D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY"

Transkript

1 D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY Dr. Defne YALÇIN YELER* Yrd. Doç. Dr. Sevgi KAMBEK TA'VEREN ** Dr. O8uz KAYNAR *** ÖZET 1895 ylnda X nlarnn kefinden bu yana filmler, radyografik görüntülerin kaydedilmesi, gösterilmesi ve depolanmasnda ilk araçlar olmutur. Dijital radyografiler ise dental görüntülemedeki en son gelimedir ve geleneksel filmlerde zorunlu olan banyo ilemlerinin ortadan kalkmas gibi avantajlar nedeniyle popüler bir metod olmaya balamtr. Bu derlemenin amac, dijital görüntülemenin temel terminolojisini, direkt ve indirekt dijital görüntüleme yöntemlerini, film bazl sistemlerle karlatrmal olarak irdelemektir. Anahtar Sözcükler: Radyografi, direkt dijital radyografi, indirekt, dijital radyografi 20. yüzyln ortalarnda radyografi tüm gelimi ülkelerde pek çok hastal=n tansnda yararlanlan önemli bir teknik haline gelmitir. 1 Teknolojideki ilerlemeler dental radyografi alannda önemli gelimelere neden olurken, bilgisayar teknolojisindeki bu gelimeler dijital radyografi olarak bilinen filmsiz görüntüleme sistemi ile sonuçlanmtr. 2 Dijital radyografi; X-n enerjisini elektrik sinyallerine dönütüren dedektörleri gerektiren bir tekniktir. 3 Dijital radyografinin amac, di hastalklarnn tan ve tedavisinde görüntüleme sa=layarak, film bazl radyografik yöntemler gibi diler ve destekleyici dokular hakknda bilgi edinilmesini sa=lamaktr. Dijital radyografi; lezyon ve hastalklarn saptanmas ile çevre dokularnn incelenmesinde, olas hastalklarn do=rulanmasnda veya snflandrlmasnda, dental ilemler srasnda bilgi edinmede (kanal tedavi enstrümantasyonu ve implantlarn cerrahi olarak yerletirilmesi v.b), büyüme ve gelimenin de=erlendirilmesinde, çürükteki sekonder de=iikliklerin, periodontal hastalklarn veya travmaya ba=l olarak ortaya çkan patolojilerin SUMMARY Since the discovery X rays in 1895, film has been the primary medium for capturing, displaying and storing radiographic images. Digital radiography is the latest advancement in dental imaging and is becoming increasingly popular method of producing radiographs in both dentistry and medicine because it offers numerous advantages over conventional film and film processing. This article presents an overview of digital imaging including basic terminology, direct and indirect digital imaging modalities, and advantagesdisadvantages comparisons with film-based imaging. Keywords: Radiography, direct digital radiography, indirect digital radiography. görüntülenmesinde, hastann belli zamanlardaki durumunun belgelenmesinde kullanlmaktadr. 4 Dijital görüntünün elde edilmesinde iki yöntem vardr. Direkt Dijital Radyografi (DDR): Dki sistem mevcuttur; Birincisinde görüntü nlama sonras ekranda hemen oluur, di=erinde ise ara bir faz vardr ve görüntü lazer ile tarandktan sonra ekranda oluur. Bu yar-direkt görüntüleme olarak da isimlendirilen bir yöntemdir. 29 Direkt dijital radyografi sistemi olarak dihekimli=ine ilk olarak tantlan Radiovisiography (RVG) (Trophy Radiology, France), Dr.Frances Mouyens tarafndan icat edilmi ve 1984 ylnda üretilmitir. 6 Bundan sonra da de=iik firmalar tarafndan birçok dijital görüntüleme sistemi piyasaya sunulmutur. Çalma ilkeleri ayn olan bu sistemlerin farkllklarn rezolüsyon de=erleri, sensör tipi, matriks boyutlar ve piksel de=erleri oluturmaktadr. 6,7 Örne=in en son üretilen RVG versiyonlar RVG Access ve RVG-Ultimate (Trophy) dir. 5 Bir direkt dijital sistem birtakm komponentlerden oluur. Bunlar srasyla; * C.Ü. Di Hekimli=i Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji B.D. ** C.Ü. Di Hekimli=i Fakültesi Pedodonti A.D. *** C.Ü. Meslek Yüksek Okulu-Bilgisayar Programcl= Böl. 1

2 a. X-<=<n< kayna8< b. &ntraoral sensör c. Analog-digital dönü=türücü ile birlikte bilgisayar d. Monitör ve/veya yaz<c< d<r. 4,8,9 a- X-<=<n< kayna8<: Pek çok dijital radyografi sistemi x-n kayna= olarak konvansiyonel dental x-n cihazlarn kullanmaktadr. 9 Röntgen cihaz kvp (ortalama olarak kvp) arasnda olabilir. 10 Konvansiyonel x-n kayna= dijital görüntüleme sistemleri ile uyumludur ancak saniyenin 1/100 inde nlamay gerçekletirecek x-n cihaz zamanlaycsnn adapte edilmesi gerekir. 9 b-&ntra-oral sensör: Dijital radyografide, sensör veya küçük dedektör radyografik görüntüyü elde etmek için hasta a=zna yerletirilir. Sensör intraoral dental filmin yerine kullanlr. Konvansiyonel radyografilerde oldu- =u gibi X-n, sensörü hedefleyecek ekilde pozisyonlandrlr. 9 Dki farkl sensör tipi mevcuttur; Kordonlu sensörler: Kordonlu olanlar bilgisayara fiber optik bir kablo ile ba=lanan görüntü sensörünü ifade eder. 9 Bu sensörler CCD (charge-coupled device) veya Complementary Metal-Oxide Semiconductor with Active Pixel Sensor (CMOS/APS) çiplerini içerir. 11 CCD sensörler: CCD; üretimi pahal olan özel fabrikasyon ilemi gerektiren bir teknolojidir ve yeni bir teknoloji de=ildir. Dlk 1960 larda gelitirilmitir. Halen CCD teknolojisi faks makineleri, ev video kameralar, mikroskoplar ve teleskoplar gibi pek çok alette kullanlmaktadr. 4 CCD reseptörü, x-nna ve =a kar hassas olan silikon bir çip içerir. 9,11 Bu silikon çip dikdörtgensel tabanla düzenlenmi piksel veya hücrelerden (cell) oluur. 12 Silikon içindeki atomlar birbirine kovalent ba= ile ba=ldr. X-n fotonlar silikona çarpt=nda kovalent ba=lar kopar ve elektrik arj oluur. Oluan bu arj, her bir piksel tarafndan depolanr ve elektronik olarak srasyla uzaklatrlarak, analog sinyalleri olutururlar. 4 Bu analog sinyaller ise analog-dijital dönütürücü aracl=yla bilgisayarn anlayabilece=i dijital bir dile dönütürülür. CMOS/APS sensör (Complementary metal oxide semiconductor/active pixel sensör): CMOS bazl sensörler, radyografik amaç için yakn zamanda kullanma sunulmutur, ancak bu teknoloji yaklak 30 yldan fazla süredir bilinmektedir. 11 Yakn zamanlarda, CMOS sensörlerin üretimi CCD sensörlerden daha pahalya mal olmaktayd ve daha düük görüntü kalitesine sahipti larn banda NASA laboratuar CMOS un ikinci jenerasyonu CMOS/APS yi tantt. Bu andan itibaren bir dijital radyografi üreticisi olan Schick firmas da CCD yerine CMOS/APS sensörlerini kulland. Bu yeni nesil sensörlerin üretimi, CCD den daha ucuza mal olmaktadr ve gelimi görüntü rezolüsyonuna (örne=in RVG-Ultimate Trophy de çözünürlük R 20lp/mm dir. 5) ve daha uzun ömre sahiptir. 11 Ancak bu sensörlerin aktif alan daha küçüktür. 6 Kordonsuz sensör (Fosfor plak sistemi-psp ): Yar direkt yöntemde PSP kullanlr. 13 Kablo ile ba=l olmayan x nlarna duyarl fosfor kapl plastik bir plakadr (phosphor-coated plate). 4,9 Bu plakaya photostimulable phosphor da denir. 4 PSP veya di=er adyla storage phosphor, dijital radyografide oldukça yaygn kullanlan bir dedektördür. 11 D görünümü ile ekstra-oral radyografilerde kullanlan intensifying screen e benzer. 14 PSP sensör x nlar ile etkileti=inde, plaka üzerinde depolanan latent görüntüyü oluturur. Bu görüntü daha sonra özel bir tarayc ile dijitalize edilir. 11 PSP ve CCD dedektörlerinin her ikisi de bugün intraoral dnda sefalometrik ve panaromik sistemlere de dahil edilmitir. Her iki sistemin birbirine göre avantaj ve dezavantajlar sensörlerin yaps ile ilikilidir. CCD sensörler PSP lerden (ortalama intra-oral film boyutlarnda) genellikle daha küçük aktif alana sahiptir. CCD sistemlerin kordonlu oluu nlama annda sistemin hastaya yakn olmasn gerektirdi=i için ayn anda birden fazla teknisyene sistem hareket ettirilmeden hizmet verememektedir. Oysa merkezi olarak yerletirilen PSP ünitesi tüm klini=e hizmet verebilmektedir. Ancak CCD sistemlerde görüntü direkt ba=lantdan dolay neredeyse hemen oluurken, PSP sistemlerde yaklak 25 saniyeyi bulabilmektedir. 4 PSP sistemlerin dinamik aral= radyografik filmlere göre oldukça genitir ve bu durum geni bir nlama aral= sa=lar. Bu prosedürün pratik önemi, az veya çok dozla nlanm görüntüler, eninde sonunda uygun dozda nlanm gibi uygun densitede görüntülenir. Böylece yanl ekspoz tekni=ine dayal film tekrar nadir olur. Tersine CCD sistemlerin dinamik aral= radyografik filmlerden daha düüktür. PSP sistemle ulalan bu serbestlik sayesinde, CCD sistemlerde gerekli olandan daha az radyasyonla görüntü oluumu sa=lanr. 4 En yaygn rezolüsyon ölçüm birimi milimetredeki çizgi çifti (lp/mm) dir. Bu, sensörün bir arada bulunan oldukça küçük noktalar ayrt edebilme yetene=ini ifade eder. Çizgi çifti ço=aldkça detay ve rezolüsyon da artar. Genel olarak CCD ler için bu de=er 6-20 lp/mm, PSP için 2

3 6-12,5 lp/mm, intra-oral filmler için lp/mm dir. 5,6,14 Ancak normal bir göz 7-10 lp/mm rezolüsyonu ayrt edebilmektedir. Bu yüzden 10 lp/mm rezolüsyonun üzerindeki sensörlerin bir anlam ifade etmeyece=i görüünün net bir cevab halen tartmaldr. Baz sensörler ile 12 bit lik görüntü elde edilmektedir. Bu da teoride 4096 gri tonunun ayrt edilebilmesi demektir. Oysa 8 bitlik monitör sadece 256 gri tonunu ayrt edebilir. Hepsinin de ötesinde gözümüz sadece adet gri tonu ayrt edebilmektedir 6,11. Bu da günümüzde kullanlan sensörlerin gözümüzün limitleri baz alnd=nda oldukça yeterli oldu=unu göstermektedir. 11 Sensörler termal yöntemler ile steril edilemez. Otoklava konulamaz. Ancak dezenfektan solüsyonlar ile silinerek dezenfeksiyonu sa=lanabilir. Ayrca sensörlerin klinik kullanm srasnda kontaminasyonunu engellemek için sensörün üzeri plastik bir klf ile kaplanr. Yine de sterilizasyonun bozulmamas için tek kullanmlk plastik klflarla veya poetlerle kullanlmaldr. Sensörler plastik koruyucular ile kaplandktan sonra hasta a=znda görüntüsünü almak istedi=imiz bölgeye yerletirilir. Sensörlerin d yaps sert plastiktir. Sert oluu geometrik distorsiyonu engellemekle birlikte, alt çene arka bölgeye ve ark köelerine yerletirmede güçlük yaratabilmektedir. Sensörler ya sensör tutucularla ya da hastann parmak bass ile a=zda sabitlenir. Daha sonrasnda konvansiyonel radyografi cihaz ile hekim istedi=i pozisyon ve açlamada nlama yapar. 10,16 c- Analog-dijital dönü=türücü (A/D converter veya digitizer) ile birlikte bilgisayar: Elektronik sensör tarafndan alnan bilgiler bilgisayara analog bilgi olarak sunulur. Bu bilginin bilgisayar tarafndan yorumlanabilmesi için dijital forma dönütürülmesi gerekmektedir. Dijital sinyaller ise 0 ve 1 rakamlarnn oluturdu=u ikili say sistemiyle ifade edilmektedir. Dkili say sisteminde 0 ve 1 lerin her birisi bit olarak adlandrlr. Dkili say sisteminde bitler yana yana gelerek anlaml kelimeleri olutururlar. Örne=in sekiz bitlik kelime bir byte olarak isimlendirilir ve bir byte ile ifade edilebilecek olas kelime says 2 8 =256 dr.bir A/D dönütürücüdeki bit says ölçüm hassasiyetini belirleyen en önemli faktörlerden birisidir. Bit saysnn fazla olmas analog bilginin saysala çevrilmesi srasnda ortaya çkabilecek veri kayplarn en aza indirger. A/D dönütücü, dedektör sistemlerinden alnan analog sinyalleri bilgisayar tarafndan tannan saysal verilere dönütürür. Çk sinyallerinin voltajlar ölçülür ve voltaj yo=unlu=una göre numara verilir. Bu numarasal tayinler 256 gri gölgeye çevrilir. 4,6 Dijital radyografi de konvansiyonel radyografide oldu=u gibi X-n kullanr ancak görüntü banyo ilemini gerektiren film yerine bilgisayar ekrannda oluur. Dijital radyografide görüntü terimi meydana gelen resmi tanmlamak için kullanlr. Tipik olarak bilgisayar 486 veya daha yüksek ilemciden, 640 KB internal hafzayla birlikte SVGA grafik kart ve yüksek rezolüsyonlu (1024 X 768 piksel) monitörden oluur. 6 Bilgisayar sensörden gelen elektronik sinyalleri bilgisayar ekrannda görülen gri tonlara çevirmekten sorumludur. 4 Her bir piksel (resim elementi) bilgisayarda, gri tonunun lokalizasyon ve derecesi ile saysal olarak temsil edilir. Bu saysal aralk 8 bitlik bir görüntüde 256 gri tonunu oluturan arasnda de=iir. Görüntü 0,5-120 saniye içinde bilgisayar monitörüne geleneksel film ileminin gerektirdi=inden daha az sürede kaydedilir. Görüntü kaydndaki bu hz cerrahi implantlarn yerletirilmesi veya kanal enstrümantasyonu gibi durumlarda oldukça yararldr. Görüntü daimi olarak bilgisayarda saklanabilir, hastaya kopyas verilebilir veya elektronik olarak iletilebilir. Çeitli bilgisayar görüntüleme özellikleri dijital görüntüleme sistemleri ile birlikte bulunmaktadr. Dijital sistemlerde split ekran teknolojisi önemli rol oynamaktadr. Bu teknoloji hekime ayn ekranda pek çok görüntünün görülmesi ve karlatrma imkan vermektedir. Bu özellik çürük ve periodontal hastalk ilerlemelerinin de=erlendirmesi ve karlatrlmasnda yardmcdr. Örne=in çürükdeki ilerlemeler aralkl olarak alnan srtma grafisi ile karlatrlabilir. Dijital sistemler orijinal görüntüsünden dört kez daha büyütülmü görüntü imkan da sa=larlar. Bu özellik de dilerin apikal bölgesinin de=erlendirilmesinde faydaldr. 9 Ksaca bu sistemin avantaj ve dezavantajlar öyledir; Avantajlar: Dijital sensörlerin x-nlarna kar daha duyarl olmas sonucu, hastaya verilen dozda %50 den %95 varan oranlarda azalma olur, Kullanm kolaydr ve muayenehanede az yer kaplar. Filmlerin ilenmesi için gereken karanlk oda, banyo solüsyonu ve banyo sisteminin gerektirdi=i gereçlere DDR de ihtiyaç yoktur ve dolaysyla çok ksa sürede görüntü elde edilir ve operatif ilemleri hzlandrr, Banyo ileminin ortadan kalkmas sonucunda herhangi bir kimyasal atk olumaz, çapraz kontaminasyon riski de önemli ölçüde ortadan kalkar. Banyo solüsyonlarnn tazeli=inin bozulmasna ba=l olarak 3

4 meydana gelen de=iikler DDR de görülmez. Böylece görüntü kalitesi sabit kalr. Sensör sert oldu=u için de klasik filmlerde oluan görüntü distorsiyonu DDR de görülmez, Elde edilen görüntülerin kontrastn ve parlakl=n de=itirmek, görüntüyü renklendirmek ve negatifini elde etmek, zoom modu ile görüntünün istenilen bölgesini büyütüp ayrntl inceleme yapmak, görüntüler üzerinde aç ve uzunluk ölçümü yapmak mümkündür, Standardizasyon sa=lanarak elektronik arivleme yaplabilir. Böylece tedavi öncesi ve tedavi sonras görüntüleri karlatrma imkan do=ar. Ayrca DDR sistemlerinin bazlarnda bulunan a=z içi kamera sistemi ile a=z içi video görüntüleri elde edilebilmekte, DDR ve video görüntülerinin elektronik transferi yaplabilmektedir. 8,10,16,18-21 Dezavantajlar: Fiyat pahaldr, Çözünürlü=ü klasik filmlerden daha düüktür, Damak derinli=i az veya alveol kavsi dar olanlarda, rubber-dam kullanlan hastalarda sensörün yerletirilmesi zor olabilir, Yazcdan alnan görüntülerin bask kalitesi ekran görüntüsünden daha kötüdür. 8,10,16,18,20 Dijital görüntüleme ve film tabanl sistemler çürük, periapikal hastalklar, periodontal hastalklarn tansnda pek çok çalmada karlatrlmtr ve genellikle bu iki görüntüleme yöntemi arasnda di patolojilerinin tans yönünden istatiksel olarak fark bulunamamtr Wenzel 22 dijital görüntüleme sistemlerinin çürük tehisinde geleneksel filmler kadar do=ru sonuç verdi=ini bildirmektedir. Tyndall ve arkadalar 23 ara yüz çürük tespiti üzerinde, CCD tabanl görüntü modifikasyonu uygulanm ve uygulanmam dijital görüntüler ile E speed filmleri kar- latrmlar ve sonuç olarak modifikasyon uygulanmayan dijital görüntüler ile geleneksel filmler arasnda fark bulunamazken, modifikasyon uygulanm olanlarn çürük tehisinde art bir avantaj sa=lamad=n rapor etmilerdir. Naitoh ve arkadalarnn 25 arayüzlerde, çürük derinli=inin saptanmasna ilikin yeterli deneyime sahip gözlemciler ile yaptklar çalmada, direkt dijital radyografilerde ve geleneksel filmlerde, gözlemci içi uyum ortalama olarak srasyla 0,77 ve 0,78 ve gözlemciler aras uyum ise ortalama 0,44 ve 0,42 olarak tespit edilmitir. Hem gözlemci içi, hem de gözlemciler aras uyumda her iki radyografik yöntemde benzer sonuçlar rapor edilmitir. Paurazas ve arkadalar 27 periapikal lezyon tespitini CCD, CMOS-APS görüntüleme sistemleri ve E- hznda filmlerde karlatrm ve istatiksel olarak fark bulunmad=n rapor etmilerdir. Nair ve arkadalar 28 E-hznda filmler ve dijital görüntüleme yöntemini alveolar krestal kemik tespitinde karlatrmlar ve sonuçta periodontal lezyon tespitinde fark bulunmad=n rapor etmilerdir. Hintze ve arkadalarnn 29 sürekli dilerde yapt= in-vitro çalmada; geleneksel ve dijital radyografiler arasnda yaplan karlatrmada tansal do=ruluk açsndan, ara yüz mine çürüklerinin tespitinde istatistiksel olarak anlaml bir fark bulunamamtr. Mine çürüklerinin tansnda ise radyografik yöntemlerin her ikisi de yetersiz bulunmutur. Haak ve arkadalarnn 30 in-vitro olarak sürekli dilerde, ara yüz dentin çürüklerinde yaptklar çalmada, CCD sensörlü dijital intraoral radyografiler (sensitivite: 0,35 spesifite:0,96) ile geleneksel filmler (sensitivite:0,32 spesifite:0,94) arasnda ara yüz çürüklerini tehis açsndan fark olmad=n rapor etmilerdir. White ve Yoon un 31 ara yüz çürüklerinde yapt= invitro çalmada, CCD sistemler ile geleneksel filmler karlatrlm ve sonuçta benzer diagnostik performanslar elde edildi=i rapor edilmitir. 2.&ndirektt dijital görüntüleme: Dndirektt dijital görüntüleme sisteminin ana kompanentini CCD kamera ve bilgisayar oluturur. Bu metotta varolan radyografi, CCD kamera kullanlarak dijitize edilir. CCD kamera görüntüyü tarar ve dijitize eder sonra bilgisayar ekrannda imaj görüntülenir. Bu kavram görüntü taranmasna (scan) benzemektedir. Örne=in; foto=rafn bilgisayar ekranna aktarlmas gibi. Dndirekt dijital görüntüleme, direkt dijital görüntülemeye göre ikinci kalitedir çünkü sonuç görüntü orijinal görüntünün kopyasna benzer. 10 KAYNAKLAR 1. Tuncel E. Klinik Radyoloji. Bursa:Güne Nobel Basmevi, Gröndahl HG, Gröndahl K, Okano T, Webber RL.: Statistical contrast enhancement of subtraction images for radiographic caries diagnosis.oral Surg Oral Med Oral Pathol 1982;53:

5 3. RAD324/ Digital_ Projection_Radiography_ files /frame.htm# slide0099. htm (Refers to radiography exams the use detectors that convert X-ray energy into electrical signals.) 4. White SC, MJ Pharoah. Oral Radiology;4 th ed. Mosby, St Louis, 2000, /farman_spring_04 6. Parks ET, Williamson GF.Digital radiography:an overview. J Contemp Dent Pract. Nov 2002:3(4); Ergül N.Arayüz çürüklerinin radyografik olarak saptanmasnda görüntü kalitesinin etkisi. Ege Üniversitesi Sa=lk Bilimleri Enstitüsü, Dzmir, 1996, Doktora tezi. 8. Aydn Ü, Alasya D. Dihekimli=inde direkt dijital radyografi. Atatürk Üniv. Di Hek Fak Derg. 1992;8(2): Haring JI, Jansen L.Dental Radography Principles and Techniques; 2nd ed. WB. Saunders, Philadelphia, 2000, Er K, Yücel Beyazta F, Akpnar KE. Direkt dijital radyografinin kimlik tespitinde kullanm Adli Tp Dergisi. 2002;16(1): Emmot L. Making sens of sensors a guide to choosing digital radiography sensors. Dent Prod Rep Mar; Bedard A, Davis TD, Angelopoulos C. Storage Phosphor Plates: How Durable are they as a Digital Dental Radiographic System?. J Contemp Dent Pract, 2004 May; 2(5): Brennan J, An introduction to digital radiography in dentistry. Journal of Orthodontics March; 29 (1): Digital radiography, oralsurgerycare.com/digitald.html tech.pdf 16. Akgül HM, Ylmaz AB: Direkt dijital radyografi (DDR). Atatürk Üniv Dihek Fak Der. 1998;8(1): Uffenbeck J. Microcomputers and microproccessors; 10th ed. Prentice-Hall, New Jersey, 1985, syf Hedrick RT, Dove SB, Peters DD, McDavid WD. Radiographic determination of canal lenght:direct digital radiography versus conventional radiography J Endod. 1994;20 (7): Wenzel A, Gröndahl HG. Direct digital radiography in the dental Office. Int Dent J. 1995;45(1): Akdeniz BG: Periapikal doku de=iiklikleri ve dijital radyografi. Dihek Klinik Der. 1999:12(2); Burger CL,Mork TO,Hutter JW,Nicol B.:Direct Digital radiograpy versus conventional radiography for estimation of canal lenght in curved canals. J Endod. 1998;25(4): Wenzel A.: Digital radiography and caries diagnosis. Dentomaxillofacial Radiol Jan;27(1): Tyndall DA, Ludloow JB, Platin E, et al. A comparison of Kodak Ektaspeed Plus film and the Simens Sidexis digital imaging system for caries detection using receiver operating characteristic analysis Oral surg Oral med Oral pathol Oral Radiol Endod Jan;85(1): Wenzel A. Digital imaging for dental caries In:Miles D, editor. Applications of Dental Dmaging Modalities in Dentistry. Dent Clin North Am Apr; 44(2): Naitoh M, Yuasa H, Toyama M, Shiojima M, Nakamura M, Ushida M,et al.observer agreement in the detection of proximal caries with direct digital intraoral radiography.oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1998;85: Borg E, Attaelmanam A, Gröndahl H-G. Dmage plate systems differ in phsical performance. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod Jan; 89(1): Paurazos SB,Geist JR, Pink FE, et al. Comparison of diagnostic accuracy digital imaging using CCD and CMOS-APS sensors with E speed film in the detection of periapical bony lesions. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod Mar; 89(3): Nair MK, Ludlow JB, Tyndall DA, et. al. Periodontitis detection efficacy of film and digital images. Oral surg Oral med Oral pathol Oral Radiol Endod May; 85(5): Hintze H, Wenzel A, Jones C.In-vitro comparision of D-and E-hznda film radiography,rvg and visualix digital radiography for the detection of enamel approximal and dentinal occlusal caries lesions. Caries Res. 1994; 28:

6 30. Haak R, Wicht JM, Noack JM: Conventional,digital and contrast-enhanced Bite-wing radiographs in the decision to restore approximal carious lesions.caries Res. 2001;35: White SC, Yoon DC.Comperative performance of digital and conventional images for detecting proximal surfaces caries.dentomaxillofac Radiol.1997; 26: Yazma Adresi: Dr. Defne YALÇIN YELER C.Ü. Di Hek. Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji B.D cumhuriyet.edu.tr 6

KONVANSİYONEL VE DİGİTAL BİTE-WİNG RADYOGRAMLAR ÜZERİNDE ÖLÇÜLEN ALVEOL KEMİK YÜKSEKLİK DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF ALVEOL BONE LEVEL VALUES MEASURED ON CONVENTIONAL AND DIGITAL BITE-WING

Detaylı

Dentomaksillofasiyal bölge görüntülemesinde kullanılan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi sistemleri

Dentomaksillofasiyal bölge görüntülemesinde kullanılan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi sistemleri 6 Dentomaksillofasiyal bölge görüntülemesinde kullanılan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi sistemleri Dt. Yeliz Güven, Prof. Dr. Oya Aktören, Prof. Dr. Koray Gençay Özet Görüntüleme sistemleri dentomaksillofasiyal

Detaylı

MAL 201- MALZEME BLGS

MAL 201- MALZEME BLGS TÜ Makina Fakültesi MAL 201- MALZEME BLGS 2007-2008 Bahar Ders Notlar Prof. Dr. Ahmet Aran ÇNDEKLER 1. Giri 1 2. Atomsal Ba! 6 3. Kristal Yap&lar 10 4. Kristal Yap& Kusurlar& 17 5. Mekanik Özellikler 26

Detaylı

SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI

SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI T.C SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES 3.DAHLYE KLN EF.UZM.DR.FATH BORLU SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI (UZMANLIK TEZ)

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES T.C. SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI MAKROEKONOMK DEKENLER VE DÖVZ KURU LKS: YAPAY SNR AI VE VAR YAKLAIMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES DOKTORA TEZ YEM HELHEL Tez Danman: Doç.

Detaylı

Son y llarda teknoloji üç boyutlu ultrasonografi (3B US) cihaz n

Son y llarda teknoloji üç boyutlu ultrasonografi (3B US) cihaz n Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:19-25 GENEL RADYOLOJ DE ERLEND RME: GENEL BAKIfi Üç boyutlu ultrasonografi Suna Özhan Oktar, Hakan Özdemir S. Ö. Oktar (E), H. Özdemir Gazi Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER

BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye ÖZET BOR MADEN EKONOMS: TÜRKYE NN DÜNYA BOR PYASASINDAK YER M. Burak Buluttekin 1 Türkiye nin sahip olduu madenler içerisinde,

Detaylı

TIPTA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

TIPTA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALİ TIPTA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ HAZIRLAYAN DUYGU ÜNAL 050557038 TEZ

Detaylı

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DT. KEMAL ÇAĞLAR ÖZKAN YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof.

Detaylı

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y"ld"z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Y"ld"z 34349, STANBUL ( gyay@yildiz.edu.tr; gulsun.yay@gmail.com )

Detaylı

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 ISSN 1300-1981 Sayıtay Dergisi Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 Sahibi : Sayıtay Dergisi Genel Koordinatör ve Yayın Kurulu Bakanı Sorumlu Müdür : T.C. Sayıtay Bakanlıı adına Genel Sekreter Kamil DURU : Uzman

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

Cilt/Volume: 3 Sayı/Issue: 4 2010

Cilt/Volume: 3 Sayı/Issue: 4 2010 Cilt/Volume: 3 Sayı/Issue: 4 2010 Ankara Dişhekimleri Odası nın bilimsel yayın organıdır. The official scientific organ of Chamber of Dentist-Ankara Yılda dört kez yayınlanır/ Published quarterly ANKARA

Detaylı

1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA

1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA ÖRENME FAALYET 1 ÖRENME FAALYET 1 AMAÇ Kullanc ve bilgisayar hesaplarna göre organizasyon birimleri yaratma ve gruplama ilemini gerçekletirebileceksiniz. ARATIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanz gereken

Detaylı

T.C. SALIK BAKANLII STANBUL L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES Ç HASTALIKLARI KLN ef: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA

T.C. SALIK BAKANLII STANBUL L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES Ç HASTALIKLARI KLN ef: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA T.C. SALIK BAKANLII STANBUL L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES Ç HASTALIKLARI KLN ef: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA PREMKS % 25 NSÜLN LSPRO PROTAMN/LSPRO VE PREMKS % 50 NSÜLN LSPRO PROTAMN/LSPRO KARIIM NSÜLN TEDAVLERNN

Detaylı

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI Aylin KONEZ At l m Üniversitesi Hikmet ALAGÖZ Cemre Is tma So utma Ltd. ti. Serra TOPAL Makina Mühendisi Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

TEK TARAFLI SEL%M T%RO%T HASTALIKLARINDA UN%LATERAL LOBEKTOM%N%N YER% VE NÜKS %Ç%N R%SK FAKTÖRLER%

TEK TARAFLI SEL%M T%RO%T HASTALIKLARINDA UN%LATERAL LOBEKTOM%N%N YER% VE NÜKS %Ç%N R%SK FAKTÖRLER% T.C Sal k Bakanl ili Etfal Eitim ve Arat rma Hastanesi 2.Genel Cerrahi Klinii ef.v:op.dr.gürkan YETK%N TEK TARAFLI SEL%M T%RO%T HASTALIKLARINDA UN%LATERAL LOBEKTOM%N%N YER% VE NÜKS %Ç%N R%SK FAKTÖRLER%

Detaylı

Cilt: 5 - Sayı: 2 ISSN 1307-3524

Cilt: 5 - Sayı: 2 ISSN 1307-3524 Ankara Dişhekimleri Odası nın bilimsel yayın organıdır. The official scientific organ of Chamber of Dentist-Ankara Yılda dört kez yayınlanır/ Published quarterly ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI ADINA SAHİBİ/OWNER

Detaylı

Diş Ünitleri. Görüntüleme Sistemleri. Klinik Cihazlar. El Aletleri. Dinamik. Maddeleri. Dolgu. El Aletleri. Endodonti. Kozmetik ve Beyazlatma

Diş Ünitleri. Görüntüleme Sistemleri. Klinik Cihazlar. El Aletleri. Dinamik. Maddeleri. Dolgu. El Aletleri. Endodonti. Kozmetik ve Beyazlatma 2009 Diş Ünitleri Laboratuvar Cihazları Laboratuvar Sarf Malzemeleri Dişler Tek Kullanımlık Malzemeler Sterilizasyon ve Dezenfektanlar Simanlar Protez Profilaksi Ölçü Maddeleri Kozmetik ve Beyazlatma Endodonti

Detaylı

RADYASYON GÜVENL EL K TABI

RADYASYON GÜVENL EL K TABI ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES Sa k Uygulama ve Ara rma Merkezi RADYASYON GÜVENL EL K TABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Fevziye CANBAZ TOSUN Uzm. Fiz. Tenzile YA AYACAK OFLUO LU 2013 1 NDEK LER 1. Genel Bilgiler 6

Detaylı

KONVANSYONEL VE FAN TP HIZLI ÜST ÇENE GEN(LETMESNN DENTOALVEOLER YAPILAR ÜZERNDEK ETKLERNN KAR(ILA(TIRILMASI

KONVANSYONEL VE FAN TP HIZLI ÜST ÇENE GEN(LETMESNN DENTOALVEOLER YAPILAR ÜZERNDEK ETKLERNN KAR(ILA(TIRILMASI KONVANSYONEL VE FAN TP HIZLI ÜST ÇENE GEN(LETMESNN DENTOALVEOLER YAPILAR ÜZERNDEK ETKLERNN KAR(ILA(TIRILMASI A COMPARISON OF THE EFFECTS OF RAPID MAXILLARY EXPANSION AND FAN- TYPE RAPID MAXILLARY EXPANSION

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER?

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? Doç.Dr.smail Bakan Ör.Gör.Tuba Büyükbee * ÖZET letmelerde yönetsel faaliyetlerin en önemlilerinden biri karar vermedir. Karar vermede

Detaylı

KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ

KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ Anabilim Dalı : Mekatronik Mühendisliği

Detaylı

RÖNTGEN FİZİĞİ Röntgende Görüntü Oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

RÖNTGEN FİZİĞİ Röntgende Görüntü Oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak RÖNTGEN FİZİĞİ Röntgende Görüntü Oluşumu Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak Röntgende Görüntü Oluşumu Görüntü kaydı ve röntgen filmi Röntgen filminin kalitesi, saklanması, taşınması Görüntü

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı