Başak İnam Sigorta Şirkəti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Başak İnam Sigorta Şirkəti"

Transkript

1 Başak İnam Sigorta Şirkəti 31 Dekabr 2013-ci il tarixinə Mühasibat Uçotunun Əsas Prinsipləri və Hesabatların Tərtib Edilməsinə qeydlər (Pul vahidi: Manat (AZN)) 1 Şirkət haqqında məlumat Başak İnam Sigorta Şirketi ( Şirkət ) 1996-cı ildə yaranmışdır. Başak-Inam hər cür təminat verə biləcək sıgorta xidmətlərini təqdim edir. Türkiyə Respublikası tərəfindən səhmlərin 16.33% payına Groupama AŞ sahibdir. Azərbaycan Respublikası tərəfindən səhmlərin payı 83.67% -dir. Ünvan: 15, B. Sərdarov küçəsi AZ-1001 Bakı Azərbaycan 2 Hazırlıq üçün əsas a) Uyğunluq bəyannaməsi Müşaiyətedici maliyyə hesabatları Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına ( BMHS ) uyğun olaraq hazırlanıb. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin ( Sığorta Tənzimləyicisi ) müəyyən etdiyi müvafiq qaydalara əsasən Şirkət öz mühasibat uçotu kitablarını saxlayır və maliyyə hesabatı bəyannamələrini Manatla ( AZN ) hazırlayır. Bu maliyyə hesabatları maliyyə uçotu qaydalarına əsaslanır və düzəliş və təkrar təsnifatlar obyektiv təqdimat məqsədilə BMHS-ə uyğun aparılır. Əvvəllər maliyyə hesabatları Sığorta Tənzimləyicisinin müəyyən etdiyi müvafiq qaydalara əsasən hazırlanırdı. Ona görə də Şirkət BMHS-i qəbul edən ilk şirkətdir və müvafiq olaraq, BMHS 1 BMHS-in ilk qəbulu tətbiq edilmişdir. 1

2 2 Hazırlıq üçün əsas (davamı) b) Ölçü üçün əsas Maliyyə hesabatları maliyyə ili və amortizasiya xərci əsasında hazırlanır. c) Rəsmi və yerli valyuta Maliyyə hesabatları Cəmiyyətin fəaliyyət göstərdiyi ( rəsmi valyuta ) əsas iqtisadi mühitin valyutası olan AZN ilə təqdim edilir. d) Xarici valyuta ilə sövdələşmələr Xarici valyutalarla sövdələşmələr bu cür sövdələşmələrin aparılma tarixində mübadilə məzənnələri ilə rəsmi valyutaya çevrilir. Şirkətin mühasibat sistemi bağlanma kotirovkalarında xarici valyuta ilə ifadə olunmuş pul vahidlərini ölçməyə imkan vermədiyi üçün xarici valyuta ilə ifadə olunmuş aktivlər və öhdəliklər\kreditor sövdələşmə günü rəsmi məzənnə ilə xarici məzənnə arasındakı kassa əməliyyatları üzrə valyuta kursundan istifadə etməklə başqa valyutaya keçirilir. Şirkətin öz aktivlərini və öhdəliklərini ən çox saxladığı əsas valyuta ABŞ dollarıdır. 31 dekabr 2013 tarixinə olan mübadilə məzənnələri ABŞ dolları 1=AZN (31 dekabr 2012-ci il: ABŞ dolları 1=AZN ) təşkil etmişdir. 2

3 3 Mühasibat Uçotunun Əsas Prinsipləri (davamı) h) Material və avadanlıqlar Material və avadanlıqlar xidmətlərin göstərilməsində istifadə və ya inzibati məqsədlər üçün saxlanılan material aktivlərdir. Tanıma və ölçmə Material və avadanlıq vahidləri amortizasiya fondu və dəyərsizləşmə zərərindən aşağı qiymətlə ölçülür, əgər varsa. Gələlcəkdə baş verə biləcək məsrəf Material və avadanlıqların hər hansı vahidinin əvəzlənən hissəsinin qiyməti həmin vahidin hazırkı dəyərində qəbul\qeyd edilir; bir şərtlə ki, həmin vahiddə nəzərdə tutulan gələcək iqtisadi mənfəətlər Şirkətə axsın və onun qiymətini ölçmək əlverişli olsun. Material və avadanlıqlar üçün gündəlik xidmətlərə çəkilən xərclər (yarandıqda) mənfəət və zərər hesabatında qeyd olunur. Əsas vəsaitlərin amortizasiyası Əsas vəsaitlərin amortizasiyası material və avadanlıqların hər hansı vahidinin dəyərləndirilmiş istifadəyə yararlılıq müddətləri əsasında mənfəət və zərər hesabatında qeyd olunur. Dəyərləndirilmiş istifadəyə yararlılıq müddətləri aşağıda verildiyi kimidir: 2012 Binalar 49 il Mebel və konstruksiyalar 3-14 il Avtomobillər 4 il Qalıq dəyərlər nəzərə alınır. Qiymətdən düşmə metodları və istifadəyə yararlılıq müddətləri hər hesabat tarixində təkrar qiymətləndirilir və müvafiq hallarda tənzimlənir. Azadetmələrdən gəlir və itkilər xalis gəlirlərin cari məbləğlə müqayisəsi əsasında müəyyən olunur və gəlir bəyannaməsinə daxil edilir. i) Qeyri-maddi aktivlər Qeyri-maddi aktivlər əsasən kompüter avadanlıqlarından ibarət olur. Müddətli istifadəyə yararlılıqlı və Şirkət tərəfindən əldə edilən qeyri-maddi aktivlər əgər varsa məcmu amortizasiya hesablamaları dəyərin azalması üzrə itkiləri çıxılmaqla, maya dəyəri həcmində ölçülür. Növbəti xərclər Növbəti xərclər yalnız əlaqəli olduğu xüsusi aktivdə nəzərdə tutulan gələcək iqtisadi mənfəətləri artırdıqda hesablanır. Bütün digər xərclər ortaya çıxdıqda, mənfəət və zərər hesabatında qeyd olunur. Amortizasiya Amortizasiya mənfəət və zərər hesabatında qeyri-material aktivlərin istifadəyə verildikləri tarixdən etibarən dəyərləndirilən istifadəyə yararlılıq müddətləri üzrə düzxətli şəkildə qeyd olunur. Proqram təminatı üçün dəyərləndirilən istifadəyə yararlılıq müddəti 5 ildir (31dekabr 2006-cı il: 5 il). j) Müddətli\cari icarə ödənişləri Müddətli icarələr üzrə edilən ödənişlər icarə müddəti ərzində mənfəət və zərər hesabatında açıqlanır. 3

4 3 Mühasibat uçotu siyasəti (davamı) k) Maliyyə alətləri Qeyri-törəmə maliyyə üsulları Qeyri-törəmə maliyyə alətlərinə sığorta tədiyyələri və sığorta fəaliyyətləri üzrə digər kreditor borclar, pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri üzrə sığorta fəaliyyətləri ilə əlaqədar debitor borclar və digər ödənişlər daxildir. Qeyri-törəmə maliyyə alətləri maya dəyərinə əsasən qəbul edilir. İlkin tanımadan sonra qeyri-törəmə maliyyə alətləri aşağıda təsvir edildiyi kimi ölçülür. Maliyyə aləti o zaman qeyd olunur ki, Şirkət alətin müqavilə müddəalarına tərəfdaş olur. Maliyyə aktivləri Şirkətin maliyyə aktivlərindən vəsait axınları üzrə müqavilədə nəzərdə tutulan hüquqları bitdikdə və ya Şirkət aktivə nəzarəti və ya demək olar ki, bütün risk və mənfəətləri saxlamadan maliyyə aktivini digər tərəfə güzəştə getdikdə uçotdan imtina edilir. Maliyyə aktivlərinin gündəlik artan alqı-satqısı sövdələşmə tarixində, yəni Şirkətin aktivi almaq və ya satmağa qərar verdiyi tarixdə hesablanır. Şirkətin müqavilədə müəyyən edilən öhdəlikləri bitdikdə və ya başqasına ötürüldükdə və ya ləğv edildikdə maliyyə öhdəlikləri uçot \qeyd olunmadan imtina edilir. Ölçmə Sığorta tədiyyələri və sığorta fəaliyyətləri üzrə digər kreditor borclar maya dəyərinə əsasən, hər hansı qiymətdən düşmə itkiləri çıxılmaqla ölçülür. Sığorta və təkrarsığorta şirkətlərinə çatacaq sığorta tədiyyələri və sığorta fəaliyyətləri üzrə digər kreditor borclar maya dəyərinə əsasən ölçülür. Maliyyə aktivlərinin qiymətdən düşməsi Qiymətdən düşmə, mənfəət və zərər haqqında hesabatda sığorta portfelindən və digər kreditor borclardan tutulmalı olan dəyərləndirilmiş məbləğlərdə ölçülə bilən azalmanın olduğunu göstərən məlumatın olub-olmadığına dair qərar verir. Nəğd vəsait və nağd vəsait ekvivalentləri Nağd vəsait və nağd vəsait ekvivalentləri nağd vəsait balansları və tələb əsaslı və təcili depozitlərdən ibarətdir. Tələbə görə qaytarılmalı olan və Şirkətin nağd vəsait idarəetmə sisteminin ayrılmaz hissəsini təşkil edən bank overdraftları nağd vəsait axınlarının bəyan edilməsi məqsədilə nağd vəsait və nağd vəsait axınlarının tərkib hissəsi kimi daxil edilir. Banklarda depozitlər Banklardakı depozitlər kreditlər və ödəniləcəklər kimi təsnif edilir və qiymətdən düşmə üzrə itkilər çıxılmaqla amortizasiya qiymətində saxlanır. Banklardakı depozitlər müşaiyətedici maliyyə bəyannamələrində nağd vəsait və nağd vəsait ekvivalentləri üzrə təsnif olunur. Qiymətli kağızlar Qiymətli kağızlar əsasən satış üçün hazır təsnif edilir və sərfəli qiymətə hesablanır. Sərfəli qiyməti ölçmək üçün etibarlı ölçü vasitəsi olmadığı halda, qiymətli kağızlar qiymətdən düşmə itkiləri çıxılmaqla, maya dəyərində bəyan edilir. Balanslaşdırma Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri o zaman balanslaşdırılır və təmiz miqdar balans vərəqində o zaman təqdim edilir ki, həmin miqdarları balanslaşdırılması hüquqi tətbiq edilsin və netto əsasda tənzimləmək və ya aktivi və öhdəliyi eyni zamanda gerçəkləşdirmək məqsədi güdülsün. Gəlir və xərclər netto-əsasda o zaman təqdim edilir ki, mühasibat standartları ilə icazə verilsin və ya eyni qrupdan olan bənzər sövdələşmələr üzrə gəlir və itkilər kimi nəzərdə tutulsun. 4

5 Mühasibat Uçotunun Əsas Prinsipləri (davamı) l) Gəlir üzrə vergilər Cəmiyyətdə mənfəət vergisi 2012 və 2013 cü illər ərzində vergi məqsədləri üçün müəyyən azadolmalar və güzəştlər üçün korporativ mənfəət vergisi əsasında 20 % dərəcəsində tutulur. Vergi qanunvericiliyinə əsasən ci il üzrə əldə edilmiş mənfəətin kapitalın artırılmasına yönəldilən hissəsi vergidən azaddır. Həmin müddət üzrə mənfəət vergiləri müddəti uzadılmış vergiləri də əhatə edir. Müddəti uzadılmış gəlir vergisi maliyyə hesabatı məqsədləri üçün aktiv və passivlərin balans məbləğləri ilə vergi məqsədləri üçün istifadə olunan məbləğlər arasında yaranan bütün vergiyə cəlb olunan müvəqqəti fərqlər üzrə öhdəlik metodundan istifadə etməklə təqdim olunur. Müddəti uzadılmış (deferred) vergi passiv və aktivi o vaxt tanınır ki, müvəqqəti fərqlərin ləğv olunması nəticəsində yaranan gələcək iqtisadi mənfəətlərin Şirkətə daxil olması və ya Şirkətdən çıxması təxmin edilsin. Müddəti uzadılmış vergi aktivi o halda qəbul edilir ki, gələcək vergi tutulan gəlir müddəti uzadılmış vergi aktivinin istifadə oluna biləcəyinin əksinə olacağı ehtimal edilsin. Hazırda qəbul olunmuş vergi tariflərindən gəlir üzrə müddəti uzadılmış (deferred) vergiləri müəyyən etmək üçün istfadə edilir. m) Təminatlar Əgər hər hansı keçən hadisə nəticəsində Şirkətin etibarlı qiymətləndirilə bilən hazırkı hüquqi yaxud konstruktiv öhdəliyi olarsa və bu öhdəliyi aradan qaldırmaq üçün iqtisadi mənfəətlərin azaldılması tələb olunacağı ehtimal edilərsə, təminat qəbul edilir. Təminatlar pulun müddəti dəyərinin və öhdəlik ilə bağlı risklərin cari bazar qiymətləndirmələrini əks etdirən vergiyə qədərki normada gözlənilən gələcək nağd pul axınlarını güzəşt etməklə müəyyən edilir. n) Səhm kapitalı Nizamnamə (adi səhm) kapitalı Adi səhm kapitalı səhm kimi təsnif olunan ödənmiş adi səhmlərin nominal dəyərini əks etdirir və AZN ilə ifadə olunur. Dividentlər Adi səhm kapitalı üzrə dividentlər onların bəyan edildiyi müddətdə passiv kimi tanınır. Məcmu itkilər yığılmış il üzrə hər hansı itki. 5

6 3 Mühasibat Uçotunun Əsas Prinsipləri (davamı) s) Bağlanılmış təkrarsığorta müqavələləri Təkrarsığorta müqavələləri əsasında əvəzi ödənilən məbləğlər hər balans vərəqi tarixində pozuntuya görə qiymətləndirilir. Belə aktivlər o vaxt pozulmuş hesab edilir ki, ilkin uçotdan sonra baş verən, Şirkətin bütün məbləğlərin əvəzini ödəyə bilmədiyi və Şirkətin təkrarsığortaçıdan alacağı məbləğlərə etibarlı hesablanmış təsiri olan hadisə nəticəsində obyektiv sənəd olsun. Şirkət öz risklərinin diversifikasiyası vasitəsilə öz xalis itgi potensialını məhdudlaşdırma məqsədi üçün normal iş müddətində təkrarsığortanı təmin edir. Təkrarsığorta tədbirləri Şirkəti onun öz sığorta polisi sahibləri qarşısındakı birbaşa öhdəliklərindən azad etmir. Yalnız sığorta riskinin əhəmiyyətli tətbiqinə təkan verən kontraktlar sığorta müqavələləri hesab edilir. Belə kontraktlar əsasında ödənilən məbləğlər eyni ildə əlaqədar iddia kimi qəbul olunur. Əsas sığorta riski təmin etməyən kontraktlar (məsələn, təkrar maliyyə sığortası) mühasibat uçotunun deposit metodundan istifadə etməklə qeyd olunur. Balans vərəqi tarixində Şirkətin belə müqavələləri olmamışdır. Təkrarsığorta aktivlərinə təmin olunmuş sığorta passivləri üçün təkrarsığorta şirkətlərindən olan balanslar daxildir. Nəzərdə tutulmuş təkrar sığorta üzrə sığorta pulu gəlir kimi qəbul edilir və təkrar sığorta olunmuş işin istehsal təsnifatını nəzərə alaraq, belə hesab edilir ki, təkrar sığortaya birbaşa iş kimi baxılmışdır. Təkrar sığortaçılar tərəfindən ödənilən məbləğlər ödənilməmiş iddialar üzrə təminata yaxud təkrar sığorta edilmiş polis ilə əlaqədar həll edilmiş iddialara uyğun olaraq hesablanır. Təkrar sığorta aktivləri müqavilə üzrə təkrar sığorta hadisələri üzrə texniki təminatlar ilə bağlı təkrar sığortaçılar tərəfindən əvəzi ödənilən həqiqi və ya hesablanmış məbləğlərdən ibarətdir. Texniki təminatlar ilə əlaqədar təkrar sığorta aktivləri təkrar sığorta müqavələlərinın şərtləri əsasında müəyyən edilir və müvafiq təkrar sığorta edilmiş passivlər kimi eyni əsasda qiymətləndirilir. t) Əlaqəli tərəflər Əlavə edilən maliyyə hesabatlarının məqsədləri üçün səhmdarlar, əsas idarəçi işçilər və heyət üzvləri, hər bir halda ailələri ilə birlikdə və onlar tərəfindən idarə olunan və ya onların filialı olan şirkətlər yaxud assosasiya olunmuş şirkətlər əlaqəli tərəflər hesab edilir və onlara belə istinad olunur. 6

7 BAŞAK İNAM SIĞORTA ŞİRKƏTİ NIN 31 DEKABR 2013-CÜ IL VƏZIYYƏTINƏ MALIYYƏ HESABATLARI VƏ HESABATLARA IZAHLI QEYDLƏR Hесабат дюврц 31 dekabr 2013 "BAŞAK-İNAM SIĞORTA ŞIRKƏTI" ASC nin MÜHASİBAT BALANSI А К Т И В Л Я Р I.УЗУНМЦДДЯТЛИ AKTИVLЯR Торпаг, тикили вя аваданлыглар (Qeyd 1) , ,86 Qeyри-мадди активlяр (Qeyd 2) , ,06 Иштрак пайы методу иля учота алынмыш инвестисийа (Qeyd 3) , ,00 Uzun müddətli maliyyə aktivləri , ,10 Saир активляр 5 850,94 00,00 Ъями узунмцддятли активляр , ,02 II. ГЫСАМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР Дебитор борълары: (Qeyd 4) , ,51 Pul вясаитляри вя онларын еквивалентляри: (Qeyd , ,18 5) Сыьорта ещтийатларында тякрарсыьортачыларын пайы: Sair aktivlər ,13 264, ,20 264,45 Saир гысамцддятли активляр: (Qeyd 6) , ,09 Ъями гысамцддятли активляр , ,43 ЪЯМИ АКТИВЛЯР , ,45 К А П И ТА Л ВЯ Ю Щ Д Я Л И К Л Я Р Илин яввялиня Hesabat dövrünün сонуна I. КАПИТАЛ Юдянилмиш номинал (низамнамя) капиталы , ,00 Капитал ещтийатлары (Qeyd 7) , ,37 Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр) (Qeyd 8) , ,62 Ъями капитал , ,99 ЫЫ. УЗУНМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР Сыьорта ещтийатлары (Qeyd 9) , ,32 Tякрарсыьорта ямялиййатлары цзря ющдяликляр 00,00 0,00 Ъями узунмцддятли ющдяликляр , ,32 III. ГЫСАМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР Кредитор борълары (Qeyd 10) , ,05 Саир ющдяликляр 0, ,09 Ъями гысамцддятли ющдяликляр , ,14 ЪЯМИ ЮЩДЯЛИКЛЯР , ,46 7

8 ЪЯМИ КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР , ,45 BAŞAK İNAM SIĞORTA ŞİRKƏTİ nin МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯРИ HAQQINDA HESABAT Hесабат дюврц 31 DEKABR 2013 Эялирляр Мябляь Ясас ямялиййат эялири: ,91 бирбаша сыьорта цзря сыьорта щаглары (Qeyd 11) ,68 тякрарсыьорта цзря тякрарсыьорта щаглары (Qeyd 11) ,67 сыьорта юдянишляриндя тякрарсыьортачыларын пайы цзря ,76 тякрарсыьортайа верилмиш мцгавиляляр цзря комиссйон муздлар цзря ,80 Халис сыьорта ещтийатларынын дяйишмяси (мцсбят вя йа мянфи) (Qeyd 12) ,05 Инвестисийа эялирляри цзря (Qeyd 13) Subroqasiya gəlirləri ,17 Саир эялирляр (Qeyd 12) 4 500,00 ЪЯМИ ЭЯЛИРЛЯР ,26 Хяръляр Ясас ямялиййат хяръляри: ,84 верилмиш сыьорта юдянишляри вя сыьорта мябляьляри цзря ( Qeyd 11) ,79 гайтарылан сыьорта щаглары цзря (Qeyd 11) ,04 tənzimləmə xərci 0,00 тякрарсыьортайа верилмиш сыьорта щаглары цзря ,55 гаршысыалынма тядбирляри фондуна айырмалар цзря 0,00 сыьорта фяалиййяти цзря саир хярcляр (Qeyd 14) 0, ,36 Ишлярин апарылмасы хярcляри ,48 Саир хярcляр (Qeyd 15) Cəmi xərclər ,22 Maliyyə мянфяятi (зярярi) ,04 Верэигойулмадан яввял мянфяят (зяряр) Мянфяят верэиси Щесабат дюврцндя халис мянфяят (зяряр) ,04 8

9 BAŞAK İNAM SIĞORTA ŞIRKƏTI NIN KAPITALDA DƏYIŞIKLIKLƏR HAQQINDA HESABAT 31 dekabr 2013 (manatla) Kapital ehtiyatları Ödənilmiş nizamnam ə kapitalı Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat digər kapital ehtiyatları nizamn amə üzrə ehtiyat Bölüşdürül məmiş mənfəəti (ödənilmə miş zərər) Cəmi Kapital 1 Yanvar 2013-ci il üzrə balans göstəriciləri , , ,56 0, , ,89 İl üzrə əldə olunmuş mənfəət(zərər) Elan olunmuş dividentlər , , , ,09 Aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi 0 0,00 0,00 Kapitalın maddələr arasında bölüşdürülməsindən əvvəl 31 dekabr 2013 tarixinə qalıq , , , , ,99 Kapitalın maddələr arasında bölüşdürülməsi 31 Dekabr 2013-ci il tarixinə qalıq 2013-ci il üzrə kapitalda dəyişikliklərin cəmi 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , ,90 9

10 Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat Sığortaçının adı: Hesabat dövrü: "Başak-İnam Sığorta Şirkəti" ASC ci il tarixinə 31 Dekabr 2013 İl ərzində əldə olunmuş xalis mənfəət/zərər ,78 Faiz gəlirləri ,23 Kreditor və debitor borcların ödənilməsində dəyişikliklər ,94 Il ərzində sığorta hadisəsi üzrə ödənilmış nağd pul ( ,55) Qazanılmamış tədiyyənin ödənilməsi üzrə ehtiyatda dəyişiklik ( ,88) Digər ehtiyyatlarda dəyişiklik , ,35 Xalis dövriyyə kapitalında dəyişikliklər: Bank əmanətlərinin artması ,67 Tədiyyə və digər sığorta fəaliyyətlərinə ödəniləcək vəsaitlər (34 216,25) Digər aktivlər ,94 Sığorta fəaliyyətləri üzrə kreditor borclar (71 293,05) Digər passivlər Əməliyyatlarda istifadə olunan\onlardan yaranan pul vəsaiti ,31 Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti üzrə nağd pulun hərəkəti Torpaq, və avadanlıqların alınması, əldə olunması 2 (1 621,66) Qeyri-maddi aktivlərin alınması, əldə olunması 3 (7 050,50) Səhm alınması Səhmdarlardan alınmalar İnvestisiya fəaliyyətində istifadə olunan\ollardan yaranan nağd pul (8 672,16) Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti üzrə nağd pulun hərəkəti Səhm kapitalının buraxılışı üzrə daxilolmalar 20 - Bölüşdürülmüş dividendlər - pul vəsaitləri və onların ekvivalentinin netto (azalması) artması İlin əvvəlinə olan pul vəsaitləri və onların ekvivalenti İlin sonuna olan pul vəsaitləri və onların ekvivalenti İdarə heyətinin sədri O. Həsənov 10

11 Baş mühasib G.Quliyeva M.Y. 1 Торпаг, тикили вя аваданлыглар (Xalis) 31 Dekabr 2013-ci il tarixinə torpaq, tikili və avadanlıqların hərəkəti: 1 yanvar 31 Dekabr 2013 Əlavələr Silinmələr 2013 Dəyəri: Binalar , ,00 Mebel və qurğular , , ,58 Nəqliyyat vasitələri , , , , , ,02 Yığılmış amortizasiya: Binalar (73 748,57) (50 143,56) ( ,13) Mebel və qurğular (75 553,07) (14 375,01) (89 928,08) Nəqliyyat vasitələri (27 450,87) (10 363,08) (37 813,95) ( ) (74 881,65) ( ,16) Xalis balans dəyər , ,86 31 Dekabr 2012-ci il tarixinə torpaq, tikili və avadanlıqların hərəkəti: 1 yanvar 31 Dekabr 2012 Əlavələr Silinmələr 2012 Dəyəri: Binalar Mebel və qurğular , ,58 Nəqliyyat vasitələri , , , , , , , ,38 Yığılmış amortizasiya: Binalar ( ) (73678,41) Mebel və qurğular ( ) (67374,73) Nəqliyyat vasitələri ( ) (15882,80) (35699,753) ( ) ( ) (176752,51) Xalis balans dəyəri ,52 11

12 12

13 31 Dekabr 2013 cu il tarixinə qeyri-maddi aktivlərin hərəkəti: 1 Yanvar 31 Dekabr 2013 Əlavələr Silinmələr 2013 Dəyəri: Kompüter proqramı , , , , ,00 Yığılmış amortizasiya:: Kompüter proqramı (29 995,44) 2 909,50 (32 904,94) (29 995,44) (32 904,94) Xalis balans dəyəri ,06 31 Dekabr 2012 cu il tarixinə qeyri-maddi aktivlərin hərəkəti: 1 Yanvar 31 Dekabr 2012 Əlavələr Silinmələr 2012 Dəyəri: Kompüter proqramı , , , , , ,00 Yığılmış amortizasiya:: Kompüter proqramı (29 995,44) (29 995,44) (29 995,44) (29 995,44) Xalis balans dəyəri , ,56 13

14 3 Pay\səhm İştirakına İnvestisiyalar Səhm Səhm 31 Dekabr 2012 % 31 Dekabr 2013 % Turan Bank ASC , ,00 0, İnvestisiya şirkətin satıla bilən pay\səhm iştirakı kimi təsnif olunur. Belə ki, Turan Bankın təqdim edilən maliyyə hesabatlarındakı ilkin dəyərində öz əksini tapmışdı. 14

15 4 Debitor borcları 31 Dekabr 2012-ci il and 2013-cü il tarixlərinə tədiyyə və digər sığorta fəaliyyətləri üzrə alınacaq ödənişlər: 31 December December 2013 Sığortaetdirənlərdən alınacaq ödənişlər: , ,74 Sığorta və təkrarsığorta şirkətlərindən alınacaq ödənişlər (Qeyd 4). 0, Digər sığorta fəaliyyətləri üzrə alınacaq ödənişlər (qeyd 4.1) , ,01 İddia tələbləri цзря 3 968, ,43 Bцдъя цзря , ,50 Sair debitorlar üzrə , , , , Sığorta və Təkrarsığorta Şirkətlərindən Alınacaq Başak Groupama Sigorta AŞ 68717, ,33 Milli RE - Az Sigorta MMC 649, ,27 Era Trans Sigorta 8726, ,70 BE and G Sigorta 16085, ,23 Temz Sigorta 13416,81 416,81 Ata Sigorta 2369, ,35 Ateşgah Sigorta 3619, ,01 Azərb Sənaye Sıgorta 579,04 162,52 Rosno 33837,16 İnqosstrax 975, ,00 Əmrah sıgorta 51758,12 Digər 5312, , ,01 Sığorta və təkrarsığorta şirkətlərinə ödəniləcək Milli RE 31785, ,49 Inter Partner Assistant 5263,45 AtəşgahSigorta 0,00 Paşa Sigorta Era Trans Sigorta 0,00 Xalq Sigorta 0,00 Coris 2800,44 AzSigorta 82,7 Azərbaycan Sənaye Sığorta 416, ,10 Pul Vəsaitləri və Onların Ekvivalentləri (davamı) 15

16 31 Dekabar 2012 il və 2013 il tarixlərinə, pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri: Nağd pul vəsaitləri , ,31 Banklarda olan pul vəsaitləri , ,87 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri , ,18 Pul vəsaitlərinin hərərkəti üzrə hesabatlarda pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 31 Dekabar 2011 il və 2012 il tarixlərinə, banklardakı nağd pul vəsaitləri: Xarici valyuta ilə ifadə olunmuş bank depozitləri\əmanətləri - Müddətsiz depozitlər(cari hesablar) - Müddətli depozitlər , , , ,07 Yeni manatla depozitlər - Müddətsiz depozitlər (Cari hesablar) - Müddətli depozitlər , , , ,00 qe , ,07 31 Dekabar 2012 il və 2013 il tarixlərinə, müddətli depozitlərlə ifadə olunmuş xarici valyutalar: Orijinal valyutada olan məbləğ AZN ekvivalenti ABŞ Dolları , , , ,60 31 Dekabar 2011 il və 2012 il tarixlərinə, müddətsiz depozitlərlə(cari hesablar) ifadə olunmuş xarici valyutalar: Orijinal valyutada olan məbləğ AZN ekvivalenti 31 Dekabr Dekabr Dekabr Dekabr 2012 ABŞ Dolları - 16

17 6 Saир гысамцддятли активляр: тящтял щесаблар , , , ,09 7 Капитал ещтийатлары Yенидян гиймятляндирилмя цзря ещтийат , ,81 Dиэяр капитал ещтийатлары , , , ,37 8 Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр) Щесабат дюврцндя халис мянфяят (зяряр) ,78 Кечмиш илляр цзря бюлцшдцрцлмямиш мянфяят , , ,62 9 Сыьорта ещтийатлары Qeyri-hяйат сыьортасы сащяси цзря , ,32 Гаршысыалынма тядбирляри , ,32 10 Кредитор борълары Əмяйин юдянилмяси цзря 17

18 Büdcə üzrə сosиал сыьорта вя тяминат цзря диэяр мяъбури юдянишляр цзря аsылы тяшкилатлар цзря ,90 00,00 sair kreditorlar , , Sığorta haqları və sığorta ödənişləri 31 Dekabr 2013 Sığortanın növləri Birbaşa s/haqları Qaytarılan s/haqları t/sığorta haqları Sığorta ödənişləri Kasko , , , ,73 Nvsmmks , ,00 Işəgötürənin məsuliyyət sığortası 2 275,63 Əmlakın yangın və d risklərdən sıgortası , , , ,54 Yuk 2997,16 834, ,62 Fərdi qəza və xəstəlik , ,64 380, ,99 Ümumi məsuliyyət sığortası , , Saglamlıq sığortası , , ,01 Səyahət sığortası ,02 77, ,25 Icbari əmlak 0 Nvsmmis ,40 Kənd təsərrüfatı (bitkiçilik) , , ,14 12 Халис сыьорта ещтийатларынын дяйишмяси 31 Dekabr Dekabr

19 Газанылмамыш сыьорта щаглары ещтийаты , ,48 Баш вермиш, лакин билдирилмямиш зярярляр ещтийаты , ,10 Билдирилмиш, лакин тянзимлянмямиш зярярляр ещтийаты , ,74 Ялавя ещтийатлар , ,32 Qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə Инвестисийа эялирляри цзря Depozit faizləri , ,23 Turan Bankda iştirak payından gəlir 20759,00 0,00 Dövlət Qiymətli Kagızları üzrə faiz 4500, , , ,23 14 Sыьорта фяалиййяти цзря саир хярcляр Faktiki daxil olan s/haqlarına qarşı 0.3% 7011, , , ,62 15 Саир хярcляр Ləğv edilmiş müqavilələr 0, ,48 19

20 16 Sığorta müqaviləsi üzrə öhdəliklər 31 dekabr 2012 və 31 dekabr 2013-ci il tarixilərinə sığorta müqaviləsi üzrə öhdəliklər aşağıdakılardır: Qazanılmamış tədiyyələr üzrə ehtiyat , ,48 Qazanılmamış tədiyyələr üzrə ehtiyat, təkrarsığortaçının payı (58 338,06) ( ,58) , ,90 Baş vermiş lakin bildirilməmiş zərərlər ehtiyatı , ,10 Baş vermiş lakin bildirilməmiş zərərlər ehtiyatında təkrarsığortaçının payı (61 341,07) ( ,09) , ,01 Bildirilmiş lakin tənzimlənməmiş zərərlər ehtiyatı , ,74 Bildirilmiş lakin tənzimlənməmiş zərərlər ehtiyatında təkrarsığortaçıların payı (16228,00) ( ) Sığotra öhdəliklərində və təkrarsığotra aktivlərində hərəkət İddialar\sığorta hadisələri 31 Dekabr , ,21 Xalis Qazanılmamış sıgorta haqqları ehtiyatı ,90 Bildirilmiş tənzimlənməmiş zərərlər ehtiyati 7 493,21 Baş vermiş lakin bildirilməmış ,01 İl üzrə toplam məbləğ ,12 İdarə heyətinin sədri O. Həsənov Baş mühasıb G.Quliyeva 20

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT "Qeyrihökumət təşkilatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2013ci il tarixə FORMA 1 Müəssisə, təşkilat Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT «Qeyri-hökumət təşkilatının illik maliyyə hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2009 il tarixə FORMA 1 VÖEN 1 3 0 0 1 2

Detaylı

BALANS HESABATI A-AKTİVLƏR

BALANS HESABATI A-AKTİVLƏR BALANS HESABATI A-AKTİVLƏR Aktivlərin maddələri Cəmi (min AZN) Xarici valyutada (2-ci sütundan) 1. Nağd vəsaitlər (banknotlar v ə sikkələr, yolda, bankomatlarda v ə 20330.03 8764.68 valyuta mübadil ə məntəqələrind

Detaylı

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin AZƏRLOTEREYA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN 2012-ci il üzrə İLLİK HESABATI Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Qaydanın adı «Azərbaycan Respublikasnın Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində protokol işinin təşkili üzrə Qaydalar»

Detaylı

Hidro İnşaat Servis MMC Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun hazırlanmış Konsolidə edilmiş Maliyyə Hesabatları və və Müstəqil Auditorun Rəyi

Hidro İnşaat Servis MMC Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun hazırlanmış Konsolidə edilmiş Maliyyə Hesabatları və və Müstəqil Auditorun Rəyi Hidro İnşaat Servis MMC Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun hazırlanmış Konsolidə edilmiş Maliyyə Hesabatları və və Müstəqil Auditorun Rəyi 31 dekabr 2015-ci il tarixində bitən il üzrə MÜNDƏRİCAT

Detaylı

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets 100% dövlət şirkəti və ölkənin ən böyük vergi ödəyicisi; Şaxələnmiş gəlir mənbələri - Neft, qaz

Detaylı

ATABANK AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ

ATABANK AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ ATABANK AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına uyğun hazırlanmış Maliyyə Hesabatları və Müstəqil Auditor Rəyi tarixində başa çatmış il üzrə 3 ATA BANK AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti 18 yanvar 2003-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol N 01 Reyestr N 32 İdarə Heyətinin Sədri Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının

Detaylı

Kaspian Drilinq Kompani Limited MMC Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları

Kaspian Drilinq Kompani Limited MMC Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları Müstəqil Auditorun Hesabatı ilə birlikdə Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Vəziyyəti haqqında Hesabat 31 dekabr 2014-cü il tarixinə Qeydlər 31 dekabr 2014-cü il

Detaylı

5 li KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT ÜZRƏ

5 li KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT ÜZRƏ Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2006-ci il 18 aprel tarixli İ-38 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir 5 li KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ

Detaylı

Expressbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2016-ci il üzrə YARIMİLLİK HESABATI

Expressbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2016-ci il üzrə YARIMİLLİK HESABATI Expressbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2016-ci il üzrə YARIMİLLİK HESABATI 1 Emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi Tam adı: Expressbank Açıq Səhmdar ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), dövlət qeydiyyatının

Detaylı

İqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 15 mart tarixli F-44 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir

İqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 15 mart tarixli F-44 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir İqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 15 mart tarixli F-44 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir AZƏRLOTEREYA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN 2016-cı il üzrə İLLİK HESABATI Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında

Detaylı

Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları

Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları 31 dekabr 2015-ci il tarixində başa çatan il üzrə müstəqil auditorun hesabatı ilə birlikdə Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları

Detaylı

KREDAQRO QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ BANK OLMAYAN KREDİT TƏŞKİLATI

KREDAQRO QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ BANK OLMAYAN KREDİT TƏŞKİLATI KREDAQRO QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ BANK OLMAYAN KREDİT TƏŞKİLATI Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına Uyğun Hazırlanmış Maliyyə Hesabatları və Müstəqil Auditorların Rəyi 31 dekabr 2012-ci il tarixində

Detaylı

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin _06_ oktyabr 2009-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol 28 Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması

Detaylı

AZVİRT Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. 31 dekabr 2015-ci il tarixinə KONSOLİDƏ EDİLMİŞ (BİRLƏŞDİRİLMİŞ) MALİYYƏ HESABATLARI VƏ MÜSTƏQİL AUDİTOR RƏYİ

AZVİRT Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. 31 dekabr 2015-ci il tarixinə KONSOLİDƏ EDİLMİŞ (BİRLƏŞDİRİLMİŞ) MALİYYƏ HESABATLARI VƏ MÜSTƏQİL AUDİTOR RƏYİ AZVİRT Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 31 dekabr 2015-ci il tarixinə KONSOLİDƏ EDİLMİŞ (BİRLƏŞDİRİLMİŞ) MALİYYƏ HESABATLARI VƏ MÜSTƏQİL AUDİTOR RƏYİ Mündəricat 31 DEKABR 2015-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ

Detaylı

ATAHOLDİNQ AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ

ATAHOLDİNQ AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ ATAHOLDİNQ AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartları Əsasında Hazırlanmış Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları və Müstəqil Auditorların Rəyi tarixində başa çatmış il üzrə MÜNDƏRİCAT

Detaylı

BANK O F BAKU AÇ IQ SƏHMDAR CƏ MİYYƏ Tİ İ darəetmə hes abatı

BANK O F BAKU AÇ IQ SƏHMDAR CƏ MİYYƏ Tİ İ darəetmə hes abatı BANK O F BAKU AÇ IQ SƏHMDAR CƏ MİYYƏ Tİ İ darəetmə hes abatı 1. Emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi: Tam adı: Bank of

Detaylı

Azər-Türk Bank ASC üzrə

Azər-Türk Bank ASC üzrə Azər-Türk Bank ASC üzrə XİDMƏT HAQQI TARİFLƏRİ Fiziki şəxslərə göstərilən bank xidmətləri üzrə TARİFLƏR CƏDVƏLİ 1 1.1 1.2 1.3 2 Bank hesablarının açılması: Cari hesabın açılması (əmanət qoyulması, kredit

Detaylı

BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ

BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ 58 MART 2013 BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ Böyük Britaniya Qərbi Avropanın ən yüksək inkişaf ölkələrindən biridir. Bu ölkə vergi elminin vətəni hesab edilir. Böyük Britaniyanın vergi sahəsində olan

Detaylı

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI MÜNDƏRİCAT 1. VALYUTA TƏNZİMİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR...3 2.ÖDƏMƏ QABİLİYYƏTİNİ İTİRMİŞ BANKLARIN REZOLYUSİYASI VƏ SAĞLAMLAŞDIRMA

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ 30-Oct-2017 USD 1.7002 "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ Ödəniş nın buraxılmasına görə illik xidmət haqqı (manatla) Internet Card 1 / MC Web-Card 1 Electron 1 / Debit

Detaylı

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B.

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B. «Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının Protokol 11 -li «16» may 2016-cı il Sədr B.Əzizov (Azərbaycan Respublikasının Müşahidə Şurasının 24 oktyabr 2016-cı

Detaylı

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada)

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) PLASTİK KARTLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 1. Plastik kartın verilməsi (illik xidmət

Detaylı

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada)

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərn Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) PLASTİK KARTLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 1. Plastik kartın verilməsi (illik xidmət

Detaylı

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qrantların (o cümlədən sub-qrantın, qranta əlavənin, habelə ianələr istisna olmaqla, bu Qanunun 1-ci maddəsinin birinci

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ 21-Jun-2017 USD 1.7022 "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ Ödəniş nın buraxılmasına görə illik xidmət haqqı (manatla) Internet Card 1 / MC Web-Card 1 Electron 1 / Debit

Detaylı

və nəzarətinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir.

və nəzarətinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir. İnvestisiya fondları haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1 Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında investisiya fondlarının təşkili, idarə edilməsi və ləğvinin prinsip və qaydalarını, habelə investisiya

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ İdarə Heyətinin 18.05.2017-ci il tarixli 179 N-li qərarına əlavə "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ Ödəniş nın buraxılmasına görə illik xidmət haqqı (manatla, əsas

Detaylı

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta müqaviləsinin məzmununun və formasının təsdiq edilməsi haqqında Relizin Tarixi:

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2011-Cİ İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2011-Cİ İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2011-Cİ İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 12 061 000,0 min manat, xərcləri

Detaylı

Açıq bazar əməliyyatları. Banklardan kənar nağd pul. Baza inflyasiya. Çərçivə alətləri. Deflyasiya. Dezinflyasiya. Dollarlaşma

Açıq bazar əməliyyatları. Banklardan kənar nağd pul. Baza inflyasiya. Çərçivə alətləri. Deflyasiya. Dezinflyasiya. Dollarlaşma Açıq bazar əməliyyatları Banklararası pul bazarı Banklardan kənar nağd pul Baza inflyasiya Çərçivə alətləri Deflyasiya Devalvasiya Dezinflyasiya Dollarlaşma Dövriyyədə olan nağd pul Emissiya Faiz dərəcələri

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar Xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkilinə, xarici bazarların araşdırılması və marketinq fəaliyyətinə, Made in Azerbaijan brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla bağlı xarici

Detaylı

Kommunal Müəssisələrin Maliyyə Məsələləri ilə Tanışlıq

Kommunal Müəssisələrin Maliyyə Məsələləri ilə Tanışlıq Kommunal Müəssisələrin Maliyyə Məsələləri ilə Tanışlıq Çaba Kovаç Macarıstan Enerji Bürosu Коммунал Мцяссисялярин Тянзимлянмясиня даир Комиссийа Цзвляринин Милли Ассосиасийасынын (NARUC) «Тариф дяряжяляринин

Detaylı

3. Emitenti dövlət qeydiyyatına alan orqanın adı, tarixi - Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı cu il tarixli, 119 -li Lisenziya

3. Emitenti dövlət qeydiyyatına alan orqanın adı, tarixi - Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı cu il tarixli, 119 -li Lisenziya 1. Emitentin adı - «Expressbank» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2. Emitentin hüquqi ünvanı- AZ 1130, Bakı şəhəri Ə.Naxçıvani 21 3. Emitenti dövlət qeydiyyatına alan orqanın adı, tarixi - Azərbaycan Respublikası

Detaylı

Azərbaycana gələn xarici vətəndaşlar üçün Vergi Təlimatı 2014

Azərbaycana gələn xarici vətəndaşlar üçün Vergi Təlimatı 2014 Azərbaycana gələn xarici vətəndaşlar üçün Vergi Təlimatı 2014 Deloitte Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunan şəxsi gəlir vergisi və qanunvericiliyə əməletmə prosedurları barədə hazırkı qısaca məlumatı

Detaylı

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Qərar 2014-cü il Sədr Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən ödəniş sistemlərində hesablaşmaların təşkili Qaydaları

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2009-CU İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2009-CU İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2009-CU İL DÖVLƏT BÜDCƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsinin gəlirləri 12177000,0 min manat, xərcləri

Detaylı

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I!

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I! R Ə S M İ S T A T İ S T İ K A H E S A B A T I 1-İstehsal -li forma Hesabatı təqdim edən müəssisənin adı: Bazarstore Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Müəssisənin kodu: 1173024 Hesabat dövrü: 2016 -ci il 9

Detaylı

ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR

ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, «Sığorta fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Detaylı

M Ə L U M A T I. 1. Bankın Nizamnaməsini qəbul etmək, nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər etmək;

M Ə L U M A T I. 1. Bankın Nizamnaməsini qəbul etmək, nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər etmək; Yapı Kredi Bank Azərbaycan Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İdarəetmə Orqanlarının səlahiyyətləri, maliyyə idarəetməsi, hesabatlıq və daxili nəzarət prosesləri haqqında M Ə L U M A T I Bankın Səhmdarlarının

Detaylı

İşəgötürənin məsuliyyət sığortası qaydaları. «Az Sığorta» ASC İŞƏGÖTÜRƏNİN MƏSULİYYƏT SIĞORTASI QAYDALARI

İşəgötürənin məsuliyyət sığortası qaydaları. «Az Sığorta» ASC İŞƏGÖTÜRƏNİN MƏSULİYYƏT SIĞORTASI QAYDALARI «Az Sığorta» ASC İŞƏGÖTÜRƏNİN MƏSULİYYƏT SIĞORTASI QAYDALARI 12 may 2009cu il tarixində Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılıb «Az Sığorta» ASC 2009 2 MÜNDƏRİCAT ANLAYIŞLAR... 4 BÖLMƏ

Detaylı

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I Dövlət qeydiyyatına alınmışdır Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti Qeydiyyat 3118 Protokol 05 18 mart 2005-ci il 03 mart

Detaylı

SƏHMLƏRİN EMİSSİYA PROSPEKTİ

SƏHMLƏRİN EMİSSİYA PROSPEKTİ «Qeydiyyata alınmışdır» Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi.... (Səhm buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi).... (Səhm buraxılışının qeydiyyat tarixi).... (QKDK-nın məsul

Detaylı

AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ

AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 İQTİSADİ SİYASƏT VƏ ƏSAS NÖVLƏRİ İqtisadi siyasət, makroiqtisadi tarazlıqların hansı istiqamətdə

Detaylı

Q A N U N U. Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsi haqqında

Q A N U N U. Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsi haqqında A Z Ə R B A Y C A N R E S P U B L İ K A S I N I N Q A N U N U Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsi haqqında Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 10222000,0

Detaylı

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə Heyətinin _03_ noyabr 2006-cı il tarixli qərarı ilə Protokol 34 D/reyestr 160 QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN

Detaylı

YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI

YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI Yerli şirkətin yaradılması mərkəzləşdirilmiş qaydada vergi orqanında həyata keçirilir. Prosedur qaydalar: 1. Təsis sənədlərin a. Nizamnamə b. Hüquqi ünvan

Detaylı

Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin rəisinin vəzifəsini müvəqqəti SU NƏQLİYYATI VASİTƏLƏRİ SIĞORTASININ QAYDALARI

Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin rəisinin vəzifəsini müvəqqəti SU NƏQLİYYATI VASİTƏLƏRİ SIĞORTASININ QAYDALARI RAZILAŞDIRILMIŞDIR: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin rəisinin vəzifəsini müvəqqəti icra edən N.Xəlilov 2009-cu il TƏSDİQ EDİRƏM: A-Qroup Sığorta Şirkəti ASC-nin

Detaylı

Kurs işi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti. İcraçı: Teymurov Salman. Rəhbər: Aslanov Habil

Kurs işi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti. İcraçı: Teymurov Salman. Rəhbər: Aslanov Habil Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti Beynəlxalq Hüquq və Beynəlxalq Münasibətlər fakültəsi GİT ixtisası əyani şöbəsi 1-ci kurs tələbəsi Teymurov Salman Vaqif oğlunun Mühasibat

Detaylı

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «İdman mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxsin akkreditasiya olunması Qaydası»nın və «İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları»nın

Detaylı

Pərakəndə Bankçılıq üzrə Standart Şərtlər

Pərakəndə Bankçılıq üzrə Standart Şərtlər Kapital Bank ASC-nin İdarə Heyəti tərəfindən 11 noyabr 2016-cı il tarixində (Protokol 99) təsdiqlənib Pərakəndə Bankçılıq üzrə Standart Şərtlər (hesab, əmanət, kart, kredit münasibətlərinin və fiziki şəxslərə

Detaylı

Fiziki şəxslərə təqdim edilən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin tam sığortası üzrə sığorta qaydaları ÜMUMİ HİSSƏ BÖLMƏ I.

Fiziki şəxslərə təqdim edilən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin tam sığortası üzrə sığorta qaydaları ÜMUMİ HİSSƏ BÖLMƏ I. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 23 sentyabr 2014-cü il tarixli Q-20 -li qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Fiziki şəxslərə təqdim edilən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin tam

Detaylı

«Atəşgah» Sığorta Şirkəti ASC KOSMİK RİSKLƏRİN SIĞORTASI QAYDALARI

«Atəşgah» Sığorta Şirkəti ASC KOSMİK RİSKLƏRİN SIĞORTASI QAYDALARI KOSMİK RİSKLƏRİN SIĞORTASI Mündəricat: I Fəsil. Ümumi müddəalar Maddə 1. Əsas anlayışlar Maddə 2. Sığorta predmeti Maddə 3. Sığorta sinfi II Fəsil. Sığortanın subyektləri və obyekti Maddə 4. Sığortaçı

Detaylı

Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından çıxarış. 1. Ümumi müddəalar

Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından çıxarış. 1. Ümumi müddəalar Təsdiq edilmişdir Milli Depozit Mərkəzi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Səhmdarların Ümumi Yığıncağının il tarixli qərarı ( -li protokol) Sədr R.Aslanlı Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından

Detaylı

DebitMC/ Visa Electron. Visa İnternet

DebitMC/ Visa Electron. Visa İnternet KARTLARLA ƏMƏLİYYATLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 9.1. Debet kartlar: Xidmətin növü Kartın əldə olunması və 1 illik istifadə haqqı (əsas kart) 1 Visa İnternet 10 AZN 5 AZN/ USDEUR DebitMC/ Visa Electron Debit MC/ Visa

Detaylı

QĠYMƏTLĠ ƏġYALARIN DAġINMASININ SIĞORTA QAYDALARI

QĠYMƏTLĠ ƏġYALARIN DAġINMASININ SIĞORTA QAYDALARI Razılaşdırılıb: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Dövlət Sığorta Nəzarəti şöbəsinin müdiri N.C.Xəlilov Təsdiq edilmişdir: Xalq Sığorta ASC-nin İdarə Heyətinin Sədri 05.01.2009-cu il tarixli 01

Detaylı

Bank xidmətlərinin göstərilməsinə dair ümumi şərtlər toplusu

Bank xidmətlərinin göstərilməsinə dair ümumi şərtlər toplusu Bank xidmətlərinin göstərilməsinə dair ümumi şərtlər toplusu Bir tərəfdən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, Mərkəzi Bankın lisenziyası və öz Nizamnaməsi əsasında fəaliyyət göstərən PAŞA Bank

Detaylı

KÖNÜLLÜ TİBBİ SIĞORTA QAYDALARI ANLAYIŞLAR

KÖNÜLLÜ TİBBİ SIĞORTA QAYDALARI ANLAYIŞLAR Print Date: 17/03/2009 AJ0037-EA01CX Page 1 of 15 KÖNÜLLÜ TİBBİ SIĞORTA QAYDALARI Bundan sonra mətndə Qaydalar adlanacaq A-Qroup Sığorta Şirkətinin Könüllü Tibbi Sığorta Qaydaları Azərbaycan Respublikası

Detaylı

Qeydiyyata alınmışdır. Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi.... (Səhm buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi)

Qeydiyyata alınmışdır. Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi.... (Səhm buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi) Qeydiyyata alınmışdır Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi.... (Səhm buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi).... (Səhm buraxılışının qeydiyyat tarixi).... (QKDK-nın məsul şəxsinin

Detaylı

ADA Universitetində təhsil alan tələbələrin təhsil. haqqının maliyyələşdirilməsi üçün Təhsil krediti

ADA Universitetində təhsil alan tələbələrin təhsil. haqqının maliyyələşdirilməsi üçün Təhsil krediti ADA Universitetində təhsil alan tələbələrin təhsil haqqının maliyyələşdirilməsi üçün Təhsil krediti 03.09.2015 Ərizəçi (Borcalan) Universitetdə bakalavr və magistr pilləsində təhsilini başlayan və ya təhsilini

Detaylı

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 -

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ ƏSAS FUNKSİYALAR AccessBank-ın və ya digər Bankın plastik kartı vasitəsilə AccessBank-da olan cari, debit kart, əmanət hesablarına

Detaylı

Korporativ idarəetmə. Ruslan Atakişiyev İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzinin sədri. Məruzəçi:

Korporativ idarəetmə. Ruslan Atakişiyev İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzinin sədri. Məruzəçi: Korporativ idarəetmə Məruzəçi: Ruslan Atakişiyev İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzinin sədri 1 Sahibkarlığın tarixi inkişafı a) Tacirlər, sənətkarlar, iri torpaq sahibləri və s.; b) XVI əsrdə sahibkarlığın

Detaylı

Finansist. Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ

Finansist. Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ Finansist Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ 54 APREL 2013 Təqdimat Finansist Almaniya güclü maliyyə sisteminə malik olan dövlətlərdən biridir. Vergi sisteminə gəldikdə isə demək olar ki, burada vergi gəlirləri

Detaylı

Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi. Qaynar xətt: Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə

Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi. Qaynar xətt: Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə Qaynar xətt: 1654 Email: reports@cert.az Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi, 2014 İnformasiya təhlükəsizliyi insidentlərinin qarşısının alınması və nəticələrinin

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 2009-cu il 18 mart tarixli referendum nəticəsində qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının referendum aktının tətbiqi

Detaylı

Debit MC/ Visa Electron Əmək haqqı kartı. Lokal əmək haqqı kartı

Debit MC/ Visa Electron Əmək haqqı kartı. Lokal əmək haqqı kartı 9. PLASTİK KARTLARLA ƏMƏLİYYATLAR. Xidmətin növü İnter net kartı Debit MC/ Elec tron Debit MC/ Electron Əmək haqqı kartı Lokal əmək haqqı kartı Debit MC/ Electron Depozit kartı 4 MC Standar d/ Classic

Detaylı

Kurs işi AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ. Kafedra: Bank işi

Kurs işi AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ. Kafedra: Bank işi AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ Kafedra: Bank işi Fakultə: Kredit-İqtisad İxtisas: Maliyyə-Kredit Kurs işi Kurs : II Qrup: K-648 Tələbə: Mövzu: Elmi rəhbər:

Detaylı

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun əhalinin tibbi sığortasının təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir, tibbi sığortanın subyektləri arasındakı münasibətləri

Detaylı

Vahid rüblük hesabat TƏLİMAT

Vahid rüblük hesabat TƏLİMAT Vahid rüblük hesabat 2016 Mündəricat 1. Proqram təminatına giriş.... 2 1.1. Elektron imza vasitəsilə giriş.... 3 1.2. Asan imza ilə giriş.... 4 2. Xidmətin istifadəsi.... 5 2.1. Sığortaedənin məlumatları....

Detaylı

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC-nin Müşahidə Şurasının tarixli saylı Protokol üzrə qərarı ilə Təsdiq edimişdir Müşahidə Şurasının Sədri Faik Açıkalın YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də İstehlakçıların müraciətlərinə

Detaylı

7.Ilkin əməliyyatlar? A) malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi prosesində gömrüe orqanlarına ilk təqdim edilən sənədləridir

7.Ilkin əməliyyatlar? A) malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi prosesində gömrüe orqanlarına ilk təqdim edilən sənədləridir 1.Avropa Birliyinin Kombinə Edilmiş Nomenklaturası hansı sistem əsasında qurulur? A) Gömrük əməkdaşlığı şurası nomenklaturası B) BMT standart Beynəlxalq ticarət təsnifatı C) Brüssel Gömrük nomenklaturası

Detaylı

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİN BAŞLICA İSTİQAMƏTLƏRİ Bir ölkənin xarici iqtisadi əlaqələri əsasən aşağıdakı istiqamətlər

Detaylı

Fiziki şəxslərə məxsus əmlakın sığortası qaydaları QAYDALARI

Fiziki şəxslərə məxsus əmlakın sığortası qaydaları QAYDALARI FĠZĠKĠ ġəxslərə MƏXSUS OLAN ƏMLAKIN SIĞORTASI QAYDALARI Fiziki şəxslərə məxsus olan əmlakın sığortası Qaydaları (bundan sonra mətndə «Qaydalar» adlandırılacaq) Azərbaycan Respublikası qanunlarının və digər

Detaylı

Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Bu Qanunun məqsədi I fəsil ÜMUMİ MÜDDƏALAR 1.1. bu Qanun ictimai birliklərin və fondların yaradılması

Detaylı

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri QOŞMA C3 ƏMSSTQ SƏNƏDİNƏ ƏLAVƏYƏ DÜZƏLİŞLƏRİN REYESTRİ Qoşma C3: ƏMSSTQ sənədinə Əlavəyə Düzəlişlərin Reyestri i MÜNDƏRİCAT 1 MÜQƏDDİMƏ... I Cədvəllər Cədvəl

Detaylı

Bilgi Günceli. Vergiler haqqinda melumat Turkçe-Azerice

Bilgi Günceli. Vergiler haqqinda melumat Turkçe-Azerice Bilgi Günceli Vergiler haqqinda melumat Turkçe-Azerice Vergiler haqqinda melumat Türkçe Madde 4. Azerbaycan Cumhuriyeti nde vergi sistemi 4.1. Azerbaycan Cumhuriyeti nde şu vergiler belirleniyor ve ödeniyor:

Detaylı

Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma

Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma 16-cı Xülasə Avqust 2011-ci il Dövlət satınalmaları Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma MÜNDƏRİCAT Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma Kommunal müəssisələrin satınalma prosedurları haqqında

Detaylı

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu qanun elektron imzanın və elektron sənədin istifadəsinin, onların elektron sənəd dövriyyəsində tətbiqinin təşkilati, hüquqi

Detaylı

Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ 1. Tirajlı stimullaşdırıcı lotereyanın təşkilatçısı: OMG Azerbaijan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət, bundan sonra Təşkilatçı. Ünvan:

Detaylı

P L A N : GİRİŞ. 1. Beynəlxalq hərraclar. 2. Beynəlxalq hərraclarda bağlanılan müqavilələr.

P L A N : GİRİŞ. 1. Beynəlxalq hərraclar. 2. Beynəlxalq hərraclarda bağlanılan müqavilələr. P L A N : GİRİŞ 1. Beynəlxalq hərraclar. 2. Beynəlxalq hərraclarda bağlanılan müqavilələr. 3. Beynəlxalq hərraclarda bağlanılan müqavilələrin xüsusiyyətləri. NƏTİCƏ ƏDƏBİYYAT SİYAHISI GİRİŞ XX əsrin sonunda

Detaylı

ANLAŞMA MEMORANDUMU. İlkin məlumat

ANLAŞMA MEMORANDUMU. İlkin məlumat ANLAŞMA MEMORANDUMU Bu Anlaşma Memorandumu («AM») 22 aprel 2004-cü il tarixində Lixtenşteyn qanunvericiliyinə müvafiq qaydada qeyri-kommersiya xeyriyyə təşkilatı kimi təsis edilmiş Açıq Cəmiyyət İnstitutu

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Azerbaycan Cumhuriyeti Hakkında Genel Bilgiler...5 Azerbaycan Cumhuriyeti

Detaylı

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU www.stomatoloq.az DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında dərman və tibb vasitələri ilə davranışın hüquqi və təşkilatı əsaslarını müəyyən edir,

Detaylı

Biznesin təşkilati-hüquqi formaları

Biznesin təşkilati-hüquqi formaları Biznesin təşkilati-hüquqi formaları (Harri Potter Menecment 512 ASEU) Biznesin təşkilati-hüquqi formaları bir sıra əlamətlərə görə fərqlənirlər ki, bunlara aşağıdakıları aid etmək olar: - kapital sahibinin

Detaylı

KREDIT MAHİYYƏTİ,FUNKSİYALARI,PRİNSİPLƏRİ VƏ FORMALARI

KREDIT MAHİYYƏTİ,FUNKSİYALARI,PRİNSİPLƏRİ VƏ FORMALARI KREDIT MAHİYYƏTİ,FUNKSİYALARI,PRİNSİPLƏRİ VƏ FORMALARI Kredit latın dilindən tərcümədə iki məna kəsb edir: - inanıram, etibar edirəm və borc. Kredit - iqtisadi kateqoriya olub, müvəqqəti sərbəst pul vəsaitlərinin

Detaylı

Beynəlxalq kommersiya işi-0717(eyani 300)

Beynəlxalq kommersiya işi-0717(eyani 300) Beynəlxalq kommersiya işi-0717(eyani 300) 1. Sual: Beynəlxalq kommersiya sövdələşməsinin əlamətləri hansılardır? (Çəki: 1) sövdələşmə predmetinin satıcı ölkənin sərhədlərindən kənara hərəkət etməsi ödənişin

Detaylı

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu qanun elektron imzanın və elektron sənədin istifadəsinin, onların elektron sənəd dövriyyəsində tətbiqinin təşkilati, hüquqi

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ. Dövlət büdcəsinin icrasına maliyyə nəzarəti mövzusunda R E F E R AT

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ. Dövlət büdcəsinin icrasına maliyyə nəzarəti mövzusunda R E F E R AT AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ Fakültə: İqtisadiyyat və idarəetmə İxtisas: Mühasibat uçotu və audit Kafedra: Mühasibat uçotu və audit Kurs: IV Qrup: 330 Fənn: Maliyyə

Detaylı

ÜMUMİ MÜDDƏALAR 1. SIĞORTANIN MÖVZUSU 2. SIĞORTA PREDMETİ VƏ SIĞORTA TƏMİNATININ ƏHATƏ DAİRƏSİ

ÜMUMİ MÜDDƏALAR 1. SIĞORTANIN MÖVZUSU 2. SIĞORTA PREDMETİ VƏ SIĞORTA TƏMİNATININ ƏHATƏ DAİRƏSİ ƏMLAKIN YANĞIN VƏ DİGƏR ƏLAVƏ RİSKLƏRDƏN SIĞORTASININ ƏSAS QAYDALARI ÜMUMİ MÜDDƏALAR Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, «Sığorta fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Detaylı

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Əsas göstəricilər Hasilat AÇG neft (min barel/gün) neft (milyon ton) Sahdəniz qaz (milyard kubmetr) kondensat (milyon ton) Əməliyyat

Detaylı

Sual: Beynəlxalq kommersiya sövdələşməsinin əlamətləri hansılardır? (Çəki: 1)

Sual: Beynəlxalq kommersiya sövdələşməsinin əlamətləri hansılardır? (Çəki: 1) TEST: 8008#01#Q15 Test Fənn Təsviri Müəllif Testlərin vaxtı Suala vaxt Növ 8008#01#Q15 8008 - Beynəlxalq kommersiya işi [Təsviri] Suleymanova X.İ. 80 dəqiqə 0 Saniyə İmtahan Maksimal faiz 200 Keçid balı

Detaylı

Xarici səfərlər zamani tibbi xərclərin sığortası Qaydaları

Xarici səfərlər zamani tibbi xərclərin sığortası Qaydaları Razılaşdırılmışdır Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Dövlət Sığorta Nəzarəti Şöbəsinin Müdiri N. Xəlilov 2009-cu il Təsdiq edirəm A-Qroup Sığorta Şirkəti ASC İdarə heyətinin sədri A. Bayramov 2009-cu

Detaylı

Elmi tədqiqatların təsnifatı. Məqsədli təyinatı üzrə: Fundamental; Tətbiqi; Axtarış; Işləmə.

Elmi tədqiqatların təsnifatı. Məqsədli təyinatı üzrə: Fundamental; Tətbiqi; Axtarış; Işləmə. A.D.Hüseynova Elmi tədqiqatlar - yeni hadisələrin öyrənmə prosesi və praktiki istifadə üçün öyrənilən obyektin müxtəlif amillərin təsirindən asılı olaraq dəyişmə qanunauyğunluğunun açıqlanmasıdır. Elmi

Detaylı

KARTLARLA ƏMƏLİYYAT ÜZRƏ TARİFLƏR:

KARTLARLA ƏMƏLİYYAT ÜZRƏ TARİFLƏR: KARTLARLA ƏMƏLİYYAT ÜZRƏ TARİFLƏR: Xidmətin növü İnter net kartı Debit MC/ Elec tron Debit MC/ Electron Əmək haqqı kartı Lokal əmək haqqı kartı Debit MC/ Electron Depozit kartı 4 MC Standar d/ Classic

Detaylı

Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi

Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi Yekun variant Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi Cənubi Qafqaz Boru Kəməri Şirkəti İYUN 2014-CÜ IL RSK

Detaylı

Visa ilə futbol üzrə 2018-ci ilin dünya çempionatına hazır ol TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYASININ KEÇİRİLMƏ QAYDALARI VƏ İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

Visa ilə futbol üzrə 2018-ci ilin dünya çempionatına hazır ol TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYASININ KEÇİRİLMƏ QAYDALARI VƏ İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ Visa ilə futbol üzrə 2018-ci ilin dünya çempionatına hazır ol TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYASININ KEÇİRİLMƏ QAYDALARI VƏ İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ 1. Tirajlı Stimullaşdırıcı Lotereyanın təşkilatçısı OMG Azerbaijan

Detaylı

''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu

''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu ''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında elektron ticarətin təşkili və həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, onun iştirakçılarının hüquq və

Detaylı

9. PLASTİK KARTLARLA ƏMƏLİYYATLAR. Xidmətin növü 9.1. Debet kartlar: olunması və 1 illik istifadə haqqı (əsas Visa İnter net kartı DebitM C/Visa Electron Debit MC/ Visa Electron Əmək haqqı kartı Lokal

Detaylı