FARKLI SPEKTRUMLU ÇOK LED Lİ OPTOELEKTRONİK DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FARKLI SPEKTRUMLU ÇOK LED Lİ OPTOELEKTRONİK DÖNÜŞTÜRÜCÜ"

Transkript

1 Uludağ Üniversiesi Mühendislik-Mimarlık Fakülesi ergisi, Cil 12, Sayı 1, 2007 FARKL SPEKTRUMLU ÇOK LE Lİ OPTOELEKTRONİK ÖNÜŞTÜRÜCÜ Eldar MUSAYEV Öze: Farklı spekrumlu çok LE li bir dönüşürücü gelişirilmişir. önüşürücünün gelişirme prensipleri ve açık şeması verilmişir. önüşürücünün çalışma prensibi açıklanmış ve devre elemanlarının değerlerinin seçilmesi verilmişir. Anahar Kelimeler: Farklı Spekrum, Çok LE, Opoelekronik önüşürücü, Analiz. An Opoelecronic Converer Conaining Muliple LEs o ieren Specra Absrac: A converer conaining muliple LEs o dieren specra is developed. evelopmen principles and he scheme o he converer are given. Operaion principles o he converer are described and mehods used in selecing he values o circui devices are given. Keywords: ieren Specrum, Muliple LEs, Opoelecronic Converer, Analysis. 1. GİRİŞ Günümüzde üreilen yarıileken ışın vericiler (LE ler ve lazerler) opik spekrumun görünür bölgesinden (0,38µm) kızılöesi bölgesine (4,5µm) kadar aralığı kapsamakadır [1, 21-24, 26]. Yarıileken ışın vericiler, küçük ebalı, ışın şiddeleri akımla modüle edilebildiğinden ve spekrum karakerisikleri monokromaiğe yakın olduğundan çeşili sensörlerde [4, 6, 11, 14, 16, 17, 19, ], çeşili analizaör, ölçüm ve es sisemlerinde [8, 9, 10, 12, 15, 18, ], çeşili malzemelerin ve oramların spekroskopisinde (specroscopy) [1, 2, 7, 13] ve biomedikal ölçümlerde [3,5] sıklıkla kullanılırlar. Yarıileken ışın vericilerin spekrum karakerisikleri Şekil 1 de göserilmişir. Şekil 1: Yarıileken ışın vericilerin spekrum karakerisikleri. Yarıileken ışın vericilerin spekrum karakerisiklerini yapısında kullanılan malzemeler belirler [26]. Tablo 1 de, Şekil 1 de karakerisikleri göserilen yarıileken ışın vericilerin (LE lerin) yapısında kullanılan yarıileken malzemeler, spekrum karakerisiğinin maksimumdaki dalga boyu ve verdiği ışınların renkleri göserilmişir. 380nm dalga boyundan daha küçük ve 1000nm den daha büyük dalga boylu ışın vericileri gelişirme aşamasındadır [1, 21-24, 26]. Yarıileken ışın vericilerin gelişimi devam emekedir. Yarıileken ışın vericilerin böyle özelliklere sahip olması, bu ışın vericiler ile çok dalgalı dönüşürücülerin asarımına olanaklar sağlamakadır. Uludağ Üniversiesi, Mühendislik-Mimarlık Fakülesi, Elekronik Mühendisliği Bölümü, 16059, Görükle, Bursa. 41

2 Musayev, E.: Farklı Spekrumlu Çok LE li Opoelekronik önüşürücü Tablo 1. Şekil 1 de karakerisikleri göserilen yarıileken ışın vericilerin (LE lerin) yapısında kullanılan yarıileken malzemeler, spekrum karakerisiğinin maksimumdaki dalga boyu ve verdiği ışınların renkleri No LE spekrumunun maksimumu, λp (nm) LE ışığının rengi LE in yapısında kullanılan yrıileken malzeme Mavi (Ulra Blue) GaN/SiC Sa Mavi (Pure Blue) ngan/sic Yeşil (Ulra Green) ngan/sic Yeşil (Green) ngaal/sic Yeşil (Hi-E. Green) GaP Sarı (Yellow) GaAsP/GaP Porakal (Orange) GaAsP/GaP Kırmızı (Hi-E. Red) GaAsP/GaP Kırmızı (Red) GaAsP/GaAs Kırmızı (Ulra Red) GaAlAs/GaAs Kırmızı (BrighRed) GaP Kızılöesi (nrared) GaAlAs Kızılöesi (nrared) GaAs/GaAs & GaAlAs/GaAs Gazların, sıvıların, kaıların ve çeşili karışımların özelliklerinin belirlenmesi ve esi gerekir. Bunun için çok dalgalı dönüşürücülere ihiyaç vardır. Günümüzde bu ip ölçümler maliyei yüksek olan spekrooomereler ile yapılmakadır. Spekrooomere ile ölçüm yapılırken bir akım özel şarların sağlanması gerekmekedir [8, 12, 26]. Spekrooomereler sadece laborauvar şarlarında kullanılır ve endüsrial ekspres analizde kullanımı zordur. Bundan dolayı maliyei düşük, asarımı kolay çok dalgalı dönüşürücülere ihiyaç vardır. 2. ÇOK ALGAL (ÇOK ŞN VERİCİLİ) ÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN GELİŞTİRME PRENSİPLERİ Tasarlanan çok dalgalı dönüşürücüler aşağıda sıralanan şarları sağlaması gerekir: 1. şın verici sayısı kolayca seçilebilmesi 2. Ayni anda büün ışın vericiler ile ölçüm yapılabilmesi 3. Ora seviyede elekronik bilgilere sahip araşırmacılar ile asarlanabilmesi 4. önüşürücünün yapısı sık kullanılan ucuz elekronik kompononlerden oluşurulması Bu şarları dikkae alarak bir dönüşürücü devresi gelişirilmişir. Tasarlanan çok dalgalı dönüşürücünün blok şeması Şekil 2 de göserilmişir. Burada 1- osilaör, 2- kısa süreli darbe oluşuran devre, 3- sayıcı, VE kapıları, güç anaharları, L 1 -L 7 - ışın vericiler, P- oodiyo, MO- ölçüm oramı, 18- kuvvelendirici, analog anaharlar, darbeli işarein genliğini C gerilime çeviren elekronik devre(epe dedekörler pik deekörler), U Σ - oplam işare, U 1 -U 7 - her bir ışın vericinin oluşurduğu işareler, U OS - osilaörün çıkış işarei, U PU - süresi ayarlanabilen darbeli işareir. 42 Şekil 2: Çok dalgalı dönüşürücünün blok şeması.

3 Uludağ Üniversiesi Mühendislik-Mimarlık Fakülesi ergisi, Cil 12, Sayı 1, 2007 önüşürücü ışın verici ve ooalıcı bölgelerinden oluşmakadır. şın verici bölgesinin çalışmasını açıklayan zaman diyagramları Şekil 3 de göserilmişir. Burada a- osilaörün çıkış işarei, b- gereken süreli darbeler oluşuran devrenin çıkışındaki işare, c- birinci VE kapısının (4) çıkışında elde edilen işare (L 1 LE inin akımı da aynı şekildedir), d- ikinci VE kapısının (5) çıkışında elde edilen işare (L 2 LE inin akımı da aynı şekildedir), i- yedinci VE kapısının (10) çıkışında elde edilen işare (L 7 LE inin akımı da aynı şekildedir), k- ooalıcının çıkışındaki oplam işare, 0S osilaörün çıkışında elde edilen darbelerin süresi, B0S - osilaörün çıkışında elde edilen darbelerin boşluk süresi. - LE ler üzerinden akıılan akımların darbe süresi, B - LE ler üzerinden akıılan akımların boşluk süresidir. Fooalıcı bölgesinin çalışmasını açıklayan zaman diyagramları Şekil 4 de göserilmişir. Burada: a- ooalıcının çıkışında elde edilen işareler (her bir işare üzerindeki rakamler sırayla devreye giren LE leri iade emekedir), b- osilaörün çıkışındaki işare, c- birinci LE (L 1 ) ile oluşurulan işare (U 1 ) birinci epe dedekörünün (26) çıkışında elde edilen işare, 2 ve 3- ikinci ve üçüncü epe dedekörlerin çıkışında elde edilen işarelerdir ( U 2 ve U 3 ). iğer çıkışlarda elde edilen işareler ayni şekilde ekrarlanır ve diyagramlarda göserilmemişir. Her bir LE e arklı zamanlarda darbeli akımlar verilir. LE lerden yayılan arklı dalga boyundaki ışınlar oramdan geçerek ooalıcı (oodiyo) ile algılanır ve oosinyale dönüşürülür. Bu oosinyal bir kuvvelendirici ile kuvvelendirilir ve kuvvelendiricinin çıkışında oplam işare elde edilir. Kuvvelendiricinin çıkışında, her bir LE in oluşurduğu işare osiloskop ile izlenebilir. Bu oplam işare ışın verici araından konrol edilen analog anaharlara verilir ve gerilim seviyesine dönüşürülür. Çıkışa U 1 - U 7 gerilimleri elde edilir. Bu gerilimler her bir LE in oluşurduğu işarelerdir. Burada büün LE lerin oluşurduğu oplam işare (U Σ ) ve her bir LE in oluşurduğu işareler aynı anda izlenebilir. Şekil 3: şın verici bölgesinin çalışmasını açıklayan zaman diyagramları. 43

4 Musayev, E.: Farklı Spekrumlu Çok LE li Opoelekronik önüşürücü 44 Şekil 4: Fooalıcı bölgesinin çalışmasını açıklayan zaman diyagramları. Osilaörün rekansını belirlemek için öncelikle devrede kullanılan ooalıcının yükselme r ve düşme süreleri bilinmesi gerekir. Fooalıcının yükselme ve düşme süreleri biliniyorsa osilaörün üreiği işarein darbe süresi, ( ) = 3 r + (1) şeklinde seçilebilir. (Bu darbe süresi için osilaör devresinin analizi yapılır). < olduğunu dikkae alarak darbeler arasındaki boşluk süresi en az darbe süresi kadar olmalıdır. arbelerin birbirlerini ekilememesi için BOS ( ) = = 3 + (2) olmalıdır. Buradan osilaörün rekansı, 1 1 = = BOS r ( ) r olur. İsenen darbe süresinde işare üreen devrenin çıkışındaki darbelerin süresi osilaörün üreiği işarein darbe süresinden küçükür ( < ). Her bir LE üzerinden akan darbeli akımın oralama değerini hesaplamak için LE sayısı (n) bilinmelidir. LE sayısı belli ise her bir LE üzerinden akan darbeli akımın oralama değeri, AVG = m ( n 1)( + ) BOS şeklinde olur. Burada m - darbeli akımın maksimum değeri, n ise LE sayısıdır. (2) eşiliğini dikkae alarak her bir LE den akan oralama akımı, AVG = m (5) ( n 1) 6( r + ) şeklinde iade edilebilir. Oralama akımı, LE in ileri yöndeki akımına eşi olduğunu kabul ederek LE den akıılabilecek darbeli akımın maksimum değeri 6 ( n 1)( r + ) m = F (6) şeklinde bulunabilir. (3) (4)

5 Uludağ Üniversiesi Mühendislik-Mimarlık Fakülesi ergisi, Cil 12, Sayı 1, ÇOK ALGAL ÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ Öncelikle dönüşürücünün kapsama bölgesi seçilmelidir. Örneğin opik spekrumun görünür bölgesi seçilmişse Tablo 1 de 1 ile 11 numaraları arasındaki LE ler kullanılabilir. aha sonra seçilen opik spekrumun seçilen bölgesine duyarlı bir ooalıcı seçilir. Görünür bölge için BPW-21 ipi bir oodiyo seçilebilir. Tablo 2 de bu oodiyodun önemli paramereleri verilmişir. Tablo 2. BPW-21 oodiyodun önemli paramereleri. Tipi Spekrumunun genişliği Spekrumun maksimumu şığa duyarlı yüzeyi Fooakımın yükselme ve düşme süreleri BPW21 350nm-820nm 550nm 7,34mm 2 1,5µs Foodiyodun yükselme ve düşme paramerelerine göre darbelerin minimum süresi seçilir. Burada darbe süresi = 8µ s olarak seçilmişir. LE sayısı n=7 alınarak LE üzerinden akan darbeli akımın boşluk süresi ( = eşiliğini dikkae alarak) BOS ( n 1 )( + ) = 96 s = (7) B BOS µ olur. Her bir LE üzerinden akan darbeli akımın maksimum değeri, = ( n 1)( + ) + BOS max F (8) şeklinde bulunabilir. arbe süresi, darbeli akımın maksimum değeri, ( 7 1)( 8µ s + 8µ s) < şarına uygun seçilirse, örneğin = 5µ s olarak seçilirse + 5µ s max = 20 5µ s F F olur. LE lere seri bağlanmış akım belirleyici dirençlerin değerleri, her bir LE in ooalıcıda oluşurduğu oosinyaller birbirine eşi olacak şekilde seçilir. Besleme gerilimini U CC =12V alarak ve LE leri anaharlayan anaharlar üzerindeki gerilim düşümünü ihmal ederek, akım belirleyici dirençlerin değeri, R L U U F = (10) CC max şeklinde bulunabilir. önüşürücünün şeması günümüzde sıklıkla kullanılan ucuz malzemeler kullanılarak gerçekleşirilmişir. Şekil 5 de çok dalgalı dönüşürücünün şeması göserilmişir. Osilaör olarak 4060 ipi enegre kullanılmışır. Üreilen darbelerin kararlı olması için rekans belirleyici olarak kuvars osilaör kullanılmışır. Osilaörün çıkışında isenen rekansa darbeler elde edilir ve gereken paramerede darbeler seçilebilir. Tablo 3 de 4060 enegresinin çıkışlarındaki darbelerin paramereleri verilmişir. evrede R01=10MΩ, kuvars krisalinin rekansı 0 =3276,8kHz, C01=C02=27pF olarak seçilmişir. Sayıcı olarak 4017 enegresi (C2) ve gerekli darbe süresini elde emek için ise enegresi (C3) kullanılmışır. C03 ve R02 elemanlarının değerleri isenen darbe süresine göre seçilir. VE kapısı olarak 4081 enegresi kullanılmışır. Güç anaharı olarak ULN2003 ipi enegre kullanılmışır. Tablo 4 de bu enegrenin önemli paramereleri verilmişir. (9) 45

6 Musayev, E.: Farklı Spekrumlu Çok LE li Opoelekronik önüşürücü Şekil 5: Çok dalgalı dönüşürücünün şeması. 46

7 Uludağ Üniversiesi Mühendislik-Mimarlık Fakülesi ergisi, Cil 12, Sayı 1, 2007 Tablo enegresinin çıkış paramereleri. Q0=3276,8kHz Pin 0S, (khz) T,(µs) 0S = B0S,(µs) 7 Q4 204,8 4, , Q5 102,4 9, , Q6 51,2 19, , Q7 25,6 39, , Q8 12,8 78,125 39, Q9 6,4 156,25 78, Q10 3,2 312,5 156,25 1 Q12 0, Q13 0, Q14 0, Foosinyali kuvvelendirme için LM358 ipi op-amp kullanılmışır. Kuvvelendiricinin kazancını belirleyen R 3 ve R 4 dirençlerinin değerleri oosinyalin seviyesine göre seçilir. Analog anahar olarak 4066 enegresi kullanılmışır. Tepe deekörler LM324 enegresi kullanılarak asarlanmışır. Tepe deekörün yapısında kullanılan F1-F7 diyoları 1N4148 ipi diyolardır. CF1- CF7 kondansaörlerinin değerleri ise darbe ve boşluk sürelerine göre belirlenir. önüşürücü asarlanır iken, devrede kullanılan enegrelerin boşa kalan (kullanılmayan) bacaklar giriş ise oprak ucuna bağlanması gerekir önüşürücüde arklı dalga boylu ışınların ölçülen oramdan geçmesi aynı anda izlenebilir (U Σ ) ve seviye olarak ayrı ayrı izlenebilir (U 1 -U 7 ). önüşürücü gazların, sıvıların, çeşili karışımların ve seçilen opik bölgede şea olan çeşili malzemelerin analizinde kullanılabilir. Tablo 4. ULN2003 enegresinin önemli paramereleri. Çıkış Akımı Akım Kazancı İleime geçme Süresi Kesime Gime Süresi Çıkış geriliminin maksimum değeri 500mA ,25µs 0,25µs 50V 4. SONUÇLAR Çok dalgalı (çok LE li) opik sisemlerin gelişirme prensipleri açıklanmışır. Çok LE li sisemin gelişirilmesi ve dönüşürme olayı zaman diyagramları ile açıklanmışır. Gerekli LE lerin seçilmesi için günümüzde sık kullanılan LE lerin spekrum karakerisikleri ve önemli paramereleri verilmişir. önüşürücünün açık şeması gelişirilmiş ve devre elemanlarının değerlerinin seçilmesi açıklanmışır. önüşürücünün kullanım alanları göserilmişir. 5. KAYNAKLAR 1. Beniamino Barbieri, Ewald Terpeschnig, avid M. Jameson (2005) Frequency-domain Xuorescence specroscopy using 280-nm and 300-nm ligh-emiing diodes: Measuremen o proeins and proein-relaed Xuorophores, Analyical Biochemisry, 344, Jouko Malinen, Markku Kansakoski, Raimo Rikola, Colin G. Edison (1998) LE-based NR specromeer module or hand-held and process analyser applicaions, Sensors and Acuaors, B, 51,

8 Musayev, E.: Farklı Spekrumlu Çok LE li Opoelekronik önüşürücü 3. Andrew Rys, Tadeusz Piorowski, Radoslaw Sobczynski (1998) Ligh emiing diode arrays or consumer and medical applicaions, Maerials Science and Engineering, B, 51, G. urry, N. Amarouche, V. Zéninari, B. Parvie, T. Lebarbu, J. Ovarlez (2004) n siu sensing o he middle amosphere wih balloon borne near-inrared laser diodes, Specrochimica Aca, Par A, 60, Sesuo Takaani, Hiroyukı Noda, Hisaeru Takano, and Tesuzo Akusu, A Miniaure (1988) Hybrid Relecion Type Opical Sensor or Measuremen o Hemoglobin Conen and Oxygen Sauraion o Whole Blood, EEE Transacions on Biomedical Engineering, Vol. 35, No. 3, Eun Jeong Cho, Frank V. Brigh (2002) negraed chemical sensor array plaorm based on a ligh emiing diode, xerogel-derived sensor elemens, and high-speed pin prining, Analyica Chimica Aca, 470, Purnendu K. asgupa., n-yong Eom, Kavin J. Morris, Jianzhong Li (2003) Ligh emiing diode-based deecors Absorbance, luorescence and specroelecrochemical, measuremens in a planar low- hrough cell, Analyica Chimica Aca, 500, Kuswandi B., Taib M.N., Narayanaswamy R. (1999) A new solid sae insrumen or opical oxic meal ions sensing, Sensors and Acuaors, 76, Chaudhari A.L., Shaligram A.. (2002) Muli-wavelengh opical iber liquid reracomery based on inensiy modulaion, Sensors and Acuaors, A, 100, Qingyang Li, Kavin J. Morris, Purnendu K. asgupa,vo M. Raimundo Jr., Henryk Temkin (2003) Porable lowinjecion analyzer wih liquid-core waveguide based luorescence, luminescence, and long pah lengh absorbance deecor, Analyica Chimica Aca, 479, Akrajas Muhamad Ma Salleh, Muhammad Yahaya (2002) Enriching he seleciviy o mealloporphyrins chemical sensor by means o opical echnique, Sensors and Acuaors, B, 85, Abdul Rahim R., Chan K.S., Pang J.F., Leong L.C. (2005) A hardware developmen or opical omography sysem using swich mode an beam projecion, Sensors and Acuaors, A, 120, Shimazaki Y., Waanabe S., Takahashi M. and wasuki M. (2000) A Porable Specrophoomeer Using a Whie- Color Ligh-Emiing iyoe and a Charge-Coupled evice and Applicaion o On-Sie eerminaion o ron, The Japan Sociey or Analyical Chemisry, Analyical Sciences, Vol. 16, Suzuki Y., Hori Y., wasuki M., Yamane T. (2003) A Four Wavelengh Channel Absorbance eecor wih a Ligh-Emiing iode-fiber Opics Assembly or Simpliying he Flow-njecion Analysis Sysem, The Japan Sociey or Analyical Chemisry, Analyical Sciences, Vol. 19, Krier A. and Shersnev V. V. (2000) Powerul inerace ligh emiing diodes or mehane gas deecion, J. Phys., : Appl. Phys., 33, Oo S. Wolbeis, Nena V. Rodriguez, Tobias Werner (1992) LE-compaible luorosensor or measuremen o near-neural ph values, Microchimica Aca (Hisorical Archive), Volume 108, ssue 3-6, Taha M. A. Razek, Michael J. Miller, Saad S.M. Hassan, Mark A. Arnold (1999) Opical sensor or sulur dioxide based on luorescence quenching, Talana, 50, King Tong Lau, Susan Baldwin, Roderick L. Shepherd, Paul H. iez, William. S. Yerzunis, ermo iamond (2004) Novel used-les devices as opical sensors or colorimeric analysis, Talana, 63, Kumar Suresh P., Lee Thomas S., Vallabhan C.P.G., Nampoori V.P.N., Radhakrishnan P. (2002) esign and developmen o an LE based iber opic evanescen wave sensor or simulaneous deecion o chromium and nirie races in waer, Opics Communicaions, 214, Yun-Su Lee, Byung-Su Joo, Nak-Jin Choi, Jeong-Ok Lim, Jeung-Soo Huh, uk-ong Lee (2003) Visible opical sensing o ammonia based on polyaniline ilm, Sensors and Acuaors, B, 93, Maveev B., Aidaraliev M., Gavrilov G., Zoova N., Karandashov S., Sonikova G., Sus N., Talalakin G., linskaya N., Aleksandrov S. (1998) Room emperaure nas phoodiode ngaas LE pairs or mehane deecion in he mid-r, Sensors and Acuaors, B, 51, Maveev B.A., Gavrilov G.A., Evsropov V.V., Zoova N.V., Karandashov S.A., Sonikova G.Yu., Sus N.M., Talalakin G.N., Malinen J. (1997) Mid-inrared (3-5 pm) LEs as sources or gas and liquid sensors, Sensors and Acuaors, B, 38-39, Parry M.K. and Krier A. (1994) Eicien 3.3µm ligh emiing diodes or deecing mehane gas a room emperaure, Elecronics Leers, Vol. 30, No. 23, Gao H. H., Krier A, Shersnev V. and Yakovlev Y. (1999) nassb/nassbp ligh emiing diodes or he deecion o CO and CO2 a room emperaure, J. Phys., : Appl. Phys., 32, Mark G. Allen (1998) iode Laser Absorpion Sensors For Gas ynamic and Combusion Flows, Measuremen Science and Technology, 9(4),

9 Uludağ Üniversiesi Mühendislik-Mimarlık Fakülesi ergisi, Cil 12, Sayı 1, Мусаев Э.С. (2004) Оптоэлектронные устройства на полупроводниковых излучателях, Радио и связь. Москва., 204 с. 27. Musayev E. (2006) Conversion Mehod and Sysem, Sensors and Acuaors, A, Elsevier, 125, Musayev E. (2006) Opoelecronic Sep Couner, EE Proc. Opoelecronics, 153(2), Musayev E. (2005) Opoelecronic Nondesrucive Tesing Techniques o Cocoon Properies and Applicaions, NT And E nernaional, 38, Musayev E. (2004) An Opoelecronic eec eecion Mehod and Sysem nsensiive o Yarn Speed, Journal o Opics, A: Pure and Applied Opics, 6, Musayev E. and Karlik S. (2003) A novel liquid level deecion mehod and is implemenaion, Sensors and Acuaors, A, Vol.109, ssues 1-2, Makale arihinde alınmış, arihinde düzelilmiş, arihinde kabul edilmişir. İleişim Yazarı: E. Musayev 49

İnersiyal Algılayıcı Tabanlı Hareket Yakalama Inertial Sensor Based Motion Capture

İnersiyal Algılayıcı Tabanlı Hareket Yakalama Inertial Sensor Based Motion Capture İnersiyal Algılayıcı Tabanlı Hareke Yakalama Inerial Sensor Based Moion Capure Tuba Kurban 1, Erkan Beşdok 1 1 Mühendislik Fakülesi Erciyes Üniversiesi ubac@erciyes.edu.r, ebesdok@erciyes.edu.r Öze Biyomekanik,

Detaylı

DENEY 6 OSİLOSKOP. Düşey saptırma. Şekil 1. Katot ışınlı tüp

DENEY 6 OSİLOSKOP. Düşey saptırma. Şekil 1. Katot ışınlı tüp DENEY 6 OSİLOSKOP 1. Deneyin Amacı Bu deneyde, osiloskopun çalışma prensibinin, eikleme ve senkronizasyonun nasıl yapıldığının ve osiloskop yardımıyla çeşili büyüklüklerin (genlik, faz farkı ve frekans

Detaylı

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Koparan A., Aydemir M. T., Şimşek O., 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 7 Geriye Dönük Teslerin Karşılaşırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Ailla Çifer * - Dr. Alper Özün ** - Sai Yılmazer *** Bu çalışmada, riske maruz değer modellerinin

Detaylı

A NOVEL AD/DA CONVERTER FOR MAGNETIC NON-DESTRUCTIVE SYSTEMS MANYETİK TAHRİBATSIZ TEST SİSTEMLERİ İÇİN YENİ BİR ANALOG-DİJİTAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ

A NOVEL AD/DA CONVERTER FOR MAGNETIC NON-DESTRUCTIVE SYSTEMS MANYETİK TAHRİBATSIZ TEST SİSTEMLERİ İÇİN YENİ BİR ANALOG-DİJİTAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ A NOVEL AD/DA CONVERTER FOR MAGNETIC NON-DESTRUCTIVE SYSTEMS Yavuz EGE * & Mustafa GÖKTEPE ** * Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Bölümü, Balıkesir yege@balikesir.edu.tr

Detaylı

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he

Detaylı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı DENEY NO : 7 DENEY ADI : DOĞRULTUCULAR Amaç 1. Yarım dalga ve tam dalga doğrultucu oluşturmak 2. Dalgacıkları azaltmak için kondansatör filtrelerinin kullanımını incelemek. 3. Dalgacıkları azaltmak için

Detaylı

DİJİTAL ELEKTRONİK VE MİKROİŞLEMCİLER

DİJİTAL ELEKTRONİK VE MİKROİŞLEMCİLER YNİ SERVİNİ JNET SERVİNİ İJİTL ELEKTRONİK VE MİKROİŞLEMİLER II (ikinci) Sınıf Elekroeknik Mesleği Elekronik ve Telekomüniksyon Elekro Teknisyeni Manasır, 20 ii ijial Elekronik ve Mikroişlemciler II (İkinci)

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI (KGK)

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI (KGK) KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI (KGK) Bu yazıda, bir Kesintisiz Güç Kaynağının (KGK) genel yapısı incelenmiştir. Sistem, giriş güç katı, batarya doldurucusu, sürücü birimi, evirici birimi, çıkış güç katı, örnekleme

Detaylı

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI T.C. Hii Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Đkisa Anabilim Dalı EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI Yusuf MURATOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ

HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ HEDEFE İLERLERKEN ENGELLERDEN KAÇABİLEN ARAÇ PROJESİ FUNDA İNCEOĞLU AYŞEGÜL ÖLMEZ SEVCAN KÖKNAROĞLU ii İÇİNDEKİLER Sayfa SİMGE LİSTESİ... iv KISALTMA LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vi ÇİZELGE LİSTESİ...viii

Detaylı

Şekil-2.a Röleli anahtar

Şekil-2.a Röleli anahtar K TÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sayısal Elektronik Laboratuarı TRANSĐSTÖRÜN ANAHTAR DAVRANIŞLARI 1. Genel Tanıtım Şekil 1.a da verilen emetör montajlı transistör V cc kaynağını

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ DOĞ AKIM DEVE ANALİZİ 1 DOĞ AKIM DEVE ANALİZİ BÖLÜM 1 DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ 1. ELEKİK ENEJİSİ ve ÖZELLİKLEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük bir bölümü elektrik enerjisidir.

Detaylı

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması *1 Ali Ozturk and 1 Yusuf Seyis 1 Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

ÇOK KÜÇÜK HİDROLİK POTANSİYELLERİN ENERJİ ÜRETİM AMACI İLE YEREL İMKANLARLA DEĞERLENDİRİLMESİ. Mahmut Temel ÖZDEMİR 1, Ahmet ORHAN 1,Mehmet CEBECİ 1

ÇOK KÜÇÜK HİDROLİK POTANSİYELLERİN ENERJİ ÜRETİM AMACI İLE YEREL İMKANLARLA DEĞERLENDİRİLMESİ. Mahmut Temel ÖZDEMİR 1, Ahmet ORHAN 1,Mehmet CEBECİ 1 ÇOK KÜÇÜK HİDROLİK POTANSİYELLERİN ENERJİ ÜRETİM AMACI İLE YEREL İMKANLARLA DEĞERLENDİRİLMESİ Mahmut Temel ÖZDEMİR 1, Ahmet ORHAN 1,Mehmet CEBECİ 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Fırat Üniversitesi

Detaylı

DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri

DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri DENEYİN AMACI 1. Triyak karakteristiklerini öğrenmek ve ölçmek. 2. Diyak karakteristiklerini öğrenmek ve ölçmek. 3. Diyak-Triyak faz kontrol devrelerini incelemek.

Detaylı

ORION ECHO ECH0201 Kullanıcı Kitapçığı Ver. 1.03

ORION ECHO ECH0201 Kullanıcı Kitapçığı Ver. 1.03 ORION ECHO ECH0201 Kullanıcı Kitapçığı Ver. 1.03 İÇİNDEKİLER 1.0. Orion ECH 0201 Ultrasonic Seviye Transmitteri 3 1.1. Ech_0201 Dc Hata Kontrolü Özellikleri 3 1.2. Uygulamalar 3 1.3. Teknik Özellikler

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

PWI Serisi İndikatörler. Kullanım Kılavuzu

PWI Serisi İndikatörler. Kullanım Kılavuzu PWI Serisi İndikatörler Kullanım Kılavuzu PWI Serisi İndikatörler Kullanım Kılavuzu YASAL UYARI! Kullanmakta olduğunuz cihaz bir baskülün parçası olarak kullanılıyor ve baskül alım satım işlerinde kullanılıyor

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 01 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER DENEY-1... 1 DENEY-1.1: PNPN DİYOT... 1 DENEY-1.: DİYAK... 5 DENEY-... 11 DENEY-.1: SCR... 11 DENEY-.: TRİYAK... 19 DENEY- SCR

Detaylı

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Yıl: 24 Sayı:89 Ekim 2010 49 ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Hakkı ÖZTÜRK 1 ÖZET Bu çalışma

Detaylı

Reaktif güç kontrol rölesinde minimum anahtarlama sayısı ve optimal reaktif güç seçimi

Reaktif güç kontrol rölesinde minimum anahtarlama sayısı ve optimal reaktif güç seçimi itüdergisi/d mühendislik Cilt:4, Sayı:6, 15-22 Aralık 2005 Reaktif güç kontrol rölesinde minimum anahtarlama sayısı ve optimal reaktif güç seçimi Mustafa ŞEKKELİ, Nesrin TARKAN İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

Bölüm-1. M.Necdet YILDIZ GÜÇ ELEKTRONĐĞĐ-1 DERS NOTLARI 1

Bölüm-1. M.Necdet YILDIZ GÜÇ ELEKTRONĐĞĐ-1 DERS NOTLARI 1 Bölüm-1 Giriş M.Necdet YILDIZ GÜÇ ELEKTRONĐĞĐ-1 DERS NOTLARI 1 I - GĐRĐŞ TANIM: Güç elektroniği, herhangi bir kaynaktan alınan elektrik enerjisinin, elektronik yöntemlerle kontrol edilerek (dönüştürülerek

Detaylı

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Bölüm HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME ÖNTEMLERİ Bu bölümde üç basi öngörü yönemi incelenecekir. 1) Naive, 2)Oralama )Düzleşirme Geçmiş Dönemler Şu An Gelecek Dönemler * - -2-1 +1 +2 + Öngörü yönemi

Detaylı