir Gölü kadife bal ı klar ı nda saptanan değer (%2,75), Karacaören I Baraj Gölü'nde Vimba vimba tenella için saptanan 2,20-3,55 (Diler ve Becer 2001) değeri ile benzer, Karakoçan-Kalecik Göleti'nde Chacalbumus mossulensis için boy gruplar ına göre saptanan %1,18-2,97 (Özdemir ve Şen 1987) ve Karasu Irma ğı'nda Capoeta capoeta umbla için saptanan %1,48 (Aras ve ark. 1986) de ğerlerinden biraz yüksek, Karasu Irma ğı'nda Barbus capito capito için saptanan %4,86 (Akyurt 1986) ve kültür sazanlar ında saptanan %5,24 (Çelikkale 1977) de ğerlerinden ise dü şüktür. Bu veriler, kadife bal ığı n ı n oransal yüzgeç a ğı rl ığı n ı n diğer cyprinid türlerinden pek farkl ı olmad ığı n ı, hatta daha iyi oldu ğ unu göstermektedir. Oransal yüzgeç a ğı rl ığı ne kadar küçük olursa, tüketilebilir k ısm ın oran ı o kadar büyük olacakt ı r. Beyşehir Gölü kadife bal ı klar ı nda net (fıleto), derili ve pullu-derili et verimi (Çizelge 2'nin son sütunu) erkeklerde %59,39±0,34, %67,77±0,31 ve %69,47±0,31, di şilerde %60,11±0,37, %68,38±0,34 ve 70,11±0,33, populasyon genelinde ise %59,74±0,25, %68,07±0,23 ve %69,78±0,23 olarak saptanm ış ve ya ş art ışı na bağ l ı olarak artm ışt ır. Ya ş gruplar ına göre e şeyler aras ı nda gözlenen farkl ı l ı klar önemsiz (P>0,05), her iki e şeyde yaş gruplar ı aras ında gözlenen farkl ı l ı klar ise önemli (P<0,05) bulunmu ştur. Saptanan net et verimi (%59,74), Keban Baraj Gölü'nde Acanthobrama marmid, Chalcalbumus mossulensis, Capoeta trutta, Capoeta capoeta umbla, Leuciscus cephalus orientalis ve Leuciscus lepidus için saptanan s ıras ıyla %59,15, %50,15, %50,72, %53,23, %46,31 ve %50,14 (Berker ve Çolak 1976), kültür sazan ı için saptanan %50,88 (Çelikkale 1977), Keban Baraj Gölü'nde Barbus capito pectoralis için saptanan %50,32 (Özdemir 1982), Konya Bölgesi tatl ı su bal ıklar ı ndan sazan ve aynal ı sazan için saptanan %56,37 ve %55,78 (An ı l ve ark. 1989), Keban Baraj Gölü'nde erkek ve di ş i aynal ı sazanlar için saptanan %52,10 ve %51,69 (Arslan 1993) değerlerinden yüksek, Van Gölü'nde Chalcalbumus tarichi türünün erkekleri için saptanan %57,65-65,85 ve di şileri için saptanan %63,87-66,45 (Özdemir ve ark. 1985), Karasu Irma ğı 'nda Barbus capito capito için saptanan %65,29 (Akyurt 1986), Karasu Irma ğı'nda Capoeta capoeta umbla için saptanan %61,44 (Aras ve ark. 1986), Konya Bölgesi tatl ı su bal ı klar ı ndan akbal ı k (Gordonus rutilus), gövce bal ığı (Albumus orontis) ve siraz (Varicorhinus pesta ı) için saptanan % 64,38, %67,73 ve %62,72 (An ıl ve ark. 1989) ve Karacaören I Baraj Gölü'nde Vimba vimba tenella için saptanan %63,76-71,02 (Diler ve Becer 2001) de ğerlerinden dü şük ve Hazar Gölü'nde Capoeta capoeta umbla için saptanan %53,76-61,73 (Özdemir 1982) de ğerleri ile benzer bulunmu ştur. Bey şehir Gölü kadife bal ı klar ı n ın net et veriminin hesaplanmas ı nda deri, pul ve kas aras ı kemikler dahil omurga fire olarak kabul edilmi ştir. Kadife bal ığı n ı n net et veriminin dü şük ç ı kmas ı na en önemli etkenlerden birisi, bir yaş l ı bal ı klard ı r. Kadife bal ı klar ı n ı n net et veriminin benzer ve dü şük bulundu ğu di ğer cyprinidlerden kültür sazan ı (Çelikkale 1977) d ışında deri, büyük ço ğunluğunda da pul ve omurgan ın (kas aras ı kemikler dahil) et veriminin hesaplanmas ı na dahil edildi ği göz önüne al ı nd ığı nda, kadife bal ığı n ın et veriminin di ğer cyprinid türlerinin çoğ undan iyi oldu ğu sonucu ç ı kar ı labilir. Ağustos-Aral ı k 2002 döneminde, Beyşehir Gölü kadife bal ı klar ı n ı n etlerinde yap ı lan kimyasal analizlere ili şkin sonuçlar Çizelge 3'de verilmi ştir. Ham protein oran ı n ın e şey gruplar ına göre erkeklerde %16,53 (Aral ı k) ile %19,31 (Ekim), di şilerde ise %16,61 (Aral ı k) ile %19,69±0,02 (Ekim) aras ı nda değ i ştiğ i, erkeklerde ortalama % 18,23±0,24, di şilerde ortalama %18,48±0,25 ve populasyon genelinde ortalama %18,36±0,17 oldu ğu saptanm ışt ır. Aylara göre e şey gruplar ı aras ı nda gözlenen farkl ı l ı klar, Aral ık d ışı nda önemli (P<0,05) bulunmu ştur. Ara şt ı rma süresince erkek ve di şiler aras ı nda gözlenen farkl ı l ı klar da istatistiki olarak önemli (F=11210,64, P<0,05) bulunmu ştur. Ham protein oran ı bak ı m ından aylar aras ı nda gözlenen farkl ı l ı klar, erkeklerde (s.d.=19, F=2224,31, P<0,05) ve di şilerde (s.d.=19, F=151,25, P<0,05) önemli bulunmu ştur. Beyşehir Gölü kadife bal ı klar ı n ı n etlerinde saptanan ham protein oran ı (%18,36), Keban Baraj Gölü'nde tahta bal ığı (Acanthobrama marmid), siraz (Capoeta capoeta umbla), benekli siraz (Capoeta tutta), küpeli sazan (Barbus capito pectoralis), kefal (Leuciscus lepidus) ve tatl ı su kefali (Leuciscus cephalus orientalis) için saptanan değerlerden (s ı ras ıyla %18,00, %16,90, %17,40, %17,90, %17,10 ve %18,00) (Berker ve Çolak 1976), ayn ı gölde Barbus cephalus pectoralis için saptanan de ğerden (%17,79) (Çelik ve ark. 1990), kültür sazan ı için saptanan de ğerden (%17,00) (Çelikkale 1977) ve sazan için saptanan değerden (%15,95) (Poulter ve Nicoladies 1985) yüksek bulunmu ştur. Bu sonuçlara göre, kadife bal ığı n ı n protein kapsam ı n ın di ğer cyprinid türlerinden daha iyi oldu ğu sonucu ç ı kar ı labilir.

6 ZENCIR, D. ve A. Ş. KORKMAZ, "Beyşehir Gölü kadife bal ı klar ı n ı n (Tinca tinca L., 1758) et verimi ve vücut kompozisyonu" 479 Çizelge 3. Aylara ve e şey gruplar ı na göre Beyşehir Gölü kadife bal ı klar ı n ı n vücut kompozisyonu (%) ' ' Aylar n E şey grubu Ham protein Ham ya ğ Ham kül Su 19,12±0,03 b 2,33±0,02 f 'g 1,13±0,03`' d 77,42±0,02 f 4 E (19,09-19,15) (2,29-2,37) (1,07-1,19) (77,38-77,46) stos 19,34±0,02 b 2,84±0,03 a 1,10±0,02" 1 76,72±0, D (19,32-19,36) (2,79-2,89) (1,04-1,16) (76,64-76,80) 18,64±0,01 e 2,35±0,03 e 'f 'g 1,17±0,03 b' b' d 77,84±0,02 e 4 E (18,63-18,65) (2,28-2,42) (1,11-1,23) (77,80-77,88) ylül 18,92±0,02 d 2,66±0,04 b 1,11±0,03" 77,31±0, D (18,90-18,94) (2,59-2,73) (1,05-1,17) (77,27-77,35) 19,33±0,01 b 2,27±0,04 9 b 1,37±0,03 a 77,03±0,03 b 4 E (19,31-19,36) (2,20-2,35) (1,31-1,43) (76,98-77,09 kim 19,69±0,02 a 2,51±0,01 c 1,34±0,03 a 76,46±0,04' 4 D (19,67-19,72) (2,48-2,55) (1,28-1,41) (76,39-76,55) 17,53±0,02 f 2,15±0,03 b 1,21±0,03" 79,11±0,02 b 4 E (17,49-17,58) (2,09-2,22) (1,15-1,29) (79,07-79,16) as ı m 17,81±0,01 e 2,43±0,02 d ' e 1,26±0,03 b 78,50±0,03 d 4 D (17,80-17,83) (2,40-2,47) (1,20-1,32) (78,42-78,59) 16,54±0,01 9 2,47±0,04 b.d 1,03±0,02 d 79,96±0,02 a ral ı k 4 E (16,53-16,55) (2,39-2,55) (0,98-1,09) (79,92-80,00) 16,65±0,03 g 2,59±0,03 b b 1,13±0,02" 79,63±0,02 b 4 D (16,61-16,69) (2,51-2,67) (1,09-1,17) (79,57-79,69) 18,23±0,24 2,31±0,03 1,18±0,03 78,27±0,25 20 E (16,53-19,36) (2,09-2,55) (0,98-1,43) (76,98-80,00) rtalama 18,48±0,25 2,61±0,03 1,19±0,03 77,72±0,27 20 D (16,61-19,72) (2,40-2,89) (1,04-1,41) (76,39-79,69) 18,36±0,17 2,46±0,03 1,18±0,02 78,00±0,19 Genel ortalama (16,53-19,72) (2,09-2,89) (0,98-1,43) (76,39-80,00) Ham yağ oran ı n ın eşey gruplar ı na göre erkeklerde %2,09 (Kas ım) ile 2,55 (Aral ık), di şilerde ise %2,40 (Kas ı m) ile %2,89 (Ağustos) aras ı nda değ i ştiği, erkeklerde ortalama %2,31±0,03, di şilerde %2,61±0,03 ve populasyon genelinde % 2,46±0,03 oldu ğ u saptanm ışt ı r. Di şilerin ham yağ oran ı, inceleme periyodundaki bütün aylarda erkeklere göre yüksek bulunmu ştur (P<0,05). Aylar aras ında gözlenen farkl ı l ıklar erkeklerde (s.d.=19, F=13,30, P<0,05) ve di şilerde (s.d.=19, F=4,89, P<0,05) önemli bulunmu ştur. Kadife bal ı klar ı n ın etlerinde saptanan ham yağ oran ı (%2,46); Keban Baraj Gölü'nde Chalcalbumus mossulensis ve Leuciscus lepidus için saptanan %4,46 ve %4,48 (Berker ve Çolak 1976), sazanda ve kültür sazan ı nda saptanan %8,9 ve %9,0 (Viola ve ark. 1988) değerlerinden dü şük, Keban Baraj Gölü'nde sazanlardan Acanthobrama mannid, Capoeta trutta, Capoeta capoeta umbla, Barbus capito pectoralis, Leuciscus cephalus orientalis için saptanan s ı ras ıyla %1,64, %1,85, %1,78, %1,08 ve %2,05 (Berker ve Çolak 1976) ve Keban Baraj Gölü'nde Barbus capito pectoralis için saptanan %1,39 (Çelik ve ark. 1990) de ğerlerden ise yüksek bulunmu ştur. Sazan ve aynal ı sazan ın ham yağ oran ı n ın kadife bal ığından 3 kattan fazla büyük ç ıkmas ı, bu de ğerlerin yetiştiricilikte elde edilen de ğerler olmas ı ve yemlerdeki yağ oran ı n ı n yüksekli ğinden kaynaklanm ışt ı r. Ham kül oran ı n ı n erkeklerde %0,98 (Aral ık) ile %1,43 (Ekim), di şilerde ise %1,04 (A ğustos) ile 1,41(Ekim) aras ında değ iştiği, erkeklerde ortalama /01,18±0,03, dişilerde %1,19±0,03 ve populasyon genelinde %1,18±0,02 oldu ğu saptanm ışt ı r. Bu de ğer, Huss (1998) taraf ından bildirilen %1,20-1,50 de ğeriyle uyumludur. Aylara göre e şey gruplar ı içinde gözlenen farkl ı l ı klar ı n erkeklerde (s.d.=19, F=7,92, P<0,05) ve di şilerde (s.d.=19, F=8,49, P<0,05) önemli, e şey gruplar ı aras ında gözlenen farkl ı l ı klar ın ise önemsiz oldu ğu bulunmu ştur (P>0,05). Beyşehir Gölü kadife bal ı klar ı nda saptanan ortalama ham kül oran ı M,18±0,02, Keban Baraj Gölü'nde sazan türleri için saptanan %1,14-1,30 (Çolak ve Berker 1976), Keban Baraj Gölü'nde Barbus capito pectoralis için saptanan %1,20 (Çelik ve ark. 1990) ve Karacaören I Baraj Gölü'nde Vimba vimba tenella için saptanan %1,28 (Diler ve Becer 2001) de ğerlerine yak ı n bulunmu ştur. Kadife bal ıklar ı n ın etlerindeki su kapsam ı n ı n erkeklerde %76,98 (Ekim) ile %80,00 (Aral ı k), di şilerde ise %76,39 (Ekim) ile %79,69 (Aral ı k) aras ında değ iştiğ i, erkeklerde ortalama %78,27±0,25, di şilerde ortalama %77,72±0,27 ve populasyon genelinde ortalama %78,00±0,19 oldu ğu saptanm ışt ır. Su kapsam ı bak ı m ı ndan aylara göre gözlenen farkl ı l ıklar ı n erkeklerde (s.d.=19, F=2993,75, P<0,05) ve di şilerde (s.d.=19, F=1751,87, P<0,05) önemli oldu ğ u belirlenmi ştir. Ağ ustos- Aral ık 2002 periyodunda eşey gruplar ı aras ı ndaki farkl ı l ı klar ın da önemli oldu ğu (s.d.=39, F=2036,67, P<0,05) saptanm şt ı r. Beyşehir Gölü kadife bal ı klar ı nda saptanan ortalama su kapsam ı (%78,00), Keban Baraj Gölü cyprinid bal ı klar ı ndan Capoeta trutta için %79,28, Capoeta capoeta umbla için %79,81 ve Barbus capito pectoralis için %79,55, Cyprinus carpio için saptanan %81,64 (Berker ve Çolak 1976), ayn ı gölde Barbus capito pectoralis için %79,61 (Çelik ve ark. 1990) de ğerlerinden düşük, Keban Baraj Gölü'de Acanthobrama marmid için saptanan % 78,09 ve Leuciscus cephalus orientalis için saptanan %78,64 (Berker ve Çolak 1976) de ğerlerine benzer, Keban Baraj Gölü'nde Leuciscus lepidus ve Chalcalbumus mossulensis için saptanan %77,05 ve %74,39 (Berker ve Çolak 1976) de ğerleri ile kültür sazan ı için saptanan %71,40 (Viola ve ark. 1988) de ğerinden ise yüksektir. Beyşehir Gölü kadife bal ı klar ı n ı n su kapsam ı,

7 480 TARIM BILIMLERI DERGISI 2004, Cilt 10, Say ı 4 Huss (1998) taraf ından bildirilen % 68,00-81,00 de ğeriyle uyumludur. Yukar ıdaki kar şılaşt ırmalarda ortaya ç ı kan farkl ı l ıklar, bal ı klar ın avlanma zaman ından, ya şlar ı ndan, tür fark ından kaynaklanm ış olabilir. Sonuç Yöre halk ı taraf ı ndan sevilerek tüketilen kadife bal ığı n ın kimyasal özellikleri ve et verimine ili şkin bu ön çal ışmaya ait bulgular dikkate al ı nd ığında, bölgesel hayvansal protein aç ığının kapat ı lmas ında önemli bir rol oynayaca ğı düşünülebilir. Bey şehir Gölü kadife bal ı klar ı n ı n net et veriminin (% 59,74±0,25) di ğer cyprinid türlerinin çoğundan yüksek, kilç ıklar ı n ın ince ve az olmas ı n ı n i şleme tesislerinde fileto ç ıkarma i şlemlerindeki zaman kayb ı n ı önleyeceği, besin kompozisyonuna ait bulgular ı n ise, i şleme tesislerinin ürünün et verimi özellikleri ve besin kompozisyonuna ili şkin bilgi noksanl ığı n ı giderece ği gibi ürünün i şlenme çe şitliliğini de geni şleterek ihracat ı art ıraca ğı düşünülmektedir. Bu ara şt ı rmada saptanan et verimi ve besin kompozisyonu ile ilgili özelliklerin bir y ı l gibi daha uzun bir periyotta ara şt ı r ı lmas ı ve imaj analizleri ile de desteklenmesi gerekti ği dü şünülmektedir. Bir y ı l süreli ara şt ırma, kadife bal ı klar ı n ın et verimi ve besin kompozisyonu aç ıs ından en iyi durumda olduklar ı dönemin belirlenmesine ve i şleme tesislerinin daha rantabl çal ışmas ına katk ıda bulunabilece ği gibi d ış pazarlar ı n geni şlemesine de yard ı mc ı olaca ğı dü şünülmektedir. Kaynaklar Akyurt, I I ğd ır Ovas ı Karasu Çay ı'nda ya şayan caner bal ı klar ı n ı n (Barbus capito capito) doğal ortamdaki büyümesi, gonad geli şmesi, yumurta verimi ve baz ı vücut özellikleri üzerinde bir ara şt ı rma. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 17(1-4) An ı l, N., Y. Doğruer, M. Nizaml ı o ğlu, S. Tufan ve K. Öz, Konya bölgesi tatl ı su bal ı klar ı nda grading çal ışmalar ı. Selçuk Üniv. Vet. Fak. Derg., 5 (1) Anonim, Et ve et mamulleri serbest ya ğ muhtevas ı tayini. TSE Standard ı, TS 1745 ISO 1444/Nisan 1999, ICS , 5 s, Ankara. Anonim, Sofradaki dost: bal ı k.tar ım ve Köyi şleri Bakanl ığı Koruma ve Kontrol Gen. Müd. Yay., Bro şür, 6 s, Ankara. Anonim, 2001 a. Et ve et ürünleri rutubet muhtevas ıı tayini (referans metot). TSE Standard ı TS 1743 ISO 1442/Nisan 200, ICS , 4 s, Ankara. Anonim, 2001 b. Et ve et ürünleri toplam kül tayini. TSE Standard ı TS 1746 ISO 936/Ş ubat 2001, ICS , 5 s, Ankara. Anonim, DIE 2001 y ı l ı su ürünleri istatistikleri. Yay ı n No: 2736, DIE Matbaas ı, Ocak 2003, 62 s, Ankara. Aras, M. S., M. Yanar ve R. Bircan, Karasu Irma ğı 'nda yaşayan Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843)'n ı n et verimi ile çe şitli vücut organlar ı aras ındaki ili şkiler. Ege Üniv. S. Ü. Y. O. Derg., 3 (9-12) Arslan, A Keban Baraj Gölü aynal ı sazanlar ı n ı n (Cyprinus carpio L.) mikrobiyolojik ve kimyasal kaliteleri. Do ğ a Tr. J. of Vet. and Animal Sci., Bagenal, T. B. and F. W. Tesch, Age and growth in methods for assessmlent of fish production in freshwaters. (Ed. Bagenal, T.B.), ed., IBP Handbook, Blackwell, pp , Oxford. Berker, A. ve A. Çolak, Keban Baraj Gölü'nde bulunan sazangiller, Cyprinidae familyas ı na ait baz ı türlerin besinsel analizleri üzerine ara şt ı rmalar. Vet. Hek. Derg., 49, Cibert, C., Y. Fermon, D. Vallod and F. J. Meunier, Morphological screening of carp, C. carpio relationship between morphology and fillet yield. Aquat. Living Resour.,12 (1) Çelik, C., Y. Özdemir, T. A şan ve B. Pat ı r, Keban Baraj Gölü küpeli sazanlar ı n ı n (Barbus capito pectoralis) mikrobiyolojik, kimyasal kalitesi ve et verimi. Ege Üniv. S. Ü. Y. O. Derg., 7 (25-28): Çelikkale, M. S Kültür sazanlar ında çe şitli organlar ı n toplam vücut a ğı rl ığı ndaki oranlar ı, yenilebilir k ı sm ı n miktar ı ve diğer ekonomik iç su bal ı klar ı ve tar ım hayvanlar ı ile karşı la şt ı r ı lmas ı. TÜBITAK VI. Bilim Kongresi, Vet. ve Hayvanc ı l ı k Grubu Tebli ğ., Ankara, 1977, s Çelikkale, M. S icsu bal ı klar ı ve yeti ştiriciliği. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu, Genel Yay ı n No: 128, Fakülte 3 (Il), 460 p, Trabzon. Diler, A. ve A. Becer, Karacaören I Baraj Gölü'ndeki E ğ rez (Vimba vimba tenella (Nordman, 1840) bal ı klar ı n ı n kimyasal kompozisyonu ve et verimi. Turk J. Vet. Anim. Sci., 25, Dingel, J. R. and J. A. Hines, Protein instability in minced flesh from fillets and frames of several commercial Atlantic fishes during storage at -5 C. J. Fish. Res. Board Can., 32, Düzgüneş, O., T. Kesici ve F. Gürbüz, Istatistik metotlar ı I. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yay., 1983, 218 s, Ankara. Huss, H. H Fresh fish: quality and quality changes. FAO Fisheries Technical Paper, 1998, 128 p, Roma. Lagler, K. F Freshwater fishery biology. W. M. C. Brown Company Publish., Dubuque, 421 p, lowa, England. Ludorff, W. und Meyer, V Fische und fischerierzeugnisse. Paul Parey Verlag, Berlin-Hamburg, pp. 66. Özdemir, N Elaz ığ-hazar Gölü'nde bulunan Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843)'n ın et verimi ile ilgili baz ı vücut organlar ı aras ı ndaki ili şkiler. F ı rat Üniv. Fen Fak. Derg., 2, Özdemir, N., D. Şen ve N. Polat, Van Gölü'nde ya şayan Chalcalbumus tarichi (Pallas, 1811)'nin et rand ıman ı ve yöre halk ı için önemi. Elaz ığ Bölgesi Vet. Hek. Odas ı Derg., 1 (III) Özdemir, N. and D. Şen, Meat efficiency of Chalcarbumus mossulensis (Heckel,1843) Karakoçan-Kalecik Pond. The J. of F ı rat U. 2 (1) Poulter, N. H. and L. Nicolaides, Studies of the storage characteristics and composition of a variety of Bolivian freshwater fish. 1. Altiplano fish. J. of Food Technology, 20, Viola, S., S. Mokady and U. Cogan, Effects of polyunsatured fatty acids in feeds of tilapia and carp. 1: body composition and fatty acid profiles at different environmental temperatures. Aquaculture, 75, Ileti şim adresi: Ahmet Şeref KORKMAZ Ankara Üniv. Ziraat Fak. Su Ürünleri Bölümü-Ankara Tel: O /

Tatlı Su Kefali (Squalius cephalus) nin Et Verimi ve Besin Bileşimine Mevsimsel Değişimin Etkisi

Tatlı Su Kefali (Squalius cephalus) nin Et Verimi ve Besin Bileşimine Mevsimsel Değişimin Etkisi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 23 (1), 63-69, 2011 23 (1), 63-69, 2011 Tatlı Su Kefali (Squalius cephalus) nin Et Verimi ve Besin Bileşimine Mevsimsel Değişimin Etkisi

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 1-5 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi Lengths Determination

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ BIYIKLI BALIKTAN YAPILAN BALIK KROKETLERİNİN SOĞUKTA RAF ÖMRÜNÜN BELİRLENMESİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ 1, 137-146. 8. Şen, D.; Duman, E.; Duman, M.; (1996): Keban Baraj Gölü'nde Yaşayan

Detaylı

GeliĢ Tarihi: Kabul Tarihi:

GeliĢ Tarihi: Kabul Tarihi: TARIM BĠLĠMLERĠ DERGĠSĠ 2008, 14 (4) 409-413 ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ Tatlı Suda Beton Havuzlarda ve Denizde Ağ Kafeslerde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss) Et Verimi,

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com

Detaylı

Barbus capito pectoralis (Heckel, 1843) in Büyüme Özellikleri ile Et Veriminin İncelenmesi

Barbus capito pectoralis (Heckel, 1843) in Büyüme Özellikleri ile Et Veriminin İncelenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (3-4): 391 398 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Barbus capito pectoralis

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr.Songül YÜCE Ünvan Su Ürünleri Müh. Telefon 04242411085 E-mail songul.yuce@gthb.gov.tr smyuce@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1969-Elazığ Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

ÜÇ FARKLI BÖLGEDEKİ CAPOETA TRUTTA (HECKEL, 1843) POPULASYONUNUN ET VERİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÜÇ FARKLI BÖLGEDEKİ CAPOETA TRUTTA (HECKEL, 1843) POPULASYONUNUN ET VERİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 5A0014 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: December 2008 Accepted: June 2009 Series : 5A ISSN : 1308-7258

Detaylı

Menzelet Baraj Gölü (Kahramanmaraş) Balıkçılığı ve Ekonomik Olarak Avlanan Balık Türleri

Menzelet Baraj Gölü (Kahramanmaraş) Balıkçılığı ve Ekonomik Olarak Avlanan Balık Türleri KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(2) 2003 142 KSU J. Science and Engineering 6(2) 2003 Menzelet Baraj Gölü (Kahramanmaraş) Balıkçılığı ve Ekonomik Olarak Avlanan Balık Türleri Ahmet ALP H.Murat BÜYÜKÇAPAR

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 41-48, 26 18 (1), 41-48, 26 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri Mehmet Zülfü

Detaylı

Kenan Köprücü, Yaşar Özdemir. Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Anabilim Dalı, 23119, Elazığ, Türkiye

Kenan Köprücü, Yaşar Özdemir. Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Anabilim Dalı, 23119, Elazığ, Türkiye E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (3-4): 337 343 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Capoeta capoeta umbla

Detaylı

Beyşehir Gölü Sudak (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) Balıklarının Mevsimsel Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu

Beyşehir Gölü Sudak (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) Balıklarının Mevsimsel Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 9(1): 1-8 (2013) Beyşehir Gölü Sudak (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) Balıklarının Mevsimsel Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu Emre ÇAĞLAK* Barış KARSLI Recep

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesi nde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri

Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesi nde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (1-2): 65-69 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri

Detaylı

Kültür Şartlarında Yetiştirilen Karadeniz Alabalığının (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) Yaş ve Cinsiyete Bağlı Bazı Vücut İndekslerinin Belirlenmesi

Kültür Şartlarında Yetiştirilen Karadeniz Alabalığının (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) Yaş ve Cinsiyete Bağlı Bazı Vücut İndekslerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültes Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1-2 (2008) Kültür Şartlarında Yetiştirilen Eyüp ÇAKMAK 1, Nadir BAŞÇINAR 2, Yahya ÇAVDAR 1, Nilgün AKSUNGUR 1, Şirin FİRİDİN

Detaylı

GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ramazan MERT 1 Mustafa KOYUN 2 1 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Ed. Fak. Biyoloji Böl.

Detaylı

ADIYAMAN İLİNDE YÜRÜTÜLEN BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARININ BALIKÇILIĞA ETKİSİ

ADIYAMAN İLİNDE YÜRÜTÜLEN BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARININ BALIKÇILIĞA ETKİSİ ADIYAMAN İLİNDE YÜRÜTÜLEN BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARININ BALIKÇILIĞA ETKİSİ Engin ARTAR* Hakan AKGÜN* *Harran Üniversitesi Kahta Meslek Yüksek Okulu Su Ürünleri Programı ÖZET: Bu çalışmada Adıyaman ilinde

Detaylı

Munzur Çayı (Tunceli) Dağ Alabalıkları Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858) nin Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu

Munzur Çayı (Tunceli) Dağ Alabalıkları Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858) nin Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 23 (1), 41-45, 2011 23 (1), 41-45, 2011 Munzur Çayı (Tunceli) Dağ Alabalıkları Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858) nin Et Verimi ve

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (3), 21-28 Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi Mustafa GÜLER Geliş Tarihi: 02.01.2001

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Oğuz Gökerti Accepted: September 2010. ISSN : 1308-7258 agirgin@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Oğuz Gökerti Accepted: September 2010. ISSN : 1308-7258 agirgin@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 5A0057 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: June 2010 Oğuz Gökerti Accepted: September 2010 Asiye Başusta

Detaylı

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma TARIM BILIMLERI DERGISI 1997 3 (1) 47-53 Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma Mustafa VATANDA Ş ' Recai GÜRHAN' Geli ş

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri TARIM BILIMLERI DERGISI 1997. 3 (3) 47-51 Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri Ercan GÖRÜR 2 İ lknur DURSUN 2 Geli ş Tarihi : 27.11.1997 Özet : Bu ara ştı rmada, bir pulluk fabrikas ı nda kulakl

Detaylı

Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Hatlar ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı

Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Hatlar ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2003, 9 (4) 395-401 Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı Süleyman KIZIL

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Av Verimi

Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Av Verimi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (4), 563-568, 2008 20(4), 563-568, 2008 Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Av Verimi Bülent ORSAY,

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(1): 6-12, 2014 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Keban Baraj Gölü Ağın ve Örencik Bölgelerinden

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ LVS22 IV 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ön Lisans Seçmeli

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ*

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* Yaşar BĐÇER1 - M.Şükrü YILDIRIM - Cengiz YILDIZ Fırat Üniversitesi ÖZET Son yıllarda gerek enerji talebi ve maliyetleri,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

M. KUŞAT, H.U. KOCA, L. İZCİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Eğirdir, ISPARTA

M. KUŞAT, H.U. KOCA, L. İZCİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Eğirdir, ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1 (26), 61-65 Eğirdir Gölü nde Avlanan Gümüşi Havuz Balığı Carassius auratus (Bloch, 1782) nın Balıkçılık Biyolojisi Yönünden Bazı Özelliklerinin

Detaylı

ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA

ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA ÖZET Sevil DEMİRCİ 1, Şükran YALÇIN-ÖZDİLEK 2 1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2

Detaylı

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN ÖZEL EGE L SES BAZI ISKARTA BALIKLARIN (Isparoz, Hani) ETLER NDEN ALTERNAT F GÜBRE YAPIMI VE UYGULANAB L RL HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN

Detaylı

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi*

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* 91 Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* Hakan Destici (1) Cengiz Özarslan (2) (1) Söke Ziraat Odası, Söke / Aydın (2) ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Ek-1/B TÜRK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER Bitkisel Yemeklik Yağlar

Ek-1/B TÜRK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER Bitkisel Yemeklik Yağlar Ek-1/B TÜRK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER Bitkisel Yemeklik Yağlar No GTİP Madde İsmi İlgili Standart Standardın Farklı Uygulanacak Maddesi 1 107.90.90.00.00 Diğerleri (Soya

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 6(4): 306-320 (2012) DOI: 10.3153/jfscom.akdeniz005 Journal of FisheriesSciences.com E-ISS 1307-234X 2012 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ KEBA VE KARAKAYA BARAJ GÖLLERİDE

Detaylı

BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ

BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÖZET: Şakir ÇINAR 1, Hıdır ÇUBUK 2, Remziye ÖZKÖK 1,Levent TÜMGELİR 1,Soner ÇETİNKAYA 1 K.Gonca

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.) nın Kimyasal Bileşimi ve Et Verimindeki Değişimlerin Mevsimsel Olarak İncelenmesi

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.) nın Kimyasal Bileşimi ve Et Verimindeki Değişimlerin Mevsimsel Olarak İncelenmesi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(4), 635-644, 2003 Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.) nın Kimyasal Bileşimi ve Et Verimindeki Değişimlerin Mevsimsel Olarak İncelenmesi Özet Muhsine

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI 1 BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI Ölçme sonuçları üzerinde yani amaçlanan özelliğe yönelik gözlemlerden elde edilen veriler üzerinde yapılacak istatistiksel işlemler genel

Detaylı

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42)

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) 12 Ağustos 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26965 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; siyah çayın tekniğine

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Amaç BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete :04.09.2008-26987 Tebliğ No: 2008/52 Bebek Formülleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandığı

Detaylı

Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi

Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (3), 102-108 Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi Recai GÜRHAN' Mustafa ÇETIN' F. Özgür KARAKOÇ' Geliş Tarihi:24.05.2000 Özet:

Detaylı

F Klâvye Standart Türk Klâvyesi

F Klâvye Standart Türk Klâvyesi F Klâvye Standart Türk Klâvyesi TSE 2117 Alfasayısal Türkçe Klavyelerin Temel Yerleşim Düzeni (F Klavye) Standardı Standart Türk Klâvyesi F Klâvye * 1 Kasım 1928 tarihinde Türk Harf İnkılâbından sonra;

Detaylı

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mahmut Yılmaz İletişim Bilgileri Adres Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail : myilmaz@ahievran.edu.tr

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

Fisheries in Keban Dam Lake

Fisheries in Keban Dam Lake KEBAN BARAJ GÖLÜ BALIKÇILIĞI Yasin CELAYİR 1 Murat PALA 1 Fahrettin YÜKSEL 1 1 DSİ IX. Bölge Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü 23700 Keban/ELAZIĞ ÖZET: Bu çalışma, Keban Baraj Gölü ndeki balık populasyonlarının

Detaylı

Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi*

Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi* Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2(2): 36-42, 2007 ISSN 1304-9984 Farklı Düzeyde Protein ve Enerji İçeren Karma Yemlerin Etlik Piliçlerde Verim Üzerine Etkisi* Ali ÖZBEK 1 Veysel

Detaylı

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Neslihan ÇİÇEK 1, Murat ÇİMEN 1*, Deniz EFESOY 1,

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

Detaylı

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT FİYAT ENDEKSİ Ocak 2016 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 28 Mart 2016 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerini takip etmek amacıyla,

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Bazı Arpa Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

Bazı Arpa Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(2): 119-125 Geliş Tarihi: 21.11.2003 Bazı Arpa lerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 4(4): 384-390 (2010) DOI: 10.3153/jfscom.2010041 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2010 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ KEBAN BARAJ GÖLÜ PERTEK BÖLGESİ UZATMA

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Hacettepe University Department of Actuarial Sciences 06800 Beytepe-Ankara, Tel:(032)297 660, Faks:(032)297 7998, e-posta:aktuerya@hacettepe.edu.tr T.C.

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı : Cenkmen R. BEĞBURS Doğum Tarihi : 1967 Doğum Yeri : Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Avlama Teknolojisi E-posta : begburs@akdeniz.edu.tr

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum) Adı Soyadı Unvan KİŞİSEL BİLGİLER Ali Atilla USLU Su Ürünleri Mühendisi Telefon 0 505 708 92 24-0 (424) 241 10 86-125 E-mail Doğum Tarihi Yeri aatillauslu@mynet.com, aatillauslu@gmail.com 09.11.1967 /

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

Length-Weight and Length-Length Relationships of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Inhabiting Inland Waters of Samsun Province

Length-Weight and Length-Length Relationships of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Inhabiting Inland Waters of Samsun Province Samsun İli İçsularında Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Boy- Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri Savaş YILMAZ*, Nazmi POLAT*, Okan YAZICIOĞLU* * Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Keban ve Karakaya Baraj Gölleri nde Yaşayan Barbus grypus Heckel, 1843 Populasyonlarında Karşılaştırmalı Yaş Tayini*

Keban ve Karakaya Baraj Gölleri nde Yaşayan Barbus grypus Heckel, 1843 Populasyonlarında Karşılaştırmalı Yaş Tayini* Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 26(2), 95-103, 2014 26(2), 95-103, 2014 Özet Keban ve Karakaya Baraj Gölleri nde Yaşayan Barbus grypus Heckel, 1843 Populasyonlarında Karşılaştırmalı

Detaylı

Çipura - Levrek Yem Kataloğu

Çipura - Levrek Yem Kataloğu Çipura - Levrek Yem Kataloğu Çamlı, BioAqua markası altında üretilmekte olan balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık

Detaylı

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L.,1758'nun Üreme Özellikleri *

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L.,1758'nun Üreme Özellikleri * G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 25-39 Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L.,1758'nun Üreme Özellikleri * Reproductive Properties of Cyprinus carpio L.,1758

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Bıyıklı Balık (Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814)) ın Bazı Biyolojik Özellikleri

Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Bıyıklı Balık (Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814)) ın Bazı Biyolojik Özellikleri Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Bıyıklı Balık (Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814)) ın Bazı Biyolojik Özellikleri Muhammed Yaşar DÖRTBUDAK 1*, Ramazan ŞEVİK 2, Necmettin DOĞAN 3 1 Harran Üniversitesi Fen

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

Elazığ ve Çevre İllerde Su Ürünlerinin Mevcut Durumu ve Geleceği

Elazığ ve Çevre İllerde Su Ürünlerinin Mevcut Durumu ve Geleceği E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (1-2): 239 244 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Elazığ

Detaylı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı TAR İM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (3) 34-42 Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı Metin OLGUN', Hasbi YAPRAK 2 Geli ş Tarihi : 03.11.1997

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı