2011 Tezinin Adı Thesis Titl Yazar Autho Danışman Superviso

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 Tezinin Adı Thesis Titl Yazar Autho Danışman Superviso 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8."

Transkript

1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ GEBZE INSTITUTE OF TECHNOLOGY ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT YÜKSEK LİSANS TEZLERİ MASTER S THESIS Tekstil atıklarından piroliz yöntemi ile enerji elde edilmesi [Obtaining energy from textile wastes by using pyrolysis method] 2. Entegre katı atık yönetimi Türkiye uygulaması [Implementation of integrated solid waste management in Turkey] 3. Mangan oksit mineralleri kullanılarak sulu çözeltilerden arsenik ve selenyum giderimi [Removal of arsenic and selenium from aquous solution using manganese oxide minerals] 4. Mangan oksit minerali kullanılarak, sulu çözeltilerden adsorpsiyon yöntemi ile kadmiyum ve kurşun giderimi [Removal of cadmium and lead adsorption from aqueous solution using mangenese oxide] 5. Farklı özellikte deniz sularından entegre ters ozmoz sistemi ile içme suyu eldesi [Production of potable water from sea water having different properties using an integrated reverse osmosis system] 6. İstanbul ili evsel arıtma tesisleri çamur miktarlarının tespiti ve değerlendirilmesi [The determination and evaluation of purification sludge amounts in domestic wastewater treatment plants of the city Istanbul] 7. Konacık Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi nin modellenmesi ve mevcut problemlerinin bilgisayar simülasyonu ile çözülmesi [Computer modelling Konacik Municipality Waste Water Treatment plan and solving existing problems by using computer simulation] 8. Ultrases kullanımının direkt filtrasyona etkilerinin araştırılması [Investigation of the effects of ultrasound on direct filtration] Sibel Barışçı Emine Rana Battal Belgin Ergül Aylin Sönmezay Ender Güler Yunis Tural Özgür Karaduman Mehmet Buğra Zengi Bülent Keskinler Bülent Keskinler Ebubekir Yüksel 1

2 9. Oruçoğlu Köyü yapay sulak alan sistemi performansını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve performans artırıcı çözümler [Determining the factors affecting the performance of an artificial wetland system, Oruçoğlu Village, and performance enchancing solutions] 10. Hümik maddenin katalitik ozonlama ile giderimi [Catalytic ozonation effect on humic subtances removal] 11. Boyar madde içeren sulu çözeltilerin fotokatalitik oksidasyonu: Bentonit ve zeolit minerallerinin karşılaştırılmalı kullanılması [Photocatalytic oxidation of aqueous dye solutions: Comparative use of modified bentonite and zeolite minerals as catalysts] 12. Bitümlü formasyonlardan çevre dostu enerji elde edilmesinin araştırılması [Investigation of obtaining environment friendly energy from bituminous formations] 13. Çözücü kullanan işyerlerinin iç ortam havasında uçucu organik bileşiklerin pasif örnekleme ile tayini ve izlenmesi [Monitoring and determination of volatile organic compounds in the indoor air of the solvent using plants with passive sampling method] Ali İnci Özge Türkay Özlem Gülecan Didem Ekinci Emrah Yılmaz Hatica İnan Pınar Ergenekon Biyolojik arıtma çamur özelliklerinin klasik membran filtrasyonuna etkileri [Influence of the characteristics of biological treatment sludge on dead-end filtration] 2. İçme sularından aluminyum elektrotlar kullanılarak elektrokoagülasyon ile arsenik giderimi [Removal of arsenic from drinking water by electrocoagulation using aluminum electrodes] 3. Arsenat ve arsenit iyonlarının modifiye edilmiş beydellit, zeolit ve sepiyolit mineralleri ile gideriminin incelenmesi [Removal of arsenate and arsenite ions using modified beydellit, zeolit and sepiyolit clay minerals] Seçil Bayar Feride Ulu Serkan Aydın Ahmet Karagündüz 2

3 4. Kuru aktif çamur ve spirulina platensis kullanılarak Cu+2 biyosorpsiyonu [Biosorption of copper(ii) from aqueous solutions by using dried activated sludge and spirulina platensis] 5. Elektrokimyasal atıksu arıtım prosesi ile arsenik giderimi [Removal of arsenic by electrochemical wastewater treatment process] 6. Arıtma çamurlarının karakterizasyonu ve briket kömür imalatında kullanımı [The characterization and use of waste sludges in briquette coal production] 7. Sanayileşmiş kıyısal bölgedeki ortam havasında uçucu organik bileşik kirliliği: GYTE Muallimköy Yerleşkesi ve Dilovası yerleşim bölgesinde BTEX ölçümleri [Volatile organic compound polution in the ambient air of industrialized coastal side: BTEX measurements in Muallimköy Campus of GYTE and Dilovası urban area] 8. Gebze ve civarındaki yüzey sularının kalitesinin belirlenmesi [The determination of the quality of surface waters in Gebze and surroundings] 9. Evsel atıksuların arıtılması ve maliyet analizi [Treatment of domestic wastewaters and cost analysis] 10. Beyoğlu ilçesi ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplama çalışmasının değerlendirilmesi [Evaluation of collection of packaging wastes in Beyoğlu district] 11. Çapraz akışlı mikrofiltrasyon ile bakır analizi [Copper removal with hybrid crossflow micro filtration] 12. Akışkan yataklı kum filtreleri ile yüzeysel suların arıtımında optimum şartların araştırılması [Investigation of optimum operational parameters in surface water treatment with fluidized bed filters] 13. Çözünmüş mikrobiyal ürünlerin ultrafiltrasyonla giderimi ve kirlenme mekanizmasının araştırılması [Removing soluted microbial product with ulltrafiltration and research fouling mechanism] 14. Pilot ölçek jet loop membran biyoreaktör sisteminde hacimsel kütle transfer katsayısının (kla) belirlenmesi ve yüzey aktif Burcu Müftüoğlu Uğur Geboloğlu Nilüfer Ömürlü Selim Tavşan Emrah Uysal Burak Ayrak Yelda Küçük Gözde Seçkin Mehmet Şükrü Kırmızı Merve Okçular Yasemin Kalkan Pınar Ergenekon Ahmet Karagündüz Ebubekir Yüksel Ahmet Karagündüz Ahmet Karagündüz 3

4 maddeler ile yağın etkilerinin incelenmesi [Determination of volumetric mass transfer coefficients (kla) and investigation of effects of surface active agents and oil in a pilot scale jet loop membrane bioreactor system] 15. Kolon tip fotoreaktörde tekstil atıksuyunun demir iyonu yüklü minerallerle heterojen fotokatalitik oksidasyonu [Photocatalytic oxidation of textile industry wastewater by using iron modified minerals in a column type photoreactor] 16. Antibiyotik içeren sulu çözeltilerin fotokatalitik oksidasyonu: TiO2, ZnO ve Fe yüklü zeolit ve beydellit katalizörü kullanımı [Photocatalytic oxidation of aqueous antibiotics solutions: Using of TiO2, ZnO and Fe modified zeolite and beidellite catalysts] 17. Gebze ortam havasındaki partikül maddenin ağır metal içeriğinin incelenmesi [An investigation on heavy metal content of TSP in Gebze ambient air] 18. Formaldehyde dehydrogenase enzimi kullanılarak amperometrik formaldehit biyosensörlerinin geliştirilmesi [Development of amperometric formaldehyde biosensors by using the enzyme formaldehyde dehydrogenase] 19. Evsel nitelikli atıksuların foto-fenton prosesi kullanılarak arıtılması [Treatment of municipal wastewater using photo-fenton process] 20. Yağ ve sabun sanayisinde kullanılan ağartma topraklarından yağın geri kazanılması ve ağartma topraklarının tekrar kullanılabilirliği [The recovery of the oil from bleaching earth and the reusing potential of used soil in the oil and soap industry] Serpil Karakoç Hesna Akçeşme Özdemir Kadir Ulutaş Elif Çoban Nuray Şen Özlem Yılmaz Pınar Ergenekon Elif Erhan Bülent Keskinler Fe3+, Fe2+ İyonları ile Modifiye Edilmiş Beidelllite Minerali Varlığında Azo Boya Çözeltisinin Heterojen Foto Oksidasyonu 2. Doğal organik maddelerin adsorpsiyon yöntemi ile giderimi Gaye Keser Sağlar Gülşen Şahin 4

5 3. Kesikli Ardışık Reaktörlerde Organik Madde Giderimi 4. Yapısal atıkların yeniden değerlendirilebilirliği Sulukule örneği [Revaluation of construction and demolition waste: Sulukule case study] 5. İznik Gölü'nde besi maddesi kirlenmesinin incelenmesi ve uygun bir modelin araştırılması [Phosphorous mass balance model for Iznik Lake] 6. Fe+3 iyonu ile modifiye edilmiş zeolit minerali varlığında tekstil endüstrisi banyo boyama atık suyunun heterojen foto oksidasyonu [Heterogeneous photo-fenton oxidation of textile industry dye bath wastewater by using zeolite as a catalyst modified by Fe+3 ions] 7. Fenol içeren atıksuların elektrokimyasal metot ile arıtımı [Treatment of phenolic wastewater by electrochemical methots] 8. Medyatör bağlı matrikslerin tyrosinase tabanlı fenol biyosensörüne uygulanması [Application of mediator bounded matrix on tyrosinase based phenol biosensor] 9. Endüstriyel bölge komşuluğunda kıyısal kırsal alandaki hava kalitesi: Muallimköy de partikül maddede ve topraktaki ağır metal kirliliği [Air quality of coastal rural area in the neighborhood of industrial site: Heavy metal pollution in particulate matter and soil at Muallimkoy] 10. PolyHİPE ile sudan BTEX gideriminin araştırılması [Removal of BTEX by using PolyHİPE] 11. Gebze Organize Sanayi Bölgesi tehlikeli atık envanterinin oluşturulması [Hazardous waste inventory for Gebze Organized Industrial Zone] 12. Akü üretimi atık sularının elektro kimyasal metodla arıtılması [Treatment of wastewater from battery production by electrochemical method] 13. İlaç endüstrisi atıksularının elektrokimyasal metod ile arıtımı [Treatment by electrochemical method of pharmaceutical industry wastewater] 14. Atık lastiklerinin yönetimi ve monofillerdeki fiziksel ve kimyasal davranışlarının incelenmesi [Waste tire management and Zişan Pınar Sözer Sevgi Akarsu Nagihan Kurt Sevinç Güvenç Oğuz Şahin Fuat Dursun Gözde Özkan Gülfem Soydemir Işıl Gökşin Hacı Mehmet Ekici Serdar Koğan Berna Tunç Elif Erhan Pınar Ergenekon Ahmet Karagündüz 5

6 investigation of the physical and chemical behavior of waste tire monofill sites] Elektrokoagülasyon metoduyla Paşaköy ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi atıksuyundaki fosforun giderilebilirliğinin incelenmesi 2. Yüksek koi içeriğine sahip ilaç sanayi atıksularının arıtılabilirlik çalışmaları 3. Pestisit monochrotophos un (MCP) sulu çözeltilerinden elektrokimyasal yöntemlerle giderimi 4. Boyar madde içeren atık suların arıtımında farklı fotokatalitik oksidasyon parametrelerinin araştırılması 5. Fıskiye tip reaktörde farklı heterojen tip katalizlerin oksidasyon verimine etkisinin incelenmesi 6. Farklı boy gruplarında fitoplantonik organizmalar kullanılarak atıksulardan Cr+6 biyosorpsiyonu 7. Trafik kaynaklı ağır metallerin çam iğnelerindeki birikimi 8. Filtrasyonda kesikli ön ozonlama ve polimer eklenmesinin su kalitesi üzerine etkisi 9. Tekstil atıksularının farklı güç kaynakları kullanılarak elektrokimyasal arıtımında optimum şartların araştırılması 10. Ağır metal içeren atıksulardan doğal kil minerali beydellit ile kadmiyum ve kurşun giderimi 11. Demir III (Fe+3), demir II (Fe+2), bakır II (Cu+2), seryum IV (Ce+4) iyonları ve bu iyonların karışımı ile modifiye edilmiş zeolit minearli varlığında azo boya çözeltisinin heterojen foto oksidasyonu 12. Sürekli akış kontrollü bir elektrokoagülasyon prosesi ile tekstil atıksularının arıtımı 13. Türkiye de ambalaj atıklarının karaterizasyonu geri kazanımı ve bertarafı 14. Derin yataklı filtrasyonda yük kayıplarının incelenmesi Hayriye Ebru Abamor Ülker Diler Keriş Yasin Uzman Çiğdem Şafak Sağlam Caner Araz Selay Aksoy Yasemin Demir Hatice Deniz Mustafa Kırlaroğlu Özlem Etci Derya Ekizoğlu Mehmet Tonay Şensoy Nadire Pelin Karamangil Tuğrul Selami Aktaş Bülent Keskinler Bülent Enis Hekimbaşı Ebubekir Yüksel Ebubekir Yüksel Ebubekir Yüksel 6

7 15. Mikro ölçekli elektroforetik analiz kitleri oluşturularak çevresel analizlerde kullanılması 16. Yeni kompozit polimerik reaktörlerde so2 gideriminin incelenmesi 17. Çevreye etki eden kimyasal toksik bileşiklerin moleküler modelleleme ile incelenmesi 18. Bazı Ağır Metal ve İnorganik Kirleticilerin Laktat Dehidrogenaz Enzimi Üzerindeki Engelleyici Etkilerinin Belirlenmesi ve Enzim Aktivitesine Dayalı Biyosensör Geliştirilmesi 19. Fosfatlama banyosu atıksularının elektrokimyasal arıtımı [Electrochemical treatment of zinc phosphating bath wastewater] 20. Nikel-siyanür metal kaplama işlemi durulama banyo atık sularının elektrokimyasal arıtımı [Treatment of metal plating rinse wastewater containing Ni-Cn by electrochemical metod] 21. Amperometrik nitrat biyosensörlerinin geliştirilmesi [Developing of amperometric nitrate biosensors] 22. Pendik ilçesi evsel nitelikli katı atıklarının geri kazanılabilirliğinin araştırılması [An invastigation of recycling potential of domestic solid wastes in sub-province of Pendik] 23. Metal kaplama prosesi durulama banyo atık sularının elektrokoagülasyon ile arıtımı [Treatment of metal plating process rinse wastewater by electrocoagulation] 24. Yüzey aktif maddelerin demir (Fe+3) ile modifiye edilmiş zeolit katalizi eşliğinde heterojen foto-oksidasyonu [Heterogeneous photo oxidation of surfactants solution by using iron modified zeolite catalyst] 25. Aktif çamur biyokütlesi üzerine farklı etken maddelere sahip antibiyotik türlerinin toksisite etkisinin belirlenmesi [Determination of the toxicity effect of antibiotic species with various effective substances on actived sludge biomass] 26. YSP (yuvarla-sıkıştır-paketle) metodu ile çöplerin katı atık düzenli depolama sahasında depolanması Ordu ili örneği [Title of thesis: Ordu example of regular storing field of soild waste collected by rolling-pressing-packing (RPP) methods] Arzu Tüfekçioğlu Ercan Gürbulak Şenay Duran İbrahim Tan Alev Dedeli Seda Yiğit Özlem Terzi Yasin Güler Neslihan Uzun Parlak İlkay Kıran Tuğba Öztürk Seyid Hamid Haşimi Pınar Ergenekon Melek Özkan Elif Erhan Elif Erhan 7

8 Metal kesme atıksularının koagülasyon ve elektrokoagülasyon ile arıtımı [Treatment of the metal cutting wastewater by coagulation and electrocoagulation] 2. Maya endüstrisi atıksularının elektrokoagülasyon ve kimyasal koagülasyon ile arıtımı [Treatment of yeast industry's effluents by using electrocoagulation and chemical coagulation] 3. Organik kirleticilerin yüzey aktif maddeler varlığında elektrokinetik yöntemlerle topraktan giderilmesinin araştırılması. [Surfactant enchanced electrokinetic remedetion of organic contaminant from soils] 4. Tekstil endüstrisi atık suyunun fotokatalitik arıtımında reaktör performansının araştırılması [Photocatalytic degradation performance of textile industry dye solutions and investigation of reactor efficiency] 5. Çeşitli sektörlere ait arıtma çamurlarının fiziksel ve kimyasal karakterizasyonu [The physical and chemical characterization of the sewage sludge samples from different industries] 6. Tutuklanmış maya hücreleri (Saccharomyces cerevisiae) kullanılarak sürekli sistemde etanol üretimi [Ethanol production by using yeast cells (Saccharomyces cerevisiae) in continuous system] 7. Evsel nitelikli atıksuların ters ozmoz kullanılarak geri kazanımı [Reuse of domestic wastewater using reverse osmosis] 8. Elektrodiyaliz yöntemi ile SO4-2 ve BO3-3 ün endüstriyel atık sulardan gideriminin incelenmesi [Removal of SO4-2 and BO3-3 from the industrial wastewater by electrodialysis method investigations] 9. İstanbul'da kentsel katı atık yönetimi ve geri kazanım potansiyelinin belirlenmesi [Determination of municipial solid waste management and recycle potential in Çiğdem Çiftçi Şermin Delipınar Gülden Karasuloğlu Süreyya Gökçen Gönülay Ayşegül Morgül Pınar Karagöz Banu Sınmaz Ferah Deveci Turan Yaman Ahmet Karagündüz Melek Özkan 8

9 İstanbul] 10. Modifiye ve ham zeolit kullanarak boyar madde adsorpsiyonu [Dye adsorption using raw and modified zeolite] 11. Direkt filtrasyonda ön ozonlama geciktirme süresinin filtre verimliliğine etkisinin araştırılması [Investigation of effect of preozonation delaying time on direct filtration filter efficiency] 12. Tekstil endüstrisinde kullanılan çeşitli boyar maddelerin aktif karbon ile gideriminin incelenmesi [Dyestuffs absorption is produced by using activated carbon at textile industry] 13. Demir (Fe+3) ile modifiye edilmiş zeolit katalizi ile azo boya çözeltisinin fotooksidasyonu [Photooxidation of azo dyes solution by using iron modified zeolite as a catalyst which is modifed by iron] Fatih Babuşcu Deniz Önsoy Ali Faik Şeker Mesut Tekbaş Ebubekir Yüksel 14. Gebze-Dilovası'nda partikül madde kirliliği Aytuğ Sivaslıgil Pınar Ergenekon 15. Tarihi süreçlerde atmosferik şartların ve hava kirliliğinin taş yapılar üzerindeki etkileri 16. Kesikli reaktörde fotokatalitik proseslerle pestisit giderimi [Pesticide degradation by photocatalytic processes in the batch type reactor] 17. Demir (Fe3+) iyonu ile modifiye edilmiş zeolitkatalizi eşliğinde pestisit giderimi [Pesticide degredation by Fe3+ modified zeolite catalyst] 18. Katı atık sızıntı sularının elektrokimyasal yöntemler ile arıtılabilirliğinin incelenemsi (İZAYDAŞ tesisleri) [Investigation of treatibility of landfill leachate by means of electrochemical methods (İZAYDAŞ sanitary landfill)] Canan Gökcen Hale Arslan Meral Onur Mehmet Fatih Şen Farklı demir ve alüminyum elektrot bağlantıları ile tekstil atıksularının elektrokoagülasyonu [Treatment of textile wastewaters by using electrocoagulation with Murat Eyvaz 9

10 different electrode connections (Fe and Al)] 2. Metallerin aljinat bilyelerine adsorplanma mekanizmasının ve kinetiğinin incelenmesi [Evaluation of the sorption mechanism and kinetics of metals to alginate beads] 3. Porsuk barajında su kalitesinin matematik modelle incelenmesi [Investigation of water quality in Porsuk dam lake using a mathematical model] 4. Çeşitli kurşun konsantrasyonlarının Hordeum vulgare üzerine etkisi [The genotoxic effects of several lead concentrations on Hordeum vulgare] 5. Marmara denizi havzası kirlilik yükleri araştırması [The pollutants accumulated in the Marmara sea basin] 6. Evsel atıksu arıtma tesisi maliyetlerine etki eden faktörler ve aralarındaki bağantıların araştırılması [Factors affecting costs of domestic wastewater treatment plants] 7. Anaerobik arıtma sisteminin modellenmesi ve kontrolü [Modelling and control of anaerobic treatment system] 8. Tuz Gölü tuzlalarındaki ağır metal değişimi [The heavy metal changing in saltpans of Salt lake] 9. Porsuk Çayı'nın su kalitesinin bulanık mantık metodu ile değerlendirilmesi [Water quality modelling with fuzzy logic in Porsuk creek] 10. Petrol kaynaklı çözünür kirleticilerin yeraltısuyunda taşınımının modellenmesi:batman özeli [Modelling soluble petroleum hydrocarbons in groundwater in Batman] 11. Mağusa için en uygun biyolojik arıtma teknolojisinin seçimi ve tasarımı [For Mağusa be choosen and designed most suitable biologic purification technology] 12. Sapanca Gölü'nde ötrofikasyonun araştırılması [Research of eutrophication in Sapanca Lake] 13. Deri sanayi atıksularının kimyasal koagülasyon ve elektrokoagülasyon ile arıtımı [Tanning industrial wastewater treatment by chemical coagulation and electrocoagulation] Dilşad Ünal Haşimi Meltem Koçal Burcu Pulluk Uğur Sevcan Özgür Ali Toltar Abdullah Bora Ülkü Selma Gözlev Ersin Orak Ayşen Kara Halide Özlem Uzman Filiz Dak Özecik Neslihan Şanlı Ahmet Karagündüz Tülay Hekimbaşı Şeref Naci Engin Ahmet Karagündüz Atilla Akkoyunlu 10

11 Yukarı akışlı havasız çamur yatağı reaktörleri için yapay sinir ağları ile model yaklaşımı [Model aproach with neural network for upflow anaerobic blanked reactors] 2. İstanbul içme suyu dağıtım sisteminde su kayıpları kontrolü [Control of water loss in İstanbul water distribution system] 3. Gebze katı atıklarının dökümden önce ve sonra oluşan sızıntı sularının karakteristiklerinin belirlenmesi [Characterization of leachate formed before and after dumping waste in Gebze] 4. Sürekli akışlı kesikli yüklemeli fenol sensörlerinin geliştirilmesi [Development of in-line loaded flow through phenol sensors] 5. Reaktif azo boyar madde sulu çözeltisinin elektrokimyasal ve fotokatalitik proseslerle seri arıtımının incelenmesi [Investigation of serial treatment of reactive azo dye aqueous solutions by electrochemical and photocatalytic processes] 6. Sulu çözeltilerden kurşun ve bakır iyonların şartlandırılmış diatomik kullanılarak giderimi 7. Uluabat gölü çökellerinde ve göl suyunda metal konsantrasyonlarının incelenmesi [Analysis of metal concantrations in Uluabat lake sediments and lake water] 8. Bitkisel yağ ve atıklarından yeni mikro poroz polimerik enzim reaktörleri ile biyodizel üretimi [Biodiesel production from vegetable oils and their wastes by a new micro porous polymeric enzyme reactors] 9. Düşük konsantrasyonlu değerli ağır metallerin sulu ortamlardan elektrokimyasal bir metot ile geri kazanılması [Recovery of low concentrated precious metals from aqueous solutions by an electrochemical technique] 10. Boya içeren atıksuların hibrid fotoelektrokimyasal yöntem ile arıtımı [Removal of wastewater including dye by hybrid photoelectrochemical method] 11. Mikrobiyolojik demir arıtımı [Microbiological ıron removal] Cafer İsmail Ata Faruk Dikmen Tuğba İmre Şahin Şeyda Korkut Zeynep Aslan Özgür Aksöz Canan Turgut Nadir Dizge Aras Gezer Metin Şahin Derya Yüksel Köseoğlu Salim Öncel Bülent Keskinler Bülent Keskinler Bülent Keskinler Bülent Keskinler 11

12 12. Alternatif enerjiler üzerine bir araştırma [Research on alternative energy] Meryem Tuba Pusat Elektromanyetik radyasyonun çevre üzerindeki etkilerinin matematiksel modellemesi [Mathematical modelling of electromagnetic radiation effect on environment] 2. Hidrotalsit benzeri killerin siyanürlü atık su arıtımında kullanılabilirliği [Treatment ability of hydrotalcite like compound with cyanide waste water] 3. Gıda sektörü atık sularında renk oluşumuna sebep veren organik atıkların ileri oksidasyon yöntemleriyle arıtılabilirliği [Treatability of organic and colouring constituents of food industry waste water by advanced oxidation methods] 4. Ataköy evsel atık sularının doğal arıtılmasının incelenmesi [Investigation of natural treatment of Ataköy domestic waste water] 5. Biyolojik sülfid oksidasyonu ile sülfid giderimi [The sulfide removal with biological sulfide oxidation] 6. Yüzey aktif madde katkılı ve katkısız kalsiyumaljinat bilyeleri ile bakır adsorpsiyonu [Adsorption of the copper with surfactant and amended surfactant Ca-alginate beads] 7. Ağır metallerin dolgu yatak kolonlarda aljinatlarla giderilmesi [Removal of heavy metals with alginate in bed columns] 8. Boyar maddeler ve tekstil atık sularının fotokimyasal yöntemlerle arıtılabilirliğinin araştırılması [Investigation of treating dye materials and textile waste water with photochemical methods] 9. Borlu atık suların elektrokoagülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin incelenmesi [Investigation of boron removal from waste water including boron with electrocoagulation method] 10. Uluabat gölü tortullarının organik madde ve ağır metal içeriği [Organic matter and heavy Güray Yüksel Sibel Cerrahoğlu Şirin Köroğlu Öznur Çağlar Berna Yavuz Yusuf Kaya Gürkan Oktorvacı Abdurrahman Akyol Gökhan Sayiner Özlem Toprak Atilla Akkoyunlu Bülent Keskinler Ahmet Karagündüz Mahmut Bayramoğlu Nizamettin Kazancı 12

13 metal content of the sediments of the Uluabat lake] 11. Çevre mühendisliğinde bulanık mantık ve yapay sinir ağı uygulamaları [Fuzzy logic and artificial neural network applications in environment engineering] 12. Dispers tekstil boyalarının elektrokoagülasyon ile giderimi [Treatment of disperse textile dyes by electrocoagulation] 13. İstanbul'da ozon kirliliğinin modellemesi ve kontrol stratejileri [Ozone pollution models of İstanbul and control strategies] 14. Ağır metaller içerikli atıksuların elektrokoagülasyon ve elektrodiyaliz yöntemleri ile giderilmesi [Cleaning with electrocoagulation and electrodialysis metods of wastewaters included heavy metals] 15. Kocaeli Yarımadası paleosollerinde paleoiklim ve paleoçevre koşullarının incelenmesi [The investigation of paleoclimate and paleoenvironmental conditions of Kocaeli Peninsula's paleosols] İbrahim Demir Elif Şentürk Gülnur Duman Gülşat Tölegenova Berkin İmer Ferruh Ertürk Bülent Enis Hekimbaşı Havadaki SO2 konsantrasyonunun "adaptiveneuro-fuzzy" ile modellenmesi ve tahmini [Modelling and anticipating SO2 concentration in the air by means of adaptive neuro fuzzy] 2. Demir ve alüminyum elektrotlar kulanılarak tekstil boyalarının elektrokoagülasyon ile arıtımı [Treatment of textile dyestuffs by electrocoagulation using iron and aluminum electrodes] 3. Modifiye edilmiş klinoptilolitle sulu çözeltilerden kromat ve fosfat anyonlarının giderimi [The Removal of chromate and phosphate lons from aqueous solutions using modified clinoptilolite] 4. Sucul bitkilerle su kalitesi kontrolü [Water quality control with aquatic plants] 5. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve daha temiz teknolojiler ile atık yönetimi üzerine bir Muhammet Ferit Yüksel Reha Uygun Duygu Soysal Cihan Yılmaz Zekiye Ayhan Mahmut Bayramoğlu 13

14 araştırma [A Research about environmental pollution prevention and cleaner production techniques with waste management] 6. Doğal klinoptilolit ile sulu çözeltilerden kurşun iyonu giderimi [Removal of lead ions from aqueous solution by natural clinoptilolite] 7. Katı atıktan gümüşün ultrases destekli tiyoüre liçing metodu ile geri kazanımı [Recovery of silver from solid waste with thioure liçing method supported by ultrasound] 8. Manyetit ve manyetit benzeri killerin atık su arıtımında kullanılabilirliği [Applicability of magnetite and magnetic clays in waste water treatment] 9. Aktif çamur arıtma tesisinin tasarımı, yağ sanayii atık sularına uyarlanması ve maliyet hesabı [Design of active mud treatment facility and its application on waste water of oil industry with related feasibility study] 10. Kırsal kesim çevresel ihtiyaçlarının belirlenmesi için altyapı bilgi sisteminin oluşturulması ve bir uygulama [Preparing the infrastructure database of rural areas in order to determine the requirements of these area and a case study] 11. TEM otoyolu ve D100 karayolunun Çamlıca- Sakarya arasındaki kesiminde, yol kenarı bitki ve toprak örneklerinde trafik sanayi kaynaklı kuşun kirliliğinin tespiti [Determination of traffic and industry orginated lead contamination in the roadside soil and plant samples of Çamlıca-Sakarya of the section TEM highway and D100 road] 12. Atıksulardan kurşun gideriminde sepiyolitin kullanılabilirliğinin incelenmesi [Study of using sepiolite on lead removal from wastewater] Serdar Kara Mahir İnce Özlem Şahin Gürbüz Oğuzhan Kurt Emine Aysun Korkmaz Sezer Mert Burcu Akman Ağım Mahmut Bayramoğlu Geri dönüştürülebilir materyallerin toplanmasının maliyet analizi ve örnek beldeye uygulanması [The Analysis of the collection cost of recyclable materials and applying to the selected region] Onur Uludağ Turgut Onay 2. Ana tahliye kanalındaki ağır metallerin Tuz Aynur Zeynel 14

15 gölüne etkisi [Effects of heavy metal in main discharge channel to Tuz lake] 3. Bor atık sularının çöktürme metodu ile arıtımı üzerine bir araştırma [Treatment of boron wastewater by coagulation] 4. Petrol içeren atık suların elektrokimyasal yöntemlerle arıtılması [Treatment of oily wastewaters using electrochemical methods] 5. Ardışık kesikli reaktörlerde uygulanan faz sürelerinin evsel atıksularda biyolojik aşırı fosfor giderimine etkileri [The Effects of operation phase periods in sequencing batch reactors on biological excess phosphorus removal from domestic wastewater] 6. Dilovası beldesi çevre bilgi sisteminin oluşturulması [Designing an environmental system for Dilovası region] 7. Alüminyum elektrotlar kullanılarak tekstil atık suyu ve boyalarının elektrokoagülasyon ile arıtımı [Treatment of textile wastewater and dyes with electrocoagulation method by aluminium electrodes] 8. Havadaki SO2 konsantrasyonunun yapay sinir ağlı bulanık mantık yöntemi ile modellenmesi: Erzurum şehir örneği [Modeling of SO2 concentration in atmosphere by neuro-fuzzy method: Erzurum city case] 9. İyon değiştirici reçine ile metal kaplama durulama banyosu atık sularından Cr (VI) giderimi [Treatment of Cr (VI) ions with anionic resin from metal-plating rinse wastewaters] 10. Demir elektrotlar kullanılarak tekstil atık suyu ve boyalarının elektrokoagülasyon ile arıtımı [Treatment of textile wastewater and dyes with electrocoagulation method by iron electrodes] 11. Anaerobik çıkış suyundan gübre hammaddeleri -MAP (magnezyum amonyum fosfat) ve MKP (magnezyum potasyum fosfat)- çökelmesinin incelenmesi [The Investigation of MAP (magnesium ammonium phosphate) and MKP (magnesium potassium phosphate) precipitation from anaerobic effluent] 12. Gebze ve Tuzla bölgelerindeki yer altı sularının içme ve kullanma suyu temini için mikrofiltrasyon membran teknolojisi ile Mehtap Cantürk Funda Cihan Cem Çakır Ayşe Pelin Pekcan Yatmaz Orhan Taner Can Süleyman Çelebi Lokman Hanecio Mustafa Sözbir Zekiye Çakır Buray Sadıklar Kırca Mahmut Bayramoğlu 15

16 arıtılabilirliği [The Treatable of groundwater in Gebze and Tuzla regions for drinking and potable water by microfiltration membrane technology] Meriç-Arda-Tunca nehirlerinin kirlilik durumlarının incelenmesi 2. Fosfatlama prosesi atıksularının koagulasyonu ve koagulasyon çamurlarının vakum filtrasyonu [Coagulation of wastewater of phosphatization process and vacuum filtration of coagulation sludges] 3. Batarya atıklarının geri kazanım prosesleri ve akü üretim atıksularından kurşun giderimi [Processes of recycling battery wastes and elimination of lead content from waste waters produced in battery production] 4. İyon değiştirici reçine ile siyanür giderimi [Cyanide removel by ion exchange resin] 5. Düşük maliyetli adsorbentler ile nikel iyonu giderimi [Removal of nickel ion by low cost adsorbents] 6. Benzin ve LPG yakıtlı motorlu araçlarda performans ve emisyon karakteristiklerinin incelenmesi [Determination of CO and HC emissions for gasoline and LPG-fueled vehicles] 7. Fındık kabuklarından üretilen aktif karbon ile metal kaplama atıksularından bakır adsorbsiyonu [Copper adsorption in uqeous solutions (Wastewater) by using activated carbon produced from hazelnut shells] 8. Anaerobik reaktör çıkışındaki amonyumun magnezyum amonyum fosfat olarak geri kazanılması [Recovery of ammonia as struvite from anaerobic digester effluents] 9. Katı atıklar mevzuatının Avrupa Birliği normlarına göre güncelleştirilmesi [Renovation of the solid waste regulations considering the European Union regulations] Ertan Yıldırım Mahmut Terzioğlu Taşkın Torlak Halis Şimşek Subitay Şencan Eniz Gökçek Topel Gül İpek Çelen Pınar Erol Ferruh Ertürk Ferruh Ertürk 16

17 Siyanür ve krom (VI) içeren galvanik atıksuların elektrokimyasal yöntemler kullanılarak arıtılması 2. Katı atık düzenli depolama sahalarında oluşan çöp sızıntı suları ve arıtılması 3. Ergene Nehri'nin kirlilik durumunun incelenmesi 4. Tuz gölünde tuz üretim prosesinde ağır metal değişimi 5. Çayırova (Gebze-Kocaeli) civarında kullanılan postisitlerin toprak ve yeraltı suyunda dağılımı ve çevre üzerindeki etkileri 6. Ömerli barajı içme suyu temini ve membran teknolojisi ile arıtılması 7. Akşehir Gölü ve göle boşalan yüzey sularındaki ağır metal kirliliğinin tespiti 8. Endüstriyel atıksulardaki ağır metallerin değişik bitkiler tarafından absorblanması üzerine bir çalışma 9. Çayırova deresinin kirlenmesi ve Marmara denizine etkisi Hilal Yıldız Akbulut Şenol Yıldız Orhan Topal Reyhan Saral Müjgan Gök Şenay İsmet Contar Emre Annıak Huriye Hız Halil Hız Ahmet Ayhan Sıvı membran teknolojisi ile sulu ortamda siyanür iyonlarının taşınım kinetiği 2. Ömerli barajındaki ötrofikasyon ve bağlı derelerin baraj gölü üzerine etkisi 3. Çevre etki değerlendirme metotları üzerine bir araştırma ve uluslararası uygulama 4. Pendik yöresi çevre sorunlarının araştırılması ve yönetim modelinin belirlenmesi Coşkun Aydıner Mehmet Ceyhan Recep Koçak Halil İbrahim Topal Atilla Akkoyunlu İzmit Körfezi'nde kara kökenli kirletici Mehmet Veysi Bingül 17

18 yüklerinin araştırılması 2. Tuzla Balık Gölü kirletici kaynaklarının araştırılması 3. Tekstil sanayi atıksularının arıtılması üzerine bir araştırma 4. Sapanca Gölü'nde besi maddesi kirlenmesinin incelenmesi ve uygun bir modelin araştırılması 5. İzaydaş atıksu arıtma tesisinde inert çözünmüş KOI'nin belirlenmesi İlker Ateş Sevgi Gezergen Asma Harun Türkmenler Yeter Tursun Atilla Akkoyunlu Metal son işlem endüstrisi atıklarından demir arıtımı ve geri kazanımı Sönmez Dağlı 2. Su dağıtım şebekelerinin optimizasyonu Önder Ekinci 3. Türkiye'de çevre yönetimi Senem Bayar 4. Sabun ve kozmetik endüstrisi atıksularından yüzey aktif madde giderimi 5. Kimya sanayi atıksu arıtma tesisinin optimum işletme şartlarının tespiti 6. Alıcı ortamlarda izleme sistemlerinin optimizasyonu Ufuk Malak Armağan Caşgır Akbaş Serhat Erat 18

TAMAMLANAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI (1996-2012)

TAMAMLANAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI (1996-2012) GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE TAMAMLANAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI (1996-2012) DOKTORA Yıl Tez Başlığı Öğrencinin Adı ve Soyadı 2012 Yakıt hücresi sisteminde elektrokimyasal

Detaylı

Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991. Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997

Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991. Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Turan YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova

Detaylı

İLKELERİMİZ AMAÇLARIMIZ

İLKELERİMİZ AMAÇLARIMIZ Türkiye nin en sanayileşmiş bölgelerinden biri olan Gebze de 1994 yılında kurulan bölümümüz eğitim ve araştırma faaliyetlerini Muallimköy Yerleşkesi nde sürdürmektedir. Bölümümüz, sadece yüksek lisans

Detaylı

PROF.DR. OSMAN NURİ ERGUN, BSc,MSc,DIC,PhD

PROF.DR. OSMAN NURİ ERGUN, BSc,MSc,DIC,PhD PROF.DR. OSMAN NURİ ERGUN, BSc,MSc,DIC,PhD BİLİMSEL ÇALIŞMALAR A-Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Beyazıt, N., Ergun, O.N., Peker, İ., (2003) Cu(II) Removal From, Aqueous Solution

Detaylı

DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M.

DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M. DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M. Adalet YILDIZ d,* a Namık Kemal Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çorlu/Tekirdağ,

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi : 15 Şubat 1979 İletişim Bilgileri: İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 68100 AKSARAY Cep Telefonu

Detaylı

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul REACTİVE BLUE 160 BOYARMADDESİ İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ BOYAMA PROSESİ ATIKSUYUNUN ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİ İLE ARITIMINDA İŞLETİM KOŞULLARININ ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ Bahadır K. KÖRBAHTİ, Gül Seren

Detaylı

Sinop İl Merkezi Katı Atıklarının İncelenmesi (Danışman: Prof. Dr. Osman Nuri ERGUN)

Sinop İl Merkezi Katı Atıklarının İncelenmesi (Danışman: Prof. Dr. Osman Nuri ERGUN) BİLİMSEL ÇALIŞMALAR Yüksek Lisans Tezi Sinop İl Merkezi Katı Atıklarının İncelenmesi (Danışman: Prof. Dr. Osman Nuri ERGUN) Doktora Tezi Samsun Kentsel Katı Atıklarının Kompostlaştırılmasında Genleştirilmiş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :Neşe Öztürk. 2. Doğum Tarihi :21.5.1966. 3. Unvanı :Prof.Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :Neşe Öztürk. 2. Doğum Tarihi :21.5.1966. 3. Unvanı :Prof.Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Neşe Öztürk 2. Doğum Tarihi :21.5.1966 3. Unvanı :Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği Anadolu Üniversitesi 1987 Y. Lisans Kimya Mühendisliği

Detaylı

Arş.Gör. Fatih İLHAN

Arş.Gör. Fatih İLHAN Arş.Gör. Fatih İLHAN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1983 Çaykara T: 2123835396 F: 2123835358 filhan@yildiz.edu.tr

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kozet YAPSAKLI

Yrd. Doç. Dr. Kozet YAPSAKLI Yrd. Doç. Dr. Kozet YAPSAKLI Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 34722, Göztepe, İstanbul, Türkiye. Telefon : +90 216 348 0292- dahili 290 Faks : +90 216 348 1369 e-mail

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı: Doktora Tez Başlığı ve Danışman(lar)ı: Akademik Unvanlar:

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı: Doktora Tez Başlığı ve Danışman(lar)ı: Akademik Unvanlar: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı : HANDAN : UCUN ÖZEL : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çevre Mühendisliği Atatürk Üniversitesi 1998 Y. Lisans Çevre Mühendisliği Atatürk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Neslihan Yazıcı SEMERCİ. Doğum Tarihi : 12.08.1975. Bölümü, Kuyubaşı-İstanbul. Tel : 0 216 348 02 92/292. Fax : 0 216 348 13 69

ÖZGEÇMİŞ. : Neslihan Yazıcı SEMERCİ. Doğum Tarihi : 12.08.1975. Bölümü, Kuyubaşı-İstanbul. Tel : 0 216 348 02 92/292. Fax : 0 216 348 13 69 ÖZGEÇMİŞ Isim Soyadı : Neslihan Yazıcı SEMERCİ Doğum Tarihi : 12.08.1975 Adres : Bölümü, Kuyubaşı-İstanbul Tel : 0 216 348 02 92/292 Fax : 0 216 348 13 69 E-mail : neslihan.semerci@marmara.edu.tr EĞİTİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Yardımcı Doçent Çevre Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2000-

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Yardımcı Doçent Çevre Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2000- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı: Ayşe KULEYİN 2. Doğum Tarihi: 17 Ağustos 1968 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çevre Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ, ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ, AKADEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLANI / T.

T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ, ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ, AKADEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLANI / T. T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ, ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

AKTS/ ECTS KREDĠ/ CREDITS

AKTS/ ECTS KREDĠ/ CREDITS T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ, ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ, 2018-2019 AKADEMĠK YILI ÖĞRETĠM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nihal Bektaş Doğum Tarihi: 09 Aralık 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Department of Instrumentation and Analytical Science University of Manchester

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ Yasemin DAMAR, Burcu KIZILTAŞ, Recep ĐLERĐ ÖZET Yapılan çalışmanın amacı; bir sentetik

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Baybars Ali FİL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Baybars Ali FİL ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Baybars Ali FİL Doğum Tarihi 13.04.1981 Adres Telefonu E-posta Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (İş) +90 266 612 1194 (Dâhili:4003) baybars@balikesir.edu.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fak., Çevre Müh. Böl., 68100, AKSARAY

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fak., Çevre Müh. Böl., 68100, AKSARAY ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Ahmet KILIÇ Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 20.12.1971 Adres : Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fak., Çevre Müh. Böl., 68100, AKSARAY Telefon : 0 555 777 2417

Detaylı

2014 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

2014 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 204 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: DÖNEM: GÜZ AİİT 0 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I PRINCIPLES OF ATATURK AND REVOLUTIONARY HISTORY-I ÇM 0 MATEMATİK-I MATHEMATICS-I

Detaylı

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) A1. Geyikçi F., Büyükgüngör H., 2011. Monitoring of organochlorine pesticides in the surface waters from Mid-Black

Detaylı

Curriculum Vitae. Department of Environmental Engineering. Papers published in international journals indexed in SCI:

Curriculum Vitae. Department of Environmental Engineering. Papers published in international journals indexed in SCI: Curriculum Vitae Full Name: Date & Place of Birth: Oktay ÖZKAN 1970 Kayseri Office Contact: 32801 Academic Title & Department: Department of Environmental Engineering Academic Qualifications: Academic

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI DERS AŞAMASI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI EK: 1/8 ANABİLİM DALI ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLİM DALI / PROGRAMI / Yüksek Lisans Programı

Detaylı

DOKTORA DERS BİLGİLERİ

DOKTORA DERS BİLGİLERİ DOKTORA DERS BİLGİLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. GENEL BİLGİLER Ders Adı ÇEM 624 Yüzeysel Su Kalitesi Modellemesi Seçmeli DERS SAATİ: 3 Dönemi Bölümü Ders

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL I. YIL I II FİZ-101 Z FİZİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 Z KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 Z MATEMATİK I MATHEMATICS I (3+0)-3 4 CM-101 Z ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

Adı Soyadı : Fatih İLHAN KİŞİSEL Doğum Tarihi : 18.05.1983 Doğum Yeri : Dernekpazarı - Trabzon Askerlik Durumu : Terhis - 2013 EĞİTİM Lise Lisans Lisansüstü Doktora : Esenler İbrahim Turhan Lisesi 1996-19991999

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Semra Çoruh Doğum Tarihi: 15 Mayıs 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çevre Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1994 Y.

Detaylı

Özgeçmiş ASLIHAN KERÇ

Özgeçmiş ASLIHAN KERÇ Özgeçmiş ASLIHAN KERÇ Kişisel Bilgiler Uyruğu : T. C. İş Adresi : Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 34722 Göztepe / İstanbul Tel. : 216-349 27 11 / 267 Faks : 216-348

Detaylı

Elektroflokülasyon Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir.

Elektroflokülasyon Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir. ENVİ-CLEAN Sistemi Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen kriterlere göre tesis atık sularının en iyi şartlara getirildikten sonra alıcı ortama verilmesi gerekmektedir. Bu konuda ülkemiz de Avrupa

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Şahika Sena BAYAZİT 2. Doğum Tarihi: 07-02-1983 3. Unvan: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 2001-2006

Detaylı

gövdelerinin kirletici etkisi, bitkilerin diğer organlarının kirletici etkileri.

gövdelerinin kirletici etkisi, bitkilerin diğer organlarının kirletici etkileri. DERS İÇERİKLERİ KOD NO DERSİN ADI VE İÇERİĞİ T U K AKTS Bitkilerin İç Hava Kalitesine Etkisi İç mekan bitkilerinin genel özellikleri, İç ortamda fotosentez ve solunum olaylarını etkileyen faktörler, iç

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA, STRATEJİ VE HEDEFLER

ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA, STRATEJİ VE HEDEFLER Teknoloji Alanı: Su Kaynaklarında Kirliliğinin Önlenmesi ve Kontrolü Hedef 2: Bu bakterilerin ve ortamından alınma tekniklerinin geliştirilmesi Hedef 3: Kontamine bakterinin etkisiz hale getirilme yöntemlerinin

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 3 : A Paketi : - End. Atıksuların Arıtılması - Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonu - Deniz Deşarjı B Paketi : - Tehlikeli Atıklar - ÇED - End. Katı Atıklar Bölüm Adı Çevre Mühendisliği Ders

Detaylı

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler Karaelmas Science and Engineering Journal/Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 2 (1): 15-21, 212 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi Elazığ

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TARİH BÖLÜMÜ LİSTESİ SIRA AD-SOYAD TC NO BAŞVURULAN ALAN GANO MEZUNİYET YILI LYS-PUAN ÜNİVERSİTE ASIL/YEDEK 1 YÜCEL 1 YÜCEL YILDIZ 5379 TARİH 3,68 2014 387,023 BOZOK ASIL 2 AYŞE GÜZEL 4643 TARİH 3,67 2014 402,210 BOZOK ASIL 3 FATMA ELİF TURAN 1335 TARİH 3,57 2014 386,714 BOZOK ASIL 4 DİLEK AKDEMİR 3009 TARİH 3,57 2014

Detaylı

FENOLÜN SULU ÇÖZELTİSİNİN DAMLAMALI YATAKLI REAKTÖRDE KATALİTİK ISLAK HAVA OKSİDASYONU

FENOLÜN SULU ÇÖZELTİSİNİN DAMLAMALI YATAKLI REAKTÖRDE KATALİTİK ISLAK HAVA OKSİDASYONU FENOLÜN SULU ÇÖZELTİSİNİN DAMLAMALI YATAKLI REAKTÖRDE KATALİTİK ISLAK HAVA OKSİDASYONU Tamer BEKTAŞ, Ferhan S. ATALAY, Canan URAZ Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, İzmir ÖZET Bu çalışmada sulu

Detaylı

Doç. Dr. Kozet YAPSAKLI

Doç. Dr. Kozet YAPSAKLI Doç. Dr. Kozet YAPSAKLI Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 34722, Göztepe, İstanbul, Türkiye. Telefon : +90 216 348 0292- dahili 1290 Faks : +90 216 348 1369 e-mail

Detaylı

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ Aday Ad Aday Soyad Faaliyet Adı Faaliyet İli Faaliyet Yeri Başlama Tarihi Bitiş Tarihi ABDULNASIR ÇELİK 2016000004Rehberlik Kursu İSTANBUL ABDURRAHMAN AKYOL 2016000004Rehberlik

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL I. YIL I II (ECTS) Fİ-101 FİİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 MATEMATİK I MATHEMATICS II (3+0)-3 4 CM-101 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri KIM115 Genel Kimya I General I 4 2 5 7 KIM146 Genel Kimya II General II 4 2 5 7 KIM117 Genel Kimya I Lab General I Lab 0 2 1

Detaylı

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI 1 İlkin SARIDİLEK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB A.KUZEY KHB UYGUN 2 Emine ÇELİK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 3 MELİHA ÖZER EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 4 REYHAN ÇAVKAÇTI EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖÜLÜMÜ 4 YILLIK ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL DERS PLANI 2. YARIYIL DERS PLANI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖÜLÜMÜ 4 YILLIK ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL DERS PLANI 2. YARIYIL DERS PLANI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖÜLÜMÜ 4 YILLIK ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL DERS PLANI AIB101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Evet Evet 2 + 0 2 2 TDB121 Türk Dili-I Evet

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Temel İşlemler Laboratuvarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi, Çevre Müh. Böl., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1999-2008

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi, Çevre Müh. Böl., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1999-2008 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Niğmet (VAROLAN) UZAL Doğum Tarihi ve Yeri: 4 Mart 1975 / KAYSERİ Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çevre Mühendisliği Mersin Üniversitesi 1997 Y. Lisans Çevre Mühendisliği

Detaylı

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING The Master of Science program in Environmental Engineering is a joint interdiciplinary program of the Departments

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Yavuz Sultan Selim Cad. 118. Sokak No: 29 Dilovası 41455 KOCAELİ/TÜRKİYE Tel : 0 262 754 17 81 Faks : 0 262 754 19 84 E-Posta : EHSTurkey@sgs.com

Detaylı

Dr. Ece Ümmü DEVECİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çevre Mühendisliği Mersin Üniversitesi 1998 Yüksek Lisans

Dr. Ece Ümmü DEVECİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çevre Mühendisliği Mersin Üniversitesi 1998 Yüksek Lisans Dr. Ece Ümmü DEVECİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Mersin de doğdu. Ilkokulumu Çiftlikköy İlköğretim Okulunda, lise öğrenimi Tevfik Sırrı Gür Lisesinde 1994 yılında tamamladı. 1998 yılında Mersin Üniversitesi,

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

4/B 2019 / Mart SENDİKA Sayfa No : 1 / 3

4/B 2019 / Mart SENDİKA Sayfa No : 1 / 3 4/B 2019 / Mart SENDİKA Sayfa No : 1 / 3 SIRAADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 ABDULLAH DAŞLI TEKNİKERİ 439814 TÜRK -SEN SENDİKASI 2 ABDULLAH BURAK ASLAN TEKNİKERİ(CERRAHİ) 408494 TÜRK

Detaylı

Municipal Wastewater Recovery by Aerobic Membrane Bioreactor (AMBR): Antalya Case Study

Municipal Wastewater Recovery by Aerobic Membrane Bioreactor (AMBR): Antalya Case Study Municipal Wastewater Recovery by Aerobic Membrane Bioreactor (AMBR): Antalya Case Study Aerobik Membran Biyoreaktör (AMBR) ile Atıksu Geri Kazanımı: Antalya Örneği Yılmaz F 1., Otuzaltı M. M 2 1 Akdeniz

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Adı Soyadı : SAMET ÖZCAN Doğum Tarihi: 10 AĞUSTOS 1985 E mail İş Adresi : sametozcan@hotmail.com, sametozcan@aksaray.edu.tr : ASÜ MÜH. FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İş Tel : 0382 280 23 86 Öğrenim Durumu:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çukurova University Insitute of Natural and Applied Science FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Journal of Science And Engineering Cilt : 19 Sayı : 3 2008

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KESİN KAYIT/YEDEK HAKKI KAZANANLAR

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KESİN KAYIT/YEDEK HAKKI KAZANANLAR FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KESİN KAYIT/YEDEK HAKKI KAZANANLAR SIRA NO ADI SOYADI PROGRAM SONUÇ 1 MERVE GİZEM ÖZDEN MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ 10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 14/12/2011

Detaylı

4/B 2017 / Nisan SENDİKA Sayfa No : 1 / 2

4/B 2017 / Nisan SENDİKA Sayfa No : 1 / 2 4/B 2017 / Nisan SENDİKA Sayfa No : 1 / 2 SIRA ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 ABDULLAH DAŞLI SAĞLIK TEKNİKERİ 359024 TÜRK SAĞLIK-SEN SENDİKASI 2 ABDULLAH BURAK ASLAN AMELİYATHANE TEKNİKER

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

MÜRACAAT EDİLEN AKADEMİK UNVAN ÖN DEĞ. PUANI ARŞ. GÖR. 80, MUSTAFA ÖZGÜR KÖKSAL ARŞ. GÖR. 78,86191 ARŞ. GÖR. 78, ARŞ. GÖR.

MÜRACAAT EDİLEN AKADEMİK UNVAN ÖN DEĞ. PUANI ARŞ. GÖR. 80, MUSTAFA ÖZGÜR KÖKSAL ARŞ. GÖR. 78,86191 ARŞ. GÖR. 78, ARŞ. GÖR. 1 29 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) BÖLÜMÜ ENERJİ VE ISI ABD RÜŞTÜ ÖZCAN ARŞ. GÖR. 85,105056 2 29 DENİZ HARP OKULU (İstanbul) BÖLÜMÜ ENERJİ VE ISI ABD ZAFER CANAL ARŞ. GÖR. 82,985978 3 29 DENİZ HARP OKULU

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

Adsorpsiyon Yöntemi ile Cam Kırığı Üretim Atık Suyunda KOİ Gideriminin İncelenmesi

Adsorpsiyon Yöntemi ile Cam Kırığı Üretim Atık Suyunda KOİ Gideriminin İncelenmesi Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi /Karaelmas Science and Engineering Journal 2 (1), 41-46, 2012 Karaelmas Science and Engineering Journal Journal home page: http://fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 14 Metaller ( Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bor, Civa, Çinko, Demir, Gümüş, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Lityum, Magnezyum,

Detaylı

DİREKT MAVİ 53 AZO BOYARMADDESİNİN FOTOKATALİTİK OLARAK GİDERİMİ ÜZERİNE İYONLARIN ETKİSİ

DİREKT MAVİ 53 AZO BOYARMADDESİNİN FOTOKATALİTİK OLARAK GİDERİMİ ÜZERİNE İYONLARIN ETKİSİ DİREKT MAVİ 53 AZO BOYARMADDESİNİN FOTOKATALİTİK OLARAK GİDERİMİ ÜZERİNE İYONLARIN ETKİSİ Pınar GANİ 1, Selvi DALĞIÇ 2, Cihan İMRE 3, Özlem Esen KARTAL 4* 1,2,3,4 Kimya Mühendisliği Bölümü, İnönü Üniversitesi,

Detaylı

Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması

Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması 1* Ceyhun Akarsu, 1 Fadime Taner and 2 Azize Ayol 1 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü MersinUniversitesi, Türkiye 2 Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

Doç. Dr. Kozet YAPSAKLI

Doç. Dr. Kozet YAPSAKLI Doç. Dr. Kozet YAPSAKLI Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 34722, Göztepe, İstanbul, Türkiye. Telefon : +90 216 348 0292- dahili 1290 Faks : +90 216 348 1369 e-mail

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

UV Assisted Photodegradation of Acid Red 37 from Synthetic Solutions at the Presence of TiO2 Nanoparticles

UV Assisted Photodegradation of Acid Red 37 from Synthetic Solutions at the Presence of TiO2 Nanoparticles ISEM2016, 3 rd International Symposium on Environment and Morality, 4-6 November 2016, Alanya Turkey UV Assisted Photodegradation of Acid Red 37 from Synthetic Solutions at the Presence of TiO2 Nanoparticles

Detaylı

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çukurova University Insitute of Natural and Applied Science FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Journal of Science And Engineering Cilt : 17 Sayı:7 2008 Adana

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet S. Okaygün 2. Doğum Tarihi : 27 Ağustos 1963 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği University of

Detaylı

ATIK SULARIN ARITILMASINDA İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ

ATIK SULARIN ARITILMASINDA İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATIK SULARIN ARITILMASINDA İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ Grup:24 10290190 Merve GÜL 10290400 Serap ULU 10290512 İrem ÖNDER KYM442 KİMYASAL

Detaylı

06/10/2010 TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI

06/10/2010 TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI 06/10/2010 TARİHLİ İLANIMIZIN SONUÇLARI : BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNİYET GİRİŞ I TOPLAM SONUÇ Gürel YILDIZ 91,712 62,000 68,500 69,000 27,514 6,200 20,550 20,700 74,964 BAŞARILI Sinem BOZKURT 91,382

Detaylı

20 MAYIS 2015, ÇARŞAMBA

20 MAYIS 2015, ÇARŞAMBA 20 MAYIS 2015, ÇARŞAMBA 09:00-10:30 AÇILIŞ TÖRENİ 10:30-11:00 KAHVE ARASI Dr. Cumhur Hakkı ÇANKAYA Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürü Prof. Dr. Recep BONCUKCUOĞLU Atatürk Üniversitesi Çevre

Detaylı

Farklı bölgelerde yetişen zeytinlerin çekirdeklerinden aktif karbon eldesi ve elde edilen aktif karbonun metilen mavisiyle adsorpsiyonunun incelenmesi

Farklı bölgelerde yetişen zeytinlerin çekirdeklerinden aktif karbon eldesi ve elde edilen aktif karbonun metilen mavisiyle adsorpsiyonunun incelenmesi Farklı bölgelerde yetişen zeytinlerin çekirdeklerinden aktif karbon eldesi ve elde edilen aktif karbonun metilen mavisiyle adsorpsiyonunun incelenmesi Fatih Hacımustafaoğlu Emine Yurtoğlu Büşra Keskin

Detaylı

ÇD34 TAVUK KESİMHANE ATIKSULARININ ELEKTROKOAGÜLASYON İLE ARITILMASI

ÇD34 TAVUK KESİMHANE ATIKSULARININ ELEKTROKOAGÜLASYON İLE ARITILMASI ÇD34 TAVUK KESİMHANE ATIKSULARININ ELEKTROKOAGÜLASYON İLE ARITILMASI Murat Eyvaz 1, Mehmet Kobya 1, Mahmut Bayramoğlu 2, Elif Şentürk 1 1 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Muallimköy

Detaylı

Doç. Dr. Levent ALTAŞ

Doç. Dr. Levent ALTAŞ Doç. Dr. Levent ALTAŞ ÖZGEÇMİŞ Doğum Tarihi : 01 Mart 1970 Doğum Yeri : Çamlıhemşin (Rize) Telefon : 0 382 288 2320 Belgegeçer : 0 382 288 2298 GSM : 0 536 390 9509 e-posta : laltas@yahoo.com Öğrenim Durumu:

Detaylı

Sızıntı Sularının Evsel Atıksularla Birlikte Elektrokoagülasyon Prosesiyle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi

Sızıntı Sularının Evsel Atıksularla Birlikte Elektrokoagülasyon Prosesiyle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi Sızıntı Sularının Evsel Atıksularla Birlikte Elektrokoagülasyon Prosesiyle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi Uğur Kurt, Fatih İlhan, N. Cemre Birben, Kübra Ulucan, M. Talha Gönüllü Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

TEKNİKERİ(CERRAHİ) TÜRK SAĞLIK-SEN SENDİKASI

TEKNİKERİ(CERRAHİ) TÜRK SAĞLIK-SEN SENDİKASI 4/B 2018 / Mayıs SENDİKA Sayfa No : 1 / 3 SIRA ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 ABDULLAH DAŞLI TEKNİKERİ 439814 TÜRK -SEN SENDİKASI 2 ABDULLAH BURAK ASLANTEKNİKERİ(CERRAHİ) 408494 TÜRK

Detaylı

Doç. Dr. Süreyya ALTIN

Doç. Dr. Süreyya ALTIN Doç. Dr. Süreyya ALTIN İLETİŞİM Adres: BEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 67100 ZONGULDAK. Telefon: 0 372 291 2566-0 372 291 2934 Faks: 0 372 257 4023 E-Posta: sureyya.altin@beun.edu.tr,

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı SIRA 696 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 21/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞİ YAPACAK PERSONELE AİT UYGULAMALI SINAV

Detaylı

Tekstil Atık Külü ile Tekstil Atıksuyundan Renk Giderimi. Color Removal from Textile Wastewater by Using Textile Fly Ash

Tekstil Atık Külü ile Tekstil Atıksuyundan Renk Giderimi. Color Removal from Textile Wastewater by Using Textile Fly Ash KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(3), 2016 82 KSU. Journal of Engineering Sciences, 19(3), 2016 Tekstil Atık Külü ile Tekstil Atıksuyundan Renk Giderimi Yağmur UYSAL 1 *, Fatma Nur KERECİ 2 1 Kahramanmaraş

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı