Risk-Getiri İlişkisi ve Portföy Yönetimi II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Risk-Getiri İlişkisi ve Portföy Yönetimi II"

Transkript

1 Risk-Getiri İlişkisi ve Portföy Yönetimi II 1

2 Giriş İşlenecek ana başlıkları sıralarsak: Portföy seçenekleri kümesi ve etkin portföyler sınırı Kayıtsızlık eğrisi Optimal portföyün belirlenmesi Sermaye Piyasası Varlıkları Fiyatlandırma Modeli Tekil risk ve piyasa riski Ayırım teoremi Arbitraj Fiyatlandırma Modeli

3 Portföy Seçenekleri Kümesi ve Etkin Portföyler Sınırı Piyasada mevcut tüm varlıklardan oluşturulabilecek, içerisindeki varlık sayıları ve portföy ağırlıkları farklı, tüm portföylerin beklenen getiri ve standart sapmaları hesaplanıp bir grafik halinde gösterildiğinde oluşturulabilinecek portföylerin aşağıdaki gibi bir alanı kapsadığı görülür. Kurşun şeklindeki bu alana Portföy Seçenekleri Kümesi adı verilir. Portföy Seçenekleri Kümesi ne zarf teşkil eden devamlı çizgi ile gösterilen eğriye ise etkin portföyler sınırı adı verilir. Üzerinde bulunan her portföy, belirli bir risk düzeyindeki maksimum getiriyi, ya da belirli bir getiri düzeyindeki minimum riski sağlıyor demektir. 3

4 Etkin Portföyler Hiçbir bireysel varlık veya portföy, etkin portföyler sınırı üzerinde yer alan portföylere risk veya getiri yönünden üstün olamayacağı için, rasyonel yatırımcıların yatırım yapacakları portföyler etkin sınır üzerinde yer alan portföylerden biri olacaktır. Bir yatırımcı için etkin sınır üzerinde yer alan hangi portföyün optimal olacağını bulmak için o yatırımcının beklenen getiri ve risk tercihlerinin incelenmesi gerekir. 4

5 Yatırımcının Beklenen Getiri ve Risk Tercihleri- Kayıtsızlık Eğrisi Bir yatırımcının beklenen getiri ve risk tercihlerini o yatırımcıya aynı miktarda mutluluk sağlayacak standart sapma- beklenen getiri kombinezonlarını belirleyip bir grafik haline getirerek özetlemek mümkündür.bu eğrilere kayıtsızlık eğrisi adı verilir. Aşağıdaki grafikte A yatırımcısı için aynı miktarda mutluluk sağlayacak standart sapma- beklenen getiri kombinezonları gösterilmektedir. I, II ve III nolu eğriler arasında I nolu eğri en yüksek III nolu eğri en düşük mutluluk miktarına sahip kombinezonları göstermektedir. Bunun sebebi aynı risk için I nolu eğrinin verdiği beklenen getirinin en yüksek, III nolu eğrinin verdiği beklenen getirinin en düşük olmasıdır. Anlaşılacağı gibi bu eğrileri paralel olarak sola (sağa) doğru kaydırdığımızda mutluluk seviyesi artmaktadır (azalmaktadır). 5

6 Kayıtsızlık Eğrisi Aşağıdaki grafik A ve B yatırımcılarının kayıtsızlık eğrilerini göstermektedir. İki yatırımcı da riskten kaçınan davranış sergilemekle beraber A yatırımcısının riskten kaçınma derecesi B yatırımcısından daha fazladır. Bunun sebebi A ve B yatırımcılarının kayıtsızlık eğrileri kıyaslandığında A yatırımcısının B yatırımcısına göre risk bir birim arttığında mutluluk seviyesini koruyabilmesi için beklenen getirinin daha fazla artmasına ihtiyacı olmasıdır. 6

7 Optimal Portföyün Belirlenmesi Artık A ve B yatırımcılarının beklenen getiri ve risk tercihlerini kayıtsızlık eğrileri ile gösterebildiğimize göre, bu yatırımcıların optimal portföylerini onlar adına belirleyebiliriz. Her yatırımcı için optimal portföy kayıtsızlık eğrilerinden mümkün olan en yüksek mutluluğu temsil edenin etkin portföy sınırına teğet olduğu noktadır. Yandaki grafikte A ve B yatırımcılarının optimal portföyleri O A ve O B noktaları olarak gösterilmiştir. A yatırımcısı B yatırımcısına göre riskten daha fazla kaçındığı için A nın optimal portföyü B ninkine göre daha az risklidir. 7

8 Sermaye Piyasası Varlıkları Fiyatlandırma Modeli Sermaye piyasası varlıkları fiyatlandırma modeli, portföy teorisinden yola çıkarak bir ekonomideki tüm riskli varlıkların fiyatlarının nasıl belirlendiğini açıklamaya çalışır. Riski olmayan bir varlıktan istenen nominal getiri oranını, riski olmayan faiz oranı (r rofo ) olarak adlandıralım. Bu varlık hazine bonosudur. Portföy teorisinin sermaye piyasası varlıkları fiyatlandırma modeline dönüştürülmesinde temel faktör yatırım yapılabilecek varlıklar listesine hazine bonosunun eklenmesidir. 8

9 Hazine Bonosu Öncelikle hazine bonosu ve riskli bir portföyu birleştirerek yaratabileceğimiz yeni portföylerin kümesine baktığımızda bu kümenin düz bir çizgi olduğu ortaya çıkar. r rofo, r rp, σ rp sırasıyla hazine bonosunun risksiz getirisi, riskli portföyün beklenen getirisi ve standart sapmasını gösteriyor olsun. W rofo yeni kurulacak portföyde hazine bonosunun ağırlığını ifade etsin. Yeni portföyün beklenen getirisi ve varyansı r yp w r (1 w ) r rofo rofo rofo rp σ yp 2 = w 2 rofo σ rofo 2 +(1- w rofo ) 2 σ rp 2 +2w rofo (1- w rofo ) σ rofo,rp = (1- w rofo ) 2 σ rp 2 olur. 9

10 Hazine Bonosu Hazine bonosunun getirisi risksiz olduğu için hem standart sapması hem de riskli portföyle olan kovaryansı sıfırdır. Dolayısı ile yeni portföyün standart sapması aşağdaki şekilde ifade edilebilir. σ yp = (1- w rofo ) σ rp yeni portföyün beklenen getiri ve standart sapmasını veren denklemler birlikte çözüldüğünde aşağıdaki ifade elde edilir. = r rofo +[( - r rofo )/ σ rp ] σ yp Bu denklem hazine bonosu ve riskli bir portföyu birleştirerek yaratabileceğimiz yeni portföylerin kümesinin düz bir çizgi olduğunu gösterir. 10

11 Hazine Bonosu Hazine bonosunu etkin portföy sınırında bulunan farklı portföylerle birleştirebiliriz. Aşağıdaki grafikte Hazine bonosunu etkin portföy sınırında bulunan A, B ve M portföyleriyle birleştirerek elde ettiğimiz yeni portföyleri gösteren r rofo -A, r rofo -B ve r rofo -M doğruları gösterilmiştir. Görülebileceği gibi etkin portföy sınırına teğet olduğundan hazine bonosuyla riskli etkin portföyler arasında yapılabilecek kombinezonların en iyileri r rofo -M doğrusu üzerindedir. 11

12 Sermaye Piyasası Doğrusu r rofo -M doğrusu üzerindeki her nokta grafikte görüldüğü gibi, etkin portföyler sınırı üzerindeki tüm noktalara üstün konumda bulunmaktadır. Dolayısıyla r rofo -M doğrusu yeni etkin portföyler sınırıdır. Bu doğruya Sermaye Piyasası Doğrusu adı verilir. Bu doğrunun denklemi şu sekilde ifade edilebilir. = r rofo +[( - r rofo )/ σ M ] σ yp r rofo -M doğrusunu M portföyünün solunda ve sağında kalan şeklinde iki kısıma ayırıp bu iki kısım arasındaki kavram farkını düşünmekte yarar vardır. 12

13 Sermaye Piyasası Doğrusu M portföyünün solunda kalan kısımda yer alan portföylerde hem hazine bonosu hem de M portföyünün ağırlıkları pozitiftir. Diğer bir ifade ile yatırımcı mevcut parasının bir bölümünü riski olmayan hazine bonosuna geri kalanını da M portföyüne yatırmaktadır. 13

14 Sermaye Piyasası Doğrusu M portföyünün sağında kalan kısımda yer alan portföylerde ise hazine bonosunun portföy ağırlığı negatif, M portföyünün ağırlığı ise birden büyüktür. Diğer bir ifade ile yatırımcı riski olmayan faiz oranından borç alacak ve borç aldığı miktarı kendi parasına ekleyerek toplam miktarı M portföyüne yatıracaktır. Bu şekilde finansal kaldıraç kullanan bir yatırımcının optimal portföyünün beklenen getirisi M portföyünün beklenen getirisinden daha yüksek olacaktır. Her iki durumda da elde edilecek getirinin standart sapmasını M nin portföy içindeki ağırlığı belirleyecektir. 14

15 Piyasa Portföyü Tüm yatırımcıların riskli portföy olarak ortak seçimi M portföyü olduğuna göre, M portföyü bütün riskli varlıkları içermelidir. Bu portföy içinde yer almayan riskli bir varlığa talep yok demektir. Ayrıca piyasanın dengede olduğu varsayılırsa, her riskli varlığın M portföyü içindeki ağırlığının o varlığın piyasa değeri ile orantılı olması gereklidir. Ekonomide bulunan tüm riskli varlıkları piyasa değerleriyle orantılı ağırlıkta içeren M portföyüne piyasa portföyü adı verilir. Bu portföy sadece hisse senetlerini değil tüm riskli finansal veya reel varlıkları da içermektedir. 15

16 Tekil Risk ve Piyasa Riski Yapılan ampirik araştırmalarda, içerisinde rastgele seçilmiş hisse senetleri bulunan portföylerin ortalama standart sapmalarının portföy içerisindeki hisse senedi sayısı arttıkça düştüğü gözlemlenmiştir. Aşağıdaki grafik bu durumu göstermektedir. Grafikte görüldüğü gibi portföy oluşturmanın yararının hemen hemen %90 ı yaklaşık 20 hisse senedi ile sağlanabilmektedir. 16

17 Çeşitlendirme Grafikte toplam risk portföyün standart sapmasını göstermektedir. Toplam risk, tekil risk ve piyasa riskinin toplamı olarak ifade edilebilir. Portföydeki hisse senedi sayısı arttıkça toplam risk azalmaktadır. Bunun sebebi portföydeki hisselerin tekil riskleri birbiriyle birebir bağlantılı olmadığı için portföy içerisinde kaybolmakta, buna karşın hisselerin piyasa riski kaybolmayıp bu risklerin ağırlıklı ortalaması portföyün toplam riskini oluşturmaktadır. Yukarıda anlatıldığı gibi portföyü farklı nitelikteki yatırımlara yayarak riski azaltma stratejisine çeşitlendirme adı verilir. 17

18 Tekil Risk ve Piyasa Riski Çeşitlendirme yoluyla giderilebilen risk firmaya-özel, tekil ya da sistematik olmayan risk diye adlandırılır. Firmaya özel risk, tek bir firmayı çevreleyen tehlikelerin birçoğunun o firmaya özgü olmasından kaynaklanır. Ne kadar çeşitlendirirseniz de önleyemediğiniz risk piyasa riski ya da sistematik risk diye adlandırılır. Piyasa riski bütün işletmeleri tehdit eden, tüm ekonomiyle ilgili tehlikelerin varlığından kaynaklanır. Piyasa riski, hisse senetlerinin birlikte hareket etme eğiliminin nedenini açıklar. Öyle ki, iyi çeşitlendirilmiş portföyler bile piyasa hareketlerine karşı korunmasızdır. 18

19 Ayırım Teoremi Önceki slaytlarda bütün yatırımcıların riske karşı tavırları ne olursa olsun aynı iki varlığa, yani piyasa porföyü ve hazine bonosuna, yatırım yaptıklarını görmüştük. Bu bireylerin yatırım kararıdır. Yatırımcılar daha sonra bireysel risk tercihlerinin etkisiyle borç almayı ya da borç vermeyi tercih ederler. Bu da bireylerin finansman kararıdır. Bu sonucu kısaca yatırım kararının finansman kararına bağlı olmadığı şeklinde ifade edebiliriz. Bu önemli sonuç ayırım teoremi adıyla bilinir. 19

20 Sermaye Piyasası Varlıkları Fiyatlandırma Modelinde Riskin Ölçülmesi Önceki slaytlarda etkin portfölerin kümesini gösteren doğruya Sermaye Piyasası Doğrusu adı verildiğini belirtmiştik. Standart sapma-beklenen getiri düzlemindeki bu doğru risk-beklenen getiri ilişkisini yalnızca etkin olan portföyler için vermektedir. Etkin olmayan portföy veya varlıklar bu doğrunun altında yer alır. Sermaye Piyasası Varlıkları Fiyatlandırma Modeli etkin olan veya olmayan bütün varlıklar için risk-beklenen getiri ilişkisini gösteren böyle bir doğru elde etmeyi hedefler. 20

21 Sermaye Piyasası Varlıkları Fiyatlandırma Modelinde Riskin Ölçülmesi Ayırım teoreminin belirttiği gibi piyasadaki tüm yatırımcıların portföylerinin riskli kısmını piyasa portföyüne yaptıkları yatırım belirler. Dolayısıyla bir yatırımcının portföyünde piyasa portföyünün ağırlığı w M ile gösterilecek olursa, bu yatırımcının portföyünün standart sapması w M σ M olur. Bu da gösterir ki bir varlığın riskinin yatırımcılar açısından önemli olan kısmı o varlığın piyasa portföyünün standart sapmasına yaptığı katkıdır. 21

22 Sermaye Piyasası Varlıkları Fiyatlandırma Modelinde Riskin Ölçülmesi Biraz uğraşıldığı taktirde piyasa portföyünün varyansının aşağıdaki ifadedeki gibi parçalara ayırılabileceği görülebilir, σ 2 M=w 1M σ 1M +w 2M σ 2M +.w NM σ NM Bu ifadede N varlıktan oluşan piyasa portföyünün varyansına bir varlığın katkısının o varlığın piyasa portföyündeki ağırlığına w im ve getirisinin piyasa portföyünün getirisiyle olan kovaryansına σ im bağlı olduğu görülecektir. Dolayısı ile piyasa portföyünün getirisiyle kovaryansı yüksek olan varlıklar yüksek riskli düşük olan varlıklar ise düşük riskli olarak algılanacaktır. 22

23 Sermaye Piyasası Varlıkları Fiyatlandırma Modelinde Riskin Ölçülmesi Sermaye Piyasası Varlıkları Fiyatlandırma Modelinde varlıklar için kullanılan risk ölçütü, bir varlığın piyasa portföyüyle olan kovaryansının piyasa portföyünün varyansına bölünerek standardize edilmiş halidir, bu risk ölçütüne beta veya beta katsayısı adı verilir. β i = σ im /σ 2 M Sermaye piyasası varlıkları fiyatlandırma modeli, sermaye piyasası doğrusundan yola çıkarak finansal varlıklar piyasa doğrusu (FVPD) denilen ilişkiyi ortaya koyar r i r r r ) rofo ( M rofo β i 23

24 Finansal Varlıklar Piyasa Doğrusu r i r r r ) rofo ( M rofo Bu ilişkiye göre bir finansal varlığın beklenen getirisi riski olmayan faiz oranı (r rofo ) üzerine o varlığın taşıdığı riskle orantılı bir risk primi eklenerek bulunur. Bu risk primi o varlığın beta ile ölçülen risk miktarının bir birim riske verilen prim ile çarpılarak bulunur. r i rofo Piyasa portföyünün betası, tanımından dolayı, bire eşit olduğu için M β i r ( r r ) rofo i ( rm rrofo) ( rm rrofo) / β M bir birim beta riski için uygun olan primi vermektedir. Not: β M = σ MM /σ 2 M=1 24

25 Finansal Varlıklar Piyasa Doğrusu FVPD göre riskli bir varlık betası sıfırsa yalnızca riski olmayan faiz oranı getirmek üzere fiyatlanır. Daha çarpıcı olan durum, riskli bir varlık betası negatifse riski olmayan faiz oranının altında bir getiriye sahip olmak üzere fiyatlanır. Yatırımcılar piyasa ile negatif kovaryansı olan bu varlığa portföylerinde ufak da olsa yer vermeyi piyasanın genelde kötü getiri sağladığı bir dönemde en azından bu varlıktan yüksek bir getiri elde edebilmek amacıyla isterler. 25

26 Sermaye Piyasası Varlıkları Fiyatlandırma Modeli Yukarıda Sermaye piyasası varlıkları fiyatlandırma modelinin temel sonucu FVPD anlatılmış ancak modelin dayandığı varsayımlar belirtilmemişti. Modelin dayandığı ana varsayımlar şöyle özetlenebilir. Piyasadaki bütün yatırımcılar portföy seçiminde Markowitz in öncüsü olduğu beklenen getiri-varyans optimizasyonu uygularlar. Yatırımcılar riski olmayan faiz oranından borç alıp borç verebilirler. Tüm yatırımcılar varlık getirilerinin dağılımlarını aynı şekilde algılamaktadır. Varlık alım satımlarında işlem masrafı ve vergi bulunmamaktadır. Sermaye piyasası denge durumundadır. 26

27 Portföy betası Portföyün betası portföyü oluşturan varlıkların betalarının ağırlıklı ortalamasına eşittir. Portföyün betasını Örnek β P β i şeklinde ifade edebiliriz. Piyasa portföyünün getiri oranı %25, riski olmayan faiz oranı %8 ve Z şirketinin hisse senedi betası 1,6 dır. Buna göre bu hisse senedinin istenen getirisi ne olmalıdır? FVPD kullanılarak N i 1 w i r r r r ) % 8 1,6 (%25 %8) %35, 2 i rofo ( M rofo β i bulunur. 27

28 Örnek TL si ile bir portföy oluşturmak isteyen bir yatırımcı parasının TL sini hazine bonosuna, TL sini A şirketi hisselerine, kalan TL sini de B şirketi hisselerine yatırmaya karar vermiştir. Riski olmayan faiz oranı %5, A ve B hisselerinin beklenen getiri ve betaları r A %14, rb % 23, β A 0, 6 ve β B 1, 2 ise oluşturulacak portföyün getirisi ve betası ne olacaktır? Portföy ağırlıkları: hazine bonosu %30, A hissesi %50 ve B hissesi %20 dir. Portföy betası=0,3*0+0,5*0,6+0,2*1,2=0,54 Portföy getirisi=0,3*%5+0,5*%14+0,2*%23=%13,1 olarak bulunur.. 28

29 Arbitraj Fiyatlandırma Modeli Yatırım araçlarının fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan diğer bir yöntem de arbitraj fiyatlandırma modelidir. Arbitraj herhangi bir ekonomik varlığın fiyat farklılıklarından yararlanmak amacıyla aynı anda alınıp satılması işlemidir. Arbitraj yapan kimse alım satımı aynı anda gerçekleştirdiği için herhangi bir yatırıma gerek duymaz, bu nedenle de herhangi bir riske maruz kalmaz. 29

30 Arbitraj Fiyatlandırma Modeli Arbitraj fiyatlandırma modeli aynı varlığın iki farklı fiyattan satılamayacağı anlamına gelen tek fiyat kanununa dayanır. Aynı varlık eğer farklı fiyatlardan işlem görüyorsa, arbitraj yapanlar devreye girerek söz konusu varlığı aynı anda ucuz olan yerden satın alıp pahalı olan yerde satmak suretiyle belli bir kazanç elde eder. Bu işlem söz konusu varlığın fiyatı her iki yerde birbirine eşit oluncaya kadar devam eder. 30

31 Piyasanın Dengede Olmaması Tek fiyat kanununa göre, aynı risk düzeyindeki varlıklar birbirine denk yatırımlardır.dolayısıyla bu varlıkların beklenen getirilerinin de aynı olması gerekir. Çünkü aynı risk düzeyindeki varlıkların risk primleri birbirine eşittir. Eğer piyasada eşit riske sahip varlıkların beklenen getirilerinde farklılık meydana gelirse bu durum, piyasada dengenin bozulduğu anlamına gelir ve arbitraj için bir fırsat oluşturur. 31

32 Piyasanın Dengeye Gelmesi Arbitraj yapanlar, bir taraftan aşırı değerlenmiş yani beklenen getirisi düşük varlıkları satarak bu varlıkların fiyatlarının düşmesini (ve beklenen getirilerinin yükselmesini), diğer taraftan düşük değerlenmiş varlıkları satın alarak bu varlıkların fiyatlarının yükselmesini ve dolayısıyla beklenen getirilerinin düşmesini sağlarlar. Bu işlem varlıkların beklenen getirileri birbirine eşitleninceye kadar devam eder.bu şekilde arbitraj yapanlar risk almadan piyasanın dengeye gelmesine yardımcı olurlar.piyasa dengeye geldiğinde ise arbitraj imkanı ortadan kalkar. 32

33 Arbitraj Fiyatlandırma Modeli Arbitraj yapanların herhangi bir riske maruz kalmamalarının sebebi arbitraj portföyü oluşturmalarıdır. Arbitraj fiyatlandırma modeline göre yatırımcılar ellerinde bulundurdukları portföylerin risklerini artırmadan beklenen getirilerini artırabilecekleri fırsatlar ortaya çıkarsa bu fırsatları hemen değerlendirirler. Yani arbitraj portföyü oluşturabilirler. Arbitraj portföyü, arbitrajcının yatırım yapmadan sahip olabilecekleri ve beklenen getirisi pozitif olan bir portföydür. 33

34 Arbitraj Fiyatlandırma Modeli Varlıkların getirileri üzerinde birden fazla sistematik risk unsurunun etkili olduğunu ileri sürer. Ancak bu unsurların kaç tane veya neler olduğunu belirtmez. Örnek olarak iki risk unsurunun bulunduğunu var sayarsak, varlık getirilerinin aşağıdaki modelden geldiği kabul edilir. Bu modele faktör modeli adı verilir. r i = E(r i ) + i1 (F 1 -E(F 1 )) + i2 (F 2 -E(F 2 )) + i F j ij i j risk unsurunun gerçekleşen değeri i varlığının j risk unsuruna hassasiyeti sıfır beklenen değerli ve varyansı 2 i olan hata terimi varlıkların beklenen getirileri ile risk faktörleri arasındaki ilişki arbitraj fiyatlandırma modeline göre şu şekilde ifade edilir: r i r rofo +λ 1 β i1 +λ 2 β i2 Burada faktör betasını ve faktör risk primini gösterir. 34

35 Örnek Enflasyon oranı ve faiz oranı olmak üzere iki adet sistematik risk faktörünün var olduğu belirlenmiştir. Bu faktörlere ait risk primleri %10 ve %6 dır. Risksiz faiz oranını %14 ise bu iki faktöre hassasiyeti sırasıyla 0,7 ve 1,2 olan A hisse senedinin beklenen getirisi ne olmalıdır? r A % 14 0,7 %10 1,2 %6 %28,2 35

36 Örnek Aşağıdaki hisse senetlerinden oluşan bir portföye sahip olduğunuzu düşünün: Hisse Senedi Faktör Betası Portföy Ağırlığı A 0,60 0,40 0,12 B 0,30 0,30 0,15 C 1,20 0,30 0,08 Beklenen Getiri Yatırım yapabileceğiniz bir arbitraj portföyü önerin Bu portföyün arbitraj imkanını sağladığını gösterin 36

37 Örnek Arbitraj portföyünün koşulları: -Sıfır yatırım gerektiren -Risksiz bir portföyün Pozitif beklenen getirisi olması Yani: X A + X B + X C = 0 sıfır yatırım gerektiren A X A + B X B + C X C = 0 risksiz X A *E(r A ) + X B E(r B ) + X C E(r C ) 0 olmalıdır. Riskine göre yüksek beklenen getiriye sahip olduğu için B hisse senedine pozitif ağırlık verelim. X B = 0,1 olduğunu varsayalım Buna göre: X A + 0,10 + X C = 0 ve (0,60 X A ) + (0,30 0,10) + (1,20 X C ) = 0 olur. 37

38 Örnek (0,60 X A ) + 0,03 + [1,20 (-X A 0,10)] = 0 (0,60 X A ) + 0,03 - [(1,20 X A ) + 0,12] = 0 (-0,60 X A ) 0,09 = 0 X A = -0,15 X C = 0,05 Dolayısıyla arbitraj portföyünün bütün koşulları sağlanmış olur: 1. -0,15 + 0,10 + 0,05 = 0 2. (0,60-0,15) + (0,30 0,10) + (1,20 0,05) = 0 3. (-0,15 %12) + (0,10 %15) + (0,05 %8) = %0,10>0 38

39 ALIŞTIRMALAR 1. A hisse senedinin betası 1,5 ve B hisse senedini betası 0,5 tir. Piyasanın dengede olduğunu farzedilirse, bu menkul kıymetler hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur? a. Diğer herşey aynı kalmak kaydıyla, A hisse senedinin riski B hisse senedinden büyüktür. b. B hisse senedinin bir portföye katılması, A hisse senedine gore daha çok arzu edilir. c. A hisse senedinin bir portföye katılması, B hisse senedine gore daha çok arzu edilir. d. A hisse senedinin beklenen getirisi B hisse senedininkinden daha büyüktür. e. B hisse senedinin beklenen getirisi A hisse senedininkinden daha büyüktür. Cevap: D

40 ALIŞTIRMALAR 2. Aşağıda iki hisse senedinin birleşik olasılık getiri dağılımları verilmektedir. Durum Olasılık Hisse Senedi 1 Hisse Senedi 2 İyi 0,6 %20,0 %5,0 Kötü 0,4 %10,0 %-5,0 Paranızın %40 ını hisse senedi 1e ve %60 ını hisse senedi 2 ye yatırarak oluşturacağınız bir portföyün beklenen getirisi nedir? a. %7,0 b. %7,5 c. %7,9 d. %8,3 e. %8,7 Cevap: A

41 ALIŞTIRMALAR 3. Aşağıda iki hisse senedinin birleşik olasılık getiri dağılımları verilmektedir. Durum Olasılık Hisse Senedi 1 Hisse Senedi 2 İyi 0,6 %20,0 %5,0 Kötü 0,4 %10,0 %-5,0 Paranızın %40 ını hisse senedi 1e ve %60 ını hisse senedi 2 ye yatırarak oluşturacağınız bir portföyün standart sapması nedir? a. %4,20 b. %4,90 c. %5,30 d. %5,70 e. %6,00 Cevap: B

42 ALIŞTIRMALAR 4. Sermaye Piyasası Varlıkları Fiyatlandırma Modelinin geçerli olduğunu varsayarsak aşağıdaki grafiğe bakarak a. A, B ve C hisse senetlerinin betalarını bulunuz. b. Ağırlıkları %20 A hisse senedi ve %80 B hisse senedi olan portföyün betası nedir? c. Sermaye Piyasası Varlıkları Fiyatlandırma Modeline göre bu portföyün istenen getirisi ne olmalıdır? 42

43 5. Halihazırda, risksiz faiz oranı %5 ve piyasa risk primi %6 dır. Yatırımınız üç varlığa pay edilmiştir: betası 1,0 olan endeks fonu, betası 0 olan bir risksiz menkul kıymet ve betası 1,5 olan bir uluslararası fon. Portföyünüzün %20 sini risksiz varlığa yatırmak ve toplam portföy beklenen getirisinin %11 olmasını istiyorsunuz. Bu durumda, toplam portföyünüzün ne kadarını uluslararası fona yatırmalısınız? a. %0 b. %40 c. %50 d. %60 e. %80 ALIŞTIRMALAR Cevap: B

44 ALIŞTIRMALAR 6. Aşağıdaki durumun gözlendiğini varsayalım Hisse Senedi Beta Beklenen Getiri A 0.8 %12 B 1.1 %16 Eğer bu hisse senetleri doğru fiyatlandırılmışlarsa Sermaye Piyasası Varlıkları Fiyatlandırma Modeline göre piyasa portföyünün beklenen getirisi ne olmalıdır? r A r r r ) rofo ( M rofo β A r B r r r ) rofo ( M rofo β B % 12 r ( r r ) 0,8 rofo M rofo % 16 r ( r r ) 1,1 rofo M rofo ( r M r ) %13,33 rofo % 12 r %13,33 0,8 %1, 33 rofo r rofo r M %14,67 44

45 ALIŞTIRMALAR 7. Bir hisse senedinin betası 1,2 ve beklenen getirisi %17 dir. Hazine bonosu getirisi %5,1 dir. Bu iki varlıktan oluşan bir portföyün betası 0,85 dir. Bu portföyde hisse senedinin portföy ağırlığı ne kadardır? A. % 71 B. % 77 C. % 84 D. % 89 E. % 92 p = 0.85 = 1.2x + (1 -x)(0) x = 0.85/1.2= % 71 45

46 ALIŞTIRMALAR 8. Bir hisse senedi portföyü oluşturmak için TL niz var. Beklenen getirisi % 13 olan X hisse senedine ve % 8 beklenen getirisi olan Y hisse senedine yatırım yapabilirsiniz. Hedefiniz beklenen getirisi %12,4 olan bir porföy oluşturmaktır. Bütün para iki hisse senedinin alımı için kullanılacağına gore, X hisse senedine kaç TL lik yatırım yapılır? A. 800 TL B TL C TL D TL E TL %12,4=%13*x+%8*(1-x) %4,4=%5x x=%88 %88* TL=8.800 TL 46

47 ALIŞTIRMALAR TL değerinde bir portföy yönetiyorsunuz. Portföyün betasi 1,6 ve istenen getiri oranı %14 tür. Güncel risksiz faiz oranı %6 dır. Portföye TL daha eklenir ve eklenen tutarı betası 0,6 olan bir hisse senedine yatırırsanız, TL değerindeki yeni portföyünüzün istenen getirisi ne olur? a. %12,00 b. %12,25 c. %13,17 d. %14,12 e. %13,67 Cevap: C

48 ALIŞTIRMALAR 10. İki risk unsurunun bulunduğu çok faktörlü APT modelini göz önüne alalım. A portföyünün birinci faktöre olan betası 0,5 ikinci faktöre olan betası 1,25 dir. İki faktöre ait olan risk primleri %1 ve %7 dir. Hazine bonosu getirisi %7 dir. Arbitraj imkanının bulunmaması için A portföyünün beklenen getirisi ne olmalıdır? E(r A ) = %7 + 0,5(%1) + 1,25(%7) = 16,25% 48

Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Risk-Getiri İlişkisi ve Portföy Yönetimi I

Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Risk-Getiri İlişkisi ve Portföy Yönetimi I Risk-Getiri İlişkisi ve Portföy Yönetimi I 1 Giriş İşlenecek ana başlıkları sıralarsak: Finansal varlıkların risk ve getirisi Varlık portföylerinin getirisi ve riski 2 Risk ve Getiri Yatırım kararlarının

Detaylı

F12 Piyasa Riskine Karşı Özel Risk Daha önceden belirtildiği gibi çok küçük bir çeşitlendirme bile değişkenlikte önemli oranda azalma sağlamaktadır. F13 Piyasa Riskine Karşı Özel Risk Doğru aynı zamanda,

Detaylı

YATIRIM. Ödev 1: Menkul Kıymetler, Piyasalar&Sermaye Piyasası Teorisi. Her bir soru 0.2 puan değerindedir, en yüksek puan 3 puandır.

YATIRIM. Ödev 1: Menkul Kıymetler, Piyasalar&Sermaye Piyasası Teorisi. Her bir soru 0.2 puan değerindedir, en yüksek puan 3 puandır. 15.433 YATIRIM Ödev 1: Menkul Kıymetler, Piyasalar&Sermaye Piyasası Teorisi Her bir soru 0.2 puan değerindedir, en yüksek puan 3 puandır. 1. Rezerv fazlası bulunan bankalar tarafından zorunlu karşılıklarını

Detaylı

Risk ve Getiri : Portföy Teorisi ve Varlık Fiyatlandırma Modelleri

Risk ve Getiri : Portföy Teorisi ve Varlık Fiyatlandırma Modelleri 5-1 Risk ve Getiri : Portföy Teorisi ve Varlık Fiyatlandırma Modelleri Portföy Teorisi Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli (CAPM) Etkin set Sermaye Piyasası Doğrusu (CML) Hisse Senedi Piyasası Doğrusu

Detaylı

Çeşitlendirme. Ders 10 Finansal Yönetim 15.414

Çeşitlendirme. Ders 10 Finansal Yönetim 15.414 Çeşitlendirme Ders 10 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Çeşitlendirme Portföy çeşitlendirme ve riski dağıtma İdeal (optimal) portföyler Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 7 ve 8.1 Örnek Büyük bir ABD hisse yatırım

Detaylı

Yatırım Kumar Adil Oyun

Yatırım Kumar Adil Oyun Portföy Yönetimi Yatırım Kumar Adil Oyun 1 2 Getiri Kavramı Risk ve Getiri Kavramı Genel Kural: Getiriyi Sev, Riskten Kaç Faydayı Maksimize Et! Hisse Senedinde getiri iki kaynaktan oluşur. : Sermaye Kazancı

Detaylı

Yatırım Kumar Adil Oyun

Yatırım Kumar Adil Oyun Portföy Yönetimi 1 Yatırım Kumar Adil Oyun 2 Risk ve Getiri Kavramı Genel Kural: Getiriyi Sev, Riskten Kaç Faydayı Maksimize Et! 3 Getiri Kavramı Hisse Senedinde getiri iki kaynaktan oluşur. : Sermaye

Detaylı

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? a. %18 b. %19 c. %20 d. %21 e. %22 5. Nominal faiz oranı %24 ve iki

Detaylı

Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş. Getiri Oranı. Getiri Oranı. İşlenecek Konular

Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş. Getiri Oranı. Getiri Oranı. İşlenecek Konular Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş İşlenecek Konular Getiri Oranları: Gözden Geçirme Sermaye Piyasası Tarihi Risk & Çeşitlendirme Risk Üzerine Yorumlar Sermaye Kazancı + kar payı

Detaylı

ULUSLARARASI PORTFÖY KURAMI VE UYGULAMALARI

ULUSLARARASI PORTFÖY KURAMI VE UYGULAMALARI ULUSLARARASI PORTFÖY KURAMI VE UYGULAMALARI DEVRİM YALÇIN 1.12.2016 ULUSLARARASI PORTFÖY KURAMI 1 PORTFÖY OLUŞTURMANIN AMACI PORTFÖY KURAMININ NİHAİ AMACI YATIRIMLARIN TOPLAM RİSKİNİ EN KÜÇÜK SEVİYEYE

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ödev 1: Menkul Kıymetler, Piyasalar&Sermaye Piyasası Teorisi. Her bir soru 0.2 puan değerindedir, en yüksek puan 3 puandır.

15.433 YATIRIM. Ödev 1: Menkul Kıymetler, Piyasalar&Sermaye Piyasası Teorisi. Her bir soru 0.2 puan değerindedir, en yüksek puan 3 puandır. 15.433 YATIRIM Ödev 1: Menkul Kıymetler, Piyasalar&Sermaye Piyasası Teorisi Her bir soru 0.2 puan değerindedir, en yüksek puan 3 puandır. 1. Rezerv fazlası bulunan bankalar tarafından zorunlu karşılıklarını

Detaylı

SVFM. Ders 11 Finansal Yönetim 15.414

SVFM. Ders 11 Finansal Yönetim 15.414 SVFM Ders 11 Finansal Yönetim 15.414 SVFM Riski ölçmek Sistematik risk, dağıtılabilir risk Risk ve getiri arasındaki denge Bugün Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 8.2-8.5 Tekrar Çeşitlendirme Çeşitlendirme,

Detaylı

Risk ve Getiri. Dr. Veli Akel 1-1

Risk ve Getiri. Dr. Veli Akel 1-1 Bölüm m 1 Risk ve Getiri Dr. Veli Akel 1-1 Risk ve Getiri urisk ve Getirinin Tanımı uriski Ölçmek Đçin Olasılık Dağılımlarını Kullanmak uportföyün Riski ve Getirisi uçeşitlendirme ufinansal Varlıkları

Detaylı

SERMAYE MALİYETİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Sermaye Maliyeti

SERMAYE MALİYETİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Sermaye Maliyeti SERMAYE MALİYETİ 1 Giriş İşlenecek ana başlıkları sıralarsak: Firmanın ihraç ettiği menkul kıymetler için istenen getiri oranlarının hesaplanması Sermaye maliyetinin hesaplanması Yeni bir proje için hangi

Detaylı

Prof. Dr. KARACABEY Yrd. Doç. Dr. GÖKGÖZ. Yatırım süreci beş temel aşamadan oluşmaktadır:

Prof. Dr. KARACABEY Yrd. Doç. Dr. GÖKGÖZ. Yatırım süreci beş temel aşamadan oluşmaktadır: Risk ve Getiri Konsepti Prof. Dr. Argun KARACABEY Yrd. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 1 Yatırım süreci beş temel aşamadan oluşmaktadır: 1.Yatırım Politikasının belirlenmesi,.menkul kıymet analizinin yapılması,

Detaylı

FİNANSAL MODELLER. Yrd. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ. Tel: 595 13 37 fgokgoz@politics.ankara.edu.tr. Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ. Risk ve Getiri: Temel Konular

FİNANSAL MODELLER. Yrd. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ. Tel: 595 13 37 fgokgoz@politics.ankara.edu.tr. Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ. Risk ve Getiri: Temel Konular FİNANSAL MODELLER Yrd. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ Tel: 595 13 37 fgokgoz@politics.ankara.edu.tr Risk ve Getiri: Temel Konular Temel getiri konsepti Temel risk konsepti Bireysel risk Portföy (piyasa) riski Risk

Detaylı

Prof. Dr. KARACABEY-Doç. Dr. GÖKGÖZ. Yatırım süreci beş temel aşamadan oluşmaktadır:

Prof. Dr. KARACABEY-Doç. Dr. GÖKGÖZ. Yatırım süreci beş temel aşamadan oluşmaktadır: 16.07.01 Risk ve Getiri Konsepti Prof. Dr. Argun KARACABEY Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 1 Yatırım süreci beş temel aşamadan oluşmaktadır: 1.Yatırım Politikasının belirlenmesi,.menkul kıymet analizinin yapılması,

Detaylı

Bölüm 10. Piyasa Riskinin Ölçülmesi. Piyasa Riskinin Ölçülmesi. Risk, Getiri ve Sermaye Bütçelemesi. Piyasa Riskinin Ölçülmesi.

Bölüm 10. Piyasa Riskinin Ölçülmesi. Piyasa Riskinin Ölçülmesi. Risk, Getiri ve Sermaye Bütçelemesi. Piyasa Riskinin Ölçülmesi. Bölüm 1 Risk, Getiri ve Sermaye Bütçelemesi Beta Risk ve Getiri Finansal Varlık Değerleme Modeli (FVDM) Sermaye Bütçelemesi ve Piyasa Riski Piyasa Portföyü Ekonomideki tüm varlıkları içeren portföy. Uygulamada

Detaylı

Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414

Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414 Risk ve Getiri (1) Ders 9 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Risk ve Getiri İstatistik Tekrarı Hisse senedi davranışlarına giriş Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 7, sayfalar 153-165 Yol haritası 1. Bölüm: Değerleme

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI BİLGİLER

Detaylı

1. Temel Finansal Kavramlar. 2. Finansal Analiz ve Planlama. 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi. 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması

1. Temel Finansal Kavramlar. 2. Finansal Analiz ve Planlama. 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi. 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması 1. Temel Finansal Kavramlar 2. Finansal Analiz ve Planlama 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması 5. Girişimcilikte Finansal Destekler 1 6. Alternatif Finansal

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 5: Portföy Teorisi. Bölüm 3: Optimum Riskli Portföy

15.433 YATIRIM. Ders 5: Portföy Teorisi. Bölüm 3: Optimum Riskli Portföy 15.433 YATIRIM Ders 5: Portföy Teorisi Bölüm 3: Optimum Riskli Portföy Bahar 2003 Giriş Riske maruz kalmanın etkisine karar verdikten sonra, yatırımcının sonraki işi riskli portföyü, r p oluşturmaktır.

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır. Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere

Detaylı

Yatırım Stratejisi. Buna göre fon portföyü ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerinden ve vadeli mevduattan oluşur.

Yatırım Stratejisi. Buna göre fon portföyü ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerinden ve vadeli mevduattan oluşur. ECZACIBAŞI-UBP PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 30 Eylül 2011Tarihinde Sona Eren Hesap

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ATA PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka

Detaylı

TAHVİL DEĞERLEMESİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Tahvil Değerlemesi

TAHVİL DEĞERLEMESİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Tahvil Değerlemesi TAHVİL DEĞERLEMESİ 1 Giriş İşlenecek ana başlıkları sıralarsak: Tahvillerin özellikleri Tahvilin piyasa fiyatının hesaplanması Tahvillerde fiyat ve piyasa faizi ilişkisi Vadeye kadarki getirinin hesaplanması

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait (2) ECZACIBAŞI

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım performansı konusunda sunulan bilgilere ilişkin özel uygunluk raporu 31 Aralık 2009 tarihinde

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portföy Birinci Para Piyasası Fonu, para piyasası fonudur. Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım performansı konusunda sunulan bilgilere ilişkin özel uygunluk raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 3: Portföy Teorisi. Bölüm 1: Problemi Oluşturmak

15.433 YATIRIM. Ders 3: Portföy Teorisi. Bölüm 1: Problemi Oluşturmak 15.433 YATIRIM Ders 3: Portföy Teorisi Bölüm 1: Problemi Oluşturmak Bahar 2003 Biraz Tarih Mart 1952 de, Şikago Üniversitesi nde yüksek lisans öğrencisi olan 25 yaşındaki Harry Markowitz, Journal of Finance

Detaylı

BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU (Tüm tutarlar, Türk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiştir.

BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU (Tüm tutarlar, Türk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiştir. ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Fon un Yatırım Amacı Portföy

Detaylı

Sınav esnasında ders notları ve ders kitabını kullanmaya da izinlisiniz. Ayrıca hesap makinesi veya dizüstü bilgisayar da kullanabilirsiniz.

Sınav esnasında ders notları ve ders kitabını kullanmaya da izinlisiniz. Ayrıca hesap makinesi veya dizüstü bilgisayar da kullanabilirsiniz. MASSACHUSETTS TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Jonathan Lewellen Finansal Yönetim 15.414 Güz 2001 Final Sınavı 2 Talimatlar: Sınav için 1 saat 20 dakikanız bulunmaktadır. Tam kredi alabilmeniz için ayrılan sürenin

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE NİN 01 OCAK 2017 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A.TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 25.01.1994 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR TACİRLER

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ PERFORMANS SUNUM RAPORU

Detaylı

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 27 Nisan 2009

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 08

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR VAKIF EMEKLİLİK

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım performansı konusunda sunulan bilgilere ilişkin özel uygunluk raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren döneme ait ECZACIBAŞI

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Temmuz

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ PERFORMANS SUNUŞ

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım performansı konusunda sunulan bilgilere ilişkin özel uygunluk raporu 30 Eylül 2010 tarihinde sona eren hesap

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR İŞ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. TARAFINDAN

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Euro) Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 25 Şubat 2013 30 Haziran 2015 tarihi

Detaylı

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI Faiz oranlarının yapısı; Menkul kıymetlerin sahip olduğu risk, Likidite özelliği, Vergilendirme durumu ve Vade farklarının faiz oranlarını nasıl etkilediğidir. FAİZ ORANLARININ

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 76.353.676

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI SERMAYE MALİYETİ Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI İçerik Öz Sermaye Maliyeti İmtiyazlı Hisse Senedi Maliyetinin Yaygın (Adi) Hisse Senedinin Maliyetinin Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline Göre Özsermaye

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI BİLGİLER

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ESKİ ADIYLA TACİRLER MENKUL DEĞERLER A TİPİ KARMA FONU)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ESKİ ADIYLA TACİRLER MENKUL DEĞERLER A TİPİ KARMA FONU) TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (ESKİ ADIYLA TACİRLER MENKUL DEĞERLER A TİPİ KARMA FONU) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu Fon, katılım fonudur. Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 2499 sayılı

Detaylı

İskonto Oranları. Ders 12 Finansal Yönetim 15.414

İskonto Oranları. Ders 12 Finansal Yönetim 15.414 İskonto Oranları Ders 12 Finansal Yönetim 15.414 Bugün İskonto oranlar SVFM kullanarak Beta ve sermaye maliyetini tahmin Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 9 Graham ve Harvey (2000, sayfa 1-10) Tekrar SVFM

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım performansı konusunda sunulan bilgilere ilişkin özel uygunluk raporu 30 Haziran 2015 tarihinde sona eren

Detaylı

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım 2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI 2.1. Tanım Regresyon analizi, bir değişkenin başka bir veya daha fazla değişkene olan bağımlılığını inceler. Amaç, bağımlı değişkenin kitle ortalamasını, açıklayıcı

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 09.06.2006 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Fon un Yatırım Amacı Portföy

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 17/11/2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER. 30/06/2009 Tarihi itibariyle Yatırım Amacı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 17/11/2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER. 30/06/2009 Tarihi itibariyle Yatırım Amacı ECZACIBAŞI-UBP PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU (Tüm tutarlar, Türk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiştir.

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU (Tüm tutarlar, Türk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiştir. ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla

Detaylı

ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015

Detaylı

Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği ne göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği ne göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 1. Yapılandırılmış finansal araçların ortaya çıkarılmasında, yaratılan menkul kıymeti yatırımcılara satarak menkulleştirilmeye konu olan kredilerin satın alınması için gereken fonu temin eden taraf aşağıdakilerden

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 31/05/2006 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Stratejisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 3:

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 3: 1. RİSK VE GETİRİ 1. Risk ve Belirsizlik Kavramları MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 3: Riskin sözlük anlamı, gelecekte beklenmeyen bir durumun ortaya çıkma olasılığı, yaralanma, incinme ve zarara uğrama

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/11/2010 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16/03/1998 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım

Detaylı

ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ PERFORMANS SUNUŞ RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30.04.2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 30 Eylül 20Tarihinde Sona Eren Döneme

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 31/10/1999 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım

Detaylı

YATIRIM ANALİZİ ve PORTFÖY YÖNETİMİ - I

YATIRIM ANALİZİ ve PORTFÖY YÖNETİMİ - I YATIRIM ANALİZİ ve PORTFÖY YÖNETİMİ - I I. BÖLÜM Yatırımlar, Yatırım Ortamı, Piyasalar ve Finansal Çevreler Yatırım, gelecekte gelir elde edilmesi, birikimlerin değerinin korunması veya artması beklentisi

Detaylı

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 7 Ocak 2011 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR İŞ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 18 Ocak 2013 31/12/2015

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla

Detaylı

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E-ŞUBE DE BONO İŞLEMLERİ

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E-ŞUBE DE BONO İŞLEMLERİ OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E-ŞUBE DE BONO İŞLEMLERİ Bono ve Tahvil Nedir? Bonolar (vadesi 1 yıldan kısa süreli), tahviller (vadesi 1 yıldan uzun süreli); hazine veya özel şirketlerin ödünç para

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. 30/12/2016 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. 30/12/2016 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 06 Ocak 1995 30/12/2016 tarihi itibariyle

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30

Detaylı

Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir?

Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir? www.pwc.com.tr Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir?. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Optimum Sermaye Yapısı İşletmenin sermaye maliyetini minimum ve işletme değerini maksimum

Detaylı

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST FON

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST FON KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST FON 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GLOBAL MD PORTFÖY

Detaylı