İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu"

Transkript

1 İ&3 Ege Üniversitesi 1958 yılı Bütçe Kanunu (Resmî,Gazete ile ilânı : 3. III Sayı: 9848) No. Kabul tarihi MADDE 1. Ege Üniversitesi 1958 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira ve yatırım masrafları için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira tahsisat verilmiştir» MADDE 2. Ege Üniversitesi 1958 bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira olarak tahmin edilmiştir. MADDE 3. Ege Üniversitesince 1958 bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1958 bütçe yılında da devam olunur. MADDE 4. Ege Üniversitesinin 30. VI tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için îcra Vekilleri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu lâyihası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. MADDE 5. Ege Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki 26. IV tarih ve 6953 sayılı Kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1958 bütçe yılında kullanılamaz. MADDE 6. Geçen yıl borçları faslındaki tahsisat üstünde çıkan ve 1957 yılı bütçesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. MADDE 7. Masraf fasıllarından yapılacak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 8. Bu kanun 1 Mart 1958 tarihinden itibaren mer'idir. > MADDE 9. Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 27 Şubat 1958

2 1 ;» No B4 3. îîl. İ95S A/l - CETVELİ P. M. Tahsisatın nev'i Lira I F. M. Tahsisatın»ev'i Lira tl.., D 7 ikinci kısım - Personel 207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa- 1 yılı Kanunun o ncı maddesi masrafları v gereğince ödenecek para mu- I - Maaşlar ve ücretler kâfatı Maaşlar sayılı Kanun gereğince 11 Rektörlük > T. C. Emekli Sandığına ya- 12 Tıp Fakültesi pılacak ödemeler 13 Ziraat Fakültesi % 5 emekli ve % 25 giriş 20 Açık maaşı 1 kesenekleriyle artış farkları % 1 ek karşılıklar Fasıl yekûnu Emekli ikramiyesi 1 = 3 14 Sandık yönetim masrafları Ücretler 15 Diğer ödemeler 1 21 Rektörlük ,,' 22 Tıp Fakültesi Fasıl yekûnu Ziraat Fakültesi i *** Kamm ^ere^ce Fasıl yekûnu verilecek ek görev tazminatı 203 Geçici hizmetliler ücreti U Rektöriük P Rektörlük Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Ziraat Fakültesi Ziraat Fakültesi v ' ' Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu : - ===== sayılı Kanun gereğince 204 Ecnebi profesör ve uzmanlar verilecek üniversite tazminatı ücreti 12 Tıp Fakültesi Rektörlük 1 13 Ziraat Fakültesi Tıp Fakültesi Ziraat Fakültesi Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Emekli, dul ve yetim maaşa lan Konferans II - Başka haklar W* 3 * W**** ve yurt dışından getirilecek sayılı Kanun gereğin- lerin ücret ve yolluklariyle ce yapılacak zam ve yardım- başka masrafları lar 12 Tıp Fakültesi Çocuk zammı Ziraat» Doğum yardımı «. 30 Ölüm yardımı Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu İkinci kısım yekûnu Q8»

3 ".. ' ' ' No ~~ 3. III F. M, Tahsisatın nevi Lira j F. M. Tahsisatın nev'i Lira Üçüncü hmm - Yönetim ^çekler masrafları 307 Harcırahlar 10 Daimî vazife harcırahı Büro masrafları 20 Muvakkat vazife harcırahı Rektörlük kırtasiye Ecnebi memleketler harcıra- 12 Tıp Fakültesi kırtasiye hı Ziraat Fakültesi kırtasiye Yabancı profesör ve uzman- 21 Rektörlük döşeme ların harcırahı ve başka 22 Tıp Fakültesi döşeme masrafları Ziraat Fakültesi döşeme Yurt içi i nce leme ve araştır- 31 Rektörlük demirbaş ma harcırah ve masrafları Tıp Fakültesi demirbaş 6 000, 33 Ziraat Fakültesi demirbaş 8 000, Fasıl yekûnu Rektörlük öteberi masrafları 2 000, 42 Tıp Fakültesi öteberi masrafları sayılı Kanun gereğin- 43 Ziraat FaMltesi öteberi mas- ce ödenecek tedavi masraf - rafları l an vç harcırahları Aydınlatma Tıp Fakültesi ısıtma Taşıt masrafları 56 Ziraat Fakültesi ısıtma U Rektörlük taşıtları işletme masrafları Fasıl yekûnu * 2 Tl P Fakültesi taşıtları işlet- me masrafları Ziraat Fakültesi taşıtları iş- 303 Basılı kağıt ö ve defterler T letme, masrafları j\ a b AAA Rektörlük Ta ltları onarma masrafları Tıp Fakültesi _ 13 Ziraat Fakültesi Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu fv....,, A 0f>1 -- K * Uçuneu kısım yekunu 3ol Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 10 Posta ve telgraf ücretleri Dördüncü hısım - Da/ire *~~ 20 Telefon masrafları ' Jmmetlen Fasıl yekûnu Temsil masrafları Muhasebe! Umumiye Kanu- 305 Kira bedeli nunun 48 nci maddesini ilgili Rektörlük lendiren masraflar 12 Tıp Fakültesi Geriverilecek paralar 1 13 Ziraat Fakültesi Mahkeme hare ve masrafları Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu r..

4 , No IH.1058 F. M. Tahsisatın nev'i Lira F. M. Tahsisatın nev'i Lira 417 Üniversitenin Bina ve Arazi 451 Yayın masrafları vergileri, Tapu Tescil Harcı 11 Rektörlük satmalma ve abone ve diğer müteferrik masraf- 12 Tıp Fakültesi satmalma ve lan ile bina, levazım, eşya * abone ve saire menkullerin sigor- 13 Ziraat Fakültesi satmalma ta bedelleri j ve abone Araştırma, inceleme ve 8». 21 Rektörlük «itli yaym ma*......,,., rafları retımı ilgilendiren malze- '!*« Tıp Fakültesi çeşitli yayın melerle sair her cesıt mas-, flar masrafları Ziraat Fakültesi çeşitli ya- 12 Tıp Fakültesi masraflan Ziraat Fakültesi i,,,-a TZTZ^ Fası1 yekûnu Fasıl yekûnu = = 421 Yüksek Hemşire Okulunun ve 4936 sayılı kanunlar her çeşit masrafları gereğince ecnebi memleketlere gönderileceklerin ince- 422 Laborant Okulunun her çeşit leme ve araştırma mabrafla_ masraflan n ile gair her türlü mmsm 423 Ziraat Fakültesi tecrübe islan tasyonlannda ve işletmele- 11 Rektörlük rinde yapılacak araştırma 12 Tıp Fakültesi ve incelemelerin gerektirdiği 13 Ziraat Fakültesi her türlü masraflar Tıp Fakültesinin hastanelerle ilgili her çeşit masrafları 11 Hastanelerin öğretimi ilgilen- ^ Milletlerarasl münasebettorta diren masrafları ile yatak be-,..,,*. ~ j v ı. -M KRft n gerektirdiği masraflar deli ve her çeşit masrafları Hastanelerde doyurulacakla- 10 Üniversitelerarası birliğe karın yiyecek bedelleri tllma P*? 1 l 20 Milletlerarası kongre ve Fasıl yekûnu konferansların her çeşit mas-... rafları ile bunlara katılacak- ların harcırah ve masrafları üniversite Matbaasının her çeşit tesis, mateme, mtma Pasll kflnu " m ve bakım masraflan Üniversite merkez atölyelerinin her çeşit masraflan Spor masraflan Yabancı memleketler üniver- 476 Kurslar umumi masraflan siteleriyle yapılacak anlaş- - ' maların gerektirdiği her $e- Dördüncü kısım yekûnu İt masraflar 1 m /. (

5 No III F. M. Tahsisatın nevi Lira j F. M. Tahsisatın nev'i Lira 13 Ziraat Fakültesi Beşinci kısım - Borçlar Fasıl yekûnu Oeçen yü borçları i m m Talebe teşekküllerine yanhm Eski yıllar borçlan 1 m Talebe kmtinlotine yorton 10 QOO 505 Hükme bağlı borçlar 1 - Altıncı kısım yekûnu Beşinci kısım yekûnu B == a asa a =p=s KISIMLAR YEKdm Altıncı kısım - Yardımlar îkinci kısım yekûnu ÜM tlk ti J. ı t- ı» Üçüncü kısım yekûnu Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve verilecek burs- Dördüncü kısım yekûnu lar, A _,..,.,.. Beşinci kısım yekûnu Ecnebi memleketlerden gelecek talebelerin burs ve har- Altıncı kısım yekûnu cırahlan i 12 Tıp Fakültesi, Yüksek Hem- UMUMÎ YEKÛN şire Okulu, Laborant Okulu j t = <mmmmmmmmm>mtmmf K/2 - CETVELİ Yatmmlar I - Onarımlar II - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 701 Yapı onarımı ve küçük ya- 731 tstimlak ve satmalma bedel- P dar leri Rektörlük Tıp Fakültesi Ziraat Fakültesi " ıa *" 8ö ' uımmı * w vv Fasıl yekûnu Yatırımlar yekûnu rr:. - ınnum mı ı m, V ' t

6 No İ88 3, III/İ958 B ' CETVELİ F. M., Varidatın nev'i Lira P. M. Varidatın nev'i Lira i 1 Umumi bütçeden verilecek _ ^r U.,... 2 Muayene, tahlil ve tecrübe tahsisat.. ücretleri 2 1 Yatırımlar dışındakiler için n _.. v,,..,. _, _ <, ' S Dıger eesıtlı varidat o rt/a, 000 verilenler r>44 2 Yatırımlar için verilenler Fasıl yekûnu Fasıl yekûnu Bağışlar Harcırahlar (Kayıt, imtihan ve diploma harçları) Eski şiardan devredilen 3 Çeşitli varidat nakit 1 1 Kitap satışından elde edilen- UMUMİ YEKUN lor ===5== O CETVELİ Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın dayanakları Nev'i Tarihi Numarası ÖZET I Kanun 13. VI Üniversiteler Kanununun 54 ncü maddesi ' '. - f

7 No III D OETVILİ ö. # Memuriyetin nev'i Aded ücret Ö, Memuriyetin nevi Aded Ücret 0 Başhademe i 150 Rektörlük Hademe Teknisiyen ~,,.,,«7,, f1 _ TT. Enstitü ve Klinikler 2 Usta Bahçıvan Teknisiyen (Üniversite mezunu) Şoför 1 250» (Kimyager) Sekreter (İki yabancı dil bilir) 1 625» Daktilo i 300» (Üniversite mezunu) » 1 250» (Ressam ve fotoğ- 5 Memur rafçı) 4 550» Elektrikçi Başhademe Telefoncu Hademe Marangoz Dağıtıcı Lâboratuvar şefi Laborant Muhasebe Müdürlüğü» » Daktilo «... 9 o- 0 5 MemUr l 25 4 Daktilo v,.,,. 5 Daire âmiri bağlık Merkezi,_, < /rt.,.., A y Memur (Santralci) 1 3ö0 3 Hemşire (gezici) Başhademe Hemşire Gassal Laborant (röntgenci) \ Hademe Daktilo 1 250» Hademe Bekçi Kapıcı Cani ve Kimya Atelyesi Temizleyici Şef teknisiyen ;, : '*" 1 9~«Teknisiyen î 475 I., -»-,- «, nn \» yardımcısı 2 loo» 2 400,_,., _..,..,. Teknik ve Fizik Atelyesi Ziraat Fakültesi. m... rrıx 1 Teknisiyen Teknisiyen r A» 5 5oO» ^» yardımcısı _,.... ~ A,,,.,.' ««Başmakinıst 1 oou 2 Elektrikçi 1 300»,,../,^.«,.i,, ^nn, r,»-_ Makinist (Çıftçıbaşı) Marangoz 1 300»»'».'*.*.», -,. - Makımst., ra ZVp Fakültesi ft OAA» ' Daktilo (Yabancı diî bilir) 1 47Ü» Daktilo 1 İH:;: Usta \ 2 40C» 1 2ŞJf:» 6 350» 1 22S» 5 250

8 No IH G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 3 Şoför Tarım hizmetlisi > Daktilo (Yabancı dil bilir) Arabacı ^ Başbahçıvan Bahçıvan S0» Memur 2 m Başaşçı 1 350» Aşçı Başhademe 1 150» Hademe Laborant 6 300» » Bekçi T> Kapıcı MMMİMMMMMI E «CETVELİ F. M. Tahsisatın nevi 203 Geçici hizmetliler ücreti 11 Rektörlük 12 Tıp Fakültesi 13 Ziraat Fakültesi 204 Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti A "S PA

9 No, III L CETVELİ D. Memuriyetin nev'i Aded Ayılk D. Memuriyetin nev'i Aded Ayılk Yüksek Hemşire Okvlu m» t.,-,. 6 öğretmen 1 70 Ttp r Fakültesi» ><*,, -, nn 7 Öğretmen 1 60 ^. «v..,,. 9 öğretmen yardımcısı 2 40 a) Öğretim üyeleri 1A K.. ', n 10 öğretmen yardımcısı 2 OE Profesör Mütehassıs l 70 2 Profesör Mütehassıs Profesör Lektör Profesör Lektör Profesör Doçent Ziraat Fakültesi 6 Doçent Ajt.., - ««a) Öğretim üyeleri I S 05 * 2, S 1 *«**! 15 8 Do «ent 2S ' 50 2 Profesör Profesör 7 100,, AV.., 4 Profesör 2 90 b) öğretim yardımcıları g ^ ^ g g() 7 Asistan Doçent Asistan Doçent Asistan Doçent Asistan Doçent 3 50 R - CETVELİ Umumi bütçede mütenazırı tertipler için mezkûr bütçe kanununa bağlı (R) cetvelindeki formül bu bütçe içinde uygulanır. Fasıl 204 Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti Sözleşmeleri gereğince ödenecek aylık ücretlerle sözleşmelerde yazılı olup bütçede karşılığı bulunan diğer masrafları bu fasıldan ödenir. Pasü 223 Konferans için yurt içinden ve dışından getirtileceklerin harcırahlariyle ücret ve başka masrafları Konferans için getirtileceklere verilecek ücret ve harcırahlar, 6245 sayılı Kanunun 8 nci maddesine göre rektörlük ve dekanlıklarca tesbit edileeek miktar ile askerlik dersleri ve konferans ücretleri, ecnebiler için açılan yaz kurslarının, kurs ve konferans ücretlerinden başka afiş, broşür, program, hüviyet kartı gibi işlerin baskı ve kâğıt bedelleri ile ecnebi öğrencilerin şehir içinde ve dışında yapacakları gezilere refakat eden mihmandarların yolluk, yevmiye ve sair masrafları ile gezilerde rehberlere verilecek ücretler ve bu kurslar için yapılacak bilûmum masraflar bu tertipten ödenir.

10 No III Fasıl Madde 40 Ecnebi mmeleketler harcırahı Kongre ve konferanslarda 4489 ve 4936 sayılı kanunlara göre staj için gönderilenler haricinde, muvakkat bir vazife ile veya inceleme maksadiyle ecnebi memleketlere gönderilenlerin harcırahları bu tertipten ödenir. Madde 70 Yurt içi inceleme ve araştırma harcırah ve masrafları Yurt içinde araştırma, inceleme maksadiyle yapılacak seyahatlerde öğretim üyeleriyle yardımcılarına 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre ödenecek harcırahlar ile aynı maksatla toplu halde seyahat edecek öğrencilere muayyen tarifeli vasıtalarda ikinci mevki bilet ücreti ve gayrimuayyen tarifeli vasıtalarda bu vasıta ücreti ile fakülte yönetim kurullarınca 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile hiz-. metliler için tesbit edilen yevmiyenin asgari haddini geçmemek şartiyle belirtilecek yevmiyelerle masrafları bu tertipten ödenir, Fasıl Taşıt masrafları Her nevi akar yakıt ve yağlar, lâstiklerin yemlenmesi, plâka resmi, mevcudolduğu takdirde radyo abone ücreti, diğer vergi ve resimler, patinaj zinciri, temizlik malzemesi ve yedekler, her çeşit onarımlar, * * Fasıl 417 Üniversitenin bina ve arazi vergileri, tapu tescil harcı ve diğer müteferrik masrafları ile bina, levazım, eşya ve sair menkullerin sigorta bedelleri Üniversiteye ait bilûmum gayrimenkullerin ve buralarda meveudolup sigorta edilen menkul eşyalarla enstitü, lâboratuvar, klinik ve kütüphaneler levazımı ile kitapların sigorta bedelleri, vergi resim ve türlü hare ve diğer masrafları bu tertipten ödenir. Fasıl 420 Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemelerle sair her çeşit masraflar Madde Enstitü lâboratuvar ve okulların fennî alet ve levazımı, ecza, kimyevi maddeler ve her türlü malzemeler, öğretim ve araştırma ile ilgili her türlü materyalin alımı, yapımı, onarımı, tecrübe hayvanları satmalmması, üretilmesi, yemi, bakımı, masrafları ve bunun için gerekli tesis ve malzeme masrafları, alet ve cihazların taşıma, montaj ve onarımı masrafları, tatbikat ve inceleme için şehir içindeki kurumlar veya yurt içindeki başka şehirlere gönderilecek öğretim üyeleriyle yardımcılarının 6245 sayılı Kanuna göre tahakkuk edecek harcırahları, yazı, hesap, teksir makinalan ve bunların bütün levazım ve teferruatı, nakil, montaj ve onarım masrafları, 500 lirayı geçmiyen badana ve onarım masrafları, fakültelerin öğretim ve araştırmayı ilgüendiren işlerinde, lâboratuvar, ateîye ve tatbikat bahçelerinde yevmiye ile muvakkaten çalıştırılacak işçilerin yevmiyeleri, bahçe serlerine lüzumlu malzemenin satmalmması, 500 liraya kadar lâboratuvar ve ser onarımı, öğretimle ilgili sair levazım, ilân ücretleri, ilmî, fennî kurumuarm öğretim ve araştırma ile ilgili alet ve cihazlarının havagazı, elektrik ücretleri, iş icabı lâboratuvar atelye ve tatbikat bahçelerinde giyilmesi mecburi olan melbusata ait masraflar, öğretimle ilgili malzemenin gümrük resmi, nakliye, ardiye ve komisyon ücreti, öğretim ile ilgili kitap, resim, heykel, tablo, maket, vitrin, dolap ve benzeri sair masraflar, bu tertipten ödenir. Fasıl 421 Yüksek Hemşire okulunun her çeşit masrafları, Fasıl 422 Laborant okulunun her çeşit masrafları Okulların demirbaş, döşeme, öteberi, kırtasiye gibi büro malzemesinin satmalmması ve onarılması, posta, telgraf ve telefon ücretleri, kitap, mecmua, gazete, broşür, satmalma ve abone bedelleri, telif ve tercüme hakları, tercüme ücretleri, yayınlarla ilgili diğer her türlü masrafları, öğretimi ilgilendiren malzeme ve cihazların satmalmması, tamir Ve tadilleriyle her çeşit işletme masrafları, okullarca muvakkat memuriyetle yurt içinde görevlendirileceklerin harcırahları, lâboratuvariarda muvakkaten çalıştırılacak işçilerin bu formülde yazılı öğretimi ilgilendiren masrafları bu tertipten ödenir. * ' '-*. N *** -" "- : ;.. " * *"",. E. *

11 No ~~~ İ98 S. III Fasü 423 Ziraat Fakültesi tecrübe istasyonlarında, gösteri tarlalarında ve işletmelerinde yapılacak araştırma ve incelemelerin gerektirdiği her türlü masraflar Kırtasiye, demirbaş, mefruşat, öteberi, aydınlatma, işletme masrafları, basılı kâğıt ve defterler, işçi, usta, çoban, seyis gündelikleri ve bunlardan aşım duraklarına gönderilen seyislerin harcırahları, îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatlar, her türlü makinalarm işletme ve bakım masrafları, Tarla ziraati, bağ, bahçe, ağaçlandırma, arılık, tavukhane, balıkhane ve her türlü imalâthane masrafları, bu işleri denetlemek için gönderilecek asistan doçent veya profesörlerin yolluk ve zaruri masrafları Fasıl 424 Tıp Fakültesinin hastanelerle ilgili her çeşit masrafları. Madde 11, nci faslın 12 nci maddesinde yazılı masraflar bu tertipten de ödenir. Hastanelere alınacak hastaların yatak ve iaşe bedelleri hastanelerde görevli olup iaşe olunacak çeşitli personelin yiyecek bedelleri ve bunların iaşeleriyle ilgili her türlü eşya ve malzeme bedelleri, işçi gündelikleri, hastaneler talimatnamesi gereğince hasta besleme ve giyecekleri, fennî kurumlar makina ve aletler, taşıma ve montaj masrafları, küçük onarmalar, ilâç, tıbbi ve sıhhi malzeme, öğretim malzemesi, işletme ve öğretim masrafları hastanelere ait öteberi, kırtasiye, su, elektrik, havagazı, kömür, odun ve bunlarla ilgili her çeşit nakil ve taşıma masrafları, görevleri icabı şehir dâhilinde vazife ile dolaşacakların zaruri masrafları, ölenlerin her çeşit cenaze masrafları, öğretim için satmalmacak kadavra bedelleri ve bunların nakil masrafları, taburcu edilen akıl hastalarının yerlerine gönderilmeleri veya bu hastalardan diğer hastanelere gönderilenlerin nakil masrafları ile bunlara ilişkin küçük tesis ve onarmalar ve hastanelerin diğer bütün masrafları, hastane kliniklerinde öğrencilerin bilgilerini artırmak maksadiyle hastanelere kabul olunan hastalara lüzumlu melbusat ile yatak, karyola, komidin ve hasta ile ilgili sair malzeme masrafları bu tertipten ödenir. Fasıl 425 Üniversite Matbaasının her çeşit masrafları Matbaa için satmalınaeak demirbaş eşya ile işletme ve bakım masrafları, matbaaya yeniden alınacak makina alet ve yedek parçaları ile matbaaya taallûk eden her türlü masraflar, icabında muvakkaten çalıştırılacak işçi gündelikleri bu tertipten ödenir. Fasıl 426 Üniversite merkez atelyelerinin her çeşit masrafları 420 nci faslın 12 ve 13 ncü maddelerine ait formül bunlar için de aynen uygulanır. Fasıl 451 Yayın masrafları Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelin müşterek kısmında gösterilen 451 nci fasla ait formül bunun için de uygulanır. öğrenci seçme imtihanı kâğıtlarının incelenmesinde çalışanlara yönetim kurulunca tespit edilecek ücretler, îcra Vekilleri Heyetince verilecek karar üzerine; bu tertipten ödenir. Fasü Milletlerarası münasebetlerin gösterdiği masraflar Madde 10, 20 Memleket içinde ve dışında ilgililerin yapacakları her türlü seyahat ve ikamet masraflariyle bu maksatla çalıştırılacak mütercim ve tercüme ücretleri, her türlü yayın masrafları (kâğıt bedelleri, telif ve tercüme hakları, kilise ve resim ücretleri dâhil) kongre münasebetiyle yapılacak davet, ziyafet ve geziler gibi temsili mahiyetteki hizmetlerin gerektirdiği her türlü masraflar bu tertipten ödenir. Fasü 459 Spor masrafları Her nevi beden terbiyesi ve spor faaliyetlerine katılacak sporcu ve; idarecilerin ibate, iaşe, tedavi taşıma giderleri ve'bunlara gündelikleri, beden terbiyesi ve spdr UMŞB ve hareketlerini^

12 No III gerektirdiği her türlü spor malzemesi, eşofman, şort, atlet, forma, kazak, ayakkabılar gibi gk yim eşyası, top, alma ve atlama sporlarında kullanılan spor vasıtaları gibi her türlü spor malzemesi, madalya, kupa, şild, bayrak, filâma ve benzeri mükâfatların alınması bütün malzeme ve tesislerin muhafazası, spor temas ve hareketleri için geçici müddetlerle kiralanacak stad, saha, veya spor yapılmasına elverişli yerlerin kira bedelleri, oyuncuların ferdî kabiliyetini ve takım oyunu bilgisini artıracak her çeşit spor uzmanlarının ücretleri Fasıl 601 Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve verilecek burslar Madde 10 Ecnebi memleketlerden gelecek talebelerin burs ve harcırahları Devam ve sair şartları yönetim kurulunca tesbit edilmek suretiyle rektörlükçe yabancı öğrencilere verilecek burslar ile bunlara ait her türlü masraflar ve yol paraları bu maddeden ödenir. Maddel2, 13 Senatoca tesbit edilecek esaslar dairesinde Fakülte Yönetim Kurulunca yapılacak yardımlar ile sağlık durumları fakültelerce tesbit edilecek hasta talebeler tedavi ücretleri ilâç bedelleri ve zaruri masrafları bu tertipten ödenir. \" % y Fasü 602 Talebe teşekküllerine yardım Bu tertipteki tahsisat yönetim kurulunun tesbit edeceği esaslar dairesinde sarfedilir. Fasıl 603 Talebe kantinlerine yardım Mevcut ve tesis edilecek talebe kantinlerinin talebeye ucuz yemek vermesini temin için yapılacak her türlü masraflar karşılığı olarak bu tertipten ödeme yapılır. Yapılacak bu ödemelerin şekil ve esasları Üniversitece tanzim edilecek bir talimatname halinde belirtilir. Fasıl 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar Madde 11,12, bin liraya kadar bina, ve tesisat onarımı ile bu maksatla liraya kadar yapılacak istimlâk bedelleri, yukardaki miktar dâhilinde bina satınalmması yukardaki masraflarla yapılacak etüd, proje, aplikasyon masrafları ile tersim malzemesi bedelleri, ilân ücretleri bu tertipten ödenir. Riyaseti Cumhura yazılan tezkerenin tarih ve numarası : 27. II.1958 ve 1/23 Bu kanunun ilânının Başvekâlete bildirildiğine dair Riyaseti Cumhurdan gelen tezkerenin tarih v& numarası : 27, II ve 4/82 Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların Cilt Sayfa cilt ve sayfa numaraları i ,716:730,744:757,795:798,802, :-..: -mipv-':"- 806,828,879:883 [İnikat : sıra sayılı matbua 47 nci inikat Zabıt Ceridesine bağlıdır.,] \ %

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942)

230 Üniversitesi 195 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II Sayı : 8942) Ankara 0 Üniversitesi yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. II. - Sayı : ) No. Kabul tarihi. II. MADDE. Ankara Üniversitesi bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II. 1956 - Sayı: 9246)

306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II. 1956 - Sayı: 9246) 306 İstanbul Üniversitesi 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı,: 29. II. 1956 - Sayı: 9246) No. Kabul tarihi 6678 26.11.1956 MADDE 1. İstanbul Üniversitesi 1956 bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145)

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145) 5 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 99 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı; 75) No. 58.-' *' r Kabul tarihi ' * 7..99 BÎRÎNCl MADDE Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdülrüğü

Detaylı

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150)

- 246 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 4.111. 1959 - Sayı,: 10150) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :.. 959 - Sayı,: 050) No. Kabul tarihi 73. II. 959 MADDE. Devlet Hava Meydanları İşletmesi- Umum Müdürlüğü

Detaylı

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun _ 3 Ankara Üniversitesi 6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 0,. 6 - Sayı : 30) No. Kabul tarihi 06 4.. 6 HADDE. Ankara Üniversitesi 6

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

334 İstanbul Üniversitesi 1955 Yılı Bütçe Kanunu

334 İstanbul Üniversitesi 1955 Yılı Bütçe Kanunu İstanbul Üniversitesi 9 Yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 9 - Sayı: 89) No. Kabul tarihi 0 8..9 MADDE. İstanbul Üniversitesi 9 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l) işaretli

Detaylı

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 407 9 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III.9- Sayı: 894) No. Kabul tarihi 07 8. II. 9 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

241 İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II. 1953 - Sayı : 8347)

241 İstanbul Üniversitesi 1953 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II. 1953 - Sayı : 8347) 24 İstanbul Üniversitesi 953 yılı Bütçe Kanunu No. (Resmî Gazete ile ilâm : 28. II. 953 - Sayı : 8347) Kabul tarihi 6057 25. II. 953 MADDE. İstanbul Üniversitesi 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan

Detaylı

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650)

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650) 484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 7.3.964 - Sayı : 650) No. 435 Kabul tarihi 28. 2. 964 MADDE. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel

Detaylı

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu - 807 frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı:. III. 949 - Sayı: 74) No. - Kabul tarihi 47 8..949 BİRİNCİ MADDE Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı giderleri

Detaylı

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 55 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı ; 27.2.964 - Sayı : 642) No. 44 Kabul tarihi 22. 2. 964 MADDE. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için

Detaylı

58 Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu

58 Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu 58 Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 27.; 2.1962 - Sayı : 11046) No. 15 KaJbul tarihi 23. 2. 1962 MADDE 1. Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı yatırımlar dışında 'kalan

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 72 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 31.XII.1946 - Sayt : 6486) No. _ ' Kabul tarihi 4987 16. XII. 1946 BÎRİNİ"! MADDE 1946

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.III.1957 - Sayı : 9548) No. Kabul tarihi 6937 28.11.1957 MADDE 1. Devlet Bütçesine giren dairelerin 1957 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528)

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528) 809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /V/90 - ayı : 58) No. Kabul tarihi 88 - V -90 BİRlNCl MADDE Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu 358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 5.3. 1963 - Sayı : 11347) No. Kabul taoim 209 20. 2. 1963 MADDE 1. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

258 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanunu. (Resmi Gazete ile ilânı : 4. III. 1958 - Sayı : 9849)

258 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanunu. (Resmi Gazete ile ilânı : 4. III. 1958 - Sayı : 9849) 258 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanunu (Resmi Gazete ile ilânı : 4 III 1958 - Sayı : 9849) No, Kabul tarihi 7100 28 II 195S MADDE 1 Devlet Hava Meydanları İşletmesi

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

[1] SAYILI CETVEL. Ziraat Alet ve Makineleri ihtisas ve Makinist okulları

[1] SAYILI CETVEL. Ziraat Alet ve Makineleri ihtisas ve Makinist okulları _~ 1Ö72 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ziraat Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Besini Gazete ile ilâm : 1.III. 1954 - Sayı : 8646) No. Kabul tarihi 6297 28.11.1954 MADDE 1. Devlet bütçesine giren dairelerin 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

j S. SAYISI : t 1953 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçesi

j S. SAYISI : t 1953 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçesi j S. SAYISI : t Yılı Ankara Üniversitesi Bütçesi i Ankara Üniversitesi yılı Bütçe Kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu (/) T.C. Başbakanlık 8. XI. Muamelât Genel Müdürlüğü Tetkik Müdürlüğü Say t :

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

336 Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 1960 -, Sayı: 10449)

336 Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 1960 -, Sayı: 10449) 336 Orman Umum Müdürlüğü 60 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 60 -, Sayı: 044) No. Kabul tarihi 7456 7. II. 60 MADDE. Orman Umum Müdürlüğü 60 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

377 Orman Umum Müdürlüğü 1955 Yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 3. III Sayı : 8945)

377 Orman Umum Müdürlüğü 1955 Yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 3. III Sayı : 8945) 377 Orman Umum Müdürlüğü 955 Yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 3. III. 955 - Sayı : 8945) No. Kabul tarihi 6505 8.II.955 MADDE. Orman Umum Müdürlüğü 955 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

390 Orman Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanunu

390 Orman Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanunu 390 Orman Umum Müdürlüğü 957 yılı Bütçe Kanunu ; - (Resmî Gazete ile ilâm : 4.III.957 - Sayı : 9550) No. : 693 Kabul tarihi 28. II. 957 MADDE. Orman Umum Müdürlüğü 957 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490)

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) 101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) No. Kabul tarihi 4976 23. XII. 1946 BİRİNCİ MADDE 1946 yılı

Detaylı

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Devre: XI içtimaa Kt\ S. SAYISI : OU 959 Yılı Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/265) T, c. ~~~

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur.

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. Devre : XI Q /Q İçtima: S. SAYISI : üö İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa ek kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (/33) Yüksek

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94 Yılı : GİDERLER HESABI 2.193.217.517,94 6 GELİRLER HESABI 2.547.2.935,59 Personel 3.958.1,82 6 Vergi Gelirleri 224.968.595,68 Memurlar 246,24 6 Harçlar 224.968.595,68 Ek Çalışma Karşılıkları 246,24 6 Diğer

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

484 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu

484 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1946 yılı Bütçe Kanunu 484 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 946 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. T. miti - Sayı : 8) No, Kabul tarihi 487 8. XII.94 BİRİNCİ MADDE Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 946 yılı giderleri için,

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ;

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ; Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Harcama talimatı: Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanunu

427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanunu 427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 946 yılı Bütçe Kanunu (Hami Gazete ile ilâm :.T. 96 - Sayı : 6-96) No. Kabul tarihi 4823 28. XII. 9 BİRİNCİ MADDE Hudut A e Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ 100 KASA HESABI 278,992.23 278,992.23 0.00 0.00 102 BANKA HESABI 90,084,895.32 88,205,834.05 1,879,061.27 0.00 1 T.C. ZİRAAT BANKASI DARICA SUBESİ 85,099.33 82,099.16 3,000.17 0.00 T.C.ZİRAAT BANKASI POSTA

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.1965 - Sayı : 11936)

(Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.1965 - Sayı : 11936) 03 Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.965 - Sayı : 936) No. Kabul tarihi 534 6. 2. 965 MADDE. 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15 PRATİK BİLGİLER 2017 KATSAYILAR AYLIK KATSAYI 0,096058 01/01/2017 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,030462 TARİHİNDEN TABAN AYLIK KATSAYISI 1,503595 GEÇERLİ AİLE YARDIMI 2.134 204,99 ÇOCUK YARDIMI (0-6 YAŞ) 500 48,03

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 15.321.473,94 GELİRLER HESABI 31.6.870,52 PERSONEL GİDERLERİ 6.277.936,41 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 180.5,86 MEMURLAR 5.823.456,92 Mal

Detaylı

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Yılı : 25 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 75.6.319,79 PERSONEL GİDERLERİ 61.610.3,43 MEMURLAR 57.9.563, Temel Maaşlar 26.0.5,16 Temel Maaşlar 26.0.5,16 20.951.174,31 20.951.174,31 10.3.534,56 10.3.534,56 771.486,63

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun

719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun 719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 29. III. 195? - Sayı : 9572) No. 6940 Kabul tarihi 25. İH. 1957 MADDE 1.' Maarif Vekâletine bağlı Riyaseti Cumhur

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı