BÜLTEN SAYI 60 T.C. MALİYE BAKANLIĞI ŞUBAT 2012 AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BU SAYIDA: EUROBAROMETER: Yolsuzluk Artıyor mu?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜLTEN SAYI 60 T.C. MALİYE BAKANLIĞI ŞUBAT 2012 AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BU SAYIDA: EUROBAROMETER: Yolsuzluk Artıyor mu?"

Transkript

1 SAYI 60 T.C. MALİYE BAKANLIĞI ŞUBAT 2012 BU SAYIDA: KATILIM ÖNCESĠ YARDIM ARACI HAKKINDA AVRUPA PARLAMENTOSU VE BAKANLAR KONSEYĠ TÜZÜK TASARISI AVRUPA BĠRLĠĞĠ NDE FĠNANSAL KRĠZLE MÜCADELEDE KAMU-ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIKLARI MODELĠ KURUMSAL YÖNETĠġĠM VE KAMU GÖZETĠMĠ DIġ POLĠTĠKA VE KAMU DĠPLOMASĠSĠ EUROBAROMETER: Yolsuzluk Artıyor mu? Avrupa Birliği nin kamuoyu araģtırma kurumu olan Eurobarometer in ġubat ayında yayımlanan yolsuzluk araģtırmasının sonuçlarına göre; Avrupa vatandaģlarının dörtte üçü yolsuzluğun halen önemli bir sorun olduğunu ve yönetimin neredeyse tüm aģamalarında var olduğunu düģünmektedir. AraĢtırma katılımcılarının %8 i, geçtiğimiz yıl içinde kendilerinden rüģvet istendiğini ya da rüģvet vermelerinin beklendiğini ifade etmiģlerdir. Avrupa Birliği ni yılda yaklaģık 120 milyar Avro tutarında bir maliyetle karģı karģıya bırakan yolsuzluk sorunu ile baģ etmek üzere Komisyon, 2011 yılının Haziran ayında bir anti-yolsuzluk paketi hazırlamıģ ve bu önlem paketi ile özel bir yolsuzluk izleme ve değerlendirme mekanizması kurmuģtur. Ancak yolsuzluk alanındaki çalıģmaların yetersiz kalması sebebiyle Komisyon, suça iliģkin daha kapsamlı istatistikî bilgilerin sağlanması ve suçluların mal varlıklarına el konulması gibi düzenlemeleri kapsayan bir yasal düzenlemeyi gündeme getirecektir. Eurobarometer ın yolsuzluk araģtırmasının detaylı sonuçlarına adresinden ulaģılabilir.

2 AB VE DIġ ĠLĠġKĠLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Katılım Öncesi Yardım Aracı Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Bakanlar Konseyi Tüzük Tasarısı Orhan ELÇĠ AB Uzmanı Avrupa Birliği (AB) Antlaşmasının 49. maddesi AB değerlerine saygı duyan ve değerleri geliştireceğini taahhüt eden her Avrupa devletinin üyelik başvurusunda bulunabileceğini hükme bağlamaktadır. AB nin genişlemesine dinamizm kazandıran bu hüküm Birliğin geçtiğimiz 50 yılda üye sayısını 6 dan 27 ye yükseltmesinin önünü açmıştır. AB genişlemeye devam etme ve bütünleşmesini derinleştirme konusundaki kararlılığını 14 Aralık 2010 tarihli Zirve de de göstermiştir. Halihazırda AB üyeliği için 5 aday ülke bulunmaktadır: Hırvatistan, Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya, İzlanda, Karadağ ve Türkiye. İzlanda dışındaki diğer aday ülkeler, sosyoekonomik olarak AB ortalamasının altında kalmaktadır. Bu durum, söz konusu ülkelerin AB standartlarına yaklaştırılmasının, üyelik yükümlülüklerini yerine getirebilmelerinin ve tek pazarın rekabetçi baskılarına dayanabilmelerinin sağlanması için önemli yatırımları gerektirmektedir. Bu ülkelerin iklim değişikliği gibi küresel zorluklara dayanmaya ve bu konuda AB çabaları ile uyumlu hareket etmeye hazırlanmaları da gerekmektedir. Buradan hareketle Komisyon, 2013 yılında süresi dolacak olan ve genişleme kapsamındaki ülkelere teknik ve mali yardım sağlayan Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) nın aday ve potansiyel aday ülkelere yardım için kullanılmaya devam etmesi gerektiğini ifade etmektedir. AB üyeliğine hazırlanma konusundaki çabaların döneminde de mali olarak desteklenmesi amacıyla Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yeni bir Tüzük taslağı hazırlanmıştır. Yeni IPA veya kısaca IPA-II olarak adlandırılan ve katılım öncesi mali yardım aracının hukuki temelini oluşturacak olan bu Tüzüğün Avrupa da istikrar, güvenlik ve refahın geliştirilmesine yardımcı olmak üzere genişleme politikasına odaklanmaya devam edeceği anlaşılmaktadır. Yeni araç, aday ve potansiyel aday ülkelerin üyeliğe hazırlanmalarına, kurumlarını ve ekonomilerini AB standartları ve politikaları ile uyumlaştırma çalışmalarına destek vermeye devam edecektir. Bunları yaparken de mali yardım ile katılım öncesi stratejinin uygulanması arasındaki uyumu güçlendirecektir. Ayrıca gelecek katılım öncesi yardımın, daha stratejik, etkin ve iyi odaklanmış olması, daha esnek çalışması, yenilikçi finansal araçları kullanarak diğer donörler ve özel sektörden daha fazla fon sağlaması, mali yardımın yönetiminde karşılaşılan idari engelleri basitleştirmesi ve azaltması beklenmektedir. 2

3 AB VE DIġ ĠLĠġKĠLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Bütün bunların ötesinde yeni katılım öncesi yardım aracı, genişleme süreci, iç pazar, Avrupa adalet ve özgürlük alanı, trans-avrupa enerji ve ulaştırma ağları, istihdam imkanlarının artırılması, yeteneklerin geliştirilmesi, eğitim ve sosyal içerme, yoksulluğun azaltılması, çevrenin korunması ve hava-su kirliliğinin azaltılması, ortak tarım ve balıkçılık politikaları ile uyum, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, kaynak etkinliğinin sağlanması, risklerin önlenmesi ve yönetilmesi, kıyı politikalarına daha bütünleşik ve stratejik yaklaşım gibi AB iç politikalarını yararlanıcı ülkelere genişletmektedir. Aday ve potansiyel adaylara sağlanan teknik ve mali yardımların bir yararı da daha güvenli bir Avrupa oluşumuna katkı sağlamasıdır. Yardımlar ile genişleme ülkelerinde organize suçların ve yolsuzlukların önlenmesi, yasaların uygulanması, sınır yönetimi ve göç kontrolü desteklenmektedir. Yeni IPA dan beklenen bir diğer fayda ise genişlemenin AB ye uluslararası platformda ağırlık kazandırması ve sesini güçlendirmesidir. Diğer yandan, Türkiye nin kendi bölgesindeki rolünün AB ye katılım süreci içinde ve AB ile koordineli bir şekilde güçlendirilmesi, her iki tarafın da dünya yönetimindeki ağırlığını artıracaktır. Birlikte hareket ederek AB ve Türkiye enerji güvenliğini güçlendirebilecek, bölgesel çatışmaları önleyebilecek, etnik ve dini kökenli ayrışmaları engelleyebilecek ve özellikle Karadeniz de kıyı politikalarını geliştirebileceklerdir. Bir nevi genişlemenin taraflara sağladığı yararları finanse eden katılım öncesi yardım aracı ile 2007 yılından bu yana edinilen tecrübeler gelecek IPA için çeşitli revizyonları da gerekli kılmaktadır. İlk olarak yardımın verilmesi daha uyumlu, stratejik ve sonuç odaklı olacaktır. Bunun için: kapsamlı çok yıllı ülke (ve çok yararlanıcılı) strateji belgeleri hazırlanarak genişleme stratejisine uygun politik öncelikler belirlenecektir, tek tek projeler yerine sektörler finanse edilerek politika hedeflerine daha çok katkı sağlanacaktır, geçiş dönemi ve kurumsal yapılanma yardımlarını da kapsayan daha sistematik bir çok yıllı programlama ile ilgili sektör stratejilerinin etkili bir şekilde uygulanması sağlanacaktır, mali yardım daha iyi yönetim ve sahiplenme koşuluna doğrudan bağlanacak, acil durumlar ve performans geliştirme bakımından esneklik getirilecektir. İkinci olarak yardımlar esnekleştirilecek ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde dağıtılacaktır. Bunun için: ilgili ülkeler aday veya potansiyel aday olmalarına bakılmaksızın yardımlara aynı şekilde erişecektir. Yardımın sağlanacağı sektörler/politika alanları için hareket noktası yararlanıcı ülkelerin ihtiyaçları olacaktır, mali yardım daha aşamalı bir yönetim çerçevesinde sunulacak, desteklenen sektörlerin üyelik sonrasındaki gelişimi de hesaba katılacaktır, farklı yönetim aşamaları politik önceliklerle ilişkilendirilerek müzakere açılış-kapanış kriterlerinin yerine getirilmesi veya Ortaklık Anlaşmalarının uygulanması sağlanacaktır, sağlanan fonlar politika alanları arasında yeniden tahsis 3

4 AB VE DIġ ĠLĠġKĠLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI edilebileceği gibi yıldan yıla da aktarılabilecektir ve böylelikle öncelikler arasında bir esneklik ile yardım daha sonuç odaklı sağlanmış olacaktır. Üçüncüsü ise, yardımın daha etkin ve etkili bir şekilde verilecek olmasıdır. Bunun için: yenilikçi finansal araçlar kullanılacaktır, başka donörler, uluslararası ve diğer mali kuruluşlar ile stratejik işbirliği artırılacaktır, bölgesel programlar/projeler desteklenecektir, eşleştirme yolu ile sağlanan yardımlarda ihale kuralları kolaylaştırılacaktır. Yeni Katılım Öncesi Yardım Aracı nın (IPA II) uygulanmasına yönelik belki de en önemli husus programın bütçesidir. Avrupa için bir Bütçe 2020 Tebliği ile Komisyon IPA dönemi için Avro ayırmayı önermektedir. Bu tutarın yıllara göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Katılım Öncesi Yardım Aracı Fon Tutarları (milyar Avro) , , , , , , , ,1 Sonuç olarak, Farklılıkta Birlik anlayışıyla yoluna devam eden ve birçok alandaki farklılıkları yok etmeden uyumlu bir birlik oluşturma yönünde çaba gösteren AB için, Birliğe katılacak ülkelerin getireceği farklılıkları hazmetme ve bu ülkeleri, Birliğe uyumlu bir şekilde dahil etme önemli bir husustur. AB nin üyelik öncesi dönemde aday ve potansiyel aday ülkelere sağlamış olduğu mali yardımlar bu uyumu sağlamayı amaçlamaktadır. Kazan-kazan prensibinin hakim olduğu bu süreçte aday ve potansiyel aday ülkeler kendileri için ayrılmış fonları en etkili şekilde kullanarak katılım yolunda ilerleme sağlamaktadırlar. Kaynakça: Avrupa Birliği Komisyonunun 7/12/2011 tarihli ve COM(2011) 838 final 2011/0404(COD) sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzük Taslağı. 4

5 AB VE DIġ ĠLĠġKĠLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Avrupa Birliği nde Finansal Krizle Mücadelede Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları Modeli Nesrin ALĠCAN BENLĠALPER AB Uzmanı Avrupa Birliği nde (AB) yaşanan ekonomik ve finansal krizle mücadele çerçevesinde 2008 yılında Avrupa Ekonomik İyileştirme Planı (European Economic Recovery Plan) 1 kabul edilmiş ve söz konusu plan kapsamında, para politikası, bütçe, istihdam, girişimcilik, yatırım, ticaret, iklim değişikliği gibi alanlarda çeşitli girişimler başlatılması öngörülmüştür. Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları (KÖO) modeli de krizden çıkış stratejileri arasında sayılmış, Üye Devletlerin ekonomilerinde büyüme ve istikrar sağlamak amacıyla hazırladıkları kurtarma paketleri ve yeniden yapılandırma girişimlerini desteklemek üzere, büyümenin katalizörü olarak görülen büyük ölçekli altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde KÖO modelinden yararlanılması öngörülmüştür. 2 Bu çerçevede bu yazıda, Krize Karşı KÖO Uygulamalarının Geliştirilmesine İlişkin Tebliğ 3 e yer verilmektedir. Söz konusu tebliğde özetle KÖO nun krizden çıkış aracı olarak kullanılabileceği alanlar ile büyümeye ilişkin potansiyel katkıları sıralanmakta, alternatif bir finansman aracı olarak görülen KÖO dan AB yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde nasıl yararlanılacağı ve KÖO uygulamalarının AB çapında nasıl yaygınlaştırılacağı konularına yer verilmektedir. Tebliğde belirtildiği üzere, KÖO modeli; özel sektör ile kamu sektörünün kapasitelerini birleştirerek iş yapmalarını ve ihtiyaç duyulan yatırımların gerçekleştirilmesini sağlayan bir araçtır. 4 KÖO ile, özel sektörün sunduğu yenilikçi üretim yöntemleri ve finansman imkanlarından yararlanılması, AB ekonomisinin iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan yatırımların gerçekleştirilmesi ve böylece, AB ekonomisinin krizden çıkmasına yardımcı olması beklenmektedir. 5 AB Komisyonu na göre KÖO, büyük ölçekli altyapı yatırımları ve araştırma, geliştirme projelerinde kullanılarak Avrupa nın inovasyon kapasitesini ve büyüme ve istihdam potansiyeline sahip sektörlerde rekabeti artırabilir, böylece AB pazarlarının gelişmesini sağlayabilir. Bu çerçevede, KÖO modelinin iklim değişikliği ile mücadele edilmesi, alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi, ulaştırmanın desteklenmesi, kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulması, stratejik teknolojilerde AB yi lider konuma getirecek büyük araştırma projelerinin geliştirilmesinde kullanılarak AB politika önceliklerinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 6 Söz konusu önceliklerin KÖO ile gerçekleştirilebilmesi için modelin kullanımının özendirilmesi ve KÖO uygulamalarının AB çapında yaygınlaştırılması gerekmektedir. Ancak, krizden çıkış stratejileri arasında görülen KÖO projeleri, krizin olumsuz sonuçlarından etkilenmekte; artan borçlanma maliyetleri ve kısalan kredi vadeleri altyapı yatırımlarında KÖO modelinin kullanımını kısıtlamaktadır. 7 Krizin söz konusu etkilerine karşı, Tebliğde, Üye Devletlere tavsiyelerde bulunulmakta, diğer taraftan AB düzeyinde alınması öngörülen önlemlere yer verilmektedir. Bu çerçevede, krizin olumsuz etkilerine karşılık KÖO modelinden yararlanmak isteyen kamu sektörü ve özel sektör 5

6 AB VE DIġ ĠLĠġKĠLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI paydaşlarına, KÖO projelerini destekleyen AB finansman imkanlarından yararlanılması tavsiye edilmektedir. KÖO modeli ile proje geliştirmek isteyen paydaşlar aşağıdaki kaynaklardan yararlanabileceklerdir: - KÖO projeleri için ayrılmış AB yapısal fonları 8 ; - Avrupa Merkez Bankası tarafından sunulan kredi destekleri; - Trans-Avrupa Ulaştırma Ağları için ayrılan mali kaynaklar; - Araştırma, teknoloji, inovasyon alanında KÖO modelinden yararlanılmasını destekleyen Risk Paylaşımı Finansman Mekanizması; - Rekabet ve İnovasyon Programı 9 ; - AB genişleme stratejisi ve ikili işbirliği anlaşmaları çerçevesinde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirilen KÖO projelerine ortak fonlar aracılığı ile sağlanan AB destekleri. 10 Ekonomik iyileştirme planında 3 sektörde; inşaat (akıllı binaların inşa edilmesi), otomotiv (ekonomik ve çevre dostu arabaların üretilmesi) ve imalat (yüksek teknolojiye dayalı üretim yöntemlerinin geliştirilmesi) sektörlerinde KÖO modelinden yararlanılması ve projelerin söz konusu kaynaklar ve Üye Devletlerin katkıları ile finanse edilmesi öngörülmektedir. 11 AB düzeyinde alınması öngörülen önlemler çerçevesinde, Tebliğde, Üye Devletlerin yukarıda sayılan AB kaynaklarına kolay erişmelerini sağlamak üzere AB Komisyonu nun girişimlerde bulunacağı, ayrıca altyapı projelerinde KÖO modelinin kullanımını kolaylaştırıcı ve özendirici mevzuat çalışmaları yapacağı belirtilmektedir. 12 Tebliğde ayrıca, kamu sektörü ve özel sektör paydaşlarını AB düzeyinde bir araya getiren ve Üye Devletlerin deneyimlerini paylaşabileceği bir KÖO platformunun oluşturulması; KÖO projelerinin hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin olarak Üye Devletlere teknik destek sağlanması; Üye Devletlerle birlikte çalışılarak ulusal mevzuatlarda yer alan ve KÖO modelinin uygulanmasını olumsuz etkileyen hükümlerin tespit edilerek KÖO nun uygulanmasına elverişli koşulların sağlanması öngörülmektedir. 13 Ekonomik iyileştirme planının bir parçası olarak hazırlanan Tebliğ çerçevesinde, 2009 yılından itibaren AB Komisyonu tarafından çeşitli girişimlerde bulunulmaktadır. Söz konusu girişimler kapsamında, kamu alımları piyasasının iyileştirilmesi ve KÖO uygulamalarının yaygınlaşmasının sağlanmasına yönelik olarak yıllarını kapsayan dönem için, kamu alımları alanında bazı geçici ve istisnai uygulamalar getirilmiştir. Söz konusu uygulamalar çerçevesinde, ihalelerin daha kolay ve hızlı gerçekleştirilebilmesi için kamu harcamalarının hızlandırılması sağlanmıştır. Ayrıca, AB çapında rekabeti bozucu etkilerinden dolayı yasaklanan bazı devlet yardımlarının geçici olarak finansman kaynağı sağlanmasında kullanılmasına izin verilmiştir. 14 Bunların yanı sıra, AB Komisyonu, 2010 yılında kamu alımları alanında reform süreci başlatmıştır. Söz konusu reform çerçevesinde, kamu alımları kurallarının sadeleştirilmesi, daha kolay uygulanabilir hale getirilmesi, KÖO nun uygulanmasını kolaylaştırıcı yeni ve daha esnek hükümler getiren düzenlemelerin yapılması öngörülmektedir. 15 Reform çalışmalarının 2012 yılı içerisinde nihai hale getirilmesi beklenmektedir. 16 6

7 AB VE DIġ ĠLĠġKĠLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Yukarıda yer alan hususlardan anlaşıldığı üzere, bir taraftan yatırıma, diğer taraftan finansmana ihtiyaç duyulan kriz ortamında, yenilikçi üretim yöntemleri ile alternatif finansman imkanı sunan KÖO modelinden daha fazla yararlanılması AB nin öncelikleri arasında yer almakta, KÖO bu anlamda krizden çıkış yöntemlerinden birisi olarak değerlendirilmektedir. Büyümenin katalizörü olarak görülen yatırımların gerçekleştirilmesinde ve AB de krizin aşılmasında KÖO modelinin ne kadar etkili olacağı ise, ancak uygulamalardan sonra görülecektir. Kaynakça: European Commission, Communication from the Commission to the European Council - A European Economic Recovery Plan, COM(2008) 800 final, , Brussels. European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and Committee of the Regions-Mobilising private and public investment for recovery and long term structural change: developing Public Private Partnerships, COM(2009) 615 final-not published in the Official Journal, 19 November European Commission, Green Paper on the Modernisation of EU Public Procurement Policy-Towards a More Efficient European Procurement Market, COM(2011) 15 final, , Brussels. European Commission, Press Release, European Commission Consults on the Modernisation of the European Procurement Market, Brussels, 27 January 2011, IP/11/88, at=html&aged=0&language=en&guilanguage=en, ( ). 1 European Commission, Communication from the Commission to the European Council - A European Economic Recovery Plan, COM(2008) 800 final, , Brussels. 2 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and Committee of the Regions-Mobilising private and public investment for recovery and long term structural change: developing Public Private Partnerships, COM(2009) 615 final-not published in the Official Journal, 19 November 2009, s European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and Committee of the Regions-Mobilising private and public investment for recovery and long term structural change: developing Public Private Partnerships, COM(2009) 615 final-not published in the Official Journal, 19 November Ibid, s Ibid. 6 Ibid. 7 Ibid, s ) JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions); Kamu Özel İşbirlikleri (KÖİ) projelerinin her safhasında destek sağlamaktadır. 2) JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas); KÖİ kentsel kalkınma projelerine destek sağlamaktadır. 3) JEREMIE (Joint European Resources for Micro and Medium Enterprises); işletmelerin KÖİ projeleri için finansman sağlamalarını desteklemektedir. 7

8 AB VE DIġ ĠLĠġKĠLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 9 Risk Paylaşımı Finansman Mekanizması: Risk Sharing Finance Facility-RSFF; Rekabet ve İnovasyon Programı: Competitiveness and Innovation Programme-CIP. 10 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and Committee of the Regions - Mobilising private and public investment for recovery and long term structural change: developing Public Private Partnerships, s Communication from the Commission to the European Council - A European Economic Recovery Plan, s Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and Committee of the Regions-Mobilising private and public investment for recovery and long term structural change: developing Public Private Partnerships, s Ibid. 14 Ibid, s European Commission, Press Release, European Commission Consults on the Modernisation of the European Procurement Market, Brussels, 27 January 2011, IP/11/88, =EN&guiLanguage=en, ( ). 16 European Commission, Green Paper on the Modernisation of EU Public Procurement Policy-Towards a More Efficient European Procurement Market, Brussels, , COM(2011) 15 final. 8

9 Kurumsal Yönetişim ve Kamu Gözetimi Hülya SOYLU AB Uzmanı Yönetişim kavramı aslında şirketlerin büyümeye başlaması ile önem kazanan bir kavramdır. Şirketlerin büyümesi sonucu sermayedarın tüm kararları alması imkansız hale gelmiş ve kaçınılmaz olarak bazı sorumluluklar profesyonel yöneticilere devredilmiştir. Sermayedar (mülkiyet) ve yönetici (kontrol) rollerinin ayırımı ile sermayedarın çıkarları ve yönetimin çıkarları zamanla çelişmeye başlamıştır. Bunun sonucunda yönetim kurulları, profesyonel yöneticilerin sermayedarın çıkarlarının korunmasını sağlamak amacıyla bir kontrol mekanizması olarak kurulmuştur 1. Öte yandan, yönetişim yapılarının geliştirilmesindeki amaçlar da zaman içerisinde değişmiştir. Friedman (1962) tarafından savunulan yönetimin tek sorumluluğu kar etmektir görüşü firmanın performansının finansal kriterler çerçevesinde değerlendirildiği bir paradigmayı temsil etmiştir sonralarında ise firmalardan sosyal sorumluluk üstlenerek iyi bir kurumsal vatandaşlık örneği göstermeleri yolundaki toplumsal beklentiler artmıştır 2. Bu hususların Enron örneği ile detaylandırılması faydalı olacaktır 3 : ABD nin yedinci büyük şirketi konumunda olan Enron, o güne kadar hiç görülmemiş bir şekilde iflas etmiştir. Hisse senetleri 2001 yılında 90 Doların üzerinde işlem görürken; aynı yılın sonunda neredeyse sıfır düzeyine gelmiş ve bunun sonucu olarak milyarlarca dolar kaybedilmiş ve binlerce çalışan işlerinden olmuştur. Enron u iflasa götüren başlıca etken, muhasebe standartları ile etik kurallarının kişisel ihtiras nedeniyle gerektiği şekilde uygulanmamasıdır. Enron, 1985 yılında Houston Doğal Gaz şirketinin Omaha merkezli Inter-North şirketiyle birleşmesi sonucu oluşturulmuştur. Enerji ekonomisi konusunda uzman Kenneth Lay ise şirketin başına getirilmiştir. Şirket, başlangıçta doğal gaz şirketlerine ve işletmelere doğal gaz satmaya başlamıştır yılında ise sektörde serbestleştirilmeye gidilmiştir. Buna göre, daha önce devlet tarafından belirlenen enerji fiyatları serbest piyasada oluşmaya başlamıştır. Bu değişimle birlikte Enron, doğal gaz satın almak ve satmak yerine daha çok aracı rolünü oynamaya yönelmiştir. Enron un hızlı büyümesi, yatırımcıların iştahını kabartmış ve şirket hisselerinin tavan yapmasına neden olmuştur. Ayrıca Enron internet aracılığıyla hizmet vererek, çok sayıdaki müşteriyi kendisine çekmiştir. Enron büyüdükçe bu alandaki internet hizmetleri gibi diğer endüstriler gelişmiş ve finansal sözleşmeler daha karmaşık bir yapıya bürünmüştür. Bütün bunların yaşandığı esnada Enron büyüme oranını aynı seviyede tutmak amacıyla yeni projelere yatırım yapmaya başlamış ve projelerin finansmanı için borçlanma yoluna gitmiştir. Ancak, borç tutarı şirketin itibarını sarstığı için Enron, borçlarının defterden silinmesine yönelik ortaklıklar oluşturmaya başlamıştır. Bu ortaklıklardan birisi de Enron & Chewco Yatırımlar tarafından oluşturulmuştur. Böylece 600 milyon dolar, muhasebe 9

10 kayıtlarından silinmiştir. Söz konusu meblağ, Enron raporlarında görülmeyince Enron un olduğundan daha başarılı görünmesine neden olmuştur. Ağustos 2001 de ise, Enron Başkan Yardımcısı Sherron Watkins, Enron un CEO su Kenneth Lay e şirkette uygulanan ve ileride muhasebe skandalına yol açabilecek muhasebe kurallarını ortaya koyan gizli bir mektup göndermiştir. 22 Ekim de ise Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu (SEC), Enron un soruşturma altına alındığını açıklamıştır. 8 Kasım da Enron, son dört yılda kazançlarını 586 milyon dolar kadar şişirdiğini ve sonraki yılda da 6 milyar doların üstünde borçlandığını açıklamak zorunda kalmıştır. Bu açıklama ile şirketin hisse fiyatları, ani bir düşüşe geçmiştir. Bu düşüş şirketin yatırımcılara paralarını acilen ödemelerini gerekli kılan birtakım anlaşmaların zeminini hazırlamıştır. Enron, alacaklılarına geri ödeme yapmaya yetecek nakdi kalmadığında ise iflas ettiğini duyurmuştur. Bu olay, kurumsal yönetişimde yaşanan zafiyeti gözler önüne sermektedir. Zira, kurumsal yönetişim, bir şirketin yöneticilerini izleme ve yönetme sürecini ortaya koymakta olup; karar alma, hesap verebilirlik ve izleme aşamalarını kapsamaktadır. Kurumsal yönetişim yapısı ise, şirket içerisinde yer alan yönetim kurulu, yönetici, hissedar ve diğer paydaşlar arasında hak ve sorumlulukların dağılımını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede ayrıca, şirket işlerine ilişkin kararların alınmasına yönelik kural ve prosedürler belirlenmektedir. Böylece kurumsal yönetişim, şirket amaçlarının tespit edilmesine ilişkin yapıyı ve bu amaçlara ulaşma ve performansı gözetme hedeflerine hizmet etmektedir. Kurumsal Yönetişim İlkelerine yönelik olarak OECD nin 1999 yılında yayımladığı rapor uluslararası standartların belirlenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Raporda yer verilen ilkeler üzerinde ilerleyen dönemde revizyon çalışmaları yapılmış ve bu ilkeler altı kategori içinde toplanmıştır: 1) Etkili bir kurumsal yönetişim çerçevesi temelinin sağlanması, 2) Hissedar haklarının korunması, 3) Hissedarlara hakkaniyete uygun muamele ilkesi, 4) Kurumsal yönetişimde menfaat gruplarının rolleri, 5) Kamunun aydınlatılması ve saydamlık, 6) Yönetim kurulunun sorumlulukları 4. Bu ilkelerden yönetim kurulunun sorumlulukları ilkesi, diğer ilkelerle beraber değerlendirildiğinde, şirkete kolektif amaçların (şirket içerisinde çıkar çatışmalarından doğan problemlerden etkilenmeksizin) yerine getirilmesine yönelik motivasyonu sağlamada anahtar rol oynamaktadır. Bu ilkeye göre, şirketin stratejik açıdan yönlendirilmesi, yönetim kurulunun etkin gözetimi ve şirkete ve hissedarlara karşı yönetim kurulunun hesap verebilirliği güvence altına alınmalıdır. Bu çerçevede yönetim performansının denetimi ve izlenmesi (şirket perspektifi) ile hissedarlara ve diğer menfaat gruplarına yönetimin hesap verebilirliğinin sağlanması (hesap verebilirlik perspektifi), kurumsal yönetişimin vazgeçilmez unsurları arasındandır. Şirket iflaslarından sonra hukuki şekilden ziyade, yapılan işlemin özü ile şeffaflık ve risk yönetimine vurgu yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Küresel anlamda kurumsal yönetişim mekanizmalarının kurulmasına yönelik bir diğer platform Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu dur. Bu Kurul, muhasebe ve denetim 10

11 uygulamalarının kalitesini artırmak, bunları uyumlaştırmak ve küresel anlamda denetim ve güvence mesleğine duyulan inancı güçlendirmek için yüksek kalitede denetim ve güvence standartlarının oluşturulması ve ulusal standartların uluslararası standartlara yaklaştırılması yoluyla kamu yararına hizmet etmektedir. Bu Kurul tarafından çıkartılan Güvence Anlaşmalarının Uluslararası Çerçevesi, güvence anlaşmalarının aşağıda yer alan unsurları içerdiğini belirtmektedir 5 : - uygulayıcı şahıs (bağımsız denetçi vb.), sorumlu taraf (şirketin yönetim kurulu vb.) ve kullanıcılardan (şirket hissedarları vb.) oluşan taraflar arasındaki ilişkiler, - yöneticilerin hissedarlara hesap verme imkanı sağlayan mali tablolar gibi konuya ilişkin raporlar, - uluslararası finansal raporlama standartlarına paralel doğruluk ve gerçeklik kriterleri, - yeterli ve uygun nitelikteki bulgular, - denetçilerin raporları gibi yazılı güvence raporu. Çerçeve uyarınca iki türlü güvence anlaşması bulunmaktadır: makul bir güvence anlaşması ve kısıtlı güvence anlaşması. Makul bir güvence anlaşmasının amacı, güvence anlaşması riskini güvence koşulları çerçevesinde düşük bir seviyeye indirmektir. Bu konuda oluşturulan Komitelerin tavsiyelerinden biri, işletme raporlarının ileriye yönelik daha fazla bilgi içermesi gereğidir. Bu temelde denetim komiteleri ile birlikte dış denetçinin çalışmaları önem kazanmaktadır. Avrupa Birliği (AB) de bu doğrultuda yıllık hesapların ve konsolide hesapların kanuni denetimine ilişkin 2006/43 sayılı Direktifi kabul etmiştir. Direktifte, denetim komiteleri ve etkin bir iç kontrol sisteminin, finansal, operasyonel ve uyum riskinin minimize edilmesine yardımcı olmakla kalmayacağı; aynı zamanda finansal raporlamanın kalitesini iyileştireceği vurgulanmaktadır. Yasal denetçiler ve denetim firmaları da, bağımsız bir biçimde düzenlenen bir kalite güvence sistemine bağlı olacaklardır. Bu bağlamda Direktifte AB ye Üye Devletler, ev sahibi ülke kontrolü temelinde yasal denetçiler ve denetim firmaları için etkili bir kamu gözetim sistemini düzenlemelidir. ifadesine yer verilmektedir. Öte yandan Üye Devletlerin, bir yasal denetimi yürütürken, yasal denetçinin ve/veya denetim firmasının denetlediği işletmeden bağımsız olmasını ve denetlenen işletmenin karar alma sürecine dahil olmamasını temin etmeleri gerekmektedir. Yasa koyucular ve bazı muhasebe meslek mensupları, bir denetim şirketinin müşterisine verdiği danışmanlık hizmetlerini çıkar çatışması olarak görmektedir lerden bu yana literatürde, denetim dışı hizmet sağlanmasının, denetçinin bağımsızlığını tehlikeye düşüreceği; çünkü müşteri ve muhasebe şirketi arasında, denetçinin kaybetmek istemediği ekonomik bir bağın bulunduğu eleştirisine yer verilmektedir. Ülkemizde kurumsal yönetişim mekanizmalarının kurulmasına yönelik çalışmaların bir bölümü de, Türkiye nin AB ile katılım müzakereleri çerçevesinde yürütülmektedir. Bilindiği üzere 6 No lu Şirketler Hukuku Faslı 17 Haziran 2008 tarihinde Türkiye-AB Hükümetlerarası Katılım Konferansında müzakerelere açılmıştır. Söz konusu 11

12 Fasla ilişkin getirilen kapanış kriterleri arasında Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) kabulü ve AB müktesebatı ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde uygulanması ve denetim standartları ve etik kurallarının belirlenmesi, bağımsız denetçi ve denetim şirketlerinin kamu gözetim sistemi altında yetkilendirilmesi ve kalite güvencesi çerçevesinde faaliyetlerinin izlenmesi konusunda tek otorite kurulması yer almaktadır. Bu bağlamda TTK 14 Şubat 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yeni TTK da, Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Denetim Standartlarının tek elden belirlenmesi ve bağımsız denetçilerin kalite güvence incelemelerinin bir üst kurum tarafından yapılması hükmü yer almaktadır. Söz konusu yapılanmanın bir hazırlık dönemi gerektirmesinden dolayı TTK nın muhasebe ve denetim alanındaki düzenlemelerinin 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. Öte yandan, TTK temelinde 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kurulmuştur. Söz konusu KHK ile Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Kanun Tasarısı ile Türkiye Denetim Standartları ve Kamu Gözetimi Kurumu Kanun Tasarısı birleştirilmiştir. Oluşturulan bu üst kurumun görev alanı içerisinde muhasebe ve denetim standartlarının belirlenmesi, bağımsız denetçi ve denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve bağımsız denetçiler ile denetim kuruluşlarının kalite güvence incelemeleri gibi konular yer almaktadır. Türkiye de Maliye Bakanlığı nın yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, SPK, BDDK, TÜRMOB, TOBB gibi ilgili kurumların da temsilcileri karar alma mekanizmasında yer alacaktır. Sonuç olarak, kurumsallaşarak büyüyen piyasalarda istikrarın sağlanması için kurumsal yönetişim mekanizmalarının iyi işlemesi gerekmektedir. Bu noktada sermayedar, yönetici ve denetçi gibi farklı taraflar arasında ilişkilerin iyi yönetilmesi oldukça önem taşımaktadır. Bu bağlamda devlet açısından bakıldığında birtakım standartların yanı sıra yasal denetçi ve denetim firmaları için etkili bir kamu gözetim sistemine ihtiyaç bulunmaktadır. Uluslararası arenada da bu sistemin işlemesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmaktadır. AB de Tek Pazarın işleyişine yönelik konuya ilişkin Direktifler çıkarılmakta ve Üye Devletlere sorumluluk verilmektedir. Türkiye de AB ile katılım müzakereleri yürüten bir ülke olarak bu konudaki çalışmalarına devam etmektedir. Ülkemizdeki yeni yapılanmanın ve düzenlemelerin sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler önümüzdeki dönemde yapılabilecektir. 12

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMANI 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr adım adım üyelik 1996 Ticaret Gümrük Birliği 1999 Adaylık 2002

Detaylı

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 Bekir Sıtkı ŞAFAK OECD Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı SPK Kurul II. Başkanı Kurumsal Yönetimin Amaçları

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği KURUMSAL YÖNETİM SEMİNERLERİ PROJE DOSYASI Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Hakkında Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR 1 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ABGS 9 Temmuz 2009 tarih 5916

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları Mali Kaynaklar 1 Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II. AB Topluluk Programları III. Diğer Fon Kaynakları Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl. Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl. Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Ba kanl Avrupa Birli i Toplumsal Cinsiyet E itli i Stratejisi Özet Bilgi Notu Haz rlayan AB leri Uzman Yrd. Gök en

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Kurumsal Yönetim Nedir?

Kurumsal Yönetim Nedir? Nedir? İÇİNDEKİLER Türkiye Derneği (TKYD) Hakkında Nedir? İlkeleri Neden Gereklidir? OECD İlkeleri Türkiye de Türkiye de Uygulamadan Satır Başları TKYD HAKKINDA yönetim anlayışının ülkemizde tanınması,

Detaylı

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi 3-4 Aralik 2010, ANKARA Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Ankara Profesyonel Yönetim Kurulu Programı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı

Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı Dünya Bankası tarafından finanse edilen Türkiye Programı 2008-2011 Ülke Ortaklık Stratejisi üç sütun üzerinde odaklanmaktadır: I. Rekabetçiliğin ve

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi 22-23 Haziran 2010, İstanbul 25-26 Haziran 2010, Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Ankara Profesyonel

Detaylı

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Hasan Çoban ( hcoban@dpt.gov.tr ) 04 Mart 2008 İller Bankası Tesisleri Ankara Hazine Müsteşarlığı - İller Bankası Genel Müdürlüğü İşbirliğinde

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 1 Başkanlığımız, kamuda, isminde sivil toplum geçen ilk başkanlık olarak

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

tepav Haziran2012 N201234 Yeni TTK ya Uyum Maliyeti Ne Kadar? DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Haziran2012 N201234 Yeni TTK ya Uyum Maliyeti Ne Kadar? DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Haziran2012 N201234 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Yeni TTK ya Uyum Maliyeti Ne Kadar? Son dönemde ekonomi gündeminin

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ TARİHSEL GELİŞİM Avrupa Komisyonu tarafından sunulan öneri üzerine, Avrupa Konseyi 17 Temmuz 2006 tarihinde yeni bir Katılım

Detaylı

27-28 Nisan 2012 Divan Otel, ANKARA

27-28 Nisan 2012 Divan Otel, ANKARA 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında 27-28 Nisan 2012 Divan Otel, ANKARA Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi 9.00-9.30 Kayıt 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Ankara

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı