TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR"

Transkript

1 TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz oldu u ülkelerde yatrm düzeyi düüktür. Yatrmlarn arttrlmasnda do rudan yabanc yatrmlar önemli bir role sahiptir. Firmalarn yeni üretim yöntemlerini benimsemede ve modern yönetim anlayn uygulamada da bu yatrmlarn katklar önemlidir. Ayrca, do rudan yabanc yatrmlar sektörler aras dengeli kalknmada yararlanlabilecek önemli araçlar arasnda bulunmaktadr. Türkiye de döneminde yaplan do rudan yabanc yatrm tutarlarnn (49,4 milyar dolar) yaklak olarak % 1 i tarm sektörüne yaplmtr. Son yllarda bu oran azalarak 2005 ylnda % 0,7 ve 2006 ylnda ise % 0,2 düzeyine inmitir döneminde tarm sektörüne yaplan toplam do rudan yabanc yatrm tutar 30 milyon dolarn altnda bulunmaktadr. Türkiye de tarm sektörüne yaplan do rudan yabanc yatrm miktarlarnn düüklü ünün nedenleri arasnda; sektörde yaanan yapsal sorunlar, risk ve belirsizlikler ve sektörün dünya ekonomisi ile bütünleme konusundaki yetersizliklerin yannda; hizmetler sektörünün hzl gelime hz ve yüksek getiri oranlar saylabilir. Sektörler aras dengeli kalknma ve krsal igücünün istihdam bakmndan, tarm sektörünün do rudan yabanc yatrmlardan ald payn arttrlmas gerekmektedir. Bu nedenle, tarm sektörünün yapsal sorunlarnn çözümüne önem verilmeli, gerekli yasal ve mali düzenlemeler yaplmaldr. Çalmann verileri dönemine ait olup, Babakanlk Hazine Müstearl ndan sa lanmtr. Do rudan yabanc yatrm tutarlarnn de iim seyri basit ve zincirleme endeksler ve trend analizi yardmyla açklanmtr. Gerçek de erlerin trend de erlerine oranlanmasyla do rudan yabanc yatrmlarn hangi yllarda normalin üzerinde seyretti i belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: Do rudan Yabanc Yatrm, Tarm, Türkiye Jel:E22 DRECT FOREIGN INVESTMENT OF AGRICULTURE SECTOR IN TURKEY AND ITS PROGRESS ABSTRACT The investment expenditures play significant role in economic development. The investment level is low in countries where the capital accumulation is not abundant. The direct foreign investment has a special place in increasing the investment level. In addition, these investments contribute a lot in adopting the new production methods and applying modern management approaches. Furthermore, the direct foreign investments are among useful tools for balanced development among the sectors. The ratio of direct foreign investment of agricultural sector in the total direct investment (49,4 billion dollar) in Turkey between period is approximately 1 %. Recently, this rate has decreased more being 0,7 and 0,2 % for the years 2005 and 2006, respectively. The total foreign investment value of agriculture sector between periods has been below 30 million dollar. The structural problems, risk and uncertainties, and integration issues of agriculture sector with world economics as well as the rapid growth rate and high return to the capital of service sector are among the major reasons of low direct foreign investment realized in agriculture sector. In terms of more balanced development among the economic sectors and employment of rural labor, the proportion of direct foreign investment of agriculture sector should be increased. 1 Yüzüncü Yl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarm Ekonomisi Bölümü VAN,

2 For this reason, special attention should be given to the solutions of structural problems of agriculture sector and the required legal and financial arrangements should be made. The data, which belong to period, were obtained from Undersecretary of Treasure of Turkish Republic. The data related to direct foreign investment values were explained using index and trend methods. The realized values were divided into trend values, thus the years that were above and below the normal trend values were determined. Key Words: Foreign Direct Investment, Agriculture, Turkey 1. GR Do rudan yabanc yatrmlar yatrmn yapld ülkelerdeki firmalara modern iletmecilik bilgisinin yannda, teknolojik yenilik deste i sa lamaktadr (Karluk, 2001). Yatrmn hacim ve yapsna göre de imekle beraber (Demircan, 2003), do rudan yabanc yatrmlar yapld ülke ekonomisine üretim, istihdam, gelir, ihracat ve ödemeler dengesi gibi büyüklükler bakmndan önemli katklar sa lamaktadr (Görgün,2004). Ekonomik kalknma açsndan iç tasarruf ve d borçlanma yannda, do rudan yabanc yatrmlar skça bavurulan kaynaklardan bir tanesidir. Gelimekte olan ülkelerde yurtiçi tasarruf imkânlarnn yetersizli i ve d borçlanmann güçlü ü do rudan yabanc yatrmlarn bu ülkelerdeki önemini arttrmaktadr (Karluk, 2001, Görgün,2004). Ancak, bu yatrmlarn ülke içine çekilebilmesi bata siyasal istikrar ve dünya ile bütünleme düzeyi olmak üzere verimlilik, kârllk, hukuki mevzuat gibi çeitli faktörlerin elverilili ine ba l bulunmaktadr (Çetinkaya, 2004). Türkiye de 1980 ylndan 2000 ylna kadar yllk ortalama do rudan yabanc yatrm miktar 1 milyar dolarn altnda kalmtr döneminde do rudan yabanc yatrmlar miktarlarnda bir iyileme görülmekle birlikte, esas ivme 2005 ylndan itibaren balamtr. Do rudan yabanc yatrmlar 2005 ve 2006 yllarnda srasyla 9,8 milyar dolar ve 20,1 milyar dolara ulamtr. Bununla birlikte, Türkiye do rudan yabanc yatrm miktar açsndan Ekonomik Kalknma ve birli i Örgütü (OECD) ülkeleri arasnda son sralarda yer almaktadr. Türkiye de döneminde yaplan do rudan yabanc yatrm tutarnn (49,4 milyar dolar) yaklak olarak % 1 i (% 1,2) tarm sektörüne yaplmtr. Bu dönem ortalamasnda, hizmetler ve imalat sanayinin do rudan yabanc yatrm tutar içindeki paylar srasyla % 63,6 ve % 34,3 olmutur. Çalmann verileri dönemine ait olup, T.C Babakanlk Hazine Müstearl ndan sa lanmtr. Do rudan yabanc yatrm tutarlarnn de iim seyri basit ve zincirleme endeksler (Miran, 2002) ve trend analizi (Güne ve Arkan, 1988) yardmyla açklanmtr. Gerçek de erlerin trend de erlerine oranlanmasyla do rudan yabanc yatrmlarn hangi yllarda normalin üzerinde seyretti i belirlenmitir. 2. DÜNYA DORUDAN YABANCI YATIRIMLARI Toplam dünya do rudan yabanc yatrm tutarlar yllar arasnda sürekli bir art göstererek 2000 ylnda 1,4 trilyon dolara ulamtr yllar arasnda gerileyen do rudan yabanc yatrm miktarlar 2004 ylndan itibaren tekrar art göstererek 2006 ylnda 1,3 trilyon dolar seviyesine ulamtr. Dünya toplam do rudan yabanc yatrm tutarnn yaklak olarak 2/3 ü (% 71) gelimi ülkelere yaplmaktadr yllar arasnda gelime yolunda olan ülkelerin toplam do rudan yabanc yatrmlarndan ald pay azalmakla birlikte, 2001 ylndan balamak üzere bu oranda bir art gözlenmitir (Tablo 1) Uzakdo u Krizinden sonra Gelime Yolunda Olan Ülkelerin toplam sermaye girileri içerisindeki paylarnda sürekli azalma olmutur. Asya Krizi, Rusya Krizi ve di er küresel krizlerin etkisiyle 2000 ylnda bu oran son 10 yln en düük düzeyine gerilemitir. Ancak dünya genelinde 2001 ylndaki büyük gerilemeden Gelime Yolunda Olan Ülkeler daha az

3 etkilenmiler ve do rudan yabanc yatrmlar içindeki paylar oransal olarak büyük sçrama yapmtr (Çalkan, 2002). Do rudan yabanc yatrmlarn ekonomik ve siyasi altyaps güçlü kurumsallam ülkeleri göreli olarak tercih etti i söylenebilir (Görgün, 2004). Bununla birlikte, son yllarda bata Çin ve Sovyetler Birli inden da lan Do u Blo u ülkeler olmak üzere baz gelime yolunda olan ülkeler yüksek düzeyde do rudan yabanc yatrmlar çekmektedir (Karagöz, 2007) yl itibariyle do rudan yabanc yatrm tutarlar bakmndan Amerika Birleik Devletleri 175 milyar dolar ile birinci srada bulunmaktadr. Bunu 139 milyar dolar ile ngiltere, 81 milyar dolar ile Fransa, 71 milyar dolar ile Belçika ve 69 milyar dolar ile Çin takip etmektedir (UNCTAD, 2007). Tablo 1. Dünya Toplam Do rudan Yabanc Yatrm Tutarlarnn Bölgelere Göre Da lm (%) GYÜ 39,5 40,0 27,0 20,7 15,9 26,9 23,2 30,8 38,1 33,2 29,0 GÜ 60,5 60,0 73,0 79,3 84,1 73,1 76,8 69,2 61,9 66,8 71,0 Dünya 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kaynak: UNCTAD, World Investmen Report; 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 GYÜ: Gelime Yolundaki Ülkeler GÜ: Gelimi Ülkeler 3. TÜRKYE YE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR Türkiye'de yabanc sermayeye ilikin olarak kabul edilen ilk yasal düzenleme 1954 ylnda çkarlan 6224 Sayl Yabanc Sermayeyi Tevik Kanunu ile resmi bir çerçeveye alnmtr (Anonim, 2000). Kanun 1980 li yllarda balayan liberalleme politikalar ve kambiyo mevzuatnda yaplan de iikliklerle birlikte yürürlü e giren yabanc sermaye çerçeve kararlar ile desteklenmi ve 2003 ylnda kabul edilen yeni kanunla de itirilmitir (Karagöz, 2007). Do rudan yabanc yatrmlarn ülkeye ak bakmndan, Türkiye yüksek bir potansiyele sahip bulunmaktadr (Görgün, 2004). Ancak, 2000 ylna kadar Türkiye ye yaplan do rudan yabanc yatrm miktarlar gerek mutlak ve gerekse oransal artlar bakmndan düük düzeyde seyretmitir. Do rudan yabanc yatrmlar çekim performans ve potansiyeli açsndan, yllar arasnda düük performansa ve düük potansiyele sahip ülkeler arasnda gösterilen Türkiye, 2004 ylndan itibaren yüksek performans ve düük potansiyele yükselmitir (UNCTAD, 2004, 2007). Do rudan yabanc yatrmlar çekim bakmndan, 2004 yl itibariyle Türkiye 111. srada yer almaktadr (UNCTAD, 2005). Türkiye ye yaplan do rudan yabanc yatrm miktarlarnn yllar baz alnd nda, 2000 ylna kadar 2,56 kat artmasna ra men, yllk miktarlar 1 milyar dolarn altnda kalmtr (Tablo 2) ylnda Türkiye ye yaplan do rudan yabanc yatrm tutar bir önceki yla göre 3,41 kat art göstererek 3,3 milyar dolara ulamtr yllar aras ortalama yllk miktarlar bu de erin altnda gerçeklemitir ylndan itibaren Türkiye ye yaplan do rudan yabanc yatrm tutarlarnda bir sçrama oldu u görülmektedir ylnda bir önceki yla göre 3,4 kat art göstererek 9,8 milyar dolar düzeyine çkan do rudan yabanc yatrm miktar, 2006 ylnda 2,05 kat artla 20,1 milyar dolar düzeyine ulamtr. Bu düzey ortalamasna göre yaklak olarak 52 katlk bir art ifade etmektedir (Tablo 2). Türkiye nin dünya toplam do rudan yabanc yatrmlarndan ald pay % 1,54 düzeyinde bulunmaktadr. Bu orannn 2004 ylna kadar binde 4 ün altnda oldu u düünüldü ünde, Türkiye nin son yllarda do rudan yabanc yatrmlar çekme noktasnda önemli gelimeler sa lad söylenebilir. Bununla birlikte, Ekonomik Kalknma ve birli i

4 Örgütü ne (OECD) üye ülkelere yllar arasnda yaplan do rudan yabanc yatrmlar bakmndan, toplam 42,6 milyar dolarlk de erle Türkiye 23. srada yer almaktadr (OECD, 2007) yllar arasndaki dönem için hesaplanan trend denklemi (Y= -2226,1 +289,7t ) dikkate alnd nda, Türkiye de ortalama yllk do rudan yabanc yatrm miktar art orannn 289,7 milyon dolar oldu u anlalmaktadr. 1987, 2005 ve 2006 yllar srasyla 1,25, 1,85 ve 3,59 de erleri ile ortalamann üstünde gerçekleen yllar olmutur (Uekil 1). Son yllarda sa lanan makro ekonomik istikrar, AB ile tam üyelik müzakerelerinin öngörülebilirlik üzerindeki etkisi ve yatrm ortamnn iyiletirilmesine yönelik çalmalar, Türkiye nin do rudan yabanc yatrmlar açsndan çekicili ini artran faktörler arasnda yer almaktadr (Anonim, 2006) yl itibariyle Türkiye ye yaplan toplam do rudan yabanc yatrm miktarnn % 62,3 ü Avrupa Birli i ne (AB) üye ülkeler tarafndan yaplmtr. Bu orann 2003 ylnda % 42,3 oldu u dikkate alnd nda, Türkiye deki do rudan yabanc yatrm miktarndaki artlarda Birlik ülkelerinin önemli bir katks oldu u söylenebilir. Türkiye ye en çok yatrm yapan AB ülkesi Almanya dr. Bunu sras ile ngiltere ve Hollanda izlemektedir (Anonim, 2006). Tablo 2. Türkiye ye Yaplan Do rudan Yabanc Yatrm Miktarlarnn (Milyon $) Geliim Seyri ve Dünyadaki Pay Miktar Basit ndeks Zincirleme ndeks Dünyadaki Pay (%) ort , , , , , , , , , , ,54 Kaynak: Anonim, 2007, UNCTAD, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Uekil 1: Türkiye ye Yaplan Do rudan Yabanc Yatrm Miktarlarnn Geliim Seyri Milyon $ Yllar 2000

5 Türkiye ye yaplan do rudan yabanc yatrmlarn döneminde % 54,41 i imalat sanayine yaplmtr ylndan itibaren do rudan yabanc yatrmlar a rlkl olarak hizmet sektörüne kaymtr döneminde toplam yabanc yatrmlarn 2/3 den fazlas (% 81,24) hizmetler sektörüne yaplmtr. Bunu % 16,97 ile imalat sanayi izlemitir. Tarm sektörüne yaplan do rudan yabanc yatrmlar döneminde % 1,52 lik düzeyinden yaklak olarak 3 kat azalma ile döneminde % 0,58 düzeyine dümütür (Tablo 3). Hizmetler sektöründe do rudan yabanc yatrm miktarlarnn hzla artmasnda ulatrma, haberleme ve bankaclk alt sektörlerinin geliim hz ve kârllk oranlarndaki göreli yükseklik etkili olmutur. Son yllarda hizmetler sektörüne yaplan do rudan yabanc yatrm miktarlarnn önemli bir ksm finans sektörü ve gayrimenkul almna yönelmitir. stihdamn arttrlmas ve katma de erdeki artlarn geni halk kitlelerine yaylmas bakmndan, do rudan yabanc yatrmlarda reel sektör paynn arttrlmas için teviklere ihtiyaç bulunmaktadr (Akta, 2007) Eylül ay itibariyle Türkiye de toplam adet yabanc sermayeli firma faaliyette bulunmaktadr. Tablo 3. Türkiye ye Yaplan Do rudan Yabanc Sermaye Miktarlarnn Sektörlere Göre Da lm (%) Sektörler Tarm 1,52 0,58 Madencilik 0,94 1,21 malat Sanayi 54,41 16,97 Hizmetler 43,13 81,24 Kaynak: Hazine Müstearl verilerinden hazrlanmtr 4. TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR Türkiye de dönemi için tarm sektörüne yaplan do rudan yabanc yatrmlarn toplam tutar 635 milyon dolar düzeyinde bulunmaktadr. Bu miktar bu dönemde Türkiye ye yaplan toplam do rudan yabanc yatrm tutarnn yaklak olarak % 1 ine (% 1,2) karlk gelmektedir. Tarm sektörüne yaplan do rudan yabanc yatrm miktarlarnda son yllarda önemli düzeyde azalmalar olmutur. Nitekim döneminde tarm sektörünün toplam do rudan yabanc yatrmlar içindeki pay % 1,70 iken, bu oran 2005 ve 2006 yllar için srasyla % 0,7 ve % 0,2 düzeyine dümütür dönemi baz alnd nda, 1996 ve yllar aras hariç, tarma yaplan do rudan yabanc yatrm miktarlar azalmtr. Tarm sektörüne yaplan do rudan yatrmlarn yllk miktarlar 2001 yl hariç 100 milyon dolarn altndadr ylnda tarm sektörüne yaplan do rudan yabanc yatrm tutar yaklak olarak 134 milyon dolardr. Bu miktar toplam do rudan yabanc yatrm tutarnn yaklak olarak % 5 ine (% 4,92) karlk gelmektedir ylndan itibaren tarm sektörüne yaplan do rudan yabanc yatrmlar önemli düzeyde azalm ve yllk olarak 10 milyon dolarn altna inmitir (Tablo 4). Tarm sektörüne yaplan do rudan yabanc yatrmlar a rlkl olarak gda sektörüne yaplmaktadr döneminde Türkiye de tarm sektörüne yaplan do rudan yabanc yatrm miktarlarnn trend denklemi (8,32+1,08t) dikkate alnd nda, bu dönem içinde do rudan yabanc yatrm miktarlarnn ortalama yllk art oranlarnn yaklak olarak 1 milyon dolar oldu u söylenebilir. Bu miktar göz ard edilebilecek düzeyde düüktür. ncelenen dönem içinde 1986, 1988, 1990, 1991,1992, 1994, 1995, 1996, 2000 ve 2001 yllar do rudan yabanc yatrm miktarlar srasyla 1,06, 1,51, 3,23, 1,05, 1,5, 1,15, 1,23, 2,39, 1,92 ve 4.17 de erlerle normalin üzerinde; di er yllar normalin altnda bir seyir izlemitir (Uekil 2).

6 Tarm sektörüne yaplan do rudan yabanc yatrm tutarlarnn mutlak ve oransal olarak düüklü ünün nedenleri arasnda, temel yapsal sorunlar (Çetinkaya, 2004), yatrmlarn geri dönü oranlarnn uzunlu u, belirsizlik ve risk faktörleri, tarm piyasalarnn dünya tarm piyasalar ile bütünleme konusundaki sorunlar ve özellikle hizmetler sektörünün geliim hz saylabilir. Tablo 4. Türkiye de Tarm Sektörüne Yaplan Do rudan Yabanc Yatrm Miktarlar (Milyon $) DYY Basit ndeks Zincirleme indeks Toplamdaki Pay (%) ort 17, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 Kaynak: Anonim, 2007 Hazine Müstearl verilerinden hazrlanmtr Uekil:2. Türkiye de Tarm Sektörüne Yaplan Do rudan Yabanc Yatrm Miktarlarnn Geliim Seyri 160,00 140,00 120,00 Milyon $ 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, Yllar 2000 Eylül 2007 tarihi itibariyle Türkiye de tarm sektörüne yatrm yapan uluslar aras firma says 269 adettir. Son yllarda tarm sektörüne yaplan do rudan yabanc yatrm miktarlarndaki düüe karlk, yatrmc firma saylarnda istikrarl bir seyir görülmektedir. 2005, 2006 ve 2007 yllarnda tarm sektörüne do rudan yatrm yapan yabanc firma says srasyla 40, 39 ve 42 adettir. Bu firmalarn yaklak olarak yars (2005, 2006 ve 2007 yllar için srasyla % 60, % 49 ve % 52) sermaye büyüklü ü dolarn altnda olan firmalardr (Tablo 5). Tarm sektörüne yatrm yapan uluslar aras sermayeli firmalarn illere göre da lm incelendi inde 58 firma ile stanbul ilk srada yer almaktadr. Bunu sras ile 50 firma ile Antalya, 25 firma ile zmir, 17 firma ile Ankara ve 15 firma ile Mu la illeri

7 izlemektedir (Anonim, 2006). Bu illerde tarm sektörüne yatrm yapan firmalarn toplam firmalar içindeki pay % 72,68 düzeyindedir. Tablo 5. Türkiye de Tarm Sektörüne Yatrm Yapan Firma Saylar ve Sermaye Büyüklükleri Yllar <50.000$ $ $ > $ Toplam * Kaynak: Anonim, 2007 *Ocak-Eylül dönemi 5. SONUÇ VE ÖNERLER Refah art üretim art ile yakndan ilgili bulunmaktadr. Üretimin kayna yatrmlardr. Sermaye birikiminin yetersiz oldu u ülkelerde yatrm düzeyi düüktür. Do rudan yabanc yatrmlar sermaye birikimi bakmndan önemli rol oynamaktadr. Bu yatrmlar teknolojik yeniliklerin yatrm yaplan ülkelere girmesi ve benimsenmesinde, modern yönetim anlaynn uygulanmas ve küresel bütünleme açsndan da yararlar sa lamaktadr. Do rudan yabanc yatrmlardan ülkelerin yararlanmas için kimi yasal düzenlemeler ve tevikler yaplmaktadr. Türkiye de de bu ba lamda 2003 ylnda çkarlan ve uygulamaya konulan 4875 sayl Do rudan Yatrmlar Kanunu ile bir takm düzenlemeler yaplm ve tevikler getirilmitir. Son yllarda sa lanan ekonomik istikrar ortam, Avrupa Birli i ile ilgili tam üyelik müzakereleri, ulatrma, haberleme ve enerji gibi temel alanlarda yaplan yatrmlar ve uygulanan özelletirme programlar ile birlikte Türkiye ye yaplan do rudan yabanc yatrmlarnda önemli bir art sa lanmtr. Bununla birlikte, Türkiye do rudan yabanc yatrmlar çekim performans ve potansiyeli açsndan hâla yüksek performans ve düük potansiyele sahip bir ülke konumundadr. Türkiye, Ekonomik Kalknma ve birli i Örgütüne (OECD) üye ülkelere yllar arasnda yaplan do rudan yabanc yatrmlar bakmndan, toplam 42,6 milyar dolarlk de erle 23. srada yer almaktadr Tarm sektörüne yaplan yatrmlarn üretim, istihdam ve krsal kalknmaya önemli düzeyde katkda bulunma niteliklerine sahip olmasna ra men, do rudan yabanc yatrmlarn ksa dönemde a rlkl olarak kârll yüksek alanlara yönelmektedir. Finans ve gayrimenkul piyasasnn geliim hz ve dünya ekonomisi ile büyük ölçüde bütünlemesi nedeniyle do rudan yabanc yatrmlarn ilgi oda olmutur. Kronik yapsal sorunlar, risk ve belirsizlikler, milli gelir içindeki pay ve dünya ekonomisi ile entegrasyonu ile ilgili sorunlar Türkiye de tarm sektörüne yaplan do rudan yabanc yatrmlarn düük olmasna neden olmaktadr. Türkiye de dönemi için tarm sektörüne yaplan do rudan yabanc yatrmlarn toplam tutar 635 milyon dolar düzeyinde bulunmaktadr. Bu miktar bu dönemde Türkiye ye yaplan toplam do rudan yabanc yatrm tutarnn yaklak olarak % 1 ine (% 1,2) karlk gelmektedir. Bu nedenle, tarm sektörünün yapsal sorunlarnn çözümüne yönelik çalmalara önem verilmeli, gerekli yasal düzenlemeler ve tevikler yaplmaldr. Do u ve Güneydo u Anadolu bölgelerinde do rudan yabanc yatrmlarla hayvansal üretim ve pazarlama alanlarnda büyük tesislerin kurulmas mümkündür. Bu tesislerin kurulmas, iletilmesi ve süreklili inin sa lanmasnda do rudan yabanc yatrmlarn önemli katklar olacaktr. Bölgelere göre karlatrmal üstünlü e sahip oldu umuz ürünlerin üretim, ileme ve pazarlama süreçlerine yatrm yaplmas; katma de er art, krsal kalknma ve istihdam açsndan yararl olacaktr.

8 6. KAYNAKLAR Akta, Ramazan (2007); Yabanc Sermaye Niçin Önemli. Eriim Tarihi: Anonim, (2000); Do<rudan Sermaye Özel htisas Komisyonu Raporu. Devlet Planlama Tekilat Yaynlar No:2514 ÖK: 532, Ankara, s 1 Anonim, (2006); Uluslar Do<rudan 2006 Raporu. T.C. Hazine Müstearl Yabanc Sermaye Genel Müdürlü ü, Ankara. Anonim, (2007); Hazine Müstearl statistikleri. Çalkan, Özgür (2002); Dünya Raporu 2002 Çerçevesinde Do<rudan Üzerine De<erlendirmeler. T.C. D Ticaret Müstearl Ekonomik Aratrmalar ve De erlendirme Genel Müdürlü ü, Ankara Eriim Tarihi ( Db/dunya.doc) Çetinkaya, Murat (2004); Türkiye Ekonomisinde Do rudan Yabanc Sermaye Yatrmlarnn Sektörel Da lmnn Önemi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi No:11, Konya Demircan, Hayrettin (2003); Dünyada ve Türkiye de Sermaye ve Stratejileri. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl Tevik ve Uygulama Genel Müdürlü ü, Aratrma ve nceleme Dizisi No:35 Ankara. Görgün, Tu rul (2004) Do<rudan Tarihsel GeliGimi Çerçevesinde GeliGtirilmesinin Etkin Kuramsal T.C. Babakanlk D ticaret Müstearl hracat Gelitirme Etüd Merkezi, Uzmanlk Tezi, Ankara. Güne, Turan Arkan, Rauf (1988); Ekonomisi statisti<i. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yaynlar No:1049, Ders Kitab No:35, Ankara. Karagöz, Kadir (2007); Do rudan Yabanc Yatrmlarn stihdama Etkisi: Türkiye Örne i. VIII. Türkiye Ekonometri ve statistik Kongresi Mays Malatya. Karluk, Rdvan (2001); Türkiye de Sermaye Ekonomik Büyümeye Ekonomik stikrar, Büyüme ve Yabanc Sermaye, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas Yaynlar Ankara s, 100 Miran, Bülent (2002); Temel statistik.zmir. OECD, (2007); International Investment Perspectives: Freedom of Investment in a Chancing World.(Chapter 2: Trends and Recent Developments in Foreign Direct nvestment) ISBN: UNCDAT, (2002); World Investment Report Eriim Tarihi ( UNCDAT, (2003); World Investment Report Eriim Tarihi ( UNCDAT, (2004); World Investment Report Eriim Tarihi ( UNCDAT, (2005); World Investment Report Eriim Tarihi ( UNCDAT, (2006); World Investment Report Eriim Tarihi ( UNCDAT, (2007); World Investment Report Eriim Tarihi (

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Doğrudan yabancı Sermaye Yatırımları

Dünyada ve Türkiye de Doğrudan yabancı Sermaye Yatırımları Dünyada ve Türkiye de Doğrudan yabancı Sermaye Yatırımları Uluslararası sermaye hareketleri temel olarak kalkınma amaçlı, hibe ve kredi şeklindeki resmi sermaye hareketleri ile özel sermaye hareketlerinden

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU (February 2011) 2010 YILINDA TÜRKİYE YE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ 8,9 MİLYAR DOLAR OLDU 2010 yıl sonu itibari ile uluslararası

Detaylı

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES 2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. Habib YILDIZ * ÖZET Bu çalmada, 2000 2006 döneminde Türkiye de uygulanan maliye politikalarnn ana çizgileri ortaya konulmu

Detaylı

Yýllýk Ekonomik Rapor

Yýllýk Ekonomik Rapor Yýllýk Ekonomik Rapor 2012 T.C. MALYE BAKANLII YILLIK EKONOMK RAPOR 2012 i Yıllık Ekonomik Rapor 2012 Yllk Ekonomik Rapor, Maliye Bakanl internet sitesinde (http://www.maliye.gov.tr) yer almaktadr. ii

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR DEĞERLENDİRME RAPORU ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR DEĞERLENDİRME RAPORU Ağustos 2010 TÜRKİYE YE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ 2010 YILI İLK YARISINDA 3,2 MİLYAR DOLAR OLDU 2010 yılının ilk yarısında, Türkiye ye

Detaylı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı Krizde 30 bin kişi birikimini,. milyon kişi de işsizliğe karş harcamasn güvenceye ald Tarih: 5..200 Say: 200/ 22 Ekonomik krizin etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği son iki ylda Türkiye de milyar 65

Detaylı

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir - Türkiye TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 Rahmi Ak n Türeli 2 ÖZET Çalmada ele alnan 1990-2006 dönemi,

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE DI TCARET POLTKALARI C.Erdem Hepaktan

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE DI TCARET POLTKALARI C.Erdem Hepaktan 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE DI TCARET POLTKALARI C.Erdem Hepaktan 1960 ve 1970 li yllarda, Türkiye ekonomisinde sanayileme

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

ULUSLARARASI DO RUDAN YATIRIMLAR

ULUSLARARASI DO RUDAN YATIRIMLAR ULUSLARARASI DO RUDAN YATIRIMLAR DE ERLEND RME RAPORU Temmuz 2007 DÜNYADA VE TÜRK YE DE ULUSLARASI DO RUDAN YATIRIMLARDA SON DÖNEM GEL MELER VE 2006 YILI DE ERLEND RMES Küresel do rudan yat mlar aç ndan

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Rekabet Teorisi ve Politikalar

Rekabet Teorisi ve Politikalar Rekabet Teorisi ve Politikalar Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi berk.kusbeci@bozok.edu.tr 10 Aralk 2015 Berk KÜSBEC (Bozok) KT405 10 Aralk 2015 1 / 24 Overview Berk KÜSBEC (Bozok) KT405 10 Aralk 2015 2 /

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

2005 Başlarında Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörü

2005 Başlarında Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörü 2005 Başlarnda Türkiye Ekonomisi ve Bankaclk Sektörü Prof. Dr. Sudi APAK Trakya Üniversitesi İİBF Özet Türkiye ekonomisinde yapsal değişikliklerin gözlemlendiği bir ylda bankaclk sektörü düşük enflasyon,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter 6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014 Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter Ajanda 1. Türkiye İhracatçılar Meclisi Biz Kimiz? Türkiye nin İhracat Gelişimi 2. Türkiye Ekonomisi

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

Rusya Federasyonu le Türkiye nin Ekonomik likilerinin Analizi Ö%r.Gör. P(nar Egeli (*)

Rusya Federasyonu le Türkiye nin Ekonomik likilerinin Analizi Ö%r.Gör. P(nar Egeli (*) 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye ÖZET Rusya Federasyonu le Türkiye nin Ekonomik likilerinin Analizi Ö%r.Gör. P(nar Egeli (*) Türkiye ve SSCB aras(ndaki

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KÜRESEL EKONOMK GELMELER VE TÜRKYE

KÜRESEL EKONOMK GELMELER VE TÜRKYE KÜRESEL EKONOMK GELMELER VE TÜRKYE Doç.Dr. smail AYDOU * ÖZET Gelimi dünya ülkelerinde faiz oranlarnn düük seviyelere inmesi küresel ekonomide likidite bolluuna neden olmutur. Artan likiditenin yükselen

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

MAL SÜRDÜRÜLEB L RL K: TEOR VE TÜRK YE UYGULAMASI

MAL SÜRDÜRÜLEB L RL K: TEOR VE TÜRK YE UYGULAMASI May s 2013 MAL SÜRDÜRÜLEB L RL K: TEOR VE TÜRK YE UYGULAMASI Dr. Ayşe Kaya MAL SÜRDÜRÜLEB L RL K: TEOR VE TÜRK YE UYGULAMASI Dr. Ayfle Kaya Yay n No: 292 stanbul, 2013 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-31/12/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKYE DE ENERJ TARIMI ENERGY AGRICULTURE (ENAGRI) IN THE WORLD AND IN TURKEY

DÜNYADA VE TÜRKYE DE ENERJ TARIMI ENERGY AGRICULTURE (ENAGRI) IN THE WORLD AND IN TURKEY DÜNYADA VE TÜRKYE DE ENERJ TARIMI Özet Doç. Dr. Müslüme Narin 1 Dünya ekonomisindeki hzl büyüme, enerji talebinde de çok büyük artlara yol açmtr. Ancak mevcut petrol, kömür ve do al gaz gibi fosil yakt

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI

2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI 2007 YILI EGE BÖLGESĐ NĐN 100 BÜYÜK FĐRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 26 yıldan bu yana sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayisinin içinde bulunduğu

Detaylı

KÜRESELLEME SÜRECNDE TÜRKYE DE TURZM SEKTÖRÜNE SALANAN TEVKLER

KÜRESELLEME SÜRECNDE TÜRKYE DE TURZM SEKTÖRÜNE SALANAN TEVKLER Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 KÜRESELLEME SÜRECNDE TÜRKYE DE TURZM SEKTÖRÜNE SALANAN TEVKLER Yrd. Doç. Dr. Ozan Bahar Özet 1947 ylnda ticaretin ülkeler

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2006 30.06.2006 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak aynda piyasalar üzerinde

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Kasım 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 EKİM İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

TÜRK YEN N LK 500 ve K NC 500 BÜYÜK SANAY KURULU U SIRALAMASINDA YER ALAN KAYSER F RMALARININ EKONOM K PERFORMANSLARI (1993-2008)

TÜRK YEN N LK 500 ve K NC 500 BÜYÜK SANAY KURULU U SIRALAMASINDA YER ALAN KAYSER F RMALARININ EKONOM K PERFORMANSLARI (1993-2008) TÜRK YEN N LK 500 ve K NC 500 BÜYÜK SANAY KURULU U SIRALAMASINDA YER ALAN KAYSER F RMALARININ EKONOM K PERFORMANSLARI (1993-2008) N sfet UZAY ÖZ stanbul Sanayi Odas her y l Türkiyenin lk ve kinci 500 Sanayi

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

ÖZGEÇM. Prof. Dr. TURAN YAY

ÖZGEÇM. Prof. Dr. TURAN YAY ÖZGEÇM Prof. Dr. TURAN YAY Doum Tarihi: 27.1.1959 Doum Yeri : stanbul Medeni Hali : Evli, 1 Çocuklu " Adresi : Yldz Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, ktisat Bölümü, Yldz, 34349, stanbul

Detaylı

TÜRKYE NN ATIL ENERJ KAYNAI: RÜZGÂR ENERJS

TÜRKYE NN ATIL ENERJ KAYNAI: RÜZGÂR ENERJS 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20 22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye ÖZET TÜRKYE NN ATIL ENERJ KAYNAI: RÜZGÂR ENERJS Ümit Çalar 1 Cansel Cengiz 2 Esra Çakan 3 Mehmet Turan Onan 4,eyma Kocaolu

Detaylı

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden Çalma, Türkiye de 2003 ylnda Salkta Dönüüm Program ile balatlan salk sektöründeki dönüümü, Salk Bakanl nn tara örgütlenmesi üzerinden inceleme ve analiz etme amacna yöneliktir. Çalmada, Salkta Dönüüm Program

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

: Uluslararası Karşı

: Uluslararası Karşı Türkiye Ekonomisi nde nde Sermaye Birikimi, Verimlilik ve Büyüme B : Uluslararası Karşı şılaştırma ve AB ye Yakınsama SüreciS Dr. Şeref SAYGILI TCMB, Araştırma rma ve Para Politikası Gn. Md., Ekonomist

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

2001 KRZNN MKB DE HSSE SENETLER LEM GÖREN MALAT LETMELERNN FNANSAL YAPISI ÜZERNDEK ETKLER

2001 KRZNN MKB DE HSSE SENETLER LEM GÖREN MALAT LETMELERNN FNANSAL YAPISI ÜZERNDEK ETKLER 2001 KRZNN MKB DE HSSE SENETLER LEM GÖREN MALAT LETMELERNN FNANSAL YAPISI ÜZERNDEK ETKLER Prof.Dr. R za AIKOLU * Yrd.Doç.Dr. Serdar ÖGEL ** ÖZET Finansal krizler, ortaya çkt ülkelerde ekonomik ve sosyal

Detaylı

Çapa ve CerrahpaĢa YerleĢkelerinin Yeniden Yapılanması Kapsamında Master Plan ÇalıĢması ve Problemler

Çapa ve CerrahpaĢa YerleĢkelerinin Yeniden Yapılanması Kapsamında Master Plan ÇalıĢması ve Problemler 6. İnşaat Yönetimi Kongresi, 25-26-27 Kasm 211, Bursa 281 Çapa ve CerrahpaĢa YerleĢkelerinin Yeniden Yaplanmas Kapsamnda Master Plan ÇalĢmas ve Problemler Cemil Akçay 1, AyĢen ġolt 2, Ekrem Manisal 3,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ 2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türkiye de son 6 yılda kurulan uluslararası sermayeli şirketlerin* sayısı 2010 yılı Kasım ayı itibariyle 26 bin 40 e ulaşmıştır.

Detaylı

TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES

TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.Ali Cüneyt ÇETN ÖZET Türk tekstil sektörü, ülke ekonomisini dorudan etkileyen bir role sahiptir. Artan ticaret hacmine

Detaylı

KIRSAL KALKINMA NEDR?

KIRSAL KALKINMA NEDR? KIRSAL KALKINMA NEDR? Krsal kalknma ; "krsal alanda yaayan ve geçimini tarm sektöründen veya benzer krsal mesleklerden salayan birey ve topluluklarn, insanca yaam koullarna kavuturulmas için onlarda önce

Detaylı

www.anadoluefes.com Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii A.. Olaan Genel Kurul Sunumu 14 Mays 2007

www.anadoluefes.com Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii A.. Olaan Genel Kurul Sunumu 14 Mays 2007 www.anadoluefes.com Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii A.. Olaan Genel Kurul Sunumu 14 Mays 2007 Avrupa nn 6. büyük Biraclk irketi* Dünya nn 10. büyük Coca-Cola i3eleme irketi** Bira Faaliyetleri 5 Ülkede

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI

T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması

KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması Müge ÜNAL Hasan Çağdaş KARAKAŞ Kalkınma Bakanlığı 5. Ulusal Verimlilik Kongresi 6 Ekim 2015 Sunum Akışı 1.

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankacılık k Düzenleme D ve Denetleme Kurumu BDDK nternet Sitesi Eri im statistikleri Raporu.. BDDK nternet Sitesinde Genel Durum Haftalık (.. -..) Aylık (.. -..) Aylık (.. -..) Yıllık (.. -..) Toplam

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

TÜRKYE VE AVRUPA BRL TARIM SEKTÖRLERNN KARILATIRILMASI

TÜRKYE VE AVRUPA BRL TARIM SEKTÖRLERNN KARILATIRILMASI TÜRKYE VE AVRUPA BRL TARIM SEKTÖRLERNN KARILATIRILMASI Özlem Karahan Uysal 1 Erdoan Oktay 1 ÖZET Tarm alannda Türkiye AB etkileimi ve olas gelimeler, ileri saysal aratrma tekniklerinin kullanld etki analizi

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MAYIS 2016 (SAYI: 87) GENEL DEĞERLENDİRME 03.06.2016 Kıdem tazminatında işletmelerin maliyetini artıracak ve işçi-işveren ilişkilerini bozacak düzenlemelerden kaçınılmalı Gelecek

Detaylı

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler Prof. Dr. Serdar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Detaylı

Prof. Dr. rfan Civcir Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ktisat Bölümü Tel: 0312 3197720/207 E-posta: civcir@politics.ankara.edu.

Prof. Dr. rfan Civcir Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ktisat Bölümü Tel: 0312 3197720/207 E-posta: civcir@politics.ankara.edu. Prof. Dr. rfan Civcir Üniversitesi Tel: 0312 3197720/207 E-posta: civcir@politics.ankara.edu.tr E-TM Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, 1985 Yüksek Lisans Doktora University

Detaylı

C NER GRUBU KURULU UDUR

C NER GRUBU KURULU UDUR ISSN : 1301-6318 SLOP ELEKTRK ÜRETM A.. TESS : SLOP TERMK SANTRAL YER : SLOP / IRNAK KAPASTE : 1 x 135 MWe FAAL, 2 x 135 MWe TESS AAMASINDA TEKNOLOJ : DOLAIMLI AKIKAN YATAK VERM : % 39 ANA YAKIT : ASFALTT

Detaylı

TÜRKYE DE SABT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMK BÜYÜME ÜZERNDEK ETKS:KO-ENTEGRASYON ANALZ(1980-2006)

TÜRKYE DE SABT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMK BÜYÜME ÜZERNDEK ETKS:KO-ENTEGRASYON ANALZ(1980-2006) TÜRKYE DE SABT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMK BÜYÜME ÜZERNDEK ETKS:KO-ENTEGRASYON ANALZ(1980-2006) Yusuf BAYRAKTUTAN* brahim ARSLAN** ÖZET 20.yüzylda küreselle"me e#ilimleri bilimsel ve teknolojik yeniliklerin

Detaylı

Tekstil ve Makine Sektörüne Genel Bir Bakış

Tekstil ve Makine Sektörüne Genel Bir Bakış Tekstil ve Makine Sektörüne Genel Bir Bakış Teks'l Sektörüne Genel Bakış Teks%l Sektörü Teks'l sektörü ülkemizin geleneksel sanayi kollarından olup sanayi ve ihracaaa başarı öyküsünün mihenk taşlarından

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ 16.10.200.2006 İSTANBUL DÜNYADA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR (milyar $) 1600 1400 1396 1200 1092 1000 800 693 826 716 710 916 600 400 331

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

-~-~- -----~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _.

-~-~- -----~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _. -~-~- -----~ li T \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _. TÜRKiYE'DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI Türkiye'de özellikle 1950 sonrasında çıkarılan

Detaylı

ANKARA GÖÇ ANALİZİ. www.ankaraka.org.tr

ANKARA GÖÇ ANALİZİ. www.ankaraka.org.tr ANKARA GÖÇ ANALİZİ www.ankaraka.org.tr Kasm 2014 Araştrmalar serisi - 5 Ankara Kalknma Ajans Tüm haklar sakldr. 1. GÖÇÜN KAVRAMSAL TANIMI...6 2. GÖÇÜN ÇEŞITLERI...8 2.1. ÜLKE SINIRI ESASINA GÖRE GÖÇ ÇEŞITLERI...8

Detaylı

STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ TÜRKYE DE HDROELEKTRK POTANSYELN DEERLENDRLMESNDE YEN FNANS MODELLER: HEDEFLER, BEKLENTLER VE SONUÇLAR

STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ TÜRKYE DE HDROELEKTRK POTANSYELN DEERLENDRLMESNDE YEN FNANS MODELLER: HEDEFLER, BEKLENTLER VE SONUÇLAR STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ TÜRKYE DE HDROELEKTRK POTANSYELN DEERLENDRLMESNDE YEN FNANS MODELLER: HEDEFLER, BEKLENTLER VE SONUÇLAR YÜKSEK LSANS TEZ naat. Müh. Can $AHBAZ (501041519) Tezin

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

YENİ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ

YENİ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ YENİ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ Dr. Şeref SAYGILI BDDK, Mali Sektör Politikaları Dairesi 6 Eylül 2003, ODTÜ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ J. SCHUMPETER (1912), EKONOMİK GELİŞMENİN TEMELİNİ

Detaylı

Kanada, Bir Bak ta NÜFUS. Nüfus. Amerika Birle ik Devletleri ile 8.893 km uzunlu unda ortak

Kanada, Bir Bak ta NÜFUS. Nüfus. Amerika Birle ik Devletleri ile 8.893 km uzunlu unda ortak Kanada Bir Bakta NÜFUS Kanada nn toplam nüfusu 2001 ile 2006 yllar arasnda yllk ortalama %1 in altnda büyüme göstermitir, sanayilemi G7 ülkeleri arasnda ikinci sradadr. A.B.D. Göçmenlik Sisteminin üst

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE nerden, nereye? Sarp Kalkan 20 Kasım 2013 Slayt 3 GSYH ile Perakende ve Toptan Ticarette Reel Büyüme (1998 fiyatlarıyla) 140,000 130,000 15,000

Detaylı

EYLÜL/SEPTEMBER 2014

EYLÜL/SEPTEMBER 2014 EYLÜL/SEPTEMBER 2014 WWW.SAMEKS.ORG 1 MÜSİAD Satın Alma Müdürleri Endeksi 30 Eylül 2014, Salı Eylül ayında sanayi sektörü canlanırken, hizmet sektörü hız kaybetti. Sanayi ve hizmet sektörlerini içeren

Detaylı

TÜRKYE DE 1980 SONRASI SZLK-BÜYÜME LKS VE GÜCÜ PYASASINA GENEL BR BAKI

TÜRKYE DE 1980 SONRASI SZLK-BÜYÜME LKS VE GÜCÜ PYASASINA GENEL BR BAKI 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye TÜRKYE DE 1980 SONRAS SZLK-BÜYÜME LKS VE GÜCÜ PYASASNA GENEL BR BAK ÖZET Bu çalmann amac Türkiye ekonomisinde yaanan büyüme

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir Ozan Acar 14 Aralık 2012, Ankara Çerçeve 1) Türkiye nin orta gelir tuzağı ve sanayisizleşme

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2006 31.12.2006 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak aynda piyasalar üzerinde

Detaylı

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı