T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BiLiMLERl ENSTITUSU GUVENLiK BiLlMLERi ANA BIlIM DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BiLiMLERl ENSTITUSU GUVENLiK BiLlMLERi ANA BIlIM DALI"

Transkript

1 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BiLiMLERl ENSTITUSU GUVENLiK BiLlMLERi ANA BIlIM DALI AMERiKAN KAMU DjPLOMASISININ 11 EYLUL SONRASI YONETIM ANLAYI I VE SERGILENEN FAALiYETLER ODAGINDA incelenmesi: KAMU DiPLOMASisiNDEKi DEGl^lMLERi ANLAMAK YUKSEK LiSANS TEZI Hazirlayan SelQuk TEMEL Tez Dani^mani Prof.Dr. Abdulkadir QEViK ANKARA-2010

2 V.vann Notu: Bu t.?/4e hel'ulilen gmj? vc yorurn'-^ '.azana Tiirk Kriwctleri'iini yi da digf!.vimu kurulu!annm i^r.rrwll'niu yiiasitn^aic yuthor s N [ t? -. Tli'i'Jif'i coivimt.*riui ^xprcsst.-. ii..wis thesis arc the drij»io not necessa»il>. fctluct tlio--; 1 ti'" I':!:,h Armed Forces or other government agcncic tmzai Signature)

3 TEZ TANITIM FORMU TEZiN TARiHi: TEZiN TiPi: Yuksek Lisans Tezi TEZiN BA LIGI: Amerikan Kamu Diplomasisinin 11 Eyiul Sonrasi Yonetim An!ayi i ve Sergilenen Faaliyetler Odaginda incelenmesi: Kamu Diplomasisindeki Degi imleri Aniamak TEZiN YAPILDIGI birim: Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitiisu Guvenlik Bilimleri Ana Bilim Dali SPONSOR KURULU : - DAGITIM LiSTESi: Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitusu Tez Hazirlama, Onay, Dagitim ve Muhafaza Esaslan Kilavuzunda Belirtilen Yerlere TEZiN OZETi: Kamu diplomasisinin gunumuzde ilgl alani olarak yukselmesine kar in, kokenlerinin olu tugu ABD di inda taninmasi Soguk sava sonrasindan itibaren olmu tur. Soguk sava doneminde gogunlukia propaganda odakli i levlere sahip olan kamu diplomasisi bu donemin ardindan kendine ozgun kavramsal ve yapisal d6nu umunu gergekle tiremeyerek, 11 Eyiul saldirilan ardindan ABD tarafmdan meydana getirilen terore kar i sava politikasi iginde eski kaliplari ile hareket etmeye devam etmi tir. Kamu diplomasisi gunumuzde uluslararasi akademik camiada aniamlandinlmasi, i leyi j ve fonksiyonlannin tarti ildigi, genel geger kavramsal ve yapisal bir gergeveye sahip olmayan ancak hizia gagimiz diplomasi ve uluslararasi politikasinda yer edinen bir politik kurumdur. Bu agidan ele aldigimiz konunun d6nu um igindeki yapisi sadece bir boyutu ile aniamlandirilamayacak kadar derin ve karma iktir. Kamu diplomasisi gagimizda Amerikan politik perspektifinin di inda yeni g6ru?ler ve sorgulamalaria donufum gegirmekte ve Amerikan politikasinda kazandigi kavramsal gergevenin otesine gegmektedir.

4 Ulkemizde dahil olmak uzere ge itli uikelerde kamu diplomasisi, kendine ozgu aniam ve yapisal gergevede ele alinarak hizia uluslararasi politikanin bir araci haline gelmektedir. Kamu diplomasisine yonelik bu hizli ilgi ve d6nu umlere ragmen bilimsel literaturumuzde kamu diplomasisinin kavramsal gergevesi ve i levlerini ortaya koyan bir gali^manin varolmamasi konu lie ilgilenenlen yetersiz bilgi ve yorumlaria tahlile suruklemektedir. Varolan bu agigi gidermeye yardimci olmak ve d6nu um Igindeki kamu diplomasisinin son donem ABD politikasi Iginde ya adigi krizlerin ve agmazlarin daha iyi anla ilabilmesi adina kamu diplomasisi iginden geldigi politik ileti im kulturunde ele alinarak degerlendirilmeye gahfilmi^tir. ANAHTAR KELiMELER: Kamu diplomasisi, kamuoyu, propaganda, ileti im, Amerikan karfitligi, terore kar i sava. SAYFA SAYISI: 196 GiZLiLiK DERECESi: Tasnif Di?i

5 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BiLlMLERi ENSTiTUSU GUVENLiK BiLiMLERi ANA BiUM DALI AMERiKAN KAMU OiPLOMASisiNiN 11 EYLUL SONRASI YONETiM ANLAYI I VE SERGiLENEN FAALiYETLER ODAGINDA incelenmesi; KAMU DiPLOMASiSiNDEKi DEGi imleri ANLAMAK YUKSEK LiSANS TEZi Hazirlayan Selguk TEMEL Tez Dani mani Prof.Dr. Abdulkadir QEViK ANKARA-2010

6 KARA HARP OKULU SAVUNMA BiLiMLERi ENSTiTUSU MUDURLUGUNE Selguk TEMEL'in, "Amerikan Kamu Diplomasisinin 11 Eyliil Sonrasi Yonetim Anlayi i ve Sergilenen Faaliyetler Odagmda incelenmesi: Kamu Diplomasisindeki Degi^imleri Aniamak" konulu tez gali^masi, jiirimiz tarafmdan GUVENLiK BiLiMLERi Ana Bilim Dahnda YUKSEK LiSANS tezi olarak kabul edilmi tir. Balkan Prof.Dr. Abdulkadir QEVll (Darn man) Uye Dog.Dr. Emel Gulden OKTAY Uye Ypd^og.Dr. ONAY Yukandaki imzalann, adi gegen ogretim uyelerine ait oldugunu onaylarim. <?e/qw2010 Cengiz TAVUf^UpGLU Yrd.Dog.Dr.Mlyj Svn.BiI.Enst.Md.

7 TE EKKUR Bu 9ali manin hazirlanmasinda degerii zamanlarini harcayarak onemli katkilarda bulunan tez dani manim Prof. Dr. Abdulkadir Qevik'e te ekkurlerimi sunuyorum. Bununia birlikte gali?manin hazirlanmasindaki katkilarindan dolayi degerii mudavim meslekta larima ve rehberlikleri lie yardimci olan Savunma Bilimlerl Enstitusu personeline te ekkurlerimi sunarim.

8 T.C. KARA HARPOKULU SAVUNMA BiLiMLERi ENSTiTUSU GUVENLiK BiLiMLERi ANA BiLiM DALI AMERiKAN KAMU DiPLOMASisiNIN 11 EYLUL SONRASI YONETiM ANLAYI I VE SERGILENEN FAALiYETLER ODAGINDA incelenmesh KAMU DiPLOMASiSiNDEKi DEGi imleri ANLAMAK YUKSEK LiSANSTEZi Selguk TEMEL OZET Qali mamizda 11 Eyiu! sonrasi Amerikan di politikasi gergevesinde uluslararasi ili kiler literaturqnde onem kazanan kamu diplomasisi incelenerek degerlendirilmeye gali ilmi tir. IQeO'li yillarda tanimlanarak ortaya gikan kamu diplomasisi, gali mada kokeni itibariyle dayandigi Amerikan politik ileti im literaturu gergevesinde ele alinarak klasik kavramsal gergevesi ile ABD bunyesindeki yapisal durumu ve i leyi i 11 Eyiul sonrasi yapilan faaliyetler etrafinda degerlendirilmeye gali ilmi tir. Kamu diplomasisi gagimizda Amerikan politik perspektifinin di^inda yeni goru ler ve sorgulamalaria d6nu?um gegirmekte ve Amerikan politikasinda kazandigi kavramsal gergevenin otesine gegmektedir. Ulkemizde dahil olmak uzere ge itli uikelerde kamu diplomasisi, kendine ozgu aniam ve yapisal gergevede ele alinarak hizia uluslar arasi politikanin bir araci haline gelmektedir. Kamu diplomasisine yonelik bu hizli ilgi ve donu umlere ragmen bilimsel literaturumuzde kamu diplomasisinin kavramsal gergevesi ve i levlerini ortaya koyan bir gali^manin varolmamasi

9 konu ile ilgilenenleri yetersiz bilgi ve yorumlaria tahlile suruklemektedir. Varolan bu agigi gidermeye yardimci olmak ve d6nu um igindeki kamu diplomasisinin son donem ABD politikasi iginde ya adigi krizlerin ve agmazlann daha iyi anla ilabilmesi adina kamu diplomasisi iginden geldigi politik ileti lm kulturunde ele alinarak betimleyici bir ekilde degerlendirilmeye gali^ilmi^tir. Yirminci yuzyilin ortalannda geli erek ortaya gikan kamu diplomasisi; ABD'de Birlnci Dunya Sava indan itibaren olu maya ba layan kitle ileti imi ve propaganda anlayi inin kavramsal etkileri, Soguk Sava surecinden 11 Eyiule yabanci toplumlaria iletl im politikasi ve 11 Eyiul saldirilan sonrasi ABD yonetiminin terore kar i sava politikasi gergevesinde kamu diplomasisine yonelik olu turulan faaliyet ve soylemler degerlendirilerek, Amerikan politik ileti im kulturunde edindigi kavramsal gergeve ve politik rol agiklanmaya gali ilmi tir. ANAHTAR KELIMELER: Kamu diplomasisi. kamuoyu, propaganda, iletifim, Amerikan kar^itligi, terore kar i sava. TEZ YONETiCiSi: Prof.Dr. Abdulkadir Qevik SAYFA SAYISI: 196

10 T.C. TURKISH MILITARY ACADEMY DEFENSE SCIENCE INSTITUTE DEPARTMENT OF SECURITY MANAGEMENT STUDYING AMERICAN PUBLIC DIPLOMACY IN FOCUS OF U.S. ADMINISTRATION CONSIDERATION AND CONDUCTED ACTIVITIES AFTER SEPTEMBER 11: UNDERSTANDING CHANGES ABOUT PUBLIC DIPLOMACY MASTER THESIS Selguk TEMEL ABSRACT Public diplomacy, which gained importance in international relations literature in the framework of U.S. foreign policy after September 11, is tried to be evaluated in this study. Developing on the basis of American political communication, public diplomacy concept appeared in IQeO's. In this study public diplomacy is examined through its original conceptual framework, structural situation and functions are also analyzed around conducted activities for public diplomacy after September 11. Public diplomacy is transformed by new ideas and questionings outside American political perspective and moving beyond the original political context. Public diplomacy is conceptualized in specific contextual and structural understanding across various countries including our country. It is gradually becoming an instrument of international policy. Despite these rapid changes in public diplomacy there isn't any scientific material in our literature. This situation drags the persons concerned into analyze public diplomacy with insufficient scientific information. In order to close this IV

11 knowledge gap and understand the public diplomacy's dilemmas inside U.S. policy after September 11, we studied public diplomacy in its original political communication literature and evaluated the political functions in a descriptive research methodology. Public diplomacy which appeared In the midst of 20th century is examined under these core sections; the effects of mass communication and propaganda after the First World War, communication policy on foreign societies from Cold War to September 11 and U.S. government public diplomacy activities and remarks around global war on terror policy carried out after September 11 attacks. KEYWORDS; Public diplomacy, public opinion, propaganda, communication, antl-americanism, war on terror. ADVISOR: Prof.Dr. Abdulkadir Qevik NUMBER OF PAGES: 196

12 igindekiler TE EKKUR OZET ABSTRACT igindekiler TABLOLAR LiSTESl EKiLLER LiSTESi KiSALTMALAR USTESi i ii iv vi x xi xii GiRi 1 BiRiNCi BOLUM AMERiKAN KAMU DiPLOMASiSiNiN KAVRAMSAL gergevesini anlamak 1. KiTLE lleti iminin DERiNLlKLERiNDEN KAMU DIPLOMASiSiNE BAKI 5 a. Kitle ileti iminin Zemini 6 b. Halkia ili kiler: Kitle lleti?iminin Kalici Sorunu 13 c. Ytizyilin ilk Yarisinda Propaganda ve Amerika 20 g. ikinci Dunya Sava i Sonrasi Olu an Kamu Diplomas! Anlayi i 23 d. Kamu Diplomasisinin Olu umu 28 e. Kamu Diplomasisi ve Propaganda Kar^ila^tirmasi 35 f. Kamu Diplomasi Faaliyetlerinin Kapsami DiPLOMASi VE KAMU DlPLOMASlSi KAMU DlPLOMASiSlNE FARKLI YAKLA IMLAR 46 a. Yeni kamu diplomasisi 50 b. Markala tirma yakla^imi Yumu ak Gug Kurami 56 VI

13 IKiNCi BOLUM SOGUK SAVA SURECiNDEN 11 EYLULE YABANCI TOPLUMLARLA ileti im POLiTiKASININ incelenmesi 1. ABD KAMU DiPLOMASiSiNiN TARiHSEL SUREQ iqinde GELi imi ABD ENFORMASYON KURUMU (USIA) ULUSLARARASI TOPLUMU BILGiLENDfRME KURULUNUN OLU TURULMASI VE 68 NUMARALI BA$KANLIK DiREKTiFI EYLUL SONRASI GEU EN KITLE ileti im PARADlGMALARI 74 a. Stratejik ileti im 74 b. Algi Yonetimi 82 UgUNCU BOLUM 11 EYLUL SONRASI ABD YONETiMINiN KAMU OiPLOMASiSiNE BAKI I EYLUL SONRASI YUKSELEN AMERiKAN KAR ITLIGI KAMU DiPLOMASiSiNiN UYANI I EYLUL SONRASI KAMU DiPLOMASlSi: ideolojik SAVA A DONO 94 DORDUNCU BOLUM 11 EYLUL SONRASI AMERIKAN KAMU OiPLOMASi YONETiMiNiN VE KAMU OiPLOMASi FAALiYETLERiNiN incelenmesi 1. AMERiKAN KAMU DiPLOMASiSiNiN KURUMSAL YAPISI EYLUL SONRASI KAMU DiPLOMASi ANLAYI I VE FAALiYETLERiNiN DEGERLENDlRILMESi 104 a. Charlotte Beers Ddnemi 105 (1) Payla tlan Degerler Kampanyasi 108 (2) 11 EyluI'Lin ardindan: Sifir Noktasindan Goruntuler 109 b. Margaret Tutwiler Donemi 110 VII

14 c. Karen Hughes Donemi James Glassman Donemi 115 d. Devam Eden Diger Faaliyetler EYLOL SONRASI KAMU DlPLOMASiSiNIN iqerik ANALiZI ULUSLARARASI YAYINCILIK EKSENiNDE YAPILAN KAMU DiPLOMASi FAALiYETLERi 126 a. Al Hurra Televizyon Kanali 128 b. Radyo Sawa 130 c. Uluslararasi Yayincilik Faaliyetlerinin Degerlendirilmesi 131 BE inci BOLUM 11 EYLUL SONRASI KAMUOYUNU YONLENDIRME QABALARI VE ABD POLiTiKASININ POUTiK ileti im SURECiNE ETKiLERi 1. ABD HOKUMETiNiN \Q KAMUOYUNA ETKiSi MEDYANIN KAMUOYUNA ETKiSl 140 a. Amerikan Medyasinin 11 Eyiul Medyasina Donu umu 140 b. Orduya Entegre Habercilik 143 c. Di Kamuoyuna Yonelik Faaliyetler AMERIKAN TOPLUMU ile Dl DUNYA ARASINDAKi ALGI BO LUGU EYLUL SONRASI ABD POLiTiKASININ ETKiLERi 154 a. Yeni Dunyada Eski Bir Politika 154 b. Irak Politikasinin Olumsuz Etkileri 158 viii

15 ALTINCI BOLUM DEGERLENDiRME VE SONUQ 1- ABD KAMU DiPLOMASiSiNiN YAPISAL SORUNLARI KiTLE ANLAYI I VE KULTOREL SORUNLAR SONUg 173 KAYNAKQA 182 EKLER 196 IX

16 TABLOLAR LiSTESi Savfa Tablo-1: Kamu diplomasisinde ya anan d6nu umun kiyaslanmasi 47 Tablo-2: Klasik ve Yeni Kamu Diplomasisinin Kar^ila^tirmasi 53 Tablo Yillan Arasi Amerikan Kar itligindaki Degi im 88 Tablo-4: ABD Kamu Diplomasisi ButgeTrendi ( ) 103 Tablo-5: ABD Kamu Diplomasi Muste arlarinin Gorev Aldigi D6nemler Tablo-6: Amerikan Yonetiminde Korku Retorigi 137

17 EKiLLER LiSTESi Savfa ekil-1: Taylor'un Algi Yonetimi emasi 83 ekil-2: 2006 Yili Kamu Diplomasi Butge Harcamalan 102 ekil-3: Sava ve Terorizm Kategorisi 121 ekil-4: Politika Kategorisi 123 ekil-5: Degerler Kategorisi 124 ekil-6: ileti im Kategorisi 124 ekil-7: ili?ki Kurma ve Savunma Kategorisi 125 ekil-8: Yayincilik Yuksek Kurulu Yapisi 126 ekil-9: Yayincilik Yuksek Kurulu Butge Grafigi 128 ekil-10: Amerikan ve ingiliz Liderlerin Sozlerine Kar i Qe itli Ulkelerde Toplumsal Tutum 151 ekim1: ABD'nin Terorle Sava^inin GCtvenilirligi 152 ekil-12: Yabanci Toplumlarin ABD'nin Niyeti Hakkinda Farkli Du?unceleri 152 ekil-13: Amerikan Ortadogu Politikasinda Arap-israil Sorununa Yakla imi 153 XI

18 KISALTMALAR LISTESI AGITPROP : Agitation and Propaganda Department (Ki kirtma ve Propaganda Bakanligi) BBG GAO IPI MBN NSC NSDD OWi OSS POD PlPA PR USIA USICA VOA YKD : Broadcasting Board of Governors (Yayincilik Yuksek Kuruiu) : Government Accountability Office (ABD Sayi tayi) : International Public Information (Uluslararasi Toplumu Bilgilendirme) : Middle East Broadcasting Network (Ortadogu Yayin Agi) ; National Security Council (Ulusal Guvenlik Konseyi) : National Security Decision Directive (Ulusal Guvenlik Direktifi) : Office of War Information (Sava Bilgilendirme Dairesi) ; Office of Strategic Services (Stratejik Hizmetler Dairesi) : Presidential Decision Directive (Ba kanlik Direktifi) : Program On International Policy Attitudes ( Uluslar Arasi Politik Tutumlar Analiz irketi) ; Public Relations (Halkia ili kiler) : United States Information Agency (ABD Enformasyon Kurumu) : United States International Communications Agency (ABD Uluslararasi ileti im Kurumu) : Voice of America (Amerika'nin Sesi Radyosu) : Yeni Kamu Diplomasisi XII

19 GiRi 21, inci yuzyilin ba langicmda 11 Eyiul saldirilan sonrasi ABD'nin Terore Kar i Kuresel Sava? politikasi gergevesinde attigi adimlar, Amerikan kar itliginin artmasina ve Amerikan imajinda du^u^e neden olmu tur yilindan itibaren di kamuoyundaki Amerikan imaji hakkinda yapilan duzenii kamuoyu gali^malannda, ABD hakkinda kuresel toplumun du uncelerinin olumsuz bir seyir izlemeye ba Iadigi belirtilerek bu alginin duzeltilmesi ve devlet itibannin artirilmasi adina onlemlerin alinmasinin gerekliligi vurgulanmi tir. Kamuoyu ara tirmalarinin di inda du unce kurulu lan tarafmdan da sorunun buyuklugu fark edilerek, Amerikan kar itligi sorununun ulkenin ulusal gikarlanni zedeleyici boyuta ula tigina ili kin goru leri igeren raporlaria Amerikan hukumetinin sorunun onune gegmesi te vik edilmi tir. ABD'de soruna gozum arayi lari gergevesinde beliren tarti ma ortammda bu durumun olu masindaki temel nedenlerden biri olarak, Soguk sava in ardindan faaliyetlerinde ve kaynaklarinda kisitlamaya gidilen Amerikan kamu diplomasisinin zaaf iginde olmasi gosterilmi^tir. Genel kabul goren bu anlayi Amerikan hiikumetini kamu dipiomasisini yeniden canlandirmaya yonelik politikalar geli tirmesine neden olmu tur. Yururliikte olan bir kamu diplomasisi yapisina sahip olan ABD, donemin terore kar i sava politikasini destekleyecek mahiyette yeni bir kamu diplomasi politikasi geli tirerek ( bir tarafta Amerikan kar itliginin onune gegmeye gali ilirken diger tarafta terore kar i sava politikasi soylem ve eyiemlerle desteklenmeye gali ilmi tir. Yukanda serdedilen amag dogrultusunda Balkan Bush yonetimi tarafmdan yonlendirilen Amerikan kamu diplomasisine yonelik faaliyetler beklenen etkiyi olu turamayarak di kamuoyunun Amerikan imajma yonelik tutumunun degi^mesini saglayamami tir. Meydana gelen bu agmaz igerde ve di anda akademik camiada kamu diplomasisinin zamanin ruhuna uygun

20 olarak nasil tanimlanmasi, neleri ihtiva etmesi, hangi fonksiyonlan icra etmesi ve Amerikan kamu diplomasi politikasinda ba arisizliga goturen sebeplerin neler olduguna dair tarti ma zeminini olu turmu tur. Bu tarti ma zemini igerisinde kamu diplomasisi ABD politikasi ve propaganda odakh klasik yapita larinin d[ inda, gagin dinamiklerinl ta iyan yeni goru ler etrafinda ekillenerek eski kurgu ve anlayi tan uzakla maktadir. Bu yeni geli en hallyle pek gok uike tarafindan ilgi odagi haline gelen kamu diplomasisi mekanizmasinin uluslararasi politikanin belirlenmesinde etkili bir arag haline gelecegi degerlendirilmektedir. Kamu diplomasisi her ne kadar 1960'li yillarda olu arak guniimuze kadar ula tiysa da genel kabul goren bir tanimlamaya ve kuramsal bir gergeveye sahip olamami tir. Bunun yam sira kamu diplomasisine dair Amerikan literaturqnde de gok az gali ma bulunmaktadir. Ulkemiz bilimsel literaturunde de kamu diplomasisinin tarihi sureci igerisinde olu an klasik kavramsal gergevesi ve politik l levlerini ortaya koyan bir gali manin varolmamasi konu ile ilgilenenleri yetersiz bilgi ve yorumlaria tahlile suruklemektedir. Uluslararasi politikada one gikmaya ba ladigi bu yeni donemde ulkemiz bilimsel literaturunde varolan bo lugu gidermeye yardimci olmak amaciyla gali mamizda kamu diplomasisi, kavramsal yapisini etkileyen kitle ileti im dinamikleri ve Soguk sava politikasi igerisinde ya anan tarihsel suregteki rolu degerlendirilerek, ardindan 11 Eyiul sonrasi Amerikan yonetiminin kamu diplomasi anlayi ina dair analizlerle kavramsal gergevesi olu turulmaya gali ilmi tir. Kuramsal bir gergevenin yoklugu ve kavramsal yapisinin propaganda ile ikircikli bir yapi olu turmasi nedeni ile gali mamiz kamu diplomasisinin gergevesinin olufturulabilmesi amaciyla tumdengelimci bir metodolojiyi takip ederek bolumler igerisinde betimleyici analizlerle agiklanmaya gali ilmi tir.

21 Birinci bolumde kitle ileti imine dair du unce ve dinamiklerin yuzyilin ba inda Amerikan ileti im anlayi ina etkilerine yer verilerek propaganda odakli kitle ileti im anlayi inin kamu diplomasisinin olu?umuna etkileri, degi en diplomasi anlayi i ve gunumuzde kamu diplomasisine dair olu an yeni yakla imlar kavramin d6nu um gegiren halini yansitmak igin bir arada sunulmu tur. ikinci bolumde tarihsel sure? igerisinde Amerikan politikasinda yabanci toplumlaria ileti ime baki degerlendirilerek 11 Eyiul sonrasi geli en lieti im paradigmalari agiklanmaya 9ali?ilmi tir. Uguncu bolumde 11 Eyiul sonrasi Amerikan kar itliginin yukseli i ile bu soruna kar i gare olarak gorulen kamu diplomasisinin donemin ideolojik sava inin bir pargasi haline getirilmesi agiklanmaya gali ilmi tir. Dorduncu bolumde Amerikan kamu diplomasisinin kurumsal yapisi agiklanarak, 11 Eyiul saldinlari sonrasi kamu diplomasisine yonelik olu turulan faaliyetler Ba kan Bush doneminin kamu diplomasi yonetiminin anlayi i analiz edilerek degerlendirilmeye ga!i ilmi tir. Daha sonra ABD kamu dipiomasisini yoneten muste arlarin yillari arasindaki resmi konufmalarindan eri ebildigimiz kismi igerik analizine tabi tutularak donemin kamu diplomasi soylemlerinin donemin politikasi ile ili kisi incelenmi tir. Son olarak Amerikan kamu diplomasisinin ikinci boyutta ele alman uluslar arasi yayincilik eksenindeki faaliyetleri degerlendirilmi tir. Be inci bolumde donemin terore kar i sava politikasi gergevesinde olu turulan ve Amerikan politikasinin gerekleri dogrultusunda yonlendirilen ileti im atmosferinin daha net gorulerek, ABD yoneticilerine hakim olan propaganda odakli kitle ileti im anlayi i ortaya konmaya gali ilmi tir. Meydana getirilen psikolojik etkiler ve sonucunda Amerikan toplumu lie di aridaki dunya arasindaki algisal farklila maya yer verilmi?tir. Son olarak son donem Amerikan politikasinin dunyaya baki indaki zafiyetler degerlendirilmi tir.

22 Amerikan kamu diplomasisinin yapisal sorunlarma ve kitle ileti imine dayali baki a dayanan toplumsal sorunlara geni^ge yer verilerek ardindan genel degerlendirmelerimize yer verdigimiz son bolumde klasik kamu diplomasi anlayi inin derin yapisal ve kavramsal sorunlari gali^mamizin sonucu olarak sunulmu tur.

23 BiRiNCi BOLUM AMERiKAN KAMU DiPLOMASlSiNiN KAVRAMSAL QERQEVESiNi ANLAMAK 1. KiTLE ilet! iminin DERiNLiKLERiNDEN KAMU DiPLOMASiSiNE BAKI Kamu diplomasisi kavrami genel kabul goren bir taniminin olmamasi ve aniamlandirilmasindaki farkliliklaria birlikte iginden geldigi politik ileti^im kultijru kapsamli bir?ekilde incelenmeden anla^ilmasi zor bir kavramdir. Bunun di^inda gunumuzde Amerika'nin di inda ge^itli uikelerde akademisyenlerce kendi aniam gevrelerinde tanimlamalarla yogun bir d6nu?um gegirmektedir. Her ne kadar genel kabul goren bir tanim olu?turulamamasina ragmen alan uzerindeki gali malar ve devletlerin kurumsal bunyesinde yapilanma faaliyetleri hizia artmaktadir. Yirminci yuzyilin ilk yarisinda ortaya gikan kitle ileti imi gali^malan iki hat uzerinde ilerlemi^tir. Birincisi toplumun psikolojik dinamikleri uzerine yonelerek tavir ve davrani larin olu^umu ve degi imi uzerine propaganda ve halkia ili kiler gali malarini meydana getirirken, diger tarafta ekonomi alaninda sati^ ve ticarette belirii tekniklerin kullanilmasi adma reklamcilik ve pazarlama alanlannm olu?umunu saglami?tir. Propaganda ve halkia ili$kilere yonelik gali?malar siyaset bilimi, sosyoloji ve ileti im bilimini etkilerken reklamcilik ve pazarlama alanlarindaki gali^malar da ekonomi bilimi uzerinde etkili olmu tur (Manheim, 1994: 5). Kamu diplomasisinin yirminci yuzyilin ba^inda propaganda ve halkia ili?kiler odakh geli en kitle ileti im disiplininin etkisi altinda, Soguk Sava doneminin politik ko ullan etrafinda olu arak geli^tigi anla ilmaktadir. Yabanci toplumlara yonelik kulturel ve ileti im faaliyetlerinin kavramsal bir gati etrafinda butunle tirilmesinde Soguk Sava doneminin ideolojik mucadelesinin etkili oldugu gorulmektedir.

24 Soguk Sava doneminde yillarda propaganda igin ortmece (Euphemism) bir tanim olarak Amerikan politik sisteminde ortaya gikan kamu diplomasisi hakkinda literaturde gok az gali ma olmasi konuyla ilgilenenleri dar kapsamli medya haberleri, yorum ve analizlerle kar i kar iya birakmi tir (Melissen, 2007). Kamu diplomasisine yonelik gali malar, gunumuzde kuresel ileti im atmosferinde meydana gelen degi iklikler ve bu alanda etkili olmaya ba layan birey, grup ve toplumlarin yarattigi etkilerin agik bir ekilde anla ilmasi ile bir ihtiyag olarak ortaya gikmi tir. Kamu diplomasisinin ba^langigta ortaya gikmasina neden olan temel amacin yabanci toplumlarin du uncelerini Amerikan politikasi dogrultusunda etkilemek oldugu yapilan ilk tanimlardan anla ilmaktadir. ABD'de yabanci toplumiara yonelik kitle ileti im disiplininin olufumunda, yirminci yuzyilin ba indan itibaren geli meye ba layan kamuoyunun du uncelerini etkilemeye yonelik propaganda ve halkia ili kiler alanlarinda yapilan gali malarin etkili oldugu degerlendirilmektedir. Son donem Amerikan politikasi igerisindeki yapisini, l leyl ini ve aniamlandirilmasini diger bolomlerde ele alacagimiz kamu diplomasisinin, yuzyilin ba larinda Amerikan iletl im biliminde ortaya gikan halkia ili kilere benzer ekilde garpik bir yapisinin oldugu degerlendirilmektedir. Ancak gunumuzde bu garpik yapinin Amerikan politik ileti im yapisina ozgu durumu devam ederken, diger ulkelerde yeni kamu diplomasi anlayi larinin geli erek, Amerikan kamu diplomasisinin kokenlerindeki arizi dinamikleri reddeden yeni kuramlarin olu maya ba ladigi gorulmektedir. a. Kitle ileti^iminin Zemini Yabanci toplumlaria ileti imde tek yonlu propaganda enstrumanlarinin hakim oldugu Amerikan kamu diplomasi anlayi i yuzyilin ba inda ortaya gikarak geli en kitle ileti imi zemlninde ye ermi tir. Dolayisiyla bu zemin iginde hakim olan etkenlerin bilinmesinin Amerikan kamu diplomasisinin agmazlarini aniamamiza yardimci olacagi du unolmektedir. 6

25 Kitle ileti imi disiplininin kamuoyunu etkileme gergevesinde geli tigi gorulmektedir. 1 Bu nedenle Amerikan kamu diplomasi kurgusunun anla ilabilmesi igin yuzyilin ba?inda ortaya gikarak ileti im dinamlgini etkileyen "Kamuoyu" {Public Opinion) anlayi inin ve kamuoyunun etkilenmesine yonelik kitle psikolojisi gali malannin etkilerinin de goz onunde bulundurulmasi gerekir. Kamu anlayi inin belirerek devletle toplum arasinda yerini bulmaya ba ladigi 17'nci ve IS'inci yuzyili takiben 18'inci yuzyilin ikinci yarisinda vucut bulan kamuoyu, Fransizca "Opinion Publique"dien turemi tir (Habermas, 2009: 91). 1 G'uncu yuzyilin ortalarinda liberalizmin temel sorunlanndan biri haline gelen kamuoyu basinin ve kitlesel ileti im vasitalarinin geli imi lie birlikte farkli bir kavramsal gergevede degerlendirilmeye ba lanmi tir. l/'nci ve 18'inci yuzyilda devlet-toplum arasindaki ili kinln ve yonetim yapisinin liberal gizgide donu umu, kamu anlayi inin tezahuru, kamusal alan ve topluluklarin olu umu ve devlet yonetiminde aleniyet (Publicity) anlayi inin olu umu gergevesinde kamuoyunu degerlendiren Habermas (2009: ), klasik kamuoyu kavramiyla onun 19, uncu yuzyilin sonlarinda olu maya ba?layan sosyopslkoiojik ikamesi arasinda ya anan degi imleri u ekilde agiklayarak ele tirmektedir: "Public opinion grup sureglerinin sosyopslkoiojik tahlilinin ba ligi haline geldi... Kamuoyunun oznesi olarak "Public" ilk once kitleyle sonra da iki veya daha fazia birey arasindaki ileti lm ve etkile im surecinin sosyopslkoiojik temeli olarak "grup"la 6zde le?tirilmi?tir. "Opinion" ise ilk once tarti mali bir konuya lli kin bir ifade ile sonra bir tavrin ifadesi ile, daha sonra ise "bizzat tavrin kendisiyle" ozde^le^tlhlmi^tir." "Kamuoyu'' Turk Dil Kurumu tarafindan "Bir konuyla ilgili halkin genel do^dncesi, halkoyu, amme efkari, efksriumumiye" anlamiyla ve Ingilizce kdkenli "Public Opinion" tabirine kar ilik gelecek ekilde "Toplumsal ya amin clay ve olgulan konusunda toplumsal kumelerin ya da toplumun ortakla a yargisini yansitan do Unce ve kavramlarm toplami" olarak kar ilik bulmaktadir {TDK [web], 2010). Kapani (1997) ise "belli bir zamanda, belli bir tartifmail sorun karfisinda, bu sorunla ilgilenen kifiler grubuna veya gruplarina hskim olan kanaat" eklinde kamuoyunu anlamlandirmaktadir. Ayrica. kamuoyu konusunda 9ali malar yapanlarin kabul ettiklerl bir gergek ise, bu kavramin tek ve acik bir tanimmin olanakli olmadigidir (Mutlu, 1993:117).

26 "Boyle bir kamuoyu kavrami, sosyal devletin demokratik kamusallik hukmune temel olu turan siyasal i levli kamusalligin maksadini tamamen gormezden geliyor, oyle ki bu kavramla ampirik olarak bu kamusalligin yoklugu bile kanitlanamaz. Qunku bu kavram kamuoyunu hukumet ve idare uygulamalarinin surtunme kuvvetinden dogan muhtemel bir diren9 olarak niteler; bu kuvvet, kamuoyu yoklamalarindan gikan sonu? ve tavsiyelere gore te his edilip uygun araglarla yonlendirilebilir." Ayrica Habermas (2009: 393) kamuoyunun sosyal psikoloji ara tirmalarinin bir nesnesi olarak ele alinarak kitle oyuna d6nu turulmesi sonucu "kamusallik" karakterinden mahrum edildigini ve kitleler igindeki ileti im surecinin bir urunci olarak kamusal tarti ma ilkelerine bagli olmayan, siyasal egemenlikle llintisi bulunmayan bu yeni halini ele tirmektedir. IS'inci yuzyilin ikinci yarisinda ortaya gikan kamuoyu du uncesinin demokratik siyasal sistem igindeki rolunun basinin ve kitle ileti iminin geli lmiyle 20, nci yuzyilin ba inda degi im gegirerek geni toplumsal kitlenin yonetilmesi ve yonlendiriimesinin biraracina d6nu?mu tur. 20, nci yuzyilin ba indan itibaren Amerika'da geli en kitle lleti iminin, kitle psikolojisinin temelleri uzerinde olu arak geli tigi ve ileti?im biliminin Amerika'da temellerini atan Edward Bernays, Walter Lippmann ve Harold Lasswell gibi onciilerinin kitle psikolojisi, propaganda ve kamuoyu konularindaki du uncelerinin bu alan uzerinde etkili oldugu aniafilmaktadir 2. ABD'de kitle ileti imlne yonelik gali malarin kamuoyunun etkilenmesi ve yonlendirilmesine yonelik propaganda gali malariyla ortaya giktigi gorulmektedir. ABD Ba kani Woodrow Wilson 1917'de Birinci Dunya Sava ina girmek dogrultusunda kamuoyunun destegini artirmayi amaglayan Kamuyu Bilgilendirme Komitesini (Committee on Public Information) olu turmu tur. Creel Komitesi olarak da bilinen komitenin ba kanligini Bemays kamuoyu ile birlikte Halkia lli kilerln fonkslyonlanni 1923'de "Crystallizing Public Opinion" adii eserinde, propagandanin demokratik sistem igerisindeki yeri ve i?levlerine de 1928'de "Propaganda" adii eserinde yer vermi tir. Lasswell'in 1924, de "Kamuoyu" uzerine genglik yillarinda ilgilenerek bir makale yazdigini, tleiieyen yillarda 1927'de hazirladigi doktora tezinin de propaganda uzerine "Propaganda Technique in the World War" oldugunu ggrmekteyiz. Lippmann 1921'de "Public Opinion" adii eseri lie demokratik sistemin i leyi inde toplumun rolunu ele alarak kamuoyu fonksiyonunu deqerlendirmiftir. 8

27 George Creel ustlenirken, Walter Lippman ve Edward Bernays Balkan Wilson'un dani mani olarak komitede yer almi lardir (Snow, 2003). Bu komlte inanilmaz bir ba ari saglayarak birkag ay igerisinde toplum iginde ortaligi gozu d6nmu bir sava histerisi kaplami ve ABD sava a girmi tir (Chomsky, 2004). Bu giri im bari zamaninda da yurt iginde kitlelerin farkli guduler dogrultusunda yonlendirilebilecegi du5uncesini ortaya gikararak grup psikolojisi uzerine yapilan gali malann kitle ileti imine yansimasina yol agmi^tir. Sava zamaninda oldugu gibi bari zamaninda da demokratik sistem igerisinde kitle psikolojisini bilen gruplar tarafindan kamuoyunun yonlendirilebilecegi ve etkllenebilecegi fikrini olu turmu tur. Bernays'in IQI/'de Creel Komitesinde ba layarak sonraki yillarda ticari maksatlaria devam eden gali malari, kitle psikolojisi ve ileti imine dair propaganda gali malarinin onunu agmi tir. Tecrube ettigi gali malarda ula tigi sonuglari da u ekilde ifade etmi tir (Bernays, 1928:47): "Eger grup bilincl mekanizmasini ve guddlerini aniayabilirsek kitleleri onlar farkina varmaksizin Istegimize gore kontrol etmek ve yonetmek mumkun olabilir mi? Son zamanlardaki propaganda tecrubeleri bunun bir noktaya kadar ve belirii sinirlamalar gergevesinde mumkun olabllecegini kanitlami^tir." Kamuoyu du uncesinin etkilenmesi anlayi i, Amerikan politik ileti im kulturunde demokratik sistemin bir geregi olarak olu mu tur. Amerikan demokrasi kulturunde 192rde gazeteci Walter Lippmann'in "Public Opinion" adii eseri ile kamuoyu du uncesi onem kazanmi tir. Lippmann'in (1921) kamuoyunu olu turan algilarin onemini vurgulayan "Di^aridaki dunya ve kafamizdaki resimler" {The world outside and the pictures In our heads) sozleri ve kafamizda olu an algilara verdigi "Stereotip" tanimlamasi ileti im kulturunde onemli yer edinmi tir. Lippmann (1921) kamuoyu tanimini da bu gergevede geli tirerek 6yle tanimlamiftir: "insanoglunun, kendileri ve ba kalarinin ihtiyaglari, 9

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

22.2.2016. http://aves.akdeniz.edu.tr/taylandortyol/

22.2.2016. http://aves.akdeniz.edu.tr/taylandortyol/ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 1. HAFTA SATIN ALMA, SAHİP OLMA VE OLMA Taylan DÖRTYOL Yrd. Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi, Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, UTL Bölümü http://aves.akdeniz.edu.tr/taylandortyol/

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328 EK: 1/7 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI / PROGRAMI ULUSLARARASI İLİŞKİLER/ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Dış Politikası POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 9 ÖNSÖZ 11 GİRİŞ 13

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 9 ÖNSÖZ 11 GİRİŞ 13 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 9 ÖNSÖZ 11 GİRİŞ 13 I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARİHSEL SÜREÇ 15 1. Toplam Kalite Yönetimi'nin Tarihçesi 15 2. TKY Nedir? 17 3. Toplam Kalite Yönetimi ile İlgili Yanlış Düşünceler 19 4.

Detaylı

İşletmelerde Pazarlama Faaliyetleri- I 11. 2009 Copyright S.K.Mirze 1

İşletmelerde Pazarlama Faaliyetleri- I 11. 2009 Copyright S.K.Mirze 1 İşletmelerde Pazarlama Faaliyetleri- I 11 2009 Copyright S.K.Mirze 1 PAZARLAMA 1. MÜŞTERİLERİN İHTİYAÇ VE İSTEKLERİNİ BELİRLEMEYE VE BİR DEĞİŞ TOKUŞ SÜRECİYLE BUNLARI KARŞILAMAYA YÖNELİK FAALİYETLER 2.

Detaylı

Ulusal ve Küresel Perspektifte KAMU YÖNETİMİ. Teori ve Pratik. Prof. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü

Ulusal ve Küresel Perspektifte KAMU YÖNETİMİ. Teori ve Pratik. Prof. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü Ulusal ve Küresel Perspektifte KAMU YÖNETİMİ Teori ve Pratik Prof. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Zahid SOBACI Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. A. Naci Karabulut Yrd.Doç.Dr.M. Canan Can Murat Ertilav Nedim Yakut Neslihan İnanöz S. Eyyup Çiçek Senem Altay Sevilay Kılınçarslan

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik (PR 223) Ders Detayları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik (PR 223) Ders Detayları Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik (PR 223) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (NORMAL ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM)

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (NORMAL ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM) T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (NORMAL ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM) KOD I.DÖNEM T U K ACTS KOD II.DÖNEM T U K ACTS HİT 101 İletişim Bilimi 2 0

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

ASKERi UYGULAMALARDA KULLANILAN YAZILIM. GELi TiRME STANDARTLARININ DEGi imi, GELi imi ve. GELECEK ile ilgiu TAHMiNLER

ASKERi UYGULAMALARDA KULLANILAN YAZILIM. GELi TiRME STANDARTLARININ DEGi imi, GELi imi ve. GELECEK ile ilgiu TAHMiNLER T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BiLiMLERi ENSTITUSU TEKNOLOji YONETiMi ANA BILIM DALI ASKERi UYGULAMALARDA KULLANILAN YAZILIM GELi TiRME STANDARTLARININ DEGi imi, GELi imi ve GELECEK ile ilgiu TAHMiNLER DOKTORA

Detaylı

İÇİNDEKİLER v xiv xv xvi

İÇİNDEKİLER v xiv xv xvi İÇİNDEKİLER Sunuş W Önsöz v ŞEKİLLER LİSTESİ xiv TABLOLAR LİSTESİ xv KISALTMALAR xvi Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM KARA PARA AKLAMAYA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1. Kara Para Aklama 5 1.1.1. Viyana Konvansiyonuna

Detaylı

Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜ Ders İçerikleri DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL (1. Sınıf, Güz Dönemi) İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ (TÜRKÇE LİSANS PROGRAMI) 4 YILLIK DERS PLANI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ (TÜRKÇE LİSANS PROGRAMI) 4 YILLIK DERS PLANI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2017-2018 BÖLÜMÜ (TÜRKÇE LİSANS PROGRAMI) 4 YILLIK DERS PLANI (Eğitim planı toplamda 135 Kredi ve 241 AKTS den oluşmaktadır. Yarıyıllara göre

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 438 Bahar 8 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep

DERS PROFİLİ. POLS 438 Bahar 8 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Türk-Amerikan İlişkileri POLS 438 Bahar 8 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

Kurumsalla ma nedir? FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M. yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir. kavram, verebilirlik ve sorumluluk.

Kurumsalla ma nedir? FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M. yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir. kavram, verebilirlik ve sorumluluk. FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M XV.TÜRK YE Ç DENET M KONGRES, 17 Ekim 2011 stanbul Kurumsalla ma nedir?! Türk sporunun içine, özellikle 2000 li yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir.! Literatürde

Detaylı

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1005101 1011101 3 4 TOPLUM BİLİMİ 1 Zorunlu 1005102 1011102 3 4 HUKUKA GİRİŞ 1 Zorunlu 1005103 1011103 3 4 İKTİSADA

Detaylı

TÜRK DÜNYASI ANABİLİM DALLARI. Türk Tarihi. ALES Puan Türü:SÖZEL. Lisans Derecesi ile Doktora. Yabancı Uyruklu

TÜRK DÜNYASI ANABİLİM DALLARI. Türk Tarihi. ALES Puan Türü:SÖZEL. Lisans Derecesi ile Doktora. Yabancı Uyruklu E.Ü.SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI DOKTORA PROGRAMLARI I TÜRK DÜNYASI ANABİLİM DALLARI Türk Tarihi T.C T.C 1-2 1 Lisans mezunlarında aranacak şartlar : Üniversitelerin Tarih,Tarih Eğitimi

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

DÜNYA SIRALAMSINDA USTAD

DÜNYA SIRALAMSINDA USTAD DÜNYA SIRALAMSINDA USTAD Dünyanın en iyi Düşünce Kuruluşları Ocak 2016, Mardin / TURKEY DÜŞÜNCE KURULUŞLARI 2015 KÜRESEL ENDEKS RAPORU (USTAD, 2015 Yılında da Dünyanın Önde Gelen Etkili Düşünce Kuruluşları

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

DIŞ POLİTİKA AKADEMİSİ - III

DIŞ POLİTİKA AKADEMİSİ - III DIŞ POLİTİKA AKADEMİSİ - III Abant-Bolu Büyük Abant Oteli 11-14 Mayıs 2017 Program 09.00 İstanbul dan Hareket 09.00 Ankara dan Hareket 13.00-14.00 Öğle Yemeği ve Serbest Zaman 11 MAYIS 2017 PERŞEMBE 14.00-14.30

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.10.2016 Diploma Program Adı : HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/program Üniversite Yıl

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Atahan Birol KARTAL Doğum Tarihi: 14.04.1967 Unvanı : Yrd.Doç.Dr. İletişim : atahankartal@beykent.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp

Detaylı

DERS PROFİLİ. Rus Dış Politikası POLS 439 Güz 7 3+0+0 3 6. Mehmet Turan Çağlar

DERS PROFİLİ. Rus Dış Politikası POLS 439 Güz 7 3+0+0 3 6. Mehmet Turan Çağlar DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Rus Dış Politikası POLS 439 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları

Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Medya Metin Yazarlığı (PR 427) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya Metin Yazarlığı PR 427 Güz 0 3 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp Okulu 1985 Yüksek Lisans Uluslararası ilişkiler Beykent Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp Okulu 1985 Yüksek Lisans Uluslararası ilişkiler Beykent Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Atahan Birol KARTAL Doğum Tarihi: 14.04.1967 Unvanı : Yrd.Doç.Dr. Mail : atahankartal@beykent.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp Okulu

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 3 1 0 1 İKTİSADA GİRİŞ* Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 1 3 İKTİSAT I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 3 SİYASET BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 5 TOPLUM BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 7 HUKUKUN TEMEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ Küreselleşen Dünyada Daralan Pazar Paylarını Artırmada Tutundurma Elemanı Olarak HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ Dr. Mustafa KARADENİZ Yayın No : 2338 İşletme-Ekonomi Dizisi : 391 1. Bası

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Uluslararası Politikaya Giriş. POLS 201 Güz Yok.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Uluslararası Politikaya Giriş. POLS 201 Güz Yok. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası Politikaya Giriş POLS 201 Güz 3 3+0+0 3 5 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

Dünyada üniversite algısı ile Türkiye de ki algı örtüşüyor mu? ABD de 4743 üniversite, 1 öğrenciye 1.7 öğrenci. Uluslararası üniversite konsepti.

Dünyada üniversite algısı ile Türkiye de ki algı örtüşüyor mu? ABD de 4743 üniversite, 1 öğrenciye 1.7 öğrenci. Uluslararası üniversite konsepti. Dünyada üniversite algısı ile Türkiye de ki algı örtüşüyor mu? ABD de 4743 üniversite, 1 öğrenciye 1.7 öğrenci. Uluslararası üniversite konsepti. Türkiye de 172 üniversite, lisans yaklaşık 400 bin, ön

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

İnci Sigorta Kimdir?

İnci Sigorta Kimdir? İnci Sigorta Kimdir? Şirketimiz 48 yıl önce Cevdet İnci tarafından İnci sigorta Acenteliği olarak kurulmuştur. 1994 yılına kadar şahıs firması olarak devam eden şirketimiz bu tarihten itibaren İNCİ SİGORTA

Detaylı

Örgüt Politikaları ve Çalışma Koşulları (PR 423) Ders Detayları

Örgüt Politikaları ve Çalışma Koşulları (PR 423) Ders Detayları Örgüt Politikaları ve Çalışma Koşulları (PR 423) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Örgüt Politikaları ve Çalışma Koşulları PR 423 Güz 3 0 0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI

ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI Örgüt Örgütsel amaçları gerçekleştirmek için yönetimin kullandığı bir araçtır (Başaran, 2000, 28). Örgüt Toplumsal gereksinmelerin bir kesimini karşılamak üzere, önceden belirlenmiş

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

Halkla İlişkilere Giriş II (PR 202) Ders Detayları

Halkla İlişkilere Giriş II (PR 202) Ders Detayları Halkla İlişkilere Giriş II (PR 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Halkla İlişkilere Giriş II PR 202 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR I TURİZM KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 A- TURİZM OLAYI VE ÖNEMİ... 2 B- TURİZMİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ... 3 1-Turizm ve Ekonomi... 4 2-Turizm ve Coğrafya...

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

ALT BAŞLIKLAR DİPLOMASİ. -Sosyal Medya ve Diplomasi. -Kamu Diplomasisinin Gelişimi. - Diplomasinin 11 Eylülü : Wikileaks. -Önleyici Diplomasi

ALT BAŞLIKLAR DİPLOMASİ. -Sosyal Medya ve Diplomasi. -Kamu Diplomasisinin Gelişimi. - Diplomasinin 11 Eylülü : Wikileaks. -Önleyici Diplomasi Kongre Kapsamı Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi, uluslararası ilişkiler ve diğer ilgili bölümlerde öğrenimlerini sürdürmekte olan lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1004101 1008101 2 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1004102 1008102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1004103 1008103

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

ENDÜSTRİYEL VE POST-ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM

ENDÜSTRİYEL VE POST-ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİYEL VE POST-ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM Bilgi, Ekonomi ve Kültür Prof. Dr. Veysel BOZKURT İstanbul Üniversitesi EKİN 2012 ÖNSÖZ ii Endüstriyel dönüşümün toplumsal sonuçlarını en iyi anlatan yazarlardan

Detaylı

Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları

Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I (PR 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I PR 421 Güz 0 3 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... 5 2. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİMİN DİĞER DİSİPLİNLER VE ALANLARLA

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 20.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 20.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi:.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĐŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đşletme Kara Harp Okulu 1978-1982 YÜKSEK LĐSANS Strateji-Savunma

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı I Türkiye (UN SDSN I Turkey) Bahar ÖZAY UN SDSN I Türkiye Direktörü Antalya, 4 Kasım 2016 1 Birles mis Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri

Detaylı

2008 FAALİYET RAPORU. Classified - Internal use

2008 FAALİYET RAPORU. Classified - Internal use İLETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU 2008 FAALİYET RAPORU Classified - Internal use İletişim Çalışma Grubu Üyeleri Canan Kestane-Coca-Cola Bulent Ozan Diren-Dimes Haluk Oget-Tamek Alaaddin Guc-Targıd Pamir Bora Esinli-Tamek

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Devletler Genel Hukuku I LAW213 3 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı Programa Kabul Koşulları: Yüksek Lisans: Sağlık alanında lisans düzeyinde bir Yükseköğretim kurumundan mezun olmak, Psikoloji, Sosyoloji, İşletme,İktisat

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.10.2016 Diploma Program Adı : HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

Amerikan Dış Politikası (IR405) Ders Detayları

Amerikan Dış Politikası (IR405) Ders Detayları Amerikan Dış Politikası (IR405) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Amerikan Dış Politikası IR405 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

YENİ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ

YENİ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ YENİ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ Dr. Şeref SAYGILI BDDK, Mali Sektör Politikaları Dairesi 6 Eylül 2003, ODTÜ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ J. SCHUMPETER (1912), EKONOMİK GELİŞMENİN TEMELİNİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

Öğr. Gör. Banu ELMASTAŞ-DİKEÇ Doç. Dr. Orçun YORULMAZ

Öğr. Gör. Banu ELMASTAŞ-DİKEÇ Doç. Dr. Orçun YORULMAZ DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE Dersin Adı: Psikolojiye Giriş II 2 Dersin Kodu: PSY 072 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Bahar 7 Dersin AKTS

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

İçindekiler. Giriş... 1. Birinci Bölüm AĞIRLAMA İŞLETMELERİ

İçindekiler. Giriş... 1. Birinci Bölüm AĞIRLAMA İŞLETMELERİ İçindekiler Giriş... 1 Birinci Bölüm AĞIRLAMA İŞLETMELERİ 1.1. AĞIRLAMA İŞLETMELERİNİN TANIMI... 3 1.2. AĞIRLAMA VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN ÖZELLİKLERİ... 5 1.3. AĞIRLAMA VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN SINIFLANDIRILMASI...

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 111 Sosyal Bilimlere Giriş 3 0 3 İNG-101 / RUS-101 İngilizce I/Rusça I 2 4 4 RTS - 103 Temel

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM EĞİTİM VE YÖNETİM

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM EĞİTİM VE YÖNETİM İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM EĞİTİM VE YÖNETİM Eğitimin Önemi ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 Yönetim Biliminin Gelişim Süreci ----------------------------------------------------------------

Detaylı

Federal Almanya nın Tüketici Politikası Organizasyonu Tüketici Örgütleriyle ilişkileri

Federal Almanya nın Tüketici Politikası Organizasyonu Tüketici Örgütleriyle ilişkileri Federal Almanya nın Tüketici Politikası Organizasyonu Tüketici Örgütleriyle ilişkileri (Tüketici Politikasında Yeni Organizasyon: Aralık 2013) Sunum:Haşmet ATAHAN 04/05 Ağustos 2016 - İstanbul - Federal

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE İŞLETMELERDE FİNANS FONKSİYONU

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE İŞLETMELERDE FİNANS FONKSİYONU İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE İŞLETMELERDE FİNANS FONKSİYONU I. PARANIN ZAMAN DEĞERİ... 1 A. FAİZ KAVRAMI... 2 1. Basit Faiz... 3 2. Bileşik Faiz... 4 3. Efektif Yıllık Faiz Oranı (EYFO)...

Detaylı

PAZARLAMA PLANI LAVELER

PAZARLAMA PLANI LAVELER Trainer s version PAZARLAMA PLANI LAVELER Sonbahar 2009 E itim Sunumu Ekim 2009 Yıllar içinde Pazarlama Planımız Yakla ık 30 yıl önce Mark Hughes tarafından olu turulan Herbalife ın inanılmaz pazarlama

Detaylı

GÜZ YARIYILI FİNAL TAKVİMİ 04 OCAK PAZARTESİ

GÜZ YARIYILI FİNAL TAKVİMİ 04 OCAK PAZARTESİ 04 OCAK PAZARTESİ FAKÜLTESİ - İTA121 GÖRSEL B. Bingöl / B. Erşanlı İTA121 GÖRSEL B. Bingöl / B. Erşanlı İTA 425 SANAL KÜLTÜR G. Bayraktutan HİT325 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI R. Tayfun RTS 321 SENARYO YAZIMI

Detaylı

Hüseyin Gelis CEO, Siemens A Istanbul, 1 st June 2010

Hüseyin Gelis CEO, Siemens A Istanbul, 1 st June 2010 Hüseyin Gelis CEO, Istanbul, 1 st June 2010 Değerli konuklar, Siemens olarak gerçekle tirdiğimiz büyük bulu mamıza, Sürdürülebilir Gelecek temalı konferansımıza ho geldiniz. Daha ya anabilir bir gelecek

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Jeopolitik POLS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Jeopolitik POLS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Jeopolitik POLS 411 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DOLARLIK MAL VE HİZMET H ÜRETEN ÜLKE TARAFINDAN DOLARLIK KREDİ HACMİ SORUN YARATIYOR

DOLARLIK MAL VE HİZMET H ÜRETEN ÜLKE TARAFINDAN DOLARLIK KREDİ HACMİ SORUN YARATIYOR KÜRESEL KRİZİN N ANATOMİSİ MORTGAGE KRİZİ VE HEDGE FONLAR KRİZİ TÜREV ÜRÜNLER PİYASASINDA KIRILMA 64 TRİLYON DOLARLIK DÜNYA D EKONOMİSİNDE, NDE, 18 TRİLYON DOLARLIK MAL VE HİZMET H ONU ÜRETEN ÜLKE TARAFINDAN

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 2 1 0 1 MATEMATİK I Z 4 0 4 5 0 4 0 2 1 0 3 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 0 5 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 1 3 INTRODUCTION TO BUSINESS (Z) 3 0 3 4 0 4 0

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSELER İÇİN KAYNAK DERS KİTABI ULUSLARARASI İLİŞKİLER Prof. Dr. Tayyar ARI aritayyar@uludag.edu.tr ISBN: 978 605 5911 15 7 Sayfa Düzeni: MKM Yayıncılık Kapak Tasarımı: Star Ajans

Detaylı