PROFESYONEL ÜRÜNLER PROFESSIONAL PRODUCTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROFESYONEL ÜRÜNLER PROFESSIONAL PRODUCTS"

Transkript

1 PROFESYONEL ÜRÜNLER PROFESSIONAL PRODUCTS

2 Next&Nextstar olarak, sunmufl oldu umuz ürünlerde daima yenili i ve farkl l aramaktay z. Firmam z, sahip oldu u bu bak fl aç s ile marka bilinirlili i ve güvenirli i konusunda dünya markalar ile yar flacak düzeye gelmifltir. Firmam z toplu konut, villa gruplar, okullar, oteller, ve hastaneler gibi her geçen gün katlanarak artan kapal devre headend ( QAM) ve Multiswitch da t m sistemleri taleplerini karfl lamak amac yla sektörde yerini alm fl, HFC altyap s n fiberoptik ürünlerle destekleyen bir konseptle tüm kategorilerde ürünleri üretir ve projelendirir duruma gelmifltir. Next&Nextstar, en son teknolojiyle donat lan ve bilinmeyen yollar tarif edebilmenin yan s ra radyo veri sinyallerini kullanarak trafik yo unluk bilgisini sundu u Trafik Bilgi Sistemi (TBS), FULL HD panel TV deste iyle üretilmifl ve geliflmifl özellikleri sayesinde her televizyona uyum sa layabilen Minix HD, arabada navigasyon cihaz, ifl yerinde tablet bilgisayar, evde ise oyun konsolu olarak kullan labilen, Türkiye de ilk kez 5 lik (çoklu dokunmatik) ekran ve android 4.x iflletim sistemi özelli inin bir arada kullan ld Piri Reis Android Navigasyon Cihaz, sofistike özellikler ile üretilen ve reklam atlama, web taray c özellikler ile donat lm fl Next Machina 3D Uydu Al c s, android iflletim sistemine sahip Pandora Uydu Al c s, sahip oldu u üstün teknolojik özellikleri; genifl aç ve yüksek çekim kalitesiyle aksiyon severlerin adrenalin dolu anlar n istenilen flekilde kay t alt na alan Next Aksiyon Kameralar ve kolay kurulum özelliklerine sahip Kablosuz Alarm Sistemi ve Güvenlik Sistemi gibi son trend ürünlerle zenginleflen ürün yelpazesi ile sektörün lider firmas d r. Next&Nextstar olarak, yakalam fl oldu u baflar grafi ini sat fl sonras hizmetler konusundaki çal flmalar na borçludur. Gerçekçi garanti süresi içerisinde, koflulsuz müflteri memnuniyetini sa layabilmek için servis a n her geçen gün geniflletmekte olan Next&Nextstar, toplam kaliteyi art rmak için, Türkiye nin çeflitli bölgelerindeki bayilerine teknik ve sat fl e itimleri vermektedir. Daha önce yap lmam fl yapma mottosuyla faaliyetlerini sürdüren firmam z, her geçen gün kalitesinden ödün vermeden faaliyetlerine devam edecek ve kullan c lar na karfl olan sorumlulu unu yerine getirecektir. İyiye değil, en iyiye sahip olmak için... Yüksel Elektroteknik San. ve Tic. Ltd. fiti., bu katalogda yer alan, ürün ve görsel özelliklerini, önceden haber vermeksizin de ifltirebilir. Bask ve yaz m hatalar ba lay c de ildir.

3 ÇER K / CONTENTS MULTISWITCH HEADEND AMPLIFIKATORLER SPLITTER TAP-OFF F BER OPT K ANTENLER ANTENNA LNB KAB NET CABINET KABLO KONNEKTÖR CABLE CONNECTOR

4 MULTISWITCH KABLO RG6-RG11 G R fi Geniflletilmifl konnektör aral (17mm.) 1 SAT + Digiturk + Karasal / Kamera Giriflli / Input MODEL Abone Say s Girifl Ç k fl (Sat+Terr) TYPE Number of users Input Output (Sat+Terr) DiSEqC 2.0 (Sat+Terr) (Kaskatl Seri) (Cascade series) YE 6/8 K / YE 6/8 S YE 6/12 K / YE 6/12 S YE 6/16 K / YE 6/16 S YE 6/20 K / YE 6/20 S YE 6/24 K / YE 6/24 S YE 6/32 K / YE 6/32 S SAT + Karasal ve kamera Giriflli / Input MODEL Abone Say s Girifl Ç k fl (Sat+Terr) TYPE Number of users Input Output (Sat+Terr) DiSEqC 2.0 (Sat+Terr) (Kaskatl Seri) (Cascade series) YE 9/8 K / YE 9/8 S YE 9/12 K / YE 9/12 S YE 9/16 K / YE 9/16 S YE 9/20 K / YE 9/20 S YE 9/24 K / YE 9/24 S YE 9/32 K / YE 9/32 S SAT + Digiturk + Karasal / Kamera Giriflli / Input MODEL Abone Say s Girifl Ç k fl (Sat+Terr) TYPE Number of users Input Output (Sat+Terr) DiSEqC 2.0 (Sat+Terr) (Kaskatl Seri) (Cascade series) YE 10/8 K / YE 10/8 S YE 10/12 K / YE 10/12 S YE 10/16 K / YE 10/16 S YE 10/20 K / YE 10/20 S YE 10/24 K / YE 10/24 S YE 10/32 K / YE 10/32 S Multiswitch Adaptörü 16V 2A D KKAT! Multiswitch seçiminde ilk tercihin sonlu seri olmas gerekmektedir. Kaskat modellerinde yard m yla abone da t m say s artt r labilir. Kaskat ba lant larda tüm modül enerjisini ba l bulundu u sonlu cihaz üzerinden al r. kinci kaskattan sonra, besleme adaptörü kullan lmas gerekmektedir. Girifl / Input AC V 30 VA 50/60 Hz Ç k fl / Output DC-16V 2A 1

5 MULTISWITCH PARLAK DAHA LEDLER K sa devrede yan p sönen led 3 SAT + + Digiturk + Karasal / Kamera Giriflli / Input MODEL Abone Say s Girifl Ç k fl (Sat+Terr) TYPE Number of users Input Output (Sat+Terr) DiSEqC 2.0 (Sat+Terr) (Kaskatl Seri) (Cascade series) YE 14/8 K / YE 14/8 S YE 14/12 K / YE 14/12 S YE 14/16 K / YE 14/16 S YE 14/20 K / YE 14/20 S YE 14/24 K / YE 14/24 S YE 14/32 K / YE 14/32 S SAT Karasal / Kamera Giriflli / Input MODEL Abone Say s Girifl Ç k fl (Sat+Terr) TYPE Number of users Input Output (Sat+Terr) DiSEqC 2.0 (Sat+Terr) (Kaskatl Seri) (Cascade series) YE 17/8 K / YE 17/8 S YE 17/12 K / YE 17/12 S YE 17/16 K / YE 17/16 S YE 17/20 K / YE 17/20 S YE 17/24 K / YE 17/24 S YE 17/32 K / YE 17/32 S /9 Grup Amplifikatör IF+RF 10/10 Grup Amplifikatör IF+RF MODEL / TYPE : Next YE-909 9/9 - Next YE /10 Amplifier Girifl / Input 9 Sat + 1 Terr Ç k fl / Output 10/10 Frekans Çal flma Aral / Input frequency range Terrestrial Mhz aras Satellite Mhz aras Terr. Kazanc / Terr. gain 16 db Sat Kazanc / Sat. gain db Max. Ç k fl / Output Sat. (IMA3) dbμv SAT-SAT zolasyon / Isolation 28 db SAT-Local zolasyon / Isolation >32 db SMPS Güç Kayna >220 V 18V 2A RF Konnektör Ba lant F Konnektör Max. Ak m Harcamas 1.000mA /Max. Power Consumption Ölçüler (mm) / Sizes 26,5x10,5x4,5 A rl k (gr) / Weight 700 2

6 HEADEND Universal kompakt headend sistemi Next-YE-X8 19 8'li Tak/Çal flt r Kasa/(DVB-S/S2 - PAL/QAM) Base unit with 8 plug-in slots (DVB-S/S2 - PAL/QAM) Kasa, içinde, girifller için bir da t c y (splitter), besleme ve ana board'u bar nd r r. Base unit including input distributor, power supply and main board USB-Terminal USB-jack Genifl-band sistemler için ideal çözüm. Ba ms z olarak yap land r labilir. Ideal for broadband installations. Individually configurable HE-programlama yaz l m veya KC 3 programlama ünitesi ile ayarlanabilir.( Uzaktan eriflim uygulamal ) Adjustment via HE-programming software or via plugged KC 3 programming unit Tip/Type: X8 Twin SAT-Girifller/SAT Inputs Anahtarlanabilir Girifller Switchable inputs Harici Girifller External inputs Polarizasyon Polarizations AV-Girifller (haz r) AV-inputs (prepared) Bus-adaptor Bus-adapter Genel Bilgiler/Common data Besleme Gerilimi Supply voltage EMC Çal flma Ortam S cakl Ambient temperature Boyutlar (E xy x D) (Arka ba lant parçalar ile Dimensions (W x H x D) with mounting brackets backside A rl k Weight Güç Tüketimi Power consumption [V~ / Hz] [ C] [mm] [kg] [VA] / [W] 'e kadar 32 'e kadar / 50 EN direktifine göre According EN x 426 x 277 (19"/7 HE Baza/Basis) 340 x 491 x 290 6,8 Maksimum 200 / 160 3

7 Universal compact signal-processing HEADEND X-8 twin bileflenleri X-8 twin components SAT-Da t m paneli SAT-distribution panel 2 Adet s kontrollü fan 2 temperature controlled fans Ç k fl Output SAT giriflleri SAT-inputs Kontrol ayg t ba lant portu Bus connectors USB Terminal Connection of controller Slotlar Slots with conductors AV- Girifller AV-inputs Veri yolu konnektörleri USB-jack X-8 twin head-end kasa sinyal ak fl flemas Signal flow chart of the X-8 twin head-end base unit x1 in 7 Splitter 1x1 in 7 Splitter 1x1 in 7 Splitter 2x1 in 2 Splitter+Loop Harici Girifller USB veya RS 232 Slot 1 Slot 2 Slot 3 Slot 4 Slot 5 Slot 6 Slot 7 Slot 8 PC/Notebook ile yap land rma Dahili birlefltirici ( Combiner) RF Ç k fl AC DC Dahili besleme ünitesi X8 Twin 4

8 HEADEND Universal kompakt headend sistemi Next-X-QAM 621 DVB-S2 => QAM Konvertör 2 x DVB-S2 à 1 x 2 QAM (YE-X8 ile) QPSK to PAL converters Next-X-QAM 641 DVB-S2 => QAM Konvertör 4 x DVB-S2 à 1 x 4 QAM (YE-X8 ile) QPSK to PAL converters Next-X-QAM 642 DVB-S2 => QAM Konvertör 4 x DVB-S2 à 2 x 2 QAM (YE-X8 ile) QPSK to PAL converters 621: 2 x DVB-S2 => 1 x 2 QAM; 641: 4 x DVB-S2 => 1 x 4 QAM; 642: 4 x DVB-S2 => 2 x 2 QAM MER (tipik): 45 db, (*) shoulder attenuation (tipik): 58 db Kolay PID-filtreleme / Easy filtering Data h z ayar, / Adjust the speed of data PCR-düzeltme / PCR correction & NIT- oluflturma / Create NIT *Not: Shoulder Attenuation: Band d fl ndan 200KHz uzakl ktaki zay flamad r. Örne in, 8MHz band geniflli i için merkezden +/- 4.2MHz uzakl ktaki zay flamad r. Model X-QAM 621 X X-QAM 641 X X-QAM 642 X DVB-S(2) Demodülatör/Demodulator Konnektörler Connectors F-Difli, 75 Ohm Girifl Frekans Aral Input frequency range [MHz] Girifl Seviyesi Input level [dbμv] F konnektör, 75 ohm Girifl Sembol H z Input symbol rate [MS/s] DVB-S: 1-45; DVB-S2: 2-47 (QPSK), 2-31,5 (8PSK) DVB-S Viterbi 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7; 7/8 DVB-S2 LDPC 1/4; 1/3; 2/5; 1/2; 3/5; 2/3; 3/4; 4/5; 5/6; 8/9; 9/10 DVB-S2 Roll-off-faktörü DVB-S2 Roll-off-factors 0,20-; 0,25, 0,35 DVB-S2 Modülasyon DVB-S2 modulation QPSK, 8PSK 5

9 Universal compact signal-processing HEADEND Model X-QAM 621 X-QAM 641 X-QAM 642 QAM Modülasyon/QAM modulator Modülasyon Modulation Sinyal iflleme Signal processing Spektrum flekli cos-roll-off Output frequency FEC Output channels Output symbol rate Spectrum shape cos-roll-off Bant Geniflli i Bandwidth Data H z (Brüt) Brutto data rate [%] [MS/s] [MHz] [MBit/s] 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM DVB-standartlar na göre / According DVB-standard 15 Reed-Solomon (204,188) 1-7, Maksimum / Maximum 55,2 TS Düzenleme/TS editing Data H z Ayar Data rate adjustment PCR-Düzeltme PCR-correction NIT-iflleme NIT-handling PID Filtreleme / tekrar oluflturma PID Filtering / remapping RF-Ç k fl/rf output Channel assignment Connections MER (Equalizer, 64 QAM) MER (Equalizer, 64 QAM) Konnektör Connectors Frekans Aral Frequency range Ç k fl Seviyesi Output level Spurious frekanslar uzakl Spurious frequency distance MHz > 950 MHz [db] Ω [MHz] [dbμv] [db] lec-jack, 75 Ohm (K2 - K69) Band nda 0,1-MHz-ad mlarla ayarlanabilir , ayarlanabilir / Adjustable > 60 discrete interferences / > 57 noise interferences > db^v sistem seviyesi ve 90 db^v çal flt rma seviyesine göre Genel/Common data Enerji Tüketimi Power consumption Ortam S cakl Ambient temperature [W] [ C]

10 HEADEND Universal kompakt headend sistemi Next-X-DVB-S/PAL CI QPSK - PAL Konvertor ve CI Slot (YE-X8) QPSK to PAL converters Next-X-DVB-S/PAL Twin QPSK - PAL Konvertor (2-Kanal) (YE-X8) QPSK to PAL converters Next-X-DVB-S/PAL Twin CI QPSK - PAL Konvertor (2-Kanal) ve CI Slot (YE-X8) QPSK to PAL converters Genel Özellikler Bir veya iki SAT-TV kanal n MHz band nda bir veya iki PAL analog kanal üzerinden vermek için kullan lan bir trans modülatördür. For processing of one or two digital SAT-TV-programs in one or two PAL-signals in the frequency range MHz X-DVB-S/PAL twin: Kanal- A Ç k fl seçilebilir, Kanal- B otomatikman yan kanal olarak seçilir. X-DVB-S/PAL twin: output channel A selectable, output channel B is automatically selected as the adjacent channel VPS veya Teletext gibi Data Servisleri Aç k/ Kapal olarak anahtarlanabilece i gibi test sat rlar üretimi de mümkündür. Data services like VPS or teletext can be switched on / off via software as well as the generation of test lines. Elektronik Seviye Ayar (X-DVB-S/PAL CI manuel ayarlan r) Electronic level adjustment (X-DVB-S/PAL CI manually) 7

11 Universal compact signal-processing HEADEND Tip/Type X-DVB-S/PAL X-DVB-S/PAL twin X-DVB-S/PAL twin CI QPSK-Demodülatör/QPSK-Demodulator Girifl Frekans Aral Input frequency range [MHz] Girifl Seviyesi Input level [dbμv] SAT IF Girifl SAT IF input [Ω] F konnektör, 75 ohm Geri Dönüfl Kayb Return loss [db] AFC-yakalama aral AFC-catch range Otomatik Ayarl /Automatic adjustment SAT IF bant geniflli i SAT IF bandwidth [MHz] 36 Spektrum flekli cos-roll-off Spectrum shapecos-roll-off [%] 35 Girifl Veri H z Input data rate [mbaud] 2-35, Ayarl Viterbi dekoding (DVB standartlar na göre) Viterbi decoding (according 1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 7/8 Otomatik/Manuel/Automatically / Manually DVB standard) CI Ara-yüz CI interfaces RF Modülatör/RF modulator Konnektörler Connections Ç k fl Frekans Output frequency Ç k fl Kanallar Output channels Ç k fl Seviyesi Output level Inter-modulasyon uzakl Intermodulation distance Geri Dönüfl Kayb Return loss Spurious Frekanslar Seviyesi Spurious frequency distance TV standard TV standard Video-sinyal /gürültü oran Video-signal to noise ratio [Ω] [MHz] [dbμv] [db] [db] [db] [db] IEC soket, 75 ohm C 2 - C Tipik. 60 > 10 Tipik. 60 B, G (D/K talep üzerine yap labilir)/b, G (D/K on request) Tipik. 60 Genel/Common data Güç Tüketimi Power consumption Çal flma Ortam S cakl Ambient temperature [W] ,5 [ C] stisna olarak, de iflik yap lm fl teknik de erler veya hatal lab. ölçü verileri bulunabilir. Technical changes, changed design and errors excepted 8

12 HEADEND Universal kompakt headend sistemi Next YE-10VSB 19 Rock 10-Kanal Tek Yan Band PAL Modulator GENEL ÖZELL KLER GENERAL FEATURES ~ MHz Frekans Aral nda Ayarlanabilir Agile Adjustable in ~ MHz Frequency Band Tipik 110 dbμv Ç k fl Seviyesi Typical 110 dbμv Output Level Son Kanal Haf zas Last Channel Setting Memory 2 basamakl LED Gösterge (Kanal Numaras ) 2 Digits LED Display (Channel No) PLL Sentezlemeli Kanal Kontrolü PLL Synthesized Channel Controlling 10 Video girifl seviyesi ayarlanabilir 10 Video Input can be set separately TEKN K ÖZELL KLER TECHNICAL SPECIFICATIONS RF Ç k fl Frekans Aral / Output Frequency Range PAL-B/G MHz Ç k fl Seviyesi / Output Level 105 dbμv (±15dB) Resim/Ses Tafl y c Seviye Fark /Vision / Audio Carrier Ratio -9 ile -30dB Frekans Kararl l / Frequency Stability ±5 KHz Ç k fl Empedans / Output Impedance 75 Ω Ses Ara-tafl y c Frekans / Audio Inter-Carrier Frequency: PAL-B/G 5.5MHz ± 5KHZ C/N / C/N (Carrier/Noise): 60dB Spurious Seviyesi / Spurious Level: Tipik -60 dbc, (15 db A/V oran ve + 45dBmV modülatör ç k fl seviyesinde ölçülmüfltür) GÖRÜNTÜ VIDEO Video Girifli / Video Input Video Girifl Empedans / Video Input Impedance Video Frekans Cevab / Video Frequency Response Video Modülasyonu / Video Modulation Video S/N oran / Video S/N Ratio 1 Vp-p 75 Ω ± 1 db (5MHz te) 0 ~ 90% kesiksiz ayarlanabilir 60 db SES AUDIO Ses Girifl Seviyesi / Audio Input Level: Ses Ara Tafl y c Kararl l / Audio Carrier Stability Ses Girifl Empedans / Audio Input Impedance Ses Frekans Cevab / Audio Frequency Response 140 mvrms. Ön panelden manuel kazanç ayarl (25 KHz Maks. Sapma için) ±5 KHz 10 kω ±1 db GENEL GENERAL Do ru Ak m Besleme / Power Requirement: Çal flma S cakl / Operating Temperature: Ölçüler / Dimensions: A rl k / Weight: +12V ± 160 ma,180 ma maks. 0 C +50 C 3 Genifllik (7.5cm) x 3.5 Yükseklik (8.9cm) x 7.5 Derinlik (19.1 cm) 3 Kg 9

13 Universal compact signal-processing HEADEND Next YE-4VSB 19 Rock 4-Kanal Tek Yan Band PAL Modulator GENEL ÖZELL KLER GENERAL FEATURES 48 ~ 860 MHz Frekans Aral nda Ayarlanabilir Agile Adjustable in ~ MHz Frequency Band Tipik 110 dbμv Ç k fl Seviyesi Typical 110 dbμv Output Level Son Kanal Haf zas Last Channel Setting Memory 2 basamakl LED Gösterge (Kanal Numaras ) 2 Digits LED Display (Channel No) PLL Sentezlemeli Kanal Kontrolü PLL Synthesized Channel Controlling 4Video girifl seviyesi ve Video/Ses Tafl y c Oran ayarlanabilir. Video Input level and Video/Audio Carrier Ratio can be adjusted TEKN K ÖZELL KLER TECHNICAL SPECIFICATIONS RF Ç k fl Frekans Aral / Output Frequency Range Ç k fl Seviyesi / Output Level Resim/Ses Tafl y c Seviye Fark /Vision / Audio Carrier Ratio Frekans Kararl l / Frequency Stability Ç k fl Empedans / Output Impedance Ses Ara-tafl y c Frekans / Audio Inter-Carrier Frequency: C/N / C/N (Carrier/Noise): Spurious Seviyesi / Spurious Level: (15 db A/V oran ve + 45dBmV modülatör ç k fl seviyesinde ölçülmüfltür) PAL-B/G MHz 105 dbμv (±15dB) -9 ile -30dB ±5 KHz 75 Ω PAL-B/G 5.5MHz ± 5KHZ 60dB Tipik -60 dbc, GÖRÜNTÜ VIDEO Video Girifli / Video Input Video Girifl Empedans / Video Input Impedance Video Frekans Cevab / Video Frequency Response Video Modülasyonu / Video Modulation Video S/N oran / Video S/N Ratio 1 Vp-p 75 Ω ± 1 db (5MHz te) 0 ~ 90% kesiksiz ayarlanabilir 60 db SES AUDIO Ses Girifl Seviyesi / Audio Input Level: Ses Ara Tafl y c Kararl l / Audio Carrier Stability Ses Girifl Empedans / Audio Input Impedance Ses Frekans Cevab / Audio Frequency Response 140 mvrms. Ön panelden manuel kazanç ayarl (25 KHz Maks. Sapma için) ±5 KHz 10 kω ±1 db GENEL GENERAL Do ru Ak m Besleme / Power Requirement: Çal flma S cakl / Operating Temperature: Ölçüler / Dimensions: A rl k / Weight: +12V ± 160 ma,180 ma maks. 0 C +50 C 1 Genifllik (2.5cm) x 3.5 Yükseklik (8.9cm) x 7.5 Derinlik (19.1 cm) 0.3 Kg 10

14 HEADEND Universal kompakt headend sistemi Next YE-4DSB 19 Rock 4-Kanal Çift Yan Band PAL Modulator YE-4dsb 4 channel 19 rock double side band A/V modulator GENEL ÖZELL KLER GENERAL FEATURES ~ MHz Frekans Aral nda Ayarlanabilir Agile Adjustable in ~ MHz Frequency Band Tipik 110 dbμv Ç k fl Seviyesi Typical 110 dbμv Output Level Son Kanal Haf zas Last Channel Setting Memory 2 basamakl LED Gösterge (Kanal Numaras ) 2 Digits LED Display (Channel No) PLL Sentezlemeli Kanal Kontrolü PLL Synthesized Channel Controlling 4Video girifl seviyesi ayarlanabilir 4 Video Input can be set separately TEKN K ÖZELL KLER TECHNICAL SPECIFICATIONS RF Ç k fl Frekans Aral / Output Frequency Range PAL-B/G MHz Ç k fl Seviyesi / Output Level 105 dbμv (±15dB) Resim/Ses Tafl y c Seviye Fark /Vision / Audio Carrier Ratio -9 ile -30dB Frekans Kararl l / Frequency Stability ±5 KHz Ç k fl Empedans / Output Impedance 75 Ω Ses Ara-tafl y c Frekans / Audio Inter-Carrier Frequency: PAL-B/G 5.5MHz ± 5KHZ C/N / C/N (Carrier/Noise) 60dB Spurious Seviyesi / Spurious Level Tipik -60 dbc, (15 db A/V oran ve + 45dBmV modülatör ç k fl seviyesinde ölçülmüfltür) GÖRÜNTÜ VIDEO Video Girifli / Video Input Video Girifl Empedans / Video Input Impedance Video Frekans Cevab / Video Frequency Response Video Modülasyonu / Video Modulation Video S/N oran / Video S/N Ratio 1 Vp-p 75 Ω ± 1 db (5MHz te) 0 ~ 90% kesiksiz ayarlanabilir 60 db SES AUDIO Ses Girifl Seviyesi / Audio Input Level Ses Ara Tafl y c Kararl l / Audio Carrier Stability Ses Girifl Empedans / Audio Input Impedance Ses Frekans Cevab / Audio Frequency Response 140 mvrms. Ön panelden manuel kazanç ayarl (25 KHz Maks. Sapma için) ±5 KHz 10 kω ±1 db GENEL GENERAL Do ru Ak m Besleme / Power Requirement Çal flma S cakl / Operating Temperature Ölçüler / Dimensions A rl k / Weight +12V ± 160 ma,180 ma maks. 0 C +50 C 1 Genifllik (2.5cm) x 3.5 Yükseklik (8.9cm) x 7.5 Derinlik (19.1 cm) 0.3 Kg 11

15 Universal compact signal-processing HEADEND YE 800 DE MODULATOR Cihaz hakk nda Merkezi yay n sistemi uygulamalar nda uydu(sat) yay nlar n alan ba ms z modüler vas ta ile iflleyen a/v ç k fllar veren çözücüdür.(qpsk-a/v) Özellikler/Specifications Metal kasa içinde birbirine ba ms z modül sistemi ayd nlatmal digital ekran ve kumanda ile ba ms z programlama. Esnek gerilim aral nda smps besleme ünitesi. Uluslar aras standart ba lant elemanlar (f-a/v).ba ms z modüller üzerinden LNB beslemesi. 19 inç kabinlere uygun standart ölçüler. About device In applied central distribution system, a/v which is processing stand alone modular medium receiving satellite broadcast, is demodulator. (Qpsk-a/v) Specifications In metal case, independent module system, illuminated digital display and programming independently using remote control. SMPS supply unit between possibly varying voltage. International standard connection parts (f-a/v). LNB supply over independent modules. Standard measurements for 19inch cabinets. Teknik özellikler/technical specifications Modül say s /Number of modules :8 Demodülasyon s n f /Demodulation level :QPSK Girifl sembol oran /Input symbol rate :1,0...45Mbps Girifl frekans /Input /Frequency : MHz Girifl seviyesi/input level :-65dB -25dB Çözme std.(mpeg-ts A/V)/Decoding standart :MPEG-2 ISO/IEC Resim ç k fl türü/video output type :pal Ses kanal /Audio channel :mono Görüntü ç k fl seviyesi/video output level :1,0v LNB beslemesi/lnb supply :13v 400 ma max 2A Ba lant eleman tipi/connection type :F,A/V,RCA Fisiksel yap /Physical construction :19'' raf,3u Besleme voltaj /Supply voltage :90-240vac/50-60hz Güç sarfiyat /Power consumption :20w (90-240vac) 12

16 HEADEND Universal kompakt headend sistemi YE-12QPSK/YE-10QPSK/YE-8QPSK 19 Rock Kompakt Headend DVB-S Tuner/Demoduülator Dijital Uydu Yay n Merkez Da t m için Profesyonel Çözüm Profesyonel 19 Rock uyumlu kabin içinde 10 Kanal QPSK- Video / Audio Demodülatör, 12/10 ve 8 QPSK Girifl Seçenekleri Ön panelden ünite seçimi yaparak, her bir al c uzaktan kumanda ile ayarlanabilir sistem Diseq1.0,1.2 Tam Uyum, Multiswitch ile sinyal girifl olana. Panelden Kilitleme ve Kilit açma ile yetkisiz eriflim engelleme Her bir kanal ses modu mono ve stereo olarak seçilebilir, ses düzeyi ayarlanabilir. LNB besleme gerilimi Video PID ve Audio PID ile kurulum RS-232 arabirimi ile yaz l m güncellemesi Tek Yan Bantl (VSB) ve Çift Yan Bantl (DBS) Modülatörlere AV ç k fllar ile mükemmel uyum. So utma Fan VAC SMPS Güç Kayna Next YE-8 QPSK Demodulator 19 Rock 8-Kanal DVB-S QPSK Al c Next YE-10 QPSK Demodulator 19 Rock 10-Kanal DVB-S QPSK Al c Next YE-12 QPSK Demodulator 19 Rock 12-Kanal DVB-S QPSK Al c 13

17 Universal compact signal-processing HEADEND TEKN K ÖZELL KLER TECHNICAL SPECIFICATIONS 1. Tuner Sinyal Al m Sistemi DVB-S Konnektor tipi F-Tipi, IEC169-24, difli Frekans Aral 950MHz 2150MHz RF Empedans 75 Ohm dengesiz Girifl Sinyal Sevyesi -65dBm dbm LNB Besleme 13.5/18.5Vdc +/- 5%, 0.5A max 22KHz Ton 22KHz +/- 2KHz, 0.6Vpp +/- 0.2V DiSEqC Kontrol Version 1.0/1.2 Demodulasyon BPSK/QPSK Girifl Sembol H z 1~40 Mbaud/s, SCPC/MCPC FEC Decoder Convolution Code Rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 ve 7/8 2. Sistem & Haf za QPSK Modul Ana fllemci Modul /Flash Modul/ SDRAM Ali M-3328G (Ali M-3329) 512Kbytes(seri tip) 2 Mbytes 3. MPEG Transport Stream & A/V Decoding Transport Stream MPEG-2 ISO/IEC Transport Stream Speklerinde Profile Level MPEG-2 Girifl H z Max 15Mbit/s Ekran Format 04:03:00 Çerçeve de ifltirme h z 25H PAL, 30Hz NTSC Video Çözünürlük 720 X 576(PAL), 720 X 480(NTSC) Ses Decoding MPEG-1/Musicam Layer I & II ve lineer PCM(LPCM) Örnekleme Oran 32, 44.1, 48kHz 4. I/O ve Kontrol A/V Modulatör Ç k fl Veri arayüz LED Gösterge CVBS ve L/R ç k fl seviye kontrollü RS-232, Bit Rate: baud K rm z LED gösterge ile modül seçimi Yeflil LED Modül Sinyal al m göstergesi K rm z LED Kilitli/Kilitsiz Göstergesi Ön Panel Kontrolü Tack Switch ile modüller aras eriflim Uzaktan Kumanda Göstergesi Uzaktan kumanda alg lama ve kilit göstergesi 14

18 AMPL F KATÖRLER AMPLIFIERS Next YE-830 H (32 DB Mhz.) Band Geniflli i / Bandwith Girifl Voltaj / Input voltage Güç Tüketimi / Power consumption Ölçüler / Sizes Kazanç / Gain Kazanç Do rulu u / Gain accuracy Kazanç Ayar / Gain adjustment Ç k fl Seviyesi / Output level Gürültü Oran / Noise rate Kay p Oran / Loss rate : 5-65 Mhz : AC165v-250v : 8W : 78x100x55mm 32 db ±1 db 0-20 db 102 dbμv <10 db >15 db Next YE-832 H (32 DB Mhz.) Tek yönlü aktar m, da t m amplifikatörü /One-way transmission, distribution amplifier 1 yön,1 ç k fl CATV kullan c amplifikatör /1way,1 output CATV users Amplifier Yüksek sinyal oran / High signal rate De iflken equalizer (0-18 db) ve attenuator (0-15 db) Variable equalizer and attenuator Frekans Band Geniflli i / Frequency bandwith Mhz Kazanç / Gain 32 db Gürültü Oran / Noise rate <10 db Ç k fl Seviyesi / Output level 102 dbμv Dönüfl Kayb / Return loss >15 db Konnektor / Connector F tipi Güç Tüketimi / Power consumption 8 W Girifl voltaj /Input voltage AC 165V - 250V Test Ç k fl / Test Output -20 db Çal flma Ortam Is s / Temperature -10 C C Ölçüler (mm) / Sizes 178x100x55 A rl k (gr) / Weight

19 AMPL F KATÖRLER AMPLIFIERS Next YE-835 (35 DB Mhz geri dönüfl) RF Push Pull teknolojisi ile yüksek ç k fl seviyesi Geri dönüfl band nda çal flma olana 35 db ileri yön kazanç seçenekleri Düflük gürültü seviyesi Equalizer ve kazanç dengeleyici Yüksek ekranlama ile çevre flartlar na uygun donan m Test ç k fl deste i W th RF Push Pull technology, high output level. Can work in feedback frequency 35 db forward gain options Low noise level Equalizer and gain compensation With high shielding, proper hardware for environmental conditions Test output support Band Geniflli i / Bandwith 5 65 Mhz Besleme Gerilimi / Supply voltage 230 V (-%10, +%15) Besleme kayna / Supply source AC 165V - 250V, 50Hz Güç Tüketimi / Power consumption 6 W Konnektörler / Connectors F tipi Test Ç k fl / Test Output -20 db Çal flma Ortam Is s / Temperature 10 C C Ölçüler (mm) / Sizes 200x126x40 A rl k (gr) / Weight 400 Next YE-860 R TRUNK (30 DB HYBRID AMPLIFIER) Band Geniflli i leri Yön : MHz Band Geniflli i Dönüfl Yönü : 5-65 MHz ki yönlü aktar m: Multi-Klas Trunk aktar m n n sinyal ayarlamas nda ve yüksek da t m flebekelerinde kullan ma uygun ( thal doubler modüllere uyumlu). Audio ön-amplifier, düflük gürültü, mikrodalga tüp tak-ç kar amplifier. Yüksek kazanç. 1 girifl, 2 ç k fl. Her bir ba lant afl r ak m korumas na sahiptir. (Ç k fl ve da t m bunu takip ederek de iflebilir) Double-Eflitleyici (Equalizer / Ayarlanan Multi-Klas aktar m düzlü ü sabit ve uygundur). Azalt c ve Equalizer tak l (Kullan c sabit ya da ayarlanabilir flekli seçebilir). Suya dayan kl ve y ld r ma karfl korumal tasar m sayesinde yüksek performans. 16

20 SPLITTER - BÖLÜCÜLER Next 1/2 Splitter YE-1002 A 2 Ç k fll Mhz (RF BAND) 2 Output Mhz (RF BAND) Next 1/2 Splitter YE-2502 A 2 Ç k fll Mhz (IF BAND) 2 Outputs Mhz (IF BAND) Next 1/3 Splitter YE-1003 A 3 Ç k fll Mhz (RF BAND) 3 Outputs Mhz (RF BAND) Next 1/3 SplitterYE-2503 A 3 Ç k fll Mhz (IF BAND) 3 Outputs Mhz (IF BAND) Next 1/4 Splitter YE-1004 A 4 Ç k fll Mhz (RF BAND) 4 Outputs Mhz (RF BAND) Next 1/4 SplitterYE-2504 A 4 Ç k fll Mhz (IF BAND) 4 Outputs Mhz (IF BAND) Next 1/6 Splitter YE-1006 A 6 Ç k fll Mhz (RF BAND) 6 Outputs Mhz (RF BAND) Next 1/6 SplitterYE-2506 A 6 Ç k fll Mhz (IF BAND) 6 Outputs Mhz (IF BAND) Next 1/8 Splitter YE-1008 A 8 Ç k fll Mhz (RF BAND) 8 Outputs Mhz (RF BAND) Next 1/8 SplitterYE-2508 A 8 Ç k fll Mhz (IF BAND) 8 Outputs Mhz (IF BAND) Next YE-200 Diplexer Uydu TV yay n birlefltirici/broadcast combiner SAT ( Mhz) Loss TV (5-862 Mhz) Loss SAT DC Ak m db db 500 ma 17

21 TAP-OFF Next 1 Ç k fll Tap YE-1002 B Next 1 Output Tap YE-1006 B 1 Ç k fll Mhz (RF BAND) db 1 Output Mhz (RF BAND) db Next 1 Ç k fll Tap YE-1002 B Next 1 Output Tap YE-1006 B 1 Ç k fll Mhz (RF BAND) db 1 Output Mhz (RF BAND) db Next 2 Ç k fll Tap YE-1003 B Next 2 Outputs Tap YE-1006 B 2 Ç k fll Mhz (RF BAND) db 2 Outputs Mhz (RF BAND) db Next 2 Ç k fll Tap YE-1003 B Next 2 Outputs Tap YE-1006 B 2 Ç k fll Mhz (RF BAND) db 2 Outputs Mhz (RF BAND) db Next 3 Ç k fll Tap YE-1004 B Next 3 Outputs Tap YE-1006 B 3 Ç k fll Mhz (RF BAND) 16 db 3 Outputs Mhz (RF BAND) 16 db Next 3 Ç k fll Tap YE-1004 B Next 3 Outputs Tap YE-1006 B 3 Ç k fll Mhz (RF BAND) 16 db 3 Outputs Mhz (RF BAND) 16 db Next 6 Ç k fll Tap YE-1006 B Next 6 Outputs Tap YE-1006 B 6 Ç k fll Mhz (RF BAND) db 6 Outputs Mhz (RF BAND)16-24 db Next 6 Ç k fll Tap YE-1006 B Next 6 Outputs Tap YE-1006 B 6 Ç k fll Mhz (RF BAND) db 6 Outputs Mhz (RF BAND)16-24 db Next 8 Ç k fll Tap YE-1008 B Next 8 Outputs Tap YE-1006 B 8 Ç k fll Mhz (RF BAND) db 8 Outputs Mhz (RF BAND) db Next 8 Ç k fll Tap YE-1008 B Next 8 Outputs Tap YE-1006 B 8 Ç k fll Mhz (RF BAND) db 8 Outputs Mhz (RF BAND) db Next YE-1120 / NEXT YE DB Mhz LNB Hat Amplifikatörü/LNB line Amplifilier Ölçüler (mm) / Sizes 83x34x18 A rl k (gr) / Weight 55 Frekans Girifl / Frequency input Kazanç / Gain Kay p Oran / Gain Rate DC Ak m Tüketimi / Power consumption Maksimum Ç k fl Seviyesi / Max. output level LNB ye Maksimum DC Ak m Girifl / Ç k fl Konnektörü / Input/Output Connectors MHz db 6 db ma 105/109/112 db 500 ma 75 ohm F (f) 18

22 F BER OPT K OPTICAL FIBER Next YE-O44A Optik Quattro Konvertor Next YE-O44A Optical Quattro Converter TEKN K ÖZELL KLER TECHNICAL SPECIFICATIONS Optik Girifl Dalgaboyu / Optical Input Wavelength 1310 nm Optik Girifl Gücü Seçimi / Optical Input Power Selection SML PON Modu / SML PON Mode 0 ~ -8 dbm STD PON Modu / STD PON Mode -8 ~ -15 dbm Band Yerleflimi RF Girifl Frekans / Band Stacking RF Input frequency Dikey Band / Vertical Band 950~3000 MHz Yatay Band / Horizontal Band 3400~5450 MHz IF Ç k fl Frekans / IF Output Frequency VL/HL: 950 ~ 1950 MHz VH/HH: 1100 ~ 2150 MHz Gürültü STD modunda / Noise mode 4 db (typ.) LO entegre faz gürültüsü / LO Integrated phase noise < 3.5 derece KHz~15 MHz Geçifl zolasyonu / Crosstalk Isolation 30 db (typ.) Girifl-band Parazit seviyesi / In-band Spurious Local Osilatör harmoniklerle iliflkilenmeyen None LO harmonics related < -25 dbc Local Osilatör harmoniklerle iliflkilenen / LO harmonics related < -60 dbm Ç k fl, 3.Dereceden Intermodulasyon noktas Output 3rd order intercept point < +10 dbm Ç k fl Duran Dalga 75 ohm Output 75 ohm 2:1 Çal flma S cakl / Operating Temperature -20C ~ +60C Depolama S cakl / Storage Temperature -40C ~ +80C Çal flma Ak m / Current Consumption < 300 ma 19

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables 5 197 Transmisyon Hatları Ana ve Tali Parametreleri Transmisyon hatları ana ve tali parametreleri / Main and sub parameters of transmission

Detaylı

2015-2016 ÜRÜN KATALOGU PRODUCT CATALOG

2015-2016 ÜRÜN KATALOGU PRODUCT CATALOG 2015-2016 ÜRÜN KATALOGU PRODUCT CATALOG HAKKIMIZDA Mikafon Elektronik olarak 1966 dan bugüne ses ve ışık teknolojileri alanında faaliyet gösteriyoruz. Üretici ve ithalatçı kimliklerimiz ve sektördeki yarım

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

Otomasyon ve Kontrol Sistemleri. Fiyat Listesi 30 Kasım 2007

Otomasyon ve Kontrol Sistemleri. Fiyat Listesi 30 Kasım 2007 Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Fiyat Listesi 30 Kasım 2007 fiyat listesi Standart Motorlar / Hız Kontrol Cihazları ve Kaplinler Hareket Kontrol Sistemleri ve Servo Motorlar Endüstriyel Otomasyon Sistemleri

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter.

EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter. NEXT YE-220 DIGITAL SATLOCK TR KULLANIM KILAVUZU Ürünü kullanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter. İÇİNDEKİLER :

Detaylı

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER Sistem Armada ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER 2 Kutup + Toprak, Hijyen ve Sa l k (s. 13) Ifl kl gösterge (s. 09) Hareket dedektörlü engel ayd nlatma (s. 09) S STEM Armada Çal flma alanlar n z

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

Altivar 28 Telemecanique

Altivar 28 Telemecanique Kullanim Kilavuzu Altivar 28 Telemecanique Asenkron motorlar için hiz kontrol cihazlari IT NÖTR NOKTA BA LANTISI : zole edilmifl veya yüksek-empedansl sistem (IT) ile 460V ±%10 dan daha büyük bir gerilim

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu BREAD MAKER Instruction Manual MACHINE À PAIN Mode d emploi BROTBACKAUTOMAT Gebrauchsanweisung PEKAČ KRUHA Upute za Uporabu (TR) Türkçe

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE ÜRÜNLER BUILTIN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE FIRIN BUILT IN ELECTRIC OVEN Встраиваемая духовка KULLANMA KLAVUZU INSTRUCTION MANUAL Руководство по эксплуатации TR EN RU AR DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ,

Detaylı

Merkezi Sistem Ürünleri Headcompact 8x8 QPSK-PAL Demodülatörü 4 Di-Compact Serisi Digital SMATV Demodülatörleri Di-Compact 8x8 7 Di-Compact 4x4 7 Di-Compact 1x1 7 Quattron Serisi SMATV ve Mini TV Modülatörleri

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

VER LEN H ZMETLER: yi tasarlanm fl ve do ru malzemeleri kullanarak kurulmufl bir yap sal kablolama sistemi ile,

VER LEN H ZMETLER: yi tasarlanm fl ve do ru malzemeleri kullanarak kurulmufl bir yap sal kablolama sistemi ile, Yap sal Kablolama H zl de iflen teknolojiler ve zorlu piyasa koflullar alt nda giderek artan ve çeflitlenen müflteri ihtiyaçlar na, çözüm sa lay c kurulufllar ayn h zla yan t vermek durumundad r. Sistem

Detaylı