BORA RÜZGAR ELEKTRĐK ÜRETĐM SAN. ve TĐC. A.Ş. SÜLEYMAN SEBA CAD. NO: 17 BEŞĐKTAŞ/ĐSTANBUL &

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BORA RÜZGAR ELEKTRĐK ÜRETĐM SAN. ve TĐC. A.Ş. SÜLEYMAN SEBA CAD. NO: 17 BEŞĐKTAŞ/ĐSTANBUL 0 212 261 48 00 & 0 212 261 48 50 20.000."

Transkript

1 BORA RÜZGAR ELEKTRĐK ÜRETĐM PROJE TANITIM DOSYASI ĐSTANBUL ĐLĐ SĐLĐVRĐ ĐLÇESĐ ÇANTA MEVKĐĐ HAKSER MADENCĐLĐK OCAK

2 PROJE SAHĐBĐNĐN ADI Adresi Telefon ve Fax Numaraları PROJENĐN BEDELĐ PROJENĐN ADI Proje Đçin Seçilen Yerin Açık Adresi (Đli, Đlçesi, Beldesi, Mevkii) Proje Đçin Seçilen Yerin Koordinatları, ZONE Projenin ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yeri (Sektörü Alt Sektörü) RAPORU HAZIRLAYAN KURULUŞUN/ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI Yeterlik Belgesinin Veriliş Tarihi ve Belge Numarası Adresi Telefon ve Fax Numaraları Rapor Sunum Tarihi BORA RÜZGAR ELEKTRĐK ÜRETĐM SAN. ve TĐC. A.Ş. SÜLEYMAN SEBA CAD. NO: 17 BEŞĐKTAŞ/ĐSTANBUL & Euro ĐSTANBUL ĐLĐ, SĐLĐVRĐ ĐLÇESĐ, Türbin Koordinatları Nokta No Y(sağa) X(yukarı) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler (Ek-2) Listesi Madde MW ve üzeri kapasiteli Rüzgar Enerji Santralleri(Kurulması planlanan Çanta Rüzgar Enerji Santralinin Kapasitesi 50 MW). HAKSER MADENCĐLĐK-PETROL ÜRÜNLERĐ- MÜHENDĐSLĐK-GIDA-TURĐZM-LAB.HĐZ.SAN.VE TĐC.LTD.ŞTĐ , Yıldırım Mah. Milli Kuvvetler Cad. Başsaran Sk. Serpen Apt. No : 7 / 2 BALIKESĐR Tel : ( ) Fax: ( ) e-posta: 02/01/2009 2

3 PROJE SAHĐBĐ Adı : BORA RÜZGAR ELEKTRĐK ÜRETĐM SAN. ve TĐC. A.Ş. Adresi : SÜLEYMAN SEBA CAD. NO: 17 BEŞĐKTAŞ/ĐSTANBUL Telefon : Fax : Projenin Adı : Çanta Mevkii Rüzgar Enerji Santrali projesi Proje Đçin Seçilen Yerin Adı, Mevkii: Đstanbul Đli, Silivri Đlçesi, Çanta Mevkii, F.20.D1- D4 paftalarda yer alan Proje; BORA RÜZGAR ELEKTRĐK ÜRETĐM SAN. ve TĐC. A.Ş. tarafından kurulacak olan Rüzgar Enerji Santrali Tesisini kapsamaktadır. Projenin Tanımı ve Amacı: Đstanbul Đli, Silivri Đlçesi, Çanta Mevkii, F.20.D1-D4 paftalarda yer alan Proje; BORA RÜZGAR ELEKTRĐK ÜRETĐM SAN. ve TĐC. A.Ş. tarafından kurulacak olan Rüzgar Enerji Santrali Tesisini kapsamaktadır. Rüzgar enerji santrali 20 adet rüzgar türbininden oluşmaktadır ve kapasitesi 50 MW tır (Türbin gücü 2,5 MW). Kurulması planlanan türbin tipi; GE ENERGY (3/100-50&60 Hz) dir. Kurulması planlanan rüzgar türbinleri yatay eksenlidir. Yıllık öngörülen üretim miktarı yaklaşık kwh/yıldır. Proje kapsamında rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi elde edilmesi planlanmaktadır. Proje için EPDK ya 49 yıllık lisans başvurusu yapılmıştır. Proje tamamlanma süresi 36 ay (Đnşaat öncesi dönem 8 ay, Đnşaat dönemi için 36 ay) olarak öngörülmüştür. Proje ömrü de; 49 yıl(lisans süresi kadar) olarak planlanmaktadır. Proje sahasının bir kısmı şahsa ait arazi ve bir kısmı da maliye hazinesidir. Proje ile ilgili olarak; B.62.0.EPĐ\10.30.\8239 sayılı ve tarihli Çanta RES Üretim Lisansı Başvurusu Onay Belgesi eklerde sunulmuştur. PROJE TANITIM DOSYASINI HAZIRLAYAN KURULUŞ Adı : HAKSER MADENCĐLĐK PETROL ÜRÜNLERĐ MÜHENDĐSLĐK GIDA TURĐZM LABORATUAR HĐZMETLERĐ SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ. Adresi : YILDIRIM MAHALLESĐ M. KUVVETLER CD. BAŞSARAN SK. SERPEN APT. NO:7/2 BALIKESĐR Tel : (0 266) Fax : (0 266) e-posta : Raporun Hazırlanış Tarihi: BU RAPOR PROJE SAHĐBĐ BORA RÜZGAR ELEKTRĐK ÜRETĐM SAN. TĐC. A.Ş. VE HAKSER MADENCĐLĐK PETROL ÜRÜNLERĐ MÜHENDĐSLĐK GIDA TURĐZM LABORATUAR HĐZMETLERĐ SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ.. NĐN ĐZNĐ OLMADAN TAMAMI VEYA BĐR KISMI KULLANILAMAZ VE KOPYA EDĐLEMEZ. 3

4 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa No KAPAK... i ĐÇĐNDEKĐLER... ii TABLOLAR DĐZĐNĐ... iv ŞEKĐLLER DĐZĐNĐ... iv EKLER DĐZĐNĐ... HARĐTALAR DĐZĐNĐ... BÖLÜM 1. PROJENĐN ÖZELLĐKLERĐ a.1. Projenin Đş Akım Şeması a.2. Projenin Kapasitesi a.3. Projenin Kapladığı Alan a.4. Projenin Üretim Teknolojisi a.5. Projede Çalışacak Personel sayısı b. Doğal Kaynakların Kullanımı b.1. Arazinin Kullanımı b.2. Suyun Kullanımı b.3. Kullanılan Enerji Türü c. Atık Üretimi Miktarı ve Atıkların Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Özellikleri c.1. Katı Atıklar c.2. Sıvı Atıklar c.3. Gaz Atıklar c.4. Gürültü Kirliliği ve Çevre Üzerine Etkileri c.5. Oluşacak Atık Yağların Đrdelenmesi c.6. Manyetik Kirlilik c.7. Görüntü Kirliliği d. Kullanılan Teknoloji ve Malzemelerden Kaynaklanabilecek Kaza Riski e. Projenin Olası Çevresel Etkilerine Karşı Alınacak Önlemler BÖLÜM 2. PROJENĐN YERĐ a. Mevcut Arazi Kullanımı ve Kalitesi a.1. Jeolojik ve Hidrojeolojik Özellikler Đle Doğal Afet Durumu a.1.1. Topografya a.1.2. Jeoloji a.1.3. Hidrojeoloji a.1.4 Doğal Afet Durumu b. Duyarlı Yöreler; sulak alanlar, kıyı kesimleri, dağlık ve ormanlık alanlar, tarım alanları, milli parklar, özel koruma alanları, nüfusça yoğun alanlar, tarihsel, kültürel, arkeolojik, vb. önemi olan alanlar, erozyon alanları, heyelan alanları, ağaçlandırılmış alanlar, potansiyel erozyon ve ağaçlandırma alanları ile 167 sayılı Yer altı Suları Hakkında Kanun gereğince korunması gereken akiferler, b.1 Ülkemiz mevzuatı uyarınca korunması gerekli alanlar açısından; b.2. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli alanlar açısından;

5 2.b.3 Korunması gereken alanlar açısından; b.4. Flora ve Fauna b.5. Orman Alanları b.6. Tarım Alanları b.7. Mili Parklar b.8. Özel Korunma Alanları b.9. Nüfus Durumu b.10. Meteorolojik Durum b.11. Peyzaj Değeri Yüksek Yerler ve Rekreasyon Alanları b.12. Erozyon Durumu b Sayılı Yer altı Suları Hakkında Kanun Gereğince korunması gereken Akiferler BÖLÜM 3. PROJENĐN ve YERĐN ALTERNATĐFLERĐ SONUÇLAR KAYNAKLAR EKLER DĐZĐNĐ HARĐTALAR DĐZĐNĐ PROJE TANITIM DOSYASINI HAZIRLAYANLAR 5

6 TABLOLAR DĐZĐNĐ Tablo 1.1. Enerji Üretiminde Kullanılan Seçeneklerin Çevresel Etkileri... 2 Tablo 1.2. Rüzgar Türbinlerinin Koordinatları ve Mülkiyet Durumları... 3 Tablo 1.3. Türbinler Arası Mesafeler... 4 Tablo 1.4. Đdari Bina Koordinatları... 4 Tablo 1.5. Şalt Trafo Merkezi Koordinatları... 4 Tablo 1.6. Đnşaat Aşamasında Kullanılacak Ekipman ve Güçleri... 4 Tablo 1.7. Türbin Özellikleri... 7 Tablo 1.8. Üniteler ve Yaklaşık Hafriyat Miktarları Tablo 1.9. Üniteler ve Yaklaşık Hafriyat Miktarları Tablo Üniteler ve Yaklaşık Hafriyat Miktarları Tablo Pasa Stok Sahasının Türbinlere Olan Uzaklığı Tablo Toz Emisyon Faktörleri ve Emisyon Oluşumu Tablo Đnşaat Aşamasında Kullanılan Yakıt Harcamaları Tablo Dizel Araçlardan Yayılan Kirlenme Faktörleri Tablo Araçlardan Kaynaklanması Beklenen Kirletici Değerler Tablo Kullanılacak Araçlar ve Gürültü Seviyeleri Tablo Gürültü Düzeyinin Mesafeye Göre Dağılımı Tablo Alt Montaj Çalışmalarında Kullanılacak Makine ve Ekipman Özellikleri Tablo Üst Montaj Çalışmalarında Kullanılacak Makine ve Ekipman Özellikleri Tablo Gürültü Düzeyinin Mesafeye Göre Dağılımı Tablo Kullanılacak Araçlar ve Gürültü Seviyeleri Tablo Gürültü Düzeyinin Mesafeye Göre Dağılımı Tablo Kansere Sebebiyet Vermesi Muhtemel Faktörlerin Bağıl Riskleri Tablo Elektrikli Ev Aletlerinin Manyetik Alan Şiddetleri Tablo /60 Hz. Elektrik ve Manyetik Alanlar Đçin Sınır Değerler Tablo Üniteler ve Yaklaşık Hafriyat Miktarları Tablo Üniteler ve Yaklaşık Hafriyat Miktarları Tablo Pasa Stok Sahasının Türbinlere Olan Uzaklığı Tablo Toz Emisyon Faktörleri ve Emisyon Oluşumu Tablo Đnşaat Aşamasında Kullanılan Yakıt Harcamaları Tablo Dizel Araçlardan Yayılan Kirlenme Faktörleri Tablo Araçlardan Kaynaklanması Beklenen Kirletici Değerler Tablo Proje Çevresinde Bulunan Dereler Tablo.2.1. Proje Çevresinde Bulunan Dereler Tablo.2.2. Arazi Dağılımı Tablo 2.3. Ortalama Rüzgar Hızı(m/s).(Meteoroloji Bölge Müdürlüğü 2004) Tablo.2.4. Basınç Değerler. (Meteoroloji Bölge Müdürlüğü 2004) Tablo.2.5. Ortalama Buhar Basıncı. (Meteoroloji Bölge Müdürlüğü 2004) Tablo.3.1. Enerji Kaynakları ve Tükenme Süreleri Tablo.4.1. Üniteler ve Yaklaşık Hafriyat Miktarları Tablo.4.2. Pasa Stok Sahasının Türbinlere Olan Uzaklığı Tablo 4.3. Toz Emisyon Faktörleri ve Emisyon Oluşumu Tablo 4.4. Đnşaat Aşamasında Kullanılan Yakıt Harcamaları Tablo 4.5. Dizel Araçlardan Yayılan Kirlenme Faktörleri Tablo 4.6. Araçlardan Kaynaklanması Beklenen Kirletici Değerler

7 ŞEKĐLLER DĐZĐNĐ Şekil 1.1. Proje Đş Akım Şeması... 1 Şekil 1.2. Rüzgar Türbininin Temel Elemanları Şekil 1.3. Rüzgar Enerji Santralinin Temel Elemanları... 9 Şekil 1.4. Gürültü Düzeyinin Mesafeye Göre Dağılımı (dba) Şekil 1.5. Gürültü Düzeyinin Mesafeye Göre Dağılımı (dba) Şekil 1.6. Gürültü Düzeyinin Mesafeye Göre Dağılımı (dba) Şekil 1.7. Đzleme Programı ve Acil Müdahale Planı Şekil 2.1. Đstanbul Đlinde Ormanların Dağılımı Şekil 2.2. Đstanbul Đli Toplam Orman Alanı Şekil 2.3. Đstanbul Đli Toplam Orman Adedi Şekil 2.4. Arazi Dağılımı Şekil 2.5. Ortalama Rüzgar Hızları(m/s) ve Yönleri Şekil 2.6. Ortalama Yıllık Bağıl Nem (%) Şekil 2.7. Yıllık Ortalama Sıcaklık Miktarları Şekil 3.1. Türkiye Enerji Atlası

8 BORA RÜZGAR ELEKTRĐK ÜRETĐM BÖLÜM I ĐSTANBUL ĐLĐ SĐLĐVRĐ ĐLÇESĐ ÇANTA MEVKĐĐ HAKSER MADENCĐLĐK OCAK

9 Proje Alanının Fotoğrafları 9

10 10

11 11

12 1.PROJENĐN ÖZELLĐKLERĐ 1.a.1. Projenin Đş Akım Şeması Đdari Bina Yapımı Şalt Trafo Merkezi Yapımı TOZ EMĐSYONU GÖRÜNTÜ KĐRLĐLĐĞĐ ATIK YAĞ OLUŞUMU PROJE KAPSAMINDAKĐ YAPILARIN ĐNŞAATI TÜRBĐN Rüzgar Türbini Yapımı Enerji Đletim Hattı Yapımı TOZ EMĐSYONU GÜRÜLTÜ KĐRLĐLĐĞĐ MANYETĐK VE ELEKTROMANYETĐK KĐRLĐLĐK ŞALT VE TRAFO MERKEZĐ ENERJĐ ĐLETĐM HATTI TRAFO MERKEZĐ Şekil 1.1.Proje Đş Akım Şeması Proje Alanı ve Etki Alanı: Rüzgar Türbinleri; Sivri Tepe, Kızıltoprak Sırtı, Çantatunba Tepesi, Karaköy Tepesi ve Semercigölü Sırtında kurulması planlanmaktadır. Rüzgar Enerji Santraline en yakın yerleşimler ise; Çantatunba Tepesindeki türbinin Doğu Kuzeydoğusunda 650 m mesafede bulunan Çanta ve Karaköy Tepesinde bulunan türbinlerin Batısında 1350 m mesafede bulunan Değirmendir. 1.a.2. Projenin Kapasitesi Đstanbul Đli, Silivri Đlçesi, Çanta Mevkii, F.20.D1-D4 paftalarda yer alan Proje; BORA RÜZGAR ELEKTRĐK ÜRETĐM SAN. ve TĐC. A.Ş. tarafından kurulacak olan 12

13 Rüzgar Enerji Santrali Tesisini kapsamaktadır. Rüzgar enerji santrali 20 adet rüzgar türbininden oluşmaktadır ve kapasitesi 50 MW tır(türbin gücü 2,5 MW). Kurulması planlanan türbin tipi; GE ENERGY (2,5/100-50&60 Hz) dir. Kurulması planlanan rüzgar türbinleri yatay eksenlidir. Yıllık öngörülen üretim miktarı yaklaşık kwh/yıldır. Proje kapsamında rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi elde edilmesi planlanmaktadır. Proje için EPDK ya 49 yıllık lisans başvurusu yapılmıştır. Proje tamamlanma süresi 36 ay (Đnşaat öncesi dönem 8 ay, Đnşaat dönemi için 36 ay) olarak öngörülmüştür. Proje ömrü de; 49 yıl(lisans süresi kadar) olarak planlanmaktadır. Proje sahasının bir kısmı şahsa ait arazi ve bir kısmı da maliye hazinesidir. Proje ile ilgili olarak; B.62.0.EPĐ\10.30.\8239 sayılı ve tarihli Çanta RES Üretim Lisansı Başvurusu Onay Belgesi eklerde sunulmuştur. Rüzgar Enerji Santralinin kurulacağı Đstanbul ili, Silivri Đlçesi, Çanta mevkiinin, proje için yeterli rüzgar yapısına sahip olduğu yapılan ön araştırmalarda görülmüştür. Proje ile ilgili iş termin planı ekler bölümünde sunulmuştur. Rüzgar enerjisinden elektrik üretiminin diğer elektik elde etme yöntemlerine göre avantajları ve dezavantajları(çevresel etki olarak) aşağıda tablo şeklinde verilmiştir. Çevresel Etki Türleri Katı Atıklar- Toprak Kirliliği Gaz Atıklar- Hava Kirliliği Sıvı Atıklar-Su Kirliliği Arazi-Doğa Görünümü Bozulması Görsel Kirlilik Tarımsal Üretim Tablo 1.1. Enerji Üretiminde Kullanılan Seçeneklerin Çevresel Etkileri. Enerji Üretiminde Kullanılan Seçeneklerin Çevresel Etkileri Fosil Yakıtlı Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Santraller Nükleer Hidrolik (Termik Santraller Santraller Güneş Rüzgar Jeotermal Biyokütle Santraller) Kömür Depolama ve kül-cüruf atıkları Baca gazlarının toksin etkisi ve yüksek SO 2 emisyonları Termik Santral soğutma sularının canlılara etkisi Yanlış arazi kullanımı ve depolama Ocak üretim çalışmaları nedeniyle doğal görünüm bozulması Radyoaktivite içeren her türlü atık Ksenon, Kripton ve iyot gibi maddeler Soğutma suyuna karışan radyoaktif maddeler Bitki örtüsü ve ekolojik dengenin zarara uğraması Radyoaktif uçucuların canlılara önemli zararı Baraj çevresinde düzenlemeler gereklidir Baraj gölü yüzeyindeki buharlaşmada artış Ağaçlandırma ve balıkçılığa olumlu katkı Rezervuar alanındaki olumsuz değişmeler ve deprem çekincesi Çoraklaşma, tuzlanma, parazitlerde artış. Tarıma olumlu katkısı Katı atığı yok Gaz atığı yok Sıvı atığı yok Arazi kullanımı yok Etkisi yok Katı atığı yok Gaz atığı yok Sıvı atığı yok Geniş arazi kullanımı Gürültü, görselestetik etkiler Katı atığı yok Zararsız su buharı Sıcak suyun olumsuz etkileri gideriliyor Sıcak su civarında olumlu çevre gelişmesi Tarımsal sulamaya olumsuz etkiler çok düşük Yakılan çöp ve benzeri atıkları Yakılan malzemeden çıkan gazlar Depolanan kalıntıların yeraltısuyuna etkileri Plansız ağaç kesimi-çöp depolama alanlarının olumsuz etkileri Çöp ve kütle depolama/ yakılma dumanları Renk Açıklama Zararlı Kısmen Zararlı Zararsız Çevre Etkisi Renk Olarak Önlemlerden sonraki etki Renk olarak (Kaynak: Ekoloji Magazin(doğa, çevre ve kültür dergisi.) Sayı: 18 Nisan-Haziran 20008) 1.a.3.Projenin Kapladığı Alan Đstanbul Đli, Silivri Đlçesi, Çanta Mevkii, F.20.D1-D4 paftalarda yer alan Proje; BORA RÜZGAR ELEKTRĐK ÜRETĐM SAN. ve TĐC. A.Ş. tarafından kurulacak olan Rüzgar Enerji Santrali Tesisini kapsamaktadır. Rüzgar enerji santrali 20 adet rüzgar türbininden oluşmaktadır ve kapasitesi 50 MW tır. (Türbin gücü 2,5 MW). Kurulması Hücre Çevre Etkilerinin açılımı 13

14 planlanan türbin tipi; GE ENERGY (2,5/100-50&60 Hz) dir. Kurulması planlanan rüzgar türbinleri yatay eksenlidir. Proje sahasının bir kısmı şahsa ait arazi ve bir kısmı da maliye hazinesidir. Kurulacak olan bu 20 türbin, şalt trafo merkezi ve idari bina koordinatları aşağıda verilmiştir. 20 Türbin numaralandırılarak ekler bölümünde haritalar kısmında 1/ ölçekli harita üzerinde verilmiştir. Türbinlerin, şalt trafo merkezi ve idari binaların mülkiyet durumları da aşağıda açıklanmıştır. Ayrıca mülkiyete ilişkin belgelerde ekler bölümünde sunulmuştur. Enerji Đletim Hattı; Rüzgar türbinlerinin montajından sonra yapılacak olup, ayrı bir şekilde tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilecektir. Daha sonra kurulacak olan enerji iletim hattı ile ilgili olarak tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 46. madde hükümlerine aynen uyulacağını taahhüt ederiz. Proje kapsamında inşa edilecek Türbinler, Đdari Bina ve Şalt Trafo Merkezi Koordinatları aşağıda verilmiştir. Tablo 1.2. Rüzgar Türbinlerinin Koordinatları ve Mülkiyet Durumları. RÜZGAR TÜRBĐNLERĐNĐN KOORDĐNATLARI VE MÜLKĐYET DURUMLARI Nokta No Y (Sağa) X (Yukarı) Mülkiyet Durumu Parsel Numarası T , ,000 Mera 4884 T , ,000 Mera 4884 T , ,000 Mera 4884 T , ,000 Mera 4884 T , ,000 Şahıs 6318 T , ,000 Şahıs 6318 T , ,000 Şahıs 6240 T , ,000 Şahıs 6242 T , ,000 Şahıs 6235 T , ,000 Şahıs 1306 T , ,000 Şahıs 4966 T , ,000 Mera 4556 T , ,000 Mera 4885 T , ,000 Mera 4886 T , ,000 Şahıs 3582 T , ,000 Şahıs 4704 T , ,000 Şahıs 4689 T , ,000 Şahıs 3946 T , ,000 Şahıs 3950 T , ,000 Şahıs 3972 Kurulması planlanan her bir türbin için (10 m x 10 m) 100 m 2 alan kullanılacaktır. Türbinlerin birbirine olan uzaklıkları aşağıda tablo şeklinde verilmiştir. Her bir türbinin merkez yüksekliği 80 m olarak inşa edilmesi planlanmaktadır. Dolayısıyla türbinler için ayrı ayrı liste şeklinde türbin yüksekliği verilmesine gerek duyulmamıştır. Kurulması planlanan idari bina ve şalt trafo merkezleri ise şahsa ait arazilerdir. 14

15 Tablo 1.3. Türbinler Arası Mesafeler TÜRBĐNLER ARASI MESAFE Türbin No Uzaklık 1. ve 2. Türbin 260 m 2. ve 3. Türbin 295 m 3. ve 4. Türbin 270 m 4. ve 5. Türbin 1425 m 5. ve 6. Türbin 405 m 6. ve 7. Türbin 276 m 7. ve 8. Türbin 290 m 8. ve 9. Türbin 299 m 9. ve 10. Türbin 310 m 10. ve 11. Türbin 750 m 11. ve 12. Türbin 278 m 12. ve 13. Türbin 351 m 13. ve 14. Türbin 340 m 14. ve 15. Türbin 310 m 15. ve 16. Türbin 1680 m 16. ve 17. Türbin 274 m 17. ve 18. Türbin 495 m 18. ve 19. Türbin 246 m 19. ve 20. Türbin 254 m Tablo 1.4. Đdari Bina Koordinatları ĐDARĐ BĐNA KOORDĐNATLARI( 350 m 2 ) Nokta No Y(sağa) X(yukarı) Đ , ,415 Đ , ,415 Đ , ,455 Đ , ,455 Tablo 1.5. Şalt Trafo Merkezi Koordinatları ŞALT TRAFO KOORDĐNATLARI( 150 m 2 ) Nokta No Y(sağa) X(yukarı) Ş , ,295 Ş , ,295 Ş , ,455 Ş , ,455 1.a.4. Projenin Üretim Teknolojisi Tablo 1.6. Đnşaat Aşamasında Kullanılacak Ekipman ve Güçleri Kullanılacak Ekipman Adı Gücü (BG-KW) Back Hou Paletli Kepçe 160 Kompresör 150 Kamyon (Damperli) 150 Lastik Tekerlekli Yükleyici

16 Đşletme aşamasında ise Rüzgar Türbinleri, Şalt Trafo Merkezi ve Đdari Bina dışında hiçbir alet ve ekipman sürekli olarak kullanılmayacaktır. Çanta Rüzgar Enerji Santralinin toplam kurulu gücü 50 MW( kw) olarak planlanmaktadır. Bu kapasitedeki kurulu güç; 1 adet türbin gücü 2,5 MW (2.500 kw) olan 20 adet rüzgar türbininin çalışmasıyla sağlanacaktır. Rüzgar türbinlerinden sağlanan elektrik enerjisi Şalt Trafo Merkezinde toplanacak, buradan da iletim hattı ile Silivri Trafo Merkezine iletilecektir. Silivri Trafo Merkezinin gerilim seviyesi OG baradır. OG Bara; orta gerilimli şalt sistemidir. Aynı gerilim ve frekanstaki elektrik enerjisinin toplandığı ve dağıtıldığı sistemdir. Bara; elektrik enerjisinin kontrol ve kumanda edilmesinde kullanılan ünitelerin birbiriyle irtibatını sağlayan sistemdir. Bara malzemeleri Alüminyum ve Bakır olmak üzere değişik metallerden yapılır. Rüzgar Türbinleri, rüzgardaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Bir rüzgar türbini genel olarak kule, jeneratör, hız dönüştürücüleri(dişli kutusu), elektrik-elektronik elemanlar ve pervaneden oluşur. Rüzgarın kinetik enerjisi rotorda mekanik enerjiye çevrilir. Rotor milinin devir hareketi hızlandırılarak gövdedeki jeneratöre aktarılır. Jeneratörden elde edilen elektrik enerjisi aküler vasıtasıyla depolanarak veya doğrudan alıcılara ulaştırılır. Proje kapsamındaki teknik bilgiler aşağıdaki gibidir; Rüzgar enerjisinin kaynağı güneştir. Güneşin, yer yüzeyini ve atmosferi farklı derecede ısıtmasından hava akımı ve rüzgar oluşur. Dünya yüzeyinde oluşan güneş enerjisinin yalnızca küçük bir bölümü rüzgar enerjisine çevrilir. Rüzgar enerjisi en ucuz yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Son yıllarda yeni ve çevreyi daha az kirleten termik santrallerle rekabet edebilir düzeye gelmiştir. Rüzgar enerjisinin özellikleri genel olarak aşağıda verilmiştir: 1. Atmosferde bol ve serbest olarak bulunur. 2. Yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır. 3. Enerjisi hızının küpü ile orantılıdır. 4. Yoğunluğu düşüktür. 5. Enerjinin depolanması, başka bir enerjiye çevrilmesi ile mümkündür. Rüzgar türbinleri, rüzgardaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonrada elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Bir rüzgar türbini genel olarak kule, jeneratör, hız dönüştürücüleri(dişli kutusu), elektrik-elektronik elemanlar ve pervaneden oluşur. Rüzgar-elektrik sistemlerinde rüzgardan alınabilen güçten elektriksel güç çıkışına kadar olan tüm dönüşüm verimi % aralığındadır. Rüzgar Enerjisi Santralinin temel özellikleri aşağıda sıralanmıştır: Modern rüzgar türbinleri 2-3 kanatlıdır. Kanat çapları ortalama 40 m dir. Belli bir zaman aralığında rüzgar hızı sabit değildir. Ancak, şebekeye enerji rüzgar jeneratörü ve kanat özellikleri ile yaklaşık sabit olarak verilir. En ekonomik rüzgar santrali 100 MW civarında kapasiteye sahip olur. Enerji üretimi rüzgar hızının küpüne ve kanatların süpürme alanına bağlıdır. Çoğu türbinin ömrü en az 20 yıldır. Her bir türbin bilgisayar sistemi ile kontrol edilebilir. Türbin güçleri birkaç kw dan birkaç MW a kadar değişebilir. 16

17 Rüzgar türbinleri karaya kurulduğu gibi, denizlere de kurulabilmektedir. Elektrik enerjisi elde etmek için kullanılan rüzgar türbinleri, bir, iki veya üç kanadı olan yüksek hızda çalışan makinelerdir. Yüksek hızda çalışma nedenleri; Eşit çaptaki yüksek hızlı bir rüzgar türbini düşük hızlı türbinden daha hafif, dolayısıyla daha ucuzdur. Dönme hızları yüksek olduğu için gerekli çevrim oranı daha düşüktür. Bu nedenle dişli kutusu daha hafiftir. Elektrik jeneratörlerinin çalışmaya geçmesi için gerekli basınç torku küçüktür. Hızlı bir rüzgar rotorunun başlatma torku çok küçük de olsa, jeneratörü kolaylıkla harekete geçirir. Dolayısıyla yüksek hızlı rüzgar türbinleri bu kullanım için son derece uygundur. Rüzgar enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümünün bir çok avantajı vardır. Bu avantajların en önemli üç tanesi şunlardır: Jeneratör çok geniş bir alan üzerinde yüksek verimlilik, güvenirlik ve çok az bakım ihtiyacı ile tasarımlanabilir. Üretilen enerji kullanım noktasına, diğer kaynaklara göre daha yüksek verimle ve daha düşük maliyetle iletilebilir. Elektrik enerjisi diğer formlara daha kolay getirilebilir, modüle edilebilir veya çevrilebilir. (Kaynak:http//www.brinkster.com/gezgini/konular.asp?ad_id=34&ad_category_id=&search=&) 17

18 Tablo.1.7. Türbin Özellikleri TÜRBĐN ANLAYIŞI DEĞĐŞEN HIZDA TEK PERVANE DÜZENĐ Nominal üretim kw (2,5 MW) Pervane çapı 90 m Merkez yüksekliği 80 m Pervane tipi Aktif pervane düzeni ile rüzgara karşı Pervane sayısı 3 Pervane alanı m 2 Dönme hızı 16,1 rpm Dönme yönü Saat yönünde Yönelme Rüzgara karşı Kanat uzunluğu 44 m Kanat sayısı 3 Hup (göbek) Tipi SG Dökme Demir Ağırlık Kg Pervane kanadı Malzemesi Epoksi ile desteklenmiş cam elyaf ve karbon elyaf Kanat bağlantısı Çelik Uzunluk 44 m Yıldırım detektörü Sinyal Optik Analog Jeneratör Gücü 2,5 MW Tipi Đkiz beslemeli asenkron jeneratör Voltaj VAC Frekans 50 Hz Trafo Gücü kva Yüksek voltaj 10-33,0 kv Düşük voltaj V Uzunluğu mm Genişliği mm Yüksekliği mm Maksimum Ağırlık Kg Vites kutusu Tipi 1 helezonlu kademe + 2 planet kademe Tip No EF901 Uzunluk mm Çapı mm Maksimum Ağırlık Kg 18

19 Şekil.1.2. Rüzgar Türbininin Temel Elemanları. 1- oil cooler : yağ(yakıt) soğutucu 2- water cooler of generator : jeneratör soğutucusu 3- high votgate transformer : yüksek voltaj transformatörü 4- ultrasonic wind sensor : ultrasonik rüzgar sensörü 5- VMP-Top controller with converter : dönüştürücü bağlama denetimi 6- optispeed TM generator : optispeed TM jeneratör 7- service crane : servis vinci 8- yaw gears : bileşik disk bağlaşımı 9- gearbox : dişil kutusu 10- mechanical disc brake : mekanik disk fren 11- machine foundation : makine temeli 12- blade bearing : kanat açısı 13- blade hub : kanat(pervane) göbeği 14- blade : pervane kanadı 15- pitch cylinder : silindir perdesi 16- hub controller : kontrol göbeği 19

20 pervane rotor jeneratör kuyruk kule Şalt ve Trafo Merkezi Enerji Đletim Hattı Trafo Merkezi Şekil.1.3. Rüzgar Enerji Santralinin Temel Elemanları. Çanta Rüzgar Enerji Santralinde her bir türbin için bir step-up trafo (voltaj yükselten transformatör) (0,69/34,5 kv) düşünülmektedir. Şalt Trafo Merkezinden 34,5 kv luk iletim hattıyla, elektrik enerjisi MVA 34,5/154 kv luk yükseltici trafo ile 154 kv a yükseltilerek iletim hattı ile Silivri Trafo Merkezine bağlanacaktır. Rüzgar Türbinleri: Rüzgar türbinleri diğer türbinler gibi lineer olarak hareket eden akışkanın(hava) hareketini rotasyonel harekete dönüştürürler. Yani rüzgarın kinetik enerjisini rotasyonel mekanik enerjiye çevirirler. Elde edilen bu mekanik enerji türbin içindeki alternatör vasıtası ile elektrik enerjisine çevrilir. Bir rüzgar santralinde bütün türbinlerin ürettiği enerji tek bir noktaya iletilir(şalt tesisi), oradan da gerilimi ayarlanarak şebekeye verilir. Rüzgar Türbini Đç yapısı : Söz konusu proje kapsamında kullanılacak olan türbinler 2,5 MW gücünde türbinler olup, pervane çapı 90 m olarak düzenlenmiştir. Optitip TM ve Optispeed TM özelliği sayesinde rüzgar hızı dalgalanmalarındaki enerjiden faydalanmaya ve çok yüksek rüzgar hızlarında sabit enerji üretimine olanak sağlar. Aynı zamanda bu özellikleri sayesinde türbin gürültü emisyonu da minimum düzeye indirilir. 20

21 Motor-Motor Yeri (Nacelle) : Motor yeri, rüzgar türbinin dişli kutusu ve elektrik jeneratörü dahil kilit parçalarını içerir. Kaplaması fiber glastan yapılmış olup, üst kısımda çatıya açılan bir çıkışı bulunmaktadır, buradan çatıya ve rüzgar sensörlerine ulaşılabilmektedir. Makine Temeli (Bedplate) : Nacelle(motor-makine yeri) bölümünün ön kısmı enerji üretim ekipmanlarının temel yapısıdır, buradan pervanedeki güç(dönme ve diğer güçleri) eğim mekanizmasından (yaw system) kuleye iletilir. Dökme çelikten yapılmıştır. Nacelle(motor-makine yeri) kaplaması bu çeliğe bağlıdır. Bu kısım dökme çelik ve kirişten oluşmaktadır. Dökme çelik kısım ana dişli ve jeneratör için temel oluşturmaktadır. Alt kısım ise eğim mekanizmasına, vinç kirişleri ise üst çeliğe bağlantılıdır. 900 kg lık Güvenli Çalışma Yükü (GÇY) servis vinci Nacelle bağlantılıdır. Vinç tek sistem çelik halatlıdır. Eğer taşınacak herhangi bir yük GÇY değerinden fazla ise vinç 1.600/ kg GÇY seviyesine kadar güçlendirilebilir. Güçlendirilmiş vinç vites kutusu ve jeneratör gibi ağır parçaların yukarı çıkarılmasında veya aşağı indirilmesinde kullanılabilir. Vites Kutusu : Görevi pervanedeki torku(dönme kuvveti) jeneratöre iletmektir. Vites ünitesi çok kademeli uzay sistemli + 1 kademeli destek dişliden oluşur. Vites kutusu kaplaması makine temeline civatalanmıştır. Düşük hız giriş şaftı direk vites kutusu göbeğine geleneksel ana şaft bağlantısı olmadan bağlanmıştır. Vites kutusu yağlama sistemi ise ekli yağ deposu olmaksızın, sıkıştırılmış besleme şeklindedir. Eğim Mekanizması (yaw system) : Eğim mekanizması sürtünme esaslı düz yatak sistemine göre yapılmıştır. Motor fren mekanizmalı 6 adet elektriksel eğim dişlisi Nacelle(motor-makine yeri) nin kule üzerinde dönmesine izin verir. Bu mekanizma türbin nacelleden güçlerin kuleye transfer edilmesini sağlar. Fren Sistemi : Türbin kanatları tam durdurma şeklinde frenlenebilir. Ayrıca eğim silindirleri de devreye girerek fren güvenliği arttırılır. Bunun yanı sıra ana dişli yüksek hız şaftına bağlantılı hidrolik disk kampanaları da mevcuttur. Disk freni sistemi 3 hidrolik kampanadan oluşmuştur ve acil/durum bakım freni olarak kullanılır. Bu sistem türbin içinde bulunan acil durum durdurma düğmesine basılarak aktive edilir. 21

22 Jeneratör : Elektrik jeneratörü, ikiz beslemeli asenkron jeneratördür ve su soğutmalıdır. Trafo : Güç arttırıcı trafo nacelle(motor-makine yeri) de arka tarafta ayrı bir bölmededir. Trafo rüzgar türbini için özel olarak dizayn edilmiş 3-fazlı dökme reçineli kuru tip trafodur. Trafo sarmalları yüksek voltaj tarafında delta bağlantılı, düşük gerilim tarafında ise yıldız bağlantılıdır. Trafo bölmesi ark sensörleri ile donatılmıştır. Soğutma ve Havalandırma Ünitesi : Eğer motor-makine yeri iç sıcaklığı belli seviyeyi geçerse havalandırma vanaları açılır. Fan motoru devreye girerek iç sıcaklığı düşürür. Dişli yağlama ünitesi, jeneratör soğutma suyu ve Opstispeed TM ünitesi ayrı bir hava giriş sistemi ile ayrı su/hava soğutma sistemi ile soğutulur. Su soğutucuları diğer ekipmanlardan termal olarak izole edilmiştir. Ayrı bir fanda trafo soğutmasında kullanılır. Isı eşanjör sistemi motor-makine yerinin üst arka kısmında ayrı bir bölmededir. Pervane/Kasnak (N90) : Göbek (Hub) : Direkt olarak vites kutusunun üstüne monte edilmiştir, bu sayede rüzgar türbinlerinde geleneksel olarak kullanılan ve rüzgar gücünü vites/dişli kutusu üzerinde jeneratöre ileten ana şaft kullanılmamaktadır. Eğim/açı ayarlaması : Türbinler Optitip TM adı verilen mikro-işlemci eğim/açı kontrolörleri ile donatılmıştır. Hakim rüzgar koşullarına göre kanatlar sürekli olarak en verimli açıya otomatik olarak ayarlanmaktadır. Eğim/açı mekanizması göbek içine yerleştirilmiştir. Kanatlardaki gerekli eğim değişimleri her kanatta ayrı ayrı bulunan hidrolik silindirler sayesinde yapılmaktadır. Her bir kanat 95 açıya kadar dönebilmektedir. Hidrolikler : Hidrolik sistem göbek içersindeki eğim/açı mekanizması için hidrolik güç üretir. Herhangi bir sızma veya bozulma durumunda yedek akümülatör sistemi kanatların açılandırılması için yeterli gücü üretir ve türbini durdurur. Göbek içersindeki toplama sistemi yağ sızmasını ve etrafa dağılmasını önler. 22

23 Kanatlar : Pervaneler epoksi ile desteklenmiş cam elyaf ve karbon elyaftan yapılmıştır. Her kanat ana desteğe bağlanmış iki adet kanat kabuğundan oluşur. Kanatlar optimum enerji üretimini minimum gürültüde yapacak en hafif malzemeden tasarlanarak yapılmıştır. Her kanatta, kanat üstünde bulunan yıldırım alıcıları ve kanat içersinde bulunan bakır iletken kablolardan oluşan yıldırımdan korunma sistemi vardır. Elektrik Kontrol Ünitesi : Elektronik kontrol ünitesi, rüzgar türbinlerinin durumunu sürekli izleyen ve eğim mekanizmasını kontrol eden bir bilgisayar içerir. Bir arıza halinde(örneğin, dişli kutusu veya jeneratörün fazla ısınması vb.) rüzgar türbinini otomatik olarak durdurur ve telefon modem hattı vasıtası ile türbin operatörü bilgisayarına uyarı verir. Đzleme Ünitesi : Sensörler : Türbin enerji üretimi ve kontrol datası aşağıda listelenen sensörlerden sağlanır. Hava Durumu : Rüzgar yönü, rüzgar hızı ve sıcaklık Ekipman Durumu : Sıcaklık, yağ seviyesi ve basıncı, soğutma suyu seviyesi Kasnak Hareketleri : Hız ve eğim açı detektörleri Yapısal : titreşimler, yıldırım detektörleri Güç Bağlantısı : Aktif güç, reaktif güç, voltaj, akım, frekans Sensör Özellikleri : Ultrasonik Rüzgar Sensörü : Rüzgar ölçümlerinin güvenirliğini ve hassasiyetini arttırmak için Nacelle da (motor-makine yeri) iki adet yedekli ultasonik rüzgar sensörü bulunmaktadır. Rüzgar yönü ve rüzgar hızı ölçen bu sensörler kendi kendini test edebilmektedir, eğer sinyal hatalı ise türbin güvenli duruma geçmektedir. Sensörler Nacelle(motor-makine yeri) ın üstünde yerleştirilmiş ve yıldırıma karşı korunaklıdır. Duman Detektörleri: Kule ve Nacelle de optik duman algılayıcıları vardır. Duman algılanırsa uzaktan kumanda sistemi ile alarm gönderilmekte ve şalter aktive edilmektedir. Bu algılayıcılar kendi kendine kontrollüdür. Algılayıcılar bozulursa kontrol sistemine uyarı göndermektedir. Yıldırım Detektörleri : Yıldırım detektörleri her kanatta mevcuttur. 23

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ TEKNOLOJİSİ

RÜZGAR ENERJİSİ TEKNOLOJİSİ RÜZGAR ENERJİSİ TEKNOLOJİSİ RÜZGAR ENERJİSİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Günümüzde kullanımı ve teknolojisi en hızlı gelişme gösteren yenilenebilir enerji kaynağı rüzgar enerjisidir. Rüzgar türbin teknolojisindeki

Detaylı

Isı ile emk elde etmek

Isı ile emk elde etmek ELEKTRİK ÜRETİMİ Isı ile emk elde etmek İki farklı iletkenin birer uçları birbirine kaynak edilir ya da sıkıca birbirine bağlanır. boşta kalan uçlarına hassas bir voltmetre bağlanır ve birleştirdiğimiz

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

Elektrik. Rüzgardan ve Sudan Elektrik eldesinde Kullanılan Sistemler

Elektrik. Rüzgardan ve Sudan Elektrik eldesinde Kullanılan Sistemler Elektrik Rüzgardan ve Sudan Elektrik eldesinde Kullanılan Sistemler Rüzgar enerjisi değişime uğramış güneş enerjisidir: Güneş enerjisinin karalan, denizleri ve atmosferi her yerde özdeş ısıtmamasından

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES

Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES Modüler Hibrit Enerji istasyonu (MOHES) Sivil ve Askeri Endüstrinin bir çok alanında şebeke elektriğinden veya petrol kaynaklı diğer enerji kaynaklarından istifade

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

Enerjinin varlığını cisimler üzerine olan etkileri ile algılayabiliriz. Isınan suyun sıcaklığının artması, Gerilen bir yayın şekil değiştirmesi gibi,

Enerjinin varlığını cisimler üzerine olan etkileri ile algılayabiliriz. Isınan suyun sıcaklığının artması, Gerilen bir yayın şekil değiştirmesi gibi, ENERJİ SANTRALLERİ Enerji Enerji soyut bir kavramdır. Doğrudan ölçülemeyen bir değer olup fiziksel bir sistemin durumunu değiştirmek için yapılması gereken iş yoluyla bulunabilir. Enerjinin varlığını cisimler

Detaylı

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce İÇERİK Enerji Kaynakları HES Faaliyetlerinin Aşamaları Düzce İlindeki HES Faaliyetleri Karşılaşılan Çevresel Sorunlar Çözüm

Detaylı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı İstanbul, Kasım 2014 Son 10 Yılda Gelinen Nokta(2003-2013) Elektrik tüketimi yaklaşık 2 kat artışla 245 milyar

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

Rüzgar Enerjisinin Kullanım Alanları

Rüzgar Enerjisinin Kullanım Alanları Güneşten gelen ışınlar dünya atmosferinde ısınmaya neden olmaktadır. Isınarak yoğunluğu azalan hava yükselmekte, bu havanın yerini soğuk hava doldurmaktadır. Bu hava akımı dünyanın kendi etrafında dönme

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

KÜTLE ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. BAĞARASI RES (72 MW) PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI

KÜTLE ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. BAĞARASI RES (72 MW) PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI KÜTLE ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. BAĞARASI RES (72 MW) PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Yığıntaş Tepe, Söğütoluk Tepe, Terzibağı Tepe, Mirektaş Tepe, Esentepe Yaylası

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

ÜLKEMİZDE RÜZGAR ENERJİ BAŞVURULARI GEREKÇE, USUL VE BAZI GERÇEKLER. Burak Tevfik DOĞAN, Uğur AKBULUT, Olcay KINCAY

ÜLKEMİZDE RÜZGAR ENERJİ BAŞVURULARI GEREKÇE, USUL VE BAZI GERÇEKLER. Burak Tevfik DOĞAN, Uğur AKBULUT, Olcay KINCAY ÜLKEMİZDE RÜZGAR ENERJİ BAŞVURULARI GEREKÇE, USUL VE BAZI GERÇEKLER Burak Tevfik DOĞAN, Uğur AKBULUT, Olcay KINCAY RÜZGAR Rüzgar nedir? Rüzgarı etkileyen faktörler Türbülans Tepe etkisi Tünel etkisi Rüzgar

Detaylı

YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR

YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR TÜRKİYE RÜZGAR R ENERJİSİ POTANSİYEL YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR RÜZGAR ENERJİSİ VE SANTRALLERİ SEMİNERİ Rahmi Koç Müzesi Konferans Salonu - İstanbul (27 MAYIS 2011) MUSTAFA ÇALIŞKAN Makine Yüksek Mühendisi

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat Hulusi KARA Grup Başkanı Sunum Planı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyelimiz ve Mevcut Durum İzmir ve Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154kV (Hirfanlı-Cihanbeyli)Brş.-KuluTM EİH TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154kV (Hirfanlı Cihanbeyli) Brş.- Kulu TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI ( Ankara- Konya ) ANKARA

Detaylı

JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN TÜRKİYE DE EKİPMAN ÜRETİM İMKANLARI VE BUHAR JET EJEKTÖRLERİ ÜRETİMİ

JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN TÜRKİYE DE EKİPMAN ÜRETİM İMKANLARI VE BUHAR JET EJEKTÖRLERİ ÜRETİMİ JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN TÜRKİYE DE EKİPMAN ÜRETİM İMKANLARI VE BUHAR JET EJEKTÖRLERİ ÜRETİMİ Karbonsan ın fabrikası, Orhangazi Bursa da bulunmaktadır. Karbonsan ın ürün çeşitlerini genel çerçevesiyle

Detaylı

Türbin modeli : LARUS45. Güç: 45 kw. (Maksimum) Kanat çapı: 15,6 m., 3 kanat.

Türbin modeli : LARUS45. Güç: 45 kw. (Maksimum) Kanat çapı: 15,6 m., 3 kanat. TEKNİK BİLGİLER Türbin modeli : LARUS45 Güç: 45 kw. (Maksimum) Kanat çapı: 15,6 m., 3 kanat. Kule : Bakım ve kurulum eğilmesi yapılabilen, hidrolik piston monte edilebilen, galvanizli çelik kule. Yükseklik

Detaylı

DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI. Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA

DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI. Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA İçerik 1. Sisteme Genel Bakış 2. Atık Su Kaynaklı Isı Pompası Isı Değiştiricileri ve Tasarımı 3. Atık Su Isı

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ İŞLETME VE BAKIMI

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ İŞLETME VE BAKIMI 135 RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ İŞLETME VE BAKIMI Levent İSHAK ÖZET Uzun uğraşlardan sonra devreye alınan rüzgar enerji santrallerinde, maksimum verim ve karlılığa ulaşabilmek için yapılması gereken çalışmalar

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

Enerji Kaynakları ENERJİ 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Enerji Kaynakları ENERJİ 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği azami iştir Enerji Kaynakları 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEMEZ ENERJİ

Detaylı

: Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat :10 Söğütözü /ANKARA

: Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat :10 Söğütözü /ANKARA ÇALIK RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. DEMİRCİLİ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI İzmir İli, Urla ilçesi Demircili Akçahisar-Cumaliköy-Gızıligediği mevkii SELİN İNŞAAT TURİZM

Detaylı

Üstün verimlilik. Siemens Rüzgar Türbini SWT-2.3-93. Answers for energy.

Üstün verimlilik. Siemens Rüzgar Türbini SWT-2.3-93. Answers for energy. Üstün verimlilik Siemens Rüzgar bini SWT-2.3-93 Answers for energy. 2 Üstün verimlilik 25 yılı aşkın süredir öncü tasarım ve yapısı ile bu türbin, hem karada hem denizde hemen hemen her tür uygulama için

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4 Akışkanlar ile ilgili temel kavramlar MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4 Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Su,, gaz, buhar gibi kolayca şekillerini değiştirebilen ve dış etkilerin etkisi altında kolayca hareket

Detaylı

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE Bu doküman, Söke Rüzgar Enerji Santrali Projesi nin (Söke RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ M E H M E T A Ş K E R, 2 5. 0 9. 2 0 1 3 I S T A N B U L TÜRKİYE'NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI : Elektrik enerjisi üretmek için yenilenebilir kaynakların kullanımını

Detaylı

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ İsken Sugözü Termik Santrali Adana Türkiye de 200 binin üzerinde iģletme, 70 bin dolayında üretim/sanayi iģletmesi bulunmaktadır. Bunlar arasında; Enerji tesisleri

Detaylı

ED12-REGÜLATÖRLER 2013

ED12-REGÜLATÖRLER 2013 ED12-REGÜLATÖRLER 2013 Regülatörler Şebeke gerilimindeki yükselme düşme gibi dengesizlikleri önleyip gerilim regülasyonu yapan elektriksel cihazlara regülatör denir. Regülatörler elektrik enerjisini içerisindeki

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir.

Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir. DAĞITIM TRAFOLARI Genel Tanımlar Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir. EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ

Detaylı

250 kw Lisanssız Rüzgar Enerji Santral Projesi Teklifi

250 kw Lisanssız Rüzgar Enerji Santral Projesi Teklifi 250 kw Lisanssız Rüzgar Enerji Santral Projesi Teklifi 250kW RÜZGAR ENERJİ TÜRBİN KURULUM TEKLİFİ A. İŞİN KAPSAMI Türbin montajı için gerekli ölçümleri ve planları hazırlanacaktır. Elektrik Üretim Bağlantı

Detaylı

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard.

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Türkiye de Rüzgar Enerjisi Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Akış Ülkemizde rüzgar enerjisi Destekleme Mekanizmaları Lisanslı Elektrik Üretim Tesisleri Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri Ülkemizde Rüzgar

Detaylı

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. -2002- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Amaç 2 Kapsam 2 İKİNCİ BÖLÜM Katı Atıkların Depolanması,

Detaylı

4.3.1.2.1. ENERJİ EKİPMANLARI 1

4.3.1.2.1. ENERJİ EKİPMANLARI 1 4.3.1.2.1. ENERJİ EKİPMANLARI 1 1. Türkiye, enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülkelerden birisidir. Yapılan projeksiyonlar, enerji talep hızının ileride daha da artacağını (2021 yılına kadar

Detaylı

NUR KĐREÇ SAN. TĐC. VE PAZ. LTD. ŞTĐ. Çeşitli Atıkların Kireç Fırınlarında Yakıt Olarak Değerlendirilmesi

NUR KĐREÇ SAN. TĐC. VE PAZ. LTD. ŞTĐ. Çeşitli Atıkların Kireç Fırınlarında Yakıt Olarak Değerlendirilmesi NUR KĐREÇ SAN. TĐC. VE PAZ. LTD. ŞTĐ Çeşitli Atıkların Kireç Fırınlarında Yakıt Olarak Değerlendirilmesi ADANA (2014) KĐREÇ Kireç taşlarının 900 o C-1200 o C de kalsinasyonu ile kireç (CaO) elde edilir.

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

İÇDAŞ BİGA RES PROJESİ BİLGİLENDİRME NOTU

İÇDAŞ BİGA RES PROJESİ BİLGİLENDİRME NOTU İÇDAŞ BİGA RES PROJESİ BİLGİLENDİRME NOTU PROJENİN AMACI Projenin amacı rüzgar enerjisinden elektrik üretmek, ham madde sıkıntısı ve dışa bağımlılığı azaltmak, enerji üretiminde pörtföy çeşitliliği yaratmaktır.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ Ahmet ÇELİK Daire Başkan Yardımcısı 02/ Kasım / 2016 RES İZİNLERİ Orman Kanunu ve Orman Kanununun 17/3 ve 18 İnci Maddelerinin Uygulama

Detaylı

ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY

ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY Çevre ve Denizcilik Mevzuatına Uyum Kıyı Tesisi İşletme İzinleri Kıyıda ve Denizde Uygulama İmar Planları Gemi Atık Proje Raporları ve

Detaylı

YAKIT PİLİ DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAKIT PİLİ DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ LABORATUVARINA ALINACAK DENEY SETLERİ ŞARTNAMELERİ YAKIT PİLİ DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Genel Açıklamalar Deney setindeki tüm parçaların; en az 2(iki) yıl garantisi ve en az

Detaylı

D U M A N K A Y A İ N Ş A A T. Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI

D U M A N K A Y A İ N Ş A A T. Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI Dumankaya Kurtköy Flex Konsept; Bölgede farklılık oluşturacak bir proje, Büyük lobi alanı, Toplantı odaları, Terasta yüzme havuzu, Fitness Center Kafe-Restoran Dumankaya

Detaylı

Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri

Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri 5 Kasım 2015 Ekonomi Bakanlığı 1 Enerji Sektöründe Düzenlenen Teşvik Belgeleri V - 20.06.2012-30.06.2014 Döneminde Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Kaynaklarına

Detaylı

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları Hidroelektrik Enerji Enerji Kaynakları Türkiye de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3.060 kwh düzeylerinde olup, bu miktar kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler ortalamasının çok altındadır. Ülkemizin

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

Tokat İli, Merkez İlçesi Beşören, Saltık, Batmantaş Köyleri

Tokat İli, Merkez İlçesi Beşören, Saltık, Batmantaş Köyleri GRGN YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ (19 Adet türbin 49,4 MW) Tokat İli, Merkez İlçesi Beşören, Saltık, Batmantaş Köyleri Di Mühendislik Müşavirlik Enerji Danışmanlık Çevre Maden

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

SEKTÖR: ENERJİ (TERMİK-KOJENERASYON)

SEKTÖR: ENERJİ (TERMİK-KOJENERASYON) SEKTÖR: ENERJİ (TERMİK-KOJENERASYON) SIRA 1 Afşin-Elbistan A Termik Santralı Rehabilitasyonu ve Baca Gazı Desülfürizasyon Ünitesinin Tesis Edilmesi Projesi EÜAŞ Genel Müdürlüğü Afşin-Elbistan A Termik

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması, Sanayileşmenin

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seralarda Isıtma Sistemlerinin Planlanması Bitki büyümesi ve gelişmesi

Detaylı

Şalt Sahasının Koordinatları N.NO DOĞU KUZEY 1 448662,52 4278735,66 2 448862,52 4278735,66 3 448862,52 4278685,66 4 448662,52 4278685,66

Şalt Sahasının Koordinatları N.NO DOĞU KUZEY 1 448662,52 4278735,66 2 448862,52 4278735,66 3 448862,52 4278685,66 4 448662,52 4278685,66 ÇALIK RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. SARPINCIK RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJE TANITIM DOSYASI İzmir İli, Karaburun ilçesi Haseki-Sarpıncık-Kızılcadağ mevkii SELİN İNŞAAT TURİZM MÜŞAVİRLİK SAN.

Detaylı

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI Mustafa Orçun ÖZTÜRK mustafaozturk@kosbi.org.tr ÖZET Günümüzde fosil yakıtlarının sonunun gelecek olması maliyetlerinin fazla olması ve

Detaylı

MARS ANAHTAR TESLİM RÜZGAR TÜRBİNİ PROJELERİ KENDİ ELEKTRİĞİNİ KENDİN ÜRET! MARS

MARS ANAHTAR TESLİM RÜZGAR TÜRBİNİ PROJELERİ KENDİ ELEKTRİĞİNİ KENDİN ÜRET! MARS KENDi ELEKTRiĞiNi KENDiN ÜRET 9 Temmuz 28 yılında kabul edilen 5784 sayılı kanun ile isteyen herkes 5 kw a kadar sistem kurarak kendi elektriğini üretebilir. Bunun için devletten lisans almaya gerek yoktur.

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154 kv Ilgın TM TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Ilgın TM ÇEVRE YÖNETİM PLANI (KONYA İLİ ) ANKARA AĞUSTOS 2009 1 TEİAŞ 154 kv Ilgın TM BÖLÜM - 1 GENEL İLKELER 2 TEİAŞ 154

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

GÜNE ENERJ PV Sistemleri: PV uygulamaları

GÜNE ENERJ  PV Sistemleri: PV uygulamaları GÜNEŞ ENERJİSİ Güneşin enerjisini üç yolla kullanabiliriz, güneş enerjisi derken bu üçü arasındaki farkı belirtmek önemlidir: 1. Pasif ısı. Güneşten bize doğal olarak ulaşan ısıdır. Bina tasarımında dikkate

Detaylı

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler New Energy, Renewable Energy Mustafa HERDEM Genel Müdür Else Enerji 19.11.2013 Sunum İçeriği

Detaylı

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı!

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Yeni nesil Ventum gazifikasyon kazanları çok sessiz, verimli ve ekonomik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Geniş yanma odası 7 saate kadar ısıtmaya yetecek

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ SEFERİHİSAR ENERJİ A.Ş. SEFERİHİSAR RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ

İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ SEFERİHİSAR ENERJİ A.Ş. SEFERİHİSAR RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ SEFERİHİSAR ENERJİ A.Ş. SEFERİHİSAR RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN ARAŞTIRMA

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

BİRLEŞİK GÜÇ ve ISI SANTRALLERİ

BİRLEŞİK GÜÇ ve ISI SANTRALLERİ BİRLEŞİK GÜÇ ve ISI SANTRALLERİ ENERJİ GİDERLERİNİZİ AZALTMAYA, OPERASYON GELİRLERİNİZİ ARTTIRMAYA, KESİNTİSİZ,TEMİZ ve BAĞIMSIZ KENDİ ENERJİLERİNİZİ SAĞLAMAYA, GELECEĞE HAZIR MISINIZ?... Tres Enerji Üretim

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

HİDROELTRİK SANTARALLERİ

HİDROELTRİK SANTARALLERİ HİDROELTRİK SANTARALLERİ Bir miktar yükseklik kazandırılmış akışkanın(suyun) potansiyel enerjisine hidrolik enerji denir. Bu enerjiyi önce çeşitli düzeneklerle mekanik enerjiye, ordanda elektrik enerjisine

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Sistemleri. (Kojenerasyon) Sedat Akar Makina Mühendisi Topkapı Endüstri, Gn.Md. 04.01.2010 - İstanbul

Sistemleri. (Kojenerasyon) Sedat Akar Makina Mühendisi Topkapı Endüstri, Gn.Md. 04.01.2010 - İstanbul Birleşik ik Isı ve GüçG Sistemleri (Kojenerasyon) Sedat Akar Makina Mühendisi Topkapı Endüstri, Gn.Md. 1 Birleşik ik Isı ve GüçG Sistemi Kojenerasyon- Nedir? En temel ifadeyle ; Elektrik ve Isının aynı

Detaylı

Turkmen Energetika 10-12 EYLÜL 2015 8. ULUSLARARASI ENERJİ, ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ FUARI

Turkmen Energetika 10-12 EYLÜL 2015 8. ULUSLARARASI ENERJİ, ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ FUARI Turkmen Energetika Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary atly halkara sergisi 8. ULUSLARARASI ENERJİ, ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ FUARI 10-12 EYLÜL 2015 Turkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Akıllı Büyüme Eğitime, bilgiye

Detaylı

BİYO ENERJİ İLE ÇALIŞAN İKLİMLENDİRME VE ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ. Çevre dostu teknolojiler

BİYO ENERJİ İLE ÇALIŞAN İKLİMLENDİRME VE ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ. Çevre dostu teknolojiler Çevre dostu teknolojiler Kuruluş yılımız olan 2007 senesi, alarm veren iklim değişimi raporunun Birleşmiş Milletler tarafından açıklanmasının da tarihidir. Aynı zamanda fosil enerji kaynakları miktarının

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU En Direk Soğutma!! İklimlendirme ve soğutma alanında hızla gelişen teknoloji bu alanda arge faaliyetleri yapılmasının önünü açmıştır. Kondanser ve evaparatör sistemlerinin daha efektif hale gelmesi ve

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci Ayşegül KILINÇ MENEKŞE Zonguldak 2014 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI. Ramazan USTA Genel Müdür Yardımcısı

TÜRKİYE NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI. Ramazan USTA Genel Müdür Yardımcısı TÜRKİYE NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI Ramazan USTA Genel Müdür Yardımcısı 27-03-2015 1 Sunum İçeriği YEGM Sorumlulukları ve Enerji Politikalarımız YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ

Detaylı

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Patentli alufer teknolojisi ile yüksek verim, düşük emisyon 1 CompactGas ın (1000-2800) avantajları Hoval CompactGas; konfor,ekonomi, güvenilirlik ve teknik

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012 1/2 İŞİN ADI : Spil Dağı Milli Parkı Alt Yapı Yapım İşi İDARE : Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü YÜKLENİCİ : As İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. İHALE BEDELİ : 11.890.000,00

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

Yeni boyutlar. Siemens Rüzgar Türbini SWT-3.6-107. Answers for energy.

Yeni boyutlar. Siemens Rüzgar Türbini SWT-3.6-107. Answers for energy. Yeni boyutlar Siemens Rüzgar bini SWT-3.6-107 Answers for energy. 2 Yeni boyutlar SWT-3.6-107 rüzgar türbini, Siemens Rüzgar Enerjisi ürün portföyündeki en büyük modellerden biridir. Bu türbin, özel olarak

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

Ürün portföyü. Teknik veriler.

Ürün portföyü. Teknik veriler. Ürün portföyü. Teknik veriler. Senvion rüzgar enerjisi santralleri: Güvenilir bir yatırım. 3.4 kw 3.4 kw çapı 14 m çapı 114 m İster karada, ister açık denizde olsun, durgun veya rüzgarlı ortamlarda, soğuk

Detaylı

Güçlü Atık Parçalama ve Briketleme Presleri

Güçlü Atık Parçalama ve Briketleme Presleri Entsorgungstechnik Güçlü Atık Parçalama ve Briketleme Presleri ekonomik - sağlam - güçlü RB 20-60 SV Briketleme Presleri RB 100-200 S Briketleme Presleri RB 400 RS Briketleme Presleri Teknik Özellikler

Detaylı

ATEX. Radyal. RCEY Serisi Dahili Motorlu Radyal Yatay Atışlı Exproof Çatı Tipi Fan. Fan Gövde Yapısı. Hava Akış Yönü.

ATEX. Radyal. RCEY Serisi Dahili Motorlu Radyal Yatay Atışlı Exproof Çatı Tipi Fan. Fan Gövde Yapısı. Hava Akış Yönü. ENDÜSTRİYEL RADYAL FAN RCEY Serisi Dahili Motorlu Radyal Yatay Atışlı Exproof Çatı Tipi Fan EXPROOF ATEX Kodlama Anahtarı Genel Çatılarda ve dış mahalde kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü vantilatörlerdir.

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Bandırma RES- Akçalar TM EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Bandırma RES- Akçalar TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI (BALIKESİR- BURSA İLLERİ) ( BALIKESİR- BURSA ) ANKARA

Detaylı