Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu"

Transkript

1 407 9 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III.9- Sayı: 894) No. Kabul tarihi II. 9 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( 0 8 7) lira ve yatırım için de, bağlı (A/) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira tahsisat verilmiştir. MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı na karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira tahmin edilmiştir. MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin yatırım ndan ikinci maddedeki varidat ile karşılanamıyan ( 7 77) liralık açık, akdolunacak iç istikraz hâsılı ile kapatılır. MADDE 4. a) 9 Bütçe yılı içerisinde millî müdafaa ihtiyaçları için Birleşik Amerika'dan askerî yardım yoliyle veya sair suretlerle fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini bir taraftan, bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla açılacak bir fasla varidat ve mukabilini Millî Müdafaa Vekâleti Bütçesinde açılacak hususi bir fasla tahsisat ve masraf kaydetmeye ve sözü geçen Vekâlet Bütçesinin (A/l) ve (A/) cetvelleriyle bu cetveldeki fasıl ve maddeler arasında bu suretle tahsisat kaydedilen miktarları geçmemek üzere aktarmalar yapmaya; b) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki karşılık paralar hesabında toplanan Türk liralarından millî müdafaa hizmetleri için Birleşik Amerika Hükümeti ile mutabık kalınarak yapılacak liberasyonlar mukabilinde hususi kanunu gereğince kaydolunan tahsisat nıiktarmca sözü geçen Vekâlet Bütçesinin (A/l) ve (A/) cetvelleriyle bu cetvellerdeki fasıl ve maddeler arasında aktarmalar yapmaya; c) (b) fıkrasında yazılı karşılık paralar hesabında toplanan Türk liralarından Umumi Bütçeye dâhil daireler hizmetleri için aynı suretle yapılacak liberasyonlar miktarmca hususi kanuna tevfikan ilgili daireler bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak fasıl ve maddelerine kaydolunan tahsisatları Millî Müdafaa Vekâleti Bütçesinin (A/l) ve (A/) cetvellerinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine aktarmaya; icra Vekilleri Heyeti mezundur. Ancak yukardaki fıkralar gereğince yapılacak aktarmalar yekûnu (00) milyon lirayı geçemez. MADDE. Yapılmış ve yapılacakbağıtlara istinaden 9 Bütçe yılı içinde kısa süreli avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya ve en çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmaya ve banka ve ortaklıkların Hazineye yatırmak isteyecekleri paraları alarak karşılığında Hazine bonoları vermeye Maliye Vekili mezundur. Şu kadar ki, hususi kanunlarm verdiği mezuniyetler dışında çıkarılacak Hazine bonoları (0) milyon lirayı geçemez. Hazinede bulunan millî esham ve tahviller karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek krediler veya bunların satış bedelleriyle uzun süreli Devlet tahvilleri

2 No. 07 _ 408. III. 9 satmalmaya veya bu karşılıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklıklardaki katılma paylarını ödemeye ve icra Vekilleri Heyâti karariyle bu türlü ortaklıklara ilişkin katılma senetlerini satmalmaya Maliye Vekili mezundur. MADDE. Dairelerin 0. VI. 99 tarihli ve sayılı Kanunun 9 ncu maddesine giren hizmetlileriyle avın kanunun geçici 4 ncü maddesinde sözü geçen maaşlı memurları, bağlı (D) işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait kadrolar da, bağlı (S) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 9 bütçe yılında (D) işaretli cetveldeki hizmetli kadrolarında vâki ücret değişiklikleri dolayısiyle 9 yılma nazaran almakta oldukları ücretleri azalmış olanlara aradaki farkın ödenmesine 9 bütçe yılında da devam olunur. sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için icra Vekilleri Heyeti kararivle kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. MADDE 7.. V. 97 tarihli ve 00 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 9 ncu maddesi gereğince: a) Varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümleri gösteren (C) cetveli; b) Kanunla bağlanmış, vatani hizmet maaşlarını gösteren (Ç) cetveli; c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunları gösteren (Gr) cetveli: ç) Maliye Vekâleti bütçesinin İ0 neı (ihtiyat tahsisatı) faslından aktarma yapılabilecek fasılları gösteren (F) cetveli; Bu kanuna bağlıdır. MADDE 8. Devlet varidatının, hususi hükümlerine göre tarh ve tahsiline' 9 bütçe yılında da devam olunur. MADDE 9. Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek okul pansiyonları hakkındaki.vdt.9 tarihli ve 88 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren. VI. 9 tarihli ve 00 sayılı Kanunun nci maddesi gereğince öğrencilerden 9 yılı içerisinde alınacak ücretler bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 0.. VT. 9 tarihli ve 00 sayılı Kanunun ncü maddesi gereğince her yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadrolar, bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE. 4 sayılı Harcırah Kanununun, 4, 4, 0 ve 8 nci maddeleri gereğince her yıl Bütçe Kanunu ile tesbiti gereken misil, nispet ve miktarlar ilişik (H) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE. 0. VI. 99 tarihli ve sayılı Kanun ve ekleriyle, çeşitli kuruluş kanunlarındaki kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 9 bütçe yılında kullanılamaz. MADDE. 7. VI. 99 tarihli ve 4 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun nci maddesi gereğince millî müdafaa mükellefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 9 bütçe yılı alım değerleri, bağlı (O) işaretli cetvelde ve 8 nci maddesi gereğince alınacak motorlu taşıtların alım değerleri de, bağlı (P) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

3 No III. 9 MADDE 4. Masraf fasıllarından yapılacak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE. Geçen yıl borçları fasıllarmdaki tahsisat üstünde çıkan ve 94 yılı bütçesinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasıllara Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir bütçe yıllarına ait olup da Muhasebei Umumiye Kanununun 9 ncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 9 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya - ncı kısım fasıllariyle yatırım fasılları artıklarından eski yıllar borçları fasıllarına Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. MADDE.. VI. 99 tarihli ve sayılı Kanunla ilgili borçlardan ödenmesi gerekecek olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği- halde bugüne kadar alacaklılarına verilemiyen tahvillerin karşılıkları 9 bütçe yılında para ile ödenir,. MADDE 7. Mülhak bütçeli idarelerle umumi bütçe dışındaki daire ve müesseselerin, umumi bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her derecedeki yatılı okullarla ecnebi memleketlerde kendi hesaplarına okutacakları öğrenciler için bütçelerine konulmuş olan tahsisatlardan gerekli miktarları, bağlı (B) işaretli cetvele varidat ve bu öğrencilerin her türlü masraflariyle tahsisatına harcanmak üzere bağlı (A/l) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak fasıl ve maddelere tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. MADDE 8. 9 bütçe yılı içinde Millî Müdafaa ihtiyacı için ecnebi memleketlerden getirilecek, İthalât Umumi Tarifesinin (7.0) numarasına giren (Akar yakıt ve madenî yağlar) Gümrük Resmi ve zamlariyle Rıhtım resimleri ve Hazineye, mülhak bütçeli idarelere, hususi idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, hare ve zamlarmdan ve ardiye ücretlerinden muaftır. MADDE 9. Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 4. III. 90 tarihli ve sayılı Kanunun ek 9 ncu maddesinin nci fıkrası hükümleri 9 Bütçe yılında uygulanmaz. MADDE 0. Bedeli 7 Mayıs 98 tarihli ve sayılı Kanunla tasdik olunan Anlaşma ile temin edilen (0) milyon isterlinlik krediden ödenmek üzere Umumi Bütçeye dâhil dairelerce yapılan malzeme siparişine nıütaallik sözleşmelerde Hükümete aidiyeti kabul edilen Taahhüt vergileri tutarını, bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak hususi fasla varidat, diğer taraftan bu daireler bütçelerinde malzeme bedellerinin masraf kaydı için açılan hususi fasıllara tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. MADDE. 8 sayılı Kanunun çerçevesi dışında, gerek Birleşik Amerika'dan ve gerek diğer memleketler ve beynelmilel teşekküllerden, yapılmış ve yapılacak anlaşmalar gereğince bâzı hizmetler veya taahhütler karşılığı olarak muayyen maksatlara tahsis edilmek üzere 9 malî yılı içinde temin edilecek yardımların Türk lirası karşılıklariyie, malzeme ve hizmet bedellerini bir taraftan Bütçeye varidat, diğer taraftan ilgili daire Bütçesine' tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur.

4 No. 07 4İÖ -. m 9 MADDE. Bu kanun hükümleri Mart 9 tarihinden itibaren mer'idir. MADDE. Bu kanun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur. 8 Şubat 9 A/l CETVELİ Daireler Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cumhur Divanı Muhasebat Reisliği Başvekâlet Şûrayı Devlet Reisliği Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü İstatistik Umum Müdürlüğü Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü Diyanet İşleri Reisliği Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü Adliye Vekâleti Millî Müdafaa Vekâleti Dahiliye Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü Jandarma Umum Kumandanlığı Hariciye Vekâleti Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı Maliye Vekâleti Devlet Borçlan Maarif Vekâleti Nafıa Vekâleti İktisat ve Ticaret Vekâleti Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti G-ümrük ve İnhisarlar Vekâleti Ziraat Vekâleti Münakalât Vekâleti Çalışma Vekâleti İşletmeler Vekâleti Lira Yekûn 0 8 7

5 No. 07 4İİ. III 9 A/ CETVELİ Daireler Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cumhur Divanı Muhasebat Reisliği Başvekâlet Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü istatistik Umum Müdürlüğü Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Toprak ve Iskan İşleri Umum Müdürlüğü Adliye Vekâleti Millî Müdafaa Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü Jandarma Umum Kumandanlığı Hariciye Vekâleti Maliye Vekâleti Maarif Vekâleti Nafıa Vekâleti iktisat ve Ticaret Vekâleti Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti Gümrük ve inhisarlar Vekâleti Ziraat Vekâleti Münakalât Vekâleti işletmeler Vekâleti Lira % Yekûn

6 No. 07 _ 4 MASRAF BÜTÇELERİ. III. 9 Î0 - Büyük M. Tahsisatın nev'i Lira îillet Meclisi F. M. Tahsisatın nev'i Lira Birinci kısım - Tahsisat ve benzeri özlük haklar Riyaset tahsisatı Âza tahsisatı 0 Riyaset Divanı tazminatı Murakıp ücreti Azanın harcırahları îkinci Birinci kısım yekûnu kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler Maaşlar Meclis memurları maaşı Millî Saraylar memurları maaşı Koruyucu asker müfrezesi maaşı Meclis memurları açık maaşı Millî Saraylar memurları açık maaşı Geçici hizmetliler ücreti Meclis bahçesi geçici hizmetlileri ücreti Millî Saraylar geçici hizmetlileri ücreti Yeni Meclis binası geçici hizmetlileri ücreti 0 ] II - Başka haklar sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar Meclis memurları çocuk zammı Millî Saraylar memurları çocuk zammı Koruyucu asker müfrezesi çocuk zammı Meclis memurları doğum yardımı Millî Saraylar memurları doğum yardımı Koruyucu asker müfrezesi doğum yardımı Meclis memurları ölüm vardımı Millî Saraylar memurları ölüm yardımı Koruyucu asker müfrezesi ölüm yardımı Ücretler Meclis hizmetlileri ücreti Millî Saraylar hizmetlileri ücreti Ecnebi dil bilenlere sayılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 9 0

7 No III 9 F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i. Lira sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 4, 8 ve 9 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 07 sayılı Kanun gereğince Umumi Kâtibe verilecek temsil tahsisatı Fazla çalışma hakları 0 09 sayılı Kanun gereğince Meclis memur ve hizmetlilerine verilecek fazla çalışma hakları 0 Matbaa memur ve hizmetlilerine verilecek fazla çalışma hakları sayılı Kanun gereğince emniyet memurlarına verilecek er tâyin bedeli 4 sayılı Kanunla doktora ödenecek ihtisas tahsisatı Meclis aydınlatma ve havalandırma Koruyucu asker müfrezesi aydınlatma Meclis ısıtma ve yakacak Koruyucu asker müfrezesi ısıtma ve yakacak 90 Cenaze töreni 0 Millî Saraylar büro 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş 4 öteberi 4 Şehir suyu 0 Aydınlatma 0 Isıtma ve yakacak 80 Hizmetlilerin yiyecek îkinei kısım yekûnu Üçüncü kısım - Yönetim 0 Büro Meclis kırtasiyesi Koruyucu asker müfrezesi kırtasiyesi 0 Meclis döşemesi Meclis demirbaşı Koruyucu asker müfrezesi demirbaşı 4 Meclis öteberi 4 Koruyucu asker müfrezesi öteberi 4 Meclis şehir suyu Basılı kâğıt ve defterler 04 Posta, telgraf ve telefon ücret ve Meclis posta ve telgraf ücretleri Millî Saraylar posta ve telgraf ücretleri Koruyucu asker müfrezesi posta ve telgraf ücretleri Meclis telefon Millî Saraylar telefon Fasü yekûnu Giyecekler Meclis hizmetlileriyle emniyet memurlarına verilecek giyecek 70

8 No III 9 F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira Millî Saraylar hizmetlileri giyecek 07 Harcırahlar Meclis memurları daimî vazife harcırahı Millî saraylar memurları daimî vazife harcırahı Koruyucu asker müfrezesi daimî vazife harcırahı Meclis memurları muvakkat vazife harcırahı Millî Saraylar memurları muvakkat vazife harcırahı Koruyucu asker müfrezesi muvakkat vazife harcırahı sayılı Kanun gereğince Meclis Hesaplarını inceleme Encümeni azasına verilecek harcırahlar sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları Meclis memurları Millî Saraylar memurları 09 Taşıt 'Riyaset otomobili işletme 000 Eiyaset otomobili onarma Başka taşıt Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Basımevi işletme Bahçe Meclis bahçesi Millî Saraylar bahçesi 40 Riyaset temsil ve Riyaset konutu 0 Temsil 0 Konut 404 Koruyucu asker müfrezesi 0 Taymat 0 Giyecekler 0 Erlerin nakliye ücreti 40 Tıbbi ecza ve sağlık malzemesi 4 Yayın 0 Satmalma ve abone 0 Başka her çeşit masraflar 4 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar Parlâmentolararası Birliğine katılma payı Parlâmentolararası Turizm Birliğine katılma payı

9 No. 07 F. M. Tahsisatın nev'i 4 Lira ' F. M. Tahsisatın nev'i. III. 9 Lira Meclis namına kongre, konferans, komisyon, tören ve davetlere iştirak edeceklerin harcırah ve Avrupa Istişari Meclis ve Komisyon toplantılarına katılacakların harcırahları Parlamentolararası Birliği Konferansına iştirak edeceklerin harcırah ve 4 Avrupa Parlâmentolar Birliği Konferansına iştirak edeceklerin harcırah ve Parlamentolararası Turizm Birliği Konferansına iştirak edeceklerin harcırah ve 0 Meclis namına memlekete gelecek ecnebi misafirlerin her çeşit ağırlama 40 Parlamentolararası Türk Grupları Beşinci kısım - Borçlar 0 Geçen yıl borçlan 0 Eski yıllar borçları yılları borçları yılları borçlan 0 0 Karşılıksız borçlar Beşinci kısım yekûnu Altıncı kısım - Yardımlar Çeşitli yardımlar Altıncı kısım yekûnu KISIMLAR YEKÛNU Birinci kısım yekûnu İkinci kısım yekûnu Sigorta Meclis Millî Saraylar Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu Altıncı kısım yekûnu UMUMİ YEKÛN Düşünülmiyen masraflar Steno kursunun gerektirdiği her çeşit masraflar 477 Yeni Meclis binasının gerektirdiği masraflar Dördüncü kısım yekûnu Yatırımlar I - Onarmalar Yapı onarımı ve küçük yapılar 0 Meclis binası 0 Millî Saraylar

10 No. 07 F. M. Tahsisatın nev'i Lira 4 F. M. Tahsisatın nev'i. III 9 Lira 7 0 Koruyucu asker müfrezesi binası İT - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Satmalmacak makine, alet ve malzeme Matbaaya alınacak bir aded zımba makinesi bedeli 000 Saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik ve telefon tesisleri Yatırımlar yekûnu Riyaseti Cumhur Birinci kısım - Tahsisat ve benzeri özlük haklar 0 Reisicumhur tahsisatı ölüm yardımı Birinci kısım yekûnu îkinui kısım - Personel sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 4, 8 ve 9 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı I - Maaşlar ve ücretler Maaşlar Memurlar maaşı Açık maaşı 4 Yaverlik ve başdoktor tahsisatı îkinci kısım yekûnu Ücretler Geçici hizmetliler ücreti II - Başka haklar 498 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar Çocuk zammı Doğum yardımı Üçüncü kısım - Yönetim Büro 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş 40 öteberi 0 Aydınlatma ve havagazı 0 Isıtma

11 No III 9 P. M. Tahsisatın nev'i Lira! F. M. Tahsisatın nev'i Lira Besinci kısım - Borçlar 80 Memur ve hizmetliler yiyecek masraflariyle yiyecekle ilgili diğer masraflar Geçen yıl borçlan EsM yıllar borçlan Karşılıksız borçlar 04 Haberleşme Beşinci kısım yekûnu 7 0 Giyecekler 07 Harcırahlar 0 Daimî vazife harcırahı 0 Muvakkat vazife harcırahı Altıncı kısım - Yardımlar Çeşitli yardımlar Altıncı kısım yekûnu Taşıt işletme Onarma KISIMLAR YEKÛNT T Birinci kısım yekûnu İkinci kısım yekûnu 7 04 Üçüncü kısım yekûnu 9 00 Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu 7 Altıncı kısım yekûnu 000 Dördüncü kısım - Daire hizmetleri UMUMÎ YEKÛN Bahçe, su ve işçi Bahçe Su îşçi ve amele Yatırımlar I - Onarmalar Yapı onanını ve küçük yapılar Yaym 0 Satmalma ve abone 0 Başka her çeşit masraflar II - Satınalma, yapı, tesis ve Sermaye tahsisleri Yeniden alınacak taşıt vasıtalan 000 Dördüncü kısım yekûnu Yatırımlar yekûnu 000

12 No. 07 _ 48. III 9 - Divanı Muhasebat Reisliği F. M. Tahsisatın nev'i Lira P. M. Tahsisatın nev'i Lira İkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler 0 Maaşlar 0 Memurlar maaşı 0 Açık maaşı Ücretler 0 0 Merkez geçici hizmetliler ücreti II - Başka haklar 498 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 Çocuk zammı 0 Doğum yardımı 0 ölüm yardımı Ecnebi dil bilenlere sayılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 44 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 4, 8 ve 9 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 0 Temsil tahsisatı İkinci kîsim yekûnu Üçüncü kısım - Yönetim Büro 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş 40 Öteberi 0 Aydınlatma 0 Isıtma Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve 0 Posta ve telgraf ücreti 0 Telefon 0 Kira bedeli 0 Giyecekler 07 Harcırahlar 0 Daitaî vazife 'harcırahı 0 Muvakkat vazife harcırahı 0 Senelik hesap tetkiki maksadiyle taşraya gönderilecek Divanı Muhasebat murakıp ve muavinlerine verilecek harcırah 40 Ecnebi memleketler harcırahı sayılı Kanun gereğince ödenecek tedâvt ve harcırahları

13 No III. 9 F. M. Tahsisatın nev'i Lira i P. M. Tahsisatın nev'i Lira 09 Taşıt 0 Riyaset otomobili işletme Riyaset otomobili onarma Altıncı kısım - Yardımlar Çeşitli yardımlar Altıncı kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu KISIMLAR YEKÛNU 40 4 Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Temsil Yayın 0 Satmalına ve abone 0 Başka her çeşit masraflar 0 Yerli ve yabancı malî içtihat ve kararların derleme ve tasnif îkinei kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu Altıncı kısım yekûnu UMUMÎ YEKÛN Yatırımlar 4 47 Düşünülmiyen masraflar 000 Kurs Dördüncü kısım yekûnu 00 : 70 I - Onarmalar Yapı onarımı ve küçük yapılar 000 II - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Beşinci kısım - Borçlar 74 Yeni yapı ve esaslı onarmalar Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları 7 Satmalınacak muhasebe ma- Mnaları bedeli ile her türlü Beginci kısım yekûnu Yatırımlar yekûnu

14 No Başvekâlet. III 9 F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira Birinci kısım - Tahsisat ve benzeri özlük haklar 0 Tahsisatlar Başvekil tahsisatı Devlet vekilleri tahsisatı Birinci kısım yekûnu Ecnebi dil bilenlere sayılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek paramükâfatı 44 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 4, 8 ve 9 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı > İkinci kısım vekûnu 9 İkinci kısım - Personel T - Maaşlar ve ücretler Maaşlar 0 Memurlar maaşı 0 Açık maaşı Hizmetliler ücreti Geçici hizmetliler ücreti 04 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri II - Başka haklar ve 498 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 Çocuk zammı 0 Doğum yardımı 0 ölüm. yardımı Fçimcu kısım - Yoneiım Merkez daireleri büro Kırtasiye Millî Savunma Yüksek Kurulu kırtasiye Döşeme Millî Savunma Yüksek Kurulu döşeme Demirbaş Millî Savunma Yüksek Kurulu demirbaş 4 öteberi 4 Millî Savunma Yüksek Kurulu öteberi Aydınlatma Millî Savunma Yüksek Kurulu aydınlatma Isıtma Millî Savunma Yüksek Kurulu ısıtma l Basılı kâğıt ve detftecjej' BagveMlet 900

15 No. 07 F. M. Tahsisatın nev'i Lira 4 P. M. Tahsisatın nev'i. III. 9 Lira 04 Millî Savunma Yüksek Kurulu Posta, telgraf ve telefon ücret ve Posta ve telgraf ücretleri 000 Millî Savunma Yüksek Kurulu posta ve telgraf ücretleri 00 Telefon Millî Savunma Yüksek Kurulu telefon Başvekâlet otomobilleri onarma Devlet vekilleri otomobilleri işletme 4 Devlet vekilleri otomabilleri onarma Matbaa kamyoneti ve motosikletleri işletme * Matbaa kamyoneti ve motosikletleri onarma 4 Ecnebi misafir otomobilleri işletme 4 Ecnebi misafir otomobilleri onarma O Millî Savunma Yüksek Kurulu için kira bedeli 0 Üçüncü kısım yekûnu Giyecekler Başvekâlet Millî Savunma Yüksek Kurulu Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 07 Harcırahlar 0 Daimî vazife harcırahı 0 Muvakkat vazife harcırahı Millî Savunma Yüksek Kurulu muvakkat vazife harcırahı 0 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları 09 Taşıt Başvekâlet otomobilleri işletme Matbaa 0 Ham ve işlenmiş maddeler bedeli 0 işçi gündelikleri 0 Diğer işletme ve yönetim Misafir ağırlama Örtülü tahsisat Arşivler umumi 49 sayılı Kanun ve nizamnamesi gereğince verilecek inönü armağanı Millî Savunma Yüksek Kurulu yayın Dördüncü kısım yekûnu ' 9 0

16 No. 07 F. M. Tahsisatın nev'i 4 Lira F. M. Tahsisatın nev'i. III 9 Lira 0 Beşinci kıstım, - Borçlar Geçen yıl borçlan Dördüncü kısım yekûnu 9 0 Beşinci kısım yekûnu UMUMÎ YEKÛN Eski yıllar borçlan yılları borçları Yatırımlar I - Onarmalar Beşinci kısım yekûnu 7 Matbaada mevcut makina, alet ve malzeme onanan KISIMLAR YEKÛNU Birinci kısım yekûnu II - Satınalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Mabaa için alınacak makina, alet ve malzeme 8 00 ikinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Yatırımlar yekûnu Şûrayı Devlet Reisliği İkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler 0 Maaglar 0 Memurlar maaşı 0 Açık maaşı Hizmetliler ücreti 74 0 II - Başka haklar ve 498 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 Çocuk zammı Doğum yardımı ölüm yardımı 07 Ecnebi dil bilenlere sayılı Kanunun nci maddesi gereğincs ödenecek para mükâfatı sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 4, 8 ve 9 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 0 Temsil tahsisatı İkinci kısım yekûnu 49 89

17 m. 07 F. M. Tahsisatın nev'i 4 Lira F. M. Tahsisatın nev'i l. III 9 Lira Üçüncü kısım - Yönetim 0 Büro 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş 40 Öteberi 0 Aydınlatma Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Yayın 0 Satmalma ve abone 0 Başka her çeşit masraflar Fasıl yekûnu Basılı kâğıt ve deft erler 00 Dördüncü kısım yekûnu Posta, telgraf ve telefon ücret ve 0 Posta ve telgraf ücretleri 0 Telefon Beşinci kısım - Borçlar 00 0 Geçen yıl borçları QG Giyecekler 07 Harcırahlar 0 Daimî vazife harcırahı 0 Muvakkat vazife harcırahı Eski yıllar borçları yılları borçları Beşinci kısım yekûnu sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları Taşıt Reislik otomobili işletme Reislik otomobili onarma KISIMLAR YEKÛNU İkinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu 4 00 UMUMÎ YEKÛN 87

18 No Basın - Yayın ve Turizm U. M. F. M. Tahsisatın nev'i Lira P. M. Tahsisatın nev'i. III 9 Lira 0 İkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler Maaşlar Merkez memurları maaşı Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı Merkez memurları açık maaşı Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar açık maaşı Ücretler Merkez hizmetlileri ücreti Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki hizmetliler ücreti Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar doğum yardımı 000 Merkez memurları ölüm yardımı 000 Vilâyetler ve ecnebi memle ketlerdeki memurlar ölüm yardımı Ecnebi dil bilenlere sayılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 44 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 4, 8 ve 9 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler İkinci kısım yekûnu Geçici hizmetliler ücreti Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri II - Başka haklar ve 498 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Merkez memurları çocuk zammı Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar çocuk zammı Merkez memurları doğum yardımı Üçüncü kısım - Yönetim Merkez daireleri büro Masrafları 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş 40 Öteberi 0 Aydınlatma 0 Isıtma 0 Vilâyetler büro 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş

19 No. 07 P. M. Tahsisatın nev'i Lira 4. III 9 P. M. Tahsisatın nev'i Lira 40 öteberi 0 Aydınlatma 0 Isıtma Vilâyetler taşıtları işletme Vilâyetler taşıtları onarma Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve Merkez posta ve telgraf ücretleri Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri Merkez telefon Vilâyetler telefon Kira bedeli Giyecekler Fasıl Yekûnu Harcırahlar 0 Daimî vazife harcırahı 0 Muvakkat vazife harcırahı 40 Ecnebi memleketler harcırahı 0 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka 498 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları Merkez Vilâyetler Taşıt Merkez taşıtları işletme Merkez taşıtları onarma ö Basın ataşelikleri ve haberler bürosu 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş 40 öteberi 0 Aydınlatma 0 Isıtma 70 Posta, telgraf ve telefon 80 Kira bedeli 9 Daimî vazife harcırahı 9 Muvakkat vazife harcırahı 99 Propaganda Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 40 Temsil 47 Ankara, istanbul ve İzmir radyo istasyon ve stüdyoları yönetim ve işletme 0 Müzik yayınları 0 Söz yayınları 0 Elektrik ve muharrik kuvvet 40 İşletme ve başka her çeşit masraflar 0 Kısa dalga propaganda yayınları her türlü

20 No. 07 F. M. Tahsisatın nev'i 4 -. III 9 Lira F. M Tahsisatın nev'i Lira 4 Yayın, turizm ve propaganda 0 Satmalma ve abone 0 Başka her çeşit yayın 0 Foto - Filim servisi 40 Propaganda 0 Radyo dinleme ve bültenleştirme 0 Turizm umumi ret ve masraflan Altıncı kısım yekûnu KISIMLAR YEKÛNir ikinci kısım yekûnu 8 9 Üçüncü kısım yekûnu 0 00 Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu 4 0 Altıncı kısım yekûnu Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 0 Kurum ve derneklere katılma payı 0 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve ÜMÜMI YEKÛN Yatarımlar I - Onarmalar Dördüncü kısım yekûnu Radyo istasyonlarında mevcut makine, alet ve malzeme onarımı Radyo istasyonlan yapımı her türlü Beşinci kısım - Borçla? 0 Geçen yıl borçlan 0 EsM yıllar borçlan yılları borçları Beşinci kısım yekûnu II - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Motorsuz taşıtlar satmalma karşılığı Yeniden radyo istasyonları kurulması ve mevcut istasyonlann esaslı surette genişletilmesi ve düzenlenmesi masraflan 0 Yeni yapılar 0 Alınacak makine, alei ve malzeme Altıncı kısım - Yardımlar Ajans tahsisatı ve ajans dış muhabirlerinin her türlü üc- Yatırımlar yekûnu 000

21 No. 07 F. M. Tahsisatın nev'i 47. III 9 - İstatistik U. M. Lira ' F. M. Tahsisatın nev'i Lira ikinci kısım - Peibonvl Üçüncü kısmı - Yönetim - Maaşlar \e ücretler 0 Maaşlar 0 Merkez memurları maaşı 89 8 Merkez memurları açık maaşı Ücretler Geçici hizmetliler ücreti Ecnebi uarnan ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri Başka haklar ve 498 sayılı kanun- ar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 0 Çocuk zammı 0 Doğum yardımı 0 Ölüm yardımı Merkez daireleri büro 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş 40 Öteberi 0 Aydınlatma 0 Isıtma 0 Basılı kâğıt ve defterler 04 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 0 Posta ve telgraf ücretleri 0 Telefon Kira bedeli Ecnebi dil bilenlere sayılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 44 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 4, 8 ve 9 ncu maddeleri ve sayılı Kanunun nci maddesinin (G) fıkrası gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler İkinci kısım yekûnu 0 07 Giyecekler Harcırahlar 0 Daimî vazife harcırahı 0 Muvakkat vazife harcırahı 40 Ecnebi memleketler harcırahı 0 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları

22 No III 9 P. M. Tahsisatın nev'i Lira P. M. Tahsisatın nev'i Lira 09 Taşıt Taşıt işletme Taşıt onarma Başka her çeşit masraflar Temsil 47 Çeşitli anket 48 Nüfus sayımı 000 Üçüncü kısım yekûnu 49 0 Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 0 Kâğıt ve zarf masrafı 0 Numarataj ve sayım işlerinin kontrolüne memur edileceklerin harcırahları 0 Sayım memurları yetiştirme 40 Sayım memurları harcırahları için vilâyetlere gönderilecek tahsisat 0 Vilâyetlere gönderilecek diğer masraflar 0 Baskı masrafı 70 Soru kâğıtlarının sevk ve muhafazası için kullanılacak sandık masrafı 80 Sandıkların posta ile şevki 90 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin icabettireceği diğer masraflar Makine fişi ve mültigraf, foto ve sair malzeme satmalına sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları ile başka her çeşit 4 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 0 Kurum ve derneklere katılma payı 0 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve 47 Kurs Memur ve hizmetlilerin kurs 0 Orta - Doğu ve Akdeniz memleketleri zirai istatistikler öğretim merkezi umumi Dördüncü kısım yekûnu 000 Beşinci kısım - Borçlar Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları yılları borçları Yayın 0 Satmalma ve abone 000 Beşinci kısım yekûnu

23 No. 07 F. M. Tahsisatın nev'i Lira 49 F. M Tahsisatın nev'i l.iii 9 Lira Yatırımlar KISIMLAR YEKÛNU İkinci kısmı yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü ıkısum yekûnu Beşinci kısmı yekûnu T - Onarmalar Makina alet ve malzeme onarımı - Satınalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Satmalmacak makina, ve malzeme alet Yatırımlar yekûnu Devlet Meteoroloji İşleri U. M. İkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler 0 Maaşlar Merkez memurları maaşı Vilâyetler memurları maaşı Merkez memurları açık maaşı 0 Vilâyetler memurları açık maaşı Ücretler Merkez hizmetlileri ücreti Vilâyetler hizmetlileri ücreti J Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı persopelig, ücretleri II - Başka haklar 478 ve 498 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Merkez memurları çocuk zammı Vilâyetler memurları çocuk zammı Merkez memurları doğum yardımı Vilâyetler memurları doğum yardımı Merkez memurları ölüm yardımı Vilâyetler memurları ölüm yardımı 40 Yakacak zammı Ecnebi dil bilenlere sayılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 44 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 4, 8 ve 0 ucu maddeleri

24 Ko. S07 F. M, Tahsisatın nev'i Lira 0 - p. M. Tahsisatın nev'i l.iii 9 Lira gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Kira bedeli Merkez Vilâyetler İkinci kısım yekûnu Giyecekler 00 Üçüncü kısım - Yönetim 0 Merkez daireleri büro 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş 40 öteberi 0 Aydınlatma 0 Isıtma 0 Vilâyetler büro 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş 40 öteberi 0 Aydınlatma 0 Isıtma Pasıl yekûnu 0 Basılı kâğıt ve defterler 04 Posta, telgraf ve telefon ücret ve Merkez posta ve telgraf ücretleri Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri Merkez telefon Vilâyetler telefon Harcırahlar 0 Daimî vazife harcırahı 0 Muvakkat vazife harcırahı 0 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka 09 Taşıt Merkez taşıtları işletme Merkez taşıtları onarma Vilâyetler taşıtları işletme Vilâyetler taşıtları onarma sayılı Kanun gereğince Ödenecek tedavi ve harcırahları Merkez 000 Vilâyetler (, Üçüncü kısım yekûnu 4 0 Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 4T - işletme umumi

25 No. 07 F. M. Tahsisatın nev'i Lira 4 F. M. Tahsisatın nev'i. III 9 Lira Beşinci kısım - Boralar 40 Teknik Üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilere verilecek burslar 4 Yayın 0 Satmalma ve abone 0 Başka her çeşit masraflar Geçen yıl borçları 0 Eski yıllar borçları yılları borçlan Beşinci kısım yekûnu Staj sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahlariyle başka her çeşit 0 Teknik yardımdan faydalanılmak suretiyle ecnebi memleketlere staj için gönderileceklerin harcırah ve KISIMLAR YEKÛNU ikinci kısım yekûnu 0 78 Üçüncü kısım yekûnu 4 0 Dördüncü kısım yekûnu 88 0 Beşinci kısım yekûnu 4 0 UMUMİ YEKÛN Fasıl yekunu 00 Yatırımlar 4 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 0 Kurum ve derneklere katılma payı 0 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve 0 Milletlerarası meteoroloji teşkilâtının İstanbul'da yapacağı kongrenin her çeşit I - Onarmalar Yapı onanını ve küçük yapılar Mevcut makina, alet ve malzeme onarımı - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Meteoroloji istasyonları yapı Satmalınacak ve malzemeler makina, alet Memur ve hizmetlilerin kurs Motorsuz taşıtlar satmalma karşılığı Dördüncü kısım yekûnu 88 0J Yatırımlar yekûnu 00

26 No Diyanet İşleri Reisliği. in. 9 F. M. Tahsisatın nev'i Lira P. M. Tahsisatın nev'i Lira İkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler 0 Maaşlar Merkez memurları maaşı Vilâyetler memurları maaşı Merkez memurları açık maaşı Vilâyetler memurları açık maaşı 00 0 Müstahikkini ilmiye maaşı ve fevkalâde tahsisatı (J Ecnebi dil bilenlere sayılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 44 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 4, 8 ve 9 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı İkinei kısım yekûnu Ücretler Merkez hizmetlileri ücreti 00 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 79 7 Hayrat hademesi ücreti 9 70 İçüncü kısım - Yönetim II - Başka haklar ve 498 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Merkez memurları çocuk zammı Vilâyetler memurları çocuk zammı Merkez memurları doğum yardımı Vilâyetler memurları doğum Yardımı Merkez memurları ölüm yardımı Vilâyetler memurları ölüm yardımı 40 Yakacak zammı / Merkez daireleri büro 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş 40 öteberi 0 Aydınlatma 0 Isıtma 0 Vilâyetler büro 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş 40 öteberi 0 Aydınlatma 0 Tsıtma Baaıh kâğıt ve defterler 0 000

27 No. 07 P. M. Tahsisatın nev'i Lira 4G F. M. Tahsisatın nev'i. III. 9 Lira 04 Posta, telgraf ve telefon ücret ve Merkez posta ve telgraf ücretleri Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri Merkez tele fon Vilâyetler telefon masraflan i Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Yayın 0 Satmalma ve abone 0 Başka her çeşit masraflar Kira bedeli Merkez Vilâyetler Memur ve hayrat hademesinin kurs Dördüncü kısım yekûnu Giyecekler 07 Harcırahlar 0 Daimî vazife harcırahı 0 Muvakkat vazife harcırahı Beşinci kısım - Borçlar 0 Geçen yıl borçlan 0 Eski yıllar borçlan yılları borçlan sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları Merkez Vilâyetler Beşinci kısım yekûnu Taşıt Riyaset otomobili işletme 000 Riyaset otomobili onarma 000 KISIMLAR YEKÛNU ikinci kısım yekûnu Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekunu Beşinci kısım yekûnu 00 Üçüncü kısım yekûnu UMDMÎ YEKÛU 497

28 No. 07 P. M. Tahsisatın ney'i Tapu ve Kadastro U. M. Lira P. M. Tahsisatın nev'i. III. 9 Lira İkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler 0 Maaşlar Merkez memurları maaşı 94 8 Vilâyetler memurları maaşı Merkez memurları açık maaşı 0 Vilâyetler memurları açık maaşı Ücretler Merkez hizmetlileri ücreti Vilâyetler hizmetlileri ücreti Vilâyetler memurları doğum yardımı Merkez memurları ölüm yardımı 000 Vilâyetler memurları ölüm yardımı Yakacak zammı sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 4, 8 ve 9 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 4 4 İkinci kısım yekûnu Geçici hizmetliler ücreti Merkez geçici hizmetlileri ücreti Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 8 0 tfçüncü kısım - Yönetim masraflan Merkez daireleri büro masraflan 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş 40 öteberi masraflan 0 Aydınlatma 0 Isıtma II - Başka haklar 478 ve 498 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Merkez memurları çocuk zammı Vilâyetler memurları çocuk zammı Merkez memurları doğum yaıdımj Vilâyetler büro 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş 40 öteberi 0 Aydınlatma 0 Isıtma

29 No. 07 F. M. Tahsisatın nev'i Lira 4 F. M. Tahsisatın nev'i. III. 9 Lira 0 Basılı kâğıt ve defterler 04 Posta, telgraf ve telefon ücret ve Merkez posta ve telgraf ücretleri Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri Merkez telefon Vilâyetler telefon Vilâyetler Taşıt Vilâyetler taşıtları işletme Vilâyetler taşıtları onarma Üçüncü kısım yekûnu Vilâyetler kira bedeli Giyecekler Hizmetliler giyeceği 0 ve 0 sayılı kanunlar gereğince verilecek giyecekler Harcırahlar 0 Daimî vazife harcırahı 0 Muvakkat vazife harcırahı 0 Müfettişler harcırahı 0 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka 70 4 sayılı Kanunun 0 nci maddesine göre verilecek tazminat gündelikleri ile tapulama ve kadastro işlerinde kullanılacakların muvakkat vazife harcırahı sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları Merkez Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Kadastro, tapu yazma heyetleri 0 Nirengi, sınır işaretleri, poligon ve taşıma 0 Belediye ve köy temsilcileri tarafından seçilecek komisyon azaları ile vukuf erbabı ve amele ve geçici jaloneu gündelikleri 0 Kadastrosu ilân edilen yerlerdeki arap harfli tapu kayıtlarının çıkarılması işlerinde merkezde ve taşrada çalıştırılacakların gündelikleri Tapulama Kanunu uygulama umumi Teknik okulda kadastro mühendisi olarak yetiştirilecek öğrencilere verilecek burslar Yayın 0 Satınalma ve abone 000

30 No. 07 F. M. Tahsisatın nev'i 4 Lira I F. M. Tahsisatın nev'i. III. 9 Lira 0 Başka her çeşit masraflar Kurs ve okullar umumi 0 Kadastro Okulu ve kursu umumi Tapulama kursları umumi KISIMLAR YEKÛNU ikinci kısım yekûnu 7 77 Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu 000 UMUMİ YEKÛN Dördüncü kısım yekûnu Yatırımlar Beşinci kısım - Borçlar 0 Geçen yıl borçları I - Onarmalar Makina, alet ve malzeme onarımı Eski yıllar borçları yılları borçları II - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Satüıalınacak makina, ve malzeme alet 4 77 Beşinci kısım yekûnu 000 Yatırımlar yekûnu Toprak ve İskân İşleri U. M. 0 Maaşlar İkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler Merkez memurları maaşı Vilâyetler memurları maaşı Merkez memurları açık maaşı 0 Vilâyetler memurları açık maaşı Ücretler Merkez hizmetlileri ücreti Vilâyetler hizmetlileri ücreti

31 No IH. 9 F. M. Tahsisatın nev'i Lira P. M. Tahsisatın nev'i Lira 0 Merkez geçici hizmetlileri ücreti Aydınlatma 0 Isıtma II - Başka haklar ve 498 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Merkez memurları çocuk zammı Vilâyetler memurları çocuk zammı Merkez memurları doğum yardımı Vilâyetler memurları doğum yardımı Merkez memurları ölüm yardımı Vilâyetler memurları ölüm yardımı 40 Yakacak zammı Ecnebi dil bilenlere sayılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 44 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 4, 8 ve 9 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler ikinci kısım yekûnu 8 Üçüncü kısım - Yönetim Merkez daireleri büro 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş 40 öteberi Vilâyetler büro 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş 40 öteberi 0 Aydınlatma 0 Isıtma Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve Merkez posta ve telgraf ücretleri Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri Merkez telefon Vilâyetler telefon masrafla- Jtı 0 Kira bedeli Merkez Vilâyetler 0 Giyecekler Harcırahlar 0 Daimî vazife harcırahı 0 Muvakkat vazife harcırahı 0 Müfettişler harcırahı 40 Ecnebi memleketler harcırahı 0 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka

32 ffo. 07 _4â İ. IH. 9 P. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 70 Kurslar muvakkat vazife harcırahı sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi ve harcırahları Merkez Vilâyetler İskân işleri 0 Yiyecek 0 Giyecek 0 Tedavi 40 Muhacir ve mültecilerin 0 Başka her çeşit masraflar 47 Toprak bayramının gerek tirdiği masraflar C Taşıt Merkez taşıtları işletme Merkez taşıtları onarma Vilâyetler taşıtları işletme Vilâyetler tanıtlan onarma sayılı Kanunun ncii maddesinin (F) fıkrasının nci bendi gereğince araziyi açma 4 Yayın 0 Satmalma ve abone 0 Başka her çeşit masraflar Üçüncü kısım yekûnu Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı iç kongreler ve teknik toplantılar umumi Kurs Dördüncü kısım - Daire hizmetleri Dördüncü kısım yekunu Hayvan yem bedeli Taşıma Toprak işleri taşıma 000 îskân iğleri taşıma Besinci kısım - Borçlar Geçen yıl borçlan Eski yıllar borçlan yılları borçlan sayılı Kanunun 0 nci maddesinin gerektirdiği eşya ve giyecekler Beşinci kısım yekûnu

33 No. 07 F. M. Tahsisatın nev'i 49 - Lira P. M. Tahsisatın nev'i. m. 9 Lira 7 KISIMLAR İkinci kısım yekûnu YEKÛNU Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu II UMUMÎ YEKÛN Yatırımlar Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 47 ve 8 sayılı kanunların 4 ve muvakkat nci maddelerine göre yapılmış ve yapılacak istimlâklerin 7 bedel ve farklarından nakden ödenecekler Satmalınacak makina, alet ve malzemeler 0 Optik aletler ve teknik malzeme Traktör grupları için alınacak traktör, pulluk, alet ve sair malzeme Top. Kom. Nirengi ve poligon tes. her türlü malzeme ve sair sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 47 nci maddesi gereğince açılacak özel fon Yatırımlar yekûnu Adliye Vekaleti Birinci kısım - Tahsisat ve, benzeri özlük haklar 0 Vekil tahsisatı 000 Birinci kısım yekûnu 000 İkinci kısım - Personel Vilâyetler memurlan açık maaşı Ücretler Merkez hizmetlileri ücreti 4 00 Vilâyetler hizmetlileri ücreti I - Maaşlar ve ücretler 0 Maaşlar Merkez memurları maaşı Vilâyetler memurları maaşı 4 0 Merkez memurları açık maa ı 00 0 II - Başka haklar 478 ve 498 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Merkez memurları çocuk zammı 80

34 No. 07 F. M. Tahsisatın nev'i Lira P. M. Tahsisatın nev'i III.98 Lira Vilâyetler memurları çocuk zammı 9 40 Merkez memurlan doğum yardımı 800 Vilâyetler memurlan doğum yardımı Merkez memurları ölüm yardımı Vilâyetler memurlan ölüm yardımı Yakacak zammı Ecnebi dil bilenlere sayılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 44 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 4, 8 ve 9 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler Temsil tahsisatı Hâkim tahsisatı özel kanunu gereğince adlî tababetle ilgili olarak ödenecek tazminat 9 sayılı Kanunun ve 9 ncu maddeleri gereğince mütehassıslara verilecek huzur ücreti İkinci kısım yekûnu 48 0 Döşeme 0 Demirbaş 40 öteberi 0 Aydınlatma 0 Isıtma 0 Vilâyetler büro masraflan 0 Kırtasiye 0 Döşeme 0 Demirbaş 40 öteberi 0 Aydınlatma 0 Isıtma ? fasıl yekûnu Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve masraflan Merkez posta ve telgrajl ücretleri Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri Merkez telefon Vilâyetler telefon Vilâyetler kira bedeli Giyecekler Harcırahlar 0 Daimî vazife harcırahı 0 Muvakkat vazife harcırahı 0 Müfettişler harcırahı C Üçüncü kısım - Yönetim Masrafları Merkez daireleri büro 0 Kırtasiye sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafı ve harcırahlan Merkez 000

35 No. 07 P. M. Tahsisatın nev'i Lira 44 F. M. Tahsisatın nev'i. III. 9 Lira Vilâyetler kendiliğinden görmeye ve yapmaya ödevli bulunduğu dâva ve işler Taşıtlar Vekâlet otomobili işletme Vekâlet otomobili onarma, Temyiz Reisliği ve Başmüddeiumumilik otomobilleri işletme 4 Temyiz Reisliği ve Başmüddeiumumilik otomobilleri onarma Merkez taşıtları işletme Merkez taşıtları onarma Vilâyetler taşıtları işletme Vilâyetler taşıtları onarma Üçüncü kısım yekûnu Adlî Tıp Kurulu 0 Müşahede evi yiyecek 0 Yönetim 0 Otopsi sandıkları ve kimyevi ecza satmalma Ceza ve tevkif evleri 0 Yiyecek 0 Doktor ücreti ve ilâç 0 Yönetim 40 Sevk 0 Ceza ve tevkif evleri ile hükümlü çocuk ıslah evlerinde alınacak sağlık tedbirlerinin gerektirdiği masraflar Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 40 Temsil 47 Kovuşturma 0 Suç 0 Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu gereğince adlî müzaheret 0 Ecnebiler istinabe 40 Medeni Kanunla Nüfus Kanunu gereğince müddeiumumiler tarafından açılacak dâvalar 0 Medeni Kanunla ve başk'a kanunlar gereğince hâkimin Mebusların seçim Yayın 0 Satmalma ve abone 0 Başka her çeşit masraflar 0 Adlî kanun, nizamname ve yönetmeliklerin hazırlama ve düzenleme Staj sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin hareırahlariyle başka her çeşit 8 000

36 No. 07 P. M. Tahsisatın nev'i Lira 44 P. M. Tahsisatın nev'i.ih.9 Lira 0 Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 0 Kurum ve derneklere katılma payı Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve Dördüncü kısım yekûnu 0 Beşinci kısım - Borçlar 7 KISIMLAR YEKÛNU Birinci kısım yekûnu 000 ikinci kısım yekûnu 48 Üçüncü kısım yekûnu Dördüncü kısım yekûnu 0 Beşinci kısım yekûnu UMUMİ YEKÛN Yatırımlar I - Onarmalar Adlî Tıp Kurudu alet ve malzemeleri onarımı 00 0 Geçen yıl borçları Eski yıllar borçlan yılları borçları II - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri Adlî Tıp Kurulu için satınalmacak alet ve malzeme Mütedavil sermaye Beşinci kısım yekûnu Yatırımlar yekûnu 00

37 No Millî Müdafaa Vekâleti.m.9 F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira Birinci kısım - Tahsisat ve benzeri özlük haklar 4 Harita Umum Müdürlüğü Vekil tahsisatı Birinci kısım yekûnu İkinci kısım - Personel I - Maaşlar ve ücretler Maaşlar Kara Kuvvetleri Hava Deniz 4 Harita Umum Müdürlüğü Ücretler Kara Kuvvetleri Hava Deniz 4 Harita Umum Müdürlüğü i Geçici hizmetliler ücreti Kara Kuvvetleri Hava Deniz 4 Harita Umum Müdürlüğü II - Başka haklar ve 498 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar Kara Kuvvetleri çocuk zammı Hava Kuvvetleri çocuk zammı Deniz Kuvvetleri çocuk zammı 4 Harita Umum Müdürlüğü çocuk zammı Kara Kuvvetleri doğum yardımı Hava Kuvvetleri doğum yardımı Deniz Kuvvetleri doğum yardımı 4 Harita Umum Müdürlüğü doğum yardımı Kara Kuvvetleri ölüm yardımı Hava Kuvvetleri ölüm yardımı Deniz Kuvvetleri ölüm yardımı 4 Harita Umum Müdürlüğü ölüm yardımı 4 Kara Kuvvetleri yakacak zammı 4 Hava Kuvvetleri yakacak zammı Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri Kara Kuvvetleri Hava Deniz Ecnebi dil bilenlere sayılı Kanunun nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı Hava Kuvvetleri

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.III.1957 - Sayı : 9548) No. Kabul tarihi 6937 28.11.1957 MADDE 1. Devlet Bütçesine giren dairelerin 1957 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Besini Gazete ile ilâm : 1.III. 1954 - Sayı : 8646) No. Kabul tarihi 6297 28.11.1954 MADDE 1. Devlet bütçesine giren dairelerin 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 72 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 31.XII.1946 - Sayt : 6486) No. _ ' Kabul tarihi 4987 16. XII. 1946 BÎRİNİ"! MADDE 1946

Detaylı

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490)

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) 101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) No. Kabul tarihi 4976 23. XII. 1946 BİRİNCİ MADDE 1946 yılı

Detaylı

., _, 463 1956 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1956 - Sayı : 9247) Kabul tarihi 6695 29.11.

., _, 463 1956 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1956 - Sayı : 9247) Kabul tarihi 6695 29.11. ., _, 463 1956 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1956 - Sayı : 9247) No. Kabul tarihi 6695 29.11.1956 MADDE 1. - Devlet bütçesine giren dairelerin 1956 bütçe yılı yatırımlar

Detaylı

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145)

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145) 5 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 99 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı; 75) No. 58.-' *' r Kabul tarihi ' * 7..99 BÎRÎNCl MADDE Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdülrüğü

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA KANUNLAR. 1954 yılı Muvazenei Umumiyeye dahil dairelerin tahsisat ve sarfiyat cetveli

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA KANUNLAR. 1954 yılı Muvazenei Umumiyeye dahil dairelerin tahsisat ve sarfiyat cetveli T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Baçvekalet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur. 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA Sayı: 9929» KANUNLAR 1954 Malî

Detaylı

87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*)

87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*) 87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*) (Resmî Gazete ile yayımı : 1. 3. 1966 - Sayı : 12239) No. Kabul tarihi 752-28. 2. 1966 MADDE 1. Genel bütçeye giren dairelere cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

a? esıiıî Gazete ile ilânı : 1. VI. 194,) - Soy t : 6020)

a? esıiıî Gazete ile ilânı : 1. VI. 194,) - Soy t : 6020) 9 yılı 7 aylık Bütçe Kanunu a? esıiıî Gazete ile ilânı :. VI. 9,) - Soy t : 600) No. 7 Kabul tarihi 9. V. 9 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 9 yılı 7 aylık giderleri için bağlı (A) işaretli

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942)

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942) Ankara 0 Üniversitesi yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. II. - Sayı : ) No. Kabul tarihi. II. MADDE. Ankara Üniversitesi bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150)

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :.. 959 - Sayı,: 050) No. Kabul tarihi 73. II. 959 MADDE. Devlet Hava Meydanları İşletmesi- Umum Müdürlüğü

Detaylı

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu - 807 frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı:. III. 949 - Sayı: 74) No. - Kabul tarihi 47 8..949 BİRİNCİ MADDE Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı giderleri

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

322 Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanunu

322 Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanunu 322 Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 957 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 957 - Sayı t 9549) No. 6924 Kabul tarihi 26. II. 957 MADDE. Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 957 Bütçe yılı yatırımlar

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,58

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,58 GİDERLER HESABI 52.446.5,58 GELİRLER HESABI 74.8.8,79 PERSONEL GİDERLERİ 29.519.1,67 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.427.358, MEMURLAR 28.856.370, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.242.8, Temel Maaşlar

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,20

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,20 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 4.551.686, GELİRLER HESABI 510.497.1,28 PERSONEL GİDERLERİ 274.748.5,53 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 21.473.6, MEMURLAR 250.9.677,37 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 18.579.538,81

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) KBÖ KBÖ 39 06 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 26.326.000 31.820.960 46.381.000 23.834.698 65.073.000 60.808.000 64.538.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 26.326.000 31.820.960 46.381.000

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

KRONİK 1957 YILI MEVZUATI [*]

KRONİK 1957 YILI MEVZUATI [*] KRONİK! 1957 yılı mevzuatı; II. Mahkeme içtihatları; m. Eser tahlil ve tenkitleri. 1 1957 YILI MEVZUATI [*] (l/vti/1957 31/XII/1957) A) Kanunlar; B) T.B.M.M. kararları; C) Tefsirler; D) Nizamnameler; E)

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun _ 3 Ankara Üniversitesi 6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 0,. 6 - Sayı : 30) No. Kabul tarihi 06 4.. 6 HADDE. Ankara Üniversitesi 6

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,06

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,06 Yılı : 27 GİDERLER HESABI 1.5.789.665, GELİRLER HESABI 824.273.918,20 PERSONEL GİDERLERİ 8.298.885,92 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.379.1,38 MEMURLAR 4.476.455,77 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.364.487,71

Detaylı

276 1947 yılı Bütçe Kanunu

276 1947 yılı Bütçe Kanunu 276 947 yılı Bütçe Kanunu No. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. /. 947 - Sayı : 6495) Kabul tarihi 4097 30. Xn. 946 )İKİNCİ MA)I>E Devlet bütçesine giren daireleıiıı 947 yılı giderleri için bağb (A) işaretli

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N)

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N) FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 01.01.2017-30.06.2017 46.35.13.00 ÇİĞLİ BELEDİYESİ (TL) Hesap Yardımcı Hesap Hesap Yardımcı Hesap GİDERİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N) Kodu I II III IV Kodu I II III IV

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 365.182.150,38 GELİRLER HESABI 4.7.5,40 PERSONEL GİDERLERİ 241.462.510,23 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 22.7.348,78 MEMURLAR 218.218.281,35 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 18.266.773,34

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333)

1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333) Devre : XI içtima : 2 S. SAYISI 208 1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333) T. C. e Başvekâlet Kanunlar

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) SONU 39 06 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 65.073.000 65.885.813 81.888.000 57.117.817 82.841.000 88.697.000 93.490.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 65.073.000 65.885.813 81.888.000 57.117.817

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,70

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,70 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 66.522.4,70 GELİRLER HESABI 96.594.3,48 PERSONEL GİDERLERİ 40.225.8,85 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.676.1,49 MEMURLAR 39.177.6,21 Mal ve

Detaylı

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Devre: XI içtimaa Kt\ S. SAYISI : OU 959 Yılı Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/265) T, c. ~~~

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,08

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,08 Yılı : 27 GİDERLER HESABI 459.375.5, GELİRLER HESABI 552.844.242,82 PERSONEL GİDERLERİ 297.970.844,39 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 27.592.162,51 MEMURLAR 274.1.877,15 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.6.1,

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,02

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,02 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 2.847.265, 6 GELİRLER HESABI 850.285.4,55 PERSONEL GİDERLERİ 1.524.773,16 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.789.8,10 MEMURLAR 1.3.653,72 6 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.1.3,98

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,64

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,64 GİDERLER HESABI 250.280.4,64 GELİRLER HESABI 216.586.625, PERSONEL GİDERLERİ 1.210.416,98 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.747.268,22 MEMURLAR 1.865.8,80 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.0.2,87 Temel Maaşlar

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KONU : 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesine istinaden mütenevvi müdürlüklerden mütenevvi kalemler arasında ödenek aktarılması.

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,16

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,16 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 26 GİDERLER HESABI 38.5.1,16 GELİRLER HESABI 52.553.353,95 PERSONEL GİDERLERİ 17.439.676,68 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 333.670,68 MEMURLAR 16.648.278,86 Mal

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,13

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,13 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 163.837.624, GELİRLER HESABI 253.8.3,89 PERSONEL GİDERLERİ 92.593.5,95 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.458.762,40 MEMURLAR 89.879.166,47 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 7.788.822,

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748)

(Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) -94- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1999 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı: 7.7.1999 Sayı: 23748) Kanun No 4395 Kabul Tarihi 29.6.1999 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, öz gelirler, hazine

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,98

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,98 Yılı : GİDERLER HESABI 89.842.981,98 GELİRLER HESABI 4.858.929,22 PERSONEL GİDERLERİ 45.718.5,67 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.948.6,39 MEMURLAR 44.2.3,73 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.515, Temel

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 27 GİDERLER HESABI 1.235.8,38 6 GELİRLER HESABI 4.536.7,27 PERSONEL GİDERLERİ 71.310.872,70 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.693.817,40 MEMURLAR 64.422.5, 6

Detaylı

Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu

Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu 3 950 Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 30.V. 955 - Sayt: 905) No. Kabul tarihi 665 20.V.955 MADDE. 950 Bütçe yılı umumî sarfiyatı, ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

ASGARİ ÜCRET PRİME ESAS KAZANÇ TABAN VE TAVAN MATRAHLARI SAKATLIK (ENGELLİ) İNDİRİM ORANLARI

ASGARİ ÜCRET PRİME ESAS KAZANÇ TABAN VE TAVAN MATRAHLARI SAKATLIK (ENGELLİ) İNDİRİM ORANLARI ASGARİ ÜCRET 16 Yaşından Büyükler için (01.01.2018 31.12.2018) 2.029,50 TL PRİME ESAS KAZANÇ TABAN VE TAVAN MATRAHLARI Taban (01.01.2018-31.12.2018 Tarihleri arası) Tavan(01.01.2018-31.12.2018 Tarihleri

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 GİDERLER HESABI 9.835.758, GELİRLER HESABI 8.894.162,50 PERSONEL GİDERLERİ 75.645.571,49 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.927.573,15 MEMURLAR 74.5.339,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 6.768.274,94 Temel

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 55 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı ; 27.2.964 - Sayı : 642) No. 44 Kabul tarihi 22. 2. 964 MADDE. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için

Detaylı

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N)

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N) FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 01.01.2018-30.06.2018 46.35.13 ÇİĞLİ BELEDİYESİ (TL) 630 01 Personel Giderleri 16.686.599,63 18.091.282,12 11.590.034,41 600 01 Vergi Gelirleri 36.230.963,13 42.369.467,00 40.996.542,94

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına 232 944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve İlâm :.VI. 944 - Sayı : 579) No. Kabul tarihi 4566 29. V. 944 BİRİNCt MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 944 malî yılı masrafları

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,96

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,96 Yılı : 27 GİDERLER HESABI 66.673.3,96 GELİRLER HESABI 71.346.775, PERSONEL GİDERLERİ 23.628.398,93 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.6.4,39 MEMURLAR 22.572.6,58 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.493.571,67

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,93

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,93 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 26 GİDERLER HESABI 1.545.231,93 6 GELİRLER HESABI 8.559.250,42 PERSONEL GİDERLERİ 66.1.837, 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.844.765,56 MEMURLAR 58.738.460,42

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı