BORA RÜZGAR ELEKTRĐK ÜRETĐM SAN. ve TĐC. A.Ş. SÜLEYMAN SEBA CAD. NO: 17 BEŞĐKTAŞ/ĐSTANBUL &

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BORA RÜZGAR ELEKTRĐK ÜRETĐM SAN. ve TĐC. A.Ş. SÜLEYMAN SEBA CAD. NO: 17 BEŞĐKTAŞ/ĐSTANBUL 0 212 261 48 00 & 0 212 261 48 50 20.000."

Transkript

1 BORA RÜZGAR ELEKTRĐK ÜRETĐM PROJE TANITIM DOSYASI ĐSTANBUL ĐLĐ SĐLĐVRĐ ĐLÇESĐ ÇANTA MEVKĐĐ HAKSER MADENCĐLĐK OCAK

2 PROJE SAHĐBĐNĐN ADI Adresi Telefon ve Fax Numaraları PROJENĐN BEDELĐ PROJENĐN ADI Proje Đçin Seçilen Yerin Açık Adresi (Đli, Đlçesi, Beldesi, Mevkii) Proje Đçin Seçilen Yerin Koordinatları, ZONE Projenin ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yeri (Sektörü Alt Sektörü) RAPORU HAZIRLAYAN KURULUŞUN/ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI Yeterlik Belgesinin Veriliş Tarihi ve Belge Numarası Adresi Telefon ve Fax Numaraları Rapor Sunum Tarihi BORA RÜZGAR ELEKTRĐK ÜRETĐM SAN. ve TĐC. A.Ş. SÜLEYMAN SEBA CAD. NO: 17 BEŞĐKTAŞ/ĐSTANBUL & Euro ĐSTANBUL ĐLĐ, SĐLĐVRĐ ĐLÇESĐ, Türbin Koordinatları Nokta No Y(sağa) X(yukarı) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler (Ek-2) Listesi Madde MW ve üzeri kapasiteli Rüzgar Enerji Santralleri(Kurulması planlanan Çanta Rüzgar Enerji Santralinin Kapasitesi 50 MW). HAKSER MADENCĐLĐK-PETROL ÜRÜNLERĐ- MÜHENDĐSLĐK-GIDA-TURĐZM-LAB.HĐZ.SAN.VE TĐC.LTD.ŞTĐ , Yıldırım Mah. Milli Kuvvetler Cad. Başsaran Sk. Serpen Apt. No : 7 / 2 BALIKESĐR Tel : ( ) Fax: ( ) e-posta: 02/01/2009 2

3 PROJE SAHĐBĐ Adı : BORA RÜZGAR ELEKTRĐK ÜRETĐM SAN. ve TĐC. A.Ş. Adresi : SÜLEYMAN SEBA CAD. NO: 17 BEŞĐKTAŞ/ĐSTANBUL Telefon : Fax : Projenin Adı : Çanta Mevkii Rüzgar Enerji Santrali projesi Proje Đçin Seçilen Yerin Adı, Mevkii: Đstanbul Đli, Silivri Đlçesi, Çanta Mevkii, F.20.D1- D4 paftalarda yer alan Proje; BORA RÜZGAR ELEKTRĐK ÜRETĐM SAN. ve TĐC. A.Ş. tarafından kurulacak olan Rüzgar Enerji Santrali Tesisini kapsamaktadır. Projenin Tanımı ve Amacı: Đstanbul Đli, Silivri Đlçesi, Çanta Mevkii, F.20.D1-D4 paftalarda yer alan Proje; BORA RÜZGAR ELEKTRĐK ÜRETĐM SAN. ve TĐC. A.Ş. tarafından kurulacak olan Rüzgar Enerji Santrali Tesisini kapsamaktadır. Rüzgar enerji santrali 20 adet rüzgar türbininden oluşmaktadır ve kapasitesi 50 MW tır (Türbin gücü 2,5 MW). Kurulması planlanan türbin tipi; GE ENERGY (3/100-50&60 Hz) dir. Kurulması planlanan rüzgar türbinleri yatay eksenlidir. Yıllık öngörülen üretim miktarı yaklaşık kwh/yıldır. Proje kapsamında rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi elde edilmesi planlanmaktadır. Proje için EPDK ya 49 yıllık lisans başvurusu yapılmıştır. Proje tamamlanma süresi 36 ay (Đnşaat öncesi dönem 8 ay, Đnşaat dönemi için 36 ay) olarak öngörülmüştür. Proje ömrü de; 49 yıl(lisans süresi kadar) olarak planlanmaktadır. Proje sahasının bir kısmı şahsa ait arazi ve bir kısmı da maliye hazinesidir. Proje ile ilgili olarak; B.62.0.EPĐ\10.30.\8239 sayılı ve tarihli Çanta RES Üretim Lisansı Başvurusu Onay Belgesi eklerde sunulmuştur. PROJE TANITIM DOSYASINI HAZIRLAYAN KURULUŞ Adı : HAKSER MADENCĐLĐK PETROL ÜRÜNLERĐ MÜHENDĐSLĐK GIDA TURĐZM LABORATUAR HĐZMETLERĐ SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ. Adresi : YILDIRIM MAHALLESĐ M. KUVVETLER CD. BAŞSARAN SK. SERPEN APT. NO:7/2 BALIKESĐR Tel : (0 266) Fax : (0 266) e-posta : Raporun Hazırlanış Tarihi: BU RAPOR PROJE SAHĐBĐ BORA RÜZGAR ELEKTRĐK ÜRETĐM SAN. TĐC. A.Ş. VE HAKSER MADENCĐLĐK PETROL ÜRÜNLERĐ MÜHENDĐSLĐK GIDA TURĐZM LABORATUAR HĐZMETLERĐ SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ.. NĐN ĐZNĐ OLMADAN TAMAMI VEYA BĐR KISMI KULLANILAMAZ VE KOPYA EDĐLEMEZ. 3

4 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa No KAPAK... i ĐÇĐNDEKĐLER... ii TABLOLAR DĐZĐNĐ... iv ŞEKĐLLER DĐZĐNĐ... iv EKLER DĐZĐNĐ... HARĐTALAR DĐZĐNĐ... BÖLÜM 1. PROJENĐN ÖZELLĐKLERĐ a.1. Projenin Đş Akım Şeması a.2. Projenin Kapasitesi a.3. Projenin Kapladığı Alan a.4. Projenin Üretim Teknolojisi a.5. Projede Çalışacak Personel sayısı b. Doğal Kaynakların Kullanımı b.1. Arazinin Kullanımı b.2. Suyun Kullanımı b.3. Kullanılan Enerji Türü c. Atık Üretimi Miktarı ve Atıkların Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Özellikleri c.1. Katı Atıklar c.2. Sıvı Atıklar c.3. Gaz Atıklar c.4. Gürültü Kirliliği ve Çevre Üzerine Etkileri c.5. Oluşacak Atık Yağların Đrdelenmesi c.6. Manyetik Kirlilik c.7. Görüntü Kirliliği d. Kullanılan Teknoloji ve Malzemelerden Kaynaklanabilecek Kaza Riski e. Projenin Olası Çevresel Etkilerine Karşı Alınacak Önlemler BÖLÜM 2. PROJENĐN YERĐ a. Mevcut Arazi Kullanımı ve Kalitesi a.1. Jeolojik ve Hidrojeolojik Özellikler Đle Doğal Afet Durumu a.1.1. Topografya a.1.2. Jeoloji a.1.3. Hidrojeoloji a.1.4 Doğal Afet Durumu b. Duyarlı Yöreler; sulak alanlar, kıyı kesimleri, dağlık ve ormanlık alanlar, tarım alanları, milli parklar, özel koruma alanları, nüfusça yoğun alanlar, tarihsel, kültürel, arkeolojik, vb. önemi olan alanlar, erozyon alanları, heyelan alanları, ağaçlandırılmış alanlar, potansiyel erozyon ve ağaçlandırma alanları ile 167 sayılı Yer altı Suları Hakkında Kanun gereğince korunması gereken akiferler, b.1 Ülkemiz mevzuatı uyarınca korunması gerekli alanlar açısından; b.2. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli alanlar açısından;

5 2.b.3 Korunması gereken alanlar açısından; b.4. Flora ve Fauna b.5. Orman Alanları b.6. Tarım Alanları b.7. Mili Parklar b.8. Özel Korunma Alanları b.9. Nüfus Durumu b.10. Meteorolojik Durum b.11. Peyzaj Değeri Yüksek Yerler ve Rekreasyon Alanları b.12. Erozyon Durumu b Sayılı Yer altı Suları Hakkında Kanun Gereğince korunması gereken Akiferler BÖLÜM 3. PROJENĐN ve YERĐN ALTERNATĐFLERĐ SONUÇLAR KAYNAKLAR EKLER DĐZĐNĐ HARĐTALAR DĐZĐNĐ PROJE TANITIM DOSYASINI HAZIRLAYANLAR 5

6 TABLOLAR DĐZĐNĐ Tablo 1.1. Enerji Üretiminde Kullanılan Seçeneklerin Çevresel Etkileri... 2 Tablo 1.2. Rüzgar Türbinlerinin Koordinatları ve Mülkiyet Durumları... 3 Tablo 1.3. Türbinler Arası Mesafeler... 4 Tablo 1.4. Đdari Bina Koordinatları... 4 Tablo 1.5. Şalt Trafo Merkezi Koordinatları... 4 Tablo 1.6. Đnşaat Aşamasında Kullanılacak Ekipman ve Güçleri... 4 Tablo 1.7. Türbin Özellikleri... 7 Tablo 1.8. Üniteler ve Yaklaşık Hafriyat Miktarları Tablo 1.9. Üniteler ve Yaklaşık Hafriyat Miktarları Tablo Üniteler ve Yaklaşık Hafriyat Miktarları Tablo Pasa Stok Sahasının Türbinlere Olan Uzaklığı Tablo Toz Emisyon Faktörleri ve Emisyon Oluşumu Tablo Đnşaat Aşamasında Kullanılan Yakıt Harcamaları Tablo Dizel Araçlardan Yayılan Kirlenme Faktörleri Tablo Araçlardan Kaynaklanması Beklenen Kirletici Değerler Tablo Kullanılacak Araçlar ve Gürültü Seviyeleri Tablo Gürültü Düzeyinin Mesafeye Göre Dağılımı Tablo Alt Montaj Çalışmalarında Kullanılacak Makine ve Ekipman Özellikleri Tablo Üst Montaj Çalışmalarında Kullanılacak Makine ve Ekipman Özellikleri Tablo Gürültü Düzeyinin Mesafeye Göre Dağılımı Tablo Kullanılacak Araçlar ve Gürültü Seviyeleri Tablo Gürültü Düzeyinin Mesafeye Göre Dağılımı Tablo Kansere Sebebiyet Vermesi Muhtemel Faktörlerin Bağıl Riskleri Tablo Elektrikli Ev Aletlerinin Manyetik Alan Şiddetleri Tablo /60 Hz. Elektrik ve Manyetik Alanlar Đçin Sınır Değerler Tablo Üniteler ve Yaklaşık Hafriyat Miktarları Tablo Üniteler ve Yaklaşık Hafriyat Miktarları Tablo Pasa Stok Sahasının Türbinlere Olan Uzaklığı Tablo Toz Emisyon Faktörleri ve Emisyon Oluşumu Tablo Đnşaat Aşamasında Kullanılan Yakıt Harcamaları Tablo Dizel Araçlardan Yayılan Kirlenme Faktörleri Tablo Araçlardan Kaynaklanması Beklenen Kirletici Değerler Tablo Proje Çevresinde Bulunan Dereler Tablo.2.1. Proje Çevresinde Bulunan Dereler Tablo.2.2. Arazi Dağılımı Tablo 2.3. Ortalama Rüzgar Hızı(m/s).(Meteoroloji Bölge Müdürlüğü 2004) Tablo.2.4. Basınç Değerler. (Meteoroloji Bölge Müdürlüğü 2004) Tablo.2.5. Ortalama Buhar Basıncı. (Meteoroloji Bölge Müdürlüğü 2004) Tablo.3.1. Enerji Kaynakları ve Tükenme Süreleri Tablo.4.1. Üniteler ve Yaklaşık Hafriyat Miktarları Tablo.4.2. Pasa Stok Sahasının Türbinlere Olan Uzaklığı Tablo 4.3. Toz Emisyon Faktörleri ve Emisyon Oluşumu Tablo 4.4. Đnşaat Aşamasında Kullanılan Yakıt Harcamaları Tablo 4.5. Dizel Araçlardan Yayılan Kirlenme Faktörleri Tablo 4.6. Araçlardan Kaynaklanması Beklenen Kirletici Değerler

7 ŞEKĐLLER DĐZĐNĐ Şekil 1.1. Proje Đş Akım Şeması... 1 Şekil 1.2. Rüzgar Türbininin Temel Elemanları Şekil 1.3. Rüzgar Enerji Santralinin Temel Elemanları... 9 Şekil 1.4. Gürültü Düzeyinin Mesafeye Göre Dağılımı (dba) Şekil 1.5. Gürültü Düzeyinin Mesafeye Göre Dağılımı (dba) Şekil 1.6. Gürültü Düzeyinin Mesafeye Göre Dağılımı (dba) Şekil 1.7. Đzleme Programı ve Acil Müdahale Planı Şekil 2.1. Đstanbul Đlinde Ormanların Dağılımı Şekil 2.2. Đstanbul Đli Toplam Orman Alanı Şekil 2.3. Đstanbul Đli Toplam Orman Adedi Şekil 2.4. Arazi Dağılımı Şekil 2.5. Ortalama Rüzgar Hızları(m/s) ve Yönleri Şekil 2.6. Ortalama Yıllık Bağıl Nem (%) Şekil 2.7. Yıllık Ortalama Sıcaklık Miktarları Şekil 3.1. Türkiye Enerji Atlası

8 BORA RÜZGAR ELEKTRĐK ÜRETĐM BÖLÜM I ĐSTANBUL ĐLĐ SĐLĐVRĐ ĐLÇESĐ ÇANTA MEVKĐĐ HAKSER MADENCĐLĐK OCAK

9 Proje Alanının Fotoğrafları 9

10 10

11 11

12 1.PROJENĐN ÖZELLĐKLERĐ 1.a.1. Projenin Đş Akım Şeması Đdari Bina Yapımı Şalt Trafo Merkezi Yapımı TOZ EMĐSYONU GÖRÜNTÜ KĐRLĐLĐĞĐ ATIK YAĞ OLUŞUMU PROJE KAPSAMINDAKĐ YAPILARIN ĐNŞAATI TÜRBĐN Rüzgar Türbini Yapımı Enerji Đletim Hattı Yapımı TOZ EMĐSYONU GÜRÜLTÜ KĐRLĐLĐĞĐ MANYETĐK VE ELEKTROMANYETĐK KĐRLĐLĐK ŞALT VE TRAFO MERKEZĐ ENERJĐ ĐLETĐM HATTI TRAFO MERKEZĐ Şekil 1.1.Proje Đş Akım Şeması Proje Alanı ve Etki Alanı: Rüzgar Türbinleri; Sivri Tepe, Kızıltoprak Sırtı, Çantatunba Tepesi, Karaköy Tepesi ve Semercigölü Sırtında kurulması planlanmaktadır. Rüzgar Enerji Santraline en yakın yerleşimler ise; Çantatunba Tepesindeki türbinin Doğu Kuzeydoğusunda 650 m mesafede bulunan Çanta ve Karaköy Tepesinde bulunan türbinlerin Batısında 1350 m mesafede bulunan Değirmendir. 1.a.2. Projenin Kapasitesi Đstanbul Đli, Silivri Đlçesi, Çanta Mevkii, F.20.D1-D4 paftalarda yer alan Proje; BORA RÜZGAR ELEKTRĐK ÜRETĐM SAN. ve TĐC. A.Ş. tarafından kurulacak olan 12

13 Rüzgar Enerji Santrali Tesisini kapsamaktadır. Rüzgar enerji santrali 20 adet rüzgar türbininden oluşmaktadır ve kapasitesi 50 MW tır(türbin gücü 2,5 MW). Kurulması planlanan türbin tipi; GE ENERGY (2,5/100-50&60 Hz) dir. Kurulması planlanan rüzgar türbinleri yatay eksenlidir. Yıllık öngörülen üretim miktarı yaklaşık kwh/yıldır. Proje kapsamında rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi elde edilmesi planlanmaktadır. Proje için EPDK ya 49 yıllık lisans başvurusu yapılmıştır. Proje tamamlanma süresi 36 ay (Đnşaat öncesi dönem 8 ay, Đnşaat dönemi için 36 ay) olarak öngörülmüştür. Proje ömrü de; 49 yıl(lisans süresi kadar) olarak planlanmaktadır. Proje sahasının bir kısmı şahsa ait arazi ve bir kısmı da maliye hazinesidir. Proje ile ilgili olarak; B.62.0.EPĐ\10.30.\8239 sayılı ve tarihli Çanta RES Üretim Lisansı Başvurusu Onay Belgesi eklerde sunulmuştur. Rüzgar Enerji Santralinin kurulacağı Đstanbul ili, Silivri Đlçesi, Çanta mevkiinin, proje için yeterli rüzgar yapısına sahip olduğu yapılan ön araştırmalarda görülmüştür. Proje ile ilgili iş termin planı ekler bölümünde sunulmuştur. Rüzgar enerjisinden elektrik üretiminin diğer elektik elde etme yöntemlerine göre avantajları ve dezavantajları(çevresel etki olarak) aşağıda tablo şeklinde verilmiştir. Çevresel Etki Türleri Katı Atıklar- Toprak Kirliliği Gaz Atıklar- Hava Kirliliği Sıvı Atıklar-Su Kirliliği Arazi-Doğa Görünümü Bozulması Görsel Kirlilik Tarımsal Üretim Tablo 1.1. Enerji Üretiminde Kullanılan Seçeneklerin Çevresel Etkileri. Enerji Üretiminde Kullanılan Seçeneklerin Çevresel Etkileri Fosil Yakıtlı Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Santraller Nükleer Hidrolik (Termik Santraller Santraller Güneş Rüzgar Jeotermal Biyokütle Santraller) Kömür Depolama ve kül-cüruf atıkları Baca gazlarının toksin etkisi ve yüksek SO 2 emisyonları Termik Santral soğutma sularının canlılara etkisi Yanlış arazi kullanımı ve depolama Ocak üretim çalışmaları nedeniyle doğal görünüm bozulması Radyoaktivite içeren her türlü atık Ksenon, Kripton ve iyot gibi maddeler Soğutma suyuna karışan radyoaktif maddeler Bitki örtüsü ve ekolojik dengenin zarara uğraması Radyoaktif uçucuların canlılara önemli zararı Baraj çevresinde düzenlemeler gereklidir Baraj gölü yüzeyindeki buharlaşmada artış Ağaçlandırma ve balıkçılığa olumlu katkı Rezervuar alanındaki olumsuz değişmeler ve deprem çekincesi Çoraklaşma, tuzlanma, parazitlerde artış. Tarıma olumlu katkısı Katı atığı yok Gaz atığı yok Sıvı atığı yok Arazi kullanımı yok Etkisi yok Katı atığı yok Gaz atığı yok Sıvı atığı yok Geniş arazi kullanımı Gürültü, görselestetik etkiler Katı atığı yok Zararsız su buharı Sıcak suyun olumsuz etkileri gideriliyor Sıcak su civarında olumlu çevre gelişmesi Tarımsal sulamaya olumsuz etkiler çok düşük Yakılan çöp ve benzeri atıkları Yakılan malzemeden çıkan gazlar Depolanan kalıntıların yeraltısuyuna etkileri Plansız ağaç kesimi-çöp depolama alanlarının olumsuz etkileri Çöp ve kütle depolama/ yakılma dumanları Renk Açıklama Zararlı Kısmen Zararlı Zararsız Çevre Etkisi Renk Olarak Önlemlerden sonraki etki Renk olarak (Kaynak: Ekoloji Magazin(doğa, çevre ve kültür dergisi.) Sayı: 18 Nisan-Haziran 20008) 1.a.3.Projenin Kapladığı Alan Đstanbul Đli, Silivri Đlçesi, Çanta Mevkii, F.20.D1-D4 paftalarda yer alan Proje; BORA RÜZGAR ELEKTRĐK ÜRETĐM SAN. ve TĐC. A.Ş. tarafından kurulacak olan Rüzgar Enerji Santrali Tesisini kapsamaktadır. Rüzgar enerji santrali 20 adet rüzgar türbininden oluşmaktadır ve kapasitesi 50 MW tır. (Türbin gücü 2,5 MW). Kurulması Hücre Çevre Etkilerinin açılımı 13

14 planlanan türbin tipi; GE ENERGY (2,5/100-50&60 Hz) dir. Kurulması planlanan rüzgar türbinleri yatay eksenlidir. Proje sahasının bir kısmı şahsa ait arazi ve bir kısmı da maliye hazinesidir. Kurulacak olan bu 20 türbin, şalt trafo merkezi ve idari bina koordinatları aşağıda verilmiştir. 20 Türbin numaralandırılarak ekler bölümünde haritalar kısmında 1/ ölçekli harita üzerinde verilmiştir. Türbinlerin, şalt trafo merkezi ve idari binaların mülkiyet durumları da aşağıda açıklanmıştır. Ayrıca mülkiyete ilişkin belgelerde ekler bölümünde sunulmuştur. Enerji Đletim Hattı; Rüzgar türbinlerinin montajından sonra yapılacak olup, ayrı bir şekilde tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilecektir. Daha sonra kurulacak olan enerji iletim hattı ile ilgili olarak tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 46. madde hükümlerine aynen uyulacağını taahhüt ederiz. Proje kapsamında inşa edilecek Türbinler, Đdari Bina ve Şalt Trafo Merkezi Koordinatları aşağıda verilmiştir. Tablo 1.2. Rüzgar Türbinlerinin Koordinatları ve Mülkiyet Durumları. RÜZGAR TÜRBĐNLERĐNĐN KOORDĐNATLARI VE MÜLKĐYET DURUMLARI Nokta No Y (Sağa) X (Yukarı) Mülkiyet Durumu Parsel Numarası T , ,000 Mera 4884 T , ,000 Mera 4884 T , ,000 Mera 4884 T , ,000 Mera 4884 T , ,000 Şahıs 6318 T , ,000 Şahıs 6318 T , ,000 Şahıs 6240 T , ,000 Şahıs 6242 T , ,000 Şahıs 6235 T , ,000 Şahıs 1306 T , ,000 Şahıs 4966 T , ,000 Mera 4556 T , ,000 Mera 4885 T , ,000 Mera 4886 T , ,000 Şahıs 3582 T , ,000 Şahıs 4704 T , ,000 Şahıs 4689 T , ,000 Şahıs 3946 T , ,000 Şahıs 3950 T , ,000 Şahıs 3972 Kurulması planlanan her bir türbin için (10 m x 10 m) 100 m 2 alan kullanılacaktır. Türbinlerin birbirine olan uzaklıkları aşağıda tablo şeklinde verilmiştir. Her bir türbinin merkez yüksekliği 80 m olarak inşa edilmesi planlanmaktadır. Dolayısıyla türbinler için ayrı ayrı liste şeklinde türbin yüksekliği verilmesine gerek duyulmamıştır. Kurulması planlanan idari bina ve şalt trafo merkezleri ise şahsa ait arazilerdir. 14

15 Tablo 1.3. Türbinler Arası Mesafeler TÜRBĐNLER ARASI MESAFE Türbin No Uzaklık 1. ve 2. Türbin 260 m 2. ve 3. Türbin 295 m 3. ve 4. Türbin 270 m 4. ve 5. Türbin 1425 m 5. ve 6. Türbin 405 m 6. ve 7. Türbin 276 m 7. ve 8. Türbin 290 m 8. ve 9. Türbin 299 m 9. ve 10. Türbin 310 m 10. ve 11. Türbin 750 m 11. ve 12. Türbin 278 m 12. ve 13. Türbin 351 m 13. ve 14. Türbin 340 m 14. ve 15. Türbin 310 m 15. ve 16. Türbin 1680 m 16. ve 17. Türbin 274 m 17. ve 18. Türbin 495 m 18. ve 19. Türbin 246 m 19. ve 20. Türbin 254 m Tablo 1.4. Đdari Bina Koordinatları ĐDARĐ BĐNA KOORDĐNATLARI( 350 m 2 ) Nokta No Y(sağa) X(yukarı) Đ , ,415 Đ , ,415 Đ , ,455 Đ , ,455 Tablo 1.5. Şalt Trafo Merkezi Koordinatları ŞALT TRAFO KOORDĐNATLARI( 150 m 2 ) Nokta No Y(sağa) X(yukarı) Ş , ,295 Ş , ,295 Ş , ,455 Ş , ,455 1.a.4. Projenin Üretim Teknolojisi Tablo 1.6. Đnşaat Aşamasında Kullanılacak Ekipman ve Güçleri Kullanılacak Ekipman Adı Gücü (BG-KW) Back Hou Paletli Kepçe 160 Kompresör 150 Kamyon (Damperli) 150 Lastik Tekerlekli Yükleyici

16 Đşletme aşamasında ise Rüzgar Türbinleri, Şalt Trafo Merkezi ve Đdari Bina dışında hiçbir alet ve ekipman sürekli olarak kullanılmayacaktır. Çanta Rüzgar Enerji Santralinin toplam kurulu gücü 50 MW( kw) olarak planlanmaktadır. Bu kapasitedeki kurulu güç; 1 adet türbin gücü 2,5 MW (2.500 kw) olan 20 adet rüzgar türbininin çalışmasıyla sağlanacaktır. Rüzgar türbinlerinden sağlanan elektrik enerjisi Şalt Trafo Merkezinde toplanacak, buradan da iletim hattı ile Silivri Trafo Merkezine iletilecektir. Silivri Trafo Merkezinin gerilim seviyesi OG baradır. OG Bara; orta gerilimli şalt sistemidir. Aynı gerilim ve frekanstaki elektrik enerjisinin toplandığı ve dağıtıldığı sistemdir. Bara; elektrik enerjisinin kontrol ve kumanda edilmesinde kullanılan ünitelerin birbiriyle irtibatını sağlayan sistemdir. Bara malzemeleri Alüminyum ve Bakır olmak üzere değişik metallerden yapılır. Rüzgar Türbinleri, rüzgardaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Bir rüzgar türbini genel olarak kule, jeneratör, hız dönüştürücüleri(dişli kutusu), elektrik-elektronik elemanlar ve pervaneden oluşur. Rüzgarın kinetik enerjisi rotorda mekanik enerjiye çevrilir. Rotor milinin devir hareketi hızlandırılarak gövdedeki jeneratöre aktarılır. Jeneratörden elde edilen elektrik enerjisi aküler vasıtasıyla depolanarak veya doğrudan alıcılara ulaştırılır. Proje kapsamındaki teknik bilgiler aşağıdaki gibidir; Rüzgar enerjisinin kaynağı güneştir. Güneşin, yer yüzeyini ve atmosferi farklı derecede ısıtmasından hava akımı ve rüzgar oluşur. Dünya yüzeyinde oluşan güneş enerjisinin yalnızca küçük bir bölümü rüzgar enerjisine çevrilir. Rüzgar enerjisi en ucuz yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Son yıllarda yeni ve çevreyi daha az kirleten termik santrallerle rekabet edebilir düzeye gelmiştir. Rüzgar enerjisinin özellikleri genel olarak aşağıda verilmiştir: 1. Atmosferde bol ve serbest olarak bulunur. 2. Yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır. 3. Enerjisi hızının küpü ile orantılıdır. 4. Yoğunluğu düşüktür. 5. Enerjinin depolanması, başka bir enerjiye çevrilmesi ile mümkündür. Rüzgar türbinleri, rüzgardaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonrada elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Bir rüzgar türbini genel olarak kule, jeneratör, hız dönüştürücüleri(dişli kutusu), elektrik-elektronik elemanlar ve pervaneden oluşur. Rüzgar-elektrik sistemlerinde rüzgardan alınabilen güçten elektriksel güç çıkışına kadar olan tüm dönüşüm verimi % aralığındadır. Rüzgar Enerjisi Santralinin temel özellikleri aşağıda sıralanmıştır: Modern rüzgar türbinleri 2-3 kanatlıdır. Kanat çapları ortalama 40 m dir. Belli bir zaman aralığında rüzgar hızı sabit değildir. Ancak, şebekeye enerji rüzgar jeneratörü ve kanat özellikleri ile yaklaşık sabit olarak verilir. En ekonomik rüzgar santrali 100 MW civarında kapasiteye sahip olur. Enerji üretimi rüzgar hızının küpüne ve kanatların süpürme alanına bağlıdır. Çoğu türbinin ömrü en az 20 yıldır. Her bir türbin bilgisayar sistemi ile kontrol edilebilir. Türbin güçleri birkaç kw dan birkaç MW a kadar değişebilir. 16

17 Rüzgar türbinleri karaya kurulduğu gibi, denizlere de kurulabilmektedir. Elektrik enerjisi elde etmek için kullanılan rüzgar türbinleri, bir, iki veya üç kanadı olan yüksek hızda çalışan makinelerdir. Yüksek hızda çalışma nedenleri; Eşit çaptaki yüksek hızlı bir rüzgar türbini düşük hızlı türbinden daha hafif, dolayısıyla daha ucuzdur. Dönme hızları yüksek olduğu için gerekli çevrim oranı daha düşüktür. Bu nedenle dişli kutusu daha hafiftir. Elektrik jeneratörlerinin çalışmaya geçmesi için gerekli basınç torku küçüktür. Hızlı bir rüzgar rotorunun başlatma torku çok küçük de olsa, jeneratörü kolaylıkla harekete geçirir. Dolayısıyla yüksek hızlı rüzgar türbinleri bu kullanım için son derece uygundur. Rüzgar enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümünün bir çok avantajı vardır. Bu avantajların en önemli üç tanesi şunlardır: Jeneratör çok geniş bir alan üzerinde yüksek verimlilik, güvenirlik ve çok az bakım ihtiyacı ile tasarımlanabilir. Üretilen enerji kullanım noktasına, diğer kaynaklara göre daha yüksek verimle ve daha düşük maliyetle iletilebilir. Elektrik enerjisi diğer formlara daha kolay getirilebilir, modüle edilebilir veya çevrilebilir. (Kaynak:http//www.brinkster.com/gezgini/konular.asp?ad_id=34&ad_category_id=&search=&) 17

18 Tablo.1.7. Türbin Özellikleri TÜRBĐN ANLAYIŞI DEĞĐŞEN HIZDA TEK PERVANE DÜZENĐ Nominal üretim kw (2,5 MW) Pervane çapı 90 m Merkez yüksekliği 80 m Pervane tipi Aktif pervane düzeni ile rüzgara karşı Pervane sayısı 3 Pervane alanı m 2 Dönme hızı 16,1 rpm Dönme yönü Saat yönünde Yönelme Rüzgara karşı Kanat uzunluğu 44 m Kanat sayısı 3 Hup (göbek) Tipi SG Dökme Demir Ağırlık Kg Pervane kanadı Malzemesi Epoksi ile desteklenmiş cam elyaf ve karbon elyaf Kanat bağlantısı Çelik Uzunluk 44 m Yıldırım detektörü Sinyal Optik Analog Jeneratör Gücü 2,5 MW Tipi Đkiz beslemeli asenkron jeneratör Voltaj VAC Frekans 50 Hz Trafo Gücü kva Yüksek voltaj 10-33,0 kv Düşük voltaj V Uzunluğu mm Genişliği mm Yüksekliği mm Maksimum Ağırlık Kg Vites kutusu Tipi 1 helezonlu kademe + 2 planet kademe Tip No EF901 Uzunluk mm Çapı mm Maksimum Ağırlık Kg 18

19 Şekil.1.2. Rüzgar Türbininin Temel Elemanları. 1- oil cooler : yağ(yakıt) soğutucu 2- water cooler of generator : jeneratör soğutucusu 3- high votgate transformer : yüksek voltaj transformatörü 4- ultrasonic wind sensor : ultrasonik rüzgar sensörü 5- VMP-Top controller with converter : dönüştürücü bağlama denetimi 6- optispeed TM generator : optispeed TM jeneratör 7- service crane : servis vinci 8- yaw gears : bileşik disk bağlaşımı 9- gearbox : dişil kutusu 10- mechanical disc brake : mekanik disk fren 11- machine foundation : makine temeli 12- blade bearing : kanat açısı 13- blade hub : kanat(pervane) göbeği 14- blade : pervane kanadı 15- pitch cylinder : silindir perdesi 16- hub controller : kontrol göbeği 19

20 pervane rotor jeneratör kuyruk kule Şalt ve Trafo Merkezi Enerji Đletim Hattı Trafo Merkezi Şekil.1.3. Rüzgar Enerji Santralinin Temel Elemanları. Çanta Rüzgar Enerji Santralinde her bir türbin için bir step-up trafo (voltaj yükselten transformatör) (0,69/34,5 kv) düşünülmektedir. Şalt Trafo Merkezinden 34,5 kv luk iletim hattıyla, elektrik enerjisi MVA 34,5/154 kv luk yükseltici trafo ile 154 kv a yükseltilerek iletim hattı ile Silivri Trafo Merkezine bağlanacaktır. Rüzgar Türbinleri: Rüzgar türbinleri diğer türbinler gibi lineer olarak hareket eden akışkanın(hava) hareketini rotasyonel harekete dönüştürürler. Yani rüzgarın kinetik enerjisini rotasyonel mekanik enerjiye çevirirler. Elde edilen bu mekanik enerji türbin içindeki alternatör vasıtası ile elektrik enerjisine çevrilir. Bir rüzgar santralinde bütün türbinlerin ürettiği enerji tek bir noktaya iletilir(şalt tesisi), oradan da gerilimi ayarlanarak şebekeye verilir. Rüzgar Türbini Đç yapısı : Söz konusu proje kapsamında kullanılacak olan türbinler 2,5 MW gücünde türbinler olup, pervane çapı 90 m olarak düzenlenmiştir. Optitip TM ve Optispeed TM özelliği sayesinde rüzgar hızı dalgalanmalarındaki enerjiden faydalanmaya ve çok yüksek rüzgar hızlarında sabit enerji üretimine olanak sağlar. Aynı zamanda bu özellikleri sayesinde türbin gürültü emisyonu da minimum düzeye indirilir. 20

21 Motor-Motor Yeri (Nacelle) : Motor yeri, rüzgar türbinin dişli kutusu ve elektrik jeneratörü dahil kilit parçalarını içerir. Kaplaması fiber glastan yapılmış olup, üst kısımda çatıya açılan bir çıkışı bulunmaktadır, buradan çatıya ve rüzgar sensörlerine ulaşılabilmektedir. Makine Temeli (Bedplate) : Nacelle(motor-makine yeri) bölümünün ön kısmı enerji üretim ekipmanlarının temel yapısıdır, buradan pervanedeki güç(dönme ve diğer güçleri) eğim mekanizmasından (yaw system) kuleye iletilir. Dökme çelikten yapılmıştır. Nacelle(motor-makine yeri) kaplaması bu çeliğe bağlıdır. Bu kısım dökme çelik ve kirişten oluşmaktadır. Dökme çelik kısım ana dişli ve jeneratör için temel oluşturmaktadır. Alt kısım ise eğim mekanizmasına, vinç kirişleri ise üst çeliğe bağlantılıdır. 900 kg lık Güvenli Çalışma Yükü (GÇY) servis vinci Nacelle bağlantılıdır. Vinç tek sistem çelik halatlıdır. Eğer taşınacak herhangi bir yük GÇY değerinden fazla ise vinç 1.600/ kg GÇY seviyesine kadar güçlendirilebilir. Güçlendirilmiş vinç vites kutusu ve jeneratör gibi ağır parçaların yukarı çıkarılmasında veya aşağı indirilmesinde kullanılabilir. Vites Kutusu : Görevi pervanedeki torku(dönme kuvveti) jeneratöre iletmektir. Vites ünitesi çok kademeli uzay sistemli + 1 kademeli destek dişliden oluşur. Vites kutusu kaplaması makine temeline civatalanmıştır. Düşük hız giriş şaftı direk vites kutusu göbeğine geleneksel ana şaft bağlantısı olmadan bağlanmıştır. Vites kutusu yağlama sistemi ise ekli yağ deposu olmaksızın, sıkıştırılmış besleme şeklindedir. Eğim Mekanizması (yaw system) : Eğim mekanizması sürtünme esaslı düz yatak sistemine göre yapılmıştır. Motor fren mekanizmalı 6 adet elektriksel eğim dişlisi Nacelle(motor-makine yeri) nin kule üzerinde dönmesine izin verir. Bu mekanizma türbin nacelleden güçlerin kuleye transfer edilmesini sağlar. Fren Sistemi : Türbin kanatları tam durdurma şeklinde frenlenebilir. Ayrıca eğim silindirleri de devreye girerek fren güvenliği arttırılır. Bunun yanı sıra ana dişli yüksek hız şaftına bağlantılı hidrolik disk kampanaları da mevcuttur. Disk freni sistemi 3 hidrolik kampanadan oluşmuştur ve acil/durum bakım freni olarak kullanılır. Bu sistem türbin içinde bulunan acil durum durdurma düğmesine basılarak aktive edilir. 21

22 Jeneratör : Elektrik jeneratörü, ikiz beslemeli asenkron jeneratördür ve su soğutmalıdır. Trafo : Güç arttırıcı trafo nacelle(motor-makine yeri) de arka tarafta ayrı bir bölmededir. Trafo rüzgar türbini için özel olarak dizayn edilmiş 3-fazlı dökme reçineli kuru tip trafodur. Trafo sarmalları yüksek voltaj tarafında delta bağlantılı, düşük gerilim tarafında ise yıldız bağlantılıdır. Trafo bölmesi ark sensörleri ile donatılmıştır. Soğutma ve Havalandırma Ünitesi : Eğer motor-makine yeri iç sıcaklığı belli seviyeyi geçerse havalandırma vanaları açılır. Fan motoru devreye girerek iç sıcaklığı düşürür. Dişli yağlama ünitesi, jeneratör soğutma suyu ve Opstispeed TM ünitesi ayrı bir hava giriş sistemi ile ayrı su/hava soğutma sistemi ile soğutulur. Su soğutucuları diğer ekipmanlardan termal olarak izole edilmiştir. Ayrı bir fanda trafo soğutmasında kullanılır. Isı eşanjör sistemi motor-makine yerinin üst arka kısmında ayrı bir bölmededir. Pervane/Kasnak (N90) : Göbek (Hub) : Direkt olarak vites kutusunun üstüne monte edilmiştir, bu sayede rüzgar türbinlerinde geleneksel olarak kullanılan ve rüzgar gücünü vites/dişli kutusu üzerinde jeneratöre ileten ana şaft kullanılmamaktadır. Eğim/açı ayarlaması : Türbinler Optitip TM adı verilen mikro-işlemci eğim/açı kontrolörleri ile donatılmıştır. Hakim rüzgar koşullarına göre kanatlar sürekli olarak en verimli açıya otomatik olarak ayarlanmaktadır. Eğim/açı mekanizması göbek içine yerleştirilmiştir. Kanatlardaki gerekli eğim değişimleri her kanatta ayrı ayrı bulunan hidrolik silindirler sayesinde yapılmaktadır. Her bir kanat 95 açıya kadar dönebilmektedir. Hidrolikler : Hidrolik sistem göbek içersindeki eğim/açı mekanizması için hidrolik güç üretir. Herhangi bir sızma veya bozulma durumunda yedek akümülatör sistemi kanatların açılandırılması için yeterli gücü üretir ve türbini durdurur. Göbek içersindeki toplama sistemi yağ sızmasını ve etrafa dağılmasını önler. 22

23 Kanatlar : Pervaneler epoksi ile desteklenmiş cam elyaf ve karbon elyaftan yapılmıştır. Her kanat ana desteğe bağlanmış iki adet kanat kabuğundan oluşur. Kanatlar optimum enerji üretimini minimum gürültüde yapacak en hafif malzemeden tasarlanarak yapılmıştır. Her kanatta, kanat üstünde bulunan yıldırım alıcıları ve kanat içersinde bulunan bakır iletken kablolardan oluşan yıldırımdan korunma sistemi vardır. Elektrik Kontrol Ünitesi : Elektronik kontrol ünitesi, rüzgar türbinlerinin durumunu sürekli izleyen ve eğim mekanizmasını kontrol eden bir bilgisayar içerir. Bir arıza halinde(örneğin, dişli kutusu veya jeneratörün fazla ısınması vb.) rüzgar türbinini otomatik olarak durdurur ve telefon modem hattı vasıtası ile türbin operatörü bilgisayarına uyarı verir. Đzleme Ünitesi : Sensörler : Türbin enerji üretimi ve kontrol datası aşağıda listelenen sensörlerden sağlanır. Hava Durumu : Rüzgar yönü, rüzgar hızı ve sıcaklık Ekipman Durumu : Sıcaklık, yağ seviyesi ve basıncı, soğutma suyu seviyesi Kasnak Hareketleri : Hız ve eğim açı detektörleri Yapısal : titreşimler, yıldırım detektörleri Güç Bağlantısı : Aktif güç, reaktif güç, voltaj, akım, frekans Sensör Özellikleri : Ultrasonik Rüzgar Sensörü : Rüzgar ölçümlerinin güvenirliğini ve hassasiyetini arttırmak için Nacelle da (motor-makine yeri) iki adet yedekli ultasonik rüzgar sensörü bulunmaktadır. Rüzgar yönü ve rüzgar hızı ölçen bu sensörler kendi kendini test edebilmektedir, eğer sinyal hatalı ise türbin güvenli duruma geçmektedir. Sensörler Nacelle(motor-makine yeri) ın üstünde yerleştirilmiş ve yıldırıma karşı korunaklıdır. Duman Detektörleri: Kule ve Nacelle de optik duman algılayıcıları vardır. Duman algılanırsa uzaktan kumanda sistemi ile alarm gönderilmekte ve şalter aktive edilmektedir. Bu algılayıcılar kendi kendine kontrollüdür. Algılayıcılar bozulursa kontrol sistemine uyarı göndermektedir. Yıldırım Detektörleri : Yıldırım detektörleri her kanatta mevcuttur. 23

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI YALOVA İLİ, ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ, LALEDERE KÖYÜ DERİNDERE,

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

erlendirmesi Daha rekabetçi bir dünyada sürdürülebilir çözümler üretmek Taslak Rapor ubat www.erm.com

erlendirmesi Daha rekabetçi bir dünyada sürdürülebilir çözümler üretmek Taslak Rapor ubat www.erm.com erlendirmesi Taslak Rapor ubat www.erm.com Daha rekabetçi bir dünyada sürdürülebilir çözümler üretmek TASLAK Denizli DGKÇŞ ERM GmbH Frankfurt Siemensstrasse 9 D-63263 Neu-Isenburg Tel.: +49 (0) 61 02/206-0

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 3.2.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ DENİZLİ İLİ, BEYAĞAÇ İLÇESİ YUMAKLI YAYLASI, ÇUKURÇAM MEVKİİ VE MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ KARACAÖREN KÖYÜ YASSIKIR

Detaylı

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ANKARA - Mart 2011 Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yayına Hazırlayanlar: Özcan DALKIR

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Taslak ÇSED Raporu Haziran 2014 ADN PPP SAĞLIK YATIRIM A.Ş. Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU Antalya, 2009 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Antalya İli İçme Suyu Raporu Bölüm 2 Antalya İli Atıksu Raporu Bölüm 3 Antalya İli

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü LOGO ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Dindar ORMANOĞLU Enerji Yatırımları Şube Müdürü ARALIK 2011 İçerik Türkiye

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet ... ALPASLAN II BARAJI VE HIDROELEKTRIK SANTRALI Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet 1 ALPASLAN II BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik

Detaylı

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu Tablo 74. Amasra İlçesi Öğretmen ve Öğrenci Sayıları Öğretmen sayısı İlköğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 94 Ortaöğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 47 Okul Öncesi Öğretmen Sayısı (Kadrolu) 2 Okul

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1. TANIMLAR 1.1. Büyükşehir Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi dir. 1.2. İlçe Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

Fotovoltaik sistemler ve uygulamaları Celal Cezim,Elektronik Mühendisi (ccezim@hotmail.com) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eğitim ve seminer etkinlikleri 2013 Konu başlıkları Güneşin oluşumu ve enerjisi

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

(GS-VER-PDD)A. Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: tarafından Nisan 2006 tarihinde geliştirilmiştir.

(GS-VER-PDD)A. Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: tarafından Nisan 2006 tarihinde geliştirilmiştir. THE GOLD STANDARD: Gold Standard Gönüllü Dengeleme Projeleri Proje Tasarım Dokümanı (GS-VER-PDD)A Daha fazla bilgi için lütfen Gold Standard ile irtibata geçiniz: http://www.cdmgoldstandard.org info@cdmgoldstandard.org

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı