T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU"

Transkript

1 T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU

2 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No DEKANDAN FAKÜLTENĠN VĠZYONU FAKÜLTENĠN MĠSYONU FAKÜLTENĠN KURULUġU FAKÜLTEDE ZORUNLU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK SINIFI VE YURTDIġI EĞĠTĠM OLANAKLARI FAKÜLTENĠN BURS OLANAKLARI ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠNDEKĠ BÖLÜMLERĠN TANITIMI ĠġLETME BÖLÜMÜ Bölümün Tanıtımı ve Amacı ĠĢletme Bölümünün Sunduğu Ġstihdam (ĠĢ) Olanakları Kamu Sektöründe ĠĢ Olanakları Özel Sektör ve Üniversitelerde ĠĢ Olanakları ĠĢletme Bölümünün Akademik ve Fiziksel Olanakları ĠĢletme Bölümü Eğitim-Öğretim Planı ĠKTĠSAT BÖLÜMÜ Bölümün Tanıtımı ve Amacı Ġktisat Bölümünün Sunduğu Ġstihdam (ĠĢ) Olanakları Kamu Sektöründe ĠĢ olanakları Özel Sektör ve Üniversitelerde ĠĢ Olanakları Ġktisat Bölümünün Akademik ve Fiziksel Olanakları Ġktisat Bölümü Eğitim-Öğretim Planı TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ VE OTELCĠLĠK BÖLÜMÜ Bölümün Tanıtımı ve Amacı Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Bölümünün Sunduğu Ġstihdam (ĠĢ) Olanakları

3 Kamu Sektöründe ĠĢ Olanakları Özel Sektör ve Üniversitelerde ĠĢ Olanakları Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Bölümünün Akademik ve Fiziksel Olanakları Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Eğitim-Öğretim Planı KAMU YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ Bölümün Tanıtımı ve Amacı Kamu Yönetimi Bölümünün Sunduğu Ġstihdam (ĠĢ) Olanakları Kamu Yönetimi Bölümünün Akademik ve Fiziksel Olanakları Kamu Yönetimi Bölümü Eğitim-Öğretim Planı

4 DEKANDAN Sevgili adaylar, kariyer konusunda sizleri yönlendirmek ve gelecek yaşamlara hazırlamak için Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak sizlerle birlikte çalışmak istiyoruz. Bölgede lider bir fakülte olarak amacımız, sıra dışı eğitim olanaklarıyla daha çok lider öğrenciler yetiştirmektir. Öğrencilerine yabancı dili iyi öğrenmeleri için zorunlu hazırlık sınıfı eğitimi ve en az bir dönem Avrupa Birliği ülkelerindeki üniversitelerde eğitim imkânı sunan Fakültemiz, siz sevgili öğrencileri yetiştirmeyi ve geleceğe hazırlamayı amaçlamaktadır. Umudumuz ve geleceğimizin teminatı sevgili öğrenciler, yeni bir hayat ve yeni bir gelecek; yeni bir akıl ve vizyonla mümkün olabilir. Günümüzde çoğu insan engelleri; az sayıda insan ise hedefleri görür. Engelleri görenler gün gelir unutulurlar, ama hedefleri görenler ise tarihin en beyaz sayfalarında yerlerini alırlar. En büyük başarılar, en büyük engellerin bir adım sonrasında elde edilir. Bu yüzden yabancı dil öğrenmeyi veya hazırlık sınıfını okumayı bir yük olarak değil, bir fırsat ve tercih nedeni olarak görmenizi istiyoruz. Zira iş dünyası öncelikle ilkeli, dürüst, güvenilir, kendine güvenen, yabancı dil bilen, bilgi ve beceriye sahip insan kaynaklarını talep etmektedir. Öğrencilerinin beceri, yetkinlik ve ilgilerini gözeten bir anlayışla, iş dünyası ve akademik alandaki rol modeli profesyoneller, danışmanlar ve kariyer uzmanları ile etkileşimde bulunarak onları yetiştirmeyi amaçlayan ve mezuniyetten sonra kariyerli bir meslek için her türlü zemini sunan Fakültemiz Bölümlerini tercih etmenizi bekliyoruz. Yeni ve başarılı bir gelecek dileğiyle, 12 Eylül Prof. Dr. ġevki ÖZGENER Dekan 1

5 FAKÜLTENĠN VĠZYONU Yükseköğretimdeki en iyi uygulamaları yakalayıp birleģtirerek dünya çapında sıradan insanlar için sıra dıģı eğitim, öğrenme ve araģtırma deneyimi yaģatmaktır FAKÜLTENĠN MĠSYONU Ulusal ve uluslararası alanda ekip ruhuna sahip personeli sayesinde eğitim, araģtırma, topluma hizmet ve ekonomik geliģmede kaliteyi iyileģtirmek ve sürdürmek için sosyal sorunlara duyarlı yepyeni bir uzman, giriģimci ve yönetici neslinin yetiģmesine katkı sağlamaktır FAKÜLTENĠN KURULUġU 1997 yılında Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı olarak kurulan Fakültemiz, 2007 yılında NevĢehir Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlanmıģtır. Bugün ĠĢletme, Ġktisat, Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik ve Kamu Yönetimi normal ve ikinci öğretim bölümlerinde toplam 1903 öğrenci eğitim görmektedir eğitimöğretim döneminden itibaren ĠĢletme ve Ġktisat bölümlerinde Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanmaya baģlanmıģtır eğitim-öğretim yılı itibariyle de Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik ve Kamu Yönetimi bölümlerinde Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanmaktadır. Fakültemiz lisans programlarında verilen eğitim sayesinde mezunlarımız sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de iyi bir eğitim almanın avantajını yaģamaktadır. Zorunlu Ġngilizce hazırlık sınıfı ve ortak anlaģmalarla Avrupa Birliği ülkelerindeki üniversitelerde bir yıl veya bir dönem eğitim alma imkânlarına sahip olan öğrencilerimiz, dil sorunu olmadan geleceğe daha güvenli ve bilinçli bireyler olarak hazırlanma Ģansını yakalamaktadır. Hızla değiģen Türkiye nin ve Dünya nın refahına ve iģverenlerin ihtiyaçlarına yönelik çeģitli becerileri kazanmak ve farklılık yaratabilme yetisine sahip olmak isteyen tüm arkadaģlarımızı NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BÖLÜMLERĠNE bekliyoruz. 2

6 1.4. FAKÜLTEDE ZORUNLU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK SINIFI VE YURTDIġI EĞĠTĠM OLANAKLARI Fakültemizi tercih edecek öğrencilerin mezun olduktan sonra iş hayatına bir adım önde başlamalarını ve nitelikli mesleklerde istihdam edilmelerini sağlamak için Fakültemizde Zorunlu Ġngilizce Hazırlık Programı uygulanmakta ve yurtdıģında eğitim olanakları sunulmaktadır. Fakültemizin Zorunlu Ġngilizce Hazırlık Programı uygulama amaçları Ģunlardır: Özellikle Avrupa daki üniversitelerle ortak protokol imzalayarak öğrencilerin 1 yıl yurtdıģında eğitim ve çift diploma almalarını sağlamak. Erasmus değiģim programı kapsamında her yıl en az 30 öğrencinin 1 dönem (6 ay) boyunca Ġngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, Danimarka, Ġtalya, Ġrlanda, Ġspanya, Portekiz, Estonya, Litvanya, Letonya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Polonya gibi Avrupa Birliği ülkelerinde eğitim almalarını sağlamak. Öğrencilerin KPSS A grubu kadrolarına atanması için gerekli yabancı dil koģulunu sağlamak. (Zira Ġngilizce bilmeyen öğrenciler kamudaki üst düzey yönetici kadroların (A Grubu) sadece % 20 sine baģvurabilmektedir.) Amerika ve Ġngiltere gibi ülkelerden gelen Ġngilizce okutmanlarının katkısıyla öğrencilere yabancı dili en iyi Ģekilde öğretmek. Ġyi yabancı dil bilgisine sahip olacak öğrencilerle Türkiye deki tüm üniversitelerin akademik personel (araģtırma görevlisi, öğretim görevlisi vs.) ihtiyacını karģılamak ve rekabetçi avantaj elde etmek. ODTÜ, Hacettepe, Bilkent, Boğaziçi Üniversitelerinde olduğu gibi derslerin % 30 unun Ġngilizce verilmesi neticesinde özel sektörün ihtiyaç duyduğu mesleki ve ticari Ġngilizceye hâkim yeni bir öğrenci ve giriģimci neslinin yetiģmesine katkı sağlamak. Çok iyi düzeyde yabancı dil bilgisine sahip öğrencilerin Türkiye nin ve Dünyanın her yerinde Yüksek Lisans (Master) ve Doktora eğitimi almalarına olanak sağlamak. Ġyi derecede yabancı dil bilgisine sahip öğrencilerimizin sadece Türkiye de değil, Dünyada da 30 dan fazla ülkede çalıģtıkları göz önünde alındığında 3

7 yabancı dili iyi öğrenmelerini sağlayarak, uluslararası arenada öğrenciler açısından yeni istihdam olanakları yaratmak (Fakültemiz Bologna süreci kapsamında diploma etiketi almıģ durumdadır ve uluslararası düzeyde diploma denkliğine sahiptir. Diploma Eki (DE), uluslararası Ģeffaflık ve akademik/mesleki tanınırlık sağlamayı amaçlayan diplomanın yansıra verilen tamamlayıcı nitelikte bir belgedir. Öğrencilerimize birçok Avrupa ülkesinde denkliği kabul edilen Ġngilizce diploma ve transkript (not çizelgesi) verilmektedir). Work and Travel, Yurt DıĢı Staj, YurtdıĢında Master gibi olanaklar sayesinde öğrencilerin yurtdıģına çıkmalarına olanak sağlamak. ĠĢletme, Ġktisat, Kamu Yönetimi ve Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik bölümleri mezunlarının yabancı dil bilmemesi büyük dezavantaj oluģturabilir. Bu nedenle öğrencilere sunduğumuz yabancı dil eğitimi, yeni bir gelecek yaratmayı ve onlara iģ garantili bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Fakültemiz öğretim üyeleri ve araģtırma görevlilerinin büyük çoğunluğu yurtdıģı deneyimine sahiptir. Fakültemiz Orta Anadolu da zorunlu Ġngilizce hazırlık sınıfının olduğu ve derslerin en az % 30 unun Ġngilizce verildiği birkaç fakülteden biridir Eğitim-öğretim yılında 306 öğrenci Zorunlu Ġngilizce Hazırlık eğitimi almıģ ve bu öğrencilerin yaklaģık % 85 i hazırlık sınıfını birinci yılın sonunda baģarılı bir Ģekilde bitirerek derslere baģlamıģtır FAKÜLTENĠN BURS OLANAKLARI Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, öğrencilerin refahına katkı sağlamak için burs imkânı sağlamaktadır. Fakültenin burs ve NevĢehir ilindeki yurt olanakları aģağıda belirtilmektedir: Fakülte her yıl maddi durumu iyi olmayan en az 40 öğrenciye burs imkânı sağlamaktadır. Bu bursun 4 yıl sürmesi öğrencinin baģarısına bağlıdır. TEV, TESYEV, Türkiye Ekonomi Kurumu, diğer vakıflar ve kamu kuruluģları da her yıl yaklaģık 10 öğrenciye burs imkânı sağlamaktadır. 4

8 NevĢehir Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı nca Fakültemiz öğrencilerine her yıl yaklaģık 30 kiģilik yemek bursu verilmektedir. Öğretim elemanlarımız ve idari personelimiz sosyal sorumluluk anlayıģı kapsamında her yıl belli sayıda ihtiyaç sahibi öğrenciye burs sağlamaktadır. NevĢehir ilinde gerek Kredi-Yurtlar Kurumu yurtları gerekse özel öğrenci yurtları açısından barınma sorunu bulunmamaktadır. Ayrıca uygun Ģartlarda öğrencilere yönelik çok sayıda apart bulunmaktadır. NevĢehir ilinde ev kiraları makul düzeydedir. Üniversite ve Fakülte bünyesinde çok sayıda kulüp ve öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Öğrencilere, kariyer günleri, giriģimcilik günleri gibi çeģitli sosyal etkinliklerle ulusal ve uluslararası ölçekte sayısız fırsatlar sunulmaktadır. Resim 1: Fakültemizden Bir Görünüm 5

9 1.6. ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠNDEKĠ BÖLÜMLERĠN TANITIMI ĠġLETME BÖLÜMÜ Bölümün Tanıtımı ve Amacı Öğrencilerine ĠĢletme Lisans derecesi (BA) veren NevĢehir Üniversitesi ĠĢletme Bölümünün amacı, Türkiye de en çok tanınan ve öğrenciler tarafından en çok tercih edilen lisans programlarından biri olmaktır. Bu doğrultuda ĠĢletme Bölümü yüksek kalite ve standartlarda eğitim ve öğretim programı, akademik kadrosu ve nitelikli bilimsel yayınlarıyla öğrencilerini Türkiye ve uluslararası piyasalardaki zorlu koģullara karģı hazırlamaktadır. Bölüm, öğrencilerin ve akademik kadronun birlikte sorunsalları saptayıp tartıģma ortamı içinde çözümledikleri katılımcı bir yaklaģımı benimsemektedir. Programdaki seminer, proje, iģletme oyunları ve iģyeri gezilerine dayalı eğitimler, formel eğitimi tamamlayıcı niteliktedir. Program, aynı zamanda öğrencilerin eğitimlerine lisansüstü ve doktora düzeyinde devam etmelerine olanak sağlayacak Ģekilde tasarlanmıģtır. Lisans programında öğretim dili Türkçe ve Ġngilizce olduğundan, öğrencilerin Ġngilizce Hazırlık Programına devam etmeleri zorunludur. ĠĢletme Bölümü ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kesimin gereksinim duyduğu, çağın gereklerine uygun iģletmecilik, giriģimcilik ve yöneticilik formasyonu ve becerileriyle donatılmıģ insan kaynağını hazırlamayı ve yetiģtirmeyi amaçlamaktadır. ĠĢletme bölümü, gerçekleģtirdiği akademik çalıģmaları ile ülke ve dünya bilimine, yetiģtirdiği vasıflı öğrencilerle Dünya ve Türkiye istihdam piyasasına ve bölgesel düzeyde faaliyet gösteren iģletmelerle kurduğu iliģkilerle de üniversite sanayi iģbirliğine önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir. Küresel ölçekte rekabetçi avantaja sahip olmak ve daha iyi bir toplum yaratmak için NevĢehir Üniversitesi ĠĢletme Bölümü, mezunlarını önde gelen yönetici pozisyonlarında yerlerini almaya hazırlamaktadır. Zira bölüm mezunu yönetici ve giriģimciler, bilgili, rekabetçi, yenilikçi, esnek, etkili iletiģim becerisine sahip ve sosyal yönden sorumlu olmalıdırlar. 6

10 ĠĢletme Bölümü, aynı zamanda öğrencilerin beceri ve aktivitelerini geliģtirebilecekleri ders dıģı ilgi alanları edinmelerine destek olmaktadır. Bölüm, öğrencilerin staj imkânları, kurslar ve kulüp etkinlikleri sayesinde yeteneklerini geliģtirerek, yönetici pozisyonlarında yerlerini almaya hazırlanmalarına olanak sağlamaktadır. ĠĢletme Bölümü öğrencilerinin öncülük ettiği Kariyer Kulübü, Borsa ve Finans Topluluğu baģta olmak üzere çok sayıda kulüp ulusal düzeyde etkinlik düzenlemektedir. ĠĢletme Bölümünün çalıģma alanları oldukça geniģtir. ĠĢletme Bölümü altı temel alanı kapsar. Bu alanlar; Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe ve Finansman, Üretim ve Pazarlama, Sayısal Yöntemler, Ticaret Hukuku ve Örgütsel DavranıĢ tır. Resim 2: Kariyer Günleri 7

11 Resim 3: GiriĢimcilik Seminerleri ĠĢletme Bölümünün Sunduğu Ġstihdam (ĠĢ) Olanakları ĠĢletme Bölümü, mezunları açısından çalıģma alanı çok geniģ olan bir programdır. Her sektörde iģletme mezunları için iģ olanakları mevcuttur Kamu Sektöründe ĠĢ Olanakları Hangi üniversiteden mezun olduğunuz kamu sektöründe önemli değildir. Üniversite mezunu olan öğrenciler eģit haklara sahiptir. Aynı Ģekilde ĠĠBF bölümleri arasında da pek fark bulunmamaktadır. Önemli olan iyi derecede Ġngilizce bilmek ve merkezi sınavlarda baģarılı olmaktır. Kamuda kadrolar temel olarak A grubu ve B grubu Ģeklinde ikiye ayrılır: A Grubu Kadrolar: Uzman memurlukları ifade eder. Bu kadrolara yerleģmek için KPSS A Grubu sınavına girmek gerekir. Bu sınav yer yıl yapılır. Bu sınavlar; (1) genel kültür ve genel yetenek sınavı ve (2) Alan dersleri sınavlarını (hukuk, iģletme, muhasebe, istatistik, yabancı dil, kamu yönetimi, iktisat, çalıģma ekonomisi, ekonometri ve uluslararası iliģkileri) kapsar. Bu derslerin tümünden iyi net çıkarmak gerekir. 8

12 ĠĢletme Bölümü ders programı bu sınavların tümüne hitap eden benzersiz bir programdır yılından bu yana ĠĢletme ve Ġktisat Bölümlerinden mezun 102 öğrencimiz A Grubu kadrolara atanmıģ ve bugün kamuda en yüksek mevkilerde görev yapmaktadır. ĠĢletme Bölümü mezunlarının kamuda istihdam edildikleri kadrolar aģağıda Tablo 1 de yer almaktadır. Bu kadroların yanı sıra çok sayıda üst düzey kamu yöneticiliği pozisyonu mesleki açıdan yeterli iģletme mezunlarını beklemektedir. Tablo 1: ĠĢletme Mezunlarının Kamuda Ġstihdam Edildikleri A Grubu Kadrolar BAġBAKANLIK -BaĢbakanlık Uzman -Devlet Personel Uzman -Planlama Uzman -DıĢ Ticarette Standardizasyon Denetmen -DıĢ Ticaret Uzman (ĠĢletme-Hukuk-Ġktisat) -Enerji Uzman -BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı -BaĢbakanlık Devlet Personel BaĢkanlığı -BaĢbakanlık Gümrük MüsteĢarlığı -BaĢbakanlık DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı (Stajyer DıĢ Ticaret Kontrolörü) MERKEZ BANKASI -MüfettiĢ -Uzman -Denetçi -Eğitim AraĢtırmacısı BAġBAKANLIK HAZĠNE MÜSTEġARLIĞI -Hazine Uzman (ĠĢletme-Hukuk-Ġktisat-Maliye) ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI -Ġl Planlama Uzman -Kaymakam adayı -Dernekler Denetçisi SANAYĠĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI -Stajyer Kontrolör -Stajyer Kontrolör (Ġdari) -Tüketici ve Rekabet Uzman -Kontrolör -MüfettiĢ -Iç Ticaret Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolör (Idari) ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI -MüfettiĢ -Uzman -Sosyal Sigortalar Kurumu -BaĢkanlığı-BaĢkanlık Sigorta MüfettiĢ TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI -Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama Uzman SAVUNMA SANAYĠĠ MÜSTEġARLIĞI MALĠYE BAKANLIĞI -Maliye Uzman -Devlet Bütçe Uzman -Devlet Gelir Uzman -Vergi Denetmen -Stajyer Gelirler Kontrolörü -Hesap Uzman -Mali Suçları AraĢtırma Uzman -Devlet Malları Uzman -Milli Emlak Denetmen -Muhasebe Uzman -Stajyer Tasfiye Kontrolörü -Maliye MüfettiĢ -Stajyer Muhasebat Kontrolörü -Maliye MüfettiĢ -Milli Emlak Uzman -Muhasebe Denetmen -Gelirler Genel Müdürlüğü- Devlet Gelir Uzman -Avrupa Birliği Uzman GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI -MüfettiĢ -Avrupa Birliği Uzman 9

13 -Sigorta Denetleme Kurulu Aktüer -Sigorta Denetleme Kurulu Uzman DENĠZCĠLĠK MÜSTEġARLIĞI -Denizcilik MüsteĢarlığı MüfettiĢ -Denizcilik Uzman -Rekabet Kurumu -Kamu Ihale Kurumu -Türkiye IĢ Kurumu Genel Müdürlüğü -Türkiye Ġstatistik Kurumu- Uzman -SayıĢtay BaĢkanlığı Uzman -SayıĢtay MüfettiĢ -Kamu Denetçiliği -Kamuda Ġç Denetim Uzmanı -Ġdari Hâkimlik -Kalkınma Bakanlığı Uzman -Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme BaĢkanlığı -Kalkınma Ajansları -Sermaye Piyasası Kurulu (Uzman ) -Savunma Sanayii MüsteĢarlığı Uzman -Mali Hizmetler Uzman -Bakanlıklar ve BaĢbakanlık Bağlı KuruluĢları Avrupa Birliği Uzman Yardımcı KAMU KURULUġLARI -BaĢbakanlık Devlet Ġstatistik Enstitüsü BaĢkanlığı (Merkez) -BaĢbakanlık Devlet Ġstatistik Enstitüsü BaĢkanlığı (TaĢra) -BaĢbakanlık Gümrük MüsteĢarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü -Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Tapu ve Kadastro Denetmen ) -Kamu Bankaları MüfettiĢ -Kamu Bankaları Uzman -Kamu Bankalarında Yönetmen -Kamu Bankalarında Ġç Denetçi -Kamu Bankalarında ġube Müdürü -BaĢbakanlık Gümrük MüsteĢarlığı -Gümrük MüfettiĢ -Gümrük Uzman -DıĢiĢleri Bakanlığı -Aday Ġdari Memur -Kültür ve Turizm Bakanlığı- Aday idari memur -Sağlık Bakanlığı TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı-MüfettiĢ (Ġdari) -BaĢbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü -Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı -BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü -- -Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu BaĢkanlığı -Nüfus Müdürlükleri -Özel Kalem Müdürlükleri -Daire BaĢkanlıkları -ġube Müdürlükleri -Genel Sekreterlik B Grubu Kadrolar: Bu kadrolar normal memurluk kadrolarıdır. ĠĢletme mezunları yerleģmek için yüksek KPSSP3 puanına sahip olmalıdır. Bu puan türü genel yetenek ve genel kültür sınavlarında doğru çözdüğünüz sorularla hesaplanmaktadır. Yani Türkçe, matematik, coğrafya, tarih, vatandaģlık sorularını yanıtlayarak memur olabilirsiniz. Ancak mezun sayısı çok olduğundan rekabet biraz yüksektir ve iyi bir 10

14 puan almanız gerekmektedir. 70 puan bazı bankalar ve memurluk kadrolarına baģvuru yapabilmek için minimum baraj olduğundan, en az 70 puan alınmalıdır. ĠĢletme mezunları B grubu kapsamında çok sayıda memur pozisyonuna atanabilmektedir Özel Sektör ve Üniversitelerde ĠĢ Olanakları ĠĢletme Bölümü mezunları Türkiye de özel sektörün yanı sıra uluslararası piyasalar ve çokuluslu Ģirketlerde ağırlıklı olarak yönetim, satın alma, satıģ, pazarlama, finans, bankacılık, sanayi, turizm, reklamcılık, halkla iliģkiler, danıģmanlık kuruluģları, operasyon yönetimi, yönetim biliģim sistemleri, müģteri hizmetleri, insan kaynakları, dıģ ticaret, muhasebe, proje yönetimi, denetim Ģirketleri, sigorta Ģirketleri, dıģ ticaret Ģirketleri, ulaģtırma Ģirketleri AR-GE, Sanayi ve Ticaret Odaları, aracı kuruluģlar, outsourcing firmaları, medya ve benzeri alan ve departmanlarda istihdam edilmektedir. Öte yandan iģletme mezunları özel bankalarda Ģube müdürü, iç denetçi, müfettiģ yardımcısı, uzman yardımcısı, yönetmen, müģteri iliģkileri temsilcisi, banko görevlisi gibi farklı kademelerde kendilerine iģ bulabilirler. Bu kurumların bazıları kendi sınavlarını yapmaktadır. Ayrıca iģletme mezunları çok geniģ bir yelpazede akademisyen olma fırsatına sahiptirler. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi GiriĢ Sınavı (ALES) ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınavlarından yeterli puan aldıkları takdirde Türkiye deki bütün devlet ve vakıf üniversitelerinde akademisyen (araģtırma görevlisi, öğretim görevlisi vb.) olabilirler. Bu mezunlar mesleki süreç içerisinde yardımcı doçent, doçent ve profesör olabilirler. Bununla birlikte iģletme bölümü mezunları mali müģavir ve popüler bir meslek olan bağımsız denetçi olabilmektedir. Bunun için mezunların mali müģavirlik sınavına girmeleri gerekmektedir. Sınavı kazanmaları durumunda 3 yıl boyunca mali müģavirlik stajı yaptıktan sonra tekrar bir sınava girmektedirler ve bu sınavı da kazandıkları takdirde mali müģavir olmaya hak kazanmaktadırlar. Ayrıca iģletme bölümü mezunlarının yeterli sermayeye sahip olmaları durumunda profesyonel iģ bağlantıları ve eğitimleri sayesinde kendi iģlerini kurmaları mümkündür. Yine mezunlar ĠĢletme Bölümü ders müfredatında yer alan GiriĢimcilik ve Küçük ĠĢletme Yönetimi dersini 56 saat aldıkları takdirde KOSGEB Destek Programlarından yararlanarak iģ kurma kredisi desteği almaya hak kazanmaktadır. 11

15 Resim 4: Fakültemiz Mezuniyet Töreni Resim 5: Kapadokyadan Bir Görünüm 12

16 ĠĢletme Bölümünün Akademik ve Fiziksel Olanakları 1997 yılında kurulmuģ olan ĠĢletme Bölümünde 3 Profesör, 11 Yardımcı Doçent ve tümü doktora aģamasında bulunan 12 AraĢtırma Görevlisi ve 2 Okutman görev yapmaktadır. Bölümün akademik kadrosundaki tüm öğretim elemanlarının yabancı dili bilimsel açıdan yeterli düzeydedir. Bölüm elemanlarının uluslararası endekslere giren dergilerde çok sayıda yayını ve dünya çapında yayınevlerinde basılmıģ kitapları bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri gün boyunca açık olan kütüphane ve bilgisayar laboratuvarından ücretsiz faydalanabilmektedir. Ayrıca bölüm öğrencileri NevĢehir Üniversitesi ile Avrupa Üniversiteler Birliği ülkelerindeki üniversiteler arasında yapılan Erasmus anlaģmaları ve diğer ortak eğitim anlaģmaları doğrultusunda rahatlıkla Avrupa ülkelerinde belirli sürelerde eğitim alma fırsatına sahip olmaktadır. Ayrıca dünya çapında mükemmeliyet ve tanınırlık göstergesi olan Diploma Ekini alan iģletme bölümü öğrencilerine Ġngilizce diploma ve transkript vermekte ve bölümün diploması uluslararası alanda da geçerli olmaktadır. Bu sayede özellikle yüksek lisans yapmak üzere yurt dıģına çıkacak öğrencilerimiz diğer üniversitelerin benzer bölümlerinden mezun olan öğrencilere kıyasla büyük bir avantaja sahiptirler. Bölümün akademik kadrosu aģağıda görülmektedir. Akademik Kadro Prof. Dr. ġevki ÖZGENER Prof. Dr. Emir ERDEN Prof. Dr. Ġsmail BEKÇĠ Yrd. Doç. Dr. Nuri Özgür DOĞAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet TANÇ Yrd. Doç. Dr. AyĢe CĠNGÖZ Yrd. Doç. Dr. NeĢe YALÇIN Yrd. Doç. Dr. Ġsmail KOÇAK Yrd. Doç. Dr. Aylin ALKAYA Yrd. Doç. Dr. Suzan ÇOBAN 13

17 Yrd. Doç. Dr. Korhan KARACAOĞLU Yrd. Doç. Dr. ġükran Güngör TANÇ Yrd. Doç. Dr. Ersan ERSOY Yrd. Doç. Dr. Emin Hüseyin ÇETENEAK ArĢ. Gör. Gökhan SEÇME ArĢ. Gör. Seher ULU ArĢ. Gör. AyĢen COġKUN ArĢ. Gör. Filiz ÖZġAHĠN ArĢ. Gör. Ömer Serkan GÜLAL ArĢ. Gör. Ceylan AKDOĞAN ArĢ. Gör. Mustafa ÜNSALAN ArĢ. Gör. Göknur ERSARI ArĢ. Gör. Murat AKTAN ArĢ. Gör. Tekiner KAYA ArĢ. Gör. Handan AKKAġ ArĢ. Gör. Buket ÇATAKOĞLU Okt. Mustafa ÖZTÜRK Okt. ġefik KARTAL ĠĢletme Bölümü Eğitim-Öğretim Planı ĠĢletme Bölümü (Birinci ve Ġkinci Öğretim) Eğitim-Öğretim Planı aģağıda sunulmuģtur. ĠĢletme bölümünü tercih edecek öğrencilerimiz Türkiye nin ve Dünyanın yükseköğretim standartlarına tam uyum sağlayan ve sıradan insanlar için sıra dıģı eğitim olanağı sunan müfredat doğrultusunda dersler görecek ve tam donanımlı birer iģletmeci, giriģimci ve yönetici olarak bölümden mezun olacaklardır. 14

18 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠġLETME (BĠRĠNCĠ ÖĞRETĠM VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI YY KODU Z/S DERSĠN ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)- KREDISI ECTS KREDĠSĠ ĠġL-101 Z DavranıĢ Bilimleri-I ĠġL-103 Z Genel Muhasebe-I BUS-105 Z Business Mathematics-I ĠġL-107 Z Hukuka GiriĢ BUS-109 Z Introduction to Economics TDL-101 Z Türk Dili-I YBD-101 Z Foreign Language I I AĠT-101 Z Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-I ĠġL-119 Z Genel ĠĢletme-I ĠġL-121 S Ortak Seçimlik Ders-1* TOPLAM ĠġL-102 Z DavranıĢ Bilimleri-II ĠġL-104 Z Genel Muhasebe-II BUS-106 Z Business Mathematics-II ĠġL-108 Z Borçlar Hukuku TDL-102 Z Türk Dili-II YBD-102 Z Foreign Language II AĠT-102 Z Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-II II ĠġL-120 Z Genel ĠĢletme-II ĠġL-122 S Ortak Seçimlik Ders-2* TOPLAM *) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir. 15

19 YY KODU Z/S DERSĠN ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDĠSĠ (T + U)- KREDISI ENF-101 Z Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I BUS-203 Z Statistics I ĠġL-205 Z Pazarlama Ġlkeleri ĠġL-219 Z ĠĢletme Yönetimi-I III BUS-223 Z Reading and Speaking in Foreign Language S Seçimlik Ders S Seçimlik Ders TOPLAM ENF-102 Z Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı II ĠġL-202 Z Ticaret Hukuku BUS-204 Z Statistics II ĠġL-218 Z Pazarlama Yönetimi IV ĠġL-220 Z ĠĢletme Yönetimi-II BUS-224 Z Professional Foreign Language I S Seçimlik Ders S Seçimlik Ders TOPLAM NOT: III.yarıyıldan 2 seçimlik ders, IV. yarıyıldan 2 seçimlik ders alınacaktır. Bir seçimlik dersi en az 8 öğrenci seçmelidir 16

20 YY KODU Z/S DERSĠN ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDĠSĠ (T + U)- KREDISI BUS-301 Z Corporate Finance ĠġL-305 Z AraĢtırma Yöntemleri ĠġL-321 Z Maliyet Muhasebesi-I V BUS-323 Z Production (Systems) Management I BUS-325 Z Operations Research-I S Seçimlik Ders S Seçimlik Ders TOPLAM BUS-302 Z Financial Management ĠġL-322 Z Maliyet Muhasebesi-II BUS-324 Z Production (Systems) Management II VI BUS-326 Z Operations Research-II S Seçimlik Ders S Seçimlik Ders S Seçimlik Ders TOPLAM NOT: V. yarıyıldan 2 seçimlik ders,vi. yarıyıldan 3 seçimlik ders alınacaktır. Bir seçimlik dersi en az 8 öğrenci seçmelidir. 17

21 YY KODU S DERSĠN ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDĠSĠ (T + U)- KREDISI ĠġL-401 Z Bitirme Tezi-I/Staj ĠġL-407 Z Ġnsan Kaynakları Yönetimi S Seçimlik Ders VII S Seçimlik Ders S Seçimlik Ders S Seçimlik Ders TOPLAM ĠġL-402 Z Bitirme Tezi-II/Staj** VIII ĠġL-412 Z GiriĢimcilik ve Küçük ve Orta Boy ĠĢletmelerin Yönetimi S Seçimlik Ders S Seçimlik Ders S Seçimlik Ders S Seçimlik Ders S Seçimlik Ders TOPLAM NOT: VII. yarıyıldan 4 seçimlik ders, VIII. yarıyıldan 5 seçimlik ders alınacaktır. Bir seçimlik dersi en az 8 öğrenci seçmelidir VIII. yarıyıldaki Seçimlik Ders- 14, BKE-101 Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler Dersi olmalıdır. ** ĠġL-402 Bitirme Tezi-II/Staj dersinin önģartı ĠġL-401 Bitirme Tezi I/Staj dersidir. 18

22 ĠġLETME BÖLÜMÜ SEÇĠMLĠK DERS HAVUZU YY KODU S DERSĠN ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDĠSĠ (T + U)-KREDISI BUS-225 S Microeconomics-I III ĠġL-217 S Envanter ve Bilanço ĠġL-221 S Kamu Maliyesi BUS-206 S Macroeconomics IV ĠġL-222 S Anayasa Hukuku BUS-226 S Microeconomics-II ĠġL-313 S Sermaye Piyasası ve Borsa ĠġL-319 S Reklam ve Halkla ĠliĢkiler BUS-335 S Organizational Behavior V ĠġL-333 S Ġdare Hukuku ĠġL-337 S Web Tasarımı ĠġL-339 S Uluslararası Ġktisadi BirleĢmeler BUS-341 S Professional Foreign Language II BUS-310 S Money and Bank ĠġL-304 S Bilgisayarlı Muhasebe ĠġL-334 S SatıĢ Yönetimi VI BUS-336 S Contemporary Management Techniques BUS-338 S Foreign Trade Transactions ĠġL-340 S Yeni Finansal Teknikler ĠġL-342 S Türk Vergi Sistemi BUS-345 S Foreign Languages for Business

23 YY KODU S DERSĠN ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDĠSĠ (T + U)-KREDISI ĠġL-403 S Türkiye Ekonomisi ĠġL-405 S Pazarlama AraĢtırmaları ĠġL-409 S ĠĢ Ahlakı BUS-413 S Professional English III VII BUS-417 S Financial Auditing ĠġL-423 S Ġstatistiksel Kalite Kontrolü ĠġL-425 S Yatırım ve Proje Değerlendirme BUS-427 S International Business ĠġL-429 S Tüketici DavranıĢı BKE 101 S Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler*** BUS-404 S International Finance ĠġL-406 S Stratejik Yönetim ve ĠĢletme Politikaları ĠġL-410 S Mali Tablolar Analizi BUS-414 S Professional English IV VIII ĠġL-416 S Uluslararası Pazarlama ĠġL-418 S Vergi Muhasebesi Uygulamaları BUS-420 S Public Administration ĠġL-424 S Bilgisayar Destekli Ġstatistik Uygulamaları ĠġL-426 S ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku ĠġL-428 S Verimlilik Yönetimi ***) BKE 101 Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler dersini kayıtlı olan tüm öğrenciler öğrenim hayatları boyunca herhangi bir yarıyılda seçimlik ders olarak almak zorundadır. 20

24 ĠKTĠSAT BÖLÜMÜ Bölümün Tanıtımı ve Amacı Ġktisat Bölümü, eğitim öğretim döneminde Normal (Birinci) Öğretime, eğitim öğretim döneminde ise Gece (Ġkinci) Öğretimine öğrenci alımı yapılarak eğitime baģlamıģtır eğitim öğretim döneminden itibaren ise öğrencilerimize Ġngilizce Hazırlık eğitimi verilmeye baģlanmıģtır. Bölümde Ġktisat Teorisi ve Ġktisat Tarihi, Ġktisat Politikası ile Ġktisadi GeliĢme ve Uluslararası Ġktisat Anabilim Dalları bulunmaktadır. Ġktisat Bölümünün temel amacı, hızla değiģen ve geliģen bir dünyada öğrencilere; iktisadi olayları analiz edebilmeleri, tahminlerde bulunabilmeleri ve doğru karar alabilmeleri için gerekli olan bilgi ve donanımı kazandırmaktır. Üniversite sonrası yaģamda kullanılacak ekonomik ilke ve araçların öğretilmesi ve böylece hızla değiģen küresel koģullar karģısında baģarılı olmaya çalıģan ekonomik birimlerin gereksinimi olan kaliteli iģgücünün yetiģtirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bölümde insan yaģamının her alanda yararlı olabilecek olan sistemli ve bağımsız düģünme yeteneğini geliģtirmek ve öğrencilere iktisadi konularda bilimsel disiplin kazandırmak amaçlanmaktadır Ġktisat Bölümünün Sunduğu Ġstihdam (ĠĢ) Olanakları Ġktisat bölümü mezunları bazı fakülte ya da bölümlerde olduğu gibi tanımlanmıģ belirli bir meslek erbabı olarak değil, bunun yerine, çok daha geniģ bir istihdam alanına hitap eden bir disipline sahip öğrenciler olarak mezun olmaktadır Kamu Sektöründe ĠĢ olanakları Özellikle kamu tarafından açılan sınavlarda yeterli puanı alabilen tüm Ġktisat Bölümü mezunları T.C. Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, Hazine MüsteĢarlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Borsa Ġstanbul ile diğer Kamu Kurum ve KuruluĢlarında çalıģma fırsatına sahip olmaktadır. 21

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

ĠġL NÖ 1 34 DavranıĢ Bilimleri I 09:00 ĠġL ĠÖ 1 32 D06 TĠO NÖ 1 8 Ġstatistik

ĠġL NÖ 1 34 DavranıĢ Bilimleri I 09:00 ĠġL ĠÖ 1 32 D06 TĠO NÖ 1 8 Ġstatistik .0.05 Pazartesi T.C. NEVSEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 0-05 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI (-30 OCAK 05) T/G Saat Bölüm Ders Adı ÖS Öğr.

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir.

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK(N.Ö.)LİSANS DERS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YBD101 Z Yabancı Dil-I Foreign Language-I 10+0-10 12 T103 Z Turizm Tourism

Detaylı

HAFTALIK DERS SAATI ECTS (T+U)-KREDISI KREDĠSĠ ĠġL101 Z DavranıĢ Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 4

HAFTALIK DERS SAATI ECTS (T+U)-KREDISI KREDĠSĠ ĠġL101 Z DavranıĢ Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 4 NEVġEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME BÖLÜMÜ 2015-2016 NÖ ve ĠÖ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI (%100 TÜRKÇE EĞĠTĠM) I. YIL HAFTALIK DERS SAATI ECTS (T+U)-KREDISI KREDĠSĠ

Detaylı

HAFTALIK DERS SAATI ECTS (T+U)-KREDISI KREDĠSĠ ĠġL101 Z DavranıĢ Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 4

HAFTALIK DERS SAATI ECTS (T+U)-KREDISI KREDĠSĠ ĠġL101 Z DavranıĢ Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 4 NEVġEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME BÖLÜMÜ 2015-2016 NÖ ve ĠÖ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI (%30 ĠNGILIZCE EĞĠTĠM) I. YIL HAFTALIK DERS SAATI ECTS (T+U)-KREDISI KREDĠSĠ

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKT-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT-103 Z Genel Muhasebe I Financial Accounting

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö. BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞLİÖ-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

Introduction To Economics II. KY 1 Siyaset Bilimine Giriş II L. KAHRAMAN D07. Para Politikası S. ÖZTÜRK Para ve Banka

Introduction To Economics II. KY 1 Siyaset Bilimine Giriş II L. KAHRAMAN D07. Para Politikası S. ÖZTÜRK Para ve Banka 08.04.2014 Salı 07.04.2014 Pazartesi T.C. NEVSEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI VİZE SINAV PROGRAMI (07-18 Nisan 2014)

Detaylı

TOPLAM 23+2-25 TOPLAM 23+2-22

TOPLAM 23+2-25 TOPLAM 23+2-22 NEVġEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ KAMU YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ NÖ VE ĠÖ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI (2015-2016) I. YIL HAFTALIK DERS SAATI (T+U)-KREDISI KMY109 Z Hukukun Temel

Detaylı

Introduction To Economics II. KY 1 Siyaset Bilimine Giriş II L. KAHRAMAN D07 Para Politikası S. ÖZTÜRK Para ve Banka

Introduction To Economics II. KY 1 Siyaset Bilimine Giriş II L. KAHRAMAN D07 Para Politikası S. ÖZTÜRK Para ve Banka 03.06.2014 Salı 02.06.2014 Pazartesi T.C. NEVSEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNALSINAV PROGRAMI (2-13 HAZİRAN 2014)

Detaylı

LİSANS DERS ÖĞRTİM PLANI VE İNTİBAK PROGRAMI

LİSANS DERS ÖĞRTİM PLANI VE İNTİBAK PROGRAMI 01-013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERİTEİ İKTİADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTEİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK (N.Ö.) LİAN DER ÖĞRTİM PLANI VE İNTİBAK Kısaltmalar ve İşaretler:

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ Dersin Ders AKTS Dersin İŞL.101 Davranış Bilimleri I İŞL.201 Genel İşletme ĠġL.203 Introduction to Business İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statistics I İŞL.207

Detaylı

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir.

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir. I. YIL YBD101 Z Yabancı Dil-I Foreign Language-I 10+0-10 12 TİÖ103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TİÖ105 Z İstatistik Statistics 2+0-2 3 TİÖ107 Z Ekonomi Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Bölüm İŞLETME NÖ 1 Ortak Seçimlik Ders II (Resim) H. KAÇMAZ Genel Muhasebe II A. TANÇ Ortak Seçimlik Ders II (Müzik) E. ÜSTÜN Ortak Seçimlik Ders II (Müzik) E. ÜSTÜN Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2015-2016 NÖ ve İÖ LİSANS ÖĞRETİM PLANI

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2015-2016 NÖ ve İÖ LİSANS ÖĞRETİM PLANI NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2015-2016 NÖ ve İÖ LİSANS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI Bölüm T.C. 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI m_pro 14.10.2015 1 / 32 İŞLETME NÖ 1 A Genel Muhasebe I İ. BEKCİ [10] Davranış Bilimleri I M. KAPLAN [10] Yabancı Dil I E. ÖZZADE [10] Genel Muhasebe

Detaylı

T/G Saat Bölüm Ders Adı ÖS Öğr. Elemanı Derslik KY İÖ 1 57 D01 D06 İŞL İÖ 2 62 DKS KY NÖ 1B 71 D18

T/G Saat Bölüm Ders Adı ÖS Öğr. Elemanı Derslik KY İÖ 1 57 D01 D06 İŞL İÖ 2 62 DKS KY NÖ 1B 71 D18 8.11.2015 Pazar 7.11.2015 Cumartesi T.C. NEVSEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI (07-15 KASIM 2015) 28.10.2015-10:00

Detaylı

SEYAHAT TURĠZM VE EĞLENCE HĠZMETLERĠ BÖLÜMÜ

SEYAHAT TURĠZM VE EĞLENCE HĠZMETLERĠ BÖLÜMÜ SEYAHAT TURĠZM VE EĞLENCE HĠZMETLERĠ BÖLÜMÜ YENĠ BĠLGĠ: BÖLÜMÜMÜZDE 2014/2015 EĞĠTĠM YILIYLA BĠRLĠKTE MESLEKĠ ĠNGĠLĠZCE KAPSAMINDA BĠR YIL BOYUNCA ĠSPANYOLCA DERSĠ VERĠLMEKTEDĠR. Tarihçe 1994 yılında Karadeniz

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA AKTS 1 Turizme Giriş 3 0 3 2 İktisada Giriş 2 0 2 3 Genel İşletme 3 0 3 4 Türk Dili I

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ - SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ MÜFREDAT TABLOSU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ - SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ MÜFREDAT TABLOSU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ - SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ MÜFREDAT TABLOSU DERSİN KODU DERSİN ADI SINIF Y.Y. T U L AKTS KREDİSİ TÜRÜ YDB

Detaylı

Seçmeli Ders -2 Seçmeli

Seçmeli Ders -2 Seçmeli KODU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI MÜFREDATI 1. SINIF 1. YARIYIL ADI 5318163 Bankacılığa Giriş Zorunlu 3 0 3 3 4 5318164 Sigortacılığa Giriş Zorunlu 2 0 2 2 3 5318165 Mikro İktisat Zorunlu 3 0 3

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı S.No FAKÜLTE/ ENS. /Yük. BÖLÜM Yarıyıl KOD DERS ADI TARĠH DERSHANE ÖĞRETĠM ÜYESĠ Ok. ĠĠBF Bank.ve F.1 ĠġL 104 GiriĢimcilik PerĢembe 09:00-1:00 Mavi amfi Doç. Dr. Asıf YoldaĢ 3 ĠĠBF Bank.ve F.1 ĠġL 11 ĠĢletme

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü Anadoluhisarı Kampüsü 34810 Beykoz İstanbul Tel: (+90) 216 308 22 26 pbx

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

16 Kasım 2015 Pazartesi 17 Kasım 2015 Salı 18 Kasım 2015 Çarşamba 19 Kasım 2015 Perşembe 20 Kasım 2015 Cuma. Genel Turizm Öğr. Gör. Dr.

16 Kasım 2015 Pazartesi 17 Kasım 2015 Salı 18 Kasım 2015 Çarşamba 19 Kasım 2015 Perşembe 20 Kasım 2015 Cuma. Genel Turizm Öğr. Gör. Dr. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖRGÜN ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI Turizm ve Otel İşletemeciliği Programı

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI 2014-2015 MEVCUT EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 1. YARIYIL DERSLERİ 1. YARIYIL

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

Doç. Dr. Nazmiye Erdoğan,Program Başkanı 1

Doç. Dr. Nazmiye Erdoğan,Program Başkanı 1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI TANITIM BİLGİ PAKETİ 1- Bölümün Puan Türü-Kontenjanı Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ

ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ Prof. Dr. AyĢen Wolff Erasmus Kurum Koordinatörü ArĢ. Gör. ÇağdaĢ Dedeoğlu ArĢ. Gör. Ülkü Bildirici ArĢ. Gör. Serdar Yılmaz Uzman Özde Nalan Köseoğlu ERASMUS+ Programı? Avrupa

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç:

PROGRAM BİLGİLERİ. Amaç: PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Bu programın amacı; ekonominin temelinde dayandığı sermaye piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikleri öğrencilerimize kazandırmak adına finans, ekonomi, ekonometri, sosyal bilimler

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İKİNCİ ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI Turizm ve Otel İşletemeciliği Programı 1. Sınıf (A - B) Şubesi DERSLİK 3 (36

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI 2014-2015 MEVCUT EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 1. YARIYIL DERSLERİ 1. YARIYIL

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 2 1 0 1 MATEMATİK I Z 4 0 4 5 0 4 0 2 1 0 3 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 0 5 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 1 3 INTRODUCTION TO BUSINESS (Z) 3 0 3 4 0 4 0

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

Turizm İşletmeciliği Bölümü 1. Sınıf Dersleri

Turizm İşletmeciliği Bölümü 1. Sınıf Dersleri Eski Alanya İşletme Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı BAHAR Yarı Yılı Eşleşen Dersler (2010 yılı ve öncesi kayıtlı öğrenciler için) Turizm İşletmeciliği Bölümü 1. Sınıf Dersleri TUR168 Almanca II

Detaylı

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir.

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir. Ek-1 İktisat Doktora BANKACILIK İktisat Doktora BANKACILIK VE SİGORTACILIK İktisat Doktora EKONOMETRİ İktisat Doktora EKONOMİ İktisat Doktora İKTİSAT İktisat Doktora EKONOMİ VE FİNANS İktisat Doktora BANKACILIK

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına,

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına, İKTİSAT BÖLÜMÜ I.YARIYIL 0502101 0552101 GENEL İKTİSAT I IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini 0502102 0552102 0502103 0552103 0502104 0552104 0502105 0552105 0502106 0552106 0502121 0552121 0502122 0552122

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.05.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.05. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet UZUN başkanlığında toplandı.

Detaylı

İŞLETMECİ. İşletmeci; işletmenin büyüklüğüne göre üretim, yönetim, para kaynakları (finansman), satış (pazarlama) bölümlerinde çalışabilir.

İŞLETMECİ. İşletmeci; işletmenin büyüklüğüne göre üretim, yönetim, para kaynakları (finansman), satış (pazarlama) bölümlerinde çalışabilir. İŞLETMECİ TANIM İşletmeci; otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında çalışan küçük işletmeleri

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1.YARIYIL DERS LİSTESİ 101 Genel Muhasebeye Giriş I Zorunlu 3+0 3 4 105 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3+0 3 4 İKT 101 İktisada

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) BAŞKENT Üniversitesi Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü (Türkçe) Genel Bilgi Muhasebe ve Finansal Yönetim

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Rektör Prof.Dr. Galip Akhan, 29-Haziran-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında Hafta içi Her gün Saat: 09.30-17.00 saatleri arasında aday öğrenci ve ebeveynlerine açık

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yalova Üniversitesi, 22.05.2008 Tarih ve 5765 sayılı kanunla eğitim ve öğretimine başlamıştır. Çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış; sosyal ve analitik çözümler üretebilen, ürettiği bilgiyi toplumla

Detaylı

-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI-

-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI- -SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI- SAAT 1.SINIF SAAT 2.SINIF SAAT 3.SINIF SAAT 4.SINIF Hukukun Temel Kavramları (328) A.YILDIZ Genel Muhasebe

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 4 6 ENM 102 Matematik II 4 0 4 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ AMASYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AMASYA ÜNİVERSİTESİ AMASYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AMASYA ÜNİVERSİTESİ AMASYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ TİCARET PROGRAMI TANITIM BROŞÜRÜ KURULUŞ 08.04.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu`nda bölümümüzün birinci öğretimine 2010-2011 öğretim

Detaylı

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE KARİYER OLANAKLARI. Doç. Dr. Ersan ÖZ SMMM Selçuk GÜLTEN

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE KARİYER OLANAKLARI. Doç. Dr. Ersan ÖZ SMMM Selçuk GÜLTEN KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE KARİYER OLANAKLARI Doç. Dr. Ersan ÖZ SMMM Selçuk GÜLTEN KARİYER PLANLAMASI Okul bitince ne yapacağız? 5 Yıl sonra nerede olmak istiyoruz? 10 Yıl sonra hangi konumda olmak istiyoruz?

Detaylı

Litvanya'da Eğitimin Avantajları Litvanya'da Eğitim

Litvanya'da Eğitimin Avantajları Litvanya'da Eğitim Litvanya'da Eğitimin Avantajları Litvanya'da Eğitim Bugün Litvanya, Batı değerleri ile Baltık gelenekleri ve zihniyetini baģarılı bir Ģekilde harmanlayan her türden akademik kurumu ile modern ve çok geliģmiģ

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI Genel Bilgi Bankacılık ve Finans Bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Dersler ve ders içerikleri, öğrencilerin yeterli mesleki altyapıyı

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU LLP/Erasmus Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2013 2014 Akademik Yılında programdan yararlanmak

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL İŞL101 Muhasebe I 3 0 3 6 İŞL102 Muhasebe II 3 0 3 6 İŞL103

Detaylı

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü.

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 04.01- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın 18.05.2011 tarih ve 4027

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü AHMET SELAMOĞLU, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,, Umuttepe YerleĢkesi, Eski Ġstanbul Yolu, 10. Km. Ġzmit / Kocaeli 0262 303 15 50 direkt / 0262 303 15 48 sekreter 0262 303 15 03 faks 0532 661 88

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI HAZIRLIK 1.Yarıyıl Dersleri 2.Yarıyıl Dersleri TOPLAM Hazırlık I TOPLAM Hazırlık II 1. SINIF 1.Yarıyıl Dersleri

Detaylı

İŞLETMECİ TANIM A- GÖREVLER

İŞLETMECİ TANIM A- GÖREVLER TANIM İşletmeci; otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında çalışan küçük işletmeleri kuran

Detaylı

TİCARİ bilimler fakültesi

TİCARİ bilimler fakültesi Sütlüce YERLEŞKESİ TİCARİ bilimler fakültesi BANKACILIK VE FİNANS (İngİlİzce DESTEKLİ) İKTİSAT (TÜRKÇE/İNGİLİZCE) İŞLETME (TÜRKÇE/İNGİLİZCE) MUHASEBE VE DENETİM SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İki Farklı Dil, İki Farklı Program DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ () Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişinde Anadolu yakasının en yakın noktası

Detaylı

S.Ü. BEYŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ İŞLETME

S.Ü. BEYŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ İŞLETME 1.YARIYIL S.Ü. BEYŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ İŞLETME 5301120 5307120 TÜRK DİLİ (I) Z 2 0 2 5301121 5307121 ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR. (I) Z 2 0 2 5301122 5307122

Detaylı

-AKADEMİK PROGRAMLAR-

-AKADEMİK PROGRAMLAR- VARNA İŞLETME ÜNİVERSİTESİ (VARNA UNIVERSITY OF MANAGEMENT VUM ) Varna İşletme Üniversitesi, Bulgaristan ın Varna, Dobrich ve Sofya şehirlerinde kampüsleri olan bir yüksek öğrenim kurumudur. 1996 yılında

Detaylı

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Matematik MEHMET YAġLI 20 Ocak 2014 Pazartesi 09:30 Yabancı Dil I BAHRĠ SOYKAN 20 Ocak 2014 Pazartesi 14:00 Bilgisayara GiriĢ (A) ENSAR ARĠF SAĞBAġ 21 Ocak 2014 Salı 09:30

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 ANADAL MÜFREDATI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 ANADAL MÜFREDATI İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 ANADAL MÜFREDATI GENEL TOPLAM ORTALAMA YARIYIL DERS = [56 / 8 = 7] + 3 = 10 T = 168 U = 0 TOPLAM SAAT = 168 KREDİ = 168 ECTS = 240 NO DERS KODU 1. YARIYIL T U KREDİ ECTS 1 ATA121

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. ISL105 Muhasebe - I MAT173 Genel Matematik I MLY101 Kamu Maliyesi I

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. ISL105 Muhasebe - I MAT173 Genel Matematik I MLY101 Kamu Maliyesi I ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ 2015/16 ÖĞRETİM PROGRAMI 17.09.2015 1. Yarıyıl AI101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 0 2 2 ECON101 Ekonomi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GENEL BİLGİLER 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3837 sayılı kanunla Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

KARAR 3) İşletme Bölüm Başkanlığının belirtilen Erasmus öğrencisi hakkındaki alınan bölüm kurul kararı görüşüldü.

KARAR 3) İşletme Bölüm Başkanlığının belirtilen Erasmus öğrencisi hakkındaki alınan bölüm kurul kararı görüşüldü. 3.05.01 18 KARAR ) İşletme Bölüm Başkanlığının belirtilen Erasmus öğrencisi hakkındaki alınan Erasmus Yüksek Öğretim Değişim Programı çerçevesinde 011-01 Öğretim dönemi Bahar Yarıyılında Almanya nın Ludwigshafen

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL T.U. * Kredisi II. YARIYIL T.U. * Kredisi BİL150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 HUK151 Hukukun Temel Kavramları

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesi Ġngilizce hazırlık

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIġMA SINAVI ĠLE 5431 SAYILI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ

Detaylı

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2 KPSS A Grubu Kadroların Tam Listesi Başbakanlık KPSSP86 Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Başbakanlık Uzman Yardımcısı Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2 Kurumca

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI TANIM Bankalar ve diğer mali kuruluşlar ile işletmelerin uluslar arası finansal hareketlerini planlama, uygulama ve kontrol işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir. A-GÖREVLER Uluslararası

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. Turizm Fakültesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. Turizm Fakültesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiğli/İzmir Temmuz 2012 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi; 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 22.07.2010 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf

Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Bankacılık Sigortacılık 1. Sınıf Genel Muhasebe II Melike ÖZDEMĠR 26 Mayıs 2014 Pazartesi 13:30 Ġstatistik Öğr.Gör. Alper Turan DEVLĠ 27 Mayıs 2014 Salı 13:30 Bilgisayar Büro Programları Öğr.Gör. Onur

Detaylı

SEÇMELİ HAVUZ DERSLERİ SINAV PROGRAMI

SEÇMELİ HAVUZ DERSLERİ SINAV PROGRAMI SEÇMELİ HAVUZ DERSLERİ SINAV PROGRAMI Japonca Yoko TAKABE 12 Haziran 2014 PerĢembe 15:30 Siyasal DüĢünce Tarihi Yakup KARACA 12 Haziran 2014 PerĢembe 15:30 Protokol Yönetimi Fazilet KÖMÜRCÜLER 12 Haziran

Detaylı

OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI TEMMUZ, 011 DERS KATEGORİLERİ ZORUNLU DERSLER MESLEK DERSLERİ T.C. OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1. SINIF 8 DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ D8 İSTATİSTİK

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCĠ EL KĠTAPÇIĞI Bir dil bir insan, iki dil iki insan Türk Atasözü With languages, you are at home anywhere. Edward De Waal ''Dil

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ Sevgili Öğrencilerimiz, Dünyada ve ülkemizde son yıllarda önemli gelişme gösteren turizm sektörü hem bilim alanında hem de ticari alanda diğer sektörlere rakip olma yolunda ilerlemektedir. Dünya Turizm

Detaylı

ORTACA MESLEK YÜKSEKOKULU

ORTACA MESLEK YÜKSEKOKULU ORTACA MESLEK YÜKSEKOKULU MY YOGA STUDIO OTEL, LOKANTA VE IKRAM HIZMETLERI BÖLÜMÜ ADAY ÖGRENCI BROSÜRÜ Mugla Sitki Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu,Dalyan Yolu Üzeri 48600 Ortaca/ MUGLA Tel:

Detaylı

BİLGİ İşletme 2013-2014

BİLGİ İşletme 2013-2014 BİLGİ İşletme 2013-2014 Sosyal Medya Uzmanı Yeni işletme dünyasından birkaç örnek Etik Ticaret Yöneticisi Yeşil Pazarlama Danışmanı Sürdürülebilir Proje Uzmanı Veri bilimcisi Uluslararası Raporlama Uzmanı

Detaylı