Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði"

Transkript

1 (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Çorum da inþaat çalýþmalarý baþlayan yeni hastanenin temelini AB Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu atacak. Fiyatý : 40 Kuruþ Ahmet Sami Ceylan Ümmet þuuruyla hareket etmeliyiz diyen Hamza Er: Müslümanlar tespih taneleri gibi daðýldý Milat Gazetesi Yazarý Hamza Er in konuþmacý olarak katýldýðý Ümmetin Çýkýþ Yolu konulu konferans önceki akþam gerçekleþti. Ýslâm dünyasýnýn içinde bulunduðu sýkýntýlar ve çözüm önerilerinin ele alýndýðý konferansta konuþan Hamza Er, Ümmet olma þuurunu yitiren Müslümanlar tespih taneleri gibi daðýldýlar Hamza Er * HABERÝ 10 DA 'Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin Geliþtirilmesi Projesi' (METEK) kapsamýnda Hitit Üniversitesi nin ev sahipliðinde yapýlacak. Toplantýya YÖK Baþkaný Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya da katýlacak. (Ç.HAK:520) Gökhan Çetinsaya * HABERÝ 6 DA Ziraat Odasý yönetimi Muzaffer Külcü'ye tam destek verdiklerini açýkladý. Külcü ye tam destek * HABERÝ 5 DE Tam Buðday Ekmeði ve Saðlýk konulu panel dün gerçekleþti. Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði * HABERÝ 11 DE YÖK Baþkaný geliyor * HABERÝ 3 DE Bakan dan Çorum a müjde Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam, "gören göz" projesine Çorum un da dahil edildiðini açýkladý. Ayþenur Ýslam * HABERÝ 2 DE Demiryolumuz için iyi haber AK Parti Ýl Baþkaný Fuat Köktaþ, Samsun'da demiryoluna yapýlan yatýrýmlarýn devam ettiðini belirterek, "Ulusal demiryolu aðýmýzýn Karadeniz baðlantýsýný saðlayan AnkaraAmasya-Samsun demiryolu hattýný 285 km ye çýktý. Yüksek standartlý hat haline dönüþtürülme çalýþmalarý devam eden hat baðlantýsý uzatýlarak KýrýkkaleÇorum-Samsun hattýna uzanacak Fuat Köktaþ * HABERÝ 2 DE CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile meclis üyesi adaylarý esnaf turu Aþaðý Sanayi ile devam Nuhut; Projelerimiz kopyalanýyor * HABERÝ 4 DE MHP Belediye Baþkaný Ercan Daþdan, Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ve Meclis Üyeleri ile birlikte Hal esnafýný ziyaret Hal esnafý sýkýntýlý * HABERÝ 4 DE

2 2 ÇARÞAMBA 5 MART 2014 Ankara'dan gelen telefon sevindirdi ün bu köþede ha- Özejder Dyýrsever Ailesi'nin Çevre Yolu yeni terminal inþaatý yanýnda yaptýrdýðý Sosyal Bilimler Lisesi ile ilgili bir pürüz yaþandýðýný dile getirmiþtim. Bahse konu pürüzün tamamen ortadan kalktýðýna dair bilgi geldi. Pürüz neydi? Milli Eðitim Bakanlýðý artýk Sosyal Bilimler Lisesi açmýyor. Çorum'da inþaatý devam eden Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'ni de bu kapsamda deðerlendiriyor. Eðitim gönüllülerinden kaba inþaatý biten okul binasýnda deðiþiklik yapmasý isteniyor. Ancak okul inþaatý þu anda tamamen bakanlýðýn öngördüðü sosyal bilimler lisesi statüsünde inþa ediliyor. Ankara'dan telefon Hayýrsever Özejder Ailesi'nin memlekete kazandýracaðý Sosyal Bilimler Lisesi'nde yaþanan sorunun çözüme kavuþturulduðunu Ankara'dan gelen telefonla öðrendim. Anlatýlanlara gö- AK Parti Ýl Baþkaný Fuat Köktaþ, Samsun'a son 12 yýlda 2.3 Milyar TL ulaþým ve haberleþme yatýrýmý yapýldý Demiryolumuz için iyi haber Parti Ýl Baþkaný Fuat Köktaþ, AK Samsun'a son 12 yýlda 2.3 Milyar TLulaþým ve haberleþme yatýrýmý yapýldý AK Parti'nin 'Yol medeniyettir' anlayýþý içinde yol yapýmýnýn ülkenin refah seviyesine saðlayacaðý katkýyý düþünerek hareket ettiðini belirten Fuat Köktaþ, "Dünyayla entegre olmanýn birinci yolu karayoluydu. 'Yol'un medeniyet düzeyini belirleyen en önemli etken olduðu gerçeðini gözettik. Karayollarýmýza yaptýðýmýz yatýrýmlarýn ülkemize ve insanýmýza artý deðer olarak döneceðini biliyorduk. Bölünmüþ yollarda güven ve huzur içinde seyahat etme özgürlüðünü insanýmýza sunduk. Ne yapýldýysa, vatandaþýmýz için yapýldý. Bölünmüþ yollar sayesinde þehirlerarasý seyahatlerde can ve mal kaybýnda önemli ölçüde azalma saðlandý. Bir örnek vermek gerekirse, Kavak - Çakallý yolu adeta ölüm yoluydu. Her zaman o bölge de kazalar, can kayýplarý oluyordu. Ýþte yapýlan duble yollarda bu kazalarýn oranlarý düþtü. Samsun un yol aðýný geniþletirken ulaþýmda güvenlik ve kolaylýk amacýyla alt yapý ve iyileþtirme çalýþmalarý hýz kesmeden devam edildi yýllarý arasýnda 77 kilometre BY-BSK yapýmý, yol asfalt çalýþmasý, 32 adet köprü yapýmý, 4 adet kaza kara noktasý yapýmý, 163 km oto korkuluk yapýmý çalýþmasý yürütüldü diye konuþtu. Karayollarýnýn bu süreç içinde yeniden yapýlandýrýldýðýný, zaman ve yakýt tasarrufu yönünden ülke ekonomisine büyük katký saðlandýðýný ifade eden Baþkan Köktaþ, "Samsun un diðer þehirlere baðlayan devlet yollarýný 375 kilometreye; ilçe, belde ve köyleri þehir merkezine ulaþtýran il yollarýný 424 kilometreye uzatýldý. Böylece kente eriþimi daha hýzlý ve güvenli hale getirildi. Samsun daki karayolu aðý 799 kilometreye ulaþtýrýldý. Ülke geneline yayýlan bölünmüþ yol seferberliðinden Samsun da yararlandý. Samsun a 2002 yýlýna kadar 120 kilometre bölünmüþ yol yapýlmýþken yýllarý yapýlan bölünmüþ yol ile birlikte Samsun un toplam bölünmüþ yol mesafesi 298 kilometreye çýkarýldý. Yine bir örneði hatýrlatmak istiyorum. Geçmiþ dönemlerde Bafra-Samsun yolu hem zamandan hem de yakýttan vatandaþlarýmýzýn büyük kayýplarý oluyordu. Recep Tayyip Erdoðan iktidarý 2 yýl içinde Samsun - 19 Mayýs yolu, 3. yýl içinde ise 19 Mayýs - Bafra yolu etabýný Bafralýlarýn hizmetine sundu. Yetmedi Bafra- Alaçam, Alaçam-Yakakent, Alaçam-Gerze ve Dikmen yollarýný da hemen ulaþýma baðlandý. Ýþte bu ulaþým yatýrýmlarý ile 2003 yýlýndan bu yana yapýlan bölünmüþ yollar sayesinde; yaralanmalý, ölümlü ve maddi hasarlý kaza sayýsýnda önemli ölçüde azalma saðlandý þeklinde konuþtu. Samsun'da demiryoluna yapýlan yatýrýmlarýn devam ettiðini söyleyen Baþkan Köktaþ, "Ulusal demiryolu aðýmýzýn Karadeniz baðlantýsýný saðlayan Ankara-Amasya-Samsun demiryolu hattýný 285 km ye çýktý. Yüksek standartlý hat haline dönüþtürülme çalýþmalarý devam eden hat baðlantýsý uzatýlarak Kýrýkkale-Çorum-Samsun hattýna uzanacak açýklamasýnda bulundu. Yeni nesil teknolojilere eriþimin saðlanmasý için GSM ve internet yatýrýmlarýna büyük bütçe ayrýldýðýný, PTT yi çaðdaþ bir anlayýþla yeniden yapýlandýrýldýðýný dile getiren Baþkan Köktaþ þöyle devam etti: "Mobil teknolojilerde Türkiye'ye çað atlattýk. Mobil teknolojilerde Türkiye ye çað atlattýk. Ýnþa ettiðimiz geniþ bant internet altyapýsý sayesinde Samsun da, 2004 yýlýnda 2 bin 338 olan ADSL abone sayýsý 2013 yýlýnda 84 bin 785 e ulaþtý. Daha hýzlý ve ekonomik internet baðlantýsý için bin 587 kilometre olan fiber optik kablo uzunluðunu 2 bin 879 kilometreye uzattýk. PTT çaðý yakaladý, 2002 yýlýnda 16, bugün ise 76 iþ yerinin tamamýnda online hizmet verilmekte yýlýnda 7 kurum/kuruluþa ait iþ ve iþlemler yapýlýrken bugün 241 kurum/kuruluþa ait iþ ve iþlemler yapýlmaktadýr. Toplam 613 çalýþaný ile PTT Samsunlularýn hizmetinde; tüm noktalarda emekli maaþlarý ödenmektedir. Gelemeyecek durumda engelli ve yaþlýlarýn ayaðýna PTT gitmekte, ödemelerini konutlarýnda teslim etmektedir. Yeni konsepti ile 60 Pttbank Samsunlularýn hizmetinde hiç bankanýn olmadýðý 19 yerleþim yerinde sadece Pttbank ile halka verilmekte hizmetindedir. 30 Pttmatik ile 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunulmakta. Þubelerimize gelemeyecek durumda olan engelli ve yaþlý vatandaþlarýmýzýn ayaðýna PTT gitmektedir. Ödemelerini konutlarýnda teslim etmektedir. Tüm noktalarda emekli maaþlarý ödenmektedir." Baþkan Köktaþ açýklamasýný þöyle tamamladý: "Samsun-Çarþamba Havalimaný son 12 yýlda yapýlan yatýrýmlarla birlikte artýk daha fazla yolcuya hizmet veriyor. Bu artýþ þehrin ekonomisine de katký saðlýyor. 2 milyon yolcu kapasiteli Çarþamba-Havalimaný nda; 2003 yýlýnda iniþ-kalkýþ yapan 2 bin 384 uçak ile 171 bin 640 yolcu taþýnýrken 2013 yýlýnda iniþ-kalkýþ yapan 10 bin 662 uçak ile 1.2 milyon yolcu taþýnmýþtýr. (ÝHA) re, kaba inþaatý biten Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nde hiç bir deðiþiklik olmayacak. Türkiye genelinde halen eðitim-öðretim veren sosyal bilimler liselerine Çorum da dahil olacak. Bu konuda herhangi bir sorun çýkmayacak. Çorum Sosyal Bilimler Lisesi kazanýlmýþ hak olarak hayata geçirilecek. Velhasýl akýllý, çalýþkan, iþ bilen, sosyal zekâsý geliþmiþ çocuklarýmýzýn eðitim-öðretim göreceði bir Sosyal Bilimler Sosyal Bilimler Lisesi ne dair ortaya çýktýðý belirtilen pürüz sona erdi. Bakan dan Çorum a müjde Çorum a havaalaný istemek... orumlu iþ adamý Mu- Koçak, havaalaný Çrat ve demiryolunun Çorum için ne denli önemli olduðunu bir kez daha vurguladý. Çorum a havalimaný istemenin Çorum un kalkýnmýþlýðýný, sanayisini, ticaretini ve turizmini ileri götürmek olduðunun altýný çizen Koçak, Çorum a Murat Koçak havaalaný istemek Çorum a yatýrýmcýyý getirmektir, Çorum a gelmeyi kolaylaþtýrmaktýr, zamaný kýsaltmaktýr, Çorum un marka deðerini yükseltmektir. Çorum a havalimaný istememek ise siyasi etkisizliktir. diyen Koçak, Çorum a havalimaný mutlaka yapýlmalýdýr. Ýster bu iktidarda, ister baþka iktidar geldiðinde siyasi yetkimiz olduðunda inþallah Çorum a havalimaný yaptýracaðýz. Havalimaný da önemli demiryolu da. diye konuþtu. Yüzünde sigara söndürdü yný otelde kalan çift kavga etti, erkek kadýnýn yüzün- sigara söndürdü. Ade Nurettin Bey Caddesi nde meydana gelen olayda, S.K. ile G.B. kavga etti. S.K. G.B. isimli genç kadýnýn yüzünde sigara söndürdü. Kadýn þikayetçi olurken, S.K. suçlamayý kabul etmedi. Dedikodu bunalýma soktu G ülabibey Mahallesi nde oturan genç, dedikodu yüzünden intihara teþebbüs etti. B.Y. un kendisi hakkýnda ileri geri konuþtuðunu duyup sinirlenen Ö.K. isimli genç, bileklerini keserek intihara teþebbüs etti. Tedavinin ardýndan B.Y. i telefonla arayan Ö.K. tehdit ve hakaretler nedeniyle þikâyetçi oldu. B.Y. ise suçlamalarý kabul etmedi. Ayþenur Ýslam ile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam, A"gören göz"ün görme engellilerin gitmek istedikleri yere yürüyerek veya otobüs, metro gibi toplu taþýma araçlarýný kullanarak sesli komutlar yardýmýyla daha kolay ve hýzlý þekilde gidebilmesi amacýyla geliþtirildiðini anýmsattý. Cihazlarýn daðýtýlacaðý iller arasýnda Çorum da bulunuyor. Görme engellinin bilgi çaðýnýn getirdiði yeniliklerden faydalanmasý amacýný taþýyan "gören göz"ün, donaným ve yazýlýmdan oluþan, GPS alýcýsýna gelen koordinat bilgilerinin sayýsal harita yardýmýyla iþlenmesiyle görme engelliyi sesle veya tuþla gitmek istediði adrese doðru yönlendiren bir cihaz olduðuna iþaret eden Bakan Ýslam, cihazlarýn Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý iþbirliðinde daðýtýldýðýný anýmsattý. "Güncellenen yeni yazýlým ve cihazla birlikte 2014 yýlýnda 5 bin cihaz daðýtýlmasý planlanýyor" diyen Ýslam, daðýtým için baþvurularýn 3 Mart 2014 itibarýyla baþladýðýný bildirdi. Cihazlarýn, Adýyaman, Antalya, Artvin, Aydýn, Bingöl, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakýr, Edirne, Gaziantep, Gümüþhane, Iðdýr, Kahramanmaraþ, Karaman, Konya, Mardin, Þanlýurfa ve Yozgat olmak üzere 19 ilde daðýtýlacaðýný kaydeden Ýslam, "Belirlenen illerde ikamet eden veya bu illerde üniversite eðitimi gören görme engelli vatandaþlar 3 Mart 2014 tarihinden itibaren söz konusu illerde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüklerine baþvuruda bulunabilecekler" Ýnternet sayfasýndan ilan edilecek Teslim edilen evraklarýn görevli personel tarafýndan incelenmesi ve kontrolünün ardýndan baþvurularýn onaylanacaðýný ifade eden Ýslam, baþvurularýn kabul edilmemesi halinde ilgililere bilgi verileceðini vurguladý. Cihazlarýn daðýtýmýna iliþkin "Cihazlar baþvuru tarihi esas alýnarak teslim edilecek. Cihazýn görme engelli vatandaþlara daðýtýmý Bakanlýðýmýz il müdürlükleri aracýlýðýyla saðlanacak" bilgisini veren Bakan Ýslam, baþvuruda bulunanlarýn cihazlarýný alacaklarý yer ve tarih bilgilerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn internet sayfasýndan ilan edileceðini aktardý. "Gören göz" cihazý için Türkiye Cumhuriyeti KALÝTELÝ ÝÞÇÝLÝK UYGUN FÝYAT 15 yýllýk tecrübe vatandaþý olan, 15 ve üzeri yaþ grubunda bulunan, 16 Aralýk 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren "Özürlülük Ölçütü, Sýnýflandýrmasý ve Özürlülere Verilecek Saðlýk Kurulu Raporlarý Hakkýnda Yönetmelik"e uygun olarak alýnan "Özürlü Saðlýk Kurulu Raporu"na göre görme engeline iliþkin tüm vücut fonksiyon kaybý oraný yüzde 80 ve üzerinde olanlar baþvuruda bulunabilecek. Baþvurular deðerlendirilirken, görme engellinin birden fazla engelinin olmasý halinde görme engeline iliþkin oran dikkate alýnacak. "Gören göz" cihazýný kullanmaya engel olacak iþitme, zihinsel veya el ve parmaklarýný kullanamayacak derecede ortopedik engeli bulunanlar baþvuruda bulunamayacak. Görme engellilerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn belirlenen 19 il müdürlüðüne teslim etmeleri gereken belgeler þunlar: -Nüfus cüzdaný fotokopisi (aslýný ibraz etmek þartýyla) -Engelli saðlýk kurulu raporu fotokopisi (aslýný ibraz etmek þartýyla) -Ýkametgah belgesi (Bu belge TC kimlik numarasý ile Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüklerince MERNÝS veri tabanýndan alýnacak) -Daðýtým yapýlacak illerdeki üniversitelerde eðitime devam eden görme engelli öðrencilerin öðrenim gördüðüne dair ilgili üniversiteden alacaðý belge. Baþvuruda bulunanlar, Bakanlýðýn internet sayfasýndan TC kimlik numaralarý ile baþvurularýnýn onaylanýp onaylanmadýðýný ve iþlemlerinin hangi aþamada olduðunu öðrenebilecekler.(aa) * Cam Balkon * Alüminyum Doðrama * Plastik Doðrama * Çelik Kapý * Duþakabin Mimar Sinan Mah. Küçük Sanayi Cad. No: 89 ÇORUM Tel:

3 Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon Milliyetçilik nara atmakla olmaz Seçim sandýkta kazanýlýr Çorum un ev sahipliðinde Amasya ve Yozgat AK Parti Gençlik Teþkitatlarý nýn eðitim toplantýsýnýn açýþ konuþmasýný yapan Ceylan, seçimin sandýkta kazanýlacaðýný Ne aldatan ne de aldanan olduk Türkiye nin zor bir süreçten geçtiðini belirten Ceylan, ekonomide, saðlýkta sosyal devlet anlayýþýnda baþarýlý olduklarýný, 12 yýlda bir çok soruna cesaretle el attýklarýný, bu cesareti de milletten aldýklarýný ifade etti. Her seçimde bir öncekine göre daha fazla oy alarak milletin teveccühünü gördüklerini anlatan Ceylan, ne aldatan ne de aldanan olduklarýný, insaný yaþat ki, devlet yaþasýn düsturuyla hareket ederek tek hedeflerini millete hizmet olarak belirlediklerini dile getirdi. Hizmetleri biz bile hatýrlayamýyoruz Baþbakan ýn aynen Menderes gibi Yeter Söz Milletin diyerek yola çýktýðýný belirten Ceylan, halkýn yönettiði devlet olduklarýný dile getirdi. Atatürk ün, Hakimiyet kayýtsýz þartsýz milletindir sözünü laf olmaktan çýkarýp hayata geçirdiklerini aktaran Ceylan, insan odaklý çalýþarak 12 yýllýk iktidar döneminde çok baþarýlý olduklarýný, bazý hizmetleri aradan bir kaç yýl geçince kendilerinin bile hatýrlayamadýðýný kaydetti. Milliyetçilik nâra atmakla olmaz Ceylan, þöyle devam etti; Milliyetçilik nârâ atmakla, meydanlarda belli iþaretler yapmakla olmuyor. Ekonomik olarak Ýsrail e kafa tutabiliyorsan, bu milletle sevinip onunla aðlayabiliyorsan, vatandaþýn dertleri ile dertlenebiliyorsan, milletin baþýný öne eðdirmiyorsan en iyi milliyetçi sensin. Baþbakan ýn kurtuluþ mücadelesi sözüne dikkat çekti Baþbakan hiç bir zaman kurtuluþ mücadelesi dememiþti. Baþbakan milli mücadeleden bahsediyorsa konjonktürün önemini anlayýn. Ýstanbul, Bolu, Düzce, Sakarya da büyük bir deprem olmuþtu. O dönemde ANA- SOL-M Hükümeti iktidardý. Devlet deprem bölgesine üç gün boyunca giremedi. Deprem için toplanan 800 milyar dolarý memura maaþ olarak daðýttýlar. Van depremi olduðu gün neredeyse Bakanlar Kurulu Van daydý. Ayný devlet Van da bir yýlda 17 bin 500 adet konut yaptý. Van a 8 katrilyon harcama yapýldý. Ceylan a göre Gezi nin nedenleri Gezi olaylarý nereden çýktý. Baþörtülü kardeþlerim rahat rahat üniversiteye giriyor. Milletvekillerimiz baþörtülü TBMM ye giriyor. Evlatlarýmýz Kur an dersi alýyor, peygamberimizin hayatýný öðreniyor. Türkiye milli savunma harcamalarýnýn yüzde 60 ýný öz kaynaklarýndan karþýlýyor. TÜRKSAT uydusunu uzaya fýrlatýyor. Ýnsansýz Hava Aracý ve tank yapýyor yýlý ile 2002 yýllarý arasýnda Türkiye de 31 hükümet deðiþmiþ. Ortalama 1.5 yýlda iktidar deðiþiyor. Hep koalisyonlar iþbaþýna getirilmiþ. Bir oyun bile önemi büyük Bugün milli geliri yükselen, IMF ye borcu kalmayan, hata borç veren bir ülke olduk. Koalisyonlu bir hükümet geldiði zaman bugünleri mumla ararýz. Seçime bir aydan az bir süre Mustafa Demirer Parti Ýl Baþ- Ahmet AKkaný Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý Çorum un ev sahipliðinde Amasya ve Yozgat AK Parti Gençlik Teþkitatlarý nýn eðitim toplantýsýnýn açýþ konuþmasýný yapan Ceylan, Çorum a 12 yýlda 5.8 milyar lira yatýrým belirterek, konuþmasýnda hem partili gençlere hem muhalefete yönelik mesajlar verdi.ceylan, AK Parti Genel Merkezi nin 81 ilde yatýrýmlarý anlatan kitapçýk bastýrdýðýný, Çorum a ait kitapçýðýn da merkez ve ilçelere adðýtýmýnýn yapýldýðýný kaydetti. kaldý. Çok çalýþalým. Çorum da 14 ilçenin 13 ü AK Parti belediyesi. Birisi CHP li belediyenin. Son seçimde iki oy farkla kaybettik. Onun için bir oyun bile önemi büyük. Biz güçlü oldukça yarýnlarýmýz daha güzel olacak. AK Parti de siyaset yapmak onurdur, þereftir. Durmak uyumak yok, yola devam. Tahriklere pirim yok Seçim çalýþmalarý hýzlandý. Ufak çaplý provokasyonlar olabilir. Çorum da her seçimde muhalefet ve iktidar saðduyulu hareket etti. CHPve MHPÝl Baþkanlarýna teþekkür ediyorum. Hangi parti olursa olsun misafirlerimizi Çorum da aðýrlayacaðýz. Kimse provokasyona tevessül etmesin. Hedefleri Tayyipsiz bir Türkiye AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, yerel seçim çalýþmalarýna baþladý. Baðcý, Millet, herkesin demokrasi ayarýný sandýkta verecek. TBMM de yürütülen yasama çalýþmalarýnýn sona ermesiyle birlikte Çorum a gelen Baðcý, AK Parti Ýl Seçim Koordinasyon Merkezi nde düzenlenen toplantýya katýldý. Ýl SKM Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe SKM Baþkaný Zekeriya Kuyumcu ve diðer yetkililer katýldý. Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan Halil Ýbrahim Kaya, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezlerinin seçimle birlikte kurulduðunu ve seçimlerin sonuçlanmasý ile sone eren bir seçim çalýþmasý yönetimi olduðunu Kaya ayrýca, seçime yönelik her türlü program, ziyaret, tören, açýlýþ vb çalýþmalarýn Ýl SKM tarafýndan AK Parti Genel Merkezi ile koordineli bir þekilde yürütüleceðini, bu çerçevede Çorum merkezde ve ilçelerde yapýlacak çalýþmalarýn planlama ve programlama çalýþmalarýnýn koordinasyonundan sorumlu olduklarýný belirtti. Bu amaçla uygulan günlük programlarýn zamanýnda Genel Merkez ile paylaþýldýðýný ve raporlandýðýný belirtti. Merkez Ýlçe SKM Baþkaný Zekeriya Kuyumcu ise merkez köyler, mahalleler ve Çorum merkezde planlanan çalýþmalar ve seçim bürolarý hakkýnda bilgi verdi. Seçim çalýþma planlamasý tamam AK Parti nin her seçime daha büyük tecrübelerle girdiðini ve Çorum'da kurulan SKM'nin son derece deneyimli ve nitelikli parti yöneticisi ve tecrübeli arkadaþlardan oluþturulduðunu söyleyen Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan da, Çorum'da 100 binden fazla üyesi olan bir partinin köy, belde, mahalle, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ahmet Sami Ceylan, seçimin sandýkta kazanýlacaðýný Cahit Baðcý, yerel seçim çalýþmalarýna baþladý. Baðcý, Millet, herkesin demokrasi ayarýný sandýkta verecek. ilçe düzeyinde seçim çalýþmasý planlamasý yaptýk. Önümüzdeki günlerde sandýk yönetimi eðitimleri de yapýlacak. Seçimlere kadar her ilçede miting programý, seçim bürosu açýlýþlarý, temel atma ve yatýrýmlarýn açýlýþlarý da gerçekleþecek. Ceylan, konuþmasýnýn sonunda Çorum da gerçekleþecek seçim çalýþmalarýna katýlacak Bakanlar Kurulu Üyeleri ve Genel Baþkan Yardýmcýlarý ile ilgili de bilgiler verdi. Kirli oyun ve senaryolara giriþmiþler SKM toplantýsýnda konuþan Cahit Baðcý da, Her iþte olduðu gibi seçim çalýþmalarýna da Bismillah diyerek baþlýyoruz Mahalli Ýdare ve Yerel Yönetimler Seçimlerinin ülkemizin ve halkýmýzýn huzuru, güveni ve istikrarý için son derece önemli olduðunu biliyoruz. Siyasetin söyleminden bu seçimlerin bir genel seçim havasýnda geçeceði açýktýr den beri seçimi sandýkta kazanamayanlarýn demokrasi dýþý her türlü oyun, araç ve yola baþvurduklarýný bu millet çok iyi biliyor. AK Parti yi 30 Mart günü de yenemeyeceklerini bildikleri ve milletin desteðinin artarak devam ettiðini gördükleri için kirli oyun ve senaryolara giriþmiþler ve Tayyipsiz Bir Türkiye için el sýkýþmýþlardýr. Askeri vesayetlerden kurtulan Türkiye, Yargý Vesayeti ile kuþatýlmaya çalýþýlmýþ; yargý, siyaseti kontrol altýna almaya çalýþmýþ ve yargý yoluyla ve desteðiyle iktidar beklentisine girenler olmuþtur, ancak milletimizin desteði ve duasýyla bu kirli oyunlarýn peþinde olanlarýn oyunlarý boþa çýkmýþtýr. Türkiye vesayetlerden kurtuldukça daha özgürleþecek ve daha da demokratikleþecektir. Tehdit ve þantajlara boyun eðmeyeceðiz Milletimiz kimlerin demokrasiye ayarlý olduðunu sandýkta ölçecektir. Milletin iradesini küçümseyenlerin, önemsiz görenlerin, gasp etmeye çalýþanlarýn ayarýný, demokrasi ayarlarýný, millet 30 Mart'ta sandýkta yeniden verecektir. Bu süreçte asla susmayacaðýz, korkmayacaðýz, tehdit ve þantajlara boyun eðmeyeceðiz. Seçim çalýþmalarýmýz boyunca 4 koldan köy köy, mahalle mahalle, ev ev, esnaf esnaf ve STK'larý gezecek; yaptýklarýmýzý ve yapacaklarýmýzý Türkiye'nin nereden nereye geldiðini anlatacaðýz. Deðiþmez sloganýmýz Millete Hizmet Yolunda ve Daima Millet Daima Hizmet oldu. Allah ýn izniyle Çorum'da çýtamýzý daha da yukarýya taþýyacaðýz. diye konuþtu. Baðcý, daha sonra bir haftalýk çalýþma programýný yaparak çalýþmalarýna ilçesi Dodurga dan baþladý. AK Parti Çorum, Yozgat ve Amasya Gençlik Kollarý Teþkilâtlarý Çorum un ev sahipliðinde eðitime alýndý. AK Parti Ýl Binasý nda düzenlenen eðitime AK Parti Amasya Gençlik Kollarý Baþkaný Mustafa Baþ, Yozgat Gençlik Kollarý Baþkaný Serkan Sönmez, Çorum Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ile bu illerin gençlik teþkilatlarý yöneticileri katýldý. AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ile Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ýn açýþ konuþmasýnýn ardýndan AK Parti Genel Merkez yöneticileri Yavuz Kodman ve Gökmen ÇARÞAMBA 5 MART AK Partili gençlere eðitim Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami AKCeylan, 30 Mart ta yapýlacak yerel seçimler öncesinde Çorum a gelecek üst düzey parti yöneticileri ile bakanlarýn isimlerini açýkladý. Ceylan ýn verdiði bilgiye göre, Avrupa Birliði Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu, yarýn saat 15.00'de yeni hastane inþaatýnýn temelini atacak. Ardýndan saat 17.00'de Alaca Devlet Hastanesi'nin açýlýþýný yapacak. AK Parti Teþkilatlardan Sorumlu Demirkayýp tarafýndan 30 Mart ta yapýlacak yerel seçimlerde seçim sonuçlarýnýn en hýzlý þekilde SKM lere ulaþtýrýlmasý amacýyla seçim takip sistemi hususunda eðitim verildi. AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Er- Çorum AK Parti, üç ilin gençlik teþkilatlarýna ev sahipliði yaptý. han Akar, seçim akþamý gelecek verilerin direkt olarak giriþlerini saðlamak ve sonuçlarýný almak için uzman bir ekipten eðitim alacaklarýný Akar, Baþba- Akar, yýz. kan la siyaset yapmak Baþbakan a bizim için onur ve gurur verici. Çorum da ilk defa 30 yaþýn altýnda 5 kiþi meclis listelerine girdi. Bugünlerde Baþbakýnýmýz üzerine büyük oyunlar oynanýyor. Sonuna kadar onun yanýnda- sözlerini destek veren bir þiirle noktaladý. Ekrem Erdem Hayati Yazýcý Salih Kapusuz Numan Kurtulmuþ AK Parti nin kurmaylarý geliyor orum'da belirlenemeyen bir Çnedenle girdiði bunalým sonucu intihar eden 17 yaþýndaki lise öðrencisi Eylem Çetin, dün gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. Olay, iki gün önce Bahçelievler Mahallesi meydana geldi. Ýnönü Lisesi öðrencisi Eylem Çetin, evde kendisini asarak yaþamýna son verdi. Çetin'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Týp Kurumu'na gönderilen cenazesi önceki akþam ailesine teslim edildi. Dün Çorum Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Tören sýrasýnda baba Halil ve anne Semra Çetin, güçlükle Mevlüt Çavuþoðlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Ekrem Erdem, yarýn akþam Çorum'a gelecek. Geceyi Çorum'da geçirecek olan Erdem, 7 Mart 2014 Cuma günü saat 10.00'da Anitta Otel'de düzenlenecek AK Parti Ýl Danýþma Toplantýsý'na katýlacak. AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Salih Kapusuz 14 Mart, Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý 19 Mart, AK Parti Ekonomi Ýþleri Genel Baþkan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ ise, 22 Mart ta Çorum da olacak. Liseli genç kýz, gözyaþlarý içinde topraða verildi Eylem Çetin ayakta durabildi. Kýzýnýn tabutuna kapanan baba Halil Çetin, "Kýzým ne olur uyan hadi, birlikte parka gidelim" diyerek gözyaþý döktü. Anne Semra Çetin ise "Kýnalý kuzum, caným kýzým, ben senin sýnýf arkadaþlarýný gördükçe hep sen aklýma gelirsin. Eylem'im sen canýna nasýl kýydýn" diye aðladý. Cenazeye katýlan genç kýzýn öðretmenleri ve arkadaþlarý da anne ve babanýn aðýtlarý karþýsýnda gözyaþlarýný tutamadý. Törenin ardýndan genç kýz, Çorum merkeze baðlý Çalyayla Köyü'nde öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýndan sonra topraða verildi.(dha)

4 4 ÇARÞAMBA 5 MART 2014 Nakliyecilere destek sözü Mustafa Demirer HP Belediye M Baþkaný Ercan Daþdan, MHP Ýl Baþ- kaný Ýsmail Lek ile Belediye Meclis Üyesi Adaylarý dün sabah Kamyon Garajý'nda garaj esnafý ve nakliyecilerle bir araya geldi. Yoðun bir ilgi ile karþýlaþtýðýný belirten MHP Belediye Baþkaný Ercan Daþdan, ziyarette garaj esnafý- MHP Belediye Baþkaný Ercan Daþdan, Kamyon Garajý ný ziyaret etti. nýn sorunlarýný ve beklentilerini dinlediklerini ifade etti. Daþdan, kamyoncu ve garaj esnafýnýn her zaman yanýnda olacaklarý sözünü verdiklerini belirterek, "Zor þartlar altýnda kazanç mücadelesi veren kamyoncu ve garaj esnafýný her zaman yanlarýnda olacaðýz. 30 Mart'ta yapýlacak olan yerel seçimlerde destek bekliyoruz." CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Ýl Baþkaný Cengiz atlas ile meclis üyesi adaylarý esnaf turu Aþaðý Sanayi ile devam etti. Nuhut; Projelerimiz kopyalanýyor Hal esnafý sýkýntýlý MHP Belediye Baþkaný Ercan Daþdan, ziyarette garaj esnafýnýn sorunlarýný ve beklentilerini dinlediklerini ifade etti. M HP Belediye Baþkaný Ercan Daþdan, Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ve Meclis Üyeleri ile birlikte Hal esnafýný ziyaret etti. Daþdan, Hal esnafýnýn, yeni yapýlan Hal in ihale þartlarý memnuniyetsizliðini ve kira bedelleri ile ilgili þikâyetlerini dinledi. Esnaf, kira bedellerinin çok fazla olduðunu, bölgede bu miktarda kira maliyetinin hiç bir yerde olmadýðýný, esnafýn maðdur edildiðini dile getirdi. Belediye'nin her konuda olduðu gibi Hal konusunda da 'ben yaptým oldu' anlayýþý ile hareket ettiðini belirten Daþdan, Hal konusunda da esnafla bir istiþarede dahi bulunulmadýðýný, esnafa sahip çýkýlmadýðýný ifade etti. Belediye nin reklamlar için yüklü paralar harcadýðýný, bu harcamalarý da esnafýn sýrtýndan çýkarýlmak istendiðini iddia eden Daþdan, seçim öncesi hal ihalesinin yapýlmasýnýn manidar olduðunu Daþdan, Belediye Baþkaný olmasý halinde Hal esnafý ile istiþare ederek, sorunlara bir- likte çözüm bulacaklarý sözünü verdi. C Emre Kut HP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut'un esnaf turu Aþaðý Sanayi ile devam etti. Atlas ile meclis adaylarý eþlik etti CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile Belediye ve Ýl Genel Meclis Üyesi Adaylarý ile birlikte Aþaðý Sanayi Yardýmlaþma Dayanýþma ve Koruma Derneði'ni ziyaret etti. CHP Aþaðý Sanayi Yardýmlaþma Dayanýþma ve Koruma Derneði'ne gelerek sorun ve talepleri dinledi. Projelerimiz kopyalanýyor MHP Belediye Baþkaný Ercan Daþdan, Ýl Baþkaný Ýsmail LEK ve Meclis Üyeleri ile birlikte Hal esnafýný ziyaret etti. Aþaðý Sanayi'nin çýkarlarý doðrultusunda çalýþarak esnafý maðdur etmeyeceðini belirten CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, açýkladýðý bazý projelerinin baþkalarý tarafýndan kopyalandýðýný savundu. Esnafýn taleplerini dinlediler Kenan Nuhut, esnafýn ilgisinden memnun olduðunu belirtti. Dün gün boyu sanayi esnafýný ziyaret eden CHP heyeti, esnaf turunun ardýndan Aþaðý Sanayi Yardýmlaþma Dayanýþma ve Koruma Derneði'ne gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Daþdan, Hal esnafýnýn, yeni yapýlan Hal in ihale þartlarý memnuniyetsizliðini ve kira bedelleri ile ilgili þikâyetlerini dinledi. Sýkýlmadýk esnaf eli býrakmayacaðýz S eçim çalýþmalarý kapsamýnda esnaf ziyaretlerini sürdüren MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, 30 Mart a kadar sýkýlmadýk esnaf eli, ziyaret edilmedik iþ yeri býrakmayacaðýz. MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ve Meclis Üyeleri ile birlikte Sobacýlar Arastasý, Derciler ve Sancaktar esnaflarýný ziyaret etti. Esnafý iþ yerlerinde tek tek ziyaret eden Daþdan, hayýrlý iþler temennisinde bulundu. Daþdan, 30 Mart a kadar sýkýlmadýk esnaf eli ve ziyaret edilmedik iþ yeri býrakmayacaðýz. Zor þartlar altýnda mücadele eden Çorum esnafýnýn kapýsýnýn bugün olduðu gibi seçimden sonra da açýlmasý gerekiyor. Esnafý iþ yerlerinde tek tek ziyaret eden Daþdan, hayýrlý iþler temennisinde bulundu. MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, 30 Mart a kadar sýkýlmadýk esnaf eli, ziyaret edilmedik iþ yeri býrakmayacaðýz. Külcü ye Arasta yý hatýrlattý CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, esnafýn sorunlarýný çok iyi bildiklerini belirterek, "Seçim çalýþmalarý kapsamýnda geçen hafta Arasta esnafýný gezdik. Esnafýn ýsrarý üzerine arasta ile olan projemizi açýkladýk. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 'Ya Arasta beni alýr ya ben Arasta'yý' diyerek esnafý despotça ekmeðinden etmeye çalýþmýþtý. Her ne hikmetse dün Arasta esnafýna restore sözü veriyor. Þimdi soruyorum daha önce bu laflarý söylerken, þimdi hangi yüzle o esnafýn arasýna giriyor ve kahvaltý yapýyorsun. Þimdide Aþaðý Sanayi'de esnafýn haklarýný almaya çalýþýyor. Bu bir saygýsýzlýktýr, bu bir gasptýr. Hiç merak etmeyin sizin haklarýnýzý yedirtmeyece- CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, esnafýn sorunlarýný çok iyi bildiklerini belirtti. Kenan Nuhut, yerel seçimlerde destek istedi. ðiz. Kesinlikle yok pahasýna haklarýnýz gitmeyecek. Sizlerin öneri ve görüþlerinizi alarak hep beraber bir proje geliþtireceðiz." Dedi. Ýþi ehline verin CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut ise, projelerinin kopyalandýðýný iddia ederek, aþaðý sanayi esnafýnýn tica- ret haklarýnýn zorla ellerinden iddia etti. Nuhut, "Her insana her kesime eþit hizmet getireceðiz. Adaletli ve demokratik bir anlayýþla yaklaþacaðýz. 30 Mart'tan sonra belediye emin ellerde, iþin ehli insanlarda olacak. Bizlere güvenin. " diye konuþtu. Ekmeðimizi koruyoruz Aþaðý Sanayi Yardýmlaþma Dayanýþma ve Koruma Derneði Baþkaný Barýþ Uzun da, derneðin kuruluþ amacýnýn sanayideki iþ yeri sahiplerinin maðduriyetlerinin giderilmesi ve yýllardýr týrnaklarýyla kazandýklarý iþ yerlerini korumak olduðunu kaydetti.

5 Külcü den TSO ziyareti 'Sandýkta sayý deðiþecek sonuç yine ayný olacak' Erol Taþkan Parti Belediye AKBaþkaný Adayý ve AK Parti Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý ziyaret etti. 30 Mart seçimlerinde, sadece oy sayýlarýnýn deðiþeceðini söyleyen Külcü, "Sandýkta sadece oylarýn miktarý deðiþecek, sonuç yine ayný olacak. Ortada plan ve projesi olan yegane ekip bu ekiptir." AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, AK Parti Belediye Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TSO nun yönetim anlayýþýný övdü. Meclis Adaylarý ve parti yöneticileri ile birlikte TSO ziyaretini yapan Muzaffer Külcü, belediye olarak tüm kurum ve kuruluþlarla iþbirliði ve baþarýlý bir uyum içerisinde çalýþtýklarýný, TSO'nun da her zaman cesaret ve kararlý duruþuyla belediye çalýþmalarýna güç kattýðýný TSO ile Belediye'nin yakýn çalýþan kurumlar olduðunu ifade eden Muzaffer Külcü, ziyarette yaptýðý konuþmasýnda ihtilaf arzeden konularý bile kendi aralarýnda tartýþarak halledip, makulde birleþme yolu bulduklarýný dile getirdi. 'TSO'nun saygýn duruþu bize güç verdi' "Kurumlar arasý diyalog, þehre yapýlan hizmetlerin kalitesini artýrmaktadýr." diyen Külcü, TSO'nun duruþundan her zaman memnun olduklarýný, hiçbir zaman günlük polemik konularýnýn içine girmeyip, daha saygýn bir duruþla meselelere yaklaþmayý tercih ettiðini kaydetti. 'Hayal edilemeyen projelere imza attýk' "Belediye olarak iþimiz birilerine laf yetiþtirmek olmadý, hep iþimizin telaþýnda ve çabasýnda olduk." sözleriyle sohbetini sürdüren Belediye Baþkan Adayý Muzaffer Külcü, 5 yýl öncesinde hayal dahi edilemeyen projeleri hazýrlayýp, hayata taþýmanýn kendilerine nasip olduðunu 'Sonuç deðiþmeyecek' Külcü ziyarette þunlarý anlattý; "Birileri siyasi saiklerle þehrin önünü týkayýcý tavýrlar sergilerken, TSO, kararlý ve cesaretli duruþuyla bizlere her zaman güç verdi. Hiçbir zaman fotoðrafýn küçük parçasýna bakmayýp, bütününü görmeye çalýþtýk ve adýmlarýmýzý ona göre attýk. Ortada planý ve projesi olan yegane ekip bu ekiptir. Bizim inancýmýz o ki, sandýkta sadece sayýlar deðiþecek, sonuçlar deðiþmeyecek." 'Ayný þehrin insanlarýyýz' Ziyarette yer alan AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse de konuþmasýnda, hiçbir zaman pervasýzca saldýran olmadýklarýný, sadece kendilerini ifade etmeye çalýþtýklarýný aktararak, "Ayný þehrin insanlarýyýz ve ayný havayý soluyoruz. Bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Çorum'un geldiði kalkýnmýþlýk noktasýnda, sanayicilerimizin payý büyüktür." TSO dan siyasilere üslup uyarýsý Çorum a yakýþýr bir üslup bekliyoruz SO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Belediye TBaþkan Adaylarý'na ve siyasi partilere üslup uyarýsýnda bulundu. Genel Baþkanlarýn siyasi üsluplarýnýn, yerelde aynen kullanýlmasýndan rahatsýzlýk duyduklarýný hissettiren TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, "Tüm adaylarýmýzdan ve partilerimizden Çorum'a yakýþýr bir siyasi üslup kullanmalarýný diliyorum." AK Parti Belediye Baþkan Adayý Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün ziyaretinde, konuya iliþkin görüþlerini aktaran Çetin Baþaranhýncal, siyasi söylemlerde nezaket ve insani deðerlerin göz önünde bulundurulmasý konusunda, vatandaþlarýn hissiyatýna tercüman oldu. Var gücümüzle tam destek yanýnýzdayýz Erol Taþkan þehir ayrýmý yapmaksýzýn iraat Odasý Baþkaný birlikte neler yapýlabilirin ZMehmet Sayan, Ziraat arayýþý içinde olduklarýný Odasý Meclisi'ni ziyaret anlattý. eden AK Parti Belediye Hiç bir kurumla bensen kavgasýna girmeden, Baþkan Adayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye tam destek verdikle- üretmenin yollarýný açtýkla- uyum içerisinde hizmet rini belirterek, "Bize ne rýný vurgulayan Külcü, 5 düþüyorsa, var gücümüzle yýllýk çalýþmalarýndaki elde tam destek yanýnýzdayýz." ettikleri tüm baþarýlarda, bu uyumun ve ahengin faydasýný gördüklerini bildirdi. Ziraat Odasý Meclis baþkaný Saadettin Karaaraslan ve meclis üyelerinin de hazýr bulunduðu zilen tüm tekliflere her za- Ziraat Odasý'ndan geyarette, meclis baþkaný ve man kapýlarýnýn açýk olduðunu söyleyen Külcü, yeni üyelerinin talep ve görüþlerini dinleyen Muzaffer dönemde de ayný samimiye- Ziraat Odasý yönetimi Muzaffer Külcü'ye tam destek verdiklerini açýkladý. Külcü, Ziraat Odasý ile her zaman iþbirliði halinde olduklarýný ve köy tin devam edeceðinin bilinmesini istediðini aktardý. Tarým Sitesi nin arsasýný çoktan satýn aldýk iraat Odasý ziyaretinde, Tarým sitesi için arsa alýmýný uzun zaman Zönce yaptýklarýný söyleyen AK Parti Belediye Baþkan Adayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Biz bin TL lik iþleri proje olarak bile görmüyoruz. Birilerinin aklýnda yokken, Tarým Sitesi nin arsasýný alýp hazýr ettik bile. Muhalefet bile baþarýmýza þahitlik ediyor Basýn mensuplarýnýn olmadýðý ortamlarda muhalefetin yaptýðý sohbetlerin kendilerine ulaþtýðýný söyleyen Külcü, insaf sahibi herkesin, yapýlan çalýþmalarý gerek açýktan gerekse gizliden gizliye takdir ettiðini belirterek, Basýn mensuplarýnýn olmadýðý yerlerde, muhalefet bile yaptýðýmýz baþarýlý iþlere þahitlik ediyor. Bizim yaptýðýmýz iþler ortada. 5 yýlýmýzý referans göstererek, bu milletten ikinci 5 yýl için AK Parti Belediye Baþkaný Adayý ve AK Parti Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý ziyaret etti. gönül rahatlýðý ile destek istiyoruz. diye konuþtu. Trilyonluk yatýrýmlar yapýp, Türkiye nin borçsuz beledileri arasýnda yer almanýn lafla olacak basit bir baþarý olmadýðýný vurgulayan Muzaffer Külcü, Hiç bir oyun ve karalama kampanyasý ile bu milletin aklý ile alay edemezler, milleti aldatamazlar. Milletin feraseti siyasilerin de önündedir. Millet lafa deðil, esere bakýyor Kendilerinin de insan olduklarýný, hata ve eksiklik yapabileceklerini hatýrlatan Külcü, inanarak çýktýklarý yolda, tüm çalýþma ve projeleri hayata taþýdýklarýný, inanýp baþarýya ulaþtýklarýný anlattý. Millet lafa deðil, esere bakýyor diyen Külcü, kendilerine yakýþtýrmadýklarý hiç bir sýfatý, millete de yakýþtýrmadýklarýný ifade etti. ÇARÞAMBA 5 MART Çorum Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve 10. Bölge Baþkaný Vedat Canbek, Külcü yü övdü. Vedat Canbek, Memleket için birlikteliðimiz devam edecek Yaptýðýnýz her iþ takdire þayan orum Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve 10. ÇBölge Baþkaný Vedat Canbek, kendisini ziyaret eden AK Parti Belediye Baþkan Adayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ye, Yaptýðýnýz her iþ takdire þayan, Birlikteliðimiz memleket için devam edecek. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ve meclis üyesi adaylarý ile birlikte Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi ni ziyaret eden Muzaffer Külcü, Canbek tarafýndan çiçeklerle karþýlandý. Kooperatif Müdürü Yaþar Kiriþçi ve bazý oda baþkanlarýnýn da yer aldýðý ziyarette, Çorum un önemli bir deðiþim ve geliþim içerisinde olduðunu ifade eden Canbek, Külcü nün göreve gelmesiyle birlikte Çorum daki geliþim ve deðiþimi herkesin gördüðünü ve þahit olduðunu Ziyaretten duyduðu memnuniyeti aktaran Canbek, seçim çalýþmalarýnda Külcü ve ekibine baþarý dileklerini aktardý. Esnafýmýzla elele olmayý sürdüreceðiz Parti Bele- Baþ- AKdiye kan Adayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek i ziyaretinde, esnafla elele vermeye devam edeceklerini belirterek, Canbek in 34 yýldýr Çorum esnafýna baþarýyla hizmet verdiði ve bu baþarý hikayesinin örnek alýnmasý gerektiðine inandýðýný 34 yýllýk bir baþarý hikayesi, sadece seçimi kazanmakla ölçülemez, bu sevilip sayýlmanýn bir göstergesidir. diyen Külcü, Canbek in esnafa aðabeylik yapan saygýn bir duruþa sa- Muzaffer Külcü, esnafla elele vermeye devam edeceklerini belitti. esnafla ilgili her konuda desteklerini gördüðünü anlattýðý Canbek e teþekkür eden Külcü, bazý insanlarýn duruþ problemi yaþayýp, bir takým angajelerle hareket ettiðini, bunu yapanlarýn baþta es- hip olduðunu ve belediyenin pek çok projesine de yol açan ve destek olan bir yaklaþým sergilediðini dile getirdi. Aþaðý Sanayi, pazarcý, taksici ve minibüscü esnafý baþta olmak üzere nafa, kendilerine ve Çorum a zarar verdiklerine iþaret etti. Külcü, 30 Mart seçimlerinde milletin, milli iradesiyle mazbatayý kendilerine teslim edeceklerine inandýklarýný Çamur atmak yerine projelerini anlatsýnlar Parti Mer- Ýlçe AKkez Baþkaný Mustafa Köse, karalama kampanyasý üzerine seçim çalýþmalarýný kuranlarýn, 30 Mart ta milletten gereken cevabý alacaklarýný Köse, Çamur atmak yerine, projelerini anlatsýnlar. Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi ziyaretinde konuþan Köse, iki gün önce baþlattýklarý alan çalýþmasýnda, esnafýn Külcü yü baðrýna bastýðýný belirterek, AK Parti teþkilatý olarak 5 yýl daha Çorum a hizmet edecek bir baþkan adayý ile yol yürümekten gurur duyduklarýný, dile getirdi. Kara propaganda üretenlere Çorum en güzel cevabý sandýkta verecek. diyen Köse, teþkilat olarak esnafla hiç bir zaman kopuk olmadýklarýný, her zaman esnafýn yanýnda yer aldýklarýný aktardý. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, karalama kampanyasýna tepki gösterdi.

6 6 ÇARÞAMBA 5 MART 2014 YÖK Baþkaný geliyor Mustafa Demirer 'Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin Geliþtirilmesi Projesi' (METEK) kapsamýnda Hitit Üniversitesi Rektörlük Salonu'nda gerçekleþtirilecek konferansta, meslek yüksekokullarýnýn yapýsý, eðitim kalitesi ve eðitimden istihdama geçiþte yaþanan sorunlar ve çözüm önerilerinin tartýþýlmasý amaçlanýyor. "Meslek Yüksekokullarýnda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu Ulusal Konferans, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Yükseköðretim Kurulu (YÖK) iþbirliðiyle Hitit Üniversitesi ev sahipliðinde 6-7 Mart 2014 tarihlerinde YÖK Baþkaný Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ve çok sayýda üst düzey yöneticinin katýlýmýyla gerçekleþtirilecek. Ýki gün sürecek konferansa ayrýca Çorum Valisi Sabri Baþköy, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Durmuþ Günay ve Prof. Dr. Mehmet Þiþman, ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Ali Demir, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü ve Yükseköðretim Kurulu MYO Çalýþma New York Albany Üniversitesi ile anlaþma itit Üniversitesi ile New York Al- Üniversitesi arasýnda iþbirliði Hbany protokolü imzalandý. Marka Þehir Dünya Üniverstesi sloganý doðrultusunda uluslararasý iþbirliklerine önem verenhitit Üniversitesi, Amerika Birleþik Devletleri nin New York kentinde bulunan University at Albany - State University of New York ile TEMAD ölüm orucuna baþlýyor Gülesin Aðbal Demirer ýsa adý TEMAD olan Türkiye Emekli Astsu- Derneði Genel Merkezi bugün ölüm Kbaylar orucu baþlatýyor. Konuya iliþkin açýklama yapan TEMAD Çorum Þubesi Baþkaný Ertan Karabýyýk, astsubaylarýn TSK içinde temel gücü oluþturan en üretken yüzde 70 çoðunluðu teþkil ettiðini, bu önemli konumuna astsubaylarýn bir o kadar da sosyal ve hukuksal anlamda ayrýmcýlýða ve adaletsizliðe uðradýðýný Karabýyýk, yüzbinleri bulan çalýþan ve emeklinin 40 yýldýr maðdur edildiðini vurgulayarak, Gazi ve þehit olmayý göze alarak yýllarca ordumuza hizmet etmiþ olan bizler artýk ölüm orucu kararý alma noktasýna getirilmiþ bulunmaktayýz. Eylemimiz TEMAD ýn 91 þubesi ile Genel Merkez in organizasyonu çerçevesinde 1 Mart Cumartesi günü protesto yürüyüþü ile baþlatýlmýþtýr. 5 Mart Çarþamba günü de (bugün) Ankara da yine Genel Merkezimiz in organizasyonda ölüm orucu kararýnýn uygulanmasý ile devam edecektir. Gökhan Çetinsaya iþbirliði protokolü imzaladý yýlýnda kurulan ve 5 ayrý kampüsü bulunan üniversite, uluslararasý tanýnýrlýðý olan bir araþtýrma üniversitesi. 9 fakülte ve yüksekokulunda 50 lisans ve 128 lisanüstü programý ile 17 bin öðrenciye eðitim veriyor. Bu iþbirliði ile konferans, seminer, ders verme gibi etkinlikler için akademik Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Mahmut Özer, MEB Mesleki ve Teknik Eðitim Genel Müdürü Ömer Açýkgöz, Mesleki Yeterlilikler Kurumu Baþkaný Bayram Akbaþ, yazar ve Kapadokya MYO Mütevelli Heyeti Baþkaný Alev Alatlý, TÝSK Genel Sekreteri Bülent Pirler, çok sayýda üniversitenin rektörü, akademisyenler, MÜSÝAD, Eðitim-Bir-Sen, SETA Vakfý gibi kuruluþlarýn temsilcileri katýlacak. Mesleki ve Teknik Eðitimde uygulanabilir, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir kalite sistemi oluþturulmasýný hedefleyen METEK Projesi; AB ve Türkiye tarafýndan ortaklaþa finanse ediliyor. Mayýs 2012'de baþlayan Proje, Mayýs 2014'te tamamlanacak. Proje kapsamýnda, Mesleki ve Teknik Eðitimde okullar düzeyinde kalite uygulamalarýný izleme, deðerlendirme ve destekleme, toplumda kalite kültürünün geliþmesine yönelik çalýþmalar yapma, müfredat geliþtirme, öðretmen ve yönetici eðitimleri düzenlemek ve kamuoyunda mesleki ve teknik eðitimde kalite kültürünün oluþmasý için farkýndalýk yaratmaya yönelik çok sayýda etkinlik yürütülüyor. Ceren Kartan - Ýpek Özüyaðlý arnizon Komutaný Jandarma GKýdemli Albay Ahmet Çelik, dün Türkiye Emekli Astsubaylar Derneði'ni ziyaret etti. Ýl Jandarma Komutan Yrd. Jandarma Yarbay Metin Özbek, Astsubay ve personel deðiþimi, akademik materyal ve yayýnlarýn deðiþimi, ortak projelerin düzenlenmesi, lisans ve lisanüstü öðrencilerinn ders alma, araþtýrma yapma ve staj amaçlý deðiþimi, çift diploma amaçlý ortak programlarýn oluþturulmasý, üniversite personeli ve öðrencilerinin dil eðitimi alabilmeleri konusunda çalýþmalar yapýlabilecek. Haber Merkezi Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelik, dün Türkiye Emekli Astsubaylar Derneði'ni ziyaret etti. Komutan'dan TEMAD'a ziyaret Uzman Jandarmalar ile beraber TEMAD'a nezaket ziyaretinde bulunan Çelik, emekli astsubaylar ile sohbet etti. TEMAD Çorum Þubesi Baþkaný Ertan Karabýyýk, ziyaretten büyük mutluluk duyduklarýný Sungurlu AÖL Kompleksi 2015 te tamam l Özel Ýdaresi Genel ÝSekreteri Ömer Arslan, Sungurlu Anadolu Öðretmen Lisesi Kompleksi yapým iþi için ihale ilanýnýn yayýnlandýðýný belirtirken, proje kapsamýnda teklif aþamasýna gelindiðini Konuyla ilgili yazýlý bir açýklama yapan Genel Sekreter Ömer Arslan; arsanýn durumu ve konumu dikkate alýnarak Ýl Özel Ýdaresi teknik elemanlarýndan oluþturulan proje ekibinin Milli Eðitim Bakanlýðý ve Sungurlu Belediyesi ile koordinasyon hâlinde olarak titiz ve kapsamlý bir þekilde sürdürülen çalýþma sonrasý projenin tamamlandýðýný vurguladý. Ýhale ilaný yayýnlandý Çalýþmalarýn devamýnda ihale teklif aþamasýna gelindiðini belirten Arslan, 28 Þubat 2014 Cuma günü Sungurlu'nun Sesi Gazetesi ile 3 Mart 2014 Pazartesi günü Kamu Ýhale Kurumu Bülteni'nde Sungurlu Anadolu Öðretmen Lisesi Komleksi yapým iþi ihale ilanýnýn yayýnlandýðýný kaydetti ve ihale tekliflerinin 26 Mart 2014 Çarþamba günü saat 10.30'da Ýl Özel Ýdaresi Sosyal Tesisleri Konferans Salonu'nda deðerlendirileceðini Okul kompleksi 2015 sonuna tamamlanacak Süleyman Aslan yeniden Halkbank ta Süleyman Aslan 16 derslikli okul binasý, 200 öðrencili pansiyon binasý, 1 adet spor salonu binasý ile birlikte lise kompleksinin çevre düzenleme iþi için teklif alýnacaðýný ifade eden Arslan, Yapýlacak lise komleksinde bilgi teknoloji sýnýfý, kütüphane ile kimya, fizik ve biyoloji laboratuvarlarý, çok amaçlý salon, yönetim odalarý, revir, kantin, soyunma odalarý ve konferans salonu da bulunmaktadýr." diye konuþtu. Ömer Arslan Arslan, yer tesliminden itibaren 600 iþ günü sürecek lise kompleksinin 2015 yýlý sonuna yetiþeceðini Aralýk'taki operasyon kapsamýnda tutuklanan 17ve bir süre önce serbest býrakýlan eski Halk Bankasý Genel Müdürü hemþehrimiz Süleyman Aslan, bankaya yönetim kurulu üyesi oldu. Taraf gazetesinden Hüseyin Özay'ýn haberine göre; 17 Aralýk'ta yapýlan operasyonda tutuklanan ve bir süre önce serbest býrakýlan eski Halk Bankasý Genel Müdürü Süleyman Aslan, yönetim kurulu üyesi olarak bankaya geri döndü. Dolayýsýyla, yönetim kurulu üyeleri Taþkenlioðlu'nu genel müdür seçtiði için, Aslan'ýn genel müdürlüðü gitmiþ oldu. Ancak, Aslan ayný bankadaki yönetim kurulu üyeliðini devam ettirecek. Para iade edilmemiþ Banka kaynaklarý da, Aslan'ýn diðer yönetim kurulu üyeleri gibi özlük haklarýný almaya devam edeceðini ve Aslan'ýn yönetim kurulu toplantýlarýna da katýlacaðýný bildirdiler. Aslan, isterse yönetim kurulu üyesi olarak, makam arabasý, lojman, makam odasý gibi hizmetlerden de yararlanabilecek. Aslan, genel müdür olarak yaklaþýk 30 bin lira maaþ alýyordu. Yönetim kurulu üyesi olarak maaþý düþecek. Ancak, Aslan'ýn tutuklanmasý ile birlikte bloke edilen iki aylýk maaþý ise ödenecek. Diðer yandan, geçtiðimiz hafta 4.5 milyon dolarýn Aslan'a iade edildiði öne sürülmüþ ancak bu iddia yalanlanmýþtý. Banka kaynaklarý, 4.5 milyon dolarýn halen Aslan'a iade edilmediðini bildirdiler. 17 Aralýk'ta baþlayan yolsuzluk ve rüþvet operasyonunda Türkiye Halk Bankasý eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'ýn evinde, ayakkabý kutusu içinde 4.5 milyon dolar sakladýðý ortaya çýkmýþtý. Paranýn kara para transferine aracýlýk edilmesi nedeniyle alýnan rüþvetlerden oluþtuðu iddia edilmiþti. Aslan ve hükümet üyeleri ise, söz konusu 4.5 milyon dolarýn 'imam hatip' yaptýrmak için hayýrsever iþadamlarýndan toplanan para olduðunu öne sürmüþlerdi. Ayakkabý kutusu içindeki 4.5 milyon dolarýn kaynaðýna yönelik tartýþmalar sürerken mahkeme, Aslan'ý geçtiðimiz hafta serbest býraktý. 4. Dönem Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi tamamlanarak 29 öðrenciye sertifikalarý verildi. Hitit in yeni giriþimcileri itit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve HAraþtýrma Merkezi (HÝTÝTSEM) ile KOSGEB iþbirliðinde düzenlenen 4. Dönem Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi tamamlanarak 29 öðrenciye sertifikalarý verildi. Sertifikalar Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu, HÝTÝTSEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþçý ve KOSGEB Uzmaný Gökhan Yürürer tarafýndan daðýtýldý. Üniversitede KOSGEB in yaptýðý ikili iþbirliðinden duyduðu memnuniyeti dile getiren KOS- GEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu, öðrencilerin bu sertifikalarý biran önce kullanmalarýný önererek, sertifika almaya hak kazanan öðrencileri tebrik etti. H itit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü öðrencilerinden Hazim Türkbey, Caner Hurman, Savaþ Cömert, Duygu Yoldaþ, Öznur Hasret, Ufuk Öncül, Hüseyin Ferhat, Damla Güçtekin, Yüksel Gürbüz, Hakan Güler, ve Sedat Akkaya dan oluþan 11 kiþilik bir grup, Nurullah Genç için düzenlenen þiir gecesine katýldýlar. Dil ve Edebiyat Derneði ile Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen ve Devlet Tiyatro Salonu nda yoðun katýlýmla gerçekleþtirilen etkinliðe öðrenciler iki hafta boyunca Türk Dili ve Dünya Kadýnlar Günü paneli itit Üniversitesi HSungurlu Meslek Yüksekokulu tarafýndan 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü kapsamýnda bir panel düzenlendi. Sungurlu Ýlçe Özel Ýdare Konferans Salonunda düzenlenen panele, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi personeli Psikolog Melda Dönertaþ, Ýskilip Akþemseddin Anadolu Lisesi Felsefe Öðretmeni Çile Aydaþ, Sungurlu Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölüm Baþkaný Öðr. Gör. Songül Demirel panelist olarak katýldýlar. Etkinliðe Sungurlu da bulunan kamu kurumlarý çalýþanlarý ve Sungurlu Meslek Yüksekokulu öðrencileri dinleyici olarak katýldý. Panelistlerden Psikolog Melda Dönertaþ, kadýna karþý þiddetin nedenleri, þiddete uðrayan kadýnlarýn gördüðü psikolojik þiddeti adlandýrma süreci ve aileye zararlarý konularýnda sunum yaptý. Çile Aydaþ, Feminizm ve Kadýn, kadýnlarýn oy hakký talepleriyle ortaya çýkan feminizm hareketinin ortaya çýkýþý, kadýnlarýn çaðlar boyunca yaþadýklarý zorluklar ve kadýn algýsý üzerinden Edebiyatý Bölümü öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Atiye Nazlý ve öðretmen Gülser Kýrýþ rehberliðinde hazýrlanarak dâhil oldular. türetilen çeþitli atasözleri ve deyiþler hakkýnda dinleyicilere bilgi verdi. Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölüm Baþkaný Öðr. Gör. Songül Demirel ise Kadýn ve Yönetim konulu sunumunda, ülkemizde kadýn milletvekili, belediye baþkaný, il genel meclisi, belediye meclisi ve muhtarlýk gibi kimi karar süreçlerinde yüzde onun üzerine çýkamadýklarýný istatistiki verilerle aktararak, eðitim ve diðer otorite kaynaklarýný (uzmanlýk, para, mülkiyet, yönetim) elinde bulunduramayan kadýnlarýn toplumun yarýsýný oluþturduðu halde, gerek karar gerekse uygulama aþamasýnda olmadýklarýný vurguladý. Öðrencilerin iyi bir eðitim alabilmeleri için tüm kurumlarla ikili iþbirliði gayreti içerisinde olduklarýný belirten Rektör Alkan, Türkiye nin her yerinde geçerli olan bu sertifikalarýn öðrencilere büyük fayda saðlayacaðýna inandýðýný ifade etti. Alýnan bu sertifika ile öðrenciler iþ kurmak istediklerinde TLgeri ödemesiz ve TL geri ödemeli olmak üzere toplam TL destekten oluþan KOSGEB Yeni Giriþimci Desteði ne baþvuru hakký kazanýyor. Eðitimi baþarý ile tamamlayan ve belge alan öðrenciler Türkiye nin her yerinde geçerli olan sertifikalarý ile ilk iþ kurduklarý andan itibaren bu desteklerden yararlanabilecekler. Rektör Alkan tören bitiminde öðrencilerimiz adýna KOSGEBMüdürü Ahmet Dursunoðlu na teþekkür plaketi verdi. Haber Merkezi Nurullah Genç e Vefa Gecesi ne katký Hitit Üniversitesi nden 11 kiþilik bir grup, Nurullah Genç Þair Nurullah Genç in büyük bir övgüyle karþýladýðý ve se- için düzenlenen þiir gecesine katýldý. yirci tarafýndan da beðeni ve dikkatle izlenen öðrenciler, oratoryo biçimindeki sunumlarýnda, Nurullah Genç in Hz. Muhammed (sav) için yazdýðý bir naat olan Yaðmur þiiri okundu. Bendir ve Öðr. Gör. Songül Demirel, Cumhuriyetin kadýn haklarý kazanýmlarýna raðmen iþgücü piyasalarýnda geliþmiþ ülkelere göre kadýn istihdamýnýn az olduðunu, dünya genelinde ülkemizde dahil olmak üzere çalýþan kadýnlarýn erkeklere oranla ücret düzeylerinin düþük olduðunu ifade etti. ney olmak üzere iki müzik aletinin, yine öðrenciler tarafýndan çalýnarak, eþlik ettiði gecenin sonunda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Hitit Üniversitesiöðrencilerine teþekkür ederek çi- Ýlgiyle izlenen panel sonrasýnda, Sungurlu MYO Müdür Yardýmcýlarý Öðr. Gör. Hamit Aksoy, Öðr. Gör. Kerim Aktaþ ve Týbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öðretim Görevlisi Özgül Þahin tarafýndan panelistlere Üniversite ve Sungurlu MYO adýna Teþekkür Belgesi takdim edildi.(ýha) Etkinlik Sungurlu Ýlçe Özel Ýdare Konferans Salonunda gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu tarafýndan 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü kapsamýnda bir panel düzenlendi.

7 ÇARÞAMBA 5 MART Üyüklüler, çocuklarýnýn dilinden yaðmur ve bereket duasý yaptý Ü Erol Taþkan yük Köyü Camii Ýmam Hatibi, yaþanan kuraklýk nedeniyle köy sakinlerine çocuklarý ve aileleriyle birlikte camiye gelmesi çaðrýsýnda bulundu. Çok sayýda çocuðun yer aldýðý cemaatte, eller yaðmur ve bereket için semaya açýldý. Anne ve babalar bu anlamlý çaðrýyý karþýlýksýz býrakmayýp, çocuklarýyla birlikte camiye koþtu. Üyüklüler, yaþanan kuraklýk karþýsýnda, Allah'tan hayýrlý yaðýþlar niyaz etmek için çocuklarýyla birlikte camide saf tuttu. Önceki akþam yatsý namazýnda yaþanan güzellik, tüm köylüleri duygulandýrýrken, hep birlikte kýlýnan namazýn ardýndan Üyük Köyü Camii Ýmam Hatibi Hafýz Mustafa Yýldýrým, el açan günahsýz sabilerle birlikte yaþanan kuraklýðýn son bulmasýný niyaz ettiði duasýný yaptý. Çocuklarýn ön saflarda yer alýp el açtýðý duada, amin sesleri arþa yükseldi. Alt katý bayanlar için ayrýlan camiye koþan anneler de burada kýzlarý ile el açýp duaya iþtirak etti. Kalp bütünlüðü içinde camiye koþan cemaat, camiyi dolduran çocuklara þefkatle bakýp, onlarýn varlýðý ile gurur duyarken, evlatlarýyla birlikte Allah'ýn huzuruna duruyor olmanýn þükrünü de birlikte yaþadý. Çocuklarýn camiye özendirilmesi adýna takdir edilecek bir adým atarak, duaya çocuklarýn masumiyetini ve günahsýzlýðýný ortak eden Mustafa Yýldýrým, çocuklar baþta olmak üzere tüm köy sakinlerinden teþekkür aldý. Çocuklarla dua etmenin öneminden bahseden Cami Ýmam Hatibi Yýldýrým, cemaatten çocuklarýný her zaman camiye getirmelerini tenbih ederek, camiyi gül bahçesine çeviren çocuklara tek tek çikolata ikram etti. Caminin en gözde cemaati arasýnda yer almanýn sevincini, gördükleri iltifatlarla birleþtiren çocuklar, gecenin huzurunu da bereketini de en iyi hissedenler olarak, camide bulunmanýn onurunu yaþadýlar. Rýzýklarý için, memleketin bereketi için el açan çocuklar, yüzlerine yansýyan meleksi ifadeleri ile edilen her duanýn ardýndan amin sesleriyle kubbeyi çýnlattý. Örnek bir adýmýn atýldýðý Üyük Köyü'nde yapýlan yaðmur ve bereket duasý, her þeyden önce kalplere rahmet, sevgiye bereket olarak yansýdý.

8 8 ÇARÞAMBA 5 MART 2014 Saðlýk ordusuna Baþbakan mesajý Mustafa Demirer aðlýk Bakan Yardýmcýsý SAgah Kafkas, Tokat'ta Saðlýk-Sen Baþkaný ve Tokat Milletvekilleri'nin de katýldýðý programda konuþtu. Kendisinden önce kürsüye çýkarak konuþma yapan konuþmacýlara ve millet vekillerine teþekkür eden Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, þöyle dedi; "Kimin belediye baþkaný, kimin meclis üyesi olacaðýnýn çok önemi yok asýl önemli olan þu sorunun cevabýný vermektir. Türkiye bu noktaya nasýl geldi? Türkiye Recep Tayyip Erdoðan sayesinde Cumhuriyet tarihi boyunca yapýlan çalýþmalarý her alanda 4-5 kat arttýrarak bu günlere geldi. Uzak deðil 12 yýl önce 2002 yýlýnda kendi yaðýyla kavrulmaya çalýþan bir ülkeydik, IMF'den borç alan, toplam topladýðý verginin yüzde 70'ini borçlarýnýn faizlerine ödeyen, 3 uzunluðunda Bolu Tünelini bitiremediði için patates deposu yapmaya karar vermiþ bir hükümete sahiptik. IMF zamanýnda bize 27 milyon dolar borç verdi, o dönem 3 partili koalisyona verdikleri parayý nasýl harcayacaklarýný söylediler, bir de parayý harcasýn diye yurt dýþýndan Kemal Derviþ'i gönderdiler. Biz bugün o borcu da ödedik, üstüne IMF ye borç verecek kadar güçlendik. Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan 2002 yýlýnda Türk siyasetini temize çekmiþtir. Baþbakanýmýz henüz Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný iken bazý güçler tarafýndan dikkat çekmeye baþladý. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn ders kitaplarýnda okutulan bir þiiri okuduðu için hapis yattý. Pes etmedi. Çýktýktan sonra parti kurdu. Dünya siyasetinde örneði olmayan bir yasakla yasaklandý. O gün Baþbakanýmýz için 'Muhtar bile olamazsýn' diyorlardý. Ama Siirt'te yüzde 80 oy alarak milletvekili seçildi ve kurduðu partinin yani partisinin baþýna geçti. Bu parti Recep Tayyip Erdoðan'ýn partisidir. Bu adý AK Parti'ye milletimiz vermiþtir. Atatürk'ün 'Egemenlik Kayýtsýz Þartsýz Milletindir' sözü sadece yazýda býrakýldý, ne zaman egemen bir millet olma, demokrasi yolunda ileri gidecek olsak halkýn refahý yükselse engeller çýkarýldý. Adnan Menderes ve Turgut Özal döneminde bu yükselme oldu. Refah seviyesi artýnca, güçlü bir devlet olunca, Adnan Menderes'i astýlar. Ama þunu hesaba katmadýlar, o baþbakan o kadar seviliyordu ki, her aile çocuklarýna Adnan ya da Menderes isimlerini koyarak Adnan Menderes'i içinde yaþattýlar." Saðlýk çalýþanlarýna seslenen Kafkas, "Çok haysiyetli bir iþ yapýyorsunuz, emeðinizi satýyorsunuz. Emeðinizin karþýlýðýný alabilmeniz için daha demokratik ve daha özgür Bir ülkede yaþamanýz gerekiyor. Demokrasi ve Özgürlükleri Recep Tayyip Erdoðan siyaseti ile elde edebilirsiniz. Bin yýl yaþasanýz, çocuklarýnýz ve kendi geleceðiniz için, Türk milletinin geleceði için böyle bir iyilik yapma fýrsatý bulamazsýnýz. 30 Mart'ta AK Parti'ye vereceðiniz oy sadece belediyeniz ile hükümetin omuz omuza çalýþmasýný saðlamayacak, Filistin'de çocuða vicdan, Suriye'de çocuða þefkat, kendi çocuklarýnýza gelecek hazýrlamýþ olacaksýnýz. Bir oy daha kazandýrabilmek için ne yapabilirim sorusunu ken- Ambulans daðýtým töreni Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Tokat'ta Saðlýk-Sen Baþkaný ve Tokat Milletvekilleri'nin de katýldýðý programda konuþtu. Kafkas, saðlýk teþkilatýnýn mensuplarýna bazý mesajlar verdi. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, çeþitli incelemeler ve açýlýþlara katýlmak üzere Tokat a gitti. aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, çeþitli incele- ve açýlýþlara katýlmak üzere Tokat a gitti. Smeler Kafkas, ilk olarak sabah saatlerinde Tower Otel'de düzenlenen istiþare toplantýsýna katýldý. Toplantýya Tokat Valisi Mustafa Taþkesen, AK Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Þükrü Ayalan, Saðlýk Sen Genel Baþkaný Metin Memiþ, ilçe kaymakamlarý ile saðlýk çalýþanlarý katýldý. Kafkas, Tokat ta Tokat Toplum Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi nin açýlýþýný yaptýktan sonra ambulans teslim törenine katýldý. 112 Acil Servisi nin gereksiz yere meþgul edilmemesini isteyen Kafkas, AK Parti iktidarýndan önce Türkiye de sadece 600 ambulans vardý. Þimdi elimizdekinin kýymetini bilelim. Gerçekten acil olmadýðý sürece 112 yi meþgul etmeyelim, sesinizi duymak istedik de aradýk diyerek aramayalým ki acil olanýn, caný zorda olanýn hakkýna girmiþ olmayalým. Kafkas, canlýdan canlýya nakilde dünya birincisi bir ülke olduðumuzu hatýrlatarak sözlerini þöyle sürdürdü; Canýmýzý veriyoruz insanlara, ama cenazemizi vermiyoruz. Organ baðýþý kampanyasý oluþturalým. Kafkas, Tokat'taki incelemeleri sýrasýnda ayrýca Nükleer Týp Merkezi ve Toplum Ruh Saðlýðý Merkezi açýlýþýna da katýldý. SES intiharlara dikkat çekti Mustafa Demirer ES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, Çorum'da intihar Svakalarýnýn artmasýndan endiþe duyduklarýný bildirdi. Ýki hafta önce intihar eden bir gencin þokunu henüz atlatamadan, hayatýnýn baharýnda,iki gencin daha intihar haberinin gazete sayfalarýnda yer aldýðýný hatýrlatan Kocatüfek, "Neler oluyor gençlerimize, öðrencilerimize? Nedir onlarý canlarýný kýymaya götüren etkenler? Daha çocuk yaþtaki bu insanlarýn ne kadar büyük sorunlarý olur ki kendi canlarýný alýrlar kendi elleri ile? Ýster aile sorunlarý, ister ergenlik, ister eðitim sistemi, ister ekonomik, ister arkadaþ çevresi ne dersek diyelim bu konunun üzerine acilen gidilmelidir. Gazetelerden derlediðimiz haberlere göre son 3 ayda 8 kiþi farklý nedenlerden dolayý intihar veya intihara teþebbüs etmiþ. Hastaneden aldýðýmýz gayri resmi bilgilere göre ise basýna yansýmayan intihara teþebbüs vakalarýnýn çok çok fazla olduðunu biliyoruz. Ýntiharýn 'bulaþýcýlýðýný da'bilen araþtýrma komisyonunun ve diðer ilgililerin konunun aciliyetini ve hassasiyetini göz önünde tutacaðýndan þüphemiz yok. Biz de Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý olarak ihtiyaç duyulmasý halinde sendikamýzýn görüþlerini sunabileceðimizi ve/veya bu ölümlerin son bulmasý için üzerimize düþen sorumluluktan kaçmayacaðýmýzý bildiririz." Merter Kocatüfek Kýrým için önlem alýnmalý Ahmet Saatçi emur-sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum MÞube Baþkaný Ahmet Saatçi, Rusya nýn, Ukrayna ya baðlý Kýrým Özerk Cumhuriyeti ni ordu birlikleriyle kontrol altýna almasý nedeniyle kaygýlandýklarýný Saatçi, Kýrým bölgesindeki faaliyetler kabul edilemez bir hal almýþtýr. Kardeþlerimizin can ve mal güvenliðinden endiþeleniyoruz. Oradaki akrabalarýmýz için endiþeleniyor, geçmiþte yaþadýðýmýz acýlarýn tazelenmemesi için, Ukrayna'daki krizin çözümünde uluslararasý toplumun tutarlý bir tutum sergilemesini istiyoruz. Yapýlanlara göz yumulmamasý gerektiðini belirten Saatçi, þöyle konuþtu: Kýrým'da ve Ukrayna'da stratejik çýkarlar için krizin derinleþmesi engellenmeli, Ukrayna'nýn toprak bütünlüðü ve siyasal birliði için sorumluluk alýnmalýdýr. Entrika ve siyasi oyunlarla komþumuz Ukrayna, kardeþimiz Kýrým'ýn gözyaþý ve istikrarsýzlýða terk edilmemesini bekliyoruz. Kýrým halký kendi geleceðini kendi tayin etmeli. Rusya ile Batý dünyasý arasýnda bir bilek güreþine dönen son olaylar, millete zulüm olarak yansýmamalýdýr. Mazlum halklarýn akan kanlarý ve dökülen gözyaþlarýndan nemalanýlmamalý, özellikle Suriye gerçeðinden ders alýnýlmalýdýr. Baas rejiminin Suriye de iþlediði insanlýk suçlarýnýn bir benzerinin Kýrým'da yaþanmamasý için ciddi tedbirler alýnmalýdýr. Organ naklinde dünya birincisiyiz Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Tokat taki SSaðlýk Ýl Yöneticileri ile yaptýðý toplantýda, organ baðýþýnda ciddî ilerleme kaydedildiðini Bakanlýða baðlý yatýrýmlarýn temel atma ve açýlýþ törenine katýlmak üzere Tokat a giden Kafkas, Geldiðimiz nokta 10 yýl öncesine göre herkesi kýskandýracak türden. Türkiye Organ Baðýþý konusunda tüm sorunlarýný çözdü. Uçak helikopter hatta hýzlý trenle organlarý baþka illere naklediyoruz. Organ nakli konusunda tek sorunumuz, farkýndalýk yaratmak. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý organ nakli konusunda dinen bir sorun olmadýðýný defalarca belirtti. Buna raðmen biz canýmýzý veriyoruz, ama organlarýmýzý vermiyoruz. Canlýdan organ naklinde dünya birincisiyiz, kadavradan nakil baðýþý için halký bilinçlendirmeliyiz. Hastane temeli attý Mustafa Demirer aðlýk Bakan Yar- Agah Kaf- Sdýmcýsý kas, Tokat ýn Reþadiye ilçesinde hastane temeli attý. Tokat Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri hemþehrimiz Opr. Dr. Arslan Erkan ýn verdiði bilgiye göre, Bakan Yardýmcýsý Kafkas, Tokat ýn Raþadiye Ýlçesi Devlet Hastanesi nin temelini attý. Kafkas, Tokat Valiliði ve AK Parti Ýl Baþkanlýðý ný ziyaret ettikten sonra Ýþeri Restoran da Saðlýk Sen Teþkilat Buluþmasý ve akþam yemeðine katýldý. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, bugün de Çavuþoðlu Tower Otel Toplantý Salonu nda deðerlendirme toplantýsý düzenledi. Ardýndan Tokat a yeni kazandýrýlan Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastalýklarý Hastanesi, Toplum Ruh Saðlýðý Merkezi ve Nükleer Týp Merkezi nin açýlýþýný yaptý. Kafkas, Tokat Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi inþaatýný inceledikten sonra ambulans ve evde saðlýk hizmeti araç teslim törenine katýldý. Tokat Reþadiye Ýlçe Devlet Hastanesi nin temelini atan SAðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, hastanenin Aðustos 2015 yerine 23 Nisan 2015 tarihinde inþaatýnýn tamamlanmasý için pazarlýk yaptý. Tokat ta düzenlenen programda konuþan Tokat Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri hemþehrimiz Opr. Dr. Arslan Erkan, saðlýkta dönüþüm sürecinin baþlatýldýðý 2003'ten bugüne Türkiye de saðlýk alanýnda devrim niteliði taþýyan birçok yenilik hayata geçirildiðini Bu yeniliklere bu ülke- Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Tokat taki Saðlýk Ýl Yöneticileri ile yaptýðý toplantýda, organ baðýþýnda ciddî ilerleme kaydedildiðini Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Reþadiye7de hastane temeli attý. nin insanlarýnýn tanýk olduðunu belirten Erkan, bu dönüþümün devamý olarak 2012 yýlýnda rak inþaatýna baþlanacak ve Turhal Devlet Hastanesi ise önümüzdeki yýllarda yeni binasýna 663 sayýlý KHK'nin öngördüðü merkezi ve taþra yapýlanmalarýyla Kamu Hastaneleri Birlikleri nin kavuþturulacak, faaliyete geçtiðini hatýrlattý. Erkan, Tokat ta yapýlan saðlýk yatýrýmlarý hakkýnda þu bilgileri verdi; 2012 yýlý Kasým ayýndan bu yana Tokat Ýli Kamu Hastaneleri Birliði baðlý saðlýk tesisleri ile birlikte Tokat halkýna hizmet sunmaya devam etmektedir. Birliðe baðlý hastanelerde 2013 yýlýnda 178 milyon TL bütçesi, 2.790'ý kadrolu ve 1088'i hizmet alýmý olmak üzere toplamda personelle Poliklinik hastasýna ayaktan saðlýk hizmeti sunuldu. Bu süre zarfýnda hasta yatarak tedavi edildi hastaya çeþitli týbbi ve cerrahi müdahaleler yapýldý hastaya seansta diyaliz hizmeti, 2228 hastaya 9042 kez evde bakým hizmeti sunuldu. Tokat halkýna daha çaðdaþ ve nitelikli hizmet sunumunu gerçekleþtirmek amacýyla 2010 yýlýnda Tokat Devlet Hastanesi, 2012 yýlýnda Almus Devlet Hastanesi yeni binalarýnda hizmete baþladý yýlýnda gerekli düzenlemeler yapýldýktan sonra fiziki yapýsý ve donanýmý ile modern bir görünüme kavuþan binasýyla Tokat Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastanesi (90 kapalý servis yataðý, 9 adli servis yataðý, 13 Amatem, 8 Açýk Servis yataðý olmak üzere) toplam 120 yataðý ile hizmet sunumuna baþladý. Açýlýþýný yaptýðýmýz hastanemiz saðlýkta dönüþüm sürecinde alanýnda hizmete açýlan tek hastane olma özelliðini de taþýmaktadýr. Ruh Saðlýðý Hastanesi sadece Tokat halkýna deðil çevre illere de hizmet sunacaktýr. Bugün yine açýlýþýný gerçekleþtireceðimiz Nükleer Týp Merkezi ve Toplum Ruh Saðlýðý Merkezi de ilimizdeki alanlarýnda bugüne kadar hissedilen eksiklikleri gideren tesisler olacaktýr Haziran da hizmete girecek Zile Devlet Hastanesinin ardýndan Tokat ADSM ve Niksar Devlet Hastanesinin de bu yýl sonuna kadar yeni binalarýna taþýnmasý hedeflenmektedir. Temelini attýðýmýz Reþadiye Devlet Hastanesi 2015'te; arsalarý temin edilerek projeleri hazýrlanan Erbaa Devlet Hastanesinin ihalesi bu yýl içerisinde yapýla- böylece baðlý hastanelerimizin tümü yakýn gelecekte yenilenmiþ olacaktýr. Daima en iyisine layýk olduðunu düþündüðümüz halkýmýz kaliteli, nitelikli, çaðdaþ, kolay ulaþýlabilir, eþit saðlýk hizmeti almaya devam edecektir. Geliþmiþ ülkelerin nüfus baþýna düþen saðlýk çalýþanlarýnýn neredeyse yarýsý kadar personele sahip olmasýna raðmen onlarla yarýþacak nitelikte, hatta daha iyi saðlýk hizmeti sunan fedakar saðlýk çalýþanlarýmýza ve emeði geçen herkese teþekkür ederiz. Türkiye Organ Baðýþý noktasýnda tüm sorunlarýný çözdü. Uçak helikopter hatta hýzlý trenle organlarý baþka illere naklediyoruz. Tek sorunumuz, organ nakli konusunda farkýndalýk yaratmak. Diyanet iþleri baþkanlýðý organ nakli konusunda dinen bir sorun olmadýðýný belirtti. Ancak biz canýmýzý veriyoruz ancak organlarýmýzý vermiyoruz. Canlýdan organ naklinde dünya birincisiyiz, kadavradan nakil için baðýþ için halký bilinçlendirmeliyiz. Þeklinde konuþtu. Mecitözü nde iki açýlýþ aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah SKafkas, Amasya da Ýl Deðerlendirme Toplantýsý na katýldý. Saðlýkta gelinen noktanýn 10 yýl öncesine göre kýyaslanamayacak kadar önemli olduðunu belirten Kafkas, toplantýda yaptýðý konuþmada, Çaðdaþ üçüncü bin yüzyýlýn baþýnda herkesin gýptayla baktýðý bir saðlýk hizmeti sunuyoruz. Telefonu açýyorsun, günün hangi saatinde ve hangi gün, hangi doktora muayene olacaksan gidip oluyorsun. Ama biz bir de sabah 8 akþam 5'e kadar doktorlarýmýzýn her birinin muayenehanesi var. Poliklinikte bizi bekliyor. Ama biz ne yapýyoruz, dükkâný kapatýnca akþam acile gidiyoruz. Gündüz doktora gitmiyoruz, acile gidip acil hastanýn yerini iþgal ediyoruz. Acilde hizmet verilmesi gereken hastanýn hizmetine engel oluyoruz. Onun için bu duyarlýlýklarý göstermeliyiz ama sözü þuraya getirmek istiyorum, biz artýk insanýmýza ve topluma götürülen hizmetlerde hep 3 katý, 5 katý diyoruz. Hayatýn bütün alanlarýnda eðitimde, yolda, ilaçta, her þeyde. Þimdi size 10 yýl önce birisi gelip deseydi ki; ilaç fiyatlarý 10 yýl sonra % 70 daha ucuz olacak, hiç inanýr mýydýnýz? Ýnanamazdýnýz. Þimdi þöyle bakýyorsun; bu ülkeyi yönetenler acaba o gün, çok mu beceriksizdi ya da baþka bir þey mi vardý? Bu insanlar bu ülkede % 80 daha pahalýya alýp satýyordu. Þimdi ise % 70 ucuza alýyor. Kafkas'a ziyaret esnasýnda Amasya Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Mehmet Rüþtü Ertosun, Amasya Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Öner Nergiz, Amasya Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ömer Deniz, Amasya AK Parti Ýl Baþkaný Osman Faik ve saðlýk çalýþanlarý eþlik etti. Amasya ziyaretinin ardýndan Kafkas, Mecitözü Toplum Saðlýðý Merkezi açýlýþý ve Mecitözü Ýlçe Seçim Koordinasyon Merkezi açýlýþý yapmak üzere Mezitözü'ne hareket etti.

9 ÇARÞAMBA 5 MART Doktorlarýn çekincesi engellileri maðdur ediyor Erol Taþkan lamalar, doktorlarý çekincelere sevketmiþ. ki yýl önce yakalandýðý kanser hastalýðý nedeniyle 3 Ancak bu yaþananlarýn sebebi, hastalar deðil, ay önce sað bacaðý kesilen Ýsrafil Ataç, genel saðlýk kanunsuzluða tevevssül eden hekimlerdir. Hal böyle raporu alamadýðýný iddia ederek, Doktorlar yaþadýklaolunca da, sýrf kendilerini riske atmamak adýna, Sütrý soruþturma ve adli olaylarý bahane göstererek, rapor ten aðzý yanýp, yoðurdu üfleyerek yemek kabilinden vermemek için adeta direniyor. 6 ay önce rapor alabilgeri duruyorlar. diðim hastaneden, bugün rapor alamýyorum ve AnkaHaklý olan ve kanunun hak tanýdýðý hastalar, hara dan almam söyleniyor. kettiði raporu alamaz oldu. Hekimlerimiz, hekimlik Gazetemizi ziyaret ederek, iddialarýný dile getiren sorumluluðunu tabiki kanunlar nezdinde yerine getiataç, bazý doktorlarýn Sütten aðzý yanan yoðurdu üfrecek, ancak kendisini korumak ve riske girmemek leyerek yer sözüne göre hareket etmeye çalýþtýðýný, adýna dikkat etmeye çalýþýrken de, yeni maðduriyetkendilerini korumak adýna ortaya konduðunu ileri sürlere sebep olmayýp, sorumluluðunu hasta haklarýný Ýsrafil Ataç düðü tavrýn, engelliler için adeta çileye dönüþtüðünü da gözeterek yerine getirmelidir. 45 yaþýnda olduðunu söyleyen Ýsrafil Ataç, sosyal haklardan Çocuðunun da ayný zamanda lösemi hastasý olduðunu söyleyararlanmak için genel saðlýk raporu almasý gerektiðini belirterek, yen Ataç, Ben 6 ay önce ayný hastaneden, ayný kuruldan rapor al Ben kanunun bana tanýmadýðý hiç bir hakký talep etmiyorum. Samýþken, bugün rapor talebi için heyete müracaat ettiðimde bana dece hastalýðýmýn durumunu ortaya koyar bir rapora ihtiyacým var. Ankara dan rapor almam gerektiði söyleniyor. Burada yaþanan 2 yýldýr kanser hastasýyým, 3 ay evvel kanser nedeniyle sað bacakonu bana göre açýkça, rapor konusunda yaþanan hukuki geliþmeðým kesildi. Ben hayata tutunmak için mücadele ederken, karþýlaþlerden kaynaklanýyor. Zira yaklaþýk bir yýl önce haksýz yere raportýðýmýz bu engeller, bizi daha çok üzüyor ve hayattan koparýyor. lar düzenlendiði yönünde yaþanan soruþturma, gözaltýlar ve tutukdiye konuþtu. Ý Elitpark derece yükseltti K linik Biyokimya Uzmanlarý Derneði Kalite Kontrol Programý 2013 Dönemine ait dönem sonu raporu açýklandý. Rapora göre Elitpark Hastanesi Laboratuvarý 2013 yýlý için belirlemiþ olduðu hedefi gerçekleþtirerek 306 laboratuvar arasýnda 4. sýrayý alarak derecesini yükseltti. Konuya iliþkin bilgi veren Biyokimya Uzmaný Rezzan Babacan, Elitpark Hastanesi Laboratuvarý Hormon Programýnda 2012 yýlýnda 325 laboratuvar arasýnda elde etmiþ olduðu 10. sýrayý, 2013 yýlýnda 306 laboratuvar arasýnda 4. sýraya çýkararak derecesini yükseltmiþtir. Elitpark Hastanesi laboratuvarý Biyokimya Programýnda 2012 yýlýnda 409 labora- tuvar arasýnda elde etmiþ olduðu 14. sýrayý, 2013 yýlýnda 462 laboratuvar arasýnda 16. sýrayý alarak derecesini korumaya devam etmiþtir. Elitpark Hastanesi Baþhekimi Op. Dr. Ömer Akkaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Op. Dr. Mehmet Duyar, Elitpark Hastanesi nin, Türkiye genelinde yapýlan laboratuvar deðerlendirmesinde 306 laboratuvar arasýnda 4. sýrada yer almasýndan onur duyduklarýný dile getirdiler. Op. Dr. Ömer Akkaþ, Ýnsan saðlýðýna verdiðimiz önemi ön plana çýkaran bu aldýðýmýz sonuç hastanemizin kaliteli ve güvenilir hizmetlerinin göstergesidir. Tüm çalýþma arkadaþlarýma teþekkür ediyorum. Rezzan Babacan Engellilere ücretsiz ulaþým Halen yürürlükte olan 19/07/2008 tarihli ve sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan Özürlüler Veritabaný Oluþtuile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, engellilerulmasýna ve Özürlülere Kimlik Kartý Verilmesine Dair Yöri ilgilendiren kanun maddelerinde yapýlan deðiþiklikle, netmelik uyarýnca Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüklerinengelli olduðunu belgeleyenler ile birlikte yolculuk ettikleri ce verilen Engelliler Ýçin Kimlik Kartý ile ya da anýlan Yörefakatçilerinin demiryollarý ve denizyollarý ile belediyelere netmeliðin geçici 1. maddesi ile geçerlilikleri korunmuþ olan ait þehir içi toplu taþýma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararengelli kimlik kartlarý ile veya nüfus cüzdanýnda engel oraný lanma imkâný saðlandýðýný açýkladý. yazýlmýþ olan engelli bireyler engel oranýný gösteren nüfus Baþbakan Erdoðan'ýn müjdesini verdiði ve 12 Temmuz cüzdanlarý ile bu haktan yararlanabilecek. Böylece engelli 2013 tarihinde 4736 sayýlý Kanun'da yapýlan deðiþiklikle getikimlik kartý bulunan vatandaþlarýn mevcut kartlarýný yenilerilen engelli ve yaþlý vatandaþlara yönelik ücretsiz seyahat uymelerine gerek kalmayacak. gulamasý tüm Türkiye'de hayata geçiyor. Ücretsiz seyahat hakkýndan refakatçisi ile birlikte yararücretsiz seyahat hakkýndan engelli kimlik kartý olan enlanmak isteyen aðýr engelliler yeni kart baþvurusu yapacak gelliler mevcut kartlarýyla, yaþlýlar ise nüfus cüzdanlarý ile yaücretsiz seyahat hakkýndan tek baþlarýna faydalanacak rarlanabilecek. Ücretsiz seyahat hakkýndan refakatçisi ile birali Dinçer aðýr engelli bireyler yukarýda sayýlan kimlik kartlarýný kullalikte yararlanmak isteyen aðýr engelliler ise bu haktan faydanabilecek. Bu durumda olanlarýn kartlarýný yenilemelerine ihlanmak için yeniden düzenlenen engelli kimlik kartý için Aile tiyaç bulunmamaktadýr. ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüklerine baþvuru yapacak. Ücretsiz seyahat hakkýndan refakatçisi ile birlikte faydalanmak isteengelli ve yaþlý vatandaþlara ücretsiz seyahat hakký tanýyan düzenleyen aðýr engelli bireylerin ise engelli kimlik kartlarýný yenilemeleri gerekmenin usul ve esaslarýný belirlemek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanmektedir. lýðý tarafýndan hazýrlanan Ücretsiz Veya Ýndirimli Seyahat Kartlarý Yönetmeliði nin 4 Mart 2014 tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanaaðýr engelli vatandaþlarýn ücretsiz seyahat hakkýný refakatçileri ile rak yürürlüðe girdiðini belirten Dinçer, yönetmelikle ilgili þu bilgileri verbirlikte kullanabilmeleri için, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnca yeni di: basýlan ve üzerinde Ulaþýmda Refakatçi Hakký Vardýr ibaresinin yer aldýðý kimlik kartýný ibraz etmeleri gerekmektedir. Ücretsiz seyahat hakký hangi hizmetlerde geçerli olacak? Bu kapsamdaki vatandaþlarýn herhangi bir maðduriyetle karþýlaþma12 Temmuz 2013 tarihinde 4736 sayýlý Kamu Kurum ve Kuruluþlarýmalarý için kart deðiþimi için; dilekçe, iki adet fotoðraf ve engelliler için nýn Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik YaSaðlýk Kurulu Raporunun aslý ya da onaylý örneði ile birlikte ikamet ettikpýlmasý Hakkýnda Kanunda yapýlan deðiþiklikle; leri ilde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðüne baþvurarak Engel oraný % 40'ýn üzerinde olan engelli bireyler ile aðýr engelli bi Ulaþýmda Refakatçi Hakký Vardýr ibaresinin bulunduðu yeni kimlik kartýreylerin birlikte yolculuk ettikleri en fazla bir refakatçilerine; demiryollarý ný almak için baþvuruda bulunmasý ve kartlarýný yenilemeleri gerekmekteve denizyollarýnýn þehiriçi ve þehirlerarasý hatlarýndan, belediyelere, belediyeler tarafýndan kurulan þirketlere, birlik, müessese ve iþletmelere veya bedir. lediyeler tarafýndan yetki verilen özel þahýs ya da þirketlere ait þehiriçi topücretsiz seyahat uygulamasýna halk otobüsleri de dahil lu taþýma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakký; Ücretsiz seyahat uygulamasýna þehir içi sefer yapan Halk Otobüsleri 65 yaþýn üstündeki vatandaþlara ise demiryollarý ve denizyollarýnýn de dahil olacak. þehiriçi hatlarýndan belediyelere, belediyeler tarafýndan kurulan þirketlere, Yönetmelikte ayrýca ücretsiz veya indirimli seyahat hakkýnýn kullanbirlik, müessese ve iþletmelere veya belediyeler tarafýndan yetki verilen dýrýlmamasý hâlinde bu haktan faydalandýrýlmayan her kiþi için mülki idare özel þahýs ya da þirketlere ait þehiriçi toplu taþýma hizmetlerinden ücretsiz amiri tarafýndan toplu taþýma aracýnýn tarifesi üzerinden elli tam bilet bedeolarak yararlanma hakký, demiryollarý ve denizyollarýnýn þehirlerarasý hatli tutarýnda idari para cezasý uygulanmasý hükmü getirildi. larýndan ise % 50 indirimli olarak yararlanma hakký getirilmiþtir. A Engelliler ve yaþlýlar bu haktan nasýl yararlanacak? Ücretsiz seyahat hakkýnýn kullanýmýna iliþkin usul ve esaslarý belirleyen Ücretsiz Veya Ýndirimli Seyahat Kartlarý Yönetmeliðine göre; 65 yaþýn üstündeki vatandaþlarýmýz nüfus cüzdaný ile, engelliler ise Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðünce verilen engelliler için kimlik kartý ile söz konusu haktan yararlanabilecekler. Engelli kimlik kartý olan engelliler mevcut kartlarýyla ücretsiz seyahat hakkýndan yararlanabilecek Ücretsiz seyahat hakký için yönetmelikte belirlenen kartlar tüm Türkiye'de geçerli olacak Ücretsiz seyahat hakkýndan, engelliler mevcut engelli kimlik kartlarý ile yaþlýlar ise nüfus cüzdanlarý ile, sadece yaþadýklarý þehirde deðil farklý þehirlerde de yararlanabilecek. Belediyelerin taþýma hizmetlerini düzenlemek üzere saðladýðý özel taþýma kartlarýna sahip olmamak ücretsiz seyahat hakkýndan faydalanmaya engel teþkil etmeyecek. Engel oraný % 40'ýn üzerinde olan tüm engelli vatandaþlar; Kaymakam dan köy ziyareti Ç Çorum un Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Güvendik, Turgutlu, Denizli ve Terzili Köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. orum un Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Güvendik, Turgutlu, Denizli ve Terzili Köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kaymakam Beyazyýldýz, Güvendik Köyünde yaðmur duasýna katýlarak, Turgutlu ve Denizli Köyünde yapýmý de- vam eden Köy Konaðý inþaatýnda incelemelerde bulunuldu. Yapýlan ziyarette vatandaþlarýn dilek ve temennileri dinlendi. Ayrýca Kaymakam Beyazyýldýz, Terzili köyünü ziyaret ederek vatandaþlarýn dilek ve temennilerini dinledi.(ýha) Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile meclis üyesi adaylarý Osmancýk Caddesi esnafýný ziyaret etti. Yeni projelerimizle Çorum çað atlayacak B elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Osmancýk Caddesi nin UlucamiYazýçarþý arasýnda bulunan esnafý ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, Cadde esnafý tarafýndan sýcak karþýlanan Baþkan Külcü, 2009 yýlýndan beri yaptýklarý çalýþmalarla Çorum un çehresinin deðiþtiðini, 30 Mart tan sonra da belirledikleri projeleri bir bir hayata geçirerek Çorum un bambaþka bir þehir hüviyetine bürüneceðini 8 Mart Cumartesi günü açýklayacaklarý projelerin Çorum un geleceðini þekillendireceðini belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 30 Mart tan sonra yapacak çok iþimiz var. Siz, sevgili hemþehrilerimizin desteðiyle 2019 yýlýna kadar Çorum a çað atlatacaðýz AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi adaylarýnýn da katýldýðý esnaf gezisinde kendisine gösterilen yoðun sevgiyi karþýlýksýz býrakmayan Külcü, 30 Mart seçimleri ile birlikte ülkemiz üzerinde oynanan kötü oyunlarýn da boþa çýkacaðýný ifade etti. Baþkan Külcü, vatandaþlarla sohbet etti. Külcü, esnaf turunda karþýlaþtýðý ilgiden memnun oldu. Çorum un çehresini deðiþtirdiniz Osmancýk Caddesi esnafý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün hizmetlerinden memnun olduklarýný dile getirerek Çorum un çehresini deðiþtirdiniz Çorum un parklarýyla, geniþ caddeleriyle, süs havuzlarýyla ve diðer hizmetleriyle adeta büyük bir deðiþimin içerisine girdiðini söyleyen Osmancýk Caddesi esnafý, Halk, sizin gece gündüz demeden Çorum için çalýþtýðýnýzý biliyor ve görüyor. Her þey ortada zaten. Bazý vatandaþlar taleplerini dile getirdi. Külcü yle hatýra fotoðrafý çektirmek için sýraya girdiler Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün Osmancýk Caddesi esnafýna yönelik yaptýðý seçim gezisi sýrasýnda hem esnaf hem de vatandaþlar Baþkan Külcü yle hatýra fotoðrafý çektirmek için adeta sýraya girdi. Vatandaþlarýn isteðini kýrmayan Baþkan Külcü, vatandaþlarla fotoðraf çektirdi. Haber Merkezi Külcü, 8 Mart ta yeni projelerini açýklayacaðýný belirtti. Belediye Baþkaný Muzafer Külcü, esnaf gezisinde bazý açýklamalarda bulundu.

10 10 ÇARÞAMBA 5 MART 2014 Ümmet þuuruyla hareket etmeliyiz diyen Hamza Er: Müslümanlar tespih taneleri gibi daðýldý H Ümmetin Çýkýþ Yolu konulu konferans önceki akþam gerçekleþti. Recep Mebet itit Üniversitesi Suffa Kulübü tarafýndan düzenlenen Ümmetin Çýkýþ Yolu konulu konferans önceki akþam gerçekleþti. Milat Gazetesi Yazarý Hamza Er in konuþmacý olarak yer aldýðý konferansta Ýslâm dünyasýnýn içinde bulunduðu sýkýntýlar ve çözüm önerileri ele alýndý. Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Suffa Kulübü Baþkaný Musa Bilge yaptý. Bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve üniversite öðrencileri ile çok sayýda vatandaþýn katýldýðý programda kürsüye gelen Gazeteci-Yazar Hamza Er, Ümmet olma þuurunu yitiren Müslümanlar tespih taneleri gibi daðýldýlar 3 Mart ýn hilafetin kaldýrýlmasýnýn yýl dönümü olduðunu hatýrlatan Hamza Er, Osmanlý Devleti nin ardýndan ümmetin içine düþtüðü tabloyu tasvir etti. Müslümanlarýn yaþadýðý problemleri, Ýslâm dininin asli kaynaklarýndan uzaklaþmaya baðlayan Er, Kuran ve Hazreti Peygamber in sünnet-i seniyyesini terk eden Müslümanlar dinamizmini kaybetti Hilafet makamýnýn ilgasýnýn ardýndan ümmetin, sömürü düzeni karþýsýnda savunmasýz kaldýðýný anlatan Er, þöyle konuþtu: Müslümanlar, Ýslâm ýn özünden ayrýldýktan sonra sömürülmeye karþý muhafazasýz kaldý. Hilafet son dönemlerde sembolik bir makam haline gelmiþti ama Batýlý devletler pazarlýk masasýnda buna bile tahammül edemediler. Ýleride ümmetin yeniden ayaða kalkma potansiyelini gördüklerinden hilafetin ilgasýný istediler. Günümüze kadar devam eden süreçte Müslümanlar tespih taneleri gibi daðýldýlar. Ümmet olma þuurunu yitirdiler. Peki gelinen noktada nasýl yeniden ayaða kalkacaðýz? Müslümanlar olarak bu konuda kendimizi sorgulamalý ve insanlýðýn kurtuluþu için yeni fikirler üretmeliyiz. Hitit Üniversitesi Suffa Kulübü tarafýndan konferans düzenlendi. Muhasebe Haftasý ziyaretleri Düzenlenen programa üniversite öðrencileri de katýldý. Recep Mebet Heyet, SGK Müdürü Duran Cesur u ziyaret etti. Akþemsettin Camii Çorum un yeni sembolü Ç Recep Mebet orum Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu geçtiðimiz haftasonu Akþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði ni ziyaret etti. Akþemsettin Camii Derneði Baþkaný Celal Alegöz ün ev sahipliðindeki ziyarette bazý yönetim kurulu üyeleri de hazýr bulundu. Dernek yöneticileriyle birlikte cami inþaatýný gezen Abdullah Pamuklu, Akþemsettin Camii, Çorum un yeni Pamuklu, inþaatý gezerek çalýþmalar hakkýnda Dernek yetkililerinden bilgi aldý. sembolü þöyle sürdürdü: Ýncelemeler sýrasýnda Dernek yöneticileri ve Çorumlu hayýrseverlerin desteði ile yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan camimizin inþaasýnda önemli bir aþamaya geldik. Pamuklu, Türkiye Diyanet Vakfý ve Gövde, kubbe ve minarelerin inþaasýnýn ardýndan hayýrseverlerin katkýlarý ile yapýmýna baþlanan iç dekorasyon çalýþmalarýna baþladýk. Geçmiþte caminin Çorum Belediyesi tarafýndan yapýlan taþ iþçiliðinden kaynaklanan borcun tamamlanarak ibadete sunulacaðýný hatýrlattý. ödenmesi için hayýrseverlerin desteðini ALEGÖZ DEN HAYIRSEVERLERE bekliyoruz. ÇAÐRI Akþemsettin Camii inþaatýna baðýþta bulunmak isteyenler Farabi Caddesi ndeki camii Akþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma inþaatý altýnda bulunan Dernek Büromuza Derneði Baþkaný Celal Alegöz, Taþ iþçiliðinden baþvurabilir, , ve 0542 kaynaklanan borcun ödenmesi için numaralý telefonlarýmýzdan detaylý hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz bilgi alabilirler. Meydan Camii adýyla yapýmýna baþlanan Nakdi yardým dýþýnda inþaat malzemesi olarak ve Akþemsettin Camii adýný alan mâbedin inþaa ayni yardýmda bulunmak isteyenlerin öncelikle çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren Celal Alegöz, Derneðimizle irtibata geçmelerini rica ediyoruz. cenaze namazý alaný düzenlemesi ile abdesthane Bugüne kadar Akþemsettin Camii inþaatýna ve tuvaletlerin yapýmýnýn sürdüðünü katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen Cami içi ve dýþýndaki çalýþmalarýn hýzla hayýrseverlere teþekkür ediyoruz. devam ettiðini anlatan Alegöz, açýklamalarýný Gazeteci-Yazar Hamza Er SMMMO YA ÝADE-Ý ZÝYARETLER orum Serbest Muhasebeci Mali Muhasebe Haftasý Müþavirler Odasý kutlamalarý çerçevesinde (SMMMO) yönetimi, dün SMMMO ya bazý Muhasebe Haftasý daire müdürleri ve STK nedeniyle dün de bazý temsilcileri iade-i kurum ve kuruluþlarýný ziyarette bulundular. ziyaret etti. SMMMO Baþkaný Ziyaretlere SMMMO Muzaffer Yýldýrým ve Baþkaný Muzaffer yönetim kurulu Yýldýrým, Yönetim Kurulu üyelerinin Üyeleri Ali Can Doðan, evsahipliðindeki Hakký Koþar, Mehmet ziyaretlere Belediye Çetinkaya ve Murat Metin, Baþkan Yardýmcýsý Denetleme Komisyonu Nurettin Karakaya, Baþkaný Lemzi Çöplü ve Defterdar Ýhsan Özbay ve Üye Ahmet Ceylan katýldý. SMMMO yönetimi, iade-i ziyaretleri de kabul etti. SGK Müdürü Duran Cesur SMMMO yönetimi katýldý. Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ve SGK Müdürü Duran Ziyaretlerden duyduðu memnuniyeti dile getiren Muzaffer Cesur ile bazý kurum ve kuruluþlarý ziyaret etti. Yýldýrým, misafirlerine teþekkür etti. Ç Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Akþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði ni ziyaret etti. Borsa Baþkaný Ali Bektaþ, SMMMO ya ziyarette bulundu. Mevlüt Demir vefat etti K ireçocaðý Köyü nden gelme Mevlüt Demir (66) hayatýný kaybetti. Ýsmail, Erdoðan, Ekrem ve Ali Demir in babasý Mevlüt Demir geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi dün öðle namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Çiftlik Mezarlýðý nda topraða verildi. HAKÝMÝYET, Mevlüt Demir e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Mevlüt Demir hayatýný kaybetti.

11 ÇARÞAMBA 5 MART Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði H Tam Buðday Ekmeði ve Saðlýk konulu panel dün gerçekleþti. Panelde Ekmek Ýsrafýnýn Önlenmesi konusu da ele alýndý. Recep Mebet itit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafýndan düzenlenen Tam Buðday Ekmeði ve Saðlýk konulu panel dün gerçekleþti. Ekmek Ýsrafýnýn Önlenmesi konusunun da ele alýndýðý panel, Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Konferans Salonu nda düzenlendi. Prof. Dr. Reha Yrd. Doç. Dr. Fatih Özbey in yönettiði panele AnMetin Alkan kara Büyükþehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürü Ali Ýlkbahar, Çorum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ile Hitit Üniversitesi Gýda Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seçil Türksoy konuþmacý olarak katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýyla baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan yaptý. Gýdanýn insan hayatýndaki yeri ve öneminden bahseden Reha Metin Alkan, Teknoloji ürünleri olmadan yaþanýr ancak ekmek ve su olmadan yaþayamayýz Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan 'Ekmek Üretim Bölümü'nden bahseden Rektör Alkan, Alaca MYO tarafýndan yapýlan peynir üretimine de deðindi. Üniversite sadece ders veren deðil þehirle bütünleþen dinamik bir güç olmalý diyen Alkan, Çorum da iþbirliði içerisinde güzel çalýþmalara imza attýklarýný Toprak Mahsulleri Ofisi tarafýndan hazýrlanan ekmek israfýný önleme konulu sinevizyon gösterisinin de yer aldýðý paneli Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, BBP Ýl Baþkaný Erdal Özkan, Çorum Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul ve bazý akademisyenler ile çok sayýda öðrenci takip etti. BAÞARININ FORMÜLÜ ÜNÝVERSÝTE-SANAYÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ Mühendislik Fakültesi nce düzenlenen panele ilgi büyüktü Yapýlan sunumlar, katýlýmcýlar tarafýndan ilgiyle takip edildi. Panelde tam buðday ekmeði tüketiminin faydalarý anlatýldý. Yapýlan sunumlarýn ardýndan geçilen panelde ilk olarak söz alan Ankara Büyükþehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürü Ali Ýlkbahar, tam buðday unu tüketiminin yaygýnlaþtýrýlmasýyla ekmek israfýnýn önlenebileceðini Ekmeðin sofralarýn vazgeçilmezi olduðunu vurgulayan Ali Ýlkbahar, ekmek üretimi alanýnda 20 yýlý geride býraktýðýný kaydetti. Yürüttüðüm görev öncesinde sadece ekmek yemeyi biliyordum diyen Ýlkbahar, esprili üslubuyla dinleyenleri gülümsetti. Halk Ekmek in baþarýsýnýn sýrrýnýn üniversite-sanayi iþbirliðinde yattýðýný vurgulayan Ýlkbahar, katký maddelerinden arýndýrdýklarý ekmeðin lezzetiyle beðeni topladýðýný ifade etti. En lezzetli ekmeði üretme konusundaki araþtýrmalarý sonucunda tam buðday unu kullanýmýna karar verdiklerini anlatan Ýlkbahar, beyaz ekmeðin insan saðlýðýna yönelik olumsuz etkilerine dikkat çekti. Su deðirmenlerinin terk edilmesiyle birlikte beyaz ekmek tüketiminin yaygýnlaþtýðýný dile getiren Ýlkbahar, Niþasta aðýrlýklý beyaz ekmek obezite ve diyabet hastalýðýný artýrýyor Su deðirmenlerinde öðütülen buðdaydaki tüm vitamin ve minerallerin una dönüþtüðünü belirten Ýlkbahar, tam buðday ekmeðinin besin deðeri açýsýndan zengin olduðunu kaydetti. Halk Ekmek Genel Müdürü Ýlkbahar, þöyle konuþtu: Önümüzdeki dönem gýda çaðý olacak. Gýda açýsýndan zengin ülkeler, gelecekte söz sahibi olacak. Ýsrafý önleme açýsýndan eðer tam buðday unu kullanýmýna geçilirse 5 milyon ton buðday kasamýzda kalýr. Beyaz ekmeðin vücutta bekleme süresi fazla. Tam buðday ekmeði, sindirimi kolay olmasý yanýnda vücudun demir ihtiyacýný da karþýlýyor. Ekmekten alýnan gýda hiçbirþeyden alýnamaz. Tam buðday ekmeði tüketimini yaygýnlaþtýrarak hem saðlýklý yaþayabilir hem de israfý önleyebiliriz. Tüketiciler bu konuda bilinçlenmeli ve saðlýklý ürünleri tercih etmeli. Ýlkbahar ýn ardýndan söz alan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ile Hitit Üniversitesi Gýda Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seçil Türksoy da konuyla ilgili birer sunum yaptýlar. Türkiye de Ar-Ge ve yenilikçilik paneli bugün O Recep Mebet rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan düzenlenen 2023 Hedeflerine Doðru Türkiye de Ar-Ge ve Yenilikçilik Paneli bugün saat da Hitit Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþecek. Orta Karadeniz Bölgesi nin inovasyon potansiyelinin harekete geçirilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi için bir yol haritasý niteliðinde olan Orta Karadeniz Bölgesel Ýnovasyon Stratejisi ve Eylem Planý 2012 yýlý sonunda tamamlanarak uygulanmaya baþlandý. Plan dahilinde organize edilen panelde Orta Karadeniz Bölgesel Ýnovasyon Stratejisi, Teknogiriþim Sermaye Desteði, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüðü Üniversite-Sanayi Ýþbirliði sunumu ile Hitit Üniversitesi Ar-Ge Araþtýrmalarý konulu birer sunum yapýlacak. Konuyla ilgili anket çalýþmasýnýn da yapýldýðý panelde, elde edilen verilerle ilgili deðerlendirmeler yapýlacak. Vergi Algýsý ve Bilinci konulu konferans dün SMMMO Salonu nda gerçekleþti. Vergi bilinci konusunda dikkat çeken araþtýrma Recep Mebet Vergi Algýsý ve Bilinci konulu konferans dün Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Salonu nda gerçekleþti. Vergi Haftasý etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konferansa Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Metin Saðlam konuþmacý olarak katýldý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karakaya, Defterdar Ýhsan Özbay, SGK Müdürü Duran Cesur, SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Süleyman Koca, bazý daire müdürleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda muhasebeci ve mali müþavir katýldý. Sunuculuðunu Rahþan Ünlü nün üstlendiði program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýyla baþladý. Sýrasýyla kürsüye gelen Defterdar Ýhsan Özbay ve SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým yaptýklarý selamlama konuþmalarýnda Vergi ve Muhasebe Haftalarý ný kutladýlar. VERGÝ KONUSUNDA ARAÞTIRMA AKADEMÝK Yrd. Doç. Dr. Metin Saðlam Anket formu üç bölümden oluþuyor. Birinci bölümde öðrenciler ve ailelerine iliþkin demografik özellikleri belirlemeye yönelik sorular yer alýyor. Ýkinci bölüm vergi algýsýný ölçmeye yönelik önermelerden, üçüncü bölüm ise, vergi bilincini ölçmeye yönelik önermelerden oluþuyor. Anket yoluyla elde edilen veriler SPSS programý kullanýlarak analiz edildi. Anketin ikinci ve üçüncü bölümünde 5'li Likert ölçeði kullanýldý. Vergi algýsýna iliþkin sonuçlar þöyle: Verginin; bir vatandaþlýk görevi, kamu hizmetlerinin karþýlýðý ve ahlaki bir konu olduðu güçlü bir þekilde kabul ediliyor. Bu durum ankete katýlan öðrencilerin güçlü bir vergi algýsýna sahip olunduðunu Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Metin Saðlam, üniversite öðrencileri arasýnda yapýlan Vergi Algýsý ve Vergi Bilinci konulu araþtýrmanýn sonuçlarýný açýkladý. Vergi Haftasý etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konferansta konuþan Metin Saðlam, vergi bilincinin oluþmasýnda psikolojik etkenlerin önemine dikkat çekti. Geleceðin vergi mükellefleri olacak üniversite öðrencilerinin vergiye iliþkin algýlarý ve vergi bilinci üzerine bir çalýþma yaptýk diyen Saðlam, araþtýrma ile ilgili olarak þu bilgileri verdi: Devletin kamu hizmetlerini karþýlamak için kiþilerden aldýðý ekonomik deðerlere vergi, vergi ödeyen kiþiye ise mükellef denir. Vergi mükelleflerinin vergiyi kendiliðinden ödemeleri Defterdarlýk ve SMMMO iþbirliðinde düzenlenen konferansa davetliler katýldý. ve vergisel ödevini yerine getirmelerine literatürde vergiye uyum, bu durumun tersi yani vergiyi gönüllü olarak ödememe ise vergiye uyumsuzluk olarak adlandýrýlýyor. Mükellefin vergiye uyumunu saðlama hususunda temelde iki yaklaþým bulunuyor. Bunlardan birincisi caydýrma yaklaþýmý. Buna göre, vergi denetimleri ne kadar çok, cezalar da ne kadar aðýr ise mü- Konferansta üniversite öðrencilerine yönelik olarak düzenlenen anket sonuçlarý açýklandý. kellefler ödevlerini yegösteriyor. Diðer yandan öðrencilerin ülkemizdeki rine getirir, tersi durumda ise getirmez. Ýkinci yakvergi sistemi hakkýndaki algýsý olumsuz yönde. laþým ise, psikolojik yaklaþým. Buna göre, bireyleöðrencilerimizin algýsý ülkemizde vergi oranlarýrin tutum ve davranýþlarýný psikolojik algýlarý belirnýn ve vergi yükünün yüksek olduðu, vergi sisteler. Bu çerçevede vergi mükelleflerinin vergi kominin adaletsiz olduðu þeklinde. Ayrýca bireylerin nusundaki algýlarý ve toplumdaki yaygýn kültürel vergilerini ödememeleri durumunda kamu hizmetalgý mükelleflerin vergiye iliþkin düþüncelerini lerinin aksayacaðý kabul ediliyor. oluþturuyor ve vergi ödemelerini etkiliyor. Vergi Vergi bilincine iliþkin elde edilen sonuçlar ise psikolojisi olarak da adlandýrýlan ikinci yaklaþým çerçevesinde çeþitli araþtýrmalar ve çalýþmalar yaþöyle: Ankete katýlan öðrencilerce; bireyin vergi pýlýyor. Buradan hareketle geleceðin vergi mükelyükümlülüðünü vicdanýnda hissetmesi, vergi ödelefleri olacak üniversite öðrencilerinin vergiye iliþmesi gerektiði duygusuna sahip olmasý, devletin kin algýlarý ve vergi bilinci üzerine bir çalýþma yapþeffaf olmasý, vergi ödemeyenlere yaptýrým uygutýk. lanmasý, vergilerin nereye harcandýðýnýn kamuoyuna açýklanmasý, kamu hizmetlerinin nitelik/niünýversýtede VERGÝ ANKETÝ celiðinin artmasý hususlarýnýn vergi bilincini saðlaçalýþma üniversite son sýnýf öðrencilerinin yacaðý veya artýracaðý yüksek oranda kabul edilivergi konusundaki algýlarýný ve vergi bilincini yor. Buna karþýlýk öðrenciler, vergi ödemeyenlerin araþtýrmayý ve vergiye iliþkin düþüncelerini beliraftan yararlandýrýlmasýnýn ise vergi bilincini olumlemeyi amaçlýyor. Bu çerçevede ana kütle, Hitit suz etkileyeceðini düþünüyor. Diðer taraftan alýþüniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi veriþlerde belge alýnmasýna iliþkin önermelerin son sýnýf öðrencilerini kapsayan 586 kiþiden oluþuçok güçlü bir þekilde kabul edildikleri görülüyor. yor. Yüzde 95 güven düzeyi ve yüzde 5'lik örnekleme hatasýna göre örneklem sayýsý ise 233 olarak Sonuç olarak ankete katýlan öðrencilerin verbulundu. Bu çerçevede 330 öðrenci ile anket yapýlgi algýlarýnýn pozitif yönde olduðu, vergi hakkýnda dý. Ankete katýlan öðrenci sayýsýnýn toplam son sýyeterli bir bilinç seviyesine sahip olduklarý deðernýf öðrencilerine oraný yüzde 56,3. lendiriliyor.

12 12 ÇARÞAMBA 5 MART 2014 Meclis üyelerine 2013 faaliyet raporu sunuldu Ý Erol Taþkan l Genel Meclisi nin dünki toplantýsýnda, Ýl Genel Sekreteri Ömer Arslan tarafýndan 2013 Ýl Özel Ýdaresi Faaliyet Raporu sunuldu. Þube Müdürleri ile birlikte katýldýðý toplantýnýn 4. gündem maddesinde sunumunu yapmak üzere kürsüye gelen Arslan, 144 sayfadan oluþan raporun özetini meclis üyeleri ile paylaþtý. Boðazkale Halk Eðitim binasý onarý- Ýl Genel Meclisi nin dünki toplantýsýnda, Ýl Genel Sekreteri Ömer Arslan tarafýndan 2013 Ýl Özel Ýdaresi Faaliyet Raporu sunuldu. mýnýn Oðuzlar Köylere Hizmet Götürme Birliði tarafýndan ya- pýlabilmesi için Çýraklýk ve Yaygýn Eðitim Kurumlarý onarýmý bütçesinden 75 bin TL, Boðazkale Köylere Hizmet Götürme Birliði ne de 200 bin TL aktarýlmasýna karar verildi. AK Parti Dodurga Ýl Genel Meclis üyesi Pehlül Soysal da, toplantýda yaptýðý veda konuþmasýnda, onurlu bir görev yerine getirmenin huzuru ve mutluluðunu yaþadýðýný aktararak, her þeyin bir ilki olduðu gibi sonunun da olduðunun bilincinde olduklarýný, çalýþmalar sýrasýnda destek verenlere teþekkür ettiðini dile getirdi. Staj öðrencilerinden ziyaret A lmanya ve Macaristan da staj eðitimini tamamlayan Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öðrencileri, Vali Yardýmcý Sait Topoðlu nu ziyaret ederek projeyle elde ettikleri kazanýmlarý paylaþtýlar. Projede katýlýmcý olmaktan çok memnun olduklarýný belirten öðrenciler, staj eðitiminin mesleki alanda özellikle CNC programcýlýðý, Operatörlüðü ve Kaynakçýlýk alanýnda çok þeyler kattýðýný, farklý uygulamalarý yerinde gördüklerini ve üretim aþamasýna dahil olarak tecrübe kazandýklarýný ifade ettiler. Bununla birlikte iþ yerlerinde çalýþma kurallarýný ve alýnan güvenlik önlemlerine uyma konusunda çok dikkatli olduklarýný, insan hayatýna verilen önemin Türkiye ye daha fazla olduðunu, insanlarýn rahat yaþamasý için gerekli düzenlemelerin yapýldýðýný söylediler. Öðrenciler, Macaristan ve Almanya da teknik geziler düzenleyip, üretim aþamalarýný yerinde gördüklerini ve staj eðitimi haricinde mesai saatleri dýþýnda pratik olarak dil eðitimine katýldýklarýný, Macaristan ýn tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret ettiklerini dile getirdiler. Vali Yardýmcýmýz Sait Topoðlu, öðrencilerle bir süre sohbet ederek, kendisinin de bir çok Avrupa ülkesine gittiðini ve Macaristan ý da gördüðünü belirtti. Özellikle Macaristan'da Türk tarihi ile ilgili yerlerin çok fazla olduðunu ve kültürel olarak bize benzediklerini ifade et- Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öðrencileri, Vali Yardýmcý Sait Topoðlu nu ziyaret etti. ti. Topoðlu, bu tarz mesleki teknik eðitime katký saðlayan eðitim projelerine önem verdiklerini, her öðrencinin, eðitimcinin, hatta bütün bireylerin Avrupa ülkelerini mutlaka görmeleri gerektiðini, oralardan mesleki olarak bilgiler kazanabileceklerini, ufuklarýnýn açýlacaðýný, iþ bulmalarýnda mutlaka olumlu katkýlarýnýn olacaðýný Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, projenin hazýrlanmasýnda emeði geçenlere teþekkür ederek baþarýlarýnýn devamýný diledi. Benzinli ve dizel seçenekleriyle Türkiye de K arataþ Otomotiv Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý, Hyundai'nin bugüne kadar en çok satýlan modellerinden birisi olan ve markanýn dünya çapýndaki geliþiminin en temel örneði konumundaki Elantra nýn, benzinli motoruna ek olarak dizel ve otomatik vites seçeneðiyle Türkiye'de satýþa çýkacaðýný Markanýn karakteristik Ýbrahim Saçmacý çizgileri ile sportif ve þýk bir tasarýma ulaþan yenilenen Elantra, 1,6 litrelik 132 HP gücündeki benzinli motor seçeneðine sahip model yýlýnda benzinli motoruyla birlikte artýk dizel motora da yer veriliyor. 128 beygir gücündeki dizel ünite, 6 kademeli düz veya yine 6 kademeli otomatik vites seçeneðine sahip. Yenilenen Elantra, tüketicilere Style ve Elite olmak üzere yine iki farklý donaným tercihi sunuyor. Müþterilerine ulaþýlabilir modern premium otomobiller sunmaya odaklanan Hyundai, Yenilenen Elantra'da yüksek malzeme kalitesi ve geliþmiþ teknolojisi ile sýnýfýnýn üstünde bir otomobil sunuyor. diyen Saçmacý, þunlarý kaydetti; Daha fazla sportif ve daha fazla modern bir yapýya kavuþan Yenilenen Elantra, aile yaþantýsýnda konforu, özgürlüðünü sevenler için sportif karakteri, iþ hayatýnda da prestiji ile tüm beklentilerin karþýlýðý niteliðinde bir otomobil olarak öne çýkýyor. Hyundai'nin akýcý tasarým felsefesi çerçevesinde geliþtirilen Yenilenen Elantra, sportif sürüþ karakterini güçlü benzinli ve dizel motorlarýyla birleþtiriyor. Hyundai'nin yeni tasarým anlayýþý çerçevesinde geliþtirilen keskin bakýþlý bir kartalýn gözlerini andýran far tasarýmý Yenilenen Elantra'nýn gücünün ve sürüþ dinamiklerinin bir diðer dýþa vurumu. Yeni nesil LED teknolojisi kullanýlan mercekli farlar, makyajlanan Elantra'nýn en ilgi çekici bölümü. Makyajlý arka kýsýmda siyah renkli difüzör, spoyler görünümlü yükselen bagaj kapaðý ve gövdeye doðru uzanan yeni tasarým arka stop grubu ihtiþamý ve sportif karakteri bir arada sunuyor. Yenilenen dýþ tasarýma ek olarak iç mekanda da bir takým deðiþiklikler söz konusu. Sadece Elite donaným paketinde sunulan internet baðlantýlý geliþmiþ multimedya ünitesi ise Elantra'nýn rakiplerine göre üstünlük kurduðu noktalardan birisi. Radyo/CD/DVD/MP3 çalarlý unite ayrýca navigasyon / Trafik Monitör Sistemi, USB, ipod baðlantýsý, 1024 x 600 çözünürlüðe sahip HD ekran, kablosuz baðlantý üzerinden internete baðlanabilme imkaný, MirrorLink ile dokunmatik ekranda telefon kontrolü ve Bluetooth ve Türkçe ses tanýma gibi özelliklere sahip. Baþtan sona akýcý çizgilerin hakim olduðu iç mekan tasarýmýnda da sportif ve prestijli bir alan sunan Yenilenen Elantra'nýn mavi iç mekan aydýnlatmalarý da Hyundai markasýnýn bir diðer karakteristik özelliði. Kapý cepleri, ön konsol, ön kol dayama ve geniþ torpidosu ile kullanýþlý saklama gözleri sunan Yenilenen Elantra'da ayrýca önde ve arkada bardak tutucularý yer alýyor. Yenilenen Elantra'nýn direksiyon, orta konsol ve kapýlardaki kumanda kollarý ile kolay bir kontrol imkaný sunuyor. Kullanýþlý olduðu kadar geniþ boyutlarý ile ayný zamanda ferah bir yaþam alaný sunan Yenilenen Elantra, 4550 mm'lik uzunluða (20 mm daha uzun), 1775 mm'lik geniþliðe ve 1445 mm'lik yüksekliðe sahip. Uzun dingil mesafesi ile iç mekanýnda geniþ bir yaþam alaný sunan Yenilenen Elantra, ayrýca kalabalýk ailelerin iþini fazlasýyla görecek 485 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Sýnýfýnda aktif ve pasif güvenlik seviyesi ile öne çýkan Yenilenen Elantra'da önde sürücü ve yolcu hava yastýklarý ile yan ve perde hava Elantra benzinli motoruna ek olarak dizel ve otomatik vites seçeneðiyle Türkiye'de satýþa çýkacak. yastýklarý hem Style hem de Elite donaným seviyesinde standart olarak sunuluyor. ABS, ESP, BAS (Fren destek sistemi), VSM (Araç stabilite yönetim programý) ve soðutmalý fren disklerinin tüm donaným paketlerinde standart olarak sunulduðu Yenilenen Elantra'da ayrýca Immobilizer ve hýza duyarlý olarak otomatik kilitlenen ve kaza anýnda otomatik açýlan kapý kilitleri de standart. Yenilenen Elantra'da standart olarak sunulan VSM (Vehicle Stability Management - Araç Stabilite Yönetim Programý) ile birlikte farklý yüzeylerde meydana gelen, ani fren ve yön deðiþiklikleri esnasýnda aracýn yön kontrolü saðlanmýþ oluyor. VSM, dört tekerlek üzerinde oluþan, birbirine eþit olmayan çekim kuvvet daðýlýmýný dengelerken elektrik destekli direksiyon üzerinde ters yönde kuvvet uygulayarak sürücüyü de doðru yönde direksiyon hareketine yönlendirerek yardýmcý oluyor. Bu sayede aracýn yoldaki ve viraj içindeki çizgisi optimum seviyede korunmuþ oluyor. Yeni dizel motor seçeneði Yenilenen Elantra Türkiye'de artýk dizel motor seçeneðiyle de satýþa sunuluyor. Þimdiye kadar 1.6 litrelik benzinli motor seçeneðiyle satýþa sunulan Elantra, 1,6 litre ve 4000 devirde 128 HP güç üreten motorla öne çýkýyor. Otomatik vites seçeneðiyle 280 Nm, düz vites ile 260 Nm maksimum tork deðerleri sunan yeni dizel motor, düz vites seçeneði ile 100 km'de ortalama 4,9 litre, otomatik vites seçeneðinde ise ortalama 5,8 litre yakýt tüketiyor. 1.6 litrelik CRDI dizel motorun emisyon deðeri ise otomatik viteste 151 gr/kg. 190 km/s maksimum hýz yapabilen dizel Elantra, otomatik vites seçeneðinde km/s hýzlanmasýný 11.5 saniyede tamamlýyor. 1.6 litre benzinli seçenek ise 132 HP güç ve 158 Nm Tork deðerlerine sahip. Ayný motor ile 6 ileri otomatik ve yine 6 ileri düz vites seçeneklerine sahip Yenilenen Elantra'nýn benzinli motoru; düz vites seçeneði ile 100 km'de ortalama 6,5 litre, otomatik vites seçeneðinde ise ortalama 7,1 litre yakýt tüketiyor. Düz vites seçeneðinden 149 gr/km olan karbondioksit emisyonu otomatik vites seçeneðinde ise 165 gr/kg. Hyundai Yenilenen Elantra'da Siyah Ýnci, Kurþun Gri, Safir Mavi, Gece Mavisi, Amber Bej, Krem Beyaz ve Ateþ Kýrmýzý olmak üzere 7 farklý gövde rengi ile satýlýyor. Ayrýca Siyah ve Bej renklere sahip 2 farklý döþeme rengi seçeneði de sunuluyor. Style ve Elite olmak üzere 2 farklý donaným paketi satýlan Yenilenen Elantra'da isteðe baðlý olarak 6 kademeli manuel ya da 6 kademeli otomatik þanzýman tercih edilebilirken sadece benzinli motorda Style donaným seviyesi manuel olarak satýlýyor. Saçmacý, donaným ve þanzýman kombinasyonlarý ile toplam 3 farklý alternatif sunan Yenilenen Elantra yý görmek isteyen herkesi Karataþ Otomotiv e davet etti. Vali Sabri Baþköy, Uzaða Atýlan Hayaller adlý tiyatro oyununu izledi Uzaða Atýlan Hayaller V ali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Çorum Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (KAN-DER) tiyatro kulübü tarafýndan sahnelenen Uzaða Atýlan Hayaller adlý tiyatro oyununu izledi. Oyunu Garnizon Komutaný Albay Ahmet Çelik ve eþi Leyla Çelik, Emniyet Müdürü H.Ýbrahim Doðan ve eþi Gülcan Doðan, KAN-DER Baþkaný Hülya Karabýyýk ve tiyatro severler izledi. Çorum da kanser hastalarýna yardým eli uzatmak amacýyla KANDER yararýna, Oyun kanser hastalarýna yardým eli uzatmak amacýyla sahnelendi KAN-DER üyeleri olan amatör tiyatro oyuncularý tarafýndan sahnelenen ve gençlerin ülkemizin geleceðine sahip çýkmasýný konu alan Uzaða Atýlan Hayaller adlý tiyatro oyun, izleyenlerin beðenisini topladý. Oyunun ardýndan KAN-DER Baþkaný Hülya Karabýyýk, yönetmen Elvan Çek ve oyuncular ile bir araya gelen Vali Baþköy, kendilerini bu duyarlý projelerinden ve oyunda göstermiþ olduklarý baþa- rýlý performanslarýndan dolayý kutladý. Türker Kurugöl ün yazdýðý ve Elvan Çek in yönettiði iki perdelik oyun, iki gündür sahneleniyor. Haber Merkezi Çorum'da halk oyunlarý yarýþmasý Ç orum'da Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ve Türkiye Halk Oyunlarý Federasyonu iþbirliði ile okullar arasý halk oyunlarý yarýþmasý düzenlendi. Atatürk Spor Salonu'ndaki yarýþmada, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, dereceye giren okullarýn Türkiye genelinde yapýlacak halk oyunlarý yarýþmasýnda kenti temsil edeceðini kaydetti. Milli Eðitim Müdürlüðü ve Türkiye Halk Oyunlarý Federasyonu iþbirliði ile okullar arasý halk oyunlarý yarýþmasý düzenlendi. Yarýþmada, minikler, gençler ve yýldýzlar olmak üzere üç ayrý kategoride 23 okulun halk oyunlarý ekipleri en iyi performansý sergilemek için ter döktü. Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin Ünlü ile birlikte öðretmenler ve velilerin izlediði yarýþmalarýn, gün boyu devam edeceði belirtildi.(aa) Bir engelli daha sevindi A laca Engelliler Derneði nin tekerlekli sandalye baðýþlarý devam ediyor. 150 ye yakýn tekerlekli sandalye baðýþýnda bulunan dernek, Alaca da yaþayan ve yürüme zorluðu çeken 80 yaþýndaki Sariye Kurker e manuel tekerlekli sandalye hediye etti. Alaca Engelliler Derneði Baþkaný Av. Ahmet Görür, Engellileri sevindirme- Alaca Engelliler Derneði nin tekerlekli sandalye baðýþlarý devam ediyor. nin mutluluðunu yaþarken bu tür faaliyetlerimizin gerçekleþtirilmesinde emeði geçen, yardýmcý olan, derneðimizin çorbasýnda tuzu bulunan bütün hayýrseverlerimize teþekkür ediyoruz. Tekerlekli sandalyenin Kurker e teslim edilmesi sýrasýnda Yýldýzhan Mahallesi Muhtarý Serdar Kara da hazýr bulundu. Hayýrseverlere yardým çaðrýsý A laca Engelliler Derneði Baþkaný Av. Ahmet Görür, derneðin hizmetlerine yardýmda bulunmalarý için hayýrseverlere çaðrýda bulundu. Dernek faaliyetlerinde dört yýlý tamamladýklarýný ve 150 ye yakýn akülü veya manuel tekerlekli sandalye baðýþýnda bulunduklarýný hatýrlatan Görür, Birlikten kuvvet doðuyor. Bireysel olarak yapabileceðimi- zin binlerce katý dernek çatýsý altýnda mümkün oluyor. Hizmet kervanýna ortak olmak isteyen herkesi yardýma çaðýran Görür, Derneðimize yapacaðýnýz 1000 TL baðýþ karþýlýðý akülü tekerlekli sandalyeyi, 500 TL karþýlýðý 20 ailemizin bir aylýk ekmeðini ya da 50 TL karþýlýðý bir ailemizin gýda paketini karþýlayabilirsiniz. Þunu vurgulamak isteriz; biz bu hizmetleri elhamdülillah dört se- nedir her ay zaten yapýyoruz. Amacýmýz hayýrsever insan- larýmýzý bu hizmet kervanýna ortak etmek. diye konuþtu. Alaca Engelliler Derneði hayýrseverlere çaðrýda bulundu.

13 ÇARÞAMBA 5 MART Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:4 Cemâzil-Evvel: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:20 Þubat 1429 Kasým: MART Çalýþmayýp, herkese muhtaç kalanlarýn, dini ve aklý noksan olur. Hazret-i Lokman Hakîm "Rahmetullahi aleyh" Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN ÞENYURT ULUKAVAK ULUKAVAK HACIBEY HAMAMLIÇAY SEYDÝM AKKENT CEZAEVÝ GÜNEÞ VEFAT EDENLER 1-Kireçocaðý Köyü' nden gelme, Ýsmail, Erdoðan, Ekrem ve Ali DEMÝR' in babasý; Mevlüt DE- MÝR. 2-Çalyayla Köyü' nden gelme, Halil ÇETÝN' in kýzý; Eylem ÇETÝN. 3-Çalýca Köyü' nden gelme, Eski Ýnþaat Ustasý Hamit, Erol ve Sinan KABAKÇI' nýn annesi; Hanife KABAKÇI Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Milli Ýradeyi yýkamayacaklar Türkiye on yýllýk ekonomik büyümeden sonra, daralmaya baþlayan piyasalarýn ve siyasi gerilimin etkileriyle karþýya bulunuyor. Neoliberal dünyanýn siyasetçileri, kriz dönemlerinde her zaman güçlü devletten yana olmuþlardýr. Ne yazýk ki bunlarýn iç politikamýzý etkilediði dönemler olmuþtur. Dünyaya egemen olmak hevesindeki güçler, Osmanlý Devletini olduðu gibi Türkiye'yi de yakýndan takip etmiþler, kendi politikalarýný sürdürmeye zorlamýþlardýr. Bu olmuyorsa karþý tavýr almýþlardýr. Þimdi de ayný durum sözkonusudur. AK Parti'nin 2011 genel seçimlerinden sonra Türkiye'nin gücüne ve tarihsel altyapýsýna uygun küresel politikalar takip etmeye baþlamasý, dünya ölçeðinde projeler üretmesi onu hedef haline getirmiþtir. Bir örnek vermek isterim: Ýstanbul'da yapýlacak olan 150 milyon kapasiteli havaalaný, þu anda dünyanýn en büyük havaalaný olan 95 Prof.Dr. Yaþar Akbýyýk Bir asýr önce Sultan II. Abdülhamit'in Ýslamcýlýk ve Türkçülük politikasý Rusya ve Ýngiltere'yi rahatsýz ettiðinden bu iki ülke ona karþý olanlarý destekleyerek tahttan indirilmesini saðlamýþlar, Osmanlý Ýmparatorluðunu parçalamýþlardýr. Bir asýr önce denenen ancak hayata geçirilemeyen bu giriþimleri Mustafa Kemal þöyle yorumlamýþtýr:"...biz Panislâmizm yapmadýk. Belki "yapýyoruz, yapacaðýz" dedik. Düþmanlar yaptýrmamak için "bir an önce öldürelim" dediler. Panturanizm yapmadýk. "Yaparýz, yapýyoruz" dedik "yapacaðýz" dedik yine öldürelim dediler!..." (Nutuk). Deðerli okuyucular tarih bizler için büyük bir labaratuvardýr, büyük bir tecrübedir. II. Abdülhamit dünya çapýnda siyasete oynayýnca onu tahtýndan ettiler, Osmanlý Devletini parçaladýlar. Þimdi Türkiye'ye yapýlan bunun benzeridir. Osmanlý misali muhteþem bir Türkiye dünyanýn milyon yolcu kapasiteli, ellibin kiþinin çalýþtýðý Atlanta Hartsfield- Jackson Havalimaný ile Ýngiltere'nin 83 milyon yolcu kapasiteli Londra Heathrow havaalanlarýný geride býrakacak, dünya havacýlýðýnýn merkezi olacaktýr. Türkiye'nin büyük yatýrýmlarýnýn yanýnda, Kafkas, Balkan, Ortadoðu ve Kýrým Müslüman ve Türk dünyalarýna sahip çýkmasý dünya güçleri nezdinde rahatsýzlýk yaratmýþtýr. Çünkü, dünya güçleri, II. Dünya Savaþýndan sonra kurulan dünya düzeninin devam etmesini istemektedirler. Bu sebeble Türkiye'de "muktedir iktidar" iþlerine gelmemektedir. Sayýn Baþbakan'ýn 12 Haziran 2011'de yaptýðý balkon konuþmasýnda "...Bugün Ýstanbul kadar Saraybosna kazanmýþtýr. Ýzmir kadar Beyrut kazanmýþtýr. Diyarbakýr kadar, Batý Þeria, Gazze kazanmýþtýr. Bugün Türkiye kadar, Ortadoðu, Kafkasya, Balkanlar kazanmýþtýr... Bölgesel ve küresel meselelerde çok daha aktif olacaðýz Daha etkin roller alacaðýz. Bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da bölgemizde hak diyeceðiz hukuk diyeceðiz, barýþ, adalet, özgürlük ve demokrasi diyeceðiz". sözleriyle çizdiði tablo dünyanýn egemen güçlerini huzursuz etmiþtir. egemen güçlerini rahatsýz etmiþtir.türkiye'de siyasetin olaðan akýþýna müdahale edilmek istenmesinin sebebi budur. Ancak, Türkiye'yi yýkamayacaklar. Ýstiklâl Harbinde olduðu gibi bu millet onlara bir ders daha verecektir. Öyle bir noktadayýz ki ülkemiz son yýllarda elde ettiði kazanýmlarýný yitirebilir, büyük bir ekonomik krize sürüklenebilir. Türkiye'nin barýþ ve huzurundan, yükseliþinden rahatsýz olanlar karagaþa ortamýndan medet umanlar hayal kýrýklýðýna uðrayacaktýrlar. 30 Mart tarihinde yapýlacak olan yerel seçimlerde milli irade her þeyi belirleyecektir. Halkýmýzýn siyasi liderlerden beklentisi tahriklere aldýrmadan toplumun huzuru, ülkemizin geleceði için gündemi rahatlatmalarýdýr. Bu kargaþayý çýkaranlarýn yolu yol deðildir, bu yol çýkmaz sokaktýr. Necip Fazýl Kýsakürek'in dizelerindeki gibi: Durun kalabalýklar, bu cadde çýkmaz sokak! Haykýrsam, kollarýmý makas gibi açarak, Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden, Çatýrdýlar geliyor karanlýk kubbemizden. 11. Avlanma yaparken yanlýþlýkla arkadaþýný vurmak. Bu hususta sýkça yaþanan bir durum. Manisa'da bir avcý vatandaþ keklikleri çaðýrmak için, telefonuna kuþ sesi yükler. Telefon çalýnca, bir diðer avcý sesin geldiði alana keklik var zannýyla ateþ edince arkadaþýný vurur. 12. Gök gürlerken, þimþek çakarken cep telefonuyla konuþmak ve yýldýrýma maruz kalmak.cep telefonlarý yýldýrýmý çeker.geçmiþ yýllarda bir köyümüzde bu nedenle 4 kiþi hayatýný kaybetmiþti. 13. Kýþ günlerinde ormanda yürürken veya araçla giderken yabani hayvanlarýn saldýrýsýna uðramak. Kastamonu da bir imam aracýyla köye giderken, zincir takmak için iner. Ve bir anda aç kalmýþ kurtlar etrafýný sarýnca arabaya zor sýðýnýr. Dört saat araç içinde kalýr.donma tehlikesi geçirecekken, traktörle oradan geçen vatandaþýn yardýmýyla kurtarýlýr. 14. Gölet, baraj, deniz kenarlarýnda gezerken içine düþme. Özellikle aileleriyle gezintiye çýkan çocuklara dikkat edilmelidir. Bir anlýk gafletle, telafisi mümkün olmayan bedel ödenebilir. 15. Tandýr ocaðýna, pekmez kazanýna veya harman zamaný patozun içine düþmek. Özellikle kýrsal kesimlerde bu tür kazalar çok yaþanmaktadýr. Bunun için önce ailelere eðitim verilmeli ve çok dikkat edilmelidir. Ýlimizde de bu tür kazalar zaman zaman yaþanmaktadýr. 16. Bilhassa köylerde bulunan oluklara çocuklarýn düþmesi sonucu boðulmalar. Bilhassa küçük çocuklar bu tür kazalara maruz kalabilmektedir. 17. Ýnþaat aþamasýnda yapýlan eksiklik veya sonradan periyodik kontrollerinin düzenli olarak yapýlmamasý nedeniyle köprülerden gelebilecek zararlar. (çökmesi gibi)yýllarýn getirdiði yýpranmaya dayanamayan taþýyýcýlar, periyodik kontrolleri yapýlmazsa her an felaketlere sebep olabilir. Maalesef basýnda bu tür üzücü haberleri izliyoruz. 18. Rüzgârlý havalarda elektrik tellerin kopmasý ve zeminde biriken yaðmur suyuyla temas etmesi. Özellikle elektrik tellerinin geçtiði alanlarýn altýnda su birikintisinin olmamasýna dikkat edilmeli. Vatandaþ olarak ta buralardan geçerken daha hassas olunmalý. 19. Kaçak varsa, demir elektrik direklerine dokunma neticesinde meydana gelebilecek zararlar 20. Okul, apartman otomatik kapýlarýna sýkýþma veya demir kapýlarýn devrilmesi. Zaman zaman çocuklarýmýz bu tür kazalara maruz kalabiliyorlar. Geçmiþ yýllarda bir öðrenci üzerine kapý devrilmesi, bir baþkasý da kapýya sýkýþmasý neticesinde hayatýný kaybetti. 21. Okul veya bahçe ihata duvarlarýnýn devrilmesi (yaðmurlu havada kerpiç duvarlar)ýdarecilerin ve nöbetçi öðretmenlerin bilhassa yaðmurlu havalarda dikkat etmesi gerekmektedir. Duvar dibinde oynayan çocuklarý uyarmak daha doðrusu bilinçlendirmek lazýmdýr. Alttan gelebilecek tehlikeler 2 Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný 22. Cam önündeki mermerlerin düþmesi. Geçmiþ yýllarda Isparta da bir okulun pencere önündeki mermer parçasý öðrencinin baþýna düþmüþ ve aðýr yaralanmýþtýr. * ÖLÜVERDÝLER EFENDÝM Þimþek çakýp, gök gürleyip yaðmur yaðarken Anne-çocuk mantar topluyordu daðda erkenden, Cep telefonu çalýp, 'Alo sende kimsin?' derken, Yýldýrým düþtü de ölüverdiler efendim! Havalar sýcaktý serinlemek için girdiler denize, Yaðmur baþlayýnca dediler,'en iyi yer burasýdýr' bize Havanýn düzelmesini bekleyelim hep beraber yüze yüze Yýldýrým düþtü de ölüverdiler efendim! Çoban, koyunlarýný otlatýyordu kuþluk vakti çayýrda, Yaðmur baþlayýnca topladý, hepsini tel örgü yanýnda Hava karardý, þimþek çaktý, gök gürledi bir anda, Yýldýrým düþtü de ölüverdiler efendim! Arkadaþlarýyla toplanýp, pikniðe gittiler Gönüllerince eðlenip, günü gün ettiler. Yaðmur yaðýnca, bir aðacýn altýna gittiler Yýldýrým düþtü de ölüverdiler efendim! Annesi, yavrum git bir ekmek al dedi, Yaðmur yaðýyor deyince, þemsiye verdi Bilmiyordu ki metal çubuk tehlikeliydi Yýldýrým düþtü, ölüverdi efendim! Bu akþam televizyonda milli maç vardý, Þimþek çaktý, gök gürledi, görüntü kaydý Söz dinlemedi, çýktý çatýya, çanaðý ayarladý Yýldýrým düþtü ölüverdi efendim! Köyün yakýnýndaki baðda çalýþýyordu, Ansýzýn hava kararýp yaðmur yaðdý, Kazmayý küreði omuzlayýp yola daldý Yýldýrým düþtü, ölüverdi efendim! Yýldýrýma maruz kalmýþ birini görürsen, 112 ' Acili ara, zaman kaybetmeden hemen, Þoka girmiþse, kaldýr ayaklarýný 30 cm yerden, Sakýn iþgüzarlýk yapma, ilk yardýmý bilmeden! Yoksa zararýn dokunur, saðlýk ekibi gelmeden! (Mahir Odabaþý) Kadir Yüktaþýr com Bir Annenin Gözyaþlarý 3 Bu durumu öðrenen patronu Hatice hanýmý makamýna çaðýrdý ve: "Bak Hatice haným,yýllarca fabrikamda çalýþýyorsun. Hiçbir aksi hareketinizi görmedik. Bir maaþ ile kýz çocuðunu okuturken sýkýntý çekersin. Ben kýzýmýza burs vereceðim,zekatýma sayarým. Fakat kýzýmýz gittiði yerde geliþi güzel yerde kalmasýn. Benim o þehirde çok sevdiðim bir arkadaþým var. Kendisi Yeni Asya gazetesinin temsilcisi hem de kýz ve erkek çocuklarýn kalacak yerleri ile ciddi manada ilgileniyor, gözünüz arkada kalmaz inþallah." "Çok teþekkür ederim Ekrem bey, bende kara kara düþünüyordum, bu çocuk nerede kalacak elin memleketinde diye." "Sen hiç merak etme Hatice haným, Seda bizim kýzýmýz sayýlýr. Artýk lise hayatý bitti. Bundan sonra baþörtüsü takmasý ve kendine çeki düzen vermesi lazým. Orada beraber kaldýðý kýzlarýmýz ile iyi geçinmesi, namazlarýný kýlmasý ve geliþi güzel hallerinden vazgeçmesi gerekiyor." "Vallahi Ekrem bey benim kýzým çok sorumsuzlaþtý, bu söylediklerinizi yapmasý mümkün deðil. Ben nasýl söylerim bilemiyorum?" (Sürecek) Gram METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: MART 2014 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 95, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER LEBLEBÝCÝOÐLU LEBLEBÝCÝOÐLU GAZÝ CAD. 8.SOK.3/B GAZÝ CAD. 8.SOK.3/B (ÖZBEYLER LOKANTASI (ÖZBEYLER LOKAN- KARÞISI) TASI KARÞISI) , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 ÇARÞAMBA 5 MART 2014 Hükümet istifa etmeli üzerinde bir Demokles kýlýcý olarak istismar edilirken, alklarýn Demokratik Partisi (HDP) Merkez Ýlçe cezaevlerindeki 600'den fazlasý aðýr hasta yaklaþýk on HBaþkaný Ümit Küçükbayatlý, hükümetin bir an evvel istifa etmesi gerektiðini dili, kültürü, seçme, seçilme ve özyönetim hakký üze- bin tutsaðýn koþullarý daha da aðýrlaþýyor; Kürt halkýnýn rindeki baský ve yasaklar yerli yerinde duruyor. HDP Merkez Yürütme Kurulu nun, 25 Þubat 2014 tarihinde toplanarak son siyasi geliþmeleri deðerlendirdiðini belirten Ümit Küçükbayatlý, deðerlendiryamadýðý gibi, komþu halklar, bölge ve dünya barýþý Erdoðan Hükümeti, Türkiye'nin iç barýþýný saðlame sonunda ortaya çýkan sonuç ve kararlarý þöyle sýraladýnýn da güvenini yitiriyor. Suriye'nin iç ihtilaflarýna zor- için de bir savaþ riski oluþturan dýþ politikasýyla dünyala müdahale ederek, bu ülkenin yýkýmýnda en önemli Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn AKP Hükümeti rollerden birini oynayan Erdoðan Hükümeti, izlediði meþruiyetini yitirerek siyasal ömrünü tamamlamýþtýr. mezhepçi siyasetle Suriye'deki çatýþmayý Türkiye'ye taþýyor, sýnýr kentlerimizde halklarýmýzýn güvenliðinin de Erdoðan Hükümeti, keyfi, baskýcý ve mezhepçi yönetimine yönelik halk muhalefetine karþý Gezi Ýsyaný Ümit Küçükbayatlý tehdit altýnda kalmasýna yol açýyor. Suriye'deki savaþtan bir devrimle çýkmayý baþaran Rojava Kürtlerine yö- günlerinde sýnýrsýzca uyguladýðý polis þiddetiyle 7 gencimizin hayatýný almak, yüzlercesini sakatlamak ve nelik cihatçý saldýrýlarý destekleyerek, silah ve eðitim desteði sunarak, Suriye'de El Kaide varlýðýnýn yerleþmesine imkan saðlýyor, böl- yüzbinlercesini gaza boðmakla kalmamýþ, Baþbakan ve ailesi ile bakanlarýnýn karýþtýðýna þüphe olmayan yolsuzluklarla halkýn güvenini yitirmiþ, halklarýmýzýn barýþ ve çözüm umutlarýný çökmekte olan ge ve Türkiye halklarý için esaslý bir istikrarsýzlýk kaynaðý oluþturuyor. iktidarýný sürdürmek için istismar ederek çürütmüþ ve yolun sonuna gelmiþtir. Ýçeride ve dýþarýda halklarýmýzýn, bölge ve dünya halklarýnýn desteðini ve güvenini yitiren, yolsuzluk ve suçla lekelenen Erdoðan Erdoðan Hükümeti ile ülkeyi 2002'den beri ittifak halinde yönettikleri Gülen Cemaati arasýnda baþ gösteren iktidar kavgasýndan Hükümeti, bu koþullarda Türkiye'yi yönetmeyi sürdüremez. Baþbakan ve aile fertleri baþta olmak üzere AKP Hükümeti'nin, yolsuzluða adlarý karýþan bakan ve yöneticilerinin haklarýndaki soruþturma- ortaya saçýlan gerçekler, Baþbakan ve ailesi, bakanlarý ve onlarýn yakýnlarýnýn halklarýmýzýn alýn teri ve emeðinden saðlanan kamu kaynaklarýný hiçbir ahlaki kayýt tanýmaksýzýn zimmetlerine geçirdiklerilardan aklanýncaya kadar kamu görevlerinden çekilmeleri bir zorunluluk halini almýþtýr. Hükümetle birlikte Baþbakan ve yakýn çevresinin çýkarlarýný korumak ve onlarý yargý süreçlerinden korumak için ni ve paylaþtýklarýný ortaya koyuyor. Erdoðan'ýn, varlýðýný tevil yoluyla kabul ettiði son bant kayýtlarý, Baþbakan ve ailesinin, dört bakanýn istifa ettirilmesine kadar giden 17 Aralýk soruþturmasýna konu çýkarýlan antidemokratik ve baskýcý yasalara destek veren AKP Parlamento çoðunluðu da hükümetle birlikte halkýn güvenini kaybetmiþtir. olandan çok daha vahim bir gayrimeþru para trafiði içinde olduðuna kuþku býrakmýyor. Yalnýzca bu kayýtlarda aðýzdan kaçýrýlan nakit para miktarý Baþbakan'ýn resmi servet beyanýnýn 30 katýdýr. Türkiye çözümsüz deðildir. Demokratik çýkýþ yolu, hükümetin istifasý, Seçim ve Siyasi Partiler Yasalarýnýn demokratikleþtirilmesi Gülen Cemaati'yle devlet aygýtlarý ve kamu kaynaklarýnýn kontrolü üzerinde yoðunlaþan iktidar kavgasý kadar, halkýn kabaran mu- ve barajsýz þekilde seçime gidilmesidir. Halklarýn Demokratik Partisi, hükümeti, Türkiye'yi kendisiyle birlikte çýkmaza sürüklemek yerine, halkýn vicdanýna kulak vererek istifaya ve Parlamento'yu erken halefetinden de kapýldýðý korku ve vehimler hükümeti yurttaþlarýn hak ve özgürlüklerini aðýr bir baský altýna sokan bir tek adam diktatörlüðüne yöneltiyor. Kiþi hak ve özgürlüklerini yerle bir eden son seçim kararý almaya çaðýrýyor. yasa deðiþiklikleriyle, baþta internet olmak üzere bütün telekomünikasyonun, bütün adli mekanizmanýn ve devlet istihbaratýnýn doðru- erken genel seçime de hazýrdýr. Yerel seçimlerden halklarýmýzýn öz- Halklarýn Demokratik Partisi, 30 Mart Yerel seçimlerine de, bir dan doðruya Baþbakan'a baðlanmasý ve bu kurumlarýn iþleyiþinin yönetimlerini ve yerel demokrasisini kurarak çýkmayý hedefleyen yargý denetimi dýþýna çýkarýlmasý, Türkiye'yi, her bir yurttaþýmýzýn Halklarýn Demokratik Partisi, Türkiye'nin eþitlik, özgürlük, adalet hayat ve özgürlüðünün Erdoðan'ýn keyfine kaldýðý bir diktatörlük ve barýþ arayýþýnýn ifadesi ve sesi olarak; demokrasi, barýþ ve emek ilanýnýn eþiðine getiriyor. güçleriyle birlikte özgürlükçü, eþitlikçi ve demokratik bir halk iktidarý için yönetime taliptir. Demokrasi ve barýþ güçlerini, iþçileri, Erdoðan, demokratik bir meþruiyet inþasý için en önemli imkaný, Sayýn Öcalan'ýn 2013 Nevruzu'nda sunduðu, Kürt Sorunu'nun emekçileri, demokrat ve vicdan sahibi yurttaþlarý, halký, her yerde yolsuzluklardan ve hukuksuzluklardan hesap sormaya, seyirci ve barýþçý çözümüne yönelik müzakere ve çözüm sürecini de bir yýldýr suskun kalmamaya; hep birlikte Türkiye'de halklarýn barýþýný, demokrasiyi ve eþitliði kurmak ve adaleti saðlamak için mücadeleye barýþa yönelik somut tek bir adým atmayarak çürütüyor. Kürt halkýnýn büyük fedakarlýklarýyla saðlanan çatýþmasýzlýk, halkýn iradesi çaðýrýyoruz. Eðitim Sen den norm kadro yorumu Mustafa Demirer ðitim Sen Hukuk ve TÝS Sekreteri Sezgin Kundukan, öðretme- bitmeyen çilesinin norm kadro olduðunu bildirdi. Enin Milli Eðitim Bakanlýðý eðitim modeli ile bir kaosun içine attýðý okullarý Milli Eðitim Temel Kanununu deðiþtirerek baþka bir kaosa daha itme giriþimleri içine girdiðini savunan Kundukan, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; "eðitim verilemez hale getirilen okullarýn getirilen yeni yasa ile yüzbinin üzerindeki yöneticisi görevden alýnarak baþýboþluða itilmesi planlanmaktadýr. Hazýrlanan yasanýn amacý devlet okullarýnýn özelleþtirilmesi, kamu kaynaklarýnýn özel okullara aktarýlmasý ve güvencesiz çalýþmanýn yolunu açmaktan öte bir giriþim deðildir. Yeni hazýrlanan yasa ile 6 yýl ve üzeri dershanelerde görev yapan öðretmenler sözlü sýnav ile devlet okullarýna atanacak, Milli Eðitim Bakanlýðýnýn her kademesinde 4 yýldan fazla görev yapan yöneticilerin yöneticilik görevi sonlandýrýlacak, aday öðretmenlerin kadrolu öðretmenliðe geçebilmesi için ayrýca bir sözlü sýnav uygulanacak ve devlete ait taþýnmazlar istemeleri halinde koþulsuz olarak özel okula dönüþmek isteyen dershanelere 25 yýllýðýna kiraya verilecektir. Burada hükümete kendini yakýn gören gruplar ellerini ovuþturarak bizlere gün doðdu diye düþünebilirler ancak durum bu algýnýn ötesinde daha ciddidir. Görevden alýnan yöneticilerin yerlerine iþletme ve iktisat mezunu, öðrenci ve veliyi müþteri gören dershane yöneticileri getirilebilecektir. Sýnavsýz öðretmen atamasý yoluyla güvenceli çalýþmanýn yerini güvencesiz çalýþma alacak ve tüm memurlarýn iþ güvencesi ellerinden alýnacaktýr. Özel okula dönüþmek isteyen ancak yeterli kaynaðý bulamayan dershane sahiplerine istemeleri halinde þehirlerin en merkezi ve gözde okullarý kiraya verilecek bu okullarda okuyan çocuklarýmýz daha atýl durumdaki okullara doðru itilecektir. Tüm bunlar yaþanýrken Milli Eðitim Bakanlýðý bütçesinin büyük bölümü bu dönüþümlere harcanacak zaten kaynak sýkýntýsý ile okul aile birliklerinin inisiyatifine býrakýlmýþ olan devlet okullarý daha büyük bir bataða doðru itilecek ve özel okullarýn elzem ihtiyaç olduðu düþüncesi topluma aþýlanacaktýr. Geleceði karanlýk olan öðretmen ve öðrencilerimizi yakýndan ilgilendiren uygulamalarda halihazýrda sürdürülmektedir. Bir türlü çözülemeyen norm kadro sorunu her yýl olduðu gibi bu yýlda karþýmýza çýkmýþtýr. Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüde 26/02/2014 tarihli yazýlarý ile atama ve yer deðiþtirme yönetmeliði çerçevesinde incan Belediye Baþkaný Mustafa Tu- Çorum Bayat Kunduzlu Belde Sna, Derneði ve Beypazarý Kýrþeyhler derneklerine ziyarette bulundu. Sincan Belediye Baþkaný Tuna, sivil toplum kuruluþlarýna yaptýðý ziyaretleri sürdürüyor. Çorum Bayat Kunduzlu Belde Derneði ve Beypazarý Kýrþeyhler Derneði üyeleri ile bir araya geldi. Oldukça kalabalýk bir karþýlama töreni yapýlan Baþkan Tuna ya, merak edilenler ve yapýlacak hizmetler soruldu. Samimi bir sohbet havasýnda geçen ziyarette, Baþkan Tuna ya destek mesajlarý verildi. Dernek yöneticileri tarafýndan oldukça sýcak karþýlanan Baþkan Tuna, dernek temsilcilerine teþekkür etti. Tuna, Sincan ýmýza deðer katan herkes bizim için son derece kýymetlidir. Ýlçemiz onlarla bir bütündür. Sincan ýmýz genelinde tüm vatandaþlarýmýzýn ne ihtiyacý, sýkýntýsý olursa imkanlarýmýz dahilinde daima onlarýn yanýndayýz (ÝHA) okul norm kadrolarýna iliþkin çalýþmalarýný baþlatmýþtýr. 'Norm fazlasý öðretmenler ve puanlarý açýklanmalýdýr' Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü zaten sýkýntýlý bir süreç olan norm iþlemlerinde þeffaflýðý ön planda tutup, öðretmenlerde kuþkulara yol açacak uygulamalardan vazgeçmelidir. Bu doðrultuda norm fazlasý ilan edilen öðretmenlerin hizmet puanlarýyla birlikte açýklanmasý iç denetimi saðladýðý gibi kafa karýþýklýklarýný önleyecektir. 'Res'en atama hiçbir þekilde uygulanmamalýdýr' Atamalarýn iki aþamalý olarak planlanmasý olumlu bir geliþmedir. Geçen yýl yaþatýlan olumsuzluklardan sonra yargý kararlarýný da dikkate alarak öðretmenlerin bulunduðu yerleþim yerleri dýþýna res'en atama yapýlmamasý yönündeki tutumda olumlu olarak deðerlendirilebilir. Ancak burada öðretmenlerin isteði dýþýnda yerleþim yeri içindede olsa baþka kurumlara atamasýnýn yapýlmamasý uygun olacaktýr. Okullarda oluþan norm fazlalýklarý her yýl benzer þekillerde kendini tekrar etmektedir. Bu durumun temel sebebi her okulda yaþanan bir öðrencinin gitmesi ya da bir sýnýfýn kapanmasýna baðlý olarak öðretmenlerin norm fazlasý olmasý ertesi yýl bir öðrenci gelmesi ya da bir sýnýf açýlmasýna baðlý olarak norm açýðý doðmasýdýr. Okullarda yaþanan bu durumun önüne geçmek olasý deðildir ancak bu durumlara baðlý olarak ortaya çýkan norm kadro sorunlarýnýn geçici görevlendirmeler yoluyla aþýlmasý ve gereksiz iþlemlerden sakýnýlmasýdýr. Benzer bir durum ise idari hatalardan kaynaklanmaktadýr. Haziran ayýnda norm kadro açýðý olduðu gerekçesiyle bir okula öðretmen atamasý yapýlmakta 2 ay sonra yapýlan norm kadro tespitinde ayný okulda baþka bir öðretmen norm kadro fazlasý haline düþürülmektedir. Bu durum öðretmenleri yýlgýnlýða düþürmekte ve çalýþma isteklerini olumsuz yönde etkilemektedir. 'Öðretmen atamalarý tatil dönemlerinde yapýlmalýdýr' Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünün ilgi yazýsýnda dikkat çeken ikinci husus ise norm fazlalýðýna baðlý olarak mart ayýnda yapýlacak atamalarýn iliþik kesme iþlemlerinin haziran ayýna býrakýlmasýdýr. Bu takvimden çýkarýlacak tek sonuç norm fazlasý öðretmenlerin atamalarýnýn yapýldýðý yerde de aslýnda öðretmen ihtiyacý bulunmamaktadýr. Yapýlan iþlemler yaþanan sorunlarý çözmek adýna deðil sadece günü kurtarmaya yönelik iþlemlerdir. Milli Eðitim Müdürlüðü günü kurtarma giriþimlerinden vazgeçip okullarýn yaþadýðý sorunlarý çözme noktasýnda inisiyatif almalýdýr. Aksi durumda Çorum Eðitimsen olarak maðdur edilen öðretmen ve öðrencilerimizin yanýnda olaca- Hemþehri derneklerine ziyaret Sincan Belediye Baþkaný Mustafa Tuna, Çorum Bayat Kunduzlu Belde Derneði ve Beypazarý Kýrþeyhler derneklerine ziyarette bulundu. Ertuðrul Gazi de çevre kirliliði semineri orum Orman Ýþlet- Müdürlüðü Çme Toprak Muhafaza Baþ Mühendisi Volkan Aksoy, Ertuðrul Gazi Ýlkokulu öðrencilerine Çevre Kirliliði konulu eðitim semineri verdi. Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamýnda verilen eðitim seminerine Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Þube Müdürü Þule Toksoy, Okul Müdürü Mustafa Hekim, öðret- Gençlere alkol ve sigara uyarýsý Okul Müdürü Ýsmail Madan, verdiði bilgiler için Alpay a teþekkür etti. eþilay Derneði Ço- Þube Baþkaný Yrum Attila Alpay, Mehmetçik Anadolu Lisesi öðrencilerine alkol ve sigaranýn zararlarýna iliþkin konferans verdi. Mehmetçik Anadolu Lisesi Din Kültürü Merkez YBO da baþarýlý tatbikat erkez Yatýlý Bölge MOrtaokulu (YBO) nda deprem ve yangýn tatbikatý gerçekleþtirildi. 28 Þubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftasý etkinlikleri çerçevesinde yapýlan tatbikat Sivil Savunma Kulübü öðretmenleri Mustafa Tekin, Özlem Bircan ve Bülent Göktepe tarafýndan organize edildi. Çorum Belediyesi Ýtfaiye ekiplerinin destek verdiði tatbikatta senaryo gereði okul siren sesiyle boþaltýldý, okul bahçesinde toplanma yerine gelen öðrencilerin yoklamasý yapýldý. Daha sonra itfaiye ekipleri okulda mahsur kalan öðrencileri kur- ve yangýn tatbikatý gerçekleþtirildi. tardý. Tatbikat baþarýlý bir þekilde tamamlandýktan sonra yangýn ve depremlerde yapýlmasý gerekenler öðrencilere anlatýldý. Temsili yangýn söndürme uygulamalarý yapýldý. Bayat Anadolu da tatbikat heyecaný ayat Anadolu Lise- 28 Þubat Sivil Bsi, Savunma Günü etkinlikleri kapsamýnda deprem, yangýn vb doðal afetlere yönelik tatbikat yaptý. Okul Müdürü Tarýk Nakcý nýn giriþimleriyle Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü (AFAD) tarafýndan verilen bilgiler, okul idaresi ve öðrenciler tarafýndan da uygulandý. Tatbikat öncesinde öðrencilere sivil savunmanýn öneminden bahsedilerek; savaþta, afetlerde, yangýnlarda Ertuðrul Gazi Ýlkokulu öðrencilerine Çevre Kirliliði konulu eðitim semineri verdi. Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Toprak Muhafaza Baþ Mühendisi Volkan Aksoy, seminer verdi. ve Ahlak Bilgisi Öðretmeni Yücel Özkader tarafýndan Yeþilay Haftasý etkinlikleri kapsamýnda hazýrlanan program, iki oturumda ve 300 öðrencinin katýlýmýyla gerçekleþti. ve diðer arama-kurtarma faaliyetlerinde halkýn can ve mal kaybýný Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu (YBO) nda deprem menler ve öðrenciler katýldý. Çevre kirliliðinin, ekosistemlerde doðal dengeyi bozan ve insanlardan kaynaklanan ekolojik zararlar olduðunu, yeryüzünde yaþayan bütün canlýlarýn saðlýðýný etkilediðini söyleyen Toprak Muhafaza Baþ Mühendisi Volkan Aksoy, öðrencilerden yaþadýklarý çevreyi temiz tutmalarýný, ormanlarý korumalarýný istedi. Yeþilay Derneði Çorum Þube Baþkaný Attila Alpay, seminer verdi. Yeþilay Derneði Þube Baþkaný Alpay, konferansta alkol ve sigaranýn kiþinin bedenine yaptýðý zararlarýn yanýnda toplumun sosyal ve kültürel yaþantýsýnda yaptýðý tahribata da deðindi. Konferans sonrasý öðrenciler Yeþilay Gönüllüsü tanýtým kartlarýný aldýlar. Okul Müdürü Ýsmail Madan, verdiði bilgiler için Alpay a teþekkür etti. en aza indirme amacýný taþýyan sivil savunmanýn öneminin Türkiye de her geçen gün arttýðý kaydedildi. Bayat Anadolu Lisesi, 28 Þubat Sivil Savunma Günü etkinlikleri kapsamýnda deprem, yangýn vb doðal afetlere yönelik tatbikat yaptý.

15 Mevcut yatýrýmlarý tamamlayacaðýz Parti Osman- Belediye AKcýk Baþkan Adayý Hamza Karataþ ve AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ya nezaket ziyaretinde bulundu. 30 Mart seçimlerinden sonra Osmancýk Belediyesi nin yatýrým programýnda olan çalýþmalarýn aksatýlmadan devam edeceðini söyleyen Karataþ, Osmancýk Belediyesi nin alt yapý yatýrýmýndan sonra baþlatmýþ olduðu sýcak AK Parti Osmancýk tan güçlenerek çýkacak smancýklý iþ adamý OSalih Osman Fýndýk, aday adaylýðý sürecinde kendisine destek veren gençlerle birlikte AK Parti Seçim Bürosu nu ziyaret etti. Aday adaylýðý sürecinin geride kaldýðýný belirten Fýndýk, fikir alýþ veriþinde bulunmak istediðini ve daima partisinin destekçisi olduðunu ifade eden Fýndýk, 30 Mart a kadar önümüzde uzun bir maraton var. Ýnanýyorum ki bu maratonun sonunda AK Parti Osmancýk ta güçlenerek çýkacak. Son genel seçimlerde yüzde 64 oyumuz vardý. Yüzde 64 oyu olan bir partinin herhangi bir kayýp yaþayacaðýný düþünmüyoruz. Bize yakýþan bu güne kadar olduðu gibi AK Parti nin bayraðý Seçimler için deðil nesiller için çalýþýyoruz Parti Osman- Belediye AKcýk Baþkan Adayý Hamza Karataþ, Saat Kulesi meydanýndan baþlayarak Adnan Menderes Caddesi üzerinde esnaf ziyaretleri gerçekleþtirdi. Karataþ a ziyaretinde AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Av. Oðuzhan Kaya, Belediye Meclisi Üyesi Adaylarý ve partililer katýldý. Osmancýk halkýna hizmet etmek için aday olduðunu ve projeleri ile yeni ve yaþanabilir bir Osmancýk oluþturacaklarýný söyleyen Karataþ, Osmancýk a hizmet sevdasýyla yola çýktýklarýný ifade etti. Karataþ, gelecek seçimler için deðil gelecek nesiller için çalýþtýklarýný altýnda partimize ve baþbakanýmýza getirebileceðimiz katkýlarý maksimum seviyeye çýkartýp partimize hizmet etmektir. AK Parti Seçim Bürosu nda düzenlenen toplantýda gençlerle bir araya gelen Belediye Baþkan Adayý Hamza Karataþ da, þu anda Türkiye nin dýþ ticaretinin 800 milyar dolarý bulduðunu ve bu baþarýnýn istikrarlý bir hükümetle saðlandýðýný ifade ederek, Hükümetimiz ne kadar güçlü olursa, ülkemiz o kadar istikrarlý olur. Hükümetimiz ne kadar güçlü olursa Osmancýk da merkezi hükümetten o kadar fazla destek alýr. Bizler iktidar partisinin yerel yöneticileri olarak inþallah güçlü ve istikrarlý bir hükümetten daha fazla destek almayý düþünüyo- Karataþ ve beraberindekiler, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý yý da makamýnda ziyaret etti. Baþkan Yazýcý, ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getirerek, Biz biriz, iþimiz devlet, gücümüz millet. Amacýmýz milletimize hizmet etmek. Osmancýk ýn köklü sorunlarýný çözmeye talibim Osmancýk'ýn yerel yönetimlerde hak ettiði hizmeti alamadýðýný iddia eden Karataþ, Osmancýk esnafýnýn sorunlarýný çözmeye talip olduðunu Karataþ, Bu ilçenin bütün sorunlarýný biliyorum. Bu sorunlarý çözmek için sizlerin desteðini istiyorum. Sizler destek verirseniz Osmancýk'ýn köklü sorunlarýný çözmeye talip olduðumu buradan duyuruyorum. Osmancýk ilçesi ile ilgili önemli projelere ismimizi yazdýracaðýz. Trafik ve park sorunu baþta olmak üzere mevcut tüm sorunlarý çözeceðiz. Biz bu halka efendilik deðil, hizmet etmek için aday olduk. Yapacaðýmýz hizmetlerle Osmancýk'ý yaþanabilir bir kent haline getireceðiz. diye konuþtu. Göreve geldiðinde yapacaðý icraatlarý da anlatan Karataþ, Çarþý esnafýnýn desteklerini beklediðini dile getirerek, Desteklerinizi ve ruz. diye konuþtu. AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya ise Karataþ'ýn vadettiði projelerin ilçenin gerçek ihtiyaçlarýna yönelik ortak akýlla hazýrlanmýþ projeler olduðunu Ýthal aday yorumlarýna da gönderme yapan Kaya, AK Parti nin 2011 yýlýnda Osmancýk ilçe merkezinde aldýðý oy 9 bin 500'dür. MHP ve CHP'nin toplam oyu ise 6 bin 600 civarýndadýr. Bizim adayýmýz belediyeciliði bilen bir aday. Birileri çýkýyor AK Parti'nin adayý yabancý diyor. Bizim adayýmýz yabancý falan deðil. Bizim adayýmýz Osmancýk'ý, Osmancýklý yý biliyor. Kendisini tanýmayanlar yabancýdýr. Bugün AK Parti'de, yarýn MHP'de, CHP'de, kendisini bile tanýmayanlar yabancýdýr. Baþkanýmýza ithal diyenler kendi adaylarýnýn da AK Parti den ithal olduðunu unutmasýnlar. þeklinde konuþtu. dualarýnýzý bekliyorum. AK Parti olarak, Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn da dediði gibi Ýþimiz Devlet, Gücümüz Millet hep birlikte daha güzel bir Osmancýk a. ifadelerini kullandý. Osmancýklý bayanlarýn yeni hobisi AK Parti Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Hamza Karataþ, seçim turlarýný sürdürüyor. asfalt çalýþmasý var. Þu an iklim koþullarýndan dolayý devam etmiyor. Bu nedenle alt yapý çalýþmasý yapýlan sokaklarda vatandaþlarýmýz ürkiye Dil ve TEdebiyat Derneði (TDED) Osmancýk Þubesi, Karadenizliler Eðitim, Kültür ve Sosyal Yardýmlaþma Derneði ve Osmancýk Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliðinde Gravür Folyo ve Hat Çalýþmasý Kursu açtý. Kursla ilgili bilgi veren TDED Osmancýk Þube Baþkaný Kazým Sekili, bayanlarýn yeteneklerini geliþtirmeleri ve sanatýn rahatlýtýcý etkilerini yaþamalarý için Gravür Folyo Hat çalýþmalarý kur- Gravür Folyo ve Hat Çalýþmasý Kursu açýldý. su baþlattýklarýný belirterek, Bu çalýþmalarýn ilçemize farklýlýk ve artý bir deðer kazandýracaðýna inanýyoruz. Bu çamur sýkýntýsý yaþýyor. Biz bütün çalýþmalarý kaldýðý yerden devam ettirerek yatýrým programýnda olan cadde ve sokaklarýn sýcak asfalt çalýþmasýný tamamlayacaðýz Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Karataþ'a teþekkür etti. Ziyarette Ak Parti Yönetim Kurulu Üyeleri ile Belediye Meclis Adaylarý da hazýr bulundu. Osmancýklý iþ adamý Salih Osman Fýndýk, AK Parti Seçim Bürosu nu ziyaret etti. AK Parti Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Hamza Karataþ, gelecek nesiller için çalýþtýklarýný belirtti. çalýþmayý verecek olan arkadaþýmýz Ayþe Varol hanýmefendi branþýnýn yanýnda bu konuda almýþ olduðu yetkin kurslarla da kendisini yetiþtirmiþ olan bir kardeþimiz. Baþarýlý iþler yapacaklarýna güvenim tam. diye konuþtu. Kurs eðiticisi Ayþe Varol da, kursun bayanlar için çok faydalý geçeceðine ve yeteneklerini artýracaðýna inandýðýný ifade ederek, çalýþmalarýn Cumartesi ve Pazar günleri yapýlacaðýný kaydetti. ÇARÞAMBA 5 MART Osmancýk bizimle çað atlayacak erel seçim çalýþ- hýzlandý- Ymalarýný ran Osmancýk MHP Kadýn Kollarý, MHP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Haydar Kurþun ve eþi ile birlikte mahalle ve ev ziyaretleri yapýyor. Ziyaretlerde vatandaþla sohbet edip sorunlarýný dinleyen Haydar Kurþun, 30 Mart yerel seçimlerinde MHP olarak tüm yurtta olduðu gibi Osmancýk ta da yoðun bir çalýþma temposuyla hazýrlandýklarýný Yerel seçimler için destek isteyerek, hizmete talip olduklarýný ifade eden Kurþun, Belediyecilik hizmetimizin merkezine insaný Haydar Kurþun, ziyaretlerde vatandaþla sohbet edip sorunlarýný dinliyor. koyup, insan odaklý yönetim anlayýþý diyerek, bu anlayýþýn temeli, sizlere kulak vermek, beklentilerinizi, arzularýnýzý baþýmýz dik, alnýmýz açýk bir þekilde sizlerin karþýsýna çýkmayý Allah nasip etti. Önümüzde 30 Mart yerel seçimleri yapýlamayanlarý yaparak kimsenin hayal bile edemeyeceði projelerimizle çok güzel ve önemli hizmetler gerrultuda öðrenmek ve bu doð- var. Bu seçimlerde çekleþtireceðiz. Os- size hizmet etmek olacaktýr. MHP olarak çok þükür bugün MHP olarak büyük bir zaferle ayrýlmak istiyoruz. 5 yýllýk dönemde mancýk bizimle çað atlayacak. þeklinde konuþtu. Gemici Ýlkokulu Ýspanya yolunda Küçük aþçýlar iþ baþýnda smancýk Akþemsed- Ýlkokulu Çiçek- Odin ler Anasýnýfý nda öðrenim gören minikler, muhallebi þov yaptý. Bir arkadaþlarýnýn annesini sýnýflarýnda konuk eden minikler, yaptýklarý muhallebi sarmasý ile çok yakýnda evin mutfaðýnda annelerine yardým edebileceklerini ispatladýlar. Minikler yaptýklarý sarmalarý afiyetle yediler. MHP Kadýn Kollarý, MHP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Haydar Kurþun ve eþi ile birlikte mahalle ve ev ziyaretleri yapýyor. emici Ýlkokulu Gproje ekibi devam etmekte olan comenius projesi kapsamýnda Mart 2014 tarihleri arasýnda Ýspanya nýn Cardedeu þehrine gidiyor. 5. Etabý Ýspanya da gerçekleþecek Projenin etab konusunun görsel sanatlar olduðu, ülkeler arasýndaki resim sanatýnýn benzerliklerinin ve farklýlýklarýnýn ele alýnacaðý Okul Müdürü Müjdat Öztürk tarafýndan ifade edildi. Ýspanya ya gidecek ekibin içerisinde Okul Müdürü Müjdat Öztürk, Anasýnýfý öðretmenleri Öznur Ýpek ve Fatma Çýplak, proje koordinatörü olan Ýngilizce öðretmeni Kamil Aksan yer almakta. Ortak sivil savunma tatbikatý öðrencilere hitaben gun terk etmenin önemini man, her iki okul öð- anlattý. Sýnýf baþrencilerine de gösterman, O smancýk Ýmam bir konuþma yapan Hatip Ortaokulu Osmancýk Ortaokulu kanlarýndan sayým isteyerek dikleri tepki ve performanstan ve Osmancýk Ortaokulu birlikte düzenledikleri sivil savunma tatbikatý ile örnek bir baþarýya imza attýlar. Her iki okulda öðrenim gören yaklaþýk 500 öðrenci, verilen alarmla birlikte belirlenen sürede okulu baþarý ile tahliye ettiler. Öðretmenlerinin de yardýmý ile daha önce belirlenmiþ olan tahliye planýna uygun olarak binayý terk eden öðrenciler okul bahçesinde sýra oldular. Müdürü Aþkýn Liman, tehlike anýnda binayý tahliye yollarýna uy- içeride kalan öðrenci olup olmadýðýný tespit eden Likür dolayý teþek- etti. Okul bahçesinde Osmancýk Ýmam Hatip Ortaokulu ve Osmancýk Ortaokulu birlikte tatbikat yaptý. Gemici Ýlkokulu proje ekibi devam etmekte olan comenius projesi kapsamýnda Mart 2014 tarihleri arasýnda Ýspanya nýn Cardedeu þehrine gidiyor Anasýnýfý öðretmeni Selma Karakaþ, faaliyetin aile katýlýmý etkinlikleri çerçevesinde yapýldýðýný ve bu tür etkinliklerin çocuklarda el becerisi gerektiren motor geliþimi saðlamakla birlikte sosyal ve duygusal Osmancýk Akþemseddin Ýlkokulu Çiçekler Anasýnýfý nda öðrenim gören minikler, muhallebi þov yaptý. geliþim açýsýndan da önem arz ettiðini

16 Oryantiring de bir madalya 16 ÇARÞAMBA 5 MART 2014 A ntalya da yapýlan 3. Kademe Oryantiring yarýþmalarýnda ilimizden katýlan 10 spor- cudan biri kürsüye çýktý. Oryantiring Ýl Temsilcisi Duran Torbacýðlu nun verdiði bilgiye göre 1-2 Mart tarihleri arasýnda Antalya da yapýlan 3. Kademe Türkiye Oryantiring Yarýþma- Antalya da yapýlan 3. Kademe yarýþlarýna katýlan Çorum takýmý toplu halde görülüyor larýnýn ilk gününde Faselis orta mesafe ikinci gün ise Kemer de sürat yarýþlarýnýn yapýldýðýný Ýlimizden katýlan sporculardan ilk gün E 16 kategorisinde Kubilay Gökgöz altýncý Erhan Baþtuð ise dokuzuncu oldu. Ýkinci gün Kemer Sürat yarýþmalarýnda ise E 16 yaþ kategorisinde Erhan Baþtuð bu kez üçüncü olarak kürsüye çýkarken Alimcan Zorlu ise 12. olarak yarýþmayý tamamladý. Oryantiring Ýl Temsilcisi Duran Tor- bacýoðlu E 16 kategorisinde katýldýklarý yarýþmalardaki performanslarýyla Türkiye birinciliði þanslarýnýn devam ettiðini belirterek tüm Çorumlularý her yaþta insanýn yapabileceði Oryantiring e davet etti. Torbacýoðlu 27 Þubat ile 2 Mart tarihleri arasýnda Dünya Kupasý 1. tur yarýþmalarýnýn Türkiye de yapýlacaðýný belirterek yarýþmalara deðiþik ülkelerden 320 yabancý olmak üzere toplam 1150 sporcunun mücadele edeceðini 3. Ali Rýza Tüzün (Dr Sadýk Ahmet. Yüksek Atlama : 1-Recep Yücesoy (Merkez YÝBO). 300 metre : 1- Burak Çamlýbel(HE), 2- Sinan Taþdelen (Merkez YÝBO), 3. Mete Mehmet Kara (Dr. Sadýk Ahmet), 3. Adým Atlama : 1- Recep Tayyip Yalçýn (YÝBO) Metre : 1. Musa Ercan Tüfekçi (Dr. Sadýk Ahmet), 2. Berkant Önal (Dr. Sadýk Ahmet), 3. Oðuzhan Hayýr (M YÝBO) KIZLAR: 100 Metre : 1. Kumru Çürük (75. Yýl Cumhuriyet), 2. Elif Ertatlý (Merkez YÝBO), 3. Fatma Demirbaþ (75. Yýl Cumhuri- yet) Metre : 1Emine Tüfekçi (Dr. Sadýk Ahmet), 2. Kumru Çürük (75. Yýl Cumhuriyet), 3. Nuriye Demir (Merkez YÝBO). Gülle Atma : 1. Suna Derinöz (H.E. Merkez), 2. Cangül Üstündað (Merkez YÝBO), 3. Ayþegül Özýþýk ( 75. Yýl Cumhuriyet). Uzun Atlama : 1. Seda Arslan (Merkez YÝBO), 2. Fatma Demirbaþ (75 Yýl Cumhuriyet) Bugün yapýlacak yarýþmalar sonunda belirlenecek il karmasý önümüzdeki hafta Bolu da yapýlacak olan grup birinciliðinde ilimizi temsil edecek. Atletizm ANALÝG de ilk gün yarýþlarý yapýldý A NALÝG Atletizm de ilm takýmýný oluþturmak için yapýlan yarýþmalar dün baþladý. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda dün ya- pýlan yarýþmalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular belli oldular. Dün yapýlan yarýþmalarýnda kategorilerin- de dereceye giren sporcular þöyle: ERKEKLER: 100 METRE: 1- Ýhsan Baþar (HE), 2. Hüseyin Can Önel (Dr. Sadýk Ahmet), Dün yapýlan yarýþmalarda geleceðin Atletleri il karmasýna girmek için mücadele ettiler Kulüplü Küçük Erkekler Basketbol baþladý Basketbol Ýhtitas A: 43 - Gençlikspor: 42 SALON : Atatürk HAKEMLER : Haluk Yakýn, Ha- kan Kaya. BASKETBOL ÝHTÝSAS A : Anýl, Gökay, Cihan, Oðuzhan, Boran, Kutay, Yiðit, Þamil, Hamza, Arda, Tolgahan. GENÇLÝKSPOR: Tarýk, Mustafa, Mehmet Ali, Barýþ, Furkan, Þevket, Emre, Buðra, Ziya, Hakan, Mert. PERÝYOTLAR : 2-3, 10-8, 10-9, ÝYC nin Bahar turnuvalarý baþladý Ýlim Yayma Cemiyeti Buhara Erkek Öðrenci Yurdu tarafýndan düzenrlenen Bahar turnuvalarý futbol ile baþladý. Futbol dýþýnda basketbol, voleybol, masa tenisi, satranç ve bilardo branþlarýnda turnuva düzenlediklerini belirten Yurt Müdürü Faruk Özyýlmaz amaçlarýnýn gençleri kaynaþtýrmak olduðunu Ý lim Yayma Cemiyeti Erkek Öðrenci Yurdu tarafýndan düzenlenen geleneksel bahar turnuvalarý baþladý. Spor Kulübü tarafýndan futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, satranç ve bilardo branþlarýnda düzenlenecek turnuvalarýnda kura ile fikstürler belirlendi. Ýlk olarakta futbol branþýndaki turnuvanýn startý verildi. Kura çekimi sonunda Abdulhamid in Torunlarý ile Çorum Unitedspor, Tüpçü Ýdman Yurduspor ile Ýlimgücüspor, Pýnarspor ile Lisespor takýmlarý eþleþtiler. Zilanspor takýmý ise ilk turu bay geçti. Turnuvanýn ilk maçý Abdulhamid Torunlarý ile Çorum United arasýnda oynandý. Maçý Abdulhamid in torunlarý takýmý 10-0 yendi. Yurt Müdürü Faruk Özyýlmaz, turnuvayý düzenlemekteki öncelikli amaçlarýnýn gençlerin saðlýklý bir yaþam sürmeleri, bununla birlikte gruplarýn kaynaþmasý Atatürk HAKEMLER : Haluk Yakýn, Furkan Alagöz. HE KÜLTÜRSPOR : Mehmet, Furkan, Alperen, Harun, Caner, Onur, Nurettin, Oðuzhan, Ýsmail, Ahmet, Mu- line teþekkür etti. Özyýlmaz ayrýca sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerde maddi manevi destek veren ÝYC Çorum Þube Baþkaný Mehmet Karadað a ve Þube Yönetim Kurulu üyelerine teþekkür etti. Yurt Müdürü Faruk Özyýlmaz geçtiðimiz yýl hem kendi aralarýnda hemde TÜGEÇ in düzenlediði turnuvada Buhara Erkek Öðrenci yurtu takýmýnýn sarý kart görmeden þampiyon olduðunu belirterek bu yýlda ayný centilmenlik içinde turnuvanýn sona ermesini diledi. Turnuvavada maçlardan sonra yönetim tarafýndan mücadele eden tüm futbolculara tatlý ikramýnda bulunuldu. Okullu Yýldýzlar futbolda gruplardan ikinci tura çýkan 12 takýmdan 11 i belli oldu. Son takým bugün oynanacak Alaca Denizhan YBO ile Mimar Sinan Ortaokulu arasýndaki maçý kazanan takým olacak. O kullu Yýldýzlar Futbol Ýl birinciliðinde grup maçlarý bugün sona eriyor. Son maçlar öncesinde ikinci tura yükselen 12 takýmdan 11 i belli oldu. Son maçlar öncesinde A grubundan TOKÝ Þehit Þükrü Özyol birinci, Karþýyaka Ortaokulu ikinci, B grubundan Bayat Mehmet Akif Ersoy birinci Cumhuriyet ikinci, C grubundan 23 Nisan Ortaokulu birinci çýkarken ikinci takým bugün Alaca Denizhan YBO ile Mimar Sinan Ortaokulu maçýndan sonra belli olacak. D grubundan Dr. Sadýk Ahmet, Osmancýk daki gruplardan ise Osmancýk Atatürk Ortaokulu ve Osmancýk Nenehatun, Sungurlu dan ise bir gruptan Sungurlu Fatih Ortaokulu birinci Sungurlu Kala- 1 Nolu Sentetik HAKEM: Mahmut Selçcok. HESALON Kültürspor: 66 - Basketbol Ýhtisas B: 34 : takým ruhu içinde hareket etme yeteneðini geliþtirme sevgi ve saygý kardeþliði ön plana çýkartmak olduðunu Futbol ile Bahar Turnuvasý açýlýþýný yaptýklarýný belirten Özyýlmaz, kendilerine destek veren Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ve persone- Yýldýzlar Futbol da ikinci tura yükselen 11 takým belli oldu dere ikinci diðer Sungurlu grubundan ise Dr. Sedat Melahat Baran Ortaokulu ikinci tura yükseldiler. Statü gereði ikinci tur gruplarý þu þekilde oluþtu, Ý grubunda Toki Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu, Osmancýk Atatürk Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, J grubu, Bayat Mehmet Akif Ersoy, Osmancýk Nenehatun, Sungurlu Kaledere, K grubunda 23 Nisan Ortaokulu, Sungurlu Fatih Ortaokulu ve Karþýyaka Ortaokulu, L grubunda ise Dr. Sadýk Ahmet, Sungurlu Sedat Melahat Baran ve bugün oynanacak Alaca Denizhan YBO ve Mimar Sinan maçýný kazanacak takým yer alacak. Toprak Sanayi: 0 - Karþýyaka Ortaokulu: 3 SAHA : Basketbol Ýhtisas A tkakýmý Gençlikspor önünde zorlu maçý kazanmayý baþardý Turnuvada oynanan maçlar sonunda tüm sporculara Yurt Ýdaresi tarafýndan tatlý ikram edildi TOPRAK SANAYÝ ORTAOKULU : Enes, Musa, Yunus, Selman, Ömer, Emre, Muhammet, Abdulkadir, Tayfun, Mücahit, Mertcan, Salim, Fatih, Harun, Tahsin. KARÞIYAKA ORTAOKULU : Buðra, Günay, Aytuð, Ozan, Eren Cem, Eren Çöplü, C. Can, Sadýk, Ali, Sezgin, Hürol, N. Anýl, Gürdal. GOLLER: ve 35. dakikalarda Can (Karþýyaka). rathan. BASKETBOL ÝHTÝSAS B : Samet, Batuhan, Kadir, Berkay, El Celil, Berkay, Emirhan, Hüseyin, Ahmet, Burak, Serkan, Mustafa. PERÝYOTLAR : 11-12, 23-7, 20-7, 12-8 Cumhuriyet Ortaokulu grubundaki üçüncü maçýný kazanarak ikinci tura yükseldi Ýsmail Kakaç : 0 - Cumhuriyet Ortaokulu: 2 SAHA : CUMHURÝYET ORTAOKULU: 1 Nolu Sentetik HAKEM: Emrah Okan. ÝSMAÝL KAKAÇ ORTAOKULU : Murat Çemrek, Murat Erden, Cengiz, Tufan, Hüseyin, onur, Murat Þimþek, Sezer, Hacý, Berkan, Sezer Vural. Berat, Enes, Yasin, Celal, Sefa, Batuhan, Ýbrahim, Serhat, Doðukan, Nuri, Tahsin, Emre, Tayyip, Emrah, Onur, Ömer. GOLLER: 5. ve 15. dakikalarda Batuhan (Cumhuriyet) Y. Sultan Selim: 1 - Bayat Mehmet Akif: 2 SAHA : 1 Nolu Sentetik HAKEM: Emrah Okan. YAVUZ SULTAN SELÝM ORTAOKULU : Bedirhan, Enes, Metehan, Arda, Mahmut, Orhan, Berkay, Elvan, Ebubekir, Mertcan, Abdurrahman. BAYAT MEHMET AKÝF ER- SOY ORTAOKULU : Yaþar, Eyüphan, Mert, Murat, Mert, Murat, Yaþar Batuhan, Tunahan, Ali, Ahmet, Hasan, Mehmet, Berke, Emre, Furkan, Mesut, Yusuf GOLLER: 11. ve 30. dakikalarda Ali Ýhsan (Bayat), 25. dak. Berkay (Yavuz Sultan Selim) TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu gruptan birinci olarak ikinci tura çýktý TOKÝ Þ. Þükrü Özyol: 2 - Yýldýrým Beyazýt: 1 SAHA : YILDIRIM BEYAZIT ORTA1 Nolu Sentetik HAKEM: Mahmut Selçcok. TOKÝ ÞEHÝT ÞÜKRÜ ÖZYOL ORTAOKULU : Mert Burak, M. Fur- HE Kültürspor ilk maçýnda farklý kazanarak iddialý bir baþlangýç yaptý kan, Berkay, Metehan, Emirhan, Mustafa, Ýsmail, Ali, Özgür, Metehan, Berkant, Aykut, Enes, Anýl Can, Buðra. OKULU : Onur, Erkan, Hüseyin, Çaðrý, Nurican, Ahmet Mete, Mehmet Emin, Kürþa, Tuðrul, Abdullah, Umut, Arda, Hamza, Emirhan. GOLLER: 5. dak. Mert, 10. dak. Berkant (TOKÝ), 12. dak. Tuðrul (Yýldýrým Beyazýt) Bayat Mehmet Akif Ersoy grubundan birinci olarak ikinci tur biletini almayý baþardý

17 ÇARÞAMBA 5 MART Eti þampiyonluða çok yakýn 1. Küme U 19 Liginde Eti Lisesi Gençlikspor son üç haftada oynayacaðý son iki maçta iki puan almasý halinde þampiyonluðu garantileyecek. Kargýgücüspor ilk yarý tüm maçlarý deplasmanda oynayacak Amatör Küme A grubunda mücadele eden Kargýgücüspor un ilk yarý tüm maçlarýný deplasmanda oy- 2. nayacaðý açýklandý. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, Kargý ilçe sahasýnýn sentetik çim yapýldýðýný hatýrlatarak henüz sahanýn kabulünün yapýlmadýðýný bu nedenle iç saha maçlarýný Kargýgücüspor un deplasmanda oynayacaðýný Ayan, ilk yarý maçlarýný deplasmanda oynayacak olan Kargýgücüspor un ikinci yarýda ise sahanýn kabulünün yapýldýktan sonra ikinci yarýda maçlarýn tamamýný kendi sahasýnda oynayacaðýný Bu nedenle Kargýgücüspor un pazar günü sahasýnda oynayacaðý Çorum Belediyespor maçý 9 Mart pazar günü saat de Mimar Sinan sahasýnda oynanacak. Amatör Küme U 19 Liginde bitime üç hafta kala 1. Eti Lisesi Gençlikspor þampiyonluða çok yakýn. Eti Lisesi Gençlikspor ligde kalan üç hafta öncesinde en yakýn rakibinin dört puan önünde lider durumda bulunuyor. Eti Lisesi son maçlar öncesindeki en zorlu maçýnda takipçisi Çorumspor önünde kaybettiði avantajýný son üç dakikada geri alarak yoluna devam etti. Çorumspor karþýsýnda 82. dakikada maðlup duruma düþen Eti Lisesi son üç dakika içinde bulduðu iki golle rakibini 2-1 yendi ve arasýndaki puan farkýný korumayý baþardý. Eti Lisesi ligde son üç haftada birini bay geçerken diðer iki maçýnda ligden düþmesi büyük oranda kesinleþen Çimentospor ve son haftada Gençlerbirliði oynayacaklarý maçlardan alacaðý iki puanla dahi þampiyonluk kupasýnýn sahibi olacak. Ligde 11. hafta maçlarý 8 Mart cumartesi günü oynanacak. Lider Eti Lisesi Gençlikspor son sýradaki Çimentospor ile karþýlaþacak. Ýkinci sýradaki Çorumspor Özel Ýdarespor ile karþýlaþýrken, diðer maçta ise Gençlerbirliði ile Çorum Belediyespor ilk üç için puan mücadelesi verecekler. 1. Amatör Küme U 19 Ligi Haftanýn Sonuçlarý: Çorumspor - Gençlerbirliði : 2-1 Çorum Belediyespor - Eti Lisesispor : 1-2 HE Kültürspor - Ýl Özel Ýdarespor : 1-3 PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Eti Lisesi Çorumspor Çorum Belediye Gençlerbirliði Ýl Özel Ýdare HE Kültürspor Çimentospor Mart Cumartesi : Gençlerbirliði - Çorum Belediyespor. Ýl Özel Ýdarespor - Çorumspor. Eti Lisesi Gençlikspor - Çimentospor. B atman Petrolspor maçýndan 1-0 yenilgiyle ayrýlan Ünyespor da Teknik Direktör U 16 gruplarda ilk iki mücadelesi kýzýþýyor 16 Liginde grup- ikinci maçlar Ularda sonunda final grubuna yükselme mücadelesi kýzýþýyor. Özellikle A grubunda tüm takýmlarýn galibiyeti olmasý mücadelenin oldukça U 16 Ligi Puan Durumu A Grubu Haftanýn Sonuçlarý: Mimar Sinan Gençlik - Çorum Belediye : 0-2 Alaca Belediyespor - HE Kültürspor : 3-4 Osmancýkgücü - Ýskilip Belediye (H) : 0-3 A Grubu PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Çorum Belediye Alaca Belediye Ýskilip Bele HE Kültürspor Mimar Sinan Osmancýkgücüspor Ligden çekildi Ýskilip Belediyespor - HE Kültürspor. Çorum Belediyespor - Alaca Belediyespor. B Grubu Haftanýn Sonuçlarý: Gençlik Çepnispor - Çorumspor. : 0-11 Ýl Özel Ýdarespor - Gençlerbirliði : 0-2 B Grubu PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Gençlerbirliði Çorumspor Ýl Özel Ýdare Çimentospor Gençlik Çepni Gençlerbirliði - Gençlik Çepnispor. Çimentospor - Ýl Özel Ýdarespor. Cüneyt Tiryaki maç sonu açýklamasýnda iyi oynadýklarý müsabakada maðlubiyeti hak etmediklerini ifade etti. Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki açýklamasýnda, Öncelikle kendi sahamýzda bizim için çok önemli olan bir müsabakaydý. Tüm hazýrlýklarýmýzý kazanma üzerine yaptýk. Maalesef muvaffak olamadýk. Ýyi oynadýðýmýz bir müsabakaydý. Maðlubiyeti hak edecek oyun oynamadýk. Rakibe bir pozisyon verdik o da gol oldu. Çok kötü bir gol yedik. Rakibe iki pozisyon verip bir gol yedik maalesef. Beþ altý pozisyon bulup bunlarý deðerlendiremedik. Ýyi oynadýðýmýz müsabakayý kaybettiðimiz için üzgünüz. Bugün oyuncularým maðlubiyeti hak etmediler. Ýkinci yarý oyunu kurtarmak adýna önde forvet oyuncularýmýzý çiftledik. Her türlü riski göze aldýk. Ýkinci yarýda oynadýðýmýz oyunu ile rakibi baský altýna aldýk. Rakibimizi kalemize getirmedik ama maalesef skor üretemedik Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki açýklamasýnýn devamýnda 30 yýldýr profesyonel liglerde mücadele eden Ünyespor un zorlu bir süreçten geçtiðini ancak mutlaka ayaða kalkacaðýný Tiryaki açýklamasýnda, Ben 3. müsabakaya cýktým Ünyespor ile beraber. 3 müsabakadýr yaþadýðýmýz sýkýntýlarý bugün de yaþadýk. Skor üretmekte zorluk çekiyoruz. Attýðýmýz gol sanki ofsayt deðil gibi geldi bana ama hakeme güvenmek zorundayýz orada. Haftalar çok çabuk geçiyor müsabaka süresi azalýyor. Mutlaka kazanmamýz gerekiyordu, bu bize çok büyük yara açtý. 30 yýldýr profesyonel Tosya hazýrlýðý moralsiz baþladý ölgesel Amatör Lig 6. Bgruptaki temsilcilerimizden Çorumspor evinde aldýðý Aksaray Belediyespor maðlubiyetinin ardýndan hafta sonu yine evinde oynayacaðý Tosya Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý. Teknik Direkör Hasan Atalay yönetiminde 1 nolu sentetik çim sahada yapýlan antrenman ýsýrma hareketleri ile baþladý. Ardýndan süreli koþu ile devam eden çalýþmada Teknik Direktör Hasan Atalay daha sonra isabetli pas çalýþmasý yaptýrdý. Maçlarda Tosyaspor maçý sentetikte pas hatalarý yüzünden goller yediklerini belirten Atalay futbolculara bu konuda dikkatli olmalarýný bir kez daha istedi. Haftanýn ilk antrenmaný yine süreli koþu ile devam etti. Çorumspor, Belediyespor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik çalýþma ile sürdürecek. Gençlerbirliði, Oðuzlar a gitmiyor Amatör Küme B grubunda mücadele eden Gençlerbirliði ilk deplasman maçýnda pazar günü oynama- 2. sý gereken Oðuzlar Belediyespor maçýna çýkmayacak. Gençlerbirliði Baþkaný Mehmet Yalçýn Tertip Kurulu na dilekçe vererek Oðuzlar Belediyespor maçýna sporcu yetmezliði nedeniyle çýkamayacaklarýný bildirdi. Bunun üzerine Tertip Komitesi bu maçta Oðuzlar Belediyespor u 3-0 hükmen galip saydý. liglerde oynayan Ünyespor geçmiþte bu sýkýntýlarý birçok defa yaþamýþtýr. Hepsinde de çok þükür ayakta kalkmýþtýr. Ünyespor yine ayakta kalacaktýr. Mutlaka ayaða kalkacaktýr. Herkesin ciddi anlamda desteðine ihtiyacýmýz var. Þuanda elimizdeki oyuncu grubunun hýrpalamanýn, ciddi anlamda baský kurmanýn faydasý olmayacaktýr. Ünyespor u ligde bu oyuncular tutacaktýr Futbolcularýnýn hepsinin elinden geleni yaptýðýný ifade eden Tiryaki sözlerini þu cümlelerle tamamladý: Elinizdeki oyuncu grubuna güvenmek zorundasýnýz. Elinizdeki gruba güvenmezseniz güven soru yaþarsanýz. Bu bize zarar verir. Ben oyuncularýma güveniyorum. Oyuncu gol kaçýrabilir gol atamayabilir. O anda muvaffak olmayabilir. Ama o oyuncu sonuç almak için savaþýyor. Oyuncularým elinden gelen gayreti yapýyor. Saha içerisinde iyi oynayan kötü oynayan olur. Beklediðiniz performansý alamadýðýnýz oyuncu olabilir. Bizim hücumsal anlamda çok þey beklediðimiz oyuncular var, yok deðil. Takým üzerinde kazanamama baskýsý var ama ben bunu bugün hissetmedim. Takým cesaretli Cüneyt Tiryaki sonrakiler Nazmi Avluca da Ç orumspor un bu hafta sonu oynayacaðý Tosya Belediyespor maçý 1 nolu sentetik çim sahada oynanacak sonraki maçlar ise Nazmi Tosya Avluca da. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn iç saha maçlarýnýn Çorum Belediyespor ile Tiryaki: Maðlubiyeti haketmedik zorlu geçeceðini gösteriyor. A grubunda Çorum Belediyespor ikinci maçýnda grubun iddialý takýmlarýndan Mimar Sinan Gençlikspor önünden 2-0 lýk skorla galip ayrýlarak yoluna kayýpsýz devam vetti ve liderliðini sürdürdü. Grubun diðer maçýnda ise Alaca Belediyespor, He Kültürspor karþýsýnda gol düellosundan 4-3 maðlup ayrýlarak haftayý puansýz kapattý. Kültürspor bu galibiyetle yarýþta bende varým B grubunda ise Gençlerbirliði yoluna kayýpsýz devam ediyor. Ýlk maçýný 3-0 kazanan mavi beyazlýlar ikinci maçýnda da grubun iddialý takýmlarýndan Ýl Özel Ýdarespor u 2-0 yenmeyi baþardý ve grupta liderliðe yükseldi. Grubun diðer maçýnda ise Çorumspor, Gençlik Çepnispor u 11-0 gibi farklý skorla yenerek iddiasýný ortaya koydu. Gruplarda üçüncü hafta maçlarý bu hafta sonunda oynanacak. Gençlerbirliði grubundaki ikinci maçýnýda kazanarak final grubu için avantaj yakaladý oynadý. Ünyespor un geç toplanmasý oyuncu noktasýnda zamanýn olmamasý olayý bu noktalara getirdi. Biz kendimiz ne yapýlmasý gerekiyorsa yapacaðýmýzdan esirgemeyeceðimizden hiç kimsenin þüphesi olmasýn çakýþmasý üzerine yaþanan soruna son nokta koyuldu. Futbol Federasyonu nun sezon baþýnda BAL maçlarýnýn oynanacaðý sahalarý incelediði ve Çorum da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu ve Nazmi Avluca sahasýnýn bulunduðu baþka sahada maç oynanmasýnýn mümkün olmadýðý belirtildi. Federasyon, bu haftalýk Tosya Belediyespor maçýnýn 1 nolu sentetik çim sahada oynannamasýna izin verdiði sonraki iç saha maçlarýný Nazmi Avluca sahasýnda pazar günleri oynanacaðý açýklandý. 2. Küme Büyükler Puan Durumu A Grubu Haftanýn Sonuçlarý: Çorum Belediyespor - Uðurludað Belediye : 3-0 Düvenci Belediyespor -Kargýgücüspor : 1-3 A Grubu PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Çorum Belediye Kargýgücügücü Düvenci Bele Uðurludað Belediye ligden çekildi 9 Mart Pazar Kargýgücüspor - Çorum Belediyespor. B Grubu Haftanýn Sonuçlarý: Gençlerbirliði - Mecitözüspor : 2-7 HE Kültürspor - Oðuzlar Belediyespor : 4-3 B Grubu PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Mecitözüspor HE Kültürspor Oðuzlar Bele Gençlerbirliði Mart Pazar Mecitözüspor - HE Kültürspor. Oðuzlar Belediyespor - Gençlerbirliði. Haluk Yakýn a Ünilig de görev asketbol C Klasman BHakemi Haluk Yakýn a Ünilig de görev. Federasyon dan yapýlan açýklamaya göre 6 Mart perþembe günü Karabük te oynanacak Karabük Üniversitesi ile Trakya Üniversitesi arasýndaki maç saat de baþlayacak. Maçýn baþ hakemi Kastamonu dan Þaziye Simsar yardýmcý hakem ise Çorum dan Haluk Yakýn. Maçýn teknik komseri ise Bolu dan Ýbrahim Emre Aydemir. Haluk Yakýn Orhangazi de yüzler gülüyor por Toto 3. Lig 2. Grup'ta haftalar Ssonra deplasmanda Elazýð Belediyespor'u maðlup eden Orhangazispor, galibiyete sevindi. Ligin ikinci yarýsýnda oynadýðý 5 maçta sadece 1 kez kazanan Orhangazispor'un teknik direktörü Hamdi Demirtaþ, 1-0'lýk deplasman galibiyetinin önemine deðinirken þöyle dedi: "Bu sonuç takýmýn kendine olan özgüvenini yeniden geri getirdi. Elazýð da hem hava, hem de saha þartlarý çok zorluydu. Tüm sýkýntýlara karþýn kazanmak çok güzeldi. Ýkinci yarýdaki þanssýz maçlarýmýz, kaybedilen mücadelelerden sonra Elazýð da alýnan bu galibiyet takýmýn moralini de özgüvenini de geri getirdi. Artýk bundan sonraki haftalarda özellikle iç sahada galibiyetler alarak üst sýralara týrmanmak istiyoruz. Takýmýmda bu kapasite var." Düvenci Belediyespor grubundaki ilk maçýnda Kargýgücüspor a ikinci yarýda yediði gollerle maðlup olarak sezona baþladý 2. Amatör Küme Büyükler liginde mücadele bol gollü baþladý Gol atmayan takým yok 2. Amatör Küme gruplarda sezonun ilk maçlarý sonunda A grubunda Çorum Belediyespor, B grubunda ise Mecitözüspor liderliðe oturdular. Oynanan üç maçta toplam 20 gol atýlýrken gol atamayan takým olmadý. Amatör Küme Büyükler Liginde mücadele bol 2. gollü baþladý. Ýlk hafta maçlarýnda gol atmayan takým olmazken A grubunda Çorum Belediyespor, B grubunda ise Mecitözüspor takýmlarý avantajla liderliðe oturdular. A Grubunda Çorum Belediyespor ilk hafta maçýnda ligden çekilen Uðurludað Belediyespor önünde aldýðý hükmen galibiyetle liderliðe oturdu. Grubun diðer maçýnda ise Düvenci Belediyespor deplasmanýnda ilk yarýsýný maðlup kapattýðý maçýn ikinci yarýsýnda bulduðu gollerle 3-1 kazanan Kargýgücüspor sezona galibiyetle baþladý. B grubunda ise iki maçta toplam 16 gol atýldý. Gol saðanaðýnýn yaþandýðý gruptaki ilk maçta HE Kültürspor, Oðuzlar Belediyespor karþýsýnda maðlup duruma düþtü sonra iki kez öne geçti ancak Oðuzlar beraberliði saðladý. Son dakikalardaki golüyle maçý 4-3 kazanan HE Kültürspor gruba galibiyetle baþladý. Grubun diðer maçýnda ise Gençlerbirliði, Mecitözüspor önünde iki kez öne geçti ancak maçýn ikinci yarýsýnda peþ peþe yediði gollerle maçý 7-2 gibi farklý skorla maðlup tamamladý. Mecitözüspor bu farklý galibiyetle grupta ilk haftanýn lideri oldu.

18 ÇARÞAMBA 5 MART 2014 Baþkalarýný korumak için kendini feda etti Baþkan Zeki Gül ve Teknik Direktör Sedat Özbað birbirlerine dostça ayrýlarak baþarýlar dilediler Ç orum Belediyespor'da Sedat Özbað Gül. görev yaptýðý süre yespor Baþkaný Zeki dönemi dün resmen sona erdi. Kýrmýzý Siyahlý anýn ayrýlýk olduðunu içinde en sevmediði takýmda beþ aydýr görev belirterek, Sedat Özbað yapan Sedat Özbað önceki akþam yönetim kugün bir hoca ile çalýþtýðý gibi karakterli ve düzruluna sunduðu istifasýnýn bu kez kabul edil- mutlu olduðunu ve tanýþtýðý için çok mesinin ardýndan dün Ligde son haftalarda yaþadýklarý düþüþün ardýn- öðlen veda yemeðinde Baþkan Zeki Gül ve Yönetim Kurulu üyelerinin çýndan sonra kan deðidan Sandýklýspor ma- bazýlarý ve basýn mensuplarýyla bir araya gelðýna karar verdiklerini þikliðinin uygun olacadi. belirten Baþkan Gül 'Bu Veda yemeðinde noktada Sedat hocamda konuþan Çorum Beledi- bizi rahatlattý ve istifasýný toplantý öncesinde verdi. Toplantýda yaptýðýmýz görüþmeler sonucunda kan deðiþikliðinin iyi olacaðýna karar verdik. Bu kararý alýrken çok zorlandýk çünki ben gerçekten uzun vadeli bir çalýþma planlýyordum. Ancak hem hocamýzýn daha fazla yýpranmamasý hem de takýma bir kan deðiþikliðinin yararlý olacaðý düþüncesiyle böyle bir karar aldýk. Bu kararý aldýktan sonra görüþtüðüm eski Çorumspor yöneticilerinden arkadaþýmýz Mustafa Köse'nin 'Ayrýlýrken arkasýndan göz yaþý döktüðüm tek kiþi Sedat Özbað'dýr demesi Sedat hocamýzýn ne kadar iyi bir insan olduðunu göstermesi açýsýndan son derece önemlidir. Gerçekten uyumlu, efendi, çalýþkan ve özverili bir hoca. Birileri için kendini feda etti Ýstemesenizde bazen ayrýlýk kararý almak gerekiyor bizde bunu yaptýk istemeyerek. Bu noktada þunu belirtmek isterim ki Sedat hoca birilerine kötülük yapmamak onlarýn canýný yakmamak için kendisini feda etti. Bu konuda daha fazla detaya girmek istemiyorum ancak bir kaç kiþiyi yiyerek görevine devam edebilirdi. O bunu yapmadý kendisini feda etti. Çorum da evleri ve dostlarý var Gerek Sedat Hocam gerekse kaleci antrenörümüz Tufan Engin hocamý tanýdýðýmýz için onlarla birlikte çalýþtýðýmýz için mutluyuz. Onlarýn artýk Çorum'da bir evleri aradýklarýnda her zaman ulaþabilecekleri bir arkadaþlarý var. Bizlere sorulduðu zamanda her ikisi içinde hep iyi ve güzel þeyler söylenecektir. Görevler geçici asýl kalýcý olan dostluktur ve asýl önemli olanda budur. Kendilerine yaptýklarý hizmetlerden dolayý teþekkür ediyor bundan sonraki yaþamlarýnda Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Sedat Özbað ile birlikte çalýþmaktan ve onu tanýmaktan son derece mutlu olduðunu, baþkalarýný korumak için kendisini feda edecek kadar karakterli bir kiþi olduðunu Gül, Özbað için eski Çorumspor Yöneticisi Mustafa Köse nin Ayrýlýrken arkasýndan göz yaþý döktüðüm tek kiþi dediðini belirterek bu sözünde bir insan için gurur verici olduðunu baþarýlar diliyorum' Özbað Krizi aþamadýk ayrýlýk oldu Çorum Belediyespor'da beþ aydýr görev yapan Sedat Özbað ise yemekte yaptýðý konuþmada, kendilerine layýk görülen görevi en güzel þekilde yapmanýn çabasý içinde olduklarýný iyi götürdükleri ligde son haftalarda bir kriz yaþadýklarýný bu krizi aþmak için yaptýklarý çabalarýn sonuç vermemesi üzerine bu ayrýlýðýn gerçekleþtiðini Özbað futbolun içinde bu ayrýlýklarýn hep olduðunu Osmancýk Cumhuriyet Anadolu Lisesi üçüncülük kupasýný alýrken kürsüde görülüyor Mersin de sona eren Liseli Gençler Türkiye Badminton Þampiyonasý nda Osmancýk Cumhuriyet Anadolu Lisesi erkek takýmý yarý finalde Bursa Tophane Endüstri Meslek Lisesi ne 4-1 yenildi. Üçüncülük dördüncülük maçýnda ise Ýstanbul Plevne Lisesi ni 3-2 yenerek Türkiye üçüncüsü oldu. bundan sonrada olmaya devam edeceðini belirterek Belediyespor'un sezon sonunda hedefe ulaþacaðýna inandýðýný belirterek baþarýlar diledi. Engin Ýyiki Çorum a gelmiþim Kaleci Antrenörü Tufan Engin'de yaptýðý konuþmada bundan önce görev yaptýðý yerlere imza atarken sözleþmesine tüm maddeleri açýk açýk yazdýrdýðýný ancak Çorum'da kimseyi tanýmadan geldiðini ve yöneticilerle yaptýðý görüþmede aldýðý intiba ve güvenin ardýndan hiç bir þart öne sürmeden imza attýðýný belirterek 'Ýyiki atmýþým iyiki Çorum'da görev yapmýþým. Böyle düzgün ve dürüst insanlarýn görev yaptýðý ve bulunduðu bir ili tanýmaktan böyle bir baþkaný tanýmaktan dolayý son derece mutluyum. Her zaman sevgim ve saygým devam edecektir' Konuþmalarýn ardýndan Sedat Özbað ve Tufan Engin Baþkan Zeki Gül, Yönetim Kurulu üyeleri ve basýn mensuplarý ile vedayaþarak ayrýldýlar. Bu ayrýlýklý Sedat Özbað ýn üçüncü Çorum macerasýda sýna erdi. Belediyespor Hakký Öztabað ile görüþüyor Çorum Belediyespor da yeni teknik direktör arayýþýnda ilk görüþme yapýlan isim Hakký Öztabað oldu. Dün görüþülen ve Çorum a davet edilen Hakký Öztabað ile gece masaya oturuldu. Öztabað ile anlaþma saðlanmasý halinde genç teknik adam ilk Teknik Direktörlük deneyimini Çorum Belediyespor da yapacak. iseli Gençler Türkiye Badminton LÞampiyonasý nda Osmancýk Cumhuriyet Anadolu Lisesi erkek takýmý üçüncü oldu. Dört gündür Mersin de devam eden Türkiye Þampiyonasý nda dün sabah yarý finalde Bursa Tophane Endüstri Meslek Lisesi ne 4-1 yenilen Osmancýk Cumhuriyet Anadolu Lisesi üçüncülük dördüncülük maçýnda ise Ýstanbul Plevne Lisesi ni 3-2 yenerek Türkiye üçüncüsü oldu. Murathan Eken, Kubilay Sadi, Akýn Deniz, Emre Dölcü ve Burhan Beþer li kadrosuyla mücadele eden Osmancýk Cumhuriyet Anadolu Lise Beden Eðitimi Öðretmenleri Ramazan Atak ve Lütfullah Demir yönetiminde kazandýklarý bu baþarý ile takým sporlarýnda gençler kategorisindeki son yýllarýn en büyük baþarýsýný kazandý. Okul Beden Eðitimi Öðretmeni Fuat Bozdemir, Badminton branþýnda yapýlan çalýþmalarýn sonucunda elde ettikleri bu baþarýnýn Çorum ve Osmancýk adýna gurur verici olduðunu Bozdemir, grup ve Türkiye Þampiyonasý için yaptýklarý yolculuklarda kendilerine destek veren Turkuaz Tur a teþekkür Ç orum Belediyespor da Sedat Özbað la yollarýn ayrýlmasýnýn ardýndan Yönetim takýmý emanet edeceði isim için araþtýrmalara baþladý. Ýlk olarakta Boluspor da antrenör olarak görev yapan ve izle- Teknik Direktör Sedat Özbað ile yollarýn ayrýlmasýnýn ardýndan düzenlenen veda yemeðinde bir araya geldiler Osmancýk Cumhuriyet Türkiye üçüncüsü me komitesinde bulunan Hakký Öztabað ile temasa geçti. Önceki akþam yapýlan görüþmeler sonunda ismi öne çýkan Hakký Öztabað ile temasa geçildi ve Çorum a davet edildiði öðrenildi. Çorum Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram, Hakký Öztabað ý davet ettiklerini yolda olduðunu ve kendisi ile görüþeceklerini anlaþmalarý halinde de bugün sözleþme imzalayarak takýmla ilk antrenmanýna çýkacaðýný Özbayram, farklý alternatif isimlerlede görüþtüklerini öncelikli olarak Hakký Öztabað ile görüþeceklerini sonucuna görede farklý alternatiflere yöneleceklerini belirtti. Çorum Belediyespor un görüþmek üzere davet ettiði Hakký Öztabað anlaþma saðlanýrsa ilk Teknik Direktörlük imzasýný atacak. Bundan önceki dönemlerde antrenör olarak görev Akif ve Buðra nýn MR ý çekildi Ç orum Belediyespor da iki tecrübeli isimden kötü haber. Elibol Sandýklýspor maçýnda aldýklarý darbelerle sakatlanan Akif ve Buðra dün antrenmana katýlmadýlar ve akþam saatlerinde MR larý çekildi. Masör Ali Akýnalp, çekilen MR sonuçlarýnýn bugün belli olacaðýný Akýnalp Akif in sol dizinden Buðra nýn ise sað ayak bileðinden sakatlýðý olduðunu Mehmet Akif in dizindeki sakatlýðýn ciddi göründüðünü üzerine basamadýðýný belirten Ali Akýnalp, Buðra nýn durumunun daha iyi olduðunu belirterek Akif in hafta sonu oynamasý zor görünüyor. Buðra nýn ise hafta sonuna kadar oynayacak duruma gelebilir. Kesin durum bugün MR sonuçlarýndan sonra belli olacak Hakký Öztabað Boluspor alt yapýsýnda görev yapýyor yapan Hakký Öztabað A2 Ligi antrenörlüðü 2006 yýlýnda Gölcükspor da baþladýðý antrelýnda Rizespor da görev yaptýktan sonra 2012 yýnörlük hayatýnda daha yaptýktan sonra son iki sonra Boluspor alt yapýsýnda Gençlik Geliþim trenör olarak görev yap- yýlda Boluspor da an- Ligi, Süper Gençler Ligi teknik sorumluluðu ise bu görevinden tý. Bu sezon ortasýnda ayrýl- Osmancýk Cumhuriyet Anadolu Lisesi erkek badminton takýmý kupa töreni sonunda beden eðitimi öðretmenleri ile birlikte Özbað sýz ilk antrenman Ç orum Belediyespor Teknik Direktör Sedat Özbað ýn görevden ayrýlmasýnýn ardýndan yaptýðý ilk antrenmaný dün Nazmi Avluca sahasýnda yaptý. Antrenör Arif Ceylan yönetimindeki çalýþmaya sakatlýklarý bulunan Mehmet Akif, A. Buðra ve Oðuzhan Saraçoðlu dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Sakatlýðý bulunan Mehmet Keleþ takýmdan ayrý olarak düz koþu yaparken sakatlýklarý bulunan Oðuzhan Yalçýn ve Nedim ise yürüyüþ yaptý. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman daha sonra gruplar halinde yapýlan düz koþu ile devam etti. Daha sonra dar alanda pas çalýþmasý ile devam eden antrenman yarý sahada taktik çalýþma ile sona erdi. Kýrmýzý Siyahlý takýmda Özbað ýn ayrýlmasýnýn ardýndan yapýlan ilk çalýþmada futbolcularýn hayli neþeli olmasý dikkat çekti. Çorum Belediyespor, Ünyespor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik çalýþma ile sürdürecek.

19 (Ç.HAK:536) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 6 MART T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 37 ER 647 plakalý, 1993 model Renault marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kültür Yedieminli Otoparký Çorum Saat: Kamu Hastaneleri Birliði 2014 yýlý temizlik malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mah. Kaçak mevkii, 603 ada, 14 parsel arsa vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: MART Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý 83 kalem ilaç alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: MART T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 DK 263 plakalý, 2004 model, Ford marka, Transit tipli, beyaz renkli dizel kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MART T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 EY 568 plakalý, 1992 model Renault marka, L 423 tipli, bordo renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Mimar Sinan Mah. Galericiler Sitesi 8. Sokak No: 10 Çorum Saat: MART T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2366 YÝTÝK Kýrþehir Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mithat ATAR Halil oðlu 1955 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:538) Ada no, 316 Parsel no, Ulukavak Mah. Mahalle/Mevkii, 3. katta dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Uðurludað ilçesi, Yüzgeç Mahallesi, Baþkýþla mevkii, 237 ada, 8 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,03 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ile merkez ilçe, Ýlice Mahallesi, Yukarý Ýlice mevkii, 95 ada, 8 parsel nolu meyveli bað niteliðinde 4.286,00 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MART T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, Ýskilip ilçe, 64 ada no, 17 parsel no, Bahabey Mahallesi nde m2 yüzölçüme sahip bahçe vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi (Satýþ Memurluðu nun þerhi) Saat: Çorum Emniyet Müdürlüðü Ýl Emniyet Müdürlüðü hizmet otolarýnýn 2014 yýlý Zorunlu Mali Trafik Sigortalarýnýn yaptýrýlmasý iþi. Yer: Ýl Emniyet Müdürlüðü 3. kat Lojistik Þube Müdürlüðü Satýnalma Büro Amirliði Saat: MART T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) ELEMAN ARANIYOR Ýnþaat sektöründe tecrübeli bay satýþ ve pazarlama elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Karaalemdar A.Þ. Adres: Gülabibey Mah. 2. Harmanlar Sok. (Ç.HAK:537) BAYAN ELEMAN ARANIYOR Ön lisans veya lisans mezunu, bilgisayar kullanabilen, bayan eleman alýnacaktýr. Müracaat: Sima Otomotiv Renault 2 (Nuri Bey) (Ç.HAK:546) Ankara Yolu 4. Km. Çorum Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. BAKICI AÝLE ARANIYOR Merkez Paþaköy de çiftlikte çalýþtýrýlmak üzere büyükbaþ hayvanlara bakacak bakýcý aile aranýyor. Sigorta+Maaþ+Kalacak Yer (Ç.HAK:542) No: 3 (Eski Ýtfaiye civarý) Mür. Tel: (Ç.HAK:525) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM ACÝL Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere mobilya imalat iþinden anlayan usta ve kalfa elemanlar alýnacaktýr. Okan Mobilya (Ç.HAK:530) (Ç.HAK:543) (Ç.HAK:531) Adres: K.S.Sitesi 9. Cad. No: 20 Tel: DUYURU 400 araç kapasiteli kapalý otoparka ortak alýnacaktýr. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere inþaat malzeme iþinde çalýþacak bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Resul Hafriyat Adres: Akþemseddin Cami yaný Tel: Satýþ Memurluðu Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mahallesi 574 ada, 253 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,10 Yer: Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi (Satýþ Memurluðu) Saat: MART T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesinde 3231 ada, 5 parselde 714,43 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: MART T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesi, 2945 ada, 81 parselde 368,31 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,16 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: MART Çorum Emniyet Müdürlüðü Ýl Emniyet Müdürlüðü Özel Harekat Þube Müdürlüðü ile Çevik Kuvvet personeline iaþe ve kumanya alýmý iþi. Yer: Çepni Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 28 Çorum Saat: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Çorum Ýlinde Yapýlacak TSE Araç Kontrol Merkezi Binasý Ýnþaatý ile Altyapý ve Çevre Düzenlemesi Ýþi yapým iþi. Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Bilkent Plaza Bl Blok Bilkent Çankaya/Ankara Saat: 14:00 ELEMAN ARANIYOR Firmamýzýn muhasebe proje yönetim departmanýnda görevlendirilmek üzere bayan eleman alýnacaktýr. Aranan þartlar: yaþlarýnda, en az lise mezunu, iyi derecede bilgisayar kullanabilen, giriþimci araþtýrmacý yönü aktif ekip çalýþmasýna uyum saðlayabilecek, özgüven sahibi adaylar. Baþvurularýn firmamýza þahsen CV veya olarak yapýlmasý gerekmektedir. KOÇAK TARIM ve ÇÝFTLÝK MAKÝNE EKÝPMANLARI (Ç.HAK:533) Muhasebeci Aranýyor Gýda pazarlama þirketinin muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere 'LOGO ve OFÝS' programlarýný kullanabilen baybayan çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. Adres: Gýda Toptancýlar Sitesi 1. Blok No: 24 (Ç.HAK:544) (Ç.HAK:545) Adres: Akþemsettin Cad. No: 20 GSM: Müracaat Tel: BAYAN ELEMAN ARANIYOR Logo kullanabilen, ön muhasebeden anlayan bayan eleman alýnacaktýr. Müracaat tel: (Ç.HAK:232) (Ç.HAK:515) (Ç.HAK:332) (Ç.HAK:2559) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ ÇARÞAMBA 5 MART Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Satýlýk Düðün Salonu Osmancýk Cad. Uç Sokakta (Ç.HAK:510) Not: Ýçi boþ þekilde. Mür. Tel: Bayan Eleman Aranýyor Lise mezunu, tercihen yaþlarý arasýnda bayan büro elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Çaðdaþ Ýnþaat Adres: Osmancýk Cad. No: 14/2 (Ulucami Karþýsý) Tel: YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU) NA 600 METRE CEPHELÝ NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI) DEVREN SATILIK BÝLGÝSAYAR KURSU 14 ADET KURS ONAYI ALINMIÞ SERTÝFÝKA KURS PROGRAMI 22 ADET BÝLGÝSAYAR 1 ADET AKILLI TAHTA 1 ADET PROJEKSÝYON 1 ADET BÜYÜK FOTOKOPÝ MAKÝNASI 2 ADET LAZER YAZICI 1 ADET BÜYÜK LAZER YAZICI 1 ADET KATI YAKIT KAT KALORÝFERÝ BÜRO MASA VE KOLTUKLARI BULUNAN BÝLGÝSAYAR KURSU DEVAM EDEN KURSÝYERLERÝ ÝLE BÝRLÝKTE UYGUN FÝYATA DEVREDÝLECEKTÝR. ÝNTERNET CAFE OLMAYA UYGUNDUR. (Ç.HAK:474) ÝRTÝBAT TEL: Eleman Aranýyor Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere CNC Dik Ýþlem Operatörü (fonuc kontrol ünitesine) hakim konusunda tecrübeli Operatör alýnacaktýr. Ayrýca kaynak konusunda deneyimi olan (Teknik Resim e göre) çalýþabilecek kaynakçý alýnacaktýr. Dolgun ücret+ssk+servis Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Küçük Sanayi Sitesi 45. Sk. No: 2 (Ç.HAK:518) (Ç.HAK:532) Haytek Makina Kiralýk Oto Yýkama Kapalý otopark oto yýkama bölümü kiralýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:527) (Ç.HAK:463) (Ç.HAK:435) (Ç.HAK:383) ELEMAN ARANIYOR Firmamýz bünyesinde sürekli çalýþtýrýlmak üzere 30 yaþýný aþmamýþ kaynakçý eleman aranýyor. Mür. Tel: SATILIK DÜKKAN Üç katlý toplam 210 m2 merkezde bulunan iþyerimiz sahibinden satýlýktýr. Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak 3/D ÇORUM Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere zýmpara yapan ve astar atabilen mobilya boyacýsý ve yetiþtirilmek üzere çýrak alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:442) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 461 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: KÝRALIK veya SATILIK DÜKKAN Akþemseddin Caddesi nde bulunan 500 m2 dükkan kiralýk veya satýlýktýr. (Ç.HAK:477) (Yurt Yapý karþýsý) Tel: KÝRALIK ARAÇ ARANIYOR Þirketimizin Çorum Þubesinde kiralýk çalýþtýrýlmak üzere K1 veya K1* Belgeli 2009 model ve üzeri Panelvan tipi araç aranmaktadýr. (Ç.HAK:503) Acil Satýlýk Daire Ulukavak Mahallesi Hürriyet Ýlköðretim Karþýsý 5. kat güney batý cepheli, yalýtýmla, içi full yapýlý 140 m2, 1. sýnýf daire acilen satýlýktýr. Dairenin fotoðraflarýna adresinden bakýlabilir. Ýlan no: Mür. Tel: (Ç.HAK:497) Aþcý Aranýyor Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere erkek aþcý aranmaktadýr. Mür. Tel: Müracaatlarýn numaralý telefona yapýlmasý rica olunur. Adres: K.S.S. 48. Sok. No: 23 Tel:

20

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

"Canlýdan canlýya nakilde. dünya birincisiyiz"

Canlýdan canlýya nakilde. dünya birincisiyiz Meslek Yüksekokullarý Çorum'da toplanýyor "Meslek Yüksekokullarýnda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu Ulusal Konferans, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Yükseköðretim Kurulu (YÖK) iþbirliðiyle

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde (Ç.HAK:516) Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde Teknokent te sýra yer tesliminde 6 MART 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ihalesi geçen

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük Kara: Esnaf toplumun en problemsiz kesimidir Çorum'un Yollarýna Bakan Desteði Ç orum Valisi Kara, ÇESOB ziyaretinde bulundu ve Oda Baþkanlarýnýn sorunlarýný dinledi. Vali Ahmet Kara, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar Malatya'ya Çorumlu müftü Ýstanbul Kartal Ýlçe Müftüsü Ümit Çimen, Malatya'ya Ýl Müftüsü olarak atandý. SAYFA 4 TE Ümit Çimen www.yildizhaber.com 40 KURUÞ SP Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk: Baþkan

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı