ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý ÝKT GENEL SEKRETERÝ ÝHSANOÐLU: ORTADOÐU BARIÞ SÜRECÝ BAÞTA OLMAK ÜZERE, ÝSLÂM DÜNYASINDAKÝ PROBLEMLERÝN ÇÖZÜMÜ ÝÇÝN ABD MÜSLÜMANLARLA ÝÞBÝRLÝÐÝ YAPMALI. HASSASÝYET GÖSTERMELÝ u Ýs lâm Kon fe ran sý Teþ ki lâ tý Ge nel Sek re te ri Prof. Dr. Ek me led din Ýh sa noð lu, Was hing ton'da top la nan ABD-Ýs lâm Dün ya sý Fo ru mun da yap tý ðý ko nuþ ma da, ABD yö ne ti mi nin Ýs lâm dün ya sý i le i liþ ki le ri ni ge liþ ti rip di ya lo gu art týr ma sý, Müs lü man la rýn so run ve kay gý la rý na has sa si yet gös ter me si çað rý sýn da bu lun du. OBAMA ÝLE GÖRÜÞTÜ u Be yaz Sa ray'da O ba ma i le de gö rü þen Ýh sa noð lu, bu nun, ÝKT Ge nel Sek re te ri i le bir ABD Baþ ka ný a ra sýn da Be yaz Sa ray'da ya pý lan ilk gö rüþ me ol du ðu nu söy le di. Ýh sa noð lu Bu ko nuþ madan son ra, O ba ma'nýn da söy le di ði gi bi ÝKT-ABD i liþ ki leri ye ni iv me ka za na cak dedi. Ha be ri 7 de Lib ya da du rum kon trol den çýk tý Çin dev let te le viz yo nu CCTV ye ö zel a çýk la ma da bu lu nan Rus ya Dev let Baþ ka ný Dmit ri Med ve dev, Lib ya da du rum kon trol den çýk tý, kim se kon tro lü sað la ya mý yor de di. Ö te yan dan, Lib ya da mu ha lif le rin o luþ tur du ðu U lu sal Kon se yi Kad da fi kuv vet le ri 10 bin ki þi yi öl dür dü, 30 bin ki þi yi ya ra la dý, 20 bin ki þi de ka yýp id di a sýn da bu lun du. Ha be ri say fa 7 de ABD DIÞÝÞLERÝ BAKANI CLÝNTON: De ði þim se ra ba dö nüþ me sin u ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton, A rap dün ya sýn da ki deðiþimin, da ha faz la de mok ra si ve e ko no mik fýr sat ta lep le ri nin li der ler ce ye ri ne ge ti ril me me si ha lin de, sa de ce çöl de ki bir se rap o la rak ha týr la na bi le ce ði u ya rý sýn da bu lun du. Ha be ri sayfa 7 de ISSN ÇATIÞMALAR ÞÝDDETLENÝYOR Yemen deki iç kavga büyüyor uye men in gü ne yin de ki A den de, as ker le rin pro tes to cu la rýn ü ze ri ne a teþ a çý ma sý so nu cu 2 gös te ri ci öl dü, 3 ü ya ra lan dý. Baþ kent Sa na nýn ku ze yin de po lis ve as ker a ra sýn da çý kan ça týþ ma lar da da bir su bay i le dört po lis öl dü. Ha be ri sayfa 7 de Tutukluluklar uzamamalý uav ru pa Ko mis yo nu Par la men ter Mec li si Ge nel Ku ru lunda ko nu þan Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, U zun sü re li tu tuk lu luk no kta sýn da ra hat sýz lý ðý mýz var dýr. Bun lar ne ka dar sü r'at le ne ti ce len di ri lir se biz ler de o ka dar mut lu o lu ruz, mem nun o lu ruz de di. Ha be ri sayfa 4 te Baþörtülü gazeteci baðýmsýz aday u Sa rý ba sýn kart lý ol du ðu hal de Mec li se a lýn ma yan ba þör tü lü ga ze te ci Ay nur Bay ram, se çim le re ba ðým sýz a day o la rak ka tý la cak. Bay ram Ba þör tü lü ka dýn la rý mýz bu gü ne ka dar si ya se ti sýrt la rýn da ta þý mýþ, a ma hak et tik le ri ye ri ma a le sef a la ma mýþ týr de di. n4 te Hapisteki gazeteciler için heyet geliyor uha be ri sayfa 4 te Aday baþvuru ücreti için dâvâ açýldý uha be ri sayfa 5 te Seçimde oy kullanma saatleri belli oldu uha be ri sayfa 4 te ÖSYM'DEN ADAYLARA MEKTUP Þifre için sehiv itirafý uölç me, Seç me ve Yer leþ tir me Mer ke zi Baþ ka ný Prof. Dr. A li De mir, YGS de þif re id di a la rýy la il gi li ya þa nan tar týþ ma lar ü ze ri ne, sý na va gi ren öð ren ci le rin e -pos ta ad res le ri ne mek tup gön der di. De mir, mek tu bun da, her so ru i çin rast ge le ve ril me si ge re ken de ðer le rin, seh ven sý ra lý o la rak ve ril di ði ni i fa de et ti. Ha be ri sayfa 5 te KALP KRÝZÝ GEÇÝRDÝ Mü ba rek ve o ðul la rý gö zal týn da umý sýr Baþ sav cý sý, dev rik Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek le o ðul la rý nýn, hü kü met kar þý tý gös te ri ler de þid det uy gu lan ma sý ve yolsuzluk ko nu la rýn da yü rü tü len so ruþ tur ma çer çe ve sin de 15 gün sü rey le gö zal týn da tu tu la ca ðý ný söy le di. Bu arada, ön ce ki ak þam sor gu la ma es na sýn da kalp kri zi ge çi ren Mü ba rek, hasta ne ye kal dý rý la rak yo ðun ba ký ma a lýn dý. Ha be ri sayfa 7 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Allah'ýn rýzasýný arayan kimse; hiç, Allah'ýn huzurundan þiddetli bir gazapla dönüp de varacaðý yer Cehennem olan kimse gibi olur mu? Ne kötü bir dönüþ yeridir o! Âl-i Ýmran Sûresi: 162 / Âyet-i Kerime Meâli A me ri ka, Kur ân ýn ha ki kat le ri ne sa rýl ma lý A me ri ka nýn Din-i Hak ký a ra yan e hem mi yet li ce mi ye ti gi bi, rûy-i ze mi nin ge niþ ký t'a la rý ve bü yük hü kü met le ri, Kur ân-ý Mu ci zü l- Be yâ ný a ra ya cak lar ve ha ki kat le - ri ni an la dýk tan son ra bü tün ruh u can la rýy la sa rý la cak lar. Ev ve lâ: Ley le-i Ka dir de kal be ge len pek ge niþ ve u zun bir ha ki ka te, pek ký sa ca bir i þa ret e de ce ðiz. Þöy le ki: Nev-i be þer, bu son Harb-i U mu mi nin e þedd-i zu lüm ve e þedd-i is tib dâ dý i le ve mer ha met siz tah ri bâ tý i le; ve bir tek düþ ma nýn yü zün den yü zer mâ su mu pe ri þan et me siy le; ve mað lûp la rýn deh þet li me yu si yet le riy le; ve gà lip le rin deh þet li te lâþ ve hâ ki mi yet le ri ni mu hâ fa za ve bü yük tah ri bât la rý ný tâ mir e de me me le rin den ge len deh þet li vic dan a zab la rýy la; ve dün ya ha ya tý nýn bü tün bü tün fâ nî ve mu vak kat ol ma sý ve me de ni yet fan tâ zi ye le ri nin al da tý cý ve u yu tu cu ol du ðu u mu ma gö rün me siy le; ve fýt rat-ý be þe ri ye de ki yük sek is ti dâ dâ týn ve ma hi yet-i in sa ni ye si nin u mu mî bir sû ret te deh þet li ya ra lan ma sýy la; ve gaf let ve da lâ le tin, sert ve sa ðýr o lan ta bi a týn, Kur ân ýn el mas ký lý cý al týn da par ça lan ma sýy la; ve gaf let ve da lâ le tin en bo ðu cu, al da tý cý, en ge niþ per de si o lan si yâ set-i rûy-i ze mi nin pek çir kin, pek gad da râ ne ha ki ki sû re ti gö rün me siy le; el bet te ve el bet te, hiç þüp he yok ki, Þi mâl de, Garb da, A me ri ka da e mâ re le ri gö rün dü ðü ne bi nâ en, nev-î be þe rin mâ þuk-u me câ zî si o lan ha yat-ý dün ye vi ye böy le çir kin ve ge çi ci ol ma sýn dan, fýt rat-ý be þe rin ha ki kî sev di ði, a ra dý ðý ha yat-ý bâ ki ye yi bü tün kuv ve tiy le a ra ya cak; ve el bet te, hiç þüp he yok ki, bin üç yüz alt mýþ se ne de, her a sýr da üç yüz el li mil yon þâ kir di bu lu nan; ve her hük mü ne ve dâ vâ sý na mil yon lar ehl-i ha ki kat tas dik i le im za ba san; ve her da ki ka da mil yon lar hâ fýz la rýn kal bin de kud si yet i le bu lu nup, li sân la rýy la be þe re ders ve ren; ve hiç bir ki tap ta em sâ li bu lun ma yan bir tarz da, be þer i çin ha yat-ý bâ ki ye yi ve sa a det-i e be di ye yi müj de ve ren; ve bü tün be þe rin ya ra la rý ný te dâ vi e den Kur ân-ý Mû ci zü l-be yâ nýn þid det li, kuv vet li ve tek rar lý bin ler â yâ týy la, bel ki sa rî han ve i þa re ten, on bin ler de fa dâ vâ e dip ha ber ve ren; ve sar sýl maz ka tî de lil ler le, þüp he ge tir mez had siz hüc cet le riy le, ha yat-ý bâ ki ye yi ka ti yet le müj de ve sa a det-i e be di ye yi ders ver me si, el bet te nev-i be þer bü tün bü tün ak lý ný kay bet mez se, mad dî ve ya mâ ne vî bir ký yâ met baþ la rý na kop maz sa, Ýs veç, Nor veç, Fin lan di ya ve Ýn gil te re nin Kur ân ý ka bul et me ye ça lý þan meþ hur ha tip le ri ve A me ri ka nýn Din-i Hak ký a ra yan e hem mi yet li ce mi ye ti gi bi, rûy-i ze mi nin ge niþ ký ta la rý ve bü yük hü kü met le ri, Kur ân-ý Mû ci zü l-be yâ ný a ra ya cak lar ve ha ki kat le ri ni an la dýk tan son ra bü tün ruh u can la rýy la sa rý la cak lar. Çün kü, bu ha ki kat nok ta sýn da, ka ti yen Kur ân ýn mis li yok tur ve o la maz; ve hiç bir þey bu mû ci ze-i ek be rin ye ri ni tu ta maz. Sâ ni yen: Mâ dem Ri sâ le-i Nur, bu mu ci ze-i küb râ nýn e lin de, bir el mas ký lýnç hük mün de hiz me ti ni gös ter miþ; ve mu an nid düþ man la rý ný tes li me mec bur et miþ; hem kal bi, hem ru hu, hem his si yâ tý tam ten vir e de cek ve i lâç la rý ný ve re cek bir tarz da, ha zî ne-i Kur â ni ye nin del lâl lý ðý ný ya pan ve on dan baþ ka me ha zý ve mer cîi ol ma yan ve bir mû ci ze-i mâ ne vi ye si bu lu nan Ri sâ le-i Nur, o va zi fe yi tam ya pý yor. Ve a ley hin de ki deh þet li pro pa gan da la ra ve ga yet mu an nid zýn dýk la ra tam ga le be çal mýþ ve da lâ le tin en sert kuv vet li ka le si o lan ta bi a tý, Ta bi at Ri sâ le si i le par ça par ça et miþ ve gaf le tin en ka lýn ve bo ðu cu ve ge niþ da i re-i â fâ kýn da ve fen nin en ge niþ per de le rin de, A sâ-yý Mû sâ da ki Mey ve nin Al týn cý Me se le si ve Bi rin ci, Ý kin ci, Ü çün cü, Se ki zin ci Hüc cet le riy le ga yet par lak bir tarz da gaf le ti da ðý týp, nur-u tev hi di gös ter miþ. El bet te, bi ze lâ zým ve mil le te el zem dir ki: Þim di res men i zin ve ri len din ted ri sâ tý i çin, hu su sî ders hâ ne ler a çýl ma ya i zin ve ril me si ne bi nâ en, Nur þâ kird le ri, müm kün ol du ðu ka dar, her yer de kü çü cük bi rer ders hâ ne-i Nu ri ye aç mak lâ zým dýr. Ger çi, her kes ken di ken di ne bir de re ce is ti fa de e der; fa kat her kes her bir me se le si ni tam an la maz. Ý mân ha ki kat le ri nin i za hý ol du ðu i çin, hem i lim, hem Mâ ri fe tul lah, hem hu zur, hem i bâ det tir. Es ki med re se ler de beþ on se ne ye mu ka bil, Ýn þâ al lah Nur med re se le ri beþ on haf ta da ay ný ne ti ce yi te min e de cek; ve yir mi se ne dir e di yor. Hem hü kü met, bu mil let ve va ta nýn ha yat-ý dün ye vi ye si ne ve si yâ si ye si ne ve uh re vi ye si ne pek çok fay da sý bu lu nan bu Kur ân le me ât la rý na ve Kur ân del lâ lý o lan Ri sâ le-i Nur a, de ðil i liþ mek, bel ki ta ma mýy la ter viç ve neþ ri ne ça lýþ ma la rý el zem dir ki, ge çen deh þet li gü nah la ra kef fâ ret ve ge le cek þid det li be lâ la ra ve a nar þî li ðe kar þý bir set o la bil sin. Söz ler, s. 250 ho ca za ma il.com Sen gelince, insanlar, insan yerine kondu Sen gelince ins ü cann, saâdete gark oldu Gelmeseydin Resûlullah, insan-hayvan fark yoktu Deðer geldi deðerinle, þu çölleþmiþ âleme Aksi hâlde âdemoðlu boðulurdu mâteme Panayýrda meta idi, kadýn-erkek beraber Ýstikbal etti seni, gökyüzündeki kamer Dað, taþ, çakýl, aðaç zikrettiler serâser Sanemler sukut etti, sen dünyaya gelince Mecusînin nârý söndü, senin nurun inince Sen geldin, yüzler güleç; yürekler de, hür Sen gelince dize geldi, cezirede tüm küfür Ýnsanlýk bekliyordu seni, yelken gibi sineni Her canlýya yetecek, þâd edecek sevgini Asýrlarca öteden, bekledi durdu, beþer Ýnsanlýk sana borçlu! Seni ezelden yazmýþtý, Nebî olarak, kader Peygamberi gelince, canda ne gezer, keder? Yaratan yaratmýþ seni, sana, Habîbim! demiþ Hüsn-i ahlâk ziynetiyle ne güzel de bezemiþ Sen geldin, son buldu, sensizlik Sen geldin, bozuldu sessizlik Sen geldin, her zerrede sedâ verdi kâinat Sen geldin, deðer kazandý hayat Ýnsanlýk Sana borçlu, her hâl üzre, yâ Resûl! Gömülürdü kýz çocuðu, o gün öyleydi usul Deniyyat, meziyetti; kavim ahlâktan yoksul Sana borçlu beþeriyet, mihnet yüklü, yâ Resûl! Kadýnlara deðer geldi; namuslardan is silindi Bilinmezdi yoksa o gün, kime ait, kimindi? Kimi alýnýr, kimi satýlýr; hiçbiri hür deðildi Ýzzetini, iffetini kazandýrdýn yâ Resûl! Seraba dalmýþ gözler, gönüller ise, emvât Anlamadý bazýlarý, anlamadýlar; heyhât! Nurun ile yok olunca âlemdeki zulümât Cahiliye canlarýna Ýslâm la geldi hayat Kolay mý seni yazmak, tasavvur etmek seni? Üç beþ nâkýs satýrlarla, çizebilmek resmini Sonsuz þükür Rabbime ki, sertâc ettim ismini Kalemim kýsýr, yüreðim hasîr, gönlüm müteessir; Tasvirinden âciz kaldým, yazamadým Resûlullah! Her nerede olsalar da, duyarsýn Sen selâmlarý Sana haber verir Cibril, selâm eden insanlarý Makamýnda haberdarsýn, seyredersin olanlarý Sana binler kere selâm, binler kere salât olsun Ümmetinden sayar mýsýn, bu caný, yâ Resûlallah? Kavl-i ley yin meh met0ce il.com Ri sâ le-i Nur un mes le ði, ne zi hâ ne ve na zi kâ ne ve kavl-i ley yin dir. Be di üz za man, 23. Lem a, s. 420 i sâ le-i Nur dan öð re ni yo ruz ki, Nur Ta le be si nin te mel ö zel lik le rin den bi ri si R de kavl-i ley yin i miþ. Kavl-ý ley yin, yu mu þak lýk la, tat lý lýk la, e fen di ce ve ya ha ný me fen di ce, gü zel lik le dav ra na rak ik na et mek, sev dir mek an lam la rý ný ta þýr. Bu ö zel lik e sa sen her Müs lü ma nýn i ma ný nýn ge re ði dir. Zi ra Ýs lâm, tes lim ol ma yý ge rek tir di ði gi bi se lîm ol ma yý da ge rek li ký lar. Ay ný za man da kar þý mýz da ki - le ri de se lâ met te bý rak ma yý, fe rah lat ma yý da ge rek li kýl maz mý? Müs lü man e lin den, di lin den e min o lu nan ki þi dir. E li i le za rar ver me yip fay da lý ol du ðu gi bi, di li i le de fay da lý o la rak baþ ka la rý na hilm de, yu mu þak lýk ta em sâl o lan dýr. Bu nu a de ta ha ya tý nýn ta výr ve e sa sý ka bul e de rek ha ya tý ný is ti ka met len dir me li dir. E fen di mi zin (asm) Ko lay laþ tý rý nýz güç leþ tir me yi niz, müj de le yi niz nef ret et tir me yi niz tâ li mâ týy la ko lay laþ týr mak ve müj de le mek gi bi müs bet ha re ket le ri nin al týn da ki ha ki kat u huv vet tir. Za ten bi zim va zi fe miz müs bet ha re ket et mek de ðil mi dir? O hal de buy run bu ko nu yu ha yat düs tu ru o la rak uy gu la ma ya. Uy gu la mak di yo rum, zi râ tat bi ki ya pýl ma yan fi il ve fi kir ler öl me ye mah kûm dur. Ya pýl ma sý müm kün o la ma yan ve ya ol ma yan fi il ve fi kir hep te o ri de ka lýr. Ger çek ha ya týn at mos fe ri ni ne fes le me yen ha yal ler ze va le mah kûm dur. Kavl-i ley yin, e ði tim ve öð re tim de de fev ka lâ de mü es sir dir. Ay ný za man da ev lâd ter bi ye sin de ha ya tî de re ce de lâ zým bir ha re ket tar zý nýn ör ne ði dir. Es na fýn tez gâh ta ki ma lý sat ma sý i çin müþ te ri si ni ik na et me sin den, kür sü de ki ha ti bin din le yi ci le ri et ki le me si ne va rýn ca ya ka dar çok et ki li bir dav ra nýþ bi çi mi dir. Be þe rî mi zaç o la rak a sa bî bir ya pý ya sa hip o lan Hz. Mu sa yý (as), Rab bi miz, Fir a vu na teb lið i çin gön de ri r ken kavl-i ley yin i ýs rar la ten bih e der. Mi za cý mý za mü na sip düþ me se da hi, kavl-ý ley yi nin yi ne de tâ bi ol ma mýz ge re ken bir i fa de tar zý ol du ðu bu hâ di se den an la þý lý yor. Y u m u þ a k l ý k cen ne tin dâ vet çi si ol du ðu gi bi, sert lik de ce hen ne me i ti ci bir ha re ket tar zý dýr. Rab bi miz, Kur ân ýn da ce hen nem den zi ya de cen net ten bah set mek te dir. Ri sâ le-i Nur da, al tý bin sa hi fe lik cen net ko kan ra yi ha sý na mu ka bil ce hen nem le il gi li sa hi fe le rin çok da ha sý nýr lý ol du ðu nu gö rür sü nüz. Kal bi miz tat lý tat lý a tar ken di li miz ni ye tat lý söy le me sin? Ö pü len el lerya nak lar yu mu þak i ken; ba kan göz ler, ko nu þan dil ler ni çin yu mu þak ol ma sýn? Sert kar to pu nu de ðil de yu mu þak ka rý se ven ço cuk la rý mýz hiç de hak sýz de ðil ler ya ni. Al lah, in sa ný ya ra týr ken sert o lan ke mik le ri yu mu þak et ler le ör te rek fýt rî bir nu mu ne or ta ya koy muþ tur. Ýslâm, teslim olmayý gerektirdiði gibi selîm olmayý da gerekli kýlar. Ayný zamanda karþýmýzdakileri de selâmette býrakmayý, ferahlatmayý... SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 11 C. Evvel 1432 Ru mî: 1 Nisan 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý So run lar e ði tim le a þý la cak A Ý LE LE RE; SORUMLU TÜKETÝCÝLÝKTEN GÝ RÝ ÞÝM CÝ LÝ ÐE, HU KUKÝ HÝZ MET - LER DEN EÞ SE ÇÝ MÝ NE KA DAR PEK ÇOK A LAN DA E ÐÝ TÝM LER VE RÝ LE CEK. AÝLE ve Sos yal A raþ týr ma lar Ge nel Mü dür lü ðü (A SA GEM), a i le le rin ih ti yaç duy duk la rý a lan la rý be lir le ye rek o luþ tu ru lan A i le E ði ti mi Prog ram la rý na baþ lý yor. 3 yýl sü ren ti tiz ça lýþ ma lar so nu cu o luþ tu ru lan prog ram da, a i le le re kre di kar tý kul la ný mýn dan gi ri þim ci li ðe, hu kuk sal ko nu lar dan eþ se çi mi ne ka dar a i le le rin ih ti yaç duy duk la rý ya da so run ya þa dýk la rý pek çok a lan da e ði tim ler ve ri le cek. A lý nan bil gi ye gö re, e ði tim ci le rin e ði ti miy le baþ la ya cak prog ram la rý na ilk e tap ta An ka ra, Ýs tan bul, Ýz mir, Sam sun, Er zu rum ve Þan lý ur fa da start ve ri le cek. Ha ya týn i çin de a i le le rin ve a i le bi rey le ri nin ya þa dý ðý ya da kar þý la þa bi le ce ði her tür lü so ru na ce vap ve ril me si a maç la nan prog ram lar, çað daþ bir bi re yin ka zan ma sý ge re ken te mel yet kin lik le ri i çe ri yor. E ði tim ve Ý le ti þim, Hu kuk, Ýk ti sat, Med ya ve Sað lýk baþ lýk la rý al týn da top la nan e ði tim ler de, bes len me, ilk yar dým, a i le i çi i le ti þim, gi ri þim ci lik, o kula i le i liþ ki si, hu kuk o kur ya zar lý ðý, ö zel ha ya týn giz li li ði gi bi da ha tek nik ko nu la rýn ya ný sý ra eþ se çi mi, ço cuk la rýn ye tiþ ti ril me sin de ki gün cel so run lar, ak ra ba la rýn a i le ye et ki le ri, büt çe le me, ta sar ruf, a lýþ ve riþ, kre di kar tý kul la ný mý gi bi gün lük ha yat ta a i le le rin sýk ça kar þý laþ týk la rý so run lar da e le a lý na cak. Da ha mut lu a i le ler i çin slo ga nýy la baþ la tý la cak prog ram da, a i le le rin ö zel lik le ri ne gö re fark lý e ði tim grup la rý o luþ tu ru la cak. Ev li lik ha zýr lý ðý ya pan genç le rin de ya rar la na bi le ce ði prog ram lar da, ev li ve ço cuk lu, ev li ve ço cuk suz, ev li ve ço cuk la rý ev den ay rýl mýþ, tek e be veyn li a i le ler le ye tiþ kin be kâr lar, e be veyn lik o dak lý ve çift i liþ ki si o dak lý e ði tim pa ket le ri bu lu nu yor. 800 BÝN E ÐÝ TÝM CÝ YE TÝÞ TÝ RÝ LE CEK Ko nuy la il gi li ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý, ge liþ miþ ve et kin ça lý þan si vil top lum ör güt le ri, dev let ve ya va kýf ü ni ver si te le ri baþ ta ol mak ü ze re çe þit li e ði tim ku rum la rý, ye rel ve ya u lu sal dü zey de ça lý þan med ya or gan la rý, sos yal so rum lu luk çer çe ve sin de ha re ket e den ti ca rî iþ let me ler, ye rel yar dým ku - ru luþ la rý ve ben ze ri ku rum lar dan bin 800 e ði tim ci nin ye tiþ ti ri le ce ði prog ram da, e ði tim le rin faaliyet le ri ni art týr mak i çin sý nýf ya da ders lik or tam la rýn dan çý ký la rak al ter na tif me kân lar da da e ði tim ler ve ril me si plan la ný yor. A i le le rin hu zur ve re fa hý nýn ge liþ ti ril me si ve ha yat ka li te si nin art tý rýl ma sý a ma cýy la o luþ tu ru lan prog ram la, genç, yaþ lý, ka dýn, er kek bütün ye tiþ kin le rin e ði tim le re ka týl ma sý he def le ni yor. E ði tim ler i çin ders ki tap la rý nýn da o luþ tu ru la ca ðý prog ra ma, in ter net ten de u la þý la bi li ne cek. ep.gov.tr in ter net ad re sin de ta ný tým la rý ya pý lan prog ram i çin ya yým la na cak ki tap lar, e ði tim ler baþ la dýk tan son ra söz ko nu su in ter net si te sin den de in di ri le bi le cek. SO RUN SUZ DÜN YA YOK AÝLE ve Sos yal A raþ týr ma lar Ge nel Mü - dü rü Ay þen Gür can, top lum sal hu zu run ve ya pý nýn en bü yük ko ru yu cu su ve bes - le yi ci si nin a i le ol du ðu nu be lirt ti. A i le de ya þa nan so run la rýn top lu ma, top lum da ya þa nan so run la rýn da a i le ye yan sý dý ðý ný di le ge ti ren Gür can, So run suz bir dün - ya ve so run suz bir a i le yok. Ö nem li o lan a i le fert le ri nin ya þa dýk la rý so run la rý na - sýl ve han gi yön tem le çö ze bi le ce ði ni bil - me si. Böy le ce sað lýk lý a i le i liþ ki le ri ku ru - la bi li yor. Bu gün a i le i çin de ki so run la ra bak tý ðý mýz da bir ço ðu nun çö zü le bi lir ol - du ðu nu gö rü yo ruz. An cak a i le fert le ri so run la rý ný na sýl çö ze ce ði ni bil me di ði i - çin bo þan ma la ra, þid de te ka dar va ran ye ni so run lar o lu þu yor. Biz de bu ne den le, so run o dak lý bir prog ram o luþ tur ma ya ka rar ver dik di ye ko nuþ tu. Gür can, e ði tim le re ta lep te bu lu nan her ye tiþ ki nin ka tý la bi le ce ði ni kay det ti. Gür - can, þöy le ko nuþ tu: A ma cý mýz, a i le le rin so run la rý na çö züm ü re te bi le cek, hap bil gi - ler su na bi le cek bir prog ram yap mak tý. Der di miz, a i le le rin sað lý ðý ný, hu zu ru nu, ka - li te si ni, re fa hý ný art týr mak. An ka ra / a a Ýstanbul da lâle zamaný ÝSTANBUL, bir dev re a dý ný ve ren, do ðu kül tür ve mi to lo ji le rin de öz gün bir ye re sa hip o lan lâ ley le ye ni den bu lu þu yor. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye sin den ve ri len bil gi ye gö re, bu yýl al týn cý sý dü zen le nen U lus la ra ra sý Ýs tan bul Lâ le Fes ti va li sü re sin ce, park lar da, mey dan lar da, bah çe ler de, pen ce re ön le rin de ki sak sý lar da lâ le ler a ça cak. Þehrin dört bir ya ný fes ti val do la yý sýy la, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan ren gâ renk lâ le ler le do na týl dý. Bu kap sam da Gül ha ne Par ký na 15 fark lý tür de 250 bin, E mir gan Ko ru su na 112 fark lý tür de 1 mil yon 720 bin, Yýl dýz Ko ru su na 23 fark lý tür de 490 bin, So - Has ta ne de o ku ma yaz ma öð ren di ler EGE Böl ge si nin en bü yük ço cuk has ta ne si o lan Ýz mir Dr. Beh çet Uz Ço cuk Has ta ne si nde ki has ta la rýn re fa kat çi an ne le ri ne o ku ma yaz ma öð re ti li yor. Has ta ne O ku lu pro je si kap sa mýn da has ta ne bün ye sin de hiz met ve ren il köð re tim o ku lun da, bir yan dan ya ta rak te da vi gö ren il köð re tim ça ðýn da ki ço cuk la rýn ders ler den ge ri kal ma ma la rý ve yýl kay bý ya þa ma ma la rý sað la nýr ken, bir yan dan da ha ya ta ge çi ri len ye ni bir pro je i le ço cuk la ra re fa kat e den an ne le re o ku ma yaz ma bel ge si ve ri li yor. Dr. Beh çet Uz Ço cuk Has ta ne si Ýl köð re tim Mü dü rü Ne zih Ya þar Bor, yap tý ðý a çýk la ma da, Mil lî E ðý tim Ba kan lý ðý nýn yü rüt tü ðü A na-kýz O kul da yýz kam pan ya sý i le has ta ne de ya tan ço cuk la rýn re fa kat çi le ri ne yö ne lik ta ra ma yap týk la rý ný an lat tý. Bel ge si ol ma yan an ne ler den sý na vý ge çen le re Halk E ði tim Mer ke zi ta ra fýn dan ha zýr lan mýþ bel ge le ri ni ver dik le ri ni be lir ten Bor, bil me yen le re de o ku ma yaz ma öð ret tik le ri ni söy le di. Ýz mir / a a ðan lý Bit ki ler Par ký na 62 fark lý tür de 546 bin, Bey koz Ko ru su na 25 fark lý tür de 641 bin, Göz te pe Gül Bah çe si ne 7 fark lý tür de 115 bin, Bü yük Çam lý ca ya 18 fark lý tür de 111 bin, Kü çük Çam lý ca ya 14 fark lý tür de 115 bin, Fet hi pa þa Ko ru su na 20 fark lý tür de 174 bin, Hý div Çu buk lu Ko ru su na 16 fark lý tür de 202 bin a det ol mak ü ze re top lam 4 mil yon 364 bin a det la le di kil di. Lâ le ler 1 mil yon 488 bin TL ye mal ol du yýl la rý a ra sýn da þehrin dört bir ya ný na 45 mil yon 475 bin a det lâ le di kil di ve bu lâ le le rin te mi ni i çin 4.4 mil yon TL har ca ma ya pýl dý. Ýs tan bul / a a Haliç e düþen otodan bir ceset çýkarýldý GEMÝ ge çi þi dolayýsýyla tra fi ðe ka pa tý lan A ta türk (Un ka pa ný) Köp rü sü nden geç mek is ter ken de ni ze dü þen o to mo bi le u la þan a ra ma e kip le ri, bir ki þi nin ce se di ni çý kar dý. Ge mi ge çi þi dolayýsýyla ön ce ki gün or ta kýs mý a çý la rak, a raç tra fi ði ne ka pa tý lan A ta türk Köp rü sü nde Top ka pý is ti ka me ti ne git mek te o lan 34 BD 5493 plâ ka lý o to mo bi lin, sü rü cü nün, po lis e kip le ri nin i ka zý ve köp rü gi ri þin de ki ba ri yer le re rað men, ýs rar la yo lu na de vam et mek is te me si ü ze ri ne de ni ze düþ me si nin ar dýn dan baþ la tý lan ça lýþ ma lar da, a ra ma e kip le ri o to mo bi le u laþ tý. De niz Li ma ný Þu be Mü dür lü ðü Su al tý Grup A mir li ði dal gýç e kip le ri, o lay da ö len bir ki þi nin ce se di ni çý kar dý. Çý ka rý lan ce se din, a ra cý kul lan dý ðý bil di ri len Ok tay Ye tik e (30) a it ol du ðu nun sa nýl dý ðý öð re nil di. E kip ler, a raç ta baþ ka bir ki þi o lup ol ma dý ðý ný ve o to mo bi lin çý ka rýl ma sý ko nu sun da ki ça lýþ ma la rý ný sür dü rü yor. Ýs tan bul / a a ir ti ni as ya.com.tr Ö nem li o lan Sa id Nur sî, de mok ra tik leþ me sü re ci mi zin ilk dar be si o la rak ni te le ne bi le cek o lan 31 Mart olayý son ra sýn da ortaya çýkan tab lo yu ve bu nun ah rar si ya set çi ler ü ze rin de ki tah rip kâr et ki le ri ni þu i fa de ler le di le ge ti ri yor: Â li him met o lan lar o ha di se de sü kût et ti ler. Ga raz kâr ce ri de ler, ha ki kî hür ri ye tin sa dâ sý ný sus tur du lar. Meþ ru ti yet pek az a dam la rýn üs tü ne mün ha sýr kal dý. Fe da kâr la rý da da ðýl dý lar. (Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, Mü nâ za rât, s. 257) Son ra ki sü reç te ger çek le þen her mü da ha le nin ar dýn dan bu du rum tek rar lan dý. Cum hu ri yet a dý al týn da ku ru lan ve Be di üz za man ýn is tib dadý mut lak o la rak i sim len dir di ði tek par ti dik ta sý nýn 27 se ne lik ik ti da rýn da hür si ya se tin e sa me si bi le o kun ma dý, çün kü bu na mü sa a de e dil me di. Da ha sý, o dö nem de Kur tu luþ Sa va þý nýn za fer le so nuç lan ma sýn da bü yük e mek ve gay re ti geç miþ ku man dan la rýn da hi ço ðu bas ký al týn da tu tul du. Son ki tap bas kýn la rý ve si le siy le ha týr la nýp gün de me ge len, Kâ zým Ka ra be kir in Nu tuk ta ki tek yan lý an la tým la ra ce vap ni te li ðin de ki ha tý ra ki ta bý nýn ü ze ri ne o de vir de na sýl gi dil di ði nin hi kâ ye si, bu yo ðun bas ký la rýn ti pik ör nek le rin den bi ri. Ah ra rýn bu bas ký la rý püs kür te rek 35 se ne son ra di ri lip güç lü bir ham ley le ik ti da ra gel di ði ta rih O za ma na ka dar si ya set le il gi len me yen Sa id Nur sî nin, si ya se ti din siz li ðe â let et mek is te yen le re kar þý, ay ný si ya se ti di ne a let, hiz met kâr ve dost yap ma im kâ ný nýn or ta ya çýk tý ðý ný gö rüp bu yön de i þa ret ler ver me ye baþ la dý ðý ta rih de Ma yýs se çim le riy le baþ la yan sü reç te de mok rat la ra is ti ka met ve ri ci tav si ye ve tel kin ler le yük lü birçok mek tup ya zan Bediüzzaman, Kur ân, Ýs lâ mi yet, va tan ve mil let men fa a ti i çin on la rý ik ti dar da mu ha fa za ge re ði ni her fýr sat ta vur gu la yýp, ö zel lik le DP yi de vir mek i çin pu su da bek le yen Halk çý-ýrk çý it ti fa ký teh li ke si ne dik kat çek ti. Son ra ki sü reç te ya pý lan 27 Ma yýs dar be siy le ma a le sef Sa id Nur sî nin ön gö rü le ri doð ru lan dý. A ma beþ yýl lýk bir fa sý la nýn ar dýn dan, de mok rat lar tek rar to par la na rak, 1965 se çi min de AP ça tý sý al týn da yi ne ik ti da ra gel di ler. Bir son ra ki se çim de de ik ti dar la rý ný de vam et tir di ler, an cak 12 Mart 1971 de ki muh tý ra bu sü re ce son ver di. Ar dýn dan de mok rat la ra oy ve ren kit le yi par ça la ma plan la rý yü rür lü ðe ko nul du. He de fin, DP-AP mâ nâ sýn da ki bir par ti nin tek ba þý na ik ti da rý ný en gel le mek ol du ðu nu a çýk ça i fa de e den ler de ol du. (Bu ko nu da bir jan dar ma tüm ge ne ra li nin, 12 Mart tan he men son ra, bi lâ ha re de ði þik il ler de va li lik de yap mýþ o lan Ýl han Söz gen le, Se rik te kay ma kam i ken yap tý ðý il ginç di ya log i çin bkz: Post mo dern Dar be ki ta bý mýz, s ) Ger çek ten de ge ne ra lin sö zü nü et ti ði plan lar yü rür lü ðe ko nul du, AP ta ba ný nýn bir kýs mý fark lý par ti le re yön len di ril di, ül ke ko a lis yon lar dö ne mi ne gir di, a ma 1979 a ra se çi min de oy lar tek rar AP ye yö nel di. E ðer 12 Ey lül dar be si ya pýl ma yýp da, er ken se çi me fýr sat ve ril miþ ol say dý, biz zat dar be ci le rin ik ra rýy la, AP yi ne ik ti da ra ge le cek ti. Ýk ti dar da ki AP a zýn lýk hü kü me ti ni de vi re rek Mec li si ve bü tün par ti le ri ka pa tan 12 Ey lül son ra sý, AP ta ba ný na A NAP mon te e dil mek is ten di. A ma AP kad ro la rý nýn kur du ðu DYP, se kiz yýl lýk zor lu bir mü ca de le den son ra 1991 se çi min de i pi gö ðüs le ye rek, ko a lis yon la da ol sa ik ti da rý A - NAP tan dev ral dý. Ne var ki, ar ka sý ný ge ti re me di la rýn or ta la rýn dan i ti ba ren RP nin yük se li þi, 28 Þu bat mü da ha le si nin ge rek çe si ya pýl dý. En fazla DYP yi hýr pa la yan bu post mo dern mü da ha le nin baþ lat tý ðý sü reç de 2002 se çi min de AKP nin ö nü nü aç tý. Ge li nen nok ta, De mok rat lýk pek az a dam la rýn üs tü ne kal dý, fe da kâr la rý da da ðýl dý di ye bi le ce ði miz bir tab lo yu gös te ri yor. 12 Ha zi ran se çi mi ne ka tý la cak a day la rýn lis te le ri ne bak tý ðý mýz da, geç miþ te AP-DYP saf la rýn da yer al mýþ ba zý ön de ge len i sim le rin AKP, CHP ve MHP gi bi par ti le re da ðýl dý ðý ný gör me miz, bu da ðý nýk lý ðýn dü þün dü rü cü te za hür le rin den bi ri. Bu na ve her þe ye rað men, ye rin de sa bit ka la rak misyonu devam ettirme i ra de si nin ko run ma sý, böy le bir tab lo da çok da ha de ðer li ve an lam lý... SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 HABER ca ni as ya.com.tr Dü ðü nü müz var dost lar! Pek çok ko nu da bi rin ci li ði miz ol du ðu gi bi, se vinç ve hu zur ve si le le ri ni ken di mi ze sý kýn tý ve hu zur suz luk ve si le si yap mak ta da bi rin ci yiz. Me se lâ, dü ðün le ri miz... Ge çen gün, oð lu nu ev len dir me ye ka rar ve ren bir ah ba bý mý zýn dert le ri ni din le yin ce, bu ko nu da ya þa nan sý kýn tý la rý ha týr lat mak ar zu su doð du. Nor mal de ev len mek, ev len dir mek; se vinç ve hu zur ge ti ren iþ ler dir. Pe ki, ne ya pý yo ruz da se vinç li gün le ri miz ü zün tü kay na ðý hâ li ne ge li yor? Dert le ri ni din le mek du ru mun da kal dý ðý mýz ah bâ bý mýz ni þan ve dü ðün ha zýr lýk la rýy la il gi li öy le þey ler an lat tý lar ki, de sin ler i çin ya pý lan is raf la rýn ba raj ý çok tan aþ tý ðý ný söy le mek müm kün. Tür ki ye de ya þa yan mil yon la rýn ge nel an la mýy la ge çim sý kýn tý sý çek ti ði bel li. Zar zor ge çi nen ve ha ya tý nýn son la rý na doð ru an cak ev sa hi bi o la bi len an ne-ba ba la rý dü þü nün. Tam E mek li ol duk, ra hat la dýk di ye dü þün dük le ri dö nem de, var sa, ço luk ço cu ðun ev li lik ha zýr lýk la rý baþ lý yor. Hâ liy le o gü ne ka dar o ku yan ve öð ren ci o lan ço cuk la rýn e lin de a vu cun da mad dî im kân o la rak her han gi bir var lý ðýn ol ma sý ko lay de ðil. Bir i þe gir mek bi le me se le, a ma iþ bul du ðu ka bul e dil se bi le dü ðün mas ra fý ný kar þý la ya bi le cek mik tar da bi ri kim le ri nin ol ma sý da müm kün de ðil. O za man ya ev li li ði er te le me ya da bir an lam da ge le cek le ri ni i po tek al tý na a la rak, yük sek mik tar da bor ca gir mek su re tiy le dü ðün yap mak du ru mun da ka lý yor lar. Bah se ko nu o lan ah ba bý mýz, ço cu ðu nun dü ðü nü nü ya pa bil mek i çin e lin de a vu cun da ne var sa har ca mýþ ve yýl lar ön ce zor þart lar da al tý ðý kü çük bir ar sa sý ný da göz den çý kar mýþ. E ðer ar sa mý uy gun fi ya ta sa ta bi lir sem, dü ðü nü mü bor ca gir me den ya pa bi li rim. Sa ta maz sam mec bu ren bir kaç yýl sü re cek tak sit le re gö ðüs ge re ce ðiz di ye ko nu þu yor. Dert ya nan ah ba bý mý zýn sa ta bi le ce ði bir ar sa sý var, ya ol ma yan lar? Ha dis-i þe rif le rin tav si ye siy le ko lay laþ tý rýl ma sý ge re ken ev li lik le rin bu de re ce zor laþ tý rýl ma sý, bir an lam da im kân sýz hâ le ge ti ril me si, se bep o lan lar i çin bü yük ve bâl dir. Her kes gi bi bi zim de ta ný dý ðý mýz genç ler var ve ev li lik yaþ la rý na gel dik le ri hal de sýrf mad dî im kân sýz lýk se be biy le ev len me ye te þeb büs da hi e de mi yor lar. El bet te ev len me ye ni yet e de ne Al lah, um ma dý ðý yar dý mý gön de rir; a ma bu hu sus ta da ka na at ler ma a le sef sar sýl mýþ. Ýn sa noð lu, bu nok ta da gör me di ði ne i nan ma ma yan lý þý na sü rük le ni yor. He pi mi zi et ki le yen â hir za man an la yý þý se be biy le ta lip li le re Ý yi ah lâk lý mý? so ru sun dan ön ce E vi, a ra ba sý, dip lo ma sý ve çok pa ra ge ti ren bir i þi var mý? di ye so ru yo ruz. Dün ya eh li di ye ka bul e di len in san lar ney se de, hiz met eh li o lan la rýn da öl çü yü de ðiþ tir miþ ol ma sý ne ka dar bü yük bir teh li ke dir! Þah sen, ken di mi ay rý tut ma dan u yan ma mýz ve ken di mi ze gel me miz ge rek ti ði ni, bu nun i çin de Rab bi miz den yar dým is te mek ge rek ti ði ni dü þü nü yo rum. Ni çin Kâ i na týn E fen di si Pey gam be ri mi zin (asm) bu hu sus ta ki tav si ye le ri ni ku lak ar dý e di yo ruz? Ni çin o nun uy gu la ma la rý ný ken di miz i çin ye ter li bul mu yo ruz? Ni çin bu ger çek le ri ön ce ken di mi ze, son ra da bü tün in san la ra an lat mý yo ruz? Ha cý la rý mýz, ho ca la rý mýz, ay dýn la rý mýz, si vil top lum ku ru luþ la rý mýz vel hâ sýl, ce mi ye te yön ver me ye a day her kes ni çin bu hu su su gün dem le ri ne al maz, al ma yýz? Ni çin ev li lik le ri ko lay laþ týr ma yý de ne mek ye ri ne, genç le ri du var a týr man ma ya zor la rýz? Bu hu sus ta çok bü yük ka ba ha ti miz var, Al lah bi zi af fet sin in þâ al lah! San dýk lar, do ðu da da, ba tý da de ka pa na cak nyük SEK Se çim Ku ru lu (YSK) mil let ve ki li ge nel se çi min de oy kul lan ma sa at le ri ni be lir le di. YSK nýn 24. Dö nem Mil let ve ki li Ge nel Se çi min de oy kul lan ma sa at le ri ne i liþ kin oy bir li ði i le a lý nan ka ra rý Res mî Ga ze te de ya yým lan dý. Ka rar ön ce si ku rul ta ra fýn dan Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Kan dil li Ra sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sü Mü dür lü ðün den 12 Ha zi ran 2011 Pa zar gü nü i çin il ler a ra sýn da ki gü ne þin do ðuþ ve ba týþ sa at le rin de ki fark lý lýk lar hak kýn da bil gi a lýn dý. Ýn ce le me nin ar dýn dan oy ver me sü re si nin baþ lan gýç ve bi tiþ sa at le ri il gi li mev zu at çer çe ve sin de fark lý o la rak dü zen len di. A lý nan ka rar kap sa mýn da Mil let ve ki li Ge nel Se çi min de A dý ya man, Að rý, Art vin, Bin göl, Bit lis, Di yar ba kýr, E la zýð, Er zin can, Er zu rum, Ga zi an tep, Gi re sun, Gü müþ ha ne, Hak ka ri, Kars, Ma lat ya, Kah ra man ma raþ, Mar din, Muþ, Or du, Ri ze, Si irt, Si vas, Trab zon, Tun ce li, Þan lý ur fa, Van, Bay burt, Bat man, Þýr nak, Ar da han, Ið dýr ve Ki lis te sa at le rin de oy ve ri le cek. Bun la rýn dý þýn da ki þe hir ler de i se oy kul lan ma sa at le ri o la rak be lir len di. Ankara / a a De mi rel: Ki min se çi me gi re ce ði be nim i þim de ðil DO KU ZUN CU Cum hur baþ ka ný Sü ley man De mi rel, CHP nin, a day lis te le ri ne i liþ kin ken di sin den gö rüþ al dý ðý id di a la rýy la il gi li, Kim se nin ben den bil gi al ma sý na ih ti ya cý yok tur. Ki min se çi me gi re ce ði be nim i þim de ðil dir de di. De mi rel, Mar ma ra Gru bu Vak fý ta ra fýn dan dü zen le nen 14. Av ras ya E ko no mi Zir ve si sý ra sýn da ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. De mi rel, CHP nin, se çim lis te le ri ne i liþ kin ken di sin den gö rüþ al dý ðý id di a la rý nýn ha týr la týl ma sý ü ze ri ne, Be nim du ru mum, her tür lü laf ba na i za fe e dil me si ne mü sa it tir. Her i þin sa hi bi var. O i þin sa hi bi o i þi ya pý yor. Kim se nin ben den bil gi al ma sý na ih ti ya cý yok tur. Ça lý þan la rý ra hat bý rak sýn lar ve ki min se çi me gi re ce ði be nim i þim de ðil dir. Bu ra sý hür bir ül ke i se ki min se çi me gi re ce ði ne ne den bu ka dar has sa si yet gös te ri li yor ki... Kim is ter se se çi me gi rer. E ðer bir va tan da þýn se çi me gir me si ya dýr ga ný yor sa bu nu ya dýr ga yan lar as lýn da ken di hak la rý ný, ken di öz gür lük le ri ni de ya dýr gý yor lar. Se çi me gir mek ser best tir, kim is ter se gi rer de di. Ýs tan bul / a a Yýllardýr hak ve özgürlük ihlâllerine karþý kalemiyle mücadele veren Gazeteci Aynur Bayram, çevresinden gelen yoðun talepleri deðerlendirdi ve müracaatýn son gününde Ankara 2. Bölge den baðýmsýz milletvekili adayý oldu. Baþörtülü gazeteci baðýmsýz aday oldu SARI BASIN KARTLI OLDUÐU HALDE MECLÝS E ALINMAYAN BAÞÖRTÜLÜ GAZETECÝ, SEÇÝMLERE BAÐIMSIZ ADAY OLARAK KATILACAK. YAVUZ ÇALIÞKAN ANKARA AY NUR Bay ram Yýl lar dýr e lin de fo toð raf ma ki ne si ve ka yýt ci ha zý i le ha ber pe þin de koþ tu. Yýl lar son ra Sa rý Ba sýn Kar tý al ma ya hak ka zan dý. Mec lis e gö rev yap mak i çin git ti ðin de, Ma a le sef, ba þör tü lü o la rak bu ra da gö rev ya pa maz sý nýz ce va býy la kar þý laþ tý. Yýl lar dýr hak ve öz gür lük ih lal le ri ne kar þý ka le miy le mü ca de le ve ren Ga ze te ci Ay nur Bay ram, çev re sin den ge len yo ðun ta lep le ri de ðer len dir di ve mü ra ca a týn son gü nün de An ka ra 2. Böl ge den ba ðým sýz mil let ve ki li a da yý ol du. Mü ra ca a tý nýn ar dýn dan Ye ni As ya Ga ze te si ne ko nu þan Ay nur Bay ram, Bü tün ay rým cý lýk lar gi bi ba þör tü sü ay rým cý lý ðý da bir in san lýk su çu dur. Ba þör tü lü ka dýn la rý mýz bu gü ne ka dar ta bi ri ca iz se si ya se ti sýrt la rýn da ta þý mýþ a ma hak et tik le ri ye ri ma a le sef a la ma mýþ týr de di. BEN KAMPANYAYA ÇIKARSAM ÇÝN'DEN, HÝNT'TEN DUYULUR BÝR ga ze te ci nin, Si zin CHP ye ö ne ri de bu lun du ðu nuz söy le ni - yor de me si ü ze ri ne De mi rel, Her laf doð ru mu ca ným? Bir sü - rü in san kar nýn dan ko nu þu yor. Her laf doð ru mu? Se çi me kim gi rer se gi rer, kim gi rer se ba þa rý di le rim. Ben bu ül ke de 15 ta ne se çi me gir dim. Ço ðu nu da ka zan dým. Se çi min ne ol du ðu nu bi li - rim di ye ko nuþ tu. Sü ley man De mi rel, Meh met Ha be ral ý zi ya - ret e de ce ði ne i liþ kin ha ber ler ol du ðu ha týr la tý la rak, Gün de mi - niz de böy le bir zi ya ret var mý? so ru su na Ha yýr, yok ya ný tý ný ver di. De mi rel, Ha be ral ýn Zon gul dak ta ki kam pan ya la rý na des - tek ve re ce ði id di a la rý na i liþ kin de Çok kar nýn dan ko nuþ muþ lar. Ben kam pan ya ya çý kar sam Çin den, Hint ten du yu lur, Zon gul - dak ba na yet mez de di. Se çim sü re ci ni na sýl de ðer len dir di ði ne i liþ kin so ru yu ya nýt la yan De mi rel, her þe yin nor mal dü zen i çe ri - sin de git ti ði ni i fa de e de rek, Se vi ni le cek bir þey ya ni... Bi zim mil le ti miz se çi mi se ver. 18 par ti se çi me gi ri yor. En a zýn dan 10 bin ki þi se çim i çin mü ra ca at e de bi li yor. Bun lar gü zel þey ler. Be ni se vin di ren þey ler bun lar... þek lin de ko nuþ tu. BU BÝR HU KUK MÜ CA DE LE SÝ Tav rý nýn AKP, MHP, CHP ve ya bir baþ ka par ti ye tep ki o la rak ni te len di ril me me si ge rek ti ði ni i fa de e den Bay ram, þöy le de vam et ti: Her par ti nin ken di ne gö re bir stra te ji si var dýr. Ben, her tür lü ay rým cý lý ða kar þý bir ga ze te ci o la rak, ba þör tü sü ay rým cý lý ðýy la da mes lek ya þan tým bo yun ca mü ca de le et tim. Her mü ca de le hu kuk çer çe ve sin de ve ril me li. Ve iþ te ben de þu an da ta ma men hu kuk ku ral la rý çer çe ve sin de bir gi ri þim de bu lun muþ o lu yo rum. BÜ YÜK DES TEK VAR A day lý ðý nýn du yul du ðu an dan i ti ba ren çok sa yý da va tan da þýn a ra ya rak ken di si ne des tek va a din de bu lun du ðu nu be lir ten Bay ram, Ýd di a lý yým. Ýd di a lý ol ma sam böy le bir yo la çýk maz dým. Ý na nýn be nim gi bi ge li ri ya þa mý ný sür dür me ye zor be la ye ten bir ça lý þan i çin çok bü yük en gel le ri a þa rak gel dim de di. AY NUR BAY RAM KÝM DÝR? Bur sa Os man ga zi do ðum lu. Ga ze te ci li ðe 2007 yý - lýn da Dost TV de prog ram ya - pým cý sý o la rak baþ la dý. ÝL ga ze te - sin de mu ha bir o la rak ça lý þý yor, ha be re vet.com da kö þe ya zý la rý ya yýn la ný yor. Bir yan dan ça lý þan bir yan dan öð re ni mi ni sür dü ren Ay nur Bay ram, or ta o kul ve li se yi dý þa rý dan bi tir di. Nið de Ü ni ver si - te si Rad yo Te le viz yon Prog ram - cý lý ðý bö lü mün den me zun ol du. Ve þu an da 2. Ü ni ver si te ye de - vam e di yor. Ge rek öð re nim ge - rek mes lek ha ya týn da ba þör tü - sü ya sa ðý na mu ha tap ol du. Ba - ðým sýz a day ol ma ya da, Mec lis te mes le ði ni ic ra et me si en gel len - di ðin de ka rar ver di. Tu tuk lu luk sü re le ri u zun AV RU PA Ko mis yo nu Par la men ter Mec li si Ge nel Ku ru lu nda ko nu þan Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, U zun sü re li tu tuk lu luk no ta sýn da ra hat sýz lý ðý mýz var dýr. Bun lar ne ka dar sü rat le ne ti ce len di ri lir se biz ler de o ka dar mut lu o lu ruz, mem nun o lu ruz de di. AKPM Ge nel Ku ru lu na hi tap e den Er do ðan, da ha son ra so ru la rý ce vap la dý. Er ge ne kon so ruþ tur ma sý kap sa mýn da tu tuk la nan ga ze te ci Ah met Þýk ýn ki tap tas la ðý nýn yar gý ka ra rýy la top la týl ma sý na i liþ kin so ru ü ze ri ne Er do ðan, ön yar gý lar dan a rýn dý rýl mýþ bir ya pý nýn çok ö nem li ol du ðu nu söy le di. Bu ki tap la rý top la tan ben de ði lim di yen Er do ðan, þöy le de vam et ti: Bu tu tuk la nan med ya men sup la rý nýn bel ge, bil gi de di ði miz o lay var ya... Bel ge ve bil gi ler, ar dýn dan ne yin gel di ði ni gös te ri yor Yar gý, yü rüt me ye þu ra da þöy le bir ha zýr lýk var, o ha zýr lý ðýn ü ze ri ne git di yor. O ha zýr lý ðýn ü ze ri ne gi dil di ðin de or ta ya bu çý ký yor. Bu yü rüt me nin yap tý ðý bir ey lem de ðil. Yar gý nýn al dý ðý bir ka rar dýr. Bu ra da þu nu söy le mek zo run da yým, i þi mi ze gel di ði miz de ba ðým sýz yar gý dan söz e di yo ruz. Ba ðým sýz yar gý yý her yer de sa vu nu yo ruz, a ma Tür ki ye ye ge lin ce, Tür ki ye de ba ðým sýz yar gý is te mi yor su nuz. Ya, yü rüt me ye ba ðým lý bir yar gý is ti yor su nuz. Ku su ra bak ma yýn, yü rüt me ye ba ðým lý bir yar gý yok, Ba ðým sýz bir yar gý var, ba ðým sýz yar gý da gö re vi ni ye ri ne ge ti ri yor. Er do ðan, tu tuk lu luk sü re le ri ne i liþ kin so ru yu ce vap lar ken de Tu tuk lu luk sü re cin de de da ha de ði þik bel ge le rin, bil gi le rin or ta ya çýk tý ðý ný, biz ta bi yar gý nýn za man za man yap tý ðý a çýk la ma lar da du yu yo ruz, yi ne med ya ya yan sý yan bil gi le ri al mak su re tiy le öð re ni yo ruz. Te men ni e de riz ki bu tür þey ler çýk ma sýn, bun lar da ne ti ce len sin. An cak þu nu söy le ye bi li rim, u zun sü re li tu tuk lu luk nok ta sýn da da ra hat sýz lý ðý mýz var. Bun la rý ne ka dar sü rat le ne ti ce len di rir ler se, biz ler de o ka dar mut lu, mem nun o lu ruz de di. Strasbourg / a a Ga ze te ci ler i çin he yet ge li yor nav RU PA Kon se yi Ýn san Hak la rý Tem sil ci si Tho mas Ham mar berg, med ya öz gür lü ðü ko nu sun da ki ge liþ me le ri in ce le mek ü ze re Tür ki ye ye gi de ce ði ni a çýk la dý. Ko nu i le il gi li ba sý nýn so ru la rý ný ya nýt la yan Ham mar berg, Ýz mir de dü zen le ne cek Av ru pa Kon se yi A da let Ba kan la rý Top lan tý sýn ar dýn dan Ýs tan bul a gi de rek, med ya öz gür lü ðü i le il gi li in ce le me ler de bu lun mak ve müm kün o lur sa tu tuk lu ga ze te ci ler le gö rüþ mek is te di ði ni kay det ti. Ham mar berg, ya pa ca ðý in ce le me ler den son ra gö rüþ le ri ni bir ra por ha lin de ka mu o yu na a çýk la ya ca ðý ný söy le di. Av ru pa Kon se yi Ge nel Sek re te ri Thorb jorn Jag land ýn da ba sýn öz gür lü ðü ko nu sun da Tür ki ye ye bir he yet gön de ri le ce ði ni a çýk la ma sý nýn ha týr la týl ma sý ü ze ri ne Ham mar berg, Ge nel Sek re te rin gön de re ce ði he ye tin ya pa ca ðý zi ya ret le, ken di zi ya re ti nin fark lý ol du ðu nu vur gu la dý ve ken di si nin bu he ye tin ra po run dan ay rý o la rak ba ðým sýz bir ra por ka le me a la ca ðý ný söz le ri ne ek le di. Strasbourg / a a Kur tul muþ: AKP a da yý nýn söy le dik le ri ka bul e di le mez nhas Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ, AKP An tal ya 13. sý ra a da yý Gül de ren Gül te kin in Mec li se gi rer se tür ba ný ný çý ka ra ca ðý ný a çýk la dý ðý ný ha týr la ta rak, (Ben de Nes rin Ü nal la þa ca ðým) di yor. Bu ka bul e di le mez de di. Nu man Kur tul muþ, par ti ge nel mer ke zin de dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, mil let ve ki li a day lis te le ri nin tes lim e dil me si nin ar dýn dan Tür ki ye nin se çim sü re ci ne gir di ði ni, bu sü re cin ba rýþ ve e sen lik i çe ri sin de geç me si ni di le di ði ni be lirt ti. Med ya da yer a la nýn ak si ne 81 il de 550 a day i le se çi me gir dik le ri ni an la tan Kur tul muþ, ka dýn, genç ve en gel li le re lis te ler de yer ver dik le ri ni, ka dýn a day lar dan 33 ü nün i se ba þör tü lü ol du ðu nu bil dir di. AKP An tal ya 13. sý ra a da yý Gül de ren Gül te kin in ko nuþ ma sý ný da e leþ ti ren Kur tul muþ, Gül te kin in Mec li se gi rer se tür ba ný ný çý ka ra ca ðý ný a çýk la dý ðý ný ha týr la ta rak, (Ben de Nes rin Ü nal la þa ca ðým) di yor. Bu ka bul e di le mez de di. Kur tul muþ, 1999 se çim le rin de MHP An tal ya mil let ve ki li Nes rin Ü nal ýn ba þör tü sü nü çý ka ra rak Mec li se gir di ði ni be lir te rek, o dö ne min 28 Þu bat ýn a ðýr bas ký sý ol ma sý na rað men, bu gün böy le bir du rum ol ma dý ðý ný söy le di. 21. yüz yýl Tür ki ye sin de bu na psi ko lo ji nin di lin de öð re nil miþ ça re siz lik der ler. Siz in san la ra ken di ha yat tarz la rý do la yý sýy la ça re siz lik le ri ni be nim se tip öð ret me ye cek si niz, ha yat tarz la rý nýn ö nün de ki en gel le ri a þa rak Tür ki ye yi de mok ra tik leþ ti re cek si niz. Bu nun i çin 8 yýl dýr ik ti dar sý nýz di ye ko nuþ tu. Ankara / a a Dâ vâ lar bir leþ ti ri le cek nýs TAN BUL 12. A ðýr Ce za Mah ke me si, Ha ne fi Av cý nýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 22 sa nýk lý da va nýn di ðer Dev rim ci Ka rar gah Ör gü tü da va sýy la bir leþ ti ril me si ne ka rar ver di. Ýs tan bul 12. A ðýr Ce za Mah ke me si He yet Baþ ka ný Ve dat Yýl ma zab dur rah ma noð lu nun, da va dos ya sý nýn Ýs tan bul 9. A ðýr Ce za Mah ke me sin de ki da va i le bir leþ tir me si ne i liþ kin ka ra rý ný o ku ma ya baþ la ma sý ü ze ri ne sa nýk a vu kat la rýn dan Ba hat tin Öz de mir, cüb be si ni he ye tin bu lun du ðu kür sü nün ö nü ne a ta rak, Ben si zin ka ra rý ný zý din le mi yo rum de di. Mah ke me Baþ ka ný nýn ka ra rý o ku ma ya de vam et me si ü ze ri ne, bu kez di ðer sa nýk a vu kat la rý da Si zin ka ra rý ný zý din le mi yo ruz di ye rek mü da ha le et ti. Baþ kan Yýl ma zab dur rah ma noð lu nun, a vu kat la rýn tep ki le ri ni tu ta na ða ge çir di ði sý ra da sa nýk a vu kat la rý nýn ço ðu dý þa rý ya çýk tý. Bu sý ra da sa nýk la rýn bü yük bö lü mü de a ya ða kal ka rak, Ya þa sýn dev rim ve sos ya lizm, Hüc re ler bi zi yýl dý ra maz ve Ýn san lýk o nu ru iþ ken ce yi ye ne cek þek lin de slo gan at ma ya baþ la dý. Jan dar ma nýn mü da ha le et ti ði sa nýk lar i le jan dar ma a ra sýn dan ar be de ya þan dý. BDP Mil let ve ki li A kýn Bir dal da mah ke me he ye ti ne yö ne lik o la rak Ne dir bu re za let? di ye ba ðýr dý. Ar be de se be biy le Baþ kan Yýl ma zab dur rah ma noð lu, ka ra rý o ku mak tan vaz geç ti. Da va dos ya sý nýn Ýs tan bul 9. A ðýr Ce za Mah ke me sin de ki Dev rim ci Ka rar gah Ör gü tü da va sýy la bir leþ ti ril me si ne i liþ kin ka ra rýn yer al dý ðý tu ta nak du ruþ ma sa lo nun da bu lu nan a vu kat la ra ve ril di. Ýs tan bul / a a En de ðer li oy Tun ce li de ntür KÝ YE E ko no mi Po li ti ka la rý A raþ týr ma Vak fý (TE PAV), Yük sek Se çim Ku ru lu nun (YSK) se çim böl ge le ri nin çý ka ra ca ðý mil let ve ki li sa yý la rý na i liþ kin dü zen le me si nin, a da le ti sað la ma ba ký mýn dan ye rin de, fa kat ye ter siz ol du ðu nu bil dir di. TE PAV, An ka ra Ü ni ver si te si Si ya sal Bil gi ler Fa kül te si Öð re tim Gö rev li le ri Dr. Türk men Gök sel ve Dr. Yet kin Çý nar a yap týr dý ðý YSK Ta ra fýn dan Ya pý lan Dü zen le me le rin A da let ve San dal ye Da ðý lý mý Ü ze rin de ki Et ki le ri ve Ö ne ri ler baþ lýk lý a raþ týr ma sý nýn so nuç la rý ný ya zý lý o la rak du yur du. Öð re tim gö rev li le ri nin TE PAV a sun du ðu po li ti ka no tun da Bir oy de ðe ri a çý sýn dan Tür ki ye de se çim böl ge le rin de cid di bir e þit siz lik ol du ðu be lir til di. Her se çim böl ge sin de i ki mil let ve ki li ka ra rý nýn A na ya sa Mah ke me sin ce e þit li ði sað la ma dý ðý/boz du ðu ge rek çe siy le ip tal e dil me si ü ze ri ne, YSK nýn 26 Þu bat 2011 ta ri hin de mil let ve ki li sa yý la rý ný ye ni den he sap la dý ðý ha týr la tý lan ra por da, Tun ce li de bir o yun de ðe ri, Ýz mir 1 nu ma ra lý se çim böl ge si ve ya Ba lý ke sir se çim böl ge si ne gö re 3,5 kat faz la dýr gö rü þü ne yer ve ril di. TE PAV, YSK nýn yap tý ðý ye ni dü zen le me nin o la sý bir se nar yo ya gö re mec lis te ki san dal ye da ðý lý mý na et ki si nin de he sap lan dý ðý ný bil dir di. Ö zel bir a raþ týr ma þir ke ti nin Þu bat 2011 ta ri hin de yap tý ðý an ke tin so nuç la rý ný kul la nan TE PAV, YSK nýn a da le ti sað la ma ba ký mýn dan yap tý ðý söz ko nu su de ði þik li ðin ye rin de, fa kat ye ter siz ol du ðu so nu cu na u la þýl dý ðý ný du yur du. Ankara / a a

5 5 HA BER Y Ý ran sý ný rýn da bir ö lüm daha A KAR YA KIT ka çak çý lý ðý i çin Van ýn Ö zalp il çe sin den Ý ran sý ný rý na geç tik le ri i le ri sü rü - len i ki ki þi den bi ri a çý lan a teþ so nu cu öl dü, di ðe ri ya ra lan dý. Ýl çe nin A þa ðý Koç ký ran Kö yün de ya þa yan ve a kar ya kýt ka çak çý lý ðý yap týk la rý i le ri sü rü len E yüp Ta lay man (55) i le A dil Par la kel (51) ge ce sa at le rin de sý ný - rýn kar þý ta ra fý na geç ti. Bu sý ra da a çý lan a - teþ te, Ta lay man, o lay ye rin de ha ya tý ný kay - bet ti, Par la kel i se ya ra lan dý. Ya ra lý Par la kel, köy muh ta rý Ka sým Kut pý nar ý cep te le fo nu i le a ra ya rak yar dým is te di. Köy de ki va tan - daþ lar ta ra fýn dan Ö zalp Dev let Has ta ne si - ne kal dý rý lan Par la kel, bu ra da ya pý lan ilk mü da ha le nin ar dýn dan Van E ði tim ve A - raþ týr ma Has ta ne si ne gön de ril di. Ö zalp / a a De niz li de sa rý toz pa ni ði n DE NÝZ LÝ PTT Ýl Mü dür lü ðün de, Al man - ya dan gel di ði öð re ni len zarf ta bu lu nan sa rý toz mad de þüp he li bu lu na rak, in ce le me ye a lýn dý. A lý nan bil gi ye gö re, PTT Ýl Mü dür - lü ðün de, Al man ya dan ge len zarf tan þüp - he le nen gö rev li ler du ru mu po li se bil dir di. De niz li Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri nin yap tý ðý ilk in ce le me de to zun ni te li ði an la þý - la ma dý. Da ha son ra PTT ye ge len Ýl A fet ve A cil Du rum Mü dür lü ðü e kip le ri sa rý to zu fýr ça lar la top la ya rak bir nay lon bir tor ba nýn i çe ri si ne al dý. A fet ve A cil Du rum Mü dür - lü ðü gö rev li si Ü mit Þý ra cý, ga ze te ci le re yap - tý ðý a çýk la ma da, toz mad de nin ne ol du ðuy - la il gi li bir þey söy le me nin yan lýþ o la ca ðý ný, top la nan to zun Ýl Sað lýk Mü dür lü ðü yet ki - li le ri ne tes lim e di le ce ði ni bil dir di. PTT nin kar go bö lü mün de bu lu nan la rýn sað lýk tes - tin den ge çi ri le ce ði öð re nil di. De niz li / a a De niz Fe ne ri e.v. so ruþ tur ma sý bek le ne cek n DE NÝZ Fe ne ri Der ne ði nin, Al man ya da ki De niz Fe ne ri e.v. i le il gi li id di a la rý kul la na - rak, der nek tü zel ki þi li ði ne sal dý rý da bu lu - nul du ðu id di a sýy la CHP ve par ti nin es ki ge - nel baþ ka ný De niz Bay kal a ley hi ne aç tý ðý 1 mil yon li ra lýk ma ne vî taz mi nat da va sý nýn gö rül me si ne An ka ra 2. As li ye Hu kuk Mah - ke me sin de de vam e dil di. Mah ke me, ön ce ki cel se, dâ vâ cý De niz Fe ne ri Der ne ði yö ne ti ci - le ri hak kýn da, dâ vâ ya ko nu a çýk la ma lar la il - gi li so ruþ tur ma yü rü tü lüp yü rü tül me di ði nin An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðýn dan so rul - ma sý na ka rar ver miþ ti. Du ruþ ma da, Baþ sav - cý lý ðýn bu na ver di ði ce vap ta, so ruþ tur ma dos ya sý na i liþ kin ký sýt lý lýk ka ra rý sebebiyle mah ke me ye ay rýn tý lý ce vap ve ri le me ye ce ði ni bil dir di ði a çýk lan dý. Mah ke me, An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn, Al man ya da ki De niz Fe ne ri E.v. bað lan tý lý so ruþ tur ma sý nýn bek le nil me si ne ka rar ver di. An ka ra / a a Mah ke me den Er to sun a red n HSYK ü ye si A li Su at Er to sun un A li Su at Er to sun un ye ri HSYK kol tu ðu de ðil, sa nýk san dal ye si dir baþ lýk lý ya zýy la ki þi lik hak la rý - na sal dý rýl dý ðý ge rek çe siy le Çað daþ Hu kuk - çu lar Der ne ði Ýs tan bul Þu be Baþ ka ný Tay lan Ta nay i le ya zý yý ya yým la yan Bi a net si te si nin ko or di na tö rü ve ba ðým sýz mil let ve ki li a da yý Er tuð rul Kürk çü a ley hi ne aç tý ðý 15 bin li ra lýk ma ne vi taz mi nat dâ vâ sý red de dil di. An ka ra 25. As li ye Hu kuk Mah ke me sin de ki du ruþ - ma da, Er to sun un a vu ka tý Ra bi a Bal kan lý, ön ce ki be yan la rý ný tek rar la dý ðý ný i fa de e de - rek, taz mi na ta hük me dil me si ni is te di. Ta - nay ve Kürk çü nün a vu kat la rý i se ya zý nýn ki - þi lik hak la rý ný ih lâl e der ni te lik ta þý ma dý ðý ný kay de de rek, dâ vâ nýn red de dil me si ge rek ti - ði ni i fa de et ti ler. Yar gý la ma nýn bit ti ði ni a çýk - la yan Yar gýç Ö mer Ký zýl ka ya, dâ vâ nýn red - di ne ka rar ver di ði ni bil dir di. Ankara / aa HABERLER ABD Elçisi: Bu ne per hiz, ne la ha na tur þu su n ABD NÝN An ka ra Bü yü kel çi si Fran cis Ric ci ar do - ne, yine tartýþýlacak bir açýklamalarda bulundu. Dip lo ma si Mu ha bir le ri Der ne ði (DMD) ü ye le riy le kah val tý da bir a ra ya ge len Bü yü kel çi Ric ci ar do ne, Tür ki ye de ba sýn öz gür lü ðü ko nu sun da sarf et ti ði söz ler den hü kü met çev re sin den ge len tep ki ler so - nu cu ge ri a dým at tý ðý na i liþ kin yo rum la rýn ha týr la - týl ma sý ü ze ri ne, söz le rin de her han gi bir ge ri a dým ya da kay ma ol ma dý ðý ný kay det ti. Ric ci ar do ne, ABD Bü yü kel çi si o la rak her a çýk la ma sý nýn ar dýn dan a ca - ba bir de ði þim ya da kay ma var mý di ye yo rum lar ya pýl dý ðý ný be lir te rek, Ýl ke le ri miz söz ko nu su ol du - ðun da ge ri a dým at ma ya da kay ma yok. Biz ba sýn öz gür lü ðü de da hil ol mak ü ze re i fa de öz gür lü ðü nü þart sýz des tek li yo ruz. Ya ban cý bir dip lo ma týn i þi de bu lun du ðu ül ke de ne o lup bit ti ði ni an la ma ya ça lýþ - mak týr. Bu ne den le si zin gi bi med ya dan ya da her ke sim den bir çok in san la gö rü þü yo ruz, her kes le ko - nu þu yo ruz. Çün kü ül ke yi an la mak is ti yo ruz. Biz dos tuz. Dost lar da bir bi ri ni an la ma ya ça lý þýr. Ba zen dý þar dan ba zý çe liþ ki ler gö re bi lir si niz. Ge çen haf ta mü kem mel bir de yim öð ren dim: (Bu ne per hiz, ne la ha na tur þu su). Bu de yi mi çok sev dim. An ka ra / a a A day lýk üc re ti A ÝHM e ta þýn dý n KA DIN Par ti si Gi ri þi mi Ku ru cu Baþ ka ný Yaz gan, ba ðým sýz a day lar dan a day lýk i çin is te nen 7 bin 734 TL nin, a na ya sal e þit lik ve se çil me hak ký nýn ih lâ li ol - du ðu nu ö ne sü re rek A ÝHM e baþ vur duk de di. Ka - dýn Par ti si Gi ri þi mi Ku ru cu Baþ ka ný Be nal Yaz gan, Ka dýn Par ti si Gi ri þi mi nin Ka dý köy Ha san pa þa da ki mer ke zin de dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Yük sek Se çim Ku ru lu nun (YSK), ba ðým sýz a day lar i çin ta lep et ti ði üc re ti her va tan da þýn ö de ye me ye ce ði ni sa vun - du. Yaz gan, YSK nýn bu ka rar la her Türk va tan da þý - nýn en te mel hak ký o lan se çil me hak ký ný kul lan ma sý - ný ör tü lü bir bi çim de en gel le di ði ni sa vu na rak, bu du ru mu Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si ne gö - tür dük le ri ni söy le di. Yaz gan, ba ðým sýz a day lar dan 7 Bin 734 TL pa ra ta lep e dil me si nin a na ya sal e þit lik ve se çil me hak ký na ay ký rý bir ka rar ol du ðu nu söy le - di. A vu kat Tür kan Yýl maz da di lek çe nin 6 Ni san da A HÝM e gön de ril di ði ni i fa de e de rek, Tür ki ye de mev cut ya sa nýn an ti de mok ra tik ol du ðu nu ve ay rým - cý lýk teþ kil et ti ði ni be lir te rek baþ vu ra bi le ce ði miz bir mah ke me, ya sal dü zen le me mev cut de ðil. Bu ne - den le A HÝM E baþ vur duk de di. Bu a ra da, Ha tay da, ge nel se çim le re ba ðým sýz a day o la rak gir mek is te yen ga ze te ci Ni hat Taþ kýn, 7 bin 734 TL o lan baþ vu ru üc re ti ni yük sek bu la rak, Yük sek Se çim Ku ru lu na i - ti raz et ti ði ni bil dir di. Ýs tan bul / a a Gü neþ: Gü ven li se çim için ça lý þý yo ruz n Ý ÇÝÞ LE RÝ Ba ka ný Os man Gü neþ, Yap ma ya ça lýþ - tý ðý mýz, va tan daþ la rý mý zýn hu zur ve gü ven i çe ri sin - de de mok ra tik hak la rý ný kul la na bi le cek le ri or ta mý sað la mak týr de di. Gü neþ, Bat man Va li li ðin de dü - zen le nen Se çim Gü ven li ði Böl ge Top lan tý sý ön ce si yap tý ðý ko nuþ ma da, se çim gü nü a lý na cak gü ven lik ted bir le rin be lir len me si i çin il il do la þa rak de ðer len - dir me yap týk la rý ný söy le di. Ben zer top lan tý la rý da ha ön ce 8 i lin ka tý lý mýy la A da na da, 5 i lin ka tý lý mýy la da ön ce ki gün Van da ger çek leþ ti ril dik le ri ni ha týr la tan Gü neþ, þöy le de di: Ya rýn (bu gün) Di yar ba kýr da o - la ca ðýz. Çev re il le ri mi zin va li le ri, em ni yet mü dür le - ri ve jan dar ma böl ge ko mu tan la rý i le bir de ðer len - dir me top lan tý sý ya pa ca ðýz. Jan dar ma Ge nel ko mu - tan lý ðý ve Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü gö rev li le ri i le be ra ber bu top lan tý la rý ger çek leþ ti ri yo ruz. Bu ra da yap ma ya ça lýþ tý ðý mýz þey, va tan daþ la rý mý zýn hu zur ve gü ven i çe ri sin de de mok ra tik hak la rý ný kul la na bi - le cek le ri or ta mý sað la mak týr. Ge rek li gü ven lik ön lem - le ri ni al mak týr. Bun la rý e le a lý yo ruz. Bat man / a a Bi lir ki þi, kö pe ði de so rum lu tut tu n AN KA RA DA 2 po lis me mu run vefat et ti ði tra fik ka za sýn da bi lir ki þi, sü rü cü yü 1. de re ce den, yo la a - ni den çý kan kö pe ði i se 2. de re ce den ku sur lu bul du. Es ki þe hir yo lun da po lis me mur la rý Bü lent O nay ve Hil mi Öz de mir in ö lü mü ne ve ba zý ki þi le rin ya ra lan - ma sý na i liþ kin o la rak, þo för O nur Han (27) hak kýn da, Bi linç li tak sir le bir den faz la ki þi nin ö lü mü ne ve bir - den faz la ki þi nin ya ra lan ma sý na se be bi yet ver di ði ge rek çe siy le An ka ra 3. A ðýr Ce za Mah ke me sin de dâ vâ a çýl mýþ tý. Mah ke me, dâ vâ kap sa mýn da, Ka ra - yol la rý Ge nel Mü dür lü ðü Tra fik Þu be si Mü dür lü - ðün de gö rev ya pan 3 ki þi lik bi lir ki þi he ye tin den ku - sur o ra ný na i liþ kin ra por al dý. Ra por da, Han ýn o lay ön ce sin de, i zin ve ri len a za mî hýz sý ný rý o lan 70 ki lo - met re nin çok ü ze rin de bir hýz la sey ret ti ði, gü ven li a - raç sür me si ni a çýk ça bo za cak dü zey de al kol lü ol du - ðu, Han i le ba zý þahitlerin i fa de le rin de be lirt tik le ri kö pe ðin de ka za nýn o lu þu mun da et ki si nin bu lun du - ðu i fa de e dil di. Ra por da, Han ýn, ka nun hü küm le ri ne ay ký rý, dik kat siz ve ted bir siz dav ra nýþ la rý dolayýsýyla o lay da 1. de re ce de ku sur lu ol du ðu, yo la a ni den çý kan kö pe ðin i se ka za nýn o lu þu mun da i kin ci de re ce de et - ki li bu lun du ðu gö rü þü ne va rýl dý ðý bil di ril di. Mah ke - me, ta lep ü ze ri ne ye ni den bi lir ki þi ra po ru a lýn ma sý ný ve sa nýk O nur Han ýn tu tuk lu lu ðu nun de va mý ný ka - rar laþ tý ra rak, du ruþ ma yý er te le di. An ka ra / a a ÖSYM: Þifre sehven verildi YGS YE GÝ REN ÖÐ REN CÝ LE RE MEK TUP GÖN DE REN ÖSYM BAÞ KA NI DE MÝR, HER SO RU Ý ÇÝN RAST GE LE VE RÝL ME SÝ GE RE KEN DE ÐER LE RÝN, SEH VEN SI RA LI O LA RAK VE RÝL DÝ ÐÝ NÝ SÖYLEDÝ. ÖLÇ ME, Seç me ve Yer leþ tir me Mer ke zi (ÖSYM) Baþ ka ný Prof. Dr. A li De mir, YGS de þif re id di a la rýy la il gi li ya þa nan tar - týþ ma lar ü ze ri ne sý na va gi ren öð ren ci le rin e-pos ta ad res le ri ne mek tup gön der di. De - mir, a day la ra gön der di ði mek tup ta, her so - ru i çin rast ge le ve ril me si ge re ken de ðer le - rin, seh ven sý ra lý o la rak ve ril di ði ni bildirdi. Prof. Dr. A li De mir, YGS ye gi ren a day la - rýn e-pos ta ad res le ri ne gön der di ði mek tup - ta, Çok de ðer li öð ren ci ler, 27 Mart 2011 gü nü ha ya tý ný za sa de ce bil gi le ri niz le yön ver me ni zi sað la ya cak bir sý nav or ga ni ze et - tik i fa de le ri ni kul lan dý. ÖSYM nin hak ve a da let öl çü le rin de mo dern ça ðýn im kan la rý - ný kul la na rak bir sý nav ha zýr la dý ðý ný, yü rüt - tü ðü nü ve de ðer len dir me le ri ni ta mam la dý - ðý ný be lir ten De mir, þun la rý kay det ti: Tüm bu sü reç te siz le ri ra hat sýz e de cek hiç bir o lu þum söz ko nu su de ðil dir. Son gün ler de siz le rin he ye can ve du yar lý lý ðý ný zý ha re ke te ge çir mek ü ze re o luþ tu ru lan se - nar yo la rýn hiç bir da ya na ðý yok tur. En ký sa za man da so nuç lar a çýk la na cak ve siz ler hem sý nav so nuç la rý ný zý öð re ne bi le cek hem de ce vap kâ ðýt la rý ný zý ve ken di ni ze a it ce vap a nah ta rý ný zý in ter net si te miz den gö - re bi le cek si niz. Tam bir gü ven ve sü ku net i çin de Ha zi ran a yýn da ya pý la cak Li sans Yer leþ tir me Sý nav la rý na ha zýr lan ma ný zý ve hiç bir yön len dir me ye i zin ver me den sa de - ce bil gi niz le ha ya tý ný zý þe kil len dir me gay - re ti i çin de ol ma ný zý tav si ye e di yo ruz. Þu nu da bil me ni zi is te riz ki siz le rin he ye can ve du yar lý lý ðý nýz ü ze rin den ka mu o yu nu ka - ram sar lý ða yö nelt mek is te yen ler hak kýn da ge rek li ya sal iþ lem ler ya pýl mak ta dýr. CE VAP LAR SEH VEN SI RA LI VE RÝL DÝ Bütün a day la ra ve ri len so ru ki tap çýk la - rýn da so ru nun doð ru ce vap se çe ne ði rast - ge le bi çim de de ðiþ ti ri lir ken, di ðer se çe - nek le rin yer le ri nin de rast ge le de ðiþ ti ril - me si ge rek ti ði ni vur gu la yan De mir, þöy le de vam et ti: An cak, ge liþ ti ri len ya zý lým ça - lýþ tý rýl dý ðýn da her so ru i çin rast ge le ve ril - me si ge re ken de ðer ler, seh ven sý ra lý o la - rak ve ril di ðin den o luþ tu ru lan so ru ki tap - çýk la rýn da ba zý so ru lar da en bü yük de ðer li se çe ne ðin he men sa ðýn da ki se çe ne ðin, doð ru ce vap ol ma sý du ru mu or ta ya çýk - mýþ týr. Bütün sý nav ev ra ký gi bi so ru ki tap - çýk la rý nýn da ha zýr lan ma sý ka pa lý dö nem o la rak i fa de e di len ve tüm dün ya dan i zo le bir or tam da ha zýr lan dý ðýn dan bu di zi li þin ÖSYM ça lý þan la rý da hil dý þa rý dan her han - gi bi ri ta ra fýn dan bi lin me si im kân sýz dýr. Bu gü ne ka dar in ce le nen çok sa yý da so ru ki tap çý ðýn dan bu di zi li þi fark e de rek ce vap se çe ne ði ne yö ne len tek bir a da ya bi le rast - lan ma mýþ týr. Sý nav da a day lar ta ra fýn dan kul la ný lan so ru ki tap çýk la rý nýn in ce len me - si de vam et mek te dir. Ay rý ca tüm a day la - rýn ham pu an la rý ü ze rin de ya pý lan is ta tis - tik sel de ðer len dir me ler so nu cun da nor - mal dý þý hiç bir du rum gö rül me miþ tir. NOR MAL DI ÞI BÝR DU RUM YOK Mek tup ta, Ýs tan bul-e yüp böl ge sin de kýz öð ren ci le rin sý na va gir di ði o kul lar ko nu su na da de ði nen De mir, bu du ru - mun söz ko nu su böl ge de sý na va gir me ta le bi ni kar þý la ya cak ye ter li ka pa si te ol - ma dý ðýn dan ve böl ge ye yer le þim de kýz öð ren ci le re ön ce lik ve ril me si ne de niy le or ta ya çýk mýþ bir so nuç ol du ðu nu be lirt ti. De mir, ÖSYM nin bu yol la sý nav da hiç bir a da ya üs tün lük sað la ma sý nýn as - la söz ko nu su ol ma dý ðý ný kay det ti. YGS sý na vý so nuç la rý na i liþ kin o la rak da De mir, Bu gü ne ka dar ya pý lan ce vap kâ ðý - dý o ku ma la rý nýn so nuç la rý geç ti ði miz yýl ya pý lan YGS so nuç la rýy la mu ka ye se e dil di - ðin de nor mal dý þý bir du ru mun ol ma dý ðý ve sý na výn a dil ve doð ru ya pýl dý ðý ger çe ði ni or ta ya koy mak ta dýr de di. An ka ra / a a ÝN SAN Hak ve Hür ri yet le ri (ÝHH) Ýn - sa ni Yar dým Vak fý Söz cü sü Sa lih Bi li ci, Gaz ze ye gi de cek ka fi le nin Ha zi ran a yý so nun da yo la çýk ma sý ný plan la dýk la rý ný söy le di. Bi li ci, yap tý ðý a çýk la ma da, da ha ön ce fi lo nun 31 Ma yýs ta yo la çý ka ca ðý - na i liþ kin dü þün ce le ri ol du ðu nu be lir - te rek, Fi lo, ge nel se çim ler den son ra, Ha zi ran a yý nýn so nu na doð ru yo la çý - ka cak de di. Av ru pa da ki ak ti vist ler le gö rüþ me i çin de ol duk la rý ný i fa de e den Bi li ci, on la rýn da Ha zi ran so nu na ka - dar ha zýr o la cak la rý ný ve bir lik te ha re - ke te ge çe cek le ri ni söy le di. Ka fi le de in - sa ni yar dým gö nül lü le ri, ga ze te ci ler, ay dýn lar ve sa nat çý la rýn bu lu na ca ðý ný kay de den Bi li ci, ge mi ler le yi ne in þa at mal ze me si, gý da, i lâç, o yun par ký, pre - fab rik ev ler gi bi in sa nî yar dým mal ze - me le ri nin gö tü rü le ce ði ni an lat tý. Bi li ci, ka fi le nin ha re ket pla nýy la il gi li o la rak þu a na ka dar Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ya da di ðer dev let bi rim le riy le her han - gi bir gö rüþ me le ri ol ma dý ðý ný be lir te - rek, si vil bir ha re ket ol duk la rý ný vur gu - la dý. Po le mik le re se bep ol ma mak i çin se çim ler den son ra yo la çýk ma yý da ha doð ru bul duk la rý ný i fa de e den Bi li ci, 31 Ma yýs ta i se an ma faaliyet le ri dü zen le - ye cek le ri ni söy le di. An ka ra / a a ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Ali Demir, YGS'de þifre iddialarýyla ilgili yaþanan tartýþmalar üzerine sýnava giren öðrencilerin e-posta adreslerine mektup gönderdi. Gaz ze ye ye ni fi lo se çim ler den son ra KP nin tek ba þör tü lü a da yý, ba þý ný a ça cak mýþ! Par ti le rin lis te le ri ü ze rin de çe þit li yo rum lar ya pýl mak ta. Bun la rýn ba þýn - da ba þör tü lü a day tar týþ ma la rý gel mek te Ger çi tür ban lý a day yok sa oy da yok kam pan ya sý na mu ka bil, MHP den son ra ik ti dar par ti si AKP nin ba þör tü lü a day gös - ter me ye ce ði da ha ev vel a çýk lan mýþ tý. Baþ ba kan Er do ðan ýn se çim ler de top lu - mun her ke si mi ne hi tap e de cek lis te ta ah - hü dü ne kar þý, ka mu o yun da ki ba þör tü lü a - day ta lep le ri ne, AKP yö ne ti ci le ri yi ne ger gin lik le re se be bi yet ver me mek a dý na a day lis te le rin de ba þör tü lü a day ol ma ya ca - ðý bil dir miþ ler di. An cak bu na rað men, 78 ka dýn a da yý a ra sýn da Gül de ren Gül te kin in tek ba þör tü lü a day ol du ðu or ta ya çýk tý Ne var ki a day a da yý a fiþ le rin de ba þör tü lü fo toð ra fý ný kul la nýp a day lýk baþ vu ru su nu ba þý a çýk ya pan Gül de ren Ha ným da, se çil di ðin de Mec lis te ba þý ný a ça ca ðý ný ön ce lik le dek lâ re et ti. Ýs ti fa et me den ön ce öð ret men dim, dev - let te ça lýþ ma þart la rý ney se o nu ye ri ne ge ti ri - yor dum, ya ni ba þým a çýk tý. Mec lis te de par ti - min ve mil le ti min se lâ me ti ne yi ge rek ti ri yor - sa o nu yap ma ya ha zý rým di ye ko nuþ tu! CHP Ge nel Baþ ka ný Ký lýç da roð lu nun Mec - lis te ba þý ný aç ma sý ný ör nek gös ter di ði MHP es ki mil let ve ki li Nes rin Ü nal a say gý du yan AKP li ba þör tü lü a da yý, bel li ki se çi lir se ye ni bir Nes rin Ü nal va k'a sý ný ya þa ta cak 1999 da Nes rin Ü nal dan se çi lir se ba - þör tü sü nü çý ka ra ca ðý sö zü al dý ðý ný be lir ten MHP Ge nel Baþ ka ný Bah çe li nin, par ti si nin U þak 2. sý ra sýn da ki ba þör tü lü a da yý Fi liz Yük sel e Se çil di ði niz de ba þý ný zý aç ma yý ka - bul e der mi si niz? di ye so rup A na ya sal sü - re cin ge re ði ni ya pa rým sö zü nü al dý ðý i çin lis te ye al ma sý da dik kat çe ki ci. Ba þör tü sü ya sa ðý ný kal dýr ma yan AKP i le çar þaf lý ha ným la ra ro zet ta kan CHP yi ba - þör tü sü ya sa ðý nýn kalk ma sý ko nu sun da sa - mi mi ol ma dý ðý ný kay de den, ik ti dar ve a na - mu ha le fet par ti si ni ba þör tü sü so ru nu nu fýr sa tý ga ni met gö ren bir an la yýþ la pa zar lýk mal ze me si yap mak la suç la yan MHP Ge - nel Baþ ka ný, a da yý nýn ba þý ný aç týr mak la ba þör tü sü sa mi mi ye ti ni or ta ya ko yu yor! Çar pý cý o lan, 14 ve ki lin se çil di ði An tal - ya da lis te so nu na -13. sý ra ya- a tý lan AKP li ba þör tü lü a da yýn, se çil me ye ce ði ni bi le bi le san ki bir suç muþ ça sý na pe þi nen ba - þý ný a ça ca ðý ný söy le me si. Bu du rum, AKP yi ku ran ye ni lik çi ler in FP de Mer ve Ka vak çý kri zi yle baþ la yan ve baþ - tan be ri ya sa dý þý ya sa ðý ya sal gö re rek ba þör tü - sün den ve ba þör tü lü a day lar dan ka çan ký rýl gan tav rýn de va mýyi ne 2002 se çim le rin de ki Kah - ra man ma raþ mi tin gin de Baþ ba kan Yar dým - cý sý A rýnç ýn Ba þör tü sü me se le si ni çöz mek bi zim nâ mus bor cu muz dur sö zü ne kar þý, Baþ ba kan Er do ðan ýn Ba þör tü sü ko nu sun da hiç bir yer de, kim se ye söz ver me dim. Va at et me dik le ri mi zi, va at e dil miþ gi bi gös te ren, pro vo ke e den ler var i fa de le ri ni te yid et - mek te. (Va kit, ; Va tan, ) Ke za Mec lis Baþ ka ný Þa hin in Baþ ba kan Yar dým cý sý i ken, Tür ki ye de ba þör tü sü nü so run sa yan la rýn sa yý sý yüz de bir bu çuk tur. Bu ko nu ön ce lik li o la rak gün de mi miz de yok tur, ol ma sý si ya se ten de yan lýþ týr cüm le - sin de dü ðüm len mek te. (Mil li yet, ) Ü ni ver si te ler de ba þör tü sü ya sa ðý ný baþ la - tan YÖK ku ru cu baþ ka ný Ýh san Doð ra ma - cý ya 2007 Mec lis o nur ö dü lü ve ril me si ni tek lif e den dö ne min Dý þiþ le ri Ba ka ný Gül ün e þi Hay rün ni sa Ha ný mýn, sýrf ba þör tü lü ol - du ðu i çin ü ni ver si te ye a lýn ma ma sý na kar þý Þu bat 2003 te Be nim bu dâ vâ yý ge ri çek - mem bü tün ka dýn la ra ha ka ret o lur te mi - na tý na rað men, bir yýl son ra A ÝHM de ki ba - þör tü sü þi kâ ye ti ni ge ri çek me si ne ben ze - mek te. (Za man, ; Va kit, ) Da ha sý AKP hü kû me ti nin Ley la Þa hin dâ vâ - sý nda A ÝHM e gön der di ði sa vun ma da, dev le - tin din iþ le riy le yet ki li a na ya sal ku ru mu Di ya - net in fet va ka rar la rýy la di nî bir ve cî be ve te set - tü rün bir par ça sý ni te le di ði ba þör tü sü nü, si ya sî sim ge, ger gin lik se be bi ve la ik li ðe ay ký rý ta - ným la yýp, ya sa dý þý ya sa ðý ya sal ve mev zu a ta uy - gun gö rüp o nay la ma sý nýn tek ra rý ol mak ta Ve ba þör tü lü ka dýn la rýn Mec lis e gir me - si kam pan ya sýn da yer a lan, Ba þör tü lü a - day yok sa ba ðým sýz a day o lu rum res ti ni çe ken, ba þör tü lü a day gös te ril me ye rek ka - dýn la rýn yüz de 65 i nin tem sil e dil me me si va him yan lý þý nýn hâ lâ de vam et ti ði ni, so ru - nun çö zü mü nü AKP de gör dü ðü i çin par ti - de ku ru cu lar a ra sýn da yer al dý ðý ný, lâ kin bek len ti si nin bo þa çýk tý ðý ný be lir ten Fat ma Bos tan Ün sal ýn, Hu ku kî en gel yok tu, hep za ma ný de ðil dir den di tep ki si, ger çe ði bir de fa da ha a çý ða çý kar mak ta. Ger çek þu ki, do kuz yýl dýr ba þör tü sü ya - sa ðý ný kal dýr ma yýp ya sa dý þý ya sa ða sý ðý nan AKP nin ku ru cu su nun tes bi tiy le, AKP de ba þör tü sü nün sâ de ce a dý var. Hal ka kar þý si ya sî rant ve se çim pro pa - gan da sýn da kul la ný yor, son ra sýn da i se er te - le yip ö te li yor cev ni as ya.com.tr Baþörtülü aday samimiyetsizliði A

6 6 14 YURT HABER NÝSAN 2011 PERÞEMBE Y HABERLER Arazilere reform geliyor TARIM REFORMU EDÝRNE BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ, TRAKYA DA 45 BÝN HEKTAR TARIM ARAZÝSÝNDE TOPLULAÞTIRMA GERÇEKLEÞTÝRDÝ. TRAK YA DA 45 bin hek tar ta rým a ra zi si nin top lu laþ tý rýl ma sý nýn ger çek leþ ti ril di ði bil di ril di. Ta rým Re for mu E dir ne Böl ge Mü dür lü ðü yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, ta rým a ra zi le ri ni top lu laþ týr ma ça lýþ ma la rý kap sa mýn da Trak ya böl ge sin de 45 bin hek tar ta rým a ra zi sin de top lu laþ týr ma ger çek leþ ti ril di. E dir ne de 35 bin 97 hek tar, Kýrk la re li nde 5 bin 671 hek tar, Te kir dað da 4 bin 232 hek tar top lu laþ týr ma ya pýl dý ðý ný ve ha len E dir ne ye bað lý Ke þan da 15, Ýp sa la da 7 ve E nez de 2 yer le þim bi ri min de ta rým a lan la rý nýn top lu laþ týr ma ça lýþ ma la rý nýn sür dü rül dü ðü nü i fa de e den yet ki li ler, bu yýl Me riç il çe si nin 24 yer le þim ye rin de ça lýþ ma ya pý la ca ðý ný, E dir ne de ge le cek yýl i se 40 bin hek tar a la nýn top lu laþ týr ma sý pro je si nin ger çek leþ ti re ce ði ni bil dir di. Edirne / a a SI NIR KAV GA LA RI OR TA DAN KAL KI YOR A RA ZÝLE RÝN ki þi le rin ta sar ru fu na en i yi þe kil de su na bil mek i çin ça lýþ týk la rý ný an la - tan ku rum yet ki li le ri, þun la rý söy le di: A ra zi le rin top lu laþ tý rýl ma sýy la in san gü cü, za - man kay bý ön le ni yor, gi der ler a za lý yor. Bu nun la bir lik te ge lir ler de ay ný o ran da ar tý yor. Bi lim sel a raþ týr ma la ra gö re, top lu laþ týr ma va tan da þa yüz de ar tý kat ký sað lý - yor. Ay rý ca kom þu lar a ra sýn da ki sý nýr ih ti lâf la rý ve mi ras dâ vâ la rý da böy le ce or ta dan kalk mýþ o lu yor. Top lu laþ týr ma ya pý lan a ra zi ye yol ve su gö tü rü lü yor. Kayýsý üreticileri aðaçlarý dondan korumak için ateþ yaktý. Ka yý sý ü re ti ci le ri zor lu bir ge ce ge çir di n MA LAT YA DA kar ya ðý þý nýn ar dýn dan ya þa nan don dolayýsýyla ka yý sý ü re ti ci le ri zor lu bir ge ce ge çir di. Þehirde bu lu nan ka yý sý bah çe le rin de a teþ ya kan çift çi ler za ra rý en a za in di re bil mek i çin ça ba la dý. Ba zý çift çi ler a raç las ti ði ya ka rak bah çe le rin de ki ha va sý cak lý ðý ný art týr ma ya ça lý þýr ken Ay dýn A rý sal, i sim li ka yý sý ü re ti ci si pa muk ya ka rak zor lu ge ce yi at lat ma ya ça lýþ tý. Bah çe nin dört bir ta ra fý na bý ra ký lan pa muk bal ya la rýn dan yük se len a lev ler çift çi nin u mu du ol du. Ma lat ya da teks til i þi de ya pan A rý sal, fab ri ka sýn dan ge tir di ði pa muk la rý yak tý ðý ný an lat tý. Malatya / a a So ðuk ha va da ze hir so lu du lar n A DIYA MAN IN Bes ni il çe sin de, so ba dan sý zan kar bon mo nok sit ga zýn dan ze hir le nen 1 ço cuk öl dü, 7 ki þi has ta ne de te da vi al tý na a lýn dý. E di ni len bil gi ye gö re, il çe ye bað lý Kut lu ca Kö yün de, an ne Dev let Ký lýnç (30) ve ço cuk la rý Me sut (10), Fur kan (7) ve Küb ra Ký lýnç (2) i le ev de mi sa fir o la rak bu lu nan ya kýn la rý Sel vi Ký lýnç, Þe fi ka Av þar, Be si me ve Ce lal Ye tiþ gin, kö mür so ba sýn dan sý zan kar bon mo nok sit ga zýn dan ze hir len di. Bes ni Dev let Has ta ne si ne kal dý rý lan 8 ki þi den Fur kan Ký lýnç, ya pý lan bütün mü da ha le le re rað men kur ta rý la ma dý. Di ðer ki þi le rin sað lýk du rum la rý nýn i yi ol du ðu öð re nil di. Ö te yan dan Es ki þe hir de kö mür so ba sýn dan sý zan kar bon mo nok sit ga zýn dan ze hir le nen 4 ki þi te da vi al tý na a lýn dý. A lý nan bil gi ye gö re, E sen te pe Ma hal le si Ak kurt So kak ta ya þa yan A li Boz kurt (50), e þi Nur han (46), ço cuk la rý Di lek (22) i le Me lek Boz kurt (20), ra hat sýz lan dý. Boz kurt a i le si, ya kýn la rý nýn ha ber ver di ði 112 A cil Ser vis e kip le ri ta ra fýn dan Yu nu sem re Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Te da vi al tý na a lý nan ve kö mür so ba sýn dan sý zan kar bon mo nok sit ga zýn dan ze hir len di ði be lir le nen ay ný a i le den 4 ki þi nin ha ya tî teh li ke le ri nin bu lun du ðu bil di ril di. Besni - Eskiþehir / a a Erzurum da eðitime kar engeli Er zu rum da þehir mer ke zin de ki il köð re tim o kul la rý i le li se ler de e ði - tim ve öð re ti me 1 gün a ra ve ril di. Ýl Kriz Mer ke zi nden ya pý lan a çýk - la ma ya gö re, yo ðun kar ya ðý þý ve ti pi yü zün den A zi zi ye, Pa lan dö - ken ve Ya ku ti ye il çe le rin de ki il köð re tim o kul la rý i le li se ler, 13 Ni san Çar þam ba gü nü ta til e dil di. Er zu rum da et ki li o lan kar ya ðý þý ve ti pi dolayýsýyla yol da mah sur ka lan bir o to büs, kar la mü ca de le e kip le - rin ce kur ta rýl dý. E di ni len bil gi ye gö re, þehir mer ke zin den Nar man il çe si ne yol cu ta þý yan ve he nüz plâ ka sý be lir le ne me yen Nar man Ýl çe Be le di ye si ne a it yol cu o to bü sü, i çe ri sin de ki yak la þýk 50 yol cu i le bir lik te Er zu rum-pa sin ler ka ra yo lu nun I lý ca su mev kiin de kar ya ðý þý ve ti pi dolayýsýyla yol da mah sur kal dý. Yol cu lar, Nar man Be le di ye - si ne a it kar la mü ca de le e kip le rin ce yo lun u la þý ma a çýl ma sý nýn ar - dýn dan kur ta rýl dý. Bu a ra da I lý ca su Kö yü sa kin le ri nin yol da mah sur ka lan yol cu la ra ik ram da bu lun du ðu öð re nil di. Yo ðun kar ya ðý þý dolayýsýyla Ri ze nin Ý kiz de re il çe sin de ki ilk ve or ta de re ce li o kul lar - da e ði ti me dün a ra ve ril di ði bil di ril di. Erzurum / a a O vit Da ðý nda çýð teh li ke si sü rü yor RÝZE-Er zu rum ka ra yo lu nun Ý kiz de re-ýs pir a ra sýn da ka lan 2600 ra kým lý O vit Da ðý yo lu ge ce li gün düz lü tra fi ðe ka pa týl dý. Ön ce ki ak þam çýð dolayýsýyla mah sur ka lan top lam 26 ki þi yi kur ta rýl dý. Ri ze Va li si Sey ful lah Ha cý müf tü oð lu, "Ha va þart la rý nýn i yi leþ me si nin ar dýn dan bu ka ra rý mý zý ye ni den göz den ge çi re ce ðiz de di. Va li Ha cý müf tü oð lu, Ri ze-er zu rum ka ra yo lu nun Ý kiz de re-ýs pir a ra sýn da ka lan 2600 ra kým lý O vit Da ðý nda, ge ce ya pý lan yol aç ma ça lýþ ma sý sý ra sýn da, iþ ma ki ne le ri nin ö nü ne ye ni bir çýð düþ me si so nu cu ký sa bir sü re mah sur ka lan 5 ki þi nin, ya pý lan ça lýþ ma so nu cu kur ta rýl dý ðý ný söy le di. Ha cý müf tü oð lu, Ha cý müf tü oð lu, yo lun þu an i ti ba riy le u la þý ma ta ma men ka pa lý ol du ðu nu vur gu la ya rak, Çý ðýn di ðer ta ra fýn da 2 kam yon, bir o to mo bil i le bir de mi di büs bu lu nu yor. Ye ni den çýð gel me ih ti ma li o la bi lir. Þu an i çin yo lu aç ma ça lýþ ma sý ya pýl mý yor. Ça lýþ ma i çin uy gun þart la rý bek le ye ce ðiz di ye ko nuþ tu. Rize / a a Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: y Medya Grup Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Gazlýgöl Termal Tatil Köyünde 10 günlük tapulu satýlýk devremülk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: E LE MAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr nweb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor nelektrik,gaz altý kaynaðý ve su pompalarý imalatýnda 15 sene ustabaþý olarak çalýþtým iþ arýyorum. Osman Akça Bahçelievler/Ýstanbul nkýr ta si ye sek tö rün de de - ne yim li pa zar la ma e le ma ný a raç kul la na bi len Tel : Gsm: ngra fik ve Ta sa rým e le ma ný a ra ný yor. Tel : Gsm: nö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke zi ne Ý - þit me En ge li ler Öð ret me ni a - lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur An tak ya/ha tay nbe þi roð lu Grup Mü hen dis - lik Da nýþ man lýk Gay ri men kul Da nýþ man lýk Me sut Be þi roð lu Ma ki ne Mü hen di si Os man Yýl maz Mah. Ký zý lay Cad. No:57 Geb ze/ko ca e li Tel/Fax: si rog lu.com.tr Ma nas A san sör Pro je,ta ah hüt,mon taj, Ba kým Re viz yon nsul ta nah met böl ge sin de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : ne Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE nkeçiören Aktepede 3+1 Ýrtibat : n Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkan Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkan Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) n Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL n75 m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n3+1, kom bi li, mas raf sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) ndýk MEN Ö VEÇ LER Ah - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n100 m 2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) n90 m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal - gaz so ba lý ki ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE nsahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) nkartal' da Sahibinden 135m 2 daireler n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) n Sahibinden DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko - nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) SA TI LIK AR SA n Arnavutköy Nakkaþ Mahallesinde, Sahibinden Yeni Yol Güzergahýna Cephe, 500m TL 1000m TL 1000m TL Takas, Taksit Yapýlýr. MUHTELÝF yerler için bizi arayýnýz n Arnavutköy Sahibinden Doða Manzaralý Yola Cepheli Köy Ýçerisinde Elektriði suyu çekilebilir. 1000m 2 Arsa Tamamý 'e vade yapýlýr n Sahibinden Hadýmköy' de köy içerisinde yola cepheli bahçeli ev yapmaya müsait elektriði, suyu çekilebilir m 2 tamamý 35,000 yarý peþin yarýsý vadeli arsa n Sahibinden Yalovada Bursa asfaltýna 70 m cepheli 3150 m 2 sanayi arsasý kýsmen lüx otoyla takaslanýr TL n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m 2 daireler yapýlýyor 75,000 TL Bodrum+3 Kat imarlý n Ýznik'te Doða, köy manzaralý müstakil tapulu bahçeli, parseller Ýstanbula 2 saat Yalovaya 1 saat uzaklýkta 3232 m TL 2956 m TL 2327 m TL 1860 m TL 715 m TL n Ar na vut köy Na kaþ ma - hal le sin de sa hi bin de ye ni yol gü zer ga hý na cep he 500 m TL 1000 m TL 1000 m TL Ta kas,tak sit ya pý lýr. Muh te - lif yer ler i çin bi zi a ra yý nýz n KAY SE RÝ YE 18 km U zak - lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk VA SI TA n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) n2003 model Transit connect 160,000 km tl kapalý kasa /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa /Ankara ÇE ÞÝT LÝ na teþ o to LPG' de ÞOK Kam - pan ya Mar ma ra Böl ge ba yi sin - den T4-Blu e i tal yan 790TL To - ma set to Ý tal yan 990TL Ý ki tel li Mer kez: Top ka pý Þu be: ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma hal le - sin de (Tren Ýs tas yo nu Ya ný) bu - lu nan "U cuz luk Ja pon Pa za rý" Dük ka ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum NAK LÝ YAT n AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra - sý ma ran goz lu ZAYÝ n 100. yýl Üniversitesi Tatvan Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümünden almýþ olduðum diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet Çelik n 34 TJY 69 Plakalý ticari taksimin belediye ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür. Gani Iþýk

7 Y DÜNYA 7 ABD, MÜSLÜMANLARLA DÝYALOÐU ARTTIRMALI ÝKT GE NEL SEK RE TE RÝ EK ME LED DÝN ÝH SA NOÐ LU, ABD DI ÞÝÞ LE RÝ BA KA NI CLÝN TON'IN ÞAH SÎ ÇA BA LA RI NIN, ABD Ý LE MÜS LÜ - MAN DÜN YA SI A RA SIN DA KÝ DÝ YA LO ÐUN FARK LI DÜ ZEY LE RE Ý LER LE TÝL ME SÝN DE KEN DÝ LE RÝ NE CE SA RET VER DÝ ÐÝ NÝ SÖY LE DÝ. ÝS LÂM Kon fe ran sý Teþ ki lâ tý (ÝKT) Ge nel Sek re te ri Ek me led din Ýh sa noð lu, Was hing ton da ki ABD-Ýs lâm Dün ya sý Fo ru mu çer çe ve sin de dü zen le nen bir ak þam ye me ðin de, ka týl dý ðý ABD-Ýs lâm Dün ya sý Fo ru mu nda O ba ma i le gö rüþ me si nin ilk de fa ÝKT Ge nel Sek re te ri i le bir ABD Baþ ka ný a ra sýn da Be yaz Sa ray da ya pý lan gö rüþ me ol du ðu nu söy le di. Ýh sa noð lu, ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Clin ton ýn þah sî ça ba la rý nýn, ABD i le Müs lü man dün ya sý a ra sýn da ki di ya lo ðun fark lý dü zey le re i ler le til me sin de ken di le ri ne ce sa ret ver di ði ni i fa de et ti. Ek me led din Ýh sa noð lu, gö rüþ me le rin de O ba ma nýn ÝKT nin ça lýþ ma la rý ný ya kýn dan ta kip et ti ði ni ve tak dir et ti ði ni söy le di ði ni de kay det ti. ÝKT Ge nel Sek re te ri Ýh sa noð lu, ak þam ye me ðin de ki ko - Fran sa da bur ka a vý son sü r'at FRAN SA DA geç ti ði miz Pa zar te si gü nü uy gu la ma ya ko nan bur ka ya sa ðý gün dem de ki sý cak lý ðý ný ko rur ken, ya sa ðýn ilk mað dur la rý da med ya ya yan sý dý. Fran sa nýn Or le ans þeh rin de e vin den a lýþ ve riþ yap mak i çin çý kan ka dýn, ka ra çar þaf giy di ði ge rek çe siy le po lis ta ra fýn dan ce za ya çarp tý rýl dý. E vin den çýk tý ðý es na da po lis ler ta ra fýn dan dur du ru lup u ya rý lan genç ka dýn, ya sa ðý bil di ði ni fa kat öz gür ce i nan dý ðý ör tü yü ta þý ya ca ðý ný söy le di. Di ðer bir bur ka mað du ri ye ti baþ þehir Pa ris in Sa int De nis böl ge sin de ya þan dý. Bir iþ i çin be le di ye de bu lu nan ka dý na be le di ye ça lý þan la rý ör tü sün den do la yý ce vap ver me yi red det ti. Be le di ye çý ký þýn da po lis ler ta ra fýn dan u ya rý lan 27 ya þýn da ki ka dýn 150 e u ro pa ra ce za sý na çarp tý rýl dý. Fran sa da Pa zar te sin den i ti ba ren uy gu la ma ya ko nan bur ka ya sa ðý na kar þý çý kan lar a ra sýn dan sem bol o lan Ken za Dri der is min de ki ka dýn da ya sa ðýn ilk gü nü tren ga rýn da ken di si ni dur du ran po lis le re, ya sa ða ve ö de ne cek her tür lü ce za ya rað men giy di ði bur ka dan vaz geç me ye ce ði ni söy le ye rek 150 e u ro pa ra ce za sý na ra zý ol muþ tu. Fran sa da ha len 2 bin ci va rýn da bur ka ta kan ka dýn ol du ðu tah min e di li yor. Po lis kay nak la rý ya sa ðýn baþ la dý ðý Pa zar te si gü nün den be ri 7 ka dý na so kak ta bur ka tak týk la rýn dan do la yý pa ra ce za sý ke sil di ði ni bil dir di. Paris / cihan Ye men de o lay lar sü rü yor YE MEN ÝN baþ þehri Sa na nýn ku ze yin de po lis ve as ker a ra sýn da çý kan ça týþ ma lar da bir su bay i le dört po lis öl dü. As ke ri kay nak lar, po lis le rin ön ce ki ge ce o to ma tik si lâh ve tank sa var ro ke tiy le Sa na nýn 170 ki lo met re ku ze yin de ki Um ran da or du ya a it kon trol nok ta sý na sal dýr dýk la rý ný be lirt ti ler. Kon trol nok ta sý nýn, ko mu ta ný 21 Mart ta Dev let Baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih kar þý tý ha re ke te ka tý lan ve ay ný za man da ku zey do ðu böl ge ko mu ta ný o lan Ge ne ral A li Muh sin El Ah mar ýn bi rin ci zýrh lý tü me ni ne bað lý as ker le rin de ne ti min de ol du ðu kay de dil di. Bu a ra da A den de dün as ker le rin gös te ri ci le rin ü ze ri ne a teþ aç ma sý so nu cu ö len le rin sa yý sý 2 ye yük sel di. Ö te yan dan, Ye men in gü ne yin de ki A den de, dün sa bah as ker le rin pro tes to cu la rýn ü ze ri ne a teþ a çýl ma sý so nu cu i se 2 gös te ri ci öl dü, 3 ü de ya ra lan dý. Sana / aa nuþ ma sýn da ÝKT nin ça lýþ ma la rý ve fa a li yet le ri hak kýn da bil gi ler de ver di. ÝKT o la rak 10 mil yar do lar lýk yok sul luk la mü ca de le fo nu o luþ tur duk la rý ný an la tan Ýh sa noð lu, ABD i le sað lýk, bi lim, tek no lo ji ve di ðer sek tör ler de or tak lýk lar ge liþ tir dik le ri ni be lirt ti. Af ri ka nýn kal kýn ma sý i çin ö zel bir prog ram be nim se dik le ri ni, Müs lü man dün ya sýn da bi lim, tek no lo ji ve i no vas yon sek tör le ri nin ge liþ ti ril me si ne dö nük bü yük pro je ler baþ lat týk la rý ný kay de den Ýh sa noð lu, ka dýn la rýn top lum i çin de ki rol le ri ni güç len dir mek a ma cýy la bir mer kez kur duk la rý ný söy le di. Ek me led din Ýh sa noð lu, ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Clin ton ýn þah si ça ba la rý nýn, ABD i le Müs lü man dün ya sý a ra sýn da ki di ya lo ðun fark lý dü zey le re i ler le til me sin de ken di le ri ne ce sa ret ver di ði ni de i fa de et ti. Ýhsanoðlu, Clin ton ýn ABD i le Müs lü man dün ya sý a ra sýn da ki di ya lo ðun fark lý dü zey le re i ler le til me sin de ken di le ri ne ce sa ret ver di ði ni i fa de et ti. DEÐÝÞÝM SERABA DÖNÜÞMESÝN ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton, A rap dün ya sýn da - ki dev rim le rin, da ha faz la de mok ra si ve e ko no mik fýr - sat ta lep le ri nin li der ler ce ye ri ne ge ti ril me me si ha lin - de, sa de ce çöl de ki bir se rap o la rak ha týr la na bi le ce ði u ya rý sýn da bu lun du. Was hing ton da ki ABD-Ýs lam Dün ya sý Fo ru mu çer çe ve sin de An drew W. Mel lon O di - tor yu mu nda dü zen le nen ak þam ye me ðin de ko nu þan Clin ton, Or ta do ðu ve Ku zey Af ri ka da ki halk ha re ket - le ri nin, böl ge de te mel de ði þim i çin yýl lar dýr ilk ger çek fýr sa tý o luþ tur du ðu nu söy le di. Clin ton, ko nuþ ma sýn da þun la rý kay det ti: Or ta do ðu ve Ku zey Af ri ka ül ke le rin - de ki halk lar ve li der ler, böl ge nin si ya si, e ko no mik ve sos yal so run la rý na çö züm ge tir me de ye ni ve da ha kap sa yý cý bir yak la þý mý ta kip e de cek mi? Son haf ta lar - da ki i ler le me yi sað lam laþ tý ra rak, in san hay si ye ti ve fýr sat lar yo lun da ki u zun sü re dir va ro lan ar zu la rý e le a - la cak mý? Ya da, bu fo rum da bir yýl, 5 yýl ve ya 10 yýl son ra tek rar bu luþ tu ðu muz da, re form u mut la rý nýn sön dü ðü nü gö rüp, bu a ný çöl de ki bir se rap o la rak mý ha týr la ya ca ðýz? Böl ge de ki de ði þim u mut la rý nýn ha ya - ta ge çi ril me si yo lun da ö nem li me sa fe a lýn dý ðý ný i fa de e den Hil lary Clin ton, sa de ce li der le ri de ðiþ tir me nin, böl ge de ki genç le ri tat min et me ye ce ði ni de be lirt ti. Medvedev, Lib ya da ya þa nan mev cut kar ma þa nýn so rum lu la rý nýn dý þa rý da ol ma dý ðý ný, hat ta bu o pe ras yon da yer a lan ta raf lar ol ma dý ðý ný söyledi. FOTOÐRAF: AA Med ve dev: Lib ya da du rum kon trol den çýk tý RUS YA Dev let Baþ ka ný Dmit ri Med ve dev, Lib ya da du ru mun kon trol den çýk tý ðý ný söy le di. Çin dev let te le viz yo nu CCTV ye ö zel a çýk la ma da bu lu nan Rus ya li de ri, Lib ya da du rum kon trol den çýk tý, kim se kon tro lü sað la ya mý yor e leþ ti ri si ge tir di. Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi nin ül ke de du ru mu kon trol et mek i çin yap tý ðý bir çok gi ri þi min suç o la rak al gý la na bi le ce ði ni ve ül ke yi si vil sa va þa sü rük le di ði ni i fa de e den Med ve dev, NA TO da du ru mu kon trol et mi yor. MISIR Baþ sav cý sý, dev rik Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in de, yol suz luk ve hü kü met kar þý tý gös te ri ler de þid det uy gu lan ma sý ko nu la rýn da yü rü tü len so ruþ tur ma çer çe ve sin de 15 gün sü rey le gö zal týn da tu tu la ca ðý ný söy le di. Mý sýr dev let te le viz yo nu, ön ce ki ak þam dev rik Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in (82), sor gu la nýr ken kalp kri zi ge çir me si ü ze ri ne has ta ne ye kal dý rýl dý ðý ný ve yo ðun ba kým da ol du ðu nu du yur muþ tu. Kahire / aa Bu nun çok a çýk ge rek çe si var. Ge niþ çap lý bir o pe ras yon ko nu sun da yet ki li de ðil... Ýs yan cý lar da du ru mu kon trol e de mi yor. On la rýn ye ter li gü cü, fon la rý ve fýr sat la rý yok de di. Lib ya da ya þa nan mev cut kar ma þa nýn so rum lu la rý nýn dý þa rý da ol ma dý ðý ný, hat ta bu o pe ras yon da yer a lan ta raf lar ol ma dý ðý ný kay de den Med ve dev, Bu bir iç ça týþ ma nýn yan sý ma sý. Bu ça týþ ma ve si vil sa vaþ mev cut re jim ta ra fýn dan o luþ tu rul muþ tur tes bi tin de bu lun du. Moskova / cihan LÝBYA TEMAS GRUBU DOHA'DA LON DRA DA ya pý lan U lus la ra ra sý Lib ya Kon fe ran sý nda o luþ - tu rul ma sý na ka rar ve ri len Lib ya Te mas Gru bu, Dý þiþ le ri Ba ka - ný Ah met Da vu toð lu nun da ka tý lý mýy la Ka tar ýn baþ þehri dün Do ha da top lan dý. Te mas gru bu nun Ýn gil te re Dý þiþ le ri Ba ka ný Wil li am Ha gu e ve Ka tar Ve li aht Pren si Þeyh Ta mim Bin Ha - mad El Ta ni nin eþ baþ kan lý ðýn da Do ha Ritz Carl ton da dü - zen le nen bu ilk top lan tý sýn da, NA TO Ge nel Sek re te ri An ders Fogh Ras mus sen ve BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-Mun, ABD, ba zý Av ru pa ve Or ta do ðu ül ke le ri dý þiþ le ri ba kan la rý ve ba - kan lýk tem sil ci le ri nin ya ný sý ra Lib ya Ge çi ci U lu sal Kon se - yi nden tem sil ci ler de yer a lý yor. Lib ya Te mas Gru bu i le Lib ya hal ký nýn ge çiþ sü re ci ni sað lýk lý bir þe kil de yü rü tü le bil me si ne yar dým e dil me si ve u lus lar a ra sý top lu mun Lib ya ya i liþ kin dü zen li is ti þa re ler de bu lun ma sý a maç la ný yor. Doha / aa Mü ba rek ve o ðul la rý gö zal týn da O ÐUL LA RI DA KA HÝ RE DE KÝ CE ZA E VÝ NE GE TÝ RÝL DÝ Mý sýr da halk is ya nýy la kol tu - ðu nu terk e den es ki Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in o ðul la rý, baþ þehir Ka hi re de ki bir ce za e vi ne ge ti ril di. Gü ven lik yet ki li le ri, Þarm El Þeyh te gö zal tý na a lý na rak sor gu la nan A la a ve Ce mal Mü ba - rek in, sa bah sa at le rin de Ka hi re nin gü ne yin de ki To ra Ce za e vi ne nak le dik le ri ni ak tar dý. Mý sýr dev - let te le viz yo nu, A la a ve Ce mal Mü ba rek in, yol suz luk ve hü kü met kar þý tý gös te ri ler sý ra sýn da uy gu - la nan þid det le il gi li so ruþ tur ma lar çer çe ve sin de sor gu lan dý ðý ný bil dir miþ ti. Ayaklanmalarýn gündeminde Ýsrail niye yok? Or ta do ðu ül ke le rin de ki halk ha re ket le rin de dik kat çe ki ci bir þe kil de gün de me pek gel me yen bir un sur var: Ýs ra il. Su ri ye yö ne ti mi nin Su ri ye de ki o lay la rý tez gâh la dý ðý, kýþ kýrt tý ðý id di a la rý dý þýn da, ne Mý sýr, ne de Bah reyn ve Ye men de Ýs ra il le il gi li hiç bir ko nu gün de me gel mi yor. Hal bu ki, Or ta do ðu ül ke le rin de hal ký yön len di ren en ö nem li un sur lar dan bi ri si Ýs ra il düþ man lý ðý dýr. Pe ki, bu na rað men Ýs ra il me se le si hem de bu gün ler de Gaz ze ye yö ne lik sal dý rý la rý da var ken ne den gün de me gel mi yor? Böl ge yi i yi bi len A me ri ka lý uz man lar dan Ge or ge Fri ed man bu nu, ha re ket le ri or ga ni ze e den le rin, ik ti da ra ge le bil mek ve ik ti dar da ka la bil mek i çin A me ri kan des te ði ne ih ti yaç duy ma la rýy la a çýk lý yor. Bir baþ ka sebebi i se bu ha re ket le rin as lýn da a sýl Ýs ra il düþ man lý ðý i le ha re ke te ge çi ri le bi le cek halk ha re ket le ri ol ma yýp yal nýz ca genç ve e ði tim li le rin o luþ tur du ðu ha re ket ler ol du ðu, bu grup la rýn i se u zun va de de A me ri kan ve Av ru pa lý des te ði nin ö ne mi ni i yi kav ra ma la rý o la rak be lir li yor. Meselâ; Mý sýr da ki ge çi ci yö ne tim sý ný rý aç ma ko nu sun da Mü ba rek yö ne ti min den fark lý dav ran mý yor. Ý þin il ginç ya ný Or ta do ðu ül ke le rin de bu tür halk ha re ket le ri baþ la mýþ ve her yer kay nar ken, Fi lis tin top rak la rýn da ö nem li bir dal ga lan ma ol ma ma sý. El Fe tih ve Ha mas a kar þý her han gi bir ha re ket gö rül me di ði gi bi, bu i ki ör gü tün de or tam dan is ti fa de e dip hal ký Ýs ra il a ley hi ne bü yük gös te ri le re yö nelt me me si de dik kat çe ki yor. Hal bu ki, ye ni bir in ti fa da ha re ke ti nin bir çok A rap ül ke sin den da ha çok halk des te ði gör me si müm kün. Bun da da ge rek Fi lis tin Yö ne ti mi ge rek se Ha mas ýn tak tik he sap la rý nýn pa yý var gö rü nü yor. Bir kaç gün ön ce BM Or ta do ðu Ba rýþ Sü re ci Ö zel Ko or di na tör lü ðü ta ra fýn dan ha zýr la nan bir ra por da Fi lis tin in ba ðým sýz dev let ol mak i çin uy ma sý ge re ken al tý kri te rin ta ma mý na uy du ðu be lir ti li yor. Bu kri ter ler; yö ne tim, hu ku kun üs tün lü ðü ve in san hak la rý, ge çim kay nak la rý ve ü re tim sek tör le ri nin var lý ðý, e ði tim ve kül tür, sos yal ko ru ma, alt ya pý ve su. Za ten Fi lis tin yö ne ti mi de Ýs ra il le mü za ke re le rin ta ma men ke sil me si ha lin de ba ðým sýz dev le tin ku rul ma sý he de fi ni ta þý yor. An cak bu ra da en ö nem li so run Fi lis tin in i ki ye bö lün müþ ol ma sý. El Fe tih i le Ha mas ýn mut la ka bir leþ me si ve bir lik te ha re ket et me si ge re ki yor. Ö bür yan dan böy le bir du rum, fi i li du ru mun ke sin leþ me si ve Ýs ra il in iþ ga li al týn da ki top rak la rýn ö zel lik le de Do ðu Ku düs ün fi i len Ýs ra il e ter ki an la mý na ge le bi lir. Her ne ka dar Fi lis tin li ler ba ðým sýz dev le tin Ba tý Þe ri a, Gaz ze ve Do ðu Ku düs ü i çe re ce ði ni söy lü yor sa da, Do ðu Ku düs ün da hil e dil me si ne Ýs ra il in pek im kân ve re ce ði ni san mý yo ruz. Ay rý ca Ýs ra il, Fi lis tin in ba ðým sýz bir dev let ol ma sý ný is te mi yor. Baþ ba kan Ne tan ya hu böy le lik le Fi lis tin li le rin u lus lar a ra sý plat for ma yö ne lip ba rýþ mü za ke re le rin den ka çý na ca ðý ný id di a e di yor. Ö bür ta raf tan sert tav rýy la an ti pa ti top la yan Dý þiþ le ri Ba ka ný Li e ber man, tu va let tey ken ka týl dý ðý bir rad yo can lý ya yý nýn da Ha mas la a teþ ke se va rýl ma sý nýn çok bü yük bir ha ta o la ca ðý ný söy lü yor. Bu du rum da Ýs ra il ve do lay sýy la A me ri ka nýn kar þý çý ka ca ðý, çev re sin de ki A rap dev let le ri nin de des te ði ni ye te rin ce a la ma mýþ bir ba ðým sýz Fi lis tin dev le ti nin ku rul ma sý hay li güç gö rü nü yor. Bu nun o la bil me si i çin ön ce lik le i ki baþ lý lý ðýn so na er di ril me si, son ra da en a zýn dan A rap ül ke le rin de da ha ý lým lý ha le ge len mev cut yö ne tim le rin ya da on la rýn ye ri ne ge le cek ye ni yö ne tim le rin tam des te ði nin a lýn ma sý ge re ki yor. Ak si hal de Ýs ra il in Gaz ze ab lu ka sýn dan vaz geç me si ve Fi lis tin in ken di ba þý na ya þa ya bi le cek bir dev let ol ma sý nýn sað lan ma sý zor. Di ðer ül ke le rin kar ga þa la rý a ra sýn da Fi lis tin in u nu tul ma ma sý ný di li yo ruz. Su ri ye de ye ni hü kü met n SU RÝYE DE ye ni hü kü met te yer a la cak i sim le rin bu gün a çýk lan ma sý bek le ni yor. Su ri ye ba sý nýn da ki ha ber ler de, hü kü me ti kur mak la gö rev len di ri len ve bir sü re dir ül ke de ki fark lý ke sim ler le te mas lar da bu lu nan A dil Se fer in ça lýþ ma la rý ný ta mam la mak ü ze re ol du ðu kay de dil di. Ha ber ler de, ye ni ka bi ne nin te mel gün dem mad de le ri nin re form ça lýþ ma la rý, ik ti sa dî ve sos yal iþ ler, yol suz luk la mü ca de le ve Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý nýn ye ni den dü zen len me si ol du ðu be lir til di. Þam / aa

8 8 14 MEDYA POLÝTÝK NÝSAN 2011 PERÞEMBE Y mi ka il yap il.com Demokrat bir diplomat Ga rip dün ya mýz a ca ip çal kan tý lar ge çi ri yor. De mok ra si san cý la rý, hür ri yet na ra la rý dün ya yý kýv ran dý rý yor. Hak ve hak ka ni yet, a da let ve hür ri yet ta lep le ri ta ban dan ta va na doð ru kay ný yor. Kay na yan ka zan la rýn ü ze rin de ku ru lu dü zen ler ve bu dü zen le rin ku ru cu la rý, ya tak la rýn da ra hat u yu ya mý yor lar. Ken di le ri ni, her an bu ka zan la rýn i çi ne dü þe cek gi bi his se di yor lar. Ta van da ki ler te dir gin, yö ne ten ler þaþ kýn! Fran sýz Ýh ti lâl-i Ke bî ri, dün ya ih ti lâl-i ke bi ri ne dö nü þür se þa þýl ma sýn. O ih ti lâ lin ü ze rin den tam 222 se ne geç ti. O muz o mu za ver miþ bu 2 ler az gö rül me sin! Ve in san lýk ta ri hin de kaç de vir geç ti! Ýþ te Yir mi se ki zin ci Mek tub un Al týn cý Ri sâ le si o lan Al týn cý Me se le sin de ki o de vir ler: Bi rin ci si vah þet ve be de vî lik dev ri, i kin ci si mem lû ki yet dev ri, ü çün cü sü e sir dev ri, dör dün cü sü e cir dev ri, be þin ci si ma li ki yet ve ser bes ti yet dev ri dir. Dün ya da ki bu ký pýr dan ma lar, mâ li ki yet ve ser bes ti yet dev ri nin a yak ses le ri dir ki, her þe ye rað men ku la ða hoþ ge li yor. *** Bi zim de mok rat dip lo ma tý mý za ge lin ce. Da ha ge çen se ne bir top lan tý da o na ku lak ver di ðim de, on da ki de mok rat ve hür üs lû ba hay ran lý ðý mý bir ya zýy la yan sýt mak is te miþ tim. Lâ kin saf ve sa mi mî his si ya tý mýn, bü rok ra tik ve kri tik mü lâ ha za la rýn a ðý na ta ký la bil me ih ti ma li, ya da cum hu ri yet ta ri hin de ki res mî ge le ne ðe na za ran na di rat tan ve sý ra dý þý sa yý la bi le cek dip lo ma si de ki bu fark lý du ru þa za rar ge le bi le ce ði ev ha mý, ka le mi me ge çit ver me miþ ti. Ha ni ev ha mý mýz da yer siz sa yýl maz dý. Zi ra bý ra ký nýz dip lo ma si de ki de mok rat lý ðý; de mok rat o lan si ya set çi nin bi le, hat ta is mi nin ba þýn da de mok rat ya zý lý par ti nin bi le bü yük sý kýn tý la ra ma ruz ve ka de riy le baþ ba þa bý ra kýl dý ðý bir dö nem de yiz. A ma Ka dir-i Zül ce lâl o lan Al lah, bu ka dir þi nas ku lu na yü rü ya ku lum de di. Za man ol du dip lo ma si dý þý söy lem le riy le gün de mi meþ gul et ti. Bir ma ka le yi o na a yýr mak ta ge ci ken bi ze i nat, gö rün tü lü ve ya zý lý med ya nýn pro jek tör le ri o na çev ril di. O ar týk, ses siz ga ri ban la rýn se si, ha mi siz gö rü nen le rin ha mi si ol muþ tu. Bü yük ka fa la rýn dik ka ti ni, ses siz kit le le rin mað du ri yet a lan la rý na çek ti. Kol tu ðu na yas lan mak tan sa, ül ke de ya ban cý mu a me le si ne ma ruz ka lan lar la be ra ber ol ma yý yeð le di. On la ra dost la rým di ye hi tap et ti.. Hi tap e der ken, hem gül dür dü, hem að lat tý, hem að la dý. A ma da ha çok da dü þün dür dü.. Ve bu ka dir þi nas in sa nýn kad ri ni bi len ler bil di. Ül ke nin her ta ra fý na o nu dâ vet ya rý þý baþ la dý. Ý kin ci gö rüþ me miz de, ya zý i çin biz zat ken di sin den i ca zet al dým. Mu hab be ti ni ve sa mi mi ye ti ni giz le me di. Biz öy le bü rok ra tik mü lâ ha za la rý çok tan aþ týk. Doð ru bil di ði miz yol da ka rar lý a dým lar la yü rü me az min de yiz. de di. Son bir kon fe ran sýn da ve se ven le riy le bu luþ ma sýn da þöy le di yor du: Ben her me se le yi her ze min de her kes le tar týþ ma ya va rým. A ma dört þe ye; va ta ný ma, bay ra ðý ma, ki ta bý ma ve pey gam be ri me söz söy let mem. Hem gü zel na si hat et me si ni de pek â la bi len bir dip lo mat. Mal ve bi na yýð ma sev da sýn da ol ma yýn. Meþ rû da i re de har ca ma sý ný bi lin der ken bir de kýs sa dan his se si var dý. Ha ya tý ný Müs lü man ca ve in san ca ya þa mýþ bir ba ba, son ne fe sin de oð lu na bir ders ver mek is ter. Þu i ki mek tup tan bi ri ni ben ö lün ce, di ðe ri ni de kab re ko nul duk tan son ra aç. Ve ba ba ru hu nu Rah man a tes lim e der. Oð lu mek tu bu a çar. Va si ye tim o dur ki, be ni ço rap la rým la gö mün. U zat ma ya lým, fet va ma ka mý i zin ver mez. Kab re ko nul duk tan son ra a çý lan mek tup ta i se, bir cüm le var dýr. Bak oð lum, ço rap la rý mý bi le be ra be rim de gö tü re mi yo rum. *** De mek ki, as lo lan bü yü kel çi ol mak de ðil, bü yük a dam ol mak týr. Pem be in ci li kaf ta nýy la Ý ran Þa hý na gön de ri len el çi miz, bü yü kel çi ün va ný na bi le sa hip de ðil di, a ma Þah ýn hu zu run da Ým pa ra tor lu ðun þe re fi ni lâ yý kýy la ko ru ya bil miþ ti. Top lan tý ya geç ge len Fran sýz Kra lý kar þý sýn da a ya ða kalk ma yan se fî ri mi zi u nut ma ya lým. Kra lýn, Sen ken di ni hâ lâ Ka nu nî Sul tan Sü ley man za ma nýn da mý zan ne di yor sun? so ru su na; se fî ri mi zin, Hâ þa, o nun za ma nýn da ol say dým, sen bu top lan tý ya böy le ben den son ra ge le mez din za ten ce va bý ný ver miþ ti. Ki bu nu, bi zim de mok rat dip lo ma tý mýz da bir soh be tin de ha týr lat tý. Bir Av ru pa ül ke sin de bü yü kel çi lik gö re vi ni; dev le ti nin ve mil le ti nin þe re fi ni ko ru ya rak yü rü ten bu bü yü kel çi mi zin a dý ný mý me rak e di yor su nuz? N o lur su nuz, bu me ra ký ný zý yen me ye ve o na lâ yýk gör dü ðü müz de mok rat bir dip lo mat ün va nýy la ye tin me ye ça lý þý nýz! Soru: AK Parti nin 2007 yýlý seçim vaadleri neydi? DÜN, Sov yet koz mo not Yu ri Ga ga rin in u zay yol cu lu ðu nun 50. yýl dö nü müy dü Ga ga rin, Vos tok u zay a ra cýy la yap tý ðý yol cu luk ta dün ya nýn yö rün ge sin de tam bir tu ru ta mam la mýþ tý. Böy le ce in san lý ðýn en bü yük ba þa rý la rýn dan bi ri ger çek leþ ti Ge çen 50 yýl da beþ yü zü aþ kýn ka dýn ve er kek u za ya yol cu luk yap tý. Ga ga rin, dün ya med ya sý nýn dün kü te mel ko nu la rýn dan bi ri i ken, biz a day lis te le riy le hem hal ol ma ya de vam et tik * * * Stras bo urg a gi den Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan dan AK Par ti nin 2011 Se çim Be yan na me si ni ha zýr la dýk la rý ný duy ma sam, bel ki de Ga ga rin den ay rýl ma ya cak tým A ma se çim be yan na me si la fý ný du yun ca, bi linç li bir seç men o la rak 2007 Se çim Be yan na me si ne ge ri dön düm He men baþ lan gýç ta da þa þýr tý cý sür priz ler le kar þý laþ tým * * * 2007 Yý lý Se çim Be yan na me si nin he men ba þýn da yi ne ye ni bir a na ya sa va a di kar þý la dý be ni AK Par ti biz le re o dö nem par la men ter sis tem ü ze rin den de mok ra si va at e di yor, baþ kan lýk re ji mi nin e sa me si bi le o kun mu yor: Ha zýr la na cak ye ni a na ya sa, ký sa, öz ve a çýk ol ma lý; ya sa ma, yü rüt me ve yar gý erk le ri a ra sýn da ki i liþ ki ler par la men ter sis tem e sas a lý na - DEÐÝÞÝM, ki þi le rin, ku rum la rýn, top lu mun ve re ji min e ge men al gý la rý nýn de ðiþ me si i le müm kün o la bi lir. De ði þim ve ye ni len me top lum sal ge rek sin me le rin kar þý lan ma sý i çin ge rek li dir. Es ki e ge men al gý la rýn de ðiþ me si, top lum sal ya þa mýn ye ni den þe kil len me si ba ký mýn dan ö nem li bir ev re dir. Es ki e ge men al gý lar za man la ge rek siz ve an lam sýz bir du ru ma ge le bi lir, top lum sal de vin me bu es ki al gý lar dan ya ni en gel ler den kur tu la ma dan ger çek le þe mez. Bu ne den le es ki al gý lar ye ni o lu þum la rýn ve top lum sal de ði þi min ö nün de ki en ö nem li en gel ler dir. Da nýþ tay dan dön dü Maz lum-der in baþ lat tý ðý, da ha son ra la rý da baþ ta BDP ol mak ü ze re, çe þit li si vil top lum ku rum la rý nýn da des tek le di ði kam pan ya nýn ar dýn dan, Maz lum-der in An dý mýz ýn ýrk çý ve a yý rým cý i fa de ler i çer di ði ge rek çe si i le me ri yet ten kal dý rýl ma sý baþ vu ru su, Da nýþ tay dan ge ri gel di. Da nýþ tay, ge ri çe vir me ge rek çe sin de; o bil dik i fa de le re yer ver di: Türk ke li me si bir ýr kýn de ðil,.. tüm va tan daþ la rýn bir a ra ya ge le rek o luþ tur du ðu mil le tin or tak a dý dýr de di. Ýl gi li Da nýþ tay da i re si oy bir li ði i le al dý ðý ka ra rýn de va mýn da i se: Öð ren ci an dý, ye ni ne sil le re Türk Dev le ti ve mil le ti nin fer di ol ma o nu ru ve haz zý ný ya þat ma ya yö ne lik a na ya sa ve ya sa lar da bu lu nan i fa de ler den o lu þu yor ge rek çe si ni ö ne sür dü. Kuþ ku suz ki Da nýþ tay bir a na ya sal ku rum dur. Bir üst uz laþ týr ma ku ru mu dur. Da nýþ tay ýn a na ya sa nýn il gi li ya sa la rý na rað men ak si ne bir ka rar ver me si ni bek le mek an cak bir rak a çýk, net ve an la þý la bi lir bir þe kil de be lir len me li; bu çer çe ve de Cum hur baþ ka ný nýn ko nu mu ve yet ki le ri ye ni den ta ným lan ma lý; tem si li de mok ra si den ka tý lým cý de mok ra si ye ge çiþ sað lan ma lý dýr. Ye ni A na ya sa en ge niþ top lum sal uz laþ may la ha zýr lan ma lý dýr. * * * Be yan na me nin 15. say fa sýn da da si ya se tin ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý baþ lý ðý na rast la dým. Son za man lar da, o tuz yýl dýr do ku nul ma dan ko ru nan 12 Ey lül re ji mi nin si ya set ku ru Yýlý Seçim Beyannamesinin hemen baþýnda yine yeni bir anayasa vaadi karþýladý beni mu nu faz la ca e leþ ti rip dur du ðum i çin bi raz da ha me rak lan dým Si ya sal ya þa mýn de mok ra tik leþ me si i çin A na ya sa dan baþ la ya rak ih ti yaç du yu lan bü tün ya sa lar da ge rek li dü zen le me ler ya pý la cak týr sö zü var dý a ma Si ya sal Par ti ler Ya sa sý da, Se çim Ya sa sý da ay nen ko run du Par ti i çi de mok ra si sö zü ve ril di ði ni de gör düm. Algýlarýn deðiþme zamaný var lý ðý na ar ma ðan ol sun Bul ga ris tan da Türk ço cuk - la rý na, Var lý ðým Bul gar an dý söy le til se, bu Türk vic da ný ný ra hat sýz et mez mi? düþ o lur du. Sa yýn De mir taþ ýn De la lý ve Tür ki ye de mil yon lar ca Türk ol ma yan ço cu ðun bu ne den le an dý mýz ý her sa bah din le me si ve o ku ma sý bir ma kûs ta lih o la rak de vam e de cek an la þý lan. Ye ni a na ya sa A na ya sa tar týþ ma la rý nýn ya þan dý ðý, he men tüm ki þi, ku rum ve ku ru luþ la rýn ye ni bir a na ya sa nýn ge rek li li ði ne i þa ret et ti ði bu gün ler de, bu kü çük gi bi gö rü nen ge liþ me göz den kaç mýþ o la bi lir. Da nýþ tay ýn ret ka ra rý nýn ar dýn dan, an la þý lan o ki Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si nin yo lu da a çýl mýþ gö rün mek te dir. Ge li nen nok ta da, a na ya sa nýn top lu mun ge rek sin me le ri doð rul tu sun da de ðiþ me ge re ði nin ne ka dar ya ký cý bir ge rek sin me ol du ðu gö rül mek te dir. El bet te ki Da nýþ tay ýn ka ra rý mev cut a na ya sa i le çe li þe mez di. A na ya sa ve ya sa lar dan ben zer i fa de ve ta bir le rin çý ka rýl ma sý du ru mun da an cak Da nýþ tay ar týk ben zer ge rek çe ler i le ri sü re me ye cek ve bel ki de ye rin de ka rar lar ve re bi le cek tir. Bu ne den le bu gün Da nýþ tay ý çe þit li i fa de ler le suç la mak Pa rag raf þöy ley di: Si ya si par ti le rin he sap la rý ve a day la rýn har ca ma la rý na þef faf lýk ve de net le ne bi lir lik ge ti ril me si i çin Par ti Gru bu muz ta ra fýn dan TBMM ye ve ri len Ka nun Tek li fi ya sa laþ tý rý la cak týr. Par ti Gru bu muz ta ra fýn dan TBMM ye tek lif e di len ve Mec li sin gün de min de bu lu nan Si ya si E tik ve Mal Be ya ný i le il gi li dü zen le me ya sa laþ tý rý la cak týr. Par ti le rin iç ya pý la rý nýn de mok ra tik leþ me si ve ü ye lik hu ku ku nun ge liþ ti ril me si ne ö nem ve re cek tir. Bü tün seç men le rin si ya sal ya þa ma et kin ka tý lý mý ve seç men se çi len i liþ ki si nin güç len di ril me si sað la na cak týr. Si ya se tin ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý yo luy la, A da let ve Kal kýn ma Par ti si ik ti da rý nýn si ya se te ve si ya set çi ye ka zan dýr dý ðý gü ven ve i ti bar pe kiþ ti ri le cek tir. * * * Si ya se tin ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý yo luy la Ý ti bar ve gü ve nin pe kiþ ti ril me si Ha ni ne re de? Bi linç li bir seç men o la rak bi raz bu rul dum * * * AK Par ti nin Se çim Be yan na me si ne a ra ver dim, Yu ri Ga ga rin e ge ri dön düm U nut ma dan söy le ye yim, u za yý fet he den as tro not Ga ga rin, 1968 yý lýn da bir u çak ka za sýn da öl müþ tü Ka de rin ga rip cil ve si ne bak Meh met Al tan / Star, çok an lam lý de ðil dir. Þim di ge le lim ge rek çe de yer a lan ve Da nýþ tay ýn il gi li da i re ü ye le rin de de e ge men ol du ðu gö rü nen mev cut yer le þik ve e ge men al gý ya. Da nýþ tay ka ra rýn da yer a lan Türk dev le ti ve mil le ti nin fer di ol ma o nu ru ve haz zý ný ya þat ma ya yö ne lik ol du ðu i le ri sü rü len An dý mýz da yer a lan Ne mut lu Tür küm di ye ne ve Var lý ðým Türk var lý ðý na ar ma ðan ol sun i fa de le ri o nur ve haz zý ya þat ma ya mý yok sa ken di ne ve kim li ði ne say gý nýn a zal ma sý na ve mut suz lu ða mý ne den o lur? Bu so ru nun ya ný tý ko nu sun da ký yas, ne fis, vic dan, a da let ve mer ha met duy gu la rý na baþ vur mak ge re kir. Ör ne ðin Bul ga ris tan da, her sa bah kör pe cik Türk ço cuk la rý na Ne mut lu Bul ga rým di ye ne ve Var lý ðým Bul gar var lý ðý na kur ban ol sun an dý em po ze e di lir se bu Türk vic da ný ný ra hat sýz et mez mi? Ký yas, vic dan ve a da let çif te stan dart lý ol ma yý ba ðýþ lar mý? Türk u lu su, 600 yýl lýk Os man lý en ka zý ü ze ri ne ku rul du. Os man lý lar o gün ler de Türk le ri ta ným lar ken et rak-i bi id rak ta bi ri ni kul la ný yor lar dý. Bu al gý, yüz yýl dan faz la bir za man ön ce sin den be ri yer le þik o lan bir Os man lý al gý sýy dý. Þim di bu al gý ya i ti bar e den Os man lý nýn de va mý hiç bir Türk va tan da þý yok tur. Ya ný sý ra, bu gün Türk ol ma dýk la rý hal de, bu al gý da o lan bir tek va tan da þa bi le rast lan maz. Ýn kâr ve ret Türk dev le ti Türk le rin ya ný sý ra Os man lý da yer al mýþ o lan u lus lar ve a zýn lýk la rýn bir a ra ya ge ti ril me si i le o luþ tu. Os man lý ço ðul cuy du. Türk dev le ti i se ço ðul et ni se ler den o luþ tu ðu hal de tek çi li ði ve Türk çü lü ðü seç ti. Bu gün var o lan bir çok so ru nun te me lin de bu in kâr cý ve ret çi man týk yat mak ta dýr. Ge ri de ka lan sü re i çin de, Tür ki ye Türk le rin dir ve Her kes Türk tür an la yý þý e ge men bir al gý o la rak top lu ma em po ze e dil di. Bu ret ve in kâr al gý sý nýn ü ze rin den de yüz yý la ya kýn bir za man geç ti. Ge li nen nok ta da Tür ki ye de ya þa yan her ke sin Türk ol ma dý ðý ger çe ði i le yüz leþ me sü re ci ne gi ril di. A ma o es ki al gý hâ lâ de ðiþ me di. Tür ki ye de ya þa yan ve Türk ol ma yan halk la rýn, var lý ðý, a i di yet le ri, u lu sal kim lik le ri ve hak la rý a na ya sal gü ven ce al tý na a lý na ma dý. On lar i çin de öz gür ve de mok ra tik bir ya þam or ta mý sað la na ma dý. Oy sa ki top lum, ar týk bu es ki al gý lar dan kur tul mak is te di ði nin i þa ret le ri ni ve ri yor. Bu de ði þim is tem le ri ni gör me mek, top lum sal ge li þim ve de ði þim sin yal le ri ni gör mez den gel mek i le ri de mok ra si nin ku rul ma sý ný na sýl müm kün ký lar? Ön ce al gý la rýn ve gi de rek de bu na uy gun a na ya sa söz leþ me si nin de ðiþ me si ka çý nýl maz de ðil mi dir? Ya sa lar u yul mak i çin dir. E ðer ya sa la ra top lu mun bir bö lü mü uy ma yýp i ta at siz lik e di yor sa de mek ki ül ke de cid di so run lar var. Çün kü es ki al gý lar dan kur tul ma dan, bu so run lar dan kur tul mak o la nak lý de ðil dir. Bu ne den le tüm top lum ke sim le ri nin ve halk la rýn ken di i fa de le ri ni bu la bi le ce ði ye ni bir va tan daþ lýk söz leþ me si ne ge rek var dýr. Ço cuk la rýn o nu ru ve haz zý an cak böy le sað la na bi lir. La tif E pöz de mir / Ra di kal, Aday listeleri belli olduðunda AH MET SAN DAL A raþ týr ma cý-ya zar san da lah ma il.com Mil let ve kil li ði ya da mil le tin tem sil ci li ði her ül ke de ken di þart la rý i çe ri sin de say gýn ve de ðer li bir gö rev dir. Bu gö re vi hak kýy la ya pan ve ka mu ya ra rý i çin ça lý þan her ve ki li, her tem sil ci yi bu mâ nâ da teb rik e de rim. Ül ke miz þart la rý i çe ri sin de de mil let ve kil li ði çok kim se nin hâ ya li ni kur du ðu bir gö rev dir. Biz de de say gýn ve de ðer li bir ko nu ma sa hip tir. Bu gö re vin bu say gýn lý ðý ve de ðe ri ya nýn da, dün ye vî o la rak dü þün dü ðü müz de tat lý mý tat lý bir gö rev dir. Bir lâf var ya: Ta dýn dan yen mez. Ay ný o nun gi bi. Tat lý gö rev mil let ve kil li ði i çin ül ke miz de a de ta bü yük bir mü ca de le ya þa ný yor bu gün ler de. Ýþ te 11 Ni san Pa zar te si i ti ba riy le mil let ve kil li ði a day lis te le ri Yük sek Se çim Ku ru lu na tes lim e dil di. He ye can ar ta rak de vam et mek te dir. He ye can 12 Ha zi ran 2011 gü nü ne ka dar sü re cek. O gün mil le ti miz san dýk ba þý na gi de cek. Ha yýr lý sý ol sun. Ýn þa al lah ha yýr lý hiz met ler ve re cek ler ka zan sýn. Bu ya zý da e sas de mek is te di ðim bu de ðil. Mil let ve ki li a day lis te le ri bel li ol du ðun da, bir yer ler de he ye can ya þa nýr ken, ül ke miz de ya da ül ke mi zin dý þýn da yi ne bil dik a cý ve hü zün ve ren o lay la rýn ya þan dý ðý dýr. Bu hü zün ve a cý o lay lar Ül ke mi zin ve bütün dün ya nýn ka ra tab lo su dur. Ýþ te ö nem li o lan mil let ve ki li se çil mek de ðil, ö nem li o lan bu ka ra tab lo yu be ya za çe vir mek tir. Ýþ te bu na dik kat çek me yi ö nem se dim ve bun dan do la yý bu ya zý yý ka le me al dým. Ül ke miz de ve ül ke miz dý þýn da ka ra tab lo o la rak gör dük le rim den ö nem li o lan la rý ný a þa ðý da bir bir sý ra la ya ca ðým ve bu ka ra tab lo luk o lay lar dün mil let ve ki li a day lis te le ri a çýk lan dý ðýn da da bu ül ke de ve dün ya da ma a le sef ya þan dý. Bu ka ra tab lo luk ha di se ler dur mak bil mi yor. A sýl me se le mil let ve ki li se çil mek de ðil, a sýl me se le bu o lay la rý dur dur mak týr. Ya da dur dur mak i çin can la baþ la ça lýþ mak týr. Ýþ te de mek is te dik le rim þun lar. Ýþ te dik kat çek mek is te dik le rim bun lar. 1- Mil let ve kil li ði lis te le ri a çýk lan dý ðýn da; tra fik ka za la rý yi ne yur dun dört bir ya nýn da can al ma ya de vam e di yor du. On lar ca ha ber den bi ri si mem le ke tim Kah ra man ma raþ tan gel di. Ha be re gö re; yol ya pým ça lýþ ma sý de vam e den bir kav þak ta mey da na ge len ka za da ay ný a i le den üç ki þi öl dü. Bu yol ça lýþ ma sý nýn bir tür lü bi ti ri le me di ði i çin ka za la rýn sýk sýk o ci var da mey da na gel di ði de ha ber al tý yo rum lar da i fa de e di li yor du. 2- Mil let ve kil li ði lis te le ri a çýk lan dý ðýn da; a þý rý ya ðýþ lar yur dun dört bir ya nýn da sel le re ve ö lüm le re se bep o lu yor du. On lar ca ha ber den bi ri si Er zu rum dan gel di. A þý rý ya ðýþ lar Er zu rum da can al dý. Ker piç ten ya pýl ma ve der me çat ma bir ev yok sul luk tan do la yý o ev de ya þa mak zo run da o lan ga ri ban la rýn ü ze ri ne yý kýl dý. Er zu rum da tek kat lý ve ker piç ten ya pýl mýþ bir ev, a þý rý ya ðýþ dolayýsýyla ü ze ri ne is ti nat du va rý nýn yý kýl ma sý so nu cu çök tü. Bu o lay da i ki ço cu ðu ve an ne si bi na nýn en ka zý al týn da can ver di. Ço cuk lar dan bi ri si da ha bir ya þýn day dý. 3- Mil let ve kil li ði lis te le ri a çýk lan dý ðýn da; þid det, sal dý rý, a dam öl dür me, a dam ya ra la ma, hýr sýz lýk ve ben ze ri ka ra ha ber ler yur dun dört bir ya nýn da mey da na ge li yor du. On lar ca ha ber den bi ri si Sam sun dan, bi ri si de A da na dan gel di. Sam sun dan ge len ha be re gö re, a dam tar týþ tý ðý e þi ni 51 ye rin den bý çak la ya rak öl dür müþ. A da na dan ge len ha be re gö re de, iþ siz ko ca ka rý sý ný ta ban cay la öl dür müþ. Bu ha ber le bir tür lü bit mek bil mi yor. 4- Mil let ve kil li ði lis te le ri a çýk lan dý ðýn da; iþ siz lik, yok sul luk, ça re siz lik, pa ha lý lýk, a da let siz lik, ge lir da ðý lý mýn da e þit siz lik, ya sak çý e ði tim ve ben ze ri so run lar in sa ný mý zýn be li ni bük me ye de vam e di yor du. Bun lar i çin her han gi bir ha ber den ör nek ver me ye ge rek yok. Bu ka ra tab lo yu mil le ti miz yýl lar dan be ri biz zat ya þa mak ta dýr. 5- Mil let ve kil li ði lis te le ri a çýk lan dý ðýn da; ABD Lib ya yý ha va dan vu ru yor du. Dün Mil let ve kil li ði lis te le ri a çýk lan dý ðýn da; Ýs ra il yi ne Fi lis tin li le rin ü ze ri ne bom ba yað dý rý yor du. Dün Mil let ve kil li ði lis te le ri a çýk lan dý ðýn da; Af ga nis tan da, I rak ta ve dün ya nýn çe þit li yer le rin de ABD ve Ýs ra il in zul mü de vam e di yor du. Bu lis te yi u zat mak müm kün. Si zi i çe ri de ki ve dý þa rý da ki bu ka ra tab lo i le faz la ka rart mak is te mem. Dik kat çek mek is te di ðim yal nýz ca þu dur: Mil let ve kili ol mak ö nem li de ðil, yu ka rý da ki ka ra tab lo la rý be yaza çe vir mek ö nem li dir. Mil let ve kili ö nem li de ðil, bu mil le tin hay rý na ça lýþ mak ve mil le tin a cý la rý ný din dir mek, mil le tin yü zü nü gül dür mek ö nem li dir. Mil let ve ki li ol mak ö nem li de ðil dir, ö nem li o lan ma sum la rýn ko ru yu cu su ve kim se siz le rin kim se si ol mak týr, ves se lâm.

9 Y MAKALE 9 fer sa dog ni as ya.com.tr Mus ta fa E. Þe ker kar de þi miz, Mes ne vî-i Nu ri ye de ge çen, Hay rât ve ha se na týn ha ya tý ni yet le dir. Fe sa dý da ucb, ri ya ve gös te riþ le dir. Ve fýt rî o la rak vic dan da þu ur la biz zat his se di len vic da ni ya týn e sa sý, i kin ci bir þu ur ve ni yet le in ký ta bu lur. Na sýl ki a mel le rin ha ya tý ni yet le dir. O nun gi bi, ni yet bir ci het le fýt rî ah vâ lin ö lü mü dür. Me se lâ, te va zu a ni yet o nu if sad e der; te keb bü re ni yet o nu i za le e der; fe ra ha ni yet o nu u çu rur; gam ve ci ha ter ho o.com Ýs lâm dün ya sý ve Be di üz za man Sö mür ge ci Ba tý lý Dev let ler, sö mür dük le ri dev let ler den ay rý lýr ken baþ la rý na iç le rin den bir dik ta tör bý ra kýp, öy le çe kil di ler. Bu du rum da, bir ne vî sö mür ge dö ne mi nin de va mý ol du. De ði þen sa de ce ya ban cý ye ri ne yer liy di. Ya ban cý lar ül ke yi ken di ül ke le ri a dý na sö mü rür ken, yer li ler ken di þah sî çý ka rý ve ya a i le men fa a ti i çin ül ke yi sö mü re cek ti ler. Baþ ta ki dik ta tör ler ken di le ri nin ve a i le le ri nin ser ve ti ni art týr dý lar. Va tan da þýn re fa hý ný ve ya e ko no mik se vi ye si ni dü þün me di ler. Hal ka rað men halk çý lýk di ye bi le ce ði miz bu sö mü rü dü ze ni ni sür dür dü ler yý lýn da, ya ni yüz yýl ön ce bü yük Ýs lâm â li mi Be di üz za man Sa id Nur sî nin, Þam E me vi ye Ca mi i nde; dar an lam da ca mi ce ma a ti ne, ge niþ an lam da i se Ýs lâm â le mi ne hi ta ben söy le di ði söz ler ve ya i rad et ti ði hut be, bu ger çe ðe par mak bas mak ta dýr. Ya ni Ýs lâm dev let le ri ve top lum la rý ö nün de ki en bü yük en gel, bas ký ve zor ba lýk re jim le ri dir. Yüz yýl ön ce i rad e di len bu hut be, Ýs lâm â le mi nin i çin de bu lun du ðu prob lem le ri gün ý þý ðý na çý kar mak ta dýr. Ýs tib dat ve ya bas ký has ta lý ðý nýn i lâ cý hür ri yet tir, meþ ve ret tir. As lýn da en bü yük prob lem, Asr-ý Sa a det i i yi o ku ya mama mýz dan dýr. Ve ya yüz yýl ön ce söy le ni len bu söz le re ku lak tý ka mak týr. As lýn da her gün e li miz den dü þür me di ði miz Ye ni As ya ga ze te si nin lo go sun da ki söz de, bu ger çe ðe par mak bas mak ta dýr. As ya nýn bah tý nýn mif ta hý (a nah ta rý), meþ ve ret ve þû râ dýr. As lýn da her tür lü ve sa yet, bas ký ve zor ba lýk sis tem le ri; hür ri yet ya nýn da her tür lü ge li þim, ye ni lik ve a çý lým la ra en gel dir. Hem fert o la rak, hem de dev let o la rak tan... Fer di yet dö ne mi bit miþ, ce ma at ve top lum dö ne mi baþ la mýþ týr. Fer din ka pa si te si sý nýr lý i ken, ce ma at ve top lu mun im kân la rý had siz dir. Bu yüz den top lu mun top ye kûn ka tý lý mý e sas týr. Bu da an cak, de mok ra si ve cum hu ri yet le müm kün dür. Bu gün, Ýs lâm ýn sos yal a da let ve sos yal pay la þý mý, ki mi der nek ler ce ya pýl ma ya ça lý þýl mak ta dýr. Va tan daþ bu ra lar va sý ta sý i le bü tün top lu ma u la þa bil mek te, top lu mun ta ma mý ný ku cak la ya bil mek te dir. Ýs lâm da ki ze kât mü es se se si i yi ça lýþ tý rýl ma lý dýr. Ze kâ týn ma lý ek sil ten de ðil, art tý ran, be re ket len di ren bir uy gu la ma ol du ðu bi lin ci ve ril me li dir. Ýs lâm top lu mu a ra sýn da köp rü ve den ge un su ru o lan ze kât mü es se se si ni tek rar can lan dýr ma lý yýz. Ya ni Ýs lâm mü es se se le ri ih ya e dil me li dir. Ha ki kî mil li ye ti miz o lan Ýs lâm mil li ye ti ne da ya na rak, Ýs lâm ýn de ði þik top lu luk la rý nýn it ti ha dý ný, bir leþ me si ni sað la ma lý yýz. Ge le cek ten Ýs lâm a dý na ü mit vâr o la rak yü rü me li yiz. Ge le cek kay gý sý ve ge le ce ðe kar þý ü mit siz lik, Müs lü man a ya kýþ ma mak ta dýr. Doð ru luk tan þaþ ma ma lý yýz. Doð ru lu ðun in san la ra za rar ve re ce ði dü þün ce si de yan lýþ týr. Ý çi miz de ki düþ man lýk duy gu su na düþ man lýk bes le me li yiz. Çev re miz de ki in san lar la ve ya Müs lü man lar la as ga rî müþ te rek ler de bir lik te lik te sis et me li yiz. Ma hal le ler de ki kuv vet li kom þu luk i liþ ki si ni, ge niþ da i re de Ýs lâm dev let le ri a ra sýn da te sis et me li yiz. Tâ ki top lum lar da ki çal kan tý lar son bul sun. Ve ya top lu mu ka rýþ týr mak is te yen dýþ güç ler e li ne koz ver me miþ o la lým. Ça re, doð ru Ýs lâ mi yet i ve Ýs lâ mi ye te lâ yýk doð ru lu ðu ya þa mak týr. Be di üz za man ýn gö rüþ le ri ne ku lak ver mek tir... Ni yet; te va zu, te keb bür, fe rah ve ke de ri na sýl bo zar? ke de re ni yet o nu tah fif e der. Ve ha ke za, ký yas et. 1 i ba re le ri nin an la mý ný so ru yor. Be di üz za man ilk cüm le de, ha yýr lý iþ le rin ve gü zel lik le rin, se vap la rýn ni yet le mey da na gel di ði ni, ha yat lan dý ðý ný söy lü yor. Ay rý ca, bun la rýn fe sa dý nýn/bo zul ma sý nýn da u cub, a me li ne gü ven mek, ri ya ve gös te riþ le o la ca ðý ný i fa de e di yor. Ve fýt rî o la rak vic dan da þu ur la biz zat his se di len vic da ni ya týn e sa sý, i kin ci bir þu ur ve ni yet le in ký ta bu lur. Ya ni, ru hu mu za, fýt ra tý mý za, vic da ný mý za yer le þen has let ler, i kin ci fark lý bir þu ur ve ni yet le son bu lup ö lür ler. Na sýl ki a mel le rin ha ya tý ni yet le dir. O nun gi bi, ni yet bir ci het le fýt rî ah vâ lin ö lü mü dür. Ya ni, Be di üz za man bu ra da, vic da nî hü küm le rin, fýt rî hal le rin ni yet le bað lan tý la rý ný ve so nuç la rý ný or ta ya ko yu yor. Te va zu, te keb bür, fe rah gi bi vic da nî hal ler ru hu mu za yer le þir ve hük mü nü ic râ e der. Bun lar hük mü nü ic ra et - Ge nel se çim le re i ki ay lýk bir sü re kal dý. Se çi me ge rek par ti ü ye si, ge rek se ba ðým sýz o la rak ka tý la cak a day lar da bü yük öl çü de be lir gin lik ka zan mýþ du rum da. Se çi me 18 par ti i le yüz den faz la ba ðým sýz a da yýn iþ ti rak e de ce ði i fa de e di li yor. TARÝHTE BUGÜN Bun dan tam bir a sýr ön ce dün ya nýn en bü yük ge mi si o la rak bi li nen Ti ta nic, çýk - tý ðý ilk se fe rin de bir buz da ðý na çar pa rak bat tý. (14 Ni san 1912) Bin ler ce yol cu ka pa si te li en bü yük ge mi - nin hem de ilk se fe rin de bat ma sý, bü tün dün ya da þok te si ri mey da na ge tir di. Bu ha di se, ay rý ca dün ya de niz ci lik ta ri hi nin u nu tul maz bir fâ ci a sý o la rak ka yýt la ra geç ti. Mað rur Ýn gi liz le rin gu rur â bi de siy di Ti ta nic, Bü yük Bri tan ya'nýn (Ýn gi liz Dev - let ler Top lu lu ðu) bir ne vî gu rur â bi de si o la - rak in þa e dil di. Dev bir ge miy di, en bü yük tran sat lan tik ö zel li ði ne sa hip ti. Av ru pa i le A me ri ka a ra sýn da se fer ya pa - cak o lan en gü ve ni lir yol cu ge mi si di ye rek - lâ mý ya pýl dý. Mað rur Ýn gi liz ler, bu ge mi ye "Bat maz" lâ ka bý ný tak mýþ tý. Hat ta, bir kýs mý o de re ce i le ri git miþ ti ki, "Bu ge mi yi Tan rý bi le ba tý ra maz" di ye bö - bür le ni yor du. A ma, Al lah'ýn hik me ti ne ba kýn gö rün ki, bu dev tran sat lan tik, 2201 yol cu suy la çýk tý ðý da hi ilk se fe ri ne ba ta rak, At las Ok ya nu su - nun ka ran lýk su la rý na gö mül dü. Buz da ðý na çarp tý Çok bü yük mas raf lar la in þa e di len Ti ta nic i çin "Bu ge mi as la bat maz" de ni li yor du. Doð ru su, nor mal þart lar da bat ma ma sý i - çin de he men her tür lü ted bir a lýn mýþ, el de - ki bü tün im kân lar a de ta se fer ber e dil miþ ti. Bu ge mi nin ya pý mý üç yýl ka dar ( ) sür dü. Ýn þa sýn da yak la þýk in san ça lýþ tý. U zun lu ðu 260, ge niþ li ði i se 28 met re i di. Ge - mi nin a ðýr lý ðý i se, 66 bin ton ci va rýn da 3500'ün ü ze rin de bir yol cu ka pa si te si ne sa hip ti. Yol cu la rýy la bir lik te Ýn gil te re'den ay rý lan ve New York'a (ABD) doð ru yol a lan ge mi, me le ri i çin ay rý ca bir ni yet ge rek tir mez. Þa yet ni yet e di lir se, o vic da nî hü küm, hâl, fýt rî du rum, ger çek mâ nâ da ru ha hâ kim ol ma mýþ de mek tir. Bi ri si te va zu a ni yet e di yor sa, bu te va zu u nun bu lun ma dý ðý na i þa ret e der. Ni ye tin te va zu u if sat et me si, boz ma sý bu na i fa de e der. Ke zâ, bi ri si ki bir li ol ma ya ni yet et miþ se, bu ni yet de o nun ki bir li ol ma dý ðý nýn gös ter ge si ve de li li dir. E vet, on la ra ni yet, o sý fat la rýn o nun ruh dün ya sý na mâl ol ma dý ðý ný, on dan u zak ol du ðu nu gös te rir. Ya ni, te va zu, te keb bür, fe rah, gam, ke der gi bi hal ler fýt rî ve vic da nî hal ler dir, hü küm ler dir. Ýn san ya pý sý na mal ol muþ du rum lar dýr. Do la yý sýy la vic dâ nî ve fýt rî hü küm ler, ru hu mu za yer leþ miþ, hü küm le ri ni sür dü rür ler. Vic dâ nî ve fýt rî o lan bu hal le re ni yet e di lir se, bu on la rý if sat e der, bo zar. Bu hal le ri ör nek ler le bi raz da ha aç ma ya ça lý þa lým: Þu an ki tab lo ya ba ký la rak, yüz de 10 se çim ba ra jý ný an cak üç par ti nin a þa bi le ce ði yö nün de tah min ler yü rü tü lü yor. Bu na rað men, se çim gü nü ne ka dar si ya set te mev cut den ge le ri de ðiþ ti re cek ve ya ye ni denk lem ler o luþ tu ra cak ba zý ge liþ me ler de ya þa na bi lir. Si ya set sa ha sý, her an i çin sür priz ge liþ me le re ge be dir. Mâ zi de bir çok vu ku a tý var dýr. De mek ki, ay ný þey im kâ nat da hi lin de dir. * * * Bu ya zý da ü ze rin de dur mak is te di ði miz a sýl me se le i se, par ti ü ye si a day lis te le ri nin 14 Nisan 1912 Titanikler de batar; gururlanma! Uy ku fýt rî bir hâl dir. Uy ku ya ni yet et sen u yu ya maz sýn, A man u yu ya yým, a man u yu ya yým de sen uy kun ka çar. De mek gam, fe rah gi bi hâl ler de fýt rî bi rer hâl dir, ni yet et mek le on la ra sa hip o lu na maz. Öy le ol sa, bü tün dert li ki þi ler se vin me ye ni yet e dip gam lar dan kur tu la bi lir ler di. Að la mak da fýt rî bir hâl dir, ni yet le o lur sa yap ma cýk ve ya lan dan að la ma o lur. Ger çek ü zün tü yü gös ter mez. Te va zu, ki bir, fe rah, gam ve ke de rin ni yet le bað lan tý la rý ný ve so nuç la rý ný da ha i yi kav ra ya bil mek ve o lum lu has let le ri fýt ra tý mý za, vic da ný mý za mâl e de bil mek i çin ni ye tin ma hi ye ti ni, ni ye tin çe þit le ri ni ve et ki le ri ni, ni ye tin kim ya sý ný, ni yet-i man bað lan tý sý ný, i ba det ve du â nýn ni yet le i liþ ki si ni son ra ki ya zý la rý mýz da tah lil et me ye ça lý þa lým. Dip not: 1- Be di üz za man Sa id Nur sî, Mes ne - vî-i Nu ri ye, s Siyaset tabana oturmalý Yüz yýl önce batan Titanic, dünyanýn en büyük transatlantic gemisi olarak biliniyordu. Ku zey At lan tik'te (At las Ok ya nu su) ge ce vak ti bir buz da ðý na (ays berg) çarp tý. Hý zý ný al mýþ þe kil de buz da ðý na çar pan Ti ta - nic, ön ce i ki ye ay rýl dý, ar dýn dan ok ya nu sun de rin ve de se rin su la rý na gö mü le rek bat tý. Bu a ra da, yol cu la rýn bir kýs mý fi li ka lar sa ye - sin de kur tul ma yý ba þar dý. 1500'den faz la ki þi i se, ça re siz lik i çin de bo ðu la rak kay bol du. Deh þet u yan dý ran bu fâ ci a ne ti ce sin de Ýn - gi liz le rin gu ru ru bir de re ce ký rýl dý mý bi lin - mez; an cak, her ne o lur sa ol sun, in sa noð lu han gi se vi ye ye ge lir se gel sin, yi ne de Ya ra - dan'a kar þý gu ru ra ka pýl ma ma lý ve kul ol du - ðu nu as la u nut ma ma lý. Bu sýr dan dýr ki, Os man lý hü küm dar la rý a - sýr lar bo yun ca söy le nen þu sö zü bü yük bir ih ti ram la din le di ler: "Gu rur lan ma pa di þa - hým! Sen den bü yük Al lah var." ta ba na o tu rup o tur ma dý ðý, do la yý sýy la bu nun de mok ra tik er dem li li ðe uy gun o lup ol ma dý ðý hu su su dur. Bu nok ta yý da ya zý nýn son la rý na bý ra ka rak, ev ve la ge nel tab lo ya bir ba ka lým... Tür ki ye'de, þek len de ol sa el bet te ki de mok ra si var dýr. Da ha sý, di ðer Ýs lâm ül ke le ri ne na za ran, de mok ra tik iþ le yiþ nok ta sýn da Tür ki ye yi ne en ön de, en i le ri se vi ye de gö rü nü yor. An cak, yi ne de bu nun la ik ti fa et mek ol maz. Ay rý ca, ül ke miz de za hi ren tam o la rak gö rün me yen ve ma hi ye ti tam an la þýl ma yan deh þet li bir "de rin is tib dat" re a li te si var dýr ki, böy le si bir ha bis er vâ ha hiç bir Ýs lâm ül ke sin de rast la ya maz sý nýz. Ö zet le, di ðer Ýs lâm ül ke le rin de ki is tib dat ki þi yi ca nýn dan e der ken, biz de ki Nem ru dâ ne is tib dat i se, ki þiyi i mâ nýn dan e di yor. Ve, bu men hus is tib dat var i ken, Tür ki ye'de ger çek an lam da bir hür ri yet ve de mok ra si nin var lý ðýn dan söz e di le mez. * * * Si ya sî par ti le rin mil let ve ki li a day lis te le ri ne ve bu lis te le rin tan zim e dil me þek li ne ba kýn ca bir da ha gör dük ki, biz de ki de mok ra si ma a le sef ra yý na o tur muþ de ðil. He men hiç bir par ti de tam olarak ön se çim ya pýl ma dý. "Te ma yül yok la ma sý" a dý al týn da, sa de ce ve sa de ce "de mok ra si o yu nu" oy nan dý. He men bü tün lis te ler, par ti li der le ri ta ra fýn dan son þek li ni al mýþ gö rü nü yor. A ca ba, bu na sýl bir de mok ra si an la yý þý dýr? A day la rý ken di mem le ket le rin de, ken di si ni en ya kýn dan ta ný yan la rýn i ra de siy le seç me yen, seç tir me yen bir an la yý þýn, a ca ba de mok ra tik er dem li lik le bað da þýr bir yö nü o la bi lir mi? Ken di i çin de bi le de mok rat ol ma yan bir si ya sî par ti, ül ke nin de mok ra tik leþ me si yö nün de a ca ba ne öl çü de cid dî, sa mi mi ve gü ve ni lir bir per for mans gös te re bi lir? Se çi le cek bü tün a day la rýn An ka ra'da ki par ti mer ke zin de ve ö zel lik le de par ti li de ri nin ni haî son söz sa hi bi ol ma sý yön te miy le be lir len me si nin ö vü nü le cek bir ta ra fý var mý, Al lah aþ ký na? Bu du rum "A ma a an boþ ver. Bü tün par ti ler ay ný tarz da ha re ket e di yor, hep si ay ný ha ta yý iþ li yor" de ni le cek ka dar ba sit de ðil. Seç me ni â de ta e na yi ye ri ne ko yan bu tür yak la þým la ra ra zý ol mak "Ten ce re di bin ka ra; se nin ki ben den ka ra" de re ke si ne ra zý ol mak an la mý na gel mez mi? Ýþ te, bü tün bu hu sus la rý e sas lý bir þe kil de dü þün mek du ru mun da yýz. Hiç ol maz sa, bu nok ta da ki ek si ði mi zi ku su ru mu zu gö re bil me li ve tek rar la nan ha ta la rý gö nül rý za sýy la ka bul len me me li yiz. Ak si tak dir de, de mok ra si nin er dem ve i cap la rý de ðil, a rý za ve has ta lýk la rý mey dan a lýr. GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Töv be ye en ya kýn du ruþ: Gü nah la rýn giz li kal ma sý Mus ta fa Bey: Ýþ le nen bir ha ra mý an lat mak dî ni miz ce câ iz mi dir? Gü nah la rýn ör tül me si i çin ki þi böy le bir su çu nu giz le me si mi ge re kir? Ya ni kul ken di vic da nýn da mý töv be ye sa rýl ma lý dýr? Yok sa ib ret-i â lem i çin bi lin me si ni is te me si gü nah mý dýr? Gü nah lar, ku lun Rab bi i le i le ti þi mi ne sý nýr ko yan pa ra zit ler dir. Ku lun, Yü ce Ya ra da ný i le gö rüþ me si nin sað lýk lý lý ðý, bu pa ra zit le ri ha ya týn dan te miz le me si i le ya kýn dan a lâ ka lý dýr. Bir ya ký ný nýz la te le fon gö rüþ me si yap tý ðý ný zý farz e de lim. A ra ya bir pa ra zit gir di ðin de, na sýl gö rüþ me den bir þey an la mý yor su nuz ve gö rüþ me yi ya rý da ke sip ön ce pa ra zi tin gi de ril me si ne ça lý þý yor su nuz... Ve ya bir tv ka na lý ný iz ler ken a ra ya pa ra zit gi rip, gö rün tü ve ses kay bol du ðun da, na sýl ka na lý iz le me yi bý ra kýp, ön ce se sin ve gö rün tü nün net li ði ni sað lý yor su nuz. Fi zik â le min de de fa lar ca ya þa dý ðý mýz bu hâ di se, mâ ne vî â lem de Rab bi miz le o lan i liþ ki le ri miz de da ha ön ce lik li o la rak söz ko nu su dur. Ma ne vî â le min pa ra zit le ri gü nah lar dýr, ha ram lar dýr, Al lah ýn ya sak kýl dý ðý dav ra nýþ lar dýr, di ni mi zin neh yet ti ði ha re ket ler dir, vic da ný mý zýn mah kûm et ti ði suç lar dýr. Gü nah lar, ha ram lar ve Al lah ýn ya sak la dý ðý dav ra nýþ lar ko nu sun da bi ze ilk he sap so ran vic da ný mýz dýr. Al lah nez din de bi zi en çe tin sor gu ya çe ken ku rum vic da ný mýz dýr. Vic da ný mý zýn sor gu su kar þý sýn da te mi ze çý ka bil mek i se töv be nin tâ ken di si dir. Te mi ze çýk ma dý ðý mýz sü re ce vic da ný mýz bi ze bas ký yap ma ya ve bi zi ký na ma ya de vam e der. Ku lun töv be kâr sa yýl ma sý i çin ken di vic da nýn da, ya ni ken di ö zün de ve i çin de gü nah la rý na kar þý piþ man lý ða ve töv be ye sa rýl ma sý en ö nem li þart týr ve ye ter li dir. Gü nah la rý ný baþ ka bir ku ru mun ve ya ki þi nin ö nün de sa yýp dök me ye ge rek ol ma dý ðý gi bi, böy le bir dav ra nýþ tev hid i nan cý i le de bað daþ maz. Çün kü Al lah tan baþ ka hiç kim se gü nah la ra töv be yi ka bul ve ya red ko nu sun da ya da gü nah la ra ce zâ tak dir et mek hu su sun da yet ki sa hi bi de ðil dir. Kul hak ký ný i çe ri yor ol ma dýk ça gü nah lar þah sî dir ve kul i le Rab bi a ra sýn da dýr. Kul hak ký ný i çe ri yor ol ma sý ha lin de i se gü nah, yal nýz hak ký ze de le nen kul i le hak ka ge çen þa hýs a ra sýn da bir me se le dir ve ü çün cü þa hýs lar a çý sýn dan yi ne giz li lik ta þýr. Ya ni gü nah la rý; 1- Kul, 2- Al lah, 3- Hak ký çið ne nen kul dan baþ ka di ðer þa hýs la rýn bil me si ne ge rek yok tur. Gü nah la rýn ö zün de giz li lik e sa sý var dýr ve bu ko run ma lý dýr. Al lah ýn Set tâ ru l-u yûb is mi gü nah la rý giz le mek is te mek te dir. Af yo lu nun a çýk kal ma sý i çin gü nah la rýn giz li kal ma sý na þid det le ih ti yaç var dýr. Ýn sa nýn ku sur ve gü nah iþ le me ye ka bi li yet li bir fýt ra tý bu lun du ðu nu 1 be yan e den Üs tad Sa îd Nur sî Haz ret le ri, Ce nâb-ý Hakk ýn Set târ ve Ðaf fâr i sim le ri nin ku sur lar ve gü nah la ra kar þý bir si per hük mün de bu lun du ðu nu; yal nýz Ken di si ne sý ðý nýl dý ðýn da Ce nâb-ý Hak kýn gü nah la rý ört tü ðü nü, giz le di ði ni ve ba ðýþ la dý ðý ný kay de der. 2 Â dil mah ke me ler ka mu yu il gi len dir me yen suç ve gü nah la rýn pe þi ne düþ mez ler. Gü nah ve ya suç bir ve ya bir den faz la ki þi nin hak ký ve hu ku ku i le il gi li bir a lan da iþ len miþ i se mah ke me ler el bet te suç lu yu yar gý la mak ve ma sum la rý ko ru mak i çin ha re ke te ge çer ler. A da le tin sað lan ma sý i çin bu ge rek li dir ve bu ay rý bir me se le dir. Ki þi nin mah ke me ye kar þý su çu nu i ti raf et me si bu ba kým dan bir fa zi let tir ve bu da bir ne vî töv be hük mün de dir. Fa kat ki þi baþ ka sý ný il gi len dir me yen gü nah la rý ný giz le me li, gü nah la rý ný yay mak tan ka çýn ma lý ve gü nah la rý na ken di vic da nýn da töv be et me li dir. Gü nah la rý i le ö vün mek i se ha ram ol du ðu gi bi, ki þi nin ken di ken di si ni ib ret-i â lem ol sun di ye e le ver me si de ca iz de ðil dir. Bu du rum töv be ger çe ði i le çe li þir. Gü nah lar giz li kal ma lý dýr. Bu töv be ye da ha ya kýn bir du ruþ teþ kil e der. Bu ko nu da Re sûl-i Ek rem E fen di miz in (asm) baþ lý ca tav si ye le ri þun lar dýr: * Gü na hý a çýk tan iþ le mek ten sý kýl ma yan lar ha riç bü tün üm me tim ba ðýþ lan mýþ týr. Ge ce le yin bir gü nah iþ le yip, Al lah da yap tý ðý bu gü na hý ört müþ ken sa bah le yin kal kýp, Ak þam þöy le þöy le yap tým di yen ki þi, a çýk ça gü nah iþ le mek ten sý kýl ma yan kim se ler den dir. Rab bi ge ce le yin su çu nu ört müþ ken, sa bah le yin kal kýp Al lah ýn ört tü ðü bu ör tü yü kal dý rý yor. 3 * Bir kul dün ya da bir ku lun a yý bý ný ör ter se, Al lah da ký yâ met gü nün de o nun a yý bý ný ör ter. 4 * Ýn san la rýn giz li yan la rý ný a raþ týr ma yýn. A yýp la rý ný öð ren me ye ça lýþ ma yýn. 5 * Gü nah iþ le di ðin de he men tev be et. Giz li iþ le di ðin gü na ha giz li ce, a çýk tan iþ le di ðin gü na ha da a çýk tan tev be et. 6 * Gü nah giz li kal dýk ça sa de ce sa hi bi ne za rar ve rir. Or ta ya çýk tý ðýn da i se dü zel til mez se, top lu ma za rar ve rir. 7 * Al lah tan ku sur la rý ný zý ört me si ni ve si zi kork tuk la rý nýz dan e mîn kýl ma sý ný is te yin. 8 * Al lah Te â lâ þöy le bu yu ru yor: Ben dün ya da Müs lü man bir ku lu mun ört tü ðüm bir ku su ru nu, â hi ret te or ta ya çý ka rýp o nu re zil ve rüs vay et me ye cek ka dar bü yük ke rem ve af sa hi bi yim. 9 Dip not lar: 1- Mek tû bât, s Lem a lar, s. 59; Mes ne vî-i Nû ri ye, s Ri yâ zu s-sâ li hîn, 24; Câ mi ü s-sa - ðîr, Ri yâ zu s-sâ li hîn, Câ mi ü s-sa - ðîr, Câ mi ü s-sa ðîr, Câ mi ü s-sa ðîr, 332; 8- Câ mi ü s-sa ðîr, Câ mi ü s-sa ðîr, 2893.

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Ba har çi çek çi çek ge lin ce gü zel Mü zi ði mi zin zir ve si De de E fen di iþ te þöy le baþ lý yor du Hi caz þar ký sý na: Ba ha rýn za ma ný gel di a ca ným/ Yav ru cey lan gel gi de lim. Ha ki ka ten ba ha rýn gel di ði nin i þa ret le ri ar týk i yi ce ken di ni bel li e der ol muþ. Geç ti ði miz haf ta lar da Nev ruz kut la ma la rý i le ba ha ra mer ha ba de me nin se vinç gös te ri le ri var dý pek çok yer de. Di ler se niz biz de mü zi ði miz de ki þar ký la ra ký sa ca bir göz a ta lým, ba ka lým kim ler ba har i çin ne ler söy le miþ, ne bes te ler yap mýþ... Fah ri Ko puz un Hi caz bes te sin de Sü ley man Na zif, Sen ol maz san di yor du Ba har ol sa çe men zar ol sa â lem han de dar ol sa/ Sen ol maz san ha ya lim de ze min að lar se ma að lar. Ze kai Tun ca nýn kür di li hi caz kâr bes te sin de Meh met Er bu lan i se Ba har çi çek çi çek ge lin ce gü zel/ Ha yat se vi lin ce se vin ce gü zel di ze le ri i le bir ba har gü zel le me si ya pý yor du. Te o man Al pay i se ba har ne þe si ni Ni ha vend þar ký sýn da Ba har gel di gül a çýl dý / Ru hu ma ne þe sa çýl dý der ken Dra ma lý Ha san Gü ler de ay ný his le ri ni ben zer þe kil de Ba ha rýn gül le ri aç tý / Et ra fa ne þe saç tý þek lin de Rast ma ka mýn da i fa de e di yor du. Mü zi ði mi zin bir baþ ka zir ve is mi Ha cý A rif Bey de ba har da ev de du rul ma ma sý ge rek ti ði ni dü þü nen ler den: Ba har ol du be ðim ev de du rul maz/ Bu mev sim de çe men zâ re do yul maz. Ba har, E min On gan ýn se gâh þar ký sýn da ve Hil mi Soy kut un di ze le rin de ken di ni þöy le gös ter miþ: Ba ha rý ok þu yor el le rim/ Mel tem ler de bur cu bur cu sev gi / Su lar da hül ya lar bon cuk bon cuk / Mer can gi bi. Ba ha rýn ge li þi ne en çok se vi nen me ðer sa de ce biz ler de ðil mi þiz. A li Ga lip Al nar bül bül le rin ba har sev gi si ni ba kýn na sýl an lat mýþ þar ký da: Ba har ge lir gon ca a çar / Bül bül ö ter nað me sa çar / Gül bül bü le bül bül gü le / Hay ran o lur gön lüm a çar. Pe ki Yi ne ba har ol du coþ tu yü re ðim, a kar boz bu la nýk sel li de re ler di yen A þýk Er zu rum lu Em rah mi sa li, kuþ la rýn cý výl tý la rý ný, su yun þý rýl tý sý ný, yem ye þil a ðaç la rýn hý þýr tý sý ný du yup da coþ ma mak müm kün mü? * Bir Þar ký (te fek kü re da ir) YIL DIZ LI SE MA LAR Güf te: Fa ik A li O ZAN SOY Bes te: Sa di HOÞ SES Ma kam: Kür di li hi caz kar Yýl dýz lý se ma lar da ki haþ met ne gü zel þey Meh ta ba da lýp yar i le soh bet ne gü zel þey Dün ya mý zýn üs tü de bü tün ruh lar u yur ken Dün ya da se nin a þý kýn ol mak ne sa a det Bir bit me ye cek aþk-ý mu hab bet ne gü zel þey Yýl dýz la rýn al týn da i ba det ne gü zel þey. Geç miþ Za man O lur ki... Re fik Fer san an la tý yor se ne si ilk ba ha rý nýn meh tap lý ve sa kin bir ge ce sin de Göz te pe de ki fer yâd e den bül bü lün nað me le riy le mest o lan Tan bû ri Ce mil Bey ke men çe ye sa rý la rak bir tak si me baþ lar. Bu nun ü ze ri ne mest o lan bül bül su sar, al çak bir da la ko na rak her tak si min so nun da can hý raþ fer yad lar e der, ye ni den nað me le rin baþ la ma sý ný ni yaz e der. Bu man za ra kar þý sýn da hem Re fik Fer san, hem de Tan bû ri Ce mil Bey að la mak ta dýr. Re fik Fer san a ho ca sý Le on Han cý yan da mu sî ki fas lý baþ la yýn ca ta van dan sar kan, mu sî ki bi tin ce ta va na tek rar yük se len bir ö rüm cek ten bah se der. Bu o la yýn biz zat þa hi di de Le on Han cý yan E fen di dir. Nur dan Dam la lar Gel, bu gün Nev ruz-u Sul ta nî dir. (Ha þi ye) Bir te bed dü lât o la cak, a cîb iþ ler çý ka cak. Þu ba ha rýn þu gü zel gü nün de, þu gü zel çi çek li o lan þu ye þil sah râ ya gi dip bir sey ran e de riz. Ha þi ye:... Nev ruz gü nü ba har mev si mi ne i þa ret tir; çi çek li, ye þil sah râ i se ba har mev si min de ki rûy-i ze min dir. De ði þen per de ler, man za ra lar i se fasl-ý ba ha rýn ib ti dâ sýn dan ya zýn in ti hâ sý na ka dar, Sâ ni-i Ka dîr-i Zül ce lâ lin, Fâ týr-ý Ha kîm-i Zül ce mâ lin ke mâl-i in ti zam i le de ðiþ tir di ði ve ke mâl-i rah met i le ta ze len dir di ði ve bir bi ri ar ka sýn da gön der di ði mev cu dât-ý ba ha ri ye ta ba kâ tý na ve mas nu ât-ý say fi ye tâ i fe le ri ne ve er zak-ý hay va ni ye ve in sa ni ye ye me dâr o lan mat u mâ ta i þa ret tir. Söz ler, 10. Söz, 10. Su ret * ÖÐRENCÝLER KARAGÖZ ÝLE ÝSTANBUL U TANIYACAK Sos yal so rum lu luk pro je si kap sa mýn da ha zýr lanan Ka ra göz Ýs tan bul u Gez di ri yor o yu nu, Ýs tan bul da 39 il çe de 77 ay rý mer kez de ser gi le necek. GELENEKSEL kuk la ti yat ro su nun en ö nem li ka rak ter le rin den bi ri o lan Ka ra göz, öð ren ci le re Ýs tan bul u ta ný ta cak. Ýs tan bul Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü ve Zam bak Ya yýn la rý A.Þ, Kay nak Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen tö ren le Ka ra göz Ýs tan bul u Gez di ri yor o yu nu nun pro to ko lü nü im za la dý. Ýl Mil lî E ði tim Mü dü rü Mu am mer Yýl dýz, pro jey le ge le nek sel kuk la ti yat ro su nu e ði tim a ra cý o la rak kul la na rak, ço cuk lar da far kýn da lýk o luþ tur ma yý ve Ýs tan bul u ta nýt ma yý a maç la dýk la rý ný söy le di. Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn de ðer ler e ði ti mi ve Ýs tan bul der si ni ö nem se di ði ni an la tan Yýl dýz, Tür ki ye ge ne lin de uy gu la nan de ðer ler e ði ti min de, kül tü rel kod la rýn ço cuk la ra ve ril di ði ni be lirt ti. Ka ra göz Ýs tan bul u Gez di ri yor pro je si kap sa mýn da, ço cuk la ra e ði ti mi, Türk top lu mu nun mey da na ge tir di ði Ka ra göz tip le me siy le ver dik le ri ni i fa de e den Yýl dýz, ça lýþ ma da e me ði ge çen her ke se te þek kür et ti. Zam bak Ya yýn la rý Ge nel Mü dü rü Bay ram Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da Ýs tan bul Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü ve Zam bak Ya yýn la rý A.Þ, Kay nak Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen tö ren le Ka ra göz Ýs tan bul u Gez di ri yor o yu nu nun pro to ko lü nü im za la dý. Mu rat, sos yal so rum lu luk pro je si kap sa mýn da ha zýr la dýk la rý Ka ra göz Ýs tan bul u Gez di ri yor o yu nu, Ýs tan bul da 39 il çe de 77 ay rý mer kez de ser gi le ye cek le ri ni i fa de et ti. YÜKSEK mi mar ve ya zar Öz can Er giy di ren ES KA - DER in dü zen le di ði Bâ bý â li Soh bet le ri nde, ya ký nýn da bu lun du ðu mü te fek kir ya zar Sâ mi ha Ay ver di i le a lâ ka lý hâ tý ra la rý ný an la ta cak. Top lan tý, bu ak þam Ti maþ Ki tap Kah ve de sa at de baþ la ya cak. Ýlk genç lik yýl la rýn dan i ti ba ren Sâ mi ha Ay ver di nin çev re sin de bu lu nan, ya za rýn e ser le ri ni o ku yan ve ken di sin den is ti fa de e den Öz can Er giy di ren, ya þa dýk la rý ný ve hâ tý ra la rý ný an la ta cak. Sâ mi ha Ay ver - B U L M A C A Mu rat, o kul ön ce si, 1, 2 ve 3. sý nýf la rý kap sa ya cak þe kil de en az 30 bin öð ren ci ye u laþ ma yý plan la dýk la rý ný kay det ti. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan, pro to kol im za lan dý. Ýs tan bul / a a Öz can Er giy di ren Sâ mi ha Ay ver di yi an la ta cak di nin ya ný sý ra a ða be yi Ek rem Hak ký Ay ver di ve Ýl han Ay ver di yi de ya kýn dan ta ný ma fýr sa tý bu lan Er giy di ren, Ay ver di A i le si çev re sin de þahit ol du ðu ça lýþ ma la rý ve hiz met le ri di le ge ti re cek. Er giy di ren in hâ tý ra la rýn dan o lu þan O ve Ha ya li Ci han De ðer Sâ mi ha Ay ver di den Hâ tý ra lar i sim li ya yým lan mýþ i ki e se ri i le der gi ve ga ze te ler de neþ re dil miþ pek çok ma ka le si bu lu nu yor. Bil gi i çin Tel: 0 (212) Sa id Te mur / Ýs tan bul A na fen Sa nat Gün le ri nde fi nal coþ ku su ANAFEN E ði tim ku rum la rý ge le ce ðin sa nat çý la rý nýn keþ fe dil me si ve teþ vik e dil me si a dý na Tür ki ye ge ne li bütün res mî ve ö zel o kul lar a ra sýn da bu se ne 7. si nin dü zen len di ði A na fen Sa nat Gün le ri ö dül le ri ma sal, þi ir, re sim, tak dim, fo toð raf, Türk halk mü zi ði ens trü man, Türk halk mü zi ði ses, Türk sa nat mü zi ði ens trü man, Türk sa nat mü zi ði ses dal la rýn da ol mak ü ze re top lam 9 ka te go ri de Ýs tan bul Ýl Mil lî E ði tim Mü dü rü Dr. Mu am mer Yýl dýz ve sa nat dün ya sý nýn seç kin i sim le ri ve a ka de mis yen le rin ka tý lým la rýy la sa hip le ri ni bul du. A na fen Sa nat Gün le ri faaliyeti ne bu se ne Tür ki ye ge ne li 40 il den top lam 700 o ku lun ka týl dý. Ön e le me le ri nin 26 Mart 2011 ta ri hin de ya pý lan A na fen Sa nat Gün le ri nin fi nal ya rýþ ma sý i se ge çtiðimiz Cu mar te si gü nü ger çek leþ ti ril di. Fi nal ya rýþ ma sýn da ka te go ri de üs tün ba þa rý gös te re rek bi rin ci o lan öð ren ci le re al týn ma dal ya, no te bo ok ve he di ye pa ke ti; i kin ci o lan öð ren ci le re gü müþ ma dal ya, di gi tal fo toð raf ma ki na sý ve he di ye pa ke ti; ü çün cü o lan öð ren ci le re bronz ma dal ya, mp4 ve ha di ye pa ke ti ve ril di. Kül tür Sa nat Ser vi si DER GÝ LER DEN AY RAÇ AYLIK ki tap ve e leþ ti ri der gi si Ay raç, ya zar lar ve o kur la rý e le al dý ðý Ni san sa yý sýn da, Ya zar - la rý ya þa tan da, o kur dur: Sa de - ce o ku yup ki þi sel dün ya la rý nýn bir par ça sý ha li ne ge ti ren ler de - ðil, mi li tan o kur di ye bi le ce ði - miz þek liy le ki tap la rý ge le cek ne sil le re ta þý yan lar dýr, di yor. SÝ YER-Ý NE BÝ MART/Ni san 2011 Kut lu Do - ðum ko nu su i le 9. sa yý sý na u la - þan Si yer-i Ne bi der gi si, bu sa yý - da Hz. Pey gam ber in (asm) va - sýf la rý ný et raf lý ca in ce le miþ. Prof. Dr. Ýs ma il Lüt fi Ça kan Rah met O lu þu nu, Ab dul lah Yýl dýz Ah de Ve fâ sý ný, E rol De mir yü rek Sev - gi ve Þef ka ti ni an lat mýþ. SOL DAN SA ÐA 1. Bir ye re çý kar ken ve ya bir yer den i ner ken ba sý lan ve art ar da ge len, bir bi ri ne be lir li a ra lýk la rý o lan düz yü zey ler den her bi ri. - Ser best bý rak ma. 2. Re zil ler. - Mer sin de bir a kar su. 3. Mik ros kop ta in ce le ne cek mad de le rin ü ze ri ne ko nul du ðu dar, u zun cam par ça sý. - Ya nar dað la rýn püs kür me sý ra sýn da yer yü zü ne çý kar dýk la rý, dün ya nýn de rin lik le rin den ge len kýz gýn, e ri miþ mad de ler, püs kür tü. - A rap ça da bir. 4. Si irt i li ne bað lý il çe ler den bi ri. - Ge nel lik le in ce pa muk ip li ðin den do kun muþ, ten ü ze ri ne gi yi len iç ça ma þý rý. 5. Hay kýr ma, ba ðýr ma. - Bir kim se nin ah lâ ký, ka rak te ri, ki þi li ði, dav ra ný þý. 6. Bü yük pa di þah ça dý rý. - Fas'ýn pla ka i þa re ti. -Tok yo'nun es ki a dý. 7. Kay be den. 8. A teþ. - Ha va da be yaz ve ha fif bil lur lar bi çi min de do na rak ya ðan su bu ha rý. - Kur ân harf le rin den bir harf. 9. Sü rek li. - Ýs tan bul Men kul Kýy met ler Bor sa sý nýn ký sa ya zý lý þý. 10. Kaz Da ðý nýn mi to lo jik a dý. - Ye mek ye mek ten kork ma. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ýð ne ol mak tan kork ma. 2. Að rý Da ðý 'nýn es ki a dý. - Kur ân al fa be sin de on be þin ci harf. 3. Ja pon de re be yi nin hiz me tin de ki sa - vaþ çý. - (Tersi) Bir renk. 4. Ni ce lik, ni te lik, güç, sü re, sa yý ba ký mýn dan ek sik. - Ger çek. 5. Se lin sü rük le yip ge tir di ði çok kü çük ta ne li ça mur laþ mýþ kum ve top rak ka rý þý mý. - Tan ta lýn sim ge si. 6. Ka rý þýk renk li, çok renk li, a la ca. - Bir iþ te e mir ver me yet ki si bu lu nan kim se. 7. Ve fa'nýn ses siz le ri m² de ðe rin de yü zey öl çü bi ri mi. - Bir be sin mad de si. 8. Bir iþ te baþ ta ge len (kim se ve ya þey). - No ta da du rak la ma za ma ný ve bu nu gös te ren i þa re tin a dý. 9. A çýk, or ta da, mey dan da, her ke sin i çin de ya pý lan. - Ken di ken di ni ye tiþ tir miþ, tabiî bir plas tik sa nat ye te ne ði ne sa hip sa nat çý lar ta ra fýn dan oluþturu lan re sim sa na tý. 10. Ge rek ti ðin de kul la nýl mak i çin sak la nan ta hýl. - Top rak Mah sül le ri O fi si nin ký sa sý. 11. Tem bel lik. - Ka ba nýn ses siz le ri. 12. Ö lüm kor ku su Ka dýn Gö züy le Ha yat tan Ka re ler de so nuç lan dý ANADOLU Ha yat E mek li lik ta ra fýn dan be þin ci si dü zen le nen ve bu yýl da bü yük il giy le kar þý la nan Ka dýn Gö züy le Ha yat tan Ka re ler fo toð raf ya rýþ ma sý so nuç lan dý. Ya rýþ ma ya 6 bin 454 fo toð raf ka týl dý. Ya rýþ ma da bi rin ci lik ö dü lü ne Ka dý nýn Öz gür lük Ça ba sý ad lý fo toð ra fý i le E ce Po len Er ci yas, i kin ci lik ö dü lü ne A po caly pto ad lý fo toð ra fý i le Ay þe Hay ta, ü çün cü lük ö dü lü ne i se Ý sim siz ad lý fo toð ra fý i le Eb ru Çý nar lâ yýk gö rül dü. 6 bin 454 fo toð raf, A rel Ü ni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si De ka ný Prof. Gü ler Er tan, Fo toð raf Sa nat çý la rý A ra mis Ka lay, La le per Ay tek, Ti mur taþ O nan ve A na do lu Ha yat E mek li lik Ý le ti þim Mü þa vi ri Ni han Gü ney den o lu þan jü ri ta ra fýn dan de ðer len di ril di. Jü ri ü ye le ri zor lu bir de ðer len dir me sü re ci nin ar dýn dan ilk ü çü ve ser gi len me ye de ðer bu lu nan 41 e se ri be lir le di. Fo toð raf lar 5 Ma yýs tan i ti ba ren Te pe Na u ti lus ta ser gi le ne cek. Re cep Boz dað / Ýs tan bul BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI P Ý Y A L E S P A N Ý K O T O M A N E O S A K A L Ý L A M Ý S T Ý F A R E D A K A S A A T A M A M A K O S E N Ý A K E B Ý L E L E E A Y N A M A K Ý M A T Ý Z A E A O T A P A N O F A Þ U Ý L A H A K A N A R A K E T K A K Ý K A F Ý L Ý K A A

11 Y EKONOMÝ 11 ah me ta ri il.com. Ýsteðe baðlýlar prim borçlarý af kapsamýnda 30 Kasým 2011 yýlý ve önceki aylara iliþkin isteðe baðlý sigorta prim borcu olanlar, 6111 sayýlý torba yasadan yararlanarak isteðe baðlý sigorta prim borçlarýný ödeyebilirler. Bilindiði üzere, 5510 sayýlý kanunun 52'nci maddesi 3'üncü fýkrasýna göre, ait olduðu aydan itibaren en geç 12 ay içinde primi ödenmeyen süreler isteðe baðlý sigortalýlýk süresinden sayýlmamaktadýr. Bu sebeple, isteðe baðlý sigortalýlýktan dolayý 30 Kasým 2010 yýlý ve önceki aylara ait borçlarý olanlar af kanunu kapsamýnda borçlarýný ödeyebilirler. Ayrýca, 506 sayýlý Kanunun isteðe baðlý sigortalýlýk hükümlerinin düzenlendiði 85'inci maddesi 5510 sayýlý Kanunun 106'ncý maddesi ile tarihi itibariyle yürürlükten kaldýrýldýðýndan dolayý isteðe baðlý sigortaya prim ödeyen sigortalýlar, 4/b sigortalýsý sayýlmýþlardýr. Bu kapsamdaki sigortalýlarýn devresindeki isteðe baðlý sigorta prim borçlarý 6111 sayýlý yasa kapsamýnda ödenebilecektir. Mülga 506 sayýlý kanunun mülga 85'inci maddesine göre isteðe baðlý sigortaya prim ödeyenlerin tarihinden önceki süreleri 4/a sigortalýlýk statüsüne sayýldýðýndan bu durumda olan sigortalýlarýn; devresinde isteðe baðlý sigortalýlýðý devam edenlerden, sigortalýlýðý tarihinden sonra sona erenlerin tarihine kadar ödenebilir nitelikte olan hizmet süreleri 6111 sayýlý kanun kapsamýnda ödenebilecektir sayýlý Kanunun 32'nci maddesi ile 5510 sayýlý Kanunun 51'inci maddesinin üçüncü fýkrasýnda yer alan (b) bendi ibaresi (a) bendi þeklinde deðiþtirilmiþ olduðundan, yurt dýþýna (sözleþmesiz ülkelere) iþverenlerce çalýþtýrýlmak üzere götürülen Türk iþçilerinden isteðe baðlý sigortaya müracaat edenlerin tarihinden sonraki süreleri 4/a sigortalýlýðý sayýldýðýndan, bu durumdaki sigortalýlarýn devresinde 12 aylýk süre içinde ödenme imkâný ortadan kalkmýþ süreler dýþýndaki isteðe baðlý sigortalýlýk süreleri 6111 sayýlý Kanuna göre yapýlandýrýlabilecektir. 47 yaþ ve 5450 prim ödeme günüyle emekli olursunuz SORU: 1972 doðumluyum tarihinde Emekli Sandýðýna tabi, ilk defa sigortalý olarak çalýþmaya baþladým yýllarý arasýnda toplamda 1 yýl 5 ay sigortalýlýðým bulunmaktadýr. Daha sonra yýllarý arasýnda yine, toplamda 2585 gün SSK ya tabi olarak çalýþtým. Son olarak 1994 ve 2004 yýllarýnda doðmuþ olan iki çocuðumdan biri için doðum borçlanmasý yaptým. (Sadece bir çocuk için borçlanacaðýmý söylediler.) Þu an bir iþte çalýþmamaktayým. Bu durum göz önüne alýndýðýnda hangi þartlarda ve kaç yaþýnda emekli olabileceðim hususunda açýklamalarýnýzý bekliyorum? (Fatma BOZ) CEVAP: 47 yaþýný tamamladýðýnýzda ve 5450 prim ödeme gün sayýsýna sahip olduðunuzda SSK (4/a sigortalýlýk statüsü) þartlarýnda emekli olabilirsiniz. En erken üstte belirttiðimiz SSK þartlarýnda emekli olabilirsiniz. TEBRÝK Kýymetli, fedakâr, vefakâr, hizmette ileri aðabeyimiz Ömer Faruk Topçu ile Gülcan Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadetleri dileriz. Hasan Karacan, Cihan Cambaz, Arafat Deniz TAZÝYE Gençlik Kurulu sekreterimiz sevgili kardeþimiz Yunus Emre Orhan' ýn babaannesi Feride Orhan'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine sabr-ý cemil niyaz ederiz. Cin si 12 NÝSAN 2011 DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ De mok ra si ge liþ tik çe bü yü yo ruz ÝS TAN BUL Ti ca ret O da sý (Ý TO) Baþ ka ný Mu rat Yal çýn taþ, Tür ki ye son 10 yýl da bu ka dar bü yük o ran da bü yü ye bil diy se, bu - nun en ö nem li se be bi re form ve de mok ra - tik stan dart la rýn yük sel til me si de di. Mar ma ra Gru bu Vak fý ta ra fýn dan Ýs tan - bul WOW O tel Kon fe rans Sa lo nu nda dü - zen le nen 14. Av ras ya E ko no mi Zir ve si baþ la dý. Zir ve nin a çý lý þýn da ko nu þan Yal çýn - taþ, zir ve de sa de ce gö rüþ ve fi kir a lýþ ve ri þi ya pýl ma dý ðý ný, ay ný za man da hep bir lik te viz yon o luþ tur duk la rý ný söy le di. Son yýl lar da dün ya nýn cid dî de ði þim ve dö nü þüm ge çir - di ði ni, böy le çal kan tý lý za man lar da teh dit ve fýr sat la rýn bir a ra da bu lun du ðu nu di le ge ti - ren Yal çýn taþ, böl ge le rin de söz sa hi bi in san - la rýn bir a ra ya ge le rek bir bir le ri ni din le me le - ri nin, fi kir a lýþ ve riþ le rin de bu lun ma la rý nýn, or tak bir viz yon ve stra te ji o luþ tu rul ma sý nýn sa de ce böl ge i çin de ðil, bütün dün ya i çin ö - nem li ol du ðu nu kay det ti. Yal çýn taþ, Ku zey Af ri ka ve Or ta do ðu ül - ke le rin de ar ka ar ka ya or ta ya çý kan top lum - sal ha re ket le rin bütün dün ya ya ve ge liþ mek - te o lan ül ke le rin halk la rý ve yö ne ti ci le ri ne ö - nem li me saj lar ver di ði ni vur gu la ya rak, Bu me saj la rý doð ru þe kil de o ku ma maz ve a na liz et me miz, çý kan so nuç la rý da doð ru þe kil de Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ uy gu la ya bil me miz ge rek ti ði ne i na ný yo rum. Bir top lu mun ge liþ me si, kal kýn ma sý, re fa hýn ta ba na ya yýl ma sý, bi rey le rin ka li te li ha yat sür dü re bil me le ri, de mok ra si ve öz gür lük le - rin ge liþ miþ ol ma sýn dan, te mi nat al tý na a lýn - mýþ ol ma sýn dan ge çer de di. Yal çýn taþ, þun - la rý kay det ti. Tür ki ye o la rak son 10 yýl da kök lü bir de ði þim den geç tik. Ö nem li ya pý sal re form lar yap týk, e ko no mik re form lar ger - çek leþ tir dik. De mok ra tik stan dart la rý kay da de ðer yük sel ten re form lar ger çek leþ tir dik. Þim di de ye ni a na ya sa ü ze rin de tar týþ ma lar DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,5150 ÖN CE KÝ GÜN 1,5180 de vam e di yor. Tür ki ye son yýl lar da or ta la ma yüz de 7 bü yü me ya ka la dý yý lýn da yüz - de 8,9 bü yü me o ra ný i le dün ya nýn en hýz lý bü yü yen ül ke le ri a ra sý na gir dik. Tür ki ye son 10 yýl da bu ka dar bü yük o ran da bü yü ye bil - diy se, bu nun en ö nem li se be bi re form ve de mok ra tik stan dart la rýn yük sel til me si. E ðer zen gin leþ mek, kal kýn mak, re fah se vi ye si ni yük selt mek, top lu mun hu zur i çin de ya þa - ma sý ný is ti yor sak, o top lu mun se si ne ku lak ver me miz, bü tün bi rey le ri nin ö nü nü fert fert aç ma mýz lâ zým. S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,1950 ÖN CE KÝ GÜN 2,1930 p DÜN 71,25 ÖN CE KÝ GÜN 71,30 DÜN 467,94 ÖN CE KÝ GÜN 478,29 p p p ÝTO BAÞKANI MURAT YALÇINTAÞ, SON 10 YILDA BÜYÜK ORANDA BÜYÜMENÝN EN ÖNEMLÝ SEBEBÝNÝN REFORM VE DEMOKRATÝK STANDARTLARIN YÜKSELTÝLMESÝ OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. RECEP BOZDAÐ ÝS TAN BUL ÖZGÜRLÜK VE HAKLAR E KO NO MÝK GE LÝÞ ME OL MA DAN OL MAZ MAR MA RA Gru bu Vak fý Baþ ka ný Ak kan Su ver de, zir - ve ye 48 ül ke nin ka týl dý ðý ný ve BM nin dört te bi ri nin bu - gün bu ra da tem sil e dil di ði ni be lirt ti. Böl ge de de mok ra - si, öz gür lük ve in san hak la rý nýn yer leþ me si nin, e ko no - mik ge liþ me ol ma dan o la ma ya ca ðý ný i fa de e den Su - ver, böl ge ül ke le ri nin pet rol ve do ðal gaz a çý sýn dan zen - gin ol ma sý na kar þýn su kay nak la rý a çý sýn dan fa kir ol du - ðu nu, bu fa kir li ðe ge lir da ðý lý mýn da ki bo zuk lu ðun da ek len me siy le Or ta do ðu ve Af ri ka da ki o lay la rýn baþ la - dý ðý ný söy le di. Su ver, Ge liþ me, kal kýn ma, in san hak la - rý na say gý, þef faf lýk sað lan ma dýk ça, bu o lay la rýn bu ra - lar da sür me si ka çý nýl maz dýr de di. Tür ki ye O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) Baþ kan Yar dým cý sý ve Ýs tan bul EBBÖ ödülleri MÜSÝAD Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. MÜ SÝ AD ýn e ko no mi basýný ö dül le ri sa hip le ri ni bul du MÜS TA KÝL Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði (MÜ SÝ AD), ta ra fýn dan e ko - no mi ba sý ný ný teþ vik et mek a ma cýy la 2000 yý lýn dan bu ya na dü zen le nen E - ko no mi Ba sý ný Ba þa rý Ö dül le ri nin (EB BÖ) 11.si, Dýþ Ti ca ret ten So rum lu Dev let Ba ka ný Za fer Çað la yan ýn ka týl - dý ðý bir ö dül tö re ni i le sa hip le ri ni bul - du. MÜ SÝ AD Ge nel Mer ke zi nde ger - çek le þen tö ren de 13 ö dül sa hip le ri ni bu lur ken, EB BÖ nün en pres tij li ö dül - le rin den o lan MÜ SÝ AD Ö zel Ö dü lü bu yýl, ký sa za man i çe ri sin de 97 ül ke ye dýþ ge zi dü zen le ye rek Tür ki ye nin dýþ ti ca re ti nin ge liþ me sin de ö nem li bir rol oy na yan Dýþ Ti ca ret ten So rum lu Dev - let Ba ka ný Za fer Çað la yan a ve ril di. 150 ye ya kýn ha be rin de ðer len di ril di ði ya rýþ ma nýn ö dül tö re nin de, Yý lýn E ko - no mi Ha be ri nde Sa bah Ga ze te si nden Ke rim Ül ker, Yý lýn Re el Sek tör Ha be - ri nde Ra di kal Ga ze te si nden Ha cer Bo ya cý oð lu, Yý lýn A raþ týr ma Ha be - Marmara Grubu Vakfý'nýn düzenlediði '14. Avrasya Ekonomi Zirvesi" WOW Otel'de gerçekleþtiriliyor. Mar ma ra Gru bu Vak fý Baþ ka ný Ak kan Su ver ri nde, Tür ki ye Ga ze te si nden Mus ta fa Se zer, Yý lýn E ko no mi Rö por ta jý nda Ta raf Ga ze te si nden Ne þe Dü zel, Yý lýn Ku lis Ha be ri nde Ye ni Þa fak tan Der ya Coþ kun, Yý lýn E ko no mi Ya za rý da lýn da Za man ve Dün ya Ga ze te si nde ya zan Mu rat Yü lek, Yý lýn E ko no mi Prog ra - mý nda TRT Ha ber ka na lýn da ki E ko - no mi A jan da sý prog ra mý i le Se da Ak - bay, Yý lýn E ko no mi Der gi si Ko bi e for, Yý lýn Ýn ter net Si te si HT E ko no mi (e - ko no mi.ha ber turk.com), EB BÖ Jü ri Ö dü lü nü Hür ri yet Ga ze te si nden Va - hap Mun yar, MÜ SÝ AD Teþ vik Ö dü - lü nü Ül ke TV, MÜ SÝ AD Ö zel Ö dü - lü nü Blo om berg HT Te le viz yo nu al - dý. Prog ram da, jü ri de yer a lan ü ye ler i - le ö dül tö re ni ne des tek le yi ci o lan A - VE A, A jans press ve Cre o Sa at e bi rer pla ket tak dim e dil di. Ö dül tö re ni ne ga ze te mi zi tem si len Ye ni As ya Med ya Grup Ge nel Mü dü rü Re cep Taþ cý da ka týl dý. Ü mit Ký zýl te pe / Ýstanbul Sa na yi O da sý Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ta nýl Kü çük te, ta ri hi Ý pek Yo lu nun can lan dý rýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Kü çük, Ba rýþ, de mok ra si, is tik rar ve re fa hý ya ka la mýþ bir Av ras ya he pi mi zin ge le ce ði nin te mi na tý dýr ve böy le bir ge le cek i çin hep bir lik te ça lýþ ma mýz ge rek mek te dir de di. Tür ki ye Ýh ra cat çý lar Mec li si (TÝM) Baþ ka ný Meh met Bü yü - kek þi de, Tür ki ye nin 2023 yý lýn da 500 mil yar do lar ih ra - cat yap ma sý ný a maç la dýk la rý ný ve bu nun i çin ça lýþ týk la rý ný an lat tý. Tür ki ye Kü çük ve Or ta öl çek li iþ let me ler, Ser - best Mes lek Men sup la rý ve Yö ne ti ci ler Vak fý (TÖS YÖV) Baþ ka ný Yal çýn Sön mez i se e ko no mik bü yü me nin ve kal kýn ma nýn te me li o la rak KO BÝ le ri gör dük le ri ni, de - mok ra si nin de a sýl da ya na ðý ol duk la rý ný an lat tý. Ýþ-Kur dan 10 bin ki þi ye iþ müj de si TÜR KÝYE Ýþ Ku ru mu (ÝÞ KUR) bu yýl, iþ bul ma güç lü ðü çe ken 10 bin ki þi yi ka de me li o la rak as ga rî üc ret le is tih - dam et me ye baþ la dý. Ýlk 4 ay da 2 bin 633 ki þi is tih dam e dil di. Ku rum, bu ki þi le ri sa de ce ça lýþ týr mak la kal mý yor ay ný za man da mes lek sa hi bi de ya pý - yor. Ýþ-Kur, top lum ya ra rý na ça lýþ ma pro je le ri ne tah sis et ti ði ö de ne ðin ta - ma mý ný bu yýl a ðaç lan dýr ma ve çev re dü zen le me si ne a yýr dý. Ge çi ci bir is tih - dam mo de li o lan, Top lum Ya ra rý na Ça lýþ ma Prog ram la rý (TYÇP) i le ÝÞ - KUR, iþ bul ma güç lü ðü i çe ri sin de o lan iþ siz le rin u mu du ol du. TYÇP de e ði - tim se vi ye si dü þük, mes lek sa hi bi ol - ma yan, hü küm lü gi bi bir yer de iþ bul - ma sý zor, ö zür lü o lan ki þi le rin ter cih e dil me si yüz le ri gül dü rü yor. Ku rum bu yýl 41 mil yon 640 bin TL ö de nek a - yý ra rak 81 il de be le di ye mü ca vir a lan - la rý dý þýn da ki a lan lar da çev re dü zen le - me si yap ma ya baþ la dý. Yýl i çin de top - lam 10 bin ki þi nin 6 ay sü rey le is tih - dam e di le ce ði pro je de bu yý lýn ilk 4 a - yýn da 2 bin 633 ki þi is tih dam e dil di ve çe þit li il ler de 174 TYÇP uy gu lan dý. Ge çi ci iþ çi ler ça lýþ tý rýl mak la kal mý yor ay ný za man da Çev re ve Or man Ba kan - lý ðý i le iþ bir li ði i le to hum dan fi de ye tiþ - tir me ye, a þý la ma dan bu da ma ya ka dar te o rik ve uy gu la ma lý e ði tim ve ri le rek mes lek sa hi bi ya pý lý yor. Bu e ði ti mi a - lan lar fi dan cý lýk sek tö rün de ko lay ca iþ bu la bi li yor. Sa kar ya / cihan Otomotiv'de ey lem pla ný a çýk la ný yor n SA NA YÝ ve Ti ca ret Ba ka ný Ni hat Er gün, Tür ki ye O to mo tiv Sek tö rü Stra te ji Bel ge si ve Ey lem Pla ný ný bu gün Ýs tan bul da a çýk la ya - cak. Bel ge de, Ar-Ge alt ya pý sý ný i yi leþ - tir mek, þir ket le rin ta sa rým, ü re tim, mar ka laþ ma be ce ri ve ka pa si te le ri ni ar ttýr mak, o to mo tiv sek tö rün de iç ve dýþ pa zar la rý ge liþ tir mek, hu ku kî ve i - da ri dü zen le me le ri i yi leþ tir mek, fi zi kî alt ya pý yý ge liþ tir mek þek lin de tesbit e di len beþ he def ye ri a lý yor. Tür ki ye O to mo tiv Sek tö rü Stra te ji si nin ge - nel a ma cý ný ve he def le ri ger çek leþ - tir mek i çin Türk O to mo tiv Sek tö rü - nün güç lü ve za yýf yön le ri i le sa hip ol du ðu fýr sat lar, kar þý kar þý ya kal dý ðý teh dit ler göz ö nün de bu lun du ru la - rak ha zýr la nan he def le re yö ne lik 27 ey lem be lir len di. Ýs tan bul / ci han Fiyatý düþünce doma tes salça oldu n AN TAL YA NIN Dem re il çe sin de, do - ma tes fi yat la rý dü þün ce ü re ti ci ler ü rün - le ri ni sal ça fab ri ka la rý na sat ma ya baþ la - dý. Ge çen yýl ay ný dö nem de top tan da ki lo su 2-2,20 li ra a ra sýn da sa tý lan sal - kým do ma tes, Dem re Top tan cý Ha - li nde bu yýl ku ruþ a ra sýn da a lý cý bu lu yor. Yi ne Dem re nin ö nem li ü rün - le rin den o lan kok teyl do ma te si i se, ge - çen yýl ki lo su 2,80 TL den sa tý þa su nu - lur ken, bu yýl 1,5 TL den iþ lem gö rü yor. Da ha ye ni se zo nun ba þýn day ken do ma - tes fi yat la rý nýn bu ka dar düþ me si kar þý - sýn da þa þý ran ü re ti ci ler, ü rü nü sal ça fab - ri ka la rý na ki lo su ku ruþ tan sa tý yor. Du ru mu va him o la rak ni te len di ren Dem re Ko mis yon cu lar Der ne ði Baþ ka ný Fah ri Du ran, bu nun se be bi ni do me tes ü re ti min her yýl art ma sý, tü ke ti min i se a - zal ma sý na bað la dý. An tal ya / a a GAP illerinin ihracatýnda artýþ n GAP il le ri nin ih ra ca tý, bu yý lýn ilk çey re ðin de (O cak-mart) ge çen ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 32 art tý. Tür ki ye Ýh ra cat çý lar Mec li si (TÝM) ih ra cat ve - ri le ri ne gö re, GAP böl ge sin de yer a lan A dý ya man, Bat man, Di yar ba kýr, Ga zi - an tep, Ki lis, Mar din, Si irt, Þan lý ur fa ve Þýr nak il le rin den O cak-mart 2011 dö - ne min de top lam 1 mil yar 516 mil yon 339 bin 13 do lar lýk ih ra cat ya pýl dý. Böl - ge ih ra ca tý O cak-mart 2011 dö ne min - de ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 32 art tý. Böl ge nin O cak-mart 2010 dö ne mi ih ra ca tý 1 mil yar 151 mil yon 581 bin 54 do lar o la rak ger çek - leþ miþ ti. Böl ge ih ra ca tý nýn yüz de 72 si - ni, böl ge nin sa na yi ve ti ca ret mer ke zi ko nu mun da bu lu nan Ga zi an tep tek ba þý na ger çek leþ tir di. Ga zi an tep / a a TTK'yý za rar dan kur tara cak teklif n TÜR KÝ YE Taþ kö mü rü Ku ru mu (TTK) Ge nel Mü dü rü Bur han Ý nan ýn ye ni is tih dam e di le cek ma den ci le rin ü re ti mi ne gö re ma aþ ö ne ren pro je siy - le, 1 iþ çi nin gün de çý kar dý ðý kö mür mik ta rý 650 ki log ram dan 1200 ki log - ra ma u la þýr sa ku ru mun za rar dan kur - tul ma sý plan la ný yor. Ye ni is tih dam e - di le cek ma den ci le re ü ret tik le ri kö mü - rün bel li o ra ný nýn üc ret o la rak ve ri lip ve rim li li ðin ar ttý rýl ma sý a maç la ný yor. Ge nel Mü dür Ý nan, bir ma den ci nin gün de 1000 ki log ram ü ret me si du ru - mun da ay da e li ne 1800 li ra ge çe ce ði - ni, ay rý ca dev let ik ra mi ye si de ö de ne - ce ði ne dik ka ti çe kerek, "Kö mü rün sa - týþ fi ya tý 150 li ra ol du ðun da ki þi ba þý na 1200 ki log ram ü re tim de ku rum za rar - dan kur tu lu yor dedi. Zon gul dak / a a

12 12 Ý LAN Y Davacý TEÝAÞ Genel Müdürlüðü vekili Av. Ali ÇAKIR tarafýndan davalýlar; 2011/73 E. Sümeyya Akyüz 2011/74 E. Þükriye Altunay 2011/75 E. Kemal Esen 2011/76 E. Necati Ertenü 2011/77 E. Murat Akyüz 2011/78 E. Hüseyin Çývgýn 2011/79 E. Fatma Adýgüzel, Tülay Adýgüzel(Altun), Ünal Adýgüzel, Kemal Adýgüzel 2011/80 E. Sevim Takas, Veli Tekeli, Erol Tekeli, Fatma Tekeli, Ali Tekeli, Perihan Bilir (Tekeli), Mustafa Tekeli, Filiz Tekili, Ferya Gök(Tekeli), Ayhan Tekeli, Neriman Kavak(Tekeli), Cüneyt Tekeli, Yeter Korkmaz(Tekeli). 2011/81 E. Harun Marangoz 2011/82 E. Fatma Refia Akan 2011/83 E. Derya Toprak, Ýlyas Toprak, Meryem Toprak, Rafiye Toprak, Ümit Can Toprak, Yasemin Toprak. 2011/84 E. Leman Gönültaþ 2011/85 E. Emine Yeter, Raziye Öncül. 2011/86 E. Elif Barut, Sultan Yaldýz. 2011/88 E. Ýsa Müfit Mutlu 2011/89 E. Ýsa Tecim 2011/90 E. Faruk Ateþ 2011/91 E. Dilek Can 2011/92 E. Durmuþ Altun aleyhlerine açýlan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasýnda verilen ara kararý gereðince; Dosya No: Ýlçesi Köyü Mevkii Ada/Parsel No Daimi Ýrtifak alaný Direk veri alaný 2011/73 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1120 parsel 1132,83 m /74 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1119 parsel 1176,52 m /75 E. Torbalý Demirci parsel 1571,36 m /76 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1184 parsel 2765,82 m 2 63,38 m /77 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1172 parsel 229,16 m /78 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1122 parsel 1311,73 m /79E. Torbal Türkmenköy Darýtarlasý parsel 915,41 m ,16 m /80 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1125 parsel 1137,08 m /81 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1121 parsel 901,40 m /82 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý ,81 m ,91 m ,83 m parsel 558,12 m m m /83 E. Torbal Pancar Çiftlik 315 ada 13 parsel 2967,16 m /84 E. Torbalý Demirci Kuyuçukuru 477 parsel 2503,531 m /85 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1181 parsel m /86 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1131 parsel 675,25 m 2 0,35 m /88 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1132 parsel 304,58 m /89 E. Torbalý Türkmenköy Havuzpýnarý 2609 parsel 5028,52 m m /90 E. Torbalý Türkmenköy Havuzpýnarý 1369 pa 3076,13 m /91 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1110 parsel 1193,45 m /92 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1116 parsel 1489,73 m no'lu taþýnmazlarýn TEÝAÞ Genel Müdürlüðü adýna 4650 sayýlý yasa ile deðiþik 2942 sayýlý kamulaþtýrma kanununun 10. maddesi uyarýnca kamulaþtýrýlmasý talep edilmiþ olup ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde; a) Kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açabileceði, b) Maddi hatalara karþý adli yargýda düzeltim davasý açabileceði, c) Bu tür davalarda husumetin TEÝAÞ Genel Müdürlüðü aleyhine yöneltileceði, d) Mahkemece tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Ziraat Bankasý Torbalý Þubesi'ne yatýrýlacaðý, e) Davalýlarýn konuya ve taþýnmazýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerini ilanýn yapýldýðý tarihten itibaren 10 gün içinde Mahkemeye bildirmeleri gerektiði, f) Yukarýda adý geçen davalýlarýn tarihinde saat:09:00'da yapýlacak duruþmaya gelmedikleri veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde yargýlamaya yokluklarýnda devam edileceði ve karar verileceði hususu ilan olunur B: TORBALI 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Davacý TEÝAÞ Genel Müdürlüðü vekili Av. Ali ÇAKIR tarafýndan davalýlar; 2011/72 E. Özen Özlokman 2011/73 E. Süleyman Baþpýnar 2011/74 E. Ýsmet Erdal 2011/75 E. Kerem Teymuri 2011/76 E. Orhan Efeoðlu 2011/77 E. Hüseyin Uyar 2011/78 E. Hüseyin Gümüþoðlu 2011/79 E. Nazike Turan, Mustafa Turan, Semra Ateþli, Hatice Altýnay, Zübeyde Altýnay. 2011/80 E. Hüseyin Gümüþoðlu, Fatma Saylýk(Yýlmaz), Ali Gümüþoðlu, Mehlika Gümüþoðlu, Mustafa Gümüþoðlu. 2011/81 E. Hüseyin Ýnce, Zeynep Ýnce. 2011/82 E. Metin Türkel 2011/83 E. Mehmet Uyar 2011/84 E. Mediha Cevheroðlu, Ahmet Haluk Cevheroðlu, Mehmet Faruk Cevheroðlu, Sait Tarýk Cevheroðlu, Nevin Hülya Yalçýnkaya, Pervin Leyla Özülker. 2011/85 E. Hüseyin Uyar 2011/86 E Ýmran Elsen 2011/87 E. Ahmet Kulaksýz, Halil Kulaksýz, Nuray Kulaksýz. 2011/88 E. Arif Can, Þaduman Can, Tansu Can. 2011/89 E. Ahmet Altýntaþ, Hatice Gürkan, Mazlume Demirel, Melek Altýntaþ, Nazile Altýntaþ, Özcan Altýntaþ. 2011/90 E. Elif Aka, Fatma Aka, Günay Aka, Mehmet Ýrfan Aka, Musa Aka, Muharrem Aka, Ayþe Aka (Tunç). 2011/91 E. Ayþe Kýrca, Ömer Kutlu, Süleyman Kutlu. 2011/92 E. Abdül Ýnce, Ayþe Ýnce, Fatma Ýnce aleyhlerine açýlan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili davasýnda verilen ara kararý gereðince; Dosya No: ilçesi Köyü Mevkii Ada/Parsel No Daimi Ýrtifak alaný Direk veri alaný 2011/72 E. Torbal Türkmenköy Darýtarlasý 1115 parsel 1459,97 m /73 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1128 parsel 1078,89 m /74 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý parsel 1888,57 m ,76 m /75 E. Torbalý Pancar Çiftlik 2628 parsel 862,79 m /76 E. Torbalý Yoðurtçular Deðirmenyolu 85 parsel 2307,93 m /77 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1118 parsel 1367,16 m /78 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1177 parsel 895,58 m /79 E. Torbalý Demirci Kuyuçukuru 478 parsel 1994,88 m /80 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1180 parsel 1465,23 m /81 E. Torbalý Pancar Çiftlik 315 ada 8 parsel 785,39 m /82 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1126 parsel 1163,19 m /83 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1117 parsel 1183,66 m /84 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý parsel 744,39 m 2-634,12 m /85 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1183 parsel 2850,23 m 2 336,62 m /86 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý 1127 parsel 1207,86 m /87 E. Torbalý Pancar Çiftlik 315 ada 14 parsel 336,29 m /88 E. Torbalý Pancar Çiftlik 315 ada 5 parsel 1034,33 m /89 E. Torbalý Türkmenköy Darýtarlasý parsel 913,32 m ,48 m m /90 E. Torbalý Pancar Çiftlik 315 ada 12 parsel 2428,35 m /91 E. Torbalý Türkmenköy Havuzpýnarý 1363 parsel 10377,88 m m /92 E. Torbalý Pancar Çiftlik 315 ada 11 parsel 85,77 m no'lu taþýnmazlarýn TEÝAÞ Genel Müdürlüðü adýna 4650 sayýlý yasa ile deðiþik 2942 sayýlý kamulaþtýrma kanununun 10. maddesi uyarýnca kamulaþtýrýlmasý talep edilmiþ olup ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde; a) Kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açabileceði, b) Maddi hatalara karþý adli yargýda düzeltim davasý açabileceði, c) Bu tür davalarda husumetin TEÝAÞ Genel Müdürlüðü aleyhine yöneltileceði, d) Mahkemece tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Ziraat Bankasý Torbalý Þubesi'ne yatýrýlacaðý e) Davalýlarýn konuya ve taþýnmazýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerini ilanýn yapýldýðý tarihten itibaren 10 gün içinde Mahkemeye bildirmeleri gerektiði, f) Yukarýda adý geçen davalýlarýn tarihinde saat: 09:00'da yapýlacak duruþmaya gelmedikleri veya kendilerini bir vekil temsil ettirmedikleri takdirde yargýlamaya yokluklarýnda devam edileceði ve karar verileceði hususu ilan olunur B: TORBALI 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ'NDEN ÝLAN E sas No : 2010/739, 740, 741, 743, 747, 660, 656, 663, 662, 661, 738, 650, 645, 695, 665, 664, 653, 712, 655, 711, 742 E sas. Da va cý KAN DI RA GI DA ÝH TÝ SAS OR GA NÝ ZE SA NA YÝ BÖL GE SÝ ve ki li Av. Ok tay KÖ SE ta ra fýn dan da va lý lar a ley hi ne a çýl mýþ bu lu nan ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes cil da va sýn da, a þa ðý da par sel nu ma ra sý ve m 2 'si ya zý lý, ka mu laþ tý rýl ma sý na ka rar ve ri len ta - þýn maz lar i le il gi li o la rak ön ce lik le 2942 Sa yý lý Ka nu nun 8. mad de si ne gö re pa zar lýk la sa - týn al ma u su lü de nen miþ an cak an laþ ma sað la na ma mýþ ol du ðun dan, ay ný Ka nun'un 10. mad de si ge re ðin ce Mah ke me miz'de ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va a çýl mýþ ol du ðun dan, /739 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1512 par - sel de da va lý TÜR KAN KA RA CA, NUR TEN ÞAÞ TIM, NUR TEN GÜL PI NAR, AY TEN TÜR - KAN, BÝ ROL A KAY, HAV VA TOK TAÞ a dý na ka yýt lý 1763 m 2 a lan lý ta þýn maz /740 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1360 par - sel de da va lý AB DU RAH MAN ÇA KAL, ÜM MÜ HA NÝ AK KA YA, AV NÝ ÇA KAL, MEH MET ÇA - KAL a dý na ka yýt lý 7470 m 2 a lan lý ta þýn maz /741 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1225 par - sel de da valý FAH RÝ O NAT, SA MÝ O NAT, MEH MET O NAT, NU RÝ YE YÜ CE, ÞÜK RÝ YE KOÇ a dý na ka yýt lý 2206 m 2 a lan lý ta þýn maz /743 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1314 par - sel de da va lý TÜR KAN KA RA CA, NUR TEN ÞAÞ TIM, NUR TEN GÜL PI NAR, AY TEN TÜR - KAN, BÝ ROL A KAY, HAV VA TOK TAÞ a dý na ka yýt lý 961 m 2 a lan lý ta þýn maz /747 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1340 par - sel de da va lý A LÝ ÞA HÝN, HA TÝ CE YÝ ÐÝT, TÜ LAY YÝ ÐÝT, AL TAN YÝ ÐÝT a dý na ka yýt lý 5446 m 2 a lan lý ta þýn maz /660 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 751 par - sel de da va lý A LÝ ÞA HÝN a dý na ka yýt lý 7658 m 2 a lan lý ta þýn maz /656 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1421 par - sel de da va lý ÝB RA HÝM YEL MER a dý na ka yýt lý 963 m 2 a lan lý ta þýn maz /663 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 828 par - sel de da va lý RI FAT DO ÐAN, RE CEP DO ÐAN a dý na ka yýt lý 1762 m 2 a lan lý ta þýn maz /662 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1209 par - sel de da va lý BAH RÝ YE O NAT a dý na ka yýt lý 6657 m 2 a lan lý ta þýn maz /661 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 871 par - sel de da va lý A LÝ ÞA HÝN a dý na ka yýt lý 761 m 2 a lan lý ta þýn maz /738 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 765 par - sel de da va lý DAY RÝ YE AK YÜ REK, FÝT NAT Ö ZER a dý na ka yýt lý 4467 m 2 a lan lý ta þýn maz /650 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1326 par sel de da va lý BAH RÝ YE O NAT a dý na ka yýt lý 1602 m 2 a lan lý ta þýn maz /645 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 768 par - sel de da va lý MEH MET A KÝF BA ÞOÐ LU a dý na ka yýt lý 5920 m 2 a lan lý ta þýn maz /695 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1239 par sel de da va lý ÞÜK RÜ YÝ ÐÝT, FÝK RÝ YÝ ÐÝT, FÝK RÝ YE A ÞUT(YÝ ÐÝT), ÝS MET YÝ ÐÝT a dý na ka - yýt lý 2366 m 2 a lan lý ta þýn maz /665 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 895 par - sel de da va lý A LÝ YA VAÞ a dý na ka yýt lý 1001 m 2 a lan lý ta þýn maz /664 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1264 par sel de da va lý RI FAT DO ÐAN, RE CEP DO ÐAN a dý na ka yýt lý 5560 m 2 a lan lý ta þýn maz /653 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 766 par - sel de da va lý SE LA MÝ A TI CI a dý na ka yýt lý 2433 m 2 a lan lý ta þýn maz /712 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1385 par - sel de da va lý FA ÝK U ÐUR LU a dý na ka yýt lý 3564 m 2 a lan lý ta þýn maz /655 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü, 1457 par - sel de da va lý ÝB RA HÝM YEL MER a dý na ka yýt lý 281 m 2 a lan lý ta þýn maz /711 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz Kö yü,1513 par - sel de da va lý ÝS MET DE NÝZ a dý na ka yýt lý 535 m 2 a lan lý ta þýn maz /742 E sa sý mýz da ka yýt lý, Ko ca e li i li, Kan dý ra Ýl çe si Ko ca kay maz. Kö yü, 1359 par sel de da va lý GÜL TE KÝN GENÇ a dý na ka yýt lý 8936 m 2 a lan lý ta þýn maz Ka mu laþ týr ma Ka nu nu nun 10 ve 14. Mad de le ri ge re ðin ce, ka mu laþ týr ma bel ge le ri nin ve di lek çe nin da va lý ya (hak sa hi bi ne ) teb li ðin den i ti ba ren 30 gün i çin de (teb lið ya pý la - ma ya na i lan ta ri hin den i ti ba ren) il gi li le rin ka mu laþ týr ma iþ lem le ri ne kar þý i da ri yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a çý la bi le ce ði, a çý la cak da va - lar da hu su me tin Kan dý ra Gý da Ýh ti sas Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si'ne yö nel til me si hu su su, ya sal sü re i çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn da - va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka rarý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak dir - de ka mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me miz ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz ma lýn, ka mu laþ týr ma ya pan Kan dý ra Gý da Ýh ti sas Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si a dý na tes cil e di le ce ði, mah ke me miz ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be - de li nin hak sa hip leri a dý na Kan dý ra Zi ra at Ban ka sý Þu be si'ne ya týr tý la ca ðý, ko nu ya ve ta - þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin teb lið ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çin de Mah ke me mi ze ya zý lý o la rak bil di ril me si ge rek ti ði hu su su Ý LAN o lu nur. B: T. C. KANDIRA ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) KAMBÝYO SENETLERÝ ÜZERÝNDE HACÝZ YOLU ÝLE YAPILACAK TAKÝPLERDE ÖDEME EMRÝ DOSYA NO : 2009/2 E. ALACAKLI : TÜRKÝYE HALK BANKASI A.Þ. VEKÝLÝ : Av. B. Banu KOCATAÞ - Av. Aysel VARER AKÇA Halaskargazi Cd. No: 53 K: 6 Harbiye/ÝSTANBUL BORÇLU : 1- AKÝF DENÝZCÝ Altýnkum Mah. Burcukent Sitesi Akçay- Ayvalýk- Balýkesir 2- AYSEL DENÝZCÝ Altýnkum Mah. Burcukent Sitesi Akçay- Ayvalýk- Balýkesir BORÇ MÝKTARI : Fazlaya iliþkin talep haklarýmýz saklý kalmak kaydýyla; ,00-TL (*)Asýl Alacak 7.109,14 - TL Ýþlemiþ Faiz( arasý iþ. %27 or.da res. faizi) 223,50 -TL %3 Komisyon 100,00 -TL Protesto masrafý + 160,00-TL ÝHV Ücreti ,64- TL Ban ka a la ca ðý nýn a sýl a la ca ða ta kip ta ri hin den i ti ba - ren iþ le ye cek % 27 o ra nýn da re es kont fa i zi (ta kip ta ri hin den son ra re es kont fa iz o ra ný art tý ðý tak tir de ar tan o ran da he sap lan ma sý) ic ra gi der le ri ve ve kâ let üc re ti i le bir lik te tah si li ta le bi dir. (*) Akif Denizci nolu senet sebebiyle toplam alacaðýn ,05-TLlik kýsmýndan ve ,00-TL anaparanýn faiz ve ferilerinden, (**) Aysel Denizci nolu senet sebebiyle toplam alacaðýn ,59-TLlik kýsmýndan ve TL a na pa ra nýn fa iz ve fe ri le rin den ta kip þart la rý i le so rum lu dur. Yu ka rý da ya zý lý a la ca ðýn tah si li i çin a ley hi ni ze ya pý lan ic ra ta ki bin de, ad re si ni ze gön de - ri len Ör nek 10 no lu ö de me em ri teb lið e di le me miþ ve za bý ta tah ki ka tý ne ti ce sin de de ye - ni ad re si niz tes pit e di le me di ðin den ö de me em ri nin i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Ýþ bu ö de me em ri nin ga ze te de ya yý mý mü te a kip 25 gün i çe ri sin de yu ka rý da ya zý lý a la - ca ðýn dos ya mý za ö den me si, ta kip müs te ni di se ne din Kam bi yo vas fýn da ol ma dý ðý ve ya se net al týn da ki im za nýn si ze (borç lu ya) a it ol ma dý ðý ya hut a la ca ðýn it fa ve ya ih mal e dil - di ði ya da za ma na þý mý na uð ra dý ðý, ya hut Ýc ra Mü dür lü ðü mü zün yet ki si ne o lan i ti ra zý ný zý 20 gün i çin de Ýc ra Tet kik Mer ci i Ha kim li ði ne i ti raz bu hu sus ta is tih sal e di le cek ka ra rýn Ýc ra Mü dür lü ðü mü ze ib raz e dil me si, se net al týn da ki im za nýn hak sýz ye re in kâr e dil me si (borç lu ta ra fýn dan) ha lin de ta kip ko nu su a la ca ðýn % 10 nis pe tin de pa ra ce za sý na mah - kûm e di le ce ði niz, borç ö den mez ve be lir ti len sü re i çe ri sin de i ti ra zýn ka bul e dil di ði ne da ir ka rar ib raz e dil me di ði tak tir de ceb ri ic ra ya de vam e di le ce ði, borç ö den me di ði tak tir de 25 gün i çin de mal be ya nýn da bu lu nul ma sý (borç lu ta ra fýn dan) ve ya ha ki ka te ay ký rý be - yan da bu lu nul ma sý ha lin de ha pis le ce za lan dý rý la ca ðý nýz teb lið ve ih tar o lu nur. B: T.C. ÝSTANBUL 7. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLANEN TEBLÝGAT Sayý: 2010/537 Esas. 01/03/2011 Davacý, Veysi TURGUT vekili Av. Yusuf Þanlý tarafýndan hasýmsýz olarak Mahkememize açýlan Mirasçýlýk Belgesi Ýstemi davasýnýn yapýlan yargýlamasý sonucunda Erzurum Ýli Yakutiye Ýlçesi Muratpaþa Mahallesi C: 50, H: 163'de nüfusa kayýtlý olarak bulunduðu sýrada 22/04/1976 yýlýnda dul olarak ölen Battal ve Binnaz'dan olma 1890 d.lu Fatma TUTAL'ýn Mahkememizce yapýlan araþtýrmalar sonucunda, mirasçýsý bulunmadýðýndan Medeni Kanun 594. maddesi gereðince Miras býrakanýn mirasçýlýk sýfatlarýný mahkememize bildirmeleri, aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davasý açma hakký saklý kalmak üzere mirasýn Medeni kanun 501. maddesi gereðince Devlete geçeceði hususu ilan olunur. B: T. C. ERZURUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ E SAS NO: 2010/1421 Da va cý KA SIM ÝL GEÇ ta ra fýn dan da va lý Hý dýr Ký lýç a ley - hi ne a çý lan me ni mü da ha le da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý - la ma sý sý ra sýn da ve ri len a ra ka ra rý ge re ðin ce; Da va lý Hý dýr Ký lýç'ýn tüm a raþ týr ma la ra rað men ad re si tes pit e di le me di ðin den ve ken di si ne da va di lek çe si nin i - lan yo lu i le teb li ði ne ka rar ve ril di ðin den, da va ko nu su Er - zin can i li, Mer kez Ýl çe si, Cum hu ri yet ma hal le si, Ars lan lý mev ki i, 886 a da, 250 par sel no lu ta þýn maz ü ze rin de me - ni mü da ha le da va sý na i liþ kin da va di lek çe si ö ze ti da va lý Hý dýr Ký lýç'a teb lið ma hi ye tin de o lup du ruþ ma nýn a tý lý bu - lun du ðu gü nü sa at 10.05'de du ruþ ma da ha zýr bu lun ma sý ve ya ken di si ni bir ve kil i le tem sil et tir me si, ak si hal de yar gý la ma ya yok lu ðun da de vam e di le rek ka rar ve ri le ce ði i la nen teb lið o lu nur B: ERZÝNCAN SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2010/838 Esas. KARAR NO: 2011/79 Davacý SERPÝL KARAKURT tarafýndan mahkememizde açýlan Nüfusta Ýsim Tashihi davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM: Davacýnýn davasýnýn KABULÜ ÝLE Buna göre; Artvin ili, Hopa ilçesi, Sugören cilt 30, hane 114, BSN 105'de nüfusa kayýtlý Hüsamittin ve Nuriye kýzý, Gölbeyli 25/04/1964 doðumlu TC kimlik numaralý Serpil KARAKURT'un nüfus kayýtlarýnda "Serpil" yazan ismine Nisan isminin eklenerek isminin "SERPÝL NÝSAN" olarak DÜZELTÝLMESÝNE karar verilmiþ olup teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 15/03/ B: ÜNYE 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN SA YI: 2010/1128 E. Da va cý Bil gi Çað la yan ta ra fýn dan da va lý Sýt ký Çað la yan a ley hi ne a çý lan bo þan ma da va sý nýn a ra ka rarý ge re ðin ce; Da va lý Sýt ký Çað la yan'a da ve ti ye teb lið e di le me di ðin - den ve za bý ta tah ki ka tý na rað men ad re si tes pit e di le me - di ðin den da va di lek çe si nin i la nen teb li ði ne ka rar ve ril - miþ tir. Da va cý, da va lýy la 2004 yý lýn da ev len dik le ri ni, i ki ço cuk - la rý nýn ol du ðu nu, da va lý yý bu la ma dýk larý ný, e vi ve ço cuk - la rý ih mal et ti ði ni be lir te rek þid det li ge çim siz lik ne de niy - le bo þan ma larý na, müþ te rek ço cuk la rýn ve la yet le ri nin ken di si ne ve ril me si ni, ken di i çin 300 TL ted bir- yok sul luk i le ço cuk lar i çin ay rý ay rý 300'er TL ted bi r-iþ ti rak na fa ka sý is te di ði ni,ayrý ca TL mad di i le TL ma ne vi ö den ce nin da va lý dan tah si li ne ka rar ve ril me si ni is te miþ ol mak la, da va lý nýn 15/06/2011 gü nü sa at 11:15'de du ruþ - ma da ha zýr bu lun ma sý, ak si tak tir de yok lu ðun da yar gý la - ma ya pý la rak ka rar ve ri le ce ði hu su su da ve ti ye ye ri ne ge - çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 08/04/ B: T. C. ÝZMÝR 3. AÝLE MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2011/59 Esas. KARAR NO: 2011/307 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Erzurum ili, Aþkale ilçesi, Yeni Mahalle mah/köy nüfusuna kayýtlý Veli oðlu, 1925 doðumlu HÜSEYÝN TANIÞMAN hacir altýna alýnarak, kendisine kýzý 1974 doðumlu ARÝFE TANIÞMAN VASÝ OLARAK ATAN- MIÞTIR. Ýlan olunur. B: T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2010/436 KA RAR NO: 2010/464 Da va cý Hý dýr Ya vu zak ta ra fýn dan Nü fus mü dür lü ðü a - ley hi ne Mah ke me miz de a çý lan Ad de ðiþ tir me da va sý so - nun da: Mah ke me mi zin ta rih, 2010/464 ka rar sa yý lý i la mý i le "HI DIR" o lan a dý nýn "AR DA" o la rak de ðiþ ti ril me - si ne ka rar ve ril miþ tir. Du yu ru lur B: T. C. KADIKÖY 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ 2010/1513 Vas. Ta yi ni. Mah ke me miz ce ve ri len 01/03/2011 ta rih, 2010/1513 E., 2011/243 K. sa yý lý ka rar i le Ah met ve Nu ri ye'den ol ma, 01/07/1929 d.lu, SA Ý ME GÖ - NENÇ'in TMK'nun 405. mad - de si ge re ðin ce VE SA YET AL - TI NA A LI NA RAK TMK 419. mad. ge re ðin ce ken di si ne ký zý Na zif ký zý, 1960 d.lu, DÝL HAN SÜ ER va si o la rak ta yin e dil - miþ tir. 03/03/ B: T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ÝLAMSIZ TAKÝPLERDE ÖDEME EMRÝ DOSYA NO : 2009/7466 E. ALACAKLI : TÜRKÝYE HALK BANKASI A.Þ. VEKÝLÝ : Av. B. Banu KOCATAÞ - Av. Aysel VARER AKÇA Halaskargazi Cd. No: 53 K: 6 Harbiye/ÝSTANBUL BORÇLU : TUFAN GÖKÇE Mehmet Ali ALTUN CAD. No: 71 / A Akdere Mamak / ANKARA BORÇ MÝKTARI : 3.085,00-TL Asýl Alacak + 487,83-TL Ýþlemiþ Faiz ( ) 3.819,83 -TL Toplam alacaðýn takip tarihinden itibaren a - sýl a la ca ða iþ le ye cek yýl lýk % 25 ti ca ri te mer rüt fa i zi, fa i ze gö re ka de me li o la rak he sap la - na cak o ra nýn da fa i zi i le bir lik te, ic ra mas raf la rý ve ve kâ let üc re ti nin borç lu lar dan müþ te - re ken ve mü te sel si len, tah sil de te ker rür ol ma mak kay dýy la tah si li em ri dir. BK 105 u ya - rýn ca fa i zi a þan za rar ve fa iz o ran la rýn da mey da na ge le bi le cek ar tý þa i liþ kin hak la rý mýz sak lý dýr. B.K 84/1 u ya rýn ca kýs mi ö de me le rin ön ce lik le fa iz, mas raf ve di ðer fer'i le re mah sup e dil me si ta lep li dir. Faz la ya i liþ kin hak la rý mýz ve de ði þen fa iz o ran la rý i le il gi li ta - lep ve da va hak la rý mýz sak lý dýr. Yu ka rý da ya zý lý a la ca ðýn tah si li i çin a ley hi ni ze ya pý lan ic ra ta ki bin de, ad re si ni ze gön de - ri len Ör nek 49 no lu ö de me em ri teb lið e di le me miþ ve za bý ta tah ki ka tý ne ti ce sin de de ye ni ad re si niz tes pit e di le me di ðin den ö de me em ri nin i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Ýþ bu ö de me em ri nin i lan ta ri hin den i ti ba ren 22 gün i çe ri sin de ö de mez se niz (Te mi nat ver mez se niz) Bor cun ta ma mý na ve ya bir kýs mý na ve ya a la cak lý nýn ta ki bat ic ra sý hak ký na da ir i ti ra zý nýz var sa, 22 gün i çe ri sin de a çýk ça bil dir me niz, bor ca i ti ra zý ný zý ya zý lý ve ya söz - lü o la rak ic ra da i re si ne 22 gün i çe ri sin de ay ný müd det i çe ri sin de 74. mad de ge re ðin ce mal be ya nýn da bu lun ma nýz ak si tak dir de ha pis le ce za lan dý rý la ca ðý nýz, borç ö den mez ve - ya i ti raz e dil mez se ceb ri ic ra ya de vam e di le ce ði ö de me em ri ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i lan ve ih bar o lu nur. B: T. C. ÝSTANBUL 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLANEN TEBLÝGAT TEBRÝK Hayatýn beraberliðine ve saadetine adým atmýþ olan Ömer Faruk ve Gülcan Hanýmefendi'nin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. Çubuk Yeni Asya Okuyucularý TEBRÝK Hayatýn beraberliðine ve saadetine adým atmýþ olan Ömer Faruk Aðabey ve Gülcan Hanýmefendi'nin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. Ýhsan Çalýþkanoðlu, Ömer Dinler, Enes Uyar

13 Yeni Asya-Demokrat Eðitimciler Derneði iþbirliðiyle hazýrlanmýþtýr EÐÝTÝM 13 Millî Eðitim Top lum la rýn en ti pik ö zel li ði mil lî kül tür le ri dir. Mil lî kül tü rü ya þa týp ge liþ ti re cek tarz i se ger çek bir mil lî e ði tim le müm kün dür. Bü tün mil lî de ðer le rin ne sil den ne si le ak ta rýl ma sý, top lum bi rey le ri nin de ði þen ha yat þart la rý na gö re ye tiþ ti ril me si, mil lî e ði ti min baþ lý ca he def le rin den dir. Top lum la rýn var lýk la rý ný sür dü re bil me le ri ve i ler le me si i çin ken di mil lî kül tür le ri ne da ya nan, bir e ði tim po li ti ka sý ta kip et me le ri þart týr. Bu nun i çin uy gu la na cak e ði tim prog ram la rý nýn ül ke þart la rý na, mil le tin mad dî ve ma ne vî de ðer le ri ne uy gun ol ma sý ge rek mek te dir. Bu böy le ol ma dý ðý sü re ce, ya pý la cak bü tün ça lýþ ma lar bo þa gi de cek tir. Ay rý ca, bir çok prob lem le ri de be ra be rin de ge ti re cek tir. Ö zel lik le ül ke miz, bu nun a çýk ve çar pý cý ör nek le riy le do lu dur. Çün kü, bin yýl dýr Ýs lâ mi ye tin bay rak tar lý ðý ný yap mýþ, bü tün dün ya ya in san lýk ve a da let der si ver miþ, bi lim, kül tür ve me de ni yet te ön der lik et miþ bir mil le tin to run la rý o la rak, ne ya zýk ki, ec da dý mý zýn ay ný dü þün ce ve de ðer le ri ni de vam et ti re me mi þiz. Ak si ne o la rak, bü tün bi ri kim le re ö zel lik le dî ni ve ma ne vî de ðer le re sýrt çev ril di ði i çin, git tik çe ge ri le miþ ve yak la þýk yüz yýl dýr bir çok prob lem ler le kar þý kar þý ya ge lin miþ tir. Os man lý nýn son dö nem le rin de baþ la yýp, iç ve dýþ düþ man la rýn da el bir li ðiy le gü nü mü ze ka dar ar ta rak ge len ve hâ lâ ül ke mi zin ba þý ný að rý tan a nar þi ve te rör o lay la rý nýn (son za man lar da or ta ya çý kan Er ge ne kon ve Bal yoz Plan dâ vâ la rý bun lar dan sa de ce bi ri), do la yý sýy la bir çok a lan da ge ri ka lý þý mý zýn te me lin de hep bu ger çek yat mak ta dýr. Þe ref li ta ri hi miz le yoð rul muþ o lan te mel de ðer le ri mi zin dý þýn da ne ka dar pro je ler ü retil miþ, ne ka dar ça lýþ ma ya pýl mýþ sa da, fay da lý ve ka lý cý ol ma mýþ týr. Ak si ne, za man kay bý na ve mil let o la rak de je ne re ol ma mý za yol aç mýþ týr. Çün kü mil let, bün ye si ne uy ma yan, ak si ne ta ma men zýt o lan da yat ma la rý hiç bir za man ka bul len me miþ tir. Bu nun çar pý cý ör nek le rin den bi ri, Cum hu ri ye tin ilk yýl la rýn da köy le re hem öð ret men, hem de ta rým ve sa nat a lan la rýn da reh ber ye tiþ tir mek ga ye siy le a çý lan köy ens ti tü le ri dir. Gö rü nüþ te ül ke kal kýn ma sýn da ö nem li rol oy na ma sý dü þü nü len bu ku ru luþ lar, o za man tek par ti dik ta sýy la i da re e di len ül ke mi zin ba þý na be lâ ol muþ tur. Öy le ki, ik ti dar par ti si CHP nin res mî or ga ný gi bi fa a li yet gös te ri yor du. Ay rý ca bu ra lar da mil le tin di ni ve ah lâ kýy la a lay e di li yor, bir çok ah lâk dý þý dav ra nýþ lar ser gi le ni yor, ders ler de i nanç sýz lýk ve ah lâk sýz lýk a þý la ný yor du. Böy le ce düþ ma nýn bi le ya pa ma ya ca ðý bir þe kil de mil lî ve ma ne vî de ðer le ri mi ze za rar ve ri li yor du. Çok çir kin ge liþ me le re ön a yak o lan bu za rar lý ku ru luþ lar, hal ký mý zýn bü yük tep ki si ni çe ki yor du. Mil lî bün ye mi ze ters dü þen ve mil lî de ðer le ri tah rip e den bu ku ru luþlar ni ha yet, çok par ti li dö ne me ge çil di ðin de, hal ký mý zýn is tek le ri doð rul tu sun da ka pa týl mýþ týr. Bu da gös te ri yor ki, mil lî ve ma ne vî de ðer le ri mi ze uy ma yan bir e ði tim po li ti ka sý, as la ka lý cý o la maz. Bü tün ya þa ný lýp ge len bu ger çek ler or ta da i ken, yanl ýþ ta kö rü kö rü ne ýs rar et mek i se, ül ke ye sa de ce za man ve kan kay bet tir mek ten düþ man la rýn ek me ði ne yað sür mek ten baþ ka bir i þe ya ra maya cak týr! Bu ko nu da Be di üz za man Haz ret le ri, 19 O cak 1923 te ilk Tür ki ye Bü yük Mil let Mecli si ne sun du ðu 10 mad de lik be yan na me sin de þu çar pý cý a çýk la ma da bu lun muþ tur: En bi ya nýn (pey gam ber le rin) ek se ri (ço ðun luðu) Þark ta (As ya da) ve hü ke ma nýn (fi lo zof la rýn) að le bi (ço ðun lu ðu) Garp ta (Av ru pa da) gel me si, Ka de ri E ze li nin bir rem zidir (i þa re ti) ki, Þar ký a ya ða kal dý ra cak din ve kalp tir, a kýl ve fel se fe de ðil dir. Ma dem Þar ký in ti ba ha ge tir di niz (u yan dýr dý nýz), fýt ra tý na mu va fýk (ya pý sý na uy gun) bir ce re yan ve ri niz. Yok sa, sa yi niz (ça lýþ ma la rý nýz) ya he ba en man su ra (bo þu bo þu na) gi der ve ya sat hî (yü zey sel) ka lýr. Be di üz za man Sa id Nur sî; Ta rih çe-i Ha yat, Ye ni As ya Neþ ri yat, Ýs tan bul- 2004, S: 125. Ma a le sef, bu çok de ðer li ve gü nü müz de hâ lâ ta ze li ðini ko ru yan tesbit dik ka te a lýn ma mýþ, Mil le ti mi zin ge çir di ði bin yýl lýk þan lý ta ri hi ve ö vünç kay na ðý o lan bü tün de ðer le ri yok sa yý la rak, a de ta nay lon bir top lu luk ye tiþ ti ril me si ne ça lý þýl mýþ týr. Bü tün öð re tim se vi ye le ri i çin ders prog ram la rý ve ki tap la rý bu dü þün ce çer çe ve sin de ha zýr lan mýþ týr. Bu na bir çok ör nek ve ri le bi lir. Me se lâ, bir za man lar il ko kul lar da o ku tu lan bir Türk çe ki ta býn da; Es ki yi u nut, /Ye ni yo lu tut,/türk lü ðe u mut,/sen ol ço cu ðu. gi bi i fa de ler le, doð ru dan ta ri hi mi ze ve mil lî de ðer le ri mi ze hü cum e di li yor du. Bü tün e ði tim ça lýþ ma la rý da bu doð rul tu da i di. Her ne ka dar za man la ba zý u fak te fek rö tuþ lar ya pýl mýþ sa da, ka lý cý ve tat min kâr ol ma mýþ týr. Bu nun so nu cu da böy le ka os lar i çin de çýr pý nan, ne re ye git ti ði bel li ol ma yan bir mil let ha li ne ge ti ril mi þiz. Oy sa ki, mil let le ri de ðer li ya pan ve bö lün mez bü tün lü ðü nü sað la yan, mad dî ve ma ne vî de ðer le ri nin o luþ tur du ðu mil lî kül tür le ri nin ko run ma sý dýr. Bu da an cak ger çek mâ nâ da mil lî e ði tim le o la bi lir. Hal buki, ül ke miz de sek sen yý lý aþ kýn bir za man di li mi i çe ri sin de, mil lî e ði tim a dý na ya pý lan bü tün ça lýþ malar so nun da, bü yük fe da kâr lýk ve so rum lu luk is te yen, mil le ti mi zin ger çek ih ti yaç la rý ný kar þý la yabi len e ði tim tar zý ve me tot la rý ge liþ ti ri le me miþ tir. Bu nun mey da na ge tir di ði boþ luk so nun da in sa ný mýz. ya ban cý i de o lo ji le rin kur ba ný ol mak ta, ken di öz de ðer le ri mi ze ka yýt sýz kal mak ta dýr. Ge li nen nok ta, ta ri hin den ve mil lî kül tü rün den ko pa rýl mýþ, i ki yüz lü, yal nýz ken di çý ka rý ný dü þü nen, ah lâk ve i nan cý de je ne re e dil miþ, dip lo ma lý ca hil ler le do lu bir top lum ya pý sýy la kar þý kar þý ya yýz. De ðer ler e ði ti mi kendini okutturur Ken di de ðer le ri mi zi ya þa dý ðý mýz ha ya týn de ðe ri ha li ne ge ti ren bir an la yýþ bi zi çev re miz de de ðer li bir ha le ge ti rir. E ði tim de en bü yük ga ye de ðer ler e ði ti mi ne kar þý du yar lý ol mak týr de ðer le ri miz: Doð ru luk, öz gür lük, e dep, ha ya, sev gi, if fet vs.. bi rer ý þýk gi bi çev re mi zi ay dýn la ta cak po zi tif e ner ji sa ça cak týr a ta la rý mýz gü zel huy lu o la nýn can ve rir ler sö zü ne kö tü huy lu o la nýn kim se bak maz yü zü ne bo þu na de me miþ ler bu ken di viz yo nu muz da ki ki þi li ði mi zin fo toð ra fý dýr. Bu nun ilk a dý mý ken di miz de baþ la ma lý i nan dý ðý mýz de ðer le rin söy lem ve ey lem be ra ber li ði ni ger çek leþ tir mek ol ma lý ki he de fi mi ze va ra bi le lim. Ý nan dý ðý mýz de ðer le ri viz yo nu mu za ta þý yýp on la rý ya pa rak ya þa ya rak gös ter di ði miz tak dir de çev re miz de mo del o luþ tur muþ o lu ruz ör nek bir ki þi lik da i ma il gi ve sev gi o da ðý o la ca ðý be di hi dir. Bu nun i puç la rý E fen di mi zin (asm) bi rer üs vei ha se ne o lan ör nek ha ya týn da gö re rek be nim se mek bi ri cik ga ye miz ol ma lý: "Siz den bi ri si bir iþ ya pa cak sa o nu en gü zel þe kil de yap sýn" Peygamberimizin (a.s.m.) ta li ma tý bi zi de ðer le ri mi zin gü zel lik le riy le be ze nip bu nu ken di ha ya tý mýz da ser gi le me mi zi ö ðüt le mek te dir ken di viz yo nu mu za ta þý dý ðý mýz ha ya tý an lam lan dý ran de ðer yar gý la rý ay ný za man da e ði ti min bir re a li te - ESENLER Be le di ye si nin dü zen le di ði E sen ler Bu luþ ma la rý nýn ge çen haf ta ki ko nu ðu ya zar-e leþ tir men Ö mer Le ke siz, Ni çin o ku ma lý, na sýl o ku ma lý, ne o ku ma lý? a dý al týn da ver di ði se mi ner de ki tap o ku ma yý ge niþ bir pers pek tif i le de ðer len di re rek doð ru bi li nen yan lýþ la rý an lat tý. E sen ler Be le di ye si Kon fe rans Sa lo nu nda ger çek le þen bu luþ ma da, top lum o la rak çok az ki tap o ku yan bir mil let ol du ðu mu za dik kat çe ken Le ke siz, Hem iç, hem de dýþ dün ya mý zý ay dýn lat ma nýn en te mel yo lu nun ki tap o ku mak tan geç ti ði ni söy le di. Se ma vî ki tap lar i le ro man, hi kâ ye ve þi ir ki tap la rý gi bi e de bi tür de ki ki tap lar a ra sýn da ki fark la rý an la tan Le ke siz, O ku mak bir tür yüz leþ mek tir. Geç miþ le, or ta ya ko nu lan lar la yüz le þi riz. O ku mak, bi zi kâ i nat i çin de çok di na mik ve zin de tu tar. Ay rý ca bu gü ne ka dar u za nan sü re ci ye ni den o ku mak ve yo rum la mak an la mý ný ta þýr. de di. si pe da go jik for mas yo nun ge re ði ol du ðu nu u nut ma ma lý yýz. Ça lýþ ma nok ta sýn da dü þü ne ce ði miz ilk ko nu, yü re ði mi zi ye te ne ði miz le bu luþ tur mak bil gi mi zi sev giy le yor mak, kül tü rü mü zü pra tik le zen gin leþ tir mek be denî de ðer le ri mi zi ruhî di na mik ler le pe kiþ tir mek su re tiy le ken di kim li ði mi zi or ta ya çý kar ma lý yýz. Ken di sin den ha ber siz o lan bir bi rey ko nu mu nu be lir le mek i çin ken di si ni o ku ma lý ve ta ný ma lý Mev lâ nâ'nýn "Ýn san o kun ma sý ge re ken bir ki tap gi bi dir," say fa say fa o ku ya rak ken di si ni ta ný ma sý lâ zým. Bu e ði tim sü re ci ne ken di ni kat mak ha di se si dir Kur ân'ýn ilk â ye tide ik ra o ku ol ma sý bu du ru mu fýt ra týn ge re ði ol du ðu nu bi ze ders ve ri yor Ça ðý mý zýn Mev lâ nâ' sý Be di üz za man Haz ret le ri de Ey ken di ni in san bi len in san, ken di ni o ku di ye rek ko nu nun an la mý ný or ta ya ko yu yor in san o ku ya cak ki ken di si ni bil sin ta ný sýn ya ra tý lýþ ha ri ta sýn da han - Dü þün ce den mu af ol ma yýn! O ku mak, bi ze ve ril miþ bir bil gi nin bil gi si ni keþ fet mek ve bir dü þün ce ü ze ri ne dü þün mek tir di yen Le ke siz, Ýn san la rýn dü þü nül müþ o lan bir þey ü ze ri ne ki ta ba yö nel dik le ri ni be lirt ti. Her ke sin ken di si ne gö re bir o ku ma tar zý nýn ol du ðu nu kay de den Le ke siz, Pro fes yo nel o ku ma i le ge nel o ku ma tarz la rý ný an la ta rak ge nel o ku ma tar zý ný be nim se yen kim se le rin o ku ma yý bir zo run lu luk o la rak gör me yip, bir in sa nýn an lat týk la rý ný be nim se di ði ni ya ni dü þün ce den mu af ol duk la rý ný söy le di. Le ke siz, Gü nü mü zün mo dern top lum la rý dü þün ce den mu af ol mak teh li ke siy le yüz yü ze kal mýþ týr. Oy sa ki gi en lem ve boy lam da ol du ðu nu id rak et sin, var lýk â le min de ki ko nu mu nu Hak ka týn da ki deðe ri ni id rak e de bil sin yi ne E fen di mi zin (a.s.m) ken di ni bi len Rab bi ni bi lir i fa de si yol ha ri ta mý zý be lir li yor den ge li tu tar lý bir ge li þi min a na ek se ni bu sü re ci i yi o ku mak týr. Bu e ði tim de de ðer lik ka za nan lar sað lam ki þi lik sa hi bi bi rey ler o lur ken ek sen kay ma sý ol du ðu takdir de bü tün ha ya tý et ki le yen so nuç lar or ta ya çý kar. Fýt ra týn bün ye mi ze kod la dý ðý in sa nî de ðer ler an cak böy le ce a çý ða çý kar Ý man in sa ný in san e der, belk i de in sa ný sul tan e der.. ki þi lik ha ri ta mý zýn o luþ ma sýn da nu ra nî bir pers pek tif or ta ya ko ya rak ha ki ka te ay na o lur çü rü yen tah ta nýn çi vi ye i hi ti ya cý yok, kök le ri ku ru tul muþ bir a ða cýn i lâç la ma ya de ðil ye ni fi liz ler ver me si i çin ha ya ta ih ti ya cý var. Bu sü re ci aþ tý ðý i çin de iþ iþ ten çok tan geç miþ tir. Sað lam ka li te li bir e ði tim an la yý þý fýt rî o lan bir ze mi ne o tur tu lur sa e ði tim de ki za fi yet le ri or ta dan kal dý rýr. Sað lam e sas la ra bað lar, mo ral de ðer le rin ha yat i çin i fa de et ti ði an lam a ða cýn kö kü me sabe sin de dir. Öð ren me yen ler yok tur öð ren me ye ih ti yaç duy ma yan lar o nu is te me yen ler var dýr. Bü tün e ði tim fa a li yet le ri sev gi, il gi ve bil gi ta lim, tat bik ve teb lið öð ren me ya þa ma ve gös ter me e sa sý na da ya nýr sev me yen il gi duy ma yan bu sü reç te hep ka duk kal ma ya mah kûm dur. Bu du rum ba þa rý yý a þa ðý ya çek ti ði gi bi sü re cide ters et ki ler. A ký la e ner ji, fik re is ti ka met, doð ru me to do lo ji i le he de fi 12'den vu ra bi li riz. Ez ber ci de ðil, dü þün dü rü cü, çö züm le yi ci bir dü þün ce sis te mi ne o dak la na rak çað daþ for mat ta e ði tim fa a li yet le ri ni kor di ne et me li yiz. Bil gi i le yoð ru lup o nu yo rum la ya rak ye ni sen tez le re var ma lý. Pra tik çö züm le me me to du nu uy gu la ma lý yýz. Ýn sa na ya ra þan dav ra nýþ bi çi mi bu dur. Ýn san ya ra tý lý þý i le ya ra tý lý þý çö zen þif re ler i le do na týl mýþ ha ri ka do na ným la ra sa hip tir. Ýn sa nî de ðer le ri ö züm se miþ kalp ve ruh ek sen li e ði tim an la yý þý e ge men ol du ðu za man ha ki kî in san de ðer ler ken di li ðin den or ta ya çý kar. Okumak yüzleþmektir AKILLI TAHTA Mü hen dis ler: Af ri ka ya gi der ler, rast ge le gri hay van lar top lar lar. Bir fil den % 15 nok san, % 15 faz la a ðýr lý ða sa hip bü tün hay van la rýn fil ol du ðu na ka na at ge ti rir ler. Sadýk la rýn u yu þuk lu ðun dan Zýn dýk la rýn a týl gan lý ðýn dan Al la ha sý ðý ný rým Hz. Ö mer (r.a) Ý yi le rin tem bel li ði kö tü le rin Ha ki mi ye ti ni sað lar Hz. Mev lâ nâ (r.a) MÝZAH DERLEYEN: Ýs ma il Hak ký Av cý Fil na sýl av la nýr? Ma te ma tik çi ler: Fil av la mak i çin Af ri ka ya gi der ler. Fil ol ma yan her þe yi kü me den çý ka rýr lar. Ka lan þey ler den bi ri ni ya ka lar lar. Tec rü be li ma te ma tik çi ler, çý kar ma iþ le mi ne geç me den ev vel, kü me de en az bir fil bu lun du ðu nu is pat la ma ya ça lý þýr lar. Ma te ma tik pro fe sör le ri, en az bir fil bu lun du ðu nu is pat lar lar. Son ra fil ya ka la ma va zi fe si ni ta le be le ri ne me zu ni yet E sen ler Be le di ye si Kon fe rans Sa lo nu nda ger çek le þen bu luþ ma da, top lum o la rak çok az ki tap o ku yan bir mil let ol du ðu mu za dik kat çe ken Le ke siz, Hem iç, hem de dýþ dün ya mý zý ay dýn lat ma nýn en te mel yo lu nun ki tap o ku mak tan geç ti ði ni söy le di. te zi o la rak ve rir ler! dü þün me nin ve ye ni bil gi ü ret me nin so nu yok di ye ko nuþ tu. Ki tap ta al tý çi zi le cek sa týr lar ol ma lý Her ki tap o kun maz di yen Le ke siz, Ki tap o ku mak i çin i yi bir se çim ya pýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ki tap o kur ken mut la ka al tý çi zi le cek sa týr lar o la ca ðý ný söy le yen Le ke siz, Ki ta bý çiz mek ten sa kýn ma yýn. Bir ki tap ta ki cüm le le rin al tý nýn çi zil me si bil gi nin tas nif e dil me si dir. Bir ki ta bý, ö nem li o lan cüm le le rin al tý ný çi ze rek o ku yun. Al tý ný çiz di ði niz sa týr lar dan bir seç me ha zýr la ya rak si ze öz gü o lan def ter le re on la rý ya zýn ve za man za man a çýp on la rý o ku yun. de di. Ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan din le yi ci ler den ge len so ru la rý da ce vap lan dý ran Le ke siz, bir din le yi ci nin, Bir ki ta býn az ve ya çok bas ký yap ma sý o ki ta býn de ðer li ol du ðu an la mý na mý ge li yor? so ru su na, Ha yýr, bir ki tap i yiy se za ten i yi dir. Bir bas ký ya pan ki tap da de ðer li o la bi lir yüz bas ký ya pan da þek lin de ce vap la dý. Fi zik çi ler: Fil le ri, ka lý cý ol ma yan W Z par ti kül le ri o la rak de ðer len di rir ler. Bir ser vet har ca ya rak ge liþ tir dik le ri kâ fi bü yük lük te ki bir par ti kül hýz lan dý rý cý da, ger ge dan ve su ay gý rý ný çar pýþ tý ra rak bir fil el de et me ye ça lýþ ýr lar! Bil gi sa yar cý lar: Fil av la mak i çin A al go rit ma sý ný kul la nýr lar: 1. Af ri ka ya git. 2. Ü mit Bur nu ndan baþ la. 3. Sý ray la ku ze ye doð ru ça lýþ. Ký ta yý bir de do ðu dan ba tý ya geç. 4. Her ters dö nüþ te, a) Gö rü nen bü tün hay van la rý ya ka la. b) Ya ka la nan her hay va ný, bi li nen fil i le ký yas la. c)bir e þit lik bul du ðun da dur. ÇA NAK KA LE GE ÇÝL MEZ U fuk lar du man lý ba kýn bu ha le Bir mah þe ri ya þý yor Ça nak ka le Gü neþ bi le me det ve rir hi lâ le Ka na bo yan mýþ top ra ðý, ta þý Meh med'in na ra sý tit re tir ar þý As lan va ta nýn da ça kal ü rü dü Dört yol dan Ça nak ka le'ye yü rü dü Kan ko ku su her ta ra fý bü rü dü Cep he ye ko þu yor e li si lâh tu tan Tek bir yü rek, tek bir bi lek ol muþ va tan Nam lu da fi þek ler bey nin de ça kar Na palm bom ba la rý dað la rý ya kar Ýn gi li z'i, Fran sý z'ý kim ta kar Meh met çik aþk i le þa ha de te u çar Bo zul muþ düþ man dur ma dan ka çar Yok luk la sa va þý yor bu yi ðit ler De niz ler di ze ge lir dað lar tit rer Bu va ta ný çið ne tir mi þe hit ler De re ler o luk o luk kan la do la cak Ça nak ka le küf fa ra me zar o la cak Ký na lý ku zu lar harp te koç gi bi Þef kat a bi de si er dem sa hi bi Düþ man bi le u nut maz bu yi ði di Her bi ri bir ci ha na be del bir gül dür Bu top ra ðý va tan ya pan gö nül dür Bu sa vaþ za li mi u tanç sa va þý A lev a lev tu tuþ muþ top ra ðý, ta þý Bir de ðil ki ye di dü ve le kar þý Bi zim le dir Al lah i le pey gam ber Des tan lar i le ya zýl mýþ týr bu za fer Cenk Meh med'i me bay ram dü ðün dür Ye mi ye li kim bi lir kaç ö ðün dür Gün ler ký sa, ge ce ler çok u zun dur Ö lüm bu gün u cuz, ya þa mak zor dur Siper ler tu tuþ muþ a teþ ten kor dur Ta rihin al nýn da bir ni þan gi bi Ge li bo lu sýrt la rýn da þan gi bi Arz dan ar þa nur la u la þan gi bi Mil let le ri mil let ya pan yi ðit tir Bu top ra ðý va tan ya pan þe hit tir Al lah mü' min le ri ko yar mý dar da? Nus ret ya de niz de, ya da rüz gâr da Mu' ci ze gö rü nür bu gün ard ar da Bu ci han da bin ya þa, Ça nak ka le Þe hit le rin yýl dýz ol du ðu hi lâle Al bay ra ða dön müþ top ra ðýn ren gi Yýl dýz la rýn ye re dön müþ a hen gi Kim kay be der bu sa vaþý bu cen gi Bay rak in mez, e zan din mez va tan da Tek bi lek tu tan da, tek yü rek a tan da Na maz ký lar i ken baþ ta ko mu tan En bed baht ne fer dir bu nu u nu tan Sen bin ya þa bu ci han da ey va tan Haþ ra dek din me ye cek bu e zan lar Bi çi lir doð ran sa yi ðit ký zan lar Nus ret se nin le dir, ey Mar ma ra Bað rý ný aç ma bu gün að ya ra Sen de ka pa nýr mý bu de rin ya ra Bar ba ros'un to run la rý na bu ya ký þa cak Sa na za fer ler ya ra þýr za fer ler an cak Ey bu va tan sen sin, der di min der ma ný Bu aþk dü þ ma ný na ö lüm fer ma ný Ey de nizin su yu, da ðýn du ma ný Me h met, Hak' tan gay rý yo lu bil mez Ci han bel le sin ki mi na re ler e ðil mez Kar ný aç týr pan to lo nu ya ma lý Ki mi Bin göl lü, Kars lý, Ma ni sa lý Ki mi si ev li dir, ki mi ni þan lý Kaç gün dür pa yý na dü þen so mu nu Ken di aç ya tar düþ ma na ve rir o nu Dil ler de tek bir var, Al la huek ber Bu sev day la tu tuþ muþ bütün yü rek ler Bo þa gi der mi bu ih lâs lý yü rek ler? Ki mi þe hit o lur, gök ler de u çar Ki mi si top rak ta, çi çek ler a çar Kan la yaz dýk va tan ha ri ta sý ný Te ni miz le sil dik pa la la rýn pa sý ný Kim se tut ma sýn bu ba la la rýn ya sý ný Be dir'in ru hu var se ma la rýn da U hud'un haþ me ti var si ma la rýn da. A ÞIK ÝH VA NÎ Tec rü be li bil gi sa yar uz man la rý: A al go rit ma sý nýn du ra ca ðýn dan e min ol mak i çin, Ka hi re ye bir fil yer leþ ti rir ler. As semb ler prog ram cý la rý, A al go rit ma sý ný el le ri ve diz le ri nin üs tün de ça lýþ týr ma yý ter cih e der ler. Si ya set çi ler: Fil av la maz lar. Fa kat se nin av la dý ðýn fil le ri ken di le ri ne oy top la mak i çin baþ ka seç men le re da ðý týr lar. (Fay da lý Bil gi ler An to lo ji si 2 den )

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 Y SPOR REAL MADRÝD NURÝ'YÝ TRANSFER EDECEK MÝ? ALMAN Bild ga ze te si nin in ter net say fa sý, Re al Mad rid'in, Al man Bi rin ci Li gi (Bun des li ga) ta kým la rýn dan Bo rus si a Dort mund'da for ma gi yen mil li fut bol cu Nu ri Þa hin'e trans fer tek li fi gö tür dü ðü nü yaz dý. Ga ze te nin ha be rin de, Türk o yun cu nun Bo rus si a Dort mund'da 2013 yý lý na ka dar söz leþ me si bu lun du ðu, an cak söz leþ me sin de 6 mil yon av ro tek lif ve ril me si du ru mun da bu yaz trans fer o la bi le ce ði yö nün de bir mad de nin yer al dý ðý be lir ti le rek, ''Þa hin, Re al Mad rid'den tek lif al dý'' i fa de si kul la nýl dý. Nu ri i çin ve ri le cek söz ko nu su trans fer üc re ti nin ko mik bir ra kam o la ca ðý ve ye te nek li fut bol cu nun de ðe ri nin çok faz la ol du ðu be lir ti len ha ber de, trans fer markt.de in ter net si te sin de Nu ri'nin de ðe ri nin 17,5 mil yon av ro o la rak tah min e dil di ði ni bil di ril di. MOURÝNHO NURÝ ÞAHÝN'Ý ÝSTEDÝ Ha ber de, Al man mil li o yun cu Me sut Ö zil'in de Re al Mad rid'de oy na dý ðý ha týr la tý la rak, Me sut i le Nu ri'nin de çok ya kýn Þampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nýn deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 1-0 yendiði karþýlaþmada tek gol Messi'den geldi. Bu sezon 48 gol atan Messi Barcelona'da tarihe geçti nbarcelona'nin Arjantinli yýldýzý 23 yaþýndaki Lionel Messi, Þampiyonlar Ligi çeyrek final rövanþ maçýnda Shakhtar Donetsk'e karþý attýðý golle bu sezon bordo-mavili formayla attýðý toplam gol sayýsý 48'e çýkartarak, bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olarak þimdiden kulüp tarihine geçti. Sezon henüz bitmemiþ olmasýna raðmen rekoru kýran Messi, sezonunda Brezilyalý Ronaldo'ya ait olan toplam 47 gollük rekoru geçmeyi baþardý. Messi, ligde oynadýðý 28 maçta 29 gol, Þampiyonlar Ligi'nde 10 maçta 9 gol, Kral Kupasý'nda 6 maçta 7 gol, Ýspanya Süper Kupasý'nda 2 maçta 3 gol attý. Geçen sezon 47 gol ve 10 gol asisti istatistiðiyle oynayan Messi, bu sezon þimdiye kadar oynanan maçlarda Barcelona'da 48 gol atýp, 23 gol asisti veya gol pozisyonuna katký verdi. Fenerbahçe'den yalanlama: Ersan Gülüm'le ilgilenmedik nfenerbahçe Kulübü, Beþiktaþ'ta kiralýk olarak forma giyen Adanasporlu futbolcu Ersan Adem Gülüm'ün sarý-lacivertli takýma transfer haberlerini bir kez daha yalanladý. Sarý-lacivertli kulüpten yapýlan açýklamada, dünkü bir gazetede bu yönde yer alan haberin gerçeði yansýtmadýðý belirterek, özetle ''Daha önce de belirttiðimiz üzere, bahsi geçen oyuncuyla ilgili herhangi bir transfer çalýþmamýz olmamýþtýr, transfer politikamýz gereði herhangi bir çalýþmamýz da olmayacaktýr'' ifadelerine yer verildi. Alman Bild gazetesi, Real Madrid'in Bo rus si a Dort - mund'da for ma gi yen Nu ri Þa hin'e trans fer tek li fi gö - tür dü ðü nü yaz dý. Kulübü, Nuri Þahin'i 6 milyon avro'ya serbest býrakacak. ar ka daþ ol duk la rý, i ki o yun cu nun me na jer li ði ni, Me sut'un bir yýl ön ce Wer der Bre men'den Re al Mad rid'e trans fer ol ma sý ný sað la yan Re za Fa ze li'nin yap tý ðý be lir til di. Re al Mad rid'in tek nik di rek tö rü Jo se Mo u rin ho'nun da Nu ri'yi is te di ði i fa de e di len ha ber de, genç o yun cu nun Bo rus si a Dort mund'da yak la þýk 2 mil yon av ro ka za na ca ðý, Re al Mad rid'de i se bu ra ka mýn i ki ka tý o lan 4 mil yon av ro ka za na bi le ce ði kay de dil di. Ha ber de, Bo rus si a Dort mund'un þim di ye ka dar Nu ri'nin söz leþ me si ni u zat ma ko nu sun da ba þa rý sýz ol du ðu na dik kat çe kil di.nu ri Þa hin i se, Re al Mad rid'e gi dip git me ye ce ði yö nün de ki bir so ru ya kar þý lýk yap tý ðý a çýk la ma da, son za man lar da is mi nin bir çok ku lüp i le bað lan tý lý ha le ge ti ril di ði nin ken di si i çin bir sýr ol ma dý ðý ný, an cak Bo rus si a Dort mund i le tü müy le þam pi yon lu ða kon san tre ol mak is te di ði ni, baþ ka þey le rin ken di si ni il gi len dir me di ði ni be lirt ti. GOL ATAN EN GENÇ FUTBOLCU Nu ri'nin, Al man ya'yý bü yü le yen ta ký mýn kal bi ol du ðu, Dort mund ya ký nýn da ki Lü dens che id ken tin de doð du ðu, 2001 yý lýn dan be ri sa rý-si yah lý ta kým da oy na dý ðý ve 16 ya þýn da Bun des li ga'da gol a tan en genç fut bol cu ol du ðu be lir ti len ha ber de, Nu ri'nin Dort mund'dan ay rýl ma sý du ru mun da ta ký ma FC Nürn berg'de oy na yan Ýl kay Gün do ðan'ýn ge le bi le ce ði, sa rý-si ya lý e ki bin Ýl kay'a tek lif gö tür dü ðü kay de dil di. in ter net si te si trans fer markt.de Türk futbolcu Nu ri' Þahin'in de ðe - ri nin 17,5 mil yon av ro o la rak tah min e dil di ði ni bil di ril di. BURAK 20 YAÞINDA YAPTIÐI HATAYI BUGÜN BÝLE ÇEKÝYOR TRAB ZONS POR'UN 14 GOL LE EN GOL CÜ O YUN CU SU O LAN BU RAK YIL MAZ, "20 YA - ÞIM DA EL LE AT TI ÐIM GOL DEN SON RA ÝN SAN LA RIN BA NA BA KIÞ A ÇI SI DE ÐÝÞ TÝ" DE DÝ. TRABZONSPOR'UN 14 gol le en gol cü o yun cu su o lan Bu rak Yýl maz, Trab zons por'da þam pi yon luk gör mek is te di ði ni, son ra sýn da Av ru pa'ya git me is te ði nin ol du ðu nu, bu nun ger çek le þe me me si ha lin de i se fut bol ha ya tý ný Trab zons por'da ta mam la mak is te di ði ni söy le di. Bu rak Yýl maz, Trab zons por Der gi si'nin Ni san a yý sa yý sýn da yer a lan rö por ta jýn da, Trab zons por'da hem de ði þim hem de ge li þim gös ter di ði ni be lir te rek, ''Bu de ði þim ve ge li þi mi mi ta mam la mak, bu ra da bir þam pi yon luk gör mek is ti yo rum. Son ra sýn da i se gi de bi lir sem Av ru pa'ya git mek a ma cýn da yým. A ma e ðer Av ru pa'ya gi de mez sem, fut bol ha ya tý mý Trab zons por'da ta mam la mak is ti yo rum'' de di. Trab zons por'a gel dik ten son ra ha ya tý nýn de ðiþ ti ði ni an la tan Bu rak Yýl maz, þöy le de vam et ti: ÞENOL GÜNEÞ BANA GÜVENDÝ ''Bun da en bü yük et ken ho cam, yar dým cý la rý ve ta kým ar ka daþ la rým ol du. Bu ra da mü kem mel bir or tam var. Her kes bir bi ri ne ya kýn yaþ lar da. Her kes çok ye te nek li o yun cu. Trab zons por bir bi rin den fark lý ö zel lik le ri o lan çok ka li te li o yun cu la ra sa hip ve ben de per for man sý mý sü rek li üst se vi ye de tut mak zo run da yým. Þeh ri ve in san la rý çok se vi yo rum. A ma so nuç ta en ö nem li si Þe nol Gü neþ fak tö rü. Al lah on dan ra zý ol sun. Be nim Trab zons por'da kö tü oy na dý ðým maç la ar ol ma dý mý? Ol du, a ma o be ni baþ ka yer ler de ki gi bi si lip, bir ke na ra at ma dý. Ba zen ký za rak, ba zen ba ðý ra rak, ba zen çok sert ko nu þa rak a ma her za man ar kam da du ra rak be ni ka zan ma ya ça lýþ tý. Ben çok sert ko nuþ tu ðu za man lar da bi le o nun be ni sev di ði ni ve ka zan ma ya ça lýþ tý ðý ný his se di yor dum.'' ELLE GOL ATTIM, ÖZER DÝLEMELÝYDÝM Bu rak, ''Ken di ni ye re a tý yor'' suç la ma sý nýn kay na ðý Be þik taþ'ta oy nar ken Kon yas por'a el le at tý ðýn gol le baþ la dý. Son ra sýn da ha ke mi kan dýr mak i çin ken di si ni bi le rek ye re a tan o yun cu lar sý ný fýn da de ðer len di ril me ye baþ lan dýn. Bu ko nu da ne ler söy ler sin'' bi çi min de ki bir so ru ü ze ri ne, ''Ben de ba zen a i lem ve ar ka daþ la rým la ko nuþ tu ðum za man bu nu söy lü yo rum. Kon yas por ma çýn da to pu e lim le kon trol e dip go lü at týk tan son ra en bü yük ha tam, yap tý ðým yan lý þý bi le bi le Kon yas por ta raf ta rýn dan, hat ta tüm fut bol ca mi a sýn dan ö zür di le me mem dir. A ma gol den son ra ha ke me gi dip 'Ho cam go lü el le at tým' de me mi bek le mek ne ka dar ger çek çi o lur du bi le mi yo rum. Çün kü o za man 20 ya þýn day dým ve bü yük bir ca mi a ya ye ni ge lip, ilk go lü mü at mýþ tým. A ma son ra sýn da bu ha ta dan do la yý ö zür di le ye bi lir dim. Ýþ te bu ha ta dan son ra in san la rýn ba na ba ký þý çok de ðiþ ti'' ce va bý ný ver di. BURNUM KIRILDI, OYNADIM Gol kral lý ðý he de fi nin ol ma dý ðý na i þa ret e den Bu rak Yýl maz, ''A çýk ça sý böy le bir he de fim yok. Çün kü di rekt sant rfor oy na yan bir o yun cu de ði lim'' di ye ko nuþ tu. Be þik taþ ma çýn da bur nu ký rýl ma sý na kar þýn son da ki ka ya ka dar mü ca de le e de rek ga li bi yet go lü nü a tan Bu rak Yýl maz, ''Si vok i le gir di ðim i ki li mü ca de le de al dý ðým dar be son ra sý ya ný ma ge len dok to ra bur nu mun ký rýl dý ðý ný söy le dim. An cak ma çý bý ra ka maz dým. Að rý ve a cý var dý a ma Be þik taþ ma çý bi zim i çin çok ö nem liy di, ký rýl ma ma çýy dý. Mut lak ka zan ma mýz ge re ki yor du, son da ki ka lar da Al lah ba na na sip et ti gol at ma yý'' i fa de si ni kul lan dý. Seyircisiz oynama cezasýna son verilmeli Fut bol Fe de ras yo nu "se yir ci siz" oy na ma ce za sý na ar týk son ver me li. Bir stat ta o lay çý ka ran bir ve ya bir kaç ki þi yi ce za lan dýr mak ye ri ne, ko lay cý lý ða ka çýp "se yir ci siz" ce za sý ný uy gu la mak hiç hak ka ni yet li de ðil. Bu ra dan þu so nuç çý ký yor: "Se yir ci siz ce za sý"; sta da e fen di gi bi ge len, hiç bir taþ kýn lýk yap ma yan on ca in sa ný, o lay çý ka ran bir kaç in san la eþ de ðer tut mak ve ce za lan dýr mak týr. As lýn da top tan ce za lan dýr ma man tý ðý, fut bo lu muz da ki þid de tin sür me si nin en ö nem li se be bi dir. 50 bin ki þi nin i çin den bir ki þi sa ha ya bir þi þe at tý di ye bü tün se yir ci ce za lan dý rý lýr mý? Böy le bir a da let an la yý þý han gi in sa fa sý ðar. Kal dý ki; "Bir ki þi nin ha ta sýn dan bir baþ ka sý me sul ol maz" di yor yü ce di ni miz. Þu nu sor mak la zým yet ki li le re: Ne den stat i çin de ve dý þýn da o lay çý ka ran lar bi za ti hi ce za lan dý rýl mý yor? Bun lar tes pit e di le mi yor mu? Ka la ba lýk a ra sýn dan ya pý lan fev ri bir ey le min sa hi bi ni gü nü müz tek no lo ji siy le bul mak çok mu zor? Ne ti ce i ti ba riy le bir ki þi yü zün den on bin le rin ce za lan dý rýl ma sý il kel li ði, bir þe kil de son lan dý rýl ma lý. Þam pi yon luk ya rý þýn da F.Bah çe'ye kös tek o la ma yan G.Sa ray, Trab zons por'a da çel me ta ka ma dý. Ma çýn ge ne lin de ra ki bi nin ge ri sin de kal ma yan, za man za man i yi iþ ler ya pan G.Sa ray'lý o yun cu lar, bu ma çý da kay bet mek ten kur tu la ma dý lar. G.Sa ray'da pas ve re ce ði yer de ça lým a tan ve ya ça lým a ta ca ðý yar da þut çe ken fut bol ko or di nas yo nu ek sik li ði o lan o yun cu lar var. Bu den ge siz lik o yu nu ve sko ru di rek et ki li yor. Bun lar ma çýn kü çük þif re le ri. Ý yi ta kým la rýn mut la ka bu þif re le ri ni çö ze cek o yun cuk la rý var. Li gin bi ti mi ne 6 haf ta var. G.Sa ray 15. mað lu bi ye ti ni al dý. Muh te me len da ha da mað lu bi yet ler a la cak týr. Bu a ðýr tab lo nun tram va sý da a ðýr o la cak týr. Ye ni yö ne ti mi bu ne den le çok ö nem li iþ ler bek li yor. Çok çok i yi plân la ma ya pýp hiç bir þe kil de yan lýþ a dým at ma ma lý lar. G.Sa ray'ý bu zor du rum dan a kil a dam la rýn or tak ak lý sa hi li se la me te çý ka ra bi lir. SÜPER LÝGÝ 29. HAFTA PROGRAMI 15 Nisan Cuma: Beþiktaþ-Gençlerbirliði: Ýlker Meral 16 Nisan Cumartesi: Ankaragücü-Bucaspor: Cüneyt Çakýr Karabükspor-Ýstanbul B.B: Hüseyin Sabancý Fenerbahçe-Gaziantepspor: Hüseyin Göçek 17 Nisan Pazar: Sivasspor-Kasýmpaþa: Özgür Yankaya Kayserispor-Konyaspor: Süleyman Abay MP Antalyaspor-Eskiþehirspor: Deniz Çoban Trabzonspor-Bursaspor: Fýrat Aydýnus 18 Nisan Pazartesi: Manisaspor-Galatasaray: Barýþ Þimþek BANK ASYA 1. LÝG PROGRAMI 16 Nisan Cumartesi: Boluspor-Çaykur Rizespor: Tolga Özkalfa 17 Nisan Pazar: Tavþanlý Linyitspor-Orduspor: M. Kamil Abitoðlu Adanaspor-Güngören Belediye: Abdullah Yýlmaz Diyarbakýrspor-Denizlispor: Mürvet Sezer Mersin Ýdmanyurdu-Altay: Bünyamin Gezer Kartalspor-Akhisar Belediyespor: Bülent Yýldýrým Samsunspor-Kayseri Erciyesspor: Halis Özkahya 18 Nisan Pazartesi: Karþýyaka-Giresunspor: Aytekin Durmaz Futbolda 30. sýraya çýktýk nu LUS LA RA RA SI Fut bol Fe de ras yon la rý Bir li ði'nin (FI FA) dün ya sý ra la ma sýn da Tür ki ye, 2 ba sa mak yük se le rek 30. sý ra da yer al dý. FI FA'nýn in ter net say fa sýn da ya yým la nan lis te de Tür ki ye, 795 pu an la 30. sý ra ya yük se lir ken, Ýs pan ya 1857 pu an la lis te nin zir ve sin de ki ye ri ni ko ru du. Beþiktaþ-Adidas anlaþmasý bugün nbe ÞÝK TAÞ Fut bol Ta ký mý'nýn ye ni se zon da gi ye ce ði for ma lar yi ne a di das im za lý o la cak. Be þik taþ Ku lü bü Baþ ka ný Yýl dý rým De mi rö ren'in de ka tý la ca ðý top lan tý bu gün BJK Nev zat De mir Te sis le ri'nde sa at 13.00'te baþ la ya cak. Tö ren de ye ni spon sor luk söz leþ me si ne im za a tý la cak. SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y PANEL 15 YALOVA DA NURLU COÞKU BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN ANILDIÐI YALOVA DAKÝ KONFERANSTA, ÝSLÂM ÂLEMÝNÝN ALTI HASTALIÐI, ÇARELERÝ VE ÝTTÝHAD-I ÝSLÂM ÜZERÝNDE DURULDU. PROF. DR. AH MET BAT TAL: ZA MA NIN EN MÜ HÝM FARZ VA ZÝ FE SÝ: ÝT TÝ HAD-I ÝS LÂM KO NUÞ MA CI Prof. Dr. Ah met Bat tal i se, Be di üz za man Haz ret le ri nin dün ya gö rü þü nü a ka de mik bir þe kil de i zah et ti. Be di üz za man Sa id Nur sî nin Bu za ma nýn en mü - him farz va zi fe si it ti had-ý Ýs lâm dýr i fa de si ni ge niþ bir þe kil de a çýk la yan Prof. Dr. Bat tal, i na nan in san lar la it ti - had et me miz ge rek ti ði ü ze rin de dur du. Ne den it ti fak de ðil de, it ti had e dil me si ge rek ti ði ni ör nek len di ren Prof. Dr. Bat tal, Ba tý dan; fen ve tek no lo ji i le bir lik te, i - da ri sis te mi nin de (Ýs lâ ma uy gun o lan) a lý na bi le ce ði ni vur gu la dý ve on la ra da vah yin di ðer ver si yo nu o lan Kur ân me to du nu ih raç et me miz ge rek ti ði nin al tý ný çiz - di. Bu za man da ci ha dýn, si lâh la de ðil, kalp le ri fet het - mek le ol du ðu nu be lir ten Prof. Dr. Bat tal, i na nan in - san la rýn bir bir le ri ne düþ man o la ma ya ca ðý ný, an cak bir - bi ri nin yar dým cý sý o la bi le ce ði ni i fa de et ti. Prof. Dr. Ah - met Bat tal, ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan iz le yi ci le rin so ru la - rý ný ce vap lan dýr dý. Kon fe ran sýn so nun da Ye ni As ya Ga - ze te si o ku yu cu la rý ta ra fýn dan he di ye ki tap lar da ðý týl dý. Halkýn yoðun katýlýmýyla gerçekleþen ve ilgi ile takip edilen programda, siyasetçi, bürokrat ve iþ adamlarý da salondaki yerlerini aldý. MEHMET ÇALIÞKAN YALOVA BE DÝÜZ ZA MAN Sa id Nur sî nin ve fa tý nýn 51. yýl dö nü mü mü na se be tiy le, Ya lo va da Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði ve Dün ya Ba rý þý ko nu lu kon fe rans dü zen len di. Si ya set çi ve iþ a dam la rý nýn da ka týl dý ðý kon fe rans, Kur ân-ý Ke rim ti lâ ve ti i le baþ la dý. Ar dýn dan, As ya nýn Bah tý nýn Mif ta hý ad lý bir su num ya pýl dý. Yak la þýk on da ki ka sü ren si ne viz yon gös te ri si iz le yi ci ler den bü yük il gi gör dü. Ge ce de a çý lýþ ko nuþ ma sý ný yap mak i çin i se ga ze te miz im ti yaz sa hi bi Meh met Kut lu lar kür sü ye gel di. Ko nuþ ma sýn da Hut be-i Þa mi ye den ör nek ler su nan Kut lu lar, Ýs lâm â le mi nin al tý has ta lý ðý ný þu þe kil de sý ra la dý; Bi rin ci si, ye sin, ü mit siz li ðin i çi miz de ha yat bu lup di ril me si. Ý kin ci si, sýd kýn ha yat-ý iç ti ma i ye-i si ya si ye de öl me si. Ü çün cü sü, a da ve te mu hab bet. Dör dün cü sü, ehl-i i ma ný bir bi ri ne bað la yan nu ra nî ra bý ta la rý bil me mek. Be þin ci si, çe þit çe þit sa rî has ta lýk lar gi bi in ti þar e den is tib dad. Al týn cý sý, men fa at-ý þah si ye si ne him me ti has ret mek. Bu al tý has ta lý ðýn ça re si ni i se, Be di üz za man ýn Kur ân dan biz le re sun du ðu nu be lir - Gazetemiz imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular konuþmasýnda Ýslâm âleminin altý hastalýðý ve çârelerinden bahsetti. ten Kut lu lar, Bi rin ci si, ye i se kar þý lýk, El-e mel. Ya ni rah met-i Ý lâ hi ye den kuv vet li ü mit bes le mek tir de di. Kut lu lar ýn bu ko nu yu i zah e der ken yap tý ðý Ýs tik bal yal nýz ve yal nýz Ýs lâ mi yet in o la cak vur gu su ka tý lým cý lar dan bü yük al kýþ al dý. Ý kin ci o la rak sýdk, ya ni doð ru luk, Ýs lâ mi ye tin üs sü l e sa sý dýr. Ni fak ve mü na fýk lýk, mu zýr bir ya lan cý lýk týr. Ü çün cü sü, mu hab be te (sev gi ye) en lâ yýk þey mu hab bet tir ve hu sû me te (düþ man lý ða) en lâ yýk sý fat hu su met tir i fa de le ri ni kul la nan Kut lu lar, bir lik çað rý sý ya pa rak ko nuþ ma sý ný þu söz ler le ta mam la dý: Çün kü bir a da mýn kýy me ti, him me ti nis be tin de dir. Ki min him me ti mil le ti i se, o kim se tek ba þýy la kü çük bir mil let tir. Müs lü man la rýn ha yat-ý iç ti ma i ye-i Ýs lâ mi ye de ki sa a det le ri nin a nah ta rý, meþ ve ret-i þer iy ye dir. Ýs tib dad (bas ký) in san lýk i çin sý kýn tý ka yna ðý dýr. Gecenin sonunda, gazetemiz imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular ile konferansý düzenleyen Yeni Asya Okuyucularý hatýra fotoðrafý çektirdi. YOÐUN KATILIM OLDU YA LO VA'DA KÝ Be di üz - za man'ýn a nýldý ðý kon fe - rans, gün ler ön ce sin den bil bo ard lar, a fiþ ler ve el i lân la rý i le þeh rin dört bir ya nýn da hal ka du yu rul - muþ tu. Es naf lar ve bü - rok rat la rýn da dâ vet e dil - me siy le prog ra ma yo - ðun bir ka tý lým ger çek - leþ ti. Ma hal li ga ze te ler de gös ter dik le ri il giy le, fa a li ye tin du yu rul ma sýn - da ö nem li kat ký sað la dý. Hal kýn ya ný sý ra si ya set çi ve i þ a dam la rý nýn da ge - ce ye ka týl ma la rý so nu - cun da prog ram do lu bir sa lon da coþ ku i çin de ger çek leþ ti ril di. SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı Merhaba, Gezi Direnişi sürüyor. Devletin tüm sönümlendirme çabalarına rağmen direniş, yeni biçimler de alsa sürüyor, sürecek. Faşizme karşı biriken öfkenin patlaması, bu kadar kolay durdurulamayacak. Bu

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Skandal rapor alay konusu

Skandal rapor alay konusu SiyahMaviKýrmýzýSarý FAZLA TUZ KANSERÝ TETÝKLÝYOR Gençlik kitap okumuyor/ 3 TE TUZLUÐU SOFRADAN KALDIRIN Millî Kütüphane AB ye girdi/ 10 DA Pansiyonlu okullara sýký takip / 6 DA Otobüs, tankerle çarpýþtý/

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı