SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI"

Transkript

1 SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Gazimağusa Belediyesi, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa da Suriçi Canlandırma Projesi için bir hizmet alımını sonuçlandırmayı planlamaktadır. Hizmet işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı : Gazimağusa Belediyesi b) Adresi: Gazimağusa Belediyesi, Polatpaşa Bulvarı, Gazimağusa Kıbrıs c) Telefon numarası: +90 (392) d) Faks numarası: +90 (392) e) Elektronik posta adresi: f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı:simge Okburan İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. İlan konusu işin; a) Projenin Adı:Suriçi Canlandırma Projesi b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti- ( 4 eğitim ve Girişimcilik Danışmanlığı) d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Gazimağusa Belediyesi, Polatpaşa Bulvarı, Gazimağusa Kıbrıs e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Eğitim ve Danışmanlık hizmeti için birlikte teklif verilecektir. f) Son teklif verme tarihi ve saati :..27../..0../205, 5:00 Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz. Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır. İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur: a)mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, b)teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;.gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi,

2 2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c)isteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için teklif edilen miktarın en az % 50 si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi) d) Teminat: i)geçici Banka Teminat Mektubu :İhale Bedelinin yüzde 5 i(ihaleye katılacak her firma teklif etmiş olduğu ihale bedelinin % 5 i kadar Banka Teminat Mektubunu ihale dosyasında sunmalıdır) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş sayılırlar. İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar: a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 0'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler. h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri. Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır. İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle kıyaslaması yapılacaktır. Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Okudum, kabul ediyorum..../.../205 İmza Teklif Veren

3 Teknik Şartname Standart Formu İLAN NUMARASI: GMB-03. Genel Tanım Projemizin amacı ; Gazimağusa Suriçi bölgesinin turizm potansiyelini canlandırma amacı ile bir çok farkı hedef grubuna hitaben bölgedeki girişimciliği, kapasiteyi ve farkındalık artırma temel hedefleri ile kapsamlı bir çalışma yürütülmesidir.bu amaç doğrultusunda, turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti, araştırma gezileri,ve farkındalık çalışmaları organizasyon hizmetine yönelik satın alıma faaliyetleri yapılacaktır.alınacak olan hizmetin kapsamı farkındalık artırıcı faaliyetler, eğitim ve danışmanlık hizmeti ve organizasyon konusunda yardım faaliyetlerini kapsayacak olup teknik detaylar aşağıda verildiği şekildedir. 2. Tedarik Edilecek Hizmet, Teknik Özellikleri ve Miktarı A B C Turizm Girişimciliği Eğitimi Kapsam: Turizm Girişimciliği Eğitimi Eğitmen: 2 eğitmen olacaktır.( eğitmen Türkiye den eğimen KKTC den olacaktır.) Eğitmenlerin İşletme, Ekonomi, Endüstri Mühendiliği veya Turizm Bölümleri nden lisans, yükseklisans veya doktora mezuniyeti olmalıdır.turizm alanında en az 2 girişimcilik tecrübesi ve referansı olması avantaj sayılacaktır. Eğitim İçeriği: Turizmdeki temel konular, girişimcilik, turizm alanında yerel ve global güncel uygulamalar Eğitim süresi: Her grup için gün-toplam 4 gün Katılımcı Sayısı: En az 20 kişiden oluşan 4 grup-toplam en az 80 kişi Diğer: Türkiye den gelecek olan Eğitmen in uçak bileti ve konaklama masrafları istekli firma tarafından karşılanacaktır.bu nedenle fiyat tekliflerinde istekli firma bunu göz önünde bulundurmalıdır. Eğitim in yapılacağı yer Gazimağusa Belediyesi tarafından sağlanacaktır.

4 A B C 2 Mesleki İngilizce (Hopitality English) Eğitimi Kapsam: Mesleki İngilizce (Hopitality English) Eğitimi. Gazimağusa suriçindeki işletmeler için mesleki İngilizce dil eğitimleri çalışanlar müşteriler ile iletişim kurmalarını kolaylaştıracak bir dil eğitimi olacaktır. Eğitmen: Anadili İngilizce olan bir eğitmen olcaktır.alanında en az 2 yıl iş tecrübesi olmalıdır.ingiliz dili ve edebiyatı mezunu olmalıdır. Eğitim İçeriği: Temel ingilizce ve Turizm alanında kullanılan terimlerin yer aldığı günlük İngilizce Eğitim süresi: saatlik yoğunlaştırılmış kurslardan oluşacaktır. Katılımcı Sayısı: En az 8 kişiden oluşan 3 grup-toplam en az 24 kişi Diğer: Eğitimde verilecek izaz-ikram proje bütçesinden karşılanacaktır. Eğitim in yapılacağı yer ve sunum için gerekli olan materyaller Gazimağusa Belediyesi tarafından karşılanacaktır. 3 Pansiyon Yöneticiliği Eğitimi Kapsam: Pansiyon Yöneticiliği Eğitimi işyerlerinin ve potansiyel girişimcilerin daha etkin çalışabilmesi ve uzmanlaşabilmesi için tasarlanacaktır. Eğitmen: Turizm, yöneticilik veya pansiyon yöneticiliği ile ilgili teorik ve pratik tecrübe sahibi olmalıdır Özgeçmişinde bu bilgileri açıkça belirtmelidir. Turizm alanında pansiyon yöneticiliği tecrübesi olması avantaj sayılacaktır. Eğitim İçeriği: Teorik ve pratik bilgilere yer verilecektir. Eğitim süresi: En az 4 saat Katılımcı Sayısı: En az 20 kişiden oluşan 2 grup- Toplam en az 40 kişi Diğer: Eğitimde verilecek izaz-ikram proje bütçesinden karşılanacaktır. Eğitim in yapılacağı yer Gazimağusa Belediyesi tarafından sağlanacaktır.

5 A B C 4 İşyerlerinde Temel Gıda Hijyeni Eğitimi Kapsam: İşyerlerinde Temel Gıda Hijyeni Eğitimi işyerlerinin ve potansiyel girişimcilerin gıda güvenliği ve hijyen sanitasyon bilinçlerinin ve bilgilerini gelişmesi amacıyla tasarlanacaktır. Eğitmen: ISO ve HACCP bilgilerine hakim olmalıdır. Eğitmenin bu konularda teorik ve pratik tecrübe sahibi olmalıdır.özgeçmişinde bu bilgileri açıkça belirtmelidir. Eğitim İçeriği: Teorik ve pratik bilgilere yer verilecektir. Eğitim süresi: gün Katılımcı Sayısı: En az 20 kişiden oluşan 2 grup- Toplam en az 40 kişi Diğer: Eğitimde verilecek izaz-ikram proje bütçesinden karşılanacaktır. Eğitim in yapılacağı yer Gazimağusa Belediyesi tarafından sağlanacaktır.

6 A B C 5 İşletmelere ve Potansiyel Girişimcilere Danışmanlık Hizmeti Kapsam: Suriçindeki işletmelerin kapasitesini artırmak, yeni girişimcilere fizibilite ve proje geliştirme konularında teknik destek vermek ve ürün geliştirme amacı ile özel danışmanlık verilecektir. Danışmanlar:En az 2 kişi. Danışmanlar; teknik/uzman yeterliliği kanıtlanmış, Türkçe diline hakim,kktc ekonomisi ve sektörleri hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir Danışmanların, en az 5 yıllık danışmanlık tecrübesi olması ve İşletme/Ekonomi - İktisat Fakültesi veya Mühendislik Fakültesine ne ait bir bölümden lisans derecesine sahip olması gerekmektedir. İşin İçeriği: Danışmanlar eğitim programlarını tamamlayan işletme ve potansiyel girişimcilere 2 şer gün ayıracak ve yüz yüze görüşmeler ve toplantıların ardından her işletme veya girişimci için bir strateji ve ürün raporu hazırlayacaktır. Bu raporlar Suriçinin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesine katkı koyacaktır.. Her girişimciye en az 2 danışman tarafından kapsam dahilindeki hizmetlerin verilmesi gerekir. Hizmet süresi: 40 gün Katılımcı Sayısı: 0 işyeri sahibi Diğer: Eğitimde kullanılacak eğitim materyallerinin masrafları ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

7 A B C 6 İnceleme Gezisi Kapsam:Gazimağusa Belediyesi ve yerel girişimcilerden seçilecek üç kişi eko turizm ve kültür turizminin yapıldığı tarihi yapısı ve dokusu Kıbrıs a benzeyen Malta ya inceleme Gezisi için gideceklerdir. İşin İçeriği: Danışman Şirket, Malta daki Belediyeler, yerel yönetimler, ilgili oda, birlik ve sivil toplum örgütleri ile irtibata geçecek ve toplantı, ziyaret ve inceleme gezisi esnasında örnek uygulamalar, yenilikçi yöntemler ve turizm potansiyelini harekete geçirme ile ilgili bilgiler toplanacak ve rapor şekilinde Gazimağusa Belediyesi ne sunulacaktır. Hizmet Süresi: 3 gece 4 gün Katılımcı Sayısı : 3 yerli girişimci ve Gazimağusa Belediye Çalışanı ve Danışman Firma görevlisi. Diğer :İnceleme Gezisi 3 yerli girişimci ve istekli firma yetkilisinin uçak biletleri, konaklama masrafları istekli firmaya ait olacaktır. Gazimağusa Belediye çalışanının konaklama ve uçak bileti Gazimağusa Belediyesi tarafından karşılanacaktır. 7 Okullar ile Bilinçlendirme Çalışmaları Kapsam: Gazimağusa Belediyesi ve Danışman firmanın ortak belirledikleri bir eğitmen ile 8 okul ziyaret edilecek ve bu ziyaretler çerçevesinde suriçini tanıtan broşürler dağıtılacaktır. Meslek liselerinde yapılacak farkındalık artırıcı faaliyetler sonucu öğrencilere gelecekte turizm sektörünün taşıdığı istihdam potansiyeli anlatılacak. İşin İçeriği: 8 farklı okulda verilecek turizm seminerinde konuşmacının ayarlanması ve organizasyon konusunda Gazimağusa Belediyesi ile istişare edilmesi. Hizmet Süresi: 8 iş günü Toplam 8 saat Katılımcı Sayısı: 8 Okulun öğrencileri Diğer: Okullarda dağıtılacak tanıtıcı broşürler proje bütçesinden karşılanacaktır. 8

8 A B C 8 Halk için Bilgilendirme Çalışmaları Kapsam:Halkı turizm değeri hakkında bilinçlendirme ve kültür turizmi hakkında bilgi verme amacı ile suriçindeki anıtlar ve tarihi eserler hakkında ve kültür turizmi hakkında yazı dizisi. İşin İçeriği: 2 tane yazı dizisi hazırlanacak. Eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek firmanın hazırlayacağı yazı dizileri Gazimağusa Belediyesi nin onayı ile trajı yüksek bir yerel gazetede belirli aralıklarla yayınlanacaktır.her yazı dizisi en az 3 makaleden oluşacak ve gazetenin haftasonu sayısında yayınlanacaktır. Hizmet Süresi : 2 yazı dizisi toplam 6 makale haftasonu yayınlanacak şekilde 6 haftada tamamlanacaktır. Diğer :Danışman firma yazılan makalelerin onayını Gazimağusa Belediyesinden alacaktır. 6 9 Fotoğraf Yarışması: Kapsam: Fotoğraf yarışması özellikle halkı sürece dahil etmek, bilinçlendirek ve katılımını sağlamak için planlanmıştır.gazimağusa da turizm değerleri temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar takvimleştirilecektir. İşin içeriği:fotoğraf yarışmasının organize edilmesi Gazimağusa Belediyesi ve ilgili firma tarafından sağlanacak ve yarışma sayesinde toplanan fotoğraflar tanıtıcı takvimin basılmasında kullanılacak ve kapanış seminerinde tüm fotoğraflar sergilenecektir. Hizmet Süresi: ay Diğer: Danışman firma fotoğraf yarışmasının düzenlenmesinde, organizasyonunda ve projenin tamamlanmasının ardından yapılacak kapanış seminerinde Gazimağusa Belediye sine yardımcı olacaktır. 3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: 4. Garanti Koşulları:- 3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:- 4. Gerekli Yedek Parçalar:- 5. Kullanım Kılavuzu:- 6. Teslim süresi

9 6.. Eğitimler; öngörülen başlama tarihi...02/...02./205 dir. Tüm eğitimler 2 ay içerisinde tamamlanacaktır. Eğitim uygulanmasından sonra hazırlanacak olan değerlendirme raporu ve katılımcı sertifikaları hafta içerisinde Gazimağusa Belediyesi ne teslim edilmelidir Danışmanlık için; öngörülen başlama tarihi..02./.04/205 dir. Danışmanlık hizmeti sonunda 0 girişimci için er rapor hazırlanmış olacaktır. Danışmanlık hizmeti, danışmanlık başlama tarihinden itibaren 40 gün içerisinde tamamlanacaktır. 6.3 İnceleme Gezisi:öngörülen başlama tarihi 04\05\205 dir. Malta Gezisi 3 gece 4 gün sürecek. İnceleme Gezisi sırasında ziyaret edilecek belediye, kurum ve sivil toplum örgütleri ihaleyi kazanan firma tarafından belirlenecek ve Gazimağusa Belediyesinin onayına sunulacaktır. 6.4 Okullarda Bilinçlendirme Çalışmaları : öngörülen başlama tarihi 27\04\205 dir. Meslek lisesi, ortaokul ve liseler olmak üzere toplam 8 okulun ziyaret edileceği farkındalık seminerleri için bitmesi öngörülen tarih tir. 6.5 Yazı Dizisi: öngörülen başlama tarihi 07\03\205 tir. Danışmanlık hizmeti sağlayacak firma 2 yazı dizisi toplamda 6 makaleyi hazırlayacak ve Gazimağusa Belediye sinin onayına sunduktan sonra yayımlayacaktır. Bitiş için öngörülen tarih tir. 6.6 Fotoğraf Yarışması :öngörülen başlama tarihi tir. Gazimağusa Belediyesi ve ilgili kurumun duyurularını 2 hafta süreyle yapacağı yarışma neticesi tarihinde açıklanacaktır. Hemen arkasından basımını Gazimağusa Belediyesi nin üstleneceği 500 adet takvim basılacaktır. 7. Diğer Hususlar (Eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin talep edilip edilmediğini mutlaka belirtiniz.) 7.. İstekliler, teknik özellikerde belirtilen bilgiler doğrultusunda, eğitim ve diğer çalışmaların nasıl yürüteceğini,önceki iş tecrübelerini, uygulama yaklaşımını, eğitimin değerlendirme kriterlerini yazılı olarak hazırlayacakları eğitim sonrası raporlarında belirtmelidirler. 7.2.İstekliler hakkında detaylı bilgi (personel sayısı, kapasite vs.) ve referanslar teklifle birlikte ilişikte verilmelidir.eğitmen ve danışmanların kendi alanlarında en az 3 yıl tecrübe sahibi olmaları ve en az 0 tane iş bitirme referansları bulunmalıdır. 7.3 İhaleye katılacak firmalar ekte sunulan Teknik ve Mali Teklif Formunu doldurmalıdır. 7.4.İhale değerlendirmesinin (Organizasyon, Metodoloji ve Uzmanlar) % 90 fiyatın % 0(Organizasyon, Metodoloji ve Uzmanlar) uygunluk olarak ağırlıklandırılarak mukayese edileceği en uygun teklif seçilecektir. 7.5.İsteklilerden,son 3 yılda verilen teklifin %50 i kadar en az kontrat gerçekleştirmiş olma koşulu aranacaktır. 7.6.Yapılacak işlerin iş, personel planı ve zaman tabloları teklifte gösterilecek ve çalışmalarda görev alacak tüm personelin eğitim durumu, becerileri, deneyimlerinin ayrıntılı olarak yer aldığı CV leri teklifle birlikte ekte verilmelidir Eğitim ve danışmanlığın verileceği yerin idari ayarlamaları Gazimağusa Belediyesi tarafından karşılanacaktır Eğitim ve danışmanlık hizmetleri boyunda katılımcılara sunulabilecek izaz ikram Gazimağusa Belediyesi tarafından karşılanacaktır Eğitmen ve danışmanların yurtiçi veya yurtdışı ulaşım masrafları ve Malta İnceleme gezisi sırasında 3 girirşimci ve bir istekli firma görevlisinin masrafları istekliler tarafından karşılanacaktır Eğitim almak isteyen işletme sahiplerinin tespit etme ve eğitimleri duyurma Gazimağusa Belediyesi ve İstekliler işbirliğinde gerçekleştirilecektir. 7.2 İhaleyi kazanacak Danışman firma öngörülen tüm işleri 3 Haziran a kadar tamamlamalıdır. Bunun için ihaleye başvuracak tüm firmaların,çalışma çizelgelerini hazırlayıp ihale dosyasında ayrıntılı sunmaları gerekmektedir.

10 Teknik ve Mali Teklif Formu İlan Numarası : İsteklinin adı: A C D E F Sıra No Miktar Teklif Edilen Hizmet ve Özellikler Hizmet İçin Birim Fiyatlar (TL) Toplam* (TL) Toplam Teklif KDV Hariç (rakam ve yazı ile) * Verilen teklife eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin dahil olup olmadığını mutlaka belirtiniz. İsteklinin Kaşesi Yetkili İmza

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TURİZM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI KITSAB Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat Acenteleri Birliği KITSAB Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ACENTE OTOMASYON

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ACENTE OTOMASYON STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Mavi Tur,

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Proje Adı CEMER KENT EKIPMANLARI SA. TIC. LTD. STI. : İHALEYE DAVET MEKTUBU : Sonsuz Enerji Kaynağı Güneşten Doğa Dostu Enerji Üretim 19/12/2013 1. Sizi aşağıda belirtilen mal /hizmet / yapım işi

Detaylı

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI İÇİNDEKİLER Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri o Söz. Ek-1: Genel Koşullar o Söz. Ek-2: Teknik Şartname o Söz. Ek-3: Teknik

Detaylı

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar TEKLĠF DOSYASI 1 Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar 2 ĠSTANBUL HAZIRGĠYĠM VE KONFEKSĠYON ĠHRACATÇI BĠRLĠĞĠ (ĠHKĠB) AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEK TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON SEKTÖRÜ DEĞER ZĠNCĠRĠ PROJESĠ

Detaylı

TEKNĠK ġartname STANDART FORMU (Söz. EK:2b) SözleĢme BaĢlığı: UÇAR METAL MAKĠNE OTOMOTĠV PARÇA SAN VE TĠC.A.ġ.

TEKNĠK ġartname STANDART FORMU (Söz. EK:2b) SözleĢme BaĢlığı: UÇAR METAL MAKĠNE OTOMOTĠV PARÇA SAN VE TĠC.A.ġ. TEKNĠK ġartname STANDART FORMU (Söz. EK:2b) (Mal Alımı ihaleleri için) [Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 3 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE DOSYA NUMARASI: 12/ TARİH :.../.../2012 SAAT :...:00

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati:

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati: ANTALYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ 2012 YILI KURSİYERLERİ UYGULAMA GEZİSİ HİZMETİ ALIMI İŞİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2023 HEDEFİNDE DOĞAL TAŞ GÜÇ BİRLİĞİ PROJESİ FİRMA İHTİYAÇ ANALİZİ HİZMETİ ALINMASINA YÖNELİK ŞARTNAME

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2023 HEDEFİNDE DOĞAL TAŞ GÜÇ BİRLİĞİ PROJESİ FİRMA İHTİYAÇ ANALİZİ HİZMETİ ALINMASINA YÖNELİK ŞARTNAME A- TARAFLAR İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2023 HEDEFİNDE DOĞAL TAŞ GÜÇ BİRLİĞİ PROJESİ FİRMA İHTİYAÇ ANALİZİ HİZMETİ ALINMASINA YÖNELİK ŞARTNAME Bu Şartnamede teklif isteyen taraf İstanbul Maden

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı