ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI i

2 ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B. Temel Politikalar ve Öncelikler C. Diğer Hususlar III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler / Zayıflıklar B- Değerlendirme V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. ii

3 BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 1990 lı yılların başından bu yana yenilikçiliğe ve ihtiyaç analizine dayalı planlı gelişme ve büyüme ilkesini esas alarak, stratejik planlara dayalı olarak yönetmekte olduğumuz Meslek Yüksekokulu misyon ve vizyonunun gerektirdiği yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde doğru hedefe ulaşabilmek için insan gücü ile mali kaynakları etkin ve verimli kullanmayı, yönetim ve hizmet anlayışının ana prensibi edinmiştir. Yukarıdaki anlayışla yıllar içerisindeki süreçte, 1983 yılında 6 öğretim elemanı, 13 idari personeli, 5 eğitim öğretim programı (Elektrik, Makine, İnşaat, İşletme, Muhasebe) ve yaklaşık 200 öğrenciye sahip olan Yüksekokulumuz; Yükseköğretim Kurulunca Dünya Bankasından sağlanan kredilerden istifade ederek (yaklaşık 5 milyon dolar), Eğitim-öğretim programları, makine teçhizat, öğretim elemanı, fiziki kapasite, yönetim ve endüstri ile ilişkiler konusunda süratle gelişme kaydetmiş,1983 den günümüze Normal ve İkinci öğretimdeki program sayısını 18 e öğrenci sayısını 3000 e Modern Makine-Teçhizatla donatılmış Laboratuar ve Atölye sayısını 38 e öğretim elemanı sayısını ise 64 e, fiziki alanını m 2 ye çıkarmıştır. Yüksekokulumuz bütçe dahil kurumsal kaynaklarının tamamını üniversitenin misyonu ve vizyonu ile de bütünleştirerek daha etkin ve verimli kullanıp ileri hedeflere ulaşmayı gaye edinmiştir. Yukarıda zikredilen çalışmalarını 29 Mayıs 2007 tarihine kadar Ankara Üniversitesi bünyesinde sürdüren Yüksekokulumuz, bu tarihte 5662 sayılı yasa ile kurulan Çankırı Karatekin Üniversitesine devredilmesi ile birlikte aynı hizmet anlayışı ile sürdürmeyi hedeflemiştir. Bu anlayışın ürünü olarak ekte 2010 yılı faaliyet raporunu sunuyor, raporun hazırlanmasında katkısı bulunan personelimize içtenlikle teşekkür ediyorum. Doç. Dr. Rıza GÜRBÜZ M Ü D Ü R iii

4 I- GENEL BĠLGĠLER Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu; sayıları 700 lere doğru hızla ilerleyen Meslek Yüksekokulları arasında geçmiģ dönemlerde sağlanan imkânları (YÖK- Endüstriyel Eğitim Projesi ve diğer projeler - katkılar) tüm akademik ve idari personelin iģbirliği ile en etkin ve verimli Ģekilde kullanmıģtır. Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bugün Türkiye nin örnek ve en geliģmiģ Meslek Yüksekokullarından birisidir. Gelecek yıllarda da Mesleki ve Teknik Eğitim alanında öncülüğünü yeni projeler ve uygulamalar ile sürdürmeyi, geçmiģ yıllardaki ulusal ve uluslararası iliģkilerini artırarak geliģtirmeyi hedeflemektedir. KURULUġ : 1976 (M. E. B.) ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ NE DEVĠR : 1982 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM TECRÜBESĠ YÖK-DB ENDÜSTRĠYEL EĞĠTĠM PROJELERĠ : 35 YIL : (5 Milyon USD katkı sağlandı) ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠNE DEVĠR : 29 Mayıs 2007 A. Misyon ve Vizyon Misyon Mesleki ve Teknik eğitim alanında küresel iģ dünyasındaki eğilimleri de dikkate alarak, sınaî, ticari ve hizmet sektörlerinin rekabet güçlerini artıracak bilgi ve becerilerle donatılmıģ, yenilikçi, giriģimci ve mesleki etik anlayıģına sahip tekniker ve meslek ara elemanlarını uluslararası kalite ve standartlarda eğiterek, iģ dünyamıza kazandırmaktır. Vizyon Ulusal ve uluslararası düzeyde Mesleki Teknik Eğitim politikaları ve stratejilerinin oluģturulmasında etkin rol alan, iģ dünyasının beklentilerine uygun kalite ve yeterlikte elemanlar yetiģtiren, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki mesleki ve teknik eğitim projeleri ve iģbirlikleri ile ülkemizin kalkınmasına ve geliģmesine katkı sağlayan, öğrenciler ve çalıģanlar tarafından tercih edilen lider bir Meslek Yüksekokulu olmaktır. 1

5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ġçinde yaģadığımız hızlı bilimsel ve teknolojik geliģmeler dünyanın her bölgesine yayılmakta ve global bilgi toplumunun oluģmasıyla sonuçlanan bir iletiģim devrimini gerçekleģtirmektedir. Bu geliģmelerin toplumların ekonomik, politik ve kültürel yapılarında açtığı hızlı, sürekli ve çok yönlü değiģme süreci, günümüzde geliģmiģlik düzeyi ne olursa olsun hemen her ülkede insanların hayat, kültür, öğrenme ve iģ (çalıģma) hakkındaki düģüncelerini dramatik olarak değiģtirmekte, toplumsal yaģamı derinden etkilemektedir. Mesafelerin her gün daha da küçüldüğü, iletiģimde sınır tanımaz bir dünyada rekabet Ģartlarının devamlı ağırlaģtığı, çözümlerin ulusal sınırların ötesinde küresel açılımlara ortam hazırlayıcı olması mecburiyetinde; kiģisel, kurumsal ve ülke olarak geleceğin uluslararası toplumunda onurlu bir Ģekilde var olabilmek için bütün imkân ve kaynaklarımızın akıllı bir yaklaģımla doğru tercihler yönünde kullanılması gerekmektedir. Ekonomik ve teknolojik geliģmenin en önemli unsurlarından birisi olan bilgili ve becerili insan gücünün yetiģtirilmesinde mesleki ve teknik eğitim kurumlarına büyük görev ve sorumluluk düģmektedir. SanayileĢme sürecinde çok önemli mesafeler kat eden ülkemizde biliģim teknolojilerinin çağ atlatıcı etkileri de göz önüne alındığında Ülkemizde üretim ve hizmet endüstrilerindeki teknolojik geliģmelere uyumlu, talebe uygun mesleki ve teknik eğitim becerileriyle donatılmıģ, nitelikli insan gücüne olan ihtiyaç sürekli olarak artmaktadır. Öte yandan 73 milyonu aģan nüfusunun 36 milyonu 25 yaģın altında olup her kademede eğitime ihtiyaç duyan bu nüfusun özellikle mesleki ve teknik eğitime yönlendirilmesi hayati önem arz etmektedir. Üstelik istihdam edilen iģ gücünün de sürekli eğitim ihtiyacı içinde olduğu açıktır. Bu bağlamda eğitim, toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel alanda geliģmelerini sağlayan ve aynı zamanda geliģmiģlik düzeylerini belirleyen önemli göstergelerden birisidir. Bir ülkenin kalkınması, o ülkenin insanlarının çağdaģ ve yeni teknolojileri kullanmak, planlı, bilinçli ve çok seçenekli eğitim süreçlerinden yeterince yararlanması ile mümkün olabilmektedir. Mesleki ve teknik eğitimin bir ülkenin kalkınmasının hızlandırılması, istihdamın artırılması ve rekabet gücünün yükseltilmesinde kritik önemi vardır. Bu bağlamda, iģ dünyasının talep ve beklentilerini karģılayabilecek nitelikli insan gücünün yetiģtirilmesi eğitim kurumları ile iģ dünyasının yapacağı etkili ve verimli bir iģbirliğinin sonucu olarak ortaya çıkacaktır. Ülkelerin eğitim sistemlerinin bütünlüğü içerisinde sürekli eğitimin ayrılmaz bir parçası olan mesleki ve teknik eğitim; barıģ kültürü, çevreye duyarlı, istikrarlı bir kalkınma, sosyal dayanıģma ve uluslararası iģbirliği hedeflerinin ve rekabet ortamının gerçekleģmesinde önemli katkılar sağlayan bir faktördür. Sanayi devriminde treni kaçıran ülkemizin bu yeni devrimin eģiğinde yine aynı durumla karģılaģmaması için yüksek nitelikli insan yetiģtirebilecek evrensel standartlara ulaģmıģ eğitim-öğretim kurumlarına büyük önem vermesi ve gerekli yeniden yapılanmanın gerçekleģmesi gerekir. Bu bağlamda, yurt dıģı iliģkilere özel önem vermemiz ve ufkumuzu evrensel ufukla bütünleģtirmemiz gerekir. Bu sebeple evrensel standartları yakalayan Yüksekokulumuz dıģa açılma hedefini gerçekleģtirmek için bir taraftan Internet sistemine girerken öte yandan uluslararası iģbirliği anlaģmaları ve uluslararası birliklere üyelik yolu ile globalleģmenin gerektirdiği tutum ve anlayıģı sergilemektedir. Halen aģağıda belirtilen uluslararası iliģkilerimiz vardır. 2

6 ANLAġMA ĠMZALANAN VEYA ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILAN KURUMLAR 2009 yılında Yeni Zelanda Waiariki Enstitüsü 1+1 Ortak Turizm Ön Lisans Programı Delaware Technical & Community College-ABD, Minnesota Devlet Üniversiteler ve Yüksekokullar Birliği ABD TĠKA AVRASYA Mesleki ve Teknik Eğitim Projesi ( Sudan ve Tacikistan) Opole Teknik Üniversitesi / Polonya / UPTRONIC LDV TOI Projesi ( ) Best Training Company / Avusturya / En Vouge Gruntdvig Projesi ( ) YURTDIġI ÜYELĠKLERĠMĠZ IVETA (International Vocational Education Association) CCID (Community College International Development) TIES (TogetherInto European Solidarity for Vocotional Education) Kurucu Üye. Bir teknoloji kompleksi olarak da adlandırabileceğimiz Yüksekokulumuzun bu imkânlarını isteyen ve ihtiyacı olan herkesin hizmetine sunmayı bir görev kabul ediyoruz. Bu cümleden olarak diploma programlarına ilaveten sertifika eğitimi yaparak kiģi, toplum, kurum ve kuruluģları desteklemekteyiz. Tanıtma ve çevre ile iliģkilere çok özel önem vermekte, ülke genelinde bir tanıtma faaliyeti baģlatarak öğrenci kaynağımızı daha nitelikli hale getirmeye çalıģmaktayız. Çevre ile uyum içerisinde imkânlarımızı seferber ederek sanayi, ticaret ve hizmet kesimi ile karģılıklı fayda ve birbirini tamamlama (destekleme) ilkelerini temel alan sağlam iliģkiler kurma çabalarımızı arttırarak sürdürmekteyiz. Bu cümleden hareketle diğer eğitim öğretim kurumları, Ġlimizdeki sınai, ticari kuruluģlar, il yönetimi ve yerel yönetim, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası, ASO I. Organize Sanayi Bölgesi, TEGEV, TĠKA ve benzeri kurum ve kuruluģlar ve çok sayıda Meslek Yüksekokulu ile yakın iliģkiler tesis ederek, mezun öğrenciler takip edilmekte ve bu yolla geri besleme sağlanmaktadır. Yüksekokulumuz klasik yapılanmanın dıģına çıkmıģ ve bir modern iģletme kimliği kazanmıģtır. Gelecekte de bir iģletmenin öngördüğü kural ve kaideler esas alınarak yönetilecektir. Dolayısıyla amacımızı yeniden tarif ediyor ve diyoruz ki; Amacımız: Uluslararasi kalite standartlarinda eğitilmiş nitelikli insangücü yetiştirerek ülkemizin ihracata yönelik endüstri dallari başta olmak üzere sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinin rekabet gücünü artiracak yönde desteklemektir. Bu amaca yönelik olarak stratejik hedeflerimiz belirlenmiģ olup bir plana bağlanan bu hedeflerin gerçekleģtirilmesi için Yüksekokul Müdüründen baģlamak üzere bütün yöneticiler, kurullar, bölümler, programlar ve hizmet birimlerinin görev tanımları yeniden yapılarak plan dahilinde bir takvime ve bir gözetim ve denetim sistemine bağlanmıģtır. Ülkemizin içinde bulunduğu kaynak ve üretim darboğazını da göz önüne alarak üretimi destekleyecek kaynak geliģtirebilecek yapı, hedef, proje ve programlara sahip 3

7 kurumları desteklemek kaynakların rasyonel kullanımı için çok elzem gözükmektedir. Unutulmamalıdır ki; kaynak geliģtirmede, yeni kaynaklar bulmak kadar mevcut kaynakların verimli ve rasyonel kullanılması da önemlidir. Kaynakları kullanırken etkinlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ve Ģeffaflık ilkesine dayanan 5018 Sayılı Kanun ile üniversiteler özel kanunlarının kendilerine sağladığı hareket serbestiyeti içinde kamu kaynağını kullanırlarken, kaynaklarının etkin ve verimli kullanıp kullanılmadığına iliģkin değerlendirmeler SayıĢtay aracılığı ile yapılabilecektir. Üniversitemizde ise üst yönetici hesap verme sorumluluğunu harcama yetkilileri iç denetçiler ve mali hizmetler birimi ile birlikte yerine getirmektedir Sayılı Kanunun 1. Maddesi ile değiģtirilen haliyle; bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisi olması öngörülmüģ olup, Yüksekokul Müdürü Harcama Yetkilisidir. Bu konuda önem arz eden bir diğer husus ise; harcama yetkilisinin yetki devrinde bulunması durumunda yetkiyi devredenin idari sorumluluğu hiçbir Ģekilde ortadan kalkmayacak, yetkiyi devreden mali sorumluluktan kurtulamayacaktır Sayılı Kanun, muhasebe yetkililerini harcama yetkilisi düzleminde daha ziyade Ģimdilik harcama yetkilisinin uhdesinde toplamıģtır. Bu itibarla; harcama yetkililerince kamu kaynağının kullanılması esnasında yetki sorumluluk dengesi kurulmaya çalıģılmıģtır. Bu cümleden yola çıkılarak harcama talimatı üzerine baģlayan ve muhasebe yetkilisince ödeme yapılmasına kadar olan tüm zaman zarfında görev alanlar gerçekleģtirme görevlisi olarak addedilecek ve bu görevliler düzenledikleri belgelerden ve yaptıkları iģlemlerden sorumlu olacaklardır. Eğitim Alanı C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1- Eğitim Alanları Derslikler Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Anfi Sınıf Bilgisayar 4 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Lab. Diğer Lab. 26 Toplam Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı: 2 Adet Kantin Alanı: 800 m2 Kafeterya Sayısı: - Kafeterya Alanı: Yemekhaneler Öğrenci yemekhane Sayısı: 2 Adet Öğrenci yemekhane Alanı: 2202 m2 Öğrenci yemekhane Kapasitesi: 950 KiĢi 4

8 Personel yemekhane Sayısı: 1 Personel yemekhane Alanı: 60 m2 Personel yemekhane Kapasitesi: 65 KiĢi Misafirhaneler Misafirhane Sayısı: - Misafirhane Kapasitesi: Öğrenci Yurtları Yatak Sayısı 1 Yatak Sayısı 2 Yatak Sayısı 3 4 Oda Sayısı - Alanı m2 - Yatak Sayısı 5 - Üzeri Lojmanlar Lojman Sayısı: 1 Bina (Merkez Kampus) Lojman Bürüt Alanı: 625m2 Dolu Lojman Sayısı: 1 BoĢ Lojman Sayısı: 5 ( Onarıma Ġhtiyaç vardır) Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: - Kapalı Spor Tesisleri Alanı: - Açık Spor Tesisleri Sayısı: - Açık Spor Tesisleri Alanı: - Kapasitesi Toplantı Konferans Salonları Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Toplantı Salonu 2 Konferans Salonu 2 2 Toplam Sinema Salonu Sinema Salonu Sayısı: -Adet Sinema Salonu Alanı: - m2 Sinema Salonu Kapasitesi: - KiĢi Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı: - Adet Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi: - KiĢi 5

9 Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı: - Öğrenci Kulüpleri Alanı: Mezun Öğrenciler Derneği Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı: 1 Adet Mezun Öğrenciler Derneği Alanı: - m Okul Öncesi ve Ġlköğretim Okulu Alanları Anaokulu Sayısı: - Adet Anaokulu Alanı: - m2 Anaokulu Kapasitesi: - KiĢi Ġlköğretim okulu Sayısı: - Adet Ġlköğretim okulu Alanı: - m2 Ġlköğretim okulu Kapasitesi: - KiĢi 1.3- Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı (KiĢi) ÇalıĢma Odası Toplam Ġdari Personel Hizmet Alanları Sayısı Alanı Kullanan Sayısı (Adet) (m2) Servis ÇalıĢma Odası Toplam Ambar Alanları Ambar Sayısı: 2 Adet Ambar Alanı: 82 m ArĢiv Alanları ArĢiv Sayısı: 1 Adet ArĢiv Alanı: 21 m Atölyeler Atölye Sayısı: 8 Adet Atölye Alanı: 860 m2 6

10 1.7- Hastane Alanları Birim Sayı (Adet) Alan (m2) Acil Servis - - Yoğun Bakım - - Ameliyathane - - Klinik - - Laboratuar - - Eczane - - Radyoloji Alanı - - Nükleer Tıp Alanı - - Sterilizasyon Alanı - - Mutfak - - ÇamaĢırhane - - Teknik Servis - - Hastane Toplam Kapalı Alanı - - 7

11 2- Örgüt Yapısı 8

12 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar Solidwork Katı Modelleme Mimari ve Statik Proje Hazırlama Fidelio 7.14 (Turizm Otel otomasyonu paket programı) Bilgisayarlı Muhasebe Paket programları (ETA, GMS, ĠMS) 3.2- Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı: 294 Adet(75 adedi eski model) TaĢınabilir bilgisayar Sayısı: 26 Adet 3.3- Kütüphane Kaynakları Kitap Sayısı: 6287 Adet Basılı Periyodik Yayın Sayısı: 12 Adet 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Ġdari Amaçlı Eğitim Amaçlı (Adet) (Adet) Projeksiyon 41 Slayt makinesi - Tepegöz 4 Episkop - Barkot Okuyucu 1 Baskı makinesi 2 Fotokopi makinesi 9 Faks 1 Fotoğraf makinesi 2 Kameralar 3 Televizyonlar 9 Tarayıcılar 23 Müzik Setleri 5 Mikroskoplar - DVD ler - AraĢtırma Amaçlı (Adet) 9

13 4- Ġnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Dolu BoĢ Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman * Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam (*) Kadroları Yüksekokulumuzda olup, Rektörlüğümüzde görevlidirler Yabancı Uyruklu Akademik Personel Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm Profesör - Doçent - Yrd. Doçent - Öğretim Görevlisi - Okutman - Çevirici - Eğitim-Öğretim Planlamacısı - AraĢtırma Görevlisi - Uzman - Toplam

14 4.3- Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam BaĢka Üniversitelerde / Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel BaĢka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan SAYISI ÇalıĢtığı Bölüm Geldiği Üniversite Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam

15 4.5- SözleĢmeli Akademik Personel SözleĢmeli Akademik Personel Sayısı Profesör - Doçent - Yrd. Doçent 5 Öğretim Görevlisi 38 Uzman 8 Okutman 1 Sanatçı Öğrt. Elm. - Sahne Uygulatıcısı - Toplam Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde - %6 %33,3 %30,3 %21 % Ġdari Personel Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Genel Ġdari Hizmetler 10 Sağlık Hizmetleri Sınıfı - Teknik Hizmetleri Sınıfı 6 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı - Avukatlık Hizmetleri Sınıfı. - Din Hizmetleri Sınıfı - Yardımcı Hizmetli 7 Toplam 23 Dolu BoĢ Toplam 12

16 4.8- Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. KiĢi Sayısı Yüzde %29,16 %29,16 %33,33 %8, Ġdari Personelin Hizmet Süreleri Ġdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde - - %8 %20 %28 % Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde - - %36 % ĠĢçiler ĠĢçiler (ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre) Dolu BoĢ Toplam Sürekli ĠĢçiler Vizeli Geçici ĠĢçiler (adam/ay) Vizesiz iģçiler (3 Aylık) - Toplam

17 4.12- Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süreleri Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları (2011 ġubat) Öğrenci Sayıları PROĞRAM ADI I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Toplam E K Top. E K Top. Kız Erkek ĠġLETME YÖNETĠMĠ MUHASEBE VE VERGĠ UYG. TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ELEKTRONĠK HABERLEġME TEK ELEKTRĠK MEKATRONĠK ĠNġAAT TEKNOLOJĠ MAKĠNE ĠKLĠMLENDĠRME- SOĞUTMA TEKN. MOBĠLYA VE DEKORASYON Toplam

18 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı I. ve PROĞRAM ADI I. Öğretim II. Öğretim II.Öğretim Toplamı Yüzde* E K Top. E K Top. Sayı Yeni Zelanda Waiariki Enstitüsü ile ortak Turizm programı ,0017 *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) Öğrenci Kontenjanları ( ) PROGRAM ADI Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı ÖSS Kontenjanı ÖSS sonucu YerleĢen BoĢ Kalan Doluluk Oranı % ĠġLETME YÖNETĠMĠ ĠġLETME YÖNETĠMĠ 2. ÖĞR MUHASEBE VE VERGĠ UYG MUHASEBE VE VERGĠ UYG. 2. ÖĞRETĠM TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI 2. ÖĞRETĠM ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ELEKTRONĠK HABERLEġME TEKNOLOJĠSĠ ELEKTRONĠK HABERLEġME TEKNOLOJĠSĠ 2.ÖĞRETĠM ELEKTRĠK ELEKTRĠK 2. ÖĞRETĠM MEKATRONĠK ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ MAKĠNE MAKĠNE 2. ÖĞRETĠM ĠKLĠMLENDĠRME-SOĞUTMA TEKNOLOJĠSĠ MOBĠLYA DEKORASYON YENĠ ZELANDA WAĠARĠKĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLE ORTAK TURĠZM PROGRAMI Toplam

19 Yüksek Lisans ve Doktora Programları Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Birimin Adı Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Tezli Tezsiz Doktora Yapan Sayısı Toplam Toplam Yabancı Uyruklu Öğrenciler Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri PROGRAM ADI Bölümü Kadın Erkek Toplam BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI Toplam Sağlık Hizmetleri YATAK SAYISI HASTA SAYISI ACĠL SERVĠS HĠZMETLERĠ - - YOĞUN BAKIM - - TETKĠK SAYISI KLĠNĠK - - AMELĠYAT SAYISI - POLĠKLĠNĠK HASTASI SAYISI - LABORATUAR HĠZMETLERĠ - - RADYOLOJĠ ÜNĠTESĠ HĠZMETLERĠ - - NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERĠLEN - - HĠZMETLER MEDĠKO SOSYAL POLĠKLĠNĠK HASTA SAYISI

20 5.3-Akademik ve Ġdari Hizmetler Akademik Hizmetler 29 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanun ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiģtirilerek yeni kurulan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanan Yüksekokulumuz; 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığı YAY-KUR a bağlı olarak kurulan Meslek Yüksekokulu bu yıl 35. yaģını idrak etmekte olup, geride bıraktığı zaman diliminde sağlanan geliģmeler ve tecrübe birikimi ile kendi faaliyet alanında lider bir kurum olarak örnek alınmakta ve bir otorite olarak kabul edilmektedir yılında 6 öğretim elemanı, 13 idari personeli, 5 eğitim öğretim programı (Elektrik, Makine, ĠnĢaat, ĠĢletme, Muhasebe) ve yaklaģık 200 öğrenciye sahip olan Yüksekokulumuz; Yükseköğretim Kurulunca Dünya Bankasından sağlanan kredilerden istifade ederek (yaklaģık 5 milyon dolar), Eğitimöğretim programları, makine teçhizat, öğretim elemanı, fiziki kapasite, yönetim ve endüstri ile iliģkiler konusunda süratle geliģme kaydetmiģ,1983 den günümüze Normal ve Ġkinci öğretimdeki program sayısını 18 e öğrenci sayısını 3000 e Modern Makine-Teçhizatla donatılmıģ Laboratuar ve Atölye sayısını 38 e öğretim elemanı sayısını ise 64 e, fiziki alanını m2 ye çıkarmıģtır. Yüksekokulumuz bütçe dahil kurumsal kaynaklarının tamamını üniversitenin misyonu ve vizyonu ile de bütünleģtirerek daha etkin ve verimli kullanıp ileri hedeflere ulaģmayı gaye edinmiģtir. Sağlanan bu geliģmelerle geliģmiģ batı ülkelerinin standartlarını yakalayan ve hatta bazı branģlarda ileriye geçen Yüksekokulumuz ayrıca yönetim faaliyetlerinin tamamı bilgisayar destekli hale getirilmiģ olup Yönetim Bilgi Sistemini kurmuģtur. Ġlaveten Internet Sistemi ne de özel bir Web sayfası ile giren kurumumuz evrensel tanınma, fırsat ve imkânlardan istifade edebilme ve bilgiye ulaģabilme konularında büyük ilerlemeler kaydetmiģtir. Meslek Yüksekokulu taģıdığı misyon belirlediği vizyonu doğrultusunda sadece Çankırı da konuģlanmıģ bir meslek yüksekokulu olmayıp meslek yüksekokulları açısından Türkiye nin dıģa dönük rekabete açık yüzünü ifade etmekte uluslararası MTE toplumunun saygın bir üyesi olarak evrensel MTE birikimine de önemli katkılarda bulunmaktadır. ABD, AB ve AVRASYA bölgesinde yürüttüğü uluslararası projeler ve imzaladığı ikili iģbirliği ve değiģim protokolleriyle eğitim, öğretim faaliyetlerini uluslararası rekabete açarak ULUSLARARASILAġMA yolundaki baģarılı ilerleyiģini sürdürmektedir. Yürüttüğü projeler ve imzaladığı iģbirliği protokolleri ile mesleki ve teknik eğitimde dünya ile birlikte hareket etmek üzere akademik ve idari personelini, eğitim programlarını, atölye ve laboratuarlarını sürekli geliģtirme gayret ve çabası içerisinde olurken diploma eğitiminin yanı sıra sertifikaya dayalı eğitimlerini de ulusal ve uluslararası projeler vasıtasıyla sürdürmektedir. Yüksekokulumuz sanayi ve hizmet sektörleri ile de çok yakın iģbirliği içerisindedir. Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası gibi kuruluģlarla yakın iliģki ve iģbirliği faaliyetleri yürütmekte olup, bu bağlamda Ankara Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesinde MEB ve ASO ile müģterek oluģturduğu Otomasyon Teknolojileri Eğitim ve Uygulama Merkezi nde sanayicinin ihtiyaç duyduğu alanlarda sertifikaya dayalı eğitimleri sanayicinin ayağına kadar taģımıģtır. GeliĢmiĢ ülkelerde yürüttüğü projeler ve yaptığı iģbirliği protokollerinden elde ettiği birikimden yola çıkarak üçüncü ülkelere mesleki ve teknik eğitimde destek programları uygulayarak bu ülkelerden ülkemize getirilen (Kosova, Makedonya, Sudan gibi) öğretim elemanı ve öğrencilere verilen mesleki ve teknik eğitim faaliyetini baģarıyla sürdürmektedir. Bu bağlamda, Türk ĠĢbirliği ve Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığı ile yıllarında Sudan da ve Tacikistan da ortak mesleki ve teknik eğitim merkezleri oluģturma çalıģmalarımız ve eğitim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri ile akademik ve idari personelin geliģtirme etkinlikleri, ulusal ve uluslararası sempozyum, konferans, seminer, fuar ve benzeri faaliyetler düzenleyerek veya düzenlenen bu faaliyetlere katılarak yürütülmektedir. 17

21 Ġdari Hizmetler Eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra Yüksekokulumuzun yürüttüğü her türlü bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin etkin ve verimli bir Ģekilde yürütülebilmesi için, her geçen gün sayıları azalan idari personele rağmen biliģim teknolojileri de etkin bir Ģekilde kullanılarak idari hizmetler büyük bir özveri, fedakârlık ve baģarıyla yürütülmektedir. Bina, tesis, derslik ve laboratuarların hizmete hazır halde tutulması, bakım ve onarımlarının zamanında periyodik olarak yapılabilmesi için Yüksekokulumuz kendi idari personeli ve öz kaynaklarını kullanarak bu hizmetleri üstün görev anlayıģı ile yerine getirmektedir. 5.4-Diğer Hizmetler Yüksekokulumuz, Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediye BaĢkanlığının yürütmüģ olduğu sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlere destek sağlamaktadır. Üniversitemizin diğer akademik birimlerinde bazı derslerin yürütülmesinde öğretim elemanı desteği verilmektedir. 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinde mali yönetim ve kontrol sistemlerini kurarak kendileri tarafından yapılması öngörülmüģtür. Bu noktada, Üniversitemiz Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Rektörlüğümüzce oluģturulmuģtur Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Ġç kontrol mekanizması kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden oluģmaktadır. Ġç denetim, kurumun her türlü etkinliğini geliģtirmek, iyileģtirmek ve kuruma değer katmak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir Ģekilde güvence ve danıģmanlık hizmeti vermektedir. Ġç kontrol sistemi ile faaliyetlerin etkin ve verimli sonuçlar üretmesi, mali bilgilerin güvenilir olması, yasa ve yönetmeliklere uygun çalıģılması amaçlanmaktadır. Ġç denetçiler, risk yönetimi iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliģtirilmesi için yeni yaklaģımlar geliģtirerek kurum hedeflerinin gerçekleģtirilmesine yardımcı olurlar. Bu çerçevede, Yüksekokulumuzun stratejik yönetim yaklaģımı içerisinde birimlerinin yıllık çalıģma planları yapılarak insan kaynakları bu anlayıģla yönetilmekte ve değerlendirilmektedir. Personelin çalıģma planları dâhilinde yaptıkları iģ ve iģlemleri yine stratejik yönetim planında belirlenen Ģekliyle yasa ve yönetmeliklere uygun olarak denetlenmekte ve değerlendirilmektedir. Yüksekokulumuz Akademik ve Ġdari TeĢkilat Ģemasında belirtilen hiyerarģik düzen içerisinde yazıģma sistemi oluģturulmuģ ve yazılı iletiģim sistemimiz bu esasla sürdürülmekte ve kontrol edilip değerlendirilmektedir. Yüksekokulumuzun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetler, ihale komisyonları ile muayene ve teslim alma komisyonları oluģturularak, bu komisyonlar marifetiyle 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre temin edilmekte ve teslim alınmaktadır. Ayrıca, Üniversitemiz Strateji Daire BaĢkanlığınca 5018 sayılı kanuna göre ödeme aģamasında da muhasebe kontrolü yapılmaktadır. 18

22 D- Diğer Hususlar - II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaçlar 1- Eğitimöğretimin kalitesini sürekli iyileģtirmek. 2- Mesleki ve Teknik Eğitime katkı sağlayacak bilgi ve teknolojileri üretmek. 3- Tüm paydaģlarımızla iliģkileri geliģtirmek, sanayi ve hizmet sektörü ile yürütülen iliģkilerdeki faaliyetleri güçlendirmek. A. Eğitim-Öğretim: Stratejik Hedefler 1. ÇağdaĢ eğitim-öğretimin sürekliliğinin devam ettirilmesi 2. Eğitim programlarının geliģtirilmesi ve müfredatlarının güncelliğinin korunması 3. Uzaktan eğitim teknolojilerinin etkili kullanılması 4. GeliĢen Ģartlara bağlı olarak uygun eğitim-öğretim araç ve gereçleri ile donanımın geliģtirilmesi 5. Akademik teknik personelin geliģtirilmesi 6. Fiziki kapasitenin iyileģtirilmesi 7. Sürekli eğitim faaliyetlerin yaygınlaģtırılması 8. Eğitim süreci içerisinde öğrencilerin çekirdek beceriler (hata bulma, problem çözme,karar verme vb.) öncellikli olmak üzere sosyal,kültürel, sportif yönden geliģtirilerek iyi bir vatandaģ olarak topluma kazandırılması 9. Öğrenci merkezli ve teknoloji tabanlı öğrenmenin teģvik edilmesi 10. Multimedya teknolojilerinin etkin kullanılarak öğretim materyallerinin geliģtirilmesi 11. Eğitim programlarımızın, dünya çapında geliģmiģ mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki benzerleriyle uyumlu hale getirilmesi, denklik çalıģmalarının yapılması ve nihayet kurumsal olarak akreditasyona gidilmesi 12. Kalite güvence sistemleri ve akademik değerlendirme mekanizmalarının oluģturulması 13. Ders veren öğretim elemanı baģına düģen öğrenci sayısının 25'e düģürülmesi 14. Öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin artırılması 15. Öğrencilerin akademik danıģmanlık hizmetleri memnuniyet oranının yükseltilmesi 16. Öğretim elemanlarının verdikleri eğitim ve yürüttükleri bilimsel faaliyetlerin kalitesinin ve verimliliğinin artırılması 17. Her türlü alan, bina, derslik, laboratuar, araç-gereç vb fiziksel kaynakların etkili ve verimli kullanılmasında sürekliliğin sağlanması 18. Kütüphane, laboratuar, atölye gibi bilimsel ve sanatsal bilgi, ürün ve hizmetlerin üretildiği fiziksel mekanların 19

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU (BĠRĠMLER ĠÇĠN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĠTÜ/DAĠRE BAġKANLIĞI/HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 3 I- GENEL BĠLGĠLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

2014 YILI ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU

2014 YILI ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU 2014 YILI ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU.3 I- GENEL BĠLGĠLER...4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2013 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU KONYA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI HAVACILIK VE UZAY BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU Ocak 2015, Konya 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - -

Kapasitesi 251 Üzeri Anfi - - 1 - - - Sınıf 10 - - - - - Bilgisayar Lab. 1 - - - - - Diğer Lab. - - - - - - Toplam 11-1 - - - 2007 YILI RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU: ÜST YÖNETĠCĠNĠN SUNUġU: ĠÇĠNDEKĠLER: I-GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon: 03.07.1992 gün ve 3837 Sayılı Kanunla kurulan Rize Ġlahiyat Fakültesinin

Detaylı

2010 yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2010 yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010 yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tekirdağ, Ocak 2011 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon

Detaylı

2014 YILI TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2014 YILI TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU 2014 YILI TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BĠRĠM FAALĠYET RAPORU - 1 - ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I- GENEL BĠLGĠLER.4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..4 C- Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART-2014 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

BĠRĠM FAALĠYET RAPORU TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye

Detaylı

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KIRKLARELİ 2016 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2012 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU. Sürüm No:2.0

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU. Sürüm No:2.0 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU Sürüm No:2.0 Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tekirdağ, Ocak 2010 1 BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 GENEL BĠLGĠLER...4

Detaylı

KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ YUSUF ġerefoğlu SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALĠYET RAPORU

KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ YUSUF ġerefoğlu SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALĠYET RAPORU KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ YUSUF ġerefoğlu SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALĠYET RAPORU OCAK- 2015 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU.. 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev

Detaylı

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 1 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Đdareye

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2016 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı

Namık Kemal Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Namık Kemal Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı 2010 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Ocak 2011 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I- GENEL BĠLGĠLER...3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ TOPRAK BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

2015 YILI FAALĠYET RAPORU

2015 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ. YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI. 2009 Yılı. Faaliyet Raporu Sürüm No. 1.0.

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ. YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI. 2009 Yılı. Faaliyet Raporu Sürüm No. 1.0. T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2009 Yılı Faaliyet Raporu Sürüm No. 1.0. Tekirdağ, Ekim 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 3 I- GENEL BĠLGĠLER 4 A- Misyon ve Vizyon

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2010 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Fakültemiz ilk olarak 10/09/2007 tarihli ve 2007/12598 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI 5018 sayılı yasa gereği hazırlanan Birim Faaliyet Raporları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Yasasının 41 maddesi gereği her yıl Kurumsal Faaliyet raporu hazırlama işlemleri

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 27 OCAK 2011, MERKEZ KAMPÜS, ÇANKIRI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 27 OCAK 2011, MERKEZ KAMPÜS, ÇANKIRI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 27 OCAK 2011, MERKEZ KAMPÜS, ÇANKIRI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1976 2011 (35 YIL) Çankırı Ocak 2011 Misyon,

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İDİL MESLEK YÜKSEK OKULU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İDİL MESLEK YÜKSEK OKULU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İDİL MESLEK YÜKSEK OKULU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2015 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... I- GENEL BĠLGĠLER.. A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar......

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (SAĞLIK YÜKSEKOKULU) İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Malkara Meslek Yüksekokulu

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Malkara Meslek Yüksekokulu T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Malkara Meslek Yüksekokulu 2009 YILI Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm No:2 Malkara/TEKĠRDAĞ ġubat-2010 SUNUġ... 5 I- GENEL BĠLGĠLER... 6 A. MĠSYON ve VĠZYON... 9 Misyonumuz...

Detaylı

TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ. BALKAN ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ. BALKAN ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ BALKAN ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...5

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin

Detaylı

2010 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2010 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU 2010 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÇORLU MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. A. Misyon ve Vizyon... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ.

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2016-1 - İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...3 I- GENEL BİLGİLER.4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

T. C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T. C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T. C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FĐZĐK ANABĐLĐM DALI 2009 YILI FAALĐYET RAPORU Eylül 2009 Tekirdağ ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU 3 I- GENEL BĐLGĐLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki,

Detaylı

2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 1/23 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C-

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

2016 YILI SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

2016 YILI SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2016 YILI SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Tekirdağ, OCAK 2011 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ. 4 I- GENEL BĠLGĠLER 5 A-Misyon ve Vizyon. 5 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar..

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2009 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... U 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki,

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU (2.SÜRÜM) 2009 YILI ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU..... I- GENEL BĠLGĠLER.... A- Misyon ve Vizyon..... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı