İstanbul Üniversitesi 1955 Bütçe yılı hesabı katisine ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/50)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul Üniversitesi 1955 Bütçe yılı hesabı katisine ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/50)"

Transkript

1 Devre : XI İçtima : 1 S. SAYISI : 162 İstanbul Üniversitesi 1955 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile istanbul Üniversitesi 1955 bütçe yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası ve Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası (3/50, 1/170) İstanbul Üniversitesi 1955 Bütçe yılı hesabı katisine ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/50) T. C. Divanı Muhasebat 25,TV Sayı : /532 Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine İstanbul Üniversitesinin 1955 Bütçe yılı hesabı katisine, ait mutabakat beyannamesinin ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arz eylerim. Divanı Muhasebat Reisi Muhittin Gürün Mutabakat beyannamesi Teşkilâtı Esasiye ve Muhasebei Umumiye kanunları hükümlerine uyularak bir nüshası Divanı Huhasebata gönderilen İstanbul Üniversitesi 1955 malî yılı katî hesabı, Divanı Muhasebatça tetkik ve muhakeme edilmiş olan muhasip idare hesabiyle karşılaştırılmış ve bağlı cetvellerde yazılı meşruhat göz önünde bulundurulmak suretiyle hesabı katîde gösterilen rakamların kabule şayan bulunmuş olduğunu arz eyleriz. 25. IV Birinci Reis M. Gürün Aza B. Uçkun C. Çitici Müddeiumumi E. Arkun D. 1. Reisi F. Eke A. R. Toksöz /. Ogat D. 2. Reisi R. Bakuy N. Başakar Aza V. N. Tek'er D. 3. Reisi D. 4. Reisi F. Işık A. Â. Hemen K. Tolluoğlu R. örencik (Bulunamadı) V. V. H. öktem T. Demirkan R. özel C. Olcay V. R. Konakçı

2 2 İstanbul Üniversitesi 1955 Bütçe yılı Hesabı Katî kanunu lâyihası (1/170) T. C. Başvekâlet Kanunlar ve Kararlar. Tetkik Dairesi Sayı : /735 Türkiye üyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine İstanbul Üniversitesi 1955 Bütçe yılı.hesabı katisi hakkında Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 7. II tarihind-e kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. Başvekil A. Menderes ESBABI MUCİBE Mülhak bütçe ile idare olunan İstanbul Üniversitesinin 1955 yılma ait hesabı katî kanun lâyihası ile ekleri olan (A/l), (A/2) ve (B) cetvelleri ilişik olarak takdim kılınmıştır. Büyük Millet Meclisince mezkûr yıl (A/l) bütçesi ile lira ve Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ve Ortopedi Kliniği ihtiyacı için Batı - Almanya'dan getirilecek ortopedik cihazların bedeli olarak Türkiye Kızılay Cemiyeti tarafından Tıp Fakültesine teberru edilip Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nci maddesi gereğince şart olunduğu hizmete harcanmak üzere 435 nci faslın 11 nci (hastanelerin öğretimi ilgilendiren masrafları ile yatak bedeli) maddesine Maliye Vekâletinin müsaadesi ile eklenen lira ile birlikte tahsisat yekûnu liraya baliğ olmuştur yılı (A/2) bütçesi ile lira tahsisat verilmiştir. Çapa, Guraba klinikleri civarında inşası takarrür eden Kan Bankası arsasının satınaimması için Kızılay Cemiyeti tarafından üniversiteye teberru edilen lira ve üniversitemizin muhtelif fakültelerinde bulunan çalışkan ve yardıma muhtaç talebeye burs verilmek üzere muhtelif bankalar tarafından teberru edilen lira şart olunduğu hizmete harcanmak üzere Muhasebei Umu-, miye Kanununun 55 nci maddesi gereğince 1955 yılı bütçesinin sonunda açılan 911 ve 912 nci fasıllara Maliye Vekâletinin müsaadesi ile tahsisat kaydedilmiştir. Bu suretle (A/l) ve (A/2) bütçeleri ile yeniden açılan hususi fasılların tahsisat yekûnu liraya baliğ olmuştur lirası Hazineden yardım, lirası da üniversite hâsılatı ve geçen seneden devredilecek nakit olarak ceman lira tahmin olunmuştur. Hazineden yapılan lira yardımdan başka üniversite hâsılatı olarak tahsil olunan lira 44 kuruşla birlikte tahsilat toplamı lira 44 kuruşa yükselmiştir yılı bütçesi lira 64 kuruş nakit açığiyle kapanmış olduğundan 1955 yılma devreden nakit yoktur. 2. istanbul Üniversitesinin 1955 yılı bütçesinin varidat yekûnu lira 44 kuruş olup buna mukabil fiilen yapılan harcamalar (A/l) bütçesinde lira 42 kuruş, (A/2) bütçesinde lira 47 kuruş ve 911 ve 912 nci hususi fasıllarda lira olmak üzere ceman lira 89 kuruştan ibaret olup fiilî varidat ile sarfiyat arasındaki lira 55 kuruş gelir fazlası olarak kalmıştır. ilişik (A/l) cetvelinin ayrı bir sütununda gösterilen lira 58 kuruş ve (A/2) cetvelinin yine ayrı bir sütununda gösterildiği üzere lira 53 kuruş ki, ceman lira 11 kuruş yok edilen tahsisat miktarıdır. Sarf edilemiyen tahsisattan sarf edilmemesi sebepleri aşağıda arz edilmiştir. ( S. Sayısı : 162)

3 (A/l) Bütçesi Fasıl : 201 Memurlar aylığından sarf edilmiyen lira 05 kuruş 4936 sayılı Kanunla öğretim üyeleri için konulmuş olan birçok şartlara uygun eleman bulunmamasından ileri gelmiş ve mecburi olarak münhal kalmış kadroların ve 6211 sayılı Kanunla verilen tahsisatın karşılığıdır. Fasıl : 202 Hizmetliler ücretinde bakiye kalan lira 41 kuruş fakültelerdeki hizmetlilerin mütemadi giriş - çıkış hareketleri arasında vukua gelen boş zamanlara ait tahsisat fazlasıdır. Fasıl : 203 Bu faslın bakiyesi lira 18 kuruştur. Geçici hizmetliler için alınmış olan kadroların münhal kalmasından ileri gelmiştir. Fasıl : 204 Bu fasılda bakiye kalan lira 55 kuruş sene içinde münhal kalmış olan ecnebi profesör ve uzmanlar kadrolarının karşılığıdır. Fasıl : 206 Bu fasla sene içinde vâki olacak çocuk artışları düşünülerek konulmuş olan tahsisattan lira 71 bakiye kalmıştır. Fasıl : 207 Bu fasıldaki liralık bakiye lisan imtihanına giren memurların azlığından ileri gelmiştir. Fasıl : 209 Bu fasıldaki lira 63 kuruş bakiye memur ve ücretli kadrosundaki münhallerden ileri gelmiştir. Fasıl : 217 Bu fasılda 12 lira 81 kuruş bakiye vardır. Fasıl : 219 Bu fasıldaki lira hariçte serbest vazifesi olan profesör ve doçentlerin-4936 sayılı Kanuna göre tazminat almamalarından ileri gelmiştir. Fasıl : 221 Bu fasılda 80 kuruş bakiye kalmıştır. Fasıl : 223 Bu fasılda bakiye kalan lira 10 kuruş sene içinde konferans vermek için getirilen profesör ve uzmanların azlığından ileri gelmiştir. Fasıl : 301 Bu fasılda tasarrufa riayet edilerek lira 11 kuruş bakiye bırakılmıştır. Fasıl : 303 Bu fasılda lira 25 kuruş bakiye kalmıştır. Fasıl : 304 Bu fasılda 84 lira 59 kuruş bakiye kalmıştır. Fasıl : 306 Bu fasıldaki bakiye miktarı 93 lira 42 kuruştur. Fasıl : 307 Bu fasıldaki lira 23 kuruşluk bakiye sene içinde fakültelerce seyahatlerin az yapılmasından ve yabancı memleketlerden getirtilen profesör ve uzmanların azlığından ileri gelmiştir. Fasıl Bu fasılda lira 84 kuruş bakiye kalmıştır. Fasıl : 309 Bu fasıldaki 702 lira 45 kuruş tasarrufa riayet edilmesinden ileri; gelmiştir. Fasıl : 403 Bu faslın bakiyesi 168 lira 50 kuruştur. Fasıl : 407 Bu fasılda 157 lira 3 kuruş bakiye kalmıştır. Fasıl : 417 Bu fasılda tasarrufa riayet edilerek lira bakiye kalmıştır. Fasıl : 419 Bu fasılda lira 61 kuruş bakiye kalmıştır. Fasıl : 420 Fakültelerce tasarruf maksadiyle harcanmış olan tahsisatlarından eeman lira 86 kuruş bakiye kalmıştır. Fasıl : 421 Bu fasılda 54 lira 20 kuruş bakiye kalmıştır. Fasıl : 422 Bu fasıldaki bakiye 96 lira 63 kuruştur. Fasıl : 423 Bu fasıldaki bakiye lira 56 kuruştur. Fasıl : 424 Tasarrufa riayet edilerek bu fasılda lira 46 kuruş bırakılmıştır. Fasıl : 425 Bu fasılda 62 lira 87 kuruş b ikiye kalmıştır. Fasıl : 426 Bu fasılda 155 lira 15 kuruş kalmıştır. Fasıl : 427 Bu fasıldaki bakiye 168 lira 55 kuruştur. Fasıl Bu fasıldaki bakiye miktarı 768 lira 30 kuruştur. Fasıl : 429 Bu fasılda bakiye yoktur. Fasıl : 430 Bu fasılda bakiye yoktur. Fasıl : 431 Bu faslın bakiyesi 11 lira 97 kuruştur. Fasü : 432 Bu fasılda 11 lira 95 kuruş bakiye vardır. (S. Sayısı : 162)

4 4 Fasıl : 433 Bu faslın bakiyesi 2 lira 2 kuruştur. Fasıl : 434 Bu fasılda 84 lira 1 kuruş bakiye kalmıştır. Fasıl : 435 Bu fasılda tasarruf maksadiyle lira 31 kuruş tahsisat bakiyesi bırakılmıştır. Fasıl : 436 Bu fasılda bakiye 441 lira 20 kuruştur. Fasıl : 437 Bu fasılda 35 lira 5 kuruş bakiye vardır. Fasıl : 438 Bu fasıldaki liralık tahsisat enstitü tamamen faaliyete geçmediğinden bakiye olarak kalmıştır. Fasıl : 439 Bu fasılda 617 lira 4 kuruş bakiye vardır. Fasıl : 440 Bu fasıldaki tahsisat miktarı olan lira enstitü tamamen faaliyete geçmediğinden harcanmıyarak bakiye kalmıştır. Fasıl : 451 Bu fasılda tasarruf maksadı ile lira 53 kuruş bakiye bırakılmıştır. Fasıl : 452 Bu fasılda tasarrufa riayet maksadı ile lira 58 kuruş bakiye' bırakılmıştır. Fasıl : 453 Bu faslın 30 ncu maddesi ile verilmiş olan tahsisatın sarf edilmemiş bulunmasından ve 10 neu maddesindeki tahsisattan da yapılan tasarruf dolayısiyle lira 80 kuruş bakiye kalmıştır. Fasıl : 459 Spor temaslarının bu sene az yapılmasından dolayı bu fasılda lira bakiye kalmıştır. Fasıl : 501 Bu faslın bakiyesi 478 lira 17 kuruştur. Fasıl : 502 Bu fasıldaki tahsisat tamamen sarf edilmemiş bulunduğundan lira 20 kuru? bakiyesi kalmıştır. Fasıl : 505 Bu fasılda lira 60 kuruş bakiye kalmıştır. Fasıl : 601 Bu fasılda tasarrufa riayet maksadiyle lira 10 kuruş bakiye kalmıştır. Fasıl : 602 Bu fasılda 500 lira bakiye kalmıştır. Fasıl : 603 Bu fasılla verilen tahsisatın, ilk senesi bulunması hasebiyle tatbikatına geç geçilmesi yüzünden lira 30 kuruş bakiye kalmıştır. (A/2) Yatırımlar bütçesi Fasıl : 701 Bu fasılda tasarrufa riayet maksadiyle lira 73 kuruş bakiye kalmıştır. Fasıl : 741 Bu fasılda tasarrufa riayet maksadiyle lira 11 kuruş bakiye kalmıştır. Fasıl : 742 Bu fasılda tasarrufa riayet maksadiyle lira 69 kuruş bakiye kalmıştır. Fasıl : 911 Bu fasla Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nei maddesi gereğince verilen tahsisat olup bakiye kalan lira Maliye Vekâletinin müsaadesi ile 1956 yılı bütçesinde yeniden açılan 911 nci fasla tahsisat olarak kabul edilmiştir. Fasıl : 912 Bu fasla Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nci maddesi gereğince Maliye Vekâletinin müsaadesi ile tahsisat olarak kabul edilen lira senesi içinde sarf edilmediğinden 1956 yılma Maliye Vekâletinin müsaadesi ile yeniden açılan 912 nei fasla tahsisat kabul edilmiştir. Fasıl : 1 Gelir bütçemizin 1 nci faslını teşkil eden umumi (bütçeden verilecek tahsisat olarak tahmin edilen lira tamamen tahsil edilmiştir. Fasıl : 2 Bu fasılda tahsili tahmin edilen harçlardan liraya mukabil lira 24 kuruş fazlasiyle lira 24 kuruş tahsil edilmiştir. Bu artışın sebebi 1955 yılında üniversiteye alman talebe kontenjanının artırılmasından ve sene içinde imtihanlara girecek talebenin artmış olmasından ileri gelmiştir. Fasıl : 3 Çeşitl varidatımız olarak tahmin olunan faslın 1 ve 3 ncü maddeleriyle tahmin edilen liraya mukabil sene içinde yapılan varidat yekûnumuz kitap satışında lira 46 kuruş ve diğer çeşitli varidat olarak da 700 lira 47 kuruş fazlasiyle lira 93 kuruş tahsil edilmiştir. Bütçenin hazırlanması sırasında varidatı tahmin edilemediği için kapanmış bulunan 2 nci maddesi, sene sonunda bütçemize intikâl etmiş olan döner sermayeli işlerden telde edilen kârlardan ( S. Sayısı : 162 )

5 lira 27 'kuruş idare hesabı Divanı Muhasebata arz edilmiş olan varidat ^müfredat cetvelinde yeniden açılan 2 nci maddesind'e gösterilmiş bulunduğundan ona mütenazır olarak hazırlanmış bulunan (B) gelir bütçesinde de bu maddenin açılmasına zaruret hâsıl olmuştur. Bu suretle bu farkın yekûnu lira 20 kuruş fazlasiyle lira 20 kuruşa yükselmiş bulunmaktadır. Fasıl : 4 Üniversitemize Türkiye Kızılay Cemiyeti ve muhtelif banka ve teşekkülerden teberru edilmiş olan lira yukarda bahsi geçtiği şekilde idare hesabında açılan 4 ncü fasla tahsilat gösterilmiştir. Fasıl : 5,1955 yılı bütçesi üe eski yıllardan devredilecek nakit olarak tahmin edilen liraya mukabil 1954 yılı hesabı katisinin de tatbikinden anlaşılacağı üzere 1955 yılına lira 64 kuruş nakit açığı ile devredilmiş bulunmaktadır. (B) cetvelinin hazırlanmasında 1954 yılından devir eden bakiye sütunu boş bırakılmış bulunmaktadır yılında yapılan tasarrufla 1954 yılının nakit açığı kapatılarak ldra 36 kuruş nakit fazlasiyle 1956 yılına devredilmiştir. Genel Mizan İstanbul Üniversitesinin bütçe muamelelerinin özeti olup 1955 yılı içinde bütçe gelir ve giderlerine ait rakamlar aşağıda icmalen gösterilmiş ve yapılmış olan hizmetler arasında bütçe dâhili muamelelerin ve 1956 yılına devredilen bakiyelerle, nakit mevcudu hususi hesaplarda gösterilmiştir. Bütçe Tahsilatı yılı içinde bütçe gelirlerinden yapılan tahsilat lira 44 kuruştur. Bu gelirin 1 nci faslını teşkil eden lira Hazineden yapılan yardımlar; 2 nci, 3 ncü fasalları teşkil eden lira 44 kuruş da 4936 sayılı Kanunun 54 ncü maddesinde nevileri gösterilen Hare, Resim, ve çeşitli gelirlerden elde edilmiştir yılı açıkla devrettiğinden 1955 yılına devreden nakit yoktur. Üniversitenin esas itibariyle geliri tahakkuku tahsiline tâbi olduğundan 1956 yılına devreden bakiye yoktur. Tahsisat yılındaki tahsilat durumu aşağıda gösterildiği üzer* her İki gider bütçesi için Uradır. Lira A/l Bütçesi ile V r A/2 Bütçesi ile Türkiye Kızılay Cemiyeti tarafından Tıp Fakültesine teberru edilmiş olup 435 nci faslın 11 nci maddesine Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nci maddesi gereğince tahsisat kabul edilmiştir Yapılacak olan Kan Bankasının arsa bedelini karşılamak üzere Kızılay tarafından Üniversiteye teberru edilmiş olup Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nci maddesi gereğince yeniden açılan 911 nci fasla tahsisat kabul edilmiştir Muhtaç talebeye burs verilmek üzere millî bankalar tarafından teberru edilerek Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nci maddesi gereğince yeniden açılan 912 nci fasla tahsisat kabul edilmiştir Yekûn (S. Sayan: 162)

6 yılı hesap devresinde hesap özet cetveline nazaran Şubat 1956 sonuna kadar lira 87 kuruş harcama yapılmış ve mahsup müddeti devresinde yapılan lira 02 kuruşla birlikte sarfiyat lira 89 kuruşa baliğ olmuştur. Buna nazaran imhası lâzımgelen tahsisat artığı lira 11 kuruştur. Nakden ödenen Bütçe emanetine alınan yılı Haziran ayı sonuna kadar mahsubolunan Yekûn yılı tahsisatı yılında harcama yekûnu Senesi içinde harcanamadığmdan 1956 yılma devreden tahsisat olup tenzil, 435/11, 911 ve 912 nei fasıllardan İCMAL 1955 tahsisatı Lira Devreden tahsisat Lira 1955 yılı harcaması Lira K. tmhası gereken Lira K. A/l bütçesi A/2 Bütçesi Hususi fasıllar ,.", ' ^.,,.. : Bütçe gelir ve giderlerinin mukayesesi v 1955 yılı gelir tahsilatı yılında ve mahsup devresinde harcanan \» Bütçe bakımından gelir bakiyesi Nakdin kontrolü Şubat 1956 sonundaki banka ve vezne mevcudu (2) yılma müdevver âdi emanet, bütçe emaneti ve emekli keseneği bakiyesi (1) Banka ve vezne mevcuduna nazaran 1956 yılma devredecek nakit mevcudu C S. Sayısı : 162)

7 Borçlar (1) Âdi emanet Bütçe emaneti Emekli keseneği Borç bakiyesi Banka Kaşa Mevcutlar (2) Yekûn Mevcutlar Borçlar Nakit fazlalığı Divanı Muhasebat Enoümenl mazbatası T, B. M. M. Divanı Muhasebat Encümeni Esas No. 1/170, 3/50 Karar No. 31 Yüksek Reisliğe 21. VI İstanbul Üniversitesinin 1955 malî yılı hesabı katisi hakkında Başvekâletin 1 Mart 1958 tarih ve /735 numaralı yazısiyle teklif olunan kanun lâyihası Divanı Muhasebatın mutabakat beyannamesiyle birlikte, Divanı Muhasebat ve İstanbul Üniversitesi temsilcileri huzuru ile tetkik ve müzakere olundu. 1. Tahsisat : 1955 malî yılı Bütçe Kanunu ile verilen ve sonradan ilâveten alınan tahsisat miktarı Mutabakat. Beyannamesinde lira 03 kuruştan ibaret olup hesabı katide 51 lira 03 kuruş noksaniyle liradır. İşbu 51 lira "03 kuruş noksanlık 1953 yılında (Kanser Enstitüsü) inşaatı masrafları karşılığı olarak (Kızılay Kurumunca) teberru olunan liradan 1953 ve 1954 yıllarında sarf olunan miktardan bakiye olup bu paranın 1955 yılında sarf mahallinin kalmadığı mülâhazasiyle kayıtlarda devir gösterilmemesi için gelir bütçesinin çeşitli varidatına nakil suretiyle bu maksatla açılan hesabın kapatılmasından ve devredilmem esinden ileri geldiği anlaşılmış bulunmaktadır. istanbul Üniversitesi Muhasebe Müdürlüğünce yapılan bu tarzı muamelenin kanunun ruh ve maksadına aykırılığı aşikâr bulunmaktadır. Binaenaleyh, muhtes bulunduğu iş için sarf olunması gereken,bu kabîl paraların, şart. kılındığı hizmetin hitamı veya mahalli sarfı kalmaması dolayısiyle bakiyesinin çeşitli varidata alınarak hesabın kapatılması suretiyle muameleye tâbi tutulması doğru görülmemiş olmakla Divanı Muhasebatça tesbit edilen miktar tahsisat olarak kabul edilmiştir. Bundan başka yekûna müessir olmıyarak münakaleler kısmının zam ve tenzil sütunlarına 675 lira noksan kaydedilmiştir. Mutabakat beyannamesine bağlı cetvellerde bu eksiklik tamamlanmış olmakla Divanı Muhasebat kayıtları esas titihaz edilmiştir. 2. Sarfiyat : Mutabakat beyannamesiyle hesabı katîde birbirine uygun olarak lira 89 kuruştur. 3. İmha edilen tahsisat: Encümenimizce kabul edilen tahsisat ve sarfiyata göre tahsisat bakiyesi lira 14 kuruştan ibaret olup bundan senesi içinde sarf edilmediğinden gelecek seneye devri lâzımgelen lira 03 kuruşun tenzilinden sonra ( S. Sayısı : 162 )

8 kalan lira 11 kuruşluk tahsisatın imhası icabetmiş ve ilişik cetveller ona göre tanzim edilmiştir... Divanı Muhasebatça tanzim edilen mutabakat beyannamesinde 1956 yılma devri iktiza eden tahsisat lira 03 kuruş olup hesabı katide yazılı olan liradan 51 lira 03 kuruş fazladır. Bu farkın sebebi: Tahsisat kısmında izah edilen 51 lira 03 kuruşluk teberruun aynı zamanda 1956 yılma devir olarak aidolduğu sütunda gösterilmesi icabederken dairesi hesabı katisinde bu muamelenin yapılmamış olmasından ileri gelmiş bulunmaktadır. 4. Varidat : (Tahakkukat ve tahsilat) Mutabakat beyannamesinde 1955 malî yılı tahakkukat ve tahsilatı birbirine eşit olarak lira 41 kuruştur. Bu miktar hesabı katide yazılı olan lira 44 kuruştan 51 lira 03 kuruş noksandır. Dairesi hesabı katisinde gösterilen tahsisat miktariyle Divanı Muhasebatça tesbit olunan tahsisat miktarı arasında görülen 51 lira 03 kuruş teberru bakiyesinin irada intikal bahsinde dairesinde "ve Divanca tatbik olunan ayrı ayrı tarzı muamele, binnetice varidat tahakkukat ve*tahsilâtmda fark husulüne sebebiyet verecek mahiyette bulunmuş olmakla sözü edilen teberru bakiyesine mütaallik bulunan ve dairesince 3. ncü faslın 3. ncü (diğer çeşitli varidat) maddesine irat kaydolunan 51 lira 03 kuruşun Divanca bu fasıldan çıkarılarak 4. ncü bağışlar faslına nakledilmiş bulunması dolayısiyle fasıllar arasmda bir fark husule gelmiş bulunmaktadır. Aynı zamanda; Muhasebei Umumiye Kanununun 55. nci maddesi hükmüne tevfikan 4. ncü (bağışlar faslına) tahakkuk ve tahsil kaydolunan 51 lira 03 kuruşluk teberru bakiyesinin 1956 yılma devrinin temini için de sene sonunda bu kayıtlardan tenzil olunması gerekli bulunduğu anlaşılmış olmakla mezkûr 51 lira 03 kuruşun dairesi hesabı katisinde fuzulen ipka edilmiş olduğu neticesine varılarak Divanı Muhasebatça tesbit olunan lira 41 kuruş 1955 yılı tahakkukat ve tahsilatı olarak kabul edilmiştir. 5. İstanbul Üniversitesinin 1955 yılında yaptığı lira 41 kuruş tahsilata mukabil lira 89 kuruşluk sarfiyat yaptığından aradaki farkı teşkil eden lira 52 kuruş tahsilat fazlası olarak kalmıştır. Yukarda arz olunan sebeplere ve kabul edilen tahsisat, sarfiyat ve varidatın mutabakat beyannamesinde yazılı miktarlara uygun olduğu anlaşılmasına göre değişik olarak tanzim edilmiş bulunan kanun lâyihası Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. Divanı Muhasebat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri Bilecik Yozgad. Hasırcı N. Kurban Kâtip Aydın Afyon Bolu F. Batur G. Yiğitbaşı R. Akşemsettinoğkı, Diyarbakır Erzurum îzmir 8. Demiray M. Özer 8. Acun Kırklareli Yozgad A. 8akman F. Nizamoğlu ( S. Sayı» : 152 )

9 HÜKÜMETİN TEKLİFİ İstanbul Üniversitesi 1955 bütçe yılı Hesabı Katı kanunu lâyihası MADDE 1. İstanbul Üniversitesinin 1955 bütçe yılı sarfiyatı ilişik (A/l) ve (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere lira 42 kuruşu âdi, lira 47 kuruşu yatırım ve lirası da hususi fasıllara aidolmak üzere ceman "4ira 89 kuruştur. MADDE 2. İstanbul Üniversitesinin 1955 bütçe yılı tahsilatı ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere lira 44 kuruştur. MADDE 3. Tahsilatla sarfiyat arasındaki farkı teşkil eden lira 55 kuruş tahsilat fazlası olarak kalmıştır. MADDE 4. Tahsisattan 1955 bütçe yılı içinde sarf olunmıyan (A/l) ve (A/2) işaretli cetvelin ayrı bir sütununda gösterilen ceman lira 11 kuruş imha edilmiştir. MADDE 5. Bu kanun meriyete girer. neşri tarihinde MADDE 6. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 7. II Başvekil A. Menderes Devlet Vekili E. Kalafat Adliye Vekili E. Budakağlu Dahiliye Vekili ve Hariciye V. V. N. Gedik Maliye Vekili B. Polatkan Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı Devlet Vekili M. Kurbanoğlu Millî Müdafaa Vekili E. Menderes Hariciye Vekili Maarif Vekili C. Yardımcı 9 DİVANI MHASEBAT ENCÜMENİNİN TADİLİ istanbul Üniversitesi 1955 malî yılı Hesabı Katî kanun lâyihası MADDE 1. İstanbul Üniversitesinin 1955 malî yılı sarfiyatı ilişik (A/l) ve (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere lira 42 kuruşu âdi, lira 47 kuruşu yatırım ve lirası hususi fasıllara aidolmak üzere lira 89 kuruştur. MADDE 2. İstanbul Üniversitesinin 1955 malî yılı tahsilatı ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzehe lira 41 kuruştur. MADDE 3. Tahsilatla sarfiyat arasındaki farkı teşkil eden lira 52 kuruş tahsilat fazlası olarak kalmıştır. MADDE 4. Tahsisattan 1955 malî yılı içinde sarf olunmıyan lira 11 kuruş imha edilmiştir. MADDE 5. Bu kanun muteberdir. neşri tarihinden MADDE 6. Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. Nafıa Vekili T. İleri Sıh. ve îç. Mua. Vekili Dr. Lûtfi Kırdar Ziraat Vekili N. ökmen Çalışma Vekili H. Erkmen Bas. - Yay. ve Turz. Vekili S, Yırcalı Ticaret Vekili A. Aker Güm. ve İnh. Vekili H. Hüsman Münakalât Vekili F. Uçaner Sanayi Vekili 8. Ağaoğlu İmar Vekili M. Berk (& Sayısı: 162)

10 Fasıl Tahsisatın nev'i yilt İstanbul Üniversitesi A/l - CETVELİ Tahsisat Lira K. Sarfiyat Lira K. d E Maaşlar Ücretler Geçici hizmetliler ücreti Ecnebi profesörler ve uzmanlar ücreti 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak yardımlar Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı 4936 sayılı Kanun gereğince verilecek üniversite tazminatı Emekli, dul ve yetim maaşları Konferans için yurt içinden ve dışından getirileceklerin ücret ve harcırahlariyle başka masrafları Büro masrafları Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları Giyecekler Harcırahlar 4598 sayılı Kanun gereğince verilecek tedavi masrafları ve harcırahları Taşıt masrafları Temsil masrafları Greriverilecek paralar Üniversite binalarının bina ve Arazi vergileri, Tapu Tescil Harcı ve diğer masraflariyle bina, levazım, eşya ve sair menkullerin sigorta bedelleri Mahkeme masrafları

11 Fasıl Tahsisatın nev'i Tahsisat Sarfiyat Lira K. Lira K. 420 Araştırma ve inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemelerle ilgili her çeşit masraflar 421 Devletler Hukuku Türk Enstitüsünün her çeşit masrafları 422 Kriminoloji Enstitüsünün her çeşit masrafları 423 îdare Hukuku Enstitüsünün her çeşit masrafları 424 Mukayeseli Hukuk Enstitüsünün her çeşit masrafları 425 İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsünün her çeşit masrafları 426 İstatistik Enstitüsünün her çeşit masrafları 427 Gazetecilik Enstitüsünün her çeşit masrafları 428 Maliye Enstitüsünün her çeşit masrafları 429 Kanser Enstitüsünün her çeşit masrafları 430 Kan aktarma merkezinin her çeşit masrafları 431 İslâm Tetkikleri Fakültesinin her çeşit masrafları 432 Hidrobiyoloji Enstitüsünün her çeşit masrafları 433 İktisat Tarihi Enstitüsünün her çeşit masrafları 434 İşletme İktisadı Enstitüsünün her çeşit masrafları 435 Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin masrafları 436 Coğrafya Enstitüsünün her çeşit masrafları 437 Türkiyat Enstitüsünün her çeşit masrafları 438 Tatbiki Fizik Enstitüsünün her çeşit masrafları 439 Antalya Bölgesi Arkeolojik Araştırma İstasyonu masrafları 440 Çocuk Psikiyatri Enstitüsünün masrafları 451 Yayın masrafları ve 4936 sayılı Kanunlar gereğince staj için ecnebi memleketlere gönderilecekflerin harcırahlariyle başka her çeşit masraflar 453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği her çeşit masraflar 459 Spor masrafları 501 Geçen yıl borçları ~

12 Fasıl Tahsisatın nev'i Tahsisat Lira K. Sarfiyat Lira K Eski yıllar borçları Hükme bağlı borçlar Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve burslar İstanbul Üniversitesi Talebe Birliğine yardım Talebe kantinlerine yardım A/l Cetveli yekûnu Yapı onarımı ve küçük yapılar 741 Yapı işleri ve esaslı onarımlar sayılı Kanun gereğince yapılacak üniversite yapısı ve tesisatı türlü masrafları A/2 - CETVELİ A/2 Cetveli yekûnu Hususi Fasıllar 911 Kan Bankası için istimlâk edilecek arsa bedeli 912 Muhtaç talebeye yardam ve burs Hususi fasıllar yekunu tcmâl A/l Cetveli yekûnu A/2 Cetveli yekûnu Hususi fasıllar yekûnu UMÎMİ YEKÛN

13 M. Varidatın nevi yılı İstanbul Üniversitesi B - CETVELİ Muhammenat Lira Tahsilat Lira Umumi bütçeden verilecek tahsisat 1 Yatırımlar dışında verilen masraflar için Yatırımlar için verilenler Harçlar (Kayıt, imtihan ve diploma harclan) Çeşitli varidat 1 Kitap satışından elde edilenler Döner sermayeli işlerden elde edilen kârlar 3 Diğer çeşitli varidat Bağışlar Eski yıllardan devredilen nakit Yekûn »e«(3. Sayısı: 162)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

Devlet 'Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı Hesabı Katisine ait mutabakat,

Devlet 'Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı Hesabı Katisine ait mutabakat, Toplantı: OT I Dönem ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : / / Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğünün 957 malî yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

ESBABI MUCİBE CETVELİ

ESBABI MUCİBE CETVELİ Devre : XI içtima: 2 S. SAYISI : 13 inhisar Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçe kanununa bağlı (A/l) : işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 235) T. C.

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

Dönem : 1 A*f r\ Toplantı l MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : U 0

Dönem : 1 A*f r\ Toplantı l MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : U 0 Dönem : 1 A*f r\ Toplantı l MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : U 0 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1959 bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3 Devre :XI İçtima: 3 S. SAYISI : 109 Maarif Vekâleti kuruluş kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri

Detaylı

Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49

Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49 Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49 İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası

Detaylı

Esibabı mucibe lâyihası

Esibabı mucibe lâyihası SıraNo 193 Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi

Detaylı

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459)

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459) S. Sayıs:ı 172 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 yılı

Detaylı

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur.

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. S.Sayısı: 9 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malîydi bütçesinde değişiklik yapıl ması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/156, 171) Devlet Demiryolları

Detaylı

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Devre: XI içtimaa Kt\ S. SAYISI : OU 959 Yılı Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/265) T, c. ~~~

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288)

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) Devre " X ÎÇtima: 2 S. SAYISI : 57 Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) T, C. Başvekâlet 18.V. 1955 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi tiayı: 71 146/1753 Türkiye

Detaylı

Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI : 258

Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI : 258 Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI : 258 Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum Müdürlüğünün 1952 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi

Detaylı

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin S. Sayısı: 27 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhesebat riyaseti tezkeresiyle Posta, telgraf ve telefon umum

Detaylı

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNo 29 94 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Havayolları Devlet işletme idaresinin 94 senesi bütçesi hakkında /875 numaralı kanuri lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet Kararlar

Detaylı

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur.

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. Devre : XI Q /Q İçtima: S. SAYISI : üö İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa ek kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (/33) Yüksek

Detaylı

Mimari S. SAYISI : /O

Mimari S. SAYISI : /O Devre : X Tf/t Mimari S. SAYISI : /O 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 195 malî yılı Muvazenei

Detaylı

-I Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. '" : '"y- : -T;^^>.M. Maarif Encümeni

-I Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. ' : 'y- : -T;^^>.M. Maarif Encümeni Ifltal: ı S. SAYISI : 7 Y& K 35 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 1954 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa

Detaylı

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186)

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186) S. Sayısı: 46 Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186) Orman umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik

Detaylı

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI :

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : 225 Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Mukavelesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Maarif encümenleri mazbataları (1 /678)

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 407 9 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III.9- Sayı: 894) No. Kabul tarihi 07 8. II. 9 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

S. SAYISI : 309. Devre : X içtima : 1

S. SAYISI : 309. Devre : X içtima : 1 Devre : X içtima : 1 S. SAYISI : 309 Çırağan Sarayı enkazı ile arsasının hazineye iadesi ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına devri hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1958 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/71)

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1958 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/71) Toplantı: 1 Ot A Dönem :i MİLLET MECLİSİ S. Saym : / M Karayolları Umum Müdürlüğünün 1958 bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Karayolları

Detaylı

ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD

ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD Devre : X OAC ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD Konservecilik ve gıda maddeleri muhafazası uzmanı celbi hususunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Teknik yardım Teşkilâtı arasında akdolunan 14 sayılı Ek

Detaylı

S. SAYISI 185. Devre : X İçtima: 1

S. SAYISI 185. Devre : X İçtima: 1 Devre : X İçtima: 1 S. SAYISI 185 Mensucat Sanayii Mevzuunda Türkiye'ye Teknik Yardım Temini Hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 12 numaralı Ek Anlaşmanın

Detaylı

- 2. Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. Maarif Encümeni Esas No. 1/602 Karar No. 22 26. II. 1957. Yüksek Reisliğe

- 2. Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. Maarif Encümeni Esas No. 1/602 Karar No. 22 26. II. 1957. Yüksek Reisliğe Devre : X I f " tçtima: S. SAYISI : 00 Ege Üniversitesi adiyle izmir'de bir üniversite kurulması hakkında ki sayılı Kanuna ek kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (/) T. C. Başvekâlet.

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

Orman Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/199)

Orman Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/199) S. SAYISI : I Orman Genel Müdürlüğünün 946 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğü 946 yılı Kesinhesabı hakkında kanun

Detaylı

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.III.1957 - Sayı : 9548) No. Kabul tarihi 6937 28.11.1957 MADDE 1. Devlet Bütçesine giren dairelerin 1957 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

1955 Yılı. İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi

1955 Yılı. İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi 955 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi İstanbul Teknik Üniversitesi 955 yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/35) T, C. Başvekâlet 3. XI. 954 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi

Detaylı

Devre : XI içtima: 2 S. SAYISI : 03. 1959 Yılı Petrol Dairesi Reisliği Bütçesi

Devre : XI içtima: 2 S. SAYISI : 03. 1959 Yılı Petrol Dairesi Reisliği Bütçesi Devre : XI E E içtima: 2 S. SAYISI : 03 959 Yılı Petrol Dairesi Reisliği Bütçesi Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/27) T.C. Başvekâlet ' 29. XI. 958

Detaylı

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13)

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13) S. Sayısı: 32 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13) T. C. Başvekâlet 22 - II - 1939 Kavrarlar müdürlüğü Sayı: 6/797 Büyük Millet Meclisi

Detaylı

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Besini Gazete ile ilâm : 1.III. 1954 - Sayı : 8646) No. Kabul tarihi 6297 28.11.1954 MADDE 1. Devlet bütçesine giren dairelerin 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

Devre :XI tçtima: 3 S. SAYISI :

Devre :XI tçtima: 3 S. SAYISI : Devre :XI tçtima: S. SAYISI : 06 0 sayılı Orman Umum Müdürlüğü teşkilât Kanunu ile, 0, 777, 6, 6, sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333)

1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333) Devre : XI içtima : 2 S. SAYISI 208 1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333) T. C. e Başvekâlet Kanunlar

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

Bursa (Uludağ) Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu

Bursa (Uludağ) Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 66 Bursa (Uludağ) Üniversitesi 976, 977, 978, 979, 980, 98 ve 982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 8.6.984 Sayı : 845) Kamın No. Kabul Tarihi : 04 5 S 6.984 Giderler MADDE. Bursa

Detaylı

İstanbul Üniversitesi 1961 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : 10.5.1965 - Sayı : 11994)

İstanbul Üniversitesi 1961 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : 10.5.1965 - Sayı : 11994) İstanbul Üniversitesi 1961 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 10.5.1965 - Sayı : 11994) No. 594 Kabul tarihi 27. 4. 1985 MADDE 1. istanbul Üniversitesi 1961 büt>o yı!ı genel gideri

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

( S. Sayısı : 264 ) Hariciye Encümeni mazbatası. T. B. M. M. Hariciye Encümeni Esas No. 1/641 Karar No. 44 Yüksek Reisliğe 27. V.

( S. Sayısı : 264 ) Hariciye Encümeni mazbatası. T. B. M. M. Hariciye Encümeni Esas No. 1/641 Karar No. 44 Yüksek Reisliğe 27. V. Devre : X AA / İçtima: 3 S. SAYISI : /04 Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin çiçek aşısı vesikasına ve hacı hareketlerinin sıhhi kontroluna mütaallik bâzı maddelerinin tadili hakkındaki ek nizamnamelerin

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 09.05.2017 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Yönetmelik. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi

Detaylı

Dera : XI fettan»: S S. SAYISI : 1959 Yılı Vakıflar U. M. Bütçesi

Dera : XI fettan»: S S. SAYISI : 1959 Yılı Vakıflar U. M. Bütçesi Dera : XI fettan: S S. SAYISI : 959 Yılı Vakıflar U. M. Bütçesi Vakıflar Umum Müdürlüğü 959 yılı LüVe hcrn r Bütçe Encümeni mazbatası (/7) T. C. Başvekâlet Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı : 7-87/399

Detaylı

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159)

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159) S. Sayısı:20 Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159) T. G. Başvekâlet Muamelât Umum Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü Sayı':

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348)

izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348) S. Sayısı: 15 izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348) T.C. Başvekâlet \ "" ^23.111.1940 Kararlar dairesi

Detaylı

Devre : X İçtima: 1 S. SAYISI :

Devre : X İçtima: 1 S. SAYISI : Devre : X İçtima: 1 S. SAYISI : 286 Hükümeti arasında 12 Temmuz 1947 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye' ye yapılacak yardım hakkında Anlaşma» nm onanmasına dair 5123 sayılı Kanunun 2 nci maddesine

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun _ 3 Ankara Üniversitesi 6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 0,. 6 - Sayı : 30) No. Kabul tarihi 06 4.. 6 HADDE. Ankara Üniversitesi 6

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI BiLANÇOSU KAT I HESABI

istanbul TiCARET ODASI BiLANÇOSU KAT I HESABI istanbul TiCARET ODASI 31.12.1992 BiLANÇOSU VE KAT I HESABI ODA MECLİSİ SAYIN BAŞKANLIGINA, Odamızın, 31.12.1992 tarihindeki hesap sonuçlarını gösteren ve Odalara ait yürürlükteki yasa ve yönetmelik ile

Detaylı

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Hibe Araç Devri. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

Devre : X İçtima: 3 S. SAYISI :

Devre : X İçtima: 3 S. SAYISI : Devre : X İçtima: 3 S. SAYISI : 255 Ankara Üniversitesi Tıp ve Siyasal Bilgiler fakültelerinin bina ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelecek yıllara sâri taahhüde girişilmesi hakkında kanun lâyihası ve Nafıa,

Detaylı

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 )

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 ) 87 Müze ve rasathane teşkilât kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/934 - S ay i : 2742 ) No. Kabul tarihi 25 23 - VI -934 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâletine bağlı umumî müzelerle rasathanenin teşkilâtı

Detaylı

Büyük Millet Meclisi Reisliğine

Büyük Millet Meclisi Reisliğine Devre : XI İçtima : S. SAYISI 1 Mebusu Abdürrahman Fahri Ağaoğlu ve arkadaşının, Maarif Vekâleti kuruluş kadrolariyle merkez kuruluşu ve görevleri lıakkındaki 7 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

Devre r X îçtima: 2 S. SAYISI :

Devre r X îçtima: 2 S. SAYISI : Devre r X îçtima: S. SAYISI : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair sayılı Kanuna bağlı () sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ziraat Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun

Detaylı

Devre: XI İçtima: 2 S. SAYISI :

Devre: XI İçtima: 2 S. SAYISI : Devre: XI İçtima: S. SAYISI : Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları Kanunu ile bu Kanuna ek, ve sayılı kanunlara bağlı cetvellerde dağişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975

istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975 istanbul TiCARET ODASI 31. 12. 1974 BiLANCOSU VE.. HOSNOTABiAT MATBAASi lstanbul-1975 1974 YILI BİLANÇOSU VE KAT'İ HESAP RAPORU Odamızın 31. 12. 1974 tarihindeki hesap durumunu gösteren V 5590 sayılı

Detaylı

Toplantı : 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İO

Toplantı : 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İO Toplantı : f%fe CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İO.. 96 tarih ve sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942)

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942) Ankara 0 Üniversitesi yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. II. - Sayı : ) No. Kabul tarihi. II. MADDE. Ankara Üniversitesi bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU Sıra No 1 2 3 4 5 BİRİMİ: İDARÎ VE MALÎ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Malzemenin Adı ve Konusu Kamu konutlarıyla

Detaylı

&*pr» : X S. SAYISI : 110

&*pr» : X S. SAYISI : 110 &*pr» : X S. SAYISI : 110 Islahı Hayvanat Kanununun 37 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Ziraat, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/430) T. C. Başvekâlet

Detaylı

Devre : X içtima : 1 S. SAYISI : 239 s ek. Ziraat Encümeni mazbatası. T. B. 31. M. Ziraat Encümeni Esas No : 1/105 Karar No : 36 17.7.

Devre : X içtima : 1 S. SAYISI : 239 s ek. Ziraat Encümeni mazbatası. T. B. 31. M. Ziraat Encümeni Esas No : 1/105 Karar No : 36 17.7. Devre : X içtima : 1 S. SAYISI : 239 s ek Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, Mısır, İran, Afganistan, Libya Pakistan, Kıbrıs, Türkiye hükümetleri için orman siyaseti eğitimi temin eden bir merkezin teşkili suretiyle,

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 14/05/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 2 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli

Detaylı

S. SAYISI : 03. Başbakan A. Menderes

S. SAYISI : 03. Başbakan A. Menderes S. SAYISI : 03 Kan Bankası ve kan nakil merkezlerinin döner sermaye ile idaresine dair kanun lâyihası ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/372) T. C. Başbakanlık 12. IV.

Detaylı

Emekli dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/713)

Emekli dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/713) S. SAYISI : 83 Emekli dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/713) T. C. Başvekâlet 21. XII. 1953 Muamelât Umum Müdürlüğü Sayı : 71/2699,

Detaylı

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528)

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528) 809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /V/90 - ayı : 58) No. Kabul tarihi 88 - V -90 BİRlNCl MADDE Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

Devre : X içtima: S S. SAYISI : 00. 1957 Yılı. İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi

Devre : X içtima: S S. SAYISI : 00. 1957 Yılı. İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi Devre : X içtima: S S. SAYISI : 00 Af 957 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi istanbul Teknik Üniversitesi 957 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/583) T. C. Başvekâlet

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU 2013 1- GENEL OLARAK DEVLET MUHASEBESİ 1 2- ANTALYA BŞB MUHASEBE SİSTEMİ 1 3- ANTALYA BŞB MUHASEBE VERİLERİNİN İNCELEME SONUÇLARI

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

îctima: 1 S. SAYISI : f O 1955 Yılı İnhisarlar U. M. Bütçesi

îctima: 1 S. SAYISI : f O 1955 Yılı İnhisarlar U. M. Bütçesi Devre : X "TC îctima: 1 S. SAYISI : f O 1955 Yılı İnhisarlar U. M. Bütçesi inhisarlar Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/133) T. G. Başvekalet 30.XI. 1954 Kanunlar

Detaylı

87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*)

87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*) 87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*) (Resmî Gazete ile yayımı : 1. 3. 1966 - Sayı : 12239) No. Kabul tarihi 752-28. 2. 1966 MADDE 1. Genel bütçeye giren dairelere cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 239 ve 0 sayılı kanunlara ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu

Detaylı

Genel bütçeye dâhil dairelerin 1963 bütçe yılı kesinhesaplarına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna da'.r Sayıştay Başkanlığı tezkeresi, (3/543)

Genel bütçeye dâhil dairelerin 1963 bütçe yılı kesinhesaplarına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna da'.r Sayıştay Başkanlığı tezkeresi, (3/543) Dönem : 2 Toplantı 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 660 Genel bütçeye dâhil dairelerin 1963 bütçe yılr Kesinhesaplarına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 1963 bütçe

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA KANUNLAR. 1954 yılı Muvazenei Umumiyeye dahil dairelerin tahsisat ve sarfiyat cetveli

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA KANUNLAR. 1954 yılı Muvazenei Umumiyeye dahil dairelerin tahsisat ve sarfiyat cetveli T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Baçvekalet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur. 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA Sayı: 9929» KANUNLAR 1954 Malî

Detaylı

S. SAYISI : 80. 1954 Yılı. Karayolları U. M. Bütçesi

S. SAYISI : 80. 1954 Yılı. Karayolları U. M. Bütçesi S. SAYISI : 80 954 Yılı Karayolları U. M. Bütçesi / Karayolları Umum Müdürlüğü 954 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu (/694) r. o. Başvekâlet 30. XI. 958 Muamelât Umum Müdürlüğü Karar

Detaylı

Iktısad encümeni mazbatası

Iktısad encümeni mazbatası S. Sayısı: 71 Gümrük tarife kanununa bağli idhalât umumî tarifesinin 607/ D pozisyonuna bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve İktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı