Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl radyo modüllerinin önde gelen tedarikçilerinden olan Circuit Design Inc. flirketi, RoHS uyumlu kendinden yerleflik devreli, CD TX-02F-R radyo vericisi ve CDP-RX-02F-R al c s n gelifltirmifltir. Ürünler, fiubat tan itibaren kullan labilir hale gelecektir. Dar bandl FSK teknolojisini kullanan CDP-TX-02F-R / CDP-RX-R radyo modülleri, yüksek performans ve güvenilirli in gerekli oldu u yerlerdeki endüstriyel uygulamalar için gelifltirilmifltir khz ad mlarla daha önceden programlanm fl olan 128 kanal vas tas yla, MHz ten MHz e kadar olan Avrupa ISM band n n neredeyse tüm alan böylece kapsanmaktad r. 1mW/10 mw ç k fl anahtarlamas n etkinlefltirmek için modüller, 1 mw %100 duty-cycle n izin verildi i tüm sahalarda destek olmakta, bunun yan s ra, 10 mw %100 duty cycle a izin verilen yerlerdeki alt bandlar da desteklenmektedir. Üstün kalitesi ve kolay kullan m ile hâlihaz rda ödül kazanm fl olan CDP-TX-02E-R / CDP-RX-02E-R olarak, kullan c lara çok yüksek düzeyde bir güvenilirlik ile k sa bir sürede radyo teçhizat n gelifltirebilmelerini olanakl k larak, sade bir ara yüz sunar. CDP-TX-02F-R / CDP-RX-02F-R özellikleri afla daki gibidir: EN ve EN , R&TTE & RoHS uyumlu radyo modüllerine tatbik edilir. 1 mw/10 mw RF ç k fl tercihi 12.5 khz ad mlarla, 434 MHz ISM band nda 128 kanal Son derece güvenilir al c - ki kat süper-heterodin al c devreleri kullanan yüksek al m hassasiyeti: -120 dbm (12 db SINAD / BER 1%) - Bloklama ve desensitizasyon (ay rma): 84 db (Tümü) - Bitiflik kanal seçicili i band içi: 60 db (25 khz kanal aral klar ile) - Komflu band seçicili i: 60 db TCXO-temelli s cakl k dengelemeli devre kullanarak, o C gibi bir çal flma s cakl k aral na ulafl l r. Muhafaza içerisine yerlefltirilmifl olarak verici ve al c için gerekli tüm yüksek frekans devreleri ile kararl bir çal flmaya ulafl l r. CIRCUIT DESIGN Inc, Nagano, Japan Tel : Faks : MART - N SAN 2007 adresinde giriniz.

7 adresinde giriniz.

8 Pelzer grubuna ba l TAYSAD OSB flletmesinde kullan lan Water Jet sistemine ba l MCM Cihaz, ar za bafllang c uyar s vermifl yap lan bak m ile plans z durufl olmadan sistemin çal flmas devam etmifltir. MCM Kestirimci bak m cihaz Artesis MCM kestirimci bak m cihaz ile kritik makineler izlenerek enerji kullan m ve enerji kalitesi de dahil olmak üzere toplanan veriler kullan larak yap lan düzeltmeler; maliyetlerin düflürülmesini ve tesis verimlili i ile emre amadeli in artmas n sa lar. MCM, ar zalanmaya bafllayan elektrik motoru ve sürülen ekipmanlar (pompa, kompresör, diflli kutusu, fan, pres, konveyör hatt, toz toplama ünitesi..) ve benzeri elektrik motor bazl makine ve süreçlerle ilgili erken uyar vererek, plans z durufllar ortadan kald r r. MCM, sadece ak m ve gerilim ölçerek hem elektriksek hem de mekanik ar zalara karfl erken uyar verebilen tek cihazd r. MCM, eksen kaç kl, balanss zl k, rulman ve mil hatalar, keçe bozukluklar, filtre t kanmalar, zincir gerginlikleri, klepe ayars zl, diflli kutusu roblemleri, sürülen ekipmanda oluflan mekanik problemler gibi mekanik hatalar, izolasyon, rotor çubu u ve di er elektriksel hatalar ve ayr ca proses control ve kumanda cihazlar n n bozuklu unuda tespit edebilmektedir. MCM in toplad veriler kullan larak ar zalar n kök nedenleri bulunabilir, yap lan, yapt r lan tamir ve bak m n etkinli i gözlenebilir. MCM, ürünlerinin özünü oluflturan özgün ve patentli ar za tespit ve teflhis teknolojisi 17 y ll k bir araflt rman n ürünüdür ve uzay (NASA), havac l k alanlar nda ilk uygulamalar baflar ile yap lm flt r. Hp pelzer pimsa dünya otomotiv sanayi için ses izolasyonu ve iç tavan kaplama parçalar üretmek üzere % 51 hissesi HP Chemie Pelzer GmbH ile % 49 Pimsa Poliüretan malat Sanayii ve Tic. A.fi. ortakl ile HP Pelzer Pimsa Otomotiv A.fi. kurulmufltur (Pimsa Poliüretan, Pelzer Pimsa'n n Yönetim Kurulunda hakim üye olup gündelik idareden sorumludur).tosb Organize Sanayi Bölgesi'nde 6203 m2 kapal alan üzerine May s 2000 y l nda kurulan Gebze fabrikas Mercedes,Toyota ve Honda için üretim yapmaktad r. Ford Otosan yan sanayii park nda 2001 Haziran ay nda 2800 m2 kapal alana kurulan Gölcük fabrikas ise Ford Transit ve Transit Connect için üretim yapmaktad r. Otomotiv sanayiinde ses izolasyonu ve iç tavan kaplama parçalar alan nda dünyan n önde gelen Alman firmas Pelzer gurubuna ba l TAYSAD OSB iflletmesinde kullan lan Water Jet sistemine ba l (Su kullanarak parça kesimi) Artesis MCM cihaz 28 Nisan 2006 tarihinde ar za bafllang c uyar s vermeye bafllam fl ve verdi i bu ar za uyar s n n MCMSCADA + Diagnostic yaz l m kullan larak Kaplin ar zas bafllang c oldu unu göstermifltir. Bak m ekibinin uygun olan bir zaman aral nda yapt klar bak mda kaplinin ar zalanmaya bafllad, ayn zamanda motorla zemin aras ndaki kayna n iyi tutmad gözlenmifl bak m yap lm fl ve sistem plans z durufl yapmadan çal flmaya devam etmifltir. ARTESIS Technology Systems Tel : Fax : adresinde giriniz. 8 MART - N SAN 2007

9 adresinde giriniz.

10 Otomasyon teknolojisi bugün, gitgide artan dönüfl sürelerinden daha fazlas na ihtiyaç duymaktad r. Sistemi oluflturan elemanlar ve çözümler aç s ndan ayn zamanda esnekli e de ihtiyaç duyulmaktad r. Festo Systemtechnic taraf ndan kullan lan modüler mekatronik tafl ma sistemi, tümüyle pnömatik tafl ma eksenleri, elektrikli tafl ma eksenleri veya bunlar n kar fl m ndan oluflan eksenler vas tas yla kifliye özel tafl ma sistemlerine izin vermektedir. htiyaçlarda esneklik 10 MART - N SAN 2007 Trend gitgide artan bir flekilde, çok say da küçük parçay tafl mak zorunda olan tafl ma modülleri ve iflleme sokulacak hassas ifl parçalar ile ilgili esnek çözümlere do ru yönelmektedir. Örne in, t rafl b çaklar nda kullan lan monte edilmifl küçük tak mlar halindeki parçalar birbiri ard na h zl bir flekilde hareket etmeyi sa layacak flekillere sahip ifl parçalar n gerektirmektedir. Müflteri taraf ndan yerine getirilecek montaj görevleriyle ilgili kritik faktör burada iki örnek uygulamayla incelenecektir. Manfred Merklinger Werkzeug-und Maschinenbau, Baden-Wuerttemberg tak m ve özel makine imalatç s, otomotiv tedarik endüstrisi için küçük boyutlu motorlara ufak yaylar eklemek için, tafl ma ekseni HME yi sisteme dahil etmifltir. Makine, hassasiyetini ve h z n göstermek için, eksene mükemmel bir düzlem temin etmektedir. Merklinger deki özel makine dizayn departman ndan Josef Blank Yaylarla bask montaj yap l rken uygulanan kuvvet 20N u geçmemelidir fleklinde aç klama yap yor. Oldukça dinamik ve hassas tafl ma görevleri için : tafl ma ekseni HME, küçük yaylar küçük boyutlu motorlara eklemek için sisteme birlefltirilir. Zaman ve para tasarrufu HME, boflluklu serbest bilyeli yataklar ve yüksek hassasiyetli do rusal motor tahrikleri sayesinde, hassas makinelerin konstrüksiyonunun minimum çabayla yap lmas na imkan vermektedir. Do rusal motor, yer de ifltirme kodlay c s, referans sensörü ve hassas ve yüksek miktarlarda yüklenebilir yataklar tafl ma ekseninde bir arada bulunur ve yerden tasarruf eden bir konfigürasyonda birlefltirilirler. Birleflik haldeki güç elektroni i ile birlikte saha kullan m için uygun bir d fl konum denetleyicisi tafl ma eksenine efllik etmektedir. Blank, zaman ve maliyet tasarrufundan hoflnut bir flekilde, E er Festo bu ekseni bafllatmasayd, bask montaj operasyonu için çok daha büyük ve detayl olarak haz rlanm fl bir tafl ma sistemi infla etmek zorunda kalacakt k fleklinde konufluyor. Ne kadar hassas, o kadar daha iyi: tekrarlama hassasiyeti mm de erinin sa lanmas yla birlikte, hassas ifl parçalar n n uygun bir flekilde yerlerine sokulmalar yla ilgili montaj ifllemlerinde oldu u gibi s k tolerans de erleriyle birlefltirme görevlerini yerine getirirken, eksen, hassas mekanik alan ndaki tüm potansiyelini ortaya koymaktad r. Sistemin geliflimi esnas nda de iflim kolayl da esas al nan konulardan biri olmufltur: 31 adet hareket kayd n n haf zaya al nabilmesinin yan s ra konum, ivmelendirme, h z ve sars lmadan ba ms z hareket gibi parametrelerin serbest bir flekilde ayarlanabilmesi, küçük seri üretim ve farkl boyutlardaki ifl parçalar n n tafl nmas için gerekli olan hareket esnekli ini sa lamaktad r. Montaj alan n n minimize edilmesi Ç karma & yerlefltirme ünitesi, do rusal gezer hareket veya 3-boyutlu gezer hareket konular nda, HME gerçek yeteneklerini ortaya koymaktad r. Birleflik do rusal motor ve yüksek performans yo unlu u (hacimsel kuvvet) sayesinde, montaj alanlar minimize edilebilir ve yerden tasarruf eden tafl ma sistemleri dizayn edilebilir. Merklinger de kullan lan sistem elektrik ve pnömatik tahrikleri ihtiva eden karma bir sistemdir. Bu tip sistemler Festo Systemtechnic in tasar mlar nda ön planda olan sistemlerdir. Tafl ma ekseni HME taraf ndan yerine getirilen bask -montaj operasyonundan baflka, küçük boyutlu motorlar temin etmek ve daha ileri düzeyde iflleme tabi tutmak amac yla kullan lan paletli kald rma sistemlerine bir göz atmaya da de er. Merklinger, bu amaçla, paletleri ilerletmek ve geriye çekmek için pnömatik DGPL eksenlerine sahip iki adet 3 boyutlu gezer hareket sistemlerini kullan r. MTR-DCI servo motorlar na sahip elektrikli DMES eksenleri hassas bir yükseklik ayar için kullan l r. Ön uç denetleyicisi CPX-FEC ye sahip birleflik teflhis mekanizmas n da içeren pnömatik tahrikler, vana terminali CPX/MPA vas tas yla çal flt r l rlar. Küçük boyutlu motorlar temin etmek ve daha ileri düzeyde iflleme tabi tutmak için kullan lan paletli kald rma sistemleri: Paletleri ilerletmek ve geri çekmek için kullan lan pnömatik DGPL eksenleri ile birlikte. MTR-DCI servo motoru ile birlikte kullan lan elektrikli DMES eksenleri, hassas yükseklik ayar için kullan l r.

11 Pnömatik Faydalar Rastatt/Baden-Wuerttemberg yak nlar ndaki Gaggenau daki DaimlerChrysler tesisinde yap lan ekipman konstrüksiyonu için kullan lan teçhizats z karoser montaj ndaki parçalar n otomasyon halindeki besleme faaliyetleri için yararlan lan LCA (düflük maliyetli otomasyon) sistemleri, önemli ölçüde verimlilik art rma etkisi, maksimum güvenilirlik ve dayan kl l k faktörleri göz önünde tutularak dizayn edilirler. Bu sistemlerden, genifl bir flekil ve kal nl k çeflitlili ine sahip karoser parçalar n üst üste dizilmifl durumdan ay rarak teker teker kaynak robotu hücrelerine do ru beslemeleri istenmektedir. Otomotiv imalatç lar için Festo Systemtechnic taraf ndan gelifltirilen ve yaln zca pnömatik olarak tahrik edilen tafl ma sistemleri, örne in, dönel depolama raflar, istiflenebilir elemanlar için kullan lan ç karma&yerlefltirme sistemleri ve zincir ve ç tal kald r c lar gibi sistemlerle birleflik halde bulunmaktad r. ICA sistemleri, Sindelfingen, Rastatt ve Bremen tesislerindeki teçhizats z karoser montaj nda, ve hatta flimdilerde Güney Afrika daki C s n f tesislerde kullan lmaktad r. Esas ilgi çekici olan, LCA sistemlerinin, parçalar yerlefltirme faaliyetini, fiili kaynak sistemi çevriminden ay rmas d r. Bu ay rma ifllemi flimdi tüm vardiya boyunca tamamen mümkündür. Operatörler tek bafllar na, efl zamanl olarak birkaç makineyi ayarlayabildikleri için, bu ay rma ifllemi, teçhizats z karoser üretiminde önemli ölçüde bir verimlilik art fl na izin vermektedir Gaggenau daki DaimlerChrysler in özel makine binas flefi Horst Laub bu flekilde aç kl yor. fiimdiye kadar, tek tek operatörler sadece maksimum 2-4 aras farkl parçay kaynak bölümüne sokabiliyorlard. DaimlerChrysler de yap lan teçhizats z karoser imalat nda önemli ölçüde gerçeklefltirilen verimlilik art fl : Festo Systemtechnic taraf ndan gelifltirilen, sadece pnömatik olarak tahrik edilen tafl ma sistemine sahip döner depolama raf. Festo Systemtechnic in kurulmaya haz r do rusal veya 3 boyutlu gezer hareket sistemleri bize oldukça büyük miktarlarda zaman kazand rmaktad r fleklinde belirtiyor Laub. Gezer hareket sistemleri, DGPL pnömatik do rusal eksenine ve vana terminalleri için kullan lan CPX elektrik terminalleri vas tas yla ba lanm fl tip 03 Maksi vana terminallerine sahiptir. Ayn zamanda burada önemli olan nokta, 1400 Nl/min de erine sahip yüksek debi miktar d r. ster pnömatik, elektrikli veya karma tip olsun- önemli olan teknolojiyi iflin içine katmak de ildir, fakat bundan daha önemlisi tafl ma görevinin özel gereklilikleridir. Tüm dizayn verisi, çevrim diyagramlar ve kapsaml fonksiyonlar ve kesin fiyat garantisiyle önceden test edildi i için, kurulmaya haz r tafl ma çözümleri tasar mdan, makine ve ara birimlere kadar zaman azaltmaktad r. Bu sistemler monte edilmifl, test edilmifl ve çal flmaya haz r bir flekilde direkt olarak makineye tak lmaktad r. Komple çözümler uzman personel üzerindeki s k nt y hafifletir ve dizayn karmafl kl n ve maliyetleri azalt r. Kurulmaya haz r tafl ma sistemleri, tek sat n alma kayna ve siparifl prosesi sayesinde ve sadece bir parça veya proje numaras kullanarak sat n alma prosesini basitlefltirir ve proses maliyetlerini azalt r. Verimlilik art fl etkisi LCA sistemleri, geleneksel besleme konveyör sistemleri ile karfl laflt r ld nda alan ihtiyac n %60 a kadar azaltabilir ve MTM (Zaman Ölçüm Metotlar ) zaman ihtiyac n %80 e kadar azaltabilir, diyor Laub. ki parça birbiriyle ayn olmad için ve bunun sonucu olarak parçalar n istiflenmesi ve birbirinden ayr lmas için parçaya özel çözümler gerekti i için, LCA sistemleri için kullan lan komple ve esnek modüler bir sistem tüm karoser parçalar n n yaklafl k %80 ini kapsamaktad r. Tasar mdan makineye kadar zaman azalt r: Festo dan kurulmaya haz r tafl ma çözümleri. FESTO Tel: Fax: adresinde giriniz. 11 MART - N SAN 2007

12 The Flakt Woods Group, son y llarda yaflanan trajedilerden sonra yeniden infla edilen Mina, Suudi Arabistan daki Al Jamarat yolu ve yolcu köprüsünde havaland rma fanlar n n temin edilmesiyle ilgili anlaflman n bir parças olarak, WEG duman yok etme sistemleri ve fan ve egzoz motorlar n kullan yor. fieytana karfl tafllar dumana karfl motorlar Al Jamarat siparifli önemli büyüklükte bir siparifl olup, Suudi Arabistan a temin edilen JM Axijet jet fanlar, Flakt Woods a yaklafl k 1 milyon Euro luk bir toplam miktar sa lamaktad r. Bu, Sydney Tüneli, the Kowloon Otoyolu ve Dubai deki the Gate binas gibi prestijli projelere temin edilen havaland rma fanlar nda oldu u gibi Flakt Woods un son zamanlarda elde etti i di er baflar lar takip etmektedir. Al Jamarat da oldu u gibi, bu projelerin tümü WEG duman yok etme motorlar kullan larak tamamlanm flt r. Al Jamarat Köprüsü, Müslümanlar n her y l kutsal flehir Mekke ye fleytana tafl atmak için gitti i Hac ziyareti süresince hac lar n topland yerdir. Tafl atma genifl kalabal klar çekmektedir, ve oluflan pani in en az ndan 346 hac y öldürdü ü ve en az ndan 289 kifliden daha fazlas n yaralad 2006 Ocak ay nda oldu u gibi, son y llarda çeflitli trajediler meydana gelmifltir. Bu yüzden, toplam maliyeti 22 milyon Euro olmak üzere, köprüyü ve rampas n (s ras yla 40m den 80m ye ve 20m den 40m ye) geniflletme ve iki adet ilave 20m lik rampalar eklenmesi karar al nd. Proje yaklafl k olarak dört milyon hac n n bir günde fleytan tafllama ritüelini gerçeklefltirmesine yard mc olacakt r AH ( ) Hacc yla ilgili olarak, ritülle ba lant l olan herhangi bir ölüm olay meydana gelmemifltir. Çok katl, befl seviyeli köprüde oluflacak bir yang n acil durumunda, Flakt Woods, Al Jamarat projesi kapsam nda, kendisine ait JM Axijet havaland rma fanlar ndan 150 tanesini temin etmifltir. Bir metre çap nda ve 2 saat boyunca 400 o C s cakl a dayanma kapasitesine sahip olan JM Axijet jet fanlar yüksek verimlilik ve itme kuvveti verecek flekilde ve düflük gürültü seviyesi sa layacak flekilde tasarlanm flt r. Kirlilik ve duman yok ettikleri gibi, havaland rma için her yönde eflit hava ak fl ve itme kuvveti temin ederler. Al Jamarat da, WEG nin Duman Yok Etme ve Fan ve Egzoz ürün aral içindeki çok say da fan 335M/L kafes tipi, 180kW elektrik motorlar ile tahrik edilmektedir. Axijet fan n ve WEG duman yok etme motor paketinin rolü, yang n sebebiyle oluflan herhangi bir duman zemin seviyesinin üzerine çekerek, güvenli kaç fl flartlar n iyilefltirmek, ve/veya k st r lm fl personelin kurtar lmas n sa lamakt r. Ayn zamanda, sistem, geliflen yang n sebebiyle ortaya ç kan s cak gazlar aktif olarak d flar atmaktad r. Projede kullan lan WEG duman yok etme motorlar, dünyan n her yerinde tünellerde, madenlerde, binalarda, al flverifl merkezlerinde, kapal araba parklar nda, depolarda, merdivenlerde ve tiyatrolarda bulunan havaland rma sistemlerinde kullan lan EN standard na göre onaylanm flt r. DAL ELEKTR K MOTORLARI Tel: Fax: adresinde giriniz. 12 MART - N SAN 2007

13 adresinde giriniz.

14 BOLZONI AURAMO dan ka t sektörü için bir yenilik. De erli ka t rulolar n z için hassas tafl ma. Ak ll ka t rulo tafl ma ataflmanlar Bolzoni Auramo CTX serisi, ka t rulo tafl ma ataflmanlar için kullan lan, otomatik ve ak ll bir s k flt rma gücü kontrol sistemidir. Bolzoni Auramo CTX-G3 ataflmanlar her elleçleme durumunda ve her ka t cinsinde en optimize ve mümkün olan en düflük s kma gücünü kullan r. Bu sayede, afl r s kma gücü nedeniyle oluflmas muhtemel rulo ezilmesi riski en aza indirilir. Ka t rulolar nda karfl lafl lan ezilme probleminin en yayg n sebeplerinden biri afl r s kma gücü kullan lmas d r. S kma gücü, manuel veya elektrikle çal flan bas nç ayar valfleri ile ayarlanabilir. Ne var ki, de iflkenlik gösteren ka t türleri, rulo genifllikleri, a rl klar ve çaplar söz konusu ise, forklift operatörünün üzerine yüklenen bu kontrol görevi bunalt c hale gelmektedir. Ak ll Ataflmanlar s kma gücü kontrolünü otomatik hale getirir ve ka t rulolara mümkün olan en az s kma gücünün uygulanmas n sa lar. Bu sistem hatal s k flt rma pozisyonunda forklift operatörünü uyar r. Bolzoni Auramo CTX-G3 Serisi Ak ll Ka t Rulo Ataflmanlar, güvenli ve hasars z bir ka t rulo elleçleme operasyonu için en iyi çözümdür. BOLZONI AUROMA TÜRK YE Tel: Fax: adresinde giriniz. Sulu çözeltilerden viskoz ak flkanlara kadar çeflitli k vamlarda s v lar n endüstriyel ölçümleri için kullan nan Modüler Ak fl Ölçer Sistemi, 55 bar bas nç ve 120 derece s cakl a kadar kullan labilmektedir. Modüler ak fl ölçer sistemi HDO 14 MART - N SAN 2007 METRANS MAK NA ENDÜSTR S ÜRÜNLER, Alman Lutz-Pumpen firmas n n son tasar m olan Modüler Ak fl Ölçer Sistemi HDO yu Türkiye ye getirdi. Sulu çözeltilerden viskoz ak flkanlara kadar çeflitli k vamlarda s v lar n endüstriyel ölçümleri için kullan nan Modüler Ak fl Ölçer Sistemi, 55 bar bas nç ve 120 derece s cakl a kadar kullan labilmektedir. HDO ak fl ölçerlerin en önemli özelliklerinden biri sabit ölçüm hassasiyetine sahip olmas d r. Ayr ca HDO ak fl ölçerler türbülans veya vorteks oluflturarak ak fl profilini bozmaz. Bu sebeplerden dolay otomotiv, kimya, petrokimya, boya ve lake, g da ve içecek, ilaç, kozmetik, kimyasallar ve mineral ya lar gibi endüstrinin çok çeflitli dallar nda kullan lmaktad rlar. HDO ak fl ölçerler sistematik modüler tasar m yla, düflük hata oran yla, Atex 100a sertifikasyonuyla, yüksek hacim, yüksek s cakl k ve yüksek bas nca uygunlu uyla, az say da afl nma parças na sahip olmas yla, farkl modülleri sayesinde de iflik uygulamalara adapte edilebilmesiyle, kullan m kolay kontrol paneli ve 6 basamakl LCD ekran yla, hall effect sensörü veya röle seçene iyle, tufl kilidiyle, hem elektrik hem pille çal flabilme özelli iyle kullan c ya büyük avantajlar sa lamaktad r. Ölçüm Birimi Hassasiyet: Viskozite: Ölçüler: Kapasite: flletme bas nc : Gövde: Diflli: S zd rmazl k: Oval Diflli Prensibi +/- 0,5% En fazla mpas DN25, 40 ve 50 En az 3 litre/dakika En fazla 350 litre/dakika En fazla 10, 16 veya 55 bar PPS, Aluminum, Paslanmaz çelik PPS, Paslanmaz çelik Viton (alt.fep) METRANS MAK NA Tel: Fax: adresinde giriniz.

15 ENDÜSTR GÜNDEM HANNOVER MESSE FUARI 2007 stanbul Ticaret Odas n n giriflimleriyle, Nisan 2007 tarihleri aras nda Almanya n n Hannover flehrinde düzenlenecek dünyan n en büyük sanayi fuarlar ndan Hannover Messe 2007 de Türkiye Partner Ülke olarak yer alacakt r m2 net kat l m alan, 70 e yak n ülkeden den fazla kat l mc s, civar ndaki ziyaretçisi ile yaklafl k 4 milyon ifl ba lant s n n kuruldu u dünyan n en büyük sanayi fuar nda Türkiye, d fla aç k, rekabete aç k, büyümeye aç k bir sanayiye sahip olma yolunda çok büyük mesafeler kat etti ini gösterecek; Türkiye ekonomisinin sanayideki güçlü rolü tescillenecektir. Binlerce firman n yenilikleri paylaflt, yeni pazarlar oluflturdu u bu fuarda Türkiye, 83.5 milyar dolar aflan ihracat ile güçlü bir partner olarak, dünya ekonomisinde sahneye ç km fl olacakt r. TO Baflkan Murat Yalç ntafl, bu nedenle, Dünyan n en büyük sanayi fuar olan Hannover Messe, Türk sanayisinin sizlerle partner olarak el s k flmas nda gerçek anlamda bir dönüm noktas olaca n söylüyor. Türkiye nin en büyük ticari ortaklar ndan biri olan Almanya da düzenlenenen fuar n aç l fl iki ülke baflbakanlar fiansölye Merkel ve Baflbakan Erdo an taraf ndan yap lacakt r. Hannover Messe 2007, iki ülkenin ticari ve ekonomik yak nlaflmalar na yeni bir boyut kazand racakt r. Ayn zamanda fuar, medeniyetler buluflmas na da ev sahipli i yaparak, küresel iflbirli ine yeni bir ivme kazand rmas n n da sembolü olacakt r. Türkiye, Hannover Messe de 8 bin metrekareyi aflk n bir sergi alan nda 200 den fazla firmayla, Yan Sanayi, Araflt rma & Teknoloji, Enerji, Boru Hatt Teknolojileri, Proses, Fabrika, Bina Otomasyonu, Mikroteknoloji, Bas nçl Hava ve Vakum Teknolojileri, Yüzey flleme Teknolojisi ve Tesis Yönetim Çözümleri ihtisas konular nda temsil edilecek. Fuara kat lan firmalar, matchmaking programlar yla kal c ticari iflbirliklerine imza atabilecek; ihracat ve ithalat için çok önemli yeni, büyük ve hacimli iflbirlikleri kurabilecek ve birleflmeler sa layabilecekler. Hepsinden de önemlisi, sanayi için vazgeçilmez nitelikte olan araflt rma ve gelifltirme için teknoloji transferi imkan bulunacakt r. Ayr ca, çeflitli kurum ve kurulufllar n stand baz nda ifltirak edece i yaklafl k 2000 m2 lik ortak etkinlik alan nda kat l ma paralel olarak zirve, konferans ve seminerler düzenlenecektir. STANBUL T CARET ODASI Tel: Faks: adresinde giriniz. adresinde giriniz.

16

17 ÜRÜN HABERLER HARMON K F LTRE REAKTÖRLER Kompansazyon Uygulamalar çin Kompanzasyon sistemlerinde ve harmonik filtrelerde kullan lan tipte reaktörlerdir. Kompanzasyon uygulamalar nda yayg n olarak kullan lan harmonik filtre reaktörleri, sistemde nonlineer yüklerden dolay oluflan harmonik kirlili in, kompanzasyon sistemlerine zarar vermesini engeller. Uygulamada flebeke ile kompanzasyon kondansatörlerinin aras na yerlefltirilir. Bu sayede hem kondansatörlerin harmoniklerden etkilenmesini engeller, hem de rezonans riskini ortadan kald r r. Uluslararas standard filtreleme faktörleri olan %5,67 (210Hz), %7 (189Hz) ve %14 (134Hz) tipi reaktörlerin üretiminin yan s ra müflteri talebine göre de iflik frekanslarda da filtre reaktörü üretimi yap labilir. 150kVAR'l k kondansatörlere kadar uygun filtre reaktörü üretimimiz, 1000V gerilime kadar mevcuttur. Reaktörlerimiz avrupa standardlar na uygun ve CE iflaretlidirler. ELEKTRA ELEKTRON K Tel : Fax: adresinde giriniz. SEV YE GÖSTERGELER letkenlik Ölçüm Prensibine göre AYVAZ Kompakt Sistem GALAXY ELK 4 / ELK 4F seviye göstergeleri iletkenlik ölçüm prensibine göre çal flmaktad r. ELK 4 / ELK 4F ile iletken s v larda 4 seviye gösterilebilir. Herbirinde bir adet kontak noktas bulunan 4 seviye flunlard r; Üst seviye alarm, Alt seviye alarm, Pompa start, Pompa stop. ELK 4 / ELK 4F, tüm fonksiyonlar n kontrolünü pano içinde sa lam flt r. Harici bir kontrol tertibat na gerek yoktur. Elektrodun s yal t m için özel olarak dizayn edilmifl kanatl bir so utma borusu kullan lm flt r. Alt alarm, üst alarm, start, stop gibi çal flma fonksiyonlar pano muhafaza kapa üzerinde takip edilebilir. Buhar kazanlar, besleme tanklar ve kimyasal uygulamalar ELK 4 / ELK 4F in uygulama alanlar d r. HACI AYVAZ Tel : Fax : adresinde giriniz. KAPALI T P fialterler Yanmaya Dayan kl Kapal tip flalterler kontak ve köprüler tamamen kapat larak elektri in el ile temas kesilmifl olarak tasarlanm fl olup, kumanda sistemlerinde, ölçü komütatörlerinde, kademeli, kutup de ifltirici ve motor kumanda devrelerinde güvenle kullan l r. Hava ve yüzey atlama gerilim mesafeleri 690Volttan daha büyüktür. Kontak malzemeleri ve kablo ba lant klemensleri EN , IEC 947-3'e uygundur ve VDE 0106.bölümün 100. maddesi veya VBG4' e uygun olarak üretilmifl olup CE normlar na uyumludur. fialterlerin anahtarlama aç lar 45, 60, 90 dir. Hareketli kontak elemanlar bak r olup, gümüfl kaplamal perçinler kullan l r. Hammaddesi yanmaya dayan kl ve alev almayan PVT plastiktir. Dünya standard normlar na göre Paket flalterlerimiz; Ana flalter, Yükte kesici flalter ve Kesici flalter olarak üç flekilde kullan labilirler. OPAfi PAKO Tel : Fax: adresinde giriniz. adresinde giriniz.

18 ÜRÜN HABERLER KA ITSIZ YAZICILAR Türkçe Menü Honeywell ka ts z yaz c lar, son teknolojiye sahip, 3 ile 48 universal girifl kabul edebilen elektronik kay t cihazlar d r. 5,5 veya 12.1 TFT SVGA dokunmatik ekran ile 100 veya 180mm kesitli ka tl kay t cihazlar yerine birebir uygundur. 20ms tarama h z na sahiptir. Ayr ca standart 70 MB dahili belle e sahip oldu u gibi 1850 MB'a kadar ç kart labilmektedir. Bunun yan s ra sahip oldu u compact flash girifli ile istenilen kay t kapasitesine eriflebilmektedir. Standart Ethernet ve RS485 haberleflmenin yan s ra OPC server özelli i bulunmaktad r. Trend ekran nda özel olaylar, proses bilgileri ve batch prosesi kolayl kla operator taraf ndan izlenebilir. Ethernet haberleflme kart ile network veya internet üzerinden on-line izleme ve analiz yap labilmektedir. Honeywell ka ts z yaz c lar n n tamam TÜRKÇE MENÜ'YE sahiptirler. HONEYWELL Tel : Fax : adresinde giriniz. FLEX HORTUMLAR Paslanmaz Paralel Bo umlu Paralel bo umlu flex hortumlar, paslanmaz kalite AISI 316L & 321 saclardan kaynakl olarak, mekanik formlama ile standart, dar ve genifl hatveli olarak üretilmektedir. Bas nç dayan m n artt rmak için de bir veya iki kat paslanmaz AISI 304 kalite tel örgü ile kaplanmaktad r. S cakl k dayan m aral : ile derece santigrad, Bas nç dayan m aral : tam vakum ile 200 bar. S cakl k ve kimyasal dayan m n n yüksek oluflu ve flex özelli inden dolay endüstride; petro kimya, çelik, otomotiv, s tma so utma, cam sanayiinde kimyasal s v lar n (asitler ya lar), gazlar n (freon amonyak), s v laflt r lm fl gazlar n (argon- nitrojen oksijen), hava, su, s cak su & buhar ile konutlarda do al gaz ve solaryum uygulamalar nda yayg n olarak kullan lmaktad r. EM N TEKN K Tel : Fax : adresinde giriniz. 18 MART - N SAN 2007 BÜTÜNLEfi K DEVRE S NYAL ANAL ZÖRÜ Çok Fonksiyonlu Ar za Bulma Sistemi Teknolojiyi yakalamak isteyenlerin yeni tutkusu haline gelecek bu çok fonksiyonlu cihaz, sizi beklentilerinizin ötesine tafl yarak s n f nda yeni bir ç r aç yor. Kendi bafl na bir elektronik laboratuar n büyük bir yükünü s rtl yor: dijital osiloskop, hassas voltmetre, sinyal izleyici, fonksiyon üreteci, lojik seviye çözümleyici ve en önemlisi tek bir cihazda toplanm fl çok fonksiyonlu bir ar za bulma sistemi. GATEMaster 5000S, V-I testleri yapabildi i gibi iki kanall dijital osiloskop olarak da çal flabilir. Cihaz gerilim seviyelerini farkl renklerle göstererek kullan c ya inceleme kolayl sa lamaktad r. Bütünleflik fonksiyon üreteci ile ölçümlerinizi rahatl kla yapabilmeyi mümkün k lmakta ve lojik fonksiyonlar n incelemeleri için basamak gösterimi yapabilmektedir. GATEMaster 5000S USB arabirimi arac l yla görüntü kayd ve yaz l m güncellemesi yapabilmektedir. GATE ELEKTRON K Tel : Fax: adresinde giriniz. PNÖMAT K P STONLU VANA -10 C C S cakl k Aral nda TORK Pnömatik pistonlu vanalar tesisat üzerine tak ld klar nda pnömatik tahrik kuvveti ile lineer hareket yaparak açma kapama ifllemini gerçeklefltiren ekipmanlard r. TORK Pnömatik Pistonlu Vanalar Normalde kapal (N.C.) ve Normalde Aç k (N.A.) pozisyonda üretilmektedir. Standart üretim on-off tip olup, oransal kontrol uygulamalar için de imal edilebilmektedir. Pistonlu valflerin aç kkapal pozisyonlar nda kontak ç k fl al nmak istendi inde mil yoluna yerlefltirilen sensörler yard m yla pozisyonu izlenebilir. Metal elemanlar paslanmaz çelikten, s zd rmazl k eleman P.T.F.E. olup -10 C.180 C s cakl k aral nda kullan lacak hemen hemen her ak flkana uygundur.1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 ve 2 ölçülerde diflli, flanfll ve kaynak ba lant l tipleri mevcuttur. Tork Pnömatik Piston Vanalar n; su (içme suyu dahil), hava, buhar, gaz, kimyasallar, petrol ürünleri, g da, alkol, ya, steril ortam, ar tma, boya makineleri, ambalaj makineleri gibi kullan m alanlar mevcuttur. SMS SANAY MALZEMELER Tel : Fax : adresinde giriniz. PNÖMAT K TRASPORT S STEMLER Yo un Faz Toz malzemelerin pozitif hava bas nc ile tafl nmas na dayanan pnömatik transport sistemlerinde malzemenin boru içinde tafl nmas sayesinde tozuma olmamakta ve yine bu nedenle kurulu tesislere kolayca uygulanabilmektedir. S A F M A K n DENSTRANS markas yla sat fla sundu u sistemler malzemelerin, fabrika içinde, bir noktadan bir veya daha fazla hedef noktaya transportunu yüksek verimle gerçeklefltirmektedir. Boru hatt boyunca uygulanan destek havalar, hem boru afl nmalar n azaltmakta hem de boru hatt n n etkin flekilde temizlenmesini sa lamaktad r. Bantl konveyör ve elevatörler gibi eski teknolojilerle k yasland nda bak m giderleri çok daha azd r. Afl nd r c, k r lgan, kar fl m yap da, yüksek yo unluklu ve higroskopik (su al c ) malzemeler için en uygun tafl ma yöntemidir. SAFMAK Tel : Fax : adresinde giriniz. S NYAL ÇEV R C LER Raya Monte Edilebilir E-700 Serisi cihazlar sinyal çevirici olarak kullan lmak amac yla tasar mlanm fl, plastik kutu içinde raya monte edilebilir endüstriyel cihazlard r. Endüstrinin her alan nda alg lay c lardan (transdüser, sensör) al nan iflaretlerin standart veya özel ak m ve gerilim düzeylerine çevrilip ölçü ve kontrol cihazlar na iletilmesinde kullan l r. letiflimli E-700 cihazlar RS485 BodBus RTU ara yüzü ile PLC ve DCS sistemleriyle veri al flverifli yapabilmektedir. E-700 Serisi cihazlar E- PK700-II ba lant kablosu ile PC ye ba lan p, PC2ye yüklenen E-Y-700-V2 yaz l m ile istenilen flekilde kullan c taraf ndan konfigure edilebilir. ELIMKO Tel : Fax : adresinde giriniz.

19 ÜRÜN HABERLER HALATLI EMN YET ANAHTARLARI Reset Butonlu FD 1878 Reset Butonlu Halatl Emniyet Anahtarlar iflçi ve ifl güvenli i için acil durdurma amac yla konveyör bantlarda ve makinalarda sistemleri durdurmak için üretilmifl ürünlerdir. Normalde çok say da acil durum durma dü mesinin bulundu u orta ve büyük boyutlardaki makinelerde maliyet tasarufu sa lar. Gerili halata bir kuvvet uygulanmas sonucunda sistemi durdurur. Ayr ca di er halatl anahtarlardan farkl olarak kendini kontrol fonksiyonuna sahiptir. Herhangi bir nedenden dolay halat n gevflemesi, kopmas durumlar nda sistemin çal flmas na müsaade etmez. Pozitif açan kontak yap s nda çift kesicili 7 farkl kontak seçene i mevcuttur. Halat boyu max.12m., olup 35m.ye kadar kullan labilen modelleride mevcuttur. Bu ürünlerin karfl l kl kullan lmas durumunda halat uzunluklar 24 ve 70m.ye kadar ç kabilmektedir. Mekanik ömrü 106 açma-kapama olan FD 1878 in metal veya termoplastik gövdeli modellerinin yan s ra ex-proof modelleri de mevcuttur. S MEKS Tel : Fax : adresinde giriniz. MOB L IfiILDAK GENERATÖRLER Ayd nlatma ve elektrik enerjisi sa lar Aremsan ARL serisi mobil fl ldak generatörleri gece veya ayd nlatmas z ortamlarda hem ayd nlatma, hem de elektrik enerjisi sa lar. Kullan ma alanlar ndan baz lar : devam eden altyap projeleri, madencilik çal flmalar, kültürel ve sportif etkinlikler ve do al afet bölgelerinde gerçeklefltirilen çal flmalar olarak s ralanabilir. Yerden itibaren 5m den 11m ye kadar yükselebilen mekanik veya hidrolik teleskopik mast üzerine monteli ayd nlatma ünitesi, 5 kva 100 kva aras nda de iflebilen güçlerde generatörler taraf ndan beslenir. Kullan lan motora ve yak t deposuna ba l olarak 64 saate kadar kesintisiz çal flma mümkündür. Sistem her türlü hava flartlar na karfl koruyucu elektrostatik toz boyal kabin ile korunmaktad r. ste e ba l olarak sunulan süper sessiz kabinlerle çal flma gürültüsü asgari düzeye inmektedir. Sistemin üzerine monte edildi i a r hizmet tipi römork sayesinde hareket kabiliyeti çok yüksektir. Opsiyonel olarak sunulan joystick sistemi sayesinde çal flma s ras nda operatör kontrol panosundan ayd nlatma ünitesini yatay ve dikey eksende hareket ettirerek istenen bölgeyi ayd nlatabilmektedir. AREMSAN Tel : Fax : adresinde giriniz. adresinde giriniz.

20

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu Tip Kitapç E/E / - BETABLOC Blok Tip Santrifüj Pompa Kullan m Alanlar Su temini Ya murlama-tar m Havaland rma S cak su Deniz suyu Az kirli sular Ya lar flletme Bilgileri Debi Basma Yüksekli i Pompa Ç k

Detaylı

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu Tip Kitapç E/1215/ 02-82 BETABLOC Blok Tip Santrifüj Pompa Kullan m Alanlar Su temini Ya murlama-tar m Havaland rma S cak su Deniz suyu Az kirli sular Ya lar flletme Bilgileri Debi Basma Yüksekli i Pompa

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR

HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR 489 HİDROLİK VE PNÖMATİK E ALTERNATİF ÇÖZÜM; DOĞRUSAL MOTORLAR Ersoy KARAÇAR ÖZET Hidrolik ve Pnömatik in ufukta görünen ortağı; Teknolojideki gelişmeler neticesinde doğrusal tahrik elemanlarına alternatif

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

6. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu Hoş Geldiniz

6. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu Hoş Geldiniz 6. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu Hoş Geldiniz LiProKa Motor Prensibi ile çalışan Tork Motoru LiProKa Motor Prensibi ile Verimlilik Standart çıtasını IEC 60034-30 IE4-Super Premium un üzerine

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans.

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans. EKSTRUDER TÜRKÇE NT grubu Plastik Ekstruderler proses uygulamalarına bağlı olarak 3 farklı seride dizayn edilmiştir. NTB Basic, NTE Extra ve NTV Degazaj serisi ekstruderler, yüksek kalite ve optimum verimlilikte

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog-

SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog- SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog- ÇÖZÜMLERİMİZ RESTORAN & KAFE Kötü hava şartlarından dolayı dış mekanlarda müşterilerinize hizmet veremediğiniz için para mı kaybediyorsunuz? Tabi ki dışarıda

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar

Güvenilir kapama! Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Proses güvenliğiniz için kelebek vanalar Güvenilir kapama! Yenilikler Modüler, çok yönlü seri. Son derece işlevsel, sağlam, aşınmaya dayanıklı, güvenilir, paslanmaz. Optimize edilmiş sistem çözümleri Herşey

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011 Radyatör Katalo u TERMO TEKN K T ARET VE SANAY A.fi. Enco Plaza, emal Ulusoy addesi No: 57 34 Yenibosna - stanbul Tel: 01 697 84 84 (pbx) Faks: 01 77 43 45 www.termoteknik.com Rev. / fiubat 011 Termo Teknik,

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar EA Serisi ETNA Norm Pompalar Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik ETNA Norm Pompalar (DIN EN 733) İhtiyacınızın Tam Karşılığı Pompa teknolojileri alanındaki 35 yılı

Detaylı

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar EA Serisi Tecrübe Pompa teknolojileri alanındaki 35 yılı aşkın ARGE, üretim ve uygulama deneyimi, uzman satış ve satış sonrası hizmetlerimiz ile kaliteden ödün

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları

3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE. Sıcak Su Kazanları 3-Geçişli Sıvı/Gaz Yakıtlı Kazanlar Uno-3 Max-3 THW-I NTE Sıcak Su Kazanları 1 Hoval 3-geçişli sıvı/gaz yakıtlı sıcak su kazanlarının avantajları Ürünlerimiz teknolojinin son örneğini temsil ederken, yaratıcı

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi - Baxi Group, De Dietrich, Remeha Tek Kademeli Gaz Brülörleri BG Serisi BG serisi tek kademeli brülörlerde sabit gaz ve

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR Invertör Invertör teknolojisi sayesinde, E.sybox su ihtiyac na göre devreye girerek minimum maliyet sa lar. Motor Yeni su so utmal motorun sesi, so utucu fan olmad

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar Kablo Koruma Sistemleri 3.2 FCT Sarmal Hortumlar FCT sarmal hortumlar, PA6 dan üretilmifltir ve ya a, yak ta ve solventlere karfl mükemmel koruma sa lar. FCT hafif ve esnektir, yüksek ezilme ve afl nma

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, De, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10 www.biglift.gen.tr 1 RM-ECL1029 EKONOMİK TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI Kompak ve hafif tasarımı

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans

Kazandıran Güç MS SERİSİ. Redüktörlü Giyotin Makas. Yüksek Hız Doğru Verimli Performans Kazandıran Güç MS SERİSİ Redüktörlü Giyotin Makas Yüksek Hız Doğru Verimli Performans 1 Kazandıran Güç Durmazlar son teknoloji ile donatılmış CNC makineleri, deneyimli mühendisleri ve yalın üretim teknikleriyle

Detaylı

Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama

Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama AVUÇ TAfiLAMA G 12SS / 580 W çok açılı kullanılabilen siperlik kompakt yapı; 254 mm uzunluk, 1.4 kg a ırlık mil kilitleme mekanizması güçlü fan so utması uzun ömürlü

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı