D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY"

Transkript

1 D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY Dr. Defne YALÇIN YELER* Yrd. Doç. Dr. Sevgi KAMBEK TA'VEREN ** Dr. O8uz KAYNAR *** ÖZET 1895 ylnda X nlarnn kefinden bu yana filmler, radyografik görüntülerin kaydedilmesi, gösterilmesi ve depolanmasnda ilk araçlar olmutur. Dijital radyografiler ise dental görüntülemedeki en son gelimedir ve geleneksel filmlerde zorunlu olan banyo ilemlerinin ortadan kalkmas gibi avantajlar nedeniyle popüler bir metod olmaya balamtr. Bu derlemenin amac, dijital görüntülemenin temel terminolojisini, direkt ve indirekt dijital görüntüleme yöntemlerini, film bazl sistemlerle karlatrmal olarak irdelemektir. Anahtar Sözcükler: Radyografi, direkt dijital radyografi, indirekt, dijital radyografi 20. yüzyln ortalarnda radyografi tüm gelimi ülkelerde pek çok hastal=n tansnda yararlanlan önemli bir teknik haline gelmitir. 1 Teknolojideki ilerlemeler dental radyografi alannda önemli gelimelere neden olurken, bilgisayar teknolojisindeki bu gelimeler dijital radyografi olarak bilinen filmsiz görüntüleme sistemi ile sonuçlanmtr. 2 Dijital radyografi; X-n enerjisini elektrik sinyallerine dönütüren dedektörleri gerektiren bir tekniktir. 3 Dijital radyografinin amac, di hastalklarnn tan ve tedavisinde görüntüleme sa=layarak, film bazl radyografik yöntemler gibi diler ve destekleyici dokular hakknda bilgi edinilmesini sa=lamaktr. Dijital radyografi; lezyon ve hastalklarn saptanmas ile çevre dokularnn incelenmesinde, olas hastalklarn do=rulanmasnda veya snflandrlmasnda, dental ilemler srasnda bilgi edinmede (kanal tedavi enstrümantasyonu ve implantlarn cerrahi olarak yerletirilmesi v.b), büyüme ve gelimenin de=erlendirilmesinde, çürükteki sekonder de=iikliklerin, periodontal hastalklarn veya travmaya ba=l olarak ortaya çkan patolojilerin SUMMARY Since the discovery X rays in 1895, film has been the primary medium for capturing, displaying and storing radiographic images. Digital radiography is the latest advancement in dental imaging and is becoming increasingly popular method of producing radiographs in both dentistry and medicine because it offers numerous advantages over conventional film and film processing. This article presents an overview of digital imaging including basic terminology, direct and indirect digital imaging modalities, and advantagesdisadvantages comparisons with film-based imaging. Keywords: Radiography, direct digital radiography, indirect digital radiography. görüntülenmesinde, hastann belli zamanlardaki durumunun belgelenmesinde kullanlmaktadr. 4 Dijital görüntünün elde edilmesinde iki yöntem vardr. Direkt Dijital Radyografi (DDR): Dki sistem mevcuttur; Birincisinde görüntü nlama sonras ekranda hemen oluur, di=erinde ise ara bir faz vardr ve görüntü lazer ile tarandktan sonra ekranda oluur. Bu yar-direkt görüntüleme olarak da isimlendirilen bir yöntemdir. 29 Direkt dijital radyografi sistemi olarak dihekimli=ine ilk olarak tantlan Radiovisiography (RVG) (Trophy Radiology, France), Dr.Frances Mouyens tarafndan icat edilmi ve 1984 ylnda üretilmitir. 6 Bundan sonra da de=iik firmalar tarafndan birçok dijital görüntüleme sistemi piyasaya sunulmutur. Çalma ilkeleri ayn olan bu sistemlerin farkllklarn rezolüsyon de=erleri, sensör tipi, matriks boyutlar ve piksel de=erleri oluturmaktadr. 6,7 Örne=in en son üretilen RVG versiyonlar RVG Access ve RVG-Ultimate (Trophy) dir. 5 Bir direkt dijital sistem birtakm komponentlerden oluur. Bunlar srasyla; * C.Ü. Di Hekimli=i Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji B.D. ** C.Ü. Di Hekimli=i Fakültesi Pedodonti A.D. *** C.Ü. Meslek Yüksek Okulu-Bilgisayar Programcl= Böl. 1

2 a. X-<=<n< kayna8< b. &ntraoral sensör c. Analog-digital dönü=türücü ile birlikte bilgisayar d. Monitör ve/veya yaz<c< d<r. 4,8,9 a- X-<=<n< kayna8<: Pek çok dijital radyografi sistemi x-n kayna= olarak konvansiyonel dental x-n cihazlarn kullanmaktadr. 9 Röntgen cihaz kvp (ortalama olarak kvp) arasnda olabilir. 10 Konvansiyonel x-n kayna= dijital görüntüleme sistemleri ile uyumludur ancak saniyenin 1/100 inde nlamay gerçekletirecek x-n cihaz zamanlaycsnn adapte edilmesi gerekir. 9 b-&ntra-oral sensör: Dijital radyografide, sensör veya küçük dedektör radyografik görüntüyü elde etmek için hasta a=zna yerletirilir. Sensör intraoral dental filmin yerine kullanlr. Konvansiyonel radyografilerde oldu- =u gibi X-n, sensörü hedefleyecek ekilde pozisyonlandrlr. 9 Dki farkl sensör tipi mevcuttur; Kordonlu sensörler: Kordonlu olanlar bilgisayara fiber optik bir kablo ile ba=lanan görüntü sensörünü ifade eder. 9 Bu sensörler CCD (charge-coupled device) veya Complementary Metal-Oxide Semiconductor with Active Pixel Sensor (CMOS/APS) çiplerini içerir. 11 CCD sensörler: CCD; üretimi pahal olan özel fabrikasyon ilemi gerektiren bir teknolojidir ve yeni bir teknoloji de=ildir. Dlk 1960 larda gelitirilmitir. Halen CCD teknolojisi faks makineleri, ev video kameralar, mikroskoplar ve teleskoplar gibi pek çok alette kullanlmaktadr. 4 CCD reseptörü, x-nna ve =a kar hassas olan silikon bir çip içerir. 9,11 Bu silikon çip dikdörtgensel tabanla düzenlenmi piksel veya hücrelerden (cell) oluur. 12 Silikon içindeki atomlar birbirine kovalent ba= ile ba=ldr. X-n fotonlar silikona çarpt=nda kovalent ba=lar kopar ve elektrik arj oluur. Oluan bu arj, her bir piksel tarafndan depolanr ve elektronik olarak srasyla uzaklatrlarak, analog sinyalleri olutururlar. 4 Bu analog sinyaller ise analog-dijital dönütürücü aracl=yla bilgisayarn anlayabilece=i dijital bir dile dönütürülür. CMOS/APS sensör (Complementary metal oxide semiconductor/active pixel sensör): CMOS bazl sensörler, radyografik amaç için yakn zamanda kullanma sunulmutur, ancak bu teknoloji yaklak 30 yldan fazla süredir bilinmektedir. 11 Yakn zamanlarda, CMOS sensörlerin üretimi CCD sensörlerden daha pahalya mal olmaktayd ve daha düük görüntü kalitesine sahipti larn banda NASA laboratuar CMOS un ikinci jenerasyonu CMOS/APS yi tantt. Bu andan itibaren bir dijital radyografi üreticisi olan Schick firmas da CCD yerine CMOS/APS sensörlerini kulland. Bu yeni nesil sensörlerin üretimi, CCD den daha ucuza mal olmaktadr ve gelimi görüntü rezolüsyonuna (örne=in RVG-Ultimate Trophy de çözünürlük R 20lp/mm dir. 5) ve daha uzun ömre sahiptir. 11 Ancak bu sensörlerin aktif alan daha küçüktür. 6 Kordonsuz sensör (Fosfor plak sistemi-psp ): Yar direkt yöntemde PSP kullanlr. 13 Kablo ile ba=l olmayan x nlarna duyarl fosfor kapl plastik bir plakadr (phosphor-coated plate). 4,9 Bu plakaya photostimulable phosphor da denir. 4 PSP veya di=er adyla storage phosphor, dijital radyografide oldukça yaygn kullanlan bir dedektördür. 11 D görünümü ile ekstra-oral radyografilerde kullanlan intensifying screen e benzer. 14 PSP sensör x nlar ile etkileti=inde, plaka üzerinde depolanan latent görüntüyü oluturur. Bu görüntü daha sonra özel bir tarayc ile dijitalize edilir. 11 PSP ve CCD dedektörlerinin her ikisi de bugün intraoral dnda sefalometrik ve panaromik sistemlere de dahil edilmitir. Her iki sistemin birbirine göre avantaj ve dezavantajlar sensörlerin yaps ile ilikilidir. CCD sensörler PSP lerden (ortalama intra-oral film boyutlarnda) genellikle daha küçük aktif alana sahiptir. CCD sistemlerin kordonlu oluu nlama annda sistemin hastaya yakn olmasn gerektirdi=i için ayn anda birden fazla teknisyene sistem hareket ettirilmeden hizmet verememektedir. Oysa merkezi olarak yerletirilen PSP ünitesi tüm klini=e hizmet verebilmektedir. Ancak CCD sistemlerde görüntü direkt ba=lantdan dolay neredeyse hemen oluurken, PSP sistemlerde yaklak 25 saniyeyi bulabilmektedir. 4 PSP sistemlerin dinamik aral= radyografik filmlere göre oldukça genitir ve bu durum geni bir nlama aral= sa=lar. Bu prosedürün pratik önemi, az veya çok dozla nlanm görüntüler, eninde sonunda uygun dozda nlanm gibi uygun densitede görüntülenir. Böylece yanl ekspoz tekni=ine dayal film tekrar nadir olur. Tersine CCD sistemlerin dinamik aral= radyografik filmlerden daha düüktür. PSP sistemle ulalan bu serbestlik sayesinde, CCD sistemlerde gerekli olandan daha az radyasyonla görüntü oluumu sa=lanr. 4 En yaygn rezolüsyon ölçüm birimi milimetredeki çizgi çifti (lp/mm) dir. Bu, sensörün bir arada bulunan oldukça küçük noktalar ayrt edebilme yetene=ini ifade eder. Çizgi çifti ço=aldkça detay ve rezolüsyon da artar. Genel olarak CCD ler için bu de=er 6-20 lp/mm, PSP için 2

3 6-12,5 lp/mm, intra-oral filmler için lp/mm dir. 5,6,14 Ancak normal bir göz 7-10 lp/mm rezolüsyonu ayrt edebilmektedir. Bu yüzden 10 lp/mm rezolüsyonun üzerindeki sensörlerin bir anlam ifade etmeyece=i görüünün net bir cevab halen tartmaldr. Baz sensörler ile 12 bit lik görüntü elde edilmektedir. Bu da teoride 4096 gri tonunun ayrt edilebilmesi demektir. Oysa 8 bitlik monitör sadece 256 gri tonunu ayrt edebilir. Hepsinin de ötesinde gözümüz sadece adet gri tonu ayrt edebilmektedir 6,11. Bu da günümüzde kullanlan sensörlerin gözümüzün limitleri baz alnd=nda oldukça yeterli oldu=unu göstermektedir. 11 Sensörler termal yöntemler ile steril edilemez. Otoklava konulamaz. Ancak dezenfektan solüsyonlar ile silinerek dezenfeksiyonu sa=lanabilir. Ayrca sensörlerin klinik kullanm srasnda kontaminasyonunu engellemek için sensörün üzeri plastik bir klf ile kaplanr. Yine de sterilizasyonun bozulmamas için tek kullanmlk plastik klflarla veya poetlerle kullanlmaldr. Sensörler plastik koruyucular ile kaplandktan sonra hasta a=znda görüntüsünü almak istedi=imiz bölgeye yerletirilir. Sensörlerin d yaps sert plastiktir. Sert oluu geometrik distorsiyonu engellemekle birlikte, alt çene arka bölgeye ve ark köelerine yerletirmede güçlük yaratabilmektedir. Sensörler ya sensör tutucularla ya da hastann parmak bass ile a=zda sabitlenir. Daha sonrasnda konvansiyonel radyografi cihaz ile hekim istedi=i pozisyon ve açlamada nlama yapar. 10,16 c- Analog-dijital dönü=türücü (A/D converter veya digitizer) ile birlikte bilgisayar: Elektronik sensör tarafndan alnan bilgiler bilgisayara analog bilgi olarak sunulur. Bu bilginin bilgisayar tarafndan yorumlanabilmesi için dijital forma dönütürülmesi gerekmektedir. Dijital sinyaller ise 0 ve 1 rakamlarnn oluturdu=u ikili say sistemiyle ifade edilmektedir. Dkili say sisteminde 0 ve 1 lerin her birisi bit olarak adlandrlr. Dkili say sisteminde bitler yana yana gelerek anlaml kelimeleri olutururlar. Örne=in sekiz bitlik kelime bir byte olarak isimlendirilir ve bir byte ile ifade edilebilecek olas kelime says 2 8 =256 dr.bir A/D dönütürücüdeki bit says ölçüm hassasiyetini belirleyen en önemli faktörlerden birisidir. Bit saysnn fazla olmas analog bilginin saysala çevrilmesi srasnda ortaya çkabilecek veri kayplarn en aza indirger. A/D dönütücü, dedektör sistemlerinden alnan analog sinyalleri bilgisayar tarafndan tannan saysal verilere dönütürür. Çk sinyallerinin voltajlar ölçülür ve voltaj yo=unlu=una göre numara verilir. Bu numarasal tayinler 256 gri gölgeye çevrilir. 4,6 Dijital radyografi de konvansiyonel radyografide oldu=u gibi X-n kullanr ancak görüntü banyo ilemini gerektiren film yerine bilgisayar ekrannda oluur. Dijital radyografide görüntü terimi meydana gelen resmi tanmlamak için kullanlr. Tipik olarak bilgisayar 486 veya daha yüksek ilemciden, 640 KB internal hafzayla birlikte SVGA grafik kart ve yüksek rezolüsyonlu (1024 X 768 piksel) monitörden oluur. 6 Bilgisayar sensörden gelen elektronik sinyalleri bilgisayar ekrannda görülen gri tonlara çevirmekten sorumludur. 4 Her bir piksel (resim elementi) bilgisayarda, gri tonunun lokalizasyon ve derecesi ile saysal olarak temsil edilir. Bu saysal aralk 8 bitlik bir görüntüde 256 gri tonunu oluturan arasnda de=iir. Görüntü 0,5-120 saniye içinde bilgisayar monitörüne geleneksel film ileminin gerektirdi=inden daha az sürede kaydedilir. Görüntü kaydndaki bu hz cerrahi implantlarn yerletirilmesi veya kanal enstrümantasyonu gibi durumlarda oldukça yararldr. Görüntü daimi olarak bilgisayarda saklanabilir, hastaya kopyas verilebilir veya elektronik olarak iletilebilir. Çeitli bilgisayar görüntüleme özellikleri dijital görüntüleme sistemleri ile birlikte bulunmaktadr. Dijital sistemlerde split ekran teknolojisi önemli rol oynamaktadr. Bu teknoloji hekime ayn ekranda pek çok görüntünün görülmesi ve karlatrma imkan vermektedir. Bu özellik çürük ve periodontal hastalk ilerlemelerinin de=erlendirmesi ve karlatrlmasnda yardmcdr. Örne=in çürükdeki ilerlemeler aralkl olarak alnan srtma grafisi ile karlatrlabilir. Dijital sistemler orijinal görüntüsünden dört kez daha büyütülmü görüntü imkan da sa=larlar. Bu özellik de dilerin apikal bölgesinin de=erlendirilmesinde faydaldr. 9 Ksaca bu sistemin avantaj ve dezavantajlar öyledir; Avantajlar: Dijital sensörlerin x-nlarna kar daha duyarl olmas sonucu, hastaya verilen dozda %50 den %95 varan oranlarda azalma olur, Kullanm kolaydr ve muayenehanede az yer kaplar. Filmlerin ilenmesi için gereken karanlk oda, banyo solüsyonu ve banyo sisteminin gerektirdi=i gereçlere DDR de ihtiyaç yoktur ve dolaysyla çok ksa sürede görüntü elde edilir ve operatif ilemleri hzlandrr, Banyo ileminin ortadan kalkmas sonucunda herhangi bir kimyasal atk olumaz, çapraz kontaminasyon riski de önemli ölçüde ortadan kalkar. Banyo solüsyonlarnn tazeli=inin bozulmasna ba=l olarak 3

4 meydana gelen de=iikler DDR de görülmez. Böylece görüntü kalitesi sabit kalr. Sensör sert oldu=u için de klasik filmlerde oluan görüntü distorsiyonu DDR de görülmez, Elde edilen görüntülerin kontrastn ve parlakl=n de=itirmek, görüntüyü renklendirmek ve negatifini elde etmek, zoom modu ile görüntünün istenilen bölgesini büyütüp ayrntl inceleme yapmak, görüntüler üzerinde aç ve uzunluk ölçümü yapmak mümkündür, Standardizasyon sa=lanarak elektronik arivleme yaplabilir. Böylece tedavi öncesi ve tedavi sonras görüntüleri karlatrma imkan do=ar. Ayrca DDR sistemlerinin bazlarnda bulunan a=z içi kamera sistemi ile a=z içi video görüntüleri elde edilebilmekte, DDR ve video görüntülerinin elektronik transferi yaplabilmektedir. 8,10,16,18-21 Dezavantajlar: Fiyat pahaldr, Çözünürlü=ü klasik filmlerden daha düüktür, Damak derinli=i az veya alveol kavsi dar olanlarda, rubber-dam kullanlan hastalarda sensörün yerletirilmesi zor olabilir, Yazcdan alnan görüntülerin bask kalitesi ekran görüntüsünden daha kötüdür. 8,10,16,18,20 Dijital görüntüleme ve film tabanl sistemler çürük, periapikal hastalklar, periodontal hastalklarn tansnda pek çok çalmada karlatrlmtr ve genellikle bu iki görüntüleme yöntemi arasnda di patolojilerinin tans yönünden istatiksel olarak fark bulunamamtr Wenzel 22 dijital görüntüleme sistemlerinin çürük tehisinde geleneksel filmler kadar do=ru sonuç verdi=ini bildirmektedir. Tyndall ve arkadalar 23 ara yüz çürük tespiti üzerinde, CCD tabanl görüntü modifikasyonu uygulanm ve uygulanmam dijital görüntüler ile E speed filmleri kar- latrmlar ve sonuç olarak modifikasyon uygulanmayan dijital görüntüler ile geleneksel filmler arasnda fark bulunamazken, modifikasyon uygulanm olanlarn çürük tehisinde art bir avantaj sa=lamad=n rapor etmilerdir. Naitoh ve arkadalarnn 25 arayüzlerde, çürük derinli=inin saptanmasna ilikin yeterli deneyime sahip gözlemciler ile yaptklar çalmada, direkt dijital radyografilerde ve geleneksel filmlerde, gözlemci içi uyum ortalama olarak srasyla 0,77 ve 0,78 ve gözlemciler aras uyum ise ortalama 0,44 ve 0,42 olarak tespit edilmitir. Hem gözlemci içi, hem de gözlemciler aras uyumda her iki radyografik yöntemde benzer sonuçlar rapor edilmitir. Paurazas ve arkadalar 27 periapikal lezyon tespitini CCD, CMOS-APS görüntüleme sistemleri ve E- hznda filmlerde karlatrm ve istatiksel olarak fark bulunmad=n rapor etmilerdir. Nair ve arkadalar 28 E-hznda filmler ve dijital görüntüleme yöntemini alveolar krestal kemik tespitinde karlatrmlar ve sonuçta periodontal lezyon tespitinde fark bulunmad=n rapor etmilerdir. Hintze ve arkadalarnn 29 sürekli dilerde yapt= in-vitro çalmada; geleneksel ve dijital radyografiler arasnda yaplan karlatrmada tansal do=ruluk açsndan, ara yüz mine çürüklerinin tespitinde istatistiksel olarak anlaml bir fark bulunamamtr. Mine çürüklerinin tansnda ise radyografik yöntemlerin her ikisi de yetersiz bulunmutur. Haak ve arkadalarnn 30 in-vitro olarak sürekli dilerde, ara yüz dentin çürüklerinde yaptklar çalmada, CCD sensörlü dijital intraoral radyografiler (sensitivite: 0,35 spesifite:0,96) ile geleneksel filmler (sensitivite:0,32 spesifite:0,94) arasnda ara yüz çürüklerini tehis açsndan fark olmad=n rapor etmilerdir. White ve Yoon un 31 ara yüz çürüklerinde yapt= invitro çalmada, CCD sistemler ile geleneksel filmler karlatrlm ve sonuçta benzer diagnostik performanslar elde edildi=i rapor edilmitir. 2.&ndirektt dijital görüntüleme: Dndirektt dijital görüntüleme sisteminin ana kompanentini CCD kamera ve bilgisayar oluturur. Bu metotta varolan radyografi, CCD kamera kullanlarak dijitize edilir. CCD kamera görüntüyü tarar ve dijitize eder sonra bilgisayar ekrannda imaj görüntülenir. Bu kavram görüntü taranmasna (scan) benzemektedir. Örne=in; foto=rafn bilgisayar ekranna aktarlmas gibi. Dndirekt dijital görüntüleme, direkt dijital görüntülemeye göre ikinci kalitedir çünkü sonuç görüntü orijinal görüntünün kopyasna benzer. 10 KAYNAKLAR 1. Tuncel E. Klinik Radyoloji. Bursa:Güne Nobel Basmevi, Gröndahl HG, Gröndahl K, Okano T, Webber RL.: Statistical contrast enhancement of subtraction images for radiographic caries diagnosis.oral Surg Oral Med Oral Pathol 1982;53:

5 3. RAD324/ Digital_ Projection_Radiography_ files /frame.htm# slide0099. htm (Refers to radiography exams the use detectors that convert X-ray energy into electrical signals.) 4. White SC, MJ Pharoah. Oral Radiology;4 th ed. Mosby, St Louis, 2000, /farman_spring_04 6. Parks ET, Williamson GF.Digital radiography:an overview. J Contemp Dent Pract. Nov 2002:3(4); Ergül N.Arayüz çürüklerinin radyografik olarak saptanmasnda görüntü kalitesinin etkisi. Ege Üniversitesi Sa=lk Bilimleri Enstitüsü, Dzmir, 1996, Doktora tezi. 8. Aydn Ü, Alasya D. Dihekimli=inde direkt dijital radyografi. Atatürk Üniv. Di Hek Fak Derg. 1992;8(2): Haring JI, Jansen L.Dental Radography Principles and Techniques; 2nd ed. WB. Saunders, Philadelphia, 2000, Er K, Yücel Beyazta F, Akpnar KE. Direkt dijital radyografinin kimlik tespitinde kullanm Adli Tp Dergisi. 2002;16(1): Emmot L. Making sens of sensors a guide to choosing digital radiography sensors. Dent Prod Rep Mar; Bedard A, Davis TD, Angelopoulos C. Storage Phosphor Plates: How Durable are they as a Digital Dental Radiographic System?. J Contemp Dent Pract, 2004 May; 2(5): Brennan J, An introduction to digital radiography in dentistry. Journal of Orthodontics March; 29 (1): Digital radiography, oralsurgerycare.com/digitald.html tech.pdf 16. Akgül HM, Ylmaz AB: Direkt dijital radyografi (DDR). Atatürk Üniv Dihek Fak Der. 1998;8(1): Uffenbeck J. Microcomputers and microproccessors; 10th ed. Prentice-Hall, New Jersey, 1985, syf Hedrick RT, Dove SB, Peters DD, McDavid WD. Radiographic determination of canal lenght:direct digital radiography versus conventional radiography J Endod. 1994;20 (7): Wenzel A, Gröndahl HG. Direct digital radiography in the dental Office. Int Dent J. 1995;45(1): Akdeniz BG: Periapikal doku de=iiklikleri ve dijital radyografi. Dihek Klinik Der. 1999:12(2); Burger CL,Mork TO,Hutter JW,Nicol B.:Direct Digital radiograpy versus conventional radiography for estimation of canal lenght in curved canals. J Endod. 1998;25(4): Wenzel A.: Digital radiography and caries diagnosis. Dentomaxillofacial Radiol Jan;27(1): Tyndall DA, Ludloow JB, Platin E, et al. A comparison of Kodak Ektaspeed Plus film and the Simens Sidexis digital imaging system for caries detection using receiver operating characteristic analysis Oral surg Oral med Oral pathol Oral Radiol Endod Jan;85(1): Wenzel A. Digital imaging for dental caries In:Miles D, editor. Applications of Dental Dmaging Modalities in Dentistry. Dent Clin North Am Apr; 44(2): Naitoh M, Yuasa H, Toyama M, Shiojima M, Nakamura M, Ushida M,et al.observer agreement in the detection of proximal caries with direct digital intraoral radiography.oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1998;85: Borg E, Attaelmanam A, Gröndahl H-G. Dmage plate systems differ in phsical performance. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod Jan; 89(1): Paurazos SB,Geist JR, Pink FE, et al. Comparison of diagnostic accuracy digital imaging using CCD and CMOS-APS sensors with E speed film in the detection of periapical bony lesions. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod Mar; 89(3): Nair MK, Ludlow JB, Tyndall DA, et. al. Periodontitis detection efficacy of film and digital images. Oral surg Oral med Oral pathol Oral Radiol Endod May; 85(5): Hintze H, Wenzel A, Jones C.In-vitro comparision of D-and E-hznda film radiography,rvg and visualix digital radiography for the detection of enamel approximal and dentinal occlusal caries lesions. Caries Res. 1994; 28:

6 30. Haak R, Wicht JM, Noack JM: Conventional,digital and contrast-enhanced Bite-wing radiographs in the decision to restore approximal carious lesions.caries Res. 2001;35: White SC, Yoon DC.Comperative performance of digital and conventional images for detecting proximal surfaces caries.dentomaxillofac Radiol.1997; 26: Yazma Adresi: Dr. Defne YALÇIN YELER C.Ü. Di Hek. Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji B.D cumhuriyet.edu.tr 6

Dijital Panoramik Görüntülemede HD Teknolojisi. Süper Hızlı Dijital Panoramik X-ray Cihazı. Thinking ahead. Focused on life.

Dijital Panoramik Görüntülemede HD Teknolojisi. Süper Hızlı Dijital Panoramik X-ray Cihazı. Thinking ahead. Focused on life. Dijital Panoramik Görüntülemede HD Teknolojisi Süper Hızlı Dijital Panoramik X-ray Cihazı Konsept!! W E N Süper Yüksek Hız 5.5 sn & Süper Yüksek Çözünürlük 16 bit Yeni teknoloji HD tüp ve sensör Yeni nesil

Detaylı

Dijital Radyografi. Giriş. Dijital Görüntüleme Aşamaları. CR Sistem. Yrd. Doç. Dr. Nureddin ÇELİMLİ. Dijital Radyografinin Gelişim Tarihi.

Dijital Radyografi. Giriş. Dijital Görüntüleme Aşamaları. CR Sistem. Yrd. Doç. Dr. Nureddin ÇELİMLİ. Dijital Radyografinin Gelişim Tarihi. Dijital Radyografi Yrd. Doç. Dr. Nureddin ÇELİMLİ Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Radyoloji Bilim Dalı BURSA Giriş Tarih Dijital Görüntüleme Yöntemleri Bilgisayarlı Radyografi

Detaylı

KONVANSİYONEL VE DİGİTAL BİTE-WİNG RADYOGRAMLAR ÜZERİNDE ÖLÇÜLEN ALVEOL KEMİK YÜKSEKLİK DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF ALVEOL BONE LEVEL VALUES MEASURED ON CONVENTIONAL AND DIGITAL BITE-WING

Detaylı

2, Intraoral sensor Sensor klasik röngen filmlerindeki filmin yerini tutan, farklı sistemlerde değişik boyutlarda olan (RVG'de 8^ 4 5 0

2, Intraoral sensor Sensor klasik röngen filmlerindeki filmin yerini tutan, farklı sistemlerde değişik boyutlarda olan (RVG'de 8^ 4 5 0 Atatürk Üniv.Di Hdc.Fa1c.Derg. Cilt;8. Sayı:!, Sayfa: 100-104,1998 DİREK DİJİTAL RADYOGRAFİ (DDR) Arş.GörJ)t.H.Murat AKGÜL* DoçDr,A3erhan YILMAZ ** DIRECT DIGITAL RADIOGRAPHY SUMMARY ÖZET Direk dijital

Detaylı

FARKLI GÜÇTEKİ DENTAL RÖNTGEN CİHAZLARI İLE FARKLI RADYOGRAFİ TEKNİKLERİNDE BUKKAL VE OKLUZAL ÇÜRÜKLERİN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI GÜÇTEKİ DENTAL RÖNTGEN CİHAZLARI İLE FARKLI RADYOGRAFİ TEKNİKLERİNDE BUKKAL VE OKLUZAL ÇÜRÜKLERİN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 36(1) 23-30, 2009 FARKLI GÜÇTEKİ DENTAL RÖNTGEN CİHAZLARI İLE FARKLI RADYOGRAFİ TEKNİKLERİNDE BUKKAL VE OKLUZAL ÇÜRÜKLERİN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Radiographic Detection

Detaylı

DĐŞ HEKĐMLĐĞĐNDE DĐJĐTAL RADYOGRAFĐ

DĐŞ HEKĐMLĐĞĐNDE DĐJĐTAL RADYOGRAFĐ DĐŞ HEKĐMLĐĞĐNDE DĐJĐTAL RADYOGRAFĐ DIGITAL RADIOGRAPHY IN DENTISTRY Osman Sami AĞLARCI 1, H.Hüseyin YILMAZ 2 ÖZET Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle birlikte tek seferde görüntü elde edilmesi, görüntünün

Detaylı

PREMOLAR DİŞLERİN KÖK KANAL SAYILARININ FARKLI HIZDAKİ FİLMLER VE BİR DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİYLE RADYOGRAFİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

PREMOLAR DİŞLERİN KÖK KANAL SAYILARININ FARKLI HIZDAKİ FİLMLER VE BİR DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİYLE RADYOGRAFİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 33(1) 83-88, 2006 PREMOLAR DİŞLERİN KÖK KANAL SAYILARININ FARKLI HIZDAKİ FİLMLER VE BİR DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİYLE RADYOGRAFİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Radiographic Assessment

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

DİŞHEKİMLERİ VE DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL RADYOGRAFİ HAKKINDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DİŞHEKİMLERİ VE DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL RADYOGRAFİ HAKKINDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 32(3) 207-213, 2005 DİŞHEKİMLERİ VE DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL RADYOGRAFİ HAKKINDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of the Knowledge, Attitudes

Detaylı

Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras)

Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras) Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras) Klasik fotogrametrik görüntü alımındaki değişim, dijital kameraların gelişimi ile sağlanmaktadır. Dijital görüntü, analog görüntü ile kıyaslandığında önemli

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

DİŞHEKİMLERİNİN DENTAL İMPLANT PLANLAMASINDA KULLANILAN RADYOGRAFİ TEKNİKLERİ KONUSUNDAKİ TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİŞHEKİMLERİNİN DENTAL İMPLANT PLANLAMASINDA KULLANILAN RADYOGRAFİ TEKNİKLERİ KONUSUNDAKİ TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Cilt:8, Sayı:, Yıl: 008, Sayfa: 60-65 DİŞHEKİMLERİNİN DENTAL İMPLANT PLANLAMASINDA KULLANILAN RADYOGRAFİ TEKNİKLERİ KONUSUNDAKİ TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF PREFERENCES OF DENTISTS FOR

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) "A tipi Muayene Kuruluşu" Akreditasyon No: Adresi :Mimar Sinan Mah. 1358 Sok. No:9/B ALSANCAK 35221 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 464 00 20 Faks : 0 232 464 14 93

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

İnnovative Technology For Humans

İnnovative Technology For Humans İnnovative Technology For Humans Lineer Tarama İle Gerçek Boyutta 1 Metreye Kadar Tek Parça Hızlı Dijital Çekim Tüm Vücut için Dijital radyografi sistemi Yüksek Görüntü Kalitesi ve Düşük radyasyon - Mükemmel

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

KÖK KANAL BOYU TESPİTİNDE FARKLI DİJİTAL GÖRÜNTÜLERİN İN VİTRO OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

KÖK KANAL BOYU TESPİTİNDE FARKLI DİJİTAL GÖRÜNTÜLERİN İN VİTRO OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 33(1) 69-75, 2006 KÖK KANAL BOYU TESPİTİNDE FARKLI DİJİTAL GÖRÜNTÜLERİN İN VİTRO OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI In Vitro Comparison of Dififerent Digital Images in Determination of Root

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

Konvansiyonel Filmlerin Beş Farklı Cihaz Kullanarak Dijitizasyonu: Görüntü Netliğinin Karşılaştırılması

Konvansiyonel Filmlerin Beş Farklı Cihaz Kullanarak Dijitizasyonu: Görüntü Netliğinin Karşılaştırılması Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2010; 11 (3) : 87-91 Konvansiyonel Filmlerin Beş Farklı Cihaz Kullanarak Dijitizasyonu: Görüntü Netliğinin Karşılaştırılması Comparison of Image

Detaylı

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME BMM. Bilal BECEREN Ağustos 2015 RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME Röntgen; X-ışınının

Detaylı

Morita Panoramik / Sefalometrik Röntgen

Morita Panoramik / Sefalometrik Röntgen Morita Panoramik / Sefalometrik Röntgen Veraviewepocs 2D Model CP Dijital Panoramik + Dijital Sefalometrik Röntgen Cihazı VERAVIEWEPOS 2D MODEL CP CİHAZIN KONSEPTİ Hız 7,4 Saniye Yüksek Çözünürlük 16 bit

Detaylı

LCD 4 Fantomu Üzerinde Sayım ve Görüntüleme Dedektörleri Kullanılarak Yapılan Kontrast Ölçümlerinin Karşılaştırılması

LCD 4 Fantomu Üzerinde Sayım ve Görüntüleme Dedektörleri Kullanılarak Yapılan Kontrast Ölçümlerinin Karşılaştırılması Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü LCD 4 Fantomu Üzerinde Sayım ve Görüntüleme Dedektörleri Kullanılarak Yapılan Kontrast Ölçümlerinin Karşılaştırılması Emre GÜLLÜOĞLU, Alptuğ Özer YÜKSEL,

Detaylı

Excel Sorular? 1. Excel Sorular? 1. A Grubu

Excel Sorular? 1. Excel Sorular? 1. A Grubu Excel Sorular? 1. A Grubu 1. A?a??dakilerden hangisi hücreye girilen yaz?n?n içeri?ini biçimlendirmek için kullan?lamaz? a. Biçim-Yaz? tipi b. Biçim-Hücreler-Yaz? tipi c. Sa? tu?-hücreleri biçimlendir

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

MULTIFONKS YONEL, GENEL AMAÇLI, TEK FLAT PANELL, TAM OTOMAT K KONTROLÜ D J TAL RADYOLOJ S STEM

MULTIFONKS YONEL, GENEL AMAÇLI, TEK FLAT PANELL, TAM OTOMAT K KONTROLÜ D J TAL RADYOLOJ S STEM MULTIFONKS YONEL, GENEL AMAÇLI, TEK FLAT PANELL, TAM OTOMAT K KONTROLÜ D J TAL RADYOLOJ S STEM Çok amaçlı Radyografi sistemidir. Özellikle modern flat panel detektörleri kullanacak ekilde optimize edilmi

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

Meme kanserinin erken tanınması mortaliteyi i yaklaşık k%3050 %30-50 arasında azaltmaktadır. İster konvansiyonel film, ister digital yöntem olsun Mamo

Meme kanserinin erken tanınması mortaliteyi i yaklaşık k%3050 %30-50 arasında azaltmaktadır. İster konvansiyonel film, ister digital yöntem olsun Mamo DİJİTAL MAMOGRAFİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarlar Grubu Görüntüleme Birimi Meme kanserinin erken tanınması mortaliteyi i yaklaşık k%3050 %30-50 arasında azaltmaktadır. İster konvansiyonel film,

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

MESİO-DİSTAL KÖK AÇISININ BELİRLENMESİNDE PANORAMİK VE PERİAPİKAL RADYOGRAFİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

MESİO-DİSTAL KÖK AÇISININ BELİRLENMESİNDE PANORAMİK VE PERİAPİKAL RADYOGRAFİNİN KARŞILAŞTIRILMASI MESİO-DİSTAL KÖK AÇISININ BELİRLENMESİNDE PANORAMİK VE PERİAPİKAL RADYOGRAFİNİN KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF PANORAMIC AND PERIAPICAL RADIOGRAPHS IN DETERMINATION OF MESIO-DISTAL ROOT ANGULATION

Detaylı

Dental Line. Dental Panoramik ve 3D CBCT Sistemi. radiology ahead

Dental Line. Dental Panoramik ve 3D CBCT Sistemi. radiology ahead Dental Line Dental Panoramik ve 3D CBCT Sistemi radiology ahead Diş görüntülemede yenilik Cone Beam teknolojisi ile donatılmış 3 ü-1 arada sistem Sefalometri kolu eklenebilir sistem Maksimum rahatlık ve

Detaylı

T.C Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

T.C Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü T.C Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü FARKLI RADYOPASİTE VE KALINLIKTAKİ KAİDE MATERYALLERİNİN SEKONDER ÇÜRÜK TANISINDAKİ ETKİLERİNİN KONVANSİYONEL VE DİREKT DİJİTAL RADYOGRAFİ YÖNTEMLERİ İLE

Detaylı

Peridontontal Patolojilerin Tanısında Kullanılan Görüntüleme Teknikleri Bölüm 1: İki ve Üç boyutlu Görüntüleme Sistemleri

Peridontontal Patolojilerin Tanısında Kullanılan Görüntüleme Teknikleri Bölüm 1: İki ve Üç boyutlu Görüntüleme Sistemleri Derleme EÜ Diş Hek Fak Derg 2013; 34(2): 79-85 Peridontontal Patolojilerin Tanısında Kullanılan Görüntüleme Teknikleri Bölüm 1: İki ve Üç boyutlu Görüntüleme Sistemleri IMAGING SYSTEMS USED FOR DIAGNOSIS

Detaylı

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR Birlikte daha iyiyiz. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. AMELİYATHANE TAVAN LAMBALARI IP 5 4 < DUO LED CC DUO LED X1 DUO LED X2 DUO LED X3 S.K.: 22.1001 S.K.: 22.1002

Detaylı

MMT 106 Teknik Fotoğrafçılık 3 Digital Görüntüleme

MMT 106 Teknik Fotoğrafçılık 3 Digital Görüntüleme MMT 106 Teknik Fotoğrafçılık 3 Digital Görüntüleme 2010-2011 Bahar Yarıyılı Ar. Gör. Dr. Ersoy Erişir 1 Konvansiyonel Görüntüleme (Fotografi) 2 Görüntü Tasarımı 3 Digital Görüntüleme 3.1 Renkler 3.2.1

Detaylı

OKLUZAL YÜZEYLERDEKİ BAŞLANGIÇ ÇÜRÜKLERİNİN TANISININ GÖZLE, BITE-WING RADYOGRAFİ VE STEREOMİKROSKOP İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

OKLUZAL YÜZEYLERDEKİ BAŞLANGIÇ ÇÜRÜKLERİNİN TANISININ GÖZLE, BITE-WING RADYOGRAFİ VE STEREOMİKROSKOP İLE DEĞERLENDİRİLMESİ GÜ Dişhek. Fak. Derg. Cilt XIV, Sayı 1-2, Sayla 67-72, 1997 OKLUZAL YÜZEYLERDEKİ BAŞLANGIÇ ÇÜRÜKLERİNİN TANISININ GÖZLE, BITE-WING RADYOGRAFİ VE STEREOMİKROSKOP İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Oya BALA*, Hülya CAN**,

Detaylı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı XMIND NOVUS Kolay görüntüleme için iyi bir seçim XMIND NOVUS Hızlı ve kullanımı kolay dijital X-ray sistemidir. Uygun fiyata, birinci sınıf panoramik

Detaylı

P I. R dir. Bu de er stator sarg lar n direnci. : Stator bir faz sarg n a.c. omik direncini ( ) göstermektedir.

P I. R dir. Bu de er stator sarg lar n direnci. : Stator bir faz sarg n a.c. omik direncini ( ) göstermektedir. Asenkron Motorun Bota Çalmas Bota çallan asenkron motorlar ebekeden bir güç çekerler. Bu çekilen güç, stator demir kayplar ile sürtünme ve vantilasyon kayplarn toplam verir. Bota çalan motorun devir say

Detaylı

KUSMA REFLEKSİ VE DENTAL RADYOGRAFİDEKİ ÖNEMİ* Kemal KARAKURUMER * * Sedat Par*** Haluk ÖZTUNÇ***** Tuncer ÖZEN**** ÖZET

KUSMA REFLEKSİ VE DENTAL RADYOGRAFİDEKİ ÖNEMİ* Kemal KARAKURUMER * * Sedat Par*** Haluk ÖZTUNÇ***** Tuncer ÖZEN**** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII, Sayı 2, Sayfa 95-100, 1990 KUSMA REFLEKSİ VE DENTAL RADYOGRAFİDEKİ ÖNEMİ* Kemal KARAKURUMER * * Sedat Par*** Haluk ÖZTUNÇ***** Tuncer ÖZEN**** ÖZET Araştırmamızda 903 hastada

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNTERNAL REZORBSİYON KAVİTELERİNİN BELİRLENMESİNDE FARKLI GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İNSAN KADAVRA ÇENELERİNDE

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

Bilgisayarla Görüye Giriş

Bilgisayarla Görüye Giriş Bilgisayarla Görüye Giriş Ders 2 Görüntü Oluşumu Alp Ertürk alp.erturk@kocaeli.edu.tr Sadece bir nesnenin önüne fotoğraf filmi koyarak mantıklı bir görüntü elde edebilir miyiz? Slide by Steve Seitz İğne

Detaylı

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER ANADOLU FLYGT yangn önleme ve yangndan korunma amaçl hidrofor ve pompa gruplar, güvenilir, etkin, tesisata balanmaya hazr hale getirilmi, kompakt ünitelerdir.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: EMRE AYTUĞAR Öğrenim Durumu: DOKTORA Bölümü: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 FAKÜLTESİ Doktora/S.Yeterlilik

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

Modeli OSI AA. OSI modeli. larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa. Bilgisayar (dijital) alara

Modeli OSI AA. OSI modeli. larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa. Bilgisayar (dijital) alara OSI AA Modeli Hazrlayan: Gürhan G KUZGUN OSI modeli Bilgisayar (dijital) alara larnnn ilk günlerinde farkl firmalar kendilerine özel teknolojilerle aa sistemleri geli'tiriyorlar ve satyorlard yorlard..

Detaylı

Prof.Dr.Nail Bulakbaşı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr.Nail Bulakbaşı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Prof.Dr.Nail Bulakbaşı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı İncelenen anatomik yapının kabul edilebilir dansite sınırlarında, istenilen keskinlikte görüntülenebilmesidir Kaliteyi

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

Kodak RVG 6100/5100. Dijital Radyovizyografi Sistemleri. Bir standart. İki çözüm.

Kodak RVG 6100/5100. Dijital Radyovizyografi Sistemleri. Bir standart. İki çözüm. Kodak RVG 6100/5100 Dijital Radyovizyografi Sistemleri Bir standart. İki çözüm. Devam eden yenilik Mükemmellik arayışı Kodak RVG 5100 ve 6100 dijital radyografi sistemleri en son görüntüleme teknolojisini

Detaylı

Kasetin arka yüzeyi filmin yerleştirildiği kapaktır. Bu kapakların farklı farklı kapanma mekanizmaları vardır. Bu taraf ön yüzeyin tersine atom

Kasetin arka yüzeyi filmin yerleştirildiği kapaktır. Bu kapakların farklı farklı kapanma mekanizmaları vardır. Bu taraf ön yüzeyin tersine atom KASET Röntgen filmi kasetleri; radyografi işlemi sırasında filmin ışık almasını önleyen ve ranforsatör-film temasını sağlayan metal kutulardır. Özel kilitli kapakları vardır. Kasetin röntgen tüpüne bakan

Detaylı

İntraoral Dijital Görüntülemede Enfeksiyon Kontrolü

İntraoral Dijital Görüntülemede Enfeksiyon Kontrolü DERLEME İntraoral Dijital Görüntülemede Enfeksiyon Kontrolü İlkay PEKER, a Melih ÖZDEDE a a Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi AD, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

APROKS MAL ÇÜRÜK GÖRÜLME SIKLI ININ GÖZLE MUAYENE VE RADYOGRAF K OLARAK DE ERLEND R LMES

APROKS MAL ÇÜRÜK GÖRÜLME SIKLI ININ GÖZLE MUAYENE VE RADYOGRAF K OLARAK DE ERLEND R LMES APROKS MAL ÇÜRÜK GÖRÜLME SIKLI ININ GÖZLE MUAYENE VE RADYOGRAF K OLARAK DE ERLEND R LMES THE EVALUATION OF APPROXIMAL CARIES PREVALENCE WITH CLINIC AND RADIOGRAPHIC EXAMINATION lkay ÇEL K*, Meryem TORAMAN

Detaylı

KRON-KÖPRÜ RESTORASYONLARINDA SEKONDER ÇÜRÜĞÜN RADYOLOJİK VE KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

KRON-KÖPRÜ RESTORASYONLARINDA SEKONDER ÇÜRÜĞÜN RADYOLOJİK VE KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 33(1) 97-105, 2006 KRON-KÖPRÜ RESTORASYONLARINDA SEKONDER ÇÜRÜĞÜN RADYOLOJİK VE KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Clinical and Radiological Evaluation of Secondary Caries in Crowned

Detaylı

www.guvenlikdanismanlik.com RESİM MODEL AÇIKLAMA

www.guvenlikdanismanlik.com RESİM MODEL AÇIKLAMA www.guvenlikdanismanlik.com RESİM MODEL AÇIKLAMA EV KULLANICILARI SERİSİ BL-C101CE EŞZAMANLI MPEG-4/MJPEG, 10X DİJİTAL ZOOM, ÇOKLU-KAMERA İZLEME, ENTEGRE MİKROFON, HAREKET ALGILAMA, KAYIT YAZILIMI İÇERİR,

Detaylı

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b H20 PANEL SSTEM Her tür projeye uygun, güvenilir, salam ekonomik kolon ve perde kalb 1 2 çindekiler H20 Panel Sistem 4 Kalp sistemleri içinde H20 Panel 6 Tamamlanm örnek projeler 8 Sistem Elemanlar 3 H20

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

Digora Optime Fosfor Plak Sisteminin Görüntüleme Özellikleri ve F- Hızındaki Filmler ile Karşılaştırılması

Digora Optime Fosfor Plak Sisteminin Görüntüleme Özellikleri ve F- Hızındaki Filmler ile Karşılaştırılması Özgün Araştırma EÜ Dişhek Fak Derg 2008; 29: 51-59 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Digora Optime Fosfor Plak Sisteminin Görüntüleme Özellikleri ve F- Hızındaki Filmler ile Karşılaştırılması Comparison

Detaylı

ç Ü Ü Ş ç ğ Ş Ü Ü Ş Ş Ç ç Ç ğ ç Ş ö Ü Ğ ç ç ğ ç Ü ö ç ğ ç Ç ğ ç Ç ğ ç Ç ğ ç ç ğ ç ç ğ ö ğ ğ Ş ğ ö ö ğ ğ ç ç ö ğ ö ö Ç ö ö ö ğ ö ç ö ç ğ ğ ö ö ğ Ş Ç ğ ç ç ç ç ğ ç ğ ö ç ö ç ğ ğ ğ ö ö ç ö ö ğ ğ ç ç ö ö ğ

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ Dijital röntgen. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ Dijital röntgen. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ Dijital röntgen Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak Dijital röntgen Dijital görüntü ve temel fizik prensipler Dijital görüntünün görülmesi Dijital gösterim kalite kontrolü Dijital

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi KALİBRASYON ve KALİTE KONTROL NEDİR? Kalibrasyon; ülke çapında ya da uluslararası standartlara göre izlenebilirliği mevcut

Detaylı

Dijital Görüntülemede Grid Kullanımı ile Radyasyon Dozunun ve Görüntü Kalitesinin Değişimi

Dijital Görüntülemede Grid Kullanımı ile Radyasyon Dozunun ve Görüntü Kalitesinin Değişimi Nükleer Bilimler Enstitüsü Medikal Fizik Ana Bilim Dalı Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü Dijital Görüntülemede Grid Kullanımı ile Radyasyon Dozunun ve Görüntü Kalitesinin Değişimi Ümran

Detaylı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalibrasyon ve Kalite Kontrol Nedir? Kalibrasyon; Ülke çapında ya da uluslararası standartlara göre izlenebilirliği

Detaylı

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar Genel Bilgiler Bölümümüzde uyguladığımız kapsamlı muayene esnasında; genel sağlık durumunuz ile ve varsa sürekli kullandığınız ilaçlarla ilgili bilgi alınır; genel ağız muayeneniz yapılır, tedaviden beklentileriniz

Detaylı

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977.

A4. Özsezer E, Inan U, Aydın U. In vivo evaluation of ProPex electronic apex locator. J Endod 2007; 33(8): 974 977. ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Taşdemir T, Aydemir H, İnan U, Ünal O. Canal preparation with Hero 642 rotary NiTi instruments compared with stainless steel hand K-file

Detaylı

VX2252mh. E!lence ve Oyun için En "yi Monitör. Genel Bakı# 22 inç (21,5 inç görüntülenebilir) 2 ms HDMI multimedya Full HD LED Ekran

VX2252mh. E!lence ve Oyun için En yi Monitör. Genel Bakı# 22 inç (21,5 inç görüntülenebilir) 2 ms HDMI multimedya Full HD LED Ekran 22 inç (21,5 inç görüntülenebilir) 2 ms HDMI multimedya Full HD LED Ekran VX2252mh E!lence ve Oyun için En "yi Monitör Genel Bakı# ViewSonic VX2252mh-LED, 22" Full HD LED ve 2MS tepki süresi ile oyuncular

Detaylı

ASCII KODLARI. Bilgisayarda Metin (Text) Türü Bilgilerin Saklanması:

ASCII KODLARI. Bilgisayarda Metin (Text) Türü Bilgilerin Saklanması: ASCII KODLARI Bilgisayarda Metin (Text) Türü Bilgilerin Saklanması: B ir metin bilgisini bilgisayar hafızasında temsil edebilmek için, bilgisayar sistemi, her harf yada sembol için bir sayısal değer atar.

Detaylı

SORULAR (1-36) SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir?

SORULAR (1-36) SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir? SORULAR (-36) SORU - Aşağıdakilerden hangisi sadece giriş donanımıdır? A) Ses kartı B) Klavye C) Yazıcı D) Ekran SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir? A) Paralel

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği. Dr. Kemal YILMAZ, Prof. Dr. Aylin KANTARCI, Prof. Dr. Cezmi AKKIN

EGE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği. Dr. Kemal YILMAZ, Prof. Dr. Aylin KANTARCI, Prof. Dr. Cezmi AKKIN EGE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Dr. Kemal YILMAZ, Prof. Dr. Aylin KANTARCI, Prof. Dr. Cezmi AKKIN Oftalmoskopi: oftalmoskop ile göz dibinin muayene edilmesi bilimidir. Bilim tarihinin ilk optik

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

Veri Taban ve Visual Basic

Veri Taban ve Visual Basic Veri Taban ve Visual Basic Geçmite, random dosya ve yap deikenleri ile oluturulan kaytlar bugünkü veri taban uygulamalarnn temelini oluturmaktadr. Random dosya ve yap deikenleri ile oluturulan veri taban

Detaylı

DİJİTAL RADYOGRAFİ-RADYOSKOPİ BİLGİSAYARLI RADYOGRAFİ-CR (TS EN 14784-1, TS EN 14784-2)

DİJİTAL RADYOGRAFİ-RADYOSKOPİ BİLGİSAYARLI RADYOGRAFİ-CR (TS EN 14784-1, TS EN 14784-2) 3rd International Non-Destructive Testing Symposium and Exhibition, Istanbul Turkey, April 2008 For all papers of this publication click: www.ndt.net/search/docs.php3?mainsource=58 DİJİTAL RADYOGRAFİ-RADYOSKOPİ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) "A Tipi" Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi :Ambrosia Teknomed Plaza Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No:18/64 Balgat 06520 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0

Detaylı

BÖLÜM 7. SMB0 Durum bitleri : Özel haf za bayt' 0 (SM0.0...SM0.7) programlarda kolayl k sa layacak 8 bit' e

BÖLÜM 7. SMB0 Durum bitleri : Özel haf za bayt' 0 (SM0.0...SM0.7) programlarda kolayl k sa layacak 8 bit' e BÖLÜM. 1 - Özel dahili röleler (Special memory ) - SM : Özel dahili rölelere özel hafza bitleri de denilmektedir. Özel hafza bitleri, CPU ile program arasnda iletiim salayarak çeitli kontrol fonksiyonlarn

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : İbrahimağa Mah. Zaviye Sok. No:8/3 Koşuyolu 34718 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 545 88 18 Faks : 0 216 545 88

Detaylı

Çıktı ve Çıkış Aygıtları

Çıktı ve Çıkış Aygıtları Çıktı ve Çıkış Aygıtları 1 Çıktı nedir? Çıktı, kullanıma uygun hale getirilecek şekilde işlenmiş veridir. 2 Çıktı nedir? Çıkış aygıtı, bilgiyi bir veya daha fazla insana aktaran donanım bileşeni tipidir.

Detaylı

EVALUATING THE RELATIONS OF THE ANXIETY DURING PERIODONTAL TREATMENT APPLICATION WITH AGE, SEX AND DENTAL PREVIOUS HISTORY

EVALUATING THE RELATIONS OF THE ANXIETY DURING PERIODONTAL TREATMENT APPLICATION WITH AGE, SEX AND DENTAL PREVIOUS HISTORY PERODONTAL TEDAV ESNASINDAK ANKSYETE LE YA, CNSYET VE D HEKMNE GTME DURUMU ARASINDAK LKNN NCELENMES EVALUATING THE RELATIONS OF THE ANXIETY DURING PERIODONTAL TREATMENT APPLICATION WITH AGE, SEX AND DENTAL

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

Dental Line. Dijital Panoramik Sistem. radiology ahead

Dental Line. Dijital Panoramik Sistem. radiology ahead Dental Line Dijital Panoramik Sistem radiology ahead yeni jenerasyon dijital panoramik ünite Üstün teknoloji ve tasarım Rotograph Prime, zarif ve prestijli dizaynında gelişmiş görüntüleme teknolojisine

Detaylı

Morita Veraviewepocs 3D F40 P

Morita Veraviewepocs 3D F40 P Morita Veraviewepocs 3D F40 P Dijital Panoramik Röntgen 3 Boyutlu Hacimsel Dijital Tomografi Veraviewepocs 3D F40 P İkisi Tek Bir Cihazda Veraviewepocs 3D F40 P İkisi Tek Bir Cihazda Dijital Panoramik

Detaylı

İN VİVO OLARAK OKLUZAL YÜZEYLERDEKİ BAŞLANGIÇ ÇÜRÜKLERİNİN GÖZLE VE BITE-WING RADYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

İN VİVO OLARAK OKLUZAL YÜZEYLERDEKİ BAŞLANGIÇ ÇÜRÜKLERİNİN GÖZLE VE BITE-WING RADYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ GÜ Dişhek. Fak. Derg. Cilt XIV, Sayı 1-2, Sayfa 53-58, 1997 İN VİVO OLARAK OKLUZAL YÜZEYLERDEKİ BAŞLANGIÇ ÇÜRÜKLERİNİN GÖZLE VE BITE-WING RADYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Oya BALA*, Hülya CAN**, Cenk ALTINÖZ***

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

1.1 FET Çal³ma Bölgeleri. Elektronik-I Laboratuvar 6. Deney. Ad-Soyad: mza: Grup No: JFET; jonksiyon FET. MOSFET; metal-oksit yar iletken FET

1.1 FET Çal³ma Bölgeleri. Elektronik-I Laboratuvar 6. Deney. Ad-Soyad: mza: Grup No: JFET; jonksiyon FET. MOSFET; metal-oksit yar iletken FET Elektronik-I Laboratuvar 6. eney Ad-oyad: mza: rup No: 1 FET ve FET Çal³ma Bölgeleri Alan etkili transistorlar ksaca FET (Field-Eect Transistor) olarak bilinmektedir. Aktif devre eleman olan alan etkili

Detaylı

Mamografi BR.HLİ.099

Mamografi BR.HLİ.099 BR.HLİ.099 Meme Kanserinde Erken Tanının En Büyük Yardımcısı Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Her 8 kadından biri yaşam süresi içinde meme kanserine yakalanmaktadır. ABD'de her yıl

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

İçerik. BT de Temel Prensipler. BT: Tarihçe. İçerik. BT: Tarihçe. BT: Tarihçe. Dr.Gürsel Savcı

İçerik. BT de Temel Prensipler. BT: Tarihçe. İçerik. BT: Tarihçe. BT: Tarihçe. Dr.Gürsel Savcı BT de Temel Prensipler Dr.Gürsel Savcı BT: Tarihçe 1967: çok yönlü projeksiyon ile görüntü oluşturulması konsepti 1971: İlk BT prototipi Atkinson-Morley s Hospital, Londra 1972: İnsanda ilk BT görüntüsü

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

SAĞLIK SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SAĞLIK SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SAĞLIK SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Barbaros Bulvarı Nispetiye Mah. Uygur Apt. No:102/9 Zincirlikuyu/İSTANBUL Tel: +90 212 337 57 96 Fax:+90 212 337 57 51 Web: www.aionmed.com Mail: info@aionmed.com

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

METAL DÖKÜM ALAIMLARI. Dr.-Ing. Rahmi Ünal

METAL DÖKÜM ALAIMLARI. Dr.-Ing. Rahmi Ünal METAL DÖKÜM ALAIMLARI Dr.-Ing. Rahmi Ünal 1 Katlama METALLERDE KATILAMA Döküm yoluyla üretimde metal malzemelerin kullanm özellikleri, katlama aamasnda oluan iç yap ile belirlenir. Dolaysyla malzeme özelliklerinin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Sayı : 59712486-934.01.03-E.24468 Konu : Yaklaşık Maliyet Fiyatı 28/12/2015 İLGİLİ MAKAMA Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

ELEZ101 Ölçme Tekniği Sunu No: 01. Öğr. Gör. Dr. Barış ERKUŞ

ELEZ101 Ölçme Tekniği Sunu No: 01. Öğr. Gör. Dr. Barış ERKUŞ ELEZ101 Ölçme Tekniği Sunu No: 01 Öğr. Gör. Dr. Barış ERKUŞ Elektriksel yük ve akım nedir? 1 Coulomb luk yük 6,24 10 18 adet elektronun yüküne eşittir. İletkenin herhangi bir noktasından 1 saniyede 6,24

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

AGFA DRYSTAR 5302 KURU SİSTEM PRİNTER

AGFA DRYSTAR 5302 KURU SİSTEM PRİNTER AGFA DRYSTAR 5302 KURU SİSTEM PRİNTER Agfa Drystar 5302 Kuru Sistem Printer Agfa Drystar 5302 Agfa'nın patentine sahip olduğu direkt termal teknolojisi ile çalışmaktadır. Dry kameraların kullandığı filmler

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

İhtiyaç duyduğunuz her yerde. Hassas dijital görüntüleme

İhtiyaç duyduğunuz her yerde. Hassas dijital görüntüleme İhtiyaç duyduğunuz her yerde Hassas dijital görüntüleme Tamamen bağımsız ama tamamen bağlantılı ddrcruze TM özellikleri Tamamıyla motorize ve tamamıyla kapsamlı mobil Dijital Radyoloji sistemi Zahmetsiz

Detaylı