Ta k n Alanlar n n Co rafi Bilgi Sistemi ve Hidrolik Modelleme Teknikleri ile Belirlenmesi: Pamukkale Ünivesitesi K n kl Yerle kesi çin Bir Uygulama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ta k n Alanlar n n Co rafi Bilgi Sistemi ve Hidrolik Modelleme Teknikleri ile Belirlenmesi: Pamukkale Ünivesitesi K n kl Yerle kesi çin Bir Uygulama"

Transkript

1 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Takn Alanlarnn Corafi Bilgi Sistemi ve Hidrolik Modelleme Teknikleri ile Belirlenmesi: Pamukkale Ünivesitesi Knkl Yerlekesi çin Bir Uygulama erife Gökçe 1, M. Tamer Ayvaz 2, Ömer Genç 3, A. Cem Koç 4 Pamukkale Üniversitesi, naat Mühendislii Bölümü, Denizli 1 Yüksek Lisans Örencisi, 2 Doçent Doktor, 3 Yüksek Lisans Örencisi, 4 Doçent Doktor, ÖZET Bu çalmann amac corafi bilgi sistemleri (CBS) ve hidrolik modelleme teknikleri kullanlarak yerleim alanlarnn takna maruz kalma riskinin ve takna kar alnacak önlemlerin belirlenmesidir. Bu amaçla Pamukkale Üniversitesi Knkl Yerlekesi çalma sahas olarak seçilmitir. Bu kapsamda, üniversite yerlekesinin ak yukarsnda bulunan Hamamdere Havzas ndan gelecek olan takn sularnn yerleke snrlarnda bulunan Hamamderesi Derivasyon Kanal ile herhangi bir takn olayna neden olmadan üniversite yerlekesinin ak aas bölümüne iletilip iletilemeyecei aratrlmtr. Bu amaçla üniversite yerlekesinin Corafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamnda ilgili derivasyon kanaln içeren HEC-RAS tabanl hidrolik modeli kurulmutur. Ayrca ilgili havza için SCS Birim Hidrograf ve Mockus yöntemleri ile takn debileri yeniden belirlenmi ve daha önceden belirlenmi takn debileri ile karlatrlarak farkl tekerrür süreleri için takn senaryolar gelitirilmitir. Elde edilen sonuçlar, 100 yllk takn debisi için boyutlandrlan derivasyon kanalnn belirlenen 500 ve 1000 yl tekerrür süreli takn debilerini geçirmede yetersiz kaldn, kampüs alann su altnda brakma potansiyeline sahip olduunu ve kanal yüksekliinin belli bir miktarda arttrlmas gerektiini göstermitir. Anahtar Kelimeler: Takn; Hidrolik Modelleme; Corafi Bilgi Sistemleri; HEC-RAS ABSTRACT The aim of this study is determining the flood exposure risk and flood precautions of the urban areas by using Geographical Information Systems (GIS) and hydraulic modeling techniques. Pamukkale University Campus area was selected as the case study. Flood water occurred in the Hamamdere basin which is located just upstream the university campus is passing the campus in the Hamamdere derivation channel. This derivation channel was examined whether it can contain the flood water safely until the downstream of the campus area. For this aim HEC-RAS based hydraulic model of the university campus including the derivation channel was designed in the GIS environment. Moreover, flood discharges were determined by using SCS unit hydrograph and Mockus methods. These discharges were compared with the previously determined flood discharges and flood scenarios were developed for various periods. Results showed that, the derivation channel is insufficient to conduct 500 and 1000 years period flood discharges which was designed for 100 years period flood

2 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon discharge. The derivation channel has a submersion potential to the campus and channel depth should be increased. Keywords: Flood; Hydraulic Modeling; Geographic Information Systems; HEC-RAS GR Taknlar, can ve mal kayplarna neden olan önemli doal afetlerin banda gelmektedir. Doal olarak oluabilecei gibi düzensiz kentleme, dere yataklarnn kapatlmas, bitki örtüsünün tahribi ve yeterli önlem alnmamas gibi durumlarda insan kaynakl olarak da oluabilmektedir. Gerek doal gerekse insan kaynakl olarak oluan taknlara maruz kalabilecek alanlarn önceden belirlenmesi ve takna kar alnacak önlemlerin belirlenmesi mühendislik açsndan güncelliini koruyan önemli bir problemdir. Bu çalma kapsamnda Pamukkale Üniversitesi Knkl Yerlekesi için bir takn modelleme çalmas yaplmtr. Bu kapsamda, yerleke alannn ak yukarsnda bulunan Hamamdere Havzas ndan gelecek olan takn sularnn Devlet Su leri tarafndan 1994 ylnda onaylanan teknik rapor (DS, 1994) kapsamnda ina edilmi olan derivasyon kanal ile herhangi bir takn olayna neden olmadan kampüsün ak aas bölümüne yönlendirilip yönlendirilemeyecei aratrlmtr. Bu amaçla kampüs alannn corafi bilgi sistemleri (CBS) ortamnda saysal yükseklik modeli ve ilgili derivasyon kanaln içeren HEC-RAS (HEC, 2010) tabanl hidrolik modeli kurulmutur. Ayrca, ilgili havza için SCS Birim Hidrograf (Soil Conservation Service, 1956) ve Mockus (Natural Resources Conservation Service, 1972) yöntemleri ile farkl tekerrür süreleri için takn debileri belirlenmi ve ilgili planlama raporu kapsamnda belirlenen takn debileri ile karlatrlmtr. Ardndan, farkl tekerrür süreleri için elde edilen bu debiler kullanlarak yerleke alan için takn senaryolar gelitirilmi ve takna maruz kalma riski belirlenmitir. Model sonuçlarna göre, ilgili derivasyon kanalnn Hamamdere Havzas ndan gelecek 500 ve 1000 yllk takn debilerini geçirmede yetersiz kald ve iyiletirme çalmalarnn yaplmas gerektii sonucuna varlmtr. 2. ÇALIMA SAHASI Bu çalma kapsamnda gelitirilen takn modelinin uygulamas Pamukkale Üniversitesi, Knkl Yerlekesi nde yaplmtr. Yerleke alan, 9.6 km 2 lik su toplama alanna sahip Hamamdere Havzas nn (ekil 1) tam olarak çk bölümünde bulunmakta olup havza alannda gözlenecek bir takn yerleke alan için potansiyel risk oluturmaktadr. Bu kapsamda Devlet Su leri tarafndan hazrlanan teknik rapor (DS, 1994) kapsamnda havzann üst bölümlerindeki kat madde hareketini önlemek için baz slah sekileri ve 1230 m lik bölümü üniversite yerlekesinden geçen 4520 m uzunluunda bir derivasyon kanal ina edilmi ve gelebilecek takn sularnn yerleke alannn kuzeyinde bulunan Gökpnar Çay na derive edilmesi amaçlanmtr (ekil 2). Derivasyon kanaln hemen giriine ise yükseklii 1.50 m ile 4.50 m arasnda deien bir yönlendirme duvar (ekil 2) ina edilmi ve havzadan gelen takn sularnn kanal içerisine yönlendirilmesi salanmtr. Derivasyon kanal, yer kaybnn önlenmesi ve kampüs alanndaki estetik görünüm dikkate alnarak dikdörtgen kesitli ve kargir duvarl olarak ina edilmitir (ekil 3). Ayrca kanaln güney bölümünde yer alan yaplara ulam salamak amacyla 5 adet tek açklkl köprü ina edilmitir (ekil 4). Bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, üniversite yerlekesinden geçen ve boyutlar ekil 3 de verilen kanal kesiti için boyutlandrma ileminin DS (1994) kapsamnda belirlenmi olan 100 yl tekerrür süreli takn debisinin dikkate alnarak yaplddr. Ancak, üniversitenin kentsel yerleim alannda bulunmas ve örencipersonel younluu dikkate alndnda 100 yl tekerrür süreli takn debisine bal olarak yaplan boyutlandrmann yeterli olmayaca düünüldüünden dolay bu çalma kapsamndaki modelleme çalmas yaplm ve yerleke alannn takna maruz kalma riski belirlenmeye çallmtr.

3 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon ekil 1. Hamamdere Havzas nn ve yerleke alannn üç boyutlu görüntüsü ekil 2. Yaplan takn önleme yaplarnn kampüs alanndaki yer bulduru haritas YOL 0.50m b=3m P=0.40m 0.50m YOL 1 4 h=1.10m 0.25m 0.25m 250DZ 250DZ 250DZ ekil 3. na edilen dikdörtgen kesitli derivasyon kanal kesiti

4 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon ekil 4. na edilen dikdörtgen kesitli derivasyon kanal ve köprü 3. MODEL GELTRLMES Bu bölümde yerleke alanndan geçen 1230 m lik derivasyon kanalnn farkl tekerrür süreleri için hesaplanan takn debilerini sorunsuz bir ekilde yerleke alanndan uzaklatrlp uzaklatramayacnn belirlenmesi amacyla detayl bir modelleme çalmas yaplmtr. Bu modelleme çalmas kapsamnda takip edilen her bir i kalemi aada özetlenmitir (Ayvaz ve Koç, 2013) Havza Karakteristiklerinin ve Takn Debilerinin Belirlenmesi Hamamdere Havzas na ait potansiyel takn debilerinin SCS birim hidrograf ve Mockus teknikleri ile belirlenmesi amacyla Corafi Bilgi Sistemi (CBS) ortamnda havza alan, havza snrlar, ak kolu uzunluklar vb. havza karakteristikleri belirlenmitir. Bu karakteristiklerin belirlenmesinde 90 m çözünürlüe sahip saysal SRTM verileri kullanlmtr. Havzann CBS ortamnda SRTM verileri kullanlarak belirlenmi plan görüntüsü ekil 5 de verilmitir. SCS birim hidrograf ve MOCKUS yöntemleri kapsamnda kullanlmak üzere belirlenen havza karakteristikleri Tablo 1 de, uydu fotoraflar kullanlarak belirlenmi bitki örtüsü oranlar ise Tablo 2 de verilmitir. ekil 5. Hamamdere Havzas nn plandaki görünümü

5 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Tablo 1. Hamamdere Havzas için belirlenen havza karakteristikleri Havza Alan A (km 2 ) 9.60* Ana ak kolu L (km) 9.09 Havza arlk merkezinin ana ak kolu üzerinden çk noktasna uzakl Lc (km) 4.85 Havza harmonik eimi S 0.11 * Havza alan DS tarafndan hazrlanan planlama raporunda 9.30 km 2 olarak belirlenmitir. Tablo 2. Uydu fotoraf üzerinden belirlenen bitki örtüsü dalm Bitki Tipi Örtüsü Alansal Yüzde (%) Orman 72 yi Szma için Hidrolik art Orman 11 Zayf Orman + Bo Arazi 17 Uygun Elde edilen bu veriler kullanlarak SCS Birim Hidrograf ve Mockus yöntemleri ile farkl tekerrür süreli sentetik takn hidrograflar elde edilmi ve bu hidrograflarn pik debileri potansiyel takn debisi olarak belirlenmitir. Her iki yöntemle belirlenmi takn debileri ardndan DS (1994) kapsamnda belirlenmi takn debileri ile karlatrlmtr. Elde edilen sonuçlar Tablo 3 de verilmitir. Görülecei gibi, SCS birim hidrograf ve Mockus yöntemleri ile belirlenen 100, 500 ve 1000 yl tekerrür süreli takn debileri DS (1994) kapsamnda belirlenen debilerle yaklak olarak ayn mertebededir. Tablo 3. Hamamdere Havzas için hesaplanan takn debileri (m 3 /s) Q2 Q5 Q10 Q25 Q50 Q100 Q500 Q1000 SCS MOCKUS DS (1994) * * Bu deer DS tarafndan ilgili planlama raporunda verilmemi olup Q10 ve Q100 deerlerine bal olarak Van Te Chow formülü (Q1000 = Q (Q100 - Q10)) ile hesaplanmtr Kampüs Alannn Saysal Yükseklik Modelinin Oluturulmas Bu aamada elde edilen takn debileri için yerleke alannn takna maruz kalma durumunun belirlenmesi amacyla CBS ortamnda yerleke alannn saysal yükseklik modeli oluturulmutur. Bu modelin oluturulmasnda ana girdi olarak 1/25000 ölçekli saysal harita kullanlmtr. Ancak bu harita ile derivasyon kanalnn taban eimi ve kanal enkesiti gibi büyüklüklükler hassas bir ekilde belirlenemediinden dolay Gökçe (2012) kapsamnda bir arazi çalmas yaplm ve kanal boyunca boykesit çkarlmas amacyla hassas global konumlama cihaz kullanlarak ± 1 cm hata mertebesinde ölçüm yaplmtr (ekil 6). Bu

6 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon sayede kanal boykesiti ve taban eimi gerçee yakn bir ekilde belirlenmitir. Bu aamadan sonra uydu fotoraf üzerinden kampüs alanndaki yaplarn saysallatrlmas ilemi yaplmtr. Sonuç olarak elde edilen tüm bu veriler ekil 7 de verilen ak diyagram kapsamnda CBS ortamnda birletirilerek kampüs alannn derivasyon kanal boykesitini ve mevcut yaplarni içeren toporafik haritas elde edilmitir. Bu harita kullanlarak yine CBS ortamnda kampüs alannn TIN formatnda saysal yükseklik modeli elde edilmitir (ekil 8). ekil 6. Hassas global konumlama cihaz kullanlarak ölçüm yaplmas AraziÇalmas ölçümleri UyduFotorafüzerinden saysallatrma SaysalToporafik Harita SaysalSRTM Verileri CBS TIN HECGeoRAS HECRAS ekil 7. CBS ortamnda HEC-RAS nodelinin kurulmasyla ilgili ak diyagram 3.3. Yerleke Alanna Ait Hidrodinamik Akm Modelinin Oluturulmas Kampüs alanna ait hidrodinamik akm modeli HEC-RAS yazlm kullanlarak kurulmutur. HEC-RAS, Amerikan Ordu Mühendisleri Birlii tarafndan gelitirilmi ve genel olarak kararlkararsz akm durumlar için nehir, sel veya kark akm rejimlerini dikkate alarak su yüzeyi profillerinin elde edilebildii bir modelleme yazlmdr. HEC-RAS kullanlarak modelleme yaplabilmesi için ilgili ak kolu boyunca belli aralklarla enkesitlerinin alnmas ve bu enkesitlerdeki ölçüm noktalarna ait koordinat ve toporafik kot deerlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Belirlenen bu kesit geometrileri ile toporafik kotlarn HEC-RAS a aktarlmas amacyla TIN formatnda oluturulan saysal yükseklik modeli kullanlmtr. Bu amaçla, CBS ortamnda gerekli veriler HEC-GeoRAS alt program kullanlarak derlenmi ve HEC-RAS

7 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon ortamna aktarlmtr (ekil 7). Bu süreç sonucunda TIN formatnda tanmlanan ana ak kolu ve enkesitler ekil 8 de verilmitir. ekil 8. CBS ortamnda ana ak kolu ve hesap enkesitlerinin tanmlanmas Bu aamadan sonra HEC-RAS ile modelleme yaplabilmesi için gerekli olan dier parametreler modele girilmitir. Bu parametreler srasyla hesaplanan takn debileri, snr koullar, ana ak kolu ile takn yataklarnn ayrm noktalar, Manning yüzey pürüzlülük deerleri ve köprü vb. gibi yaplara ait bilgilerden olumaktadr. Modelde takn debileri olarak Tablo 3 de verilen 100, 500 ve 1000 yl tekerrür süreli debiler kullanlmtr. Yaplan arazi ölçümleri sonucunda derivasyon kanal için ortalama taban eimi 0.06 olarak belirlenmitir. Bu deer nispeten yüksek olduu için HEC-RAS modeli hem nehir hem de sel rejimlerini içeren birleik analiz modunda çaltrlmtr. Ana ak kolu ve takn yataklarnn ayrm noktalar belirlenmi Manning yüzey pürüzlülük deerleri kanal kesiti için DS tarafndan yaplan boyutlandrmada kullanld gibi alnm, kanal kesiti dnda kalan bölümlerde ise olarak alnmtr. Son olarak, kampüsün güney bölümündeki alanlara ulamak amacyla ina edilen 5 adet köprüye (ekil 4) ait geometrik bilgiler HEC-RAS n geometri modülü kullanlarak modele girilmitir. 4. MODEL SONUÇLARI Bu aamada, gelitirilen hidrodinamik akm modeli DS (1994) kapsamnda belirlenen takn debileri ile bu çalma kapsamnda SCS Birim Hidrograf ve Mockus teknikleri kullanlarak belirlenmi 100, 500 ve 1000 yl tekerrür süreli takn debileri kullanlarak çaltrlmtr. Bu kapsamda 100 yl tekerrür süreli takn debileri için DS (1994), SCS ve Mockus yöntemleri için elde edilen sonuçlar ekil 9-11 de verilmitir. ekil 9-11 den görülecei gibi her üç yöntemle hesaplanan 100 yl tekerrür süreli debiler için derivasyon kanal Hamamdere Havzas ndan gelen suyu herhangi bir takna neden olmadan yerlekenin ak aas bölümüne iletebilmektedir. DS (1994) kapsamnda belirlenen 100 yllk takn debisi için ak boykesiti ekil 12 de verilmitir.

8 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon ekil 9. DS (1994) için 100 yl tekerrür süreli takn debisi kullanlarak elde edilen model sonuçlar ekil 10. SCS teknii için 100 yl tekerrür süreli takn debisi kullanlarak elde edilen model sonuçlar ekil 11. Mockus teknii için 100 yl tekerrür süreli takn debisi kullanlarak elde edilen model sonuçlar

9 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon ekil 12. DS (1994) kapsamnda 100 yl tekerrür süreli takn debisi için elde edilen ak boykesiti ekil 12 den görülecei gibi havza çknda eimin yüksek olmasna bal olarak sel rejiminde gelen su yönlendirme duvarna vardnda taban eiminin azalmasyla yavalama eilimine girmekte ve hidrolik sçrama yaparak nehir rejimine geçmektedir. Boykesitten görülecei gibi kanal boyunca su nehir, sel ve kritik akm rejimlerinin tümüne sahip olmakta ve baz bölgelerde kanal taban eimindeki azalmalardan dolay hidrolik sçramalar ve neticesinde su seviyesinde ciddi artlar gözlenmektedir. Bu artlar sonucunda ise DS (1994) kapsamndaki hidrolik boyutlandrma hesabnda verilen h = 1.10 m su seviyesi kanaln pek çok yerinde almakta ve su 0.40 m lik hava paynn üst seviyelerine kadar yükselebilmektedir. Benzer ekilde Tablo 3 de her üç yöntemle hesaplanm 500 ve 1000 yl tekerrür süreli takn debileri için de gelitirilen model çaltrlm kanaln gelen takn debisini iletme potansiyeli aratrlmtr. 500 yllk tekerrür süreli takn debileri için elde edilen sonuçlar ekil de, 1000 yllk debiler için elde edilen sonuçlar ise ekil de verilmitir. ekil 13. DS (1994) için 500 yl tekerrür süreli takn debisi kullanlarak elde edilen model sonuçlar

10 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon ekil 14. SCS teknii için 500 yl tekerrür süreli takn debisi kullanlarak elde edilen model sonuçlar ekil 15. Mockus teknii için 500 yl tekerrür süreli takn debisi kullanlarak elde edilen model sonuçlar ekil 16. DS (1994) için 1000 yl tekerrür süreli takn debisi kullanlarak elde edilen model sonuçlar

11 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon ekil 17. SCS teknii için 1000 yl tekerrür süreli takn debisi kullanlarak elde edilen model sonuçlar ekil 18. Mockus teknii için 1000 yl tekerrür süreli takn debisi kullanlarak elde edilen model sonuçlar Elde edilen sonuçlardan görülecei gibi derivasyon kanalnn kapasitesi 500 ve 1000 yl tekerrür süreli takn debilerini geçirmede yetersiz kalmakta sonuç olarak su kanaldan taarak yerleke alannn su altnda kalmasna neden olmaktadr. 5. SONUÇLARIN DEERLENDRLMES Elde edilen sonuçlardan görülecei gibi yerleke alanndan geçen ve DS (1994) kapsamnda ina edilmi olan derivasyon kanal 100 yl tekerrür süreli takn debilerini kanal için braklan hava paynn üst seviyelerinde geçirmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu ilgili planlama raporu kapsamnda yaplm olan hidrolik boyutlandrmann üniform akm kabulü ile 100 yl tekerrür süreli takn debisi dikkate alnarak yaplddr. Bu boyutlandrma ileminde ortalama kanal taban eimi 0.01 alnarak hidrolik hesap yaplmtr. Ancak, üniversitenin kentsel yerleim alannda bulunmas ve örenci-personel younluu dikkate alndnda 100 yl tekerrür süreli takn debisine bal olarak yaplan boyutlandrmann yeterli olmayaca ve 1000 yl tekerrür süreli debiler için boyutlandrma yaplmas gerektii düünülmektedir. Ayrca yaplan arazi çalmas sonucunda ortalama kanal taban eimi 0.06 olarak elde edilmesine ramen kanal boykesitindeki eim deiimleri neticesinde akmn kanal içinde üniform olmayan karaktere sahip olduu ve üniform akm kabulüyle yaplan hesaplamann gerçekci olmad düünülmektedir. Bölgesel eim deiimlerinden ve üniform olmayan akm karakterinden dolay meydana gelen hidrolik sçramalar neticesinde mevcut kanal enkesiti 500 ve 1000 yl tekerrür süreli takn debilerini geçirmede yetersiz kalmakta ve neticesinde özellikle köprülerin ak yukars bölümlerinde su kabararak kanaldan tamaktadr. Bu nedenle mevcut derivasyon kanalnn 1000 yl tekerrür süreli takn debilerini geçirecek ekilde iyiletirilmesi gerekmektedir.

12 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon 6. YLETRME ÖNERLER Derivasyon kanalnn Tablo 3 de verilen 1000 yl tekerrür süreli takn debilerini geçirebilmesi için kanal enkesitinin büyütülmesi gerekmektedir. Bu ilem kanal geniliinin veya yüksekliinin arttrlmas eklinde yaplabilecektir. Ancak, kanal geniliinin arttrlmas durumu için gerekli i yükü ve maliyetin daha fazla olabilecei düünüldüü için kanal yüksekliinin arttrlmasnn daha uygun olaca düünülmektedir. Bu balamda derivasyon kanalnn suyu takna neden olmadan iletme potansiyeli mevcut yönlendirme duvar ile kanal yan duvarlar üzerine m, m ve m yüksekliinde eklenti yaplmas durumlar için deerlendirilmitir. Modelin ilgili enkesit büyümelerine bal olarak çaltrlmas sonucunda kanaln DS (1994) kapsamnda belirlenen ve Tablo 3 de verilen 1000 yl tekerrür süreli takn debisini herhangi bir skntya neden olmadan yerleke alanndan derive ettii sonucuna varlmtr. Her üç durum için kanal üst kotlar ile kanal içinde hesaplanan su kotlar arasndaki farklar ekil 19 da verilmitir. ekil 19 de kot farknn yüksek olduu bölgeler sel rejiminde, düük olduu bölgeler ise kritik ve nehir rejimindeki aklara karlk gelmektedir Kanalüstkotuilesukotuarasndakifark(m) mDuvar +0.80mDuvar +1.00mDuvar Kanalçkndanyönlendirmeduvarnnbalangcnaolanmesafe(m) ekil 19. Kanal yüksekliinin arttrlmas durumunda kanal üst kotu ile hesaplanan su kotu arasndaki farklar Görülecei gibi, mevcut kanal kesiti üzerine m lik ilave duvar yaplmas durumunda kanal üst kotu ile su kotu arasndaki fark iki noktada planlama raporu kapsamnda uygun görülen 0.40 m lik hava paynn üzerine çkmaktadr. Bu sonuç mühendislik açsndan kabul edilebilir bir sonuç olduu halde ilgili planlama raporunun hazrlanmasnn üzerinden yaklak 20 yllk bir süre geçmesinden ve bu kapsamda hesaplanan takn debilerinde art gözlenmesi olasl bulunduundan kanal yan duvarlar üzerine m veya m lik ilave yaplmasnn uygun olaca düünülmektedir m lik ilave yaplmas durumunda DS (1994) kapsamnda hesaplanan 1000 yl tekerrür süreli takn debisi için elde edilen model sonucu ekil 20 de verilmitir. Görülecei gibi yönlendirme duvar ve kanal yüksekliinin m arttrlmas durumunda Hamamdere Havzas ndan gelen takn debisi emniyetli bir ekilde kampüsün ak aas bölümüne derive edilebilmektedir.

13 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon ekil 20. Kanal yüksekliinin m arttrlmas durumunda DS (1994) kapsamnda belirlenen 1000 yl tekerrür süreli takn debisi için elde edilen model sonucu 7. SONUÇLAR Bu çalma kapsamnda yerleim alanlarnn takna maruz kalma riskinin ve takna kar alnacak önlemlerin belirlenmesi amacyla bir çözüm yaklam gelitirilmitir. Gelitirilen yaklamn uygulamas Pamukkale Üniversitesi Knkl Yerleke alan üzerinde yaplm ve yerleke alannn ak yukarsnda bulunan Hamamdere Havzas nda gözlenecek olas bir taknn yerleke alan için risk oluturduu belirlenmitir. Bu kapsamda yerleke alanna ina edilen ve ilgili havzadan gelen takn debilerini yerleke alannn ak aas bölümüne derive etmeyi amaçlayan derivasyon kanalnn kapasitesinin yetersiz kald olas bir felaketin önüne geçilmesi amacyla mutlaka iyiletirme çalmalarnn yaplmas gerektii sonucuna varlmtr. TEEKKÜR Bu çalma Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) - Üstün Baarl Genç Bilim nsanlarn Ödüllendirme Program (GEBP) kapsamnca desteklenmitir. Çalmann ikinci yazar desteklerinden dolay TÜBA ya teekkür etmektedir. KAYNAKLAR Ayvaz, M. T., Koç, A. C., Pamukkale Üniversitesi Knkl Kampüs Alan Takn Modelleme Raporu, Pamukkale Üniversitesi naat Mühendislii Bölümü. DS, Denizli l Merkezinin Yandereler Taknlarndan Korunmas Planlama Raporu, DS 212. ube Müdürlüü, Denizli Gökçe,., Pamukkale Üniversitesi Knkl Kampüs Alan ile Hamamdere Havzas'nn Hidrolik Modelinin Oluturulmas ve Takn Analizi, Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi naat Mühendislii Bölümü. HEC, Hydrologic engineering center HEC-RAS river analysis system verison 4.1 User s manual, Davis, California, USA. Natural Resource Conservation Service (NRCS), National Engineering Handbook, Section 4, Hydrology. U.S. Department of Agriculture, Washington, D.C. Soil Conservation Service, Hydrology National Engineering Handbook, Supplement A, Section 4,Chapter 10, Soil Conservation Service, USDA, Washington, D.C.

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET GÖLMARMARA SULAK ALANININ HDROLOJS Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 1 Dumlupnar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendislii Bölümü, KÜTAHYA, karakus@dpu.edu.tr 2 Yüzüncü Yl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlk

Detaylı

Ta k n Tehlike Alanlar n n Olu turulmas : Samsun Terme Örne i

Ta k n Tehlike Alanlar n n Olu turulmas : Samsun Terme Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 315 - Takn Tehlike Alanlarnn Oluturulmas: Samsun Terme Örnei Serdar Sürer*, Baar Bozolu*, Taha Emre Erdin** *Hidrosaf Yazlm, Teknokent ODTÜ, Ankara,

Detaylı

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 349 - L-Moment Yöntemi le Bölgesel Takn Frekans Analizi ve Genelletirilmi Lojistik Dalm le Dou Karadeniz Havzas Örnei Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 631 - nas Öngörülen Afyon Antalya Yüksek Hzl Tren Hatt Güzergâhnn Hidrolojik Açdan Ksmi Deerlendirmesi Yrd. Doç. Dr. N. Özgür BEZGN 1, Doç. Dr. Cevza

Detaylı

Türkiye de Olu an Ta k nlar n Nedenleri ve Etkilerinin Azalt lmas Üzerine Bir Çal ma

Türkiye de Olu an Ta k nlar n Nedenleri ve Etkilerinin Azalt lmas Üzerine Bir Çal ma Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 533 - Türkiye de Oluan Taknlarn Nedenleri ve Etkilerinin Azaltlmas Üzerine Bir Çalma Doç,Dr. Necati Gülbahar Geliim Üniversitesi,Mühendislik ve Mimarlk

Detaylı

CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ GIS AIDED DETERMINATION OF FLOOD AREAS: KAVAKÖZÜ CREEK CASE STUDY

CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ GIS AIDED DETERMINATION OF FLOOD AREAS: KAVAKÖZÜ CREEK CASE STUDY CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ Ü. TONBUL 1 1 Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü, Harita Mühendisi, Çorum, umittonbul@dsi.gov.tr Özet Bu çalışmanın amacı, Osmancık

Detaylı

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI SUALTI ve SUÜSTÜ GEMLERNN AKUSTK Z ÇIKARTIMI Erkul BAARAN (a), Ramazan ÇOBAN (b), Serkan AKSOY (a) (a) Yrd. Doç. Dr., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elektronik Müh. Böl., 41400, Gebze, Kocaeli erkul@gyte.edu.tr

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

HEC serisi programlarla Ardışık barajların taşkın önleme amaçlı işletilmesi Seyhan Havzasında Çatalan-Seyhan barajları örneği

HEC serisi programlarla Ardışık barajların taşkın önleme amaçlı işletilmesi Seyhan Havzasında Çatalan-Seyhan barajları örneği HEC serisi programlarla Ardışık barajların taşkın önleme amaçlı işletilmesi Seyhan Havzasında Çatalan-Seyhan barajları örneği Prof. Dr. Osman Nuri Özdemir Gazi Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi-İnşaat

Detaylı

Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi

Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi Rockfall risk assessment in a settlement area (Yaprakhisar, Cappadocia) by

Detaylı

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ Sunan Dr. Burak Turan NFB Mühendislik ve Müşavirlik Dr. Burak TURAN 1, Fayik TURAN 2, M. Denizhan BÜTÜN 3

Detaylı

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS C$LT.19 SAYI.2 Aral-k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI Serin MAVRUZ ve R.

Detaylı

Do u Karadeniz deki iddetli Ya lar ve Ta k n Debilerine Uyan Da l mlar n Analizi

Do u Karadeniz deki iddetli Ya lar ve Ta k n Debilerine Uyan Da l mlar n Analizi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 4-6 Ekim 013, Trabzon - 377 - Dou Karadeniz deki iddetli Yalar ve Takn Debilerine Uyan Dalmlarn Analizi Prof. Dr. Ömer YÜKSEK (1), Ara. Gör. Tuçe ANILAN (), Yük. n. Müh. Uur

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

Io 2 = Io 1 =0.0016

Io 2 = Io 1 =0.0016 AÇIK KANAL HİDROLİĞİ 4 / Su yüzü Profilleri Soru : Dikdörten kesitli kanalda Q0 m /s, B4 m, k50 dir Kanal tabanı şekilde österildiği ibi farklı taban eğimine sahiptir Kanalın üç farklı kısmındaki üniform

Detaylı

1 ve 2 Boyutlu Ta k n Yay l m Alanlar n n Belirlenmesi; Cedar Nehri, ABD Örne i

1 ve 2 Boyutlu Ta k n Yay l m Alanlar n n Belirlenmesi; Cedar Nehri, ABD Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 617-1 ve 2 Boyutlu Takn Yaylm Alanlarnn Belirlenmesi; Cedar Nehri, ABD Örnei Ar.Gör.Osman Sönmez 1, Doç.Dr.Emrah Doan 1, Prof.Lütfi Saltaba 1, Ar.Gör.Gökmen

Detaylı

ENTEGRE HAVZA ISLAHI

ENTEGRE HAVZA ISLAHI ENTEGRE HAVZA ISLAHI EREF GRGG RGN Orman Yük. Y Müh.& M letmeci ENTEGRE HAVZA ISLAHI KAVRAMINI OLUTURAN HAVZA ENTEGRE ISLAH TANIMLARINI RDELEYELM ENTEGRE: Bir bütünü meydana getiren, bütünleyici HAVZA

Detaylı

MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA)

MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA) MOCKUS HİDROGRAFI İLE HAVZA & TAŞKIN MODELLENMESİNE BİR ÖRNEK: KIZILCAHAMAM(ANKARA) Tunç Emre TOPTAŞ Teknik Hizmetler ve Eğitim Müdürü, Netcad Yazılım A.Ş. Bilkent, Ankara, Öğretim Görevlisi, Gazi Üniversitesi,

Detaylı

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Balkesir Üniversitesi Mühendislik- Mimarlk Fakültesi, IV. Mühendislik-Mimarlk Sempozyumu, 11-13 Eylül 2002. HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Zeki Kral 1, Hira Karagülle 2 ve Kutlay Aksöz 3 ÖZET -Hidrolik ve pnömatik

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI Tuğçehan Fikret GİRAYHAN Orman ve Su İşleri Uzmanı 17.11.2015- ANTALYA İÇERİK Taşkın Kavramı ve Türkiye

Detaylı

ZMR-TAHTALI BARAJ GÖLÜ KORUMA ALANI ÇN YERALTI SUYU KRLETC TAINIMININ ARCGIS LE MODELLENMES

ZMR-TAHTALI BARAJ GÖLÜ KORUMA ALANI ÇN YERALTI SUYU KRLETC TAINIMININ ARCGIS LE MODELLENMES ZMR-TAHTALI BARAJ GÖLÜ KORUMA ALANI ÇN YERALTI SUYU KRLETC TAINIMININ ARCGIS LE MODELLENMES D. Karada 1, A. Elçi 1 1 DEÜ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Tnaztepe Kampüsü, 35160 Buca-'zmir,

Detaylı

Ekstrem Ya lar n iddet-süre-tekerrür Analizi: Melbourne Örne i

Ekstrem Ya lar n iddet-süre-tekerrür Analizi: Melbourne Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 155 - Ekstrem Yalarn iddet-süre-tekerrür Analizi: Melbourne Örnei Dr. Abdullah Gökhan Ylmaz Victoria University, College of Engineering and Science,

Detaylı

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU M OGAN VE EYMİR GÖLLERİ SU KONTROL YAPILARI İLE İNCESU SEL KAPANININ TAŞKIN PERFORMANSI DEĞERLENDİRMESİ

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU M OGAN VE EYMİR GÖLLERİ SU KONTROL YAPILARI İLE İNCESU SEL KAPANININ TAŞKIN PERFORMANSI DEĞERLENDİRMESİ 3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU M OGAN VE EYMİR GÖLLERİ SU KONTROL YAPILARI İLE İNCESU SEL KAPANININ TAŞKIN PERFORMANSI DEĞERLENDİRMESİ O K A N Ç A Ğ R I B O Z K U R T D R. N U R İ M E R Z İ DR. Z U H A L

Detaylı

Ceyhan Havzas çin Bölgesel Ta k n Frekans Analizi

Ceyhan Havzas çin Bölgesel Ta k n Frekans Analizi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 13 - Ceyhan Havzas çin Bölgesel Takn Frekans Analizi Mehmet Altu ahin (1), Prof.Dr.Zuhal Akyürek (2) ODTÜ-naat Müh. Böl. Su Kaynaklar Lab.06531 Ankara

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

2015-2016 Bahar. Hidroloji. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

2015-2016 Bahar. Hidroloji. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. Hidroloji Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi naat Mühendislii Bölümü 1 Hidroloji

Detaylı

ehir Ta k nlar ve Etkileri: 19 Haziran 2010 Denizli Ta k n Örne i

ehir Ta k nlar ve Etkileri: 19 Haziran 2010 Denizli Ta k n Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 483 - ehir Taknlar ve Etkileri: 19 Haziran 2010 Denizli Takn Örnei Doç. Dr. Mahmud GÜNGÖR 1, Doç. Dr. Mahmut FIRAT 2, Jeoloji Yük. Müh. Mustafa KAYA

Detaylı

Yüzeysel Akış. Giriş 21.04.2012

Yüzeysel Akış. Giriş 21.04.2012 Yüzeysel Akış Giriş Bir akarsu kesitinde belirli bir zaman dilimi içerisinde geçen su parçacıklarının hareket doğrultusunda birçok kesitten geçerek, yol alarak ilerlemesi ve bir noktaya ulaşması süresince

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

AKIŞ REJİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI KRİTİK DERİNLİK KAVRAMI

AKIŞ REJİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI KRİTİK DERİNLİK KAVRAMI AKIŞ REJİMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI KRİTİK DERİNLİK KAVRAMI Açık kanallarda akış, yerçekimi-eğim ortak bileşeni nedeniyle oluşur, bu nedenle kanal taban eğiminin sertliği (dikliği), kesinlikle akışın hızını

Detaylı

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI BanliyöveRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI zmirulam AnaPlançerçevesinde,alternatifulamtürleriarasndaentegrasyonusalayanrayltoplutama

Detaylı

Bursa li ntam Bölgesi Heyelan Analizleri ve mar Plan Revizyonuna Yönelik Jeoloji Jeoteknik Etüt Çal mas

Bursa li ntam Bölgesi Heyelan Analizleri ve mar Plan Revizyonuna Yönelik Jeoloji Jeoteknik Etüt Çal mas Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 585 - Bursa li ntam Bölgesi Heyelan Analizleri ve mar Plan Revizyonuna Yönelik Jeoloji Jeoteknik Etüt Çalmas Dr. Jeoloji Yük. Müh. Fazilet Altnk

Detaylı

Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi

Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Hayreddin BACANLI Araştırma Dairesi Başkanı 1/44 İçindekiler Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi. Gayesi. Model Genel Yapısı.

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

İSTANBUL DERELERİNİN TAŞKIN DEBİLERİNİN TAHMİNİ ESTIMATION OF FLOOD DISCHARGE IN ISTANBUL RIVERS

İSTANBUL DERELERİNİN TAŞKIN DEBİLERİNİN TAHMİNİ ESTIMATION OF FLOOD DISCHARGE IN ISTANBUL RIVERS SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 16. Cilt, 2. Sayı, s. 130-135, 2012 29.05.2012 İlk Gönderim 14.06.2012 Kabul Edildi İstanbul Derelerinin Taşkın Debilerinin Tahmini O. SÖNMEZ İSTANBUL DERELERİNİN TAŞKIN DEBİLERİNİN

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac BÖLÜM 3 TRSTÖRLÜ DORULTUCULAR A. Deneyin Amac Tek faz ve 3 faz tristörlü dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga tristörlü dorultucular,

Detaylı

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 221 - Olaslksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel Deikenliin Etkisi H. Gören, E. Tekin, S. O. Akba, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, naat

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process Yazm Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katklar TEC Contributions to the Software Testing Process Mustafa Namdar Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. 41470, Gebze-KOCAEL mustafa.namdar@turkcellteknoloji.com.tr

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

Determination of Flood Risk in Agva. Ağva nın Taşkın Riskinin Belirlenmesi

Determination of Flood Risk in Agva. Ağva nın Taşkın Riskinin Belirlenmesi 2016 Published in 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) Determination of Flood Risk in Agva 1 Osman Sönmez

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

Baraj Yıkılması Sonrasında Taşkın Yayılımının Sayısal Modeli. Ürkmez Barajı

Baraj Yıkılması Sonrasında Taşkın Yayılımının Sayısal Modeli. Ürkmez Barajı Baraj Yıkılması Sonrasında Taşkın Yayılımının Sayısal Modeli [ve Fiziksel Model Kıyaslaması] Ürkmez Barajı Dr. İsmail HALTAŞ Zirve Üniversitesi, Gaziantep Dr. Gökmen TAYFUR Dr. Şebnem ELÇİ, İzmir Yüksek

Detaylı

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC Say 24, Nisan 2011 Kent Karayollarnda Kapasitenin Bulank Mantk le Modellenmesi N.Bargan,.ahinolu KENT KARAYOLLARINDA KAPASTENN BULANIK MANTIK LE MODELLENMES Nuran BAIRGAN 1, lker AHNOLU 2 1 Dumlupnar Üniversitesi,

Detaylı

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 339 - Yllk Maksimum Akmlarn Baz Olaslk Dalmlarna Uygunluunun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

Çan Aç k Oca nda Patlatma Kaynakl Titre imlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine

Çan Aç k Oca nda Patlatma Kaynakl Titre imlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine Çan Açk Ocanda Patlatma Kaynakl Titreimlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine Mehmet Aksoy, Ali Kahriman, Ümit Özer, Abdulkadir Karadoan, Kaan Özdemir

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Su Yönetimi Genel Bir platform olarak ArcGIS,

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN E. Songül KARAMAN, A. Beril TU RUL stanbul Teknik Üniversitesi-Enerji Enstitüsü Ayazaa Kampüsü, Maslak-STANBUL ÖZET

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI

ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGAN ZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALI MA PROGRAMI ANKARA SANAY ODASI 2. ve 3. ORGANZE SANAY BÖLGES 2011 YILI ÇALIMA PROGRAMI 1 Giri 15 Nisan 2000 tarih ve 24021 say Resmi Gazetede yaynlanarak yürürlüe giren 4562 say Organize Sanayi Bölgeleri Yasas takiben,

Detaylı

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ Dr. Bülent SELEK, Daire Başkanı - DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, ANKARA Yunus

Detaylı

Türkiye de Yürütülecek Ta k n Tehlike Haritaland rma Çal malar için bir Rehber ve Genel artname htiyac

Türkiye de Yürütülecek Ta k n Tehlike Haritaland rma Çal malar için bir Rehber ve Genel artname htiyac Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 543 - Türkiye de Yürütülecek Takn Tehlike Haritalandrma Çalmalar için bir Rehber ve Genel artname htiyac Doç. Dr. smail Halta Zirve Üniversitesi,

Detaylı

1. Sabit Noktal Say Sistemleri

1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. SAYI SSTEMLER VE KODLAR Say sistemleri iki ana gruba ayrlr. 1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. Kayan Noktal Say Sistemleri 2.1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2.1.1. Ondalk Say Sistemi Günlük yaantmzda

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar

ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 107 - ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar Doç. Dr. smail Hakk Aksoy TÜ naat Fakültesi, naat Mühendislii Bölümü, Maslak stanbul,

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

ELEKTR K GÜÇ S STEM NE BA LI RÜZGÂR ENERJ S DÖNÜ ÜM

ELEKTR K GÜÇ S STEM NE BA LI RÜZGÂR ENERJ S DÖNÜ ÜM ELEKTRK GÜÇ SSTEMNE ALI RÜZGÂR ENERJS DÖNÜÜM SSTEMLERNN ÜTÜNLEK MODELLENMES Özgür Salih Mutlu Eyüp Akpnar Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendislii ölümü Kaynaklar Yerlekesi, 35160 uca

Detaylı

Kılavuzlu Barajı Sulama Kanalında Su Derinliğinin Hec-Ras Programı İle Modellenmesi

Kılavuzlu Barajı Sulama Kanalında Su Derinliğinin Hec-Ras Programı İle Modellenmesi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(1), 2016 41 KSU. Journal of Engineering Sciences, 19(1), 2016 Kılavuzlu Barajı Sulama Kanalında Su Derinliğinin Hec-Ras Programı İle Modellenmesi Mehmet ÜNSAL 1, Alişan

Detaylı

Tabii Yamaçlar n Stabilitesi çin Zemin ncelemeleri

Tabii Yamaçlar n Stabilitesi çin Zemin ncelemeleri Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 293 - Tabii Yamaçlarn Stabilitesi çin Zemin ncelemeleri Doç.Dr. A. Ouz Tan TÜ naat Fakültesi, Ayazaa-34744-stanbul, (212) 285 37 39, oguztan@itu.edu.tr

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

Samsun ehir Ta k nlar n n Kronolojisi, 2012 Y l Samsun Ta k n

Samsun ehir Ta k nlar n n Kronolojisi, 2012 Y l Samsun Ta k n Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 555 - Samsun ehir Taknlarnn Kronolojisi, 2012 Yl Samsun Takn Yrd. Doç. Dr. Asl ÜLKE*, Ar. Gör. Ayenur USLU*, Ör. Gör. Neslihan BEDEN** *Ondokuz Mays

Detaylı

Ercan Kahya. Hidrolik. B.M. Sümer, İ.Ünsal, M. Bayazıt, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul

Ercan Kahya. Hidrolik. B.M. Sümer, İ.Ünsal, M. Bayazıt, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul Ercan Kahya 1 Hidrolik. B.M. Sümer, İ.Ünsal, M. Bayazıt, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul BÖLÜM 13 AÇIK KANALLARDA AKIM: SU YÜZEYİNDE YEREL DEGİŞİMLER Tabanın Yükselmesi (eşik) (kabarma olmaması durumu)

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

Meteorolojik Karakterli Sel Ve Ta k nlar n Erken Tespitinde Meteoroloji Radarlar n n Kullan lmas

Meteorolojik Karakterli Sel Ve Ta k nlar n Erken Tespitinde Meteoroloji Radarlar n n Kullan lmas Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 145 - Meteorolojik Karakterli Sel Ve Taknlarn Erken Tespitinde Meteoroloji Radarlarnn Kullanlmas Dr. Kurtulu Öztürk ve Meteoroloji Müh. Cüneyt Geçer

Detaylı

ki De i kenli statistik Tekni i ile Heyelan Duyarl l k Haritas n n Üretimi: Niksar Re adiye (Tokat, Türkiye) Örne i

ki De i kenli statistik Tekni i ile Heyelan Duyarl l k Haritas n n Üretimi: Niksar Re adiye (Tokat, Türkiye) Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 241 - ki Deikenli statistik Teknii ile Heyelan Duyarllk Haritasnn Üretimi: Niksar Readiye (Tokat, Türkiye) Örnei Yrd.Doç.Dr. Gökhan DEMR 1, Prof.Dr.

Detaylı

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b H20 PANEL SSTEM Her tür projeye uygun, güvenilir, salam ekonomik kolon ve perde kalb 1 2 çindekiler H20 Panel Sistem 4 Kalp sistemleri içinde H20 Panel 6 Tamamlanm örnek projeler 8 Sistem Elemanlar 3 H20

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

Yüksek, a r dö emeler ve

Yüksek, a r dö emeler ve YK9 TAIYICI SKELE Yüksek, ar döemeler ve masa kalplar için ekonomik tayclk 1 çindekiler YK9 Tayc skele Döeme iskelesi, masa kalb ve merdiven kulesi olarak 6 Tamamlanm örnek projeler 10 Masa iskelesi 12

Detaylı

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir MTMTK TST. 46 4,6 23 23 + : ileminin sonucu kaçt%r? 0,23 2323 ) 000 ) 0 ) 0 ) 0 5. limpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir önceki gün kotu9u mesafenin 5 6 kat% kadar kouyor. u atlet ilk gün 625

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN *

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ÖZET Eitim sisteminde baar en önemli hedeflerden birisidir. Sistemin baars iç ve d faktörler

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü UYGULAMA 8 SERBEST YÜZEYLİ AKIMLAR

İnşaat Mühendisliği Bölümü UYGULAMA 8 SERBEST YÜZEYLİ AKIMLAR SORU 1: Taban genişliği 8 m olan dikdörtgen kesitli bir kanaldan 24 m 3 /s debi geçerken su derinliği 2.0 m dir. Kanal genişliğinin 6 m ye düşürüldüğü kesitte; a) 0.20 m yüksekliğinde bir eşit yerleştirildiğinde

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

TAŞKIN ARAŞTIRMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ANALİZİ VE HİDROLOJİK MODELLEMELERİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS ENTEGRASYONU İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TAŞKIN ARAŞTIRMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ANALİZİ VE HİDROLOJİK MODELLEMELERİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS ENTEGRASYONU İLE KARŞILAŞTIRILMASI TAŞKIN ARAŞTIRMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ANALİZİ VE HİDROLOJİK MODELLEMELERİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS ENTEGRASYONU İLE KARŞILAŞTIRILMASI İrfan Akar 1, Derya Maktav 2 1 Marmara Üniversitesi, Ortadoğu

Detaylı

Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç

Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç Süreci Modellerinden Kalite El Kitab Üretmek çin Bir Araç A Tool for Generating Quality Manual from Business Process Models Elif, Aydn Biliim Sistemleri Bölümü ODTÜ, Ankara elif.aydin@ii.metu.edu.tr Ömer,

Detaylı

zmir-tarih Projesi nin Amaç ve Stratejik Yönelimleri.. 4 Kapsam Yöntem ve Süreç... 7

zmir-tarih Projesi nin Amaç ve Stratejik Yönelimleri.. 4 Kapsam Yöntem ve Süreç... 7 Oteller Bölgesi Havralar Bölgesi Anafartalar Caddesi 2. Etap Bölgesi Operasyon Planlar kin Bask Eylül 5 ISBN: 978-975-18-0181-4 H. Yay na Haz rlayanlar Merve Çal kan, Gize ld z, Ça iz adir Öztürk, Gona

Detaylı

Yüksek, a r dö emeler ve

Yüksek, a r dö emeler ve YK9 TAIYICI SKELE Yüksek, ar döemeler ve masa kalplar için ekonomik tayclk 1 çindekiler YK9 Tayc skele 4 Döeme iskelesi, masa kalb ve merdiven kulesi olarak 6 Tamamlanm örnek projeler 10 Masa iskelesi

Detaylı

KELKİT ÇAYI TAŞKIN RİSK HARİTALARININ CBS KULLANILARAK OLUŞTURULMASI VE CBS İLE TAŞKIN RİSK ANALİZİ

KELKİT ÇAYI TAŞKIN RİSK HARİTALARININ CBS KULLANILARAK OLUŞTURULMASI VE CBS İLE TAŞKIN RİSK ANALİZİ KELKİT ÇAYI TAŞKIN RİSK HARİTALARININ CBS KULLANILARAK OLUŞTURULMASI VE CBS İLE TAŞKIN RİSK ANALİZİ Cengiz KARACA 1*,Anıl Can BİRDAL 2, Tarık TÜRK 3 1 Öğr., Cumhuriyet Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği

Detaylı

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 313 YÜKSEK YAPILARIN; İZMİR YÜKSEK YAPI YÖNETMELİĞİ VE YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

rnak li Yerle im Alan ndaki Heyelanlar, Jeoteknik Analizi, Olas Heyelan Tehlike De erlendirmesi ve Haritalamas

rnak li Yerle im Alan ndaki Heyelanlar, Jeoteknik Analizi, Olas Heyelan Tehlike De erlendirmesi ve Haritalamas Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 573 - rnak li Yerleim Alanndaki Heyelanlar, Jeoteknik Analizi, Olas Heyelan Tehlike Deerlendirmesi ve Haritalamas DEVLET CRAGOGLU a,, YILDIRIM SMAL

Detaylı