04-C-PREVIEW-TU 10/12/03 18:06 Pagina 1. Araç-içi Eπlence K lavuzu-2004

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "04-C-PREVIEW-TU 10/12/03 18:06 Pagina 1. Araç-içi Eπlence K lavuzu-2004"

Transkript

1 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :06 Pagna 1 Araç-ç Eπlence K lavuzu-004

2 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :06 Pagna HEYECAN VER C BULUΩLAR Poneer araç-ç eπlence chazlar n n canl ses le araç sürme tamamen farkl br perspektf kazan r. CD RDS radyolar n geleceπe haz r görünümler le duyular n z ttretn. ler teknoloj buluµlar, tüm özellkler çeren CD RDS radyolardan klask radyo teyp serlerne kadar her Poneer ana-üntesnde bulunur. Mükemmel uygunlukta chazlar arayan sürücüler çoklu-cd paketnn kullan m kolayl π n cdd br µeklde dkkate almal d r. Küçük yerler çn deal olarak tasarlanm µ olan kompak D-S n f amplfkatör sayesnde saf ve temz ses bol mktarda mevcuttur. Eπer arad π n z gürleyen bas se, Poneer n subwoofer koleksyonu kesn br üstünlük saπlar. Bu ses çeµns, TS-E hoparlörlern son moda stlnden, saπlam görünümlü TS-G hoparlörlerne ve sparµ üzerne tak lan hoparlörlern tam uymas na kadar her beπen çn br µey çeren br çeµt sunar. Hang Poneer seçersenz seçn, sonuç araç yaµam n z heyecan verc yapacakt r.

3 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :07 Pagna 3 Ç NDEK LER ANA ÜN TELER 4 CD RDS RADYOLAR 5 ÇOKLU-CD PAKETLER 14 RDS KASET TEYPL RADYOLAR 16 Ç FT-DIN RADYO 19 ÇOKLU-CD ÇALARLAR 0 AKSESUARLAR 1 AMPL F KATÖR LER, SUBWOOFER LAR VE HOPARLÖRLER D-SINIFI AMPL F KATÖR 3 AÇIK T P SUBWOOFER LAR 4 E-MOTION HOPARLÖRLER 5 TS-G HOPARLÖRLER 6 S PAR Ω ÜZER NE TAKILAN HOPARLÖRLER 7 SÖZLÜK 8 ÖZELL K VE SPES F KASYON TABLOLARI 9 [ 3 ]

4 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :08 Pagna 4 ANA-ÜN TELER CANLI LER TEKNOLOJ ANA-UN TELER Geleceπn ler teknolojsne sahp ses özellkler le donat lm µ olan Poneer n yenlkç sers herhang br otomobln ç görünümüne kesnlkle ses h z nda br gösterµ katacakt r. Tam zevknze göre ayarlanm µ olan Poneer n genµ mükemmel ana-ünte yelpazes ses beklentlernz yükseltecektr. MP3 ya da WMA çalmay terch ednz, veya djtal yolda Poneer n seçkn süper-berrak D4Q djtal AM/FM radyosu le lerleynz. En yüksek s n f CD RDS radyolardan kasetl veya çoklu-cd paketlerne kadar tüm modeller en son Poneer teknolojs çerr. Poneer PC Baπlant Kt le Kend OEL Anmasyonunuzu Yarat n Kµsel blgsayar n zdak beπendπnz djtal fotoπraflar n z (BMP, JPEG ya da PNG format nda) ya da djtal vdeo flmlernz (AVI format nda)seçp DEH-P9400MP MP3/WMA CD ana-üntenzde 60 kareye kadar OEL flmler yaratablrsnz. Kullan c dostu PC baπlant kt yaz l m görüntülernz düzenleyeblmenze ve bunlara özel efektler ve metnler ekleyeblmenze olanak tan r. Bunu tam stedπnz gb yapablmenz çn çerçeve boyutunu, zamanlamay ve s ralamay deπµtreblrsnz. Dπer br seçenek se doπrudan nternet baπlant s na t klayarak ya da stesn zyaret ederek kullan ma haz r fon görüntülern, sevye göstergelern, flmler ve daha az düzeltme olanaklar na sahp olan PC Lnk Lght yaz l m n ndreblrsnz.

5 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :09 Pagna 5 DEH-P9400MP WMA/MP3/CD RDS RADYOLARI YÜKSEK GÜÇLÜ CD RDS RADYOLARI Standart Bu en gelµmµ CD RDS Radyo mükemmel ses performans, özellkler ve nefes kesc görünümün eµsz br kombnasyonunu sunar. Hem WMA hem de MP3 dosyalar n çalar ve hatta pakete Seçenek Tuµu Kontroller ekler. Motorlu ön panel büyük çft renkl beyaz/mav OEL gösterges çerr. OEL gösterges sz programlanm µ standart flmler ve hareketsz görüntülerle eπlendrmekle kalmaz, ayr ca PC Baπlant Kt üzernden kend anmasyonunuzu ekleyeblmenze de olanak saπlar. Kendnden DSP ses µleme mükemmel ayarlanm µ, zevknze uydurulmuµ dnleme keyfn garant eder. 3 H-Volt RCA ön kuvvetlendrc ç k µ ndan en üst düzeyde faydalanmak çn Standart Mod ve Aπ Modu aras nda seçm yap n ve hoparlör kurulumunuzu kend kµsel zevknze göre yap land r n. Kendnden DSP Kendnden DSP le stedπnz ses tam stedπnz µeklde kµselleµtrn. Auto EQ ve ASL (Auto Sound Levelser/Otomatk Ses Sevyelendrcs) ses kaltesn akustk olarak ayarlar ve korur. Zaman Ayar ve Standart/Aπ modu gb aπ kontrolü özellkler tamamen kµselleµtrlmµ sstem kurulumuna olanak saπlar. Djtal 13-bantl grafk dengeleyc (ekolayzer) düµük, orta ve yüksek frekanslar mükemmel br µeklde dengelerken Kaynak EQ Belleπ (Source EQ Memory) her br ses kaynaπ çn kµselleµtrlmµ ton ayarlar n bellekten çaπ r r. 5 dengeleme eπrs belleπne lave olarak br de nce ses ayarlar çn nüans kontrol µlev mevcuttur. Standart/Aπ Modu Standart mod: ön, arka ve subwoofer kanallar le geleneksel hoparlör kurulumu. Aπ modu (resme bak n): düµük-, orta-, ve yüksek-frekans kanallar ön, arka ve subwoofer kanallar n n yern al r. Kesm frekans ve fltre eπm, sevye ve faz her br kanal çn ayarlanablr. DSP A MODU YÜKSEK - HPF 1,6 k 16 khz - Eπm -1/-6 db/oct. - Sevye -4 la 0 db - Faz Anahtar - Zaman Ayarlama (0 400 mm) ORTA - LPF 1,6 k 16 khz - HPF 31,5 00 Hz - Eπm (LPF) -6/-1 db/oct. Eπm (HPF) -/-1/-6/0 db/oct. - Sevye -4 la 0 db - Faz Anahtar - Zaman Ayarlama (0 400 mm) ALÇAK - LPF 31,5 00 Hz - Eπm -/-1/-6 db/oct. - Sevye -4 la 6 db - Faz Anahtar - Zaman Ayarlama (0 400 mm) Her br ürünün temel özellkler renkl smgeler le belrtlmµtr. Daha düµük br modele karµ yükseltme özellkler k rm z le vurgulanm µt r. Her br smge hakk nda tam aç klama çn 8. sayfaya bak n z. Bütün özellkler ve teknk detaylar çn lütfen sayfalara bak n z. [ 5 ]

6 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :11 Pagna 6 DEH-P8400MP WMA/MP3/CD RDS RADYO Standart Bu çok yönlü ana-ünte maπazada sz etkleyeblecek her µeye sahptr. Öncelkle, hemen hemen bütün ses CD s le lgl formatlar le uyumludur: Önceden kaydedlmµ CD, CD-R/RW, MP3 ve WMA formatlar. Çft ön panel tasar m, yüz yukar bakarken temel blgler, aµaπ bakarken se OEL seçeneklern sunar. Bu, gözlernz çn br zyafettr, ayr ca standart dreksyon uzaktan kumandas le kullan m önceklerden daha kolayd r. ASL her zaman eµt ses sevyelern garant ederken, 3 H-Volt ön kuvvetlendrc ç k µlar harc amplfkatörlerle (kuvvetlendrcler) brlkte en y performans saπlar. Çft Ön Panel Tasar m µte Poneer den faydal br fkr. Zarf gümüµ reng görünümlü hareket ettrleblr ön panel kapat ld π nda ekranda sadece temel verler gözükür. lave blg ya da eπlence arzulad π n zda sadece br düπmeye basman z yeterldr. Düπmeye bas ld π nda motorlu gösterge kayarak aç l r ve daha büyük olan 3-D anmasyonlu komple OEL ekran gözükür. Tam stedπnze baπlan n DEH-P8400MP bu en üst s n f araç ç deneymn daha da etkleyc k lmak üzere genµ baπlant olanaklar sunar. IP-Bus baπlant s, br Çoklu-CD deπµtrc ya da br DAB radyo gb brden fazla kaynaπ kend ana-üntenzden kontrol edeblmenze olanak saπlar. 4 x 50 W l k MOSFET kuvvetlendrc sayesnde üstün ses performans çn dört hoparlör baπlayablr, ya da buna alternatf olarak daha da güçlü ses çn harc kuvvetlendrcler baπlamak üzere H-Volt ön kuvvetlendrc ç k µlar n kullanablrsnz. S STEM ΩEMASI TS-A171C TS-A171C DEH-P8400MP Ön Hoparlörler Arka Hoparlörler IP-Bus GEX-P700DAB TS-A690 TS-A690 CDX-P170 Her br ürünün temel özellkler renkl smgeler le belrtlmµtr. Daha düµük br modele karµ yükseltme özellkler k rm z le vurgulanm µt r. Her br smge hakk nda tam aç klama çn 8. sayfaya bak n z.

7 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :1 Pagna 7 YÜKSEK GÜÇLÜ CD RDS RADYOLAR DEH-P77MP WMA/MP3/CD RDS RADYOLAR steπe Baπl CD-SR100 Eπer tasar m mantran z se, kendnz bu zarf ana-ünteye tekrar bakarken bulacaks n z. µlev ve µekln deal kombnasyonu le bu alümnyum kapl CD radyo, çarp c parlak nokta matrsl LED gösterges le karmaµ k olmayan ses vrtüözlüπü çn tasarlanm µ br ergonomk kullan c ara yüzüne sahptr. DEH-P77MP en üstün br araç-ç ses performans sergleycsnde aranablecek her µeye sahptr. Dnleme keyfnz çn Poneer mühendsler taraf ndan özel olarak seçlen elemanlar aras nda ünlü Burr Brown µrketnden efsanev 50 W l k MOSFET kuvvetlendrc ve D/A dönüµtürücüler de yer al r. Yüksek asl na uygunluk ve yüksek teknoloj Poneer n yen D4Q radyosu ve WMA/MP3 uyumluluπu ve ayr ca özel olarak tasarlanm µ dengeleyc (ekolayzer) sstem le el ele gder. Net br µeklde, bu ana-ünte ses le lgl son maj-yarat c d r. Parlak beyaz nokta matrs göstergel gerçek alümnyum ön panel Ωekl, µlev ve µlevsellkte Mükemmellk Zarafet vurgulanmad π nda, DEH-P77MP nn gerçek alümnyum ön panel harka görüleblrlk saπlayacak µeklde parlak br nokta matrs gösterge le tamamlanm µt r. Kullan m bast kullan c ara yüzü ve az say da düπme mükemmel br µlevsellk sunar. DEH-P77MP nn çekc ancak pratk çft döner tasar m bast ve nettr. Tüm µlevlere erµeblmek çn sadece ergonomk olarak tasarlanm µ µlev kontrolünü basarak döndürmek yeterldr. Ses sevyes ayar nda hssettπnz kalte duygusunu takdr edeceksnz. Ayr ca, DEH-P77MP nn steπe baπl br ara yüz kt* üzernden baπland π nda çoπu arac n orjnal uzaktan kumandas le kullan lablmesne olanak saπlayan Kablolu Uzaktan Kumandas da cabas. Profesyonel kaltede Burr Brown 1-bt lk D/A Dönüµtürücüler DEH-P77MP çersne tak lan Burr Brown marka 4-bt çözünürlüklü 1-bt lk Djtal/Analog (D/A) dönüµtürücüler le yarat lan mükemmel derecede düzgün ve son derece asl na uygun ses, sz yere serecektr. Çok genµ dnamk aral ktan ve ayr ca mükemmel snyal/gürültü oran ndan sorumlu olan bu bleµenler gerçekten br kalte standard oluµturur. Tasar mda yer alan dπer ses yleµtrc elemanlar aras nda yüksek kaltede kondansatörler ve çok düµük gürültülü tasar m say lablr. * Daha fazla blg çn 1. sayfadak aksesuarlar bölümüne bak n z. Döner µlev kontrolü Bütün özellkler ve teknk detaylar çn lütfen sayfalara bak n z. [ 7 ]

8 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :13 Pagna 8 DEH-P7600MP WMA/MP3/WAV/CD RDS RADYO Y E N steπe Baπl CD-SR100 D4Q djtal AM/FM radyolu bu yen gelµtrlmµ WMA/MP3/WAV/CD ana-üntes le elde edeceπnz tam olarak son teknoloj le elt br ses performans d r. lk göze çarpan heyecan verc OEL anmasyonlu ekran d r, ancak, sz gerçekten etks alt na alacak olanlar chaz n çersndedr. lave kuvvetlendrcler ve hoparlörler ekleyeblmenze olanak saπlayan 3 H-Volt ön kuvvetlendrc ç k µ gb lave ses yleµtrc özellkler sayesnde, araç ç akustπnz hçbr zaman bu denl hatas z ses vermemµt. LPF l ve HPF l EEQ+ dengeleycy (ekolayzer) kullanarak br tuµa dokunarak arzulad π n z ses ayarlar n yap n z. Dahas, Doπrudan Subwoofer Sürücü (Drect Sub Drve) EEQ+ y kendnden 4 x 50 W l k kuvvetlendrc le brlkte subwoofer yüksek doπrulukta güçlü br ses elde etmek üzere doπrudan sürer. Ya da IP-Bus baπlant lar sayesnde arac n z br taµ nablr multmedya (çoklu ortam) merkezne dönüµtürür. Sstemnz Genµletn DEH-P7600MP nn üç Yüksek voltajl (H-Volt) RCA ön-kuvvetlendrc ç k µ le, araç-ç ses sstemnze kolayca lave kuvvetlendrcler ve hoparlörler ekleyeblrsnz. Hang kurulumu seçmµ olursan z olun, krstal berrakl π nda dstorsyonsuz ses ç k µ n n keyfn süreceπnzden emn olursunuz. Aµaπ da üç ön-kuvvetlendrc ç k µ n kullanarak sstemnz kµselleµtrmenn br yolu gösterlmµtr: ön ve arka hoparlörler çn br 4-kanall kuvvetlendrc ve ayr ca subwoofer çn köprülenmµ -kanall br kuvvetlendrc. Poneer n EEQ+ s n n H-Volt RCA ön-kuvvetlendrc ç k µlar le kombne edlmes gereksnm duyduπunuz tam esneklk le tam stedπnz ses yaratablmenze olanak saπlar. Doπrudan Subwoofer Sürücü 4 x 50 W l k MOSFET güç kuvvetlendrcs le EEQ Plus teknolojsn, dπer br eµsz Poneer teknolojs özellπ olan Doπrudan Subwoofer Sürücü özellπ le brleµtrn. Bu, ön hoparlörlernz x 50 W le kuvvetlendreblmenze ve lave br kuvvetlendrc kullanmaks z n muhteµem tam bas sesn keyfne varmak çn, arka ç k µlara ( Ohm modunda) 70 W l k fltrelenmµ kuvvetlendrlmµ br subwoofer ekleyeblmenze olanak saπlar. Bu, gümbürdeyen bas seslern hayranlar çn kolay br çözümdür. S STEM ΩEMASI Alçak Geçren Fltre DEH-P7600MP TS-A171C TS-A171C (50/80/15 Hz) Faz* (Normal/Ters) Sevye (+/- 1 db) TS-W5C GM-X574 1-kanal (Ω modu) (-kanal (4Ω modu)) TS-E1076 TS-A690 Ön RCA Ön- Kuvvetlendrc Ç k µ Arka RCA Ön- Kuvvetlendrc Ç k µ Subwoofer RCA Ön-Kuvvetlendrc Ç k µ GM-X37 TS-W5C TS-A690 Yüksek Geçren Fltre (50/80/15 Hz) * FH-P4100R ve KEH-P600R(B) modellernde mevcut deπldr. Her br ürünün temel özellkler renkl smgeler le belrtlmµtr. Daha düµük br modele karµ yükseltme özellkler k rm z le vurgulanm µt r. Her br smge hakk nda tam aç klama çn 8. sayfaya bak n z.

9 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :14 Pagna 9 DEH-P6600R CD RDS RADYO YÜKSEK GÜÇLÜ CD RDS RADYOLAR steπe Baπl CD-SR100 Tüm özellklere sahp olan bu CD Radyo le µahane ses parmaklar n z n ucundad r. Özgün tasarlanm µ yüksek kaltel OEL ekran sze çeµtl µlevlerde eµlk eder. Bastçe br tuµa dokunarak, vurgulanm µ ses eπrler sçn EQ-EX l EEQ+ gb, ses-yleµtrc teknolojlere erµleblr. BMX (Bmetrc Equalzer) MP3 gb djtal olarak s k µt r lm µ seslere, snyal ç k µ sevyesn ve tonla lgl karakterstkler snyal grµ sevyesne göre ayarlayarak, canl laµt r r. ASL (Auto Sound Levelser/Otomatk Ses Sevyelendrcs) manzaralar n ard ndak harc yol gürültüsünü kompanze ederken, D4Q teknolojs de çok önem gerektren koµullar alt nda AM/FM al µ n optmze eder. Tam araç-ç eπlence çn, çoklu ortama (multmedya) haz r steπe baπl özellkler aras nda br çoklu-cd çalar çn çoklu IP-Bus kontrolü, DVD-oynat c, DAB radyo veya dahas br TV al c s say lablr. DAB Kontrolü IP-Bus baπlant s özellπne sahp olan Poneer ürünler saf CD-kaltesnde sesl djtal radyonun keyfne varmak çn sevyel DAB kontrolü sunar Tam kontrol ve Harc (External, EXT) kontrol. Tam Kontrol DAB radyonuzun, DAB snyal kaybedldπnde DAB ve FM RDS aras nda Otomatk Geçµ yapmas gb kullan µl özellklernden tamamen yararlanablmenze olanak saπlar. Harc Kontol se, DAB den FM e otomatk geçµ harcnde, Servs Bleµen Seçm gb çoπu DAB özellπnn kontrol edleblmesne olanak saπlar. Göz Kamaµt r c Hareketl Grafkler Poneer n OEL gösterges kesnlkle parlak br y ld zd r. Bu dnamk gösterge heyecan verc ekran koruyucu görüntüler ve ayr ca dπer eµsz 3- boyutlu görüntüler gb çok say da eπlence özellklern çerr. Göstergenn ak ll µlevsellπ br bak µta kullan m blglern kontrol edeblmenze ve onaylayablmenze olanak saπlar. Bu arada, genµ kapsaml kontrolü, doπrudan güneµ µ π nda dah yüksek kontrast ve parlakl π, ve genµ zleme aç s n da unutmay n. OEL göstergeler araç-ç eπlencenze br parça büyü eklemenn y br yoludur! Bütün özellkler ve teknk detaylar çn lütfen sayfalara bak n z. [ 9 ]

10 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :16 Pagna 10 DEH-P5600MP WMA/MP3/WAV/CD RDS RADYO steπe Baπl CD-SR100 Harka ses çn gereksnm duyduπunuz her µey WMA, MP3 ve WAV format yeteneklerne sahp olan bu CD RDS radyoda mevcuttur. Br Alçak Geçren Fltre ve br Yüksek Geçren Fltreye sahp olan EEQ+ hassas stasyon ayar, baπ ms z bas ve tz kµselleµtrmes çn SFEQ, Doπrudan Subwoofer Sürücüsü ve yen bulunmuµ EQ-EX düπmes le ses hçbr zaman daha düzgün olmam µt. Br dokunuµta EQ eπrs mümkün olan en dolu ses çn mükemmel br µeklde optmze edleblr. Çoklu IP-Bus kontrolü sze br çoklu- CD çalar, DVD oynat c, TV ya da DAB radyo le tam br araç-ç çoklu ortam (multmedya) sstem yaratablme olanaπ sunar. lave kullan µl l klar aras nda mevcut dreksyon uzaktan kumandas sstem ve steπe baπl adaptör le kullan lmak üzere kablolu uzaktan kumanda grµ say lablr. Ve çok-renkl göstergey mükemmel br µeklde tamamlayan kullan µl d µar aç l r döner ses sevyes düπmesn unutmay n. Ayr ca DEH-P56MP model olarak k rm z düπme ayd nlatmas le de temn edleblr. EQ-EX EEQ çn lave Vurgulama EQ-EX (Dengeleyc Genµletme/ Equalser Expanson) le dengeleyc ayarlar n z güçlendrn. Geçerl EEQ eπrs belleπn genµletmek çn sadece EQ-EX düπmesne basman z yeterldr. Her br eπrnn karakterstkler daha da dramatk br etk verecek ve müzπnze yen s n rlar getrecek µeklde genµletlr. Kazanç (db) EEQ GÜÇLÜ MODU EEQ EEQ + EQ-EX Frekans (Hz) MP3 le Daha Fazla Müzk MP3 le, yoldayken br dsk y π n le uπraµmaks z n- en sevdπnz müzklerden daha fazla dnleyn. Yüksek düzeyde s k µt r lm µ MP3 dosyalar le br dsk 10 müzk CD sne eµdeπerdr. En sevdπnz parçalar en fazla 8 alt klasör çersnde düzenleyn. Rasgele S rada Çalma, Tekrarl Çalma ve Çalmaya Ger Dönme gb standart özellkler dnlemey daha kolaylaµt r r. MP3 parçalar daha mant kl br s ra le, dosya-dosya, çalar. lave olarak, dosya yolu bulma özellπ bell br parçay bulmay kolaylaµt r r. Kaba Arama (Rough Search) br klasördek 10 dosyay ler yada gerye doπru atlayablmenze olanak saπlar. Poneer MP3 çalarlar, çokoturumlu (mult-sesson) dskler, ayn dsk üzernde ROM ve ses dosyalar n n bulunduπu kar µ kmodlu (mxed-mode) CD ler ve Wndows XP nn kendnden CD yak c yaz l m le yak lm µ olan CD ler destekler. Bütün Poneer MP3 çalarlar ISO9660 Sevye 1 ve ve Romeo & Jolet dosya sstemler le uyumludur. Poneer çalarlar n heps, 16 kbps den 30 kbps ye kadar ve VBR (Varable Bt Rate/Deπµken Bt H z ) kay tlar n µleyeblecek nefes kesc tamponlama (bufferng) yeteneklerne sahptr! Not: CD-R ve CD-RW dskler kullanmadan önce sonland r lmal d r. WMA (Wndows Meda Audo) le Wn-Wn Audo WMA, Mcrosoft taraf ndan gelµtrlmµ olan müzk s k µt rma format orjnal müzk parçan z n dosya boyutunu en düµük düzeye ndrrken 64 Kb/s kadar düµük h zlarda dah y ses kaltesn sürdürür. WMA br CD üzerne bell br ses kaltesnde daha fazla dosya s πd rablmenze, ya da ayn say dak dosyay MP3 e göre daha yüksek br ses kaltesnde s πd rablmenz saπlar. Poneer n WMA ürünler bütün standart s k µt rma oranlar n (48 Kbps ~ 19 Kbps) ve ayr ca WMA metn format n * destekler. Poneer n WMA ana-üntelernn** CD mekanzmalar WMA çalmay güçlendrr. Parçalar dosya dosya çal n r. Güçlendrlmµ dosya yolu bulma özellπ sayesnde parçalar çok daha kolay bulablrsnz. Kaba Arama (Rough Search) br klasördek 10 dosyay ler ya da gerye doπru atlar. DEH-P7600MP modelnde, Klasör Arama (Folder Search) özellπ çalmakta olan parçay durdurmaks z n farkl klasörler aras nda arama yapmaya olanak saπlar. Dahas, Poneer n yen WMA çalarlar 9 Sers kaydedlmµ dosyalar üzernde WMA Sürüm 8 özellklern destekler, ancak Kay ps z Ses Format n (Lossles Audo Format) ya da dπer yen Ser 9 özellklern desteklemez. * Poneer WMA/MP3 çalarlar Paket modunda (UDF format ) yaz lm µ olan dosyalar desteklemez. ** DEH-P9400MP, DEH-P8400MP, DEH-P77MP, DEH-P7600MP, DEH-P5600MP serler, DEH-P3600MP sers. Her br ürünün temel özellkler renkl smgeler le belrtlmµtr. Daha düµük br modele karµ yükseltme özellkler k rm z le vurgulanm µt r. Her br smge hakk nda tam aç klama çn 8. sayfaya bak n z.

11 04-C-PREVIEW-TU 1/1/03 10:56 Pagna 11 YÜKSEK GÜÇLÜ CD RDS RADYOLAR DEH-P3600MP WMA/MP3/WAV/CD RDS RADYO Sahp olunablr fyatta, üstelk tüm özellkler çeren bu CD radyonun buz beyaz CD Metn özellπne sahp olan gösterges sadece br baµlang çt r. DEH-P3600MP WMA, MP3 ve WAV gb bütün yayg n djtal ses formatlar le uyumludur. Mükemmel radyo al µ çn D4Q yu ve kµselleµtrlmµ güçlü ses çn Poneer n 4 x 50 W l k MOSFET güç kuvvetlendrcsn ekleyn. Ses deneymn art rmak çn ön kuvvetlendrc ç k µ n kullanarak kuvvetlendrcler ve hoparlörler baπlay n, ya da çoklu IP-Bus kontrolü sayesnde br TV al c s, DVD oynat c veya çoklu-cd deπµtrc le etkleyc br araç-ç eπlence merkez yarat n. Bunlar n hepsne sahp olablrsnz. Ayr ca k rm z düπme ayd nlatmas le DEH-P36MP model olarak da temn edleblr. Ayr ca mav renkl gösterge ve k rm z düπme ayd nlatmas le DEH-P3600MPB model olarak da temn edleblr. Arac n z Çoklu Ortama (Multmedya) Kavuµturun! Poneer P-sers ana-üntelernde bulunan IP-Bus baπlant s üzernden çoklu kaynak kontrolü sayesnde arac n z kolayl kla taµ nablr br çoklu ortam merkezne dönüµtüreblrsnz. Poneer n IP-Bus l tüm CD radyolar µmd öngörülmemµ ya da harc kaynak üntesn kontrol edeblr ve kaynak ünteler* çn ya tam kontrol ya da harc (EXT) kontrol saπlar. Poneer n steπe baπl kaynak ünteler aras ndan seçm yap n; bunlar IP-Bus üzernden kend ana-üntenze baπlay n. Böylece ana-ünte çoπu µlev kumanda edecektr. Sakl br TV al c s n ve Poneer n üstün kaltel renkl ekranlar ndan brn baπlay n gösterge panel üzer, gösterge panel ç ön ya da arka ekranlar çeren ürün yelpazemz aras ndan br seçm yap n- ve yolda en sevdπnz televzyon programlar n n zevkn ç kart n. IP-Bus baπlant s özellπne sahp Poneer anaüntenz bunu çal µt rablr. Ya da br flm ya da konser zlemek çn br DVD oynat c ekleyn. Saf yüksek- kaltel djtal radyonun keyfne varmak çn akl n zdan br DAB radyo mu geçyor? Burada herkes çn br µey var. Ve eπer bunlar n tümüne sahp olmak styorsan z? Ωmd sahp olablrsnz! * Lütfen 9-. sayfalardak seçmµ olduπunuz ana-ünteye at olan ayr nt l özellkler lstesne bak n z. S STEM ΩEMASI AVX-70 GEX-P700DAB Jpeg GEX-6400TVP IP-Bus RGB DEH-P36MP Bütün özellkler ve teknk detaylar çn lütfen sayfalara bak n z. [ 11 ]

12 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :0 Pagna 1 DEH-P600R CD RDS RADYO Karmaµ k olmayan bu CD RDS radyo, Poneer n yen bulunmuµ 4 x 50 W l k MOSFET kuvvetlendrcs sayesnde güçlü ama dstorsyonsuz ses verrken, canl -kablo kaltesndek ses EEQ le zevke göre ayarlanablr. D4Q djtal AM/FM radyo al c s brbrne yak n verclern yer ald π bölgelerde dah kesn ve net br radyo stasyonu al µ saπlar. Mevcut dreksyon uzaktan kumanda sstem ve steπe baπl adaptör le kullan lmak üzere br kablolu uzaktan kumanda grµ ve ayr ca br DAB radyo al c s ya da çoklu-cd deπµtrc gb lave br komponent baπlamak çn çoklu IP-Bus kontrolü de vard r. Hatta, CD-RB0 adaptör kablosunu kullanarak Yedek (Aux) grµne br taµ nablr CD, MnDsc ya da MP3 çalar da baπlayablrsnz. Son olarak, özgün stlde tam kapakl ön panel tasar m ve özgün stlde ama kullan µl d µar aç l r döner ses sevyes düπmes say lablr. Br Kuvvetlendrc Ekleyn, Ses Art r n Eπer mevcut ses ayr br kuvvetlendrc le kµselleµtrmek styorsan z, RCS ön-kuvvetlendrc ç k µ harc br kuvvetlendrc çn kolay br baπlant olanaπ saπlar. Bu sstem kurulumunda kuvvetlendrc, art r lm µ güç yönetm ve gümbürdeyen baslar çn br subwoofer sürer. Ön ve arka hoparlörler doπrudan ana-ünteye baπlan r. Bu kadar bast olmas na karµ n art r lm µ güç yönetm ve tümüyle yleµtrlmµ ses kaltes sunar. Rakpsz Ses Kaltes MOSFET kuvvetlendrcler müzk dnleme hayranlar nca erµlemez ses kaltes sunmalar yla tan n r. MOSFET kuvvetlendrcler son derece yüksek doπrusall k saπlarlar ve pratkte dstorsyonu tamamen ortadan kald r rlar, bunun sonucu olarak da dπer seçeneklern tümünden üstün br performans ortaya ç kar. Poneer n MOSFET 50 s bu rakpsz performans sevyesn etkleyc br 4 x 50 W l k güç pompalayarak sunar. S STEM ΩEMASI DEH-P600R * TS-A171C TS-A171C Güç THD+n GM-X ,100 Geleneksel 0,010 TS-A690 TS-A690 0,001 Mosfet50 0,1 1,0 10,0 100,0 Ön Hoparlörler Arka Hoparlörler Subwoofer RCA Ön-Kuvvetlendrc Ç k µ TS-W5C Bu çok düz kazanç eπrs sayesnde, MOSFET kuvvetlendrclern ses dstorsyonu Bpolar kuvvetlendrclernknn çok küçük br yüzdes kadard r. * KEH-103 ve KEH-1033 modellernde mevcut deπldr. Her br ürünün temel özellkler renkl smgeler le belrtlmµtr. Daha düµük br modele karµ yükseltme özellkler k rm z le vurgulanm µt r. Her br smge hakk nda tam aç klama çn 8. sayfaya bak n z.

13 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :4 Pagna 13 DEH-1600R CD RDS RADYO YEN YÜKSEK GÜÇLÜ CD RDS RADYOLAR Bu göz al c üstelk uygun fyatl CD RDS radyo kaltel ses çn gereksnm duyduπunuz lavelere sahptr. Radyo tutkunlar kesn ve net br radyo al µ saπlayan D4Q djtal AM/FM radyo al c s n kesnlkle takdr edeceklerdr. Hem CD-R hem de CD-RW çalablen sstem ses zevknze göre ayarlayablmenz çn 5 bellek modlu EEQ ve ses sevyesn sonuna kadar getrmenz çn 4 x W ç k µ gücü le sunulur. RCA ön-kuvvetlendrc ç k µ daha µaµ rt c br ses deneym çn lave br kuvvetlendrc baπlayablmenze olanak saπlar. Ayr ca mav renkl gösterge ve k rm z düπme ayd nlatmas le DEH-1600RB model olarak da temn edleblr. Ayr ca k rm z düπme ayd nlatmas le DEH-16R model olarak da temn edleblr. Ses Tasar m n z br Düπmeye Dokunman za Kalm µt r EEQ daha önceklerden farkl olarak ses çaba sarf etmekszn kµselleµtreblmenze yard m eden kullan µl br teknolojdr. Arac n z n çersnde en y ses ayarlar n elde etmek çn sadece EQ düπmesne bas n. EEQ çok say da ses özellπne sahptr: 5 fabrka ç k µ ayarl dengeleme eπrs belleπ, 3-bantl parametrk ya da programlanablr dengeleyc, 3-modlu ses doygunlaµt rma (loudness) ve/veya 3-modlu ön görüntü kesknleµtrcs. Uzaktan Kumandan z Kablo le Baπlay n Ωmd Poneer ana-üntenz arac n z n mevcut dreksyon uzaktan kumandas le çal µt rablrsnz. Bu ana-üntelern arka yüzlernde brer mn-jak grµler bulunur. steπe baπl br kablolu uzaktan kumanda kontrol adaptörünü kullanarak, ana-ünte doπrudan arac n uzaktan kumanda sstemne baπlanablr. Arac n za uygun br adaptör bulunup bulunmad π n öπrenmek çn yerel baynz le temas kurunuz, ya da Poneer n web stesn zyaret ednz. D4Q Djtal AM/FM Radyo D4Q komµu kanaldan yay nlanan daha kuvvetl snyaln neden olduπu s k s k rastlanan radyo paraztler çn çözümdür. Bu Poneer djtal µlem teknπ ses performans n ve al c seçclπn yleµtrr. D4Q radyo al c lar djtal IF (ara frekans) µlemler ve br yüksek performansl analog front end n brlkte kullan lmas sayesnde yüksek duyarl l πa sahptr. Bunun sonucu olarak µehr d µ nda sürüµ çn deal olan genµ al µ bölges elde edlr. lave olarak, D4Q çok yollu gürültüden etklenmez. H zl çal µmas yans yan radyo snyallernn etklern ortadan kald r r. D4Q nun komµu kanallardan gelen paraztler alg lay p daha gürültü duyulablr hale gelmeden ortadan kald ran, ve güçlü br komµu kanal snyal mevcutken de yüksek seçclπ sürdüren; çok say da komµu kanallardan yay n yapan stasyonlar n bulunduπu alanlar çn deal olan karmaµ k djtal kontrol sstem sayesnde paraztsz radyo dnlemek mümkündür. Entegre yüksek h zl PLL devres ve gelµmµ kontrol yaz l m sayesnde son derece düzgün µebeke takb dama en y frekansa stasyon ayar yapar. D4Q yüksek br snyal/gürültü oran, -oldukça olumsuz al µ koµullar alt nda dah- son derece kararl stereo ay r m ve düµük dstorsyon taraf ndan desteklenen her yönden yüksek kaltede br ses performans n garant eder. D4Q le saf br dnleme keyf çn optmum radyo al µ ve yüksek sevyel ses performans ndan emn olablrsnz. Bütün özellkler ve teknk detaylar çn lütfen sayfalara bak n z. [ 13 ]

14 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :4 Pagna 14 Ortak Çekclk Br Poneer çoklu-cd paket. Mükemmel br µeklde uydurulmuµ yüksek güçlü ana-ünte ve en µahane ses veren ve hç sorunsuz monte edlen 6-dsklk çoklu-cd çalardan daha çekc ve daha kolay ne olablr k? lerleyn. Bu ayart lmaya karµ drenmeyn. MCD600CD CD RDS RADYO VE ÇOKLU-CD S STEM Müstesna br teklf m ar yorsunuz? O zaman bu heps tek paket olarak sunulan yüksek güçlü CD RDS radyo ve br 6-dsklk çoklu-cd çalar olaπan d µ mktarda CD çalma yeteneπ çn deal br seçmdr. MOSFET 4 x 50 W ve EEQ gb önde gelen Poneer teknolojs güçlü, saf ses garant ederken, D4Q djtal µlemler de AM/FM radyo al c s performans n gelµtrr. Genµletme olas l klar da göz önüne al nm µt r: RCA önkuvvetlendrc ç k µ na lave br kuvvetlendrc baπlayablrsnz ve CD-RB0 adaptör kablosu le Yedek Grµ (Aux) kullanarak br taµ nablr CD çalar, MnDsc çalar ya da MP3 çalar dah baπlayablrsnz. Ana-üntenn özgün stlde tam kapakl ön panel tasar m, saydam beyaz LCD gösterge ve kullan µl d µa aç l r döner ses sevyes düπmes paketn mükemmellπn tamamlar. MCD600RDS KASETL RDS RADYO VE ÇOKLU-CD S STEM Ayr ca mav renkl gösterge ve k rm z düπme ayd nlatmas le MCD600RDS-B model olarak da temn edleblr. steπe baπl CD-SR100 Bu çoklu-cd paketn deneynz, yüksek güçlü kaset teypl radyo ve br 6-dskl çoklu-cd çalar n bütün kaltel özellklern elde edeceksnz. Paket, kµselleµtrlmµ ses çn Poneer teknolojs le yüklüdür. Kendnden tak l br MOSFET 4 x 50 W kuvvetlendrc, subwoofer n z harc kuvvetlendrc gerektrmekszn süreblen EEQ Plus ve lave ses kademelendrme kontrolü çn SFEQ le kombne edlmµtr. Nha ses kµselleµtrmes çn, RCA önkuvvetlendrc ç k µ mevcuttur. Son olarak, daha güvenl sürüµ çn steπe baπl uzaktan kumanda desteπ vard r, ve kolay kullan ml d µa aç lan döner ses sevyes düπmesnn keyfn ç kartacaks n z. Her br ürünün temel özellkler renkl smgeler le belrtlmµtr. Daha düµük br modele karµ yükseltme özellkler k rm z le vurgulanm µt r. Her br smge hakk nda tam aç klama çn 8. sayfaya bak n z.

15 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :6 Pagna 15 MCD400RDS KASETL RDS RADYO VE ÇOKLU-CD S STEM Ayr ca k rm z düπme ayd nlatmas le MCD403RDS model olarak da temn edleblr. Ayr cal kl br paket styorsunuz. Bu gereksnmlern karµ lamal. Bütün müzk dnleme gereksnmlernz karµ lamak üzere br kasetl RDS radyo ve br 6-dskl çoklu-cd çalar ednyorsunuz. Yüksek kaltel kendnden 4 x 50 W l k MOSFET kuvvetlendrc ve kolay kullan ml EEQ ses kontrolü sayesnde ses yönetmek çok kolayd r. Çok-renkl LCD ekran n ve ayn zamanda µ k tam kapak tasar m n keyfn ç kartacaπ n zdan emnsnz. YÜKSEK GÜÇLÜ ÇOKLU-CD PAKETLER MCD0RDS KASETL RDS RADYO VE ÇOKLU-CD S STEM Ayr ca k rm z düπme ayd nlatmas le MCD033 RDS model olarak da temn edleblr. Bu kasetl radyo ve 6-dskl çoklu-cd çalar kombnasyonu sadece güvenlr br performans sergleycs olmakla kalmaz, mükemmel br uyumluluktan da emn olablrsnz. Ana-üntede mükemmel µebeke takb çn yüksek h zl br ak ll radyo al c s ve en y hale getrlen kµselleµtrlmµ ses ayarlama saπlayan kullan µl BTB (Bass Treble Boost/Bas Tz Güçlendrc) bulunur. Ses kµselleµtrmek çn br kuvvetlendrc eklemey düµünmenz halnde, kullan lmak üzere RCA ön-kuvvetlendrc ç k µ da sunulmuµtur. Son olarak, nane yeµl LCD gösterge chaza taze br görünüm katar. Bütün özellkler ve teknk detaylar çn lütfen sayfalara bak n z. [ 15 ]

16 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :8 Pagna 16 KEH-P700R KASETL RDS RADYO Bu kasetl radyo eπlmler belrler. OEL ekran br spektrum analzörü ve saπ/sol kanal sevye gösterges le blglendrr ve eπlendrr. HPF l EEQ Plus a ve 3 RCS ön-kuvvetlendrc ç k µ na sahptr, bu sayede kend stedπnz ses gerçekten kendnz tasarlayablrsnz. Dolby B kasetn fon h µ rt s n maskeler. ASL (Automatc Sound Levelser/Otomatk Ses Sevyelendrcs) en sevdπnz ezgler sabt br sevyede keyfle dnleyeblmenz çn ses sevyesn harc gürültüyü telaf edecek µeklde ayarlar. Standart dreksyon uzaktan kumandas le eller serbest b rakan telefon görüµmes hoparlör grµ güvenl ve konforlu sürüµü garant eder. Standart ASL (Automatc Sound Levelser/Otomatk Ses Sevyelendrcs) Sürüµ esnas nda, araç çersndek gürültü sürüµ h z na ve yol koµullar na baπl olarak s k s k deπµr. Otomatk Ses Sevyelendrcs (ASL) snyal µlemler yaparak deπµen gürültü sevyelern gösterr, d µar dan gelen gürültüyü maskelemek çn otomatk olarak elektrkl ses sevyes ayarlar n ve frekanslar n ayarlar. Dolby B Poneer n KEH-P700R model, çoπu stüdyo kay tl kasetler le kullan lablen Dolby B Gürültü Azaltma Sstem nden* (Dolby B Nose Reducton System) faydalan r. Sadece Dolby B düπmesne basarak an nda snyal/gürültü oran n yleµtreblr ve fondak h µ rt y azaltablrsnz. Sznle Ayn Yolda lerleyen Teknoloj Poneer n EEQ Plus sstem sze bütün araçlar sunar: olas her br ses kaynaπ çn arac n z n çersnde yüksek doπrulukta ses ayar yapablmenz saπlayan br 3-bantl programlanablr parametrk dengeleyc (ekolayzer) ve tam düµük- ve yüksek- frekans kontrolü saπlamak çn br Alçak Geçren Fltre (LPF) le br Yüksek Geçren Fltre (HPF). Kolay ayar çn fabrka ç k µ nda ayarlanm µ olan beµ dengeleme eπrs belleπne ve üç ses doygunluπu moduna güveneblrsnz. EEQ Plus le daha önce olduπundan farkl br µeklde, kend stedπnz gb araç-ç ses dnleyebleceksnz. * Dolby ve çft-d semboller Dolby Laboratores Lcensng Corporaton µrketnn tcar markalar d r. Her br ürünün temel özellkler renkl smgeler le belrtlmµtr. Daha düµük br modele karµ l k yükseltme özellkler k rm z le vurgulanm µt r. Her br smge hakk nda tam aç klama çn 8. sayfaya bak n z.

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496 Kullanım Kılavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı Pccolnk Yazılımı (sadece Pccolo 2 çn) A.B.D. Patent No. 8,074,496 İsvçre malıdır İsvçre malıdır... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık!

Detaylı

El Kald raçlar 260... 261... 262... 265... Sayfa. Sayfa. Sayfa. Sayfa. Zincirli Mekanik Ceraskallar. Zincirli Çektirmeler

El Kald raçlar 260... 261... 262... 265... Sayfa. Sayfa. Sayfa. Sayfa. Zincirli Mekanik Ceraskallar. Zincirli Çektirmeler l Mekank Ceraskallar Sayfa 0... l Çektrmeler Sayfa... faryo Kombnel Mekank Ceraskallar Sayfa... Ray Arabalar ve Kancalar Sayfa... Tavz Vermeden Emnyet Ask Sapanlar Manuel Irgatlar Ask Sapanlar Sayfa...

Detaylı

ürün kataloğu bükom a.ş.

ürün kataloğu bükom a.ş. 203 ürün kataloğu bükom a.ş. 27. yıl F rma Pro l m z 986 y l ndan ber o s ve matbaa mak neler konusunda tüket c ler da ma en yen teknoloj ve en kal tel ürünler le bulu turan BÜKOM A.. olarak 26 y l a k

Detaylı

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER -profesyoneller n seç m... HYCON H DROL K S STEMLER hidrolik güç 2 HYCON h drol k s stemler - sadece B R kaynak le desteklen r: HYCON HPP güç ün teler! HYDRAULIC SYSTEMS POWE RED BY HYCON Honda motor Bak

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER

Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER Sistem Armada ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER 2 Kutup + Toprak, Hijyen ve Sa l k (s. 13) Ifl kl gösterge (s. 09) Hareket dedektörlü engel ayd nlatma (s. 09) S STEM Armada Çal flma alanlar n z

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TAS200. Kullanıcı kılavuzu

TAS200. Kullanıcı kılavuzu TAS200 Kullanıcı kılavuzu m TAS200 kullanmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun. Bu kullanıcı kılavuzunu daima arabada bulundurun. PZ420 00212 TR TAS200 1 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION Bütün hakları mahfuzdur.

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı