2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti"

Transkript

1 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ GİRİŞ YILI ÖNCELİKLERİ YILI FAALİYETLERİ Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri Yönetim ve Kalkınma Kurulu Faaliyetleri İnsan Kaynakları Mali Yönetim Yeterliliğinin Alınması İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri İletişim Görünürlük İşbirliği Bölge Planı Eksenli İletişim Uygulamaları PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON FAALİYETLERİ Bölge Planı Oluşturma Faaliyetleri Araştırma, Strateji Geliştirme ve Programlama Faaliyetleri Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri Teknik Destekler Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri İç ve dış denetim faaliyetleri Ajans desteklerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi GELECEK İKİ YIL İÇİN ÖNGÖRÜLER EKLER Faaliyet Takvimi Organizasyon Şeması /27

3 SUNUŞ Ankara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti, Ajansın 2011 yılı tahmini bütçesi dikkate alınarak proje ve faaliyetlerin öncelik sıraları, hedefleri, etkileri, süresi ve sonuçlarının ulusal ve bölgesel plan ve programlarla uyumlu, bölgesel ve yerel kalkınmaya yönelik diğer plan, proje ve faaliyetlerle tutarlı bir şekilde hazırlanarak Devlet Planlama Teşkilatına sunulan 2011 Yılı Çalışma Programının özetidir. Bu doküman, 2011 yılına ilişkin gösterge niteliğinde stratejileri içermektedir. Çalışma Programı hazırlanırken 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un ve Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin ilgili maddeleri ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı nın belirlediği esaslar referans alınmıştır. Tarafsızlık, ölçülebilirlik, yenilikçilik, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ışığında hazırlanan Ankara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programı nda yer alan faaliyetler; ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini mümkün kılacak kurumsal bir yapının tesis edilmesine yönelik faaliyetler, kurumsal çerçeve dışında kalan paydaşlara yönelik tanıtım, farkındalık yaratma, koordinasyon ve iletişimin tesis edilmesine ilişkin faaliyetler ile gerçekçi, akılcı, katılımcı ve uygulanabilir bir bölge planının oluşturulması ve akabinde yapılacak mali destekler ve bunların izlenmesi şeklinde özetlenebilir. 2/27

4 1.GİRİŞ Ankara Kalkınma Ajansı tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3 üncü maddesine dayanılarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının (DPT) koordinasyonunda, tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TR51 Düzey 2 bölgesinde kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur yılı Temmuz ayında Genel Sekreterin atanması ile faaliyete geçen Ankara Kalkınma Ajansı, Ağustos ayında iç denetçi, uzman ve destek personeli alım sürecini başlatmıştır. Yüksek sayıda başvuru alınan bu süreç sonunda Ekim ayı itibarıyla mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz 1 iç denetçi, 28 uzman ve 6 destek personeli alımı yapılmış, 5449 sayılı Kanunun 18. maddesi, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 17, 22 ve 23. maddeleri ile Yüksek Planlama Kurulu Kararı ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda personelin özlük hakları belirlenerek sözleşme imzalanmıştır. Organizasyon yapısı; Ajansın örgütlenme biçimini, bu kurumda çalışan personelin konumlarını, yatay ve dikey ilişkilerini, iş tanımlarını, yetki ve sorumluluklarını, yedekleme ve kariyer planlamasını açıkça gösterecek şekilde oluşturulmuş, böylece yetki karmaşası, çatışmalar gibi başarıyı engelleyen durumların aşılması hedeflenmiştir. Ajans bünyesinde İş Geliştirme ve Strateji, Program Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme, Kurumsal İletişim ve Destek Hizmetleri adı altında çalışma birimlerinin oluşturulmasını müteakip işbölümü yapılmış ve personelin birimlerde görevlendirilmeleri sağlanmıştır. Ayrıca organizasyon yapısında yer alan birimlerin alt çalışma grupları oluşturularak görev tanımları ile Ajansın faaliyetlerine yönelik iş akışları belirlenmiştir. Ajans Yönetim Kurulu 2010 yılında yaptığı toplantılarda Genel Sekreter ataması için uygun ismin DPT Müsteşarlığı na teklif edilmesi, Ajansın insan kaynakları dokümanının kabul edilerek personel ilanına çıkılması, Ajans ismi ve kısaltmasının belirlenip DPT'ye sunulması, 2010 yılı çalışma programı ve bütçesi ile harcama programının görüşülerek kabul edilmesi, Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programına çıkılması için gerekli çalışmaların yürütülmesi, çalışma birimlerinin oluşturulması, birim koordinatörlüklerine vekaleten atama yapılması, Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı çerçevesinde sunulan faaliyet tekliflerinin kabul edilmesi kararları alınmıştır. Ajansın danışma kurulu niteliğindeki Kalkınma Kurulu 2010 yılı içerisinde iki defa toplanmıştır. Bu toplantıların sonuncusunda "Ekonomik Yapı", "Sosyal Yapı", "Fiziki Yapı" ve "Kültür Turizm ve Çevre" olmak üzere dört genel ihtisas komisyonu oluşturularak bu komisyonlarda yer alan Kalkınma Kurulu üyelerinin dağılımları belirlenmiştir. Bu sayede 3/27

5 Kalkınma Kurulu nun potansiyelinden maksimum fayda sağlanması öngörülmekte, önemli, hassas ve belirsiz konularda etkili kararların alınabileceği katılımcı bir ortam oluşturulması planlanmaktadır yılında Ajansın temel faaliyetlerinden olan bölge planının hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. Bölge planının, ulusal kalkınma planlarının hedef ve stratejileri çerçevesinde bölgesel gelişmenin sağlanması, bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgenin rekabet gücünün ve istihdamın artırılması, özellikle az gelişmiş yörelerde yaşayan nüfusun yaşam kalitesinin yükseltilmesi, Ankara'ya yönelik göç eğilimlerinin istikrarlı bir yönelime kavuşturulması ve plansız kentleşme nedeniyle oluşan sorunların çözüme ulaştırılması amacıyla bölgenin özellikleri, farklılıkları, gelişmişlik düzeyleri ve temel sorunları ile potansiyelinin belirlenmesine yönelik olarak hazırlanması amaçlanmış ve bölgedeki paydaşların etkili bir şekilde karar sürecine katılmaları hedeflenmiştir. Ayrıca 2010 yılı içinde bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınması ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının desteklenmesi ile Ajansın kamuoyu nezdinde görünürlüğüne katkı sağlaması açısından Doğrudan Faaliyet Desteği programı düzenlenmiş ve proje başına en az TL, en çok TL olmak üzere toplam TL kaynak ayrılmıştır. Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 2010 yılının son günlerinde duyurulmuş ve Ankaralılardan yoğun ilgi görmüştür. Kısa başvuru süresine rağmen 130 proje teklifi alınan programda yapılan değerlendirmeler sonucunda, kısıtlı bütçeye rağmen 17 projenin desteklenmesi sağlanmıştır. Beklenenin üzerinde başvuru alan DFD 2010 programında alınan başvurular mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş ve başarılı bulunan proje sahipleri ile sözleşme imzalanmıştır. DFD 2010 programı özellikle bölgedeki üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından yoğun ilgi görmüştür yılında iç denetim sisteminin oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır. İç denetçi tarafından hazırlanan üç yıllık denetim planı ve yıllık denetim programı, risk değerlendirmelerine dayalı olarak Genel Sekreterin görüş ve önerileri de dikkate alınarak maliyet etkinliğini gözetecek şekilde oluşturulmuştur. Bunun yanında Ajansın faaliyet, karar ve işlemlerinin mevzuata, programlara, kurumsal amaç ve hedeflere uygunluğunun incelenmesini teminen dış denetim hizmet alımı ihalesi bu yıl içerisinde yapılarak, mevzuatta yer aldığı şekliyle dış denetim sürecinin hazırlıklarına başlanmıştır. Ajansımızın 2010 yılı içerisindeki gelirlerin gerçekleşmesi tahmini gelir bütçesinin % 42 seviyesinde olmuş ancak giderler tahmini bütçenin % 2'si oranında gerçekleşmiştir yılı DFD programı kapsamında başvuruları alınıp sözleşmeleri yapılan programın ödemeleri 2011 yılında da devam etmiştir. 4/27

6 YILI ÖNCELİKLERİ Ankara Kalkınma Ajansının 2011 yılına ilişkin kurumsal öncelikleri; - Ajansın kurumsal altyapısının yeterli olgunluğa eriştirilmesi, - Ajansın bölgede kabulünün ve bilinirliğinin sağlanması amacıyla doğru, etkin ve yeterli tanıtımının yapılması, - Sürdürülebilir, dengeli, insan odaklı, esnek, rekabetçi, katılımcı ve uygulanabilir bir bölge planının hazırlanması, - Oluşturulan bölge planının gerçekleştirilmesi amacıyla proje ve faaliyet destek programlarının düzenlenmesi, - Plan sonrası dönemde plana dayalı tüm faaliyetlerin izlenmesi olacaktır. Bu çerçevede, 2011 yılının ilk yarısında bitirilmesi planlanan bölge planının aşağıdaki öncelikleri içermesi beklenmektedir: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Bilişim, savunma sanayii ve havacılık, sağlık teknolojileri, mobilya, makine ve teçhizat imalatı gibi bölgenin rekabetçilik kapasitesini artıracak sektörlerde Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin geliştirilmesi, Eğitim kurumları ile işletmeler arasındaki işbirliğinin artırılarak aktif işgücü piyasasının yüksek katma değer üretecek ve girişimcilik kapasitesini artıracak şekilde geliştirilmesi, Bölgenin lojistik üs haline gelmesi için gerekli faaliyetlerin desteklenmesi Sektörler arası işbirliği ağlarının geliştirilmesi ve kümelenme bilincinin yaygınlaştırılması, Sosyal altyapının iyileştirilerek bölgedeki dezavantajlı grupların iktisadi ve sosyal yaşama katılımlarının artırılması, Doğal kaynakların, tarihi ve kültürel mirasın koruma-kullanma dengesi gözetilerek turizm arzında hizmet ve faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve hizmet kapasitesinin artırılması Ajans, 2011 yılı faaliyetlerini bölge planının tamamlanmasının ardından revize edeceği bu plan önceliklerine göre gerçekleştirecektir. 5/27

7 YILI FAALİYETLERİ 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ Ankara Kalkınma Ajansı nın Kanun da belirtilen amaçlara ulaşması önemli ölçüde, kurumsal altyapısının amaca uygun bir şekilde geliştirilmesine bağlı olacaktır yılında oluşmaya başlayan kurumsal yapımızın geliştirilmesine en üst seviyede hassasiyet gösterilecektir. Bu çerçevede, istihdam edilen personelden azami fayda temin edilebilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlanarak, personelin eğitimine yönelik faaliyetler organize edilecek, taşınır ve taşınmaz mal ve hizmet temini ile Ajansımızın hizmet altyapısının güçlendirilmesi sağlanacak, tanıtım faaliyetleri ile Ajansımızın görünürlüğü ve bilinirliği artırılacaktır. Bu bağlamda bir taraftan kurumsal kapasite geliştirilirken, öte yandan personelin kişisel gelişimine yönelik faaliyetler yürütülecektir Yönetim ve Kalkınma Kurulu Faaliyetleri Gerek ülkemizdeki gerekse uluslararası alandaki iyi uygulamalar, tecrübe ve birikimler dikkate alınmak suretiyle, Ajansın Yönetim ve Kalkınma Kurulunda yer alan üyelerin bilgi, tecrübe ve etkileşimlerini artırmaya yönelik yurtiçi ve yurtdışı ziyaretler düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda yurtiçi ziyaretler, ilk kurulan İzmir ve Çukurova Kalkınma Ajansları başta olmak üzere örnek uygulamalarla öne çıkan kalkınma ajanslarına, yer aldıkları bölgede düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklerin tarihleri de dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Yurtdışı ziyaretlerin ise başarılı ajans deneyimi olan ve geleneksel endüstrilerini başarılı bir şekilde yüksek katma değer yaratan endüstrilere dönüştürmüş Almanya, İspanya, Hollanda, Norveç ve İsveç gibi ülkeler ile Ar-Ge, teknoloji tasarım ve inovasyon merkezleri konularında örnek uygulamalarıyla öne çıkan Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, ve Endonezya ya gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Söz konusu ülkelerdeki ziyaret edilecek kurumlar bölgedeki kalkınma faaliyetlerinin hukuki, idari ve uygulama süreçlerinde yer alan eğitim kurumları, kalkınma ajansları, şehir meclisleri ve sosyal ortaklar gibi aktörler olacaktır. Yurtdışı ziyaretlerin 2011 yılı Ağustos ayı itibarıyla başlaması öngörülmektedir. Ajansın tüm yurtdışı faaliyetlerinde olacağı gibi, Yönetim ve Kalkınma Kurullarına yönelik organize edilecek yurtdışı ziyaretlerde bölge planının stratejik hedef ve öncelikleri ile ilişkili konularla bölge veya şehir düzeyinde iyi uygulamaların yerinde görülmesi ve deneyim aktarımı amacı gözetilecektir. Yönetim ve Kalkınma kurullarına yönelik faaliyetlerin, bu kurullarda görev alan kişilerde ortak çalışma kültürü ve anlayışının geliştirilmesi, bilgi paylaşımının sağlanması, sahiplenmenin artırılması, çalışma ortamı ve çevreye uyumun geliştirilmesi, 6/27

8 proaktif bir şekilde Ajansın amacına uygun kararlar alınması ve bu kararların etkin ve hızlı bir şekilde uygulamaya konulması çerçevesinde yürütülmesi hedeflenmektedir yılında temel öncelikler çerçevesinde bölge planı ve daha sonraki ajans faaliyetlerinin yürütülmesine istinaden paydaş yönetim stratejisinin oluşturulması ve bu kapsamda oluşturulan kalkınma kurulu ihtisas komisyonlarının düzenli aralıklarla toplanmaları ve gerekli raporlamaların yapılması planlanmaktadır. Bunların dışında, Ajansın doğru bir şekilde algılanması, misyonuna uygun bir izlenim ve etki yaratabilmesi amacıyla, Ajansın karar ve icra faaliyetleri sırasında kabul edeceği, ağırlayacağı, görüşeceği kurum, kuruluş ve kişi temsilcilerine yönelik teamüllere uygun bir temsilin sağlanması amacıyla mal ve hizmet alımları faaliyetleri de yürütülecektir İnsan Kaynakları Ajansın ilgili mevzuat gereğince belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşabilecek, gelişen küresel, ulusal ve yerel rekabet koşullarına ayak uydurma yeteneğine sahip bir yapıya kavuşmasını teminen, çabuk karar alıp uygulayabilen, esnek ve dinamik bir kurumsal örgütlenmeyi sağlamak üzere insan kaynakları politikası oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu onayıyla yürürlüğe giren bu dokümanın temel amaçları; a. konusunda uzman, öğrenmeye ve gelişime açık, Ankara için özveriyle çalışacak yüksek nitelikli ve takım oyuncusu olabilecek kişileri istihdam etmek; b. mevcut Ajans personelinin insan ve sürekli gelişim odaklı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlayacak insan kaynakları uygulamalarını yürütmek, c. bu vizyon doğrultusunda eğitim programları düzenlemek, d. her aşamada ve düzeyde Ajans personelinin gelişimini ön planda tutmak, e. sürekli olarak insana yatırım yapmak; f. topluma, doğaya ve çevreye karşı sorumlu, etik değerlere uygun davranmaktır Personel Yönetimi Ajansın insan kaynakları yönetimi, hazırlanan insan kaynakları politikası çerçevesinde gerçekleştirilecektir yılında personelin ücret ve gerekli hallerde ihbar, kıdem vb. yasal tazminat ödemeleri ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacaktır Personel Eğitimi Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 5, 6 ve 19. maddeleri çerçevesinde Ajans personelinin gelişimine yönelik eğitim programları uygulanacaktır. Bu kapsamda Ajansın faaliyet konusuna giren alanlarda personel başına en az 10 gün hizmet içi eğitim 7/27

9 planlanmıştır. Öncelikle 2010 yılında Yönetim Kurulunca onaylanan İnsan Kaynakları Politikası ve hizmet içi eğitim programı öncelikleri doğrultusunda eğitim ihtiyaçları analizi yapılacaktır. Bu çalışmayla eğitim konuları belirlenecek, personelin uzmanlık alanlarındaki mesleki becerilerini geliştirmek üzere, başta üniversiteler olmak üzere bölgedeki kurum ve kuruluşlarla eğitim alanında işbirliğine gidilecektir. Personelin becerilerini geliştirmek ve teknik kapasitesini artırmak amacıyla gerektiğinde hizmet alımı yapılacaktır. Gerek kurum içinden ve gerekse kurum dışından eğiticiler tarafından verilecek eğitimlerle Ajans personelinin çalışma alanında uzmanlaşması ve takım çalışmasına uyum sağlamaları hedeflenmiştir yılında başlatılan ve oldukça faydalı olduğu düşünülen Ajans bünyesinde Ajans uzmanlarınca her hafta yapılan sunumlara 2011 yılında da devam edilecektir. Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek olan ve Ajansımızın görev ve faaliyet alanına giren eğitim programı, çalıştay, konferans, seminer ve benzeri türden faaliyetlere ilgili birimlerden personelimizin katılımı sağlanacaktır Mali Yönetim Yeterliliğinin Alınması Ajans, mali yönetim yeterliği tespit edilirken Yeterlik Komisyonunca esas alınacak kurumsal kapasite ve organizasyonel yapı, veri akış ve raporlama sistemi, iç kontrol ve risk değerlendirmesi yapabilme kapasitesi, sözleşme yapabilme ve ödeme süreçleri, bilgi teknolojileri kullanımı ile muhasebe ve izleme-değerlendirme sisteminin etkin kullanımı kriterlerini tamamlayarak mali yönetim yeterliliğini alabilmek amacıyla 2011 yılı itibariyle çalışmalara başlayacaktır. Bu çalışmalar, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun" başta olmak üzere, Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve diğer ikincil mevzuatta belirlenen Ajans görevlerinin etkin şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere yapılacak planlamalar ve alınacak önlemlerden oluşacaktır. Genel Sekreterinin atanarak Ajansın faaliyetlere başladığı tarihten itibaren kurumsallaşmayı sağlama amaçlı organizasyon yapısının oluşturulması, görev tanımlarının ve iş akışlarının belirlenmesi, çalışma esaslarını belirleyen yönergelerin hazırlanması gibi çalışmalarla başlayan mali yeterliğin alınmasına yönelik faaliyetlerin, özellikle Ajansın hizmet binasına taşınmasının ardından hızlandırılması ve 2011 yılı 3. ve 4. çeyreğinde kurumsal yapılanma, rol ve sorumluluklar, planlama ve programlama, iş süreçleri ve kontrol faaliyetleri, raporlama, izleme ve denetim konularında mali yeterlik şartlarının tesis edilmesi öngörülmektedir. 8/27

10 3.2. İLETİŞİM VE TANITIM FAALİYETLERİ Ankara Kalkınma Ajansı, gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında farkındalığı artırmak ve kamuoyunu bilgilendirmek için çeşitli iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunacaktır. Bu faaliyetler iletişim, görünürlük, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurulması ve bu ilişkilerin yönetilmesi ile bölge planı çerçevesinde konu ile ilgili oluşan öncelik alanlarında gerçekleştirilecek etkinlikler olarak dört ana kategoride toplanmaktadır İletişim Ajans faaliyetlerinin tanınması ve görünürlüğünün artırılması için kapsamlı, esnek, dinamik, etkin ve kurumsal bir yapıyla desteklenen, gerekli mali kaynaklara sahip ve tüm aktörlerin katılımına açık bir iletişim stratejisinin planlama çalışmalarına başlanmıştır yılı içerisindeki tanıtıma yönelik yapılacak faaliyetler bu plan çerçevesinde yapılacaktır. İletişim stratejisinin altında, bölge planı ve kentin önceliklerine göre farklılaştırılmış alt iletişim stratejileri ayrıca oluşturulacaktır. İletişim stratejisi çerçevesinde yazılı, sesli ve görsel basın araçları ile sosyal medya olanakları Ajansın Ankaralılarla iletişimini sağlamak amacıyla etkin bir biçimde kullanılacaktır. Bu çerçevede billboard ve yazılı basında ilan verilebilecek, görsel ve sesli medyada yer alarak paydaşların Ajansı tanımaları sağlanabilecektir. Sosyal medya uygulamalarının, geliştirilmekte olan internet sitesi çerçevesinde ele alınarak Ajansın hedef kitleleri ile iletişim sağlaması amaçlanmaktadır. Ajansın araştırma raporları, faaliyet sonuçları, ar-ge çalışmaları gibi yayınlarının basılıp ilgili kitlelere dağıtımı sağlanacak, ayrıca Ajansı hedef kitlelerine ulaştırmak amacıyla süreli yayınlar hazırlanacaktır. Ajansın iletişim araçları tercih edilirken, yeni medya uygulamaları göz önünde bulundurulacak, daha az maliyetle daha etkin tanıtım vadeden viral iletişim uygulamalarından istifade edilecektir Görünürlük Tüm paydaşların Ajansın faaliyetleri konusundaki farkındalığını artırmak için Ajansın tanıtımına yönelik saha ziyaretlerinde bulunulacak ve bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Bu kapsamda ulusal ve özellikle yerel basın ve yayın organlarından azami derecede yararlanılmasına özen gösterilecek ve bilgilendirme toplantılarında özellikle yer almaları temin edilecektir. Ayrıca, Ankara merkezde ve çevre ilçelerde Ajansı ve faaliyetlerini tanıtıcı bilgilendirme toplantıları organize edilecektir. Valilik, Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odaları, STK lar ve önde gelen özel sektör temsilcileri gibi yerlerde dağıtımı yapılmak üzere broşür, dosya, ajanda ve benzeri görsel ve promosyon amaçlı malzemeler hazırlanacak, 9/27

11 böylece Ankara Kalkınma Ajansı'nın faaliyet alanları ve görevleri hakkında paydaşların bilgilenmesi sağlanacaktır. Öte yandan, diğer kuruluşlarca bölgenin sorunları ve kalkınmasıyla ilgili düzenlenen toplantılara katılım sağlanıp mümkün olan durumlarda tanıtım etkinlikleri gerçekleştirilecek ve gerekli hallerde bu toplantılara katkı sağlanacaktır. Yerel televizyon kanallarında Ajansın tanıtımına yönelik tanıtıcı filmlerin yayınlanması, aylık bülten yayınlanması, il ve ilçelerde tanıtım organizasyonları tertiplenmesi, Ankara'nın tanıtımına yönelik tanıtım filmi, katalog ve broşür hazırlığı, kısa film ve fotoğraf yarışmaları, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım araçları ve durakları ile sinema salonlarında ilan ve reklam gösterimi, tanıtım stantları kurulması, bölgede düzenlenen sanatsal festivallerde görünürlüğü sağlamaya yönelik çalışmalar, üniversitelerde etkinlikler düzenleme, şenlikler ile kariyer günlerinde stant açma ve öğrenci kulüplerinin çalışmalarına katılma gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir İşbirliği Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurulması ve yönetilmesi Ajansın kurumsal kapasitesinin gelişimi açısından kritik önem taşımaktadır. Bu çerçevede, bölgede başta DPT olmak üzere bölgenin sosyo-ekonomik gelişmesine etki etme potansiyeli bulunan her türlü kurum ve kuruluşlarla yakın ilişkiler tesis edilecek, bilgi paylaşımı için uygun zemin oluşturulması sağlanacaktır. Bu kurumların sağladığı eğitim, seminer, konferans, çalıştay gibi faaliyetlere personelin katılımı sağlanacak, ayrıca Ajansımızın faaliyetlerine ilgili kurumların katılımını sağlamaya yönelik tedbirler alınacaktır. KOSGEB, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, TÜBİTAK, TUİK, ve Kalkınma Bankası ile ajansın uygulayacağı teknik destek faaliyetlerine verilecek destekler başta olmak üzere bölge kalkınmasına süratle etki edecek alanlarda işbirliği yolları aranacaktır. Söz konusu kurumlarla yapılması planlanan işbirliği kapsamında karşılıklı irtibat kişileri belirlenerek yazışmalar başlatılacaktır. Oluşturulacak komitelerle işbirliğine gidilecek alanlar tespit edilip gerekli protokoller hazırlanacaktır. Ankara nın ulaşım, turizm, tarım gibi alanlarda yakın ilişki içerisinde bulunulması gereken çevre bölgelerin kalkınma ajansları ile ilişki tesisi ve ortak çalışma alanları oluşturulmasının yolları aranacak, özellikle turizmde bölgenin bir bütün olarak sunulması üzerinde çalışma zemini oluşturulacaktır. Ankara da yer alan büyükelçilikler ve ticaret ataşelikleri ile yerel sivil toplum ve kurumsal yapıların buluşturulması, Ankara da yatırım yapabilecek, destek verebilecek yurtdışı finansman kaynakları ile görüşmelerin yürütülmesi ve kalkınma alanında faaliyet 10/27

12 gösteren yurtdışı örgütler ile Ankara da geliştirilecek kapasite konusunda işbirliği faaliyetleri yürütülecektir. Bölgesel girişim ve risk sermayesi konusunda çalıştaylar düzenlenmesi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojileri alanında proje pazarı gerçekleştirilmesi ve DTM İhracatı Geliştirme Merkezi ile koordineli olarak uluslararası pazarlara açılmaya yönelik eğitim ve ortak çalışma platformları tesis edilmesi, Ajansımızın gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetlerdir Bölge Planı Eksenli İletişim Uygulamaları Belirlenen öncelik alanlarında gerçekleştirilecek etkinliklerle, planın tanıtımı, benimsenmesi ve gerçekleştirilmesi amaçlanacaktır. Planın Ankara nın kalkınmasında oynayacağı önemli rolü güçlendirmek amacıyla belirlenen öncelik alanlarında üniversitelerle işbirliği fırsatları aranacak, kentin beşeri kaynaklarının ve kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi gibi başlıklarda tedbirler alınarak gelişim sağlanmasının yolları aranacaktır PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON FAALİYETLERİ Bölge Planı Oluşturma Faaliyetleri Gerçekçi, şeffaf, akılcı, yenilikçi, katılımcı, rekabet gücünün ve istihdamın artırılmasını hedefleyen, beşeri gelişme ve sosyal dayanışma eksenli, insan odaklı, stratejik ve sürdürülebilir bir bölge planı, diğer tüm faaliyetlere temel ve kılavuz teşkil edeceğinden üzerinde önemle durulması ve Ajansın kurumsal kapasitesini yansıtacak bir ürün olacağından titizlikle hazırlanması öngörülmektedir yılında olduğu gibi, bölge planı oluşturulması ile ilgili faaliyetler Ajansın 2011 yılı içinde de yapacağı en önemli çalışmaların başında yer alacaktır. Bölge planı ortak bir gelecek için ortak aklı temsil ettiğinden, TR 51 Düzey 2 bölgesindeki insanların, kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörün, sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin, kısacası kalkınma sürecinde söz sahibi olan tüm paydaşların ürünü olması öngörülmektedir. Katılımcı planlama, yerel aktörlerin planlama faaliyetlerine katılmalarını; bilgilerini, taleplerini ve yeni kalkınma fikirlerini ortaya koymalarını; birbirleriyle etkileşim içinde bölgenin gelecek tasavvurunu ortaya çıkarmalarını ve bölge kaynaklarının kullanılması konusunda müşterek karar üretmelerini kolaylaştıracak yöntemleri ortaya koymayı gerektirir. Ankara Bölge Planı hazırlık kapsamında 2011 yılında, bölge planı hazırlık çalışmaları, bölge planı ile ilgili yapılacak detaylı çalışmalar ve sonuçların değerlendirilmesi ve izlenmesi çalışmalarının gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, plan, basılı olarak ve CD ortamında çoğaltılarak bölgedeki ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılacaktır. Planın yönetici 11/27

13 özeti ve özetin İngilizce çevirisi hazırlanacak ve çoğaltılacaktır. Ulusal ve uluslararası toplantılarda da planı tanıtmaya yönelik sunumlar hazırlanacaktır. Bölge Planı hazırlık çabalarının durum analizi, paydaş yönetimi, strateji geliştirme ve planın raporlanması aşamalarından oluşması öngörülmektedir. a) Durum analizi, bölge planının tarif edeceği bölge vizyonu ve kalkınma hedefleri için çıkılacak yolun başlangıcını temsil edecek, vizyonla yanıtlanacak "nerede olmak istiyoruz?" sorusundan önce, "şu an neredeyiz?" sorusunun cevabını verecektir. Bu bağlamda, bilimsel, niceliksel ve niteliksel yöntemler kullanarak, güncel ve güvenilir verileri ilişkisellik ve nedensellik içinde değerlendirmek ve bölgeyi tüm boyutlarıyla anlamak öngörülmektedir. Durum analizi çalışmalarının,veri toplanması ve analizi, durum analiz taslak raporu ve ardından da final raporunun hazırlanması basamaklarını içermesi öngörülmektedir. Analiz sürecinde, ulusal ve uluslararası çeşitli veri tabanları, ulusal kalkınma plan ve programları, bölgesel kurum ve kuruluşların stratejik planları, Avrupa Birliği bölgesel politikalarına dair stratejik çalışmalar, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası örgütlerin çevre, sağlık, eğitim vb. alanlarda hazırladıkları raporlar ve üniversite ve sivil toplum örgütlerinin bilimsel çalışmalarının incelenmesi öngörülmektedir. b) Durum Analizi çalışmalarına paralel olarak, Bölge Planı'yla üst ve alt ölçekte ilişkili olacak diğer planların da incelenmesi öngörülmektedir. Üst ölçekte, bölge planına rehberlik edecek Dokuzuncu Ulusal Kalkınma Planı ve Programları, alt ölçekte ise Bölge Planı nın bağlayıcı olacağı stratejik planlar, nazım imar planları ve varsa ilçe belediyelerinin planları incelenecektir. Bunun yanında, detaylı bir planlama ve yerel yönetimler mevzuatı taraması yapılacak, KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı, Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu, Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, Ankara İl Kuruluş Brifingleri, Ankara İli Stratejik Planı, Ankara İl Çevre Durum Raporları ve daha birçok ulusal ve uluslararası belge, incelenecek ve değerlendirilecektir. c) Paydaş yönetimi, katılımcılığı kendine önemli bir ilke edinmiş olan Ankara Kalkınma Ajansı'nın bölge planı hazırlanması sürecindeki anahtar faaliyetlerinden biridir. Aktif ve kapsayıcı bir katılım, etkileşim ve yerel sahiplenme, bölge planın kapsam ve doğrultusunu belirleyecek en temel güçtür. Planın oluşturulmasında katılımcılığı en azami seviyede tutabilmek amacıyla; etkin, yapıcı ve çoğulcu bir paydaş tespit ve analizi, görüş alışverişi ve değerlendirme süreci hedeflenmektedir. Bölgesel veriler üst ve alt ölçek planlardan elde edilen önemli bilgilerle ileri analiz teknikleri kullanılarak sentezlenerek Bölge Planı na yol gösterecek durum analizi taslak 12/27

14 raporunun hazırlanması öngörülmektedir. Bu süreçte, bölgedeki aktörlerin aynı zamanda bölge planının ve bölgesel kalkınmanın bir paydaşı olduğu fikrinin yayılması, katılımcılığın desteklenmesi; gelecekte planın sahiplenilmesini ve uygulamadaki etkinliğini artıracaktır. Bu süreçte, paydaşlarla geniş katılımlı toplantılar düzenlenmesi ve bu paydaşlardan oluşmuş, bölgeyi temsil eden coğrafi ve tematik çalıştaylar gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bu toplantıların Ajans uzmanları tarafından hazırlanması ve yönetilmesi planlanmakta, ancak mutlak zorunluluk olması halinde toplantı hazırlıklarının ve yönetiminin hizmet alımı yolu ile yapılması öngörülmektedir. Bu toplantılar neticesinde ortaya çıkacak tespit, görüş ve öneriler, interaktif, esnek, dinamik ve bütüncül bir süreç ve yaklaşım dahilinde derlenecek ve değerlendirilecektir. d) Bölgenin gelişme eksenlerinin, amaç, hedef ve stratejilerin nihai olarak belirlenmesinin; durum tespitleri ve analizleri, üst ve alt ölçekli plan incelemeleri, paydaş görüş ve önerileri ve paydaşlarca geliştirilecek bölge vizyonunun birbiriyle ilişkilendirilerek bölge planına en kapsayıcı, gerçekçi ve kalkınma odaklı bir şekilde yansıtılmasını kapsayan bir süreç olması hedeflenmektedir. Bu süreçte, hem derlenmekte olan bilgilerden yola çıkarak bir tüme varım, hem de bölgenin önemli bir unsuru ve oyuncusu olan paydaşlardan gelen geri beslemeleri kullanan bir tümden gelim yaklaşımı benimsenecektir. e) Bölgenin durumu analiz edilip, paydaş görüşleri alınarak hedeflere ulaşmada benimsenecek stratejiler belirlendikten sonra, bölge planının paydaşlar ve planlama süreci katılımcıları tarafından anlaşılabilir biçimde sunumu sağlanacaktır. Hazırlanan taslak plan görüşleri alınmak üzere, Kalkınma Kurulu ve Yönetim Kuruluna sunulacaktır. f) Bölge Planı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayına sunulacaktır. g) Onaylanan Bölge Planı nın bölgede bilinirliğini artırmak ve benimsenmesini sağlamak amacıyla planın tanıtımına ve içselleştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir Araştırma, Strateji Geliştirme ve Programlama Faaliyetleri Bölge Planı amaç ve önceliklerine bağlı kalınarak, belirlenmiş hedefler doğrultusunda ortaya çıkabilecek konu ve alanlara ilişkin, başta üniversiteler olmak üzere bölgedeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilerek, sosyal yapı, ekonomi, çevre ve benzeri konularda kapsamlı ve detaylandırılmış araştırmalar yapılması ve eylem odaklı stratejiler geliştirilmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi, rekabet analizi, kümelenme, turizm potansiyelinin artırılması, girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesi araştırmaları, bölgede çevre kirliliğinin boyutları, toplum ve ekonomi üzerine etkisi ve 13/27

15 önlenmesine yönelik alınacak tedbirler, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, Ankara nın erişilebilirliğin artırılması ve bir çekim merkezi haline gelmesinde etkili olacak ulaşım ağlarının güçlendirilmesine yönelik araştırmalar ile benzeri çalışmalar yapılması öngörülmektedir. Ayrıca, Bölge Planı sonucunda ortaya çıkan eksiklikler ve ihtiyaçlara göre bölgenin sosyo-ekonomik, çevresel, vb. verilerinin toplandığı bir bölgesel veritabanı oluşturulması planlanmaktadır. Söz konusu araştırma ve fizibilite çalışmalarının Ajans uzmanları tarafından yapılması planlanmakta olup mutlak zorunluluk olması halinde hizmet alımı yoluna gidilecektir. Bölge Planı hazırlandıktan sonra planda yer alan hedef ve stratejiler doğrultusunda,2011 Yılı Çalışma Programı gözden geçirilecek ve Ajansın mali veya teknik destek vereceği alanlar ve başlıklar güncellenecektir. Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetler öngörülmektedir: - Paydaşlar ve yerel kanaat önderleri ile ilgili faaliyet ve programlara ilişkin toplantılar düzenlenmesi ve bunların koordinasyonu, - Program ve faaliyetlerin uygulanabilirliği açısından destek alınabilecek kurum ve kuruluşların belirlenmesi, - Faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli kaynakların belirlenmesi ve bu kaynaklara ilişkin bir veri tabanı hazırlanması, - Geri bildirimler doğrultusunda programlara ilişkin sorun alanlarının belirlenmesi ve çözümü yolunda DPT ve diğer paydaşlarla görüş alışverişinde bulunulması PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ Ankara Kalkınma Ajansı, TR51 Düzey 2 bölgesinde mevcut kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla bölgede yer alan kamu kesimi özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarına mali ve teknik destek sağlayacaktır. Ankara Kalkınma Ajansı, hazırlıkları devam eden Bölge Planı nın tamamlanıp onaylanmasının ardından 2011 yılı çalışma programında belirtilen öncelikler revize edilecek ve 2011 yılı Teknik ve Mali Destek Programlarının kapsamı, öncelikleri, ve işleyişi ile ilgili hususlara her program için hazırlayacağı başvuru rehberlerinde detaylı bir şekilde yer vererek bölgedeki aktörlerin bilgisine sunacaktır. 14/27

16 2011 yılı çalışma programında yer alan destek tutarları, 5449 sayılı kanunun 19. Maddesinde belirlenen Ajans gelir kalemlerinden 2011 yılı için hesaplanan gelirler ile önceki yıllardan devreden gelirlerin tamamının gerçekleşeceği varsayılarak belirlenmiştir. Ankara Kalkınma Ajansı, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzunda belirtilen usuller dışında, hiçbir kişi, kurum veya kuruluşa destek sağlamayacaktır Mali Destekler Ankara Kalkınma Ajansı, özel işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve bunların birliklerinin, kooperatiflerin ve bunların birlikleri ile diğer gerçek ve tüzel kişilere; a) Bölge planı ve programlarının uygulanmasını sağlayacak, b) Bölge planı ve programlarına uygun olarak, bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunacak, c) Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini ve ortaklığı geliştirecek, d) Bölgenin kaynak ve imkanlarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini artırmaya ve ulusal ve uluslararası düzeyde etki ve etkinliği artırmaya yönelik hazırlanacak, e) Bölgenin iş ve yatırım imkanlarının tanıtımına ve geliştirilmesine katkı sağlayacak, f) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri doğrudan veya dolaylı olarak destekleyecek, g) Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmayı sağlayacak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine ve kaynak teminine katkı sağlayacak, h) Bölgedeki kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesine, hizmet sunumunda niteliklerinin artırılmasına, insan kaynakları ve kurumsal altyapılarının geliştirilmesine yönelik hazırlanacak proje ve faaliyetler ile her türlü strateji ve plan çalışması, araştırma, inceleme ve çalışmalara mali destek sağlayacaktır. 15/27

17 Ankara Kalkınma Ajansı nın sağlayacağı mali destekler; doğrudan finansman desteği, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği olmak üzere üçe ayrılır. Doğrudan finansman desteği proje teklif çağrısı yöntemi, doğrudan faaliyet desteği ve güdümlü proje desteği başlıkları altında uygulanır. Ajans 2011 yılı için güdümlü proje desteği, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği öngörmemektedir Doğrudan Finansman Destekleri Doğrudan finansman desteği program bileşenleri, hazırlıkları devam eden bölge planı öncelikleri ile uyumlu olarak, Ajansın belli proje ve faaliyetlere yapacağı karşılıksız yardımlardır. Doğrudan finansman desteği bileşenleri TR 51 Düzey 2 bölgesinde faaliyet gösteren diğer ilgili kurumlarca uygulanan destek programlarını tamamlayıcı ve destekleyici olması hususlarına dikkat edilerek belirlenecektir. Proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırılan desteklerden oluşan doğrudan finansman destekleri, gerektiği durumlarda doğrudan faaliyet desteği ve güdümlü proje desteği şeklinde de kullandırılabilecektir. A- Proje Teklif Çağrısı Yöntemi Ankara Bölge Planı hazırlama çalışmalarına devam eden Ajans, bölge planının onaylanmasını müteakip planda belirlenecek stratejik öncelikler kapsamında proje teklif çağrısı yöntemi ile vereceği destek programlarının bileşenlerini ve içeriklerini tasarlayarak uygulamaya koyacaktır. Bu kapsamda kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla dezavantajlı gruplar da göz önünde bulundurularak desteklerin turizm arzında faaliyetlerin çeşitlendirilerek hizmet kapasitesinin artırılması gibi katma değer yaratacak ve rekabet edilebilir alanlara odaklanması sağlanarak proje teklif çağrılarına çıkılması hedeflenmektedir. Ankara Kalkınma Ajansı, bölge planında belirlenecek öncelik ve tedbirlere göre revize edilmek üzere, aşağıda yer alan öncelik alanlarına yönelik teklif çağrıları düzenlemeyi planlamaktadır: (a) (b) Ankara nın tarihi, sosyal ve kültürel mekanlarının turist dostu bir niteliğe, çeşitliliğe, kapasiteye ve kaliteye kavuşturulması. Turizm alanında girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi. (c) Etkili tanıtım faaliyetleriyle turizmde markalaşma ve turizmin çeşitlendirilmesi (d) Bilişim ve sağlık teknolojileri alanlarındaki işletme ve kuruluşların ürün ve sistem tasarım (ürün, süreç, organizasyon, pazarlama) kabiliyetlerini geliştirerek yenilikçi ve katma değeri yüksek teknoloji üretmeleri ve/veya kullanmaları, 16/27

18 (e) (f) Bilişim ve sağlık teknolojileri alanlarında yenilikçi uygulamaların, bilgi ve teknoloji birikimlerinin paylaşımını kolaylaştıracak bilgi ve işbirliği platformlarının kurulması ve geliştirilmesi, bölgenin teknoloji merkezi imajının güçlendirilmesi Bilişim ve sağlık teknolojileri alanlarında yenilikçi ve bilgi yoğun ürünlerin ticarileştirilmesine, proje ve endüstriyel tasarımların geliştirilmesine, faydalı model ve patent teminine yönelik uygulamalar, Ankara Kalkınma Ajansı, bölge planı ve çalışma programı öncelikleri kapsamında detaylı proje hazırlık süreci gerektiren alanlara yönelik olarak aşamalı proje teklif çağrısı yöntemi uygulayabilir. Bu yöntemle ilgili gerekli tüm düzenlemeler başvuru rehberlerinde yer alacak ve potansiyel yararlanıcıların bilgisine sunulacaktır. Bölge planının onaylanmasının ardından her bir proje teklif çağrısı kapsamında sağlanacak azami ve asgari destek miktarları, teklif çağrısının kendine özgü şartlarına, konuların niteliği ile mevzuat tarafından getirilmiş toplam bütçe sınırlamalarına dikkat edilerek belirlenecektir. Bu kapsamda Başvuru rehberlerinin hazırlanması, teklif çağrısının ilanı ile ilgili hazırlıkların yürütülmesi, bilgilendirme toplantıları ve eğitimler ile ilgili hazırlıkların gerçekleştirilmesi ve bağımsız değerlendirici havuzunun oluşturulması faaliyetleri programlama döneminde gerçekleştirilecektir. Teklif çağrısının amaç ve öncelik alanları, teklif çağrısı kapsamındaki diğer hususlara temel teşkil edecek olması sebebiyle, bölge planı ve programlarında belirlenen amaç ve stratejiler ışığında belirlenecektir. Proje teklif çağrısı faaliyetleri uygulamaya konulmadan önce ilgili teklif çağrısının amaçları ve önceliklerini, performans göstergelerini, uygunluk kriterlerini (başvuru yapabilecek gerçek ve tüzel kişiler, desteklenebilecek proje türleri ve karşılanabilecek uygun maliyetler), değerlendirme kriterlerini, başvuru ve yararlanma şekil ve şartlarını, eş finansman yükümlülüklerini, standart başvuru belgelerini ve sözleşme şartlarını içeren ve başvuru sürecinde potansiyel başvuru sahiplerine yol gösterecek temel belge olan başvuru rehberleri hazırlanacak ve muhtemel başvuru sahiplerine ulaştırılacaktır. Ajans, başvuru rehberlerinin DPT tarafından onaylanmasının ardından, teklif çağrısına ilişkin bilgilerin kamuoyuna duyurulması için gerekli hazırlıkları tamamlayacaktır. Teklif çağrısının hedef bölgedeki tüm potansiyel başvuru sahiplerine aynı anda, eşit derecede ulaştırılmasına ilişkin en etkili duyuru yöntem ve araçlar belirlenecektir. Bu amaçla Ajans, teklif çağrısının kamuoyuna ilanı ve tanıtımına yönelik olarak bir iletişim planı geliştirecektir. 17/27

19 Hazırlanacak ilanlar ve tanıtım faaliyetleri uygun iletişim araçları kullanılarak kamuoyunun adil, süratli ve etkin bir şekilde bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. Proje teklif çağrılarının ilan edilmesinin akabinde, potansiyel başvuru sahiplerine yönelik, proje tekliflerinin hazırlanması ve başvuru usul ve esasları konularında bilgilendirme toplantıları düzenlenecek ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri bu toplantılara davet edilecektir. Proje teklif çağrısı sürecinde Ajansın internet sitesinde sıkça sorulan sorular sayfası oluşturulacak ve Ajans irtibat adreslerine ilgili teklif çağrısı kapsamında gelen sorular toplu olarak cevaplanmak suretiyle bu sayfada yayımlanacaktır. Bilgilendirme toplantılarını müteakip, teklif çağrısının ilanından itibaren en geç on beş gün içinde proje hazırlama eğitimleri başlatılacaktır. Eğitimler, programın gerekleri doğrultusunda Ajans uzmanları tarafından ya da teknik zorunluluk ve kapasite bakımından gereklilik hasıl olması durumunda süreci destekleyecek şekilde hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecektir. Söz konusu eğitimler her bir teklif çağrısının öncelikleri, kapsamı ve işleyişine göre ayrı ayrı gerçekleştirilecektir. Etkili olabilecek durumlarda eğitimlerin online ortamda verilmesi de öngörülmektedir. Ajans yapacağı bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinde bölgede diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği kanalları oluşturulmasına özen gösterecek ve bölgedeki diğer destek faaliyetleri ile ilgili yeterli ve güncel bilgilerin bölge halkına etkin bir şekilde ulaştırılması hususunda çaba sarf edecektir. Teklif çağrısı döneminde alınan proje tekliflerini, Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde, Destek Yönetimi Kılavuzunda ve ilgili başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre mali, idari ve teknik açılardan değerlendirmek üzere alanlarında en az beş yıllık tecrübeye sahip, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış ve almayacak olan kişilerden oluşan bir bağımsız değerlendirici havuzu oluşturulacaktır. Proje teklifleri bu havuzdan seçilen bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilecektir. Söz konusu bağımsız değerlendirici havuzu oluşturulmasına ilişkin olarak hazırlanacak ilanlar Ajansın internet sitesinde yayımlanacak, gerekirse kitle iletişim araçları vasıtasıyla kamu oyuna duyurulacaktır. Bağımsız değerlendirici ilanı, bu ilan kapsamında alınan başvurular, bağımsız değerlendiricilerin seçimi ve bunlara ilişkin eğitim faaliyetleri Proje Yönetim Birimi tarafından yürütülecektir. Ajansta, bağımsız değerlendiricilerin ilgili yönetmelikte belirtildiği üzere sağlıklı bir ortamda çalışmalarını teminen fiziki mekanlar oluşturulacaktır. Bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirmesi tamamlanan projeler üzerinde gerekli kontrolleri yapmak, görüş bildirmek, raporlamak ve mali desteğe uygun görülen projelerin listesini önermek amacıyla bir değerlendirme komitesi oluşturulacaktır yılına ilişkin değerlendirme komitesi üyeliği için adaylar genel sekreterlik tarafından ilgili kurumlara 18/27

20 gönderilen görevlendirme talepleri ile tespit edilecek, ve bağımsız değerlendiricilerin seçim yöntemi ile belirleneceklerdir. Proje değerlendirmeleri tarafsızlık ve gizlilik ilkesine riayet edilerek yürütülecek, değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında görev alan Ajans uzmanları, bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi üyelerine Tarafsızlık ve Gizlilik Beyannamesi imzalatılacaktır. Proje tekliflerinin başvuru rehberinde bildirilecek idari kontrol ve uygunluk şartlarını haiz olup olmadıkları ön inceleme ile kontrol edilecek ve ön inceleme raporları hazırlanacaktır. Ön inceleme sonucunda uygun bulunan başvurular, oluşturulacak bağımsız değerlendirici havuzunda bulunan ve Ajans tarafından uygun görülen bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilecektir. Bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilen proje teklifleri değerlendirme komitesi tarafından incelenecektir. Değerlendirme komitesi, ilgili mevzuatta belirtilen hususlar dikkate alınarak Ajans tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde incelemelerini yürütecek, teklifler üzerinde tavsiyelerde bulunarak değerlendirme raporunu Yönetim Kuruluna sunmak üzere Genel Sekreterliğe iletecektir. Genel Sekreter kendi değerlendirmelerinin ardından görüşünü ekleyerek teklif listesini Yönetim Kuruluna sunacak, kurul tarafından onaylanan projeler Ajansın internet sitesinde yayınlanacak, projesi reddedilen kurum ve kuruluşlar gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bilgilendirilecektir. Kabul edilen projelerin sahipleri ile sözleşme imzalanacak ve hibe ödemeleri ilgili mevzuat hükmünce gerçekleştirilecektir. Yönetim Kuruluna sunulan başarılı proje listesi ile bu listeden Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan projelerin isimleri ve bunlara ilişkin Yönetim Kurulu toplantı tutanakları, toplantı tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde DPT ye gönderilecektir. B- Doğrudan Faaliyet Desteği Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirme amaçlı iş ve teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması için yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılması ve gerçekleştirilmesi ile büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlere doğrudan mali destek verebilmek için 19/27

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA 2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri 14 Temmuz 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları Bütçeler ve Destek Oranları Turizm Potansiyelinin

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 yılı teklif çağrısı kapsamında

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır,

Detaylı

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir?

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir? Proje nedir? Mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli, süreli ve düzenli faaliyetler bütününe denir. Başvuru Rehberi nedir? Ajans

Detaylı

2011 Yılı Çalışma Programı ( )

2011 Yılı Çalışma Programı ( ) 2011 Yılı Çalışma Programı ( ) KURUMSAL GELİŞİM, YÖNETİM ve TANITIM FAALİYETLERİ Başlık Ana Toplantılar Kurumsallaşma Taşınmaz Mal Gideri Taşınır Mal Alımı Hizmet Temini İnsan Kaynaklarına İlişkin ler

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri GENEL ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ Bölge Planı Hedef ve Öncelikleri, Katılımcı Stratejik Planlama Anlayışı ULUSAL PLAN VE PROGRAMLAR PLANLAMA ve PROGRAMLAMA Etki Analizi ve

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi T.C. BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ KARAMAN [Metni yazın] Sayfa 0 1. PROJENİN TANIMI 1.1. PROJENİN İSMİ: ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ 1.2. PROJE ALANI: KARAMAN KENTSEL

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

Özet Çalışma Programı 2010

Özet Çalışma Programı 2010 Özet Çalışma Programı 2010 Faaliyet No Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlus u Süresi KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ a) Organizasyon detaylarının tespiti 2.1.1 Kurulu ve Kalkınma Kurulu Toplantılarının Organizasyonu

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2012 TEKLİF Ç A Ğ R I S I Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara Ankara Kalkınma Ajansı Ülkelerin hatta şehirlerin

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

Dr. Derya Çağlar Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü. 20 Şubat 2014, Ankara

Dr. Derya Çağlar Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü. 20 Şubat 2014, Ankara Dr. Derya Çağlar Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü 20 Şubat 2014, Ankara İçerik Ajans Kurumsal Yapısı ve Görevleri Ankara Bölge Planı 2014-2023 Mali ve Teknik Destekler Doğrudan Faaliyet Desteği Teknik

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2016 yılı teklif çağrısı kapsamında

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı

Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı Gündem Yaklaşım/İlkeler Planlama Uygulama Güncel Çalışmalar

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Düzey 2 Bölgesi nde 2014

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ Sorumlu Birim Eylem Kod No SORUMLU BİRİMLER VE TAMAMLANMA TARİHLERİ Tamamlanma Tarihi

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ HAVUZU OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN İLAN Ajansımız tarafından TR82 Düzey 2 Bölgesi nde (Kastamonu, Çankırı, Sinop İlleri) 2011 yılı ve takip eden yıllarda yürütülecek mali destek programlarına

Detaylı

E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi

E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi 07 Mayıs 2015 Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Kalkınma Ajansları Destek Mekanizmaları Destek Programları Başvuru Koşulları Başvuru Değerlendirme

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 2 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR? Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2015 yılı teklif çağrısı kapsamında

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 08 Aralık 31 Aralık 2009 TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi 2009 SUNUŞ TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI BASIN BİLDİRİSİ

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI BASIN BİLDİRİSİ ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI BASIN BİLDİRİSİ AÇILIŞ TOPLANTISI Planlı Kalkınma döneminin kazandırdığı tecrübeler, küreselleşen dünyada kalkınmada yerel faktörlerin ihmal edilemeyeceği gerçeği ve Avrupa Birliği

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22)

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22) T.C. İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU () Haziran - 2013 PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 1. GİRİŞ Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Erasmus Programının ve tüm alt faaliyetlerinin Ankara Üniversitesi nde uygulanmasını

Detaylı

Referans NO: TRC2/14/DFD

Referans NO: TRC2/14/DFD 9 Referans NO: TRC2/14/DFD PROGRAMIN AMACI TRC2 Bölgesinin kalkınması, gelişmesi ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı