Ç NDEK LER / CONTENTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER / CONTENTS"
  • Su Onut
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1

2

3

4 Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 145 TEMMUZ / JULY 2008 GÜNDEM NEWS ITM 2009 a Kat l m çin Yo un Talep Var Demands are on the Rise to Exhibit at ITM 2009 ELYAF İPLİK FIBRE YARN Varyantlar ve Seçeneklerle Katma 4 De er Yaratma 176 Creating Added Value With Variants And Options DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING Evaporatif Serinletmenin Uzman Oerlikon Textile, Yeni Teknolojileriyle ITMA ASIA+CITME 2008 de Oerlikon Textile at ITMA ASIA+CITME 2008 With its New Technologies 40 3T Makine 3T The Expert of Evaporative Cooling 184 BOYA BASKI TERBİYE DYEING PRINTING FINISHING Beta Foulard lar Beta Padders 188 REKLAM NDEKS / ADVERTISERS INDEX 3T MAK NA DE RMEN...Ö.K GÜMÜfi ENERJ...99 MÜKSA...71 SPOT A.fi....Ö.K. AJANS PRESS DEMSAN MAK NA GÜVENÇEL K MAK NA OMC MAK NA...35 SULFET MAK NA AKSAfi S L KON DEV-SAN HEUSCH...17 PICANOL...7 fianal PLAST K ARSUN D PAZ MAK NA INDIA ITME POLTEKS TA HO SH NG...37 AYGENTEKS...45 DORNIER ITM PROSER LAB TATEKS MAK NA BALKAN MAK NA DOW CORN NG...53 ITM GENEL...A.K.. PROTEKS...A.K. TECNORAMA...23 BEKAERT...49 DYSTAR...43 NC MAK NA PURDE MAK NA...69 TEKSMAK MAK NA BELTEKS - BETA EKOTEKS NNOVA TEKS- BINSFELD..113 RATEKS(BOYAP)...55 TEST LAB...95 BELTEKS - CIMI ENMOS...97 J.MULLER RENK YOLU K MYA...67 TEXMAC BENEKS MAK NA...Ö.K.. ERBEL - RIETER...47 KAVURLAR RETAfi T MTAfi BENEKS MAK NA...51 ERHARDT-LEIMER...11 KLÜBER ROTORCRAFT...25 TROOSTWIJK AG...39 BENTEKS ESY KORTEX SAVIO...19 TRÜTZSCHLER...9 BIANCALANI SPA...21 FETEKS-FERRORA...27 MEGATECHS SIMATEX TUNAO LU MAK NA BURTEKS -MORRISON...93 FLEISSNER...1 MEMNUN MAK NA SPOT A.fi...33 USTER...Ö.K. CANLAR MAK NA GENK M...41 MERSAN SPOT A.fi...89 ÜLKEMAL CPROZ DANIfiMANLIK...91 GENOP - TR F RMS METSA MAK NA...59 SPOT A.fi Y TSAN KOMPRESÖR...137

5 Bak fl / View mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Müdürü / President Publisher Necip GÜNEY H areketli bir ay yaflad k tekstil sektöründe. Bir yanda yeni ürünlerin lansmanlar yap l rken di er yandan üniversitelerin tekstil bölümleri düzenledikleri sempozyumlarla sektör-üniversite iflbirli ine dair somut ad mlar att lar. Bu önemli bir geliflmeydi. Okullualayl ayr m na s kça rastlad m z iflletmelerimizde bu ayr m n nereden kaynakland n n görülmesini sa lad. Çözüm önerilerinin de ortaya konuldu u sempozyumlarda ö rencilerin yar n n sanayicileri olmalar teflvik edildi. Siyasi geliflmelerin tüm sektörlerde oldu u gibi tekstil sektörünü de do rudan etkiledi i kaç n lmaz bir gerçek. Yeni yat r mlarla lokomotif olma yolunda h zla ilerleyen sektörümüz yak n gelecekte sanayimizde lider olacakt r. Türkiye nin bundan 5 y l önce yapt ihracat bugün tek bafl na yapan tekstil sektörü hak etti i teflvikleri de mutlaka alacakt r. Tekstil sektörüne olumsuz bak fl aç s n n ve alg s n n de iflmesi gerekmektedir. Zira tekstil sektörünün yaflad s k nt lar n zarar - n ülke olarak çekmek kaç n lmazd r. Bu aç dan bak ld nda sektörün oyuncular olarak hepimize önemli görevler düflmektedir. Gerek teknolojinin tekstille buluflmas n sa lama, gerekse yeni ifl sahalar oluflturma konusunda el birli i yapmak durumunday z. Siyasi geliflmeler ne olursa olsun tekstilde parlak günlerin bizleri bekledi ini düflünüyoruz Haziran 2009 tarihleri aras nda gerçekleflecek olan Uluslararas Tekstil Makineleri Fuar na k sa sürede yüksek oranda kat l m baflvurusu yap ld. Ortado u, Do u Avrupa ve Balkan ülkelerinin Avrupa ile Ba lant noktas olan stanbul da yap lacak olan ITM 2009 Fuar, bu özelli inden dolay dünya si üreticisi markalar n, hedef pazarlar na ulaflmalar için en do ru adres özelli i tafl yor. Ümit VURAL Sektörel Geliflimin Dinamikleri Yine Sektörün Kendisidir The Dynamics of Sectoral Development are the Sector Itself W e had an active month in textile sector. While new products were launching, textile departments of the universities took concrete steps about sector-university cooperation with the symposiums they organized. This was an important development. It made clear where trained-untrained worker differentiation that is often made in the plants stems. Provided also solution suggestions, at the symposiums students were encouraged to be the industrialists of the future. It is an inevitable fact that political developments directly affect also the textile sector as well as all the other sectors. Proceeding rapidly on the way of being a locomotive with the new investments, our sector will be the leader soon. Realizing the whole exportation that Turkey was making 5 years ago on its own now, textile sector will certainly get the incentives it deserves. Negative point of view and conception to textile sector should change, because it is inevitable that we will experience the difficulties of textile sector as a whole country. In that sense, as the players of the sector we all have important roles. We have to cooperate both in terms of meeting technology with the textile and creating new business fields. Whatever the politic developments are, we think that shining days are forthcoming. High amount of applications were received for the International Textile Machinery Exhibition, which will be realized on 6 th -10 th June ITM 2009 Exhibition, which will be organized in Istanbul, the connection point of Middle East, Eastern Europe and Balkan countries with Europe, is the most appropriate address for world s textile technology producing brands to reach their target markets. Sorumlu Yaz flleri Müdürü / Editorial Director Ümit VURAL Mali ve dari fller Müdürü / Administrative and Financial Director H.Engin DEM RKAN Yaz flleri Müdürü / Editorial Manager Cihan ALDIK Haber Müdürü / Editor Z. Seda DEM RDELEN Yay n Müflaviri / Editorial Adviser Doç. Dr. Hale Canbaz KARAKAfi Yay n Kurulu / Editorial Board Prof. Dr. Mehmet TASMACI - Prof. Dr. Erdem KOÇ Prof. Dr. Mehmet AKALIN - Prof. Dr. Bülent ÖZ PEK Doç. Dr. Özcan ÖZDEM R - Dr. Vedat B LG N Doç. Dr. Filiz KARAOSMANO LU - Doç. Dr. Fatma ÇEKEN Yard. Doç. Dr. Merih SARIIfiIK - Doç. Dr. Ender BULGUN Dr. Peter HARDT Uluslararas liflkiler / International Relations Department Murat ÇAVDAR Canan KORKMAZ Reklam Müdürü / Advertisement Manager Saime TEM Z Matbaa Sorumlusu / Printing Responsible fienol YALIN Grafik Servisi / Design and Art Direction Ömral T RYAK Emre NCE Abone ve Da t m / Subscription and Distribution Temel EMECAN Bursa Temsilcili i / Representative in Bursa Yakup ALAN - Özgül ÇEL K Tel&Fax: (0224) Bask - Cilt / Publishing House Trichrome Matbaac l k Yap m - Yönetim / Publisher Teknik Fuarc l k ve Yay nc l k Reklamc l k Dan flmanl k Ticaret Limited fiirketi Merkez / Head Office Fabrikalar Cad. No:1 Kat: Beflyol / Florya STANBUL - TURKEY Tel : +90 (212) (Pbx) Fax : +90 (212) internet/web : Fiyat : 12 YTL Ayda Bir Yay mlan r. Monthly Published. Bu dergide yay mlanan haber ve foto raflar, kaynak gösterilmeden kullan lamaz. Yay nlanan tüm makalelerdeki fikirlerin sorumlulu u yazarlar na, ilanlar n n sorumlulu u ise reklamverene aittir. All rights reserved. All photos and news in this publication can not be used without indicating the source. Responsibilities of all ideas published in our magazine pertain to authors and advertisement responsibilities published in our magazine pertain to advertisers. Sayg lar mla... Best regards...

6 ITM 2009 a Kat l m çin Yo un Talep Var ITM 2009 Uluslararas Tekstil Makineleri Fuar na k sa sürede yüksek oranda kat l m baflvurusu gerçekleflmesi, fuar alan n n büyük bir k sm n n dolmas na neden oldu Haziran 2009 tarihlerinde, Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenlenecek olan ITM 2009 Uluslararas Tekstil Makineleri Fuar na k sa sürede yüksek oranda kat l m baflvurusu gerçekleflmesi, fuar alan n n büyük bir k sm n n dolmas na neden oldu. Orta Do u, Do u Avrupa ve Balkan ülkelerinin Avrupa ile ba lant noktas olan stanbul da yap lacak olan ITM 2009 Fuar, bu özelli inden dolay dünya üreticisi markalar n, hedef pazarlar na ulaflmalar için en do ru adres özelli i tafl yor. Bu nedenle, 10 salonda yap lmas planlanan ITM 2009 Fuar n n önemli bir bölümü, fuar rezervasyonlar n n ve sat fllar n n bafllad Ocak 2008 tarihinden bu yana doldu. fiu ana kadar fuar alan ndaki dokuma salonun %70 inin, Boya-Bask -Terbiye salonlar n n %60 n n, iplik salonlar n n ise %50 sinin sat ld aç kland. Yuvarlak örgü ve nak fl makineleri için ayr lan 3 salonun önemli bir bölümü ise, düz ve yuvarlak örgü makine üreticisi firmalar taraf ndan rezerve edilmifl durumda. Fuar n gördü ü yo un ilginin, Türkiye nin çevre ülkelerinin hedef bölgeler olmas ndan kaynakland n belirten Fuar Organizasyon Komitesi Yetkilileri, ITM 2009 a bu ülkelerden yo un Orta Do u, Do u Avrupa ve Balkan ülkelerinin Avrupa ile ba lant noktas stanbul da yap lacak olan ITM 2009 Fuar, dünya üreticisi markalar n, hedef pazarlar na ulaflmalar için en do ru adres özelli i tafl yor. ziyaretçi gelece ine; bu konuda tan t m çal flmalar n n yap ld na, karfl l nda ziyaretçi baflvurular n n bafllad na dikkat çektiler. Hedef ziyaretçi say s : ITM 2009 Fuar n n çok uluslu kat l mc - lar n n, bölgenin ve Afrika n n, Ön Asya n n tüm önemli tekstil üreticileri ile birlikte olacaklar n vurgulayan Tüyap Holding Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Ünal; 2009 y l n n konusunda en büyük etkinli i olan bu fuar Balkan lardan fiu ana kadar fuar alan ndaki dokuma salonun %70 inin, Boya-Bask -Terbiye salonlar n n %60 n n, iplik salonlar n n ise %50 sinin sat ld aç kland. Ukrayna ve Rusya ya, Kafkas lara, Arap Ülkelerine, Kuzey ve Orta Afrika ya, Orta ve Ön Asya ya dek tekstil konusunda üretimlerini art ran, genelde sahip olduklar enerji kaynaklar nedeniyle yeni yat r mlar planlayan, mevcut yat r mlar - n büyüten bu co rafya da 2008 y l bafl ndan beri tan t l yor ve büyük ilgi görüyor dedi. Büyütülen ve yenilenen Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi nde yap lacak olan ITM 2009 un Orta Do u ve Balkan ülkelerindeki yat r mc lar n yan s ra, Hindistan, Bangladefl, Çin gibi Uzak Do u ülkelerinden de hem kat l m hem de ziyaretçi anlam nda yo un talep oldu unu belirten Teknik Fuarc l k Sat fl ve Pazarlama Direktörü Necip Güney; Gördü ü yo un ilgi do rultusunda, 1500 civar nda kat l mc ; yaklafl k uluslararas ziyaretçi bekledi imiz ITM 2009 Fuar, dünya tekstil yat r - m ve ticaretinde önemli bir ivme yaratacakt r aç klamas n yapt. Tüyap Holding cra Kurulu Baflkan Serdar Yalç n, ITM 2009 Fuar n n, genifl bir co rafyan n en önemli tekstil makineleri fuar oldu unun alt n çizerek, De iflen küresel pazar koflullar na göre h zla geliflen Balkanlar, Rusya, Orta Asya, Ortado u ve Afrika ülkelerinden gelecek uluslararas ziyaretçilerle zenginleflecek olan fuar projesi, beklenen yerli ve yabanc ziyaretçi ile kat l mc firmalar için çok önemli bir buluflma ve çekim merkezi olacakt r dedi. stanbul un co rafi aç dan Ortado u, Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar ve Avrupa ya yak nl n n ITM 2009 Fuar na büyük avantajlar sa lad n söyleyen Teknik Fuarc l k Teknik Operasyonlar Direktörü Ümit Vural; Hedef ziyaretçilerimizin büyük ço unlu u daha çok bu bölgelerden gelmektedir. Bunun yan s - ra biz, Uzak Do u ülkelerinden de yo- un ziyaretçi ve kat l mc olaca na inan yoruz yorumunu yapt. 4

7

8 Demands are on the Rise to Exhibit at ITM 2009 The applications for ITM 2009 International Textile Machinery Exhibition are increasing at a high rate resulting in the sale of a large portion of the fairground. I TM 2009 International Textile Machinery Exhibition which is to take place between June 6-10, 2009 at Beylikduzu Tuyap Fair Convention and Congress Centre has received a high number of applications in a short time resulting in the sales of a large portion of the fairground. ITM 2009 to take place in Istanbul, the link between and meeting point of Europe for the Middle East, Eastern Europe and the Balkans, is the right address for world textile technology manufacturers to reach their target markets. Consequently, reservations and sales which started in January 2008, have filled up a large portion of the 10 halls that are planned for ITM To date, 70% of the weaving hall, 60% of the dyeing, printing and finishing hall, and 50% of the spinning hall have filled up. A noteworthy portion of the 3 main halls reserved for flat and circular knitting machineries and embroidery machineries are already filled up. Due to the intense interest in the exhibition and Turkiye being surrounded by target countries, the Fair Organization Committee Members believes that ITM 2009 will have a large number of visitors from these target countries, and have noticed that due to promotions, applications for visitors have already started. Target number of visitors: 80,000 ITM 2009 along with its multinational exhibitors will bring together important textile manufacturers from the Asia and Africa areas. The President of Tuyap Holding, Bülent Ünal, emphasized that: The most effective exhibition of the year 2009 will bring together manufacturers from the Balkans, Ukraine and Russia, Caucasian and Arab countries, Southern and Central Africa as well as Central Asia. Increasing production of textiles and ITM 2009 to take place in Istanbul, the link between and meeting point of Europe for the Middle East, Eastern Europe and the Balkans, is the right address for world textile technology manufacturers to reach their target markets. To date, 70% of the weaving hall, 60% of the dyeing, printing and finishing hall, and 50% of the spinning hall have filled up. planned investments as well as growing existing investments due to energy resources has resulted in a big interest from the start of 2008 promotions. ITM 2009, which is to take place at a larger and newly renovated Beylikduzu Tuyap Fair Convention and Congress Centre, has received many requests to exhibit and visit from the Middle East, and Balkans as well requests from Far Eastern countries such as India, Bangladesh, and China. As indicated by the Sales and Marketing Director of Teknik Ltd Necip Güney: In accordance with this high interest, 1500 exhibitors and approximately 80,000 international visitors are expected at ITM 2009 which will result in an acceleration of worldwide textile investment and business. Tuyap Holding Chairman of Executive Board, Serdar Yalç n, underlining the importance of the ITM textile machinery exhibition within a broad geography believes that: According to the changing global market conditions, visitors from booming areas such as the Balkans, Russia, Central Asia, Middle East and Africa enrich the exhibition project. The expected 80,000 local and domestic visitors will be a very important and attractive meeting for exhibitors. The geographical location of Istanbul, which is close to the Middle East, Turkish Republics, Balkans and Europe, has many advantages according to the Director of Technical Operations of Teknik Ltd, Ümit Vural: The larger part of our target visitors will be coming from these areas and we are confident that there will be many visitors and exhibitors from the Far East. 6

9

10 8. Dar Kumafllar Konferans Jakob Müller Institute Taraf ndan Yap lacak Jakob Müller AG. nin müflterileri için düzenledi i 8. Dar Kumafllar Konferans, 26 Temmuz 2008 de, Holiday Inn Hotel Pudong, fiangay /Çin de gerçeklefltirilecek. J akob Müller AG. nin müflterileri için düzenledi i 8. Dar Kumafllar Konferans, ITMA ASIA+CITME 2008 Fuar n n aç l fl ndan bir gün önce olan 26 Temmuz 2008 de, Holiday Inn Hotel Pudong, fiangay /Çin de gerçeklefltirilecek. Jakob Müller Dar Kumafllar Enstitüsü,2001 y l ndan beri birer y ll k aralarla Temmuz 2008 de, Holiday Inn Hotel Pudong, fiangay /Çin de gerçeklefltirilecek. Konferansta dünyan n en önemli tekstil üreticisi ülkelerinden önemli konuflmac lar görüfllerini sunacaklar. Frick ( sviçre), Lainate ( talya), Singapur ve Münih (Almanya) gibi farkl yerlerde Dar Kumafllar Konferans n organize ediyor. Bu y lki konferans n ana konusu; pazar trendlerine, yüksek teknolojili ürünlere ve teknolojilere ve bunlar n yan s ra tekstil zincirinde kalite güvencesine odaklanan Dar Kumafllar Sektörü- Pazar F rsatlar ve Ak ll Ürünler dir. Bu konferansta Çin, ngiltere, Endonezya, Almanya, Japonya, talya ve Hong Kong gibi dünyan n en önemli tekstil üreticisi ülkelerinden önemli konuflmac lar ilgili izleyicicilere görüfllerini sunacaklar. 8 th Narrow Fabrics Conference Will be Organized by the Jakob Müller Institute The 8 th Narrow Fabrics Conference that Jakob Müller AG organizes for its customers will be held in the Holiday Inn Hotel Pudong, Shanghai, China, on July 26, T he 8 th Narrow Fabrics Conference that Jakob Müller AG organizes for its customers will be held in the Holiday Inn Hotel Pudong, Shanghai, China; on July 26, 2008, one day prior to the opening of ITMA ASIA+CITME 2008 Exhibition. Starting in 2001 the Jakob Müller Institute of Narrow Fabrics has been organizing the Narrow Fabrics Conference in yearly intervals at different locations such as in Frick (Switzerland), Lainate (Italy), Singapore and Munich (Germany). The main topic of this year s conference is The Narrow Fabrics Sector Market Opportunities and Smart Products, focussing on market trends, on high-tech products and technologies as well as on quality assurance in the textile chain. At this conference, distin-guished speakers from the world s most important textile producing countries such as China, Great Britain, Indonesia, Germany, Japan, Italy, and Hong Kong will present their views to an interested audience. 8

11

12 Dornier, Dokuma ve Terbiye Makineleriyle ITMA ASIA+CITME 2008 de Tekstil endüstrisi, Münih te gerçeklefltirilen ITMA 2007 nin ard ndan 2008 Temmuz ay n n sonunda fiangay da gerçeklefltirilecek olan ITMA ASIA+CITME 2008 tekstil makineleri ticaret fuar n sab rs zl kla bekliyor. L indauer Dornier GmbH, flirketin ürün gruplar dokuma ve terbiye makinelerini temsil eden iki çekici standla kat lacak. Fuarda toplamda befl Dornier dokuma makinesi görülebiliecek. Tüm Asya pazar yla oldukça alakal üç makine ev tekstilleri, teknik tekstiller ve giysilere odaklanan Hol E5 teki A18 numaral Dornier stand nda sergilenecek. Bir Dornier rapierli dokuma makinesi çeflidi PS, 16 gücü çerçevesi kullanan, afl r yo un bir filtre kumafl n n dokunmas için önemli olan sa laml - n ve yüksek tarak vurma gücünü sergileyecek. En son teknoloji, yüksek kalitede tak m elbise kumafl üretimi, fazlas yla narin kamgarn ipli i dakikada 1500 metre atk atma h z nda iflleyen AS tipi Dornier hava-jetli dokuma makinesinde gerçeklefltirilecek. Filtre kumafllar için Dornier rapierli dokuma makinesi Dornier stand ndaki di er rapierli dokuma makinesi çeflidi PX jakarl a zl - a sahip ve Asya döflemelik pazar için özel olarak üretilmektedir. Yayg n olarak kullan lan 190 cm nominal en ve Dornier in pozitif kontrollü merkez transferinin rekabetsiz yüksek esnekli- i ile kombine 8 atk rengi onu ev tekstillerinin ve giysilerin üretimi için maliyeti oldukça uygun ve çok yönlü bir yüksek kalite talep eden döflemelik ve goblen kumafl dokumak için 16 ark rengi için sa lanan bir Dornier rapierli dokuma makinesiyle kombine edecek. Vazgeçilmez özelli i, kan tlanm fl patentli Dornier yuvarlak aç c ile en son gazeleme makinesi EcoSinge yi Asya da ilk kez sergileyen Dornier terbiye makineleri flubesi, Hol E1, A 32 numaral stantta temsil edilecek. Fuarda, tüm Asya pazar yla oldukça alakal üç makine; ev tekstilleri, teknik tekstiller ve giysilere odaklanan Hol E5 teki A18 numaral Dornier stand nda sergilenecektir. Dornier yuvarlak gazeleme makinesi EcoSinge makine yapmaktad r. 220 cm nominal ende, moda araba koltu u kumafl ile giydirilen bir baflka Dornier hava-jetli dokuma makinesi Hol 5 te A 13 numaradaki Staubli stand nda kurulu olacak. Hol E6 C02 numaral standtaki Van de Wiele flirketi Bonas jakarl makinesini çok h zl bir desen de iflimi ile Bu makine ile hiçbir kenar izi olmadan 250 mm den 1000 mm ye tüp çaplar için yo un ve optimum bir gazeleme efektine ulafl labilmektedir. Terbiye makineleri alan nda, s fiksaj, s kma, merserizasyon ve kasarlama makinelerini kapsayan bütün sistem ailesi de sergilenecek. 10

13 Dornier shows its Weaving and Finishing Machinery at ITMA ASIA+CITME 2008 After the ITMA 2007 held in Munich, the textile industry is looking forward eagerly to the ITMA ASIA+CITME 2008 textile machinery trade show taking place in Shanghai at the end of July L indauer Dornier GmbH will participate with two attractive stands representing the company s product groups weaving and finishing machinery. In total five Dornier weaving machines can be seen at the show. Three machines, which are all highly relevant to the Asian market, will be displayed on the Dornier stand A18 in hall E5, focusing on the application areas home textiles, technical textiles and garments. A Dornier rapier weaving machine type PS will demonstrate its outstanding sturdiness and high reed beat-up force essential for weaving an extremely dense filter fabric utilizing 16 heald frames. State of the art, high quality suiting fabric production will be performed on a Dornier air-jet weaving machine type AS processing extremely delicate worsted yarn at an insertion rate of meters per minute. The other rapier weaving machine type PX on the Dornier stand has Jacquard shedding and is tailor made for the Asian upholstery market. The commonly used nominal width of 190 cm and 8 weft colors in combination with the unsurpassed high flexibility of Dornier s positive controlled center transfer make it a highly cost-efficient and versatile machine for the production of home textiles and garments. A further Dornier air-jet weaving machine, nominal width 220 cm, dressed with a fashionable car seat fabric, will be installed on the Staubli stand A13 in hall E5. Company Van De Wiele, stand C02 in hall E6, will combine its Bonas Jacquard machine with a Dornier rapier weaving machine provided for 16 weft colors to weave a highly demanding upholstery and tapestry fabric with on-the-fly pattern change. The Dornier finishing machinery division will be represented in Hall E1 A32 displaying the latest singeing machine type EcoSinge for the first time in Asia, with its indispensable heart, the well proven patented Dornier circular expander. With this machine, an intensive and optimum singeing effect can be reached for tube diameters from 250 mm up to a maximum of 1000 mm without any selvedge marks. In the finishing machinery area, the whole system family comprising heat-setting, squeezing, mercerizing and bleaching machines will also be presented. 11

14 Brückner Terbiye Proseslerinde Etkili Enerji Tasarrufu çin Çözümler Sunuyor Tekstil terbiye makineleri üretiminin tecrübeli firmalar ndan Brückner, Alman Teknolojisi ile üretilmifl makinelerini ve yeni projelerini ITMA ASIA+CITME 2008 de sergileyecek. D ünya çap nda tekstil endüstrisinin karfl laflt en büyük zorluklardan biri yükselen fiyatlarla artan enerji s - k nt s d r. Brückner in teknoloji uzmanlar germeli kurutucunun tüm parçalar n potansiyel enerji tasarruflar için kontrol ettiler ve enerji tasarrufu yapmak için ak ll çözümler gelifltirdiler. Bafll ca enerji tüketimi kurutma prosesinden ortaya ç kmaktad r; çünkü enerji kullan larak çok fazla suyun buharlaflt - r lmas gerekmektedir. Bafll ca özellikleri flunlard r: 1) Enerjiden tasarruf için bafll ca olanaklar, 2) Verimli s kma üniteli fulard, 3) Patentli Brückner yar kl -üfleme hava sirkülasyon ünitesi, 4) yi kurulum ve ak ll kontrol sistemleri, 5) Yenilikçi Brückner s geri kazan m sistemleri: Uyarlanabilir havadan-havaya s geri kazan m sistemi, Uyarlanabilir havadan-suya s geri kazan m sistemi, Entegre Eco-Heat arka-paket s geri kazan m sistemi. Brückner in teknoloji uzmanlar germeli kurutucunun tüm parçalar n potansiyel enerji tasarruflar için kontrol ettiler ve enerji tasarrufu yapmak için ak ll çözümler gelifltirdiler. Brückner in Power-Frame yar kl üfleme germeli kurutucu jenerasyonu optimum üretim sonuçlar, yüksek üretim verimi ve minimum enerji tüketimi sunmaktad r. Power-Frame Brückner in en son germeli kurutucu jenerasyonu flimdi daha verimli Optimize yar kl üfleme proses kontrolü teknolojisi sa lanan en son Brückner Power-Frame germeli kurutucu jenerasyonu; optimum üretim sonuçlar, yüksek üretim verimi ve minimum enerji tüketimine ulaflmak için maksimum kapasite ihtiyaçlar n karfl lar. Modüler dizayn müflterinin ihtiyaçlar - na bireysel bir adaptasyonu mümkün k lar. Bafll ca özellikleri flunlar kapsamaktad r: 1) Azalt lm fl enerji ile daha fazla kapasite, 2) Ayarlama zaman nda azalma ve verimlilik art fl, 3) Girifl stand nda optimum düzlefltirme, 4) Is geri kazan m sistemi ile daha da fazla enerji tasarrufu, 5) Etkin reçete yönetimi sayesinde tekrarlanabilir kumafl kalitesi. Power Compact Combi efektleri tek bir hatla elde etmeyi sa lar Power-Relax 1, 2 ya da 3- Brückner in üç yeni relakseli kurutucusu ile en iyi terbiye Brückner yuvarlak ve aç k-en formunda örgü kumafllar n gerilimsiz kurutulmas, çektirmesi ve relaksasyonu için yeni bir relakse kurutucu gelifltirdi. Power-Relax rahatlamal kurutucu çok farkl üretim ihtiyaçlar için 3 versiyonda mevcuttur. Yenilikçi kurutucu konsepti optimum 12

15

16 Brückner ön-kurutucular alan nda özellikle verimli enfrarujlu gazl ön kurutucu Power Infratherm i sunmaktad r. Enfrarujlu kurutucunun yenilikçi teknoloji konsepti tekrarlanabilir ve homojen boyama sonuçlar sa lar. Power-Infratherm esnek flekilde termosol proseslerine ek olarak ve teknik tekstillerin terbiyesi için kullan labilir. Bafll ca özellikleri: 1. Üretim için an nda haz r olma ve yüksek güvenilirlik, 2. K r fl ks z kumafl geçifli ve üniform migrasyonsuz boyama, 3. fierit oluflma riski yoktur, 4. Hiçbir tan mlanmam fl temiz su s z nt s yoktur, 5. Az bak m ve uzun servis ömrü. Üç-geçiflli rahatlamal kurutucu Brückner Power Relax 3, Power Relax 2 ye k yasla %20 kadar azalt lm fl bir enerji tüketimi ile %25 e kadar daha fazla üretim kapasitesi sunmaktad r. bir proses kontrolünü, mümkün olan en radyasyonlu kurutucu ve Hotflue (S cak iyi kumafl kalitesini ve net bir enerji tasarrufunu garanti eder. de etkilemektedir. Sistem tedarikçisi üfleme) boyama sonucunu önemli ölçü- Brückner yuvarlak ve aç k-en formunda örgü kumafllar n gerilimsiz kurutulmas, çektirmesi ve rahatlat lmas için yeni bir rahatlamal kurutucu gelifltirdi. Power-Compact Combi- Brückner in yeni üniversal kompaklaflt rma cihaz ile maksimum esneklik ve verimlilik Brückner sistem tedarikçisi 6 y ld r kompakt yapma makineleri sunuyor. Bu dönemde Brückner büyük bir baflar yla dokuma ve örgü kumafl için 50 makine satt. fiimdi Brückner üniversal kompakt yapma makinesi Power-Compactor Combi yi bir ad m daha ileri götürüyor. Brückner in üniversal kompaklaflt rma makinesi hem örgü hem de dokuma kumafl n esnek terbiyesini sa l yor ve çok farkl efektler elde etmek mümkündür. Brückner hatt bir düzlefltirici, bir eflitleme bölgesi ve bir lastik kay fl ve keçe kompaktlaflt rma kalenderi kombinasyonuna sahiptir. Power-Shrink Brückner in yeni yüksek kapasiteli sanfor hatt jenerasyonu Sanforlama tekstil terbiye zincirindeki en son prosestir. Terbiye uzman Brückner bu prosesi tamamen yeniden çal flt ve etiketi alt nda resmi olarak sertifikalanan yüksek kapasiteli sanfor hatt n n yeni bir jenerasyonunu gelifltirdi. Sanforlama prosesinin amaçlar arta kalan çekmenin en aza indirilmesi, kumafl yap s n n stabilizasyonu, kumafl n son yüzey uygulamas ya da kumafl tutumunun gelifltirilmesidir. Tipik son ürünler gömlekler ya da pantolonlar için kumafllar, ev tekstilleri, ifl k yafetleri, çad r kanvas ya da koruyucu k l ft r. Power-Infratherm- Brückner in yenilikçi enfrarujlu ön-kurutucusu, en iyi boyama sonuçlar n garanti eder Boyama proseslerinde boyama fular, Brückner taraf ndan üretilen maksimum esneklik: Yeni Power Compact Combi üniversal kompak yapma cihaz, hem örgü hem de dokuma kumafllar en uygun flekilde kompak yapmay sa lamaktad r. 14

17

18 Brückner Presents Solutions For Efficient Energy Saving In Finishing Processes One of the experienced companies in the production of textile finishing machinery; Brückner will present its machines and technologies produced with German Technology at ITMA ASIA+CITME O ne of the biggest challenges worldwide faced by the textile industry, is the increasing energy shortage with raising prices. Brückner's technologists checked all parts of the stenter on potential energy savings and developed intelligent solutions to save energy. The main energy consumption results from the mere drying process since a lot of water has to be evaporated using energy. Main features are: 1) Main possibilities to save energy 2) Padder with efficient squeezing unit 3) Patented Brückner split-flow air circulation system 4) Good insulation and intelligent control systems 5) Innovative Brückner heat recovery systems Retrofittable air-to-air heat recovery system Retrofittable air-to-water heat recovery system Integrated Eco-Heat back-pack heat recovery system Brückner's technologists checked all parts of the stenter on potential energy savings and developed intelligent solutions to save energy. The diagram makes clear that 92 % of the thermal energy is used to heat the fresh air and to evaporate the water. A relatively low portion of about 8 % gets lost due to radiation losses of the fabric, the chain and the insulation. Therefore Brückner concentrated their development activities mainly on the optimization of the drying process. Power-Frame - Brückner's latest stenter generation now even more efficient The latest Brückner Power-Frame stenter generation provided with optimised split-flow process control technology meets maximum capacity requirements to achieve optimum production results, high production output and minimum energy consumption. The modular design allows an individual adaptation to the customer's needs. Main features include 1. More capacity with reduced energy consumption 2. Set-up time reduction and efficiency increase 3. Optimum straightening in the entry stand 4. Saving even more energy with the heat recovery system 5. Reproducible fabric quality thanks to efficient recipe administration The Power-Compact Combi allows to achieve several effects with one single line Power-Relax 1, 2 Or 3 - Best Finishing With Brückner's three new relaxation dryers Brückner developed a new relaxation 16

19

20 and woven fabric and it is possible to achieve very different effects. The Brückner line has one straightener, one equalizing zone and a combination of rubber belt and felt compacting calender. 2. Crease-free fabric passage and uniform migration-free drying 3. No risk of stripes formation 4. No undefined fresh air leakage 5. Low maintenance and long service life Brückner's Power-Infratherm infrared pre-dryer ensures immediate readiness for production and a fast cooling after an unplanned fabric stop. dryer concept for tension-less drying, shrinking and relaxation of knitted fabric in tubular and open-width form. The Power-Relax relaxation dryer is available in 3 versions for very different production needs. The innovative dryer concept ensures an optimum process control, the best possible fabric quality and a clear saving of energy. Power-Compact Combi-maximum flexibility and productivity with Brückner's new universal compactor For 6 years the systems supplier Brückner offers also compacting machines. In this period, Brückner sold with great success already 50 machines for woven and knitted fabric. Now Brückner takes with its universal compactor Power-Compact Combi one innovative step further: Brückner's universal compactor allows the flexible finishing of both, knitted Power-Infratherm-Brückner's innovative infrared pre-dryer guarantees best dyeing results In dyeing processes the dyeing padder, the radiation dryer and the Hotflue do considerably influence the dyeing result. In the field of pre-dryers, the systems supplier Brückner offers the particularly efficient infrared gas pre-dryer Power-Infratherm. The innovative technology concept of the infrared predryer ensures reproducible and homogeneous dyeing results. Power-Infratherm can be used in addition flexibly in thermosol processes and for the finishing of technical textiles. Main features are: 1. Immediate readiness for production and high reliability Power-Shrink-Brückner's new high-capacity generation of sanforizing lines Sanforizing is the last process in the textile finishing chain. The finishing specialist Brückner reworked completely this process and developed a new generation of high-capacity sanforizing lines which are officially certified under the Sanfor label. The aims of the sanforizing process are the minimization of residual Brückner developed a new relaxation dryer concept for tension-less drying, shrinking and relaxation of knitted fabric in tubular and open-width form. shrinkage, the stabilization of the fabric structure, the final surface treatment of the fabric or the improvement of the fabric hand. Typical end products are fabrics for shirts or trousers, home textiles, working clothes, tent canvas or protective sheathing. New generation of high-capacity Power-Shrink sanforizing lines made by the finishing specialist Brückner 18

knoloji 1~. rn TROTZSCHLEg IIIII ddd TROTZSCHLE!, SPINNING

knoloji 1~. rn TROTZSCHLEg IIIII ddd TROTZSCHLE!, SPINNING YILIYEAR 16 SAYI/ISSUE 188 TEMMUZ I JULY 2012 knoloji TROTZSCHLE!, SPINNING Kompakt tarzda duzenlenen Cer unitesinin yan1nda, TD 8 daha bir c;:ok avantajlar sunmaktad1r: Ost silindirlerin pnomatik bask1s1

Detaylı

Hindistan: Gelin, Yat r m

Hindistan: Gelin, Yat r m Hindistan: Gelin, Yat r m Yap n, Üretin, Kazan n 68 Invitation from India for Turkish textile producers: Come, Invest, Produce, Profit ünyan n en büyük pamuk üreticisi ve müflterilerinden, tekstil ve haz

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Uluslararas Bilgi ve letiflim Teknolojileri Fuar International Trade Fair for Information Technology,, Software & Services 6-11.9.2005 stanbul, Turkey

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE...

global brand of Turkey Kastamonu Entegre nin kalbine bir Gül dokundu, her yer mis gibi Cennet koktu... GAZETESİ FLOORING DELUXE... DOMOTEX 2013 ün Öne Çıkan Eseri: PETROL TAHMİNLERİ KORKUTUYOR! FLOORING DELUXE... Hodri meydan diyorum!... Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Veysel Eroğlu, Hiç kimsenin ormanlık alanlarda yer işgal

Detaylı

Zeynep Bodur Okyay. Germiyan Saatçio lu. germiyan@serfed.com. Hayati Bak fl. hayati.bakis@dunya.com. mutlubaskaya@gmail.com. hsynozcelik@hotmail.

Zeynep Bodur Okyay. Germiyan Saatçio lu. germiyan@serfed.com. Hayati Bak fl. hayati.bakis@dunya.com. mutlubaskaya@gmail.com. hsynozcelik@hotmail. KÜNYE / MASTHEAD Türkiye Seramik Federasyonu Ad na Sahibi / Publisher for Turkish Ceramics Federation Zeynep Bodur Okyay Genel Koordinatör-Sorumlu Müdür / General Coordinator-Responsible editor Germiyan

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara 67 Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara ve teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL

Detaylı

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur TÜRK YE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL filetmeler, SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE YÖNET C LER VAKFI TURKISH FOUNDATION FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS TURKISCHE MITTELSTANDSSTIFTUNG Giriflimcinin Gücü The Power Of The

Detaylı

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR ALARM BELLS RING FOR EXPORTS HRACAT S NYAL VER YOR O UZ SATICI Türkiye nin iktisadi sorunlar karfl s ndaki tutumu, büyük bir masan n üzerindeki, masaya küçük gelen bir örtüye benziyor. Örtüyü aç k kalan

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK YILYEAR: 14 SAYIISSUE: 63 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2012 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS AKIM METAL SAN. VE TİC. A.Ş. ANADOLU ISUZU OTOMOTİV

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutan

Deniz Kuvvetleri Komutan Donanma tersanelerine aç k davet Open invitation to Navy Shipyards Erdemir den Yar mca ya lojistik merkez Erdemir establishes logistics center in Yar mca ürkiye nin demir-çelik de- Erdemir A.fi., Yar m-

Detaylı

Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r. Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook. Duravit is the only firm in the

Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r. Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook. Duravit is the only firm in the 64 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Temmuz - A ustos / July - August 2005 Seramik Türkiye Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r Röportaj / Interview fierife Deniz Ulueren serife@serfed.com

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012

WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012 WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012 ENDÜSTRİ DÜNYASINDA YERİNİZİ ALIN JOIN THE WORLD OF INDUSTRY İmalat endüstrisinin kazandıran 4 uluslararası fuarı 4 winning international trade fairs for the manufacturing industry

Detaylı

Gulfstream Park At Ahırları Gulfstream Park Horse Stalls

Gulfstream Park At Ahırları Gulfstream Park Horse Stalls GENEL GALVANİZCİLER DERNEĞİ GALDER İKTİSADİ İŞLETMESİ YAYIN ORGANI 2014-2/ YIL/3 SAYI/14 Gulfstream Park At Ahırları Gulfstream Park Horse Stalls Sıcak daldırma galvaniz kaplamada görünüm sorunları / Appearance

Detaylı

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010 MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010 Bünyesinde 26.000 i aflk n ihracatç firmay bar nd ran ve her y l ülke ihracat n n üçte birini gerçeklefltiren stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. "Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede?" "Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız"

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede? Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız YILY KJANUARY YILYEAR: 16 SAYIISSUE: 75 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2014 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS "Satıcılar organize oldu, alıcılar

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2005-1: Nisan ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA ILO Yönetim Kurulu 292. oturumunu tamamlad Ele al nan konular aras nda iflçi haklar, 2006-2007 dönemi bütçesi, küreselleflme ve

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2004-3: Aral k ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Dünyadaki çal flanlar n yar s günde 2 dolarl k yoksulluk s n r alt nda yafl yor ILO ya göre verimlilik art fl n ve insana yak fl

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

Enerjiden Tasarruf Sa larken, ç Hava Kalitesi Nas l Yüz Kere Daha yi Hale Getirebilir?

Enerjiden Tasarruf Sa larken, ç Hava Kalitesi Nas l Yüz Kere Daha yi Hale Getirebilir? Enerjiden Tasarruf Sa larken, ç Hava Kalitesi Nas l Yüz Kere Daha yi Hale Getirebilir? P.O. Fanger; Prof. Dr. ÖZET Dünyan n de iflik kesimlerinde, yap lan kapsaml araflt rmalar, bir çok büro ve benzeri

Detaylı

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI AMBALAJIN OSCARLARI SAHPLERN BULDU TÜRK ÖĞRENCLERN BAŞARISI DEVAM EDYOR DEPOZTOLU OLMAK YA DA OLMAMAK www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:155 NSAN-MAYIS-HAZRAN 2014 Year:28 Issue:155 FİYATI: 25TL INTERPACK

Detaylı

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma ISSN 1302-2415 Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma Prof. Dr. Birol K lk fl; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Bu makalede, sürdürülebilir

Detaylı