T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / , 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 58 NUMBER: 2009/6 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0 312) /7269, 7405,7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L CERMEN D LLER ALMANCA ROMAN D LLER FRANSIZCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...63 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT...143

8 680 BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI TALYANCA, RUMENCE EDEB YAT D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi...161

9 000 (5) 000 GENEL KONULAR Uçak, Nazan Özenç - Tolga Çakmak. Web Sayfas Kullanabilirli inin 000 (1) Becit, Gökçe - A. Aflk m Kurt - Ifl l Kabakç. Bilgisayar Ö retmen Adaylar n n Okul Uygulama Derslerinin Yararlar na liflkin Görüflleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 370 Ölçülmesi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Web Sayfas Örne i. Türk Kütüphanecili i 23(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 000 (2) 020 (1) Behtafl, E. Erdal M. - Umut Ça lar. Bayter, Mustafa. E-Kitaplar n Bilgisayarlar Rakiplerimiz mi? Bilim Kataloglanmas. Türk ve Teknik 42(499/Eki: Y ld z Kütüphanecili i 23(2) , Tak m -9) , ss ss. Türkçe ve ng. özet SA SA Çal flkan, fiadan. Ailelerin Kiflisel Bilgisayar Talebini Etkileyen Faktörler. Standard 48(565) , ss SB , (3) Ecer, Fatih - Semih Aç kgözo lu - Fikret Yaman. Analitik A Süreci ve Web Sitelerinden Yararlanarak Otel Seçimi. Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 27(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (4) 020 Engiz, A. Müfit. Bilgi Paylafl m nda Etkin Bir Yol: Görsel Sunular. Standard 48(565) , ss SB (2) Bilgi ve Belge Yönetimi/Kütüphanecilik Bölümü Mezunlar n n Teknik Hizmetler S n f Kapsam na Al nmas ile lgili Gerekçe. Türk Kütüphanecili i 23(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Musnik, Sara Yontan. From Gallica to Gallica 2 ' and More: A Survey of the Digitisation Projects at the BnF 2. Türk Kütüphanecili i 23(2) , ss. ng. ve Türkçe özet. 020 (4) Tamdo an, Oya Gürdal. Bilgi Üretiminde Yaz n Ürünleri ve Kütüphaneler: At flar n Tespiti ve Analizi Yoluyla Araflt rma. Türk Kütüphanecili i 23(2) ,

10 ss. Türkçe ve ng. özet SA Yörü, Halime At l. Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerinde Kad n flgücü. Türk Kütüphanecili i 23(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) Zan, Burcu Umut. Elektronik Yay nlar n Derlenmesi. Türk Kütüphanecili i 23(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 060 (1) Erbay, Mutlu. Dünyan n Ünlü Müze Duayenlerinin Buluflmas. rh+sanart (62) , ss SB Kavak, Nuri. K r m Hanl fier'iyye Sicilleri'nde Yer Alan Avar z ve Para Vak flar Üzerine. Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) Cantek, Funda fienol. Tarih Olmufl Bir Meslek: Beyo lu Muhabirli i. Toplumsal Tarih (186) , ss SB (2) Coussens, Catherine. Conversation with a Lady: Women and the Religious Debate in Caroline Print Culture. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 26(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , FELSEFE VE PS KOLOJ 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Bozkurt, Ömer. Problem ve Tart flmalar yla Gazali ve bn Rüfld'e Göre mkân Meselesi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 13(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) K l ç, Cevdet. Ebherî'nin Hidâyetü'- Hikme'sinde Tabiat Fesefesi'nin Temel Kavramlar ve Kaynaklar. Dinî Araflt rmalar 11(31) , ss. ng. özet SA , (3) Kula, Onur Bilge. Hegel'in "Alman dealizminin En Eski Dizge Program " ve Romantik Yaz n Kuram. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 26(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SB

11 110 (4) 150 (4) Küfrevi, Selahattin. Fahreddin Er- Ba lanma va Psikopatoloji: Razi'nin Teoloji Felsefesinde Zorunlu Ba lanma Boyutlar n n Depresyon, Varl k Düflüncesi. Dinî Araflt rmalar Panik Bozukluk ve Obsesif-Kompulsif 11(31) , ss. ng. Bozuklukla liflkisi. Türk Psikoloji özet. Dergisi 24(63) , ss SA , SB EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 150 (5) Kaplan, Hasan. Psikanaliz Kuram n n Yükselen Hermenötik De eri. Dinî Araflt rmalar 11(31) , ss. ng. özet SA , 120 Türkçe ve ng. özet. Bas m, H. Nejat - Fatih Çetin - Akif Tabak. Befl Faktör Kiflilik Özelliklerinin Kiflileraras Çat flma Çözme Yaklafl mlar yla liflkisi. Türk Psikoloji Dergisi 24(63) , ss. Türkçe ve ng. özet SB PS KOLOJ 150 (6) 150 (1) Bayraktar, Fatih - Melike Say l - Aksu, Murat. Stres ve fl Tatmininin Asiye Kumru. Liseli Ergenler ve Turizm flletmelerine Etkisi. Üniversiteli Gençlerde Benlik Sayg s : Standard 48(565) , Ebeveyn ve Akrana Ba lanma, Empati ss SB , 650 ve Psikolojik Uyum De iflkenlerinin Rolü. Türk Psikoloji Dergisi 24(63) , ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (2) Alt ntafl, Füsun Ç nar. Kiflili in Alg lanan Örgütsel Sabotaj Davran fllar Üzerindeki Etkisi. Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 27(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (3) Ayd ntan, Belgin. Ruhsal Zekân n Dönüfltürücü Liderlik Üzerine Etkisini Araflt ran Uygulamal Bir Çal flma. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 23(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 150, SB (7) Gül, Serdar Kenan - smail Dinçer Günefl. Ergenlik Dönemi Sorunlar ve fiiddet. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 150, (8) Kaplan, Hasan. Psikanaliz Kuram n n Yükselen Hermenötik De eri. Dinî Araflt rmalar 11(31) , ss. ng. özet SA , 120 3

12 150 (9) 170 (3) Sümer, Nebi - Meltem Anafarta Turan, Fethi. lkö retim fienda. Orta Çocukluk Döneminde Müfettifllerinin Etik Rol Ebeveynlere Ba lanma, Benlik Alg s Davran fllar na liflkin Alg lar n ve Kayg. Türk Psikoloji Dergisi Mukayeseli ncelenmesi (Konya li 24(63) , ss. Türkçe Örne i) Millî E itim 38(183) 2009, ve ng. özet ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , (10) Türk Annelerin Çocuk Sosyallefltirme Hedeflerinde E itime Ba l Olarak Gözlemlenen Farkl l klar. Türk Psikoloji Dergisi 24(63) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (11) Uluç, Sait - Ferhunde Öktem. Okul Öncesi Çocuklarda Güvenli Yer Senaryolar n n De erlendirilmesi. Türk Psikoloji Dergisi 24(63) , ss. Türkçe ve ng. özet SB ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) Aydo du, Hüseyin. "Ahlâk Filozofu" ve "Hareket Adam " Olarak Nurettin Topçu. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi (40) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 180 ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES Akkanat, Hasan. bn Sina'n n Aklî Bilimlerin Bölümleri Adl Risalesinin Çeviri ve ncelemesi. Dinî Araflt rmalar 11(31) , ss. ng. özet SA , 180 Bozkurt, Ömer. Problem ve Tart flmalar yla Gazali ve bn Rüfld'e Göre mkân Meselesi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 13(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 180 K l ç, Cevdet. Ebherî'nin Hidâyetü'- Hikme'sinde Tabiat Fesefesi'nin Temel Kavramlar ve Kaynaklar. Dinî Araflt rmalar 11(31) , ss. ng. özet SA , SA 26 Küfrevi, Selahattin. Fahreddin Er- 170 Razi'nin Teoloji Felsefesinde Zorunlu Varl k Düflüncesi. Dinî Araflt rmalar 170 (2) 11(31) , ss. ng. Tanç, Halil brahim. Sehl B. Hârûn özet. ve Cimrilikle lgili Risâlesi. Dinî 2005 SA 19 Araflt rmalar 11(31) , 110, ss. ng. özet SA (1) 170 Marafl, brahim. Farâbî'de Hudûs Kavram. Dinî Araflt rmalar 11(31) 4

13 , ss. ng. özet. Dinî Araflt rmalar 11(31) , ss. ng. özet SA SA MODERN BATI FELSEFES Cristante, Nevio. Nietzsche's Historical Confrontation with Hegel: 'The end of History' Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 27(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , D N 280 HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER Coussens, Catherine. Conversation with a Lady: Women and the Religious Debate in Caroline Print Culture. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 26(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , (1) 280 (1) Belt, Don. Unutulmufl nanç Sahipleri Arap H ristiyanlar. Foto raflar: Ed Kashi, National Geographic Türkiye (98) , ss SB (2) 280 (2) Ça dafl Din Felsefesinde Epistemolojik Yaklafl mlar ve Tanr nanc n n Rasyonelli i [Adl Eseri Üzerine] Tan tan: Hümeyra Kalkan, Ersin. Aziz Petrus'un Torunlar. Foto raflar: Kemal Nurayd n, National Geographic Türkiye (98) , ss SB 195 Oymak, skender. Pavlikianlar n Tarihçesi, nanç Esaslar ve Pratikleri. Dinî Araflt rmalar 11(31) , ss. ng. özet SA Karagözo lu, Dîvân Disiplinleraras Çal flmalar Dergisi 14(26) 2009, ss SA (3) Pekak, M. Sacit. Mustafapafla 260 HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 260 (1) Batuk, Cengiz. sa Mesih Kad nlar da Kurtaracak m? -H ristiyanl kta Kad n Sorununa Genel Bir Bak fl- (Sinasos), Konstantin ve Helena Kilisesi, Kilise I, Kilise II, Kilise III, Kilise IV. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 26(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SB

14 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER Akda, Soner. Klâsik Türk Edebiyat 'nda Ad na Mesnevîler Yaz lar Kad n: "Züleyhâ" Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi (40) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Akp nar, Ali. Kur'ân Surelerinin simlerine Dair Yaz lm fl Mensûr ve Manzûm Eserler ve Manzûm Bir Örnek. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 13(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 810 Aksu, Ali. Mevlana'n n Mesnevi'sinde Dört Halife. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 13(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Aktafl, Abdurrahman. Kalbi Mushaflaflt rma. Diyanet (222) , 4-8. ss SC (3) Albayrak, Bünyamin. Kur'an Kursu ve Haf zl k E itimi. Diyanet (222) , ss SC (4) Apak, Adem. fiaml lara slam' Ö reten Sahabi Ebu'd-Derdâ (r.a.) Diyanet (222) , ss SC (5) Ata, Ulvi. Haf zl k ve E itimi. Diyanet (222) , ss SC (6) Ayd n, M. fievki. Kur'an' Ö renme Ba lam nda Haf zl k. Diyanet (222) , ss SC (7) Bulut, Mehmet. Din Hizmetlerinde Tarihî Tecrübenin Cumhuriyet'teki Devam Diyanet flleri Baflkanl. Diyanet (222) , ss SC (8) Ç nar, Fatih. smail es-sivâsî ve Sûfîlerin Raks/Deveran Hakk nda Verdi i Bir Fetvas. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 13(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA Demirci, Mehmet. fiiir ve Din. Diyanet (222) , ss SC 6 810, (9) Erturhan, Sabri. Suçla Mücadelenin F khî Esaslar. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 13(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA

15 297 (10) Dergisi 14(26) 2009, ss. Hac, Siracaddin. Nizami Türkçe ve ng. özet. Gencevi'nin "Rahmet Evi" Kavram SA 31 Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat 297 Fakültesi Dergisi 13(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (16) 1996 SA 61 K l ç, Ünal. Hz. Peygamber'in Ahlâk' 297 ve Güzel Ahlâka Verdi i Önem. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat 297 (11) Fakültesi Dergisi 13(1) 2009, Hodgson, M. G. S. Hasan- Sabbâh ss. Türkçe ve ng. özet. Çeviren: Süleyman Tülücü, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi (40) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA 26 Koç, Bozkurt. Göstergebilimsel Bir 297, 950 Çözümleme: Çocuk Resimlerinde Cennet ve Cehennem. Dinî 297 (12) Araflt rmalar 11(31) , Karaman, Fikret. mam Hatipler, ss. ng. özet. Toplum Hayat na Can Suyu Veren Görevlilerdir. Diyanet (222) , ss SA , SC (17) 297 (13) Karsl, brahim Hilmi. Sevmek Ama Nas l? Diyanet (222) , ss SC Memifl, Murat. lâhi radenin Yarat lm fll Sorunu. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 13(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (14) 297 (18) Kavak, Nuri. K r m Hanl fier'iyye Menekfle, Ömer. Sat rlardan Sicilleri'nde Yer Alan Avar z ve Para Sad rlara... Haf zl k. Diyanet (222) Vak flar Üzerine. Eskiflehir , ss. Osmangazi Üniversitesi Sosyal 1969 SC 6 Bilimler Dergisi 10(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (19) 2001 SA 27 Önder, Mustafa Kemal. Haf zl k 297, 060 E itiminde Nitelik Sorunu. Diyanet (222) , ss. 297 (15) 1969 SC 6 Kaya, Süleyman. 17. Yüzy l 297 Sonlar nda Muhalif Bir Metin: Muhammed b. Hamza el-ayd nî Bey'u'l ^Îne Risalesi. Dîvân Disiplinleraras Çal flmalar (20) Önder, Mustafa. Yaz Kur'an Kurslar nda Amaçlar n Gerçekleflme Düzeyleri-Sivas Örne i. Cumhuriyet

16 Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 13(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. Dergisi 11(1) , Türkçe ve ng. özet SA SA (6) 297 (21) Bayram, Günseli. Melekler ve Ünal,. Hakk. nsan n De eri. Diyanet (222) , ss SC SB ss. fieytanlar: Bilim, Din ve Bilinmezlik. Evrensel Kültür (210) , 4-5. ss. 300 TOPLUM B L MLER 300 (1) Adan r, Fikret - Hilmar Kaiser. Göç Sürgün ve Ulusun nflas. Çeviren: Zeynep Kutluata, Toplumsal Tarih (186) , ss SB , (2) Aktafl, Aliye Mavili. Kad n Erkek liflkileri ve Aile. Türk Yurdu 29(262) , ss SB (7) Bektafl, Rahflan Balamir - Aflça Gelgeç Bakacak. Modernitenin Sosyal Kontrol Söyleminin De iflen Görünümleri. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 26(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SB (8) Bekus-Goncharova, Nelly. Vize M nt kas nda Yaflamak. Türkçesi: Ece Deniztekin, Varl k 76(1221) , ss SB , (3) Araz, Erkan. Sulukule'de Yaflam Bitmesin. Evrensel Kültür (210) , ss SB SA (4) 300 Atefl, Davut. Küresel fiehirde Güvenlik Sorunu. ODTÜ Geliflme Dergisi 36(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (5) 300 Bayram, Ahmet Kemal. Modernlik ve Sosyal Bilimler: Bilgi, ktidar, Etik ve Toplum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler (9) Çetin, Sefa -. Efe Efeo lu. Changing Life of Woman in Cities. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(1) , ss. ng. ve Türkçe özet. 300 (10) Ç nar, Bekir. The Root Causes of Terrorism. ODTÜ Geliflme Dergisi 36(1) , ss. ng. ve Türkçe özet. 300 (11) Demir, Hilmi. Maymunlar n And Olsayd Nas l Olurdu? Türk Yurdu

17 29(262) , ss. 300 (17) pfliro lu, Zehra. Yap c l n Gücü 1960 SB 27 Üzerine Türkan Saylan'la Söylefli. 300 Konuflan: Gülsüm Cengiz, Varl k 76(1221/Kitap eki-205) , 1-3. ss. 300 (12) 1964 SB 152 Deniztekin, Osman. "Vize 300 M nt kas "nda Kültürel liflkiler. Varl k 76(1221) , ss SB (18) 300, 350 K l çarslan, Cem. The Masculinist 300 (13) Ideology and War-Combat Films: Reasertion of Masculinity in Erdal, Ömür Dilek. Demre Aziz Hollywood. Hacettepe Üniversitesi Nikolaos Kilisesi Geç Bizans ve Edebiyat Fakültesi Dergisi 26(1) Yak nça nsanlar n n Yaflam , ss. ng. ve Türkçe Biçimleri. Adalya (12) 2009, özet ss. ng. özet SB SB , (14) 300 (19) Ero lu, Feyzullah. Meflrutiyeti Koç, Bozkurt. Çocu un Dinî Bat da Ararken Kendini Baflka Yerde Gelifliminde Rol Model Olarak Anne ve Bulmak! Türk Yurdu 29(262) Baba. Dinî Araflt rmalar 11(31) , ss , ss. ng. özet SB SA (15) Erol, Ayla Sevim - Tu çe fiener. Spor 300 (20) Antropolojisi. Adli Bilimler Dergisi Koç, Mustafa. Evlilikte Aile çi 8(2) , ss. Türkçe ve ng. Sa l kl letiflim. Diyanet (222) özet , ss SB SC (16) 300 (21) Güçlü, Nezahat. Ziya Gökalp'in Türk Kültürü ve E itim Tarihindeki Yeri. Türk Yurdu 29(262) , ss SB SB , Köflgero lu, Nedime. Kay tlara Geçilsin Kad nlar Var [Söylefli] Konuflan: Medine Sivri, Evrensel Kültür (210) , ss. Güven, Ayflen. 500 Y ld r Zamana 300 (22) Direnen Kortejolar. Evrensel Kültür Küçük skender. ktidarp. (210) , ss. 76(1221) , ss SB SB , Varl k 9

18 300 (23) Mungan, Özlem Durmaz. Ötekilerin Ötekilefltirdikleri. Evrensel Kültür (210) , ss SB (24) Mutluer, Nil. Erkekli in S n rlar n n Anlamaya Kendimizden Bafllamak... Varl k 76(1221) , ss SB SB (25) 300 (30) Ö üt, Hande. Erkek Olmak: Büyük mkâns zl k. Varl k 76(1221) , 3-9. ss SB Öz, Bülent - Sami Taban - Muhsin Kar. Kümeleme Analizi ile Türkiye ve AB Ülkelerinin Befleri Sermaye Göstergeleri Aç s ndan Karfl laflt r lmas. Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (28) fiahin, M. Cem. Postmodern Dönemde Tüketim Olgusunun Sosyo- Kültürel Analizi ve Yabanc laflma. Dinî Araflt rmalar 11(31) , ss. ng. özet SA (29) Taburo lu, Özgür. Yurdum nsan : Azgeliflmiflli in Kültürel Görünümleri. Birikim (242) , ss. Tafldemir, Mehmet. Aç k Sistem Anlay fl nda Ö retmen E itimi (Kurumsal Boyut: Program ve Yönetsel Süreç) Türk Yurdu 29(262) , ss SB (31) Tafltanoyuk, Kerem. Muhabbet ya da "Mülteci steklerim Oldu Ara S ra" Üzerine Bir Demlenme. Birikim (242) , ss SB SA , (26) 300 (32) Tokyay, Vedat. Calvino'nun Kentleri Sancar, Serpil. Hegemonik Erkeklik Bizi Ne Kadar lgilendiriyor? Yap Farkl Erkeklik Kimlikleriyle Bir Tür (331) , ss. ng. özet. Pazarl k, liflki, Uzlaflma ve flbirli i çinde Yafl yor [Söylefli] Konuflan: 1973 SA 152 Melike Ayd n, Varl k 76(1221) 300, , ss SB 152 Toprak, Elif - Seçil Banar - Berrin 300 Özkanal. Opportunities of Information & Communication Technologies for 300 (27) Palestinian Women: Media and Selek, P nar. Erkeklik S nav Hiç Distance Education. Anadolu Bitmiyor [Söylefli] Konuflan: Gülce Üniversitesi Sosyal Bilimler Bafler, Varl k 76(1221) , Dergisi 9(1) , ss ss. ng. ve Türkçe özet SB SA , 300

19 Toumarkine, Alexandre. Dumezil'in Türkiye'deki Kafkasya Çal flmalar. Toplumsal Tarih (186) , ss SB , 300 Tunal, nsan. TÜ K Hanehalk flgücü Anketlerinde Dönemi Kay pranma Örüntülerinin Analizi. ODTÜ Geliflme Dergisi 36(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , Türkan Saylan: Bir stisna. Birikim (242) , 3-8. ss SB 50, (33) Yakar, Mustafa. ller Aras l çi Göçlerde Afyonkarahisar Kenti ( ) Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Y lmaz, Nail. Ekonomik Krizin Etkisiyle stanbul'dan "Tersine Göç" Eden Ailelerin Toplumsal Özellikleri ve Beklentileri Ezerine Bir nceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 3 330, (34) Y lmaz, Ömer. Avrupa Birli i'ne Üye Ülkelerin Dini Yap s na K sa Bir Bak fl. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 13(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (35) Yirmibeflo lu, Gözde. Arendt'in Kamusal Alan nda Kad n n Durumu. Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (36) Yüksek, Özcan. Hadzabeler nsan n Bafllang c. Atlas (195) , ss. 320 S YASAL B L MLER 320 (1) Ak ll, Sinan. Propaganda Through Travel Writing: Frederick Burnaby's Contribution to Great Game British Politics. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 26(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SB , (2) Akkoç, Dervifl Ayd n. Hannah Arendt ya da Siyasal ktidar n S zlayan Yaras Olarak Hakikat. Birikim (242) , ss SB (3) Bali, R fat N. Cumhuriyet Döneminde Az nl k Milletvekilleri. Toplumsal Tarih (186) , ss SB (4) 1996 SA 61 Bayraktar, Mehmet. Kürtler 300 Türklerin Nesi Oluyor? Adl Eseri 11

20 Üzerine [Söylefli] Konuflan: Saadettin Elibol, Türk Yurdu 29(262) , ss SB Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi (40) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) Bozbafl, Fahri. Bir nsan Nas l Kaybolur. Evrensel Kültür (210) , ss SB (6) Börekçi, Günhan. nk râz n Efli inde Bir Hanedan: III. Mehmed, I. Ahmed, I. Mustafa ve 17. Yüzy l Osmanl Siyasî Krizi. Dîvân Disiplinleraras Çal flmalar Dergisi 14(26) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (7) 320 Büyüktuncer, Koray - Özlem Uyan. Birlikte Yap lanlara ve Yap labileceklere Dair ODTÜ Siyaset Bilimi Toplulu u. Evrensel Kültür 320 (11) Enemy in the Mirror: Islamic Fundamentalism and the Limits of Modern Rationalism [Adl Eseri Üzerine] Tan tan: Halil Ayd nalp, Dîvân Disiplinleraras Çal flmalar Dergisi 14(26) 2009, ss SA (12) Erdem, Mustafa. srail Filistin Meselesi ve Türkiye. Dinî Araflt rmalar 11(31) , ss. 320 (13) Furkan, Mustafa. Mümtaz'er Türköne'nin Çözüm Önerisi Ne? Türk (210) , ss SB Yurdu 29(262) , (8) 1960 SB Çakmak, Haydar. Hindistan Seçimleri. Jeopolitik 8(65) , ss. 320 (14) 2002 SB 120 Güner, Günay. [Orhan Okay' n "Beflir 320 Fuad lk Türk Pozitivist ve Natüralisti" Adl Eseri Üzerine] Türktar m (187) , ss. 320 (9) Çubukçu, Mete. Obama Adalet Duygusunu Tamir Etmeli. Birikim (242) , ss SB SB (15) 320 Gürgür, Nuri. 27 May s'tan Günümüz 320 (10) Demirel, Muammer. Artvin ve Batum Göçmenleri ( Osmanl -Rus Savafl 'ndan Sonra) Atatürk Üniversitesi Türkiyat 12 ss. Türkiye'si için Ç kar lacak Dersler. Türk Yurdu 29(262) , 2-3. ss SB

21 320 (16) Irak Hakk nda Bilinmeyen Bir leri, Hasan Y l na Ait CHP Kaynak: Ziya Karamürsel'in Irak Belgelerinde Türk Sosyal Demokrat Seyahat Notlar. Atatürk Partisi. Toplumsal Tarih (186) Üniversitesi Türkiyat , ss. Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 1994 SB 96 (40) 2009, ss. Türkçe ve 320 ng. özet SA , 956.1, (17) nal, Kemal. Fethullah Gülen Hareketini Tan mlayabilmek. Evrensel Kültür (210) , ss SB (21) Kodaman, Bayram. Demokrasilerde ktidar Olmak-Muhalefet Olmak-Hain Olmak. Türk Yurdu 29(262) , ss SB (18) Kabakc, Enes - Özgür Adada. Islahtan Devrime: Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Osmanl -Türk Siyasî Düflüncesinde De iflim Alg s. Dîvân Disiplinleraras Çal flmalar Dergisi 14(26) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (19) Karabat, Ayfle. Kay plarla Yüzleflmek-Geçmiflle Hesaplaflmak için "Hakikat Komisyonu" Kaybedilenleri de Kör Kuyulardan Ç karmak. Birikim (242) , ss SB (22) Köktürk, Milay. Darbeci Zihniyet Üzerine. Türk Yurdu 29(262) , ss SB Kriz ve Siyasi Yap lar [Panel] ktisat Dergisi ( /Özel say : 33. ktisatç lar Haftas : Krizin Neresindeyiz? Krizin De iflik Yüzleri) , ss SA , (23) Macit, Mehmet. Baflbakan' n Sözleri Tarihî Bir Hata Olmufltur. Türk Yurdu 29(262) , 4-5. ss SB K z larslan, Yeliz. Yok Ayna/Meçhul fiark: Bejan Matur fiiirleri Üzerinden Kürt Sorununa Elefltirel Bir Bak fl. Birikim (242) , ss SB SB , , (24) Melek, dris Lütfü. "Biraz Emek Biraz nat Biraz Sab r Biraz Ak l" [Söylefli] Konuflan: U ur Biryol, Birikim (242) , ss. 320 (25) 320 (20) O uzlu, H. Tar k. Küresel Bir Aktör Kodal, Tahir. II. Dünya Savafl Olarak Avrupa Birli i: Ne Kadar S ras nda Türkiye-Irak liflkileri ve 13

22 Mümkün, Ne Kadar Mümkün De il? Jeopolitik 8(65) , ss SB (65) , ss SB , (26) Önen, Nizam - Murat Tek. Antakya'n n Seçmeni: Mezhepsel Ayr flma ve Parti Özdeflleflmesi. Amme daresi Dergisi 42(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (27) Özcan, Ömer. fievket Süreyya Aydemir'e Ait Mezuniyet Belgesi. Türk Yurdu 29(262) , ss SB , (31) Taflk n, Yüksel. slam Devriminin 30. Y l nda ran' Yeniden Düflünmek. Birikim (242) , ss SB (32) Tekin, Rahmi. dris-i Bitlisî ve drisiyye Medresesi Mevkufât. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi (40) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (33) Uca, Alaattin. kinci Dünya Savafl 320 (28) Y llar nda Türkiye'nin Alt Vilayetinde Prevelakis, Georges. Do u'da ve lan Edilen Örfi dare ve Buna Karfl Bat 'da Millet Anlay fl. Toplumsal Mecliste Gösterilen Demokratik Tepki. Tarih (186) , ss. Atatürk Üniversitesi Türkiyat 1994 SB 96 Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 320 (40) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 320 (29) 1994 SA 26 Saral, Talat. Yeni Oyun Alan 320, Afrika'ya Bak fl. Jeopolitik 8(65) , ss. Uslubafl, Fevzi. Küresel Enerji 2002 SB , 330 Jeopoliti i ve Türkiye. 8(65) , ss SB (30) 330, 320 fiahin, Hasan. Do u Sorunu Çerçevesinde Osmanl -Frans z liflkileri [Bafllang c ndan Paris Bar fl 'na (1856)] Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi (40) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 956.1, 940 Tarakç, Nejat. Birlefltiren veya Çat flt ran Güç: Enerji. Jeopolitik 14 Jeopolitik 320 (34) Yayl, Hasan. Frans z Devreminden Günümüze Ulus-Devlet (Do uflu, Geliflimi ve Elefltirel Bak fllarla lgili Bir Analiz) Türk Yurdu 29(262) , ss SB (35) Yeniçeri, Özcan. Kavramlar Yeniden Düflünmek: Millet. Türk Yurdu

23 29(262) , ss. 330 (5) 1960 SB (36) Zat, Erdir. Çocuk, Çocuktur! AKP'nin "Aflil Topu u" Birikim (242) , ss SB SA Aksoyo lu, Volkan. Döviz Üzerinden Düzenlenen Sözleflmelerin Devri, De ifltirilmesi ve Süresinin Uzat lmas Halinde Damga Vergisi Uygulamas. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 24(254) , ss. 330 (6) 330 EKONOM Alt parmak, Özen. Kaliteye Yat r m Zirveye Tafl d [Söylefli] G da Teknolojisi 13(6) , (1) Abdio lu, Zehra - Harun Terzi. Enflasyon ve Bütçe Aç klar liflkisi: Tanzi ve Patinkin Etkisi. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 23(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Acarda, Aytaç. Katma De er Vergisinde ndirimli Orana Tabi fllemlerde ade Esaslar ve Uygulamas. Mali Çözüm 19(93) , ss SA ss SB , (3) 1991 SB 48 Afflar, Muharrem. Türkiye'de E itim 340, 330 Yat r mlar ve Ekonomik Büyüme liflkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (4) 330 Ak, Ahmet. Turizm Yerel Yönetimlerin Yeni Bir Aç l m Alan Olabilir mi? Beklenen Mahalli dareler 19(178) , ss SB (7) Annual Economic Report on the OIC Countries, Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries 27(3) 2006, ss SB Arpac, Altar Ömer. Kamu dare ve Müesseseleri ile ktisadi Kamu Müesseselerinin Zirai Ürün Al mlar nda Müteselsil Sorumluluk Uygulamas. Beklenen Mahalli dareler 19(178) , ss. 330 (8) Arslan, Cem Barlas - Ali Çelen Erduran. Ekonomik Krizde Turizm Sektörü. Legal Malî Hukuk Dergisi 5(54) , ss. 330 (9) Arslan, Özgür - Necmiddin Ba dadio lu. Performance of Private Electricity and Natural Gas Distribution Firms During Energy

24 Reform, Financial Crises and EU 27(1) , ss. Türkçe Accession. Hacettepe Üniversitesi ve ng. özet. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi 1984 SA 160 Dergisi 27(1) , ss. 330 ng. ve Türkçe özet SA (15) 330, 650 Ayan, Tuba Yak c. Kaynak K s tl Çoklu Proje Programlama Problemi 330 (10) As, Özlem. Karadeniz'de Organik Tar mda Pazar S k nt s. Dünya G da 14(6) , ss SB için Tavlama Benzetimi Algoritmas. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 23(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 330, (11) As, Özlem. Tar m Makineleri Pazar Daral yor. Dünya G da 14(6) , ss SB SA (12) 330 As, Özlem. Tar ma Dönüfl, Makineleri Olumlu Etkilemedi. Dünya G da 14(6) , ss. 330 (17) 1995 SB , (13) Aslan, Murat - H. Kürflad Aslan SA 5 Türkiye'de Döneminde 330 Kamu ve Özel Sektör Ücretleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama. Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(1) , ss. Türkçe ve ng. özet.. Aral k 2008 c:9, s:2'de Bas lan Ancak Maddi Hata Nedeniyle Tekrar Bas ma Al nan Makale Girecek 2001 SA , (14) At c, Kaz m Bar fl - Ayd n Ulucan. Enerji Projelerinin De erlendirilmesi Sürecinde Çok Kriterli Karar Verme Yaklafl mlar ve Türkiye Uygulamalar. Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi (16) Ayd n, Erkan. Franchise Sözleflmeleri ve Bu Sözleflmeler Çerçevesinde Sa lanan Gelirlerin Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Bak m ndan Vergilendirilmesi. Vergi Sorunlar Dergisi 32(249) , ss. Bibliyogafya Ayd n, Faz l. Vergi Levhas ve Yeni Bir Elektronik Vergi Uygulamas E- Vergi Levhas. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 24(254) , ss. 330 (18) Aygün, Fethi. Son Hali ile Limited fiirket Orta Nezdinde Yurt D fl Ç k fl Yasa. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 24(254) , ss SA 5 Badem, Candan. K r m Savafl Esnas nda Nam k Pafla'n n Avrupa'da Borç Aray fl ( ) Toplumsal Tarih (186) , ss SB , 330

25 330 (19) Ücretlerini Ödememesi Mümkün mü? Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 24(254) , ss. Badurlar, lkay Öner. Türkiye'de Carry Trade Yat r m Stratejisi ve Belirleyicileri Aras ndaki liflki: Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 1985 SA 5 330, 360 Dergisi 10(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 27 Bayhan, Tevfik. flverenlerin flçiyi 330 Yeniden fle Alma Yükümlülük ve Yapt r mlar. Vergi Sorunlar Dergisi 32(249) , 330 (20) ss. Bali, Besim Bülent. Makroekonomik Geliflmeler (Haziran 2009) Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 24(254) , ss SA , SA (25) 330 Bayraç, H. Naci. Küresel Enerji Politikalar ve Türkiye: Petrol ve Do al Gaz Kaynaklar Aç s ndan Bir 330 (21) Baflak, Levent. Türkiye'de Seminer Vermek Amac yla Türkiye'ye Gelen ABD'de Mukim Gerçek Kiflilerin Vergilendirilmesi Esaslar. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 24(254) , ss SA (22) Baflak, Levent. Yurt D fl nda Mukim Kurumlara Ödenen Fuar Kat l m Bedellerinin K. V. K. Karfl s ndaki Durumu. Vergi Sorunlar Dergisi 32(249) , ss SA , (23) Bayar, Güzin. Corruption and Intermediaries-A Game Theoretical Approach. ODTÜ Geliflme Dergisi 36(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (24) Bayhan, Tevfik. Hakedefllerini Alamayan flverenin flçilerine 17 Karfl laflt rma. Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (26) Bayraktutan, Yusuf - Hilmi Özkaya. Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Sonuçlar Bak m ndan Farkl Kur Rejimleri. ODTÜ Geliflme Dergisi 36(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (27) Baysoy, Emre. Dünyada ve Türkiye'de Suyun Ekonomi Politi i. Jeopolitik 8(65) , ss SB (28) Berbero lu, Bahar Ekonomik Krizinin Türkiye Sanayi Sektörü Üzerindeki Net Kriz Etkisinin Analizi. Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(1)

26 6.2009, ss. Türkçe ve ng. özet. Kalk nma Dergisi 4(1) , ss. Türkçe özet SA SA (29) 330 (34) Biçer, Ramazan. Royalti Cooperation Among the Stock Ödemelerinin Transfer Exchanges of the OIC Member Fiyatland rmas Aç s ndan Countries. Journal of Economic ncelenmesi. Vergici ve Cooperation Among Islamic Muhasebeciyle Diyalog 24(254) Countries 27(3) 2006, ss , ss SA SB (30) Bourne, Joel K. Bollu un Sonu. Foto raflar: John Stanmeyer, National Geographic Türkiye (98) , ss SB (31) Boyac o lu, Melek Acar - Alper Yaz c. The Effects of Basel II Criteria on the Financing of Small and Medium Sized Enterprises (SMES): A Survey About the SMES Operating in the Textile Sector in Bursa. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (32) Bozkurt, Hilal. Türkiye'de Do rudan Yat r mlar n Belirleyicileri Üzerine Bir Analiz: CCC-MGARCH Modeli ile Tahmin. ODTÜ Geliflme Dergisi 36(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA Cumhur, Yusuf. Belediye Kanununa Göre K smi Zamanl Olarak Çal flt r lan Personelin Gelir Vergisi ve Katma De er Vergisi Aç s ndan Durumu. Mali Hukuk 24(141) , ss SA 7 350, (35) Çakmak, Erol H. Dünya Finans Sistemi ve Tar m Mal Piyasalar. Türktar m (187) , ss SB (36) Çetin, Murat. Kaldor Büyüme Yasas n n Ampirik Analizi: Türkiye ve AB Ülkeleri Örne i ( ) Afyon Kocatepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 330 (37) 330 (33) Çetin, fienol. Yeni Yat r m Teflvik Chong, John K. S. - Donald R. Program. Mali Çözüm 19(93) 5 - Escarraz. Finansal Krizlerin , ss. Öngörülmesi ve Yönetilmesi. Çeviren: 1991 SA 57 Osman Uluyol, Giriflimcilik ve

27 330 (38) 330 (43) Delikanl, hsan U ur. Bankalar n Ertu rul, Murat. Finansal Tüketici Kredilerinden Performans Ölçümünde Dönüflümlerin Kaynaklanabilecek Sorumluluklar na Türkiye Aç s ndan De erlendirilmesi. liflkin Finansal Raporlama Anadolu Üniversitesi Sosyal Uygulamalar. Bankac lar (69) Bilimler Dergisi 9(1) , , ss. Türkçe özet ss. Türkçe ve ng. özet SB SA (39) 330 (44) Do an, Burhan. Türkiye'de Para Politikalar n n Etkinli i Aç s ndan Likidite Ölçülmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (40) Do an, U ur. Kredi Kart Yoluyla (POS) Yap lan Sat fllar n Takip ve Denetiminde Yeni Dönem Beyan Öncesi Kontrol mkân ve Otomatik Uyar Sistemi. Vergi Sorunlar Dergisi 32(249) , ss SA (41) 1971 SA 29 Economic Problems of the Least- 330 Developed and Land-Locked OIC Countries. Journal of Economic Cooperation Among Islamic Göktan, Countries 27(3) 2006, ss SB (42) Elagöz, smail. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve Destekleme daresi Baflkanl (KOSGEB)'n n Giriflimcilere Sa lad Destekler. Giriflimcilik ve Kalk nma Dergisi 4(1) , ss SA Ertürk, Gökhan. "Hükümetin Tar ma Yönelik Politikalar Oldukça Umut Verici" [Söylefli] Türktar m (187) , ss SB Esen, Bora. Türkiye Tar m Makineleri Sektörü. Dünya G da 14(6) , ss SB , (45) Financial Market Meltdown and a Need for New Financial Regulations. ODTÜ Geliflme Dergisi 36(1) , ss. Sezer - Murat Karahan. Uluslararas Sözleflmeler ve Koruma Alanlar. Standard 48(565) , ss SB , (46) Güçlü, Süleyman. Kurumlar Vergisi Mükelleflerince Geçmifl Y llara liflkin Olarak Da t lan Kar Paylar n n Vergilendirilmesi. Vergi Sorunlar Dergisi 32(249) , ss SA

28 Güner, Erol. Haftal k Çal flma Süresi Saat Aras ndaki flçiler Hafta Tatili Ücretine Hak Kazan r m? Mali Çözüm 19(93) , ss SA , (47) Günefl, Erdo an. Türkiye'de Tar m n Kredilendirilmesindeki Geliflmeler ve Tar m Sektörüne Yans malar. Türktar m (187) , ss SB (48) Günefl, Erdo an - Yener Ataseven. Dünya Finans Sistemindeki Geliflmeler. Türktar m (187) , ss SB (49) 1986 SA 56 Günefl, fiibli Y l nda 670, 330 Gerçekleflen ndirimli Orana Tabi Teslimlerde KDV adesi. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 24(254) , ss SA (50) Güney, Pelin Öge. Yeni Fiyat Belirleme Teorisi: Bir Literatür Taramas. Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 27(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 330 (52) Gürbüz,. Bülent - fiule Turhan. Türk G da Sanayinin AB Rekabet Politikas na Uyumu. Uluda Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 23(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (53) Gürkan, M. Oktay. Sürdürülebilir Kalk nman n Anahtar Bilefleni: Entegre Ürün Yönetimi. Standard 48(565) , ss SB , 630 Gürleyen, Levent - Serkan Subafl. Rendeleme flleminde A aç Malzemelerin Enerji Tüketim Maliyetlerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi 24(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. çel, Can Devin - Burçak Yüksel - Mustafa Uz. Avrupa Birli i'nde yi Tar m Uygulamalar. Standard 48(565) , ss SB , SA SA (51) Güra, Yeflim. Su Pazar na Hayat Verdi. G da Teknolojisi 13(6) , ss SB (54) ncegül, Ahmet. Bukalemun Prina (Prina Sat fl nda Katma De er Vergisi Uygulamas ) Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 24(254) , ss. 330 (55) Karagül, Arman Aziz - Bilge Ka an Özdemir. Mali Oranlar Arac l yla Finansal K r lganl n Tekstil Sektöründeki Etkilerinin Analizi: Analizi. Anadolu

29 Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (56) 1965 SA 47 Kartalo lu, Emre. Örtülü Sermaye 330 Faizinde KDV Tart flmas. Vergi Sorunlar Dergisi 32(249) , ss. Bibliyogafya 1978 SA (57) K rsal Alanda flgücü Faktörü. Türktar m (187) , ss. 330 (60) Kriz, flsizlik ve Sosyal Politikalar [Panel] ktisat Dergisi ( /Özel say : 33. ktisatç lar Haftas : Krizin Neresindeyiz? Krizin De iflik Yüzleri) , ss. 330 (61) Kriz ve Siyasi Yap lar [Panel] ktisat Dergisi ( /Özel say : 33. ktisatç lar Haftas : Krizin Neresindeyiz? Krizin De iflik Yüzleri) , ss SA , SB (62) Krizden Ç k fl Yollar [Panel] ktisat Koloto lu, Olcay Say l Kanun ile Katma De er Vergisi Kanununun 12. Maddesinde Yap lan De iflikli in Free Shoplara Olan Etkisi. Vergi Sorunlar Dergisi 32(249) , Dergisi ( /Özel say : 33. ktisatç lar Haftas : Krizin Neresindeyiz? Krizin De iflik Yüzleri) , ss SA ss SA (63) 340, 330 Krizin Ekonomi Politi i [Panel] ktisat Dergisi ( /Özel say : 330 (58) Köse, Ömer. Türkiye Krizin Neresinde. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 24(254) , ss SA (59) Kriz, Gündelik Yaflam ve De erler [Panel] ktisat Dergisi ( /Özel say : 33. ktisatç lar Haftas : Krizin Neresindeyiz? Krizin De iflik Yüzleri) , ss SA ktisatç lar Haftas : Krizin Neresindeyiz? Krizin De iflik Yüzleri) , ss SA (64) Krizin Neresindeyiz? Krizin De iflik Yüzleri [Panel] ktisat Dergisi ( /Özel say : 33. ktisatç lar Haftas : Krizin Neresindeyiz? Krizin De iflik Yüzleri) , ss SA (65) Kurt, Mehmet. Roma Cumhuriyeti Yönetiminde Kilikya Bölgesi ve Yerel

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN ... LKÖ RET M OKULU 00-0 E T M Ö RET M YILI. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN GÖRSEL AY HAFTA SAAT TEMA MET N ADI D NLEME OKUMA KONUfiMA YAZMA OKUMA GÖRSEL SUNU EYLÜL Trafik Ifl klar.5,.7,.7,..6.0,.,.,.7,0,.,.,.5,.0.,.5,.,.,.5

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN 1305 0060 Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık, Nisan ve Eylül Aylarında Yayınlanan

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/11 Türkiye

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/06 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/06 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/11 Türkiye

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :12.11.2010 TOPLANTI SAYISI : 2010/11 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitü Yönetim Kurulumuz 12.11.2010 Cuma günü Enstitü Müdürü Yrd. Doç.

Detaylı

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi

1982-1983 Boğaziçi Üniversitesi Yöneticilik Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Y. Doç. Dr. Mehmet Kabasakal 2. Doğum Tarihi : 5.11.1951 3. Unvanı : Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İş İdaresi Boğaziçi Üniversitesi 1975 Y.

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/09 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/5 Türkiye

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/06 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/06 Türkiye

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/09 Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Uluslararas li kiler I

Uluslararas li kiler I Uluslararas li kiler 0 :0 - :0 :0 - :0 :0 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 :00 - :0 0:00-0:0 :00 - :0 :00 - :0 ULS Siyasi Tarih I ULS Türk Dili I 0 smet SARIBAL 0 Fikret KEDERS

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/6 Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/9 Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı