Akut geri dönüşümsüz veya son dönem organ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akut geri dönüşümsüz veya son dönem organ"

Transkript

1 Bayındır PANEL Y. Olgular Eşliğinde Fungal İnfeksiyonlar: Solid Organ Nakli Hastalarında Fungal İnfeksiyonlar Dr. Yaşar BAYINDIR 1 1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya Yazışma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Yaşar BAYINDIR İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya Akut geri dönüşümsüz veya son dönem organ yetmezliklerinde hayat kurtarıcı tek tedavi şansı solid organ naklidir. Dünyada ve ülkemizde giderek yaygınlaşmasına, cerrahi teknik, immünsüpresif tedaviler ve önleyici tedbirlere rağmen infeksiyonlar önemli bir risk olarak durmaktadır. İnfeksiyonlar içinde fungal infeksiyonlar ise, en önemli morbidite ve mortalite nedenidir (1,2). En sık görülen ilk üç etken sırasıyla; Candida spp., Aspergillus spp. ve Cryptococcus spp. olarak bilinmektedir. KANDİDA İNFEKSİYONLARI Solid organ nakli hastalarında Candida spp., en yaygın invaziv fungal infeksiyon nedenidir. Bu hastalarda invaziv fungal infeksiyonların yarısından fazlasına neden olmaktadır (3). Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nde 23 nakil merkezinin katıldığı prospektif bir çalışmada, solid organ nakli hastaları arasında 12 aylık kümülatif invaziv kandidiyaz insidansı %1.9 olarak bildirilmiştir (2). En sık ince bağırsak nakli yapılan hastalarda görülmekle beraber sıklık sırasına göre pankreas, karaciğer, böbrek, kalp ve akciğer nakli hastalarında saptanmıştır. Tüm hastalarda invaziv kandidiyazın %64 ü kandidemi, %11 i üriner infeksiyon, %9 u peritonit ile ilişkili olarak değerlendirilmiştir (2). İnvaziv kandidiyaz diğer invaziv mikozlara göre daha erken dönemde genellikle de nakilden sonraki ilk üç ay içinde klasik nozokomiyal infeksiyon şeklinde görülmektedir (3). Ancak, özellikle karaciğer ve ince bağırsak nakli hastaları başta olmak üzere önemli bir kısımda bu periyodun dışında herhangi 156

2 Olgular Eşliğinde Fungal İnfeksiyonlar: Solid Organ Nakli Hastalarında Fungal İnfeksiyonlar bir dönemde de görülebilmektedir (1,2). İnvaziv kandida infeksiyonlarının yaklaşık %50 sinde etken Candida albicans tır. C. albicans dışında ise, en yaygın görülen etken C. glabrata olarak bildirilmektedir. Nötropenik hastalarda önemli patojenler C. krusei ve C. guilliermondii olup, kemik iliği nakli hastalarında daha yaygın olarak görülmektedir. Bu iki etken solid organ nakli hastalarında ise daha nadir görülmekle beraber coğrafik bölge ve merkezlere göre değişebilmektedir (3,4). İnvaziv kandidiyaz için genel hasta grubunda belirlenmiş risk faktörleri, yaş, geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı, santral venöz kateter uygulanması, parenteral beslenme, uzun süreli nötropeni, uzun süre yoğun bakımda kalma, diyabet ve böbrek yetmezliğine bağlı diyaliz uygulamalarıdır. Solid organ nakli hastalarında ise, nakil ameliyatının ve cerrahi anastomozun türü belirleyici olmaktadır (5). Örneğin; karaciğer nakli alıcılarında koledokojejunostomi yapılanlarda koledokokoledokostomi yapılanlara göre daha yüksek oranlarda invaziv kandidiyaz görülmektedir. Bu nedenle son yıllarda mümkün olduğunca koledokokoledokostomi tercih edilmektedir (6). Benzer şekilde enterik drenaj yapılan pankreas nakli hastalarında infeksiyon riski mesane drenajı yapılanlara göre daha yüksek olarak bildirilmektedir (7). Solid organ nakli hastalarında diğer risk faktörleri olarak böbrek yetmezliği, yakın dönemde sitomegalovirüs infeksiyonu, primer greft yetmezliği, erken cerrahi reeksplorasyon ve Candida spp. ile erken kolonizasyon sayılabilir (8). Tanı İnvaziv kandidiyazın kesin tanısı steril vücut bölgesinden mikroorganizmanın izole edilmesine bağlıdır. Kan kültürlerinin invaziv kandidiyazın tansında duyarlılığı değişkendir. Yeni kan kültür teknikleri ile Candida spp. izolasyonu için toplam duyarlılığın %70 olduğu tahmin edilmektedir (9). Bu nedenle kültür dışı tanı yöntemlerinin de kullanımı önemli hale gelmektedir. Örneğin; 1-3 beta-d-glukan (BDG) testinin, invaziv kandidiyaz olduğu kanıtlanmış hastalarda duyarlılığı %70, özgüllüğü %87 dir (3). Bu test invaziv kandidiyaz tanısında yardımcı test olarak kabul edilmektedir. Diğer bir test ise, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) temelli multipleks testler olup geliştirilme aşamasındadır. İnvaziv kandidiyazlı hastalarda kan kültürleri BDG ile birlikte kullanıldığında duyarlılık %79, PCR ile birlikte uygulandığında %98 olarak bildirilmiştir (10). Kandida izolatlarının tür düzeyinde izolasyonu antifungal seçiminde ve daha az olarak da prognozu belirlemede oldukça kritik öneme sahiptir. Germ tüp test ucuz bir test olup, C. albicans ve C. dubliniensis tanımlamasına yardımcıdır. Peptid nükleik asit floresan in situ hibridizasyon (PNA-FISH), pozitif kan kültürlerinde C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. glabrata ve C. krusei yi güvenilir bir şekilde tanımlayabilmektedir (11,12). Kromojenik agar ise, C. albicans, C. tropicalis ve C. krusei izolasyon ve tanımlaması için kullanılmakta ve pigment üretimine bağlı olarak ayırım yapılmaktadır (13). Birçok merkezde kandida türleri için duyarlılık testi rutin olarak uygulanmamakla beraber, üreyen kandida türüne ve lokal verilere göre duyarlılık tahmin edilebilmektedir. Tablo 1 de Candida türlerinin genel duyarlılık paternleri gösterilmektedir. Son üç ay içerisinde flukonazol kullanımı, C. glabrata izolasyonu, invaziv kandidiyaz öncesinde üç ay içerisinde gansiklovir kullanımı, nakil sonrası diyabet ve cinsiyetin; flukonazol direnci ile ilişkili olduğu bir çalışmada gösterilmiştir (14). Solid organ nakli hastalarında klinik olarak anlamlı olarak C. glabrata izole edildi ise, dirençten şüpheleniyor Tablo 1. Kandida türlerinin genel duyarlılık paternleri (3) Türler Flukonazol İtrakonazol Vorikonazol Posakonazol Flusitozin Amfoterisin B Ekinokandinler C. albicans S S S S S S S C. tropicalis S S S S S S S C. parapsilosis S S S S S S S ile R 1 C. glabrata S-DD ile R S-DD ile R S-DD ile R S-DD ile R S S ile I S C. krusei R S-DD ile R S S I ile R S ile I S C. lusitaniae S S S S S S ile R S 1 Ekinokandinlere dirençli C. parapsilosis izolatları nadirdir. S: Duyarlı, I: Orta duyarlı, R: Dirençli, S-DD: Doz bağımlı duyarlı. 157

3 Bayındır Y. veya tedaviye yanıtsızlık varsa duyarlılık testi önerilmektedir (3). Tedavi Solid organ nakli hastalarında invaziv kandidiyaz tedavisi diğer kritik hastalardaki ile benzerdir. Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 2009 yılında kandidiyaz yönetimi için bir kılavuz yayınlamıştır (15). Solid organ nakli hastalarında azol tedavisi sırasında ilaç etkileşimlerinin olabileceği unutulmamalıdır. Özellikle kalsinörin inhibitörleriyle etkileşim olacağından ilaç seviyesi kontrol edilmeli ve azol türevleri başlandı ise kalsinörin inhibitörlerinin dozu azaltılmalıdır. Uzun süreli vorikonazol ve posakonazol tedavisi alan hastalarda ilaç monitörizasyonu önerilmektedir (3). Kandidemi tanısı konulan bir hastaya antifungal tedavi başlarken son üç ay içerisinde azol kullanımının varlığına, herhangi bir antifungal intoleransı öyküsüne, kandida türüne ve lokal duyarlılık verilerine bakarak karar verilmelidir. Organ ve sistem tutulumu araştırılmalıdır. Erken tedavi, tedavi başarısını doğrudan etkilemektedir. Azol maruziyeti olmayan, hafif ya da orta şiddetteki kandidemili ve C. glabrata üreme riski düşük hastalarda ilk basamak tedavi seçeneği hala flukonazol olmasına rağmen, solid organ nakli hastalarına tedavi başlarken hastaya göre tedavi planlanması uygun görülmektedir (3). Ekinokandinler ise hızlı fungusidal aktiviteye sahip olup randomize klinik çalışmalarda yaklaşık %75 başarı gösterdiği bildirilmiştir (16-18). Güvenlik profil avantajı, minimal ilaç etkileşimi nedeniyle orta ve ağır hastalarda, son üç ay içinde azol maruziyetinde, C. krusei ve C. glabrata gibi azol dirençli olabilecek kandida infeksiyonu olan solid organ nakli hastalarında tercih nedeni olabilmektedir. Özellikle böbrek nakli hastaları olmak üzere nefrotoksisite potansiyeli nedeniyle solid organ nakli hastalarında invaziv kandidiyaz tedavisi için lipozomal amfoterisin B dahil amfoterisin B formülasyonlarının yeri sınırlıdır. Genellikle diğer tedavileri tolere edemeyen veya yanıtsız hastalarda genellikle kullanılmaktadır (3). Kandidemili hastalarda mümkünse santral venöz kateterin çıkarılması şiddetle önerilmektedir. Tüm intravasküler kateterlerin çıkarılması gerekliliği tartışmalı olsa da, birçok uzman görüşüne göre eğer kandidemi kaynağı belli değilse kateterin çıkarılması önerilmektedir. Bu hastalarda metastatik komplikasyonları tanımlamak amacıyla funduskopik muayene ve ekokardiyografi yapılmalı, tedavi başlandıktan sonra da saat arayla negatiflik saptanana kadar kan kültürleri alınmalıdır. Metastatik komplikasyonları olmayan hastalarda, kan kültür negatifliği sağlandıktan ve kandidemiye atfedilen semptomlar düzeldikten sonra iki hafta tedaviye devam edilmelidir (15). Metastatik komplikasyonları olan hastalarda daha uzun süreli tedavi gereklidir. Solid organ nakli hastalarında nötropeni de mevcutsa azoller gibi fungustatik antifungaldense, fungusidal olan ekinokandinler veya lipozomal amfoterisin B tercih edilmektedir (3). Ateş veya diğer sistemik infeksiyon belirtilerinin olmadığı solid organ nakli alıcılarındaki kandidüri varlığında genellikle antifungal tedavi önerilmemektedir. Bu konuda prospektif karşılaştırmalı çalışmalar bulunmamasına rağmen, klinik pratikte genellikle kişisel tecrübe ve tercihlere göre davranılmaktadır (3). Asemptomatik kandidürili hastalarda eğer ürolojik girişim planlanmıyor ve nötropeni yoksa genellikle tedavi önerilmemektedir (15). Solunum yolu örneklerinde Candida spp. izolasyonu nadiren invaziv kandidiyaza bağlıdır ve genellikle antifungal tedavi önerilmemektedir. Ancak, kandidaya bağlı anastomotik trakeobronşit olduğundan endişelenilen akciğer nakli hastaları istisna olarak kabul edilmektedir. Trakeobronşitin bronkoskopi ile görülmesi, histolojik olarak gösterilmesi; genellikle uygun örnekte Candida spp. üremesine eşlik etmektedir (3). ASPERGİLLUS İNFEKSİYONLARI Solid organ nakli hastalarının %1-15 inde invaziv aspergilloz gelişmektedir. Mortalite %65-92 arasında değişmektedir (19). Daha yeni bir çalışmada ise solid organ nakli hastalarında invaziv aspergilloza bağlı mortalitenin %22 olduğu bildirilmiştir (20). Alıcılarda ilk bir yıl içindeki tüm ölümlerin % unun invaziv aspergilloza bağlı olduğu tahmin edilmektedir (21). Klinik sonuçlardaki düzelmeye rağmen, solid organ nakli hastalarında invaziv aspergilloz hala önemli bir komplikasyon olarak görülmektedir (19). Solid organ nakli hastalarında nakledilen organın tipinden bağımsız olarak, invaziv aspergilloz gelişimi büyük oranda immünsüpresif ilaçların yoğunluğu dahil immünsüpresyonun net durumuna bağlıdır. Buna rağmen, insidans ve risk faktörleri nakledilen organa göre değişmektedir. Tablo 2 de solid organ nakli alıcılarında invaziv aspergilloz için risk faktörleri gösterilmektedir. Tipik olarak konidiyaların inhalasyonla alınma- 158

4 Olgular Eşliğinde Fungal İnfeksiyonlar: Solid Organ Nakli Hastalarında Fungal İnfeksiyonlar Tablo 2. Solid organ nakli hastalarında invaziv aspergilloz için risk faktörleri (19) Organ nakli İnvaziv aspergilloz için risk faktörleri Karaciğer nakli Retransplantasyon, böbrek yetmezliği (özellikle replasman tedavisi gerektiren), fulminan hepatik yetmezliğe bağlı karaciğer nakli, reoperasyon Akciğer nakli Tek akciğer nakli, erken hava yolu iskemisi, sitomegalovirüs infeksiyonu, rejeksiyon ve artmış immünsüresyon, nakil öncesi aspergillus kolonizasyonu, nakil sonrası bir yıl içinde aspergillus kolonizasyonu, kazanılmış hipogamaglobulinemi (IgG: < 400 mg/dl) Kalp nakli Solunum yol kültürlerinde aspergillus türlerinin izolasyonu, reoperasyon, sitomegalovirüs hastalığı, nakil sonrası hemodiyaliz, nakil sonrası ve öncesi iki ay içinde bir invaziv aspergilloz atağının varlığı Böbrek nakli Hemodiyaliz gerektiren greft yetmezliği, yüksek dozda ve uzun süreli kortikosteroid kullanımı. sı ile invaziv aspergilloz gelişmektedir. Daha az sıklıkta lokal infeksiyonlar cerrahi alan infeksiyonları şeklinde görülmektedir. İnvaziv hastalık akciğer ve akciğer dışı lokalize şekilde seyredebildiği gibi dissemine aspergilloz şeklinde de seyredebilir. Akciğer alıcılarında hava yolu hastalığı trakeobronşit veya bronşiyal anastomotik infeksiyonlar şeklinde görülebilir (19). Tanı İnvaziv aspergillozun başarılı bir şekilde tedavi edilebilmesinin önündeki en büyük engel tanıdaki gecikmedir. İmmünsüprese hastalarda aspergillozun tanısı için bazı kriterler geliştirilmiş olmasına rağmen özellikle akciğer nakli hastalarında olmak üzere serum galaktomannan testinin duyarlılığının düşük olması nedeniyle uygulanabilirliği tam değildir. Bu nedenle Uluslararası Kalp ve Akciğer Transplantasyon Derneği, akciğer nakli hastalarında tanıya yönelik tanı formülasyonu geliştirmiştir (22). Bu tanımlamada olası kategorisi bulunmamaktadır. Bu tanımlamada klinik sendromlar kolonizasyon, trakeobronşit/bronşiyal anastomotik infeksiyon; Aspergillus PCR kullanımı ile ayrılmıştır. Bu tanımlamalar akciğer nakli alıcılarında epidemiyolojik ve müdahale çalışmaları için daha spesifik olabilir (19). Tanı yöntemleri arasında solunum yolu örneklerinden Aspergillus spp. izolasyonu her zaman invaziv hastalık göstergesi olarak değerlendirilmemektedir. Kültür pozitifliğinin önemi nakledilen organa göre değişmektedir. Akciğer alıcılarında izolasyon olasılığı daha yüksek olmasına rağmen, pozitif öngörü değeri düşüktür. Ancak, izolasyon sonraki invaziv aspergilloz için riskin yüksek olduğunu göstermektedir (21). Solid organ nakli hastalarında invaziv aspergillozun erken tanısında galaktomannan testinin kullanımı sınırlı sayıda çalışmada değerlendirilmiştir. Karaciğer alıcılarında duyarlılık %55.6, özgüllük %93.9 olarak bildirilmiştir (23). Bir çalışmada akciğer alıcılarında invaziv aspergilloz için galaktomannan testinin özgüllüğü %95, duyarlılık ise %30 olarak bildirilmiştir (24). Bir meta-analize göre galaktomannan testi kemik iliği nakli hastalarında solid organ nakli alıcılarına göre daha kullanışlı olduğu, solid organ nakli hastalarında duyarlılığın %22, özgüllüğün %84 olduğu bildirilmiştir (25). Bronkoalveoler lavaj ile duyarlılık ve özgüllüğün arttığını bildiren çalışmalar da bulunmaktadır (19). Tedavi Erken antifungal tedavinin başlanması solid organ nakli hastalarında başarılı bir tedavi için kritik öneme sahiptir. Tedavide ilk tercih vorikonazol, lipozomal amfoterisin B veya amfoterisin B lipid kompleks olup, primer tedaviyi tolere edemeyen veya yanıtsız hastalarda alternatif tedavilerin değerlendirilmesi önerilmektedir (19). Aspergillus türlerinden A. terreus tipik olarak polienlere dirençli, vorikonazole duyarlıdır. Ancak, solid organ nakli hastalarında invaziv aspergillozun sadece %5-6 sının A. terreus a bağlı olduğu bildirilmektedir (26). Yapılan çalışmalardaki hasta verileri de göz önüne alındığında ilaç yan etkilerinin azlığı ve başarı oranlarının yüksek olması nedeniyle, solid organ nakli hastaları dahil tüm hasta gruplarında primer tedavinin bir üyesi olarak kabul edilmektedir. Hastalarda plazma vorikonazol ilaç seviyesi, karaciğer aminotransferaz ve kalsinörin inhibitörleri seviyelerinin takibi önerilmektedir (19). İnvaziv aspergillozda kombinasyon tedavisi tam olarak tanımlanmamıştır. Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları Derneği nin güncellenmiş kılavuzuna göre kombinasyon tedavisi kurtarma tedavisi olarak önerilmektedir (27). Uzmanların önemli bir kısmı, özellikle dissemine invaziv aspergilloz veya böbrek yetmezliği gibi kötü prognostik faktörlerin 159

5 Bayındır Y. varlığı gibi daha ciddi formlarda vorikonazol ve kaspofungin gibi bir kombinasyon tedavisini önermektedir (19). İnvaziv aspergillozda optimal tedavi süresi tedaviye yanıt, hastanın altta yatan hastalıkları ve immün duruma göre değişebilmektedir. Tedavi genellikle 12 hafta olmakla beraber, klinik ve radyolojik bulguların kaybolması ve eğer kültür örnekleri alınabiliyorsa üreme olmayana kadar tedavinin sürdürülmesi önerilmektedir (19). Cerrahi ve medikal tedaviye ek olarak immünsüpresyonun azaltılması da önemli bir yardımcı uygulamadır. Siklosporin A veya takrolimus seviyelerinin izlemi ve greft fonksiyonlarının takibi de kritik öneme sahiptir. KRİPTOKOK İNFEKSİYONLARI Kriptokokoz, solid organ nakli hastalarında üçüncü sıklıkta görülen fungal infeksiyondur. Solid organ nakli hastalarında görülen fungal infeksiyonların %8 i kriptokokozdur. İnsidans %0.2 ile %5 arasında değişmektedir (28,29). Tipik olarak nakilden sonra geç dönemde genellikle de ay arasında görülmektedir (30). Büyük olasılıkla ağır immünsüpresyondan dolayı karaciğer ve akciğer nakli hastalarında böbrek nakli hastalarına göre daha erken dönemde 12 aydan önce ortaya çıkabilmektedir (31). Kalsinörin inhibitörlerinin antikriptokokal aktivitesi olduğundan dissemine form daha az görülmekte, hastalık akciğere sınırlı kalabilmektedir. Bir dozdan fazla alemtuzumab veya antitimosit globulin kullanımı ise hastalık riskini artırmaktadır (30). Kriptokokoz genellikle santral sinir sistemi veya pnömoni şeklinde ortaya çıkmaktadır. Ancak, deri ve yumuşak doku, prostat, karaciğer, böbrek, kemik ve eklem gibi birçok bölgeyi tutabilir. Pulmoner hastalık, asemptomatik kolonizasyondan solunum yetmezliğine neden olan ağır akciğer infeksiyonuna kadar değişebilmektedir. Solid organ nakli alıcılarının %33 ünde izole akciğer hastalığı görülebilmektedir (31). Kriptokokozlu nakil hastalarının %50-75 inde tablo akciğer hastalığı veya menenjit şeklindedir (30). Tanı Solid organ nakli hastalarında kriptokokoz tanısının önemli bir amacı infeksiyon bölgesinin ve hastalığın yaygınlığının belirlenmesidir. Bu sayede hastalığın yönetimi planlanmaktadır. Ekstrapulmoner tutulumu değerlendirmek için hastalardan beyin omurilik sıvısı, kan ve idrar kültürü alınmalıdır. İzole pulmoner hastalıkta ise bronkoalveoler sıvısı ve/veya biyopsi alınmalıdır (30). Gram boyama, kültür yanında kriptokokal antijen test tanıda kullanılmaktadır. Galaktomannan ve beta-d glukan gibi diğer serolojik testler tanıya yardımcı değildir. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri de kullanılmaktadır. Diğer organ tutulumlarında biyopsi tanıya yardımcıdır. Tedavi Solid organ nakli hastalarında kriptokokoz tedavisi ile ilgili randomize kontrollü çalışma bulunmamaktadır. Antifungal tedavi seçimi, hastalık bölgesi ve yaygınlığa, net immünsüpresyon durumuna ve hastalığın ciddiyetine dayanmaktadır. Santral sinir sistemi tutulumu, dissemine hastalık veya ağır solunum yolu hastalığı olan hastalarda fungusidal olan polien ve flusitozin tedavisi önerilmektedir. Lipozomal amfoterisin B veya amfoterisin B lipid kompleks ile flusitozin kombinasyonu ile 14 günlük indüksiyon tedavisi sonrasında, sekiz haftalık yüksek doz flukonazol ile konsolidasyon tedavisi ve son olarak düşük doz flukonazol ile 6-12 aylık süpresyon tedavi uygun görülmektedir (30). DİĞER FUNGAL İNFEKSİYONLAR Genel olarak fırsatçı olan fungal etkenlere bağlı infeksiyonlar, solid organ nakli hastalarında artış göstermekte ve farkındalık giderek artmaktadır. Filamentöz mantarlardan Zygomycetes sınıfı (Mucorales) mantarlar, Fusarium, Scedosporium, maya benzeri mikroorganizmalardan Trichosporon, Malessezia ve Rhodotorula ve dematiakoz (koyu pigmentli) mantarlar sayılabilir. Bu mantarlar emerging veya nadir fungal infeksiyonlar olarak bilinmektedir (32). Özel coğrafik bölgelerde görülen histoplazmoz, blastomikoz ve koksidiyomikoz ise endemik mikozlar olarak bilinen fungal infeksiyonlardır. Bu infeksiyonlara başlıca çevresel maruziyet neden olmaktadır. Etkenlerin primer giriş yolu ise solunum yoludur (33). Başlıca immünsüprese hastalarda görülen invaziv fungal infeksiyonlar, solid organ nakli yapılan hastalarda da tanı, tedavi ve önleme stratejilerinde yaşanan zorluklar nedeniyle önemli bir problem olmaya devam etmektedir. Hastane İnfeksiyonları Kongresi-2014 te gerek Solid Organ Nakli Hastalarında Görülen İnfeksiyonlara Yaklaşım Kursu, gerekse Olgular Eşliğinde Fungal 160

6 Olgular Eşliğinde Fungal İnfeksiyonlar: Solid Organ Nakli Hastalarında Fungal İnfeksiyonlar İnfeksiyonlar Paneli nde bu konu örnek olgularla daha geniş bir şekilde tartışılacaktır. KAYNAKLAR 1. Fortun J, Ruiz I, Martin-Davila P, Cuenca Estrella M. Fungal infection in solid organ recipients. Enferm Infecc Microbiol Clin 2012;30(Suppl 2): Pappas PG, Alexander BD, Andes DR, et al. Invasive fungal infections among organ transplant recipients: results of the Transplant-Associated Infection Surveillance Network (TRANSNET). Clin Infect Dis 2010;50: Silveira FP1, Kusne S; AST Infectious Diseases Community of Practice. Candida infections in solid organ transplantation. Am J Transplant 2013;13(Suppl 4): Marr KA, Seidel K, White TC, Bowden RA. Candidemia in allogeneic blood and marrow transplant recipients: evolution of risk factors after the adoption of prophylactic fluconazole. J Infect Dis 2000;181: Hadley S, Samore MH, Lewis WD, Jenkins RL, Karchmer AW, Hammer SM. Major infectious complications after orthotopic liver transplantation and comparison of outcomes in patients receiving cyclosporine or FK506 as primary immunosuppression. Transplantation 1995;59: Collins LA, Samore MH, Roberts MS, et al. Risk factors for invasive fungal infections complicating orthotopic liver transplantation. J Infect Dis 1994;170: Benedetti E, Gruessner AC, Troppmann C, et al. Intraabdominal fungal infections after pancreatic transplantation: Incidence, treatment, and outcome. J Am Coll Surg 1996;183: Marik PE. Fungal infections in solid organ transplantation. Expert Opin Pharmacother 2006;7: Berenguer J, Buck M, Witebsky F, Stock F, Pizzo PA, Walsh TJ. Lysis-centrifugation blood cultures in the detection of tissue-proven invasive candidiasis. Disseminated versus single-organ infection. Diagn Microbiol Infect Dis 1993;17: Nguyen MH, Wissel MC, Shields RK, et al. Performance of Candida real-time polymerase chain reaction, beta-d-glucan assay, and blood cultures in the diagnosis of invasive candidiasis. Clin Infect Dis 2012;54: Wilson DA, Joyce MJ, Hall LS, et al. Multicenter evaluation of a Candida albicans peptide nucleic acid fluorescent in situ hybridization probe for characterization of yeast isolates from blood cultures. J Clin Microbiol 2005;43: Hall L, Le Febre KM, Deml SM, Wohlfiel SL, Wengenack NL. Evaluation of the Yeast Traffic Light PNA FISH probes for identification of Candida species from positive blood cultures. J Clin Microbiol 2012;50: Shibata A, Kaneko T, Makimura K, et al. Comparative study of ability for growth support and species differentiation by colony features on commercial chromogenic agar, Pourmedia Vi Candida and CHROMagar Candida. Nihon Ishinkin Gakkai Zasshi 2008;49: Lockhart SR, Wagner D, Iqbal N, et al. Comparison of in vitro susceptibility characteristics of Candida species from cases of invasive candidiasis in solid organ and stem cell transplant recipients: Transplant-Associated Infections Surveillance Network (TRANSNET), 2001 to J Clin Microbiol 2011;49: Pappas PG, Kauffman CA, Andes D, et al. Clinical practice guidelines for the management of candidiasis: 2009 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2009;48: Mora-Duarte J, Betts R, Rotstein C, et al. Comparison of caspofungin and amphotericin B for invasive candidiasis. N Engl J Med 2002;347: Reboli AC, Rotstein C, Pappas PG, et al. Anidulafungin versus fluconazole for invasive candidiasis. N Engl J Med 2007;356: Pappas PG, Rotstein CM, Betts RF, et al. Micafungin versus caspofungin for treatment of candidemia and other forms of invasive candidiasis. Clin Infect Dis 2007;45: Singh N, Husain S; AST Infectious Diseases Community of Practice. Aspergillosis in solid organ transplantation. Am J Transplant 2013;13(Suppl 4): Steinbach WJ, Marr KA, Anaissie EJ, et al. Clinical epidemiology of 960 patients with invasive aspergillosis from the PATH Alliance registry. J Infect 2012;65: Paterson DL, Singh N. Invasive aspergillosis in transplant recipients. Medicine (Baltimore) 1999;78: Husain S, Mooney ML, Danziger-Isakov L, et al. A 2010 working formulation for the standardization of definitions of infections in cardiothoracic transplant recipients. J Heart Lung Transplant 2011;30: Fortun J, Martin-Davila P, Alvarez ME, et al. Aspergillus antigenemia sandwich-enzyme immunoassay test as a serodiagnostic method for invasive aspergillosis in liver transplant recipients. Transplantation 2001;71: Husain S, Kwak EJ, Obman A, et al. Prospective assessment of Platelia Aspergillus galactomannan antigen for the diagnosis of invasive aspergillosis in lung 161

7 Bayındır Y. transplant recipients. Am J Transplant 2004;4: Pfeiffer CD, Fine JP, Safdar N. Diagnosis of invasive aspergillosis using a galactomannan assay: a meta-analysis. Clin Infect Dis 2006;42: Singh N, Limaye AP, Forrest G, et al. Combination of voriconazole and caspofungin as primary therapy for invasive aspergillosis in solid organ transplant recipients: A prospective, multicenter, observational study. Transplantation 2006;81: Walsh TJ, Anaissie EJ, Denning DW, et al. Treatment of aspergillosis: clinical practice guidelines of the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2008;46:327-f Kontoyiannis DP, Marr KA, Park BJ, et al. Prospective surveillance for invasive fungal infections in hematopoietic stem cell transplant recipients, : Overview of the Transplant-Associated Infection Surveillance Network (TRANSNET) Database. Clin Infect Dis 2010;50: Sun HY, Wagener MM, Singh N. Cryptococcosis in solidorgan, hematopoietic stem cell, and tissue transplant recipients: evidence-based evolving trends. Clin Infect Dis 2009;48: Baddley JW, Forrest GN; AST Infectious Diseases Community of Practice. Cryptococcosis in solid organ transplantation. Am J Transplant 2009;9 Suppl 4: Singh N, Alexander BD, Lortholary O, et al. Cryptococcus neoformans in organ transplant recipients: impact of calcineurin-inhibitor agents on mortality. J Infect Dis 2007;195: Huprikar S, Shoham S. AST Infectious Diseases Community of Practice. Emerging fungal infections in solid organ transplantation. Am J Transplant 2013;13(Suppl 4): Miller R1, Assi M; AST Infectious Diseases Community of Practice. Endemic fungal infections in solid organ transplantation. Am J Transplant 2013;13(Suppl 4):

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Nötropenik hastalarda fungal infeksiyonlar Nötropeni invaziv

Detaylı

Febril Nötropenide Fungal İnfeksiyonlara Klinik Yaklaşım

Febril Nötropenide Fungal İnfeksiyonlara Klinik Yaklaşım Febril Nötropenide Fungal İnfeksiyonlara Klinik Yaklaşım Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara İnvaziv Fungal İnfeksiyonların

Detaylı

İnvazif Kandida İnfeksiyonları Tedavi. Prof. Dr. Nur YAPAR DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

İnvazif Kandida İnfeksiyonları Tedavi. Prof. Dr. Nur YAPAR DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. İnvazif Kandida İnfeksiyonları Tedavi Prof. Dr. Nur YAPAR DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Sunum Planı Düşman: Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye

Detaylı

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim

Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim CANDIDA TÜRLERİNDE DİRENÇ EPİDEMİYOLOJİSİ Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İYİ Kİ DOĞDUNUZ MİNE HOCA GİRİŞ İnvaziv fungal infeksiyonların ve antifungal

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara 1 2 3 İnvaziv aspergillozda mortalite

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Prof. Dr. Neşe Saltoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Candida Epidemiyolojisi. Dr. Nur Yapar Aralık 2009 Çeşme İzmir

Candida Epidemiyolojisi. Dr. Nur Yapar Aralık 2009 Çeşme İzmir Candida Epidemiyolojisi Dr. Nur Yapar 12-13 Aralık 2009 Çeşme İzmir Sunum Planı İnvazif Fungal İnfeksiyon (İFİ) etkenleri Candida infeksiyonlarının sıklığı Etken dağılımındaki değişiklikler Direnç durumu

Detaylı

KANDİDÜRİ Olgu Sunumları

KANDİDÜRİ Olgu Sunumları KANDİDÜRİ Olgu Sunumları Dr Vildan AVKAN-OĞUZ Dokuz Eylül üniversitesi Tıp Fakültesi Ġnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. ÇeĢme / Aralık 2009 Olgu - 1 56 yaģında, erkek hasta ġikayeti yok

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Doç. Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. KAYSERi Erciyes Üniversitesi Hastaneleri 1300 yatak / 10 milyon

Detaylı

Dünden Bugüne Kandida

Dünden Bugüne Kandida Dünden Bugüne Kandida Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Kandidaya İlişkin İyi Bilinenler En sık rastlanan fungal infeksiyon

Detaylı

KANDİDA PROFİLAKSİSİ. Dr. Sema ALP-ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 17 Aralık 2011

KANDİDA PROFİLAKSİSİ. Dr. Sema ALP-ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 17 Aralık 2011 KANDİDA PROFİLAKSİSİ Dr. Sema ALP-ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 17 Aralık 2011 Kandidemi oranı 0.20-0.38 /1000 hastane başvurusu Kandida

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKİL HASTALARINDA FUNGAL KEMOPROFİLAKSİ

KÖK HÜCRE NAKİL HASTALARINDA FUNGAL KEMOPROFİLAKSİ KÖK HÜCRE NAKİL HASTALARINDA FUNGAL KEMOPROFİLAKSİ Prof. Dr. Esin ŞENOL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD PROFİLAKSİ Önlemek istediğimiz şeyin tedavisi

Detaylı

Transplantasyon ve Fungal Enfeksiyonlar Yrd.Doç.Dr. Betil Özhak Baysan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Fırsatçı mikozlar, immünsistemi baskılanmış olgularda önemli bir morbidite

Detaylı

AKILCI ANTİFUNGAL KULLANIMI. Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hst ve Klinik Mikr AD

AKILCI ANTİFUNGAL KULLANIMI. Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hst ve Klinik Mikr AD AKILCI ANTİFUNGAL KULLANIMI Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hst ve Klinik Mikr AD AKILCI ANTİFUNGAL KULLANIMI: Curr Opin Infect Dis 2012, 25:107 115 Hastaların daha iyi tedavi

Detaylı

ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ. Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ. Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD İn Vitro Duyarlılık Test Sonuçları Duyarlı (MİK) Doza bağımlı duyarlı

Detaylı

İnvazif Mantar İnfeksiyonlarında Preemptif Tedavi

İnvazif Mantar İnfeksiyonlarında Preemptif Tedavi İnvazif Mantar İnfeksiyonlarında Preemptif Tedavi Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara Yoğun Bakımlarda Nozokomiyal

Detaylı

Transplantasyon ve Hematoloji Hastalarında Mantar Enfeksiyonları. Dr Zayre Erturan İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Transplantasyon ve Hematoloji Hastalarında Mantar Enfeksiyonları. Dr Zayre Erturan İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD Transplantasyon ve Hematoloji Hastalarında Mantar Enfeksiyonları Dr Zayre Erturan İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD Hematoloji Hastalarında invazif fungal infeksiyonlar Risk sitotoksik kemoterapinin

Detaylı

ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ

ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ STANDART DUYARLILIK YÖNTEMLERİ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİNDE NEYİ, NASIL ve NE ZAMAN UYGULAMALIYIZ? Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Sık Rastlanan Fungal İnfeksiyonlarda Tedavi Kılavuzu: Kriptokokkoz. Dr Meltem Avcı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 13.12.

Sık Rastlanan Fungal İnfeksiyonlarda Tedavi Kılavuzu: Kriptokokkoz. Dr Meltem Avcı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 13.12. Sık Rastlanan Fungal İnfeksiyonlarda Tedavi Kılavuzu: Kriptokokkoz Dr Meltem Avcı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 13.12. 2009/ Çeşme Kriptokok İnfeksiyonları Etken: sıklıkla C. neoformans En

Detaylı

KANDİDA REHBERLERİ. Dr. Hüsnü PULLUKÇU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

KANDİDA REHBERLERİ. Dr. Hüsnü PULLUKÇU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KANDİDA REHBERLERİ Dr. Hüsnü PULLUKÇU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KANDİDALAR Lycaste candida Clematis candida KANDİDALAR KANDİDALAR Bunun için tedavide

Detaylı

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD

DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ HASTA? Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda IFI gelişme riski: Düşük Risk Orta Risk

Detaylı

Invazif Fungal Enfeksiyonlarda Serodiagnoz Prof Dr Zekaver Odabaşı

Invazif Fungal Enfeksiyonlarda Serodiagnoz Prof Dr Zekaver Odabaşı Invazif Fungal Enfeksiyonlarda Serodiagnoz Prof Dr Zekaver Odabaşı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İFİ Diagnostik Yöntemler Chandrasekar P, Eur J Hematol, 2010 GALAKTOMANNAN TESTİ Double sandwich -

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antifungal Profilaksi

Febril Nötropenik Hastada Antifungal Profilaksi Febril Nötropenik Hastada Antifungal Profilaksi Prof. Dr. Rabin SABA Akdeniz ÜTF - MSG Nötropenik Hastada Antifungal Profilaksi Prof. Dr. Rabin SABA Akdeniz ÜTF - MSG Profilaksi TEDAVİ İHTİYACI OLMAYAN

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerinde Mikroorganizma Profilindeki Değişim. Yoğun Bakım Ünitelerinde Mantar Etkenleri Profilindeki Değişim

Yoğun Bakım Ünitelerinde Mikroorganizma Profilindeki Değişim. Yoğun Bakım Ünitelerinde Mantar Etkenleri Profilindeki Değişim Yoğun Bakım Ünitelerinde Mikroorganizma Profilindeki Değişim Yoğun Bakım Ünitelerinde Mantar Etkenleri Profilindeki Değişim Ahmet KALKAN* * Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Nur Yapar. DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara

OLGU SUNUMU. Dr. Nur Yapar. DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara OLGU SUNUMU Dr. Nur Yapar DEÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 25-28 Şubat 2010 Ankara 28 yaşında, erkek Mayıs 2008; T hücreden zengin B hücreli Hodgin Dışı Lenfoma Eylül 2008; 5.

Detaylı

Kandida Enfeksiyonlarında Direnç Sorunu. Dr.Buket Ertürk Şengel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim vearaştırma Hastanesi

Kandida Enfeksiyonlarında Direnç Sorunu. Dr.Buket Ertürk Şengel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim vearaştırma Hastanesi Kandida Enfeksiyonlarında Direnç Sorunu Dr.Buket Ertürk Şengel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim vearaştırma Hastanesi İnvaziv Fungal Enfeksiyonların Literatürde Rapor Edilen Oranları (%)

Detaylı

EKİNOKANDİN GRUBU ANTİFUNGALLER

EKİNOKANDİN GRUBU ANTİFUNGALLER EKİNOKANDİN GRUBU ANTİFUNGALLER Yrd.Doç.Dr. Onur KAYA Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Sepsisli olgu sayısı Gram-negatif bakteriler Gram-pozitif bakteriler

Detaylı

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3 Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı Fungal Etkenler Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SSS enfeksiyonları Mortalite

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

EMPİRİK ANTİFUNGAL TEDAVİ ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR

EMPİRİK ANTİFUNGAL TEDAVİ ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR EMPİRİK ANTİFUNGAL TEDAVİ ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR Doç Dr Zekaver Odabaşı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Antifungal Uygulama Stratejileri Profilaksi:

Detaylı

SİSTEMİK ANTİFUNGAL TEDAVİ. DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD

SİSTEMİK ANTİFUNGAL TEDAVİ. DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD SİSTEMİK ANTİFUNGAL TEDAVİ DR ALPAY AZAP ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD PROFİLAKTİK AMPİRİK PRE-EMPTİF HEDEFE YÖNELİK FUNGAL İNFEKSİYON OLASILIĞI NE

Detaylı

İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Takibinde Takım Çalışması DR. AHMET ÇAĞKAN İNKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ

İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Takibinde Takım Çalışması DR. AHMET ÇAĞKAN İNKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Takibinde Takım Çalışması DR. AHMET ÇAĞKAN İNKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ Son 20 yılda IFH sıklığı arttı Hematolojik maligniteler Kompleks hastalar ve hastalıklar

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Kandida Enfeksiyonlarının Tedavisi. Dr. Mustafa NAMIDURU GÜTF-Enf. Hst ve Kl. Mik. AD.

Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Kandida Enfeksiyonlarının Tedavisi. Dr. Mustafa NAMIDURU GÜTF-Enf. Hst ve Kl. Mik. AD. Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Kandida Enfeksiyonlarının Tedavisi Dr. Mustafa NAMIDURU GÜTF-Enf. Hst ve Kl. Mik. AD. 1 Gaziantep Klasiği 2 Temel Sorunlar: 1. Mortalite ve Morbitidesi Yüksek 2. Her Geçen

Detaylı

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D.

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. OLGU 1 23 yaşında kadın hasta Ateş, yorgunluk ve anemi Lökosit: 6.800/mm3, %8 nötrofil, %26 blast,

Detaylı

SOLİD ORGAN TRANSPLANTASYONUNDA SIK KARŞILAŞILAN FUNGAL ENFEKSİYONLAR

SOLİD ORGAN TRANSPLANTASYONUNDA SIK KARŞILAŞILAN FUNGAL ENFEKSİYONLAR SOLİD ORGAN TRANSPLANTASYONUNDA SIK KARŞILAŞILAN FUNGAL ENFEKSİYONLAR Yard. Doç. Dr. Emel AZAK Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. KLİMİK Aylık Bilimsel

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Doç. Dr. Orhan Yıldız Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri Erciyes Üniversitesi

Detaylı

İnvaziv Fungal İnfeksiyonların Serolojik Tanısı. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

İnvaziv Fungal İnfeksiyonların Serolojik Tanısı. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD İnvaziv Fungal İnfeksiyonların Serolojik Tanısı Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Biyolojik Belirteçler : Galaktomannan Aspergillus türlerinin

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Kandida Türlerinin Dağılımı ve Antifungal Duyarlılıkları

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Kandida Türlerinin Dağılımı ve Antifungal Duyarlılıkları Okmeydanı Tıp Dergisi ():-7, 5 doi:.5/otd.5. Araştırma Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Kandida Türlerinin Dağılımı ve Antifungal Duyarlılıkları Hakan Temiz *, Sevim Temiz **, Şafak Kaya *** * S.B.

Detaylı

Böbrek Transplant Alıcısında Gelişen Perinefrik Kandida Apsesi: Olgu Sunumu

Böbrek Transplant Alıcısında Gelişen Perinefrik Kandida Apsesi: Olgu Sunumu OLGU SUNUMU/CASE REPORT Böbrek Transplant Alıcısında Gelişen Candida Perinephric Abscess in a Renal Transplant Recipient: A Case Report Üner KAYABAŞ 1, İdris ŞAHİN 2, Tamer BAYSAL 3 1 İnönü Üniversitesi

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MANTAR İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ. Dr.İbrahim ERAYMAN NEÜ Meram Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik. Mik. AD.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MANTAR İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ. Dr.İbrahim ERAYMAN NEÜ Meram Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik. Mik. AD. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MANTAR İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ Dr.İbrahim ERAYMAN NEÜ Meram Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik. Mik. AD. İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLAR Artan farkındalık ve tanısal gelişmeler

Detaylı

Yoğun Bakım Ortamında Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Mikroorganizmalar: Yeni ve Yeniden Sorun Olan Mantarlar

Yoğun Bakım Ortamında Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Mikroorganizmalar: Yeni ve Yeniden Sorun Olan Mantarlar Yoğun Bakım Ortamında Yeni ve Yeniden Önem Kazanan Mikroorganizmalar: Yeni ve Yeniden Sorun Olan Mantarlar Salih HOŞOĞLU* * Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

ANTİFUNGAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARINDA GÜNCEL DURUM

ANTİFUNGAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARINDA GÜNCEL DURUM ANTİFUNGAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARINDA GÜNCEL DURUM Dr.Rabin SABA Medstar Hastanesi Antalya EKMUD İZMİR 18.02.2016 EPİDEMİYOLOJİ Hematolojik malignite ve KH nakillerinde en önemli mortalite ve morbidite nedeni

Detaylı

Küf Türlerinin Epidemiyolojisi. Yrd. Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

Küf Türlerinin Epidemiyolojisi. Yrd. Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Küf Türlerinin Epidemiyolojisi Yrd. Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. İnvaziv fungal infeksiyonlar İnsidans Tüm dünyada mortalitesi

Detaylı

ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILMALI? Prof. Dr. Nilgün Çerikçioğlu MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.

ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILMALI? Prof. Dr. Nilgün Çerikçioğlu MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A. ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILMALI? Prof. Dr. Nilgün Çerikçioğlu MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.D 2012 ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ (AFDT) İÇİN GEREKÇELER

Detaylı

HIV/AIDS ve Antifungal Profilaksi

HIV/AIDS ve Antifungal Profilaksi HIV/AIDS ve Antifungal Profilaksi Dr. Gülşen Mermut Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD BAMÇAG Mantar Sempozyumu 13 Aralık 2015-Kuşadası HIV/AIDS Epidemiyoloji

Detaylı

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Febril Nötropeni Grubu. Febril Nötropeni Simpozyumu , Ankara

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Febril Nötropeni Grubu. Febril Nötropeni Simpozyumu , Ankara İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Febril Nötropeni Grubu Febril Nötropeni Simpozyumu 24. 02.2008, Ankara Profilaksiler HPERCVAD (metotreksat+ siklofosfamid+vinkristin+adriablastin+deksametazon) protokolü alan

Detaylı

Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Görülen İnvaziv Kandida İnfeksiyonları: Literatürden Bir Olgu Eşliğinde

Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Görülen İnvaziv Kandida İnfeksiyonları: Literatürden Bir Olgu Eşliğinde OLGU SUNUMU/CASE REPORT Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Görülen İnvaziv Kandida İnfeksiyonları: Literatürden Bir Olgu Eşliğinde Yaşar BAYINDIR 1 1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji HKP Prognostik Faktör Tedavi Önceden antibiyotik kullanımı (90 gün içinde), 5 gün

Detaylı

OLGU SUNUMLARI. Dr. A. Nedret KOÇ. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kayseri

OLGU SUNUMLARI. Dr. A. Nedret KOÇ. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kayseri OLGU SUNUMLARI Dr. A. Nedret KOÇ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kayseri OLGU SUNUMLARI- 1 Olgu-1 Yaş: 26 Cinsiyet: Erkek Tanı:Üç yıldır bifenotipik lösemi Şikayetleri:

Detaylı

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011 SİTOMEGALOVİRUS (CMV) Prof. Dr. Seyyâl ROTA Gazi Ü.Tıp Fakültesi LOW SYSTEMIC GANCICLOVIR EXPOSURE AND PREEMPTIVE TREATMENT FAILURE OF CYTOMEGALOVIRUS REACTIVATION IN A TRANSPLANTED CHILD J Popul Ther

Detaylı

ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları

ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ANTİFUNGAL TEDAVİ: PRE-EMPTİF Mİ EMPİRİK Mİ? Prof. Dr. Ayper SOMER İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Ankara, 28 Şubat 2010 PEDİATRİDE İNVAZİF MANTAR İNFEKSİYONU İÇİN RİSK GRUPLARI

Detaylı

Invaziv Fungal Enfeksiyonlarda Tanı Prof Dr Zekaver Odabaşı

Invaziv Fungal Enfeksiyonlarda Tanı Prof Dr Zekaver Odabaşı Invaziv Fungal Enfeksiyonlarda Tanı Prof Dr Zekaver Odabaşı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İFİ Diagnostik Yöntemler Metod Avantajlar Dezavantajlar Kültür Özgün Altın standart Histopatoloji Etken direk

Detaylı

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI. Dr. Selda SAYIN KUTLU Pamukkale Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI. Dr. Selda SAYIN KUTLU Pamukkale Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI Dr. Selda SAYIN KUTLU Pamukkale Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Mantar ve yabancı cisim infeksiyonları Mantar biyomateryaller Yabancı cisim infeksiyonları

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Neden? Daha az yan etki Ekonomik veriler DİRENÇ! Kollateral hasar! Kinolon Karbapenem Uzun süreli antibiyotik baskısı Üriner Sistem

Detaylı

Gebelikte vulvavagina kandidozu:

Gebelikte vulvavagina kandidozu: Gebelikte vulvavagina kandidozu: Borik asit ile 13 farklı antifungal ilacın CLSI M27-A3 protokolüne göre duyarlılık sonuçları ve dört virulans faktörünün incelenmesi Ayşe Kalkancı 1, Ahmet Barış Güzel

Detaylı

AZOLLER. Doç. Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

AZOLLER. Doç. Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi AZOLLER Doç. Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kandidemi Mortalite Etken % % Mortalite KNS 31.9 21 S aureus 15.7 25 Enterococci 11.1 32 Candida spp. 7.6 38 E. coli 5.7 24 Klebsiella

Detaylı

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU 1 53 yaşında kadın hasta Multiple Miyelom VAD 5 kür Kemoterapiye yanıt yok (%70 plazma hücreleri)

Detaylı

TRANSPLANT HASTASINDA ANTİFUNGAL PROFİLAKSİ

TRANSPLANT HASTASINDA ANTİFUNGAL PROFİLAKSİ TRANSPLANT HASTASINDA ANTİFUNGAL PROFİLAKSİ Dr. Suzan Şahin Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Organ nakli (transplantasyon), vücutta

Detaylı

Yoğun Bakımda Mantar. Dr. İbrahim KURT Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yoğun Bakım BD 17 Şubat 2017

Yoğun Bakımda Mantar. Dr. İbrahim KURT Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yoğun Bakım BD 17 Şubat 2017 Yoğun Bakımda Mantar Dr. İbrahim KURT Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yoğun Bakım BD 17 Şubat 2017 Amanita phalloides (Köygöçüren mantarı, evcikkıran, ölüm meleği

Detaylı

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Uydu Sempozyumu Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Moderatör: Prof.Dr.Volkan Hazar Konuşmacı: Prof.Dr.Ali Bülent Antmen 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016 Denizli

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

Solid Organ Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Antifungal Profilaksi

Solid Organ Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Antifungal Profilaksi DERLEME / REVIEW DOI: 10.4274/mjima.2015.7 Mediterr J Infect Microb Antimicrob Erişim: http://dx.doi.org/10.4274/mjima.2015.7 Solid Organ Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Antifungal Profilaksi Antifungal

Detaylı

TROPENİK HASTALARA TANI VE TEDAVİ

TROPENİK HASTALARA TANI VE TEDAVİ FEBRİL L NÖTROPENN TROPENİK HASTALARA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTES LTESİ İÇ HASTALIKLARI AD/HEMATOLOJİ BD GENEL PRENSİPLER PLER Dr A Zahit Bolaman Profilaktik antibakteriyel

Detaylı

Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda invaziv

Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda invaziv Antifungal Tedavide Kombine Kullanım Esin ŞENOL* * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda invaziv

Detaylı

Antifungal duyarlılık testleri

Antifungal duyarlılık testleri KLİNİK ÖRNEKTEN SONUÇ RAPORUNA MANTAR ENFEKSİYONLARINA LABORATUVAR YAKLAŞIMI Antifungal duyarlılık testleri Dr.Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,Ankara DİRENÇ

Detaylı

Antifungal Yönetimi Dr Sabahat Çeken

Antifungal Yönetimi Dr Sabahat Çeken Antifungal Yönetimi Dr Sabahat Çeken 22.02.2017 Sunum Planı 1. Stewardship tanımı 2. Antifungal yönetimi gerekli mi? 3. Antifungal yönetimi nasıl yapılmalı? 4. Karşılaşılan sorunlar 5. Öneriler Stewardship

Detaylı

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI

ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NDE HEMODİYALİZ KATETER ENFEKSİYONLARI DERYA YAPAR, ÖZLEM AKDOĞAN, İBRAHİM DOĞAN, FATİH KARADAĞ, NURCAN BAYKAM AMAÇ Kateter ile ilişkili enfeksiyonlar,

Detaylı

Mantar İnfeksiyonlarında Biyobelirteçler

Mantar İnfeksiyonlarında Biyobelirteçler Mantar İnfeksiyonlarında Biyobelirteçler Yrd. Doç. Dr. Tümer Güven Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Mantar

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

Febril Nötropenik Hastalara Sistemik Antimikrobiyal Tedavi Uygulaması Multidisipliner Yaklaşım Anketi

Febril Nötropenik Hastalara Sistemik Antimikrobiyal Tedavi Uygulaması Multidisipliner Yaklaşım Anketi Febril Nötropenik Hastalara Sistemik Antimikrobiyal Tedavi Uygulaması Multidisipliner Yaklaşım Anketi Bu anketteki sorulara göre hazırlanacak posterin sahibi meslekdaşımız, 17-19 Mayıs 2013 tarihleri arasında

Detaylı

Antifungal Profilaksi Kılavuzları: Kime, Hangi İlaçla, Ne Süreyle. Dr. Hamdi Akan

Antifungal Profilaksi Kılavuzları: Kime, Hangi İlaçla, Ne Süreyle. Dr. Hamdi Akan Antifungal Profilaksi Kılavuzları: Kime, Hangi İlaçla, Ne Süreyle Dr. Hamdi Akan 29.03.2014 Pro.phy.lax.is ˌprōfəˈlaksəs Kaynak 19. yy: modern Latin, pro- 2 [önce] + Greek phulaxis nöbet tutma. Bir hastalığı

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu: Klinik yansımalar. Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu: Klinik yansımalar. Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu: Klinik yansımalar Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi OLGU 55 yaşında bayan hasta 2003 yıllında diffüz büyük B hücreli NHL tanısı 4 kez

Detaylı

Antifungal profilaksi. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Antifungal profilaksi. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Antifungal profilaksi Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Tedavi Stratejileri Tedavi Profilaksi Ampirik Pre-emptif Etkene yönelik 4 40 1 39

Detaylı

Febril Nötropenide Rehberlerle Antifungal Tedavi. Dr.Hava YILMAZ

Febril Nötropenide Rehberlerle Antifungal Tedavi. Dr.Hava YILMAZ Febril Nötropenide Rehberlerle Antifungal Tedavi Dr.Hava YILMAZ 08.12.2012 Rehberler Rehberler IDSA ECIL NCCN ESCMID ESMO ECIL (European Conference on Infections Leukemia ) IDSA ( Infectious Diseases

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016 PEDİATRİK RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POLYOMAVİRUS BK ENFEKSİYONU Begüm Avcı 1, Esra Baskın 1, Kaan Gülleroğlu 1,Özlem

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

Candida albicans ın Yol Açtığı Rekürren Kandidemi ve Pacemaker Tel İnfeksiyonu: Tedavi Yaklaşımları

Candida albicans ın Yol Açtığı Rekürren Kandidemi ve Pacemaker Tel İnfeksiyonu: Tedavi Yaklaşımları OLGU SUNUMU/CASE REPORT Candida albicans ın Yol Açtığı Rekürren Kandidemi ve Pacemaker Tel İnfeksiyonu: Tedavi Yaklaşımları Recurrent Candidemia and Pacemaker Wire Infection with Candida albicans Sibel

Detaylı

Ruti Ru n ti d n e Man tar Man Enfeksi yon feksi yon ar l ı ar n ı a Laboratu atu ar ar Y akl aşı akl aşı Serolojik ve ve ol M eküler Yönt

Ruti Ru n ti d n e Man tar Man Enfeksi yon feksi yon ar l ı ar n ı a Laboratu atu ar ar Y akl aşı akl aşı Serolojik ve ve ol M eküler Yönt Rutinde Mantar Enfeksiyonlarına Laboratuvar Yaklaşımı; Serolojik ve Moleküler Yöntemler Dr. M. Ali SARAÇLI KASIM 2012 Serolojik tanı Moleküler tanı Annelerin hayali 2/28 MİKOLOJİDE SEROLOJİ Kültür tanımlamasının

Detaylı

Bamçag Bülteni Yapar N. Nisan 2011;2:D18 24 ANTİFUNGAL PROFİLAKSİ

Bamçag Bülteni Yapar N. Nisan 2011;2:D18 24 ANTİFUNGAL PROFİLAKSİ Bamçag Bülteni Yapar N. Nisan 2011;2:D18 24 ANTİFUNGAL PROFİLAKSİ Dr. Nur YAPAR Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Fungusların neden olduğu

Detaylı

Steril pyrüili böbrek nakli hastalarında gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyon test sonuçları

Steril pyrüili böbrek nakli hastalarında gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyon test sonuçları Steril pyrüili böbrek nakli hastalarında gerçek zamanlı multipleks polimeraz zincir reaksiyon test sonuçları Mehmet Sarıer 1, Meltem Demir 2, Şafak Göktaş 3, İbrahim Duman 1, Yücel Yüksel 4, Levent Yücetin

Detaylı

Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji

Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji Metin Korkmaz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji AD İnsandaki Paraziter Hastalıkların

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ Dr. Talât Ecemiş Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Venöz ulaşım yolu Arteriyovenöz şantlar Kateterler

Detaylı

NİLGÜN ÇERİKÇİOĞLU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

NİLGÜN ÇERİKÇİOĞLU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI NİLGÜN ÇERİKÇİOĞLU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI ZİGOMİKOZ : 19. YY. SONU ALMAN PATOLOG OLGU: Absidia corymbifera enfeksiyonu BULAŞ: SPORLARIN SOLUNMASI KONTAMİNE

Detaylı

GALAKTOMANNAN VE BETA-D-GLUKAN TESTLERİ İÇİN KLİNİK ÖRNEK SEÇİMİ SERUM MU, BAŞKA ÖRNEK(LER) Mİ?

GALAKTOMANNAN VE BETA-D-GLUKAN TESTLERİ İÇİN KLİNİK ÖRNEK SEÇİMİ SERUM MU, BAŞKA ÖRNEK(LER) Mİ? X GALAKTOMANNAN VE BETA-D-GLUKAN TESTLERİ İÇİN KLİNİK ÖRNEK SEÇİMİ SERUM MU, BAŞKA ÖRNEK(LER) Mİ? Dr. Gökhan Metan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

İNVAZİF ASPERGİLLOZ KUŞKULU HASTALARDA GALAKTOMANNAN ANTİJEN TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İNVAZİF ASPERGİLLOZ KUŞKULU HASTALARDA GALAKTOMANNAN ANTİJEN TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKEM Derg 2010;24(4):183-187 İNVAZİF ASPERGİLLOZ KUŞKULU HASTALARDA GALAKTOMANNAN ANTİJEN TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Sema KEÇELİ ÖZCAN *, Birsen MUTLU **, Süleyman AKSOY **, Abdulllah HACIHANEFİOĞLU

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

Antifungal Duyarlılık Testleri

Antifungal Duyarlılık Testleri 6. Türkiye EKMUD Kongresi 11-15 Mayıs 2016, Antalya KURS 3: SİSTEMİK FUNGAL ENFEKSİYONLARDA TANI ve TEDAVİ Antifungal Duyarlılık Testleri Prof. Dr. Sevtap ARIKAN AKDAĞLI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak.

Detaylı

İNVAZİF FUNGAL İNFEKSİYONLAR. Doç. Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

İNVAZİF FUNGAL İNFEKSİYONLAR. Doç. Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi İNVAZİF FUNGAL İNFEKSİYONLAR Doç. Dr. Ç.Banu ÇETİN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLAR Son yıllarda, fungal infeksiyonların epidemiyolojisinde değişiklik Candida türleri

Detaylı

İNVAZİF ASPERGİLLOZ DR FERHAT ARSLAN İstanbul Medipol Üniversitesi

İNVAZİF ASPERGİLLOZ DR FERHAT ARSLAN İstanbul Medipol Üniversitesi İNVAZİF ASPERGİLLOZ DR FERHAT ARSLAN İstanbul Medipol Üniversitesi Aspergilloz Allerji Havayolu veya akciğer invazyonu Kutanöz enfeksiyon Akciğer dışı A. Fumigatus;en sık A. Flavus; en allerjik A. Terreus;en

Detaylı

SOLİD ORGAN TRANSPLANTLI HASTALARDA FUNGAL ENFEKSİYONLAR: TANI VE TEDAVİ

SOLİD ORGAN TRANSPLANTLI HASTALARDA FUNGAL ENFEKSİYONLAR: TANI VE TEDAVİ SOLİD ORGAN TRANSPLANTLI HASTALARDA FUNGAL ENFEKSİYONLAR: TANI VE TEDAVİ Dr. Yasemin ERSOY İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunu Planı Solid organ transplant

Detaylı

Aşı İçeriği ve Ülkemize Uyumu

Aşı İçeriği ve Ülkemize Uyumu Yetişkinde Pnömokok Aşılaması: Aşı İçeriği ve Ülkemize Uyumu Prof. Dr. Dilek ARMAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Türkiye de Hastane Ölümleri 1. İskemik

Detaylı

FUNGAL İNFEKSİYONLARDA MİKROBİYOLOJİK TANI- SORUNLAR. Dr. Betil ÖZHAK BAYSAN Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

FUNGAL İNFEKSİYONLARDA MİKROBİYOLOJİK TANI- SORUNLAR. Dr. Betil ÖZHAK BAYSAN Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı FUNGAL İNFEKSİYONLARDA MİKROBİYOLOJİK TANI- SORUNLAR Dr. Betil ÖZHAK BAYSAN Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Candida türleri ve Aspergillus türleri İnvaziv fungal infeksiyon (İFi)

Detaylı

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Maya Türlerinin Vıtek 2 Sistemi ile Tanımlanması ve Antifungal Duyarlılıkları

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Maya Türlerinin Vıtek 2 Sistemi ile Tanımlanması ve Antifungal Duyarlılıkları Araştırma Makalesi Kan Kültürlerinden İzole Edilen Maya Türlerinin Vıtek 2 Sistemi ile Tanımlanması ve Antifungal Duyarlılıkları Distribution and Antifungal Susceptibilities with VITEK 2 system of Yeast

Detaylı

PEDİATRİDE İNVAZİF FUNGAL İNFEKSİYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

PEDİATRİDE İNVAZİF FUNGAL İNFEKSİYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI ANKEM Derg 2013;27(Ek 2):25-31 PEDİATRİDE İNVAZİF FUNGAL İNFEKSİYONLAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Ateş KARA Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Bir yýl içerisinde kan kültürlerinden izole edilen candida türlerinin daðýlýmý ve antifungal duyarlýlýklarý

Bir yýl içerisinde kan kültürlerinden izole edilen candida türlerinin daðýlýmý ve antifungal duyarlýlýklarý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Bir yýl içerisinde kan kültürlerinden izole edilen candida türlerinin daðýlýmý ve antifungal duyarlýlýklarý Antifungal susceptibilities and subtype identifications of Candida

Detaylı

Yoğun Bakımda Kandida Dışı Fungal İnfeksiyonlar: Aspergillus spp.

Yoğun Bakımda Kandida Dışı Fungal İnfeksiyonlar: Aspergillus spp. Yoğun Bakımda Kandida Dışı Fungal İnfeksiyonlar: Aspergillus spp. Dr. Selda Sayın Kutlu Pamukkale Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Denizli Olgu 70 yaşında erkek hasta 19

Detaylı

YBÜ de Fungal İnfeksiyonlar: Epidemiyoloji ve Risk faktörleri

YBÜ de Fungal İnfeksiyonlar: Epidemiyoloji ve Risk faktörleri YBÜ de Fungal İnfeksiyonlar: Epidemiyoloji ve Risk faktörleri Prof. Dr. Ata Nevzat YALÇIN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikr. AD (5.Haziran.2015-Afyon) İnvaziv Fungal

Detaylı