Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl radyo modüllerinin önde gelen tedarikçilerinden olan Circuit Design Inc. flirketi, RoHS uyumlu kendinden yerleflik devreli, CD TX-02F-R radyo vericisi ve CDP-RX-02F-R al c s n gelifltirmifltir. Ürünler, fiubat tan itibaren kullan labilir hale gelecektir. Dar bandl FSK teknolojisini kullanan CDP-TX-02F-R / CDP-RX-R radyo modülleri, yüksek performans ve güvenilirli in gerekli oldu u yerlerdeki endüstriyel uygulamalar için gelifltirilmifltir khz ad mlarla daha önceden programlanm fl olan 128 kanal vas tas yla, MHz ten MHz e kadar olan Avrupa ISM band n n neredeyse tüm alan böylece kapsanmaktad r. 1mW/10 mw ç k fl anahtarlamas n etkinlefltirmek için modüller, 1 mw %100 duty-cycle n izin verildi i tüm sahalarda destek olmakta, bunun yan s ra, 10 mw %100 duty cycle a izin verilen yerlerdeki alt bandlar da desteklenmektedir. Üstün kalitesi ve kolay kullan m ile hâlihaz rda ödül kazanm fl olan CDP-TX-02E-R / CDP-RX-02E-R olarak, kullan c lara çok yüksek düzeyde bir güvenilirlik ile k sa bir sürede radyo teçhizat n gelifltirebilmelerini olanakl k larak, sade bir ara yüz sunar. CDP-TX-02F-R / CDP-RX-02F-R özellikleri afla daki gibidir: EN ve EN , R&TTE & RoHS uyumlu radyo modüllerine tatbik edilir. 1 mw/10 mw RF ç k fl tercihi 12.5 khz ad mlarla, 434 MHz ISM band nda 128 kanal Son derece güvenilir al c - ki kat süper-heterodin al c devreleri kullanan yüksek al m hassasiyeti: -120 dbm (12 db SINAD / BER 1%) - Bloklama ve desensitizasyon (ay rma): 84 db (Tümü) - Bitiflik kanal seçicili i band içi: 60 db (25 khz kanal aral klar ile) - Komflu band seçicili i: 60 db TCXO-temelli s cakl k dengelemeli devre kullanarak, o C gibi bir çal flma s cakl k aral na ulafl l r. Muhafaza içerisine yerlefltirilmifl olarak verici ve al c için gerekli tüm yüksek frekans devreleri ile kararl bir çal flmaya ulafl l r. CIRCUIT DESIGN Inc, Nagano, Japan Tel : Faks : MART - N SAN 2007 adresinde giriniz.

7 adresinde giriniz.

8 Pelzer grubuna ba l TAYSAD OSB flletmesinde kullan lan Water Jet sistemine ba l MCM Cihaz, ar za bafllang c uyar s vermifl yap lan bak m ile plans z durufl olmadan sistemin çal flmas devam etmifltir. MCM Kestirimci bak m cihaz Artesis MCM kestirimci bak m cihaz ile kritik makineler izlenerek enerji kullan m ve enerji kalitesi de dahil olmak üzere toplanan veriler kullan larak yap lan düzeltmeler; maliyetlerin düflürülmesini ve tesis verimlili i ile emre amadeli in artmas n sa lar. MCM, ar zalanmaya bafllayan elektrik motoru ve sürülen ekipmanlar (pompa, kompresör, diflli kutusu, fan, pres, konveyör hatt, toz toplama ünitesi..) ve benzeri elektrik motor bazl makine ve süreçlerle ilgili erken uyar vererek, plans z durufllar ortadan kald r r. MCM, sadece ak m ve gerilim ölçerek hem elektriksek hem de mekanik ar zalara karfl erken uyar verebilen tek cihazd r. MCM, eksen kaç kl, balanss zl k, rulman ve mil hatalar, keçe bozukluklar, filtre t kanmalar, zincir gerginlikleri, klepe ayars zl, diflli kutusu roblemleri, sürülen ekipmanda oluflan mekanik problemler gibi mekanik hatalar, izolasyon, rotor çubu u ve di er elektriksel hatalar ve ayr ca proses control ve kumanda cihazlar n n bozuklu unuda tespit edebilmektedir. MCM in toplad veriler kullan larak ar zalar n kök nedenleri bulunabilir, yap lan, yapt r lan tamir ve bak m n etkinli i gözlenebilir. MCM, ürünlerinin özünü oluflturan özgün ve patentli ar za tespit ve teflhis teknolojisi 17 y ll k bir araflt rman n ürünüdür ve uzay (NASA), havac l k alanlar nda ilk uygulamalar baflar ile yap lm flt r. Hp pelzer pimsa dünya otomotiv sanayi için ses izolasyonu ve iç tavan kaplama parçalar üretmek üzere % 51 hissesi HP Chemie Pelzer GmbH ile % 49 Pimsa Poliüretan malat Sanayii ve Tic. A.fi. ortakl ile HP Pelzer Pimsa Otomotiv A.fi. kurulmufltur (Pimsa Poliüretan, Pelzer Pimsa'n n Yönetim Kurulunda hakim üye olup gündelik idareden sorumludur).tosb Organize Sanayi Bölgesi'nde 6203 m2 kapal alan üzerine May s 2000 y l nda kurulan Gebze fabrikas Mercedes,Toyota ve Honda için üretim yapmaktad r. Ford Otosan yan sanayii park nda 2001 Haziran ay nda 2800 m2 kapal alana kurulan Gölcük fabrikas ise Ford Transit ve Transit Connect için üretim yapmaktad r. Otomotiv sanayiinde ses izolasyonu ve iç tavan kaplama parçalar alan nda dünyan n önde gelen Alman firmas Pelzer gurubuna ba l TAYSAD OSB iflletmesinde kullan lan Water Jet sistemine ba l (Su kullanarak parça kesimi) Artesis MCM cihaz 28 Nisan 2006 tarihinde ar za bafllang c uyar s vermeye bafllam fl ve verdi i bu ar za uyar s n n MCMSCADA + Diagnostic yaz l m kullan larak Kaplin ar zas bafllang c oldu unu göstermifltir. Bak m ekibinin uygun olan bir zaman aral nda yapt klar bak mda kaplinin ar zalanmaya bafllad, ayn zamanda motorla zemin aras ndaki kayna n iyi tutmad gözlenmifl bak m yap lm fl ve sistem plans z durufl yapmadan çal flmaya devam etmifltir. ARTESIS Technology Systems Tel : Fax : adresinde giriniz. 8 MART - N SAN 2007

9 adresinde giriniz.

10 Otomasyon teknolojisi bugün, gitgide artan dönüfl sürelerinden daha fazlas na ihtiyaç duymaktad r. Sistemi oluflturan elemanlar ve çözümler aç s ndan ayn zamanda esnekli e de ihtiyaç duyulmaktad r. Festo Systemtechnic taraf ndan kullan lan modüler mekatronik tafl ma sistemi, tümüyle pnömatik tafl ma eksenleri, elektrikli tafl ma eksenleri veya bunlar n kar fl m ndan oluflan eksenler vas tas yla kifliye özel tafl ma sistemlerine izin vermektedir. htiyaçlarda esneklik 10 MART - N SAN 2007 Trend gitgide artan bir flekilde, çok say da küçük parçay tafl mak zorunda olan tafl ma modülleri ve iflleme sokulacak hassas ifl parçalar ile ilgili esnek çözümlere do ru yönelmektedir. Örne in, t rafl b çaklar nda kullan lan monte edilmifl küçük tak mlar halindeki parçalar birbiri ard na h zl bir flekilde hareket etmeyi sa layacak flekillere sahip ifl parçalar n gerektirmektedir. Müflteri taraf ndan yerine getirilecek montaj görevleriyle ilgili kritik faktör burada iki örnek uygulamayla incelenecektir. Manfred Merklinger Werkzeug-und Maschinenbau, Baden-Wuerttemberg tak m ve özel makine imalatç s, otomotiv tedarik endüstrisi için küçük boyutlu motorlara ufak yaylar eklemek için, tafl ma ekseni HME yi sisteme dahil etmifltir. Makine, hassasiyetini ve h z n göstermek için, eksene mükemmel bir düzlem temin etmektedir. Merklinger deki özel makine dizayn departman ndan Josef Blank Yaylarla bask montaj yap l rken uygulanan kuvvet 20N u geçmemelidir fleklinde aç klama yap yor. Oldukça dinamik ve hassas tafl ma görevleri için : tafl ma ekseni HME, küçük yaylar küçük boyutlu motorlara eklemek için sisteme birlefltirilir. Zaman ve para tasarrufu HME, boflluklu serbest bilyeli yataklar ve yüksek hassasiyetli do rusal motor tahrikleri sayesinde, hassas makinelerin konstrüksiyonunun minimum çabayla yap lmas na imkan vermektedir. Do rusal motor, yer de ifltirme kodlay c s, referans sensörü ve hassas ve yüksek miktarlarda yüklenebilir yataklar tafl ma ekseninde bir arada bulunur ve yerden tasarruf eden bir konfigürasyonda birlefltirilirler. Birleflik haldeki güç elektroni i ile birlikte saha kullan m için uygun bir d fl konum denetleyicisi tafl ma eksenine efllik etmektedir. Blank, zaman ve maliyet tasarrufundan hoflnut bir flekilde, E er Festo bu ekseni bafllatmasayd, bask montaj operasyonu için çok daha büyük ve detayl olarak haz rlanm fl bir tafl ma sistemi infla etmek zorunda kalacakt k fleklinde konufluyor. Ne kadar hassas, o kadar daha iyi: tekrarlama hassasiyeti mm de erinin sa lanmas yla birlikte, hassas ifl parçalar n n uygun bir flekilde yerlerine sokulmalar yla ilgili montaj ifllemlerinde oldu u gibi s k tolerans de erleriyle birlefltirme görevlerini yerine getirirken, eksen, hassas mekanik alan ndaki tüm potansiyelini ortaya koymaktad r. Sistemin geliflimi esnas nda de iflim kolayl da esas al nan konulardan biri olmufltur: 31 adet hareket kayd n n haf zaya al nabilmesinin yan s ra konum, ivmelendirme, h z ve sars lmadan ba ms z hareket gibi parametrelerin serbest bir flekilde ayarlanabilmesi, küçük seri üretim ve farkl boyutlardaki ifl parçalar n n tafl nmas için gerekli olan hareket esnekli ini sa lamaktad r. Montaj alan n n minimize edilmesi Ç karma & yerlefltirme ünitesi, do rusal gezer hareket veya 3-boyutlu gezer hareket konular nda, HME gerçek yeteneklerini ortaya koymaktad r. Birleflik do rusal motor ve yüksek performans yo unlu u (hacimsel kuvvet) sayesinde, montaj alanlar minimize edilebilir ve yerden tasarruf eden tafl ma sistemleri dizayn edilebilir. Merklinger de kullan lan sistem elektrik ve pnömatik tahrikleri ihtiva eden karma bir sistemdir. Bu tip sistemler Festo Systemtechnic in tasar mlar nda ön planda olan sistemlerdir. Tafl ma ekseni HME taraf ndan yerine getirilen bask -montaj operasyonundan baflka, küçük boyutlu motorlar temin etmek ve daha ileri düzeyde iflleme tabi tutmak amac yla kullan lan paletli kald rma sistemlerine bir göz atmaya da de er. Merklinger, bu amaçla, paletleri ilerletmek ve geriye çekmek için pnömatik DGPL eksenlerine sahip iki adet 3 boyutlu gezer hareket sistemlerini kullan r. MTR-DCI servo motorlar na sahip elektrikli DMES eksenleri hassas bir yükseklik ayar için kullan l r. Ön uç denetleyicisi CPX-FEC ye sahip birleflik teflhis mekanizmas n da içeren pnömatik tahrikler, vana terminali CPX/MPA vas tas yla çal flt r l rlar. Küçük boyutlu motorlar temin etmek ve daha ileri düzeyde iflleme tabi tutmak için kullan lan paletli kald rma sistemleri: Paletleri ilerletmek ve geri çekmek için kullan lan pnömatik DGPL eksenleri ile birlikte. MTR-DCI servo motoru ile birlikte kullan lan elektrikli DMES eksenleri, hassas yükseklik ayar için kullan l r.

11 Pnömatik Faydalar Rastatt/Baden-Wuerttemberg yak nlar ndaki Gaggenau daki DaimlerChrysler tesisinde yap lan ekipman konstrüksiyonu için kullan lan teçhizats z karoser montaj ndaki parçalar n otomasyon halindeki besleme faaliyetleri için yararlan lan LCA (düflük maliyetli otomasyon) sistemleri, önemli ölçüde verimlilik art rma etkisi, maksimum güvenilirlik ve dayan kl l k faktörleri göz önünde tutularak dizayn edilirler. Bu sistemlerden, genifl bir flekil ve kal nl k çeflitlili ine sahip karoser parçalar n üst üste dizilmifl durumdan ay rarak teker teker kaynak robotu hücrelerine do ru beslemeleri istenmektedir. Otomotiv imalatç lar için Festo Systemtechnic taraf ndan gelifltirilen ve yaln zca pnömatik olarak tahrik edilen tafl ma sistemleri, örne in, dönel depolama raflar, istiflenebilir elemanlar için kullan lan ç karma&yerlefltirme sistemleri ve zincir ve ç tal kald r c lar gibi sistemlerle birleflik halde bulunmaktad r. ICA sistemleri, Sindelfingen, Rastatt ve Bremen tesislerindeki teçhizats z karoser montaj nda, ve hatta flimdilerde Güney Afrika daki C s n f tesislerde kullan lmaktad r. Esas ilgi çekici olan, LCA sistemlerinin, parçalar yerlefltirme faaliyetini, fiili kaynak sistemi çevriminden ay rmas d r. Bu ay rma ifllemi flimdi tüm vardiya boyunca tamamen mümkündür. Operatörler tek bafllar na, efl zamanl olarak birkaç makineyi ayarlayabildikleri için, bu ay rma ifllemi, teçhizats z karoser üretiminde önemli ölçüde bir verimlilik art fl na izin vermektedir Gaggenau daki DaimlerChrysler in özel makine binas flefi Horst Laub bu flekilde aç kl yor. fiimdiye kadar, tek tek operatörler sadece maksimum 2-4 aras farkl parçay kaynak bölümüne sokabiliyorlard. DaimlerChrysler de yap lan teçhizats z karoser imalat nda önemli ölçüde gerçeklefltirilen verimlilik art fl : Festo Systemtechnic taraf ndan gelifltirilen, sadece pnömatik olarak tahrik edilen tafl ma sistemine sahip döner depolama raf. Festo Systemtechnic in kurulmaya haz r do rusal veya 3 boyutlu gezer hareket sistemleri bize oldukça büyük miktarlarda zaman kazand rmaktad r fleklinde belirtiyor Laub. Gezer hareket sistemleri, DGPL pnömatik do rusal eksenine ve vana terminalleri için kullan lan CPX elektrik terminalleri vas tas yla ba lanm fl tip 03 Maksi vana terminallerine sahiptir. Ayn zamanda burada önemli olan nokta, 1400 Nl/min de erine sahip yüksek debi miktar d r. ster pnömatik, elektrikli veya karma tip olsun- önemli olan teknolojiyi iflin içine katmak de ildir, fakat bundan daha önemlisi tafl ma görevinin özel gereklilikleridir. Tüm dizayn verisi, çevrim diyagramlar ve kapsaml fonksiyonlar ve kesin fiyat garantisiyle önceden test edildi i için, kurulmaya haz r tafl ma çözümleri tasar mdan, makine ve ara birimlere kadar zaman azaltmaktad r. Bu sistemler monte edilmifl, test edilmifl ve çal flmaya haz r bir flekilde direkt olarak makineye tak lmaktad r. Komple çözümler uzman personel üzerindeki s k nt y hafifletir ve dizayn karmafl kl n ve maliyetleri azalt r. Kurulmaya haz r tafl ma sistemleri, tek sat n alma kayna ve siparifl prosesi sayesinde ve sadece bir parça veya proje numaras kullanarak sat n alma prosesini basitlefltirir ve proses maliyetlerini azalt r. Verimlilik art fl etkisi LCA sistemleri, geleneksel besleme konveyör sistemleri ile karfl laflt r ld nda alan ihtiyac n %60 a kadar azaltabilir ve MTM (Zaman Ölçüm Metotlar ) zaman ihtiyac n %80 e kadar azaltabilir, diyor Laub. ki parça birbiriyle ayn olmad için ve bunun sonucu olarak parçalar n istiflenmesi ve birbirinden ayr lmas için parçaya özel çözümler gerekti i için, LCA sistemleri için kullan lan komple ve esnek modüler bir sistem tüm karoser parçalar n n yaklafl k %80 ini kapsamaktad r. Tasar mdan makineye kadar zaman azalt r: Festo dan kurulmaya haz r tafl ma çözümleri. FESTO Tel: Fax: adresinde giriniz. 11 MART - N SAN 2007

12 The Flakt Woods Group, son y llarda yaflanan trajedilerden sonra yeniden infla edilen Mina, Suudi Arabistan daki Al Jamarat yolu ve yolcu köprüsünde havaland rma fanlar n n temin edilmesiyle ilgili anlaflman n bir parças olarak, WEG duman yok etme sistemleri ve fan ve egzoz motorlar n kullan yor. fieytana karfl tafllar dumana karfl motorlar Al Jamarat siparifli önemli büyüklükte bir siparifl olup, Suudi Arabistan a temin edilen JM Axijet jet fanlar, Flakt Woods a yaklafl k 1 milyon Euro luk bir toplam miktar sa lamaktad r. Bu, Sydney Tüneli, the Kowloon Otoyolu ve Dubai deki the Gate binas gibi prestijli projelere temin edilen havaland rma fanlar nda oldu u gibi Flakt Woods un son zamanlarda elde etti i di er baflar lar takip etmektedir. Al Jamarat da oldu u gibi, bu projelerin tümü WEG duman yok etme motorlar kullan larak tamamlanm flt r. Al Jamarat Köprüsü, Müslümanlar n her y l kutsal flehir Mekke ye fleytana tafl atmak için gitti i Hac ziyareti süresince hac lar n topland yerdir. Tafl atma genifl kalabal klar çekmektedir, ve oluflan pani in en az ndan 346 hac y öldürdü ü ve en az ndan 289 kifliden daha fazlas n yaralad 2006 Ocak ay nda oldu u gibi, son y llarda çeflitli trajediler meydana gelmifltir. Bu yüzden, toplam maliyeti 22 milyon Euro olmak üzere, köprüyü ve rampas n (s ras yla 40m den 80m ye ve 20m den 40m ye) geniflletme ve iki adet ilave 20m lik rampalar eklenmesi karar al nd. Proje yaklafl k olarak dört milyon hac n n bir günde fleytan tafllama ritüelini gerçeklefltirmesine yard mc olacakt r AH ( ) Hacc yla ilgili olarak, ritülle ba lant l olan herhangi bir ölüm olay meydana gelmemifltir. Çok katl, befl seviyeli köprüde oluflacak bir yang n acil durumunda, Flakt Woods, Al Jamarat projesi kapsam nda, kendisine ait JM Axijet havaland rma fanlar ndan 150 tanesini temin etmifltir. Bir metre çap nda ve 2 saat boyunca 400 o C s cakl a dayanma kapasitesine sahip olan JM Axijet jet fanlar yüksek verimlilik ve itme kuvveti verecek flekilde ve düflük gürültü seviyesi sa layacak flekilde tasarlanm flt r. Kirlilik ve duman yok ettikleri gibi, havaland rma için her yönde eflit hava ak fl ve itme kuvveti temin ederler. Al Jamarat da, WEG nin Duman Yok Etme ve Fan ve Egzoz ürün aral içindeki çok say da fan 335M/L kafes tipi, 180kW elektrik motorlar ile tahrik edilmektedir. Axijet fan n ve WEG duman yok etme motor paketinin rolü, yang n sebebiyle oluflan herhangi bir duman zemin seviyesinin üzerine çekerek, güvenli kaç fl flartlar n iyilefltirmek, ve/veya k st r lm fl personelin kurtar lmas n sa lamakt r. Ayn zamanda, sistem, geliflen yang n sebebiyle ortaya ç kan s cak gazlar aktif olarak d flar atmaktad r. Projede kullan lan WEG duman yok etme motorlar, dünyan n her yerinde tünellerde, madenlerde, binalarda, al flverifl merkezlerinde, kapal araba parklar nda, depolarda, merdivenlerde ve tiyatrolarda bulunan havaland rma sistemlerinde kullan lan EN standard na göre onaylanm flt r. DAL ELEKTR K MOTORLARI Tel: Fax: adresinde giriniz. 12 MART - N SAN 2007

13 adresinde giriniz.

14 BOLZONI AURAMO dan ka t sektörü için bir yenilik. De erli ka t rulolar n z için hassas tafl ma. Ak ll ka t rulo tafl ma ataflmanlar Bolzoni Auramo CTX serisi, ka t rulo tafl ma ataflmanlar için kullan lan, otomatik ve ak ll bir s k flt rma gücü kontrol sistemidir. Bolzoni Auramo CTX-G3 ataflmanlar her elleçleme durumunda ve her ka t cinsinde en optimize ve mümkün olan en düflük s kma gücünü kullan r. Bu sayede, afl r s kma gücü nedeniyle oluflmas muhtemel rulo ezilmesi riski en aza indirilir. Ka t rulolar nda karfl lafl lan ezilme probleminin en yayg n sebeplerinden biri afl r s kma gücü kullan lmas d r. S kma gücü, manuel veya elektrikle çal flan bas nç ayar valfleri ile ayarlanabilir. Ne var ki, de iflkenlik gösteren ka t türleri, rulo genifllikleri, a rl klar ve çaplar söz konusu ise, forklift operatörünün üzerine yüklenen bu kontrol görevi bunalt c hale gelmektedir. Ak ll Ataflmanlar s kma gücü kontrolünü otomatik hale getirir ve ka t rulolara mümkün olan en az s kma gücünün uygulanmas n sa lar. Bu sistem hatal s k flt rma pozisyonunda forklift operatörünü uyar r. Bolzoni Auramo CTX-G3 Serisi Ak ll Ka t Rulo Ataflmanlar, güvenli ve hasars z bir ka t rulo elleçleme operasyonu için en iyi çözümdür. BOLZONI AUROMA TÜRK YE Tel: Fax: adresinde giriniz. Sulu çözeltilerden viskoz ak flkanlara kadar çeflitli k vamlarda s v lar n endüstriyel ölçümleri için kullan nan Modüler Ak fl Ölçer Sistemi, 55 bar bas nç ve 120 derece s cakl a kadar kullan labilmektedir. Modüler ak fl ölçer sistemi HDO 14 MART - N SAN 2007 METRANS MAK NA ENDÜSTR S ÜRÜNLER, Alman Lutz-Pumpen firmas n n son tasar m olan Modüler Ak fl Ölçer Sistemi HDO yu Türkiye ye getirdi. Sulu çözeltilerden viskoz ak flkanlara kadar çeflitli k vamlarda s v lar n endüstriyel ölçümleri için kullan nan Modüler Ak fl Ölçer Sistemi, 55 bar bas nç ve 120 derece s cakl a kadar kullan labilmektedir. HDO ak fl ölçerlerin en önemli özelliklerinden biri sabit ölçüm hassasiyetine sahip olmas d r. Ayr ca HDO ak fl ölçerler türbülans veya vorteks oluflturarak ak fl profilini bozmaz. Bu sebeplerden dolay otomotiv, kimya, petrokimya, boya ve lake, g da ve içecek, ilaç, kozmetik, kimyasallar ve mineral ya lar gibi endüstrinin çok çeflitli dallar nda kullan lmaktad rlar. HDO ak fl ölçerler sistematik modüler tasar m yla, düflük hata oran yla, Atex 100a sertifikasyonuyla, yüksek hacim, yüksek s cakl k ve yüksek bas nca uygunlu uyla, az say da afl nma parças na sahip olmas yla, farkl modülleri sayesinde de iflik uygulamalara adapte edilebilmesiyle, kullan m kolay kontrol paneli ve 6 basamakl LCD ekran yla, hall effect sensörü veya röle seçene iyle, tufl kilidiyle, hem elektrik hem pille çal flabilme özelli iyle kullan c ya büyük avantajlar sa lamaktad r. Ölçüm Birimi Hassasiyet: Viskozite: Ölçüler: Kapasite: flletme bas nc : Gövde: Diflli: S zd rmazl k: Oval Diflli Prensibi +/- 0,5% En fazla mpas DN25, 40 ve 50 En az 3 litre/dakika En fazla 350 litre/dakika En fazla 10, 16 veya 55 bar PPS, Aluminum, Paslanmaz çelik PPS, Paslanmaz çelik Viton (alt.fep) METRANS MAK NA Tel: Fax: adresinde giriniz.

15 ENDÜSTR GÜNDEM HANNOVER MESSE FUARI 2007 stanbul Ticaret Odas n n giriflimleriyle, Nisan 2007 tarihleri aras nda Almanya n n Hannover flehrinde düzenlenecek dünyan n en büyük sanayi fuarlar ndan Hannover Messe 2007 de Türkiye Partner Ülke olarak yer alacakt r m2 net kat l m alan, 70 e yak n ülkeden den fazla kat l mc s, civar ndaki ziyaretçisi ile yaklafl k 4 milyon ifl ba lant s n n kuruldu u dünyan n en büyük sanayi fuar nda Türkiye, d fla aç k, rekabete aç k, büyümeye aç k bir sanayiye sahip olma yolunda çok büyük mesafeler kat etti ini gösterecek; Türkiye ekonomisinin sanayideki güçlü rolü tescillenecektir. Binlerce firman n yenilikleri paylaflt, yeni pazarlar oluflturdu u bu fuarda Türkiye, 83.5 milyar dolar aflan ihracat ile güçlü bir partner olarak, dünya ekonomisinde sahneye ç km fl olacakt r. TO Baflkan Murat Yalç ntafl, bu nedenle, Dünyan n en büyük sanayi fuar olan Hannover Messe, Türk sanayisinin sizlerle partner olarak el s k flmas nda gerçek anlamda bir dönüm noktas olaca n söylüyor. Türkiye nin en büyük ticari ortaklar ndan biri olan Almanya da düzenlenenen fuar n aç l fl iki ülke baflbakanlar fiansölye Merkel ve Baflbakan Erdo an taraf ndan yap lacakt r. Hannover Messe 2007, iki ülkenin ticari ve ekonomik yak nlaflmalar na yeni bir boyut kazand racakt r. Ayn zamanda fuar, medeniyetler buluflmas na da ev sahipli i yaparak, küresel iflbirli ine yeni bir ivme kazand rmas n n da sembolü olacakt r. Türkiye, Hannover Messe de 8 bin metrekareyi aflk n bir sergi alan nda 200 den fazla firmayla, Yan Sanayi, Araflt rma & Teknoloji, Enerji, Boru Hatt Teknolojileri, Proses, Fabrika, Bina Otomasyonu, Mikroteknoloji, Bas nçl Hava ve Vakum Teknolojileri, Yüzey flleme Teknolojisi ve Tesis Yönetim Çözümleri ihtisas konular nda temsil edilecek. Fuara kat lan firmalar, matchmaking programlar yla kal c ticari iflbirliklerine imza atabilecek; ihracat ve ithalat için çok önemli yeni, büyük ve hacimli iflbirlikleri kurabilecek ve birleflmeler sa layabilecekler. Hepsinden de önemlisi, sanayi için vazgeçilmez nitelikte olan araflt rma ve gelifltirme için teknoloji transferi imkan bulunacakt r. Ayr ca, çeflitli kurum ve kurulufllar n stand baz nda ifltirak edece i yaklafl k 2000 m2 lik ortak etkinlik alan nda kat l ma paralel olarak zirve, konferans ve seminerler düzenlenecektir. STANBUL T CARET ODASI Tel: Faks: adresinde giriniz. adresinde giriniz.

16

17 ÜRÜN HABERLER HARMON K F LTRE REAKTÖRLER Kompansazyon Uygulamalar çin Kompanzasyon sistemlerinde ve harmonik filtrelerde kullan lan tipte reaktörlerdir. Kompanzasyon uygulamalar nda yayg n olarak kullan lan harmonik filtre reaktörleri, sistemde nonlineer yüklerden dolay oluflan harmonik kirlili in, kompanzasyon sistemlerine zarar vermesini engeller. Uygulamada flebeke ile kompanzasyon kondansatörlerinin aras na yerlefltirilir. Bu sayede hem kondansatörlerin harmoniklerden etkilenmesini engeller, hem de rezonans riskini ortadan kald r r. Uluslararas standard filtreleme faktörleri olan %5,67 (210Hz), %7 (189Hz) ve %14 (134Hz) tipi reaktörlerin üretiminin yan s ra müflteri talebine göre de iflik frekanslarda da filtre reaktörü üretimi yap labilir. 150kVAR'l k kondansatörlere kadar uygun filtre reaktörü üretimimiz, 1000V gerilime kadar mevcuttur. Reaktörlerimiz avrupa standardlar na uygun ve CE iflaretlidirler. ELEKTRA ELEKTRON K Tel : Fax: adresinde giriniz. SEV YE GÖSTERGELER letkenlik Ölçüm Prensibine göre AYVAZ Kompakt Sistem GALAXY ELK 4 / ELK 4F seviye göstergeleri iletkenlik ölçüm prensibine göre çal flmaktad r. ELK 4 / ELK 4F ile iletken s v larda 4 seviye gösterilebilir. Herbirinde bir adet kontak noktas bulunan 4 seviye flunlard r; Üst seviye alarm, Alt seviye alarm, Pompa start, Pompa stop. ELK 4 / ELK 4F, tüm fonksiyonlar n kontrolünü pano içinde sa lam flt r. Harici bir kontrol tertibat na gerek yoktur. Elektrodun s yal t m için özel olarak dizayn edilmifl kanatl bir so utma borusu kullan lm flt r. Alt alarm, üst alarm, start, stop gibi çal flma fonksiyonlar pano muhafaza kapa üzerinde takip edilebilir. Buhar kazanlar, besleme tanklar ve kimyasal uygulamalar ELK 4 / ELK 4F in uygulama alanlar d r. HACI AYVAZ Tel : Fax : adresinde giriniz. KAPALI T P fialterler Yanmaya Dayan kl Kapal tip flalterler kontak ve köprüler tamamen kapat larak elektri in el ile temas kesilmifl olarak tasarlanm fl olup, kumanda sistemlerinde, ölçü komütatörlerinde, kademeli, kutup de ifltirici ve motor kumanda devrelerinde güvenle kullan l r. Hava ve yüzey atlama gerilim mesafeleri 690Volttan daha büyüktür. Kontak malzemeleri ve kablo ba lant klemensleri EN , IEC 947-3'e uygundur ve VDE 0106.bölümün 100. maddesi veya VBG4' e uygun olarak üretilmifl olup CE normlar na uyumludur. fialterlerin anahtarlama aç lar 45, 60, 90 dir. Hareketli kontak elemanlar bak r olup, gümüfl kaplamal perçinler kullan l r. Hammaddesi yanmaya dayan kl ve alev almayan PVT plastiktir. Dünya standard normlar na göre Paket flalterlerimiz; Ana flalter, Yükte kesici flalter ve Kesici flalter olarak üç flekilde kullan labilirler. OPAfi PAKO Tel : Fax: adresinde giriniz. adresinde giriniz.

18 ÜRÜN HABERLER KA ITSIZ YAZICILAR Türkçe Menü Honeywell ka ts z yaz c lar, son teknolojiye sahip, 3 ile 48 universal girifl kabul edebilen elektronik kay t cihazlar d r. 5,5 veya 12.1 TFT SVGA dokunmatik ekran ile 100 veya 180mm kesitli ka tl kay t cihazlar yerine birebir uygundur. 20ms tarama h z na sahiptir. Ayr ca standart 70 MB dahili belle e sahip oldu u gibi 1850 MB'a kadar ç kart labilmektedir. Bunun yan s ra sahip oldu u compact flash girifli ile istenilen kay t kapasitesine eriflebilmektedir. Standart Ethernet ve RS485 haberleflmenin yan s ra OPC server özelli i bulunmaktad r. Trend ekran nda özel olaylar, proses bilgileri ve batch prosesi kolayl kla operator taraf ndan izlenebilir. Ethernet haberleflme kart ile network veya internet üzerinden on-line izleme ve analiz yap labilmektedir. Honeywell ka ts z yaz c lar n n tamam TÜRKÇE MENÜ'YE sahiptirler. HONEYWELL Tel : Fax : adresinde giriniz. FLEX HORTUMLAR Paslanmaz Paralel Bo umlu Paralel bo umlu flex hortumlar, paslanmaz kalite AISI 316L & 321 saclardan kaynakl olarak, mekanik formlama ile standart, dar ve genifl hatveli olarak üretilmektedir. Bas nç dayan m n artt rmak için de bir veya iki kat paslanmaz AISI 304 kalite tel örgü ile kaplanmaktad r. S cakl k dayan m aral : ile derece santigrad, Bas nç dayan m aral : tam vakum ile 200 bar. S cakl k ve kimyasal dayan m n n yüksek oluflu ve flex özelli inden dolay endüstride; petro kimya, çelik, otomotiv, s tma so utma, cam sanayiinde kimyasal s v lar n (asitler ya lar), gazlar n (freon amonyak), s v laflt r lm fl gazlar n (argon- nitrojen oksijen), hava, su, s cak su & buhar ile konutlarda do al gaz ve solaryum uygulamalar nda yayg n olarak kullan lmaktad r. EM N TEKN K Tel : Fax : adresinde giriniz. 18 MART - N SAN 2007 BÜTÜNLEfi K DEVRE S NYAL ANAL ZÖRÜ Çok Fonksiyonlu Ar za Bulma Sistemi Teknolojiyi yakalamak isteyenlerin yeni tutkusu haline gelecek bu çok fonksiyonlu cihaz, sizi beklentilerinizin ötesine tafl yarak s n f nda yeni bir ç r aç yor. Kendi bafl na bir elektronik laboratuar n büyük bir yükünü s rtl yor: dijital osiloskop, hassas voltmetre, sinyal izleyici, fonksiyon üreteci, lojik seviye çözümleyici ve en önemlisi tek bir cihazda toplanm fl çok fonksiyonlu bir ar za bulma sistemi. GATEMaster 5000S, V-I testleri yapabildi i gibi iki kanall dijital osiloskop olarak da çal flabilir. Cihaz gerilim seviyelerini farkl renklerle göstererek kullan c ya inceleme kolayl sa lamaktad r. Bütünleflik fonksiyon üreteci ile ölçümlerinizi rahatl kla yapabilmeyi mümkün k lmakta ve lojik fonksiyonlar n incelemeleri için basamak gösterimi yapabilmektedir. GATEMaster 5000S USB arabirimi arac l yla görüntü kayd ve yaz l m güncellemesi yapabilmektedir. GATE ELEKTRON K Tel : Fax: adresinde giriniz. PNÖMAT K P STONLU VANA -10 C C S cakl k Aral nda TORK Pnömatik pistonlu vanalar tesisat üzerine tak ld klar nda pnömatik tahrik kuvveti ile lineer hareket yaparak açma kapama ifllemini gerçeklefltiren ekipmanlard r. TORK Pnömatik Pistonlu Vanalar Normalde kapal (N.C.) ve Normalde Aç k (N.A.) pozisyonda üretilmektedir. Standart üretim on-off tip olup, oransal kontrol uygulamalar için de imal edilebilmektedir. Pistonlu valflerin aç kkapal pozisyonlar nda kontak ç k fl al nmak istendi inde mil yoluna yerlefltirilen sensörler yard m yla pozisyonu izlenebilir. Metal elemanlar paslanmaz çelikten, s zd rmazl k eleman P.T.F.E. olup -10 C.180 C s cakl k aral nda kullan lacak hemen hemen her ak flkana uygundur.1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 ve 2 ölçülerde diflli, flanfll ve kaynak ba lant l tipleri mevcuttur. Tork Pnömatik Piston Vanalar n; su (içme suyu dahil), hava, buhar, gaz, kimyasallar, petrol ürünleri, g da, alkol, ya, steril ortam, ar tma, boya makineleri, ambalaj makineleri gibi kullan m alanlar mevcuttur. SMS SANAY MALZEMELER Tel : Fax : adresinde giriniz. PNÖMAT K TRASPORT S STEMLER Yo un Faz Toz malzemelerin pozitif hava bas nc ile tafl nmas na dayanan pnömatik transport sistemlerinde malzemenin boru içinde tafl nmas sayesinde tozuma olmamakta ve yine bu nedenle kurulu tesislere kolayca uygulanabilmektedir. S A F M A K n DENSTRANS markas yla sat fla sundu u sistemler malzemelerin, fabrika içinde, bir noktadan bir veya daha fazla hedef noktaya transportunu yüksek verimle gerçeklefltirmektedir. Boru hatt boyunca uygulanan destek havalar, hem boru afl nmalar n azaltmakta hem de boru hatt n n etkin flekilde temizlenmesini sa lamaktad r. Bantl konveyör ve elevatörler gibi eski teknolojilerle k yasland nda bak m giderleri çok daha azd r. Afl nd r c, k r lgan, kar fl m yap da, yüksek yo unluklu ve higroskopik (su al c ) malzemeler için en uygun tafl ma yöntemidir. SAFMAK Tel : Fax : adresinde giriniz. S NYAL ÇEV R C LER Raya Monte Edilebilir E-700 Serisi cihazlar sinyal çevirici olarak kullan lmak amac yla tasar mlanm fl, plastik kutu içinde raya monte edilebilir endüstriyel cihazlard r. Endüstrinin her alan nda alg lay c lardan (transdüser, sensör) al nan iflaretlerin standart veya özel ak m ve gerilim düzeylerine çevrilip ölçü ve kontrol cihazlar na iletilmesinde kullan l r. letiflimli E-700 cihazlar RS485 BodBus RTU ara yüzü ile PLC ve DCS sistemleriyle veri al flverifli yapabilmektedir. E-700 Serisi cihazlar E- PK700-II ba lant kablosu ile PC ye ba lan p, PC2ye yüklenen E-Y-700-V2 yaz l m ile istenilen flekilde kullan c taraf ndan konfigure edilebilir. ELIMKO Tel : Fax : adresinde giriniz.

19 ÜRÜN HABERLER HALATLI EMN YET ANAHTARLARI Reset Butonlu FD 1878 Reset Butonlu Halatl Emniyet Anahtarlar iflçi ve ifl güvenli i için acil durdurma amac yla konveyör bantlarda ve makinalarda sistemleri durdurmak için üretilmifl ürünlerdir. Normalde çok say da acil durum durma dü mesinin bulundu u orta ve büyük boyutlardaki makinelerde maliyet tasarufu sa lar. Gerili halata bir kuvvet uygulanmas sonucunda sistemi durdurur. Ayr ca di er halatl anahtarlardan farkl olarak kendini kontrol fonksiyonuna sahiptir. Herhangi bir nedenden dolay halat n gevflemesi, kopmas durumlar nda sistemin çal flmas na müsaade etmez. Pozitif açan kontak yap s nda çift kesicili 7 farkl kontak seçene i mevcuttur. Halat boyu max.12m., olup 35m.ye kadar kullan labilen modelleride mevcuttur. Bu ürünlerin karfl l kl kullan lmas durumunda halat uzunluklar 24 ve 70m.ye kadar ç kabilmektedir. Mekanik ömrü 106 açma-kapama olan FD 1878 in metal veya termoplastik gövdeli modellerinin yan s ra ex-proof modelleri de mevcuttur. S MEKS Tel : Fax : adresinde giriniz. MOB L IfiILDAK GENERATÖRLER Ayd nlatma ve elektrik enerjisi sa lar Aremsan ARL serisi mobil fl ldak generatörleri gece veya ayd nlatmas z ortamlarda hem ayd nlatma, hem de elektrik enerjisi sa lar. Kullan ma alanlar ndan baz lar : devam eden altyap projeleri, madencilik çal flmalar, kültürel ve sportif etkinlikler ve do al afet bölgelerinde gerçeklefltirilen çal flmalar olarak s ralanabilir. Yerden itibaren 5m den 11m ye kadar yükselebilen mekanik veya hidrolik teleskopik mast üzerine monteli ayd nlatma ünitesi, 5 kva 100 kva aras nda de iflebilen güçlerde generatörler taraf ndan beslenir. Kullan lan motora ve yak t deposuna ba l olarak 64 saate kadar kesintisiz çal flma mümkündür. Sistem her türlü hava flartlar na karfl koruyucu elektrostatik toz boyal kabin ile korunmaktad r. ste e ba l olarak sunulan süper sessiz kabinlerle çal flma gürültüsü asgari düzeye inmektedir. Sistemin üzerine monte edildi i a r hizmet tipi römork sayesinde hareket kabiliyeti çok yüksektir. Opsiyonel olarak sunulan joystick sistemi sayesinde çal flma s ras nda operatör kontrol panosundan ayd nlatma ünitesini yatay ve dikey eksende hareket ettirerek istenen bölgeyi ayd nlatabilmektedir. AREMSAN Tel : Fax : adresinde giriniz. adresinde giriniz.

20

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Hakan Kaplan; Çevre Müh. TTMD Üyesi ÖZET H zl teknolojik ve endüstriyel geliflme,çarp k kentleflme, geleneksel yaflam tarz n n de iflmesi gibi faktörler

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma ISSN 1302-2415 Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma Prof. Dr. Birol K lk fl; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Bu makalede, sürdürülebilir

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings ISSN 1302-2415 makale - article TTMD Dergisi 50 (2007) 18-22 Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings Rüknettin Küçükçalı; Mak. Yük. Müh. TTMD

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2506 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1477 ELEKTR K ENERJ S ÜRET M Yazarlar Doç.Dr. Evren TURAN (Ünite 1) Doç.Dr. A. fienol AYBEK (Ünite 2) Prof.Dr. L. Berrin ERBAY (Ünite

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı