Ç NDEK LER / CONTENTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER / CONTENTS"
  • Su Onut
  • 2 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1

2

3

4 Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 145 TEMMUZ / JULY 2008 GÜNDEM NEWS ITM 2009 a Kat l m çin Yo un Talep Var Demands are on the Rise to Exhibit at ITM 2009 ELYAF İPLİK FIBRE YARN Varyantlar ve Seçeneklerle Katma 4 De er Yaratma 176 Creating Added Value With Variants And Options DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING Evaporatif Serinletmenin Uzman Oerlikon Textile, Yeni Teknolojileriyle ITMA ASIA+CITME 2008 de Oerlikon Textile at ITMA ASIA+CITME 2008 With its New Technologies 40 3T Makine 3T The Expert of Evaporative Cooling 184 BOYA BASKI TERBİYE DYEING PRINTING FINISHING Beta Foulard lar Beta Padders 188 REKLAM NDEKS / ADVERTISERS INDEX 3T MAK NA DE RMEN...Ö.K GÜMÜfi ENERJ...99 MÜKSA...71 SPOT A.fi....Ö.K. AJANS PRESS DEMSAN MAK NA GÜVENÇEL K MAK NA OMC MAK NA...35 SULFET MAK NA AKSAfi S L KON DEV-SAN HEUSCH...17 PICANOL...7 fianal PLAST K ARSUN D PAZ MAK NA INDIA ITME POLTEKS TA HO SH NG...37 AYGENTEKS...45 DORNIER ITM PROSER LAB TATEKS MAK NA BALKAN MAK NA DOW CORN NG...53 ITM GENEL...A.K.. PROTEKS...A.K. TECNORAMA...23 BEKAERT...49 DYSTAR...43 NC MAK NA PURDE MAK NA...69 TEKSMAK MAK NA BELTEKS - BETA EKOTEKS NNOVA TEKS- BINSFELD..113 RATEKS(BOYAP)...55 TEST LAB...95 BELTEKS - CIMI ENMOS...97 J.MULLER RENK YOLU K MYA...67 TEXMAC BENEKS MAK NA...Ö.K.. ERBEL - RIETER...47 KAVURLAR RETAfi T MTAfi BENEKS MAK NA...51 ERHARDT-LEIMER...11 KLÜBER ROTORCRAFT...25 TROOSTWIJK AG...39 BENTEKS ESY KORTEX SAVIO...19 TRÜTZSCHLER...9 BIANCALANI SPA...21 FETEKS-FERRORA...27 MEGATECHS SIMATEX TUNAO LU MAK NA BURTEKS -MORRISON...93 FLEISSNER...1 MEMNUN MAK NA SPOT A.fi...33 USTER...Ö.K. CANLAR MAK NA GENK M...41 MERSAN SPOT A.fi...89 ÜLKEMAL CPROZ DANIfiMANLIK...91 GENOP - TR F RMS METSA MAK NA...59 SPOT A.fi Y TSAN KOMPRESÖR...137

5 Bak fl / View mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Müdürü / President Publisher Necip GÜNEY H areketli bir ay yaflad k tekstil sektöründe. Bir yanda yeni ürünlerin lansmanlar yap l rken di er yandan üniversitelerin tekstil bölümleri düzenledikleri sempozyumlarla sektör-üniversite iflbirli ine dair somut ad mlar att lar. Bu önemli bir geliflmeydi. Okullualayl ayr m na s kça rastlad m z iflletmelerimizde bu ayr m n nereden kaynakland n n görülmesini sa lad. Çözüm önerilerinin de ortaya konuldu u sempozyumlarda ö rencilerin yar n n sanayicileri olmalar teflvik edildi. Siyasi geliflmelerin tüm sektörlerde oldu u gibi tekstil sektörünü de do rudan etkiledi i kaç n lmaz bir gerçek. Yeni yat r mlarla lokomotif olma yolunda h zla ilerleyen sektörümüz yak n gelecekte sanayimizde lider olacakt r. Türkiye nin bundan 5 y l önce yapt ihracat bugün tek bafl na yapan tekstil sektörü hak etti i teflvikleri de mutlaka alacakt r. Tekstil sektörüne olumsuz bak fl aç s n n ve alg s n n de iflmesi gerekmektedir. Zira tekstil sektörünün yaflad s k nt lar n zarar - n ülke olarak çekmek kaç n lmazd r. Bu aç dan bak ld nda sektörün oyuncular olarak hepimize önemli görevler düflmektedir. Gerek teknolojinin tekstille buluflmas n sa lama, gerekse yeni ifl sahalar oluflturma konusunda el birli i yapmak durumunday z. Siyasi geliflmeler ne olursa olsun tekstilde parlak günlerin bizleri bekledi ini düflünüyoruz Haziran 2009 tarihleri aras nda gerçekleflecek olan Uluslararas Tekstil Makineleri Fuar na k sa sürede yüksek oranda kat l m baflvurusu yap ld. Ortado u, Do u Avrupa ve Balkan ülkelerinin Avrupa ile Ba lant noktas olan stanbul da yap lacak olan ITM 2009 Fuar, bu özelli inden dolay dünya si üreticisi markalar n, hedef pazarlar na ulaflmalar için en do ru adres özelli i tafl yor. Ümit VURAL Sektörel Geliflimin Dinamikleri Yine Sektörün Kendisidir The Dynamics of Sectoral Development are the Sector Itself W e had an active month in textile sector. While new products were launching, textile departments of the universities took concrete steps about sector-university cooperation with the symposiums they organized. This was an important development. It made clear where trained-untrained worker differentiation that is often made in the plants stems. Provided also solution suggestions, at the symposiums students were encouraged to be the industrialists of the future. It is an inevitable fact that political developments directly affect also the textile sector as well as all the other sectors. Proceeding rapidly on the way of being a locomotive with the new investments, our sector will be the leader soon. Realizing the whole exportation that Turkey was making 5 years ago on its own now, textile sector will certainly get the incentives it deserves. Negative point of view and conception to textile sector should change, because it is inevitable that we will experience the difficulties of textile sector as a whole country. In that sense, as the players of the sector we all have important roles. We have to cooperate both in terms of meeting technology with the textile and creating new business fields. Whatever the politic developments are, we think that shining days are forthcoming. High amount of applications were received for the International Textile Machinery Exhibition, which will be realized on 6 th -10 th June ITM 2009 Exhibition, which will be organized in Istanbul, the connection point of Middle East, Eastern Europe and Balkan countries with Europe, is the most appropriate address for world s textile technology producing brands to reach their target markets. Sorumlu Yaz flleri Müdürü / Editorial Director Ümit VURAL Mali ve dari fller Müdürü / Administrative and Financial Director H.Engin DEM RKAN Yaz flleri Müdürü / Editorial Manager Cihan ALDIK Haber Müdürü / Editor Z. Seda DEM RDELEN Yay n Müflaviri / Editorial Adviser Doç. Dr. Hale Canbaz KARAKAfi Yay n Kurulu / Editorial Board Prof. Dr. Mehmet TASMACI - Prof. Dr. Erdem KOÇ Prof. Dr. Mehmet AKALIN - Prof. Dr. Bülent ÖZ PEK Doç. Dr. Özcan ÖZDEM R - Dr. Vedat B LG N Doç. Dr. Filiz KARAOSMANO LU - Doç. Dr. Fatma ÇEKEN Yard. Doç. Dr. Merih SARIIfiIK - Doç. Dr. Ender BULGUN Dr. Peter HARDT Uluslararas liflkiler / International Relations Department Murat ÇAVDAR Canan KORKMAZ Reklam Müdürü / Advertisement Manager Saime TEM Z Matbaa Sorumlusu / Printing Responsible fienol YALIN Grafik Servisi / Design and Art Direction Ömral T RYAK Emre NCE Abone ve Da t m / Subscription and Distribution Temel EMECAN Bursa Temsilcili i / Representative in Bursa Yakup ALAN - Özgül ÇEL K Tel&Fax: (0224) Bask - Cilt / Publishing House Trichrome Matbaac l k Yap m - Yönetim / Publisher Teknik Fuarc l k ve Yay nc l k Reklamc l k Dan flmanl k Ticaret Limited fiirketi Merkez / Head Office Fabrikalar Cad. No:1 Kat: Beflyol / Florya STANBUL - TURKEY Tel : +90 (212) (Pbx) Fax : +90 (212) internet/web : Fiyat : 12 YTL Ayda Bir Yay mlan r. Monthly Published. Bu dergide yay mlanan haber ve foto raflar, kaynak gösterilmeden kullan lamaz. Yay nlanan tüm makalelerdeki fikirlerin sorumlulu u yazarlar na, ilanlar n n sorumlulu u ise reklamverene aittir. All rights reserved. All photos and news in this publication can not be used without indicating the source. Responsibilities of all ideas published in our magazine pertain to authors and advertisement responsibilities published in our magazine pertain to advertisers. Sayg lar mla... Best regards...

6 ITM 2009 a Kat l m çin Yo un Talep Var ITM 2009 Uluslararas Tekstil Makineleri Fuar na k sa sürede yüksek oranda kat l m baflvurusu gerçekleflmesi, fuar alan n n büyük bir k sm n n dolmas na neden oldu Haziran 2009 tarihlerinde, Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenlenecek olan ITM 2009 Uluslararas Tekstil Makineleri Fuar na k sa sürede yüksek oranda kat l m baflvurusu gerçekleflmesi, fuar alan n n büyük bir k sm n n dolmas na neden oldu. Orta Do u, Do u Avrupa ve Balkan ülkelerinin Avrupa ile ba lant noktas olan stanbul da yap lacak olan ITM 2009 Fuar, bu özelli inden dolay dünya üreticisi markalar n, hedef pazarlar na ulaflmalar için en do ru adres özelli i tafl yor. Bu nedenle, 10 salonda yap lmas planlanan ITM 2009 Fuar n n önemli bir bölümü, fuar rezervasyonlar n n ve sat fllar n n bafllad Ocak 2008 tarihinden bu yana doldu. fiu ana kadar fuar alan ndaki dokuma salonun %70 inin, Boya-Bask -Terbiye salonlar n n %60 n n, iplik salonlar n n ise %50 sinin sat ld aç kland. Yuvarlak örgü ve nak fl makineleri için ayr lan 3 salonun önemli bir bölümü ise, düz ve yuvarlak örgü makine üreticisi firmalar taraf ndan rezerve edilmifl durumda. Fuar n gördü ü yo un ilginin, Türkiye nin çevre ülkelerinin hedef bölgeler olmas ndan kaynakland n belirten Fuar Organizasyon Komitesi Yetkilileri, ITM 2009 a bu ülkelerden yo un Orta Do u, Do u Avrupa ve Balkan ülkelerinin Avrupa ile ba lant noktas stanbul da yap lacak olan ITM 2009 Fuar, dünya üreticisi markalar n, hedef pazarlar na ulaflmalar için en do ru adres özelli i tafl yor. ziyaretçi gelece ine; bu konuda tan t m çal flmalar n n yap ld na, karfl l nda ziyaretçi baflvurular n n bafllad na dikkat çektiler. Hedef ziyaretçi say s : ITM 2009 Fuar n n çok uluslu kat l mc - lar n n, bölgenin ve Afrika n n, Ön Asya n n tüm önemli tekstil üreticileri ile birlikte olacaklar n vurgulayan Tüyap Holding Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Ünal; 2009 y l n n konusunda en büyük etkinli i olan bu fuar Balkan lardan fiu ana kadar fuar alan ndaki dokuma salonun %70 inin, Boya-Bask -Terbiye salonlar n n %60 n n, iplik salonlar n n ise %50 sinin sat ld aç kland. Ukrayna ve Rusya ya, Kafkas lara, Arap Ülkelerine, Kuzey ve Orta Afrika ya, Orta ve Ön Asya ya dek tekstil konusunda üretimlerini art ran, genelde sahip olduklar enerji kaynaklar nedeniyle yeni yat r mlar planlayan, mevcut yat r mlar - n büyüten bu co rafya da 2008 y l bafl ndan beri tan t l yor ve büyük ilgi görüyor dedi. Büyütülen ve yenilenen Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi nde yap lacak olan ITM 2009 un Orta Do u ve Balkan ülkelerindeki yat r mc lar n yan s ra, Hindistan, Bangladefl, Çin gibi Uzak Do u ülkelerinden de hem kat l m hem de ziyaretçi anlam nda yo un talep oldu unu belirten Teknik Fuarc l k Sat fl ve Pazarlama Direktörü Necip Güney; Gördü ü yo un ilgi do rultusunda, 1500 civar nda kat l mc ; yaklafl k uluslararas ziyaretçi bekledi imiz ITM 2009 Fuar, dünya tekstil yat r - m ve ticaretinde önemli bir ivme yaratacakt r aç klamas n yapt. Tüyap Holding cra Kurulu Baflkan Serdar Yalç n, ITM 2009 Fuar n n, genifl bir co rafyan n en önemli tekstil makineleri fuar oldu unun alt n çizerek, De iflen küresel pazar koflullar na göre h zla geliflen Balkanlar, Rusya, Orta Asya, Ortado u ve Afrika ülkelerinden gelecek uluslararas ziyaretçilerle zenginleflecek olan fuar projesi, beklenen yerli ve yabanc ziyaretçi ile kat l mc firmalar için çok önemli bir buluflma ve çekim merkezi olacakt r dedi. stanbul un co rafi aç dan Ortado u, Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar ve Avrupa ya yak nl n n ITM 2009 Fuar na büyük avantajlar sa lad n söyleyen Teknik Fuarc l k Teknik Operasyonlar Direktörü Ümit Vural; Hedef ziyaretçilerimizin büyük ço unlu u daha çok bu bölgelerden gelmektedir. Bunun yan s - ra biz, Uzak Do u ülkelerinden de yo- un ziyaretçi ve kat l mc olaca na inan yoruz yorumunu yapt. 4

7

8 Demands are on the Rise to Exhibit at ITM 2009 The applications for ITM 2009 International Textile Machinery Exhibition are increasing at a high rate resulting in the sale of a large portion of the fairground. I TM 2009 International Textile Machinery Exhibition which is to take place between June 6-10, 2009 at Beylikduzu Tuyap Fair Convention and Congress Centre has received a high number of applications in a short time resulting in the sales of a large portion of the fairground. ITM 2009 to take place in Istanbul, the link between and meeting point of Europe for the Middle East, Eastern Europe and the Balkans, is the right address for world textile technology manufacturers to reach their target markets. Consequently, reservations and sales which started in January 2008, have filled up a large portion of the 10 halls that are planned for ITM To date, 70% of the weaving hall, 60% of the dyeing, printing and finishing hall, and 50% of the spinning hall have filled up. A noteworthy portion of the 3 main halls reserved for flat and circular knitting machineries and embroidery machineries are already filled up. Due to the intense interest in the exhibition and Turkiye being surrounded by target countries, the Fair Organization Committee Members believes that ITM 2009 will have a large number of visitors from these target countries, and have noticed that due to promotions, applications for visitors have already started. Target number of visitors: 80,000 ITM 2009 along with its multinational exhibitors will bring together important textile manufacturers from the Asia and Africa areas. The President of Tuyap Holding, Bülent Ünal, emphasized that: The most effective exhibition of the year 2009 will bring together manufacturers from the Balkans, Ukraine and Russia, Caucasian and Arab countries, Southern and Central Africa as well as Central Asia. Increasing production of textiles and ITM 2009 to take place in Istanbul, the link between and meeting point of Europe for the Middle East, Eastern Europe and the Balkans, is the right address for world textile technology manufacturers to reach their target markets. To date, 70% of the weaving hall, 60% of the dyeing, printing and finishing hall, and 50% of the spinning hall have filled up. planned investments as well as growing existing investments due to energy resources has resulted in a big interest from the start of 2008 promotions. ITM 2009, which is to take place at a larger and newly renovated Beylikduzu Tuyap Fair Convention and Congress Centre, has received many requests to exhibit and visit from the Middle East, and Balkans as well requests from Far Eastern countries such as India, Bangladesh, and China. As indicated by the Sales and Marketing Director of Teknik Ltd Necip Güney: In accordance with this high interest, 1500 exhibitors and approximately 80,000 international visitors are expected at ITM 2009 which will result in an acceleration of worldwide textile investment and business. Tuyap Holding Chairman of Executive Board, Serdar Yalç n, underlining the importance of the ITM textile machinery exhibition within a broad geography believes that: According to the changing global market conditions, visitors from booming areas such as the Balkans, Russia, Central Asia, Middle East and Africa enrich the exhibition project. The expected 80,000 local and domestic visitors will be a very important and attractive meeting for exhibitors. The geographical location of Istanbul, which is close to the Middle East, Turkish Republics, Balkans and Europe, has many advantages according to the Director of Technical Operations of Teknik Ltd, Ümit Vural: The larger part of our target visitors will be coming from these areas and we are confident that there will be many visitors and exhibitors from the Far East. 6

9

10 8. Dar Kumafllar Konferans Jakob Müller Institute Taraf ndan Yap lacak Jakob Müller AG. nin müflterileri için düzenledi i 8. Dar Kumafllar Konferans, 26 Temmuz 2008 de, Holiday Inn Hotel Pudong, fiangay /Çin de gerçeklefltirilecek. J akob Müller AG. nin müflterileri için düzenledi i 8. Dar Kumafllar Konferans, ITMA ASIA+CITME 2008 Fuar n n aç l fl ndan bir gün önce olan 26 Temmuz 2008 de, Holiday Inn Hotel Pudong, fiangay /Çin de gerçeklefltirilecek. Jakob Müller Dar Kumafllar Enstitüsü,2001 y l ndan beri birer y ll k aralarla Temmuz 2008 de, Holiday Inn Hotel Pudong, fiangay /Çin de gerçeklefltirilecek. Konferansta dünyan n en önemli tekstil üreticisi ülkelerinden önemli konuflmac lar görüfllerini sunacaklar. Frick ( sviçre), Lainate ( talya), Singapur ve Münih (Almanya) gibi farkl yerlerde Dar Kumafllar Konferans n organize ediyor. Bu y lki konferans n ana konusu; pazar trendlerine, yüksek teknolojili ürünlere ve teknolojilere ve bunlar n yan s ra tekstil zincirinde kalite güvencesine odaklanan Dar Kumafllar Sektörü- Pazar F rsatlar ve Ak ll Ürünler dir. Bu konferansta Çin, ngiltere, Endonezya, Almanya, Japonya, talya ve Hong Kong gibi dünyan n en önemli tekstil üreticisi ülkelerinden önemli konuflmac lar ilgili izleyicicilere görüfllerini sunacaklar. 8 th Narrow Fabrics Conference Will be Organized by the Jakob Müller Institute The 8 th Narrow Fabrics Conference that Jakob Müller AG organizes for its customers will be held in the Holiday Inn Hotel Pudong, Shanghai, China, on July 26, T he 8 th Narrow Fabrics Conference that Jakob Müller AG organizes for its customers will be held in the Holiday Inn Hotel Pudong, Shanghai, China; on July 26, 2008, one day prior to the opening of ITMA ASIA+CITME 2008 Exhibition. Starting in 2001 the Jakob Müller Institute of Narrow Fabrics has been organizing the Narrow Fabrics Conference in yearly intervals at different locations such as in Frick (Switzerland), Lainate (Italy), Singapore and Munich (Germany). The main topic of this year s conference is The Narrow Fabrics Sector Market Opportunities and Smart Products, focussing on market trends, on high-tech products and technologies as well as on quality assurance in the textile chain. At this conference, distin-guished speakers from the world s most important textile producing countries such as China, Great Britain, Indonesia, Germany, Japan, Italy, and Hong Kong will present their views to an interested audience. 8

11

12 Dornier, Dokuma ve Terbiye Makineleriyle ITMA ASIA+CITME 2008 de Tekstil endüstrisi, Münih te gerçeklefltirilen ITMA 2007 nin ard ndan 2008 Temmuz ay n n sonunda fiangay da gerçeklefltirilecek olan ITMA ASIA+CITME 2008 tekstil makineleri ticaret fuar n sab rs zl kla bekliyor. L indauer Dornier GmbH, flirketin ürün gruplar dokuma ve terbiye makinelerini temsil eden iki çekici standla kat lacak. Fuarda toplamda befl Dornier dokuma makinesi görülebiliecek. Tüm Asya pazar yla oldukça alakal üç makine ev tekstilleri, teknik tekstiller ve giysilere odaklanan Hol E5 teki A18 numaral Dornier stand nda sergilenecek. Bir Dornier rapierli dokuma makinesi çeflidi PS, 16 gücü çerçevesi kullanan, afl r yo un bir filtre kumafl n n dokunmas için önemli olan sa laml - n ve yüksek tarak vurma gücünü sergileyecek. En son teknoloji, yüksek kalitede tak m elbise kumafl üretimi, fazlas yla narin kamgarn ipli i dakikada 1500 metre atk atma h z nda iflleyen AS tipi Dornier hava-jetli dokuma makinesinde gerçeklefltirilecek. Filtre kumafllar için Dornier rapierli dokuma makinesi Dornier stand ndaki di er rapierli dokuma makinesi çeflidi PX jakarl a zl - a sahip ve Asya döflemelik pazar için özel olarak üretilmektedir. Yayg n olarak kullan lan 190 cm nominal en ve Dornier in pozitif kontrollü merkez transferinin rekabetsiz yüksek esnekli- i ile kombine 8 atk rengi onu ev tekstillerinin ve giysilerin üretimi için maliyeti oldukça uygun ve çok yönlü bir yüksek kalite talep eden döflemelik ve goblen kumafl dokumak için 16 ark rengi için sa lanan bir Dornier rapierli dokuma makinesiyle kombine edecek. Vazgeçilmez özelli i, kan tlanm fl patentli Dornier yuvarlak aç c ile en son gazeleme makinesi EcoSinge yi Asya da ilk kez sergileyen Dornier terbiye makineleri flubesi, Hol E1, A 32 numaral stantta temsil edilecek. Fuarda, tüm Asya pazar yla oldukça alakal üç makine; ev tekstilleri, teknik tekstiller ve giysilere odaklanan Hol E5 teki A18 numaral Dornier stand nda sergilenecektir. Dornier yuvarlak gazeleme makinesi EcoSinge makine yapmaktad r. 220 cm nominal ende, moda araba koltu u kumafl ile giydirilen bir baflka Dornier hava-jetli dokuma makinesi Hol 5 te A 13 numaradaki Staubli stand nda kurulu olacak. Hol E6 C02 numaral standtaki Van de Wiele flirketi Bonas jakarl makinesini çok h zl bir desen de iflimi ile Bu makine ile hiçbir kenar izi olmadan 250 mm den 1000 mm ye tüp çaplar için yo un ve optimum bir gazeleme efektine ulafl labilmektedir. Terbiye makineleri alan nda, s fiksaj, s kma, merserizasyon ve kasarlama makinelerini kapsayan bütün sistem ailesi de sergilenecek. 10

13 Dornier shows its Weaving and Finishing Machinery at ITMA ASIA+CITME 2008 After the ITMA 2007 held in Munich, the textile industry is looking forward eagerly to the ITMA ASIA+CITME 2008 textile machinery trade show taking place in Shanghai at the end of July L indauer Dornier GmbH will participate with two attractive stands representing the company s product groups weaving and finishing machinery. In total five Dornier weaving machines can be seen at the show. Three machines, which are all highly relevant to the Asian market, will be displayed on the Dornier stand A18 in hall E5, focusing on the application areas home textiles, technical textiles and garments. A Dornier rapier weaving machine type PS will demonstrate its outstanding sturdiness and high reed beat-up force essential for weaving an extremely dense filter fabric utilizing 16 heald frames. State of the art, high quality suiting fabric production will be performed on a Dornier air-jet weaving machine type AS processing extremely delicate worsted yarn at an insertion rate of meters per minute. The other rapier weaving machine type PX on the Dornier stand has Jacquard shedding and is tailor made for the Asian upholstery market. The commonly used nominal width of 190 cm and 8 weft colors in combination with the unsurpassed high flexibility of Dornier s positive controlled center transfer make it a highly cost-efficient and versatile machine for the production of home textiles and garments. A further Dornier air-jet weaving machine, nominal width 220 cm, dressed with a fashionable car seat fabric, will be installed on the Staubli stand A13 in hall E5. Company Van De Wiele, stand C02 in hall E6, will combine its Bonas Jacquard machine with a Dornier rapier weaving machine provided for 16 weft colors to weave a highly demanding upholstery and tapestry fabric with on-the-fly pattern change. The Dornier finishing machinery division will be represented in Hall E1 A32 displaying the latest singeing machine type EcoSinge for the first time in Asia, with its indispensable heart, the well proven patented Dornier circular expander. With this machine, an intensive and optimum singeing effect can be reached for tube diameters from 250 mm up to a maximum of 1000 mm without any selvedge marks. In the finishing machinery area, the whole system family comprising heat-setting, squeezing, mercerizing and bleaching machines will also be presented. 11

14 Brückner Terbiye Proseslerinde Etkili Enerji Tasarrufu çin Çözümler Sunuyor Tekstil terbiye makineleri üretiminin tecrübeli firmalar ndan Brückner, Alman Teknolojisi ile üretilmifl makinelerini ve yeni projelerini ITMA ASIA+CITME 2008 de sergileyecek. D ünya çap nda tekstil endüstrisinin karfl laflt en büyük zorluklardan biri yükselen fiyatlarla artan enerji s - k nt s d r. Brückner in teknoloji uzmanlar germeli kurutucunun tüm parçalar n potansiyel enerji tasarruflar için kontrol ettiler ve enerji tasarrufu yapmak için ak ll çözümler gelifltirdiler. Bafll ca enerji tüketimi kurutma prosesinden ortaya ç kmaktad r; çünkü enerji kullan larak çok fazla suyun buharlaflt - r lmas gerekmektedir. Bafll ca özellikleri flunlard r: 1) Enerjiden tasarruf için bafll ca olanaklar, 2) Verimli s kma üniteli fulard, 3) Patentli Brückner yar kl -üfleme hava sirkülasyon ünitesi, 4) yi kurulum ve ak ll kontrol sistemleri, 5) Yenilikçi Brückner s geri kazan m sistemleri: Uyarlanabilir havadan-havaya s geri kazan m sistemi, Uyarlanabilir havadan-suya s geri kazan m sistemi, Entegre Eco-Heat arka-paket s geri kazan m sistemi. Brückner in teknoloji uzmanlar germeli kurutucunun tüm parçalar n potansiyel enerji tasarruflar için kontrol ettiler ve enerji tasarrufu yapmak için ak ll çözümler gelifltirdiler. Brückner in Power-Frame yar kl üfleme germeli kurutucu jenerasyonu optimum üretim sonuçlar, yüksek üretim verimi ve minimum enerji tüketimi sunmaktad r. Power-Frame Brückner in en son germeli kurutucu jenerasyonu flimdi daha verimli Optimize yar kl üfleme proses kontrolü teknolojisi sa lanan en son Brückner Power-Frame germeli kurutucu jenerasyonu; optimum üretim sonuçlar, yüksek üretim verimi ve minimum enerji tüketimine ulaflmak için maksimum kapasite ihtiyaçlar n karfl lar. Modüler dizayn müflterinin ihtiyaçlar - na bireysel bir adaptasyonu mümkün k lar. Bafll ca özellikleri flunlar kapsamaktad r: 1) Azalt lm fl enerji ile daha fazla kapasite, 2) Ayarlama zaman nda azalma ve verimlilik art fl, 3) Girifl stand nda optimum düzlefltirme, 4) Is geri kazan m sistemi ile daha da fazla enerji tasarrufu, 5) Etkin reçete yönetimi sayesinde tekrarlanabilir kumafl kalitesi. Power Compact Combi efektleri tek bir hatla elde etmeyi sa lar Power-Relax 1, 2 ya da 3- Brückner in üç yeni relakseli kurutucusu ile en iyi terbiye Brückner yuvarlak ve aç k-en formunda örgü kumafllar n gerilimsiz kurutulmas, çektirmesi ve relaksasyonu için yeni bir relakse kurutucu gelifltirdi. Power-Relax rahatlamal kurutucu çok farkl üretim ihtiyaçlar için 3 versiyonda mevcuttur. Yenilikçi kurutucu konsepti optimum 12

15

16 Brückner ön-kurutucular alan nda özellikle verimli enfrarujlu gazl ön kurutucu Power Infratherm i sunmaktad r. Enfrarujlu kurutucunun yenilikçi teknoloji konsepti tekrarlanabilir ve homojen boyama sonuçlar sa lar. Power-Infratherm esnek flekilde termosol proseslerine ek olarak ve teknik tekstillerin terbiyesi için kullan labilir. Bafll ca özellikleri: 1. Üretim için an nda haz r olma ve yüksek güvenilirlik, 2. K r fl ks z kumafl geçifli ve üniform migrasyonsuz boyama, 3. fierit oluflma riski yoktur, 4. Hiçbir tan mlanmam fl temiz su s z nt s yoktur, 5. Az bak m ve uzun servis ömrü. Üç-geçiflli rahatlamal kurutucu Brückner Power Relax 3, Power Relax 2 ye k yasla %20 kadar azalt lm fl bir enerji tüketimi ile %25 e kadar daha fazla üretim kapasitesi sunmaktad r. bir proses kontrolünü, mümkün olan en radyasyonlu kurutucu ve Hotflue (S cak iyi kumafl kalitesini ve net bir enerji tasarrufunu garanti eder. de etkilemektedir. Sistem tedarikçisi üfleme) boyama sonucunu önemli ölçü- Brückner yuvarlak ve aç k-en formunda örgü kumafllar n gerilimsiz kurutulmas, çektirmesi ve rahatlat lmas için yeni bir rahatlamal kurutucu gelifltirdi. Power-Compact Combi- Brückner in yeni üniversal kompaklaflt rma cihaz ile maksimum esneklik ve verimlilik Brückner sistem tedarikçisi 6 y ld r kompakt yapma makineleri sunuyor. Bu dönemde Brückner büyük bir baflar yla dokuma ve örgü kumafl için 50 makine satt. fiimdi Brückner üniversal kompakt yapma makinesi Power-Compactor Combi yi bir ad m daha ileri götürüyor. Brückner in üniversal kompaklaflt rma makinesi hem örgü hem de dokuma kumafl n esnek terbiyesini sa l yor ve çok farkl efektler elde etmek mümkündür. Brückner hatt bir düzlefltirici, bir eflitleme bölgesi ve bir lastik kay fl ve keçe kompaktlaflt rma kalenderi kombinasyonuna sahiptir. Power-Shrink Brückner in yeni yüksek kapasiteli sanfor hatt jenerasyonu Sanforlama tekstil terbiye zincirindeki en son prosestir. Terbiye uzman Brückner bu prosesi tamamen yeniden çal flt ve etiketi alt nda resmi olarak sertifikalanan yüksek kapasiteli sanfor hatt n n yeni bir jenerasyonunu gelifltirdi. Sanforlama prosesinin amaçlar arta kalan çekmenin en aza indirilmesi, kumafl yap s n n stabilizasyonu, kumafl n son yüzey uygulamas ya da kumafl tutumunun gelifltirilmesidir. Tipik son ürünler gömlekler ya da pantolonlar için kumafllar, ev tekstilleri, ifl k yafetleri, çad r kanvas ya da koruyucu k l ft r. Power-Infratherm- Brückner in yenilikçi enfrarujlu ön-kurutucusu, en iyi boyama sonuçlar n garanti eder Boyama proseslerinde boyama fular, Brückner taraf ndan üretilen maksimum esneklik: Yeni Power Compact Combi üniversal kompak yapma cihaz, hem örgü hem de dokuma kumafllar en uygun flekilde kompak yapmay sa lamaktad r. 14

17

18 Brückner Presents Solutions For Efficient Energy Saving In Finishing Processes One of the experienced companies in the production of textile finishing machinery; Brückner will present its machines and technologies produced with German Technology at ITMA ASIA+CITME O ne of the biggest challenges worldwide faced by the textile industry, is the increasing energy shortage with raising prices. Brückner's technologists checked all parts of the stenter on potential energy savings and developed intelligent solutions to save energy. The main energy consumption results from the mere drying process since a lot of water has to be evaporated using energy. Main features are: 1) Main possibilities to save energy 2) Padder with efficient squeezing unit 3) Patented Brückner split-flow air circulation system 4) Good insulation and intelligent control systems 5) Innovative Brückner heat recovery systems Retrofittable air-to-air heat recovery system Retrofittable air-to-water heat recovery system Integrated Eco-Heat back-pack heat recovery system Brückner's technologists checked all parts of the stenter on potential energy savings and developed intelligent solutions to save energy. The diagram makes clear that 92 % of the thermal energy is used to heat the fresh air and to evaporate the water. A relatively low portion of about 8 % gets lost due to radiation losses of the fabric, the chain and the insulation. Therefore Brückner concentrated their development activities mainly on the optimization of the drying process. Power-Frame - Brückner's latest stenter generation now even more efficient The latest Brückner Power-Frame stenter generation provided with optimised split-flow process control technology meets maximum capacity requirements to achieve optimum production results, high production output and minimum energy consumption. The modular design allows an individual adaptation to the customer's needs. Main features include 1. More capacity with reduced energy consumption 2. Set-up time reduction and efficiency increase 3. Optimum straightening in the entry stand 4. Saving even more energy with the heat recovery system 5. Reproducible fabric quality thanks to efficient recipe administration The Power-Compact Combi allows to achieve several effects with one single line Power-Relax 1, 2 Or 3 - Best Finishing With Brückner's three new relaxation dryers Brückner developed a new relaxation 16

19

20 and woven fabric and it is possible to achieve very different effects. The Brückner line has one straightener, one equalizing zone and a combination of rubber belt and felt compacting calender. 2. Crease-free fabric passage and uniform migration-free drying 3. No risk of stripes formation 4. No undefined fresh air leakage 5. Low maintenance and long service life Brückner's Power-Infratherm infrared pre-dryer ensures immediate readiness for production and a fast cooling after an unplanned fabric stop. dryer concept for tension-less drying, shrinking and relaxation of knitted fabric in tubular and open-width form. The Power-Relax relaxation dryer is available in 3 versions for very different production needs. The innovative dryer concept ensures an optimum process control, the best possible fabric quality and a clear saving of energy. Power-Compact Combi-maximum flexibility and productivity with Brückner's new universal compactor For 6 years the systems supplier Brückner offers also compacting machines. In this period, Brückner sold with great success already 50 machines for woven and knitted fabric. Now Brückner takes with its universal compactor Power-Compact Combi one innovative step further: Brückner's universal compactor allows the flexible finishing of both, knitted Power-Infratherm-Brückner's innovative infrared pre-dryer guarantees best dyeing results In dyeing processes the dyeing padder, the radiation dryer and the Hotflue do considerably influence the dyeing result. In the field of pre-dryers, the systems supplier Brückner offers the particularly efficient infrared gas pre-dryer Power-Infratherm. The innovative technology concept of the infrared predryer ensures reproducible and homogeneous dyeing results. Power-Infratherm can be used in addition flexibly in thermosol processes and for the finishing of technical textiles. Main features are: 1. Immediate readiness for production and high reliability Power-Shrink-Brückner's new high-capacity generation of sanforizing lines Sanforizing is the last process in the textile finishing chain. The finishing specialist Brückner reworked completely this process and developed a new generation of high-capacity sanforizing lines which are officially certified under the Sanfor label. The aims of the sanforizing process are the minimization of residual Brückner developed a new relaxation dryer concept for tension-less drying, shrinking and relaxation of knitted fabric in tubular and open-width form. shrinkage, the stabilization of the fabric structure, the final surface treatment of the fabric or the improvement of the fabric hand. Typical end products are fabrics for shirts or trousers, home textiles, working clothes, tent canvas or protective sheathing. New generation of high-capacity Power-Shrink sanforizing lines made by the finishing specialist Brückner 18

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD Yorulmaz Yat, quateq su yapıcılarının üretimine 2004 yılında başlamıştır. quateq su yapıcıları yüksek kalite malzeme kullanılarak en son teknoloji ile üretilmektedir. yrıca, quateq su yapıcılarının montajında,

Detaylı

Product Code / Ürün Kodu : DT0500 DL0500 Diameter / Çap (mm) 108.9 114.0 Flush Volume / Silme Dolum (cc) 675 - Fill Volume / Seviye Dolum (cc) 500 - Height / Yükseklik (mm) 81.5 - Weight / A rl k 23,0

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

TEKST L MÜHEND SL BÖLÜMÜ 2010-2011 TEKNOLOJ OPS YONU E M PLANI

TEKST L MÜHEND SL BÖLÜMÜ 2010-2011 TEKNOLOJ OPS YONU E M PLANI EGE ÜN VERS TES, MÜHEND SL K FAKÜLTES TEKST L MÜHEND SL BÖLÜMÜ TEKNOLOJ OPS YONU E M PLANI. Yar l. Yar l Kodu: Dersin Ad : Dersin Dersin Ad 6 8 9 7 8 Türk Dili I Ata. lk. nk. Tar. I Matematik I Fizik I

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri SHELF SYSTEMS AND ARCHİTECTURAL SERVİCES Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri Liderlik Yolunda Başarı Kalite ve Yeniliğe Bağlıdır. Hakkımızda Avrupa raf sistemleri sektöründe ekonomik, kaliteli, profesyonel

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

Smart Cascade 120 Kw

Smart Cascade 120 Kw Smart ascade 120 Kw Smart ascade Smart ascade 120 Kw Bu cihazda 2 adet ana eşanjör kullanılmış r; ana eşanjör alüminyumdan oluşmuştur, oldukça güvenilir malzemeler kullanılmış r bu sebeple 35 yılı

Detaylı

İplik hazırlık SB-D 11 cer makinası. SB-D 11 Cer makinası. Mükemmel fiyat/performans oranına sahip tek kafalı kompakt cer makinası

İplik hazırlık SB-D 11 cer makinası. SB-D 11 Cer makinası. Mükemmel fiyat/performans oranına sahip tek kafalı kompakt cer makinası İplik hazırlık SB-D 11 cer makinası SB-D 11 Cer makinası Mükemmel fiyat/performans oranına sahip tek kafalı kompakt cer makinası 2 Rieter. SB-D 11 Cer makinası Rieter. SB-D 11 Cer makinası 3 RIETER SPUN

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN STORE SOLUTIONS www.arslanraf.com STANDLAR / DUVAR SİSTEMLERİ / AKSESUARLAR STANDS / WALL SYSTEMS / ACCESSORIES KURUMSAL Kurulduğu günden itibaren, dekoratif raf ve askı

Detaylı

135 Yılı Aflk n Tecrübe

135 Yılı Aflk n Tecrübe ÜRÜN HATTI Ammann Distribütör 135 Yılı Aflk n Tecrübe Jakob Ammann taraf ndan kurulan Ammann, 135 y l aflk n tecrübesi ile dünya silindir pazar nda önemli bir yere sahiptir. O günden beri müflterilerinin

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

m a k i n e s a n a y i

m a k i n e s a n a y i GIDA MAKİNELERİ Taneli Dolum Makinesi Granular Filling Machine Z Elevatör Z Elevator Tamburlu Yıkama Makinesi Tumbler Washing Machine GIDA MAKİNELERİ Kasa Yıkama Makinesi Box Washing Machine Kavanoz Yıkama

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr SAC KÖŞKLER SAC KÖŞKLER METAL KIOSKS (CABINETS) Sac köşkler müşteri taleplerine göre üretilmekte, yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sevk edilmektedir.

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

BINDER GROUP. Latest Innovation for Energy Efficient Aeration Air Control Systems Verimli Havalandırma Sistemlerinde En Yeni Çözümler

BINDER GROUP. Latest Innovation for Energy Efficient Aeration Air Control Systems Verimli Havalandırma Sistemlerinde En Yeni Çözümler Latest Innovation for Energy Efficient Aeration Air Control Systems Verimli Havalandırma Sistemlerinde En Yeni Çözümler Main operator targets in Waste Water Treatment Plants Atıksu arıtma tesislerinde

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

systems kapı sistemleri Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor yaşam alanlarında sıradanın dışına çıkma

systems kapı sistemleri Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor yaşam alanlarında sıradanın dışına çıkma o r Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor, modern ve estetik çizgileriyle çağın area gives the opportunity to go beyond the dinamiklerine uyumlu farklı sistemler ile ofis ve ordinary in

Detaylı

- GENEL TANITIM 2010 - Rofin Sinar Laser Kaynakları Endüstriyel Laser Kaynakları SC Serisi 135-600 Watt DC Serisi 1000 ~ 1500 Watt

- GENEL TANITIM 2010 - Rofin Sinar Laser Kaynakları Endüstriyel Laser Kaynakları SC Serisi 135-600 Watt DC Serisi 1000 ~ 1500 Watt - GENEL TANITIM 2010 - Rofin Sinar Laser Kaynakları Endüstriyel Laser Kaynakları SC Serisi 135-600 Watt DC Serisi 1000 ~ 1500 Watt A ve A Türkiye Rofin Sinar Germany Endüstriyel Üretimin Profesyonel Tek

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

Her uygulama için optimum bir çözüm

Her uygulama için optimum bir çözüm Technical Textiles Benninger Technical Textiles Proses iş akışı Her uygulama için optimum bir çözüm Yağ sökme Ön yıkama Hazırlık yıkaması Elastanın serbest bırakılması Yağ kalıntılarının miktarını azaltır

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Ekim 2016 Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Restricted Siemens AG 2015 siemens.com Key figures for fiscal 2015 Siemens at a glance Page 2 Restricted Siemens AG 2015 Global presence Page 3 Restricted

Detaylı

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US /

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / 1 2 2 www.lukas.com.tr 3 4 4 HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / Firmamız 2002 yılında Konya da kurulmuştur. Süt sistemleri ve tarım makineleri üretimi yapmaktayız. Üretmiş olduğumuz ürünleri Avrupa başta

Detaylı

www. durucam grup.com

www. durucam grup.com www. durucam grup.com Uzun y llard r cam sektöründe edindi imiz bilgi, beceri birikim ve tecrübenin sonucunda oluflan bir markad r DURU CAM LAVABO. Son derece hassas ve titizlikle üretti imiz ürünlerimizde

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT. Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT. Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT Proje Yürütücüleri Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP Tayfun KOÇ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü,

Detaylı

SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES

SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES 2013 yılında kurulan M-Bend Makine ile yirmi yıllık metallere şekil verme tecrübelerimizi makine sektöründe sizlerle paylaşmaktayız. M-Bend Makine 3000

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 Sat i naj Mak inası APSAM V6 Teknik Özellikler Fırça Hızı Makina 3 grup fırçadan oluşmaktadır.her grup alt ve üst olmak üzere iki fırçadan oluşmaktadır. senkronizasyona

Detaylı

STICK 8 LINES STICK MULTI LINES SCF100

STICK 8 LINES STICK MULTI LINES SCF100 S110 SIMPLEX S110 DUPLEX 6 8 D200 D300 24 26 D150KM D280 42 44 S110KM SIMPLEX S110KM DUPLEX S140 S140STD S260STD SDC200 12 14 16 18 20 22 SD80 STICK 8 LINES STICK MULTI LINES STICK 3 LINES STICK80 STICK80W

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ

TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER 1- A Sınıfı Enerji Verimliliği A Class Energy Efficiency 2- İnce Mekanizma/Slim Mechanism Dar Alanlarda uygulama imkanı

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ kramayer diþlilerde kalitesi dünyaca tanýnmýþ markalar seçilmiþtir. We use high-performance

Detaylı

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS >0.9 Hg Pb LED LIGHTING SOLUTIONS ÖZEL ÇÖZÜMLER SPECIALS PLANK SİSTEMLER PLANK SYSTEMS 02 BAFFLE LED 03 04 05 PLANK LINE 1 PLANK LINE 4 PLANK LINE 2 TILE

Detaylı

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 AKYAPAK AKBEND üretimi üç valsli hidrolik silindir makineleri, 2 mm den 200 mm ye kadar sac kalınlığında ve 1000

Detaylı

VERİMLİLİĞİ YÜKSEK ÇEVRE DOSTU YENİLİKÇİ ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER ENERGY EFFICIENT ENVIRONMENT FRIENDLY INNOVATIVE PRODUCTS & SOLUTIONS

VERİMLİLİĞİ YÜKSEK ÇEVRE DOSTU YENİLİKÇİ ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER ENERGY EFFICIENT ENVIRONMENT FRIENDLY INNOVATIVE PRODUCTS & SOLUTIONS VERİMLİLİĞİ YÜKSEK ÇEVRE DOSTU YENİLİKÇİ ÜRÜNLER & ÇÖZÜMLER ENERGY EFFICIENT ENVIRONMENT FRIENDLY INNOVATIVE PRODUCTS & SOLUTIONS www.planersogutma.com FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFILE Firmamız, Planer Mühendislik

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

High Bay Lighting Fixtures Saver Premium HB 80

High Bay Lighting Fixtures Saver Premium HB 80 High Bay Lighting Fixtures Saver Premium 80 Saver Premium, provided by Lightmaster Lighting Solutions, provides high efficiency solutions in highbay, lowbay, warehouse, gas station and outdoor applications

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000 m2 lik

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM 1 SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM Saturn, adına ilham olan oval açılı formları sayesinde farklı mekanlara uyum göstererek, birim alanda maksimum fayda sağlar. Kolonların ve diğer geometrik duvar

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

BEKA değer katar BEKA adds value.

BEKA değer katar BEKA adds value. BEKA değer katar BEKA adds value www.bekayonetim.com.tr BEKA, var olan işletmeleri, kurumsal sistemlerle yönetilebilir, kalıcı işletmelere dönüştürmektedir. Bu dönüşüm çalışmaları sürecinde, işletmelerin

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE İnterflex ALPHA INSULATED & NON-INSULATED ALUMINUM NEGATIVE PRESSURE COMPETENT FLEXIBLE AIR DUCTS Insulated & non-insulated aluminum negative pressure competent flexible

Detaylı

2014 KATALOG In 1990, When Our firm was established as Teknikel Machine Mould Manufacturing Industry, has been serving mould manufacturing to various sector, then has become Teknikel Machine Mould Industry

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı