International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 13, pp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 13, pp"

Transkript

1 Internatonal Journal of Academc Value Studes (Javstudes) ISSN: Vol: 3, Issue: 13, pp Dscplnes: Busness Admnstraton, Economy, Econometrcs, Fnance, Labour Economcs, Poltcal Scence, Publc Admnstraton, Internatonal Relatons BÜTÜNLEŞİK SWARA TOPSIS YÖNTEMİ İLE MAKİNE SEÇİMİ: BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA * Machne Selectng Usng Integrated SWARA TOPSIS Method: Applcaton n A Manufacturng Company Yrd.Doç.Dr. Engn ÇAKIR Adnan Menderes Ünverstes, Nazll İktsad ve İdar Blmler Fakültes İşletme Bölümü, Aydın/Türkye Yrd.Doç.Dr. Gülşah SEZEN AKAR Adnan Menderes Ünverstes, Nazll İktsad ve İdar Blmler Fakültes Uluslararası Tcaret ve Fnansman Bölümü, Aydın/Türkye Doğan, İ.; Afsal M.Ş.; Aydın, S. ve Gürbüz, S. (2017). Faz Oranları ve Dövz Kuru Dönemsel Analz; Türkye Örneğ, Vol:3, Issue:13; pp: (ISSN: ) ARTICLE INFO Artcle Hstory Makale Gelş Tarh Artcle Arrval Date 21/07/2017 Makale Yayın Kabul Tarh The Publshed Rel. Date 21/08/2017 Anahtar Kelmeler CNC Maknes Seçm, Krter Ağırlıklandırma, SWARA Yöntem, TOPSIS Yöntem Keywords CNC Machne Selecton, Crtera Weghtng, SWARA Method, TOPSIS Method ÖZ Günümüz üretm şletmelernde verml, hızlı ve güvenlr üretm çn CNC (Blgsayarlı Nümerk Kontrol - Computer Numercal Control) makneler en öneml teçhzatlardan br halne gelmştr. İşletmelern CNC maknes satın alımlarında, şletme çn uygun olan brçok alternatf bulunablmektedr. Ancak, şletmelern beklentlern en üst sevyede karşılayacak CNC maknesn seçerken, sadece malyete göre hareket etmeler durumunda hatalı kararlar alabldğ, alanda yapılan çalışmalar netcesnde tespt edlmştr. CNC maknesnn seçm, br anlamda çok krterl karar verme şlemdr. Bu çalışmada amaç, br üretm şletmes çn optmum faydayı sağlayacak CNC maknesnn bütünleşk SWARA TOPSIS yöntemyle seçlmesdr. Uygulama çalışması, Aydın da faalyet gösteren br üretm şletmesnde yapılmıştır. CNC maknes satın almayı planlayan bu şletmede, CNC çn görecel seçm krterler Esneklk, Güvenlrlk, Güvenlk, Kullanım Kolaylığı, Satış Sonrası Servs ve Vermllk ; görecel olmayan seçm krter de Malyet olarak belrlenmştr. Krter ağırlıklarını belrleyecek ve CNC maknelern görecel krterlere göre değerlendrecek beş karar vercden oluşan br grup oluşturulmuştur. Karar vercler tarafından en önemls lk sırada olacak şeklde krterler sıralayarak, krterler arası önem düzeyler belrlenmştr. Elde edlen verler yardımıyla SWARA uygulama adımları kullanılarak krter ağırlıkları ortaya konulmuştur. Daha sonra, görecel krterler göz önünde bulunduran karar vercler alternatf CNC maknelernn değerlendrme şlemn yapmıştır. Görecel olmayan Malyet krter çn her br alternatf CNC maknes çn fyat teklf alınmıştır. Elde edlen tüm değerler TOPSIS yöntem le değerlendrlerek, şletme çn optmum olan CNC maknes şletmeye önerlmştr. ABSTRACT Computer Numercal Control (CNC) machnes have become one of the most mportant equpments for effcent, fast and relable producton n today's producton companes. There are many alternatves avalable for companes to purchase CNC machnes. However, when choosng the CNC machne that wll meet the expectatons of the companes at the hghest level, t s determned n the studes conducted n the lterature that the wrong decsons can be made f they move only accordng to the cost. The choce of CNC machne, n a sense, s a multcrtera decson-makng process. The purpose of ths study s to select the CNC machne, whch wll provde optmum utlzaton for a producton company, by usng the ntegrated SWARA -TOPSIS method. Implementaton study was conducted n a producton company operatng n Aydın. In ths company whch planned to buy a CNC machne, t was determned that whle the relatve selecton crtera for CNC were "Flexblty", "Relablty", "Safety", "Ease of Use", "After-Sales Servce", and "Effcency", the non-relatve selecton crteron was cost. A group ncludng fve decson makers was formed to determne the crteron weghts and evaluate the CNC machnes accordng to relatve crtera. Sgnfcance level of the crtera was determned by the decson makers rankng them so that the most mportant one s the frst. Crteron weghts were determned by usng SWARA applcaton steps wth the help of the obtaned data. Then, decson makers takng the relatve crtera nto consderaton performed the evaluaton process of the alternatve CNC machnes. For the non-relatve Cost crteron, prce quotaton for each alternatve CNC machne was obtaned. By evaluatng all the obtaned values wth TOPSIS method, optmum CNC machne was suggested to the company. 1. GİRİŞ İşletmeler, yoğun rekabet nedenyle karşılaşablecekler her türlü durum çn etkn ve hızlı karar almak durumundadır. Çok krterl karar verme yöntemler şletmelern sürdürüleblrlğ ve vermllğ çn etkn karar almada öneml araç halne gelmştr. Lteratürde brbrlernden farklı özellklere sahp brçok çok krterl karar verme yöntem mevcuttur. Son zamanlarda araştırmacılar tarafından sıklıkla *Bu çalışma Mayıs 2017 tarhler arasında Alanya Alaattn Keykubad Ünverstes evsahplğnde düzenlenen II. Uluslararası Sosyal Blmler Sempozyumu'nda sunulmuştur.

2 kullanılan SWARA (Step-Wse Weght Assessment Rato Analyss - Adım Adım Ağırlık Değerlendrme Oran Analz) yöntem, krterlere at önem düzeylernn belrlenmesnde etkl ve kolay uygulanablr olması nedenyle terch edlmektedr. Üretm şletmeler çn makne seçmne lşkn karar verme problem olumsuz sonuçlar doğurableceğnden önem arz etmektedr. Hatalı seçlen maknaların yarattığı sorun şletmelern üretm performanslarını ve vermllklern doğrudan etkleyecektr. Bu nedenle, şletme yönetcler ve operatörlern makne seçmne lşkn ncel malyet kalemyle brlkte, dğer ntel performans ölçütlern brlkte değerlendrmes gerekmektedr. Bu çalışma le, Aydın Nazll de dşl malatı yapan br şrketn makne seçm problemnn değerlendrlmes amaçlanmaktadır. Şrkettek üç üst düzey yönetc le k CNC operatörü karar verc olarak atanmıştır. CNC (Computer Numercal Control) maknes almayı planlayan şrket, öncelkle CNC çn seçm krterlern belrlemş ve bu krterlere at önem düzeylern SWARA yöntem le belrlemştr. Daha sonra önem düzeyler de dkkate alınarak TOPSIS (The Technque for Order of Preference by Smlarty to Ideal Soluton - İdeal Çözüme Benzerlğe Göre Terch Sıralama Teknğ) yöntem yardımıyla belrlenen altı CNC maknesnn değerlendrme şlem yapılmıştır. Değerlendrme sonrası en yüksek skora sahp CNC maknes şrkete önerlmştr. Bu çalışmada; grş bölümünden sonra yer alan knc bölümde CNC maknes seçm le lgl lteratür taramasına; SWARA metodunun kullanım alanlarına yönelk lteratür taraması le SWARA ve TOPSIS yöntemlernn teork alt yapısına yer verlmştr. Üçüncü bölümde SWARA ve TOPSIS yöntemler le analzler yürütülmüş ve ele alınan alternatfler arasından en y CNC maknesnn seçm yapılmıştır. Sonuç bölümünde se bulunan analz sonuçları yorumlanmıştır. 2. LİTERATÜR TARAMASI Yönetclern en temel problem zamanında ve en doğru kararı vermektr. Alt, orta ve üst kademe yönetcler kısa, orta ve uzun dönemde stratejk ve operasyonel kararlar vermek durumundadır. Doğru ve zamanında karar vereblmek se, şletmelere öneml avantajlar sağlamaktadır (Gavcar ve dğerler, 2011). Karar verme, karar verclern farklı alternatflerle karşı karşıya bulunduğu durumlarda bu alternatfler arasından amaca en uygun olanını seçmedr (Tekn, 2008). Br kararın y veya kötü olması, muhtemel alternatflere, erşleblen verlere ve karar vermek çn kullanılan krterlere bağlıdır (Tmor, 2010). Şekl 1, karar verme sürecn özetlemektedr (Erdem, 2013; Hller ve Leberman, 2001). Şekl 1. Karar Verme Sürec Günümüzde gerek breysel gerekse daha büyük ölçekl kararlar almak durumunda olan nsanoğlu, aldıkları kararlarda brden fazla krter dkkate alarak hareket etmek durumundadır (Yıldırım ve Önder, 2014). Bu çalışmaya konu olan CNC maknesnn seçmnn de çok sayıda krter dkkate alınarak karar verlmes gereken br durum olduğundan; çok krterl karar verme yöntemler le seçm şlem yapılablmektedr. Tablo 1 de, CNC maknes ve makne/teçhzat seçmnde kullanılan ÇKKV yöntemler le lgl lteratür taramasına yer verlmştr. (Ayağ, 2007) (Kaya, Kılınç ve Çevkcan, 2007) (Önüt, Kara ve Efendgl, 2008) (Tsa, Cheng, Wang ve Kao, 2010) (Athawale ve Chakraborty, 2010) (Ylmaz ve Dağdevren, 2010) Tablo 1. Makne/Teçhzat Seçmnde Kullanılmış ÇKKV Yöntemler Kaynakça Çalışma İçerğ (Dawal, Yusoff, Nguyen ve Aoyama, 2012) (Perçn, 2012) (Organ, 2013) Gelştrlen AHP Smülasyon yöntem le makne seçm Bulanık TOPSIS le CNC makne seçm Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS yöntem le makne seçm AHP yöntem le makne seçm AHP ve TOPSIS yöntem le makne seçm Promethee ve Bulanık Promethee yöntem le ekpman seçm Bulanık AHP ve TOPSIS yöntem le makne seçm Bulanık AHP ve TOPSIS yöntem le makne teçhzat seçm Bulanık DEMATEL yöntem le makne seçm krterlernn değerlendrlmes 207

3 (Aghdae, Zolfan ve Zavadskas, 2013) (Vatansever ve Kazançoğlu, 2014) (Karm ve Karmaker, 2016) (Gupta, Kumar ve Mandal, 2016) (Kabak ve Dağdevren, 2017) SWARA VE COPRAS G yöntem le makne seçm Bulanık AHP ve Bulanık MOORA yöntem le makne seçm AHP ve TOPSIS yöntem le makne seçm AHP, MOORA, TOPSIS, ELECTRE I ve COPRAS yöntem le makne seçm ANP ve Gr İlşksel Analz yöntem le makne seçm CNC maknelern seçmnde değerlendrme krterlernn ağırlıklandırma şlem SWARA yöntem le yapılmış, alternatf CNC maknelernn değerlendrlmesnde se TOPSIS yöntem kullanılmıştır SWARA Yöntem Çok krterl karar verme yöntemler arasında yer alan ve son zamanlarda sıklıkla kullanılmaya başlanan SWARA yöntem, lk olarak Keršulene, Zavadskas ve Tursks (2010) tarafından ortaya konulmuştur. SWARA yöntem, mevcut çevresel ve ekonomk durumları dkkate alarak, karar verclere kend öncelklern seçme konusunda fırsat tanımaktadır. Ayrıca karar verc olarak belrlenen uzmanların rolü bu yöntemde daha da önemldr. SWARA yöntem le lgl lteratüre göre, brçok problemn çözümünde kullanılmıştır. Tablo 2 de SWARA yöntem le yapılmış çalışmalara yer verlmştr. Tablo 2: SWARA Yöntem Lteratür İncelemes Kaynak (Keršulene ve dğerler, 2010) (Keršulenė ve Tursks, 2011) (Zolfan, Esfahan, Btarafan, Zavadskas ve Aref, 2013) (Almardan, Zolfan, Aghdae ve Tamošatenė, 2013) (Zolfan, Zavadskas ve Tursks, 2013) (Aghdae ve dğerler, 2013) (Zolfan ve Saparauskas, 2013) (Zolfan ve Banhashem, 2014) (Zolfan ve Bahram, 2014) (Vafaepour, Zolfan, Varzandeh, Derakht ve Keshavarz, 2014) (Aghdae, Zolfan ve Zavadskas, 2014) (Aghdae ve dğerler, 2014) (Dehnav, Aghdam, Pradhan ve Morshed Varzandeh, 2015) (Nezhad, Zolfan, Moztarzadeh, Zavadskas ve Bahram, 2015) (Karabasevc, Stanujkc, Urosevc ve Maksmovc, 2015) (Stanujkc, Karabasevc ve Zavadskas, 2015) (Karabasevc, Stanujkc, Urosevc ve Maksmovc, 2016) (Karabasevc, Paunkovc ve Stanujkc, 2016) (Tuş Işık ve Aytaç Adalı, 2016) (Shukla, Mshra, Jan ve Yadav, 2016) (Çakır, 2016a) (Çakır, 2016b) (Yazdan, Zavadskas, Ignatus ve Abad, 2016) (Çakır, 2017) Çözüm Uyuşmazlık özümü Mmar seçm Optmal mekank havalandırma alternatfnn seçm Tedarkç seçm Ürün dzaynı Makne parçası seçm Enerjde sürdürüleblrlğ değerlendrme göstergeler Personel seçm Yatırım öncelklendrme Güneş enerj santrallernn kurulacağı bölgenn seçm Tedarkç kümeleme ve sıralama Satış şubes seçm Bölgesel heyelan tehlkesnn değerlendrlmes Ar-ge projes seçm İşe alınacak maden mühends adaylarının seçm Paket tasarımı seçm Personel seçm Sosyal sorumluluk alma düzeylerne göre şletme seçm Otel seçm ERP sstem seçm Yazılım seçm Müteahht seçm Malzeme seçm CNC makne seçm krterlernn önem düzeylernn belrlenmes Şekl 2: SWARA Yöntem le Krter Ağırlıklarının Belrlenmes Kaynak: (Keršulenė ve Tursks, 2011) 208

4 Şekl 2 de, SWARA yöntem le yapılan krter ağırlıklandırma şlemnn genş çaplı ş akışı görüleblr. Yöntemde değerlendrmeye alınacak krterlern (Şekl 2 dek Brbryle lşks olmayan krter lstesnn oluşturulması adımı) belrlenmes durumunda se, aşağıda yer alan 5 adımda krter ağırlıkları belrleneblmektedr. 1.Adım: Krterler en önemlden başlamak üzere sıralanır. 2. Adım: İknc krterden başlayarak, her br krter çn görel önem düzeyler belrlenr. Bunun çn, j krter le br öncek krter (j-1) karşılaştırılır. Keršulenė vd. (2010) bu orana ortalama değern karşılaştırmalı önem olarak adlandırmış ve s j smges le göstermşlerdr. 3. Adım: Katsayı (k j) aşağıdak eştlkle belrlenr: 1 j 1 k j sj 1 j 1 4. Adım: Önem vektörü q j, aşağıda yer alan eştlkle hesaplanır: 1 j 1 q x j j1 j 1 k j 5. Adım: Krterlere at ağırlıkların (w j) hesaplama şlem se, aşağıdak eştlkle sağlanır: w j n q k 1 j q k w j, j krternn görel önemn göstermektedr TOPSIS Yöntem TOPSIS yöntem, Hwang ve Yoon (1981) tarafından gelştrlen ÇKKV yöntemlernden brdr. TOPSIS yöntem le poztf deal çözüme en yakın uzaklığa ve negatf deal çözüme en fazla uzaklığa göre alternatflern belrl krterler doğrultusunda sıralaması yapılmaktadır (Chen, 2000, s. 1; Paksoy, Pehlvan ve Özceylan, 2013, s. 152; Tmor, 2011, s. 20). Yöntemde deal çözüm çn gerekl olan yakınlık bulunurken hem poztf deal çözüme uzaklık, hem de negatf deal çözüme uzaklık brlkte değerlendrlr. Sonuçta yapılacak terch sıralaması, uzaklıkların karşılaştırılması sonucu elde edlr (Yıldırım ve Önder, 2014). Adım 1: Değerlendrmeye alınacak m sayıda alternatfn belrlenmes Adım 2: n sayıdak krter dkkate alınarak, alternatflern k sayıda karar verc tarafından değerlendrlmes ve böylece her br karar vercye at karar matrsne ulaşılması, A k j a a a a a a a a a k k k n k k k n k k k m1 m2 mn Adım 3: k sayıdak karar vercden elde edlen değerler yardımıyla grup değernn hesaplanması ve grup karar matrsnn elde edlmes (Karabasevc, Stanujkc, ve dğerler, 2016), a j k 1/ k k aj (5) k 1 a11 a12 a1 n a21 a22 a 2n Aj am1 am2 amn Adım 4: Grup karar matrsnn normalze edlerek, normalze karar matrsnn elde edlmes (1) (2) (3) (4) (6) 209

5 r j a m j 1 a 2 j r11 r12 r1 n r21 r22 r 2n Rj (8) rm 1 rm 2 rmn Adım 5: Normalze karar matrsnn ağırlıklandırılması le ağırlıklı normalze karar matrsne ulaşılması, v w r j j j v11 v12 v1 n v21 v22 v 2n Vj vm1 vm2 vmn Adım 6: Poztf deal çözüm kümesnn ( A * ) belrlenmes, maks vj j J mn vj j J * A, A v, v,, v * * * * 1 2 n Adım 7: Negatf deal çözüm kümesnn ( A ) belrlenmes, mn vj j J maks vj j J A, A v, v,, v * * * 1 2 n Adım 8: Alternatflern poztf deal çözüme uzaklığının hesaplanması, 2 n * * j j j1 S v v (13) Adım 9: Alternatflern negatf deal çözüme uzaklığının hesaplanması, 2 n j j j1 S v v (14) Adım 10: Alternatflern deal çözüme görecel yakınlık değerlernn hesaplanması, S C ;0 1 C * S S 2.3. SWARA - TOPSIS Yöntemlernn Bütünleştrlmes Çok krterl karar verme yöntemlernn bütünleşk hale getrldğ çok sayıda çalışmaya lteratürde karşılaşmak mümkündür. Çalışmalardak ortak yapı genel anlamda şu şekldedr: çok krterl karar verme yöntemlernden AHP, Entrop, SWARA vb. yöntemler le değerlendrme krterlernn önem düzeyler (ağırlıkları) ortaya konulmakta; TOPSIS, VIKOR, COPRAS, Gr İlşksel Analz gb farklı brçok krterl karar verme yöntem le de alternatflern değerlendrlmes yoluna gdlmektedr. Bu çalışmada da çok krterl karar verme yöntemlernden SWARA yöntem le krter ağırlıkları tespt edlecek; TOPSIS yöntem le alternatfler değerlendrlecektr. SWARA - TOPSIS yöntemlernn özet haldek bütünleştrme şlem, Şekl 3 tek adımlar zlenerek yürütülmüştür. (7) (9) (10) (11) (12) (15) 210

6 3. BULGULAR Şekl 3: SWARA - TOPSIS Bütünleştrme Aşamaları Bu çalışmada, Aydın da faalyet gösteren dşl malat şrketnde satın alınması planlanan CNC maknesnn SWARA temell TOPSIS belrlenmes amaçlanmıştır. Çalışmanın uygulamasında öncelkle krter ağırlıkları SWARA yöntem kullanılarak tespt edlmş, daha sonra TOPSIS yöntem le alternatf CNC maknelernn değerlendrme şlem yapılmıştır Krterlern SWARA Yöntem le Ağırlıklandırılması Aşaması CNC maknesnn seçmnde kullanılacak olan değerlendrme krterlernn uzmanlar ve lteratür dkkate alınarak Tablo 3 tek gb olmasına karar verlmştr. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Krterler Esneklk Tablo 3: CNC Maknası Değerlendrme Krterler Güvenlrlk Güvenlk Kullanım Kolaylığı Malyet Satış Sonrası Servs Vermllk Açıklama Tablo 3 tek değerlendrme krterlernn önem düzeylernn belrleneblmes çn, beş karar verc belrlenmştr. Öncelkle, SWARA yöntemnn lk adımı olan krterlern en önemlden en az önemlye sıralanması şlem her br karar verc tarafından ayrı ayrı yapılmıştır. Sıralama sonuçları Tablo 4 te gösterlmştr. Tabloya göre, karar verc 1 (KV1) çn en öneml krtern C5 - Malyet krter olduğu görüleblmektedr. Tablo 4: Karar Verclere Göre Krter Sıralamaları KV1 KV2 KV3 KV4 KV5 C C C C C C C Tablo 4 te yer alan krterler en öneml olanı lk sırada olmak üzere, Tablo 5 tek gb sıralanmış ve knc krterden tbaren her br krter çn görel önem düzeyler (sj) karar vercler tarafından ayrı ayrı belrlenmştr. Örneğn, karar verc 1 çn C5 krter le C3 krter arasında karşılaştırmalı önem düzey 0,20 dr. Tablo 5. Krterlern Karar Vercler Düzeynde Karşılaştırmalı Önem Önem Sırası KV1 KV2 KV3 KV4 KV5 Sıra sj Sıra sj Sıra sj Sıra sj Sıra sj 1 C 5 C 4 C 3 C 3 C 7 2 C 3 0,20 C7 0,10 C 5 0,05 C 1 0,10 C 5 0,15 3 C 1 0,25 C 5 0,15 C 4 0,15 C 4 0,20 C 3 0,40 4 C 4 0,30 C 3 0,25 C 2 0,40 C 5 0,05 C 4 0,05 5 C 7 0,05 C 2 0,10 C 1 0,05 C 6 0,15 C 6 0,15 6 C 6 0,25 C 1 0,20 C 7 0,10 C 7 0,20 C 2 0,20 7 C 2 0,10 C 6 0,40 C 6 0,30 C 2 0,15 C 1 0,05 211

7 SWARA yöntemyle yapılan krter ağırlıklandırma adımları se, şu şeklde devam etmektedr; Öncelkle, Eştlk 1 le sj ler yardımıyla, katsayı (kj) değerlerne ulaşılmıştır. Ardından Eştlk 2 kullanılarak, her br krtere at önem vektör (qj) değerler hesaplanmıştır. Son olarak, krterlere at ağırlıklar (wj) Eştlk 3 le hesaplanmıştır. Karar verc 1 e at her br krter çn hesaplanan kj, qj ve wj değerler Tablo 6 da gösterlmştr. Tablo 6. SWARA Yöntem le Karar Verc 1'e At Krter Ağırlıklarını Hesaplama Sıralama Krterler sj kj qj wj 1 C 5 1,00 1,00 0,235 2 C 3 0,20 1,20 0,833 0,196 3 C 1 0,25 1,25 0,667 0,157 4 C 4 0,30 1,30 0,513 0,121 5 C 7 0,05 1,05 0,488 0,115 6 C 6 0,25 1,25 0,391 0,092 7 C 2 0,10 1,10 0,355 0,084 Tablo 6 da, Karar Verc 1 çn yapılan hesaplamaların dğer karar vercler çn de yapılması sonucu elde edlen krter ağırlıkları Tablo 7 ye çıkarılmıştır. Tablo 7. Krterlern KV lar Bazında Hesaplanan Ağırlıkları Krterler KV1 KV2 KV3 KV4 KV5 C1 0,157 0,101 0,116 0,182 0,092 C2 0,084 0,122 0,122 0,091 0,097 C3 0,196 0,134 0,207 0,200 0,140 C4 0,121 0,211 0,171 0,152 0,133 C5 0,235 0,167 0,197 0,145 0,196 C6 0,092 0,072 0,081 0,126 0,116 C7 0,115 0,192 0,106 0,105 0,226 Her br karar vercye at krter ağırlıklarının geometrk ortalamasının normalze edlmes sonucu elde edlen krter ağırlıkları se, Tablo 8 de gösterlmştr. Karar verclern değerlendrmeler sonucunda, en öneml krtern 0,190 değeryle C5 Malyet krter olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tablo 8. Nha Krter Ağırlıkları Krterler Nha Krter Ağırlığı C1 Esneklk 0,128 C2 Güvenlrlk 0,104 C3 Güvenlk 0,177 C4 Kullanım Kolaylığı 0,159 C5 Malyet 0,190 C6 Satış Sonrası Servs 0,098 C7 Vermllk 0,144 Tablo 8 le nha krter ağırlıklarına ulaşılmıştır. Bu aşamadan sonra yapılacak olan şlem; elde edlen krter ağırlıkları da dkkate alınarak, TOPSIS yöntem le alternatf CNC maknelernn değerlendrlme şlemnn yapılmasıdır CNC Maknesnn TOPSIS Yöntem le Seçlmes Uygulamanın bu aşamasında, üst yönetm tarafından belrlenen Dolar üzer dört alternatf CNC maknes çn değerlendrme yapılması yönünde satın alma brmne talmat gönderlmştr. Satın alma brm karar verc olarak belrledğ beş personelden Esneklk, Güvenlrlk, Güvenlk, Kullanım Kolaylığı, Satış Sonrası Servs ve Vermllk krterlerne göre alternatfler değerlendrmelern stemştr. Beş karar vercnn yapmış oldukları değerlendrmeler eştlk 5 le grup kararına dönüştürülerek, elde edlen sonuçlar Tablo 9 dak lgl sütunlarda gösterlmştr. Satın alma brmnn yapmış olduğu görüşmeler netcesnde alternatf CNC maknelernn malyet blglerne ulaşılmış ve Tablo 9 da lgl sütuna aktarılmıştır. Görüşme sağlanan frmaların smler ve markaları haksız rekabete yol açmaması çn bu çalışmada verlmemştr. 212

8 Tablo 9: Alternatf Değerlendrme Sonrası Karar Matrs Esneklk Güvenlrlk Güvenlk Kullanım Kolaylığı Malyet Satış Sonrası Servs Vermllk maks maks maks maks mn maks maks C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Krter Ağırlıkları 0,128 0,104 0,177 0,159 0,190 0,098 0,144 A1 72,680 77,831 76,764 78, ,843 64,613 A2 72,658 68,439 80,793 82, ,951 84,830 A3 77,438 75,357 79,568 66, ,594 72,211 A4 70,608 78,726 59,395 75, ,905 86,906 Malyet krter dışındak tüm krterler, maksmum olması stenen durumlara sahptr. Tablo 9 dak karar matrs, eştlk 7 le normalze edlmes le Tablo 10 da verlen normalze karar matrsne ulaşılmıştır. Tablo 10: Normalze Karar Matrs maks maks maks maks mn maks maks C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Krter Ağırlıkları 0,128 0,104 0,177 0,159 0,190 0,098 0,144 A1 0,4952 0,5175 0,5143 0,5166 0,4768 0,5530 0,4159 A2 0,4950 0,4551 0,5413 0,5433 0,5635 0,3173 0,5460 A3 0,5276 0,5011 0,5331 0,4394 0,4941 0,4905 0,4648 A4 0,4811 0,5235 0,3979 0,4949 0,4594 0,5940 0,5594 Normalze karar matrsnde lgl sütundak değerlern SWARA yöntem le elde edlen krter önem düzeyler le ağırlıklandırılması le Tablo 11 dek ağırlıklı normalze karar matrs elde edlmştr. Tablo 11: Ağırlıklandırılmış Normalze Karar Matrs maks maks maks maks mn maks maks C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 A1 0,0634 0,0538 0,0910 0,0821 0,0906 0,0542 0,0599 A2 0,0634 0,0473 0,0958 0,0864 0,1071 0,0311 0,0786 A3 0,0675 0,0521 0,0944 0,0699 0,0939 0,0481 0,0669 A4 0,0616 0,0544 0,0704 0,0787 0,0873 0,0582 0,0805 Tablo 11 den yararlanarak öncelkle poztf deal çözüm kümes A* eştlk 11 le negatf deal çözüm kümes A eştlk 12 le belrlenmş ve Tablo 12 de gösterlmştr. Tablo 12: Poztf İdeal ve Negatf İdeal Çözüm Değerlernn Bulunması C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 A * 0,0675 0,0544 0,0958 0,0864 0,0873 0,0582 0,0805 A 0,0616 0,0473 0,0704 0,0699 0,1071 0,0311 0,0599 Eştlk 13 ve Eştlk 14 kullanılarak alternatflern poztf ve negatf deal çözüme olan uzaklıkları hesaplanmış ve elde edlen değerlere Tablo 13 te yer verlmştr. Tablo 13: Poztf İdeal Çözüm Değer le Negatf İdeal Çözüm Değerne Olan Uzaklıkların Hesaplanması Alternatfler S * S A1 0,0226 0,0378 A2 0,0346 0,0357 A3 0,0247 0,0338 A4 0,0272 0,0410 Eştlk 15 le alternatflern deal çözüme olan yakınlık değerler hesaplanmıştır. Bu değerlern büyükten küçüğe sıralanması sonucunda şletme çn en y CNC maknes alternatfnn A1 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yakınlık değerler ve sıralama sonuçları Tablo 14 te gösterlmştr. Tablo 14: Yakınlık Katsayılarının Hesaplanması ve Alternatf Sıralamalarının Yapılması Alternatfler C Sıralama A1 0, A2 0, A3 0, A4 0,

9 4. SONUÇ VE ÖNERİLER Üretm şletmelernde CNC makneler en öneml teçhzatlardan br durumundadır. İşletmelern CNC maknes seçmnde brçok alternatf le karşı karşıya kalablmektedr. İşletmeye uygun CNC maknesnn seçm, çok krterl karar verme yöntem adımları le çözüme ulaşılacak br konudur. Bu çalışmada amaç, br üretm şletmes çn en yüksek katkıyı verecek CNC maknesnn SWARA yöntemnden elde edlmş krter ağırlıkları da dkkate alınması le TOPSIS yöntemyle seçlmesdr. CNC maknelern seçm krterlernn belrlenmes ve değerlendrlmes, lteratüre katkıda bulunmasının yanı sıra üretm departmanı yönetclerne de ışık tutablecektr. Çalışmanın lk aşamasında CNC maknelernn değerlendrme krterlernn önem düzeylernn belrlenmes le başlanılmıştır. Değerlendrme krterlernn önem düzeylernn belrlenmesnde karar verclern öznel görüşler alınmış, elde edlen verler SWARA yöntem le analz edlmştr. Bu yönteme göre en yüksek görel öneme sahp krtern Malyet olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dğer krterlern önem düzeyler se; Güvenlk: 0,177, Kullanım Kolaylığı: 0,159, Vermllk: 0,144, Esneklk: 0,128, Güvenlrlk: 0,104, Satış Sonrası Servs: 0,098 olarak bulunmuştur. Çalışmanın knc aşamasında se, alternatf olarak önerlen CNC makneler arasından, uygulamanın yapıldığı şrket çn en uygun olan CNC maknesnn çok krterl karar verme yöntemlernden TOPSIS yöntem le seçlme şlem yapılmıştır. Bunun çn beş karar vercden öznel krterler dkkate alarak alternatfler değerlendrmeler stenmştr. Beş karar vercnn değerlendrmeler grup kararına dönüştürülerek karar matrs oluşturulmuştur. Ayrıca, Malyet krter çn, alternatf CNC maknelernn üretmn sağlayan şrketlerle görüşme sağlanarak alternatflere at malyet değerlerne ulaşılmış ve karar matrsnde lgl bölüme aktarılmıştır. Elde edlen verlern TOPSIS yöntem le değerlendrlmes sonucunda en y alternatfn A 1 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. KAYNAKLAR Aghdae, M. H., Zolfan, S. H. ve Zavadskas, E. K. (2013). Decson Makng n Machne Tool Selecton : An Integrated Approach wth SWARA and COPRAS-G Methods. Engneerng Economcs, 24(1), Aghdae, M. H., Zolfan, S. H. ve Zavadskas, E. K. (2014). Sales Branches Performance Evaluaton: A Multple Attrbute Decson Makng Approach. 8th Internatonal Scentfc Conference Busness and Management 2014 çnde (ss. 1 7). Lthuana: Vlnus Gedmnas Techncal Unversty. Almardan, M., Zolfan, S. H., Aghdae, M. H. ve Tamošatenė, J. (2013). A Novel Hybrd SWARA and VIKOR Methodology for Suppler Selecton n an Agle Envronment. Technologcal and Economc Development of Economy, 19(3), Athawale, V. M. ve Chakraborty, S. (2010). A TOPSIS Method-based Approach to Machne Tool Selecton. Proceedngs of the 2010 Internatonal Conference on Industral Engneerng and Operatons Management, Ayağ, Z. (2007). A hybrd approach to machne-tool selecton through AHP and smulaton. Internatonal Journal of Producton Research, 45(9), do: / Chen, C.-T. (2000). Extensons of the TOPSIS for Group Decson-Makng Under Fuzzy Envronment. Fuzzy Sets and Systems, 114(1), 1 9. do: /s (97) Çakır, E. (2016a). Electronc Document Management System (EDMS) Software Selecton wth Fuzzy COPRAS Method: A Muncpal Case. W. Sayers ve M. Avcı (Ed.), Law and Order n Turksh Socety çnde (ss ). Berln: AGP Research. Çakır, E. (2016b). Kentsel Dönüşüm Kapsamında Müteahht (Yüklenc) Frmanın Bütünleşk SWARA - VIKOR Yöntemyle Seçlmes. Proceedngs of XVII. Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research and Statstcs çnde (ss ). Svas: Proceedngs of XVII. Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research and Statstcs. Çakır, E. (2017). Krter Ağırlıklarının SWARA Copeland Yöntem le Belrlenmes : Br Üretm İşletmesnde Uygulama. Adnan Menderes Ünverstes, Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, 4(1),

10 Dawal, S. Z., Yusoff, N., Nguyen, H.-T. ve Aoyama, H. (2012). Mult-Attrbute Decson-Makng for CNC Machne Tool Selecton n FMC Based On the Integraton of the Improved Consstent Fuzzy AHP and TOPSIS. ASEAN Engneerng Journal, 3(2), Dehnav, A., Aghdam, I. N., Pradhan, B. ve Morshed Varzandeh, M. H. (2015). A New Hybrd Model Usng Step-Wse Weght Assessment Rato Analyss (SWARA) Technque and Adaptve Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) for Tegonal Landslde Hazard Assessment n Iran. Catena, 135(2015), Erdem, İ. (2013). Yöneylem Araştırması ve WnQSB Uygulamaları. Ankara: Seçkn Yayıncılık. Gavcar, E., Coşkun, E., Paksoy, T., Eleren, A., Sulak, H., Özdemr, M., Keskn, R. (2011). Yöneylem Araştırması. (V. Tecm, Ed.). İstanbul: Lsans Yayıncılık. Gupta, V., Kumar, B. ve Mandal, U. K. (2016). CNC Machne Tool Selecton Usng MCDM Technques and Applcaton of Software. Internatonal Journal of Engneerng Trends and Technology, 35(7), Hller, F. S. ve Leberman, G. J. (2001). Introducton to Operatonal Research. New York: McGraw-Hll. Hwang, C. L. ve Yoon, K. (1981). Multple Attrbute Decson Makng Methods and Applcatons. Berln: Sprnger-Verlag. Kabak, M. ve Dağdevren, M. (2017). A Hybrd Approach Based on ANP and Grey Relatonal Analyss for Machne Selecton. Techncal Gazette 24, 1(2017), do: /tv Karabasevc, D., Paunkovc, H. ve Stanujkc, D. (2016). Rankng of companes accordng to the ndcators of corporate socal responsblty based on SWARA and ARAS methods. Serban Journal of Management, 11(1), do: /sjm Karabasevc, D., Stanujkc, D., Urosevc, S. ve Maksmovc, M. (2015). Selecton of Canddates n the Mnng Industry Based on the Applcaton of the SWARA and the MULTIMOORA Methods. Acta Montanstca Slovaca, 20(2), Karabasevc, D., Stanujkc, D., Urosevc, S. ve Maksmovc, M. (2016). An approach to personnel selecton based on Swara and Waspas methods. Journal of Economcs, Management and Informatcs, 7(1), do: /bznfo k Karm, R. ve Karmaker, C. L. (2016). Machne Selecton by AHP and TOPSIS Methods. Amercan Journal of Industral Engneerng, Vol. 4, 2016, Pages 7-13, 4(1), do: /ajie Kaya, İ., Kılınç, M. S. ve Çevkcan, E. (2007). Makne-Techzat Seçm Problemnde Bulanık Karar Verme Sürec. Mühends ve Makna, 49(576), Keršulenė, V. ve Tursks, Z. (2011). Integrated Fuzzy Multple Crtera Decson Makng Model for Archtect Selecton. Technologcal and Economc Development of Economy, 17(4), Keršulene, V., Zavadskas, E. K. ve Tursks, Z. (2010). Selecton of Ratonal Dspute Resoluton Method by Applyng New Step-Wse Weght Assessment Rato Analyss (Swara). Journal of Busness Economcs and Management, 11(2), Nezhad, M. R. G., Zolfan, S. H., Moztarzadeh, F., Zavadskas, E. K. ve Bahram, M. (2015). Plannng the prorty of hgh tech ndustres based on SWARA-WASPAS methodology: The case of the nanotechnology ndustry n Iran. Economc Research-Ekonomska Istrazvanja, 28(1), do: / x Organ, A. (2013). Bulank dematel yo ntemẏle makṅe seçṁṅ etk leyen krṫerlerṅ deg erlendṙ lmes. Ç.Ü. Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, 22(1), Önüt, S., Kara, S. S. ve Efendgl, T. (2008). A hybrd fuzzy MCDM approach to machne tool selecton. Journal of Intellgent Manufacturng, 19(4), do: /s Paksoy, T., Pehlvan, N. Y. ve Özceylan, E. (2013). Bulanık Küme Teors. Ankara: Nobel Yayın. Perçn, S. (2012). BULANIK AHS VE TOPSIS YAKLAŞIMININ MAKİNE-TEÇHİZAT SEÇİMİNE UYGULANMASI. Ç.Ü. Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, 21(1),

11 ŞIMININ+MAKİNE-TEÇHİZAT+SEÇİMİNE+UYGULANMASI#0 adresnden erşld. Shukla, S., Mshra, P. K., Jan, R. ve Yadav, H. C. (2016). An ntegrated decson makng approach for ERP system selecton usng SWARA and PROMETHEE method. Int. J. of Intellgent Enterprse, 3(2), do: /ijie Stanujkc, D., Karabasevc, D. ve Zavadskas, E. K. (2015). A Framework for the Selecton of a Packagng Desgn Based on the SWARA Method. Engneerng Economcs, 26(2), Tekn, M. (2008). Sayısal Yöntemler. Konya: Selçuk Ünverstes İİBF. Tmor, M. (2010). Yöneylem Araştırması. İstanbul: Türkmen Ktabev. Tmor, M. (2011). Analtk Hyerarş Proses. İstanbul: Türkmen Ktabev. Tsa, J.-P., Cheng, H.-Y., Wang, S.-Y. ve Kao, Y.-C. (2010). Mult-crtera decson makng method for selecton of machne tool Internatonal Symposum on Computer, Communcaton, Control and Automaton (3CA), do: /3ca Tuş Işık, A. ve Aytaç Adalı, E. (2016). A new ntegrated decson makng approach based on SWARA and OCRA methods for the hotel selecton problem. Internatonal Journal of Advanced Operatons Management, 8(2), do: /ijaom Vafaepour, M., Zolfan, S. H., Varzandeh, M. H. M., Derakht, A. ve Keshavarz, M. E. (2014). Assessment of Regons Prorty for Implementaton of Solar Projects n Iran: New Applcaton of a Hybrd Mult- Crtera Decson Makng Approach. Energy Converson and Management, 86(2014), Vatansever, K. ve Kazançoğlu, Y. (2014). Integrated Usage of Fuzzy Mult Crtera Decson Makng Technques for Machne Selecton Problems and an Applcaton. Internatonal Journal of Busness and Socal Scence, 5(9), Yazdan, M., Zavadskas, E. K., Ignatus, J. ve Abad, M. D. (2016). Senstvty analyss n MADM methods: Applcaton of materal selecton. Engneerng Economcs, 27(4), do: /j01.ee Yıldırım, B. F. ve Önder, E. (2014). İşletmecler, Mühendsler ve Yönetcler çn Operasyonel, Yönetsel ve Stratejk Problemlern Çözümünde Çok Krterl Karar Verme Yöntemler. Bursa: Dora Yayınları. Ylmaz, B. ve Dağdevren, M. (2010). Ekpman Seçm Problemnde Promethee ve Bulanık Promethee Yöntemlernn Karşılaştırmalı Analz. Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der., 25(4), Zolfan, S. H. ve Bahram, M. (2014). Investment Prortzng n Hgh Tech Industres Based on SWARA- COPRAS Approach. Technologcal & Economc Development of Economy, 20(3), Zolfan, S. H. ve Banhashem, S. S. A. (2014). Personnel Selecton Based on a Novel Model of Game Theory and MCDM Approaches. 8th Internatonal Scentfc Conference Busness and Management 2014 çnde (ss ). Lthuana: Vlnus Gedmnas Techncal Unversty. Zolfan, S. H., Esfahan, M. H., Btarafan, M., Zavadskas, E. K. ve Aref, S. L. (2013). Developng A New Hybrd MCDM Method for Selecton of The Optmal Alternatve of Mechancal Longtudnal Ventlaton of Tunnel Pollutants Durng Automoble Accdents. Transport, 28(1), do: / Zolfan, S. H. ve Saparauskas, J. (2013). New Applcaton of SWARA Method n Prortzng Sustanablty Assessment Indcators of Energy System. Engneerng Economcs, 24(5), Zolfan, S. H., Zavadskas, E. K. ve Tursks, Z. (2013). Desgn of Products wth Both Internatonal and Local Perspectves Based on Yn-Yang Balance Theory and SWARA Method. Economc Research, 26(2),

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Journal of Management, Marketng and Logstcs (JMML), ISSN: 48-6670 Year: 04 Volume: Issue: AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Kemal

Detaylı

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI *

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI * Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 1 22 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AHP-TOPSIS

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and atural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, -4, 0 Research Artcle / Araştırma Makales FUZZY TOPSIS METHODS I GROUP DECISIO MAKIG AD A APPLICATIO FOR BAK BRACH LOCATIO

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME PROBLEMLERİNDE ARAS YÖNTEMİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME PROBLEMLERİNDE ARAS YÖNTEMİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME PROBLEMLERİNDE ARAS YÖNTEMİ Makale Sunum Tarh : 02.03.2015 Yayına Kabul Tarh : 27.03.2015 Bahadır Fath YILDIRIM Araştırma Görevls Kafkas Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü, Sayısal

Detaylı

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi Makne Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 9, No: 3, 2012 (35-42) Electronc Journal of Machne Technologes Vol: 9, No: 3, 2012 (35-42) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn:1304-4141 Makale

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Altı Sigma Projeleri Seçiminde Uygulanması*

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Altı Sigma Projeleri Seçiminde Uygulanması* Busness and Economcs Research Journal Volume 7 Number 2 2016 pp. 167-201 ISSN: 1309-2448 DOI Number: 10.20409/berj.2016217536 Bulanık Çok Krterl Karar Verme Yöntemlernn Altı Sgma Projeler Seçmnde Uygulanması*

Detaylı

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Clt/Vol:42, /No:2, 2013, 198-218 ISSN: 1303-1732 wwwfdergsorg 2013 Depo operatörü lostk frmasının seçm çn bulanık

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 31, 203-213, 2013 Research Artcle / Araştırma Makales ANALYTIC NETWORK PROCESS AND TOPSIS METHODS WITH SELECTION OF OPTIMAL INVESTMENT

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ Burak KARAHAN Burak PEKEL Neşet BEDİR Cavt CAN Kırıkkale -2014-

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 29, 244-260, 2011 Research Artcle / Araştırma Makales PERFORMANCE EVALUATION USING AHP - VIKOR AND AHP - TOPSIS APPROACHES: THE

Detaylı

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ.

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ Özkan BALİ ÖZET Personel seçm organzasyonların başarısını etkleyen en öneml problemlerden brdr. Bu seçm, belrszlk çeren

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss. 449-459 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of thefaculty of Engneerngand Archtecture of Gaz Unversty Clt 30, No 1, 71-85, 2015 Vol 30, No 1, 71-85, 2015 KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA

Detaylı

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014 2nd Internatonal Symposum on Accountng and Fnance MUHASEBE PAKET PROGRAMI SEÇİM PROBLEMİNE BULANIK VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ ÖZET Hasan UYGURTÜRK Turhan KORKMAZ Dnamk br çevrede faalyet gösteren

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

TRANSPORTATION MODE SELECTION THROUGH LOGISTICS MANAGEMENT: AN APPLICATION IN THE TEXTILE INDUSTRY

TRANSPORTATION MODE SELECTION THROUGH LOGISTICS MANAGEMENT: AN APPLICATION IN THE TEXTILE INDUSTRY DA Kerem Toker da, uygun alternat - d mod sonucunda, karayolu - denzyolu - Anahtar Kelmeler: TRANSPORTATION MODE SELECTION THROUGH LOGISTICS MANAGEMENT: AN APPLICATION IN THE TEXTILE INDUSTRY ABSTRACT

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT.

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT. İŞLETME ve İŞLETME İknc Öğretm BÖLÜMLERİ n n İŞL.101 Davranış Blmler I İŞL.201 Genel İşletme İŞL.203 Introducton to Busness İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statstcs I İktsada Grş I İŞL.207 İŞL.209 Pazarlama

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: Yayın Gelş Tarh: 01.02.2016 Dokuz Eylül Ünverstes Yayına Kabul Tarh: 01.08.2016 Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Onlne Yayın Tarh: 07.07.2017 Clt: 19, Sayı: 1, Yıl: 2017, Sayfa: 63-81 http://dx.do.org/10.16953/deusbed.09673

Detaylı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp Internatonal Journal of Academc Value Studes (Javstudes) ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11, pp. 159-170 www.javstudes.com Javstudes@gmal.com Dscplnes: Busness Admnstraton, Economy, Econometrcs, Fnance,

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 5 Bahar 009/ s. 3-6 YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ A. Çağrı TOLGA, Cengz KAHRAMAN

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: Yayın Gelş Tarh: 22.10.2014 Dokuz Eylül Ünverstes Yayına Kabul Tarh: 19.04.2016 Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Onlne Yayın Tarh: 12.07.2016 Clt: 18, Sayı: 2, Yıl: 2016, Sayfa: 255-272 http://dx.do.org/10.16953/deusbed.78956

Detaylı

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI Fath ÇİL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk Mmarlık Fakültes Endüstr Mühendslğ Bölümü 4. Sınıf

Detaylı

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Avalable onlne at www.alphanumercournal.com alphanumerc ournal The Journal of Operatons Research, Statstcs, Econometrcs and Management Informaton Systems Receved: January 25, 2017 Accepted: June 22, 2017

Detaylı

İKİ AŞAMALI STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

İKİ AŞAMALI STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ İKİ AŞAMALI STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Al İhsan ÖZDEMİR * Arş. Gör. Neşe Yalçın SEÇME ** ÖZET İşletmeler açısından tedarkç seçmnn uzun sürel şbrlğ çnde

Detaylı

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Marmara Ünverstes Ġ.Ġ.B.F. Dergs YIL 008, CĠLT XX, AYI NAKLĠYE FĠRMAI EÇĠMĠNDE BULANIK AHP E BULANIK TOPI YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMAI Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Ġrfan ERTUĞRUL ** ArĢ. Grv.

Detaylı

A Multi Criteria Approach For Statistical Software Selection in Education. Eğitimde İstatistiksel Yazılım Seçimine Çok Kriterli Bir Yaklaşım

A Multi Criteria Approach For Statistical Software Selection in Education. Eğitimde İstatistiksel Yazılım Seçimine Çok Kriterli Bir Yaklaşım Hacettepe Ünverstes Eğtm Fakültes Dergs H. U. Journal of Educaton 292, 129-143 [Nsan 2014] A Mult Crtera Approach For Statstcal Software Selecton n Educaton Eğtmde İstatstksel Yazılım Seçmne Çok Krterl

Detaylı

Afet Sonrası Hizmet Verecek Ekiplerin Konuşlanma Yerlerinin Belirlenmesi

Afet Sonrası Hizmet Verecek Ekiplerin Konuşlanma Yerlerinin Belirlenmesi 2016 Publshed n 4th Internatonal Symposum on Innovatve Technologes n Engneerng and Sccene 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) Afet Sonrası Hzmet Verecek Ekplern Konuşlanma Yerlernn Belrlenmes

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ RISK EVALUATING BY FUZZY AHP AND FUZZY VIKOR METHODS IN FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

Detaylı

ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 4x4 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI

ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 4x4 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI Süleyman Demrel Ünverstes Vzyoner Dergs ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 44 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI Yük End Müh Yusuf ŞAHİN Arş Gör Hasan AKYER ÖZET

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI Bahad r Fath YILDIRIM.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. Onur ÖNAY.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. ÖZET Bulut

Detaylı

SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI

SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 11 Sayı: 22 Güz 2012 s. 1-18 SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI Muhammet GÜL

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analz Kongres 11-12 Kasım 21- Balıkesr GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ Esra YILMAZ*, Ferhat GÜNGÖR** *ylmazesraa@gmal.com

Detaylı

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt 22, No 4, 855-862, 2007 Vol 22, No 4, 855-862, 2007 BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA İzzettn TEMİZ ve

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

MALZEME TAŞIMA SİSTEMİ ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK-PROMETHEE YAKLAŞIMI

MALZEME TAŞIMA SİSTEMİ ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK-PROMETHEE YAKLAŞIMI Doğuş Ünverstes Dergs 12 (1) 2011 144-155 MALZEME TAŞIMA SİSTEMİ ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK-ROMETHEE YAKLAŞIMI EVALUATING MATERIAL HANDLING SYSTEM ALTERNATIVES USING FUZZY-ROMETHEE

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

ÜYELĐK FONKSĐYONU OLARAK ÜÇGEN BULANIK SAYILAR MI YAMUK BULANIK SAYILAR MI?

ÜYELĐK FONKSĐYONU OLARAK ÜÇGEN BULANIK SAYILAR MI YAMUK BULANIK SAYILAR MI? Gaz Ünverstes Đktsad ve Đdar Blmler Fakültes Dergs 9 / 2 (2007). 6-80 ÜYELĐK FONKSĐYONU OLARAK ÜÇGEN BULANIK SAYILAR MI YAMUK BULANIK SAYILAR MI? Fath ECER Öz: Fuzzy TOPSIS (Technque for Order Preference

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI Abdullah Oktay DÜNDAR * Muammer ZERENLER ** ÖZET İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faalyetlern sürdürürken, sahp oldukları kıt kaynakları

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Abant İzzet Baysal Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs The Internatonal Journal of Economc and Socal Research ISSN: 1306-2174 http://www.bfderg.bu.edu.tr Clt/Volume:

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Bahar 2014, Clt:10, Yıl:10, Sayı:1, 157-178 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Mehmet PEKKAYA 1 Mesut AKTOGAN 2 LAPTOP

Detaylı

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA BJSS Balkan Journal o Socal Scences / Balkan Sosyal Blmler Dergs Internatonal Congress o Management Economy And Polcy, 2016 Aralık CASH FLOW-FOCUSED FINANCIAL ANALYSIS AS A MEASURING TOOL OF FINANCIAL

Detaylı

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSL PZRLM KONGRESİ nadolu Ünverstes - Eskşehr Sgorta Ürün Planlarına İlşkn Ürün Cazplklernn Değerlendrlmes Evaluaton of Product ttractveness of Insurance Product Plans Habbe Yelda Şener 1 - Merve

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

BALİ-GENCER AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ. Özkan BALİ 1 Cevriye GENCER 2 ÖZET

BALİ-GENCER AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ. Özkan BALİ 1 Cevriye GENCER 2 ÖZET AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ Özkan BALİ Cevrye GENCER ÖZET Çalışmada, br karar problem olarak Kara Harp OkuluKHO) na öğretm elemanı seçm ele alınmış ve

Detaylı

Çok noktadan bağlı tanker-şamandıra bağlama sistemi seçiminde bulanık çok ölçütlü karar verme

Çok noktadan bağlı tanker-şamandıra bağlama sistemi seçiminde bulanık çok ölçütlü karar verme tüdergs/d mühendslk Clt:10, Sayı:1, 68-80 Şubat 011 Çok noktadan bağlı tanker-şamandıra bağlama sstem seçmnde bulanık çok ölçütlü karar verme Ayhan MENTEġ *, Ġsmal Hakkı HELACIOĞLU İTÜ Fen Blmler Ensttüsü,

Detaylı

TAKIM LİDERİ SEÇİMİNDE BULANIK KALİTE FONKSİYONU AÇINIMI MODELİ UYGULAMASI

TAKIM LİDERİ SEÇİMİNDE BULANIK KALİTE FONKSİYONU AÇINIMI MODELİ UYGULAMASI 2403 TAKIM LİDERİ SEÇİMİNDE BULANIK KALİTE FONKSİYONU AÇINIMI MODELİ UYGULAMASI APPLICATION OF A FUZZY QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT MODEL FOR TEAM LEADER SELECTION ÖZET A. Fahr ÖZKÖK *, Orkun KOZANOĞLU

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Vatansever

Yrd. Doç. Dr. Kemal Vatansever Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Tedarkç Seçm Kararlarında Bulanık TOPSIS Yöntemnn Kullanımı ve Br Uygulama Use of Fuzzy TOPSIS Method n Suppler Selecton

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR ile KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR ile KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Clt 10, Yıl 10, Sayı 1, 2014 The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Vol. 10, Year 10, No. 1, 2014 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

TESİS YERİ SEÇİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ

TESİS YERİ SEÇİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ TESİS YERİ SEÇİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ Aşkın ÖZDAĞOĞLU (*) Özet: Kuruluş yer seçm br frma çn en öneml kararlardan brdr. Yönetm kademesndek kşler seçm yaparken ster stemez

Detaylı

TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF

TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF Necdet ÖZÇAKAR, 1 Istanbul Ünverstes İşletme Fakültes, Üretm Yönetm Ana Blm Dalı Halm YURDAKUL

Detaylı

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 25-27 Kasım 25 BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ Feyzan ARIKAN Gaz

Detaylı

Çoklu Periyotta Çevreci Tedarikçi Seçimi İçin Belirsizlik Etmenli Bir ÇÖKV Yöntemi

Çoklu Periyotta Çevreci Tedarikçi Seçimi İçin Belirsizlik Etmenli Bir ÇÖKV Yöntemi Savunma Blmler Dergs The Journal of Defense Senes Mayıs/May 03, Clt/Volume, Sayı/Issue, 43-70. ISSN: 303-683 Çoklu Peryotta Çevre Tedarkç Seçm İçn Belrszlk Etmenl Br ÇÖKV Yöntem Özkan BLİ Erkam GÜREŞEN

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı Yapı Makneler Yönetm Course Name Constructon Equpments Management Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) Kreds (Local Credts) AKTS

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 28, 24-223, 200 PhD Research Artcle / Doktora Çalışması Araştırma Makales FUZZY CHOQUET INTEGRAL APPROACH FOR MULTI CRITERIA

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerini Kullanarak Serbest Bölge Yer Seçimi: Doğu Anadolu Bölgesi Örneği

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerini Kullanarak Serbest Bölge Yer Seçimi: Doğu Anadolu Bölgesi Örneği Yayın Gelş Tarh: 22.11.2014 Dokuz Eylül Ünverstes Yayın Kabul Tarh: 05.01.2015 İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Onlne Yayın Tarh: 30.06.2015 Clt:30, Sayı:1, Yıl:2015, ss. 79-113 Çok Krterl Karar Verme

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

Türk Sigortacılık Sektöründe Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri (ÇKKV) ile Performans Ölçümü: BİST Uygulaması

Türk Sigortacılık Sektöründe Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri (ÇKKV) ile Performans Ölçümü: BİST Uygulaması Çukurova Ünverstes İİBF Dergs Clt:20. Sayı:1. Hazran 2016 ss.127-147 Türk Sgortacılık Sektöründe Çok Krterl Karar Verme Teknkler (ÇKKV) le Perormans Ölçümü: BİST ygulaması Perormance Measurement n Turksh

Detaylı

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi SDÜ Orman Fakültes Dergs SDU Faculty of Forestry Journal 2011, 12: 110-114 Araştırma makales/research artcle Ege Bölges orman şletmelerndek orman mühends dağılımının Atknson endeks le değerlendrlmes İsmal

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences Çok ölçütlü karar verme yöntemler le atık bertaraf frması seçm Selecton of dsposal contractor by mult crtera decson

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 28, 224-234, 2010 PhD Research Artcle / Doktora Çalışması Araştırma Makales APPLICATION OF ADAPTIVE NEURO FUZZY INFERENCE SYSTEM

Detaylı

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 0.0.00 Clt:, Sayı: 4, Yıl: 00, Sayfa: -74 Yayına Kabul Tarh: 7.0.0 ISSN: 0-84 ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı Uluslararası İnşaat Projeler Yönetm Kodu (Code) PYY 514 Lsansüstü Program (Graduate Program) Dersn Türü (Course Type) Dersn İçerğ (Course Descrpton) 3060 kelme arası Dersn Amacı (Course Objectes)

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2016, Clt 6, Sayı 1, ss.1-16 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2016, Volume 6, Issue

Detaylı

KOLLUK KUVVETLERİNİN HİZMET ÜRETİM ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ: BÜTÜNLEŞİK ARAÇ ATAMA MODELİ

KOLLUK KUVVETLERİNİN HİZMET ÜRETİM ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ: BÜTÜNLEŞİK ARAÇ ATAMA MODELİ The Journal of Academc Socal Scence Studes Internatonal Journal of Socal Scence Do number:http://dx.do.org/10.9761/jasss3111 Number: 40, p. 463-483, Wnter I 2015 Yayın Sürec Yayın Gelş Tarh Yayınlanma

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Yapımda Güenlk Yönetm Constructon Safety Management Kodu (Code) PYY512 Lsansüstü Program (Graduate Program) Dersn

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:11 2010 61 89 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001)

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001) ANADOLU ÜNvERSTES BlM VE TEKNOLOJ DERGS ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (1) TEKNK NOTrrECHNICAL NOTE ELEKTRK ARK FıRıNıNDA TERMODNAMGN KNC YASASıNıN

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı

Sera İklimlendirme Kontrolü İçin Etkin Bir Gömülü Sistem Tasarımı Sera İklmlendrme Kontrolü İçn Etkn Br Gömülü Sstem Tasarımı Nurullah Öztürk, Selçuk Ökdem, Serkan Öztürk Ercyes Ünverstes, Blgsayar Mühendslğ Bölümü, Kayser ozturk.nurullah@yahoo.com.tr,okdem@ercyes.edu.tr,

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

15 th ISEOS PROCEEDINGS BOOK

15 th ISEOS PROCEEDINGS BOOK 15 th ISEOS PROEEDINGS BOOK 15 th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research and Statstcs 22-25 May 2014 Suleyman Demrel Unversty 15th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI İsmal ÇÖLKESEN 1, Tahsn YOMRALIOĞLU 2, Taşkın KAVZOĞLU 3 1 Araş. Gör., Gebze Yüksek Teknoloj Ensttüsü,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME (JOB SHOP SCHEDULING WITH KRILL HERD ALGORITHM) İlker GÖLCÜK

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name İnşaat Projeler Yönetmnde Enformasyon Teknolojler Informaton Technologes n Constructon Project Management Kodu (Code)

Detaylı