T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Ocak 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 20 Ocak CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere; 26 Ocak 2015 tarihinde İspanya ya gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Sayı : Yalçın AKDOĞAN Başbakan V. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 20 Ocak BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 20/1/2015 tarihli ve sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Ocak 2015 tarihinde İspanya ya gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ ın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Kuruluşu : 7 Ekim İçindekiler 40. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 26 Ocak 2015 Sayı : YÖNETMELİKLER Çankırı Karatekin Üniversitesinden: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 16/4/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Yabancı diller ile Türkçe yi öğretmek, talep edilen dillerde kurslar açmak, bunların öğretim yöntemleri üzerinde araştırma yapmak, yeni yöntemler geliştirmek amacıyla çalışmalar ve uygulamalar yapmak, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. e) Türkiye de öğrenim gören/görecek yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe seviye tespit sınavlarını yapmak, lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrenimi rahat izleyebilmelerine yönelik hazırlık sınıfı eğitimi vermek ve kurslar açmak, MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 16/4/ Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 9/11/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gebze Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 8 (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

3 26 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 (2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Müdür yardımcılarının görev süresi iki yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, yokluğunda yardımcılarından birini vekil tayin eder. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek, MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirme yapılır. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. c) Bir sonraki döneme ait çalışma programı esaslarını düzenlemek, MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 6 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 7 Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 9/11/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 12/1/

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 26 Ocak 2015 Sayı : Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ MERKEZİ (TÜRKBİLTEK) YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 12/4/2001 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gebze Teknik Üniversitesi Türk Dünyası Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Merkezi (TÜRKBİLTEK) Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 3 GTÜ TÜRKBİLTEK in organları şunlardır: a) Merkez Başkanı. b) Merkez Yönetim Kurulu. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. Koç Üniversitesinden: KOÇ ÜNİVERSİTESİ ARÇELİK YARATICI ENDÜSTRİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Koç Üniversitesi Arçelik Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Koç Üniversitesi Arçelik Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, b) Merkez (KUAR): Koç Üniversitesi Arçelik Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezini, c) Müdür: Merkezin Müdürünü, ç) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörünü, d) Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı: Koç Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısını,

5 26 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 e) Üniversite: Koç Üniversitesini, f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları Merkezin amacı MADDE 5 (1) Merkezin amacı; Koç Üniversitesi ve Arçelik iş birliğinden kuvvet alarak Türk yaratıcı endüstrilerinin üretimine ve uluslararası rekabete artı değer sağlayacak araştırma çıktıları elde etmektir. Merkezin faaliyet alanları MADDE 6 (1) Merkez, amacı doğrultusunda, aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: a) Bireysel, ekipli ve kamusal aktiviteler, spor ve gastronomi alanlarında araştırmalar yapmak. b) Oyun, performans, kurgu-anlatım (film, drama, animasyon) alanlarında araştırmalar yapmak. c) Kültürel mirası koruma, sergi, analiz, navigasyon alanlarında araştırmalar yapmak. ç) Bilgi-destek alanlarında araştırmalar yapmak. d) Ulaşım alanında araştırmalar yapmak. e) Eğitim alanında araştırmalar yapmak. f) Sağlık alanında araştırmalar yapmak. g) Kavramsal/deneysel/vizyon prototipler elde etmek. ğ) Üretime dönüşebilecek çalışır prototipler elde etmek. h) Yeniden tasarlanmış ürün prototipleri elde etmek. ı) Endüstriyel üretime yol gösterecek tasarım kılavuzları yayımlamak. i) Uluslararası katılıma açık, fikir (kavram) yarışmaları düzenlemek ve yarışmalarda başarı gösteren fikirleri ödüllendirmek; ödüle layık görülen fikirler hakkında projeler oluşturmak. j) Serbest çalışanlardan, ekiplerden, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) lerden veya büyük firmalardan gelen talepleri bir havuzda toplayarak değerlendirmek ve değer yaratma potansiyeli olan talepleri projelendirme aşamasına almak. k) İlgi duyan ekipler, KOBİ ler veya büyük ölçekli firmalara Merkez bünyesinde kurulan fikir atölyelerinde çalıştaylar ve sertifika programları düzenlemek ve bu süreçte geliştirilen fikirleri projelendirme aşamasına almak. l) Merkez tarafından toplanan ve değerlendirilmesinde fayda görülen fikirleri hayata geçirmek için Üniversite öğretim üyelerinin liderliğinde projelendirmek. m) Projelendirilen fikirleri Merkez bünyesinde yazılım geliştirme, mekanik/donanım geliştirme, estetik bütünleşme ve kullanıcı deneyimi geliştirme gibi yönleri içeren geliştirme sürecine almak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Organları ve Görevleri Merkezin organları MADDE 7 (1) Merkezin organları şunlardır: a) Müdür,

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 26 Ocak 2015 Sayı : b) Yönetim Kurulu, c) Danışma Kurulu. Müdür ve müdür yardımcısı MADDE 8 (1) Müdür, tasarım ve yaratıcı endüstriler üzerine araştırmaları bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır. (2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından Müdürün önereceği bir üye, Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında olmadığı zaman yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de sona erer. (3) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığına karşı sorumludur. (4) Müdür; Merkezin çalışmalarını Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığına rapor eder ve Üniversitenin İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ile iş birliği içinde çalışır. Müdürün görevleri MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır: a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek, b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, c) Çalışma programlarının taslaklarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna önermek ve karara bağlanan çalışma programını yürütmek, ç) Yıllık gelir ve gider bütçe önerisini hazırlamak, karara bağlanmak üzere Yönetim Kuruluna sunmak, d) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan faaliyet programı ve bütçe önerisini Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığının onayına sunmak, e) Araştırma projelerinin tasarlanması, yürütülmesi ve denetimini sağlamak, f) Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Müdür Yardımcısını önermek, g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak. (2) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığına karşı sorumludur. Yönetim Kurulu MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu, Müdürün dışında altı üyeden oluşur. Müdür dışındaki üyelerden dördü, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından seçilir ve üç yıl için görevlendirilir. Diğer iki üye ise Arçelik tarafından önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. (2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

7 26 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 (3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem doğrultusunda, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile üç ayda bir olağan ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulunun görevleri MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak ve Müdürle iş birliği içinde çalışmak, b) Danışma Kurulu üyelerini Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığına önermek, c) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma planı önerisini, araştırma ve eğitim-öğretim projelerini Müdürle iş birliği içerisinde karara bağlamak, ç) Müdürün çalışmalarını denetlemek, d) Merkez bütçesinin hazırlanması konusunda Müdüre yardımcı olmak, e) Müdür tarafından hazırlanan yıllık gelir ve gider bütçesini karara bağlamak, f) Gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek, g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. Danışma Kurulu MADDE 12 (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkıda bulunan bir organdır. Üniversite ve endüstride tasarım ve yaratıcı endüstriler üzerine çalışan öğretim üyeleri ile Merkezin faaliyet konularında çalışan kişi, kurum ve kuruluş temsilcileri arasından Yönetim Kurulunca seçilir ve Rektör tarafından görevlendirilirler. (2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri seçilir ve görevlendirilir. (3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, yılda en az iki kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Danışma Kurulunun görevleri MADDE 13 (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ve faaliyet alanlarına giren diğer tüm konularda görüş bildirmek, ilgili proje önerilerinde bulunmak, projelerin geliştirilmesine yardımcı olmak, tasarım ve yaratıcı endüstriler üzerine çalışan kişilerin Merkeze destek olmasını sağlamak, belirli konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere çalışmalar yapmak ve Merkezin elindeki kaynakların geliştirilmesi için destek olmaktır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Personel ihtiyacı MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. Ekipman ve demirbaş MADDE 15 (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 26 Ocak 2015 Sayı : Hüküm bulunmayan haller MADDE 16 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür. Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 21/4/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 11 (1) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için Türkiye deki bir yükseköğretim kurumunun veya lisans ya da yüksek lisans eğitimi Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir kurumun diplomasına sahip olması gerekir. (2) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. d) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %60 ı, lisans not ortalamasının %30 u ve giriş sınavı (sözlü veya yazılı) sonucunun %10 u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Doktora giriş sınavına girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. f) Yüksek lisans ön inceleme ve doktora giriş sınavı (sözlü veya yazılı) jürisi için enstitü yönetim kurulu, enstitü müdürünün ilgili anabilim dalından önereceği en az beş öğretim üyesi arasından üç asıl ve bir yedek üye belirler. MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 21/4/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1-14/9/ /11/

9 T.C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 26 Ocak 2015 PAZARTESİ Sayı : İLÂN BÖLÜMÜ YARGI İLÂNLARI Gaziantep 10. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğinden: Esas No : 2012/824 Gaziantep 10. Asliye Ceza Mahkemesince Mustafa ve Nazlı oğlu 28/01/1983 doğumlu Mustafa Arslan hakkında yaralama suçundan dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 08/05/2014 tarih ve 2012/824 Esas, 2014/319 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 5 Ay Hapis Cezası kararı verildiği ve CMK'nun 231/5-6 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildiği, Gerekçeli karar, sanığın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden ve kararında sanığa tebliğe yapılamadığından 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilgiliye ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek yada Z. Katibine beyanda bulunmak suretiyle itiraz talebinde bulunulması, itiraz etmediği taktirde kararın kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Esas No : 2013/62 Gaziantep 10. Asliye Ceza Mahkemesince Ali ve Elif oğlu 10/09/1953 doğumlu Yusuf AKIL hakkında yaralama suçundan dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 23/09/2014 tarih ve 2013/62 Esas, 2014/585 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında beraat kararı verildiği, Gerekçeli karar, sanığın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden ve kararında sanığa tebliğe yapılamadığından 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilgiliye ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek yada Z. Katibine beyanda bulunmak suretiyle temyiz talebinde bulunulması temyiz etmediği taktirde kararın kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Varde oğlu, 1986 Halep doğumlu Suriye - Halep nüfusuna kayıtlı olan ABDULKADİR HAMET hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 25/11/2014 tarih ve 2014/1293 Esas /1251 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet karan verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 26 Ocak 2015 Sayı : Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: Esas No: 2014/400 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Veysel ve Nazlı oğlu 01/01/1986 D.lu Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan HÜSEYİN HÜSEYİN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/400 esas, 2014/1112 karar sayılı ilamı ile sanığın 5 ay hapis ve TL adli para cezası ile cezalandırılmasına sanığa verilen 5 ay hapis cezasının ertelenmesine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Esas No: 2014/388 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdo ve Ammoun oğlu 1964 D.lu Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan REYAD HARFOUŞ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/388 esas, 2014/1103 karar sayılı ilamı ile sanığın beraatine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği. Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Esas No: 2014/278 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdülkadir ve Hayye oğlu 1985 D.lu Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan AHMED ANBAR hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/278 esas, 2014/1064 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Esas No: 2014/446 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Omar ve Ammoun oğlu oğlu 30/03/1979 D.lu ALRAQQA/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ZAKARIA SHAKHAWEE, Abdürrezzak ve Vahibe oğlu 01/01/1975 D.lu Halep/SURİYE Nüf. Kayıtlı olan HASAN ALİTO hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/446 esas, 2014/1128 karar sayılı ilamı ile sanık ZAKARIA SHAKHAWEE'nin beraatine, sanık HASAN ALİTO'nun 10 ay hapis ve TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına, verilen 10 ay hapis cezasının ertelenmesine ve sanıklarda yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanıkların adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur

11 26 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: Esas No: 2014/432 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Zekeriya ve Nazlı oğlu 1981 D.lu Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ALİ CABBAR hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/432 esas, 2014/1117 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Esas No: 2014/356 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Esat ve Nediye oğlu 1986 D.lu Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MAHAMET DENNU hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/356 esas, 2014/1088 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Esas No: 2014/448 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet Cemal ve Arife oğlu 1987 D.lu Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan FEDİ KERİM hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/448 esas, 2014/1130 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Esas No: 2014/436 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Kesir ve Fatma oğlu 1986 D.lu Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ARABİYA HACO hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/436 esas, 2014/1120 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Esas No: 2014/452 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Nazlı oğlu 1968 D.lu Azez/SURİYE Nüf. kayıtlı olan AHMED HALEBİYE hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/452 esas, 2014/1133 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCKnun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 26 Ocak 2015 Sayı : Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: Esas No : 2014/385 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Fevvaz ve Hamide oğlu 1985 D.lu Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan AHMET HAVAİ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/385 esas, 2014/1100 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Esas No : 2014/401 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet ve Şefika oğlu 1980 D.lu Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MUSTAFA AHMET hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/401 esas, 2014/1113 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Esas No : 2014/403 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Maruan ve Muna oğlu 1990 D.lu Şam/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ALİ ALHAYİK hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/403 esas, 2014/1114 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Esas No : 2014/399 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve İntizar oğlu 1977 D.lu Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ALİ HALEBİ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/399 esas, 2014/1111 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur

13 26 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI KAZICI YÜKLEYİCİ KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA İhale Kayıt No : 2015/ İdarenin: a) Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad Seyhan/Adana b) Telefon ve Faks Numarası : / c) Elektronik Posta Adresi : 2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Fevzipaşa-Toprakkale İstasyonları arası yapılacak olan Yol Yenileme Çalışmalarında Kullanılmak üzere 1 Adet Lastik tekerlekli Kazıyıcı- Yükleyici Kiralanması işi. 3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 10/02/2015 günü saat de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,-TL bedelle temin edilebilir. 6 - Teklif edilen bedelin en az %3 ü oranında geçici teminat verilecektir. 7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 564/1-1 BÖLGEMİZ YOLÇATI-TATVAN HATTI, MUŞ-TATVAN ARASINDA KULLANILMAK ÜZERE, ADET B-70 ÖN ÇEKMELİ ÖN GERMELİ BETON TRAVERS ALIMI İŞİ, AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden: İhale Kayıt No : 2015/ İdarenin: a) Adresi : TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA b) Telefon Numarası : /4118 c) Faks Numarası : c) Elektronik Posta Adresi : 2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Yolçatı - Tatvan hattı, Muş -Tatvan arasında kullanılmak üzere Adet B-70 Ön çekmeli ön germeli Beton Travers Alımı işi 3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 10/02/2015 tarih ve saat 14:00 da Açık İhale Usulü ile ihale edilecek olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna; 10/02/2015 Tarih, saat: a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD. 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00.-TL Bedelle temin edilebilir. 6 - Teklif edilen bedelin en az %3 ü oranında geçici teminat verilecektir. 7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir. 348/1-1

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 26 Ocak 2015 Sayı : MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF ARAÇLAR VE MUHTELİF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR. ARAÇLAR TRAFİĞE TESCİL EDİLEBİLİR. ASKERİ BOYA RENGİ (HAKİ) İLE TRAFİĞE ÇIKARILAMAZ. ASKERİ BOYA RENGİ BİR BAŞKA RENK İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR. YURTDIŞINA SATILAMAZ. BİR AY İÇERİSİNDE TRAFİĞE TESCİL ETTİRİLECEKTİR. SATILAN ARAÇLARIN TESLİMATLARI, KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU USUL VE ESASLARI DAHİLİNDE YAPILACAKTIR. MUHTELİF İŞ MAKİNESİ VE MUHTELİF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, KOMPRESÖR, JENERATÖR, KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK, ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEME, MUHTELİF ALÜMİNYUM, DİESEL MOTOR, PİK, PASLANMAZ, MOTOR BİSİKLET, TEZGAH, MANGANLI DEMİR ÇELİK, ELEKTRİK MOTORLARI, SONDAJ BORUSU, BANDAJ TEKER MİLİ, TIR DORSESİ, SU TANKERİ (M/G VAN DENİZ TAŞITI), ZİFTLİ KAĞIT, MÜHİMMAT AMBALAJI ÇELİK MALZEME, SÖKÜMÜ EKONOMİK OLMAYAN D.ÇELİK MALZEME, ÇAMUR POMPASI, GEMİ DÜMEN YELESİ ŞAFTI, PLASTİK ALÜMİNYUM GRAFİT KÖMÜRÜ AKUPLELİ D.ÇELİK GEMİ DOM PARÇALARI, KANALİZASYON ARITMA MAKİNELERİ, KARAVAN, HASTANE TIBBI CİHAZLARI, M1 N1 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ, LASTİK MONTAJLI TANK PALET, D.ÇELİK TANK KAZAN, PRESLİK D.ÇELİK KAPORTA VB. HURDALARI. İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE YERİ 03 ŞUBAT MERKEZ/ANKARA 10 ŞUBAT MERKEZ/ANKARA 17 ŞUBAT MERKEZ/ANKARA 20 ŞUBAT MERKEZ/ANKARA 24 ŞUBAT MERKEZ/ANKARA Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir. TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR. Geçici ve kesin teminatlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır. İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : ALİAĞA HUR. MD. : / KIRIKKALE HUR. MD. : SEYMEN HUR. MD. : / /1-1

15 26 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 TAŞINMAZ 10 YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLECEKTİR Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: Mülkiyeti Müdürlüğümüze ait olan Ankara İli Yenimahalle İlçesi 2098 ada 34 parselde bulunan 3.356,95 m² açık, 1.246,82 m² kapalı alana sahip toplam 4.603,77 m² (taşınmazın yola olan cephesine yapılacak olan ihata duvarı sonrası taşınmazda m² bazında artma veya eksilme olabilecektir) taşınmazın 10 yıl süre ile alakart restaurant, fiks menü restaurant, lokanta vb. olarak kullanılması amacıyla kiraya verilmesi işi, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Alım-Satım- Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliği ne göre açık artırma usulü ile ihale edilecektir. İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan iştirakçiler arasında muhammen bedel üzerinden açık artırmaya gidilecektir. 1 - İdarenin a) Adres : A.O.Ç. Müdürlüğü, Alparslan Türkeş Cad. No: Gazimahallesi-Yenimahalle/Ankara b) Telefon ve Faks Numarası : c) Elektronik Posta Adresi : d) İhale dokümanının görülebileceği İnternet adresi : e) İhale şartnamesinin temin edileceği yer ve ücreti : A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret Şubesi, 100,00,-TL Posta Yoluyla 150,00,-TL 2 - İhale Konusu Hizmetin a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti Müdürlüğümüze ait olan Ankara ili Yenimahalle İlçesi 2098 ada 34 parselde bulunan 3.356,95 m² açık, 1.246,82 m² kapalı alana sahip toplam 4.603,77 m² (taşınmazın yola olan cephesine yapılacak olan ihata duvarı sonrası taşınmazda m² bazında artma veya eksilme olabilecektir) taşınmazın 10 yıl süre ile alakart restaurant, fiks menü restaurant, lokanta vb. olarak kullanılması amacıyla kiraya verilmesi işi b) İşin Süresi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 10 yıldır. c) Muhammen Bedel : Aylık Kira Bedeli ,00,-TL + KDV d) Geçici Teminat : ,00,-TL e) Kati Teminat : İhalede oluşacak aylık kira bedelinin 10 yıllık toplamının %6 sı 3 - İhalenin a) Yapılacağı Yer : A.O.Ç. Müdürlüğü İdare Binası b) Tarihi ve Saati : 11/02/ :30 c) Teklif Mektuplarının en son teslim tarihi, saati, teslim yeri : 11/02/ :30 A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret Şubesi A.O.Ç. Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir. 495/1-1

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 26 Ocak 2015 Sayı : ADET MUHTELİF MARKA VE MODEL EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ SATILACAKTIR TRT Genel Müdürlüğünden: 9 adet muhtelif marka ve model ekonomik ömrünü tamamlamış hizmet araçlarının satışı ilan yoluyla Kapalı Teklif Alma Usulü ile ihale edilecektir. 1 - İdarenin: a) Adresi : TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı C Blok Kat: 3 No: Oran/ANKARA b) Telefon numarası : c) Faks numarası : İhalenin: a) Yapılacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu Toplantı Odası C Blok Kat: Oran Sitesi Çankaya ANKARA b) Tarihi ve saati : günü saat İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler: 3.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gereklidir. a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. kimlik numarasının yer aldığı kimlik, tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, c) Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname. e) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. f) Her sayfası isteklice imzalanmış ihale dokümanı. 4 - Bu ihaleye ihale dokümanındaki şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler katılabilir. 5 - Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt işletmeci olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar. a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar, b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler, c) Kurumun ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler, 6 - Satışa konu araçlar TRT Oran Sitesi kampusu içerisinde görülebilir. 7 - İhale dokümanı TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Doğrudan Temin Müdürlüğü C Blok Kat: 3 No: Oran ANKARA adresinde görülebilir ve KDV dahil TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı posta ile gönderilmez. 8 - Teklifler, en geç günü, saat a kadar TRT Genel Müdürlüğü Genel Sekreterlik Gelen Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat Oran-ANKARA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir Postadaki gecikmeler dahil, hangi sebeple olursa olsun, belirtilen sürede verilmeyen teklifler dikkate alınmaz Kurumumuz 2886 sayılı ihale Kanununa tabi olmayıp, ihale TRT Satış ve Kiralama İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Kurumumuz ihale tarihini herhangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve araç satışından önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir. 549/1-1

17 26 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : ADA 2 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN SATILMASI İHALESİ YAPILACAKTIR Başakşehir Belediye Başkanlığından: Başakşehir İlçe sınırları içerisinde yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki 1413 ada 5 parsel sayılı taşınmazın satılması ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 1) İdarenin; a) Adı : Başakşehir Belediyesi b) Adresi : Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No:3 Başakşehir/İSTANBUL c) Telefon Numarası : 0 (212) d) Faks Numarası : 0 (212) ) İşin Adı : Belediye Mülkiyetinde Bulunan 1413 Ada 5 Parsel Sayılı Taşınmazın Satılması işi 3) İhale Edilecek Taşınmaza Ait Bilgiler a) İl/İlçesi : İstanbul/Başakşehir b) Mevkii/Mahalle : Başakşehir Mahallesi c) Ada/parsel : 1413/2 d) Cinsi : Arsa e) Yüzölçümü : ,21 m² f) Belediye Hisse Oranı : Tamamı g) Halihazır : Boş h) İmar Durumu : Özel Eğitim Tesis Alanı (1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı nda Özel Eğitim Tesisi Alanı lejandında kalmakta olup, söz konusu Plan doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 1521 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 4) Muhammen Bedeli : ,50-TL+KDV (Altımilyonbeşbinbeşyüzaltmışbeş-TL, Elli-Krş+KDV) 5) Geçici Teminatı : TL (Yüzseksenbinyüzaltmışyedi-TL) (Yüzseksenbinyüzaltmışyedi-TL) 6) İhalenin Yeri ve Zamanı : 6.1. Yapılacağı Yer : Başakşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL 6.2. Tarihi ve Saati : / 15:00 7) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : / 15:00

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 26 Ocak 2015 Sayı : ) Tekliflerin Verileceği Yer : Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL 9) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler: 9.1. İhaleye Katılabilme Şartları İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler a) Adres Beyanı: Türkiye de tebligat için adres beyanı. b) İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge. c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: - Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, d) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü, e) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, f) İmza Sirküleri: - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi. - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. g) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 36. maddesine uygun). h) Geçici Teminat: İhale muhammen bedelinin % 3 ü oranında geçici teminat alınacaktır. ı) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri. i) Ortak Girişim Beyannamesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c),(d) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler. j) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. - Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı olması gerekmektedir. - İhaleyi kazanan Tüzel/Gerçek kişi ihale kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde okul inşaatını bitirip, yapı kullanım izin belgesini alıp okulu eğitim-öğretim

19 26 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 faaliyetlerine başlamaya hazır hale getirmek zorundadır. Bununla birlikte ihaleyi kazanan Tüzel/Gerçek kişi ihale konusu taşınmazı amacı dışında kullanamaz, hakkın kaldırılmasına ilişkin dava açamaz, mer'i plan değişikliği talep edemez. Aksi hallerde idare ödenen arsa bedelini aynen iade etmek sureti ile arsayı geri alabilir. Bu durumlar idare ve ihaleyi kazanan gerçek/tüzel kişi tarafından noter sözleşmesi vasıtası ile Medeni Kanunun 736. Maddesi uyarınca 10 yıl süreli geri alım (vefa) hakkı olarak tapuya şerh verilecektir. - İhaleye katılabilmek için gerekli belgelerin uygunluğunu tespit ve takdir etme ihale komisyonunca yapılır. 10) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: Şartname ve Ekleri, Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İstanbul adresinde görülebilir ve 250,00-TL (İkiyüzelli-TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 11) Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü ( / Saat: 15:00 e kadar) Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi 5. Etap 1.Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İlan olunur. 531/ ADA 5 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN SATILMASI İHALESİ YAPILACAKTIR Başakşehir İlçe sınırları içerisinde yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki 1413 ada 5 parsel sayılı taşınmazın satılması ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 1) İdarenin; a) Adı : Başakşehir Belediyesi b) Adresi : Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL c) Telefon Numarası : 0 (212) d) Faks Numarası : 0 (212) ) İşin Adı : Belediye Mülkiyetinde Bulunan 1413 Ada 5 Parsel Sayılı 3) İhale Edilecek Taşınmaza Ait Bilgiler Taşınmazın Satılması işi a) İl/İlçesi : İstanbul/Başakşehir b) Mevkii/Mahalle : Başakşehir Mahallesi c) Ada/parsel : 1413 / 5 d) Cinsi : Arsa

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 26 Ocak 2015 Sayı : e) Yüzölçümü : 5.573,69 m² f) Belediye Hisse Oranı : Tamamı g) Halihazır : Boş h) İmar Durumu : Özel Eğitim Tesis Alanı (1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı nda Özel Eğitim Tesisi Alanı lejandında kalmakta olup, söz konusu Plan doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 1521 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 4) Muhammen Bedeli : ,50,-TL+KDV (Üçmilyonyüzyetmişbeşbinbeşyüzyirmidokuz-TL, Elli-Krş + KDV) 5) Geçici Teminatı : ,00,-TL (Doksanbeşbinikiyüzaltmışaltı-TL) 6) İhalenin Yeri ve Zamanı : 6.1. Yapılacağı Yer : Başakşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL 6.2. Tarihi ve Saati : / 14:00 7) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : / 14:00 8) Tekliflerin Verileceği Yer : Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL 9) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler: 9.1. İhaleye Katılabilme Şartları İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler a) Adres Beyanı : Türkiye de tebligat için adres beyanı. b) İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge. c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: - Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, d) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28943 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5884 5809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Aralık 2014 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29204 ASKERLİK KANUNU İLE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/78 1 Açık bulunan 1

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Nisan 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29337 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2015/7460 20

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Aralık 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29209 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6999 16

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Temmuz 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29424 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7755 Gelir

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 8625 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi 8227 KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Yasal Mevzuat Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ Yöneticiler ve Sistem Kullanıcıları için EKİM 2013 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kaynak Geliştirme Daire

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 3 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE DOSYA NUMARASI: 12/ TARİH :.../.../2012 SAAT :...:00

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı