T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. ( TL.) : 5.00 YTL. ( TL.) VOLUME: 54 NUMBER: 2005/2 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LLÎ KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR Director of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL ANS KLOPED K ESERLER GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER FELSEFE VE PS KOLOJ EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...68 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER...124

8 660 K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER GRAF K SANATLAR BASKI filer FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI TALYANCA, RUMENCE EDEB YAT SPANYOL VE PORTEK Z D LLER EDEB YATI KLAS K YUNAN EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi...151

9 000 GENEL KONULAR Mendefl, Mehmet. Uygun Simulasyon Say s n n Belirlenmesi: Monte Carlo A Üzerinden Kentsel Proje Üretimi: Urban Probes. Derleyen: N. Müge Cengizkan, Mimarl k 42(321) , ss SB , 000 Simülasyon Çal flmas. Tar m Bilimleri Dergisi 11(1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 000 Mennan, Zeynep. Non Standard 000 (1) Mimarl klar: Bir Serginin Ard ndan. Akbafl, Abdurrahman. Bilgisayar ve Mimarl k 42(321) , fiiddet. Diyanet (170) , ss ss SB SC 6 720, , (2) Bener, Ayfle Baflar. eeurope2005. Finans Dünyas (182) , ss SB SB , , 380, 000 Çinici, fiebnem Yal nay. Dijital Ortamda Mimari Tasar m Araflt rmalar ve E itimi. Mimarl k 42(321) , ss SB , SB , 720 Kaygusuz, Sait Y. - fiükrü Dokur. flletme Bütçelerine Etkin Bir Bafllang ç: MS Office Excel Program ile En Uygun Mamul Karmas n n Oluflturulmas. Mali Çözüm 15(70) , ss SA , , 000, 650 Öz, N. Semih. Devletlerin Vergilendirme Yetkileri S n r n n E- Ticaret Aç s ndan De erlendirilmesi. Maliye Dergisi (147) , ss. 000 (3) Özkar, Mine. "Say sal"a Say sal Olmayan Bir Arayüz: Temel Tasar m. Mimarl k 42(321) , ss. Özmen, Günay. Elektronik Tablolarda Hedef Arama. Türkiye Mühendislik Haberleri 49(432) , ss SB 86 Pak, Burak. Yeni Mimarl k Üç Kendir, Elif. Mimarl k Prati inde Boyutlu Arayüzler ve Mekânlaflm fl Bilgisayar Deste i: Temsili Olandan Medya. Mimarl k 42(321) , Yap sal Olana Do ru. Mimarl k 45. s. 42(321) , ss SB SB , , 000 Latour, Bruno. Alternatif Say sall k. Mimarl k 42(321) , ss SB SB , , 000 fiahin, R. Faruk - lhan Kesmez. Türkiye'de Bilgisayar Destekli Tasar ma liflkin tiraflar. Mimarl k 42(321) , ss. 1

10 010 B BL YOGRAFYA Nas l Geliflti? Popüler Tarih (54) , ss. Bak rc, Nedim. Prof. Dr. Saim Sakao lu'nun Türk Dünyas Destanlar Üzerine Araflt rmalar. Türk Dünyas Araflt rmalar (154) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 010 Tülücü, Süleyman. Mu'allakât ve fiairleri Üzerine Bir Denemesi-1 (Türkiye) Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (23) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Alar, Halis. Atatürk Üniversitesi Son S n f Ö rencilerinin Kütüphane Kullan m S kl klar n Etkileyen De iflkenler Üzerine Bir Araflt rma. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 11(26) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA Aytafl, G yasettin. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hac Bektafl Veli Araflt rma Merkezi Kütüphanesi. Türk Yurdu 25(210) , ss SB SB SB , 297, , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Onaran, Mustafa fierif. Mavi. Varl k 73(1169) , ss SB , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 060 (1) Eken, Ahmet. Müzecili imizin Tarihinde Bir Yolculuk. Hürriyet Gösteri (267) , ss SB Spina Bifida Derne i. Merdiven (2) , ss SB 189, 060 fieno lu, Sedat Avrupa Müzesi Ödülü Sahibi Sultan II.Bayezid Külliyesi Sa l k Müzesi. Toplumsal Tarih (134) , ss SB , 956.1, 060 Tekcan, Süleyman Sami. moga Aç ld [Röportaj] Konuflan: Bilge Aydo an, Rh+Sanat (15) , ss. 030 GENEL ANS KLOPED K ESERLER 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 030 (1) 070 (1) Toptan, Fatih. Eski Yunan'dan fiahin, Mehmet - Onur Vural - Emine Ayd nlanma Ça 'na Ansiklopediler Yöney. Güçlü Ekonomi için Tart flma: 2

11 Demokrasi-Yolsuzluk ve Bas n Özgürlü ü. Yönetim Bilimleri Dergisi 3(1) 2005, ss SA , NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR Günay, Nasuh. Dünya Kardefllik Grubu (Piramitçiler veya Mevlanac lar) Yüksek, Özcan. National Üzerine Bir nceleme. Süleyman Geographic'in K sa Tarihi Dünyan n Demirel Üniversitesi lahiyat Ard ndaki Lens. Atlas (143/Ek: Fakültesi Dergisi (11) 2003, Emperyal Pusula) , ss. Türkçe ve ng. özet ss SB SB , , ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER Y lmaz, Hac. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hac Bektafl Veli Araflt rma Merkezinde Bulunan Tarihî Belge ve Eserler. Türk Yurdu 25(210) , ss SB , 297, FELSEFE VE PS KOLOJ Gökdo an, Melek Dosay - Remzi Demir. Bizans mparatorlu u'nun Y k l fl ve Osmanl mparatorlu u'nun Kurulufl Sürecinde Rumlarda Bilim ve Felsefeye Kronolojik Bir Bak fl. Bilim ve Ütopya (128) , ss SC , BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) Özkiraz, Ahmet. Jürgen Habermas ve Elefltirel Teori. Tabula Rasa 5(13) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Twiss, Summer B. Ço ulculuk Felsefesi: John Hick ve Onu Elefltirenlerle lgili Elefltirel Bir De erlendirme. Çevirenler: Ruhattin Yazo lu, Hüsnü Aydeniz, Tabula Rasa 5(13) , ss SA EP STEMOLOJ, 150 PS KOLOJ NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) 150 (1) Batur, Sertan. Psikoloji Tarihinde mamo lu, Tuncay. Paul Tillich Köken Mitosu ve Georg Anschütz'ün Felsefesinde Ölüm ve Ötesi. Atatürk Hikâyesi. Toplum ve Bilim (102) Üniversitesi lâhiyat Fakültesi 2005, ss. ng. özet. Dergisi (23) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , 290 3

12 150 (2) Sanatlar Fakültesi Dergisi (7) Ç rako lu, Okan Cem. Tsunami'nin 2005, ss. ng. özet. B rakt z Kayg. Standard 44(518) , ss SB SB , (2) Gençdo an, Baflaran. Premenstrüel Disforik Bozukluk ile Cinsiyet Rolleri ve Anksiyete Aras ndaki liflkiler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5(1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA 62, 150 Karatafl, Zeynep Bolat. Anne Baba Salg rganl ile Lise Ö rencilerinin Sald rganl Aras ndaki liflkinin ncelenmesi. Ça dafl E itim 30(317) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150, 300 Karatepe, Hasan. Çocu un Geliflimi. Ça dafl E itim 30(317) , ss SA , 150, MANTIK 160 (1) Mermutlu, Bedri. Bir Mant k Bilgini: Hoca Abdülkerim Efendi ve Eserleri. Uluda Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 8(8) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. Arslan, Hulusi. Ahlâkî De erlerin De iflimi Sorunu: Nesnellik ve Öznellik. Tabula Rasa 5(13) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA SB , , Ataç, Adnan - Remzi Gülsoy - Tolga Güven. Gerçe i Söylemenin stisnalar. Türkiye Klinikleri T p Eti i-hukuku-tarihi Dergisi 13(1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB 87, 170 Carleton, Jacqueline A. Broadening Horizons in Medical Theory and Practice: Alternative, Complementary, or Integrative? The Example of Somatic Psychotherapy. Türkiye Klinikleri T p Eti i-hukuku-tarihi Dergisi 13(1) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SB 87, (3) Civaner, Murat. lkecilik'e Yöneltilen Elefltiriler ve T p Eti ine Yeni Yaklafl mlar. Türkiye Klinikleri T p Eti i-hukuku-tarihi Dergisi 13(1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. 170 (4) 170 ET K (AHLAK Dönmez, Süleyman. Bilim Ahlâk. FELSEFES ) Tabula Rasa 5(13) , ss. Türkçe ve ng. özet. 170 (1) Adan r, O uz. Bilim, Ahlak, Sanat SA 52 Atatürk Üniversitesi Güzel 170, 500 4

13 170 (5) 190 (3) Durak, Nejdet. Aristoteles ve Direk, Zeynep. Derrida'n n Ard ndan: Fârâbî'nin Siyaset Anlay fllar nda Ölüm, Kültür ve Dil. Toplum ve Ahlâk. Tabula Rasa 5(13) Bilim (102) 2005, , ss. Türkçe ss. ng. özet. ve ng. özet SA SA Estetik Diflhekimli inde Etik. Quintessence (1) , ss. Türkçe özet SB 267, ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Kabaday, Talip. Aristotle and the Problem of Time. Uluda Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 8(8) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Bele, Tansu. Bat Felsefesi Ülkemizde Neydi, Ne Oldu? Türk Dili Dergisi 18(106) , ss SA (2) Camc, Cihan. Derrida ve Politik Durufl. Toplum ve Bilim (102) 2005, ss. ng. özet SA (4) Karaman, Hüseyin. Nurettin Topçu'da 'Önder nsan' Anlay fl. Tabula Rasa 5(13) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , D N 260 HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 260 (1) Görmez, Mehmet. Dünyada ve Türkiye'de Misyonerlik Faaliyetleri Üzerine [Söylefli] Konuflan: Mehmet Erdo an, Diyanet (170) , ss SC HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER mamo lu, Tuncay. Paul Tillich Felsefesinde Ölüm ve Ötesi. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (23) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Tafl n, Ahmet. Geri Dönüfl: Yezidilerde Ölüm. Türk Dünyas Araflt rmalar (154) , ss. Türkçe ve ng. özet SA

14 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler Acar, brahim. slam Hukuku Aç s ndan Niflanlanma. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (23) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297 Akdo an, Ali. Küreselleflme ve Din: Küresel Bunal mdan Küresel Bar fla Ulaflman n mkan. Tabula Rasa 5(13) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Altuntafl, Halil. Yaln z De iliz. Diyanet (170) , ss SC (2) Ardo an, Recep. Kelâmi Aç dan man n Mahiyeti ve Din Özgürlü ünün Muhtevas. Diyanet lmi Dergi 41(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, (3) Aydar, Hidayet. Ölümsüzlük Arzusu veya Uzun Süre Yaflamak Meselesi. Diyanet lmi Dergi 41(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Aytafl, G yasettin. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hac Bektafl Veli Araflt rma Merkezi Kütüphanesi. Türk Yurdu 25(210) , ss SB , 297, (4) Baba, fiakir Keçeli. Alevîlik, Sünnîlik ve Politika. Türk Yurdu 25(210) , ss SB , (5) Bâkiler, Yavuz Bülent. Benim Alevî Düflmanl m. Türk Yurdu 25(210) , ss SB , (6) Bolay, S. Hayri. Alevîleri Az nl k Sayma Hevesleri Kas tl Bir Oyundur. Türk Yurdu 25(210) , ss SB , 320 Certel, Hüseyin. Din Psikolojisi Aç s ndan Engelliler ve Din. Tabula Rasa 5(13) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (7) Çak r, Cemal. nanç Konusuna ve Alevîlikle lgili Çal flmalara Genel Bir Bak fl. Türk Yurdu 25(210) , ss SB , 320 Çelik, Yusuf. Hz. Peygamber Döneminde Müslüman- Ehl-i Kitap Aras nda Kurulan Sosyal liflkiler. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (23) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297 6

15 297 (8) F lal, Ethem Ruhi. Alevilîk ve Çeliker, Hüseyin. slâm Hukukunda Tahkim. Diyanet lmi Dergi 41(1) Heterodoksi. Türk Yurdu 25(210) , 5-7. ss , ss. Türkçe ve ng SB 27 özet. 300, SA (15) 297 (9) Çetin, smet. Alevîlik ile lgili Yay nlar Hakk nda Tespitler. Türk Yurdu 25(210) , ss SB SA Güllüce, Hüseyin. Salât Kavram : Etimolojisi ve Baz Mülâhazalar. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (23) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (10) 297 (16) Dalk ran, Say n. Risale-i Ebussuûd. Günay, Nasuh. Dünya Kardefllik Atatürk Üniversitesi Türkiyat Grubu (Piramitçiler veya Mevlanac lar) Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi Üzerine Bir nceleme. Süleyman 11(26) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet. Demirel Üniversitesi lahiyat 1994 SA 26 Fakültesi Dergisi (11) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (11) 1996 SB 276 Demircan, Adnan. slâm ve Bar fl. 297, 130 Diyanet (170) , ss SC (17) 297 Gündüz, fiinasi. Din, Terör ve fiiddet. Diyanet (170) , ss. 297 (12) 1969 SC Do an, zzettin. Alevîlik slâm D fl De ildir. Türk Yurdu 25(210) , ss SB (13) E ri, Osman. Alevîlik-Bektaflîlik, Niçin slâm D fl De ildir? Türk Yurdu 25(210) , ss SB SA (14) Ekinci, lhan. Do u ile Bat Aras nda Bir Ayd n -Muhammed Alexander Russell Webb Efendi- OTAM (17) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (18) Kara, Seyfullah. Hz. Peygamber'e Karfl Oryantalist Bak fl ve Bu Bak fl n K r lmas nda Metodolojik Yaklafl m n Önemi. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (23) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (19) Karagöz, smail. Cana K ymak Büyük Günaht r. Diyanet (170) , ss SC 6 297

16 297 (20) 297 (24) Karaman, Hüseyin. Ebû Bekir Er- Meron, Ya'kov. Merginânî, Metodu ve Râzî'ye Göre Yaratma. Atatürk Hukukçulu u. Çeviren: M. Fatih Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Turan, Atatürk Üniversitesi Dergisi (23) 2005, ss. lâhiyat Fakültesi Dergisi (23) Türkçe ve ng. özet. 2005, ss. Türkçe ve ng SA SA , 920 Kasapo lu, Abdurrahman. Psiko- Sosyal ve Metafizik Aç dan Kumar. Tabula Rasa 5(13) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 360, (21) Kelefl, Ekrem. Kiflinin Kendini Gelifltirmesinin Önündeki Önemli Bir Engel: Kendini Yeterli Görme. Diyanet (170) , ss SC (22) Kemikli, Bilal. Popüler Dini Kültürde Hz. Peygamber -Vesîletü'n-Necât Örne i- Diyanet lmi Dergi 41(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, 300 K l ç, Recep. Türkiye'de Alevîlik ve Bektaflîli in Güncel Meseleleri Hakk nda. Türk Yurdu 25(210) , ss SB , 297 özet SB (23) 297, 920 Melikoff, Irene. "Alevîli i Tüm Olarak Görme mkân Yok" [Söylefli] Türk 297 (28) Yurdu 25(210) , ss SB , 920 Menekfle, Ömer. Çocuk ve fiiddet. Diyanet (170) , ss SC SA , (25) Okudan, Rifat. Hakikat-i Muhammediyye: Felsefî Temelleri ve Dînî As llar n n De erlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SB Onat, Hasan. Alevîlik-Bektaflîlik, Din Kültürü Ahlâk Bilgisi Dersleri ve Diyanet. Türk Yurdu 25(210) , ss SB , (26) Öz, Güla. Bektaflîlik ve Alevîlikte Allah Muhammed Ali Üçlemesi Ana Unsurdur. Türk Yurdu 25(210) , ss SB (27) Özcan, Ömer. Dr. Bedri Noyan. Türk Yurdu 25(210) , ss. Özçelik, Harun. Muhammed Enver El-Keflmîrî'nin Baz Hadis Meseleleri Hakk ndaki Görüflleri. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (23) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. 8

17 297 (29) 297 (35) Pamuk, Bilgehan. brahim Hakk Hazretleri'nin Abdurrahman Gazi Zaviyedarl ve Zaviyedarl k Meselesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5(1) 2005, ss. Türkçe ve ng. Üniversitesi özet SA , 810, SA (30) 297 Sar c k, Murat. Ebussuud Efendi'nin Fetvalar nda Seyyidler. Süleyman Demirel Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SB (31) Sar tafl, Süleyman. Alevîlik Bektaflîlik: Allah'a Kul, Muhammed'e Ümmet, Ali'ye Talib. Türk Yurdu 25(210) , ss SB (32) Sezgin, Abdülkadir. Balkanlar ve Do u Avrupa'y Müslümanlaflt ran Hac Bektafl Erenleri. Türk Yurdu 25(210) , ss SB (33) Sümer, U ur. Alevîlik-Bektaflîlik. Türk Yurdu 25(210) , fiimflek, Selami. Bir Gönül Tekkesi fieyhi Seyyid Osman Nureddin fiems (ö. 1883) ve Mersiyye-i Cenâb- Seyyidü'fl-fiühedâ's. Atatürk Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 11(26) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (36) Timisi, Mustafa. Alevîler Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Aslî Unsurudur. Türk Yurdu 25(210) , ss SB , (37) Topçu, Havva fi. Toroslarda Semah: Mersin Tahtac lar. Türk Yurdu 25(210) , ss SB , (38) Tosun, Cemal. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Derslerinde Alevîlik. Türk Yurdu 25(210) , ss SB , (39) Tu cu, Hüseyin. Alevîler Az nl k De ildir. Türk Yurdu 25(210) , ss ss SB SB , (34) 297 (40) Türcan, Galip. Peygamberlerin fieker, Mehmet. Ahîlik ile Alevî- Bektaflîli in Kaynaklar ndan Biri Olan Fütüvvet-Nâmelerin Önemi. Türk Yurdu 25(210) , ss SB smeti Meselesi. Süleyman Demirel Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (11) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SB

18 Türkdo an, Orhan. Alevî- Bektaflî'lerde Norm ve Statü Da l m. Türk Dünyas Araflt rmalar (154) , ss. Türkçe özet SA , 297 Türkdo an, Orhan. Alevî- Bektaflîlerde Statü ve Rol Da l m. Türk Yurdu 25(210) , ss. 300 TOPLUM B L MLER Adan r, O uz. Bilim, Ahlak, Sanat. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi (7) 2005, ss. ng. özet SB , SB 27 Akbafl, Abdurrahman. Bilgisayar ve 300, 297 fiiddet. Diyanet (170) , ss. 297 (41) 1969 SC 6 Üzüm, lyas. Alevîli in nanç Boyutu. 000, 300 Türk Yurdu 25(210) , ss SB Yaman, Ali. Cemevleri Tart flmalar Ekseninde Günümüz Alevîli ine Bak fllar. Türk Yurdu 25(210) , ss SB , 297 Y lmaz, Hac. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hac Bektafl Veli Araflt rma Merkezinde Bulunan Tarihî Belge ve Eserler. Türk Yurdu 25(210) , ss SB , 297, (42) Yi it, Yaflar. Fîl Sûresi Ba lam nda Kutsala Sald r n n Bedeli. Diyanet (170) , ss SC (43) Yüce, Abdulhakim. Kur'an ve fiifre. Diyanet lmi Dergi 41(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) Yüksel, Müfid. Alevîlik Konusunda lmî ve Stratejik Araflt rmalara htiyaç Var. Türk Yurdu 25(210) , ss SB , (1) Akdo an, Ali. Küreselleflme ve Din: Küresel Bunal mdan Küresel Bar fla Ulaflman n mkan. Tabula Rasa 5(13) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Akgül, Deniz Alt nbafl. Entegrasyon ile Asimilasyon Aras nda Hollanda Müslümanlar. Stratejik Analiz 5(58) , ss SB , (3) Aksu, Levent. Atatürk Dönemi ( ) Nüfus ve Aile Yap lar. Türk Dünyas Araflt rmalar (154) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , Atalay, Ayzen. "STK'lar Medyay hmal Ediyor" [Söylefli] Sivil Toplum 3(9) , ss. Türkçe ve ng. özet SB

19 300 (5) 300 (11) Aytafl, G yasettin. Gazi Üniversitesi Çal flan Çocuk; Sosyo-Kültürel Türk Kültürü ve Hac Bektafl Veli Özellikler ve Sa l k Taramas - zmir Araflt rma Merkezi Kütüphanesi. Otomotiv Sanayi. zmir Tepecik Türk Yurdu 25(210) , E itim Hastanesi Dergisi 15(1) ss SB , ss. Türkçe ve ng. özet. 300, 297, SA 2 300, 360 Bâkiler, Yavuz Bülent. Benim Alevî Düflmanl m. Türk Yurdu 25(210) , ss SB , (6) Balaban, Ayfer. Aile çi fiiddet. Diyanet (170) , ss SA SC (7) Barlas, M. Adnan. Rant, Planlama, Akademi ve Toplumsal Çözülme. Yap Dünyas 9(107) , ss SB SA , (8) Bostanc, Naci. fiiddetin Karmafl k Dünyas. Diyanet (170) , 5-8. ss SC (9) Bozoklar, Kutsiye. Kemalizm ve Türk Ayd n. Sanat ve Hayat (15) , ss SB , SC (10) 790, 300 Certel, Hüseyin. Din Psikolojisi Aç s ndan Engelliler ve Din. Tabula Rasa 5(13) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (12) Çar kç, lker - Nilüfer Avflar. Kamu Kesimi Yöneticilerinde Cinsiyet Rolü Alg lamalar n n Aile Dostu Düzenleme ve Politikalar na Etkileri. Yönetim Bilimleri Dergisi 3(1) 2005, ss ng. özet. 300 (13) Çelik, Yusuf. Hz. Peygamber Döneminde Müslüman- Ehl-i Kitap Aras nda Kurulan Sosyal liflkiler. Atatürk Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (23) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (14) Dinç, Güven. fier'iyye Sicillerinde Göre XIX. Yüzy l Ortalar nda Antalya'da Ailenin Sosyo-Ekonomik Durumu. OTAM (17) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , Do an, smail. Futbol ve fiiddet. Diyanet (170) , ss. 300 (15) Dünya Engelliler Günü. Merdiven (2) , 4-5. ss SB , 340

20 300 (16) 300 (21) Endress, Gerhard. Avrupa ve slam: Eslen, Nejat. Alvin Toffler'in ve Bir Bilimin Tarihi. Çeviren: smail ABD'nin Yan lg s. Jeopolitik 4(13) Hakk Göksoy, Süleyman Demirel , ss SB 120 Üniversitesi lahiyat Fakültesi 300 Dergisi (11) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (22) 1996 SB 276 F lal, Ethem Ruhi. Alevilîk ve 300 Heterodoksi. Türk Yurdu 25(210) , 5-7. ss. 300 (17) 1960 SB 27 Erdenir, Burak. Avrupa Kimli i-türk 300, 297 Kimli i: Nas l Bir Gelecek? Vergi Dünyas 24(282) , ss SA (18) Ergin, Seçkin - Ahmet Befle. Messiahs for and Against the Dominant Culture: Political Writing of American and Turkish Women in the Late 19 th and Early 20 th Centuries. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5(1) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA (23) Gümüfl, Murat - Bahattin Hamarat - Meral Dursun. Intercultural Communication Apprehension: An Empirical Study on Anzac People. Yönetim Bilimleri Dergisi 3(1) 2005, ss. ng. özet 2004 SA (19) 1987 SB 12 Ergur, Ali. Kredi Kart Kullan m nda 300 Zaman Alg lamas ve Borçlu Yaflam. Toplum ve Bilim (102) 2005, 300 (25) ss. ng. özet SA SA (20) 300 Ersoy, Ersan. Popüler Kültür llüzyonunda, Kültürel De erler ve fllevsel Boyutunda Daralmalar. Tabula Rasa 5(13) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (24) lban, M. O uzhan - Kürflat Özcan. Demografik Özelliklere Göre Bofl Zaman De erlendirme Tercihleri ve Etkileri Üzerine Bir Araflt rma. Pazarlama Dünyas 19(1) , ss. Kara, Adem. XIX. Yüzy l n lk Yar s nda Antakya'da Yerleflme ve Nüfus. OTAM (17) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (26) Karababa, P nar. Kad nlar n Gizli Tarihi. Varl k 73(1169) , ss SB , 390

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

Lisans ve MBA Programlar çin

Lisans ve MBA Programlar çin I Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Beykent Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Lisans ve MBA Programlar çin flletmelerde YÖNET M ve ORGAN ZASYON Geniflletilmifl ve Gözden Geçirilmifl 4.

Detaylı

TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS STRATEJ S NE DO RU

TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS STRATEJ S NE DO RU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS STRATEJ S NE DO RU TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org e-posta: info@rusihak.org flbirli i yap lan kurulufllar Destekleyen

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld Yıl/Year:1 Sayı/No:4 Aralık/December 2005.. Universiteli Öğrenci Konseyi Aylık Gazetesi / Monthly Student Council Newspaper TC Uyruklu Ö rencilerin Dikkatine. S.2 de Kantin Sorunu. S.3 de Yine Zam. S.5

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz...

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz... AKRA ASLIIM K 2009 M E S L E K A N D I M I Z HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M 2010 Yeni y l n z kutlu olsun Kad n Haklar nda Çok

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2004-3: Aral k ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Dünyadaki çal flanlar n yar s günde 2 dolarl k yoksulluk s n r alt nda yafl yor ILO ya göre verimlilik art fl n ve insana yak fl

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı