VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT"

Transkript

1 VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VEKTÖRLER. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir.

2 YÖNLÜ OĞRU PRÇSI Uç noktlrdn iri şlngıç noktsı, diğeri de itim noktsı olrk seçilen doğru prçsın yönlü doğru prçsı denir. d VEKTÖR ( yönlü doğru prçsın) eş oln çok syıd yönlü doğru prçsı çizileilir. unlrın tümünü u yönlü doğru prçlrındn iri ile temsil edeiliriz. Sözü edilen yönlü doğru prçlrının kümesine vektör denir. : şlngıç noktsı : itim noktsı d: Tşıyıcı doğru (doğrultu) F ir yönlü doğru prçsının elli olmsı için:. yönünün. uzunluğunun. tşıyıcısının (doğrultusunun) ilinmesi gerekir. Tşıyıcılrı ynı vey iririne prlel oln yönlü doğru prçlrın prlel yönlü doğru prçlrı denir. EF = {,, EF} ( vektörü), n ( yönlü doğru prçsın) eş oln yönlü doğru prçlrının tümünü temsil etmektedir. E Tşıyıcılrı ynı vey prlel ve yönleri ters oln yönlü doğru prçlrın ters (zıt) yönlü doğru prçlrı denir. oğrultulrı ve yönleri ynı, uzunluklrı eşit oln yönlü doğru prçlrın, eş yönlü doğru prçlrı denir. ve eş yönlü doğru prçlrı şeklinde gösterilir. ir vektör; yönü, doğrultusu ve uzunluğu değişmemek koşulu ile yer değiştirileilir. öyle vektörlere eşit vektörler denir. şlngıç ve itim noktlrı ynı oln vektörlere sıfır vektörü denir ve... 0 ile gösterilir. vektörünün uzunluğu (normu), vey ile gösterilir. d oğrultulrı ynı, yönleri ters oln vektörlere = ise = dir. zıt (ters) vektörler denir. d k d // k ve = ise = dir. ve vektörleri; doğrultulrı ynı, uzunluklrı eşit zıt vektörler olup, = yzılır. 556

3 İki Vektörün Eşitliği üçgeninde U = (x, y) ve V = (x, y) olmk üzere, = m ise n ir Vektörün Tersi P = (, ) vektörünün tersi P = (, ) dir. n. + m. = dir. m+n İKİ VEKTÖRÜN TOPLMI VE FRKI NLİTİK ÜZLEME VEKTÖRLER nlitik düzlemde (x, y) ve (x, y) noktlrı verilsin. vektörüne eşit ve şlngıç noktsı orijin oln OP vektörüne, vektörünün konum çizelim. x x x F P sit ir O noktsı lıp şlngıç noktlrı O oln ve vektörlerine eşit vektörler y y O ve vektörlerinin toplmını ulmk için y y I. Prlelkenr Yöntemi (vey yer) vektörü denir. y U = V x = x ve y = y dir. K + x x O (x, y), (x, y) ve P(, ) olmk üzere, = OP (x x, y y) = (, ) olur. OP = P = (, ) şeklinde gösterilir. OP vektörü yerine P vektörü de yzılilir. E u iki kenr prlelkenr tmmlndığınd O dn geçen OK köşegen vektörü, ve vektörlerinin toplmıdır. II. Çokgen Yöntemi Toplmı istenen iki vektörden irinin itim noktsı ile diğerinin şlngıç noktsı çkıştırılır. irin- ir Vektörün Normu (Uzunluğu) ci vektörün şlngıç noktsı ile ikinci vektörün itim noktsını, şlngıç ve itim noktsı kul y P O H eden vektör toplm vektörüdür. İkiden fzl vektör için de ynı şekilde devm edilir. u yönteme x çokgen yöntemi denir. OP = (, ) vektörünün uzunluğu (normu), OP vey OP ile gösterilir. OHP dik üçgeninden OP = + + ulunur. + = + = 557

4 O y (x, y ) + (x, y ) (x + x, y + y ) = (x, y ) ve = (x, y ) olmk üzere + = (x + x, y + y ) = (x x, y y ) y x İki Vektörün Prlelliği 0, 0 ve k 0 olmk üzere, = k. // dir. = (x, y ), = (x, y ) için // x x irim Vektör y = = k y Uzunluğu irim oln vektöre, irim vektör denir. = r ise vektörü irim vektördür. nlitik düzlemde e = (, 0) ve e = (0, ) O x irim vektörlerine, stndrt (temel vey z) irim vektörler denir. = olduğun dikkt ediniz. y e = (0, ) ir Vektörün ir Reel Syı İle Çrpımı ir vektörü ve k R verilsin. I. k > 0 ise O e = (, 0) x k. k. = k. e e yty irim vektörü, i ile düşey irim vektörü, j ile gösterilir. II. k < 0 ise k. k. = k. = (x, y ) vektörü ile ynı doğrultu ve yöndeki irim vektör, I =. şeklinde ulunn I vektörüdür. III. k = 0 ise k. = 0 olur. 0 = (x, y ) vektörü ve k R için k. = (k.x, k.y ) dir. = (x, y ) vektörü ile ynı doğrultu frklı yöndeki irim vektör, I =. şeklinde ulunn I vektörüdür. 558

5 REHER SORU Çözüm c Yukrıd verilen,, c vektörleri için + + c toplmını ulunuz... Yukrıd verilen, vek tör le ri için + top l mı nı u lu nuz. Yukrıd verilen vektörler için vektörünü ulunuz. ESEN YYINLRI.. c c Yukrıd verilen vek tör ler için + + c top lmı nı u lu nuz. Yukrıd verilen vektörler için + c vektörünü ulunuz. 559

6 REHER SORU Çözüm c Şekildeki, ve c vektörleri rsınd c = x. + y. ğıntısı vrs x + y kçtır?.. c c Şekildeki,, c vektörleri rsınd c = x. + y. eşitliği vrs x + y kçtır? Şekildeki,, c vektörleri rsınd c = x. + y. eşitliği vrs x + y kçtır? ) ) 5 ) ) 7 E) ) 7 ) ) 9 ) 5 E) ESEN YYINLRI. c. c Şekildeki,, c vektörleri rsınd c = x. + y. eşitliği vrs x + y kçtır? Şekildeki,, c vektörleri rsınd c = x. + y. eşitliği vrs x + y kçtır? ) ) ) ) 5 E) ) ) ) ) E) 560

7 REHER SORU Çözüm d k Yu k rı d ki yön lü doğ ru pr ç l rı nın ş ln gıç nokt l rı nı, i tim nok t l rı nı, yön le ri ni ve doğ rul tu l rı nı e lir ti niz.. d. L d F K Şeklide d // d olmk üzere, şğıdkilerin doğru y d ynlış olduklrını elirleyiniz... c. d. nin doğrultusu d doğrusudur. ve ynı yönlüdür. ve KL zıt yönlüdür. ve FE prlel yönlü doğru prçlrıdır. E F d E üçge nin de, E, F ke nr or t nok t l rı dır. u n gö re, sol sü tun d ve sğ sü tun d u lu nn yön lü doğ ru pr ç l rın dn eş oln l rı nı e lir le yi niz... E.. 5. F.. c. d. FE F e.. ESEN YYINLRI. K E F M L N E Yukrıdki p r lel ke n rı n gö re ş ğı dkilerin doğ ru y d yn lış ol duk l rı nı e lir le yi niz... ve ynı yönlüdür. Yukrıdki irim kreler üzerinde verilmiş oln vektörü ve,, E, F, K, L, M, N noktlrın göre şğıdki oşluklrı doldurunuz.. =.... =... c. E E d. E ve E zıt yönlüdür. c. =... d. =... e. E = E f. E ve E ynı doğrultuddır. e. EF =... NM f. KL =... 56

8 REHER SORU Çözüm Yukrıdki irim kreler üzerinde verilmiş oln ve vek tör le ri için vek tö rü nü u lu nuz.. = r olmk üzere,.. =. EF = u c. KL = d. MN = v vektörlerini irim krelere ölünmüş ir kğıt üzerinde gösteriniz. Yukrıd verilen u ve v vektörlerine göre şğıdkileri ulunuz.. u + v. u + v c. u + v ESEN YYINLRI.. c Yukrıd verilen,, c vek tör le ri ne gö re şğı d ki le ri u lu nuz. Yukrıd verilen ve vek tör le ri ne gö re şğı d ki leri ulunuz.. +. c c. + c c. + c 56

9 REHER SORU 5 Çözüm üçgeninde = ise vektörünü ve vektörleri türünden yzınız... üçgeninde = ise vektörünün ve vektörleri tü rün den if de si ş ğı dki ler den hn gi si dir? üçgeninde = ise vek tö rü - nün ve vek tör le ri tü rün den if de si şğı d ki ler den hn gi si dir? ). ) + ) + E) + ) + ESEN YYINLRI ) +. ) + ) + E) ) + + üçgeninde = 5 ve üçgeninde = ve. +. = ise c + c kçtır?. +. = ise c c kçtır? ) ) ) ) 5 E) ) ) ) ) E) 56

10 REHER SORU 6 Çözüm F E G üçgeninde G ğırlık merkezidir. un göre, + E + F = 0 olduğunu gösteriniz... E G üçgeninde G ğırlık merkezi olmk üzere, G + G + G ifdesinin eşiti nedir? ) ) ) ) 0 E) F dörtgeninde köşegenlerin ort noktlrı E ve F olmk üzere, = x. EF ise x kçtır? ) ) 5 ) ) 7 E). E F ESEN YYINLRI. E F dörtgeninde E = E ve F = F ise EF vektörünün ve cinsinden ifdesi şğıdkilerden hngisidir? ) + ) ) + ) + E) + prlelkenrınd E = E ve E + [E] [] = {F} ise nedir? F 5 7 ) ) ) ) E) 56

11 REHER SORU 7 (, ) ve (, 6) olmk üzere, vek tö rü nü ve yer (ko num) vek tö rü nü u lu nuz. Çözüm. nlitik düz lem de ve ri len (, ), (, 0) ve (, ) nok t l rı n gö re,, vektör le ri nin ko num vek tör le ri ni ş ğı d ki n li tik düz lem de gös te ri niz. y. (, ) ve = (, ) ise nok t sı nın ko ordi nt l rı şğıdkilerden hngisidir? ) (5, ) ) (5, ) ) ( 5, ) ) ( 5, ) E) (, ) 0 x ESEN YYINLRI 5. (, ) ve = (, ) ise nok t sı nın ko ordi nt l rı şğıdkilerden hngisidir? ) (, ) ) (, ) ) (, ) ) (, ) E) (, ). (+, ) ve (, 5) noktlrındn geçen vektörünün konum vektörü nedir? ) (, ) ) (, ) ) (, ) ) (, ) E) (, ). = (, ), = (, ) olmk üzere, = ise + kçtır? ) 6 ) 5 ) ) E) 6. (, ), (, ) ve (, +) olmk üzere = ise (, ) şğıdkilerden hngisidir? ) (, ) ) (, ) ) (, ) ) (, ) E) (, ) 565

12 REHER SORU 8 (, ) ve = (, ) ise kç r dir? Çözüm. (, ) ve (, ) olmk üzere, nin normu (uzunluğu) kç r dir? ) ) ) 5 ) 8 E) 0. V = (, ) vektörünün uzunluğu 5 r ise nın lileceği değerler toplmı kçtır? ) ) ) 0 ) E). = (, ) ise kç r dir? ) ) ) 5 ) 6 E) 7 ESEN YYINLRI 5. = (, ), (, ) ve (0, ) ise kç r dir? ) ) ) ) 5 E) 6. (, ) ve = (, ) ise kç r dir? ) 5 ) v7 ) c0 ) c E) 6 6. = (, ) ve = (, 5) ise kç r dir? ) ) ) ) 5 E) 6 566

13 REHER SORU 9 = (, ) ve = (, ) ol mk üze re ş ğı d ki le ri u lu nuz. Çözüm. +. c. + d.. = (, ) ve = (, ) ol mk üze re. = (, ) ve = (, ) olmk üzere şğıdkilerden hngisidir? kç r dir? ) (, ) ) ( 5, 5) ) (, 5) ) ) c0 ) v ) (5, ) E) (5, 5) ) c5 E). (, ), (, ) ve (, ) noktlrı için vektörü şğıdkilerden hngisidir? ) ( 9, ) ) (9, ) ) ( 9, ) ) (9, ) E) (, 9) ESEN YYINLRI 5. + = (, ) ve = (, ) ise vektörü şğıdkilerden hngisidir? ) (, ) ) (, ) ) (0, ) ) (0, ) E) (, 0). = (, ) ve = (, ) olmk üzere vektörü şğıdkilerden hngisidir? ) (, 5) ) (, 5) ) (, 5) ) (5, ) E) ( 5, ) 6. (, ), (, ) ve (, ) olmk üzere, vektörü şğıdkilerden hngisidir? ) (, 5) ) (, ) ) (, 5) ) ( 5, ) E) ( 5, 5) 567

14 .. REHER SORU 0 = (, ) ile ynı doğ rul tu lu ve y nı yön lü i rim vek tö rü u lu nuz. = (, ) ile ynı doğ rul tu lu fkt zıt yön lü i rim vek tö rü u lu nuz. Çözüm. = (, ) ile ynı doğ rul tu lu ve y nı yön lü i rim vek tö r ne dir?. = (, ) ile y nı doğ rul tu lu, y nı yön lü ve uzun lu ğu r oln vek tör ş ğı d ki ler den hn- ), c m ), c m ), c m ), c m E), c m gi si dir? 8 ), 6 8 c m ), 6 c m ), c m ), c m 8 E), 6 c m ESEN YYINLRI. = (, v) vektörü ile ynı doğ rul tu lu fkt zıt yön lü i rim vek tö r şğıdkilerden hngisidir? ), d n ) d, n. = (, v) ile y nı doğ rul tu lu, zıt yön lü ve uzun lu ğu r oln vek tör ş ğı d ki ler den hngi si dir? ) (, v) ) (, v) ), d n ) d, E) d, n n ) f, p ) f, E) (, v) p 568

15 REHER SORU = e e ve = e e ise + kç Çözüm i rim dir?. V = e vektörünün ileşenleri şğıdkilerden. = e e ve = e + e ise kç hngisidir? i rim dir? ) (0, ) ) (, 0) ) (0, ) ) c ) c ) c5 ) E) c7 ) (, 0) E) (, ) 5. = i j ve = i + j ise vektö rü şğıdkilerden hngisidir?. = e + e ise kç irimdir? ) ) ) 5 ) 6 E) 7 ESEN YYINLRI ) i 8 j ) i 9 j ) i 0 j ) i 9 j E) i 8 j 6. + = e e. = i 5 j ve = i + 7 j olmk üzere, vektörünün uzunluğu kç irimdir? ) 5 ) ) 0 ) 8 E) 5 = e ise vektörü şğıdkilerden hngisidir? ) e e ) e + e ) e e ) e + e E) e e 569

16 .. REHER SORU = (, ) ve = (, ) vek tö rleri prlel ise kçtır? = (, ) vektörünün x ve y eksenleri üzerindeki dik iz düşüm vektörlerini ulunuz. Çözüm. = (n+, ), = ( n, ) ve // ise. = (, ) vektörünün x ekseni üzerindeki dik n kçtır? iz düşüm vektörü nedir? ) 5 ) ) ) E) ) (0, ) ) (0, ) ) (0, 5) ) (, 0) E) (, 0). = (, n), = ( 6, ) ve // ise kç irimdir? ) v5 ) 8 ) 5v ) v5 E) 0 ESEN YYINLRI 5. V = (, ) vektörünün y ekseni üzerindeki dik iz düşüm vektörü nedir? ) (, 0) ) (, 0) ) (0, 5) ) (0, ) E) (0, ). (, ) ve (, ) noktlrı ile = (, ) vektörü veriliyor. // ise kçtır? ) 0 ) 8 ) 6 ) 6 E) 8 6. V = (, ) vektörünün x ekseni üzerindeki dik iz düşüm vektörünün uzunluğu kç r dir? ) ) ) ) 5 E) 6 570

17 REHER SORU x ekseni ile pozitif yönde 0 lik çı ypn irim vektörü ulunuz. Çözüm. = v i + j vektörünün x ekseni ile yptığı dr çının ölçüsü kç derecedir?. x ekseni ile po zi tif yön de 50 lik çı y pn irim vek tör şğıdkilerden hngisidir? ) 5 ) 0 ) 5 ) 60 E) 75 ) c, m ) d, ) d, n ) d, n n E), d n ESEN YYINLRI. x ekseni ile po zi tif yön de 60 lik çı y pn irim vek tör şğıdkilerden hngisidir? ), d n ), c ), c m ) (, 0) m. = e + v e vektörü orijin etrfınd po zi tif yön de 0 dön dü rü lür se olu şn ye ni vek tör şğıdkilerden hngisidir? ) v e + e ) e + v e ) e E) d, n ) v e + e E) v e 57

18 I. şğıd verilen yönlü doğru prçlrın göre sol sütund verilenler ile sğ sütund verilenleri eşleştiriniz. d. şlngıç noktsı. den y. itim noktsı.. Yönü c. d doğrusu. oğrultusu d. II. Sol sütundki vektörlerin uzunluklrını sğ sütund ulup eşleştiriniz = (, ). = (, ). v5 = (0, ) c. = (v, ) d. E = c, m e. 5 III. Sol sütund ulunn vekörlerle ynı yönlü ve ynı doğrultulu irim vektörü sğ sütund ulup eşleştiriniz.. = (, ). (0, ). = (0, ). c, 5 m 5. = (6, 8) c. c, m. 5. = (, v) d. c, E = (, 5) e. d, 5 m n 57

19 SOLN SĞ. Geometrik şe kil le rin ko nu mu nu sı r lı ir s yı t kı mıyl göstermeye yryn sistem. nlitik düzlemde ir noktnın. ileşeni 5. nlitik düzlemde ir noktnın. ileşeni 0. ir vektörün uzunlu ğu. nlitik düzlemde ir noktnın ileşenleri. ir P noktsını şlngıç noktsın irleştiren yönlü doğru prçsının elirttiği vektör YUKRIN ŞĞIY. şlngıç noktsı. ik koor di nt sis te mi 6. Nesnelerin irim, uzunluk, ln, hcim v.. özellikleri ile ilgilenen mtemtik dlı 7. Vektörün üzerinde ulunduğu doğrunun dı 8. vektöründeki noktsı 9. vektöründeki noktsı. Ünlü ir mtemtikçi. psis ve ordintın pozitif olduğu ölge 5. Uzun lu ğu i rim oln vek tör 57

20 şğıdki sorulrın her irinde noktlı yerleri uygun şekilde doldurunuz.. KL de... şlngıç ve... itim noktsıdır.. Normu (uzunluğu) r oln vektöre,... denir.. oğrultulrı ynı, yönleri ters oln vektörlere... vektörler denir.. Zıt yönlü iki vektör rsındki çının ölçüsü... dir. 5. ve eş yönlü doğru prçlrı... şeklinde gösterilir. 6. e =... ve e =... irim vektörlerine temel irim vektörler denir. 7. şlngıç noktsı orijin oln vektöre... vektörü denir. 8. şlngıç ve itim noktsı ynı oln vektörlere... denir. 9. = = (, ) ve = (c, d) için c d = ise... dir.. e = (, 0)... irim vektördür.. e = (0, )... irim vektördür.. = (, ) ve = (c, d) olmk üzere, =... dir.. = (, ) ve k R ise k. =... dir. 57

21 şğıdki ifdelerden doğru olnlr için kutucuklr, ynlış olnlr için Y yzınız.. Koordint sistemleri düzlemi dört ölgeye yırır.. (x, y ) ve (x, y ) ise = (x x, y y ).. = (, ) vektörü ile ynı doğrultulu ve ynı yönlü irim vektörün ileşenleri toplmı tir. 5 = (, ) ise = + dir. 5. ynı yönlü ve ynı doğrultulu iki vektör rsındki çının ölçüsü 0 dir. 6. = dir. 7. = dir = dir. 9. = dir =. E + = E. şlngıç noktsı orijin oln vektöre, konum (yer) vektörü denir.. + =. = 575

22 576

23 TEST - Vektörler. = (, ) ve = ( 6, ) vektörlerine göre, kçtır? ) v5 ) 8 ) 5v ) 0 E) 5 5. (, ) ve (, ) olmk üzere, nin yer vektörünün uzunluğu kç r dir? ) ) ) v ) E) 5. = (, 9) vektörünün normu kçtır? 6. = (, ), = (, ) ve = (6, 7) ) ) 5 ) 8 ) 0 E) ise kçtır? ) ) ) ) E) 0. (, n ), (, n+) ve = (, ) ise + vek tö rü ş ğı d ki ler den hn gi si ne eşit tir? ESEN YYINLRI 7. = (, ), = (, ), = (, 6) vek tör le ri ve ri li yor. k. = ise k kçtır? ) ) ) ) E) ) (, ) ) (, ) ) (0, ) ) (0, ) E) (, 0) 8. Z Y X 0. (, ) ve (, 6) olmk üzere, = (, ) ise. kçtır? ) 5 ) ) ) 5 E) 6 Yukrıdki syı doğru su üze rin de ve ri len nok tl r gö re, ş ğı d ki vek tör çiftlerinden hn gileri zıt yönlü vektörlerdir? ) XY ile ) ZX ile ) YX ile ) Y ile E) ile 577

24 9. = (, ) ve = (, 0) olmk üzere. y + vektörü ile ynı yönlü oln irim vektör E (6, ) şğıdkilerden hngisidir? ), c m ), c m ) c, 5 m 5 O x ), c m E) c, 5 m 5 O dikdörtgeninde =, E = E ve (6, ) olduğun göre, O + OE vektörü şğıdkilerden hngisidir? ) (6, ) ) (9, ) ) (9, 6) ) (, 9) E) (8, ) 0. = (, ), = (, ) ve = (x, y) vektörleri veriliyor. = ise x + y toplmı kçtır? ) ) ) ) 5 E) 7. = (, ), = (, ) ve = ( 5, ) ise ( ) şğıdkilerden hngisidir? ESEN YYINLRI. L K F O 0 Yukrıdki syı doğru su üze rin de ve ri len nokt l r gö re, ş ğı d ki vek tör ler den hn gi si nin uzun lu ğu i rim dir? ) OL ) ) K ) F E) OE E 5 ) (, 0) ) (, 0) ) (, ) ) (, ) E) (, ). u = (, ) ve v = (, ) ise u + v vektörü şğıdkilerden hngisidir? 5. = e e = e + e vektörleri veriliyor. un göre, şğıdkilerden hngisidir? ) (5, ) ) (5, ) ) (, ) ) (, ) E) (, 5) ) e + e ) e e ) e + e ) e + e E) e e 578

25 TEST - Vektörler. (, ) ve (, ) olmk üzere, nin normu (uzunluğu) kç r dir? ) 8 ) c ) 5v ) 7 E) v5 5. = e e ve = e + e ise kç i rim dir? ) ) v ) ) v E) c. (+, ) ve (, ) noktlrındn geçen vektörünün konum vektörü nedir? ) (, 5) ) (, 5) ) (, 5) ) (, 5) E) ( 5, ) 6. + = e e ve = e ise vektörü şğıdkilerden hngisidir? ) e + e ) e e ) e ) e E) e ESEN YYINLRI. (, ) ve = (, ) ise nok t sı nın ko or dint l rı ş ğı d ki le rden hngisidir? ) (, 5) ) (, 5) ) (, 5) ) (, 5) E) ( 5, ) 7. = (, ) ile ynı doğrultulu, ynı yönlü ve uzunluğu r oln vektör nedir? ) c, m ) c, m ) c, m 6 8 ) c, m E) c, m. = (+, ), = (, ) olmk üzere, = ise + kçtır? 8. = v i j vektörünün x ekseni ile yptığı dr çının ölçüsü kç derecedir? ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 E) 0 ) 5 ) 0 ) 5 ) 60 E) 75 58

26 9. = (, ) ile ynı doğ rul tu lu ve y nı yön lü i rim vek tö r ne dir? ) c, m ) c, m ) c, m ) c, m E) c, m = e e ve = e e + c = koşulunu sğlyn şğıdkilerden hngisidir? olmk üzere, c vektörü ) (, ) ) (, ) ) (, ) ) (, ) E) (, ) 0. = (, ) ve = (, 5) olmk üzere vektörü ile ters yönlü oln i rim vek tör şğı d ki ler den hn gi si dir? ) c, m ) c, m ) c, m ) c, m E) c, m ESEN YYINLRI. x ekseni ile po zi tif yön de 50 lik çı y pn ve uzun lu ğu r oln vek tör ş ğı d ki ler den hngi si dir? ) e e ) e + e ) e e ) e + e E) e e. U = (m, ) vektörünün uzunluğu 6 r ise m nin lileceği değerler toplmı kçtır? ) v5 ) v5 ) v5 ) E) 0 5. E K F. = (, 7) vektörünün = (, ) ve = (, ) vektörle ri tü rün den if de si ş ğı d kiler den hn gi si dir? ) ) ) ) + E) dörtgeninde köşegenlerin kesim noktsı K, x. + y. E = E, F = F, EF = ise x + y kçtır? ) ) 0 ) ) E) 58

27 Yzılıy Hzırlık Sorulrı. = ( 5, 7) vektörünün = (, ) ve. = (, v) vektörü orijin etrfınd pozitif yönde = (, ) vektörleri türünden ifdesi nedir? 90 döndürülürse hngi vektör elde edilir?. KL = (, ) ve MK = (, ) ise ML yönündeki 5. u = (, ) ve v = (, 6) ise irim vektör nedir? u + v vektörünü ulunuz. ESEN YYINLRI. Uzunluğu 6 r oln ve x ekseni ile pozitif yönde 0 lik çı ypn vektörün, stndrt irim vektörleri türünden yzılışı nedir? 6. (n, ) ve (, m) olmk üzere, = (, 6) ise n.m kçtır? 585

28 7. u = ( +, ) ve v = (, ) vek tör le ri prlel ise kçtır? 9. = e + e ve = e e olmk üzere, + vektörünü ulunuz. 8. = (v, ) vektörü ile ynı doğ rul tu lu fkt zıt ESEN YYINLRI 0. yön lü i rim vek tö r ne dir? üçgeninde = ise vektö rünü ve vek tör le ri tü rün den y zı nız. 586

29 Üniversiteye Giriş Sınv Sorulrı. 970 ÜSS V = i j vektörünün oyu kç irimdir? ) 5 ) ) ) E). 98 ÖYS ir prlelkenrının içinde P = PQ = Q olck içimde P ve Q noktlrı lınıyor. P = olduğun göre, prlelkenrının [] köşegeninin uzunluğu nedir? ) 8 ) 5 ) ) 9 E) ÜSS = [, ], = [8, 6] vektörleri veriliyor. x + y = [, ] eşitliğini sğlyn x, y değerleri şğıdkilerden hngisidir? ), ), ), ), E), ESEN YYINLRI. 979 ÜSS G, ğırlık merkezleri (kenr ortylrın kesim noktlrı)ortk iki üçgen olduğun göre, + + vektörler toplmı şğıdkilerden hngisidir? ) G ) 0 ) G ) G E) G 587

30 ESEN YYINLRI 588

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS)

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS) ÇMR ÖSS SRULRI 1., ve noktlrı merkezli çember üzerinde m( ) = m( ) =. ir dik üçgeni için, = cm ve = 4 cm olrk veriliyor. Merkezi, yrıçpı [] oln bir çember, üçgenin kenrını ve noktlrınd kesiyor. un göre,

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

Vektörler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr.Nevin MAHİR

Vektörler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr.Nevin MAHİR Vektörler zr rd.doç.dr.nevin MAHİR ÜNİTE 3 Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; Düzlemde vektör kvrmını öğrenecek, İki vektörün eşitliği, toplmı, doğrusl bğımlılığı ile bir vektörün bir gerçel syı ile çrpımı,

Detaylı

7.SINIF: ÇOKGENLER ÇOKGENDE AÇILAR. Doğrusal olmayan üç veya daha fazla noktanın birleşmesiyle oluşan kapalı geometrik şekillere çokgen denir.

7.SINIF: ÇOKGENLER ÇOKGENDE AÇILAR. Doğrusal olmayan üç veya daha fazla noktanın birleşmesiyle oluşan kapalı geometrik şekillere çokgen denir. 7.SINIF: ÇOKGNLR oğrusl olmyn üç vey dh fzl noktnın birleşmesiyle oluşn kplı geometrik şekillere çokgen denir. n kenrlı bir çokgenin bir dış çısının ölçüsü 360/n dir. n kenrlı bir çokgenin bir iç çısının

Detaylı

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER Sf No..................................................... - 7 Denklem ve Eşitsizlikler Konu Özeti............................................. Konu Testleri ( 0)..........................................................

Detaylı

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI ÜÇGN ÇI-NR ĞINTILRI ir üçgende üük çı krşısınd üük kenr, küçük çı krşısınd küçük kenr ulunur. 3 Şekildeki verilere göre, en uzun kenr şğıdkilerden hngisidir? 3 3 üçgeninde, kenrlr rsınd > > ğıntısı vrs,

Detaylı

BİREYSEL YARIŞMA SORULARI. IV. BAHATTİN TATIŞ MATEMATİK YARIŞMASI Bu test 30 sorudan oluşmaktadır. 2 D) a = olduğuna göre, a 1 1. 4 2 3 + 1 4.

BİREYSEL YARIŞMA SORULARI. IV. BAHATTİN TATIŞ MATEMATİK YARIŞMASI Bu test 30 sorudan oluşmaktadır. 2 D) a = olduğuna göre, a 1 1. 4 2 3 + 1 4. IV. HTTİN TTIŞ MTEMTİK YRIŞMSI u test 30 sorudn oluşmktdır. İREYSEL YRIŞM SORULRI 1. 4 3 + 1 4. 3 3 + = + 1 + 1 denkleminin çözüm kümesi şğıdkilerden hngisidir? ) 5 3 ) ) 3 D) 13 3 ) { 0 } ) { 1} ) { }

Detaylı

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİT

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİT DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİT BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER. Kznım : Gerçek syılr kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özelliklerini belirtir.. Kznım : Gerçek

Detaylı

KONİKLER KONİKLER...318-357. Sayfa No. r=a A O A. Asal çember. x 2 + y 2 = a 2

KONİKLER KONİKLER...318-357. Sayfa No. r=a A O A. Asal çember. x 2 + y 2 = a 2 Sf No.........................................................8-7 Prol....................................................................... 9 - Etkinlikler.....................................................................

Detaylı

UZAYDA VEKTÖRLER / TEST-1

UZAYDA VEKTÖRLER / TEST-1 UZAYDA VEKTÖRLER / TEST-. A(,, ) ve B(,, ) noktlrı rsındki uklık kç birimdir? 6. A e e e B e e e AB vektörü ile nı doğrultud ıt öndeki birim vektör şğıdkilerden ( e e e ). A(, b, ) B(,, ) noktlrı ve U

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Mtemtk Deneme Sınvı. İki bsmklı bir sının rkmlrı toplmı dir. Rkmlrı er değiştirdiğinde elde edilen sı, ilk sının sinden fzldır.. Birbirinden frklı tne pozitif tmsının OKEK i olduğun göre, en çok kçtır?

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI

ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI ÜÇGEN VE PİSGOR ĞINTISI KZNIMLR Üçgen kvrmı Üçgen çizimi Üçgenin kenrlrı rsındki ğıntılr Üçgen eşitsizliği Üçgenlerde yükseklik Üçgenlerde kenrorty Üçgenlerde çıorty Kenr ort dikme kvrmı Pisgor ğıntısı

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Mtemtk Deneme Sınvı., b olduğun göre, b. b ifdesinin değeri şğıdkilerden hngisidir?,,,9 8... b b ifdesinin eşiti şğıdkilerden hngisidir?.. Bun göre, verilior. ifdesinin değeri kçtır? 8. b b c 8 c d

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

TEST. Rasyonel Sayılar. 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 2. Aşağıda verilen, 3. Aşağıdaki sayılardan hangisi hem tam sayı,

TEST. Rasyonel Sayılar. 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 2. Aşağıda verilen, 3. Aşağıdaki sayılardan hangisi hem tam sayı, Rsyonel Syılr. Sınıf Mtemtik Soru Bnksı TEST. Aşğıdki bilgilerden hngisi ynlıştır? A) Rsyonel syılr Q sembolü ile gösterilir. B) Her tm syı bir rsyonel syıdır. şeklinde yzıln bütün syılr rsyoneldir. b

Detaylı

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu OĞRU ÇILR Temel Kvrmlr ve oğrud çılr Nokt: Nokt geometrinin en temel terimidir. ni, boyu vey yüksekliği yoktur. İnce uçlu bir klemin kğıt üzerinde bırktığı iz olrk düşünebilirsiniz. oğru: üz, klınlığı

Detaylı

Örnek...2 : Örnek...3 : Örnek...1 : Örnek...4 : a 3 DÜZGÜN ALTIGEN DÜZGÜN ALTIGEN TANIM VE ÖZELLİKLERİ. ABCDEF düzgün

Örnek...2 : Örnek...3 : Örnek...1 : Örnek...4 : a 3 DÜZGÜN ALTIGEN DÜZGÜN ALTIGEN TANIM VE ÖZELLİKLERİ. ABCDEF düzgün ÜZGÜN TIGN ( ÜZGÜN TIGN TNIMI, ÖZİİ V NI ĞNİM ) ÜZGÜN TIGN Örnek...2 : TNIM V ÖZİİ enr syısı 6 oln çok - gene lt ıgen denir. ltıgeni için [], [] ve [] köşegenlerinin kesim noktsı oln noktsı dü zgün ltıge

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

Örnek...1 : Örnek...2 : DÜZGÜN BEŞGEN DÜZGÜN BEŞGEN ÖZELLİK 3 TANIM VE ÖZELLİKLERİ ÖZELLİK 1 ÖZELLİK 2. A Köşe. köşeleri A, B, C, D ve E dir, β θ

Örnek...1 : Örnek...2 : DÜZGÜN BEŞGEN DÜZGÜN BEŞGEN ÖZELLİK 3 TANIM VE ÖZELLİKLERİ ÖZELLİK 1 ÖZELLİK 2. A Köşe. köşeleri A, B, C, D ve E dir, β θ ÜZGÜN ŞGN ( ÜZGÜN ŞGN TNII, ÖZİRİ ĞRNİRR ) ÜZGÜN ŞGN ÖZİ 3 TNI V ÖZİRİ enr syısı 5 oln düzgün çokgene öşe düzgün beşgen denir. üzgün beşgenin; köşeleri,,, ve dir, kenrlrı [], [], β θ [], [] ve [] dır,

Detaylı

DENKLEM ÇÖZME DENKLEM ÇÖZME. Birinci dereceden İki bilinmeyenli. 2x 2 + 5x + 2 = 0. 3x x 2 + 1 = 0. 5x + 3 = 0. x + 17 = 24.

DENKLEM ÇÖZME DENKLEM ÇÖZME. Birinci dereceden İki bilinmeyenli. 2x 2 + 5x + 2 = 0. 3x x 2 + 1 = 0. 5x + 3 = 0. x + 17 = 24. DENKLEM ÇÖZME + + = 0 + = 0 + = 0 + y = 0 İkinci dereceden ir ilinmeyenli denklemdir. İkinci dereceden ir ilinmeyenli denklemdir. Birinci dereceden ir ilinmeyenli denklemdir. Birinci dereceden İki ilinmeyenli

Detaylı

0;09 0;00018. 5 3 + 3 2 : 1 3 + 2 3 4 5 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 136 87 0;36 0;09. 10. a = 0,39 b = 9,9 c = 1,8 d = 3,7.

0;09 0;00018. 5 3 + 3 2 : 1 3 + 2 3 4 5 1 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 136 87 0;36 0;09. 10. a = 0,39 b = 9,9 c = 1,8 d = 3,7. MC. + + +.. Rsyonel Syılr TEST I sonsuz kesrinin eşiti kçtır? A) B) C) D) E) 4 www.mtemtikclu.com, 006 Ceir Notlrı. 8. Gökhn DEMĐR, gdemir@yhoo.com.tr 0;0 0;0008 = 0; x ise x kçtır? A) 0,0 B) 0,000 C)

Detaylı

DOĞRUDA AÇILAR GEOMETRİ KAF01 TEMEL KAVRAMLAR NOKTA: AÇI ÖLÇÜ BİRMLERİ: DERECE: = 360 2π DOĞRU: RADYAN: KOMŞU AÇI: KAPALI DOĞRU PARÇASI: TÜMLER AÇI:

DOĞRUDA AÇILAR GEOMETRİ KAF01 TEMEL KAVRAMLAR NOKTA: AÇI ÖLÇÜ BİRMLERİ: DERECE: = 360 2π DOĞRU: RADYAN: KOMŞU AÇI: KAPALI DOĞRU PARÇASI: TÜMLER AÇI: ĞRU ÇILR GMTRİ 01 TML VRMLR NT: ĞRU: ÇI ÖLÇÜ İRMLRİ: R: RYN: R = 360 2π PLI ĞRU PRÇSI: MŞU ÇI: YRI ÇI ĞRU PRÇSI: TÜMLR ÇI: ÇI ĞRU PRÇSI: ÜTÜNLR ÇI: PLI YRI ĞRU (IŞIN): R ÇI: ÇI YRI ĞRU: İ ÇI: ÇI: GNİŞ

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

(bbb) üç basamaklı sayılardır. x ile y arasında kaç tane asal sayı vardır? A)0 B)1 C) 2 D) 3 E) x, y, z reel sayılar olmak üzere, ifadesinin

(bbb) üç basamaklı sayılardır. x ile y arasında kaç tane asal sayı vardır? A)0 B)1 C) 2 D) 3 E) x, y, z reel sayılar olmak üzere, ifadesinin 4 () ve (bb) iki bsmklı syılr, () ve 1 x=15! +1 y=15!+16 olmk üzere, (bbb) üç bsmklı syılrdır x ile y rsınd kç tne sl syı vrdır? A)0 B)1 C) D) 3 E) 4 b + bb + bbb = 6 olduğun göre, b çrpımı en çok kçtır?

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Mtemtk Deneme Sınvı 8. sısının pozitif tek tmsı bölenlerinin sısı kçtır? 8. olmk üzere; kesrinin değeri şğıdkilerden hngisi olmz?. (8!) sısının sondn kç bsmğı sıfırdır? 8. ifdesinin sonucu kçtır? (

Detaylı

ÜÇGENDE BENZERLİK. Benzerlik. Benzerlik Oranı. Uyarı

ÜÇGENDE BENZERLİK. Benzerlik. Benzerlik Oranı. Uyarı ÜÇN NZRLİK enzerlik eometride benzerlik kvrmı görsel olrk birbiri ile ynı oln şekiller için kullnılır. enzer iki şeklin krşılıklı kenrlrı rsınd sbit bir orn vrdır. iz bu bölümde sdece üçgenler rsındki

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlığı'nın 30.12.2010 tarih ve 330 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2011 2012 Öğretim Yılından

Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlığı'nın 30.12.2010 tarih ve 330 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2011 2012 Öğretim Yılından Milli ğitim knlığı, Tlim ve Terbie urulu knlığı'nın 0.1.010 trih ve 0 sılı krrı ile kbul edilen ve 011 01 Öğretim Yılındn itibren ugulnck progrm göz önüne lınrk hzırlnmıştır. u kitb n her hkk skl d r ve

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınvı (Öss) / 7 Hzirn 007 Mtemtik I Sorulrı ve Çözümleri.. 7 işleminin sonucu kçtır? A) B) 9 C) D) E) Çözüm. 7..9.. + işleminin sonucu kçtır? 4 8 A) 8 B) 8 C) 8 D) 4 E) 4 Çözüm + 4 8 8 4+

Detaylı

MATEMATİK.

MATEMATİK. MTEMTİK www.e-ershne.iz. s( \ ) = 6, s( \ ) = 8 tür. kümesinin lt küme syısı ise, kümesinin elemn syısı kçtır?... D. 7 Ynıt:. s( ) =? s( ) = = s( ) = 6 8 s( ) = 6 + + 8 =. Rkmlrı frklı üç smklı üç oğl

Detaylı

MATEMATİK 2 TESTİ (Mat 2)

MATEMATİK 2 TESTİ (Mat 2) 009 - ÖSS / MT- MTEMTİK TESTİ (Mt ). u testte sırsıl, Mtemtik ( 8) Geometri (9 7) nlitik Geometri (8 0) lnlrın it 0 soru vrdır.. evplrınızı, cevp kâğıdının Mtemtik Testi için rıln kısmın işretleiniz..

Detaylı

14) ( 2) 6 üslü sayısının kesir olarak yazılışı A) ) 2 3 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 16) -6 2 üslü sayısının eşiti kaçtır?

14) ( 2) 6 üslü sayısının kesir olarak yazılışı A) ) 2 3 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 16) -6 2 üslü sayısının eşiti kaçtır? ÜSLÜ SAYILAR KAZANIM PEKİŞTİRME SORULARI ) üslü syısı şğıdkilerden hngisine eşittir? 6 9 7 ) +++++++ işleminin sonucu şğıdkilerden hngisi ile ifde edilebilir?. + )... işleminin sonucu şğıdkilerden hngisi

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Mtemtk Deneme Sınvı.,, z rdışık pozitif tmsılr ve z olmk üzere; z olduğun göre, kçtır? C). olduğun göre, ifdesinin değeri şğıdkilerden hngisidir? C) 8 6., b, c Z olmk üzere; b c bc c b olduğun göre,,

Detaylı

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise,

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise, BÖÜM DİNAMİ AIŞIRMAAR ÇÖZÜMER DİNAMİ 1 4kg 0N yty M düzle rsınd : rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise uygulnn kuvvet, 1 4 0 N olur M rsınd : M rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise etki eden sürtüne kuvveti,

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

FONKSĐYONLAR MATEMATĐK ĐM. Fonksiyonlar YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FONKSĐYONLAR MATEMATĐK ĐM. Fonksiyonlar YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 YILLAR 00 00 00 005 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - LYS - - - - - - - - FONKSĐYONLAR A ve B oşn frklı iki küme olsun A dn B ye tnımlı f fonksiyonu f : A B ile gösterilir A y tnım kümesi, B ye

Detaylı

İkinci Dereceden Denklemler

İkinci Dereceden Denklemler İkini Dereeden Denkleler İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER TANIMLAR :,, R ve olk üzere + + denkleine, ikini dereeden ir ilineyenli denkle denir Bu denkledeki,, gerçel syılrın ktsyılr, e ilineyen

Detaylı

9. SINIF GEOMETRİ KONU ANLATIMLI SORU BANKASI

9. SINIF GEOMETRİ KONU ANLATIMLI SORU BANKASI 9. SINI GMTRİ NU NLTIMLI SRU NSI u kitb n her hkk skl d r ve kstrem Y nc l k ittir. itb it metin ve sorulr, knk gösterilerek de ols kulln lmz. itb n hz rln fl öntemi tklit edilemez. ISN : 978 0 7 0 steme

Detaylı

LOGARİTMA Test -1. olduğuna göre, x kaçtır? olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 B) 9 C) 16 D) 64 E) 81.

LOGARİTMA Test -1. olduğuna göre, x kaçtır? olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 B) 9 C) 16 D) 64 E) 81. LOGARİTMA Test -. olduğun göre, şğıdkilerden log log log. log olduğun göre, kçtır? 6 6 8. olduğun göre, şğıdkilerden 6. logm olduğun göre, m kçtır? log log log 6 log 6. olduğun göre, şğıdkilerden log log

Detaylı

YGS GEOMETRİ KONU ANLATIMLI SORU BANKASI

YGS GEOMETRİ KONU ANLATIMLI SORU BANKASI YGS GMTRİ NU NLTIMLI SRU NSI u kitb n her hkk skl d r ve kstrem Y nc l k ittir. itb it metin ve sorulr, knk gösterilerek de ols kulln lmz. itb n hz rln fl öntemi tklit edilemez. ISN : 978 0 0 7 0 steme

Detaylı

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21.

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21. Deneme - / Mt MATMATİK DNMSİ. - + -. 0,.., f -, 0, p. 0,. c- m.,,. ^- h.. 7. ^- h 7 - ulunur. +. c m olur.. + + ulunur. ( ) c m + c m. cc m m. c m.. ulunur. evp evp. Sekiz smklı herhngi ir özel syı cdefgh

Detaylı

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k u kit n her hkk skl d r ve kstrem Y nc l k ittir. Kit it metin ve sorulr, knk gösterilerek de ols kulln lmz. Kit n hz rln fl öntemi tklit edilemez. ISN: 978 0 9 8 9 steme dresi kstrem Yıncılık Tlf: (0)

Detaylı

MATRİSLER. r r r A = v v v 3. BÖLÜM. a a L a. v r. a = M a. Matris L L L L. elemanları a ( i = 1,2,..., m ; j = 1,2,... n) cinsinden kısaca A = [ ]

MATRİSLER. r r r A = v v v 3. BÖLÜM. a a L a. v r. a = M a. Matris L L L L. elemanları a ( i = 1,2,..., m ; j = 1,2,... n) cinsinden kısaca A = [ ] 3. BÖLÜM 2 v r = M m v r 2 2 = 22 M m2 v r n n 2n = M mn MTRİSLER gibi n tne vektörün oluşturduğu, r r r = v v v [ L ] 2 n şeklindeki sırlnışın mtris denir. 2 nlitik Geometriden Biliyoruz ki : Mtris 2

Detaylı

Ö.Y.S. 1998. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.Y.S. 1998. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.Y.S. 998 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Üç bsmklı bir doğl syısının ktı, iki bsmklı bir y doğl syısın eşittir. 7 Bun göre, y doğl syısı en z kç olbilir? A) B) C) 8 D) E) Çözüm y 7 7y (, en küçük bsmklı,

Detaylı

LOGARİTMA. çözüm. için. Tanım kümesindeki 1 elemanını değer kümesindeki herhangi. çözüm. çözüm

LOGARİTMA. çözüm. için. Tanım kümesindeki 1 elemanını değer kümesindeki herhangi. çözüm. çözüm LOGARİTMA Üstel Fonksion >0 ve olmk üzere f:r R +, f() = şeklindeki fonksionlr üstel fonksion denir. Üstel fonksionlr birebir ve örtendir. f:r R +, f()=( ) bğıntısının üstel fonksion olup olmdığını inceleiniz.

Detaylı

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; MATEMATİK Üslü Syılr Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK 5.Hft Hedefler Bu üniteyi çlıştıktn sonr; Gerçel syılrd üslü işlemler ypbilecek, Üslü denklem ve üslü eşitsizlikleri çözebileceksiniz.

Detaylı

ÜNİTE - 9 GEOMETRİK CİSİMLER

ÜNİTE - 9 GEOMETRİK CİSİMLER ÜNİ - 9 GMRİK İSİMLR KI İSİMLRİN YÜZY LNLRI V İMLRİ RİZMLR Q ve Q birbirine prlel iki düzlem olsun. iri, diğeri Q düzlemindeki birbirine eş iki çokgenin köşeleri krşılıklı olrk birleştirilirse elde edilen

Detaylı

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k u kit n her hkk skl d r ve kstrem Y nc l k ittir. Kit it metin ve sorulr, knk gösterilerek de ols kulln lmz. Kit n hz rln fl öntemi tklit edilemez. ISN: 978 0 9 8 9 steme dresi kstrem Yıncılık Tlf: (0)

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE KOORDİNAT GEOMETRİYE GİRİŞ

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE KOORDİNAT GEOMETRİYE GİRİŞ Sunum ve Sistematik 1. ÜNİT: TML GOMTRİK KVRMLR V KOORİNT GOMTRİY GİRİŞ KONU ÖZTİ u başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nsıl ullnılır? Tkdim Sevgili Öğrenciler ve eğerli Öğretmenler, ğitimin temeli okullrd tılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hytt bşrılı olmsı beklenemez. Hedefe ulşmks

Detaylı

JOVO STEFANOVSKİ NAUM CELAKOSKİ. Sekizyıllık İlköğretim

JOVO STEFANOVSKİ NAUM CELAKOSKİ. Sekizyıllık İlköğretim JOVO STEFNOVSKİ NUM CELKOSKİ Sekizyıllık İlköğretim Syın Öğrenci! u kitp, ders proğrmınd öngörülen ders mlzemesini öğrenmek için yrdımcı olcktır. Vektörler, öteleme ve dönme hkkınd yeni ilginç bilgiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1)

MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1) ÖSS MT-1 / 008 MTMTİK 1 TSTİ (Mt 1) 1. u testte 0 soru vrdır.. evplrınızı, cevp kâğıdının Mtemtik 1 Testi için yrıln kısmın işretleyiniz. 1. 1 + 4 1 ( ) 4. syısı b 0 ) b syısının kç ktıdır? ) b ) b işleminin

Detaylı

ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN

ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN ÖZEL EGE ORTAOKULU ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN HAZIRLAYAN ÖĞRENCĠLER: Olçr ÇOBAN Sevinç SAYAR DANIġMAN ÖĞRETMEN: Gizem GÜNEL AÇIKSÖZ ĠZMĠR 2014 ĠÇĠNDEKĠLER 1. PROJENĠN AMACI... 2 2. GĠRĠġ... 2 3.

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

1996 ÖYS. Çözüm 1: Çözüm 3: 1. gün x a 2.gün x+5 kitap a sayfa ise 3x+15= 3 3.gün x+10 4.gün x+15 5.gün x+20 Ve 6.gün x+25 hepsi 6x+75=a oluyor.

1996 ÖYS. Çözüm 1: Çözüm 3: 1. gün x a 2.gün x+5 kitap a sayfa ise 3x+15= 3 3.gün x+10 4.gün x+15 5.gün x+20 Ve 6.gün x+25 hepsi 6x+75=a oluyor. 99 ÖYS. Bir sınıftki örencilerin 5 nin fzlsı kız örencidir. Sınıft erkek öğrenci olduğun göre, kız öğrencilerin syısı kçtır? A) B) 8 C) D) E) Çözüm : Sınıftki öğrencilere 5x dersek x+ kızlr ve geri klnlr

Detaylı

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme MTEMT K Uzunluklr Ölçme Çevre ln Zmn Ölçme S v lr Ölçme Hcmi Ölçme Temel Kynk 5 Uzunluklr Ölçme UZUNLUKLRI ÖLÇME Çevremizde metre, sntimetre, milimetre vey bunlr n herhngi ikisi ile söyledi imiz uzunluklr

Detaylı

Matematik Olimpiyatları İçin

Matematik Olimpiyatları İçin ONU NLTIMLI Mtemtik Olimpiytlrı İçin enzerlik LİS MTMTİ OLİMPİYTLRI İÇİN Mustf Yğı, Osmn kiz enzerlik Mustf Yğı Osmn kiz İki çokgenin köşeleri rsınd ire-ir eşleme ypılırs eşleştirilen köşelere krşılıklı

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

Işığın Yansıması ve Düzlem Ayna Çözümleri

Işığın Yansıması ve Düzlem Ayna Çözümleri 2 şığın Ynsımsı ve Düzlem Ayn Çözümleri 1 Test 1 1. 38 38 52 52 Ynsıyn ışının yüzeyin normli ile yptığı çıy ynsım çısı denir. Bu durumd ynsım çısı şekilde gösterildiği gibi 38 dir. 4. şıklı cisminin ve

Detaylı

Cebir Notları Mustafa YAĞCI, Eşitsizlikler

Cebir Notları Mustafa YAĞCI, Eşitsizlikler www.mustfygci.com.tr, 4 Cebir Notlrı Mustf YAĞCI, ygcimustf@yhoo.com Eşitsizlikler S yılr dersinin sonund bu dersin bşını görmüştük. O zmnlr dın sdece birinci dereceden denklemleri içeren mnsınd Bsit Eşitsizlikler

Detaylı

KPSS ÇEVİR KONU - ÇEVİR SORU MATEMATİK

KPSS ÇEVİR KONU - ÇEVİR SORU MATEMATİK MTEMTİK KPSS ÇEVİR KONU - ÇEVİR SORU MTEMTİK EDİTÖR Turgut MEŞE YZR İdris DOĞN ütün hklrı Editör Yyınlrın ittir. Yyınevinin izni olmksızın, kitbın tümünün vey bir kısmının bsımı, çoğltılmsı ve dğıtımı

Detaylı

Diğer kitaplar ve testler için aşağıdaki linki tıklayınız. www.izmirkpsskursu.net. EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ www.izmirkpsskursu.net 0 232 445 21 25

Diğer kitaplar ve testler için aşağıdaki linki tıklayınız. www.izmirkpsskursu.net. EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ www.izmirkpsskursu.net 0 232 445 21 25 EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ 0 5 5 DÜZLEMDE ÇILR Prlel Ġki Doğrunun Bir Kesenle Yptığı çılr: Tnım: Bşlngıç noktsı ortk iki ışının irleşim kümesine çı denir. d 6 5 d 7 8 O OB OB = BO ÇI ÇEġĠTLERĠ. Dr çı: Ölçüsü

Detaylı

AKM 205-BÖLÜM 4-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205-BÖLÜM 4-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 5-BÖÜM -UYGUAMA SORU VE ÇÖZÜMERİ 1. Aşğıd erilen dimi, iki otl ız lnını dikkte lınız: V (, ) (.66.1) i (.7.1) j B kış lnınd ir drm noktsı r mıdır? Vrs nerededir? Kller: 1. Akış dimidir.. Akış -otldr.

Detaylı

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5 Komisyon LES EŞİT ĞRILIK ve SYISL DYLR TMMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 97-605-36-1-5 Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem kdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem kdemi Yy. Eğt. Dn.

Detaylı

Tanım : Merkezi orijin ve yarıçapı 1 birim olan çembere trigonometrik çember veya birim çember denir. y B(0,1) C(1,0)

Tanım : Merkezi orijin ve yarıçapı 1 birim olan çembere trigonometrik çember veya birim çember denir. y B(0,1) C(1,0) BÖLÜM TRİGONOMETRİ.. TRİGONOMETRİK BAĞINTILAR... BİRİM ÇEMBER Tnım : Merkezi orijin ve yrıçpı birim oln çembere trigonometrik çember vey birim çember denir. Trigonometrik çemberin denklemi + y dir.yni

Detaylı

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise;

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise; 4- SAYISAL İNTEGRAL c ϵ R olmk üzere F() onksiyonunun türevi () ise ( F () = () ); Z ` A d F ` c eşitliğindeki F()+c idesine, () onksiyonunun elirsiz integrli denir. () onksiyonu [,] R için sürekli ise;

Detaylı

ALIN DÜZLEMİ: Alın izdüşüm düzlemine paralel veya çakışık olan düzlemlere ALIN DÜZLEMİ denir. (Şekil 2.1)

ALIN DÜZLEMİ: Alın izdüşüm düzlemine paralel veya çakışık olan düzlemlere ALIN DÜZLEMİ denir. (Şekil 2.1) r. Doç. Dr. Mus Glip ÖZK DÜZLEMLERİN İZDÜŞÜMLERİ ir üzlemin üzerine çeşitli noktlmlr ypmk ve üzlem üzerine oğrulr çizmek mümkünür. u neenle üzlemler: ) ynı oğrultu olmyn üç nokt ile, ) ir oğru ve u oğru

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 19 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri 82 E) 9

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 19 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri 82 E) 9 Öğrenci Seçme Sınvı (Öss) / 9 Hzirn 005 Mtemtik Sorulrı ve Çözümleri. 3 (3 ) 3 3 9 (9 ) 9 9 işleminin sonucu kçtır? 0 A) 3 B) 9 C) 7 D) 3 8 E) 9 Çözüm 3 (3 ) 3 3 9 (9 ) 9 9 0 8 3 3 8 80 9 9 3 9 9. 3 3

Detaylı

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın.08.0 ta rih ve sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 0-0 Öğ re tim Yı lın dan iti ba ren uy gu lana cak olan prog ra ma gö re

Detaylı

3.4 İşlem. 3.4.1 İşlem Kavramı. Etkinlik 3.53. Etkinlik 3.52

3.4 İşlem. 3.4.1 İşlem Kavramı. Etkinlik 3.53. Etkinlik 3.52 . İşlm.. İşlm Kvrmı Etkinlik.5 A,,, B,, v C,,5, kümlri vriliyor.. AxB kümsini yzınız.. AxB n C y f ğıntısı f x, y x il y n, küçük olmynı içimin tnımlnıyor. AxB f C f ğıntısını ynki gii ir Vnn şmsı il göstriniz.

Detaylı

8. sınıf ders notları zfrcelikoz@yahoo.com

8. sınıf ders notları zfrcelikoz@yahoo.com III - SAYI ÖRÜNTÜLERİ Htırltm: Syılrı virgülle yrılrk, birbirii rdı dizilmesie syı dizisi, dizideki her bir syıy d terim deir. hrfi verile örütüde syılrı sırsıı belirte semboldür ve ici syıy örütüü geel

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ÜÇGENLERDE EŞLİK VE BENZERLİK Bölüm 4.1. Eşlik

ÜÇGENLERDE EŞLİK VE BENZERLİK Bölüm 4.1. Eşlik Ünite 4 ÜÇGNLR ŞLİK V NZRLİK ölüm 4.1. şlik u ölümde Neler Öğreneceğiz? Üçgenin iç ve dış çılrının ölçüleri toplmını İki üçgenin eşliğini Üçgenin kenrlrı ile çılrı rsındki ilişkiyi Üçgenin kenrlrı rsındki

Detaylı

2011 YGS MATEMATİK Soruları

2011 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. + + ) 8 ) 0 ) 6 ) E). a = 6 b = ( a)b olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 8 E). (.0 ) ) 0, ) 0, ) 0, ) E) 6. x = y = 8 z = 6 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

1981 ÜYS Soruları. 1. Bir top kumaşın önce i, sonra da kalanın ü. satılıyor. Geriye 26 m kumaş kaldığına göre, kumaşın tümü kaç metredir?

1981 ÜYS Soruları. 1. Bir top kumaşın önce i, sonra da kalanın ü. satılıyor. Geriye 26 m kumaş kaldığına göre, kumaşın tümü kaç metredir? 98 ÜYS Sorulrı. r top kumşın önce, sonr d klnın ü 5 stılıor. Gere 6 m kumş kldığın göre, kumşın tümü kç metredr? ) 7 ) 65 ) 6 ) 55 ) 5 4. r şekln, u brm uzunluğun göre ln ölçüsü, v brm uzunluğun göre ln

Detaylı

YGS-LYS GEOMETRİ ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1

YGS-LYS GEOMETRİ ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1 YGS-YS GOMTRİ ÖZT ÇÖZÜMRİ TST 1 1. 1. y 1 1 + 1 1ʺ 1 1ʹ 17 0ʹ 1 1ʹ ʹ + ʹ 1ʺ ʹ + ʹ 1ʺ 7 0ʹ 1ʺ 0 0ʹ 1ʺ bulunur. 1 y < + 1 y dir. y < 7 + 1 < 7 0 < < 1 in en büyü tm syı değeri 17 in en üçü tm syı değeri

Detaylı

ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI

ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI ULUSL İLKÖĞRETİM MTEMTİK OLİMPİYTI DENEME SINVI -0 SINVL İLGİLİ UYRILR: * Çoktn seçmeli 0 test sorusundn oluşn sınv süresi 50 dkikdır. * evp kğıdınız, size verilen soru kitpçığının türünü işretlemeyi unutmyınız.

Detaylı

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a.

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a. MTEMTİK BÖLÜM 5 Tşkın, Çetin, bdullyev MTRİS ve DETERMİNNTLR 5 MTRİSLER Tnım : mni,,, j + olmk üzere tüm ij reel syılrdn oluşn m m n n mn tblosun m x n tipinde bir mtrisi denir ve kısc şeklinde gösterilir

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

) = 5 = 0,5 Ö.S.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. işleminin sonucu kaçtır? A) 3 B) 9 C) 27 D) Çözüm 1 = 3. isleminin sonucu kaçtır?

) = 5 = 0,5 Ö.S.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. işleminin sonucu kaçtır? A) 3 B) 9 C) 27 D) Çözüm 1 = 3. isleminin sonucu kaçtır? Ö.S.S. 00 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. ( 9 (9 9 9 işleminin sonucu kçtır? 0 A B 9 C 7 D 8 E 9 Çözüm ( 9 (9 9 9 0 8 8 80 9 9 9 9.. 4 isleminin sonucu kçtır? A 4 B 4 C D E 4 Çözüm 4 4.(.(. 4.( ².( 4.

Detaylı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 1 Nisan 2012. Matematik Soruları ve Çözümleri

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 1 Nisan 2012. Matematik Soruları ve Çözümleri Yükseköğretime Geçiş Sınvı (Ygs) / Nisn 0 Mtemtik Sorulrı ve Çözümleri. 0,5, işleminin sonuu kçtır? 0,5 0, A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7 Çözüm 0,5 0,5, 0, 05 50 5.5.4 5.5. 4 4 0 5 .. 4.6 6 işleminin sonuu

Detaylı

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS Rsonel Sılr YILLAR 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 ÖSS-YGS RASYONEL SAYILAR KESĐR: Z ve 0 olmk üzere şeklindeki ifdelere kesir denir p pd kesirçizgisi KESĐR ÇEŞĐTLERĐ: kesri için i) < ise kesir sit kesirdir

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 4.

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki TEMEL MATEMAT K TEST  bölümüne iflaretleyiniz. 4. TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevplyc n z soru sy s 40 t r + u bölümdeki cevplr n z cevp k d ndki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflretleyiniz.. ( + )y + = 0 (b ) + 4y 6 = 0 denklem sisteminin çözüm

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A.

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A. eneme - / Mt MTEMTİK ENEMESİ. c - m. c - m -.., bulunur. y. 7, + 7 y + + 00 y + + + y + +, y lınr ı.. ^ - h. ^ + h. ^ + h ^ - h. ^ + h - & & bulunur.. ΩΩΩΩΔφφφ ΩΩφφ ΩΩΔφ 0 evp. ise ^ h ^h 7 ise ^ 7h b

Detaylı

Örnek...2 : x=2, x=4, y=2, y= 5 doğruları arasında kalan

Örnek...2 : x=2, x=4, y=2, y= 5 doğruları arasında kalan KAT CİSİMLERİN HACİMLERİ Örnek...2 : =2, =4, =2, = 5 doğrulrı rsınd kln ölgenin O ekseni etrfınd 360 o döndürülm esi le oluşck ktı cism in hcm ini ulunuz İNTEGRAL İLE HACİM HESAB 1. X EKSENİNDE DÖNDÜRMELER

Detaylı

Çevre ve Alan. İlköğretim 6. Sınıf

Çevre ve Alan. İlköğretim 6. Sınıf Çevre ve Aln İlköğretim 6. Sınıf Çevre Merhb,ilk olrk seninle birlikte evin çevresini bulmy çlışlım Kırmızı çizgiler evin çevre uzunluğunu verir. Çevre Şimdi sır futbol shsınd Çevre Şimdi,Keloğlnın Pmuk

Detaylı