Yeni olan nedir? Kim ne yapıyor?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni olan nedir? Kim ne yapıyor?"

Transkript

1 16 K M, NASIL, NE?

2 K M, NASIL, NE? 17 FSJ/FÖJ Yeni olan nedir? Kim ne yapıyor? Gönüllü sosyal yıl 1964 yılından beri mevcuttur, gönüllü çevre yılı ise 1993 yılından beri faaliyet göstermektedir. Emek vermeye bafllamalarından beri genç gönüllü bir yıl için karar vermifltir. ki ülkenin birleflmesinden sonra yeni eyaletlerde yaflayan gençler buna çok ilgi göstermifllerdir. Aslında her fley çok basit: FSJ veya FÖJ (sayfa 70 den itibaren bkz. Adres endeksi) sunan bir kuruluflun e-posta adresini arayın, bilgi malzemesi isteyin, müracaat formunu doldurun, oraya gidin, bafllayın. Her fley sırası ile: her eyalette FSJ ve FÖJ dan sorumlu müracaat yerleri mevcuttur. Kültürel alanda gönüllü sosyal yıl için Bundesvereinigung für kulturelle Jugendbildung (BKJ) ve ilgili eyalet birlikleri do ru adrestir. Spor alanındaki gönüllü sosyal yıl için Frankfurt da bulunan Deutsche Sportjugend (Alman Spor Gençli i) mevcuttur. Arbeiterwohlfahrt ( flçi Sosyal yardımı örgütü), Katholische Kirche (Katolik kilisesi), Deutsches Rotes Kreuz (Alman Kızıl Haç örgütü), Internationaler Bund (uluslararası birlik örgütü) ve Jugendaufbauwerk Berlin (gençlik egitim ve meslek yard m örgütü) yurtdıflındaki görevler için müracaat yerlerinden birkaçıdır.

3 18 K M, NASIL, NE? Y e n i olanaklar Müracaat süreleri her eyalette ve kuruluflta aynı de ildir, bu nedenle en iyisi hemen bu konu hakkına bilgi edinin. Öneri: FSJ/FÖJ ya katılma isteminizin nedenini de kısaca yazıp ekleyin. Kurulufl, müracaat edenle ba lantıya geçecektir, bir konuflmaya davet edecektir ve tüm sorulara açıklık getirecektir. Önemli: Gönüllü kiflinin kabul kararı sorumlu kurulufla aittir. Daha öncede belirtmifltik: klasik FSJ hizmetini Federal Aile, Yafllılar, Kadın ve Gençlik Bakanlı ı (BMFSFJ) model projeler ile baflka görev alanları için de açmıfltır, örne in spor alanında gençler için Deutsche Sportjugend ve kültür alanında da Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung ile bakanl k birlikte faaliyet göstermifltir. Bu yeni olanaklar denemelerinden sonra 1 Haziran 2002 tarihinden sonra geçerlilik kazanan FSJ teflvik de ifliklik yasasının içeri ini oluflturmufltur. Ayrıca gönüllü hizmet alt yafl sınırına sahip de ildir. Okulun devamında gerçeklefltirilecek hale gelmifltir. En yüksek katılım yaflı olan 26 (hizmet bafllangıcında) devam etmektedir. Gönüllü hizmet oniki aydan onsekiz aya kadar uzatılabilmektedir, ancak bu sadece yurtiçindeki hizmetler için geçerlidir. Gülen Laura, sarıflın Benni, flirin Kristin...

4 K M, NASIL, NE? 19 Sivil hizmet yerine FSJ veya FÖJ Onaylanmıfl askeri himzeti reddedenler 1 A ostos 2002 tarihinden itibaren sivil hizmet yerine, onaylanmıfl bir kuruluflta oniki aylık gönüllü hizmet verebilmektedir. Askeri hizmetlerini reddetmelerini açıklamalarından sonra yazılı olarak böyle bir hizmeti FSJ veya FÖJ için geçerli yasalar temelinde yerine getireceklerine dair açıklama yapmalıdırlar. Hizmete en geç bu yazılı açıklamadan bir yıl sonra ve 25 yaflından önce bafllanılmalıdır. Yurtdıflı faaliyetleri geniflletildi Gönüllü hizmetler artık Avrupa dıflında da mümkün. fiimdiye kadar geçerli olan: FSJ ve FÖJ di er Avrupa ülkelerinde de gerçeklefltirilebilir. Bunun ön koflulu ise yurtdıflında çalıflılacak kuruluflun Alman bir kuruluflla ortak çalıflması ve bu Alman kuruluflununda yurt içinde kanunen tanınmıfl olmasıdır. fiimdiye kadar geçerli olan düzenlemelere göre olan de ifliklik, yurtdıflı ifadesinin sınırlanmamasıdır. Gençler yasa tarafından öngörülen pedagojik destek burda da sa lanmaktadır. E itim talebi ve seminerler Yasada kullanılan ifade, gönüllü sosyal yıl pedagojik olarak desteklenmektedir dir. Faaliyet süresince sorumlu kurulufl pedagojik yardım için bir danıflman hazır bulundurmak ile yükümlüdür. Ayrıca bir bölgede veya eyaletteki tüm gönüllüler için 25 seminer günü zorunludur. Bu seminer günlerinin ço u yılın baflında, ortasında ve sonunda yapılmaktadır.

5 20 K M, NASIL, NE? Herfley nasıl bafllad 1964 yılında parlamento tarafından hayata geçirilen gönüllü hizmetin öncüleri protestan ve katolik kilisesinin iki kampanyası olmufltur yılında protestan rahipleri, bir yıl ver kampanyası ile özellikle genç kadınlara Diyakonik yıl için bir ça rı yaptılar yılında katolik gençli i, gençlik gençli e yardım ediyor hareketine önayak olmufltur. 1963/1964 yıllarında kiliselerin yaptıklarına Hür Sosyal Yardım Dernekleri (Deutsches Rotes Kreuz, Internationaler Bund für Sozialarbeit, Jugendsozialwerk e.v., Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Arbeiterwohlfahrt) buna katılmıfllard r. Hizmet verme elemanı yeni olanaklar ile arka plana geçmifltir. Geleneksel olmayan kurulufllar gönüllü sosyal yılı bafltan itibaren bir e itim yılı olarak flekillendirmifllerdi. 60 lı yıllarda katılımcı sayısı artmıfltı; özellikle meslek hayatıından gelen genç insanlar katılmaktaydı. 70 li yılların bafllaması ile bu de iflmiflti. Katılımcı sayısı düflmüfltü. Artık FSJ ya okul ile meslek arasındaki köprü olarak gören gençler katılmaktaydı. Günümüzde gönüllü yıl, hangi alanda olursa olsun, sosyal e itim yılı görüntüsünü kazanmıfltır. Bu yıl uzmanlaflmıfl e itimciler tarafından desteklenmektedir ve de iflik okul seviyelerindeki yurtiçi ve dıflındaki gençler tarafından ilgi görmektedir....akıllı Cindy ve ilgili Ines.Halle de kültürel alanda gönüllü sosyal yıl için çalıflan gençler.

6 K M, NASIL, NE? 21 Bu ne anlama geliyor? Bonn da bulunan bir FSJ faaliyet yeri, yeni gönüllü çalıflanların örne in; sa lıklı bir insan olarak ö lene kadar tekerlekli sandalyede geçirmeyi görev olarak vermifltir. Herkes bunun ne demek oldu unu tecrübe edinmeliydi. FÖJ planında da örne in flu vardır: Bir grup çocu u çevresel bir konu ile nasıl meflgul edebilirim? Bunun dıflında yasal temeller ve meslek bilimi konuları da ele alınmıfltır. Gönüllülerin iste i üzerine toplumsal politik konularda plana dahil edilmifltir: Yafllı veya engellilerin durumu, gen teknolojisi, çevre. Yurtdıflındaki tüm faaliyetler için yurtiçinde bir dil kursu verilmektedir. Sosyal güvence Gönüllüler sosyal açıdan güvence altına alınmıfltır. Hastalık ve bakım durumları için sigorta koruması ve çocuk parası verilmektedir. Gönüllü hizmet süresi yafllılık sigortasına katılmaktadır. Yasa önünde meslek e itimi alan gençler ile aynı konumdalar. Ancak, meslek e itimi alanlar için geçerli koflullar gönüllüler için de geçerlidir. Gönüllü bir yıl için baflvuranlar flunu bilmelidirler: yıl boyunca hiç birfley onlara hediye edilmeyecektir. Ancak, konaklama, yemek ve cep harçlı ı verilmektedir. Tüm gün klini e, bakım evine, çevre istasyonuna ve spor derne ine ba lıdırlar. Yapılması gereken herfley yapılmalıdır. Yatakları toplamak, bulaflıkları yıkamak, bahçe iflleri...

S V L H ZMET YER NE FSJ VEYA FÖJ

S V L H ZMET YER NE FSJ VEYA FÖJ 52 S V L H ZMET YER NE FSJ VEYA FÖJ S V L H ZMET YER NE FSJ VEYA FÖJ 53 Siviller hizmetliler için yeni olanaklar 1 A ostos 2002 tarihinden beri, onaylanmıfl askeri hizmetini yerine getirmeyi reddedenler

Detaylı

Benim için gönüllü sosyal yıl...

Benim için gönüllü sosyal yıl... 22 GÖNÜLLÜ SOSYAL YIL Benim için gönüllü sosyal yıl......bir büyüteç gibi. Artık herfleyi çok daha net görüyorum. (Carola, 19 yaflında)...bir ayna gibi. Kendimi seyrediyorum ve kendimi daha iyi tanımaya

Detaylı

Küçük Çaplı Projeler İçin Hibe Yönetmeliği Prensip olarak 5000,00 `ya kadar proje hibeleri için

Küçük Çaplı Projeler İçin Hibe Yönetmeliği Prensip olarak 5000,00 `ya kadar proje hibeleri için Küçük Çaplı Projeler İçin Hibe Yönetmeliği Prensip olarak 5000,00 `ya kadar proje hibeleri için Hibe Olanakları Hakkında Sorular ve Cevapları (Lütfen teşvik olanakları ile ilgili ek bilgileri de dikkate

Detaylı

Isviçredeki bayanlar için bilgilendirme defteri. Hamilelik ve Anne olmak. Türkçe Turc Türkisch

Isviçredeki bayanlar için bilgilendirme defteri. Hamilelik ve Anne olmak. Türkçe Turc Türkisch Isviçredeki bayanlar için bilgilendirme defteri Hamilelik ve Anne olmak Türkçe Turc Türkisch Önsöz Bu broflür hamilelik, do um ve lohusalık üzerine bilgileri kapsıyor ve ayrıca size ve ailenize isviçre

Detaylı

40 SORUDA AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ

40 SORUDA AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ 40 SORUDA AVRUPA GÖNÜLLÜ (AGH) TR 1. Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) nedir? Bir sivil toplum kuruluşu ve yerel topluluk için sosyal içerikli projelerde çalışmalarda bulunma. Öncelikle ve en önemlisi, gönüllü

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Okuryazarlık ve Cinsiyet Eşitliği Konusunda Türkiye'nin Gerçekleri Okuryazarlık ve eğitimin ülkelerin ekonomik

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Toplum çin Çal flanlar. Temel Kaynak 5. Toplum ve Kurumlar

Toplum çin Çal flanlar. Temel Kaynak 5. Toplum ve Kurumlar SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Toplum çin Çal flanlar Toplum ve Kurumlar Bireysel ihtiyaçlar m z n yan s ra toplumsal ihtiyaçlar m z da vard r. Bunlar; e itim, sa l k, güvenlik, adalet, çevre ihtiyaçlar

Detaylı

Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil!

Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil! Bülten Sayı: 2013/3 Hayata Destek, acil yardımdan kalkınmaya kadar geniş bir yelpazede projeler yürüten uluslararası bir insani yardım kuruluşudur. Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil! Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil!,

Detaylı

Almanca öğrenmek. Sprache. Kultur. Deutschland.

Almanca öğrenmek. Sprache. Kultur. Deutschland. TR 2014 Almanya DA Almanca öğrenmek Sprache. Kultur. Deutschland. İÇİNDEKİLER Sizlere sunduğumuz hizmetler Ders, kurs sistemi, etüt merkezi, sınavlar, konaklama, kültür ve boş zamanları değerlendirme programı

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

Federal Alman Cumhuriyetinin istatistiklerinden: Özel durumlarda sosyal yardım ve Almanya daki bakım ihtiyacı

Federal Alman Cumhuriyetinin istatistiklerinden: Özel durumlarda sosyal yardım ve Almanya daki bakım ihtiyacı ALMANYA'DA YAŞLILAR Almanya da 2 milyonu aşkın bakıma muhtaç insan yaşamaktadır. Bunlardan çoğu 80 yaş üzerinde olup çoğunluğu hastadır. Bakım denildiğinde genelde huzurevindeki ve bakım evindeki bakım

Detaylı

Almanya da ve Türkiye de çalışmak

Almanya da ve Türkiye de çalışmak Deutsche und türkische Fassung Almanya da ve Türkiye de çalışmak > Alman-Türk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi > Alman Emeklilik Sigortasından Aylıklar > Primlerin iadesi Größe: 100 % (bei A5 > 71%) Ülke sınırları

Detaylı

Ekler 1. Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi (2 Yıllık) İş Takvimi 2. Gönül Elçisi Başvuru Formu 3. Gönül Elçisi Aylık Faaliyet Raporu Formu

Ekler 1. Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi (2 Yıllık) İş Takvimi 2. Gönül Elçisi Başvuru Formu 3. Gönül Elçisi Aylık Faaliyet Raporu Formu İçindekiler Önsöz 1. Hoşgeldiniz 2. Neden Gönüllülük? 3. Gönüllülük a. Gönüllülük Nedir? b. Gönüllüler Neden Önemlidir? c. Neden Gönüllü Olunur? d. Neden Gönüllü Olunmaz? e. Gönüllü Ne Yapar? f. Gönüllü

Detaylı

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Hülya Sözlü/ Çocuk yuvas müdürü SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 88 say l yasa gere i kurulmufltur.

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ?

BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ? BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ? Bakıma Muhtaçlık hakkında Sorular ve Cevaplar Bakıma Muhtaç Bireylere Ev Ortamında Bakım ve Yaşam Desteği Bakıma muhtaç bireyin bakımını üstlenen aile fertleri hangi teşviklerden

Detaylı

Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek

Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek Dr. Yeflim Toduk Akifl Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek bu ay gençlerin örnek almas n istedi im bir toplum liderini tan tmak istiyorum. ar hareketi baflkan h. ural aküzüm 1994'te kurulan

Detaylı

Berlin e hoş geldiniz türkisch

Berlin e hoş geldiniz türkisch Die Beauftragte für Integration und Migration Berlin e hoş geldiniz türkisch Impressum Willkommen in Berlin (türkische Version) Berlin e hoş geldiniz Herausgeber: Die Beauftragte des Berliner Senats für

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

Hakkınız var! Zihinsel/Ruhsal Rahatsızlığı Olanlar ve Yakınları Engelleri Aşmak için Haklarımızı Bilelim BU BROŞÜR SİZİN İÇİN

Hakkınız var! Zihinsel/Ruhsal Rahatsızlığı Olanlar ve Yakınları Engelleri Aşmak için Haklarımızı Bilelim BU BROŞÜR SİZİN İÇİN Uzun süreli zihinsel veya ruhsal rahatsızlık yaşıyorsanız veya böyle bir yakınınız varsa, Bu durum sizin ya da yakınınızın diğerleriyle eşit bir şekilde topluma tam ve etkili katılımınızı engelliyorsa,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K YASASI ÜZER NE B R NCELEME

SOSYAL GÜVENL K YASASI ÜZER NE B R NCELEME Bahar 2007 Say : 7 SOSYAL GÜVENL K YASASI ÜZER NE B R NCELEME HUKUK GÜNDEM Güzin TANYER Emrah ALTUNO LU Anlat lana göre; Condoleezza Rice, Ankara ziyareti s ras nda Abdullah Gül e Fransa n n yapamad sosyal

Detaylı

c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi

c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her

Detaylı

Gençlerin kuruluşlarda sahip oldukları yönetime ve icraata katılma haklarına dair tavsiyeler HAKLARINIZ

Gençlerin kuruluşlarda sahip oldukları yönetime ve icraata katılma haklarına dair tavsiyeler HAKLARINIZ Gençlerin kuruluşlarda sahip oldukları yönetime ve icraata katılma haklarına dair tavsiyeler HAKLARINIZ Tüm diğer çocuklar gibi evinde yaşamasan da, senin de her diğer insan gibi hakların var. Kuruluşlarda

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI Hazırlayan Dr. Emre Erdoğan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı