BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI

2 CÜLT: 74 SAYI: 2007/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanmaktadýr. DanÝßma, eleßtiri ve šneriler i in haberleßme adresleri: Adres : Mill KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, Bah elievler/ankara Telefon : (0312) /7256, 7406 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatýrýlmasý gereken hesap numarasý: KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Dšner Sermaye Ankara Üßletme MŸdŸrlŸÛŸ Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi Hesap No.: ANKARA/T RKÜYE YÝllÝk abone bedeli: YTL. Tek bir sayýnýn fiatý: 5.00 YTL. VOLUME: 74 NUMBER: 2007/5 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bah elievler ANKARA/T RKÜYE Telephone : (90) (312) /7256, 7406 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi (ANKARA/T RKÜYE) Ministry of Culture and Tourism D SÜM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MÜLLë K T PHANE BAÞKANLIÚI ANKARA-2009

3 SUNUŞ Bilimsel ve teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak ortaya çõkan bilgi patlamasõ, baş döndürücü bir hõzla insanõ çepeçevre sarmaktadõr. İnsanõn bu bilgi patlamasõndan en iyi ve en verimli bir şekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yüksek düzeyde kullanabilmesine bağlõdõr. Çağõmõzda büyük bir hõzla artan internet kullanõmõ bilgi erişim teknolojisinin hangi düzeye ulaştõğõnõn bir göstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse klâsik basõlõ materyaller aracõlõğõ ile bilgiye ulaşmak yaşadõğõmõz çağda bilgi toplumu olmanõn vazgeçilmez unsurlarõndan biridir. Bu nedenle; geriye dönük bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yönelik plân ve programõn yapõlabilmesinde bibliyografik çalõşmalarõn önemli bir yeri vardõr. Ulusal bir bibliyografya niteliği taşõyan Türkiye Bibliyografyasõ 1928 yõlõndan beri yayõnlanmakta olup 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu na göre derlenerek, Milli Kütüphane ye gönderilen yayõnlara ait bibliyografik kayõtlardan oluşur. Türkiye Bibliyografyasõ daha önce basõlõ ortamda hazõrlanmakta iken, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yõlõna ait sayõlardan itibaren CD ortamõna, taşõnarak yayõnlanmaya başlanmõştõr. Arama tarama özelliği ve PDF formatõyla hizmete sunulan bu çalõşmanõn araştõrmacõlara kolaylõklar sağlamasõnõ diliyoruz. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle değerli bilim adamõ ve araştõrmacõlarõmõza daha iyi hizmetler sunmak dileğiyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Başkanõ III

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayõnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kayõtlardan oluşur. TB ilkin 1928 yõlõnda, o zamanki Maarif Vekâleti tarafõndan yayõnlanmaya başlamõş, 1935 yõlõnda bibliyografyanõn yayõn sorumluluğunu Derleme Müdürlüğü devralmõş ve 1955 yõlõndan itibaren de Millî Kütüphane tarafõndan hazõrlanmaya başlanmõştõr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarõ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sõnõflama 20. edisyonuna göre sõnõflanmaktadõr. Kataloglama ve Sõnõflama Şube Müdürlüğü, Süreli Yayõnlar Şube Müdürlüğü ile Kitap Dõşõ Materyaller Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanan bibliyografik kayõtlar Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra aylõk olarak yayõnlanõr Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayalõ olarak çõkarõlan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar programõ kullanõlarak hazõrlanmaya başlanmõştõr. Yeni bilgisayar programõyla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik açõsõndan bir takõm yenilikler yapõlmõştõr. Bibliyografik kayõtlar, ilgili olduklarõ konular altõnda türlerine göre bölümlenerek listelenmiştir. Bunlar sõrasõyla şöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yayõnlar, 3. Görsel-İşitsel Materyaller. Bibliyografik kayõtlar listelenirken, öncelikle esas alõnan konu numaralarõdõr. Aynõ konu numarasõnda yer alan bibliyografik kayõtlar ise alfabetik olarak listelenmiştir. Konu numaralarõ, her bibliyografik kaydõn sonunda ayrõca belirtilmiştir. İki veya daha fazla konu numarasõna sahip bibliyografik kayõtlar erişilebilirliği kolaylaştõrmak amacõyla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. İlk konu numarasõ bibliyografik kayõtlarõn sol üst köşesinde bulunur ve dizinlerden ulaşõmõ sağlar. Fakat gönderme yapõlan bibliyografik kayõtlarõn başõnda konu numaralarõ yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numarasõ, bibliyografik kayõtlarõn sağ üst köşesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlarõ, eser adlarõ, süreli yayõn adlarõ, görsel işitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak üzere altõ ayrõ dizin bulunur. Yõllõk dizinlerde, fasikül numaralarõ Romen rakamlarõyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli aracõ olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukarõda açõklanan biçim ve içerikte yayõnlanmaktadõr yõlõna ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyasõ, CD ortamõnda aylõk olarak üretilmeye başlanmõştõr. Ayrõca yõllõk dizinle birlikte yõllõk olarak da hazõrlanmasõ planlanmaktadõr. V

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data VI

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. VII

8 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrõca bakõnõz ayr. bkz. bakõnõz bkz. Band (Almanca) Bd. basõ bs. basõlõş bsl. basõm bs. baskõ bsk. başlangõç bşl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bölüm, -ü blm. bulletin bull. Bülten, -i Bült. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. çõkaran, -lar çõk. çizen, -ler çiz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dõşkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doğum, -u d. doküman dok. düzenlenmiş dznlm. düzenleyen dznl. edition ed. édition éd. englarged enl. engraved engr. Eser adõ (başka) E.a. (b) Eser adõ (paralel) E.a. (p) Eser adõ E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikül fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoğraf fotog. geliştirilmiş genişleten genişletilmiş government gözden geçiren gözden geçirilmiş grafik harita, -lar hazõrlayan, -lar herausgegeben hour, -s Incorporated içkapak id est iğreti ad ilave eden ilave, -ler illustrated illustration, -s imtiyaz sahibi including İntroduction İsadan Önce İsadan Sonra işbirliği eden-ler işleyen, -ler katlanmõş, katlõ kesim kõsaltan kõsaltõlmõş kişisel yayõn levha Limited metni hazõrlayan, -lar milimetre muharrir mukaddeme müdür, -lüğü müessis, -i müstensih mütercim nakleden naşir neşreden neşriyat müdürü new series notlar ekleyen, -ler notlar ilave eden. -ler nouveau, nouvelle number, -s numbered numer numero (Fransõzca) gelişt. gnşl. gnşlm. govt. gözd. geç. gözd. gçrlm. grf. hrt. haz. hrsg. hr. Inc. i.k. i.e. iğr. ad ilv. ed. ilv. illus. illus. imt. sah. incl. İntrod. İ.Ö. İ.S. işb. ed. işl. katl. ksm. ksl. kslm. kiş. yay. lvh. Ltd. met. haz. mm. mhr. mkd. md., mdl. mües. müst. mtrc. nakled. nşr. neşred. neşr. md. new. ser. notl. ekl. not. ilv. ed. nouv. no. numb. nr. no. VIII

9 KISALTMALAR numero (İspanyolca) no. numero (İsveççe) no. numero (İtalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. Ortaklõk, -õ Ort. önsöz öns. önsöz yazan, -lar öns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planş numarasõ pln. nu. planş pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleştirilmiş sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. seçen, -ler seç. seçilmiş seçil. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sütun st. şekil şkl. şerheden şerhed. Şirket, -i Şt., Şti. Şube, -si Şb. tablo tbl. tahminen thm. takõm tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercüman terc. Territory Ter. tõpkõ basõm tpk. bs. tõpkõ baskõ tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. Türkiye Bibliyografyasõ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantõ, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve başkalarõ v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaşõk yak. yaprak y. yayõn yay. yayõnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yüzyõl yy. IX

10 000 GENEL KONULAR Bilgi HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK DiÛer coûrafi bšlgelerde FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ Felsefenin eßitli konularý Felsefe sšzlÿkleri Felsefe eûitimi, araßtýrmasý Felsefenin tarihi ele alýnýßý METAFÜZÜK (SPEK LATÜF FELSEFE) Zaman NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) RŸyalar ve esrarlar PSÜKOLOJÜ AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka Bilin altý ve baßkalaßmýß ruh durumlarý AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi UygulamalÝ psikoloji MANTIK ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) DiÛer ahlaki kurallar ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ DoÛu felsefesi StoacÝ felsefe MODERN BATI FELSEFESÜ Üskandinavya DÜN HIRÜSTÜYAN DÜNBÜLÜMÜ Üsa Mesih ve ailesi HIRÜSTÜYAN KÜLÜSESÜ TARÜHÜ Kilise tarihinde zulÿmler HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER Yahudilik Üslam TOPLUM BÜLÜMLERÜ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileßim Toplumsal sÿre ler Sosyal gruplar KŸltŸr ve kurumlar Topluluklar SÜYASAL BÜLÜMLER Devletin šrgÿtlÿ gruplarla ilißkisi YurttaßlÝk haklarý ve siyasal haklar Siyasal sÿre UluslararasÝ ilißkiler...44

11 330 EKONOMÜ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi UluslararasÝ ekonomi retim HUKUK UluslararasÝ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iß, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku zel hukuk KAMU Y NETÜMÜ Merkezi idarelerin Yerel yšnetimlerin (Belediyeler) TŸrkiye'de Askerlik bilimi TOPLUMSAL HÜZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah Toplumsal refah sorunlarý ve hizmetleri DiÛer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Dernekler EÚÜTÜM Okul yšnetimi ÜlkšÛretim OrtašÛretim YŸksekšÛretim Devlet dÿzenlemeleri, denetimi, desteûi TÜCARET, ÜLETÜÞÜM, TAÞIMACILIK UluslararasÝ ticaret (DÝß ticaret) Ületißim TelekomŸnikasyon TaßÝmacÝlÝk YŸzey taßýmacýlýûý GELENEKLER, G RG, HALKBÜLÜM Giyim ve kißisel gšrÿnÿm Genel adetler Halkbilim (folklor) DÜL VE DÜLBÜLÜM T RK DÜLÜ TŸrk e'nin yazý sistemi ve fonolojisi TŸrk e ile ilgili sšzlÿkler TŸrk e'nin yapýsal sistemi (grameri) TŸrk e'nin tarihi, coûrafi gelißimi TŸrk e'nin kullanýmý ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE...100

12 428 Üngilizce'nin kullanýmý ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ Üspanyolca'nÝn yapýsal sistemi Üspanyolca'nÝn kullanýmý DÜÚER DÜLLER DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt dilleri Afro-Asyatik diller Sami dilleri DOÚA BÜLÜMLERÜ VE MATEMATÜK MATEMATÜK Geometri OlasÝlÝklar ve uygulamalý matematik FÜZÜK KÜMYA VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Fiziksel ve kuramsal kimya YAÞAM BÜLÜMLERÜ Biyoloji BÜTKÜ BÜLÜMLERÜ (BOTANÜK BÜLÜMLER) Bitkibilim Spermatophyta (Tohumlu bitkiler) Cryptogamia (Tohumsuz bitkiler) ZOOLOJÜ BÜLÜMLERÜ (HAYVANBÜLÜMLERÜ) Zooloji (Hayvanbilim) TEKNOLOJÜ (UYGULAMALI BÜLÜMLER) TIP BÜLÜMLERÜ TIP Ünsan anatomisi Ünsan fizyolojisi SaÛlÝÛÝn gelißtirilmesi Farmakoloji ve tedavi HastalÝklar Cerrahi ve ilgili konular KadÝn hastalýklarý ve doûum M HENDÜSLÜK VE ÜLGÜLÜ ÜÞLER UygulamalÝ fizik MŸhendisliÛin diûer dallarý TARIM VE ÜLGÜLÜ TEKNOLOJÜLER Tarla ve plantasyon ŸrŸnleri Meyve bah eleri, meyveler, ormancýlýk YararlÝ bšcek yetißtiriciliûi EV EKONOMÜSÜ VE AÜLE YAÞAMI Yiyecek ve i ecek Dikiß, giyim, kißisel yaßam ocuk yetißtirme ve evde bakým Y NETÜM VE YARDIMCI HÜZMETLER Muhasebe Genel yšnetim ReklamcÝlÝk ve halkla ilißkiler BELÜRLÜ R NLERÜN ÜMALATI Kesinlik ara larý ve diûer aletler...130

13 686 MatbaacÝlÝk ve ilgili etkinlikler Giysi ve aksesuvarlar SANATLAR G ZEL SANATLAR SšzlŸkler, ansiklopediler MÜMARLIK PLASTÜK SANATLAR HEYKELTRAÞLIK Oyma ve oymacýlýk Madenden yapýlmýß sanat ŸrŸnleri ÜZGÜ SANATLARI VE DEKORATÜF SANATLAR izim ve izimler Dekoratif sanatlar RESÜM SANATI VE RESÜMLER Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß M ZÜK Genel ilkeler ve mÿzikal bi imler algýlar ve algý topluluklarý DÜNLENCE, EGLENCE VE G STERÜ SANATLARI Topluluk šnÿndeki gšsteriler Sahne gšsterileri Salon oyunlarý ve eûlenceleri Salon beceri oyunlarý Þans oyunlarý Atletik ve a Ýkhava sporlarý ve oyunlarý BalÝk ÝlÝk, avcýlýk, atýcýlýk EDEBÜYAT VE RETORÜK Retorik ve edebi eser koleksiyonlarý Edebi tarih ve eleßtirel deûerlendirme T RK E EDEBÜYAT TŸrk e ßiir TŸrk e tiyatro TŸrk e roman ve hikaye TŸrk e denemeler TŸrk e sšylevler TŸrk e mektuplar TŸrk e hiciv ve mizah TŸrk e eßitli eserler OsmanlÝca edebiyat ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE EDEBÜYAT Üngiliz tiyatrosu Üngiliz romaný ve hikayesi Üngiliz edebiyatýnda eßitli eserler CERMEN (TEUTONÜK) DÜLLER EDEBÜYATI Almanca tiyatro Almanca roman ve hikaye LATÜN K KENLÜ DÜLLER EDEBÜYATI FransÝzca tiyatro FransÝzca roman ve hikaye FransÝzca denemeler...248

14 850 ÜTALYANCA, RUMENCE EDEBÜYAT Ütalyanca roman ve hikaye Rumence ve Reto-Rumen edebiyatý ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ EDEBÜYATI Üspanyolca roman ve hikaye Üspanyolca eßitli eserler Portekizce KLASÜK YUNAN EDEBÜYATI Klasik Yunan sšylevleri Modern Yunan edebiyatý DÜÚER DÜLLERÜN EDEBÜYATI DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatý Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyatý DoÛu ve GŸneydoÛu Asya edebiyatý COÚRAFYA VE TARÜH Tarihin felsefe ve kuramý Tarih eûitimi, araßtýrmasý, ilgili konular DŸnya tarihi COÚRAFYA VE SEYAHAT Asya'da coûrafya ve seyahat BÜYOGRAFÜ, ÞECERE, NÜÞANLAR (ÜNSÜGNÜA) Toplumsal bilimlerdeki kißiler 'A KADAR ESKÜ AÚ TARÜHÜ GENEL AVRUPA TARÜHÜ BATI AVRUPA Avrupa'nÝn diûer Ÿlkeleri GENEL ASYA TARÜHÜ UZAKDOÚU GŸney Asya Hindistan OrtadoÛu (YakÝndoÛu)...262

15 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2007 AD BŸyŸkke eci, Serhan, DŸnya'dan ve TŸrkiye'den en'ler ve ilk'ler / Serhan BŸyŸkke eci. Ñ 6. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 110 s. : res. ; 20 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; 951. EÛlenceli bilgi dizisi ; 20) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [4.00 YTL]. 001, AD Bilimsel araßtýrma yšntemleri / Þener BŸyŸkšztŸrk...[ve baßkalarý]. Ñ Ankara : Pegem A Akademi, xiv, 330 s. ; 24 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [7.00 YTL]. I. BŸyŸkšztŸrk, Þener HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK 2007 AD KÝzÝk, Serdar AlÝßma / Serdar KÝzÝk. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Cumhuriyet KitaplarÝ, 204 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [10 YTL] DiÛer coûrafi bšlgelerde SŸreli YayÝnlar 2007 SB Elele alýßveriß dergisi. Ñ 1. yýl, 5. sayý, (MayÝs 2005) -. Ñ Üstanbul : Seda Ercan, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi (MayÝs 2005) -. AlÝßveriß ve yaßam dergisi. S.N.: SB Ñ 1. yýl, 3. say (2007) -. Ñ Üstanbul : Ege niversitesi Rock TopluluÛu, [2007] -. c. : res. ; 30 cm. SŸresi belirlenemedi, [2007] -. S.N.: SB Adanaline. Ñ 1. yýl, 3. sayý, (MayÝs 2006) -. Ñ Adana : Manßet YayÝncÝlÝk, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi (MayÝs 2006) -. Adana line Adana'daki iß yaßamýný ve gelißmeleri i eren dergi. S.N.: ISSN SB Akademik fener. Ñ 2.c., 1. sayý, (2005) -. Ñ BalÝkesir : BalÝkesir niversitesi BandÝrma Üktisadi ve Üdari Bilimler FakŸltesi, c. ; 28 cm. Belirlenemedi (2005) -. Ekonomi, hukuk ve sosyoloji konularýna yer veren dergi. S.N.: ISSN SB Antalya bazaar. Ñ 1.yÝl, 4.sayÝ, (2007) -. Ñ Antalya : E&C Design, [2007?] -. c. : rnk. res. ; 33 cm. Belirlenemedi (2007) -. Antalya. KŸltŸr, yaßam ve alýßveriß dergisi. S.N.: SB Antalya Koleji ÜlkšÛretim Okul Aile BirliÛi. Ñ 6. yýl, 6. sayý, (2006) -. Ñ Antalya : Antalya Koleji ÜlkšÛretim,

16 c. : rnk. res. ; 30 cm. YÝlda bir kere (2006) -. Okuldaki eûitim ve šûretim faaliyetlerini anlatan dergi. S.N.: SB Aras life. Ñ 1. yýl, 11. sayý, (2007) -. Ñ Üstanbul : Aras Holding, [2007?] -. c. : rnk. res. ; 32 cm. Belirlenemedi (2007) -. Aras life. AktŸalite, magazin ve yaßam dergisi. S.N.: SB AßkÝn e-hali. Ñ 2. yýl, 6. sayý, (Nis-May- Haz 2007) -. Ñ orum : Paßa eten, c. ; 28 cm. aylýk (Nis-May-Haz 2007) -. Þiir - Makale -Deneme - ykÿ - Mektup - Ršportaj - Eleßtiri - TanÝtÝm - DeÛini. Edebiyat dergisi. S.N.: ISSN SB Aynazen. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Temmuz 2006) -. Ñ Ankara : TŸrkiye Berberler ve Kuafšrler Federasyonu, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk (Temmuz 2006) -. AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: ISSN SB Be more. Ñ 1.yÝl, 1.sayÝ, (Þubat 2007) -. Ñ Ankara : B.E.S. Medya BasÝm San. Ltd. Þti., c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi (Þubat 2007) -. AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: ISSN SB Beserek. Ñ 1. yýl, 1.sayÝ (Þubat 2006) -. Ñ Ankara : Emlek HŸyŸklŸler Sosyal DayanÝßma ve KŸltŸr DerneÛi, c. : res. ; 30 cm. AylÝk, Þubat S.N.: SB Biz'd. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Nisan 2007) -. Ñ Üstanbul : DoÛuß Holding, c. : rnk. res. ; 30 cm. aylýk, Temmuz S.N.: SB Bize šzel. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Mart 2007) -. Ñ Üstanbul : HSBC Bank A.Þ., c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk, Temmuz S.N.: SB Bizim bah e. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (2005) -. Ñ Üstanbul : Fatinhoca ÜlkšÛretim Okulu, c. : rnk. res. ; 26 cm. Belirlenemedi (2005) -. KŸltŸr - sanat dergisi. S.N.: SB Bizim ßehir dergisi. Ñ 1. yýl, 8. sayý (2006) -. Ñ Samsun : Radya-Televizyon- ReklamcÝlÝk-YayÝncÝlÝk-Organizasyon-DaÛÝtÝm- Pazarlama, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk, AylÝk moda magazin dergisi. S.N.: SB Bluestone. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (2004) -. Ñ Üstanbul : Zebra TanÝtÝm Hizmetleri, c. : rnk. res. ; 30 cm.

17 YÝlda bir kere (2004) -. Moda dergisi. S.N.: SB Bodrum mavi. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (AralÝk 2005) -. Ñ MuÛla : Bodrum Ticaret OdasÝ, c. : rnk. res. ; 28 cm. AylÝk (AralÝk 2005) -. Turizm ve magazin dergisi. S.N.: SB BoÛazi i ve SarÝyer. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (2006) -. Ñ Üstanbul : SarÝyer Belediyesi, c. : rnk. res. ; 27 cm. Belirlenemedi (2006) -. Kent yaßamý dergisi. S.N.: ISSN SB Bursa Jet - set. Ñ 2. yýl, 14. sayý, (AralÝk 2006) -. Ñ Bursa : AydÝn Medya, c. : rnk. res. ; 38 cm. AylÝk yayýn (AralÝk 2006) -. Magazin ve aktÿalite dergisi. S.N.: SB Cšnk. Ñ 1. yýl, 5. sayý (MayÝs 2005) -. Ñ Konya : Kemal Soylu, c. : res. ; 30 cm. AylÝk, MayÝs S.N.: YTL SB ÝlgÝn topa lar. Ñ 1. yýl, 1. sayý (23Nisan 2006) -. Ñ Üstanbul : ENG YayÝnevi, c. : res. ; 30 cm. AylÝk, 23 Nisan S.N.: SB Dev. Ñ 6. yýl, 9. sayý (AÛustos 2006) -. Ñ Üstanbul : Darendeliler YardÝmlaßma EÛitim ve KŸltŸr VakfÝ, c. : res. ; 30 cm. SŸresi belirlenemedi AÛustos S.N.: SB E&E. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Nisan-MayÝs 2007) -. Ñ BozŸyŸk : GŸßlŸ Ahßap rÿnleri ve PVC Sanayi Tic, c. : res. ; 30 cm. ÜkiaylÝk, Nisan-MayÝs S.N.: SB Gebze vizyon. Ñ 1. yýl, 4. sayý, (AÛu-Eyl 2006) -. Ñ Kocaeli : Gebze Belediyesi, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi (AÛu-Eyl 2006) -. Gebze i erisindeki haberleri veren dergi. S.N.: SB GŸngšren bÿlteni. Ñ 2.yÝl, 8.sayÝ, (Ekim 2006) -. Ñ Üstanbul : GŸngšren Belediyesi, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk (Ekim 2006) -. GŸngšren Belediyesi'nin aylýk yayýn organý. S.N.: SB Hedef Ñ 1.yÝl, 2.sayÝ, (Sonbahar 2006) -. Ñ Üstanbul : Creative YayÝncÝlÝk ve TanÝtÝm, c. : rnk. res. ; 30 cm. ayda bir (Sonbahar 2006) -. Hedef. Gen lik dergisi. S.N.:

18 2007 SB Ükitelli OSB. Ñ 1.yÝl, 1.sayÝ, (Ekim 2006) -. Ñ Üstanbul : Ükitelli Organize Sanayi Bšlgesi BaßkanlÝÛÝ, c. : rnk. res. ; Belirlenemedi (Ekim 2006) -. Ükitelli Organize Sanayi Bšlgesi BaßkanlÝÛÝ resmi yayýn organý. S.N.: SB Ünstore. Ñ 1.yÝl, 9.sayÝ, (15 Ekim 2006) -. Ñ Üstanbul : Rota YayÝn YapÝm TanÝtÝm, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk (15 Ekim 2006) -. Ün store. AylÝk perakende dergisi. S.N.: ISSN SB Üstanbul'da Sinop. Ñ 1.yÝl, 3.sayÝ, (AÛu- Eyl-Eki 2006) -. Ñ Üstanbul : Sinop Dernekleri Federasyonu, c. : rnk. res. ; 30 cm. ayda bir (AÛu-Eyl-eki 2006) -. Üstanbul'da yaßayan Sinop'lularÝn yayýn organý. S.N.: SB Jetsetlifestyle. Ñ 1. yýl, 1. sayý (MayÝs 2006). Ñ Üstanbul : Karan Medya Grup, rnk. res ; 30 cm. AylÝk, MayÝs Unisex magazin. S.N.: ISSN SB KadÝkšy maarif. Ñ 1. yýl, 2. sayý (EylŸl 2006) -. Ñ Üstanbul : Kalid, c. : res. ; 30 cm. AylÝk, EylŸl S.N.: SB Kalem. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Ekim-Kas-Ara 2006) -. Ñ Üstanbul : Kale EndŸstri Holding, c. : res. ; 30 cm. aylýk, Eki-Kas-Ara S.N.: SB Kent kÿltÿrÿ. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (2006) -. Ñ Samsun : Mustafa ner, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk (2006) -. Samsun. Yolcu Dergisi'nin ekidir. KŸltŸr ve yaßam dergisi. S.N.: SB Kent ve kÿltÿr. Ñ 1. yýl, 9. sayý (AralÝk 2003) -. Ñ Üstanbul : Esenyurt Belediyesi, c. : res. ; 30 cm. AylÝk, AralÝk S.N.: SB Keppra line. Ñ 1. yýl, 1. sayý ( 2006) -. Ñ Üstanbul : Rekmar, c. : res. ; 30 cm. AylÝk, S.N.: SB Kontrol. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Nisan 2007) -. Ñ Üstanbul : Üstanbul Teknik niversitesi, c. : rnk. res. ; 30 cm. ayda bir (Nisan 2007) -. Kontrol mÿhendisliûi hakkýnda bilgi veren dergi. S.N.: SB Konya life. Ñ 1. yýl, 3. sayý, (AralÝk-Ocak ) -. Ñ Konya : RÝfat Ergan,

19 c. : rnk. res. ; 30 cm. Üki ayda bir (AralÝk-Ocak ) -. AktŸalite-kŸltŸr-edebiyat dergisi. S.N.: ISSN SB Kozmo polit. Ñ 1.yÝl, 12.sayÝ, (28 Nisan - 4 MayÝs 2007) -. Ñ Üstanbul : OZN Medya Reklam Ü ve DÝß Ticaret Limited Þirketi, c. : rnk. res. ; 27 cm. HaftalÝk (28 Nisan - 4 MayÝs 2007) -. Siyaset ve haber dergisi. S.N.: ISSN SB Kuyumcukent haber bÿlteni. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Nisan 2007) -. Ñ Üstanbul : S.S. Üstanbul Kuyumcu SanatkarlarÝ Toplu Üßyeri YapÝ Kooparatifi, c. : res. ; 30 cm. AylÝk, Temmuz S.N.: SB KŸ Ÿk kulÿp. Ñ 1. yýl, 2. sayý (Aca-Þub. 2003) -. Ñ Üzmirl : KŸ Ÿk KulŸp DerneÛi, c. : res. ; 30 cm. Üki aylýk, Ocak-Þubat S.N.: SB KŸlŸnkoÛlu bÿlten. Ñ 2. yýl, 2. sayý ( 2007) -. Ñ Üstanbul : KŸlŸnk EÛitim Merkezi, [2007] -. c. : res. ; 30 cm. SŸresi belirlenemedi, [2007] -. S.N.: SB Leovizyon. Ñ 5. yýl, 9. sayý (Mart 2007) -. Ñ Üstanbul : BŸke Koyuncu, c. : res. ; 30 cm. AylÝk, Mart S.N.: SB Lobi. Ñ 2. yýl, 6. sayý (Ekim-KasÝm 2006) -. Ñ Üstanbul : Gaziantep Vizyon ReklamcÝlÝk, c. : res. ; 30 cm. Üki aylýk, Temmuz S.N.: SB Magazinn. Ñ 1.yÝl, 5.sayÝ, (Oca-Þub 2007) -. Ñ Antalya : ELT Ajans, rnk. res. ; 33 cm. AylÝk (Oca-Þub 2007) -. Magazin dergisi. S.N.: ISSN SB Manßet. Ñ 1.yÝl, 6.sayÝ, (Mart 2006) -. Ñ Üstanbul : Sporyum Ajans YayÝncÝlÝk, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk (Mart 2006) -. Voleybolun sesi. Spor dergisi. S.N.: SB Marka moda. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (Nisan 2006) -. Ñ Antalya : mit DemirbaÛ, c. : rnk. res. ; 31 cm. Belirlenemedi (Nisan 2006) -. Marka moda. Magazin ve moda dergisi. S.N.: SB Markalar. Ñ!. yýl, 1. sayý, (Haziran 2007) -. Ñ Üstanbul : EtŸder YayÝncÝlÝk, c. : rnk. res. ; 33 cm. ayda bir (Haziran 2007) - TŸrkiyedeki imalat Ý markalarý tanýtan dergi. S.N.:

20 2007 SB MedikalTŸrk. Ñ 2. yýl, 15. sayý, (Þubat 2007) -. Ñ Üstanbul : Medikal TŸrk YayÝncÝlÝk, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi (Þubat 2007) -. Medikal TŸrk. TŸrkiye'nin saûlýk ve týp dÿnyasý dergisi. S.N.: SB Medyatik. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (Mart 2007) -. Ñ Üstanbul : Grup Medyatik, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk (Mart 2007) -. AktŸalite ve siyasi dergi. S.N.: ISSN SB Mevzuatlarla yerel yšnetim dergisi. Ñ 1.yÝl, 8.sayÝ, (Ekim 2006) -. Ñ Ankara : GŸrsoy Topsoy, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk (Ekim 2006) -. AylÝk haber, yorum ve mevzuat. Yerel yšnetime ait mevzuatlarýn bulunduûu dergi. S.N.: ISSN SB Mihrak. Ñ 1.yÝl, 1.sayÝ, (Ocak 2007) -. Ñ Samsun : Hasan EkßioÛlu, c. : rnk. res. ; 30 cm. YÝlda bir defa (Ocak 2007) -. EÛitim -kÿltÿr- fikir dergisi. S.N.: SB Misafir. Ñ 1.yÝl, 5.sayÝ, (AralÝk 2006) -. Ñ Üstanbul : BEYAÞ Turizm EÛitim SaÛlÝk Ünßaat, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk (AralÝk 2006) -. AylÝk haber ve yaßam dergisi. S.N.: SB Mor salkým. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Mart 2007) -. Ñ Üstanbul : skÿdar Belediyesi, c. : rnk. res. ; 32 cm. Belirlenemedi (Mart 2007) -. skÿdar'da kadýn. AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: SB More. Ñ 1. yýl, 4. sayý, (Nisan 2007) -. Ñ Üstanbul : AydÝnlar Ünßaat Reklam, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk (Nisan 2007) -. Magazin dergisi. S.N.: ISSN SB Mostar. Ñ 2. yýl, 19. sayý, (EylŸl 2006). Ñ Üstanbul : Mostar BasÝn YayÝn DaÛÝtÝm ve Organizasyon, c. : rnk. res. ; 28 cm. AylÝk (EylŸl 2006) -. Medeniyet-kŸltŸr-aktŸalite dergisi. S.N.: ISSN SB Moßi moßi ocuk. Ñ 1. yýl, 3. sayý. Ñ Üstanbul : YapÝmevi Medya ve TanÝtÝm Hizmetleri, [2006?] c. : rnk. res. ; 29 cm. AylÝk. Hyphen moßi moßi ocuk Hyphen dergisinin ekidir. ocuk dergisi. S.N.: ISSN SB MuÛla mermer. Ñ 2. yýl, 9. sayý, (Mart- Nisan 2006) -. Ñ MuÛla : MuÛla Mermerciler DerneÛi, c. : rnk. res. ; 30 cm. Üki ayda bir (Mart-Nisan 2006) -. Sektšrel yayýn organý. S.N.:

21 2007 SB MuÛla ticaret. Ñ 1.yÝl, 3.sayÝ, (MayÝs- Haziran 2006) -. Ñ MuÛla : MuÛla Ticaret OdasÝ, c. : rnk. res. ; 30 cm. Üki ayda bir (MayÝs-Haziran 2006) -. MuÛla Ticaret OdasÝ'nÝn yayýn organýdýr. S.N.: ISSN SB My life. Ñ 1. yýl, 4. sayý, (2006) -. Ñ Üstanbul : Akdeniz Ünßaat ve EÛitim Hizmetleri, c. : rnk. res. ; 36 cm. ayda bir (2006) -. Yaßam kÿltÿrÿ dergisi. S.N.: ISSN SB RFJ výp. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Nisan-MayÝs- Haziran 2006) -. Ñ Üstanbul : Rotaforte Reklam ve Ületißim, c. : rnk. res. ; 27 cm. Belirlenemedi (Nisan-MayÝs-Haziran 2006) -. TakÝ tasarýmý, modasýný ve takýnýn tarihsel gelißiminini i eren dergi. S.N.: ISSN X SB RFJ world. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (March - April - June 2006) -. Ñ Üstanbul : Rotaforte YayÝncÝlÝk Reklam ve Ületißim, c. : rnk. res. ; 26 cm. Belirlenemedi (March - April - June 2006) -. RFJ TakÝ modasý ve tarihsel gelißimini anlatan dergi. S.N.: ISSN Ünßaat MŸhendisliÛi alanýnda yapýlan alýßmalarý konu alan dergi. S.N.: SB Sign graphic. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Þubat 2007) -. Ñ Ankara : Medyatek, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk, Þubat S.N.: SB Spahotel TŸrkiye. Ñ 2. yýl, 9. sayý (Temmuz 2006) -. Ñ Melike Kaan am, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk, Temmuz TŸrkiye'nin ilk spa otel ve termal tesisleri dergisi. S.N.: ISSN SB Þehitten kaleler. Ñ 1.yÝl, 1.sayÝ, (MayÝs- 2006). Ñ anakkale : anakkkale Onsekiz Mart niversitesi anakkale SavaßlarÝ AraßtÝrma ve TanÝtma TopluluÛu, c. : res. ; 30 cm. Belirlenemedi (MayÝs 2006) -. Tarih dergisi. S.N.: SB Þšlen'de yaßam. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Mart 2007) -. Ñ Üstanbul : Üsmail oban, c. : res. ; 30 cm. aylýk, Temmuz S.N.: SB Sakarya bÿlten. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ocak 2007) -. Ñ AdapazarÝ : TMMOB Ünßaat MŸhendisleri OdasÝ Sakarya Þubesi, c. : rnk. res. ; 28 cm. aylýk (Ocak 2007) -. TMMOB Ünßaat MŸhendisleri OdasÝ Sakarya Þubesi SB Trakya life. Ñ 1. yýl, 3. sayý (Mart 2007) -. Ñ orlu : GŸneß Ajans, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk, Mart S.N.:

22 2007 SB Eskißehir objektif. Ñ 2. yýl, 13. sayý (Haziran 2007) -. Ñ Eskißehir : Orhan Demir, c. : res. ; 30 cm. AylÝk, Haziran S.N.: FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ 102 Felsefenin eßitli konularý 2007 AD Akarsu, Bedia, aûdaß felsefe : Kant'tan gÿnÿmÿze felsefe akýmlarý / Bedia Akarsu. Ñ Gnßlm. 7. bsk. Ñ Üstanbul : ÜnkÝl p, 279 s. ; 20 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [9 YTL] Felsefe sšzlÿkleri 2007 AD Akarsu, Bedia, Felsefe terimleri sšzlÿûÿ / Bedia Akarsu. Ñ 10. bsk. Ñ Üstanbul : ÜnkÝl p, 247 s. ; 19 cm. Almanca, FransÝzca ve Üngilizce metin i erir. Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL] Felsefe eûitimi, araßtýrmasý 2007 BD niversiteye hazýrlýk Felsefe grubu - EA : (felsefe-psikoloji) soru bankasý. Ñ Üstanbul : Mef YayÝncÝlÝk, 128 s. ; 28 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 YTL] BD niversiteye hazýrlýk Felsefe grubu - sšz (sosyoloji - mantýk) : soru bankasý. Ñ Üstanbul : Mef YayÝncÝlÝk, 96 s. ; 28 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL] BD niversiteye hazýrlýk Felsefe psikoloji / [hazýrlayan: Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi]. Ñ Üstanbul : Fen Bilimleri EÛitim ve YayÝncÝlÝk, 239 s. : res. ; 28 cm. Eser, eßit aûýrlýk ve sšzel puan tÿrÿ i in hazýrlanmýßtýr. S.N.: ; D.M ISBN X : [15.00 YTL]. I. Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi. I 107.6, BD niversiteye hazýrlýk Felsefe : konu anlatýmlý / H. Ülyas AltÝndaÛ. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Nakkaß, 142 s. ; 28 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 YTL]. I. AltÝndaÛ, H. Ülyas. I BD niversiteye hazýrlýk Felsefe : soru bankasý : lise 3 / [hazýrlayan]: Se kinler Dershanesi. Ñ Üstanbul : Fen Bilimleri EÛitim ve YayÝncÝlÝk, 201 s. ; 28 cm. Bilgiler dýß kapaktan alýnmýßtýr. 8

23 S.N.: ; D.M ISBN : [14.00 YTL]. I. Se kinler Dershanesi. I BD niversiteye hazýrlýk Felsefe / yazarlar kurulu: mer Merim AltÝnel...[ve baßkalarý]. Ñ Üzmir : EÛitimsel 3B, 2007 (Üstanbul : Ekbil MatbaacÝlÝk) 282, [4] s. ; 27 cm. Konu anlatýmý, šzÿmlÿ šrnek sorular, konu testleri. Ü indekiler: Psikoloji - Sosyoloji - Felsefe - MantÝk. S.N.: ; D.M ISBN : [20.00 YTL]. I. AltÝnel, mer Merim. I Felsefenin tarihi ele alýnýßý 2007 AD Han erlioûlu, Orhan DŸßŸnce tarihi : dšrt bin yýllýk dÿßÿnce, sanat ve bilim tarihinin klasik yapýtlarý Ÿzerine eleßtirel inceleme / Orhan Han erlioûlu. Ñ 13. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 429 s. ; 24 cm. Ñ (BŸyŸk fikir kitaplarý dizisi ; 8) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : 25 YTL METAFÜZÜK (SPEK LATÜF FELSEFE) 115 Zaman 2007 AD Hawking, Stephen ZamanÝn daha kýsa tarihi / Stephen Hawking, [Leonard Mlodinow] ; eviren: Selma ÛŸn. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : DoÛan Kitap ÝlÝk, 129 s. : rnk. res. ; 23 cm. Dizin vardýr. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. zgÿn eseradý: A briefer history of time. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. Mlodinow, Leonard. II. ÛŸn, Selma. II NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR 133 Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) 2007 AD Cevaplar kitabý / [derleyen]: Carol Bolt ; evirenler: Erol Erduran, mer Erduran. Ñ 7. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, [698] s. ; 16 cm. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. Bolt, Carol. II. Erduran, Erol. III. Erduran, mer AD Vijh, Vineet in aßk falý / yazan: Vineet Vijh ; eviren: Didem Tulga. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : Dekolte YayÝncÝlÝk, 128 s. : ßkl., tbl. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [4 YTL]. I. Tulga, Didem. I RŸyalar ve esrarlar 2007 AD Gšk e, Nil Peri RŸya yorumlarý / Nil Peri Gšk e. Ñ Üstanbul : Sis YayÝncÝlÝk, 335 s. ; 20 cm. Ñ (Sis YayÝncÝlÝk ; 36) S.N.: ; D.M ISBN : YTL

24 2007 AD Pratik rÿya yorumlarý / [hazýrlayan]: Aysel Yeßilyurt. Ñ Üstanbul : GŸn YayÝncÝlÝk, 272 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [9 YTL]. I. Yeßilyurt, Aysel AD RŸya tabirleri : gizemli dÿnyamýzýn rehberi / hazýrlayan: Alev Aksakal. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Yakamoz YayÝncÝlÝk, 328 s. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : 4.90 YTL. I. Aksakal, Alev AD YÝldÝrÝm, Reßan Ger ekler rÿyalarda gizlidir : rÿya yorumlarý / Reßan YÝldÝrÝm. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Crea YayÝncÝlÝk, 369 s. ; 21 cm. Ñ (Crea YayÝncÝlÝk ; yayýn no: 09. Yaßam ; 03) S.N.: ; D.M ISBN : 9.90 YTL PSÜKOLOJÜ 2007 AD Baymur, Feriha Genel psikoloji / Feriha (BalkÝß) Baymur. Ñ 17. bs. Ñ Üstanbul : ÜnkÝl p, 344 s. : grf., ßkl. tbl. ; 24 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 YTL] AD 5192 Ge tan, Engin, Varoluß ve psikiyatri / Engin Ge tan ; yayýma hazýrlayan: MŸge GŸrsoy Sškmen. Ñ 7. bs. Ñ Üstanbul : Metis YayÝnlarÝ, , BD 2273 niversiteye hazýrlýk Felsefe psikoloji / [hazýrlayan: Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi]. Ñ Üstanbul : Fen Bilimleri EÛitim ve YayÝncÝlÝk, 107.6, BD niversiteye hazýrlýk Psikoloji soru bankasý : Ÿniversiteye hazýrlýk, lise 2. Ñ Üstanbul : Okyanus Dergisi YayÝnlarÝ, 118 s. ; 27 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [8 YTL] BD niversiteye hazýrlýk Psikoloji : lise 2. Ñ Üstanbul : KŸltŸr Dergisi YayÝnlarÝ, 182 s. : res., ßkl. ; 27 cm. Konu anlatýmlý, šrnek šzÿmlÿ, cevaplý testler, konulara gšre SS sorularý. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 YTL] AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler 2007 AD Tarhan, Nevzat, DuygularÝn dili : duygusal zek ya yeni bir yorum / Nevzat Tarhan ; yayýna hazýrlayan: Zehide lkÿ Bakiler. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 10

25 239 s. ; 21 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; Psikoloji dizisi ; 16) Kaynak a: ss.. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL]. I. Bakiler, Zehide lkÿ. I III. Seri AD Apuhan, Recep ÞŸkrŸ, Sevmeye ge kalmadýn / Recep ÞŸkrŸ Apuhan. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 199 s. ; 21 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; 715. BaßarÝ dizisi ; 46. Pozitif hayat ; 2) Kaynak a: ss.. S.N.: ; D.M ISBN : [7.00 YTL] AD Arslan, Ayketin Mehmet, Aßk tanýmlarý / Ayketin Mehmet Arslan. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Akis Kitap, 192 s. ; 20 cm. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [8.95 YTL] AD Tallis, Frank Aßk hastasý : ''akl bir hastalýk olarak aßk'' / Frank Tallis ; TŸrk esi: Erdem Atik. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : AltÝn Bilek YayÝnlarÝ, 341 s. ; 21 cm. Ñ (AltÝn Bilek YayÝnlarÝ ; genel yayýn no: 16. PopŸler bilim kitaplýûý ; 4) Dizin vardýr. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. zgÿn eseradý: Love sick : Love as a mental illnes. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. Atik, Erdem. I III. Seri Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka 2007 AD Victorian, Armen Üstihbaratta beyin yýkama : beyin kontrolÿ / Armen Victoiran ; eviri: Mustafa MencŸtekin. Ñ 6. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 214 s. ; 20 cm. Bibliyografik bilgi i erir. S.N.: ; D.M ISBN : [5.00 YTL]. I. MencŸtekin, Mustafa. I AD 5170 CŸceloÛlu, DoÛan, 'Keßke'siz bir yaßam i in iletißim / DoÛan CŸceloÛlu. Ñ 28. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 158.2, AD Baltaß, Zuhal, Bedenin dili : iletißim becerilerinizin anahtarý, sessiz diliniz / Zuhal Baltaß, Acar Baltaß. Ñ 42. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 166 s. : rnk. res., grf., ßkl. ; 20 cm. Kaynak a eserin sonundadýr. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. Baltaß, Acar. I AD Baltaß, Zuhal, Bedenin dili : iletißim becerilerinizin anahtarý, sessiz diliniz / Zuhal Baltaß, Acar Baltaß. Ñ 41. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 166 s. : rnk. res. ; 20 cm. Kaynak a eserin sonundadýr. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. Baltaß, Acar. I

26 2007 AD Reca, mer Faruk BŸtŸn yšnleriyle beden dili / mer Faruk Reca. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Akis Kitap, 143 s. : res. ; 20 cm. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : 8.95 YTL Bilin altý ve baßkalaßmýß ruh durumlarý 2007 AD Kaya, Nusret, Üyileßme kitabý / Nusret Kaya. Ñ 11. bsk. Ñ Üstanbul : Pegasus YayÝnlarÝ, 397 s. ; 20 cm. Ñ (Pegasus YayÝnlarÝ ; 94. Kißisel gelißim ; 19) S.N.: ; D.M ISBN : [13 YTL] AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi 2007 AD Littauer, Florance KißiliÛinizi tanýyýn : melankolik, gÿ lÿ klorik, popÿler optimist, barýß Ýl soûukkanlý / Florence Littaur ; Üngilizceden eviren: Demet Dizman. Ñ Y. bs. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, 224 s. ; 20 cm. Ñ (Sistem YayÝncÝlÝk ; 61. Kißisel gelißim dizisi) zgÿn eseradý: Personality puls. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL]. I. Dizman, Demet. I III. Seri AD AkpÝnar, Mehmet O ocuk senin ama sen onu hiii anlamýyorsun / Mehmet AkpÝnar. Ñ Üstanbul : Kashna Kitap AÛacÝ, s. : res. ; 20 cm. Ñ (Kitlesel deûißim serisi ; 3) Kaynak a: 245. s.. S.N.: ; D.M ISBN : 7.50 YTL , AD 5165 Navaro, Leyl Ger ekten beni duyuyor musun? / Leyl Navaro. Ñ 16. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 649.1, AD Yavuzer, Halžk, Ana-baba ve ocuk : ailede ocuk eûitimi / Haluk Yavuzer. Ñ Gelißt. 19. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 262 s. ; 20 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : 15 YTL , AD Yavuzer, Halžk, ocuûunuzun ilk 6 yýlý / Haluk Yavuzer. Ñ 22. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 248 s. : res. ; 20 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : 15 YTL AD Yavuzer, Halžk, ocuk psikolojisi / Haluk Yavuzer. Ñ 30. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 344 s. : ßkl., tbl. ; 20 cm. Kaynak a: ss.. S.N.: ; D.M ISBN : YTL

27 2007 BD Oku dÿßÿn yap gšnÿllÿ kitabý, 1 / hazýrlayan: Sami GŸlgšz...[ve baßkalarý]. Ñ Eskißehir : EÛitim GšnŸllŸleri VakfÝ, 56 s. : res., ßkl. ; 27 cm. Ñ (YaratÝcÝ dÿßÿnce dizisi ; 002) S.N.: ; D.M ISBN : [4.00 YTL]. I. GŸlgšz, Sami. II. Seri BD Oku dÿßÿn yap program tanýtým kitabý / hazýrlayan: Sami GŸlgšz...[ve baßkalarý]. Ñ Eskißehir : EÛitim GšnŸllŸleri VakfÝ, 52 s. : ßkl. ; 27 cm. Ñ (YaratÝcÝ dÿßÿnce dizisi ; 003) Zihinsel kapasiteyi gelißtirme programýnýn tanýtým kitabýdýr. Kaynak a bšlÿm sonlarýndadýr. S.N.: ; D.M ISBN : [4.00 YTL]. I. GŸlgšz, Sami. II. Seri AD Shapiro, Lawrence E. YŸksek EQ'lu bir ocuk yetißtirmek : anne-babalar i in duygusal zek rehberi / Lawrence E. Shapiro ; eviren: mran Kartal. Ñ 10. bs. Ñ Üstanbul : VarlÝk, s. : res. ; 20 cm. Ñ (VarlÝk yayýnlarý ; sayý: 929) zgÿn eseradý: How to raise a child with a high EQ. Kaynak a: ss.. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 YTL]. I. Kartal, mran. I III. Seri AD 5314 Þenel, Hatice GŸnayer Eyvah! ocuûum okula baßlýyor : ocuûu 1. sýnýfa baßlamýß ve baßlayacak tÿm anne-babalar i in / Hatice GŸnayer Þenel. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : zgÿr YayÝnlarÝ, , AD Chapman, Gary Gen ler i in beß sevgi dili / Gary Chapman ; Üngilizceden eviren: Elif Akbaß. Ñ Y. bs. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, 285 s. ; 20 cm. Ñ (Sistem YayÝncÝlÝk ; 350. Ana-baba- ocuk) zgÿn eseradý: The five love languages of teenagers. Bibliyografik bilgi i erir. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 YTL]. I. Akbaß, Elif. I III. Seri , , AD KulaksÝzoÛlu, Adnan, Ergenlik psikolojisi / Adnan KulaksÝzoÛlu. Ñ 9. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, s. ; 20 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : YTL AD Tarhan, Nevzat, Evllilik psikolojisi : šncesi ve sonrasýyla evlilik / Nevzat Tarhan. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 160 s. ; 21 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; Psikoloji dizisi ; 14) Eserde, yazarýn resmi ve kýsa biyografisi vardý. Kaynak a: 160. s. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 YTL] UygulamalÝ psikoloji 2007 AD aûan, Mehmet, Mutluluk limanýnda sonsuz bir mola : dÿnya telaßýnda insan olmak-1 / 13

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/03 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/01 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/08 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/06 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/6 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/07 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5 000 GENEL KONULAR...1 001 Bilgi...1 004 Veri ißleme Bilgisayar bilimi...1 005 Bilgisayar programlama, programlar...2 006 zel bilgisayar yšntemleri...4 010 BÜBLÜYOGRAFYA...4 016 Belirli konulardaki eserlerin...4

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/02 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/4 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/1 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/11 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/11 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/1 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/12 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/12 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/2 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ Web of Science 1 WEB OF SCIENCE Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/10 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/10 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Büyük PUAN 27241 84,529 84,529 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006 IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı UASL Eğitim Programı TÜBİTAK-ULAKBİM 10 Mayıs, 2006 2004 MIKRO 1 Institute of Electrical and Electronics Enineers (IEEE) Hakkında

Detaylı

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının

KAYNAKÇA. Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının KAYNAKÇA Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikleri İle Mevcut Ders Programlarının Kaynaştırılmasının Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1011012 HEMŞİRELİK 3 3 SAY 260.750 266.972 1011359 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 SAY 285.715 290.190 1011053 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

JetLife. Yourdream destination. Çeşme / Altınkum. Reservation Represerıtativc Ender Parlar enderparlar@mediasalesnetwork.net YÖNETİM MANAGEMENT

JetLife. Yourdream destination. Çeşme / Altınkum. Reservation Represerıtativc Ender Parlar enderparlar@mediasalesnetwork.net YÖNETİM MANAGEMENT JetLife YÖNETİM MANAGEMENT Yönetim Kurulu Başkanı President Murat Ersoy Çeşme / Altınkum icra Kurulu Başkanı Executive Committee Chairman SamiAlan Atlasjet Havacılık A.Ş. adına imtiyaz sahibi Publisher

Detaylı

ÖZEL ZAFER DERSHANELERİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR SINAV TAKVİMİDİR

ÖZEL ZAFER DERSHANELERİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR SINAV TAKVİMİDİR 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR 1. SINAV 12 EKİM 2014 PAZAR 1. TARAMA 25-26 EKİM 2014 TARİHLERİNDE DAĞITILIR 2. DENEMEYE AİT. 2. SINAV 2 KASIM 2014 PAZAR 3. SINAV 7 ARALIK 2014 PAZAR 2. TARAMA 20-21

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/7 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/7 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır.

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. TÜRKÇE Biçim Makale Uzunluğu Başlık Uzunluğu Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. Makalenin ilk sayfası aşağıdaki

Detaylı

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi 994694 REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜĞÜ 0 74804604 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ 854 604560 084 96547 99866 6806 ANLAŞMAZLIK

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/9 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/9 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR www.saugundem.com www.facebook.com/saugundem

2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR www.saugundem.com www.facebook.com/saugundem 2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR Programın Kodu Programın Adı Puan Türü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Boş Kontenjan Min Puan Max Puan

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015 113082 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 75.39 222.98 459.98 74.57 186.19 370.69 113628 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ * 56.55 167.24 406.2 55.93 139.65 278.02 113627 BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ * 75.39 222.98

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı