ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI i

2 ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B. Temel Politikalar ve Öncelikler C. Diğer Hususlar III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler / Zayıflıklar B- Değerlendirme V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ. ii

3 BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 1990 lı yılların başından bu yana yenilikçiliğe ve ihtiyaç analizine dayalı planlı gelişme ve büyüme ilkesini esas alarak, stratejik planlara dayalı olarak yönetmekte olduğumuz Meslek Yüksekokulu misyon ve vizyonunun gerektirdiği yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde doğru hedefe ulaşabilmek için insan gücü ile mali kaynakları etkin ve verimli kullanmayı, yönetim ve hizmet anlayışının ana prensibi edinmiştir. Yukarıdaki anlayışla yıllar içerisindeki süreçte, 1983 yılında 6 öğretim elemanı, 13 idari personeli, 5 eğitim öğretim programı (Elektrik, Makine, İnşaat, İşletme, Muhasebe) ve yaklaşık 200 öğrenciye sahip olan Yüksekokulumuz; Yükseköğretim Kurulunca Dünya Bankasından sağlanan kredilerden istifade ederek (yaklaşık 5 milyon dolar), Eğitim-öğretim programları, makine teçhizat, öğretim elemanı, fiziki kapasite, yönetim ve endüstri ile ilişkiler konusunda süratle gelişme kaydetmiş,1983 den günümüze Normal ve İkinci öğretimdeki program sayısını 18 e öğrenci sayısını 3000 e Modern Makine-Teçhizatla donatılmış Laboratuar ve Atölye sayısını 38 e öğretim elemanı sayısını ise 64 e, fiziki alanını m 2 ye çıkarmıştır. Yüksekokulumuz bütçe dahil kurumsal kaynaklarının tamamını üniversitenin misyonu ve vizyonu ile de bütünleştirerek daha etkin ve verimli kullanıp ileri hedeflere ulaşmayı gaye edinmiştir. Yukarıda zikredilen çalışmalarını 29 Mayıs 2007 tarihine kadar Ankara Üniversitesi bünyesinde sürdüren Yüksekokulumuz, bu tarihte 5662 sayılı yasa ile kurulan Çankırı Karatekin Üniversitesine devredilmesi ile birlikte aynı hizmet anlayışı ile sürdürmeyi hedeflemiştir. Bu anlayışın ürünü olarak ekte 2010 yılı faaliyet raporunu sunuyor, raporun hazırlanmasında katkısı bulunan personelimize içtenlikle teşekkür ediyorum. Doç. Dr. Rıza GÜRBÜZ M Ü D Ü R iii

4 I- GENEL BĠLGĠLER Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu; sayıları 700 lere doğru hızla ilerleyen Meslek Yüksekokulları arasında geçmiģ dönemlerde sağlanan imkânları (YÖK- Endüstriyel Eğitim Projesi ve diğer projeler - katkılar) tüm akademik ve idari personelin iģbirliği ile en etkin ve verimli Ģekilde kullanmıģtır. Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bugün Türkiye nin örnek ve en geliģmiģ Meslek Yüksekokullarından birisidir. Gelecek yıllarda da Mesleki ve Teknik Eğitim alanında öncülüğünü yeni projeler ve uygulamalar ile sürdürmeyi, geçmiģ yıllardaki ulusal ve uluslararası iliģkilerini artırarak geliģtirmeyi hedeflemektedir. KURULUġ : 1976 (M. E. B.) ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ NE DEVĠR : 1982 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM TECRÜBESĠ YÖK-DB ENDÜSTRĠYEL EĞĠTĠM PROJELERĠ : 35 YIL : (5 Milyon USD katkı sağlandı) ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠNE DEVĠR : 29 Mayıs 2007 A. Misyon ve Vizyon Misyon Mesleki ve Teknik eğitim alanında küresel iģ dünyasındaki eğilimleri de dikkate alarak, sınaî, ticari ve hizmet sektörlerinin rekabet güçlerini artıracak bilgi ve becerilerle donatılmıģ, yenilikçi, giriģimci ve mesleki etik anlayıģına sahip tekniker ve meslek ara elemanlarını uluslararası kalite ve standartlarda eğiterek, iģ dünyamıza kazandırmaktır. Vizyon Ulusal ve uluslararası düzeyde Mesleki Teknik Eğitim politikaları ve stratejilerinin oluģturulmasında etkin rol alan, iģ dünyasının beklentilerine uygun kalite ve yeterlikte elemanlar yetiģtiren, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki mesleki ve teknik eğitim projeleri ve iģbirlikleri ile ülkemizin kalkınmasına ve geliģmesine katkı sağlayan, öğrenciler ve çalıģanlar tarafından tercih edilen lider bir Meslek Yüksekokulu olmaktır. 1

5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ġçinde yaģadığımız hızlı bilimsel ve teknolojik geliģmeler dünyanın her bölgesine yayılmakta ve global bilgi toplumunun oluģmasıyla sonuçlanan bir iletiģim devrimini gerçekleģtirmektedir. Bu geliģmelerin toplumların ekonomik, politik ve kültürel yapılarında açtığı hızlı, sürekli ve çok yönlü değiģme süreci, günümüzde geliģmiģlik düzeyi ne olursa olsun hemen her ülkede insanların hayat, kültür, öğrenme ve iģ (çalıģma) hakkındaki düģüncelerini dramatik olarak değiģtirmekte, toplumsal yaģamı derinden etkilemektedir. Mesafelerin her gün daha da küçüldüğü, iletiģimde sınır tanımaz bir dünyada rekabet Ģartlarının devamlı ağırlaģtığı, çözümlerin ulusal sınırların ötesinde küresel açılımlara ortam hazırlayıcı olması mecburiyetinde; kiģisel, kurumsal ve ülke olarak geleceğin uluslararası toplumunda onurlu bir Ģekilde var olabilmek için bütün imkân ve kaynaklarımızın akıllı bir yaklaģımla doğru tercihler yönünde kullanılması gerekmektedir. Ekonomik ve teknolojik geliģmenin en önemli unsurlarından birisi olan bilgili ve becerili insan gücünün yetiģtirilmesinde mesleki ve teknik eğitim kurumlarına büyük görev ve sorumluluk düģmektedir. SanayileĢme sürecinde çok önemli mesafeler kat eden ülkemizde biliģim teknolojilerinin çağ atlatıcı etkileri de göz önüne alındığında Ülkemizde üretim ve hizmet endüstrilerindeki teknolojik geliģmelere uyumlu, talebe uygun mesleki ve teknik eğitim becerileriyle donatılmıģ, nitelikli insan gücüne olan ihtiyaç sürekli olarak artmaktadır. Öte yandan 73 milyonu aģan nüfusunun 36 milyonu 25 yaģın altında olup her kademede eğitime ihtiyaç duyan bu nüfusun özellikle mesleki ve teknik eğitime yönlendirilmesi hayati önem arz etmektedir. Üstelik istihdam edilen iģ gücünün de sürekli eğitim ihtiyacı içinde olduğu açıktır. Bu bağlamda eğitim, toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel alanda geliģmelerini sağlayan ve aynı zamanda geliģmiģlik düzeylerini belirleyen önemli göstergelerden birisidir. Bir ülkenin kalkınması, o ülkenin insanlarının çağdaģ ve yeni teknolojileri kullanmak, planlı, bilinçli ve çok seçenekli eğitim süreçlerinden yeterince yararlanması ile mümkün olabilmektedir. Mesleki ve teknik eğitimin bir ülkenin kalkınmasının hızlandırılması, istihdamın artırılması ve rekabet gücünün yükseltilmesinde kritik önemi vardır. Bu bağlamda, iģ dünyasının talep ve beklentilerini karģılayabilecek nitelikli insan gücünün yetiģtirilmesi eğitim kurumları ile iģ dünyasının yapacağı etkili ve verimli bir iģbirliğinin sonucu olarak ortaya çıkacaktır. Ülkelerin eğitim sistemlerinin bütünlüğü içerisinde sürekli eğitimin ayrılmaz bir parçası olan mesleki ve teknik eğitim; barıģ kültürü, çevreye duyarlı, istikrarlı bir kalkınma, sosyal dayanıģma ve uluslararası iģbirliği hedeflerinin ve rekabet ortamının gerçekleģmesinde önemli katkılar sağlayan bir faktördür. Sanayi devriminde treni kaçıran ülkemizin bu yeni devrimin eģiğinde yine aynı durumla karģılaģmaması için yüksek nitelikli insan yetiģtirebilecek evrensel standartlara ulaģmıģ eğitim-öğretim kurumlarına büyük önem vermesi ve gerekli yeniden yapılanmanın gerçekleģmesi gerekir. Bu bağlamda, yurt dıģı iliģkilere özel önem vermemiz ve ufkumuzu evrensel ufukla bütünleģtirmemiz gerekir. Bu sebeple evrensel standartları yakalayan Yüksekokulumuz dıģa açılma hedefini gerçekleģtirmek için bir taraftan Internet sistemine girerken öte yandan uluslararası iģbirliği anlaģmaları ve uluslararası birliklere üyelik yolu ile globalleģmenin gerektirdiği tutum ve anlayıģı sergilemektedir. Halen aģağıda belirtilen uluslararası iliģkilerimiz vardır. 2

6 ANLAġMA ĠMZALANAN VEYA ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILAN KURUMLAR 2009 yılında Yeni Zelanda Waiariki Enstitüsü 1+1 Ortak Turizm Ön Lisans Programı Delaware Technical & Community College-ABD, Minnesota Devlet Üniversiteler ve Yüksekokullar Birliği ABD TĠKA AVRASYA Mesleki ve Teknik Eğitim Projesi ( Sudan ve Tacikistan) Opole Teknik Üniversitesi / Polonya / UPTRONIC LDV TOI Projesi ( ) Best Training Company / Avusturya / En Vouge Gruntdvig Projesi ( ) YURTDIġI ÜYELĠKLERĠMĠZ IVETA (International Vocational Education Association) CCID (Community College International Development) TIES (TogetherInto European Solidarity for Vocotional Education) Kurucu Üye. Bir teknoloji kompleksi olarak da adlandırabileceğimiz Yüksekokulumuzun bu imkânlarını isteyen ve ihtiyacı olan herkesin hizmetine sunmayı bir görev kabul ediyoruz. Bu cümleden olarak diploma programlarına ilaveten sertifika eğitimi yaparak kiģi, toplum, kurum ve kuruluģları desteklemekteyiz. Tanıtma ve çevre ile iliģkilere çok özel önem vermekte, ülke genelinde bir tanıtma faaliyeti baģlatarak öğrenci kaynağımızı daha nitelikli hale getirmeye çalıģmaktayız. Çevre ile uyum içerisinde imkânlarımızı seferber ederek sanayi, ticaret ve hizmet kesimi ile karģılıklı fayda ve birbirini tamamlama (destekleme) ilkelerini temel alan sağlam iliģkiler kurma çabalarımızı arttırarak sürdürmekteyiz. Bu cümleden hareketle diğer eğitim öğretim kurumları, Ġlimizdeki sınai, ticari kuruluģlar, il yönetimi ve yerel yönetim, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası, ASO I. Organize Sanayi Bölgesi, TEGEV, TĠKA ve benzeri kurum ve kuruluģlar ve çok sayıda Meslek Yüksekokulu ile yakın iliģkiler tesis ederek, mezun öğrenciler takip edilmekte ve bu yolla geri besleme sağlanmaktadır. Yüksekokulumuz klasik yapılanmanın dıģına çıkmıģ ve bir modern iģletme kimliği kazanmıģtır. Gelecekte de bir iģletmenin öngördüğü kural ve kaideler esas alınarak yönetilecektir. Dolayısıyla amacımızı yeniden tarif ediyor ve diyoruz ki; Amacımız: Uluslararasi kalite standartlarinda eğitilmiş nitelikli insangücü yetiştirerek ülkemizin ihracata yönelik endüstri dallari başta olmak üzere sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinin rekabet gücünü artiracak yönde desteklemektir. Bu amaca yönelik olarak stratejik hedeflerimiz belirlenmiģ olup bir plana bağlanan bu hedeflerin gerçekleģtirilmesi için Yüksekokul Müdüründen baģlamak üzere bütün yöneticiler, kurullar, bölümler, programlar ve hizmet birimlerinin görev tanımları yeniden yapılarak plan dahilinde bir takvime ve bir gözetim ve denetim sistemine bağlanmıģtır. Ülkemizin içinde bulunduğu kaynak ve üretim darboğazını da göz önüne alarak üretimi destekleyecek kaynak geliģtirebilecek yapı, hedef, proje ve programlara sahip 3

7 kurumları desteklemek kaynakların rasyonel kullanımı için çok elzem gözükmektedir. Unutulmamalıdır ki; kaynak geliģtirmede, yeni kaynaklar bulmak kadar mevcut kaynakların verimli ve rasyonel kullanılması da önemlidir. Kaynakları kullanırken etkinlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ve Ģeffaflık ilkesine dayanan 5018 Sayılı Kanun ile üniversiteler özel kanunlarının kendilerine sağladığı hareket serbestiyeti içinde kamu kaynağını kullanırlarken, kaynaklarının etkin ve verimli kullanıp kullanılmadığına iliģkin değerlendirmeler SayıĢtay aracılığı ile yapılabilecektir. Üniversitemizde ise üst yönetici hesap verme sorumluluğunu harcama yetkilileri iç denetçiler ve mali hizmetler birimi ile birlikte yerine getirmektedir Sayılı Kanunun 1. Maddesi ile değiģtirilen haliyle; bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisi olması öngörülmüģ olup, Yüksekokul Müdürü Harcama Yetkilisidir. Bu konuda önem arz eden bir diğer husus ise; harcama yetkilisinin yetki devrinde bulunması durumunda yetkiyi devredenin idari sorumluluğu hiçbir Ģekilde ortadan kalkmayacak, yetkiyi devreden mali sorumluluktan kurtulamayacaktır Sayılı Kanun, muhasebe yetkililerini harcama yetkilisi düzleminde daha ziyade Ģimdilik harcama yetkilisinin uhdesinde toplamıģtır. Bu itibarla; harcama yetkililerince kamu kaynağının kullanılması esnasında yetki sorumluluk dengesi kurulmaya çalıģılmıģtır. Bu cümleden yola çıkılarak harcama talimatı üzerine baģlayan ve muhasebe yetkilisince ödeme yapılmasına kadar olan tüm zaman zarfında görev alanlar gerçekleģtirme görevlisi olarak addedilecek ve bu görevliler düzenledikleri belgelerden ve yaptıkları iģlemlerden sorumlu olacaklardır. Eğitim Alanı C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1- Eğitim Alanları Derslikler Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Anfi Sınıf Bilgisayar 4 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Lab. Diğer Lab. 26 Toplam Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı: 2 Adet Kantin Alanı: 800 m2 Kafeterya Sayısı: - Kafeterya Alanı: Yemekhaneler Öğrenci yemekhane Sayısı: 2 Adet Öğrenci yemekhane Alanı: 2202 m2 Öğrenci yemekhane Kapasitesi: 950 KiĢi 4

8 Personel yemekhane Sayısı: 1 Personel yemekhane Alanı: 60 m2 Personel yemekhane Kapasitesi: 65 KiĢi Misafirhaneler Misafirhane Sayısı: - Misafirhane Kapasitesi: Öğrenci Yurtları Yatak Sayısı 1 Yatak Sayısı 2 Yatak Sayısı 3 4 Oda Sayısı - Alanı m2 - Yatak Sayısı 5 - Üzeri Lojmanlar Lojman Sayısı: 1 Bina (Merkez Kampus) Lojman Bürüt Alanı: 625m2 Dolu Lojman Sayısı: 1 BoĢ Lojman Sayısı: 5 ( Onarıma Ġhtiyaç vardır) Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: - Kapalı Spor Tesisleri Alanı: - Açık Spor Tesisleri Sayısı: - Açık Spor Tesisleri Alanı: - Kapasitesi Toplantı Konferans Salonları Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Toplantı Salonu 2 Konferans Salonu 2 2 Toplam Sinema Salonu Sinema Salonu Sayısı: -Adet Sinema Salonu Alanı: - m2 Sinema Salonu Kapasitesi: - KiĢi Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı: - Adet Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi: - KiĢi 5

9 Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı: - Öğrenci Kulüpleri Alanı: Mezun Öğrenciler Derneği Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı: 1 Adet Mezun Öğrenciler Derneği Alanı: - m Okul Öncesi ve Ġlköğretim Okulu Alanları Anaokulu Sayısı: - Adet Anaokulu Alanı: - m2 Anaokulu Kapasitesi: - KiĢi Ġlköğretim okulu Sayısı: - Adet Ġlköğretim okulu Alanı: - m2 Ġlköğretim okulu Kapasitesi: - KiĢi 1.3- Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı (KiĢi) ÇalıĢma Odası Toplam Ġdari Personel Hizmet Alanları Sayısı Alanı Kullanan Sayısı (Adet) (m2) Servis ÇalıĢma Odası Toplam Ambar Alanları Ambar Sayısı: 2 Adet Ambar Alanı: 82 m ArĢiv Alanları ArĢiv Sayısı: 1 Adet ArĢiv Alanı: 21 m Atölyeler Atölye Sayısı: 8 Adet Atölye Alanı: 860 m2 6

10 1.7- Hastane Alanları Birim Sayı (Adet) Alan (m2) Acil Servis - - Yoğun Bakım - - Ameliyathane - - Klinik - - Laboratuar - - Eczane - - Radyoloji Alanı - - Nükleer Tıp Alanı - - Sterilizasyon Alanı - - Mutfak - - ÇamaĢırhane - - Teknik Servis - - Hastane Toplam Kapalı Alanı - - 7

11 2- Örgüt Yapısı 8

12 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar Solidwork Katı Modelleme Mimari ve Statik Proje Hazırlama Fidelio 7.14 (Turizm Otel otomasyonu paket programı) Bilgisayarlı Muhasebe Paket programları (ETA, GMS, ĠMS) 3.2- Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı: 294 Adet(75 adedi eski model) TaĢınabilir bilgisayar Sayısı: 26 Adet 3.3- Kütüphane Kaynakları Kitap Sayısı: 6287 Adet Basılı Periyodik Yayın Sayısı: 12 Adet 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Ġdari Amaçlı Eğitim Amaçlı (Adet) (Adet) Projeksiyon 41 Slayt makinesi - Tepegöz 4 Episkop - Barkot Okuyucu 1 Baskı makinesi 2 Fotokopi makinesi 9 Faks 1 Fotoğraf makinesi 2 Kameralar 3 Televizyonlar 9 Tarayıcılar 23 Müzik Setleri 5 Mikroskoplar - DVD ler - AraĢtırma Amaçlı (Adet) 9

13 4- Ġnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Dolu BoĢ Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman * Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam (*) Kadroları Yüksekokulumuzda olup, Rektörlüğümüzde görevlidirler Yabancı Uyruklu Akademik Personel Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm Profesör - Doçent - Yrd. Doçent - Öğretim Görevlisi - Okutman - Çevirici - Eğitim-Öğretim Planlamacısı - AraĢtırma Görevlisi - Uzman - Toplam

14 4.3- Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam BaĢka Üniversitelerde / Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel BaĢka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan SAYISI ÇalıĢtığı Bölüm Geldiği Üniversite Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam

15 4.5- SözleĢmeli Akademik Personel SözleĢmeli Akademik Personel Sayısı Profesör - Doçent - Yrd. Doçent 5 Öğretim Görevlisi 38 Uzman 8 Okutman 1 Sanatçı Öğrt. Elm. - Sahne Uygulatıcısı - Toplam Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde - %6 %33,3 %30,3 %21 % Ġdari Personel Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Genel Ġdari Hizmetler 10 Sağlık Hizmetleri Sınıfı - Teknik Hizmetleri Sınıfı 6 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı - Avukatlık Hizmetleri Sınıfı. - Din Hizmetleri Sınıfı - Yardımcı Hizmetli 7 Toplam 23 Dolu BoĢ Toplam 12

16 4.8- Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. KiĢi Sayısı Yüzde %29,16 %29,16 %33,33 %8, Ġdari Personelin Hizmet Süreleri Ġdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde - - %8 %20 %28 % Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde - - %36 % ĠĢçiler ĠĢçiler (ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre) Dolu BoĢ Toplam Sürekli ĠĢçiler Vizeli Geçici ĠĢçiler (adam/ay) Vizesiz iģçiler (3 Aylık) - Toplam

17 4.12- Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süreleri Sürekli ĠĢçilerin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Sürekli ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51- Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları (2011 ġubat) Öğrenci Sayıları PROĞRAM ADI I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Toplam E K Top. E K Top. Kız Erkek ĠġLETME YÖNETĠMĠ MUHASEBE VE VERGĠ UYG. TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ELEKTRONĠK HABERLEġME TEK ELEKTRĠK MEKATRONĠK ĠNġAAT TEKNOLOJĠ MAKĠNE ĠKLĠMLENDĠRME- SOĞUTMA TEKN. MOBĠLYA VE DEKORASYON Toplam

18 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı I. ve PROĞRAM ADI I. Öğretim II. Öğretim II.Öğretim Toplamı Yüzde* E K Top. E K Top. Sayı Yeni Zelanda Waiariki Enstitüsü ile ortak Turizm programı ,0017 *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) Öğrenci Kontenjanları ( ) PROGRAM ADI Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı ÖSS Kontenjanı ÖSS sonucu YerleĢen BoĢ Kalan Doluluk Oranı % ĠġLETME YÖNETĠMĠ ĠġLETME YÖNETĠMĠ 2. ÖĞR MUHASEBE VE VERGĠ UYG MUHASEBE VE VERGĠ UYG. 2. ÖĞRETĠM TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI 2. ÖĞRETĠM ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ELEKTRONĠK HABERLEġME TEKNOLOJĠSĠ ELEKTRONĠK HABERLEġME TEKNOLOJĠSĠ 2.ÖĞRETĠM ELEKTRĠK ELEKTRĠK 2. ÖĞRETĠM MEKATRONĠK ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ MAKĠNE MAKĠNE 2. ÖĞRETĠM ĠKLĠMLENDĠRME-SOĞUTMA TEKNOLOJĠSĠ MOBĠLYA DEKORASYON YENĠ ZELANDA WAĠARĠKĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLE ORTAK TURĠZM PROGRAMI Toplam

19 Yüksek Lisans ve Doktora Programları Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Birimin Adı Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Tezli Tezsiz Doktora Yapan Sayısı Toplam Toplam Yabancı Uyruklu Öğrenciler Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri PROGRAM ADI Bölümü Kadın Erkek Toplam BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI Toplam Sağlık Hizmetleri YATAK SAYISI HASTA SAYISI ACĠL SERVĠS HĠZMETLERĠ - - YOĞUN BAKIM - - TETKĠK SAYISI KLĠNĠK - - AMELĠYAT SAYISI - POLĠKLĠNĠK HASTASI SAYISI - LABORATUAR HĠZMETLERĠ - - RADYOLOJĠ ÜNĠTESĠ HĠZMETLERĠ - - NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERĠLEN - - HĠZMETLER MEDĠKO SOSYAL POLĠKLĠNĠK HASTA SAYISI

20 5.3-Akademik ve Ġdari Hizmetler Akademik Hizmetler 29 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanun ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiģtirilerek yeni kurulan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanan Yüksekokulumuz; 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığı YAY-KUR a bağlı olarak kurulan Meslek Yüksekokulu bu yıl 35. yaģını idrak etmekte olup, geride bıraktığı zaman diliminde sağlanan geliģmeler ve tecrübe birikimi ile kendi faaliyet alanında lider bir kurum olarak örnek alınmakta ve bir otorite olarak kabul edilmektedir yılında 6 öğretim elemanı, 13 idari personeli, 5 eğitim öğretim programı (Elektrik, Makine, ĠnĢaat, ĠĢletme, Muhasebe) ve yaklaģık 200 öğrenciye sahip olan Yüksekokulumuz; Yükseköğretim Kurulunca Dünya Bankasından sağlanan kredilerden istifade ederek (yaklaģık 5 milyon dolar), Eğitimöğretim programları, makine teçhizat, öğretim elemanı, fiziki kapasite, yönetim ve endüstri ile iliģkiler konusunda süratle geliģme kaydetmiģ,1983 den günümüze Normal ve Ġkinci öğretimdeki program sayısını 18 e öğrenci sayısını 3000 e Modern Makine-Teçhizatla donatılmıģ Laboratuar ve Atölye sayısını 38 e öğretim elemanı sayısını ise 64 e, fiziki alanını m2 ye çıkarmıģtır. Yüksekokulumuz bütçe dahil kurumsal kaynaklarının tamamını üniversitenin misyonu ve vizyonu ile de bütünleģtirerek daha etkin ve verimli kullanıp ileri hedeflere ulaģmayı gaye edinmiģtir. Sağlanan bu geliģmelerle geliģmiģ batı ülkelerinin standartlarını yakalayan ve hatta bazı branģlarda ileriye geçen Yüksekokulumuz ayrıca yönetim faaliyetlerinin tamamı bilgisayar destekli hale getirilmiģ olup Yönetim Bilgi Sistemini kurmuģtur. Ġlaveten Internet Sistemi ne de özel bir Web sayfası ile giren kurumumuz evrensel tanınma, fırsat ve imkânlardan istifade edebilme ve bilgiye ulaģabilme konularında büyük ilerlemeler kaydetmiģtir. Meslek Yüksekokulu taģıdığı misyon belirlediği vizyonu doğrultusunda sadece Çankırı da konuģlanmıģ bir meslek yüksekokulu olmayıp meslek yüksekokulları açısından Türkiye nin dıģa dönük rekabete açık yüzünü ifade etmekte uluslararası MTE toplumunun saygın bir üyesi olarak evrensel MTE birikimine de önemli katkılarda bulunmaktadır. ABD, AB ve AVRASYA bölgesinde yürüttüğü uluslararası projeler ve imzaladığı ikili iģbirliği ve değiģim protokolleriyle eğitim, öğretim faaliyetlerini uluslararası rekabete açarak ULUSLARARASILAġMA yolundaki baģarılı ilerleyiģini sürdürmektedir. Yürüttüğü projeler ve imzaladığı iģbirliği protokolleri ile mesleki ve teknik eğitimde dünya ile birlikte hareket etmek üzere akademik ve idari personelini, eğitim programlarını, atölye ve laboratuarlarını sürekli geliģtirme gayret ve çabası içerisinde olurken diploma eğitiminin yanı sıra sertifikaya dayalı eğitimlerini de ulusal ve uluslararası projeler vasıtasıyla sürdürmektedir. Yüksekokulumuz sanayi ve hizmet sektörleri ile de çok yakın iģbirliği içerisindedir. Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası gibi kuruluģlarla yakın iliģki ve iģbirliği faaliyetleri yürütmekte olup, bu bağlamda Ankara Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesinde MEB ve ASO ile müģterek oluģturduğu Otomasyon Teknolojileri Eğitim ve Uygulama Merkezi nde sanayicinin ihtiyaç duyduğu alanlarda sertifikaya dayalı eğitimleri sanayicinin ayağına kadar taģımıģtır. GeliĢmiĢ ülkelerde yürüttüğü projeler ve yaptığı iģbirliği protokollerinden elde ettiği birikimden yola çıkarak üçüncü ülkelere mesleki ve teknik eğitimde destek programları uygulayarak bu ülkelerden ülkemize getirilen (Kosova, Makedonya, Sudan gibi) öğretim elemanı ve öğrencilere verilen mesleki ve teknik eğitim faaliyetini baģarıyla sürdürmektedir. Bu bağlamda, Türk ĠĢbirliği ve Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığı ile yıllarında Sudan da ve Tacikistan da ortak mesleki ve teknik eğitim merkezleri oluģturma çalıģmalarımız ve eğitim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri ile akademik ve idari personelin geliģtirme etkinlikleri, ulusal ve uluslararası sempozyum, konferans, seminer, fuar ve benzeri faaliyetler düzenleyerek veya düzenlenen bu faaliyetlere katılarak yürütülmektedir. 17

21 Ġdari Hizmetler Eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra Yüksekokulumuzun yürüttüğü her türlü bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin etkin ve verimli bir Ģekilde yürütülebilmesi için, her geçen gün sayıları azalan idari personele rağmen biliģim teknolojileri de etkin bir Ģekilde kullanılarak idari hizmetler büyük bir özveri, fedakârlık ve baģarıyla yürütülmektedir. Bina, tesis, derslik ve laboratuarların hizmete hazır halde tutulması, bakım ve onarımlarının zamanında periyodik olarak yapılabilmesi için Yüksekokulumuz kendi idari personeli ve öz kaynaklarını kullanarak bu hizmetleri üstün görev anlayıģı ile yerine getirmektedir. 5.4-Diğer Hizmetler Yüksekokulumuz, Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediye BaĢkanlığının yürütmüģ olduğu sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlere destek sağlamaktadır. Üniversitemizin diğer akademik birimlerinde bazı derslerin yürütülmesinde öğretim elemanı desteği verilmektedir. 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinde mali yönetim ve kontrol sistemlerini kurarak kendileri tarafından yapılması öngörülmüģtür. Bu noktada, Üniversitemiz Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Rektörlüğümüzce oluģturulmuģtur Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Ġç kontrol mekanizması kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden oluģmaktadır. Ġç denetim, kurumun her türlü etkinliğini geliģtirmek, iyileģtirmek ve kuruma değer katmak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir Ģekilde güvence ve danıģmanlık hizmeti vermektedir. Ġç kontrol sistemi ile faaliyetlerin etkin ve verimli sonuçlar üretmesi, mali bilgilerin güvenilir olması, yasa ve yönetmeliklere uygun çalıģılması amaçlanmaktadır. Ġç denetçiler, risk yönetimi iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliģtirilmesi için yeni yaklaģımlar geliģtirerek kurum hedeflerinin gerçekleģtirilmesine yardımcı olurlar. Bu çerçevede, Yüksekokulumuzun stratejik yönetim yaklaģımı içerisinde birimlerinin yıllık çalıģma planları yapılarak insan kaynakları bu anlayıģla yönetilmekte ve değerlendirilmektedir. Personelin çalıģma planları dâhilinde yaptıkları iģ ve iģlemleri yine stratejik yönetim planında belirlenen Ģekliyle yasa ve yönetmeliklere uygun olarak denetlenmekte ve değerlendirilmektedir. Yüksekokulumuz Akademik ve Ġdari TeĢkilat Ģemasında belirtilen hiyerarģik düzen içerisinde yazıģma sistemi oluģturulmuģ ve yazılı iletiģim sistemimiz bu esasla sürdürülmekte ve kontrol edilip değerlendirilmektedir. Yüksekokulumuzun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetler, ihale komisyonları ile muayene ve teslim alma komisyonları oluģturularak, bu komisyonlar marifetiyle 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre temin edilmekte ve teslim alınmaktadır. Ayrıca, Üniversitemiz Strateji Daire BaĢkanlığınca 5018 sayılı kanuna göre ödeme aģamasında da muhasebe kontrolü yapılmaktadır. 18

22 D- Diğer Hususlar - II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaçlar 1- Eğitimöğretimin kalitesini sürekli iyileģtirmek. 2- Mesleki ve Teknik Eğitime katkı sağlayacak bilgi ve teknolojileri üretmek. 3- Tüm paydaģlarımızla iliģkileri geliģtirmek, sanayi ve hizmet sektörü ile yürütülen iliģkilerdeki faaliyetleri güçlendirmek. A. Eğitim-Öğretim: Stratejik Hedefler 1. ÇağdaĢ eğitim-öğretimin sürekliliğinin devam ettirilmesi 2. Eğitim programlarının geliģtirilmesi ve müfredatlarının güncelliğinin korunması 3. Uzaktan eğitim teknolojilerinin etkili kullanılması 4. GeliĢen Ģartlara bağlı olarak uygun eğitim-öğretim araç ve gereçleri ile donanımın geliģtirilmesi 5. Akademik teknik personelin geliģtirilmesi 6. Fiziki kapasitenin iyileģtirilmesi 7. Sürekli eğitim faaliyetlerin yaygınlaģtırılması 8. Eğitim süreci içerisinde öğrencilerin çekirdek beceriler (hata bulma, problem çözme,karar verme vb.) öncellikli olmak üzere sosyal,kültürel, sportif yönden geliģtirilerek iyi bir vatandaģ olarak topluma kazandırılması 9. Öğrenci merkezli ve teknoloji tabanlı öğrenmenin teģvik edilmesi 10. Multimedya teknolojilerinin etkin kullanılarak öğretim materyallerinin geliģtirilmesi 11. Eğitim programlarımızın, dünya çapında geliģmiģ mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki benzerleriyle uyumlu hale getirilmesi, denklik çalıģmalarının yapılması ve nihayet kurumsal olarak akreditasyona gidilmesi 12. Kalite güvence sistemleri ve akademik değerlendirme mekanizmalarının oluģturulması 13. Ders veren öğretim elemanı baģına düģen öğrenci sayısının 25'e düģürülmesi 14. Öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin artırılması 15. Öğrencilerin akademik danıģmanlık hizmetleri memnuniyet oranının yükseltilmesi 16. Öğretim elemanlarının verdikleri eğitim ve yürüttükleri bilimsel faaliyetlerin kalitesinin ve verimliliğinin artırılması 17. Her türlü alan, bina, derslik, laboratuar, araç-gereç vb fiziksel kaynakların etkili ve verimli kullanılmasında sürekliliğin sağlanması 18. Kütüphane, laboratuar, atölye gibi bilimsel ve sanatsal bilgi, ürün ve hizmetlerin üretildiği fiziksel mekanların 19

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 2 C- İdareye

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUġU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayıģıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaģımızın dil, din,

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TS-EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ a, Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu a ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 203 İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I GENEL BİLGİLER... A Misyon ve Vizyon... B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 GİRESUN SUNUŞ 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanununa 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek: 65. madde ile kurulan

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014)

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) Ankara, Aralık 2009 ĠÇĠNDEKĠLER I. SUNUġ...4-5 1.1. Amaç...6 1.2. Kapsam 6 1.3. Ġlke ve Değerlerimiz 6-8 1.4. Stratejik Planlama Ekibi 9 II. KURUMSAL

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Performans Programına http://www.stg.yildiz.edu.tr/ adresinden erişilebilir. Hazırlayanlar Arş.Gör.Dr. Hülya

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2013 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin Eğitilmesi olacaktır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 24 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 25 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER Sayfa A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-İdare

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2011 T.C. T.C. ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ ORGANĠZASYON EL KĠTABI Hazırlayanlar Halil Ġbrahim SARAÇOĞLU ĠletiĢim Fakültesi Fakülte Sekreteri GümüĢhane Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi BağlarbaĢı

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU I 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ......I İÇİNDEKİLER. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 6 2- Örgüt Yapısı..

Detaylı

2012 İDARE FAALİYET RAPORU

2012 İDARE FAALİYET RAPORU KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU Manas ın Vasiyetleri: Birlik ve Beraberlik Anlayışı İçinde Olma, Toplumda Hoşgörü, Uyum, Dostluk ve İşbirliğini Geliştirme, Milli Haysiyet

Detaylı