D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY"

Transkript

1 D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY Dr. Defne YALÇIN YELER* Yrd. Doç. Dr. Sevgi KAMBEK TA'VEREN ** Dr. O8uz KAYNAR *** ÖZET 1895 ylnda X nlarnn kefinden bu yana filmler, radyografik görüntülerin kaydedilmesi, gösterilmesi ve depolanmasnda ilk araçlar olmutur. Dijital radyografiler ise dental görüntülemedeki en son gelimedir ve geleneksel filmlerde zorunlu olan banyo ilemlerinin ortadan kalkmas gibi avantajlar nedeniyle popüler bir metod olmaya balamtr. Bu derlemenin amac, dijital görüntülemenin temel terminolojisini, direkt ve indirekt dijital görüntüleme yöntemlerini, film bazl sistemlerle karlatrmal olarak irdelemektir. Anahtar Sözcükler: Radyografi, direkt dijital radyografi, indirekt, dijital radyografi 20. yüzyln ortalarnda radyografi tüm gelimi ülkelerde pek çok hastal=n tansnda yararlanlan önemli bir teknik haline gelmitir. 1 Teknolojideki ilerlemeler dental radyografi alannda önemli gelimelere neden olurken, bilgisayar teknolojisindeki bu gelimeler dijital radyografi olarak bilinen filmsiz görüntüleme sistemi ile sonuçlanmtr. 2 Dijital radyografi; X-n enerjisini elektrik sinyallerine dönütüren dedektörleri gerektiren bir tekniktir. 3 Dijital radyografinin amac, di hastalklarnn tan ve tedavisinde görüntüleme sa=layarak, film bazl radyografik yöntemler gibi diler ve destekleyici dokular hakknda bilgi edinilmesini sa=lamaktr. Dijital radyografi; lezyon ve hastalklarn saptanmas ile çevre dokularnn incelenmesinde, olas hastalklarn do=rulanmasnda veya snflandrlmasnda, dental ilemler srasnda bilgi edinmede (kanal tedavi enstrümantasyonu ve implantlarn cerrahi olarak yerletirilmesi v.b), büyüme ve gelimenin de=erlendirilmesinde, çürükteki sekonder de=iikliklerin, periodontal hastalklarn veya travmaya ba=l olarak ortaya çkan patolojilerin SUMMARY Since the discovery X rays in 1895, film has been the primary medium for capturing, displaying and storing radiographic images. Digital radiography is the latest advancement in dental imaging and is becoming increasingly popular method of producing radiographs in both dentistry and medicine because it offers numerous advantages over conventional film and film processing. This article presents an overview of digital imaging including basic terminology, direct and indirect digital imaging modalities, and advantagesdisadvantages comparisons with film-based imaging. Keywords: Radiography, direct digital radiography, indirect digital radiography. görüntülenmesinde, hastann belli zamanlardaki durumunun belgelenmesinde kullanlmaktadr. 4 Dijital görüntünün elde edilmesinde iki yöntem vardr. Direkt Dijital Radyografi (DDR): Dki sistem mevcuttur; Birincisinde görüntü nlama sonras ekranda hemen oluur, di=erinde ise ara bir faz vardr ve görüntü lazer ile tarandktan sonra ekranda oluur. Bu yar-direkt görüntüleme olarak da isimlendirilen bir yöntemdir. 29 Direkt dijital radyografi sistemi olarak dihekimli=ine ilk olarak tantlan Radiovisiography (RVG) (Trophy Radiology, France), Dr.Frances Mouyens tarafndan icat edilmi ve 1984 ylnda üretilmitir. 6 Bundan sonra da de=iik firmalar tarafndan birçok dijital görüntüleme sistemi piyasaya sunulmutur. Çalma ilkeleri ayn olan bu sistemlerin farkllklarn rezolüsyon de=erleri, sensör tipi, matriks boyutlar ve piksel de=erleri oluturmaktadr. 6,7 Örne=in en son üretilen RVG versiyonlar RVG Access ve RVG-Ultimate (Trophy) dir. 5 Bir direkt dijital sistem birtakm komponentlerden oluur. Bunlar srasyla; * C.Ü. Di Hekimli=i Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji B.D. ** C.Ü. Di Hekimli=i Fakültesi Pedodonti A.D. *** C.Ü. Meslek Yüksek Okulu-Bilgisayar Programcl= Böl. 1

2 a. X-<=<n< kayna8< b. &ntraoral sensör c. Analog-digital dönü=türücü ile birlikte bilgisayar d. Monitör ve/veya yaz<c< d<r. 4,8,9 a- X-<=<n< kayna8<: Pek çok dijital radyografi sistemi x-n kayna= olarak konvansiyonel dental x-n cihazlarn kullanmaktadr. 9 Röntgen cihaz kvp (ortalama olarak kvp) arasnda olabilir. 10 Konvansiyonel x-n kayna= dijital görüntüleme sistemleri ile uyumludur ancak saniyenin 1/100 inde nlamay gerçekletirecek x-n cihaz zamanlaycsnn adapte edilmesi gerekir. 9 b-&ntra-oral sensör: Dijital radyografide, sensör veya küçük dedektör radyografik görüntüyü elde etmek için hasta a=zna yerletirilir. Sensör intraoral dental filmin yerine kullanlr. Konvansiyonel radyografilerde oldu- =u gibi X-n, sensörü hedefleyecek ekilde pozisyonlandrlr. 9 Dki farkl sensör tipi mevcuttur; Kordonlu sensörler: Kordonlu olanlar bilgisayara fiber optik bir kablo ile ba=lanan görüntü sensörünü ifade eder. 9 Bu sensörler CCD (charge-coupled device) veya Complementary Metal-Oxide Semiconductor with Active Pixel Sensor (CMOS/APS) çiplerini içerir. 11 CCD sensörler: CCD; üretimi pahal olan özel fabrikasyon ilemi gerektiren bir teknolojidir ve yeni bir teknoloji de=ildir. Dlk 1960 larda gelitirilmitir. Halen CCD teknolojisi faks makineleri, ev video kameralar, mikroskoplar ve teleskoplar gibi pek çok alette kullanlmaktadr. 4 CCD reseptörü, x-nna ve =a kar hassas olan silikon bir çip içerir. 9,11 Bu silikon çip dikdörtgensel tabanla düzenlenmi piksel veya hücrelerden (cell) oluur. 12 Silikon içindeki atomlar birbirine kovalent ba= ile ba=ldr. X-n fotonlar silikona çarpt=nda kovalent ba=lar kopar ve elektrik arj oluur. Oluan bu arj, her bir piksel tarafndan depolanr ve elektronik olarak srasyla uzaklatrlarak, analog sinyalleri olutururlar. 4 Bu analog sinyaller ise analog-dijital dönütürücü aracl=yla bilgisayarn anlayabilece=i dijital bir dile dönütürülür. CMOS/APS sensör (Complementary metal oxide semiconductor/active pixel sensör): CMOS bazl sensörler, radyografik amaç için yakn zamanda kullanma sunulmutur, ancak bu teknoloji yaklak 30 yldan fazla süredir bilinmektedir. 11 Yakn zamanlarda, CMOS sensörlerin üretimi CCD sensörlerden daha pahalya mal olmaktayd ve daha düük görüntü kalitesine sahipti larn banda NASA laboratuar CMOS un ikinci jenerasyonu CMOS/APS yi tantt. Bu andan itibaren bir dijital radyografi üreticisi olan Schick firmas da CCD yerine CMOS/APS sensörlerini kulland. Bu yeni nesil sensörlerin üretimi, CCD den daha ucuza mal olmaktadr ve gelimi görüntü rezolüsyonuna (örne=in RVG-Ultimate Trophy de çözünürlük R 20lp/mm dir. 5) ve daha uzun ömre sahiptir. 11 Ancak bu sensörlerin aktif alan daha küçüktür. 6 Kordonsuz sensör (Fosfor plak sistemi-psp ): Yar direkt yöntemde PSP kullanlr. 13 Kablo ile ba=l olmayan x nlarna duyarl fosfor kapl plastik bir plakadr (phosphor-coated plate). 4,9 Bu plakaya photostimulable phosphor da denir. 4 PSP veya di=er adyla storage phosphor, dijital radyografide oldukça yaygn kullanlan bir dedektördür. 11 D görünümü ile ekstra-oral radyografilerde kullanlan intensifying screen e benzer. 14 PSP sensör x nlar ile etkileti=inde, plaka üzerinde depolanan latent görüntüyü oluturur. Bu görüntü daha sonra özel bir tarayc ile dijitalize edilir. 11 PSP ve CCD dedektörlerinin her ikisi de bugün intraoral dnda sefalometrik ve panaromik sistemlere de dahil edilmitir. Her iki sistemin birbirine göre avantaj ve dezavantajlar sensörlerin yaps ile ilikilidir. CCD sensörler PSP lerden (ortalama intra-oral film boyutlarnda) genellikle daha küçük aktif alana sahiptir. CCD sistemlerin kordonlu oluu nlama annda sistemin hastaya yakn olmasn gerektirdi=i için ayn anda birden fazla teknisyene sistem hareket ettirilmeden hizmet verememektedir. Oysa merkezi olarak yerletirilen PSP ünitesi tüm klini=e hizmet verebilmektedir. Ancak CCD sistemlerde görüntü direkt ba=lantdan dolay neredeyse hemen oluurken, PSP sistemlerde yaklak 25 saniyeyi bulabilmektedir. 4 PSP sistemlerin dinamik aral= radyografik filmlere göre oldukça genitir ve bu durum geni bir nlama aral= sa=lar. Bu prosedürün pratik önemi, az veya çok dozla nlanm görüntüler, eninde sonunda uygun dozda nlanm gibi uygun densitede görüntülenir. Böylece yanl ekspoz tekni=ine dayal film tekrar nadir olur. Tersine CCD sistemlerin dinamik aral= radyografik filmlerden daha düüktür. PSP sistemle ulalan bu serbestlik sayesinde, CCD sistemlerde gerekli olandan daha az radyasyonla görüntü oluumu sa=lanr. 4 En yaygn rezolüsyon ölçüm birimi milimetredeki çizgi çifti (lp/mm) dir. Bu, sensörün bir arada bulunan oldukça küçük noktalar ayrt edebilme yetene=ini ifade eder. Çizgi çifti ço=aldkça detay ve rezolüsyon da artar. Genel olarak CCD ler için bu de=er 6-20 lp/mm, PSP için 2

3 6-12,5 lp/mm, intra-oral filmler için lp/mm dir. 5,6,14 Ancak normal bir göz 7-10 lp/mm rezolüsyonu ayrt edebilmektedir. Bu yüzden 10 lp/mm rezolüsyonun üzerindeki sensörlerin bir anlam ifade etmeyece=i görüünün net bir cevab halen tartmaldr. Baz sensörler ile 12 bit lik görüntü elde edilmektedir. Bu da teoride 4096 gri tonunun ayrt edilebilmesi demektir. Oysa 8 bitlik monitör sadece 256 gri tonunu ayrt edebilir. Hepsinin de ötesinde gözümüz sadece adet gri tonu ayrt edebilmektedir 6,11. Bu da günümüzde kullanlan sensörlerin gözümüzün limitleri baz alnd=nda oldukça yeterli oldu=unu göstermektedir. 11 Sensörler termal yöntemler ile steril edilemez. Otoklava konulamaz. Ancak dezenfektan solüsyonlar ile silinerek dezenfeksiyonu sa=lanabilir. Ayrca sensörlerin klinik kullanm srasnda kontaminasyonunu engellemek için sensörün üzeri plastik bir klf ile kaplanr. Yine de sterilizasyonun bozulmamas için tek kullanmlk plastik klflarla veya poetlerle kullanlmaldr. Sensörler plastik koruyucular ile kaplandktan sonra hasta a=znda görüntüsünü almak istedi=imiz bölgeye yerletirilir. Sensörlerin d yaps sert plastiktir. Sert oluu geometrik distorsiyonu engellemekle birlikte, alt çene arka bölgeye ve ark köelerine yerletirmede güçlük yaratabilmektedir. Sensörler ya sensör tutucularla ya da hastann parmak bass ile a=zda sabitlenir. Daha sonrasnda konvansiyonel radyografi cihaz ile hekim istedi=i pozisyon ve açlamada nlama yapar. 10,16 c- Analog-dijital dönü=türücü (A/D converter veya digitizer) ile birlikte bilgisayar: Elektronik sensör tarafndan alnan bilgiler bilgisayara analog bilgi olarak sunulur. Bu bilginin bilgisayar tarafndan yorumlanabilmesi için dijital forma dönütürülmesi gerekmektedir. Dijital sinyaller ise 0 ve 1 rakamlarnn oluturdu=u ikili say sistemiyle ifade edilmektedir. Dkili say sisteminde 0 ve 1 lerin her birisi bit olarak adlandrlr. Dkili say sisteminde bitler yana yana gelerek anlaml kelimeleri olutururlar. Örne=in sekiz bitlik kelime bir byte olarak isimlendirilir ve bir byte ile ifade edilebilecek olas kelime says 2 8 =256 dr.bir A/D dönütürücüdeki bit says ölçüm hassasiyetini belirleyen en önemli faktörlerden birisidir. Bit saysnn fazla olmas analog bilginin saysala çevrilmesi srasnda ortaya çkabilecek veri kayplarn en aza indirger. A/D dönütücü, dedektör sistemlerinden alnan analog sinyalleri bilgisayar tarafndan tannan saysal verilere dönütürür. Çk sinyallerinin voltajlar ölçülür ve voltaj yo=unlu=una göre numara verilir. Bu numarasal tayinler 256 gri gölgeye çevrilir. 4,6 Dijital radyografi de konvansiyonel radyografide oldu=u gibi X-n kullanr ancak görüntü banyo ilemini gerektiren film yerine bilgisayar ekrannda oluur. Dijital radyografide görüntü terimi meydana gelen resmi tanmlamak için kullanlr. Tipik olarak bilgisayar 486 veya daha yüksek ilemciden, 640 KB internal hafzayla birlikte SVGA grafik kart ve yüksek rezolüsyonlu (1024 X 768 piksel) monitörden oluur. 6 Bilgisayar sensörden gelen elektronik sinyalleri bilgisayar ekrannda görülen gri tonlara çevirmekten sorumludur. 4 Her bir piksel (resim elementi) bilgisayarda, gri tonunun lokalizasyon ve derecesi ile saysal olarak temsil edilir. Bu saysal aralk 8 bitlik bir görüntüde 256 gri tonunu oluturan arasnda de=iir. Görüntü 0,5-120 saniye içinde bilgisayar monitörüne geleneksel film ileminin gerektirdi=inden daha az sürede kaydedilir. Görüntü kaydndaki bu hz cerrahi implantlarn yerletirilmesi veya kanal enstrümantasyonu gibi durumlarda oldukça yararldr. Görüntü daimi olarak bilgisayarda saklanabilir, hastaya kopyas verilebilir veya elektronik olarak iletilebilir. Çeitli bilgisayar görüntüleme özellikleri dijital görüntüleme sistemleri ile birlikte bulunmaktadr. Dijital sistemlerde split ekran teknolojisi önemli rol oynamaktadr. Bu teknoloji hekime ayn ekranda pek çok görüntünün görülmesi ve karlatrma imkan vermektedir. Bu özellik çürük ve periodontal hastalk ilerlemelerinin de=erlendirmesi ve karlatrlmasnda yardmcdr. Örne=in çürükdeki ilerlemeler aralkl olarak alnan srtma grafisi ile karlatrlabilir. Dijital sistemler orijinal görüntüsünden dört kez daha büyütülmü görüntü imkan da sa=larlar. Bu özellik de dilerin apikal bölgesinin de=erlendirilmesinde faydaldr. 9 Ksaca bu sistemin avantaj ve dezavantajlar öyledir; Avantajlar: Dijital sensörlerin x-nlarna kar daha duyarl olmas sonucu, hastaya verilen dozda %50 den %95 varan oranlarda azalma olur, Kullanm kolaydr ve muayenehanede az yer kaplar. Filmlerin ilenmesi için gereken karanlk oda, banyo solüsyonu ve banyo sisteminin gerektirdi=i gereçlere DDR de ihtiyaç yoktur ve dolaysyla çok ksa sürede görüntü elde edilir ve operatif ilemleri hzlandrr, Banyo ileminin ortadan kalkmas sonucunda herhangi bir kimyasal atk olumaz, çapraz kontaminasyon riski de önemli ölçüde ortadan kalkar. Banyo solüsyonlarnn tazeli=inin bozulmasna ba=l olarak 3

4 meydana gelen de=iikler DDR de görülmez. Böylece görüntü kalitesi sabit kalr. Sensör sert oldu=u için de klasik filmlerde oluan görüntü distorsiyonu DDR de görülmez, Elde edilen görüntülerin kontrastn ve parlakl=n de=itirmek, görüntüyü renklendirmek ve negatifini elde etmek, zoom modu ile görüntünün istenilen bölgesini büyütüp ayrntl inceleme yapmak, görüntüler üzerinde aç ve uzunluk ölçümü yapmak mümkündür, Standardizasyon sa=lanarak elektronik arivleme yaplabilir. Böylece tedavi öncesi ve tedavi sonras görüntüleri karlatrma imkan do=ar. Ayrca DDR sistemlerinin bazlarnda bulunan a=z içi kamera sistemi ile a=z içi video görüntüleri elde edilebilmekte, DDR ve video görüntülerinin elektronik transferi yaplabilmektedir. 8,10,16,18-21 Dezavantajlar: Fiyat pahaldr, Çözünürlü=ü klasik filmlerden daha düüktür, Damak derinli=i az veya alveol kavsi dar olanlarda, rubber-dam kullanlan hastalarda sensörün yerletirilmesi zor olabilir, Yazcdan alnan görüntülerin bask kalitesi ekran görüntüsünden daha kötüdür. 8,10,16,18,20 Dijital görüntüleme ve film tabanl sistemler çürük, periapikal hastalklar, periodontal hastalklarn tansnda pek çok çalmada karlatrlmtr ve genellikle bu iki görüntüleme yöntemi arasnda di patolojilerinin tans yönünden istatiksel olarak fark bulunamamtr Wenzel 22 dijital görüntüleme sistemlerinin çürük tehisinde geleneksel filmler kadar do=ru sonuç verdi=ini bildirmektedir. Tyndall ve arkadalar 23 ara yüz çürük tespiti üzerinde, CCD tabanl görüntü modifikasyonu uygulanm ve uygulanmam dijital görüntüler ile E speed filmleri kar- latrmlar ve sonuç olarak modifikasyon uygulanmayan dijital görüntüler ile geleneksel filmler arasnda fark bulunamazken, modifikasyon uygulanm olanlarn çürük tehisinde art bir avantaj sa=lamad=n rapor etmilerdir. Naitoh ve arkadalarnn 25 arayüzlerde, çürük derinli=inin saptanmasna ilikin yeterli deneyime sahip gözlemciler ile yaptklar çalmada, direkt dijital radyografilerde ve geleneksel filmlerde, gözlemci içi uyum ortalama olarak srasyla 0,77 ve 0,78 ve gözlemciler aras uyum ise ortalama 0,44 ve 0,42 olarak tespit edilmitir. Hem gözlemci içi, hem de gözlemciler aras uyumda her iki radyografik yöntemde benzer sonuçlar rapor edilmitir. Paurazas ve arkadalar 27 periapikal lezyon tespitini CCD, CMOS-APS görüntüleme sistemleri ve E- hznda filmlerde karlatrm ve istatiksel olarak fark bulunmad=n rapor etmilerdir. Nair ve arkadalar 28 E-hznda filmler ve dijital görüntüleme yöntemini alveolar krestal kemik tespitinde karlatrmlar ve sonuçta periodontal lezyon tespitinde fark bulunmad=n rapor etmilerdir. Hintze ve arkadalarnn 29 sürekli dilerde yapt= in-vitro çalmada; geleneksel ve dijital radyografiler arasnda yaplan karlatrmada tansal do=ruluk açsndan, ara yüz mine çürüklerinin tespitinde istatistiksel olarak anlaml bir fark bulunamamtr. Mine çürüklerinin tansnda ise radyografik yöntemlerin her ikisi de yetersiz bulunmutur. Haak ve arkadalarnn 30 in-vitro olarak sürekli dilerde, ara yüz dentin çürüklerinde yaptklar çalmada, CCD sensörlü dijital intraoral radyografiler (sensitivite: 0,35 spesifite:0,96) ile geleneksel filmler (sensitivite:0,32 spesifite:0,94) arasnda ara yüz çürüklerini tehis açsndan fark olmad=n rapor etmilerdir. White ve Yoon un 31 ara yüz çürüklerinde yapt= invitro çalmada, CCD sistemler ile geleneksel filmler karlatrlm ve sonuçta benzer diagnostik performanslar elde edildi=i rapor edilmitir. 2.&ndirektt dijital görüntüleme: Dndirektt dijital görüntüleme sisteminin ana kompanentini CCD kamera ve bilgisayar oluturur. Bu metotta varolan radyografi, CCD kamera kullanlarak dijitize edilir. CCD kamera görüntüyü tarar ve dijitize eder sonra bilgisayar ekrannda imaj görüntülenir. Bu kavram görüntü taranmasna (scan) benzemektedir. Örne=in; foto=rafn bilgisayar ekranna aktarlmas gibi. Dndirekt dijital görüntüleme, direkt dijital görüntülemeye göre ikinci kalitedir çünkü sonuç görüntü orijinal görüntünün kopyasna benzer. 10 KAYNAKLAR 1. Tuncel E. Klinik Radyoloji. Bursa:Güne Nobel Basmevi, Gröndahl HG, Gröndahl K, Okano T, Webber RL.: Statistical contrast enhancement of subtraction images for radiographic caries diagnosis.oral Surg Oral Med Oral Pathol 1982;53:

5 3. RAD324/ Digital_ Projection_Radiography_ files /frame.htm# slide0099. htm (Refers to radiography exams the use detectors that convert X-ray energy into electrical signals.) 4. White SC, MJ Pharoah. Oral Radiology;4 th ed. Mosby, St Louis, 2000, /farman_spring_04 6. Parks ET, Williamson GF.Digital radiography:an overview. J Contemp Dent Pract. Nov 2002:3(4); Ergül N.Arayüz çürüklerinin radyografik olarak saptanmasnda görüntü kalitesinin etkisi. Ege Üniversitesi Sa=lk Bilimleri Enstitüsü, Dzmir, 1996, Doktora tezi. 8. Aydn Ü, Alasya D. Dihekimli=inde direkt dijital radyografi. Atatürk Üniv. Di Hek Fak Derg. 1992;8(2): Haring JI, Jansen L.Dental Radography Principles and Techniques; 2nd ed. WB. Saunders, Philadelphia, 2000, Er K, Yücel Beyazta F, Akpnar KE. Direkt dijital radyografinin kimlik tespitinde kullanm Adli Tp Dergisi. 2002;16(1): Emmot L. Making sens of sensors a guide to choosing digital radiography sensors. Dent Prod Rep Mar; Bedard A, Davis TD, Angelopoulos C. Storage Phosphor Plates: How Durable are they as a Digital Dental Radiographic System?. J Contemp Dent Pract, 2004 May; 2(5): Brennan J, An introduction to digital radiography in dentistry. Journal of Orthodontics March; 29 (1): Digital radiography, oralsurgerycare.com/digitald.html tech.pdf 16. Akgül HM, Ylmaz AB: Direkt dijital radyografi (DDR). Atatürk Üniv Dihek Fak Der. 1998;8(1): Uffenbeck J. Microcomputers and microproccessors; 10th ed. Prentice-Hall, New Jersey, 1985, syf Hedrick RT, Dove SB, Peters DD, McDavid WD. Radiographic determination of canal lenght:direct digital radiography versus conventional radiography J Endod. 1994;20 (7): Wenzel A, Gröndahl HG. Direct digital radiography in the dental Office. Int Dent J. 1995;45(1): Akdeniz BG: Periapikal doku de=iiklikleri ve dijital radyografi. Dihek Klinik Der. 1999:12(2); Burger CL,Mork TO,Hutter JW,Nicol B.:Direct Digital radiograpy versus conventional radiography for estimation of canal lenght in curved canals. J Endod. 1998;25(4): Wenzel A.: Digital radiography and caries diagnosis. Dentomaxillofacial Radiol Jan;27(1): Tyndall DA, Ludloow JB, Platin E, et al. A comparison of Kodak Ektaspeed Plus film and the Simens Sidexis digital imaging system for caries detection using receiver operating characteristic analysis Oral surg Oral med Oral pathol Oral Radiol Endod Jan;85(1): Wenzel A. Digital imaging for dental caries In:Miles D, editor. Applications of Dental Dmaging Modalities in Dentistry. Dent Clin North Am Apr; 44(2): Naitoh M, Yuasa H, Toyama M, Shiojima M, Nakamura M, Ushida M,et al.observer agreement in the detection of proximal caries with direct digital intraoral radiography.oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1998;85: Borg E, Attaelmanam A, Gröndahl H-G. Dmage plate systems differ in phsical performance. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod Jan; 89(1): Paurazos SB,Geist JR, Pink FE, et al. Comparison of diagnostic accuracy digital imaging using CCD and CMOS-APS sensors with E speed film in the detection of periapical bony lesions. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod Mar; 89(3): Nair MK, Ludlow JB, Tyndall DA, et. al. Periodontitis detection efficacy of film and digital images. Oral surg Oral med Oral pathol Oral Radiol Endod May; 85(5): Hintze H, Wenzel A, Jones C.In-vitro comparision of D-and E-hznda film radiography,rvg and visualix digital radiography for the detection of enamel approximal and dentinal occlusal caries lesions. Caries Res. 1994; 28:

6 30. Haak R, Wicht JM, Noack JM: Conventional,digital and contrast-enhanced Bite-wing radiographs in the decision to restore approximal carious lesions.caries Res. 2001;35: White SC, Yoon DC.Comperative performance of digital and conventional images for detecting proximal surfaces caries.dentomaxillofac Radiol.1997; 26: Yazma Adresi: Dr. Defne YALÇIN YELER C.Ü. Di Hek. Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji B.D cumhuriyet.edu.tr 6

Dijital Panoramik Görüntülemede HD Teknolojisi. Süper Hızlı Dijital Panoramik X-ray Cihazı. Thinking ahead. Focused on life.

Dijital Panoramik Görüntülemede HD Teknolojisi. Süper Hızlı Dijital Panoramik X-ray Cihazı. Thinking ahead. Focused on life. Dijital Panoramik Görüntülemede HD Teknolojisi Süper Hızlı Dijital Panoramik X-ray Cihazı Konsept!! W E N Süper Yüksek Hız 5.5 sn & Süper Yüksek Çözünürlük 16 bit Yeni teknoloji HD tüp ve sensör Yeni nesil

Detaylı

Dijital Radyografi. Giriş. Dijital Görüntüleme Aşamaları. CR Sistem. Yrd. Doç. Dr. Nureddin ÇELİMLİ. Dijital Radyografinin Gelişim Tarihi.

Dijital Radyografi. Giriş. Dijital Görüntüleme Aşamaları. CR Sistem. Yrd. Doç. Dr. Nureddin ÇELİMLİ. Dijital Radyografinin Gelişim Tarihi. Dijital Radyografi Yrd. Doç. Dr. Nureddin ÇELİMLİ Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Radyoloji Bilim Dalı BURSA Giriş Tarih Dijital Görüntüleme Yöntemleri Bilgisayarlı Radyografi

Detaylı

KONVANSİYONEL VE DİGİTAL BİTE-WİNG RADYOGRAMLAR ÜZERİNDE ÖLÇÜLEN ALVEOL KEMİK YÜKSEKLİK DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF ALVEOL BONE LEVEL VALUES MEASURED ON CONVENTIONAL AND DIGITAL BITE-WING

Detaylı

DERLEME. Hakan KURT, a Rana NALÇACI a

DERLEME. Hakan KURT, a Rana NALÇACI a DERLEME İntraoral Dijital Görüntüleme Sistemleri: Direkt Sistemler, CCD, CMOS, Düz Panel Dedektörler, İndirekt Sistemler, Yarı Direkt Dijital Görüntüleme, Fosfor Plak Taramaları Hakan KURT, a Rana NALÇACI

Detaylı

2, Intraoral sensor Sensor klasik röngen filmlerindeki filmin yerini tutan, farklı sistemlerde değişik boyutlarda olan (RVG'de 8^ 4 5 0

2, Intraoral sensor Sensor klasik röngen filmlerindeki filmin yerini tutan, farklı sistemlerde değişik boyutlarda olan (RVG'de 8^ 4 5 0 Atatürk Üniv.Di Hdc.Fa1c.Derg. Cilt;8. Sayı:!, Sayfa: 100-104,1998 DİREK DİJİTAL RADYOGRAFİ (DDR) Arş.GörJ)t.H.Murat AKGÜL* DoçDr,A3erhan YILMAZ ** DIRECT DIGITAL RADIOGRAPHY SUMMARY ÖZET Direk dijital

Detaylı

FARKLI GÜÇTEKİ DENTAL RÖNTGEN CİHAZLARI İLE FARKLI RADYOGRAFİ TEKNİKLERİNDE BUKKAL VE OKLUZAL ÇÜRÜKLERİN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI GÜÇTEKİ DENTAL RÖNTGEN CİHAZLARI İLE FARKLI RADYOGRAFİ TEKNİKLERİNDE BUKKAL VE OKLUZAL ÇÜRÜKLERİN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 36(1) 23-30, 2009 FARKLI GÜÇTEKİ DENTAL RÖNTGEN CİHAZLARI İLE FARKLI RADYOGRAFİ TEKNİKLERİNDE BUKKAL VE OKLUZAL ÇÜRÜKLERİN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Radiographic Detection

Detaylı

PREMOLAR DİŞLERİN KÖK KANAL SAYILARININ FARKLI HIZDAKİ FİLMLER VE BİR DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİYLE RADYOGRAFİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

PREMOLAR DİŞLERİN KÖK KANAL SAYILARININ FARKLI HIZDAKİ FİLMLER VE BİR DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİYLE RADYOGRAFİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 33(1) 83-88, 2006 PREMOLAR DİŞLERİN KÖK KANAL SAYILARININ FARKLI HIZDAKİ FİLMLER VE BİR DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİYLE RADYOGRAFİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Radiographic Assessment

Detaylı

DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME. Prof.Dr. Kıvanç KAMBUROĞLU

DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME. Prof.Dr. Kıvanç KAMBUROĞLU DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME Prof.Dr. Kıvanç KAMBUROĞLU Radyasyondan korunmanın temel prensipleri; - Işınlama ile hastaya verilen zarardan daha fazla yarar sağlanması - Olabilecek en düşük radyasyon dozu kullanılarak

Detaylı

DĐŞ HEKĐMLĐĞĐNDE DĐJĐTAL RADYOGRAFĐ

DĐŞ HEKĐMLĐĞĐNDE DĐJĐTAL RADYOGRAFĐ DĐŞ HEKĐMLĐĞĐNDE DĐJĐTAL RADYOGRAFĐ DIGITAL RADIOGRAPHY IN DENTISTRY Osman Sami AĞLARCI 1, H.Hüseyin YILMAZ 2 ÖZET Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle birlikte tek seferde görüntü elde edilmesi, görüntünün

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras)

Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras) Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras) Klasik fotogrametrik görüntü alımındaki değişim, dijital kameraların gelişimi ile sağlanmaktadır. Dijital görüntü, analog görüntü ile kıyaslandığında önemli

Detaylı

DİŞHEKİMLERİ VE DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL RADYOGRAFİ HAKKINDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DİŞHEKİMLERİ VE DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL RADYOGRAFİ HAKKINDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 32(3) 207-213, 2005 DİŞHEKİMLERİ VE DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL RADYOGRAFİ HAKKINDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of the Knowledge, Attitudes

Detaylı

X-era Smart - Hizmetinizde!

X-era Smart - Hizmetinizde! Yeni Jenerasyon Premium Yüksek Çözünürlüklü Diagnostik Röntgen Sistemi X-era Smart - Hizmetinizde! 3 Yenilik Doğru teşhis için süper yüksek çözünürlükte klinik görüntü kalitesi Direkt CMOS sensör ve benzersiz

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

İNTRAORAL RADYOGRAFİ TEKNİKLERİNDEN AÇIORTAY VE BITEWING YÖNTEMLERİNİN UYGULAMA HATALARI

İNTRAORAL RADYOGRAFİ TEKNİKLERİNDEN AÇIORTAY VE BITEWING YÖNTEMLERİNİN UYGULAMA HATALARI A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 35(3) 139-145, 2008 İNTRAORAL RADYOGRAFİ TEKNİKLERİNDEN AÇIORTAY VE BITEWING YÖNTEMLERİNİN UYGULAMA HATALARI Application Errors in Intraoral Radiography Techniques of Bisection

Detaylı

DİŞHEKİMLERİNİN DENTAL İMPLANT PLANLAMASINDA KULLANILAN RADYOGRAFİ TEKNİKLERİ KONUSUNDAKİ TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİŞHEKİMLERİNİN DENTAL İMPLANT PLANLAMASINDA KULLANILAN RADYOGRAFİ TEKNİKLERİ KONUSUNDAKİ TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Cilt:8, Sayı:, Yıl: 008, Sayfa: 60-65 DİŞHEKİMLERİNİN DENTAL İMPLANT PLANLAMASINDA KULLANILAN RADYOGRAFİ TEKNİKLERİ KONUSUNDAKİ TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF PREFERENCES OF DENTISTS FOR

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) "A tipi Muayene Kuruluşu" Akreditasyon No: Adresi :Mimar Sinan Mah. 1358 Sok. No:9/B ALSANCAK 35221 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 464 00 20 Faks : 0 232 464 14 93

Detaylı

hizmetinizde! X-era Smart

hizmetinizde! X-era Smart X-era Smart hizmetinizde! Tüm dental profesyoneller için yeni jenerasyon 3 boyutlu görüntüleme X-era Smart 3D ile "Güven"i hissedin. 3D Yer verimliliği Bu 5 özellik ideal görüntüleme sistemi için temel

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

İnnovative Technology For Humans

İnnovative Technology For Humans İnnovative Technology For Humans Lineer Tarama İle Gerçek Boyutta 1 Metreye Kadar Tek Parça Hızlı Dijital Çekim Tüm Vücut için Dijital radyografi sistemi Yüksek Görüntü Kalitesi ve Düşük radyasyon - Mükemmel

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ RADYOLOJİSİNDE KULLANILAN FİLMLER

DİŞ HEKİMLİĞİ RADYOLOJİSİNDE KULLANILAN FİLMLER DİŞ HEKİMLİĞİ RADYOLOJİSİNDE KULLANILAN FİLMLER Diş hekimliğinde, günümüzde imaj reseptörleri olarak, en sık film, film-screen kombinasyonları, bunun dışında, dijital görüntüleme sensörleri ve komputerize

Detaylı

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar

Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri Yollar 2 Adres Yollar 3 Kontrol Yollar Von Neumann Mimarisinin Bileenleri 1 Bellek 2 Merkezi lem Birimi 3 Giri/Çk Birimleri Yazmaçlar letiim Yollar Bileenler arasndaki iletiim ise iletiim yollar ad verilen kanallar yardm ile gerçekleir: 1 Veri

Detaylı

PANAROMİK RADYOGRAFİ TEKNİĞİ İLE ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE İKİNCİ SÜRNÜMERER BİR DİŞİN TEŞHİS BAŞARISIZLIĞI

PANAROMİK RADYOGRAFİ TEKNİĞİ İLE ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE İKİNCİ SÜRNÜMERER BİR DİŞİN TEŞHİS BAŞARISIZLIĞI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 177-181, 1986 PANAROMİK RADYOGRAFİ TEKNİĞİ İLE ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE İKİNCİ SÜRNÜMERER BİR DİŞİN TEŞHİS BAŞARISIZLIĞI Yurdaer KILIÇ* Tayfun ALAÇAM** Çocuklarda

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

Konvansiyonel Filmlerin Beş Farklı Cihaz Kullanarak Dijitizasyonu: Görüntü Netliğinin Karşılaştırılması

Konvansiyonel Filmlerin Beş Farklı Cihaz Kullanarak Dijitizasyonu: Görüntü Netliğinin Karşılaştırılması Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2010; 11 (3) : 87-91 Konvansiyonel Filmlerin Beş Farklı Cihaz Kullanarak Dijitizasyonu: Görüntü Netliğinin Karşılaştırılması Comparison of Image

Detaylı

KÖK KANAL BOYU TESPİTİNDE FARKLI DİJİTAL GÖRÜNTÜLERİN İN VİTRO OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

KÖK KANAL BOYU TESPİTİNDE FARKLI DİJİTAL GÖRÜNTÜLERİN İN VİTRO OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 33(1) 69-75, 2006 KÖK KANAL BOYU TESPİTİNDE FARKLI DİJİTAL GÖRÜNTÜLERİN İN VİTRO OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI In Vitro Comparison of Dififerent Digital Images in Determination of Root

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

Dijital Görüntüleme Sistemlerinde Radyasyon Dozunun Optimizasyonu

Dijital Görüntüleme Sistemlerinde Radyasyon Dozunun Optimizasyonu Dijital Görüntüleme Sistemlerinde Radyasyon Dozunun Optimizasyonu Prof. Dr. Doğan Bor Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü 28 ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ 27 31 Ekim 2007 Antalya Dijital Görüntülemenin

Detaylı

Morita Panoramik / Sefalometrik Röntgen

Morita Panoramik / Sefalometrik Röntgen Morita Panoramik / Sefalometrik Röntgen Veraviewepocs 2D Model CP Dijital Panoramik + Dijital Sefalometrik Röntgen Cihazı VERAVIEWEPOS 2D MODEL CP CİHAZIN KONSEPTİ Hız 7,4 Saniye Yüksek Çözünürlük 16 bit

Detaylı

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME BMM. Bilal BECEREN Ağustos 2015 RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME Röntgen; X-ışınının

Detaylı

Excel Sorular? 1. Excel Sorular? 1. A Grubu

Excel Sorular? 1. Excel Sorular? 1. A Grubu Excel Sorular? 1. A Grubu 1. A?a??dakilerden hangisi hücreye girilen yaz?n?n içeri?ini biçimlendirmek için kullan?lamaz? a. Biçim-Yaz? tipi b. Biçim-Hücreler-Yaz? tipi c. Sa? tu?-hücreleri biçimlendir

Detaylı

MULTIFONKS YONEL, GENEL AMAÇLI, TEK FLAT PANELL, TAM OTOMAT K KONTROLÜ D J TAL RADYOLOJ S STEM

MULTIFONKS YONEL, GENEL AMAÇLI, TEK FLAT PANELL, TAM OTOMAT K KONTROLÜ D J TAL RADYOLOJ S STEM MULTIFONKS YONEL, GENEL AMAÇLI, TEK FLAT PANELL, TAM OTOMAT K KONTROLÜ D J TAL RADYOLOJ S STEM Çok amaçlı Radyografi sistemidir. Özellikle modern flat panel detektörleri kullanacak ekilde optimize edilmi

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

LCD 4 Fantomu Üzerinde Sayım ve Görüntüleme Dedektörleri Kullanılarak Yapılan Kontrast Ölçümlerinin Karşılaştırılması

LCD 4 Fantomu Üzerinde Sayım ve Görüntüleme Dedektörleri Kullanılarak Yapılan Kontrast Ölçümlerinin Karşılaştırılması Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü LCD 4 Fantomu Üzerinde Sayım ve Görüntüleme Dedektörleri Kullanılarak Yapılan Kontrast Ölçümlerinin Karşılaştırılması Emre GÜLLÜOĞLU, Alptuğ Özer YÜKSEL,

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ 6. X-Işınlarının madde ile etkileşimi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ 6. X-Işınlarının madde ile etkileşimi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ 6 X-Işınlarının madde ile etkileşimi Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-IŞINI MADDE ETKİLEŞİMİ Elektromanyetik enerjiler kendi dalga boylarına yakın maddelerle etkileşime

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

Meme kanserinin erken tanınması mortaliteyi i yaklaşık k%3050 %30-50 arasında azaltmaktadır. İster konvansiyonel film, ister digital yöntem olsun Mamo

Meme kanserinin erken tanınması mortaliteyi i yaklaşık k%3050 %30-50 arasında azaltmaktadır. İster konvansiyonel film, ister digital yöntem olsun Mamo DİJİTAL MAMOGRAFİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarlar Grubu Görüntüleme Birimi Meme kanserinin erken tanınması mortaliteyi i yaklaşık k%3050 %30-50 arasında azaltmaktadır. İster konvansiyonel film,

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Tanı ve Tedavi Planlaması Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Hastalıkların uygun ve doğru tedavisi için ilk koşul doğru

Detaylı

Teknik Katalog [Spektrometre]

Teknik Katalog [Spektrometre] Teknik Katalog [Spektrometre] [SpectroPlate] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

Peridontontal Patolojilerin Tanısında Kullanılan Görüntüleme Teknikleri Bölüm 1: İki ve Üç boyutlu Görüntüleme Sistemleri

Peridontontal Patolojilerin Tanısında Kullanılan Görüntüleme Teknikleri Bölüm 1: İki ve Üç boyutlu Görüntüleme Sistemleri Derleme EÜ Diş Hek Fak Derg 2013; 34(2): 79-85 Peridontontal Patolojilerin Tanısında Kullanılan Görüntüleme Teknikleri Bölüm 1: İki ve Üç boyutlu Görüntüleme Sistemleri IMAGING SYSTEMS USED FOR DIAGNOSIS

Detaylı

Kameralar, sensörler ve sistemler

Kameralar, sensörler ve sistemler Dijital Fotogrametri Kameralar, sensörler ve sistemler Prof. Dr. Fevzi Karslı Harita Mühendisliği Bölümü, KTÜ fkarsli@ktu.edu.tr Analog Hava Kameraları Ana firmalar Zeiss, Wild ve Leica. Kullanılan bütün

Detaylı

MESİO-DİSTAL KÖK AÇISININ BELİRLENMESİNDE PANORAMİK VE PERİAPİKAL RADYOGRAFİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

MESİO-DİSTAL KÖK AÇISININ BELİRLENMESİNDE PANORAMİK VE PERİAPİKAL RADYOGRAFİNİN KARŞILAŞTIRILMASI MESİO-DİSTAL KÖK AÇISININ BELİRLENMESİNDE PANORAMİK VE PERİAPİKAL RADYOGRAFİNİN KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF PANORAMIC AND PERIAPICAL RADIOGRAPHS IN DETERMINATION OF MESIO-DISTAL ROOT ANGULATION

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNTERNAL REZORBSİYON KAVİTELERİNİN BELİRLENMESİNDE FARKLI GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İNSAN KADAVRA ÇENELERİNDE

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ 5 X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ 5 X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ 5 X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak X-ışınlarının özellikleri, kalitesi ve kantitesi X-ışınları cam veya metal kılıfın penceresinden

Detaylı

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR Birlikte daha iyiyiz. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. AMELİYATHANE TAVAN LAMBALARI IP 5 4 < DUO LED CC DUO LED X1 DUO LED X2 DUO LED X3 S.K.: 22.1001 S.K.: 22.1002

Detaylı

Yeni Nesil Şahingözü Keşif Gözetleme Sistemleri.

Yeni Nesil Şahingözü Keşif Gözetleme Sistemleri. Yeni Nesil Şahingözü Keşif Gözetleme Sistemleri www.aselsan.com.tr Yeni Nesil Keşif Gözetleme Sistemleri Tespit, teşhis ve tanıma özellikleri kullanılarak tehditlerin detaylı olarak belirlenmesi, keşif

Detaylı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı XMIND NOVUS Kolay görüntüleme için iyi bir seçim XMIND NOVUS Hızlı ve kullanımı kolay dijital X-ray sistemidir. Uygun fiyata, birinci sınıf panoramik

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

MMT 106 Teknik Fotoğrafçılık 3 Digital Görüntüleme

MMT 106 Teknik Fotoğrafçılık 3 Digital Görüntüleme MMT 106 Teknik Fotoğrafçılık 3 Digital Görüntüleme 2010-2011 Bahar Yarıyılı Ar. Gör. Dr. Ersoy Erişir 1 Konvansiyonel Görüntüleme (Fotografi) 2 Görüntü Tasarımı 3 Digital Görüntüleme 3.1 Renkler 3.2.1

Detaylı

Teknik Katalog [Kızılötesi Termometre]

Teknik Katalog [Kızılötesi Termometre] [PCE-PI-400] Teknik Katalog [Kızılötesi Termometre] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr

Detaylı

OKLUZAL YÜZEYLERDEKİ BAŞLANGIÇ ÇÜRÜKLERİNİN TANISININ GÖZLE, BITE-WING RADYOGRAFİ VE STEREOMİKROSKOP İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

OKLUZAL YÜZEYLERDEKİ BAŞLANGIÇ ÇÜRÜKLERİNİN TANISININ GÖZLE, BITE-WING RADYOGRAFİ VE STEREOMİKROSKOP İLE DEĞERLENDİRİLMESİ GÜ Dişhek. Fak. Derg. Cilt XIV, Sayı 1-2, Sayla 67-72, 1997 OKLUZAL YÜZEYLERDEKİ BAŞLANGIÇ ÇÜRÜKLERİNİN TANISININ GÖZLE, BITE-WING RADYOGRAFİ VE STEREOMİKROSKOP İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Oya BALA*, Hülya CAN**,

Detaylı

Dental Line. Dental Panoramik ve 3D CBCT Sistemi. radiology ahead

Dental Line. Dental Panoramik ve 3D CBCT Sistemi. radiology ahead Dental Line Dental Panoramik ve 3D CBCT Sistemi radiology ahead Diş görüntülemede yenilik Cone Beam teknolojisi ile donatılmış 3 ü-1 arada sistem Sefalometri kolu eklenebilir sistem Maksimum rahatlık ve

Detaylı

Kasetin arka yüzeyi filmin yerleştirildiği kapaktır. Bu kapakların farklı farklı kapanma mekanizmaları vardır. Bu taraf ön yüzeyin tersine atom

Kasetin arka yüzeyi filmin yerleştirildiği kapaktır. Bu kapakların farklı farklı kapanma mekanizmaları vardır. Bu taraf ön yüzeyin tersine atom KASET Röntgen filmi kasetleri; radyografi işlemi sırasında filmin ışık almasını önleyen ve ranforsatör-film temasını sağlayan metal kutulardır. Özel kilitli kapakları vardır. Kasetin röntgen tüpüne bakan

Detaylı

1. Sabit Noktal Say Sistemleri

1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. SAYI SSTEMLER VE KODLAR Say sistemleri iki ana gruba ayrlr. 1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. Kayan Noktal Say Sistemleri 2.1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2.1.1. Ondalk Say Sistemi Günlük yaantmzda

Detaylı

KUSMA REFLEKSİ VE DENTAL RADYOGRAFİDEKİ ÖNEMİ* Kemal KARAKURUMER * * Sedat Par*** Haluk ÖZTUNÇ***** Tuncer ÖZEN**** ÖZET

KUSMA REFLEKSİ VE DENTAL RADYOGRAFİDEKİ ÖNEMİ* Kemal KARAKURUMER * * Sedat Par*** Haluk ÖZTUNÇ***** Tuncer ÖZEN**** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII, Sayı 2, Sayfa 95-100, 1990 KUSMA REFLEKSİ VE DENTAL RADYOGRAFİDEKİ ÖNEMİ* Kemal KARAKURUMER * * Sedat Par*** Haluk ÖZTUNÇ***** Tuncer ÖZEN**** ÖZET Araştırmamızda 903 hastada

Detaylı

T.C Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

T.C Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü T.C Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü FARKLI RADYOPASİTE VE KALINLIKTAKİ KAİDE MATERYALLERİNİN SEKONDER ÇÜRÜK TANISINDAKİ ETKİLERİNİN KONVANSİYONEL VE DİREKT DİJİTAL RADYOGRAFİ YÖNTEMLERİ İLE

Detaylı

Bilgisayarla Görüye Giriş

Bilgisayarla Görüye Giriş Bilgisayarla Görüye Giriş Ders 2 Görüntü Oluşumu Alp Ertürk alp.erturk@kocaeli.edu.tr Sadece bir nesnenin önüne fotoğraf filmi koyarak mantıklı bir görüntü elde edebilir miyiz? Slide by Steve Seitz İğne

Detaylı

Radyolojik Teknikler - I Radyografi DR - CR

Radyolojik Teknikler - I Radyografi DR - CR F.Ü. SHMYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2014 Radyolojik Teknikler - I Radyografi DR - CR Selami SERHATLIOĞLU X-IŞINI CİHAZININ TEMEL KISIMLARI 1. X-ışını tüpü 2. Kontrol konsolü 3. Yüksek voltaj jeneratörü

Detaylı

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER ANADOLU FLYGT yangn önleme ve yangndan korunma amaçl hidrofor ve pompa gruplar, güvenilir, etkin, tesisata balanmaya hazr hale getirilmi, kompakt ünitelerdir.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: EMRE AYTUĞAR Öğrenim Durumu: DOKTORA Bölümü: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 FAKÜLTESİ Doktora/S.Yeterlilik

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b H20 PANEL SSTEM Her tür projeye uygun, güvenilir, salam ekonomik kolon ve perde kalb 1 2 çindekiler H20 Panel Sistem 4 Kalp sistemleri içinde H20 Panel 6 Tamamlanm örnek projeler 8 Sistem Elemanlar 3 H20

Detaylı

Modeli OSI AA. OSI modeli. larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa. Bilgisayar (dijital) alara

Modeli OSI AA. OSI modeli. larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa. Bilgisayar (dijital) alara OSI AA Modeli Hazrlayan: Gürhan G KUZGUN OSI modeli Bilgisayar (dijital) alara larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa sistemleri geli'tiriyorlar ve satyorlard yorlard..

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERİAPİKAL LEZYON SAPTANABİLİRLİĞİNİN İKİ VE ÜÇ BOYUTLU DENTAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ İLE İN

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERİAPİKAL LEZYON SAPTANABİLİRLİĞİNİN İKİ VE ÜÇ BOYUTLU DENTAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ İLE İN T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERİAPİKAL LEZYON SAPTANABİLİRLİĞİNİN İKİ VE ÜÇ BOYUTLU DENTAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ İLE İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Doktora Tezi Dişhekimi ELİF

Detaylı

Prof.Dr.Nail Bulakbaşı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr.Nail Bulakbaşı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Prof.Dr.Nail Bulakbaşı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İncelenen anatomik yapının kabul edilebilir dansite sınırlarında, istenilen keskinlikte görüntülenebilmesidir Kaliteyi

Detaylı

Kodak RVG 6100/5100. Dijital Radyovizyografi Sistemleri. Bir standart. İki çözüm.

Kodak RVG 6100/5100. Dijital Radyovizyografi Sistemleri. Bir standart. İki çözüm. Kodak RVG 6100/5100 Dijital Radyovizyografi Sistemleri Bir standart. İki çözüm. Devam eden yenilik Mükemmellik arayışı Kodak RVG 5100 ve 6100 dijital radyografi sistemleri en son görüntüleme teknolojisini

Detaylı

P I. R dir. Bu de er stator sarg lar n direnci. : Stator bir faz sarg n a.c. omik direncini ( ) göstermektedir.

P I. R dir. Bu de er stator sarg lar n direnci. : Stator bir faz sarg n a.c. omik direncini ( ) göstermektedir. Asenkron Motorun Bota Çalmas Bota çallan asenkron motorlar ebekeden bir güç çekerler. Bu çekilen güç, stator demir kayplar ile sürtünme ve vantilasyon kayplarn toplam verir. Bota çalan motorun devir say

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

Dijital ve Konvansiyonel Panoramik Radyograflarda Anatomik Yapıların Görünürlülüğünün Değerlendirilmesi

Dijital ve Konvansiyonel Panoramik Radyograflarda Anatomik Yapıların Görünürlülüğünün Değerlendirilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry Dijital ve Konvansiyonel Panoramik Radyograflarda Anatomik Yapıların Görünürlülüğünün

Detaylı

APROKS MAL ÇÜRÜK GÖRÜLME SIKLI ININ GÖZLE MUAYENE VE RADYOGRAF K OLARAK DE ERLEND R LMES

APROKS MAL ÇÜRÜK GÖRÜLME SIKLI ININ GÖZLE MUAYENE VE RADYOGRAF K OLARAK DE ERLEND R LMES APROKS MAL ÇÜRÜK GÖRÜLME SIKLI ININ GÖZLE MUAYENE VE RADYOGRAF K OLARAK DE ERLEND R LMES THE EVALUATION OF APPROXIMAL CARIES PREVALENCE WITH CLINIC AND RADIOGRAPHIC EXAMINATION lkay ÇEL K*, Meryem TORAMAN

Detaylı

KRON-KÖPRÜ RESTORASYONLARINDA SEKONDER ÇÜRÜĞÜN RADYOLOJİK VE KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

KRON-KÖPRÜ RESTORASYONLARINDA SEKONDER ÇÜRÜĞÜN RADYOLOJİK VE KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 33(1) 97-105, 2006 KRON-KÖPRÜ RESTORASYONLARINDA SEKONDER ÇÜRÜĞÜN RADYOLOJİK VE KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Clinical and Radiological Evaluation of Secondary Caries in Crowned

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

www.guvenlikdanismanlik.com RESİM MODEL AÇIKLAMA

www.guvenlikdanismanlik.com RESİM MODEL AÇIKLAMA www.guvenlikdanismanlik.com RESİM MODEL AÇIKLAMA EV KULLANICILARI SERİSİ BL-C101CE EŞZAMANLI MPEG-4/MJPEG, 10X DİJİTAL ZOOM, ÇOKLU-KAMERA İZLEME, ENTEGRE MİKROFON, HAREKET ALGILAMA, KAYIT YAZILIMI İÇERİR,

Detaylı

ç Ü Ü Ş ç ğ Ş Ü Ü Ş Ş Ç ç Ç ğ ç Ş ö Ü Ğ ç ç ğ ç Ü ö ç ğ ç Ç ğ ç Ç ğ ç Ç ğ ç ç ğ ç ç ğ ö ğ ğ Ş ğ ö ö ğ ğ ç ç ö ğ ö ö Ç ö ö ö ğ ö ç ö ç ğ ğ ö ö ğ Ş Ç ğ ç ç ç ç ğ ç ğ ö ç ö ç ğ ğ ğ ö ö ç ö ö ğ ğ ç ç ö ö ğ

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ Dijital röntgen. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ Dijital röntgen. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ Dijital röntgen Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak Dijital röntgen Dijital görüntü ve temel fizik prensipler Dijital görüntünün görülmesi Dijital gösterim kalite kontrolü Dijital

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

KÖK KANAL BOYUNUN BELİRLENMESİNDE DİJİTAL RADYOGRAFİLERİN DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

KÖK KANAL BOYUNUN BELİRLENMESİNDE DİJİTAL RADYOGRAFİLERİN DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 32(3) 201-206, 2005 KÖK KANAL BOYUNUN BELİRLENMESİNDE DİJİTAL RADYOGRAFİLERİN DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of Digital Radiographs with the other methods in the

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi KALİBRASYON ve KALİTE KONTROL NEDİR? Kalibrasyon; ülke çapında ya da uluslararası standartlara göre izlenebilirliği mevcut

Detaylı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalibrasyon ve Kalite Kontrol Nedir? Kalibrasyon; Ülke çapında ya da uluslararası standartlara göre izlenebilirliği

Detaylı

İntraoral Dijital Görüntülemede Enfeksiyon Kontrolü

İntraoral Dijital Görüntülemede Enfeksiyon Kontrolü DERLEME İntraoral Dijital Görüntülemede Enfeksiyon Kontrolü İlkay PEKER, a Melih ÖZDEDE a a Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi AD, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar Genel Bilgiler Bölümümüzde uyguladığımız kapsamlı muayene esnasında; genel sağlık durumunuz ile ve varsa sürekli kullandığınız ilaçlarla ilgili bilgi alınır; genel ağız muayeneniz yapılır, tedaviden beklentileriniz

Detaylı

Mamografi BR.HLİ.099

Mamografi BR.HLİ.099 BR.HLİ.099 Meme Kanserinde Erken Tanının En Büyük Yardımcısı Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Her 8 kadından biri yaşam süresi içinde meme kanserine yakalanmaktadır. ABD'de her yıl

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

BÖLÜM 7. SMB0 Durum bitleri : Özel haf za bayt' 0 (SM0.0...SM0.7) programlarda kolayl k sa layacak 8 bit' e

BÖLÜM 7. SMB0 Durum bitleri : Özel haf za bayt' 0 (SM0.0...SM0.7) programlarda kolayl k sa layacak 8 bit' e BÖLÜM. 1 - Özel dahili röleler (Special memory ) - SM : Özel dahili rölelere özel hafza bitleri de denilmektedir. Özel hafza bitleri, CPU ile program arasnda iletiim salayarak çeitli kontrol fonksiyonlarn

Detaylı

SORULAR (1-36) SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir?

SORULAR (1-36) SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir? SORULAR (-36) SORU - Aşağıdakilerden hangisi sadece giriş donanımıdır? A) Ses kartı B) Klavye C) Yazıcı D) Ekran SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir? A) Paralel

Detaylı

ASCII KODLARI. Bilgisayarda Metin (Text) Türü Bilgilerin Saklanması:

ASCII KODLARI. Bilgisayarda Metin (Text) Türü Bilgilerin Saklanması: ASCII KODLARI Bilgisayarda Metin (Text) Türü Bilgilerin Saklanması: B ir metin bilgisini bilgisayar hafızasında temsil edebilmek için, bilgisayar sistemi, her harf yada sembol için bir sayısal değer atar.

Detaylı

Digora Optime Fosfor Plak Sisteminin Görüntüleme Özellikleri ve F- Hızındaki Filmler ile Karşılaştırılması

Digora Optime Fosfor Plak Sisteminin Görüntüleme Özellikleri ve F- Hızındaki Filmler ile Karşılaştırılması Özgün Araştırma EÜ Dişhek Fak Derg 2008; 29: 51-59 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Digora Optime Fosfor Plak Sisteminin Görüntüleme Özellikleri ve F- Hızındaki Filmler ile Karşılaştırılması Comparison

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği. Dr. Kemal YILMAZ, Prof. Dr. Aylin KANTARCI, Prof. Dr. Cezmi AKKIN

EGE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği. Dr. Kemal YILMAZ, Prof. Dr. Aylin KANTARCI, Prof. Dr. Cezmi AKKIN EGE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Dr. Kemal YILMAZ, Prof. Dr. Aylin KANTARCI, Prof. Dr. Cezmi AKKIN Oftalmoskopi: oftalmoskop ile göz dibinin muayene edilmesi bilimidir. Bilim tarihinin ilk optik

Detaylı

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac BÖLÜM 3 TRSTÖRLÜ DORULTUCULAR A. Deneyin Amac Tek faz ve 3 faz tristörlü dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga tristörlü dorultucular,

Detaylı

DİJİTAL RADYOGRAFİ-RADYOSKOPİ BİLGİSAYARLI RADYOGRAFİ-CR (TS EN 14784-1, TS EN 14784-2)

DİJİTAL RADYOGRAFİ-RADYOSKOPİ BİLGİSAYARLI RADYOGRAFİ-CR (TS EN 14784-1, TS EN 14784-2) 3rd International Non-Destructive Testing Symposium and Exhibition, Istanbul Turkey, April 2008 For all papers of this publication click: www.ndt.net/search/docs.php3?mainsource=58 DİJİTAL RADYOGRAFİ-RADYOSKOPİ

Detaylı

Veri Taban ve Visual Basic

Veri Taban ve Visual Basic Veri Taban ve Visual Basic Geçmite, random dosya ve yap deikenleri ile oluturulan kaytlar bugünkü veri taban uygulamalarnn temelini oluturmaktadr. Random dosya ve yap deikenleri ile oluturulan veri taban

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

DOKU PERFÜZYON KONTROL SİSTEMİ UYUMLU MODÜLER GÖRÜNTÜLEME PLATFORMU TEKNİK

DOKU PERFÜZYON KONTROL SİSTEMİ UYUMLU MODÜLER GÖRÜNTÜLEME PLATFORMU TEKNİK DOKU PERFÜZYON KONTROL SİSTEMİ UYUMLU MODÜLER GÖRÜNTÜLEME PLATFORMU TEKNİK ŞARTNAM ESİ 1. Doku perfüzyon kontrol sistemi; preop ya da operasyon sırasında dokulara Indocyanine Green (ICG) floresan kontrast

Detaylı

DİYARBAKIR MEMORİAL HASTANESİ ONUR HAS RADYOTERAPİ TEKNİKERİ

DİYARBAKIR MEMORİAL HASTANESİ ONUR HAS RADYOTERAPİ TEKNİKERİ DİYARBAKIR MEMORİAL HASTANESİ ONUR HAS RADYOTERAPİ TEKNİKERİ GİRİŞ Radyoterapinin temel prensibi : Normal dokuların ışın dozunu azaltarak tümöre istenilen dozu verebilmektir. Son yıllarda radyoterapi alanında

Detaylı