T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU"

Transkript

1 T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU

2 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No DEKANDAN FAKÜLTENĠN VĠZYONU FAKÜLTENĠN MĠSYONU FAKÜLTENĠN KURULUġU FAKÜLTEDE ZORUNLU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK SINIFI VE YURTDIġI EĞĠTĠM OLANAKLARI FAKÜLTENĠN BURS OLANAKLARI ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠNDEKĠ BÖLÜMLERĠN TANITIMI ĠġLETME BÖLÜMÜ Bölümün Tanıtımı ve Amacı ĠĢletme Bölümünün Sunduğu Ġstihdam (ĠĢ) Olanakları Kamu Sektöründe ĠĢ Olanakları Özel Sektör ve Üniversitelerde ĠĢ Olanakları ĠĢletme Bölümünün Akademik ve Fiziksel Olanakları ĠĢletme Bölümü Eğitim-Öğretim Planı ĠKTĠSAT BÖLÜMÜ Bölümün Tanıtımı ve Amacı Ġktisat Bölümünün Sunduğu Ġstihdam (ĠĢ) Olanakları Kamu Sektöründe ĠĢ olanakları Özel Sektör ve Üniversitelerde ĠĢ Olanakları Ġktisat Bölümünün Akademik ve Fiziksel Olanakları Ġktisat Bölümü Eğitim-Öğretim Planı TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ VE OTELCĠLĠK BÖLÜMÜ Bölümün Tanıtımı ve Amacı Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Bölümünün Sunduğu Ġstihdam (ĠĢ) Olanakları

3 Kamu Sektöründe ĠĢ Olanakları Özel Sektör ve Üniversitelerde ĠĢ Olanakları Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Bölümünün Akademik ve Fiziksel Olanakları Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Bölümü Eğitim-Öğretim Planı KAMU YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ Bölümün Tanıtımı ve Amacı Kamu Yönetimi Bölümünün Sunduğu Ġstihdam (ĠĢ) Olanakları Kamu Yönetimi Bölümünün Akademik ve Fiziksel Olanakları Kamu Yönetimi Bölümü Eğitim-Öğretim Planı

4 DEKANDAN Sevgili adaylar, kariyer konusunda sizleri yönlendirmek ve gelecek yaşamlara hazırlamak için Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak sizlerle birlikte çalışmak istiyoruz. Bölgede lider bir fakülte olarak amacımız, sıra dışı eğitim olanaklarıyla daha çok lider öğrenciler yetiştirmektir. Öğrencilerine yabancı dili iyi öğrenmeleri için zorunlu hazırlık sınıfı eğitimi ve en az bir dönem Avrupa Birliği ülkelerindeki üniversitelerde eğitim imkânı sunan Fakültemiz, siz sevgili öğrencileri yetiştirmeyi ve geleceğe hazırlamayı amaçlamaktadır. Umudumuz ve geleceğimizin teminatı sevgili öğrenciler, yeni bir hayat ve yeni bir gelecek; yeni bir akıl ve vizyonla mümkün olabilir. Günümüzde çoğu insan engelleri; az sayıda insan ise hedefleri görür. Engelleri görenler gün gelir unutulurlar, ama hedefleri görenler ise tarihin en beyaz sayfalarında yerlerini alırlar. En büyük başarılar, en büyük engellerin bir adım sonrasında elde edilir. Bu yüzden yabancı dil öğrenmeyi veya hazırlık sınıfını okumayı bir yük olarak değil, bir fırsat ve tercih nedeni olarak görmenizi istiyoruz. Zira iş dünyası öncelikle ilkeli, dürüst, güvenilir, kendine güvenen, yabancı dil bilen, bilgi ve beceriye sahip insan kaynaklarını talep etmektedir. Öğrencilerinin beceri, yetkinlik ve ilgilerini gözeten bir anlayışla, iş dünyası ve akademik alandaki rol modeli profesyoneller, danışmanlar ve kariyer uzmanları ile etkileşimde bulunarak onları yetiştirmeyi amaçlayan ve mezuniyetten sonra kariyerli bir meslek için her türlü zemini sunan Fakültemiz Bölümlerini tercih etmenizi bekliyoruz. Yeni ve başarılı bir gelecek dileğiyle, 12 Eylül Prof. Dr. ġevki ÖZGENER Dekan 1

5 FAKÜLTENĠN VĠZYONU Yükseköğretimdeki en iyi uygulamaları yakalayıp birleģtirerek dünya çapında sıradan insanlar için sıra dıģı eğitim, öğrenme ve araģtırma deneyimi yaģatmaktır FAKÜLTENĠN MĠSYONU Ulusal ve uluslararası alanda ekip ruhuna sahip personeli sayesinde eğitim, araģtırma, topluma hizmet ve ekonomik geliģmede kaliteyi iyileģtirmek ve sürdürmek için sosyal sorunlara duyarlı yepyeni bir uzman, giriģimci ve yönetici neslinin yetiģmesine katkı sağlamaktır FAKÜLTENĠN KURULUġU 1997 yılında Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı olarak kurulan Fakültemiz, 2007 yılında NevĢehir Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlanmıģtır. Bugün ĠĢletme, Ġktisat, Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik ve Kamu Yönetimi normal ve ikinci öğretim bölümlerinde toplam 1903 öğrenci eğitim görmektedir eğitimöğretim döneminden itibaren ĠĢletme ve Ġktisat bölümlerinde Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanmaya baģlanmıģtır eğitim-öğretim yılı itibariyle de Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik ve Kamu Yönetimi bölümlerinde Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanmaktadır. Fakültemiz lisans programlarında verilen eğitim sayesinde mezunlarımız sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de iyi bir eğitim almanın avantajını yaģamaktadır. Zorunlu Ġngilizce hazırlık sınıfı ve ortak anlaģmalarla Avrupa Birliği ülkelerindeki üniversitelerde bir yıl veya bir dönem eğitim alma imkânlarına sahip olan öğrencilerimiz, dil sorunu olmadan geleceğe daha güvenli ve bilinçli bireyler olarak hazırlanma Ģansını yakalamaktadır. Hızla değiģen Türkiye nin ve Dünya nın refahına ve iģverenlerin ihtiyaçlarına yönelik çeģitli becerileri kazanmak ve farklılık yaratabilme yetisine sahip olmak isteyen tüm arkadaģlarımızı NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BÖLÜMLERĠNE bekliyoruz. 2

6 1.4. FAKÜLTEDE ZORUNLU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK SINIFI VE YURTDIġI EĞĠTĠM OLANAKLARI Fakültemizi tercih edecek öğrencilerin mezun olduktan sonra iş hayatına bir adım önde başlamalarını ve nitelikli mesleklerde istihdam edilmelerini sağlamak için Fakültemizde Zorunlu Ġngilizce Hazırlık Programı uygulanmakta ve yurtdıģında eğitim olanakları sunulmaktadır. Fakültemizin Zorunlu Ġngilizce Hazırlık Programı uygulama amaçları Ģunlardır: Özellikle Avrupa daki üniversitelerle ortak protokol imzalayarak öğrencilerin 1 yıl yurtdıģında eğitim ve çift diploma almalarını sağlamak. Erasmus değiģim programı kapsamında her yıl en az 30 öğrencinin 1 dönem (6 ay) boyunca Ġngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, Danimarka, Ġtalya, Ġrlanda, Ġspanya, Portekiz, Estonya, Litvanya, Letonya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Polonya gibi Avrupa Birliği ülkelerinde eğitim almalarını sağlamak. Öğrencilerin KPSS A grubu kadrolarına atanması için gerekli yabancı dil koģulunu sağlamak. (Zira Ġngilizce bilmeyen öğrenciler kamudaki üst düzey yönetici kadroların (A Grubu) sadece % 20 sine baģvurabilmektedir.) Amerika ve Ġngiltere gibi ülkelerden gelen Ġngilizce okutmanlarının katkısıyla öğrencilere yabancı dili en iyi Ģekilde öğretmek. Ġyi yabancı dil bilgisine sahip olacak öğrencilerle Türkiye deki tüm üniversitelerin akademik personel (araģtırma görevlisi, öğretim görevlisi vs.) ihtiyacını karģılamak ve rekabetçi avantaj elde etmek. ODTÜ, Hacettepe, Bilkent, Boğaziçi Üniversitelerinde olduğu gibi derslerin % 30 unun Ġngilizce verilmesi neticesinde özel sektörün ihtiyaç duyduğu mesleki ve ticari Ġngilizceye hâkim yeni bir öğrenci ve giriģimci neslinin yetiģmesine katkı sağlamak. Çok iyi düzeyde yabancı dil bilgisine sahip öğrencilerin Türkiye nin ve Dünyanın her yerinde Yüksek Lisans (Master) ve Doktora eğitimi almalarına olanak sağlamak. Ġyi derecede yabancı dil bilgisine sahip öğrencilerimizin sadece Türkiye de değil, Dünyada da 30 dan fazla ülkede çalıģtıkları göz önünde alındığında 3

7 yabancı dili iyi öğrenmelerini sağlayarak, uluslararası arenada öğrenciler açısından yeni istihdam olanakları yaratmak (Fakültemiz Bologna süreci kapsamında diploma etiketi almıģ durumdadır ve uluslararası düzeyde diploma denkliğine sahiptir. Diploma Eki (DE), uluslararası Ģeffaflık ve akademik/mesleki tanınırlık sağlamayı amaçlayan diplomanın yansıra verilen tamamlayıcı nitelikte bir belgedir. Öğrencilerimize birçok Avrupa ülkesinde denkliği kabul edilen Ġngilizce diploma ve transkript (not çizelgesi) verilmektedir). Work and Travel, Yurt DıĢı Staj, YurtdıĢında Master gibi olanaklar sayesinde öğrencilerin yurtdıģına çıkmalarına olanak sağlamak. ĠĢletme, Ġktisat, Kamu Yönetimi ve Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik bölümleri mezunlarının yabancı dil bilmemesi büyük dezavantaj oluģturabilir. Bu nedenle öğrencilere sunduğumuz yabancı dil eğitimi, yeni bir gelecek yaratmayı ve onlara iģ garantili bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Fakültemiz öğretim üyeleri ve araģtırma görevlilerinin büyük çoğunluğu yurtdıģı deneyimine sahiptir. Fakültemiz Orta Anadolu da zorunlu Ġngilizce hazırlık sınıfının olduğu ve derslerin en az % 30 unun Ġngilizce verildiği birkaç fakülteden biridir Eğitim-öğretim yılında 306 öğrenci Zorunlu Ġngilizce Hazırlık eğitimi almıģ ve bu öğrencilerin yaklaģık % 85 i hazırlık sınıfını birinci yılın sonunda baģarılı bir Ģekilde bitirerek derslere baģlamıģtır FAKÜLTENĠN BURS OLANAKLARI Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, öğrencilerin refahına katkı sağlamak için burs imkânı sağlamaktadır. Fakültenin burs ve NevĢehir ilindeki yurt olanakları aģağıda belirtilmektedir: Fakülte her yıl maddi durumu iyi olmayan en az 40 öğrenciye burs imkânı sağlamaktadır. Bu bursun 4 yıl sürmesi öğrencinin baģarısına bağlıdır. TEV, TESYEV, Türkiye Ekonomi Kurumu, diğer vakıflar ve kamu kuruluģları da her yıl yaklaģık 10 öğrenciye burs imkânı sağlamaktadır. 4

8 NevĢehir Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı nca Fakültemiz öğrencilerine her yıl yaklaģık 30 kiģilik yemek bursu verilmektedir. Öğretim elemanlarımız ve idari personelimiz sosyal sorumluluk anlayıģı kapsamında her yıl belli sayıda ihtiyaç sahibi öğrenciye burs sağlamaktadır. NevĢehir ilinde gerek Kredi-Yurtlar Kurumu yurtları gerekse özel öğrenci yurtları açısından barınma sorunu bulunmamaktadır. Ayrıca uygun Ģartlarda öğrencilere yönelik çok sayıda apart bulunmaktadır. NevĢehir ilinde ev kiraları makul düzeydedir. Üniversite ve Fakülte bünyesinde çok sayıda kulüp ve öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Öğrencilere, kariyer günleri, giriģimcilik günleri gibi çeģitli sosyal etkinliklerle ulusal ve uluslararası ölçekte sayısız fırsatlar sunulmaktadır. Resim 1: Fakültemizden Bir Görünüm 5

9 1.6. ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠNDEKĠ BÖLÜMLERĠN TANITIMI ĠġLETME BÖLÜMÜ Bölümün Tanıtımı ve Amacı Öğrencilerine ĠĢletme Lisans derecesi (BA) veren NevĢehir Üniversitesi ĠĢletme Bölümünün amacı, Türkiye de en çok tanınan ve öğrenciler tarafından en çok tercih edilen lisans programlarından biri olmaktır. Bu doğrultuda ĠĢletme Bölümü yüksek kalite ve standartlarda eğitim ve öğretim programı, akademik kadrosu ve nitelikli bilimsel yayınlarıyla öğrencilerini Türkiye ve uluslararası piyasalardaki zorlu koģullara karģı hazırlamaktadır. Bölüm, öğrencilerin ve akademik kadronun birlikte sorunsalları saptayıp tartıģma ortamı içinde çözümledikleri katılımcı bir yaklaģımı benimsemektedir. Programdaki seminer, proje, iģletme oyunları ve iģyeri gezilerine dayalı eğitimler, formel eğitimi tamamlayıcı niteliktedir. Program, aynı zamanda öğrencilerin eğitimlerine lisansüstü ve doktora düzeyinde devam etmelerine olanak sağlayacak Ģekilde tasarlanmıģtır. Lisans programında öğretim dili Türkçe ve Ġngilizce olduğundan, öğrencilerin Ġngilizce Hazırlık Programına devam etmeleri zorunludur. ĠĢletme Bölümü ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kesimin gereksinim duyduğu, çağın gereklerine uygun iģletmecilik, giriģimcilik ve yöneticilik formasyonu ve becerileriyle donatılmıģ insan kaynağını hazırlamayı ve yetiģtirmeyi amaçlamaktadır. ĠĢletme bölümü, gerçekleģtirdiği akademik çalıģmaları ile ülke ve dünya bilimine, yetiģtirdiği vasıflı öğrencilerle Dünya ve Türkiye istihdam piyasasına ve bölgesel düzeyde faaliyet gösteren iģletmelerle kurduğu iliģkilerle de üniversite sanayi iģbirliğine önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir. Küresel ölçekte rekabetçi avantaja sahip olmak ve daha iyi bir toplum yaratmak için NevĢehir Üniversitesi ĠĢletme Bölümü, mezunlarını önde gelen yönetici pozisyonlarında yerlerini almaya hazırlamaktadır. Zira bölüm mezunu yönetici ve giriģimciler, bilgili, rekabetçi, yenilikçi, esnek, etkili iletiģim becerisine sahip ve sosyal yönden sorumlu olmalıdırlar. 6

10 ĠĢletme Bölümü, aynı zamanda öğrencilerin beceri ve aktivitelerini geliģtirebilecekleri ders dıģı ilgi alanları edinmelerine destek olmaktadır. Bölüm, öğrencilerin staj imkânları, kurslar ve kulüp etkinlikleri sayesinde yeteneklerini geliģtirerek, yönetici pozisyonlarında yerlerini almaya hazırlanmalarına olanak sağlamaktadır. ĠĢletme Bölümü öğrencilerinin öncülük ettiği Kariyer Kulübü, Borsa ve Finans Topluluğu baģta olmak üzere çok sayıda kulüp ulusal düzeyde etkinlik düzenlemektedir. ĠĢletme Bölümünün çalıģma alanları oldukça geniģtir. ĠĢletme Bölümü altı temel alanı kapsar. Bu alanlar; Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe ve Finansman, Üretim ve Pazarlama, Sayısal Yöntemler, Ticaret Hukuku ve Örgütsel DavranıĢ tır. Resim 2: Kariyer Günleri 7

11 Resim 3: GiriĢimcilik Seminerleri ĠĢletme Bölümünün Sunduğu Ġstihdam (ĠĢ) Olanakları ĠĢletme Bölümü, mezunları açısından çalıģma alanı çok geniģ olan bir programdır. Her sektörde iģletme mezunları için iģ olanakları mevcuttur Kamu Sektöründe ĠĢ Olanakları Hangi üniversiteden mezun olduğunuz kamu sektöründe önemli değildir. Üniversite mezunu olan öğrenciler eģit haklara sahiptir. Aynı Ģekilde ĠĠBF bölümleri arasında da pek fark bulunmamaktadır. Önemli olan iyi derecede Ġngilizce bilmek ve merkezi sınavlarda baģarılı olmaktır. Kamuda kadrolar temel olarak A grubu ve B grubu Ģeklinde ikiye ayrılır: A Grubu Kadrolar: Uzman memurlukları ifade eder. Bu kadrolara yerleģmek için KPSS A Grubu sınavına girmek gerekir. Bu sınav yer yıl yapılır. Bu sınavlar; (1) genel kültür ve genel yetenek sınavı ve (2) Alan dersleri sınavlarını (hukuk, iģletme, muhasebe, istatistik, yabancı dil, kamu yönetimi, iktisat, çalıģma ekonomisi, ekonometri ve uluslararası iliģkileri) kapsar. Bu derslerin tümünden iyi net çıkarmak gerekir. 8

12 ĠĢletme Bölümü ders programı bu sınavların tümüne hitap eden benzersiz bir programdır yılından bu yana ĠĢletme ve Ġktisat Bölümlerinden mezun 102 öğrencimiz A Grubu kadrolara atanmıģ ve bugün kamuda en yüksek mevkilerde görev yapmaktadır. ĠĢletme Bölümü mezunlarının kamuda istihdam edildikleri kadrolar aģağıda Tablo 1 de yer almaktadır. Bu kadroların yanı sıra çok sayıda üst düzey kamu yöneticiliği pozisyonu mesleki açıdan yeterli iģletme mezunlarını beklemektedir. Tablo 1: ĠĢletme Mezunlarının Kamuda Ġstihdam Edildikleri A Grubu Kadrolar BAġBAKANLIK -BaĢbakanlık Uzman -Devlet Personel Uzman -Planlama Uzman -DıĢ Ticarette Standardizasyon Denetmen -DıĢ Ticaret Uzman (ĠĢletme-Hukuk-Ġktisat) -Enerji Uzman -BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı -BaĢbakanlık Devlet Personel BaĢkanlığı -BaĢbakanlık Gümrük MüsteĢarlığı -BaĢbakanlık DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı (Stajyer DıĢ Ticaret Kontrolörü) MERKEZ BANKASI -MüfettiĢ -Uzman -Denetçi -Eğitim AraĢtırmacısı BAġBAKANLIK HAZĠNE MÜSTEġARLIĞI -Hazine Uzman (ĠĢletme-Hukuk-Ġktisat-Maliye) ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI -Ġl Planlama Uzman -Kaymakam adayı -Dernekler Denetçisi SANAYĠĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI -Stajyer Kontrolör -Stajyer Kontrolör (Ġdari) -Tüketici ve Rekabet Uzman -Kontrolör -MüfettiĢ -Iç Ticaret Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolör (Idari) ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI -MüfettiĢ -Uzman -Sosyal Sigortalar Kurumu -BaĢkanlığı-BaĢkanlık Sigorta MüfettiĢ TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ BAġKANLIĞI -Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama Uzman SAVUNMA SANAYĠĠ MÜSTEġARLIĞI MALĠYE BAKANLIĞI -Maliye Uzman -Devlet Bütçe Uzman -Devlet Gelir Uzman -Vergi Denetmen -Stajyer Gelirler Kontrolörü -Hesap Uzman -Mali Suçları AraĢtırma Uzman -Devlet Malları Uzman -Milli Emlak Denetmen -Muhasebe Uzman -Stajyer Tasfiye Kontrolörü -Maliye MüfettiĢ -Stajyer Muhasebat Kontrolörü -Maliye MüfettiĢ -Milli Emlak Uzman -Muhasebe Denetmen -Gelirler Genel Müdürlüğü- Devlet Gelir Uzman -Avrupa Birliği Uzman GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI -MüfettiĢ -Avrupa Birliği Uzman 9

13 -Sigorta Denetleme Kurulu Aktüer -Sigorta Denetleme Kurulu Uzman DENĠZCĠLĠK MÜSTEġARLIĞI -Denizcilik MüsteĢarlığı MüfettiĢ -Denizcilik Uzman -Rekabet Kurumu -Kamu Ihale Kurumu -Türkiye IĢ Kurumu Genel Müdürlüğü -Türkiye Ġstatistik Kurumu- Uzman -SayıĢtay BaĢkanlığı Uzman -SayıĢtay MüfettiĢ -Kamu Denetçiliği -Kamuda Ġç Denetim Uzmanı -Ġdari Hâkimlik -Kalkınma Bakanlığı Uzman -Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme BaĢkanlığı -Kalkınma Ajansları -Sermaye Piyasası Kurulu (Uzman ) -Savunma Sanayii MüsteĢarlığı Uzman -Mali Hizmetler Uzman -Bakanlıklar ve BaĢbakanlık Bağlı KuruluĢları Avrupa Birliği Uzman Yardımcı KAMU KURULUġLARI -BaĢbakanlık Devlet Ġstatistik Enstitüsü BaĢkanlığı (Merkez) -BaĢbakanlık Devlet Ġstatistik Enstitüsü BaĢkanlığı (TaĢra) -BaĢbakanlık Gümrük MüsteĢarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü -Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Tapu ve Kadastro Denetmen ) -Kamu Bankaları MüfettiĢ -Kamu Bankaları Uzman -Kamu Bankalarında Yönetmen -Kamu Bankalarında Ġç Denetçi -Kamu Bankalarında ġube Müdürü -BaĢbakanlık Gümrük MüsteĢarlığı -Gümrük MüfettiĢ -Gümrük Uzman -DıĢiĢleri Bakanlığı -Aday Ġdari Memur -Kültür ve Turizm Bakanlığı- Aday idari memur -Sağlık Bakanlığı TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı-MüfettiĢ (Ġdari) -BaĢbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü -Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı -BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü -- -Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu BaĢkanlığı -Nüfus Müdürlükleri -Özel Kalem Müdürlükleri -Daire BaĢkanlıkları -ġube Müdürlükleri -Genel Sekreterlik B Grubu Kadrolar: Bu kadrolar normal memurluk kadrolarıdır. ĠĢletme mezunları yerleģmek için yüksek KPSSP3 puanına sahip olmalıdır. Bu puan türü genel yetenek ve genel kültür sınavlarında doğru çözdüğünüz sorularla hesaplanmaktadır. Yani Türkçe, matematik, coğrafya, tarih, vatandaģlık sorularını yanıtlayarak memur olabilirsiniz. Ancak mezun sayısı çok olduğundan rekabet biraz yüksektir ve iyi bir 10

14 puan almanız gerekmektedir. 70 puan bazı bankalar ve memurluk kadrolarına baģvuru yapabilmek için minimum baraj olduğundan, en az 70 puan alınmalıdır. ĠĢletme mezunları B grubu kapsamında çok sayıda memur pozisyonuna atanabilmektedir Özel Sektör ve Üniversitelerde ĠĢ Olanakları ĠĢletme Bölümü mezunları Türkiye de özel sektörün yanı sıra uluslararası piyasalar ve çokuluslu Ģirketlerde ağırlıklı olarak yönetim, satın alma, satıģ, pazarlama, finans, bankacılık, sanayi, turizm, reklamcılık, halkla iliģkiler, danıģmanlık kuruluģları, operasyon yönetimi, yönetim biliģim sistemleri, müģteri hizmetleri, insan kaynakları, dıģ ticaret, muhasebe, proje yönetimi, denetim Ģirketleri, sigorta Ģirketleri, dıģ ticaret Ģirketleri, ulaģtırma Ģirketleri AR-GE, Sanayi ve Ticaret Odaları, aracı kuruluģlar, outsourcing firmaları, medya ve benzeri alan ve departmanlarda istihdam edilmektedir. Öte yandan iģletme mezunları özel bankalarda Ģube müdürü, iç denetçi, müfettiģ yardımcısı, uzman yardımcısı, yönetmen, müģteri iliģkileri temsilcisi, banko görevlisi gibi farklı kademelerde kendilerine iģ bulabilirler. Bu kurumların bazıları kendi sınavlarını yapmaktadır. Ayrıca iģletme mezunları çok geniģ bir yelpazede akademisyen olma fırsatına sahiptirler. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi GiriĢ Sınavı (ALES) ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınavlarından yeterli puan aldıkları takdirde Türkiye deki bütün devlet ve vakıf üniversitelerinde akademisyen (araģtırma görevlisi, öğretim görevlisi vb.) olabilirler. Bu mezunlar mesleki süreç içerisinde yardımcı doçent, doçent ve profesör olabilirler. Bununla birlikte iģletme bölümü mezunları mali müģavir ve popüler bir meslek olan bağımsız denetçi olabilmektedir. Bunun için mezunların mali müģavirlik sınavına girmeleri gerekmektedir. Sınavı kazanmaları durumunda 3 yıl boyunca mali müģavirlik stajı yaptıktan sonra tekrar bir sınava girmektedirler ve bu sınavı da kazandıkları takdirde mali müģavir olmaya hak kazanmaktadırlar. Ayrıca iģletme bölümü mezunlarının yeterli sermayeye sahip olmaları durumunda profesyonel iģ bağlantıları ve eğitimleri sayesinde kendi iģlerini kurmaları mümkündür. Yine mezunlar ĠĢletme Bölümü ders müfredatında yer alan GiriĢimcilik ve Küçük ĠĢletme Yönetimi dersini 56 saat aldıkları takdirde KOSGEB Destek Programlarından yararlanarak iģ kurma kredisi desteği almaya hak kazanmaktadır. 11

15 Resim 4: Fakültemiz Mezuniyet Töreni Resim 5: Kapadokyadan Bir Görünüm 12

16 ĠĢletme Bölümünün Akademik ve Fiziksel Olanakları 1997 yılında kurulmuģ olan ĠĢletme Bölümünde 3 Profesör, 11 Yardımcı Doçent ve tümü doktora aģamasında bulunan 12 AraĢtırma Görevlisi ve 2 Okutman görev yapmaktadır. Bölümün akademik kadrosundaki tüm öğretim elemanlarının yabancı dili bilimsel açıdan yeterli düzeydedir. Bölüm elemanlarının uluslararası endekslere giren dergilerde çok sayıda yayını ve dünya çapında yayınevlerinde basılmıģ kitapları bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri gün boyunca açık olan kütüphane ve bilgisayar laboratuvarından ücretsiz faydalanabilmektedir. Ayrıca bölüm öğrencileri NevĢehir Üniversitesi ile Avrupa Üniversiteler Birliği ülkelerindeki üniversiteler arasında yapılan Erasmus anlaģmaları ve diğer ortak eğitim anlaģmaları doğrultusunda rahatlıkla Avrupa ülkelerinde belirli sürelerde eğitim alma fırsatına sahip olmaktadır. Ayrıca dünya çapında mükemmeliyet ve tanınırlık göstergesi olan Diploma Ekini alan iģletme bölümü öğrencilerine Ġngilizce diploma ve transkript vermekte ve bölümün diploması uluslararası alanda da geçerli olmaktadır. Bu sayede özellikle yüksek lisans yapmak üzere yurt dıģına çıkacak öğrencilerimiz diğer üniversitelerin benzer bölümlerinden mezun olan öğrencilere kıyasla büyük bir avantaja sahiptirler. Bölümün akademik kadrosu aģağıda görülmektedir. Akademik Kadro Prof. Dr. ġevki ÖZGENER Prof. Dr. Emir ERDEN Prof. Dr. Ġsmail BEKÇĠ Yrd. Doç. Dr. Nuri Özgür DOĞAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet TANÇ Yrd. Doç. Dr. AyĢe CĠNGÖZ Yrd. Doç. Dr. NeĢe YALÇIN Yrd. Doç. Dr. Ġsmail KOÇAK Yrd. Doç. Dr. Aylin ALKAYA Yrd. Doç. Dr. Suzan ÇOBAN 13

17 Yrd. Doç. Dr. Korhan KARACAOĞLU Yrd. Doç. Dr. ġükran Güngör TANÇ Yrd. Doç. Dr. Ersan ERSOY Yrd. Doç. Dr. Emin Hüseyin ÇETENEAK ArĢ. Gör. Gökhan SEÇME ArĢ. Gör. Seher ULU ArĢ. Gör. AyĢen COġKUN ArĢ. Gör. Filiz ÖZġAHĠN ArĢ. Gör. Ömer Serkan GÜLAL ArĢ. Gör. Ceylan AKDOĞAN ArĢ. Gör. Mustafa ÜNSALAN ArĢ. Gör. Göknur ERSARI ArĢ. Gör. Murat AKTAN ArĢ. Gör. Tekiner KAYA ArĢ. Gör. Handan AKKAġ ArĢ. Gör. Buket ÇATAKOĞLU Okt. Mustafa ÖZTÜRK Okt. ġefik KARTAL ĠĢletme Bölümü Eğitim-Öğretim Planı ĠĢletme Bölümü (Birinci ve Ġkinci Öğretim) Eğitim-Öğretim Planı aģağıda sunulmuģtur. ĠĢletme bölümünü tercih edecek öğrencilerimiz Türkiye nin ve Dünyanın yükseköğretim standartlarına tam uyum sağlayan ve sıradan insanlar için sıra dıģı eğitim olanağı sunan müfredat doğrultusunda dersler görecek ve tam donanımlı birer iģletmeci, giriģimci ve yönetici olarak bölümden mezun olacaklardır. 14

18 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠġLETME (BĠRĠNCĠ ÖĞRETĠM VE ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI YY KODU Z/S DERSĠN ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)- KREDISI ECTS KREDĠSĠ ĠġL-101 Z DavranıĢ Bilimleri-I ĠġL-103 Z Genel Muhasebe-I BUS-105 Z Business Mathematics-I ĠġL-107 Z Hukuka GiriĢ BUS-109 Z Introduction to Economics TDL-101 Z Türk Dili-I YBD-101 Z Foreign Language I I AĠT-101 Z Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-I ĠġL-119 Z Genel ĠĢletme-I ĠġL-121 S Ortak Seçimlik Ders-1* TOPLAM ĠġL-102 Z DavranıĢ Bilimleri-II ĠġL-104 Z Genel Muhasebe-II BUS-106 Z Business Mathematics-II ĠġL-108 Z Borçlar Hukuku TDL-102 Z Türk Dili-II YBD-102 Z Foreign Language II AĠT-102 Z Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi-II II ĠġL-120 Z Genel ĠĢletme-II ĠġL-122 S Ortak Seçimlik Ders-2* TOPLAM *) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir. 15

19 YY KODU Z/S DERSĠN ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDĠSĠ (T + U)- KREDISI ENF-101 Z Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I BUS-203 Z Statistics I ĠġL-205 Z Pazarlama Ġlkeleri ĠġL-219 Z ĠĢletme Yönetimi-I III BUS-223 Z Reading and Speaking in Foreign Language S Seçimlik Ders S Seçimlik Ders TOPLAM ENF-102 Z Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı II ĠġL-202 Z Ticaret Hukuku BUS-204 Z Statistics II ĠġL-218 Z Pazarlama Yönetimi IV ĠġL-220 Z ĠĢletme Yönetimi-II BUS-224 Z Professional Foreign Language I S Seçimlik Ders S Seçimlik Ders TOPLAM NOT: III.yarıyıldan 2 seçimlik ders, IV. yarıyıldan 2 seçimlik ders alınacaktır. Bir seçimlik dersi en az 8 öğrenci seçmelidir 16

20 YY KODU Z/S DERSĠN ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDĠSĠ (T + U)- KREDISI BUS-301 Z Corporate Finance ĠġL-305 Z AraĢtırma Yöntemleri ĠġL-321 Z Maliyet Muhasebesi-I V BUS-323 Z Production (Systems) Management I BUS-325 Z Operations Research-I S Seçimlik Ders S Seçimlik Ders TOPLAM BUS-302 Z Financial Management ĠġL-322 Z Maliyet Muhasebesi-II BUS-324 Z Production (Systems) Management II VI BUS-326 Z Operations Research-II S Seçimlik Ders S Seçimlik Ders S Seçimlik Ders TOPLAM NOT: V. yarıyıldan 2 seçimlik ders,vi. yarıyıldan 3 seçimlik ders alınacaktır. Bir seçimlik dersi en az 8 öğrenci seçmelidir. 17

21 YY KODU S DERSĠN ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDĠSĠ (T + U)- KREDISI ĠġL-401 Z Bitirme Tezi-I/Staj ĠġL-407 Z Ġnsan Kaynakları Yönetimi S Seçimlik Ders VII S Seçimlik Ders S Seçimlik Ders S Seçimlik Ders TOPLAM ĠġL-402 Z Bitirme Tezi-II/Staj** VIII ĠġL-412 Z GiriĢimcilik ve Küçük ve Orta Boy ĠĢletmelerin Yönetimi S Seçimlik Ders S Seçimlik Ders S Seçimlik Ders S Seçimlik Ders S Seçimlik Ders TOPLAM NOT: VII. yarıyıldan 4 seçimlik ders, VIII. yarıyıldan 5 seçimlik ders alınacaktır. Bir seçimlik dersi en az 8 öğrenci seçmelidir VIII. yarıyıldaki Seçimlik Ders- 14, BKE-101 Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler Dersi olmalıdır. ** ĠġL-402 Bitirme Tezi-II/Staj dersinin önģartı ĠġL-401 Bitirme Tezi I/Staj dersidir. 18

22 ĠġLETME BÖLÜMÜ SEÇĠMLĠK DERS HAVUZU YY KODU S DERSĠN ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDĠSĠ (T + U)-KREDISI BUS-225 S Microeconomics-I III ĠġL-217 S Envanter ve Bilanço ĠġL-221 S Kamu Maliyesi BUS-206 S Macroeconomics IV ĠġL-222 S Anayasa Hukuku BUS-226 S Microeconomics-II ĠġL-313 S Sermaye Piyasası ve Borsa ĠġL-319 S Reklam ve Halkla ĠliĢkiler BUS-335 S Organizational Behavior V ĠġL-333 S Ġdare Hukuku ĠġL-337 S Web Tasarımı ĠġL-339 S Uluslararası Ġktisadi BirleĢmeler BUS-341 S Professional Foreign Language II BUS-310 S Money and Bank ĠġL-304 S Bilgisayarlı Muhasebe ĠġL-334 S SatıĢ Yönetimi VI BUS-336 S Contemporary Management Techniques BUS-338 S Foreign Trade Transactions ĠġL-340 S Yeni Finansal Teknikler ĠġL-342 S Türk Vergi Sistemi BUS-345 S Foreign Languages for Business

23 YY KODU S DERSĠN ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDĠSĠ (T + U)-KREDISI ĠġL-403 S Türkiye Ekonomisi ĠġL-405 S Pazarlama AraĢtırmaları ĠġL-409 S ĠĢ Ahlakı BUS-413 S Professional English III VII BUS-417 S Financial Auditing ĠġL-423 S Ġstatistiksel Kalite Kontrolü ĠġL-425 S Yatırım ve Proje Değerlendirme BUS-427 S International Business ĠġL-429 S Tüketici DavranıĢı BKE 101 S Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler*** BUS-404 S International Finance ĠġL-406 S Stratejik Yönetim ve ĠĢletme Politikaları ĠġL-410 S Mali Tablolar Analizi BUS-414 S Professional English IV VIII ĠġL-416 S Uluslararası Pazarlama ĠġL-418 S Vergi Muhasebesi Uygulamaları BUS-420 S Public Administration ĠġL-424 S Bilgisayar Destekli Ġstatistik Uygulamaları ĠġL-426 S ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku ĠġL-428 S Verimlilik Yönetimi ***) BKE 101 Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler dersini kayıtlı olan tüm öğrenciler öğrenim hayatları boyunca herhangi bir yarıyılda seçimlik ders olarak almak zorundadır. 20

24 ĠKTĠSAT BÖLÜMÜ Bölümün Tanıtımı ve Amacı Ġktisat Bölümü, eğitim öğretim döneminde Normal (Birinci) Öğretime, eğitim öğretim döneminde ise Gece (Ġkinci) Öğretimine öğrenci alımı yapılarak eğitime baģlamıģtır eğitim öğretim döneminden itibaren ise öğrencilerimize Ġngilizce Hazırlık eğitimi verilmeye baģlanmıģtır. Bölümde Ġktisat Teorisi ve Ġktisat Tarihi, Ġktisat Politikası ile Ġktisadi GeliĢme ve Uluslararası Ġktisat Anabilim Dalları bulunmaktadır. Ġktisat Bölümünün temel amacı, hızla değiģen ve geliģen bir dünyada öğrencilere; iktisadi olayları analiz edebilmeleri, tahminlerde bulunabilmeleri ve doğru karar alabilmeleri için gerekli olan bilgi ve donanımı kazandırmaktır. Üniversite sonrası yaģamda kullanılacak ekonomik ilke ve araçların öğretilmesi ve böylece hızla değiģen küresel koģullar karģısında baģarılı olmaya çalıģan ekonomik birimlerin gereksinimi olan kaliteli iģgücünün yetiģtirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bölümde insan yaģamının her alanda yararlı olabilecek olan sistemli ve bağımsız düģünme yeteneğini geliģtirmek ve öğrencilere iktisadi konularda bilimsel disiplin kazandırmak amaçlanmaktadır Ġktisat Bölümünün Sunduğu Ġstihdam (ĠĢ) Olanakları Ġktisat bölümü mezunları bazı fakülte ya da bölümlerde olduğu gibi tanımlanmıģ belirli bir meslek erbabı olarak değil, bunun yerine, çok daha geniģ bir istihdam alanına hitap eden bir disipline sahip öğrenciler olarak mezun olmaktadır Kamu Sektöründe ĠĢ olanakları Özellikle kamu tarafından açılan sınavlarda yeterli puanı alabilen tüm Ġktisat Bölümü mezunları T.C. Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, Hazine MüsteĢarlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Borsa Ġstanbul ile diğer Kamu Kurum ve KuruluĢlarında çalıģma fırsatına sahip olmaktadır. 21

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 adi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI DEKAN IN MESAJI SEVGİLİ ÖĞRENCİLER 100. yılını geride bırakan köklü bir üniversitenin bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren genç ve dinamik bir fakültenin mensubu olmakla gurur duyabilirsiniz.

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yüzde Yüz İngilizce Eğitim Yapan Devlet Üniversitesi Yasamın Içinde... 2016 İÇİNDEKİLER Sunuş 02 2015-2016 Tanıtım Kitapçığı Misyon - Vizyon Neden Adana BTÜ? Fakülteler ve Bölümler Yüksekokullar Enstitüler

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI MAYIS 2013 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNCİVEZ ZONGULDAK Tel: 0 372 257 69 27-0 372 291 06 34 i

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 24 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 25 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER Sayfa A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-İdare

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 i ii MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 20 YILLIK GELĠġĠM PLANI-TEMEL YAKLAġIM- Üniversitemizin, Diyarbakır-Kulp yolu üzerindeki kampus arazisi; yaklaģık

Detaylı

KTÜ Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programı (e-mba)

KTÜ Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programı (e-mba) Genel Bilgiler Bu program Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir. 2012-2013 Güz yarıyılında öğrenci alınıma baģlamıģtır. Program bünyesinde yönetim, pazarlama, finans, üretim ve muhasebe

Detaylı

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ BÖLÜM I Seyahatin ve Seyahat Acentalarının Tarihçesi 1- Seyahat Kavramı Seyahat ve Zevk birbirine yakın kavramlar olarak kullanılmaya baģlanılmıģtır. Önceleri seyahat

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI

AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI- İKİNCİ ÜNİVERSİTE- SINAVSIZ KAYIT BAŞVURU KILAVUZU Başvuru Tarihleri 25 Mart 30 Nisan 2015

Detaylı

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİNDEKİLER Giriş Yüksek lisans (master) Doktora Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler ABD de lisans üstü

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler 4 Rektörden Mesaj 6 Tarihçe 8 İTÜ'lü Olmak 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü 24 Bilgisayar

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014)

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) Ankara, Aralık 2009 ĠÇĠNDEKĠLER I. SUNUġ...4-5 1.1. Amaç...6 1.2. Kapsam 6 1.3. Ġlke ve Değerlerimiz 6-8 1.4. Stratejik Planlama Ekibi 9 II. KURUMSAL

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

Gelecek kariyerini. Medipol de inşa etmek

Gelecek kariyerini. Medipol de inşa etmek KAZANDIM! KAZANDIM! Medipol Üniversitesi uluslararası birikime sahip, alanlarında uzman, üst düzey akademik kadrosu, güçlü altyapısı ve yüksek teknolojiye sahip donanımlı laboratuvarları ile öğrencisine

Detaylı

2012 KPSS REHBERİ. Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar

2012 KPSS REHBERİ. Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar 2012 KPSS REHBERİ Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar İLKSÖZ Değerli KPSS adayı arkadaşım, Her yıl KPSS ye başvuran aday sayısı artmakta ancak atama yapılan kadrolar ise ne yazık ki aynı paralelde artış göstermemektedir.

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız...

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... 2 0 1 5-2 0 1 6 Milli Eğitim in gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlâklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan,

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 202- EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I. TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3. TARİHÇE... 3 2. VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3. MÜTEVELLİ HEYETİ...

Detaylı

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 2 3 İÇİNDEKİLER Rektörümüzün Mesaji... Genel Bilgi... Misyon ve Vizyon... Sayılarla Üniversitemiz...

Detaylı

TÜRKĠYE VE AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

TÜRKĠYE VE AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI 20 TÜRKĠYE VE AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI *ArĢ. Gör. Ġsmail Hakan AKGÜN **Yrd. Doç. Dr. Nihat ġġmġek * Kilis 7 Aralık Üniversitesi, M.R. Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı