ISSN BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI"

Transkript

1 ISSN T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ

2 CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanmaktadýr. DanÝßma, eleßtiri ve šneriler i in haberleßme adresleri: Adres : Mill KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, Bah elievler/ankara Telefon : (0312) /7406, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatýrýlmasý gereken hesap numarasý: KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Dšner Sermaye Ankara Üßletme MŸdŸrlŸÛŸ Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi Hesap No.: ANKARA/T RKÜYE YÝllÝk abone bedeli: YTL. Tek bir sayýnýn fiatý: 5.00 YTL. VOLUME: 76 NUMBER: 2009/6 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bah elievler ANKARA/T RKÜYE Telephone : (90) (312) /7406, 7407 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi (ANKARA/T RKÜYE) Ministry of Culture and Tourism D SÜM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MÜLLë K T PHANE BAÞKANLIÚI ANKARA-2011

3 S U N U Þ Bilimsel ve teknolojik gelißmenin bir sonucu olarak ortaya Ýkan bilgi patlamasý, baß dšndÿrÿcÿ bir hýzla insaný epe evre sarmaktadýr. ÜnsanÝn bu bilgi patlamasýndan en iyi ve en verimli bir ßekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yÿksek dÿzeyde kullanabilmesine baûlýdýr. aûýmýzda bÿyÿk bir hýzla artan internet kullanýmý bilgi erißim teknolojisinin hangi dÿzeye ulaßtýûýnýn bir gšstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse kl sik basýlý materyaller aracýlýûý ile bilgiye ulaßmak yaßadýûýmýz aûda bilgi toplumu olmanýn vazge ilmez unsurlarýndan biridir. Bu nedenle; geriye dšnÿk bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yšnelik pl n ve programýn yapýlabilmesinde bibliyografik alýßmalarýn šnemli bir yeri vardýr. Ulusal bir bibliyografya niteliûi taßýyan TŸrkiye BibliyografyasÝ 1928 yýlýndan beri yayýnlanmakta olup 2527 sayýlý Basma YazÝ ve Resimleri Derleme KanunuÕna gšre derlenerek, Milli KŸtŸphaneÕye gšnderilen yayýnlara ait bibliyografik kayýtlardan olußur. TŸrkiye BibliyografyasÝ daha šnce basýlý ortamda hazýrlanmakta iken, gelißen bilgi ve iletißim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yýlýna ait sayýlardan itibaren CD ortamýna, taßýnarak yayýnlanmaya baßlanmýßtýr. AramaÐtarama šzelliûi ve PDF formatýyla hizmete sunulan bu alýßmanýn araßtýrmacýlara kolaylýklar saûlamasýný diliyoruz. Milli KŸtŸphane olarak yeni projelerle deûerli bilim adamý ve araßtýrmacýlarýmýza daha iyi hizmetler sunmak dileûiyle. Tuncel ACAR Milli KŸtŸphane BaßkanÝ iii

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library vi

5 N S Z T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayýlý Basma YazÝ ve Resimleri Derleme Kanunu'na gšre derlenerek, Mill KŸtŸphane'ye gšnderilen yayýnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini i eren bibliyografik kayýtlardan olußur. TB ilkin 1928 yýlýnda, o zamanki Maarif Vek leti tarafýndan yayýnlanmaya baßlamýß, 1935 yýlýnda bibliyografyanýn yayýn sorumluluûunu Derleme MŸdŸrlŸÛŸ devralmýß ve 1955 yýlýndan itibaren de Mill KŸtŸphane tarafýndan hazýrlanmaya baßlanmýßtýr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama KurallarÝ) 2.bs revizyonuna gšre kataloglanmakta ve Dewey Onlu SÝnÝflama 20. edisyonuna gšre sýnýflanmaktadýr. Kataloglama ve SÝnÝflama Þube MŸdŸrlŸÛŸ, SŸreli YayÝnlar Þube MŸdŸrlŸÛŸ ile Kitap DÝßÝ Materyaller Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanan bibliyografik kayýtlar Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'ne gšnderilir, bibliyografya dÿzenine uygun hale getirildikten sonra aylýk olarak yayýnlanýr Ocak fasikÿlÿnden itibaren bilgisayara dayalý olarak ÝkarÝlan TB, 1993 Ocak fasikÿlÿnden sonra yeni bir bilgisayar programý kullanýlarak hazýrlanmaya baßlanmýßtýr. Yeni bilgisayar programýyla birlikte, bibliyografyada dÿzen ve i erik a ÝsÝndan bir takým yenilikler yapýlmýßtýr. Bibliyografik kayýtlar, ilgili olduklarý konular altýnda tÿrlerine gšre bšlÿmlenerek listelenmißtir. Bunlar sýrasýyla ßšyledir: 1. Kitaplar, 2. SŸreli YayÝnlar, 3. Gšrsel-Üßitsel Materyaller. Bibliyografik kayýtlar listelenirken, šncelikle esas alýnan konu numaralarýdýr. AynÝ konu numarasýnda yer alan bibliyografik kayýtlar ise alfabetik olarak listelenmißtir. Konu numaralarý, her bibliyografik kaydýn sonunda ayrýca belirtilmißtir. Üki veya daha fazla konu numarasýna sahip bibliyografik kayýtlar erißilebilirliûi kolaylaßtýrmak amacýyla ilgili bšlÿmlerde yinelenmektedir. Ülk konu numarasý bibliyografik kayýtlarýn sol Ÿst kšßesinde bulunur ve dizinlerden ulaßýmý saûlar. Fakat gšnderme yapýlan bibliyografik kayýtlarýn baßýnda konu numaralarý yer almaz. Eserin Mill KŸtŸphane'deki yer numarasý, bibliyografik kayýtlarýn saû Ÿst kšßesinde verilmektedir. Her fasikÿlÿn sonunda yazar adlarý, eser adlarý, sÿreli yayýn adlarý, gšrsel ißitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak Ÿzere altý ayrý dizin bulunur. YÝllÝk dizinlerde, fasikÿl numaralarý Romen rakamlarýyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en šnemli aracý olan TB, 1993 Ocak fasikÿlÿnden itibaren, yukarýda a Ýklanan bi im ve i erikte yayýnlanmaktadýr yýlýna ait fasikÿllerden itibaren TŸrkiye BibliyografyasÝ, CD ortamýnda aylýk olarak Ÿretilmeye baßlanmýßtýr. AyrÝca yýllýk dizinle birlikte yýllýk olarak da hazýrlanmasý planlanmaktadýr. v

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data vi

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. vii

8 KISALTMALAR anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrýca bakýnýz ayr. bkz. bakýnýz bkz. Band (Almanca) Bd. basý bs. basýlýß bsl. basým bs. baský bsk. baßlangý bßl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bšlÿm, -Ÿ blm. bulletin bull. BŸlten, -i BŸlt. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. Ýkaran, -lar Ýk. izen, -ler iz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dýßkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doûum, -u d. dokÿman dok. dÿzenlenmiß dznlm. dÿzenleyen dznl. edition ed. Ždition Žd. englarged enl. engraved engr. Eser adý (baßka) E.a. (b) Eser adý (paralel) E.a. (p) Eser adý E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikÿl fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoûraf fotog. ABBREVIATIONS gelißtirilmiß gelißt. genißleten gnßl. genißletilmiß gnßlm. government govt. gšzden ge iren gšzd. ge. gšzden ge irilmiß gšzd. g rlm. grafik grf. harita, -lar hrt. hazýrlayan, -lar haz. herausgegeben hrsg. hour, -s hr. Incorporated Inc. i kapak i.k. id est i.e. iûreti ad iûr. ad ilave eden ilv. ed. ilave, -ler ilv. illustrated illus. illustration, -s illus. imtiyaz sahibi imt. sah. including incl. Üntroduction Üntrod. Üsadan nce Ü.. Üsadan Sonra Ü.S. ißbirliûi eden-ler ißb. ed. ißleyen, -ler ißl. katlanmýß, katlý katl. kesim ksm. kýsaltan ksl. kýsaltýlmýß kslm. kißisel yayýn kiß. yay. levha lvh. Limited Ltd. metni hazýrlayan, -lar met. haz. milimetre mm. muharrir mhr. mukaddeme mkd. mÿdÿr, -lÿûÿ md., mdl. mÿessis, -i mÿes. mÿstensih mÿst. mÿtercim mtrc. nakleden nakled. naßir nßr. neßreden neßred. neßriyat mÿdÿrÿ neßr. md. new series new. ser. notlar ekleyen, -ler notl. ekl. notlar ilave eden. -ler not. ilv. ed. nouveau, nouvelle nouv. number, -s no. numbered numb. numer nr. numero (FransÝzca) no. viii

9 KISALTMALAR numero (Üspanyolca) no. numero (Üsve e) no. numero (Ütalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. OrtaklÝk, -Ý Ort. šnsšz šns. šnsšz yazan, -lar šns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planß numarasý pln. nu. planß pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleßtirilmiß sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. se en, -ler se. se ilmiß se il. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sÿtun st. ßekil ßkl. ßerheden ßerhed. Þirket, -i Þt., Þti. Þube, -si Þb. tablo tbl. tahminen thm. takým tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercÿman terc. Territory Ter. týpký basým tpk. bs. týpký baský tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. TŸrkiye BibliyografyasÝ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantý, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve baßkalarý v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaßýk yak. yaprak y. yayýn yay. yayýnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yÿzyýl yy. ix

10 000 GENEL KONULAR Bilgi Veri ißleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar BÜBLÜYOGRAFYA Belirli konulardaki eserlerin K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME Genel kÿtÿphaneler DiÛer bilgilendirme kaynaklarý GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER Amerikan Üngilizcesi GENEL KURULUÞLAR VE M ZECÜLÜK MŸzecilik (MŸze bilimi) HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK DiÛer coûrafi bšlgelerde GENEL KOLEKSÜYONLAR DiÛer dillerde FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ Felsefe kuramý Felsefe sšzlÿkleri Felsefe eûitimi, araßtýrmasý Felsefenin tarihi ele alýnýßý METAFÜZÜK (SPEK LATÜF FELSEFE) Ontoloji (VarlÝkbilim) EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK ÜnsanlÝk NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) BELÜRLÜ FELSEFÜ OKULLAR DiÛer felsefi sistemler PSÜKOLOJÜ AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka Bilin altý ve baßkalaßmýß ruh durumlarý AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi UygulamalÝ psikoloji ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) Aile ilißkilerinin etiûi ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ DoÛu felsefesi Aristocu felsefe MODERN BATI FELSEFESÜ Almanya ve Avusturya DiÛer coûrafi bšlgeler DÜN KUTSAL KÜTAP HIRÜSTÜYAN DÜNBÜLÜMÜ Üsa Mesih ve ailesi...18

11 260 HIRÜSTÜYAN SOSYAL DÜNBÜLÜMÜ Sosyal dinbilim HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER KarßÝlaßtÝrmalÝ din Yahudilik Üslam TOPLUM BÜLÜMLERÜ Toplumsal etkileßim Toplumsal sÿre ler Toplumsal davranýßý etkileyen etmenler Sosyal gruplar KŸltŸr ve kurumlar Topluluklar SÜYASAL BÜLÜMLER Yšnetim ve devlet sistemleri Devletin šrgÿtlÿ gruplarla ilißkisi YurttaßlÝk haklarý ve siyasal haklar Siyasal sÿre UluslararasÝ gš ve sšmÿrgecilik UluslararasÝ ilißkiler EKONOMÜ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi UluslararasÝ ekonomi retim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK UluslararasÝ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iß, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku zel hukuk Mahkemeler KAMU Y NETÜMÜ Merkezi idarelerin Yerel yšnetimlerin (Belediyeler) Askerlik bilimi Piyade kuvvetleri ve savaßý Deniz kuvvetleri ve savaßý TOPLUMSAL HÜZMETLER VE DERNEKLER Toplumsal refah sorunlarý ve hizmetleri DiÛer toplumsal sorunlar ve hizmetler Dernekler Sigorta...68

12 369 eßitli dernek tÿrleri EÚÜTÜM Okul yšnetimi ÜlkšÛretim OrtašÛretim YŸksekšÛretim TÜCARET, ÜLETÜÞÜM, TAÞIMACILIK UluslararasÝ ticaret (DÝß ticaret) Su, hava, uzay taßýmacýlýûý GELENEKLER, G RG, HALKBÜLÜM Giyim ve kißisel gšrÿnÿm Genel adetler Halkbilim (folklor) DÜL VE DÜLBÜLÜM SšzlŸkler Standart kullaným T RK DÜLÜ TŸrk e'nin yazý sistemi ve fonolojisi TŸrk e ile ilgili sšzlÿkler TŸrk e'nin yapýsal sistemi (grameri) TŸrk e'nin kullanýmý ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE Üngilizce ile ilgili sšzlÿkler Üngilizce'nin kullanýmý CERMEN DÜLLERÜ ALMANCA Almanca ile ilgili sšzlÿkler ROMAN DÜLLERÜ FRANSIZCA FransÝzca'nÝn yapýsal sistemi (grameri) DÜÚER DÜLLER Afro-Asyatik diller Sami dilleri DOÚA BÜLÜMLERÜ VE MATEMATÜK Felsefe ve kuram EÛitim, araßtýrma, ilgili konular Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß MATEMATÜK Genel ilkeler šzÿmleme Geometri OlasÝlÝklar ve uygulamalý matematik ASTRONOMÜ VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Belirli gšk cisimleri ve olaylarý Matematiksel coûrafya FÜZÜK Klasik mekanik KatÝ mekaniûi Modern fizik KÜMYA VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Teknikler, gere ler, malzemeler Analitik kimya...119

13 546 Ünorganik kimya Organik kimya YER BÜLÜMLERÜ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji YAÞAM BÜLÜMLERÜ Fiziksel antropoloji Biyoloji Evrim ve genetik (kalýtýmbilim) BÜTKÜ BÜLÜMLERÜ (BOTANÜK BÜLÜMLER) Bitkibilim Thallobionta ve Prokaryotae ZOOLOJÜ BÜLÜMLERÜ (HAYVANBÜLÜMLERÜ) Zooloji (Hayvanbilim) SoÛukkanlÝ omurgalýlar BalÝklar TEKNOLOJÜ (UYGULAMALI BÜLÜMLER) TIP BÜLÜMLERÜ TIP Ünsan anatomisi Ünsan fizyolojisi SaÛlÝÛÝn gelißtirilmesi HastalÝk oranlarý, korunma Farmakoloji ve tedavi HastalÝklar Cerrahi ve ilgili konular KadÝn hastalýklarý ve doûum M HENDÜSLÜK VE ÜLGÜLÜ ÜÞLER UygulamalÝ fizik Madencilik ve ilgili ißler Askeri ve denizcilik mÿhendisliûi Ünßaat mÿhendisliûi evre koruma mÿhendisliûi MŸhendisliÛin diûer dallarý TARIM VE ÜLGÜLÜ TEKNOLOJÜLER Teknikler, gere ler, malzemeler Tarla ve plantasyon ŸrŸnleri Bah e bitkileri (Bah ecilik, hortikÿltÿr) HayvancÝlÝk MandÝracÝlÝk ve ilgili ŸrŸnler EV EKONOMÜSÜ VE AÜLE YAÞAMI Yiyecek ve i ecek Dikiß, giyim, kißisel yaßam ocuk yetißtirme ve evde bakým Y NETÜM VE YARDIMCI HÜZMETLER Muhasebe Genel yšnetim ReklamcÝlÝk ve halkla ilißkiler KÜMYA M HENDÜSLÜÚÜ Sanayi kimyasallarý teknolojisi GÝda teknolojisi...145

14 665 Sanayi yaûlarý, gaz teknolojisi BELÜRLÜ R NLERÜN ÜMALATI Kesinlik ara larý ve diûer aletler Giysi ve aksesuvarlar BÜNALAR SANATLAR G ZEL SANATLAR EÛitim, araßtýrma ilgili konular Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß KENT VE PEYZAJ SANATLARI Fiziksel planlama (Kent sanatý) MÜMARLIK Dini ve benzeri ama lý binalar Konutlar ve ilgili binalar PLASTÜK SANATLAR HEYKELTRAÞLIK Oyma ve oymacýlýk NŸmismatik ve mÿhÿrcÿlÿk Seramik sanatlarý ÜZGÜ SANATLARI VE DEKORATÜF SANATLAR izim ve izimler izim ve konusuna gšre izimler Dekoratif sanatlar Dokuma sanatlarý Ü dekorasyon RESÜM SANATI VE RESÜMLER Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß GRAFÜK SANATLAR BASKI ÜÞLERÜ BaskÝlar FOTOÚRAF ILIK VE FOTOÚRAFLAR FotoÛraflar M ZÜK Genel ilkeler ve mÿzikal bi imler Klavyeli algýlar ve diûer algýlar DÜNLENCE, EGLENCE VE G STERÜ SANATLARI Topluluk šnÿndeki gšsteriler Sahne gšsterileri Salon oyunlarý ve eûlenceleri Salon beceri oyunlarý Atletik ve a Ýkhava sporlarý ve oyunlarý Su ve hava sporlarý AtlÝ sporlar ve hayvan yarýßmalarý EDEBÜYAT VE RETORÜK Felsefe ve kuram Retorik ve edebi eser koleksiyonlarý Edebi tarih ve eleßtirel deûerlendirme T RK E EDEBÜYAT TŸrk e ßiir TŸrk e tiyatro TŸrk e roman ve hikaye...190

15 814 TŸrk e denemeler TŸrk e sšylevler TŸrk e hiciv ve mizah TŸrk e eßitli eserler OsmanlÝca edebiyat ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE EDEBÜYAT Üngiliz tiyatrosu Üngiliz romaný ve hikayesi Üngiliz edebiyatýnda mektuplar Üngiliz edebiyatýnda eßitli eserler CERMEN (TEUTONÜK) DÜLLER EDEBÜYATI Almanca ßiir Almanca roman ve hikaye Almanca eßitli eserler DiÛer Cermen (Teutonik) edebiyatý LATÜN K KENLÜ DÜLLER EDEBÜYATI FransÝzca roman ve hikaye FransÝzca denemeler ÜTALYANCA, RUMENCE EDEBÜYAT Ütalyanca ßiir Ütalyanca tiyatro Ütalyanca roman ve hikaye Rumence ve Reto-Rumen edebiyatý ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ EDEBÜYATI Üspanyolca tiyatro Üspanyolca eßitli eserler KLASÜK YUNAN EDEBÜYATI Klasik Yunan dramatik ßiir ve tiyatrosu DÜÚER DÜLLERÜN EDEBÜYATI DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatý COÚRAFYA VE TARÜH Tarih eûitimi, araßtýrmasý, ilgili konular DŸnya tarihi COÚRAFYA VE SEYAHAT Avrupa'da coûrafya ve seyahat Asya'da coûrafya ve seyahat DiÛer bšlgelerde coûrafya ve seyahat BÜYOGRAFÜ, ÞECERE, NÜÞANLAR (ÜNSÜGNÜA) Toplumsal bilimlerdeki kißiler Edebiyat, tarih, biyografi, ßecere alanýndaki kißi Þecere, isimler, nißanlar (insignia) 'A KADAR ESKÜ AÚ TARÜHÜ 'a kadar diûer bšlgeler GENEL AVRUPA TARÜHÜ BATI AVRUPA DoÛu Avrupa Sovyetler BirliÛi GENEL ASYA TARÜHÜ UZAKDOÚU OrtadoÛu (YakÝndoÛu) Orta Asya...245

16 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2009 AD AkdaÛ, Nur, Bilim, teknoloji ve sanat'ta dÿnyayý deûißtiren bulußlar / Nur AkdaÛ, T. Erdem. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Yeßil Elma YayÝncÝlÝk, s. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 TL]. I. Erdem, T. I 001, AD Saillard, Elif Kuß NVivo 8 ile nitel araßtýrma projeleri / Elif Kuß Saillard. Ñ Ankara : AnÝ YayÝncÝlÝk, xii, 132 s. : ßkl. ; 23 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: 131. s. S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 TL] AD KayÝp medeniyetler ve ge mißin sýrlarý / hazýrlayanlar: Elif KÝral, Merve BŸyŸkbayrak ; illÿstrasyonlar: Ayße Zinnur etin. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Carpe Diem Kitap, s. : res. ; 21 cm. Ñ (Gen lik bilgi kitaplýûý. Bilgin kitaplar ; 1) Eserde, hazýrlayanlarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : 7.50 TL. I. KÝral, Elif. II. BŸyŸkbayrak, Merve. III. etin, Ayße Zinnur. IV. Seri AD 7620 Meydan, Sinan, AtatŸrk ve kayýp kýta Mu / Sinan Meydan. Ñ 10. bsk. Ñ Üstanbul : ÜnkÝlap, , AD Thompson, Lisa Palavralar, aldatmacalar ve ßakalar / Lisa Thompson ; eviren: Murat Padar. Ñ Üstanbul : LiteratŸr, s. : res. ; 20 cm. Dizin vardýr. zgÿn eseradý: Hoaxes, fibs and fakes. S.N.: ; D.M ISBN : [3.00 TL]. I. Padar, Murat. I AD Thompson, Lisa Þifrelerin sýrrý / Lisa Thompson, Sharon Daglise ; eviren: Murat Padar. Ñ Üstanbul : LiteratŸr, s. : res. ; 22 cm. Ñ (Beyin fýrtýnasý: yeßil dizi ; 1) Dizin vardýr. zgÿn eseradý: Break that code. S.N.: ; D.M ISBN : [3.00 TL]. I. Daglise, Sharon. II. Padar, Murat. III. E.a. IV. Seri AD Pike, Katy Canavarlar / Katy Pike ; eviren: Murat Padar. Ñ Üstanbul : LiteratŸr, s. : res. ; 22 cm. Ñ (Beyin fýrtýnasý: yeßil dizi ; 4) zgÿn eseradý: Monsters. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [3.00 TL]. I. Padar, Murat. I III. Seri Veri ißleme Bilgisayar bilimi 2009 AD AdÝm adým bilgisayar : baßlangý tan ileri seviyeye / hazýrlayan: Bayram YÝldÝz. Ñ [Y.y.] : Bayram YÝldÝz, s. : res., tbl. ; 24 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 TL]. I. YÝldÝz, Bayram

17 2009 BD Erhan, M. Ali Veri iletißimi I : (data communication procedures) / M. Ali Erhan. Ñ [Ankara] : SYM Bilgi Üßlem Birimi EÛitim YayÝnlarÝ, [2008?] 157 s. ; 28 cm. Ñ ( sym Bilgi Üßlem Birimi EÛitim yayýnlarý ; no: 3) S.N.: ; D.M [8.00 YTL]. II. Seri AD TanÝß, GŸven, Klavye teknikleri : on parmak klavye kullanýmý F klavye, Q klavye, hesap makinesi / GŸven TanÝß. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Detay YayÝncÝlÝk, s. : tbl. ; 24 cm. Ñ (Detay yayýnlarý ; 275) Dizin vardýr. Kaynak a: 336. s. S.N.: ; D.M ISBN : [20.00 TL]. II. Seri BD TaßkÝn, Cebrail AÛ teknolojileri ve telekomÿnikasyon / Cebrail TaßkÝn. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula YayÝncÝlÝk, s. : ßkl. ; 24 cm. Ñ (Pusula YayÝncÝlÝk ; 191) S.N.: ; D.M ISBN : [24.00 TL]. II. Seri Bilgisayar programlama, programlar 2009 AD YanÝk, Memik Visual studio 2008 ile Microsoft Visual Basic 9.0 for.net frame 3.5 / Memik YanÝk. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Se kin YayÝncÝlÝk, xvi, 1070 : ßkl. ; 24 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : TL BÜBLÜYOGRAFYA 016 Belirli konulardaki eserlerin 2009 BD TŸrkiye kadýn thesaurusu : kadýn konulu kavramlar dizini 2009 / eviri: Sšnmez Taner, Zelal Ayman ; yayýna hazýrlayanlar: AslÝ Davaz...[ve baßkalarý]. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : KadÝn Eserleri KŸtŸphanesi ve Bilgi Merkezi VakfÝ, xxxviii, 313 s. ; 30 cm. Ñ (KadÝn Eserleri KŸtŸphanesi ve Bilgi Merkezi VakfÝ yayýnlarý ; 28) Ü indekiler: KadÝnlarÝn konumu ve kadýn alýßmalarýna ilißkin bilginin indekslenmesi - Erißimi i in olußturulmuß kontrollÿ terimler listesi. S.N.: ; D.M ISBN : [25.00 TL]. I. Taner, Sšnmez. II. Ayman, Zelal. III. Davaz, AslÝ. IV. Seri K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME 027 Genel kÿtÿphaneler 2009 AD CŸneyd, Yahya Mahmud Üsl m aleminde vakýf kÿtÿphaneciliûinin doûußu ve gelißimi : (kÿltÿr mirasýnýn i eriûi) / Yahya Mahmud CŸneyd ; TŸrk esi: SŸheyl Sapan. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Pak Ajans YayÝncÝlÝk, s. ; 21 cm. Ñ (Kent ÝßÝklarÝ ; no: 32) zgÿn eseradý: el-vakf Bunyetu'l-Mektebeti'l- Arabiyye. Arap a metin i erir. Metin TŸrk e, Arap a'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 TL]. I. Sapan, SŸheyl. I III. Seri

18 028 DiÛer bilgilendirme kaynaklarý 2009 AD ErtuÛrul, Halit BaßarÝlÝ bir hayat i in kitap okumada yeni teknikler / Halit ErtuÛrul. Ñ 14. bsk. Ñ Üstanbul : Nesil YayÝnlarÝ, s. : res. ; 21 cm. Kaynak a: 207. s. S.N.: ; D.M ISBN : 8.00 TL SŸreli YayÝnlar 2009 SB Ben 10 dergi. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Mart- Nisan 2009) -. Ñ Üstanbul : DoÛan Egmont YayÝncÝlÝk, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi Mart-Nisan ocuk dergisi. S.N.: ISSN SB Hot wheels otomobil dergisi. Ñ 2. sayý, (Nisan-MayÝs-Haziran 2009) -. Ñ Üstanbul : DoÛan Egmont YayÝncÝlÝk ve YapÝmcÝlÝk, c. : rnk. res. ; 30 cm. aylýk Nisan-MayÝs-Haziran ocuk dergisi. S.N.: ISSN SB Kaßif Dora. Ñ 1. yýl, 3. sayý, (2009) -. Ñ Üstanbul : DoÛan Egmont YayÝncÝlÝk ve YapÝmcÝlÝk, c. : rnk. res. ; 28 cm. Belirlenemedi ocuk dergisi. S.N.: ISSN SB SomuncuBaba ocuk. Ñ 3. yýl, 27. sayý, (Mart 2009) -. Ñ Malayta : Sebahaddin Ateß, c. : rnk. res. ; 27 cm. AylÝk Mart SomuncuBaba dergisininin ekidir. Din ve ocuk dergisi. S.N.: GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER 2009 AD 7397 AkdaÛ, Nur, Bilim, teknoloji ve sanat'ta dÿnyayý deûißtiren bulußlar / Nur AkdaÛ, T. Erdem. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Yeßil Elma YayÝncÝlÝk, , Amerikan Üngilizcesi 2009 AD Friedman, George Gelecek 100 yýl : 21. yÿzyýl i in šngšrÿler / George Friedman ; Üngilizce'den evirenler: Übrahim Þener, Enver GŸnsel. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Pegasus YayÝnlarÝ, s. : hrt. ; 21 s. Ñ (Pegasus YayÝnlarÝ ; 179. Strateji analiz ; 47) zgÿn eseradý: The next 100 years. S.N.: ; D.M ISBN : [19.00 TL]. I. Þener, Übrahim. II. GŸnsel, Enver. III. E.a. IV. Seri AD Ülkler ve enteresan hik yeleri / hazýrlayan: iûdem Can ; illÿstrasyonlar: Ayße Zinnur etin. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Carpe Diem Kitap, s. ; 21 cm. Ñ (Gen lik bilgi kitaplýûý. Bilgin kitaplar ; 8) Eserde, hazýrlayanýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : 7.50TL. I. Can, iûdem. II. etin, Ayße Zinnur. III. Seri

19 2009 AD 7122 Üyimser gelecek : 153 dÿßÿnÿr dÿnyanýn neden iyiye gideceûini yazdý / editšr: John Brockman ; Üngilizce'den eviren: Ergin Bulut, Mehmet Evren Din er. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : NTV YayÝnlarÝ, , AD Lloyd, John Cahillikler kitabý : bilmediklerimiz ve yanlýß bildiklerimiz / John Lloyd, John Mitchinson ; eviri: Cihan AslÝ Filiz, Emre ErgŸven. Ñ 16. bsk. Ñ Üstanbul : NTV YayÝnlarÝ, xvi,278 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. Mitchinson, John. II. Filiz, Cihan AslÝ. III. ErgŸven, Emre. IV. E.a AD Lloyd, John Cahillikler kitabý : bilmediklerimiz ve yanlýß bildiklerimiz / John Lloyd, John Mtichinson ; eviri: Cihan AslÝ Filiz, Emre ErgŸven. Ñ 14. bsk. Ñ Üstanbul : NTV YayÝnlarÝ, s. ; 21 cm. zgÿn eseradý: The Book of general ignorance. S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. Mtichinson, John. II. Filiz, Cihan AslÝ. III. ErgŸven, Emre. IV. E.a GENEL KURULUÞLAR VE M ZECÜLÜK 069 MŸzecilik (MŸze bilimi) 2009 AD Ge mißten GeleceÛe TŸrkiye'de MŸzecilik Sempozyum (1. : 2007 : Ankara) Ge mißten GeleceÛe TŸrkiye'de MŸzecilik I Sempozyum, MayÝs 2007, Ankara : bildiriler / yayýna hazýrlayanlar: Zeynep nen, Gškhan Tun, Mehtap TŸrkyÝlmaz. Ñ Ankara : VEKAM, iv, 257 s. ; 23 cm. Kaynak a bšlÿm sonlarýndadýr. S.N.: ; D.M ISBN : [25.00 TL]. I. nen, Zeynep. II. Tun, Gškhan. III. TŸrkyÝlmaz, Mehtap. IV. E.a HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK 2009 AD GazeteciliÛe baßlarken okuldan haber odasýna / hazýrlayan: Sevda Alankuß. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : IPS Ületißim VakfÝ YayÝnlarÝ, s. ; 20 cm. Ñ (IPS Ületißim VakfÝ YayÝnlarÝ ; 14) S.N.: ; D.M ISBN : [18.00 TL]. I. Alankuß, Sevda. II. Seri AD KozanoÛlu, Zeynel, GšnŸl adamý Üsmail Sivri / Zeynel KozanoÛlu. Ñ Üzmir : Üzmir Gazeteciler Cemiyeti, s. : res. ; 22 cm. S.N.: ; D.M [20.00 YTL] AD 8327 Turan, Sefer, Allah'a ÝsmarladÝk KudŸs / Sefer Turan. Ñ Üstanbul : PÝnar YayÝnlarÝ, , DiÛer coûrafi bšlgelerde 2009 AD YÝlmaz, Mehmet Serhat II. Meßrutiyet devri Kastamonu basýn tarihi ( ) / Mehmet Serhat YÝlmaz. Ñ Ankara : Berikan YayÝnevi,

20 141 s. ; 20 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 YTL] SŸreli YayÝnlar 2009 SB Aliye's magazine. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Nisan 2009) -. Ñ Üstanbul : Aliye Uzun, c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi Nisan AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: ISSN SB Ankara Ül zel Üdaresi. Ñ (KasÝm-AralÝk 2008) -. Ñ Ankara : Ankara Ül zel Üdaresi, c. : rnk. res. ; 28 cm. Belirlenemedi KasÝm-AralÝk AktŸalite dergisi. S.N.: SB Artvin kÿltÿr evi. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ocak 2009) -. Ñ Ankara : Artvin KalkÝnma ve EÛitim VakfÝ, c. : rnk. res. ; 29 cm. AylÝk Ocak TanÝtÝm ve kÿltÿr dergisi. S.N.: SB Bayburt belediye bÿlteni. Ñ 2. yýl, 3. sayý, (21 Þubat 2006) -. Ñ Bayburt : Bayburt Belediyesi, c. : rnk. res. ; 30 cm. DŸzensiz 21 Þubat Belediye haber bÿlteni. S.N.: SB Best places Üstanbul. Ñ (Þubat 2009) -. Ñ Üstanbul : Medyanet Ünternet Hizmetleri Ltd., c. : rnk. res. ; 30 cm. Belirlenemedi Þubat Metin TŸrk e-üngilizce paralel AktŸalite, magazin ve turizm dergisi. S.N.: ISSN SB Beyaz Üstanbul. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Sonbahar 2008) -. Ñ istanbul : Beyaztur Turizm Seyahat AcentasÝ, c. : rnk. res. ; 30 cm. aylýk Sonbahar Gezi, turizm ve kÿltÿr dergisi. S.N.: SB Bireysel-im. Ñ 3. sayý, (Ocak-Þubat-Mart 2009) -. Ñ Üstanbul : Bireysel TanÝtÝm ve Aktivite, c. : rnk. res. ; 30cm. aylýk Ocak-Þubat-Mart AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: SB Business time travel. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (15 Ocak-15 Þubat 2009) -. Ñ Üstanbul : 12 ProdŸksiyon YapÝmcÝlÝk BasÝm-Reklam -TanÝtÝm-Halkla Ülißkiler, c. : rnk. res. ; 28 cm. AylÝk 15 Ocak-15 Þubat Metin TŸrk e-üngilizce paralel AktŸalite, magazin, gezi ve sanat dergisi. S.N.: ISSN SB BŸlten. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ocak-Þubat-Mart 2009) -. Ñ Üstanbul : EURAS (Avrasya niversiteler BirliÛi, c. : rnk. res. ; 27 cm. aylýk Ocak-Þubat-Mart Metin TŸrk e-üngilizce paralel AktŸalite dergisi. S.N.:

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5 000 GENEL KONULAR...1 001 Bilgi...1 004 Veri ißleme Bilgisayar bilimi...1 005 Bilgisayar programlama, programlar...2 006 zel bilgisayar yšntemleri...4 010 BÜBLÜYOGRAFYA...4 016 Belirli konulardaki eserlerin...4

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ AND PSYCHOLOGICAL Mayıs / Temmuz / Ağustos 205 Sayı: 03 Cilt: 02 İlkbahar Yaz May / June / July / August 205 Issue: 03 Volume: 02 Spring

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Articles. Derlemeler / Reviews. Olgu Sunumları / Case Reports

Özgün Araştırmalar / Original Articles. Derlemeler / Reviews. Olgu Sunumları / Case Reports www.cocukenfeksiyon.org ISSN 1307-1068 Çocuk Enfeksiyon Dergisi / Journal of Pediatric Infection Cilt / Vol.: 4 Say / Issue: 1 Mart / March 2010 Sayfa / Page: 1-47 Editör / Editor Mustafa Hac mustafao

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EDUCATION AND SOCIETY IN THE 21ST CENTURY THE JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum

Detaylı

10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW

10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW 10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW Assoc. Prof. Dr. Seval Kardeş SELİMOĞLU Anadolu University, TURKEY Assoc. Prof. Dr. Şaban UZAY Erciyes University, TURKEY ABSTRACT This

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Investigations

Özgün Araştırmalar / Original Investigations ISSN 1300-6320 EISSN 2146-3077 TURKISH JOURNAL OF PARASITOLOGY Özgün Araştırmalar / Original Investigations Silopi de Toxoplasma gondii Toxoplasma gondii in Silopi Kader Yıldız ve ark.; Kırıkkale, Türkiye

Detaylı

DEWEY Onlu Sınıflama Sistemi

DEWEY Onlu Sınıflama Sistemi DEWEY Onlu Sınıflama Sistemi 000 Genel Konular 100 Felsefe & Psikoloji 200 Din 300 Toplum Bilimleri 400 Dil ve Dil Bilim 500 Doğa Bilimleri & Matematik 600 Teknoloji (Uygulamalı Bilimler) 700 Sanat(Güzel

Detaylı

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Türk Siyaset Kültüründe Kadınların Rolü 21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ EDUCATION AND SOCIETY IN THE 21 ST CENTURY THE JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE AND SOCIAL

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCHES ON ECONOMY MANAGEMENT

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCHES ON ECONOMY MANAGEMENT UHEYAD ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCHES ON ECONOMY MANAGEMENT Ocak / Şubat / Mart 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış January / February /

Detaylı

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL ASD Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ambalaj Sektörü İftarda Buluştu Ambalaj sektörü CARİ AÇIĞA İLAÇ OLDU www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:156 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 Year:28 Issue:156 FİYATI: 25TL Ambalajın

Detaylı

Davetli Derlemeler / Invited Reviews

Davetli Derlemeler / Invited Reviews ,661 ǩ (,661 14 5ÈSL 5PSBLT %FSOFõJ OJO ZBZ O PSHBO E S I 0GmDJBM KPVSOBM PG UIF 5VSLJTI 5IPSBDJD 4PDJFUZ.. SAYI / ISSUE 4 EKIM / OCTOBER 2013 CILT / VOLUME Davetli Derlemeler / Invited Reviews Climate

Detaylı

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY ISSN 1300-932X CİLT/VOLUME 17 SAYI/ISSUE 1 MART/MARCH 2012 Derleme/Review Norovirüsün Genomik Yapısı, Replikasyonu ve Epidemiyolojisi / Genomic

Detaylı

TAM METİN KİTABI .«« 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BİLDİRİ 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU HISTORY EDUCATION. ; Efe 3*W 25-27 HAZİRAN 2014

TAM METİN KİTABI .«« 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BİLDİRİ 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU HISTORY EDUCATION. ; Efe 3*W 25-27 HAZİRAN 2014 \oxevnat\ooa\ S-jmpoiwm on VWstovv Education VS 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY EDUCATION 1. 13S* Jr"J v, 17/ ; Efe HI III S.««E HJ» ti 1 jinl mill İ8I SL iibb

Detaylı

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI AMBALAJIN OSCARLARI SAHPLERN BULDU TÜRK ÖĞRENCLERN BAŞARISI DEVAM EDYOR DEPOZTOLU OLMAK YA DA OLMAMAK www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:155 NSAN-MAYIS-HAZRAN 2014 Year:28 Issue:155 FİYATI: 25TL INTERPACK

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES Ocak / Şubat / Mart / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January /

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü General Directorate of Support Services Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı Educational Materials and Publications Department OKUMA KÜLTÜRÜ VE Z-KÜTÜPHANE ÇALIŞTAYI

Detaylı

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLYMPIC WORLD NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLİMPİYAT DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE 2013 MEDITERRANEAN GAMES IN MERSİN ANADOLU NUN ZİRVESİNDE ÜNİVERSİTE OYUNLARI UNIVERSITY GAMES AT THE SUMMIT OF

Detaylı

TACLIFE2012 / 2. An Exciting. Derslere bir de üç boyutuyla bakın

TACLIFE2012 / 2. An Exciting. Derslere bir de üç boyutuyla bakın TACLIFE2012 / 2 TAC DE 124. MEZUNİYET COŞKUSU Tarsus Amerikan Koleji nden 2012 yılında mezun olan 43 öğrenci, törenle diplomalarını aldı. Tören, TAC nin yüz yılı aşkın geleneğinde yerini aldı. Derslere

Detaylı

Cilt Volume 50 Sayı Issue 1 Mart March 2015

Cilt Volume 50 Sayı Issue 1 Mart March 2015 TPA has been accepted for inclusion in PubMed Central. ISSN 1306-0015 EISSN 1306-6278 Cilt Volume 50 Sayı Issue 1 Mart March 2015 Erken puberte ayırıcı tanısı Differential diagnosis of precocious puberty

Detaylı

Contents çindekiler DERG GÜNCEL DOSYA GEZİ GEZİ TÜRSAB. 36 3. Öger Antalya Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 18. Olağan Genel Kurul a doğru

Contents çindekiler DERG GÜNCEL DOSYA GEZİ GEZİ TÜRSAB. 36 3. Öger Antalya Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 18. Olağan Genel Kurul a doğru TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

YAYINLAYAN YER NUMARASI. 2009 9789751028419 İnkılap DR 728/.A168 83093. Merkezi. Dorsay, Atilla 2005 9751406900 Remzi PN 1998.2/.

YAYINLAYAN YER NUMARASI. 2009 9789751028419 İnkılap DR 728/.A168 83093. Merkezi. Dorsay, Atilla 2005 9751406900 Remzi PN 1998.2/. 1 2 3 4 KİTAP ADI %100 İstanbul : tarih, mekan ve sırlar YAZAR Acarer, Erk, 1972- YAYIN TARİHİ ISBN YAYINLAYAN YER NUMARASI DEMİRBAŞ NO 2009 9789751028419 İnkılap DR 728/.A168 83093...izmler: sanatı anlamak

Detaylı

Turizmde Türkiye farkı

Turizmde Türkiye farkı BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Turizmde Türkiye farkı Turkey s Difference in Tourism Dünya turizm liginde ilk beşe girmeye hazırlanan Türkiye, bu yıl 30 milyon turist ve 22,5 milyar dolarlık turizm

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 1 Year 2012 Volume 1 Issue 1 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı