T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BiLiMLERl ENSTITUSU GUVENLiK BiLlMLERi ANA BIlIM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BiLiMLERl ENSTITUSU GUVENLiK BiLlMLERi ANA BIlIM DALI"

Transkript

1 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BiLiMLERl ENSTITUSU GUVENLiK BiLlMLERi ANA BIlIM DALI AMERiKAN KAMU DjPLOMASISININ 11 EYLUL SONRASI YONETIM ANLAYI I VE SERGILENEN FAALiYETLER ODAGINDA incelenmesi: KAMU DiPLOMASisiNDEKi DEGl^lMLERi ANLAMAK YUKSEK LiSANS TEZI Hazirlayan SelQuk TEMEL Tez Dani^mani Prof.Dr. Abdulkadir QEViK ANKARA-2010

2 V.vann Notu: Bu t.?/4e hel'ulilen gmj? vc yorurn'-^ '.azana Tiirk Kriwctleri'iini yi da digf!.vimu kurulu!annm i^r.rrwll'niu yiiasitn^aic yuthor s N [ t? -. Tli'i'Jif'i coivimt.*riui ^xprcsst.-. ii..wis thesis arc the drij»io not necessa»il>. fctluct tlio--; 1 ti'" I':!:,h Armed Forces or other government agcncic tmzai Signature)

3 TEZ TANITIM FORMU TEZiN TARiHi: TEZiN TiPi: Yuksek Lisans Tezi TEZiN BA LIGI: Amerikan Kamu Diplomasisinin 11 Eyiul Sonrasi Yonetim An!ayi i ve Sergilenen Faaliyetler Odaginda incelenmesi: Kamu Diplomasisindeki Degi imleri Aniamak TEZiN YAPILDIGI birim: Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitiisu Guvenlik Bilimleri Ana Bilim Dali SPONSOR KURULU : - DAGITIM LiSTESi: Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitusu Tez Hazirlama, Onay, Dagitim ve Muhafaza Esaslan Kilavuzunda Belirtilen Yerlere TEZiN OZETi: Kamu diplomasisinin gunumuzde ilgl alani olarak yukselmesine kar in, kokenlerinin olu tugu ABD di inda taninmasi Soguk sava sonrasindan itibaren olmu tur. Soguk sava doneminde gogunlukia propaganda odakli i levlere sahip olan kamu diplomasisi bu donemin ardindan kendine ozgun kavramsal ve yapisal d6nu umunu gergekle tiremeyerek, 11 Eyiul saldirilan ardindan ABD tarafmdan meydana getirilen terore kar i sava politikasi iginde eski kaliplari ile hareket etmeye devam etmi tir. Kamu diplomasisi gunumuzde uluslararasi akademik camiada aniamlandinlmasi, i leyi j ve fonksiyonlannin tarti ildigi, genel geger kavramsal ve yapisal bir gergeveye sahip olmayan ancak hizia gagimiz diplomasi ve uluslararasi politikasinda yer edinen bir politik kurumdur. Bu agidan ele aldigimiz konunun d6nu um igindeki yapisi sadece bir boyutu ile aniamlandirilamayacak kadar derin ve karma iktir. Kamu diplomasisi gagimizda Amerikan politik perspektifinin di inda yeni g6ru?ler ve sorgulamalaria donufum gegirmekte ve Amerikan politikasinda kazandigi kavramsal gergevenin otesine gegmektedir.

4 Ulkemizde dahil olmak uzere ge itli uikelerde kamu diplomasisi, kendine ozgu aniam ve yapisal gergevede ele alinarak hizia uluslararasi politikanin bir araci haline gelmektedir. Kamu diplomasisine yonelik bu hizli ilgi ve d6nu umlere ragmen bilimsel literaturumuzde kamu diplomasisinin kavramsal gergevesi ve i levlerini ortaya koyan bir gali^manin varolmamasi konu lie ilgilenenlen yetersiz bilgi ve yorumlaria tahlile suruklemektedir. Varolan bu agigi gidermeye yardimci olmak ve d6nu um Igindeki kamu diplomasisinin son donem ABD politikasi Iginde ya adigi krizlerin ve agmazlarin daha iyi anla ilabilmesi adina kamu diplomasisi iginden geldigi politik ileti im kulturunde ele alinarak degerlendirilmeye gahfilmi^tir. ANAHTAR KELiMELER: Kamu diplomasisi, kamuoyu, propaganda, ileti im, Amerikan karfitligi, terore kar i sava. SAYFA SAYISI: 196 GiZLiLiK DERECESi: Tasnif Di?i

5 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BiLlMLERi ENSTiTUSU GUVENLiK BiLiMLERi ANA BiUM DALI AMERiKAN KAMU OiPLOMASisiNiN 11 EYLUL SONRASI YONETiM ANLAYI I VE SERGiLENEN FAALiYETLER ODAGINDA incelenmesi; KAMU DiPLOMASiSiNDEKi DEGi imleri ANLAMAK YUKSEK LiSANS TEZi Hazirlayan Selguk TEMEL Tez Dani mani Prof.Dr. Abdulkadir QEViK ANKARA-2010

6 KARA HARP OKULU SAVUNMA BiLiMLERi ENSTiTUSU MUDURLUGUNE Selguk TEMEL'in, "Amerikan Kamu Diplomasisinin 11 Eyliil Sonrasi Yonetim Anlayi i ve Sergilenen Faaliyetler Odagmda incelenmesi: Kamu Diplomasisindeki Degi^imleri Aniamak" konulu tez gali^masi, jiirimiz tarafmdan GUVENLiK BiLiMLERi Ana Bilim Dahnda YUKSEK LiSANS tezi olarak kabul edilmi tir. Balkan Prof.Dr. Abdulkadir QEVll (Darn man) Uye Dog.Dr. Emel Gulden OKTAY Uye Ypd^og.Dr. ONAY Yukandaki imzalann, adi gegen ogretim uyelerine ait oldugunu onaylarim. <?e/qw2010 Cengiz TAVUf^UpGLU Yrd.Dog.Dr.Mlyj Svn.BiI.Enst.Md.

7 TE EKKUR Bu 9ali manin hazirlanmasinda degerii zamanlarini harcayarak onemli katkilarda bulunan tez dani manim Prof. Dr. Abdulkadir Qevik'e te ekkurlerimi sunuyorum. Bununia birlikte gali?manin hazirlanmasindaki katkilarindan dolayi degerii mudavim meslekta larima ve rehberlikleri lie yardimci olan Savunma Bilimlerl Enstitusu personeline te ekkurlerimi sunarim.

8 T.C. KARA HARPOKULU SAVUNMA BiLiMLERi ENSTiTUSU GUVENLiK BiLiMLERi ANA BiLiM DALI AMERiKAN KAMU DiPLOMASisiNIN 11 EYLUL SONRASI YONETiM ANLAYI I VE SERGILENEN FAALiYETLER ODAGINDA incelenmesh KAMU DiPLOMASiSiNDEKi DEGi imleri ANLAMAK YUKSEK LiSANSTEZi Selguk TEMEL OZET Qali mamizda 11 Eyiu! sonrasi Amerikan di politikasi gergevesinde uluslararasi ili kiler literaturqnde onem kazanan kamu diplomasisi incelenerek degerlendirilmeye gali ilmi tir. IQeO'li yillarda tanimlanarak ortaya gikan kamu diplomasisi, gali mada kokeni itibariyle dayandigi Amerikan politik ileti im literaturu gergevesinde ele alinarak klasik kavramsal gergevesi ile ABD bunyesindeki yapisal durumu ve i leyi i 11 Eyiul sonrasi yapilan faaliyetler etrafinda degerlendirilmeye gali ilmi tir. Kamu diplomasisi gagimizda Amerikan politik perspektifinin di^inda yeni goru ler ve sorgulamalaria d6nu?um gegirmekte ve Amerikan politikasinda kazandigi kavramsal gergevenin otesine gegmektedir. Ulkemizde dahil olmak uzere ge itli uikelerde kamu diplomasisi, kendine ozgu aniam ve yapisal gergevede ele alinarak hizia uluslar arasi politikanin bir araci haline gelmektedir. Kamu diplomasisine yonelik bu hizli ilgi ve donu umlere ragmen bilimsel literaturumuzde kamu diplomasisinin kavramsal gergevesi ve i levlerini ortaya koyan bir gali^manin varolmamasi

9 konu ile ilgilenenleri yetersiz bilgi ve yorumlaria tahlile suruklemektedir. Varolan bu agigi gidermeye yardimci olmak ve d6nu um igindeki kamu diplomasisinin son donem ABD politikasi iginde ya adigi krizlerin ve agmazlann daha iyi anla ilabilmesi adina kamu diplomasisi iginden geldigi politik ileti lm kulturunde ele alinarak betimleyici bir ekilde degerlendirilmeye gali^ilmi^tir. Yirminci yuzyilin ortalannda geli erek ortaya gikan kamu diplomasisi; ABD'de Birlnci Dunya Sava indan itibaren olu maya ba layan kitle ileti imi ve propaganda anlayi inin kavramsal etkileri, Soguk Sava surecinden 11 Eyiule yabanci toplumlaria iletl im politikasi ve 11 Eyiul saldirilan sonrasi ABD yonetiminin terore kar i sava politikasi gergevesinde kamu diplomasisine yonelik olu turulan faaliyet ve soylemler degerlendirilerek, Amerikan politik ileti im kulturunde edindigi kavramsal gergeve ve politik rol agiklanmaya gali ilmi tir. ANAHTAR KELIMELER: Kamu diplomasisi. kamuoyu, propaganda, iletifim, Amerikan kar^itligi, terore kar i sava. TEZ YONETiCiSi: Prof.Dr. Abdulkadir Qevik SAYFA SAYISI: 196

10 T.C. TURKISH MILITARY ACADEMY DEFENSE SCIENCE INSTITUTE DEPARTMENT OF SECURITY MANAGEMENT STUDYING AMERICAN PUBLIC DIPLOMACY IN FOCUS OF U.S. ADMINISTRATION CONSIDERATION AND CONDUCTED ACTIVITIES AFTER SEPTEMBER 11: UNDERSTANDING CHANGES ABOUT PUBLIC DIPLOMACY MASTER THESIS Selguk TEMEL ABSRACT Public diplomacy, which gained importance in international relations literature in the framework of U.S. foreign policy after September 11, is tried to be evaluated in this study. Developing on the basis of American political communication, public diplomacy concept appeared in IQeO's. In this study public diplomacy is examined through its original conceptual framework, structural situation and functions are also analyzed around conducted activities for public diplomacy after September 11. Public diplomacy is transformed by new ideas and questionings outside American political perspective and moving beyond the original political context. Public diplomacy is conceptualized in specific contextual and structural understanding across various countries including our country. It is gradually becoming an instrument of international policy. Despite these rapid changes in public diplomacy there isn't any scientific material in our literature. This situation drags the persons concerned into analyze public diplomacy with insufficient scientific information. In order to close this IV

11 knowledge gap and understand the public diplomacy's dilemmas inside U.S. policy after September 11, we studied public diplomacy in its original political communication literature and evaluated the political functions in a descriptive research methodology. Public diplomacy which appeared In the midst of 20th century is examined under these core sections; the effects of mass communication and propaganda after the First World War, communication policy on foreign societies from Cold War to September 11 and U.S. government public diplomacy activities and remarks around global war on terror policy carried out after September 11 attacks. KEYWORDS; Public diplomacy, public opinion, propaganda, communication, antl-americanism, war on terror. ADVISOR: Prof.Dr. Abdulkadir Qevik NUMBER OF PAGES: 196

12 igindekiler TE EKKUR OZET ABSTRACT igindekiler TABLOLAR LiSTESl EKiLLER LiSTESi KiSALTMALAR USTESi i ii iv vi x xi xii GiRi 1 BiRiNCi BOLUM AMERiKAN KAMU DiPLOMASiSiNiN KAVRAMSAL gergevesini anlamak 1. KiTLE lleti iminin DERiNLlKLERiNDEN KAMU DIPLOMASiSiNE BAKI 5 a. Kitle ileti iminin Zemini 6 b. Halkia ili kiler: Kitle lleti?iminin Kalici Sorunu 13 c. Ytizyilin ilk Yarisinda Propaganda ve Amerika 20 g. ikinci Dunya Sava i Sonrasi Olu an Kamu Diplomas! Anlayi i 23 d. Kamu Diplomasisinin Olu umu 28 e. Kamu Diplomasisi ve Propaganda Kar^ila^tirmasi 35 f. Kamu Diplomasi Faaliyetlerinin Kapsami DiPLOMASi VE KAMU DlPLOMASlSi KAMU DlPLOMASiSlNE FARKLI YAKLA IMLAR 46 a. Yeni kamu diplomasisi 50 b. Markala tirma yakla^imi Yumu ak Gug Kurami 56 VI

13 IKiNCi BOLUM SOGUK SAVA SURECiNDEN 11 EYLULE YABANCI TOPLUMLARLA ileti im POLiTiKASININ incelenmesi 1. ABD KAMU DiPLOMASiSiNiN TARiHSEL SUREQ iqinde GELi imi ABD ENFORMASYON KURUMU (USIA) ULUSLARARASI TOPLUMU BILGiLENDfRME KURULUNUN OLU TURULMASI VE 68 NUMARALI BA$KANLIK DiREKTiFI EYLUL SONRASI GEU EN KITLE ileti im PARADlGMALARI 74 a. Stratejik ileti im 74 b. Algi Yonetimi 82 UgUNCU BOLUM 11 EYLUL SONRASI ABD YONETiMINiN KAMU OiPLOMASiSiNE BAKI I EYLUL SONRASI YUKSELEN AMERiKAN KAR ITLIGI KAMU DiPLOMASiSiNiN UYANI I EYLUL SONRASI KAMU DiPLOMASlSi: ideolojik SAVA A DONO 94 DORDUNCU BOLUM 11 EYLUL SONRASI AMERIKAN KAMU OiPLOMASi YONETiMiNiN VE KAMU OiPLOMASi FAALiYETLERiNiN incelenmesi 1. AMERiKAN KAMU DiPLOMASiSiNiN KURUMSAL YAPISI EYLUL SONRASI KAMU DiPLOMASi ANLAYI I VE FAALiYETLERiNiN DEGERLENDlRILMESi 104 a. Charlotte Beers Ddnemi 105 (1) Payla tlan Degerler Kampanyasi 108 (2) 11 EyluI'Lin ardindan: Sifir Noktasindan Goruntuler 109 b. Margaret Tutwiler Donemi 110 VII

14 c. Karen Hughes Donemi James Glassman Donemi 115 d. Devam Eden Diger Faaliyetler EYLOL SONRASI KAMU DlPLOMASiSiNIN iqerik ANALiZI ULUSLARARASI YAYINCILIK EKSENiNDE YAPILAN KAMU DiPLOMASi FAALiYETLERi 126 a. Al Hurra Televizyon Kanali 128 b. Radyo Sawa 130 c. Uluslararasi Yayincilik Faaliyetlerinin Degerlendirilmesi 131 BE inci BOLUM 11 EYLUL SONRASI KAMUOYUNU YONLENDIRME QABALARI VE ABD POLiTiKASININ POUTiK ileti im SURECiNE ETKiLERi 1. ABD HOKUMETiNiN \Q KAMUOYUNA ETKiSi MEDYANIN KAMUOYUNA ETKiSl 140 a. Amerikan Medyasinin 11 Eyiul Medyasina Donu umu 140 b. Orduya Entegre Habercilik 143 c. Di Kamuoyuna Yonelik Faaliyetler AMERIKAN TOPLUMU ile Dl DUNYA ARASINDAKi ALGI BO LUGU EYLUL SONRASI ABD POLiTiKASININ ETKiLERi 154 a. Yeni Dunyada Eski Bir Politika 154 b. Irak Politikasinin Olumsuz Etkileri 158 viii

15 ALTINCI BOLUM DEGERLENDiRME VE SONUQ 1- ABD KAMU DiPLOMASiSiNiN YAPISAL SORUNLARI KiTLE ANLAYI I VE KULTOREL SORUNLAR SONUg 173 KAYNAKQA 182 EKLER 196 IX

16 TABLOLAR LiSTESi Savfa Tablo-1: Kamu diplomasisinde ya anan d6nu umun kiyaslanmasi 47 Tablo-2: Klasik ve Yeni Kamu Diplomasisinin Kar^ila^tirmasi 53 Tablo Yillan Arasi Amerikan Kar itligindaki Degi im 88 Tablo-4: ABD Kamu Diplomasisi ButgeTrendi ( ) 103 Tablo-5: ABD Kamu Diplomasi Muste arlarinin Gorev Aldigi D6nemler Tablo-6: Amerikan Yonetiminde Korku Retorigi 137

17 EKiLLER LiSTESi Savfa ekil-1: Taylor'un Algi Yonetimi emasi 83 ekil-2: 2006 Yili Kamu Diplomasi Butge Harcamalan 102 ekil-3: Sava ve Terorizm Kategorisi 121 ekil-4: Politika Kategorisi 123 ekil-5: Degerler Kategorisi 124 ekil-6: ileti im Kategorisi 124 ekil-7: ili?ki Kurma ve Savunma Kategorisi 125 ekil-8: Yayincilik Yuksek Kurulu Yapisi 126 ekil-9: Yayincilik Yuksek Kurulu Butge Grafigi 128 ekil-10: Amerikan ve ingiliz Liderlerin Sozlerine Kar i Qe itli Ulkelerde Toplumsal Tutum 151 ekim1: ABD'nin Terorle Sava^inin GCtvenilirligi 152 ekil-12: Yabanci Toplumlarin ABD'nin Niyeti Hakkinda Farkli Du?unceleri 152 ekil-13: Amerikan Ortadogu Politikasinda Arap-israil Sorununa Yakla imi 153 XI

18 KISALTMALAR LISTESI AGITPROP : Agitation and Propaganda Department (Ki kirtma ve Propaganda Bakanligi) BBG GAO IPI MBN NSC NSDD OWi OSS POD PlPA PR USIA USICA VOA YKD : Broadcasting Board of Governors (Yayincilik Yuksek Kuruiu) : Government Accountability Office (ABD Sayi tayi) : International Public Information (Uluslararasi Toplumu Bilgilendirme) : Middle East Broadcasting Network (Ortadogu Yayin Agi) ; National Security Council (Ulusal Guvenlik Konseyi) : National Security Decision Directive (Ulusal Guvenlik Direktifi) : Office of War Information (Sava Bilgilendirme Dairesi) ; Office of Strategic Services (Stratejik Hizmetler Dairesi) : Presidential Decision Directive (Ba kanlik Direktifi) : Program On International Policy Attitudes ( Uluslar Arasi Politik Tutumlar Analiz irketi) ; Public Relations (Halkia ili kiler) : United States Information Agency (ABD Enformasyon Kurumu) : United States International Communications Agency (ABD Uluslararasi ileti im Kurumu) : Voice of America (Amerika'nin Sesi Radyosu) : Yeni Kamu Diplomasisi XII

19 GiRi 21, inci yuzyilin ba langicmda 11 Eyiul saldirilan sonrasi ABD'nin Terore Kar i Kuresel Sava? politikasi gergevesinde attigi adimlar, Amerikan kar itliginin artmasina ve Amerikan imajinda du^u^e neden olmu tur yilindan itibaren di kamuoyundaki Amerikan imaji hakkinda yapilan duzenii kamuoyu gali^malannda, ABD hakkinda kuresel toplumun du uncelerinin olumsuz bir seyir izlemeye ba Iadigi belirtilerek bu alginin duzeltilmesi ve devlet itibannin artirilmasi adina onlemlerin alinmasinin gerekliligi vurgulanmi tir. Kamuoyu ara tirmalarinin di inda du unce kurulu lan tarafmdan da sorunun buyuklugu fark edilerek, Amerikan kar itligi sorununun ulkenin ulusal gikarlanni zedeleyici boyuta ula tigina ili kin goru leri igeren raporlaria Amerikan hukumetinin sorunun onune gegmesi te vik edilmi tir. ABD'de soruna gozum arayi lari gergevesinde beliren tarti ma ortammda bu durumun olu masindaki temel nedenlerden biri olarak, Soguk sava in ardindan faaliyetlerinde ve kaynaklarinda kisitlamaya gidilen Amerikan kamu diplomasisinin zaaf iginde olmasi gosterilmi^tir. Genel kabul goren bu anlayi Amerikan hiikumetini kamu dipiomasisini yeniden canlandirmaya yonelik politikalar geli tirmesine neden olmu tur. Yururliikte olan bir kamu diplomasisi yapisina sahip olan ABD, donemin terore kar i sava politikasini destekleyecek mahiyette yeni bir kamu diplomasi politikasi geli tirerek ( bir tarafta Amerikan kar itliginin onune gegmeye gali ilirken diger tarafta terore kar i sava politikasi soylem ve eyiemlerle desteklenmeye gali ilmi tir. Yukanda serdedilen amag dogrultusunda Balkan Bush yonetimi tarafmdan yonlendirilen Amerikan kamu diplomasisine yonelik faaliyetler beklenen etkiyi olu turamayarak di kamuoyunun Amerikan imajma yonelik tutumunun degi^mesini saglayamami tir. Meydana gelen bu agmaz igerde ve di anda akademik camiada kamu diplomasisinin zamanin ruhuna uygun

20 olarak nasil tanimlanmasi, neleri ihtiva etmesi, hangi fonksiyonlan icra etmesi ve Amerikan kamu diplomasi politikasinda ba arisizliga goturen sebeplerin neler olduguna dair tarti ma zeminini olu turmu tur. Bu tarti ma zemini igerisinde kamu diplomasisi ABD politikasi ve propaganda odakh klasik yapita larinin d[ inda, gagin dinamiklerinl ta iyan yeni goru ler etrafinda ekillenerek eski kurgu ve anlayi tan uzakla maktadir. Bu yeni geli en hallyle pek gok uike tarafindan ilgi odagi haline gelen kamu diplomasisi mekanizmasinin uluslararasi politikanin belirlenmesinde etkili bir arag haline gelecegi degerlendirilmektedir. Kamu diplomasisi her ne kadar 1960'li yillarda olu arak guniimuze kadar ula tiysa da genel kabul goren bir tanimlamaya ve kuramsal bir gergeveye sahip olamami tir. Bunun yam sira kamu diplomasisine dair Amerikan literaturqnde de gok az gali ma bulunmaktadir. Ulkemiz bilimsel literaturunde de kamu diplomasisinin tarihi sureci igerisinde olu an klasik kavramsal gergevesi ve politik l levlerini ortaya koyan bir gali manin varolmamasi konu ile ilgilenenleri yetersiz bilgi ve yorumlaria tahlile suruklemektedir. Uluslararasi politikada one gikmaya ba ladigi bu yeni donemde ulkemiz bilimsel literaturunde varolan bo lugu gidermeye yardimci olmak amaciyla gali mamizda kamu diplomasisi, kavramsal yapisini etkileyen kitle ileti im dinamikleri ve Soguk sava politikasi igerisinde ya anan tarihsel suregteki rolu degerlendirilerek, ardindan 11 Eyiul sonrasi Amerikan yonetiminin kamu diplomasi anlayi ina dair analizlerle kavramsal gergevesi olu turulmaya gali ilmi tir. Kuramsal bir gergevenin yoklugu ve kavramsal yapisinin propaganda ile ikircikli bir yapi olu turmasi nedeni ile gali mamiz kamu diplomasisinin gergevesinin olufturulabilmesi amaciyla tumdengelimci bir metodolojiyi takip ederek bolumler igerisinde betimleyici analizlerle agiklanmaya gali ilmi tir.

21 Birinci bolumde kitle ileti imine dair du unce ve dinamiklerin yuzyilin ba inda Amerikan ileti im anlayi ina etkilerine yer verilerek propaganda odakli kitle ileti im anlayi inin kamu diplomasisinin olu?umuna etkileri, degi en diplomasi anlayi i ve gunumuzde kamu diplomasisine dair olu an yeni yakla imlar kavramin d6nu um gegiren halini yansitmak igin bir arada sunulmu tur. ikinci bolumde tarihsel sure? igerisinde Amerikan politikasinda yabanci toplumlaria ileti ime baki degerlendirilerek 11 Eyiul sonrasi geli en lieti im paradigmalari agiklanmaya 9ali?ilmi tir. Uguncu bolumde 11 Eyiul sonrasi Amerikan kar itliginin yukseli i ile bu soruna kar i gare olarak gorulen kamu diplomasisinin donemin ideolojik sava inin bir pargasi haline getirilmesi agiklanmaya gali ilmi tir. Dorduncu bolumde Amerikan kamu diplomasisinin kurumsal yapisi agiklanarak, 11 Eyiul saldinlari sonrasi kamu diplomasisine yonelik olu turulan faaliyetler Ba kan Bush doneminin kamu diplomasi yonetiminin anlayi i analiz edilerek degerlendirilmeye ga!i ilmi tir. Daha sonra ABD kamu dipiomasisini yoneten muste arlarin yillari arasindaki resmi konufmalarindan eri ebildigimiz kismi igerik analizine tabi tutularak donemin kamu diplomasi soylemlerinin donemin politikasi ile ili kisi incelenmi tir. Son olarak Amerikan kamu diplomasisinin ikinci boyutta ele alman uluslar arasi yayincilik eksenindeki faaliyetleri degerlendirilmi tir. Be inci bolumde donemin terore kar i sava politikasi gergevesinde olu turulan ve Amerikan politikasinin gerekleri dogrultusunda yonlendirilen ileti im atmosferinin daha net gorulerek, ABD yoneticilerine hakim olan propaganda odakli kitle ileti im anlayi i ortaya konmaya gali ilmi tir. Meydana getirilen psikolojik etkiler ve sonucunda Amerikan toplumu lie di aridaki dunya arasindaki algisal farklila maya yer verilmi?tir. Son olarak son donem Amerikan politikasinin dunyaya baki indaki zafiyetler degerlendirilmi tir.

22 Amerikan kamu diplomasisinin yapisal sorunlarma ve kitle ileti imine dayali baki a dayanan toplumsal sorunlara geni^ge yer verilerek ardindan genel degerlendirmelerimize yer verdigimiz son bolumde klasik kamu diplomasi anlayi inin derin yapisal ve kavramsal sorunlari gali^mamizin sonucu olarak sunulmu tur.

23 BiRiNCi BOLUM AMERiKAN KAMU DiPLOMASlSiNiN KAVRAMSAL QERQEVESiNi ANLAMAK 1. KiTLE ilet! iminin DERiNLiKLERiNDEN KAMU DiPLOMASiSiNE BAKI Kamu diplomasisi kavrami genel kabul goren bir taniminin olmamasi ve aniamlandirilmasindaki farkliliklaria birlikte iginden geldigi politik ileti^im kultijru kapsamli bir?ekilde incelenmeden anla^ilmasi zor bir kavramdir. Bunun di^inda gunumuzde Amerika'nin di inda ge^itli uikelerde akademisyenlerce kendi aniam gevrelerinde tanimlamalarla yogun bir d6nu?um gegirmektedir. Her ne kadar genel kabul goren bir tanim olu?turulamamasina ragmen alan uzerindeki gali malar ve devletlerin kurumsal bunyesinde yapilanma faaliyetleri hizia artmaktadir. Yirminci yuzyilin ilk yarisinda ortaya gikan kitle ileti imi gali^malan iki hat uzerinde ilerlemi^tir. Birincisi toplumun psikolojik dinamikleri uzerine yonelerek tavir ve davrani larin olu^umu ve degi imi uzerine propaganda ve halkia ili kiler gali malarini meydana getirirken, diger tarafta ekonomi alaninda sati^ ve ticarette belirii tekniklerin kullanilmasi adma reklamcilik ve pazarlama alanlannm olu?umunu saglami?tir. Propaganda ve halkia ili$kilere yonelik gali?malar siyaset bilimi, sosyoloji ve ileti im bilimini etkilerken reklamcilik ve pazarlama alanlarindaki gali^malar da ekonomi bilimi uzerinde etkili olmu tur (Manheim, 1994: 5). Kamu diplomasisinin yirminci yuzyilin ba^inda propaganda ve halkia ili?kiler odakh geli en kitle ileti im disiplininin etkisi altinda, Soguk Sava doneminin politik ko ullan etrafinda olu arak geli^tigi anla ilmaktadir. Yabanci toplumlara yonelik kulturel ve ileti im faaliyetlerinin kavramsal bir gati etrafinda butunle tirilmesinde Soguk Sava doneminin ideolojik mucadelesinin etkili oldugu gorulmektedir.

24 Soguk Sava doneminde yillarda propaganda igin ortmece (Euphemism) bir tanim olarak Amerikan politik sisteminde ortaya gikan kamu diplomasisi hakkinda literaturde gok az gali ma olmasi konuyla ilgilenenleri dar kapsamli medya haberleri, yorum ve analizlerle kar i kar iya birakmi tir (Melissen, 2007). Kamu diplomasisine yonelik gali malar, gunumuzde kuresel ileti im atmosferinde meydana gelen degi iklikler ve bu alanda etkili olmaya ba layan birey, grup ve toplumlarin yarattigi etkilerin agik bir ekilde anla ilmasi ile bir ihtiyag olarak ortaya gikmi tir. Kamu diplomasisinin ba^langigta ortaya gikmasina neden olan temel amacin yabanci toplumlarin du uncelerini Amerikan politikasi dogrultusunda etkilemek oldugu yapilan ilk tanimlardan anla ilmaktadir. ABD'de yabanci toplumiara yonelik kitle ileti im disiplininin olufumunda, yirminci yuzyilin ba indan itibaren geli meye ba layan kamuoyunun du uncelerini etkilemeye yonelik propaganda ve halkia ili kiler alanlarinda yapilan gali malarin etkili oldugu degerlendirilmektedir. Son donem Amerikan politikasi igerisindeki yapisini, l leyl ini ve aniamlandirilmasini diger bolomlerde ele alacagimiz kamu diplomasisinin, yuzyilin ba larinda Amerikan iletl im biliminde ortaya gikan halkia ili kilere benzer ekilde garpik bir yapisinin oldugu degerlendirilmektedir. Ancak gunumuzde bu garpik yapinin Amerikan politik ileti im yapisina ozgu durumu devam ederken, diger ulkelerde yeni kamu diplomasi anlayi larinin geli erek, Amerikan kamu diplomasisinin kokenlerindeki arizi dinamikleri reddeden yeni kuramlarin olu maya ba ladigi gorulmektedir. a. Kitle ileti^iminin Zemini Yabanci toplumlaria ileti imde tek yonlu propaganda enstrumanlarinin hakim oldugu Amerikan kamu diplomasi anlayi i yuzyilin ba inda ortaya gikarak geli en kitle ileti imi zemlninde ye ermi tir. Dolayisiyla bu zemin iginde hakim olan etkenlerin bilinmesinin Amerikan kamu diplomasisinin agmazlarini aniamamiza yardimci olacagi du unolmektedir. 6

25 Kitle ileti imi disiplininin kamuoyunu etkileme gergevesinde geli tigi gorulmektedir. 1 Bu nedenle Amerikan kamu diplomasi kurgusunun anla ilabilmesi igin yuzyilin ba?inda ortaya gikarak ileti im dinamlgini etkileyen "Kamuoyu" {Public Opinion) anlayi inin ve kamuoyunun etkilenmesine yonelik kitle psikolojisi gali malannin etkilerinin de goz onunde bulundurulmasi gerekir. Kamu anlayi inin belirerek devletle toplum arasinda yerini bulmaya ba ladigi 17'nci ve IS'inci yuzyili takiben 18'inci yuzyilin ikinci yarisinda vucut bulan kamuoyu, Fransizca "Opinion Publique"dien turemi tir (Habermas, 2009: 91). 1 G'uncu yuzyilin ortalarinda liberalizmin temel sorunlanndan biri haline gelen kamuoyu basinin ve kitlesel ileti im vasitalarinin geli imi lie birlikte farkli bir kavramsal gergevede degerlendirilmeye ba lanmi tir. l/'nci ve 18'inci yuzyilda devlet-toplum arasindaki ili kinln ve yonetim yapisinin liberal gizgide donu umu, kamu anlayi inin tezahuru, kamusal alan ve topluluklarin olu umu ve devlet yonetiminde aleniyet (Publicity) anlayi inin olu umu gergevesinde kamuoyunu degerlendiren Habermas (2009: ), klasik kamuoyu kavramiyla onun 19, uncu yuzyilin sonlarinda olu maya ba?layan sosyopslkoiojik ikamesi arasinda ya anan degi imleri u ekilde agiklayarak ele tirmektedir: "Public opinion grup sureglerinin sosyopslkoiojik tahlilinin ba ligi haline geldi... Kamuoyunun oznesi olarak "Public" ilk once kitleyle sonra da iki veya daha fazia birey arasindaki ileti lm ve etkile im surecinin sosyopslkoiojik temeli olarak "grup"la 6zde le?tirilmi?tir. "Opinion" ise ilk once tarti mali bir konuya lli kin bir ifade ile sonra bir tavrin ifadesi ile, daha sonra ise "bizzat tavrin kendisiyle" ozde^le^tlhlmi^tir." "Kamuoyu'' Turk Dil Kurumu tarafindan "Bir konuyla ilgili halkin genel do^dncesi, halkoyu, amme efkari, efksriumumiye" anlamiyla ve Ingilizce kdkenli "Public Opinion" tabirine kar ilik gelecek ekilde "Toplumsal ya amin clay ve olgulan konusunda toplumsal kumelerin ya da toplumun ortakla a yargisini yansitan do Unce ve kavramlarm toplami" olarak kar ilik bulmaktadir {TDK [web], 2010). Kapani (1997) ise "belli bir zamanda, belli bir tartifmail sorun karfisinda, bu sorunla ilgilenen kifiler grubuna veya gruplarina hskim olan kanaat" eklinde kamuoyunu anlamlandirmaktadir. Ayrica. kamuoyu konusunda 9ali malar yapanlarin kabul ettiklerl bir gergek ise, bu kavramin tek ve acik bir tanimmin olanakli olmadigidir (Mutlu, 1993:117).

26 "Boyle bir kamuoyu kavrami, sosyal devletin demokratik kamusallik hukmune temel olu turan siyasal i levli kamusalligin maksadini tamamen gormezden geliyor, oyle ki bu kavramla ampirik olarak bu kamusalligin yoklugu bile kanitlanamaz. Qunku bu kavram kamuoyunu hukumet ve idare uygulamalarinin surtunme kuvvetinden dogan muhtemel bir diren9 olarak niteler; bu kuvvet, kamuoyu yoklamalarindan gikan sonu? ve tavsiyelere gore te his edilip uygun araglarla yonlendirilebilir." Ayrica Habermas (2009: 393) kamuoyunun sosyal psikoloji ara tirmalarinin bir nesnesi olarak ele alinarak kitle oyuna d6nu turulmesi sonucu "kamusallik" karakterinden mahrum edildigini ve kitleler igindeki ileti im surecinin bir urunci olarak kamusal tarti ma ilkelerine bagli olmayan, siyasal egemenlikle llintisi bulunmayan bu yeni halini ele tirmektedir. IS'inci yuzyilin ikinci yarisinda ortaya gikan kamuoyu du uncesinin demokratik siyasal sistem igindeki rolunun basinin ve kitle ileti iminin geli lmiyle 20, nci yuzyilin ba inda degi im gegirerek geni toplumsal kitlenin yonetilmesi ve yonlendiriimesinin biraracina d6nu?mu tur. 20, nci yuzyilin ba indan itibaren Amerika'da geli en kitle lleti iminin, kitle psikolojisinin temelleri uzerinde olu arak geli tigi ve ileti?im biliminin Amerika'da temellerini atan Edward Bernays, Walter Lippmann ve Harold Lasswell gibi onciilerinin kitle psikolojisi, propaganda ve kamuoyu konularindaki du uncelerinin bu alan uzerinde etkili oldugu aniafilmaktadir 2. ABD'de kitle ileti imlne yonelik gali malarin kamuoyunun etkilenmesi ve yonlendirilmesine yonelik propaganda gali malariyla ortaya giktigi gorulmektedir. ABD Ba kani Woodrow Wilson 1917'de Birinci Dunya Sava ina girmek dogrultusunda kamuoyunun destegini artirmayi amaglayan Kamuyu Bilgilendirme Komitesini (Committee on Public Information) olu turmu tur. Creel Komitesi olarak da bilinen komitenin ba kanligini Bemays kamuoyu ile birlikte Halkia lli kilerln fonkslyonlanni 1923'de "Crystallizing Public Opinion" adii eserinde, propagandanin demokratik sistem igerisindeki yeri ve i?levlerine de 1928'de "Propaganda" adii eserinde yer vermi tir. Lasswell'in 1924, de "Kamuoyu" uzerine genglik yillarinda ilgilenerek bir makale yazdigini, tleiieyen yillarda 1927'de hazirladigi doktora tezinin de propaganda uzerine "Propaganda Technique in the World War" oldugunu ggrmekteyiz. Lippmann 1921'de "Public Opinion" adii eseri lie demokratik sistemin i leyi inde toplumun rolunu ele alarak kamuoyu fonksiyonunu deqerlendirmiftir. 8

27 George Creel ustlenirken, Walter Lippman ve Edward Bernays Balkan Wilson'un dani mani olarak komitede yer almi lardir (Snow, 2003). Bu komlte inanilmaz bir ba ari saglayarak birkag ay igerisinde toplum iginde ortaligi gozu d6nmu bir sava histerisi kaplami ve ABD sava a girmi tir (Chomsky, 2004). Bu giri im bari zamaninda da yurt iginde kitlelerin farkli guduler dogrultusunda yonlendirilebilecegi du5uncesini ortaya gikararak grup psikolojisi uzerine yapilan gali malann kitle ileti imine yansimasina yol agmi^tir. Sava zamaninda oldugu gibi bari zamaninda da demokratik sistem igerisinde kitle psikolojisini bilen gruplar tarafindan kamuoyunun yonlendirilebilecegi ve etkllenebilecegi fikrini olu turmu tur. Bernays'in IQI/'de Creel Komitesinde ba layarak sonraki yillarda ticari maksatlaria devam eden gali malari, kitle psikolojisi ve ileti imine dair propaganda gali malarinin onunu agmi tir. Tecrube ettigi gali malarda ula tigi sonuglari da u ekilde ifade etmi tir (Bernays, 1928:47): "Eger grup bilincl mekanizmasini ve guddlerini aniayabilirsek kitleleri onlar farkina varmaksizin Istegimize gore kontrol etmek ve yonetmek mumkun olabilir mi? Son zamanlardaki propaganda tecrubeleri bunun bir noktaya kadar ve belirii sinirlamalar gergevesinde mumkun olabllecegini kanitlami^tir." Kamuoyu du uncesinin etkilenmesi anlayi i, Amerikan politik ileti im kulturunde demokratik sistemin bir geregi olarak olu mu tur. Amerikan demokrasi kulturunde 192rde gazeteci Walter Lippmann'in "Public Opinion" adii eseri ile kamuoyu du uncesi onem kazanmi tir. Lippmann'in (1921) kamuoyunu olu turan algilarin onemini vurgulayan "Di^aridaki dunya ve kafamizdaki resimler" {The world outside and the pictures In our heads) sozleri ve kafamizda olu an algilara verdigi "Stereotip" tanimlamasi ileti im kulturunde onemli yer edinmi tir. Lippmann (1921) kamuoyu tanimini da bu gergevede geli tirerek 6yle tanimlamiftir: "insanoglunun, kendileri ve ba kalarinin ihtiyaglari, 9

KOSOVA'NIN BAGIMSIZLIK ILANININ KENDI KADERiNi TAYIN KAVRAMI QERQEVESiNDE DEGERLENDIRILMESI VE ABHAZYA SORUNUNA MUHTEMEL ETKILERI

KOSOVA'NIN BAGIMSIZLIK ILANININ KENDI KADERiNi TAYIN KAVRAMI QERQEVESiNDE DEGERLENDIRILMESI VE ABHAZYA SORUNUNA MUHTEMEL ETKILERI T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BiLiMLERi ENSTITUSO GUVENLiK BiLiMLERi ANA BiLiM DALI KOSOVA'NIN BAGIMSIZLIK ILANININ KENDI KADERiNi TAYIN KAVRAMI QERQEVESiNDE DEGERLENDIRILMESI VE ABHAZYA SORUNUNA MUHTEMEL

Detaylı

BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ. Mehmet Akif Özer

BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ. Mehmet Akif Özer BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ Mehmet Akif Özer Özet Algılama yönetimi daha çok fayda sağlayan ve belirsizliği daha az olan bilgileri sağlayabilmek için dış

Detaylı

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma/ nceleme/çeviri Dizisi Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma Kemal Özsemerci Ba denetçi 1. Daire Ekim 2003 Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar,

Detaylı

RAPOR: GÜÇ KAVRAMI VE KAMU DİPLOMASİSİ YAZAR: BEKİR AYDOĞAN

RAPOR: GÜÇ KAVRAMI VE KAMU DİPLOMASİSİ YAZAR: BEKİR AYDOĞAN RAPOR: GÜÇ KAVRAMI VE KAMU DİPLOMASİSİ YAZAR: BEKİR AYDOĞAN 1. BÖLÜM: GÜÇ KAVRAMI Kanaat üzerinde güç üçüncü güç biçimidir. Gemilerimiz var, adamlarımız var, paramız da var, diye şarkı söyleyen Jingolar

Detaylı

DŰNYA DA VE TŰRKİYE DE KAMU DİPLOMASİSİ. Emine Akçadağ GİRİŞ

DŰNYA DA VE TŰRKİYE DE KAMU DİPLOMASİSİ. Emine Akçadağ GİRİŞ DŰNYA DA VE TŰRKİYE DE KAMU DİPLOMASİSİ Emine Akçadağ GİRİŞ Günümüz uluslararası ilişkilerinde, ulusal çıkarların savunulması artık bildiri, diplomatik insiyatif ve diplomatik muhtıra gibi klasik diplomasi

Detaylı

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Ba denetçisi G R u makalede, öncelikle, yolsuzluk kavramındaki geli meler Bözetlenerek temel misyonu yolsuzluk

Detaylı

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 2 ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 3 Ç NDEK LER Ç NDEK LER 4 KISALTMALAR 6 G R 8 I. BÖLÜM

Detaylı

T.C. FATİH EDİRNE 2011

T.C. FATİH EDİRNE 2011 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ ULULARARASI İLİŞKİLKERR ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ULUSLARARASI TERÖRİZM İLE MÜCADELEDEDEE HUKUK İLKELERİNİNN ETKİSİ: İNGİLTERE ÖRNEĞİ FATİH

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ: ÜLKE GÜVENLİĞİ / ETKİNLİĞİ AÇISINDAN DOĞRU MODELİN BELİRLENMESİ

NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ: ÜLKE GÜVENLİĞİ / ETKİNLİĞİ AÇISINDAN DOĞRU MODELİN BELİRLENMESİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ: ÜLKE GÜVENLİĞİ / ETKİNLİĞİ AÇISINDAN DOĞRU MODELİN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

TERÖRİZMİN FİNANSMANI: PKK, ETA VE IRA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TERÖRİZMİN FİNANSMANI: PKK, ETA VE IRA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI TERÖRİZMİN FİNANSMANI: PKK, ETA VE IRA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Yzb. Bekir GÜCENMEZ

Detaylı

DOSYA. Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü

DOSYA. Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim Doç. Dr. Murat Okçu Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü GİRİŞ 1999 Marmara depremi hayatımızda çok ciddi acılar bıraktı. Ama bir

Detaylı

DEMOKRATİK VE YENİ BİR KAMUSAL ALAN OLARAK SOSYAL MEDYA SOCIAL MEDIA AS DEMOCRATIC AND A NEW PUBLIC AREA

DEMOKRATİK VE YENİ BİR KAMUSAL ALAN OLARAK SOSYAL MEDYA SOCIAL MEDIA AS DEMOCRATIC AND A NEW PUBLIC AREA ANEMON Muş Alparslan Üni versi tesi Sosyal Bi li mler Dergisi ISSN: 2147-7655 Cilt:1 Sayı:2 Aralık: 2013 DEMOKRATİK VE YENİ BİR KAMUSAL ALAN OLARAK SOSYAL MEDYA SOCIAL MEDIA AS DEMOCRATIC AND A NEW PUBLIC

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE FIRSAT-TEHDİT PARADOKSU Soner KARAGÜL *

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE FIRSAT-TEHDİT PARADOKSU Soner KARAGÜL * BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE FIRSAT-TEHDİT PARADOKSU Soner KARAGÜL * Özet Muhammet Fatih ÖZKAN Bir yandan konu ve aktör bakımından çeşitliliğin artması diğer yandan teknolojik gelişmelerdeki

Detaylı

18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE

18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE 18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE hsan ÇULHACI SUNU 1953 te Küba nın ba kenti Havana da gerçekle tirilen uluslararası kongre sonucunda olu turulan INTOSAI, daha sonra kurulan çok sayıdaki bölgesel te kilatları

Detaylı

T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI

T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI GĠRĠġĠMCĠ KADIN VE ERKEKLERĠN BAġARI ALGISINDAKĠ FARKLILIKLAR: KÜÇÜK ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERDE BURSA

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖNDER GÜMÜŞ DANIŞMAN: PROF.DR. Sibel

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ)

BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) Hazırlayan Kübra ŞAHİN Kamu Yönetimi

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

T.C. ENSTİTÜSÜ EĞİTİM TEZ

T.C. ENSTİTÜSÜ EĞİTİM TEZ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMAA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI ÇALIŞMA EKONOMİSİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ NDE HİZME TİÇİ EĞİTİM POLİTİKALARI:

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI GİRİŞİMCİLİK Seçkin YILDIZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON TÜRKİYE CUMHURİYETİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE AKREDİTASYON YÜKSEK LİSANS TEZİ Songül DEMİREL

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU **

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU ** 45 2003Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Y.11,No.12,S.45-65 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU ** ÖZET Bu çalışmada, küreselleşme kapsamında

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ Hazırlayan Habib AYDIN 104202011003 Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi

Detaylı

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi H. CANPOLAT İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi Hasan CANPOLAT* Özet Dünyada birçok ülkede kamu yönetimini etkileyen YKİ (Yeni Kamu İşletmeciliği) anlayışı 1980

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN EĞİTİM AMAÇLI FAALİYETLERİ ( ELAZIĞ İLİ SENDİKA ÖRNEĞİ ) İbrahim ÇANKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ EĞTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI ELAZIĞ

Detaylı

Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Medya Bağlamında Renkli Devrimler ve Arap Baharı Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Medya Bağlamında Renkli Devrimler ve Arap Baharı Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Medya Bağlamında Renkli Devrimler ve Arap Baharı Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi Suat Tayfun Topak T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı