2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti"

Transkript

1 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ GİRİŞ YILI ÖNCELİKLERİ YILI FAALİYETLERİ Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri Yönetim ve Kalkınma Kurulu Faaliyetleri İnsan Kaynakları Mali Yönetim Yeterliliğinin Alınması İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri İletişim Görünürlük İşbirliği Bölge Planı Eksenli İletişim Uygulamaları PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON FAALİYETLERİ Bölge Planı Oluşturma Faaliyetleri Araştırma, Strateji Geliştirme ve Programlama Faaliyetleri Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri Teknik Destekler Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri İç ve dış denetim faaliyetleri Ajans desteklerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi GELECEK İKİ YIL İÇİN ÖNGÖRÜLER EKLER Faaliyet Takvimi Organizasyon Şeması /27

3 SUNUŞ Ankara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti, Ajansın 2011 yılı tahmini bütçesi dikkate alınarak proje ve faaliyetlerin öncelik sıraları, hedefleri, etkileri, süresi ve sonuçlarının ulusal ve bölgesel plan ve programlarla uyumlu, bölgesel ve yerel kalkınmaya yönelik diğer plan, proje ve faaliyetlerle tutarlı bir şekilde hazırlanarak Devlet Planlama Teşkilatına sunulan 2011 Yılı Çalışma Programının özetidir. Bu doküman, 2011 yılına ilişkin gösterge niteliğinde stratejileri içermektedir. Çalışma Programı hazırlanırken 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un ve Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin ilgili maddeleri ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı nın belirlediği esaslar referans alınmıştır. Tarafsızlık, ölçülebilirlik, yenilikçilik, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ışığında hazırlanan Ankara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı nda yer alan faaliyetler; ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini mümkün kılacak kurumsal bir yapının tesis edilmesine yönelik faaliyetler, kurumsal çerçeve dışında kalan paydaşlara yönelik tanıtım, farkındalık yaratma, koordinasyon ve iletişimin tesis edilmesine ilişkin faaliyetler ile gerçekçi, akılcı, katılımcı ve uygulanabilir bir bölge planının oluşturulması ve akabinde yapılacak mali destekler ve bunların izlenmesi şeklinde özetlenebilir. 2/27

4 1.GİRİŞ Ankara Kalkınma Ajansı tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3 üncü maddesine dayanılarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının (DPT) koordinasyonunda, tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TR51 Düzey 2 bölgesinde kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur yılı Temmuz ayında Genel Sekreterin atanması ile faaliyete geçen Ankara Kalkınma Ajansı, Ağustos ayında iç denetçi, uzman ve destek personeli alım sürecini başlatmıştır. Yüksek sayıda başvuru alınan bu süreç sonunda Ekim ayı itibarıyla mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz 1 iç denetçi, 28 uzman ve 6 destek personeli alımı yapılmış, 5449 sayılı Kanunun 18. maddesi, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 17, 22 ve 23. maddeleri ile Yüksek Planlama Kurulu Kararı ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda personelin özlük hakları belirlenerek sözleşme imzalanmıştır. Organizasyon yapısı; Ajansın örgütlenme biçimini, bu kurumda çalışan personelin konumlarını, yatay ve dikey ilişkilerini, iş tanımlarını, yetki ve sorumluluklarını, yedekleme ve kariyer planlamasını açıkça gösterecek şekilde oluşturulmuş, böylece yetki karmaşası, çatışmalar gibi başarıyı engelleyen durumların aşılması hedeflenmiştir. Ajans bünyesinde İş Geliştirme ve Strateji, Program Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme, Kurumsal İletişim ve Destek Hizmetleri adı altında çalışma birimlerinin oluşturulmasını müteakip işbölümü yapılmış ve personelin birimlerde görevlendirilmeleri sağlanmıştır. Ayrıca organizasyon yapısında yer alan birimlerin alt çalışma grupları oluşturularak görev tanımları ile Ajansın faaliyetlerine yönelik iş akışları belirlenmiştir. Ajans Yönetim Kurulu 2010 yılında yaptığı toplantılarda Genel Sekreter ataması için uygun ismin DPT Müsteşarlığı na teklif edilmesi, Ajansın insan kaynakları dokümanının kabul edilerek personel ilanına çıkılması, Ajans ismi ve kısaltmasının belirlenip DPT'ye sunulması, 2010 yılı çalışma programı ve bütçesi ile harcama programının görüşülerek kabul edilmesi, Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programına çıkılması için gerekli çalışmaların yürütülmesi, çalışma birimlerinin oluşturulması, birim koordinatörlüklerine vekaleten atama yapılması, Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı çerçevesinde sunulan faaliyet tekliflerinin kabul edilmesi kararları alınmıştır. Ajansın danışma kurulu niteliğindeki Kalkınma Kurulu 2010 yılı içerisinde iki defa toplanmıştır. Bu toplantıların sonuncusunda "Ekonomik Yapı", "Sosyal Yapı", "Fiziki Yapı" ve "Kültür Turizm ve Çevre" olmak üzere dört genel ihtisas komisyonu oluşturularak bu komisyonlarda yer alan Kalkınma Kurulu üyelerinin dağılımları belirlenmiştir. Bu sayede 3/27

5 Kalkınma Kurulu nun potansiyelinden maksimum fayda sağlanması öngörülmekte, önemli, hassas ve belirsiz konularda etkili kararların alınabileceği katılımcı bir ortam oluşturulması planlanmaktadır yılında Ajansın temel faaliyetlerinden olan bölge planının hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. Bölge planının, ulusal kalkınma planlarının hedef ve stratejileri çerçevesinde bölgesel gelişmenin sağlanması, bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgenin rekabet gücünün ve istihdamın artırılması, özellikle az gelişmiş yörelerde yaşayan nüfusun yaşam kalitesinin yükseltilmesi, Ankara'ya yönelik göç eğilimlerinin istikrarlı bir yönelime kavuşturulması ve plansız kentleşme nedeniyle oluşan sorunların çözüme ulaştırılması amacıyla bölgenin özellikleri, farklılıkları, gelişmişlik düzeyleri ve temel sorunları ile potansiyelinin belirlenmesine yönelik olarak hazırlanması amaçlanmış ve bölgedeki paydaşların etkili bir şekilde karar sürecine katılmaları hedeflenmiştir. Ayrıca 2010 yılı içinde bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınması ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının desteklenmesi ile Ajansın kamuoyu nezdinde görünürlüğüne katkı sağlaması açısından Doğrudan Faaliyet Desteği programı düzenlenmiş ve proje başına en az TL, en çok TL olmak üzere toplam TL kaynak ayrılmıştır. Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 2010 yılının son günlerinde duyurulmuş ve Ankaralılardan yoğun ilgi görmüştür. Kısa başvuru süresine rağmen 130 proje teklifi alınan programda yapılan değerlendirmeler sonucunda, kısıtlı bütçeye rağmen 17 projenin desteklenmesi sağlanmıştır. Beklenenin üzerinde başvuru alan DFD 2010 programında alınan başvurular mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş ve başarılı bulunan proje sahipleri ile sözleşme imzalanmıştır. DFD 2010 programı özellikle bölgedeki üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından yoğun ilgi görmüştür yılında iç denetim sisteminin oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır. İç denetçi tarafından hazırlanan üç yıllık denetim planı ve yıllık denetim programı, risk değerlendirmelerine dayalı olarak Genel Sekreterin görüş ve önerileri de dikkate alınarak maliyet etkinliğini gözetecek şekilde oluşturulmuştur. Bunun yanında Ajansın faaliyet, karar ve işlemlerinin mevzuata, programlara, kurumsal amaç ve hedeflere uygunluğunun incelenmesini teminen dış denetim hizmet alımı ihalesi bu yıl içerisinde yapılarak, mevzuatta yer aldığı şekliyle dış denetim sürecinin hazırlıklarına başlanmıştır. Ajansımızın 2010 yılı içerisindeki gelirlerin gerçekleşmesi tahmini gelir bütçesinin % 42 seviyesinde olmuş ancak giderler tahmini bütçenin % 2'si oranında gerçekleşmiştir yılı DFD programı kapsamında başvuruları alınıp sözleşmeleri yapılan programın ödemeleri 2011 yılında da devam etmiştir. 4/27

6 YILI ÖNCELİKLERİ Ankara Kalkınma Ajansının 2011 yılına ilişkin kurumsal öncelikleri; - Ajansın kurumsal altyapısının yeterli olgunluğa eriştirilmesi, - Ajansın bölgede kabulünün ve bilinirliğinin sağlanması amacıyla doğru, etkin ve yeterli tanıtımının yapılması, - Sürdürülebilir, dengeli, insan odaklı, esnek, rekabetçi, katılımcı ve uygulanabilir bir bölge planının hazırlanması, - Oluşturulan bölge planının gerçekleştirilmesi amacıyla proje ve faaliyet destek programlarının düzenlenmesi, - Plan sonrası dönemde plana dayalı tüm faaliyetlerin izlenmesi olacaktır. Bu çerçevede, 2011 yılının ilk yarısında bitirilmesi planlanan bölge planının aşağıdaki öncelikleri içermesi beklenmektedir: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Bilişim, savunma sanayii ve havacılık, sağlık teknolojileri, mobilya, makine ve teçhizat imalatı gibi bölgenin rekabetçilik kapasitesini artıracak sektörlerde Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin geliştirilmesi, Eğitim kurumları ile işletmeler arasındaki işbirliğinin artırılarak aktif işgücü piyasasının yüksek katma değer üretecek ve girişimcilik kapasitesini artıracak şekilde geliştirilmesi, Bölgenin lojistik üs haline gelmesi için gerekli faaliyetlerin desteklenmesi Sektörler arası işbirliği ağlarının geliştirilmesi ve kümelenme bilincinin yaygınlaştırılması, Sosyal altyapının iyileştirilerek bölgedeki dezavantajlı grupların iktisadi ve sosyal yaşama katılımlarının artırılması, Doğal kaynakların, tarihi ve kültürel mirasın koruma-kullanma dengesi gözetilerek turizm arzında hizmet ve faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve hizmet kapasitesinin artırılması Ajans, 2011 yılı faaliyetlerini bölge planının tamamlanmasının ardından revize edeceği bu plan önceliklerine göre gerçekleştirecektir. 5/27

7 YILI FAALİYETLERİ 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ Ankara Kalkınma Ajansı nın Kanun da belirtilen amaçlara ulaşması önemli ölçüde, kurumsal altyapısının amaca uygun bir şekilde geliştirilmesine bağlı olacaktır yılında oluşmaya başlayan kurumsal yapımızın geliştirilmesine en üst seviyede hassasiyet gösterilecektir. Bu çerçevede, istihdam edilen personelden azami fayda temin edilebilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlanarak, personelin eğitimine yönelik faaliyetler organize edilecek, taşınır ve taşınmaz mal ve hizmet temini ile Ajansımızın hizmet altyapısının güçlendirilmesi sağlanacak, tanıtım faaliyetleri ile Ajansımızın görünürlüğü ve bilinirliği artırılacaktır. Bu bağlamda bir taraftan kurumsal kapasite geliştirilirken, öte yandan personelin kişisel gelişimine yönelik faaliyetler yürütülecektir Yönetim ve Kalkınma Kurulu Faaliyetleri Gerek ülkemizdeki gerekse uluslararası alandaki iyi uygulamalar, tecrübe ve birikimler dikkate alınmak suretiyle, Ajansın Yönetim ve Kalkınma Kurulunda yer alan üyelerin bilgi, tecrübe ve etkileşimlerini artırmaya yönelik yurtiçi ve yurtdışı ziyaretler düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda yurtiçi ziyaretler, ilk kurulan İzmir ve Çukurova Kalkınma Ajansları başta olmak üzere örnek uygulamalarla öne çıkan kalkınma ajanslarına, yer aldıkları bölgede düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklerin tarihleri de dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Yurtdışı ziyaretlerin ise başarılı ajans deneyimi olan ve geleneksel endüstrilerini başarılı bir şekilde yüksek katma değer yaratan endüstrilere dönüştürmüş Almanya, İspanya, Hollanda, Norveç ve İsveç gibi ülkeler ile Ar-Ge, teknoloji tasarım ve inovasyon merkezleri konularında örnek uygulamalarıyla öne çıkan Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, ve Endonezya ya gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Söz konusu ülkelerdeki ziyaret edilecek kurumlar bölgedeki kalkınma faaliyetlerinin hukuki, idari ve uygulama süreçlerinde yer alan eğitim kurumları, kalkınma ajansları, şehir meclisleri ve sosyal ortaklar gibi aktörler olacaktır. Yurtdışı ziyaretlerin 2011 yılı Ağustos ayı itibarıyla başlaması öngörülmektedir. Ajansın tüm yurtdışı faaliyetlerinde olacağı gibi, Yönetim ve Kalkınma Kurullarına yönelik organize edilecek yurtdışı ziyaretlerde bölge planının stratejik hedef ve öncelikleri ile ilişkili konularla bölge veya şehir düzeyinde iyi uygulamaların yerinde görülmesi ve deneyim aktarımı amacı gözetilecektir. Yönetim ve Kalkınma kurullarına yönelik faaliyetlerin, bu kurullarda görev alan kişilerde ortak çalışma kültürü ve anlayışının geliştirilmesi, bilgi paylaşımının sağlanması, sahiplenmenin artırılması, çalışma ortamı ve çevreye uyumun geliştirilmesi, 6/27

8 proaktif bir şekilde Ajansın amacına uygun kararlar alınması ve bu kararların etkin ve hızlı bir şekilde uygulamaya konulması çerçevesinde yürütülmesi hedeflenmektedir yılında temel öncelikler çerçevesinde bölge planı ve daha sonraki ajans faaliyetlerinin yürütülmesine istinaden paydaş yönetim stratejisinin oluşturulması ve bu kapsamda oluşturulan kalkınma kurulu ihtisas komisyonlarının düzenli aralıklarla toplanmaları ve gerekli raporlamaların yapılması planlanmaktadır. Bunların dışında, Ajansın doğru bir şekilde algılanması, misyonuna uygun bir izlenim ve etki yaratabilmesi amacıyla, Ajansın karar ve icra faaliyetleri sırasında kabul edeceği, ağırlayacağı, görüşeceği kurum, kuruluş ve kişi temsilcilerine yönelik teamüllere uygun bir temsilin sağlanması amacıyla mal ve hizmet alımları faaliyetleri de yürütülecektir İnsan Kaynakları Ajansın ilgili mevzuat gereğince belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşabilecek, gelişen küresel, ulusal ve yerel rekabet koşullarına ayak uydurma yeteneğine sahip bir yapıya kavuşmasını teminen, çabuk karar alıp uygulayabilen, esnek ve dinamik bir kurumsal örgütlenmeyi sağlamak üzere insan kaynakları politikası oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu onayıyla yürürlüğe giren bu dokümanın temel amaçları; a. konusunda uzman, öğrenmeye ve gelişime açık, Ankara için özveriyle çalışacak yüksek nitelikli ve takım oyuncusu olabilecek kişileri istihdam etmek; b. mevcut Ajans personelinin insan ve sürekli gelişim odaklı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlayacak insan kaynakları uygulamalarını yürütmek, c. bu vizyon doğrultusunda eğitim programları düzenlemek, d. her aşamada ve düzeyde Ajans personelinin gelişimini ön planda tutmak, e. sürekli olarak insana yatırım yapmak; f. topluma, doğaya ve çevreye karşı sorumlu, etik değerlere uygun davranmaktır Personel Yönetimi Ajansın insan kaynakları yönetimi, hazırlanan insan kaynakları politikası çerçevesinde gerçekleştirilecektir yılında personelin ücret ve gerekli hallerde ihbar, kıdem vb. yasal tazminat ödemeleri ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacaktır Personel Eğitimi Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 5, 6 ve 19. maddeleri çerçevesinde Ajans personelinin gelişimine yönelik eğitim programları uygulanacaktır. Bu kapsamda Ajansın faaliyet konusuna giren alanlarda personel başına en az 10 gün hizmet içi eğitim 7/27

9 planlanmıştır. Öncelikle 2010 yılında Yönetim Kurulunca onaylanan İnsan Kaynakları Politikası ve hizmet içi eğitim programı öncelikleri doğrultusunda eğitim ihtiyaçları analizi yapılacaktır. Bu çalışmayla eğitim konuları belirlenecek, personelin uzmanlık alanlarındaki mesleki becerilerini geliştirmek üzere, başta üniversiteler olmak üzere bölgedeki kurum ve kuruluşlarla eğitim alanında işbirliğine gidilecektir. Personelin becerilerini geliştirmek ve teknik kapasitesini artırmak amacıyla gerektiğinde hizmet alımı yapılacaktır. Gerek kurum içinden ve gerekse kurum dışından eğiticiler tarafından verilecek eğitimlerle Ajans personelinin çalışma alanında uzmanlaşması ve takım çalışmasına uyum sağlamaları hedeflenmiştir yılında başlatılan ve oldukça faydalı olduğu düşünülen Ajans bünyesinde Ajans uzmanlarınca her hafta yapılan sunumlara 2011 yılında da devam edilecektir. Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek olan ve Ajansımızın görev ve faaliyet alanına giren eğitim programı, çalıştay, konferans, seminer ve benzeri türden faaliyetlere ilgili birimlerden personelimizin katılımı sağlanacaktır Mali Yönetim Yeterliliğinin Alınması Ajans, mali yönetim yeterliği tespit edilirken Yeterlik Komisyonunca esas alınacak kurumsal kapasite ve organizasyonel yapı, veri akış ve raporlama sistemi, iç kontrol ve risk değerlendirmesi yapabilme kapasitesi, sözleşme yapabilme ve ödeme süreçleri, bilgi teknolojileri kullanımı ile muhasebe ve izleme-değerlendirme sisteminin etkin kullanımı kriterlerini tamamlayarak mali yönetim yeterliliğini alabilmek amacıyla 2011 yılı itibariyle çalışmalara başlayacaktır. Bu çalışmalar, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun" başta olmak üzere, Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve diğer ikincil mevzuatta belirlenen Ajans görevlerinin etkin şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere yapılacak planlamalar ve alınacak önlemlerden oluşacaktır. Genel Sekreterinin atanarak Ajansın faaliyetlere başladığı tarihten itibaren kurumsallaşmayı sağlama amaçlı organizasyon yapısının oluşturulması, görev tanımlarının ve iş akışlarının belirlenmesi, çalışma esaslarını belirleyen yönergelerin hazırlanması gibi çalışmalarla başlayan mali yeterliğin alınmasına yönelik faaliyetlerin, özellikle Ajansın hizmet binasına taşınmasının ardından hızlandırılması ve 2011 yılı 3. ve 4. çeyreğinde kurumsal yapılanma, rol ve sorumluluklar, planlama ve programlama, iş süreçleri ve kontrol faaliyetleri, raporlama, izleme ve denetim konularında mali yeterlik şartlarının tesis edilmesi öngörülmektedir. 8/27

10 3.2. İLETİŞİM VE TANITIM FAALİYETLERİ Ankara Kalkınma Ajansı, gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında farkındalığı artırmak ve kamuoyunu bilgilendirmek için çeşitli iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunacaktır. Bu faaliyetler iletişim, görünürlük, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurulması ve bu ilişkilerin yönetilmesi ile bölge planı çerçevesinde konu ile ilgili oluşan öncelik alanlarında gerçekleştirilecek etkinlikler olarak dört ana kategoride toplanmaktadır İletişim Ajans faaliyetlerinin tanınması ve görünürlüğünün artırılması için kapsamlı, esnek, dinamik, etkin ve kurumsal bir yapıyla desteklenen, gerekli mali kaynaklara sahip ve tüm aktörlerin katılımına açık bir iletişim stratejisinin planlama çalışmalarına başlanmıştır yılı içerisindeki tanıtıma yönelik yapılacak faaliyetler bu plan çerçevesinde yapılacaktır. İletişim stratejisinin altında, bölge planı ve kentin önceliklerine göre farklılaştırılmış alt iletişim stratejileri ayrıca oluşturulacaktır. İletişim stratejisi çerçevesinde yazılı, sesli ve görsel basın araçları ile sosyal medya olanakları Ajansın Ankaralılarla iletişimini sağlamak amacıyla etkin bir biçimde kullanılacaktır. Bu çerçevede billboard ve yazılı basında ilan verilebilecek, görsel ve sesli medyada yer alarak paydaşların Ajansı tanımaları sağlanabilecektir. Sosyal medya uygulamalarının, geliştirilmekte olan internet sitesi çerçevesinde ele alınarak Ajansın hedef kitleleri ile iletişim sağlaması amaçlanmaktadır. Ajansın araştırma raporları, faaliyet sonuçları, ar-ge çalışmaları gibi yayınlarının basılıp ilgili kitlelere dağıtımı sağlanacak, ayrıca Ajansı hedef kitlelerine ulaştırmak amacıyla süreli yayınlar hazırlanacaktır. Ajansın iletişim araçları tercih edilirken, yeni medya uygulamaları göz önünde bulundurulacak, daha az maliyetle daha etkin tanıtım vadeden viral iletişim uygulamalarından istifade edilecektir Görünürlük Tüm paydaşların Ajansın faaliyetleri konusundaki farkındalığını artırmak için Ajansın tanıtımına yönelik saha ziyaretlerinde bulunulacak ve bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Bu kapsamda ulusal ve özellikle yerel basın ve yayın organlarından azami derecede yararlanılmasına özen gösterilecek ve bilgilendirme toplantılarında özellikle yer almaları temin edilecektir. Ayrıca, Ankara merkezde ve çevre ilçelerde Ajansı ve faaliyetlerini tanıtıcı bilgilendirme toplantıları organize edilecektir. Valilik, Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odaları, STK lar ve önde gelen özel sektör temsilcileri gibi yerlerde dağıtımı yapılmak üzere broşür, dosya, ajanda ve benzeri görsel ve promosyon amaçlı malzemeler hazırlanacak, 9/27

11 böylece Ankara Kalkınma Ajansı'nın faaliyet alanları ve görevleri hakkında paydaşların bilgilenmesi sağlanacaktır. Öte yandan, diğer kuruluşlarca bölgenin sorunları ve kalkınmasıyla ilgili düzenlenen toplantılara katılım sağlanıp mümkün olan durumlarda tanıtım etkinlikleri gerçekleştirilecek ve gerekli hallerde bu toplantılara katkı sağlanacaktır. Yerel televizyon kanallarında Ajansın tanıtımına yönelik tanıtıcı filmlerin yayınlanması, aylık bülten yayınlanması, il ve ilçelerde tanıtım organizasyonları tertiplenmesi, Ankara'nın tanıtımına yönelik tanıtım filmi, katalog ve broşür hazırlığı, kısa film ve fotoğraf yarışmaları, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım araçları ve durakları ile sinema salonlarında ilan ve reklam gösterimi, tanıtım stantları kurulması, bölgede düzenlenen sanatsal festivallerde görünürlüğü sağlamaya yönelik çalışmalar, üniversitelerde etkinlikler düzenleme, şenlikler ile kariyer günlerinde stant açma ve öğrenci kulüplerinin çalışmalarına katılma gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir İşbirliği Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurulması ve yönetilmesi Ajansın kurumsal kapasitesinin gelişimi açısından kritik önem taşımaktadır. Bu çerçevede, bölgede başta DPT olmak üzere bölgenin sosyo-ekonomik gelişmesine etki etme potansiyeli bulunan her türlü kurum ve kuruluşlarla yakın ilişkiler tesis edilecek, bilgi paylaşımı için uygun zemin oluşturulması sağlanacaktır. Bu kurumların sağladığı eğitim, seminer, konferans, çalıştay gibi faaliyetlere personelin katılımı sağlanacak, ayrıca Ajansımızın faaliyetlerine ilgili kurumların katılımını sağlamaya yönelik tedbirler alınacaktır. KOSGEB, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, TÜBİTAK, TUİK, ve Kalkınma Bankası ile ajansın uygulayacağı teknik destek faaliyetlerine verilecek destekler başta olmak üzere bölge kalkınmasına süratle etki edecek alanlarda işbirliği yolları aranacaktır. Söz konusu kurumlarla yapılması planlanan işbirliği kapsamında karşılıklı irtibat kişileri belirlenerek yazışmalar başlatılacaktır. Oluşturulacak komitelerle işbirliğine gidilecek alanlar tespit edilip gerekli protokoller hazırlanacaktır. Ankara nın ulaşım, turizm, tarım gibi alanlarda yakın ilişki içerisinde bulunulması gereken çevre bölgelerin kalkınma ajansları ile ilişki tesisi ve ortak çalışma alanları oluşturulmasının yolları aranacak, özellikle turizmde bölgenin bir bütün olarak sunulması üzerinde çalışma zemini oluşturulacaktır. Ankara da yer alan büyükelçilikler ve ticaret ataşelikleri ile yerel sivil toplum ve kurumsal yapıların buluşturulması, Ankara da yatırım yapabilecek, destek verebilecek yurtdışı finansman kaynakları ile görüşmelerin yürütülmesi ve kalkınma alanında faaliyet 10/27

12 gösteren yurtdışı örgütler ile Ankara da geliştirilecek kapasite konusunda işbirliği faaliyetleri yürütülecektir. Bölgesel girişim ve risk sermayesi konusunda çalıştaylar düzenlenmesi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojileri alanında proje pazarı gerçekleştirilmesi ve DTM İhracatı Geliştirme Merkezi ile koordineli olarak uluslararası pazarlara açılmaya yönelik eğitim ve ortak çalışma platformları tesis edilmesi, Ajansımızın gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetlerdir Bölge Planı Eksenli İletişim Uygulamaları Belirlenen öncelik alanlarında gerçekleştirilecek etkinliklerle, planın tanıtımı, benimsenmesi ve gerçekleştirilmesi amaçlanacaktır. Planın Ankara nın kalkınmasında oynayacağı önemli rolü güçlendirmek amacıyla belirlenen öncelik alanlarında üniversitelerle işbirliği fırsatları aranacak, kentin beşeri kaynaklarının ve kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi gibi başlıklarda tedbirler alınarak gelişim sağlanmasının yolları aranacaktır PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON FAALİYETLERİ Bölge Planı Oluşturma Faaliyetleri Gerçekçi, şeffaf, akılcı, yenilikçi, katılımcı, rekabet gücünün ve istihdamın artırılmasını hedefleyen, beşeri gelişme ve sosyal dayanışma eksenli, insan odaklı, stratejik ve sürdürülebilir bir bölge planı, diğer tüm faaliyetlere temel ve kılavuz teşkil edeceğinden üzerinde önemle durulması ve Ajansın kurumsal kapasitesini yansıtacak bir ürün olacağından titizlikle hazırlanması öngörülmektedir yılında olduğu gibi, bölge planı oluşturulması ile ilgili faaliyetler Ajansın 2011 yılı içinde de yapacağı en önemli çalışmaların başında yer alacaktır. Bölge planı ortak bir gelecek için ortak aklı temsil ettiğinden, TR 51 Düzey 2 bölgesindeki insanların, kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörün, sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin, kısacası kalkınma sürecinde söz sahibi olan tüm paydaşların ürünü olması öngörülmektedir. Katılımcı planlama, yerel aktörlerin planlama faaliyetlerine katılmalarını; bilgilerini, taleplerini ve yeni kalkınma fikirlerini ortaya koymalarını; birbirleriyle etkileşim içinde bölgenin gelecek tasavvurunu ortaya çıkarmalarını ve bölge kaynaklarının kullanılması konusunda müşterek karar üretmelerini kolaylaştıracak yöntemleri ortaya koymayı gerektirir. Ankara Bölge Planı hazırlık kapsamında 2011 yılında, bölge planı hazırlık çalışmaları, bölge planı ile ilgili yapılacak detaylı çalışmalar ve sonuçların değerlendirilmesi ve izlenmesi çalışmalarının gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, plan, basılı olarak ve CD ortamında çoğaltılarak bölgedeki ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılacaktır. Planın yönetici 11/27

13 özeti ve özetin İngilizce çevirisi hazırlanacak ve çoğaltılacaktır. Ulusal ve uluslararası toplantılarda da planı tanıtmaya yönelik sunumlar hazırlanacaktır. Bölge Planı hazırlık çabalarının durum analizi, paydaş yönetimi, strateji geliştirme ve planın raporlanması aşamalarından oluşması öngörülmektedir. a) Durum analizi, bölge planının tarif edeceği bölge vizyonu ve kalkınma hedefleri için çıkılacak yolun başlangıcını temsil edecek, vizyonla yanıtlanacak "nerede olmak istiyoruz?" sorusundan önce, "şu an neredeyiz?" sorusunun cevabını verecektir. Bu bağlamda, bilimsel, niceliksel ve niteliksel yöntemler kullanarak, güncel ve güvenilir verileri ilişkisellik ve nedensellik içinde değerlendirmek ve bölgeyi tüm boyutlarıyla anlamak öngörülmektedir. Durum analizi çalışmalarının,veri toplanması ve analizi, durum analiz taslak raporu ve ardından da final raporunun hazırlanması basamaklarını içermesi öngörülmektedir. Analiz sürecinde, ulusal ve uluslararası çeşitli veri tabanları, ulusal kalkınma plan ve programları, bölgesel kurum ve kuruluşların stratejik planları, Avrupa Birliği bölgesel politikalarına dair stratejik çalışmalar, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası örgütlerin çevre, sağlık, eğitim vb. alanlarda hazırladıkları raporlar ve üniversite ve sivil toplum örgütlerinin bilimsel çalışmalarının incelenmesi öngörülmektedir. b) Durum Analizi çalışmalarına paralel olarak, Bölge Planı'yla üst ve alt ölçekte ilişkili olacak diğer planların da incelenmesi öngörülmektedir. Üst ölçekte, bölge planına rehberlik edecek Dokuzuncu Ulusal Kalkınma Planı ve Programları, alt ölçekte ise Bölge Planı nın bağlayıcı olacağı stratejik planlar, nazım imar planları ve varsa ilçe belediyelerinin planları incelenecektir. Bunun yanında, detaylı bir planlama ve yerel yönetimler mevzuatı taraması yapılacak, KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı, Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu, Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, Ankara İl Kuruluş Brifingleri, Ankara İli Stratejik Planı, Ankara İl Çevre Durum Raporları ve daha birçok ulusal ve uluslararası belge, incelenecek ve değerlendirilecektir. c) Paydaş yönetimi, katılımcılığı kendine önemli bir ilke edinmiş olan Ankara Kalkınma Ajansı'nın bölge planı hazırlanması sürecindeki anahtar faaliyetlerinden biridir. Aktif ve kapsayıcı bir katılım, etkileşim ve yerel sahiplenme, bölge planın kapsam ve doğrultusunu belirleyecek en temel güçtür. Planın oluşturulmasında katılımcılığı en azami seviyede tutabilmek amacıyla; etkin, yapıcı ve çoğulcu bir paydaş tespit ve analizi, görüş alışverişi ve değerlendirme süreci hedeflenmektedir. Bölgesel veriler üst ve alt ölçek planlardan elde edilen önemli bilgilerle ileri analiz teknikleri kullanılarak sentezlenerek Bölge Planı na yol gösterecek durum analizi taslak 12/27

14 raporunun hazırlanması öngörülmektedir. Bu süreçte, bölgedeki aktörlerin aynı zamanda bölge planının ve bölgesel kalkınmanın bir paydaşı olduğu fikrinin yayılması, katılımcılığın desteklenmesi; gelecekte planın sahiplenilmesini ve uygulamadaki etkinliğini artıracaktır. Bu süreçte, paydaşlarla geniş katılımlı toplantılar düzenlenmesi ve bu paydaşlardan oluşmuş, bölgeyi temsil eden coğrafi ve tematik çalıştaylar gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bu toplantıların Ajans uzmanları tarafından hazırlanması ve yönetilmesi planlanmakta, ancak mutlak zorunluluk olması halinde toplantı hazırlıklarının ve yönetiminin hizmet alımı yolu ile yapılması öngörülmektedir. Bu toplantılar neticesinde ortaya çıkacak tespit, görüş ve öneriler, interaktif, esnek, dinamik ve bütüncül bir süreç ve yaklaşım dahilinde derlenecek ve değerlendirilecektir. d) Bölgenin gelişme eksenlerinin, amaç, hedef ve stratejilerin nihai olarak belirlenmesinin; durum tespitleri ve analizleri, üst ve alt ölçekli plan incelemeleri, paydaş görüş ve önerileri ve paydaşlarca geliştirilecek bölge vizyonunun birbiriyle ilişkilendirilerek bölge planına en kapsayıcı, gerçekçi ve kalkınma odaklı bir şekilde yansıtılmasını kapsayan bir süreç olması hedeflenmektedir. Bu süreçte, hem derlenmekte olan bilgilerden yola çıkarak bir tüme varım, hem de bölgenin önemli bir unsuru ve oyuncusu olan paydaşlardan gelen geri beslemeleri kullanan bir tümden gelim yaklaşımı benimsenecektir. e) Bölgenin durumu analiz edilip, paydaş görüşleri alınarak hedeflere ulaşmada benimsenecek stratejiler belirlendikten sonra, bölge planının paydaşlar ve planlama süreci katılımcıları tarafından anlaşılabilir biçimde sunumu sağlanacaktır. Hazırlanan taslak plan görüşleri alınmak üzere, Kalkınma Kurulu ve Yönetim Kuruluna sunulacaktır. f) Bölge Planı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayına sunulacaktır. g) Onaylanan Bölge Planı nın bölgede bilinirliğini artırmak ve benimsenmesini sağlamak amacıyla planın tanıtımına ve içselleştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir Araştırma, Strateji Geliştirme ve Programlama Faaliyetleri Bölge Planı amaç ve önceliklerine bağlı kalınarak, belirlenmiş hedefler doğrultusunda ortaya çıkabilecek konu ve alanlara ilişkin, başta üniversiteler olmak üzere bölgedeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilerek, sosyal yapı, ekonomi, çevre ve benzeri konularda kapsamlı ve detaylandırılmış araştırmalar yapılması ve eylem odaklı stratejiler geliştirilmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi, rekabet analizi, kümelenme, turizm potansiyelinin artırılması, girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesi araştırmaları, bölgede çevre kirliliğinin boyutları, toplum ve ekonomi üzerine etkisi ve 13/27

15 önlenmesine yönelik alınacak tedbirler, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, Ankara nın erişilebilirliğin artırılması ve bir çekim merkezi haline gelmesinde etkili olacak ulaşım ağlarının güçlendirilmesine yönelik araştırmalar ile benzeri çalışmalar yapılması öngörülmektedir. Ayrıca, Bölge Planı sonucunda ortaya çıkan eksiklikler ve ihtiyaçlara göre bölgenin sosyo-ekonomik, çevresel, vb. verilerinin toplandığı bir bölgesel veritabanı oluşturulması planlanmaktadır. Söz konusu araştırma ve fizibilite çalışmalarının Ajans uzmanları tarafından yapılması planlanmakta olup mutlak zorunluluk olması halinde hizmet alımı yoluna gidilecektir. Bölge Planı hazırlandıktan sonra planda yer alan hedef ve stratejiler doğrultusunda,2011 Yılı Çalışma Programı gözden geçirilecek ve Ajansın mali veya teknik destek vereceği alanlar ve başlıklar güncellenecektir. Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetler öngörülmektedir: - Paydaşlar ve yerel kanaat önderleri ile ilgili faaliyet ve programlara ilişkin toplantılar düzenlenmesi ve bunların koordinasyonu, - Program ve faaliyetlerin uygulanabilirliği açısından destek alınabilecek kurum ve kuruluşların belirlenmesi, - Faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli kaynakların belirlenmesi ve bu kaynaklara ilişkin bir veri tabanı hazırlanması, - Geri bildirimler doğrultusunda programlara ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi ve çözümü yolunda DPT ve diğer paydaşlarla görüş alışverişinde bulunulması PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ Ankara Kalkınma Ajansı, TR51 Düzey 2 bölgesinde mevcut kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla bölgede yer alan kamu kesimi özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarına mali ve teknik destek sağlayacaktır. Ankara Kalkınma Ajansı, hazırlıkları devam eden Bölge Planı nın tamamlanıp onaylanmasının ardından 2011 yılı çalışma programında belirtilen öncelikler revize edilecek ve 2011 yılı Teknik ve Mali Destek Programlarının kapsamı, öncelikleri, ve işleyişi ile ilgili hususlara her program için hazırlayacağı başvuru rehberlerinde detaylı bir şekilde yer vererek bölgedeki aktörlerin bilgisine sunacaktır. 14/27

16 2011 yılı çalışma programında yer alan destek tutarları, 5449 sayılı kanunun 19. Maddesinde belirlenen Ajans gelir kalemlerinden 2011 yılı için hesaplanan gelirler ile önceki yıllardan devreden gelirlerin tamamının gerçekleşeceği varsayılarak belirlenmiştir. Ankara Kalkınma Ajansı, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzunda belirtilen usuller dışında, hiçbir kişi, kurum veya kuruluşa destek sağlamayacaktır Mali Destekler Ankara Kalkınma Ajansı, özel işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve bunların birliklerinin, kooperatiflerin ve bunların birlikleri ile diğer gerçek ve tüzel kişilere; a) Bölge planı ve programlarının uygulanmasını sağlayacak, b) Bölge planı ve programlarına uygun olarak, bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunacak, c) Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini ve ortaklığı geliştirecek, d) Bölgenin kaynak ve imkanlarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini artırmaya ve ulusal ve uluslararası düzeyde etki ve etkinliği artırmaya yönelik hazırlanacak, e) Bölgenin iş ve yatırım imkanlarının tanıtımına ve geliştirilmesine katkı sağlayacak, f) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri doğrudan veya dolaylı olarak destekleyecek, g) Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmayı sağlayacak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine ve kaynak teminine katkı sağlayacak, h) Bölgedeki kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesine, hizmet sunumunda niteliklerinin artırılmasına, insan kaynakları ve kurumsal altyapılarının geliştirilmesine yönelik hazırlanacak proje ve faaliyetler ile her türlü strateji ve plan çalışması, araştırma, inceleme ve çalışmalara mali destek sağlayacaktır. 15/27

17 Ankara Kalkınma Ajansı nın sağlayacağı mali destekler; doğrudan finansman desteği, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği olmak üzere üçe ayrılır. Doğrudan finansman desteği proje teklif çağrısı yöntemi, doğrudan faaliyet desteği ve güdümlü proje desteği başlıkları altında uygulanır. Ajans 2011 yılı için güdümlü proje desteği, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği öngörmemektedir Doğrudan Finansman Destekleri Doğrudan finansman desteği program bileşenleri, hazırlıkları devam eden bölge planı öncelikleri ile uyumlu olarak, Ajansın belli proje ve faaliyetlere yapacağı karşılıksız yardımlardır. Doğrudan finansman desteği bileşenleri TR 51 Düzey 2 bölgesinde faaliyet gösteren diğer ilgili kurumlarca uygulanan destek programlarını tamamlayıcı ve destekleyici olması hususlarına dikkat edilerek belirlenecektir. Proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırılan desteklerden oluşan doğrudan finansman destekleri, gerektiği durumlarda doğrudan faaliyet desteği ve güdümlü proje desteği şeklinde de kullandırılabilecektir. A- Proje Teklif Çağrısı Yöntemi Ankara Bölge Planı hazırlama çalışmalarına devam eden Ajans, bölge planının onaylanmasını müteakip planda belirlenecek stratejik öncelikler kapsamında proje teklif çağrısı yöntemi ile vereceği destek programlarının bileşenlerini ve içeriklerini tasarlayarak uygulamaya koyacaktır. Bu kapsamda kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla dezavantajlı gruplar da göz önünde bulundurularak desteklerin turizm arzında faaliyetlerin çeşitlendirilerek hizmet kapasitesinin artırılması gibi katma değer yaratacak ve rekabet edilebilir alanlara odaklanması sağlanarak proje teklif çağrılarına çıkılması hedeflenmektedir. Ankara Kalkınma Ajansı, bölge planında belirlenecek öncelik ve tedbirlere göre revize edilmek üzere, aşağıda yer alan öncelik alanlarına yönelik teklif çağrıları düzenlemeyi planlamaktadır: (a) (b) Ankara nın tarihi, sosyal ve kültürel mekanlarının turist dostu bir niteliğe, çeşitliliğe, kapasiteye ve kaliteye kavuşturulması. Turizm alanında girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi. (c) Etkili tanıtım faaliyetleriyle turizmde markalaşma ve turizmin çeşitlendirilmesi (d) Bilişim ve sağlık teknolojileri alanlarındaki işletme ve kuruluşların ürün ve sistem tasarım (ürün, süreç, organizasyon, pazarlama) kabiliyetlerini geliştirerek yenilikçi ve katma değeri yüksek teknoloji üretmeleri ve/veya kullanmaları, 16/27

18 (e) (f) Bilişim ve sağlık teknolojileri alanlarında yenilikçi uygulamaların, bilgi ve teknoloji birikimlerinin paylaşımını kolaylaştıracak bilgi ve işbirliği platformlarının kurulması ve geliştirilmesi, bölgenin teknoloji merkezi imajının güçlendirilmesi Bilişim ve sağlık teknolojileri alanlarında yenilikçi ve bilgi yoğun ürünlerin ticarileştirilmesine, proje ve endüstriyel tasarımların geliştirilmesine, faydalı model ve patent teminine yönelik uygulamalar, Ankara Kalkınma Ajansı, bölge planı ve çalışma programı öncelikleri kapsamında detaylı proje hazırlık süreci gerektiren alanlara yönelik olarak aşamalı proje teklif çağrısı yöntemi uygulayabilir. Bu yöntemle ilgili gerekli tüm düzenlemeler başvuru rehberlerinde yer alacak ve potansiyel yararlanıcıların bilgisine sunulacaktır. Bölge planının onaylanmasının ardından her bir proje teklif çağrısı kapsamında sağlanacak azami ve asgari destek miktarları, teklif çağrısının kendine özgü şartlarına, konuların niteliği ile mevzuat tarafından getirilmiş toplam bütçe sınırlamalarına dikkat edilerek belirlenecektir. Bu kapsamda Başvuru rehberlerinin hazırlanması, teklif çağrısının ilanı ile ilgili hazırlıkların yürütülmesi, bilgilendirme toplantıları ve eğitimler ile ilgili hazırlıkların gerçekleştirilmesi ve bağımsız değerlendirici havuzunun oluşturulması faaliyetleri programlama döneminde gerçekleştirilecektir. Teklif çağrısının amaç ve öncelik alanları, teklif çağrısı kapsamındaki diğer hususlara temel teşkil edecek olması sebebiyle, bölge planı ve programlarında belirlenen amaç ve stratejiler ışığında belirlenecektir. Proje teklif çağrısı faaliyetleri uygulamaya konulmadan önce ilgili teklif çağrısının amaçları ve önceliklerini, performans göstergelerini, uygunluk kriterlerini (başvuru yapabilecek gerçek ve tüzel kişiler, desteklenebilecek proje türleri ve karşılanabilecek uygun maliyetler), değerlendirme kriterlerini, başvuru ve yararlanma şekil ve şartlarını, eş finansman yükümlülüklerini, standart başvuru belgelerini ve sözleşme şartlarını içeren ve başvuru sürecinde potansiyel başvuru sahiplerine yol gösterecek temel belge olan başvuru rehberleri hazırlanacak ve muhtemel başvuru sahiplerine ulaştırılacaktır. Ajans, başvuru rehberlerinin DPT tarafından onaylanmasının ardından, teklif çağrısına ilişkin bilgilerin kamuoyuna duyurulması için gerekli hazırlıkları tamamlayacaktır. Teklif çağrısının hedef bölgedeki tüm potansiyel başvuru sahiplerine aynı anda, eşit derecede ulaştırılmasına ilişkin en etkili duyuru yöntem ve araçlar belirlenecektir. Bu amaçla Ajans, teklif çağrısının kamuoyuna ilanı ve tanıtımına yönelik olarak bir iletişim planı geliştirecektir. 17/27

19 Hazırlanacak ilanlar ve tanıtım faaliyetleri uygun iletişim araçları kullanılarak kamuoyunun adil, süratli ve etkin bir şekilde bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. Proje teklif çağrılarının ilan edilmesinin akabinde, potansiyel başvuru sahiplerine yönelik, proje tekliflerinin hazırlanması ve başvuru usul ve esasları konularında bilgilendirme toplantıları düzenlenecek ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri bu toplantılara davet edilecektir. Proje teklif çağrısı sürecinde Ajansın internet sitesinde sıkça sorulan sorular sayfası oluşturulacak ve Ajans irtibat adreslerine ilgili teklif çağrısı kapsamında gelen sorular toplu olarak cevaplanmak suretiyle bu sayfada yayımlanacaktır. Bilgilendirme toplantılarını müteakip, teklif çağrısının ilanından itibaren en geç on beş gün içinde proje hazırlama eğitimleri başlatılacaktır. Eğitimler, programın gerekleri doğrultusunda Ajans uzmanları tarafından ya da teknik zorunluluk ve kapasite bakımından gereklilik hasıl olması durumunda süreci destekleyecek şekilde hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecektir. Söz konusu eğitimler her bir teklif çağrısının öncelikleri, kapsamı ve işleyişine göre ayrı ayrı gerçekleştirilecektir. Etkili olabilecek durumlarda eğitimlerin online ortamda verilmesi de öngörülmektedir. Ajans yapacağı bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinde bölgede diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği kanalları oluşturulmasına özen gösterecek ve bölgedeki diğer destek faaliyetleri ile ilgili yeterli ve güncel bilgilerin bölge halkına etkin bir şekilde ulaştırılması hususunda çaba sarf edecektir. Teklif çağrısı döneminde alınan proje tekliflerini, Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde, Destek Yönetimi Kılavuzunda ve ilgili başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre mali, idari ve teknik açılardan değerlendirmek üzere alanlarında en az beş yıllık tecrübeye sahip, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış ve almayacak olan kişilerden oluşan bir bağımsız değerlendirici havuzu oluşturulacaktır. Proje teklifleri bu havuzdan seçilen bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilecektir. Söz konusu bağımsız değerlendirici havuzu oluşturulmasına ilişkin olarak hazırlanacak ilanlar Ajansın internet sitesinde yayımlanacak, gerekirse kitle iletişim araçları vasıtasıyla kamu oyuna duyurulacaktır. Bağımsız değerlendirici ilanı, bu ilan kapsamında alınan başvurular, bağımsız değerlendiricilerin seçimi ve bunlara ilişkin eğitim faaliyetleri Proje Yönetim Birimi tarafından yürütülecektir. Ajansta, bağımsız değerlendiricilerin ilgili yönetmelikte belirtildiği üzere sağlıklı bir ortamda çalışmalarını teminen fiziki mekanlar oluşturulacaktır. Bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirmesi tamamlanan projeler üzerinde gerekli kontrolleri yapmak, görüş bildirmek, raporlamak ve mali desteğe uygun görülen projelerin listesini önermek amacıyla bir değerlendirme komitesi oluşturulacaktır yılına ilişkin değerlendirme komitesi üyeliği için adaylar genel sekreterlik tarafından ilgili kurumlara 18/27

20 gönderilen görevlendirme talepleri ile tespit edilecek, ve bağımsız değerlendiricilerin seçim yöntemi ile belirleneceklerdir. Proje değerlendirmeleri tarafsızlık ve gizlilik ilkesine riayet edilerek yürütülecek, değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında görev alan Ajans uzmanları, bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi üyelerine Tarafsızlık ve Gizlilik Beyannamesi imzalatılacaktır. Proje tekliflerinin başvuru rehberinde bildirilecek idari kontrol ve uygunluk şartlarını haiz olup olmadıkları ön inceleme ile kontrol edilecek ve ön inceleme raporları hazırlanacaktır. Ön inceleme sonucunda uygun bulunan başvurular, oluşturulacak bağımsız değerlendirici havuzunda bulunan ve Ajans tarafından uygun görülen bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilecektir. Bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilen proje teklifleri değerlendirme komitesi tarafından incelenecektir. Değerlendirme komitesi, ilgili mevzuatta belirtilen hususlar dikkate alınarak Ajans tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde incelemelerini yürütecek, teklifler üzerinde tavsiyelerde bulunarak değerlendirme raporunu Yönetim Kuruluna sunmak üzere Genel Sekreterliğe iletecektir. Genel Sekreter kendi değerlendirmelerinin ardından görüşünü ekleyerek teklif listesini Yönetim Kuruluna sunacak, kurul tarafından onaylanan projeler Ajansın internet sitesinde yayınlanacak, projesi reddedilen kurum ve kuruluşlar gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bilgilendirilecektir. Kabul edilen projelerin sahipleri ile sözleşme imzalanacak ve hibe ödemeleri ilgili mevzuat hükmünce gerçekleştirilecektir. Yönetim Kuruluna sunulan başarılı proje listesi ile bu listeden Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan projelerin isimleri ve bunlara ilişkin Yönetim Kurulu toplantı tutanakları, toplantı tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde DPT ye gönderilecektir. B- Doğrudan Faaliyet Desteği Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirme amaçlı iş ve teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması için yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılması ve gerçekleştirilmesi ile büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlere doğrudan mali destek verebilmek için 19/27

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir.

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir. Kalkınma Ajansı Nedir? Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU Ocak Haziran 2013 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... iii ŞEKİLLER... iii YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı