OWNER S MANUAL KULLANIM KILAVUZU. Genel kullan m içindir TÜRKÇE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OWNER S MANUAL KULLANIM KILAVUZU. Genel kullan m içindir TÜRKÇE"

Transkript

1 OWNER S MANUAL KULLANIM KILAVUZU KL MA (SPL T T P) Genel kullan m içindir ç ünite RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND D ünite RAS-07PAVP-E RAS-10PAVP-E RAS-13PAVP-E RAS-16PAVP-E RAS-18PAVP-E RAS-07PAVP-ND RAS-10PAVP-ND RAS-13PAVP-ND RAS-16PAVP-ND RAS-18PAVP-ND TÜRKÇE TR

2 Ç NDEK LER TÜRKÇE AKSESUARLAR...1 GÜVENL K ÖNLEMLER...1 PARÇA ADLARI...4 Ç ÜN TE ÜZER NDEK GÖSTERGE VE KONTROLLER N ADLARI VE LEVLER...4 UZAKTAN KUMANDA VE LEVLER...5 UZAKTAN KUMANDA ÜZER NDEK GÖSTERGELER N ADLARI VE LEVLER...6 KULLANIM ÖNCES HAZIRLIK VE KONTROLLER...7 UZAKTAN KUMANDANIN KULLANILMASI...9 OTOMAT K ÇALI MA...10 OTOMAT K ÇALI MA (OTOMAT K GEÇ )...10 SO UTMA/ISITMA ÇALI MA MODU...11 NEM ALMA ÇALI MA MODU C LET M (Sadece RAS-***-ND modeli)...12 TEM ZL K ÇALI MA MODU...13 YÜKSEK GÜÇTE ÇALI MA MODU...13 ZAMANLAYICI LEM HAFIZA/KONFORUM LEM HAVA AKI YÖNÜNÜN AYARLANMASI OTOMAT K YEN DEN BA LATMA LEM KL MA NASIL ÇALI IR GEÇ C ÇALI MA TEM ZLEME ÇALI MASI NORMAL BAKIM KL MANIN ÇALI MASI VE PERFORMANSI SORUN G DERME SORUN G DERME (Uzaktan Kumanda) TEKN K ÖZELL KLER * TOSHIBA Klimay tercih etti iniz için te ekkür ederiz. Kliman z kullanmadan önce lütfen bu kullan m k lavuzunu dikkatlice okuyun. i

3 AKSESUARLAR Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda ask s Piller (iki adet) GÜVENL K ÖNLEMLER Bu k lavuzu ihtiyaç duyuldu u zaman kolayca ula labilecek bir yerde saklay n. Cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu dikkatle okuyun. Verilen CD-ROM içeri inde çe itli dillere çevrilmi kullanma k lavuzu yer almaktad r. Ünite uzun bir zaman kullan ld ktan sonra bir uzman taraf ndan bak m yap lmas tavsiye edilir. Bu alet; güvenliklerinden sorumlu ki i taraf ndan aletin kullan m na ili kin e itim verilmedikçe ya da kullan m esnas nda nezaret edilmedikçe, dü ük fiziksel, duyusal ya da zihinsel kapasiteleri veya deneyim ve bilgi eksikli i olan ki ilerin (çocuklar dahil) kullan m na yönelik de ildir. TEHL KE UYARI D KKAT Emniyet risklerinden kaç nmak için burada belirtilen önlemlere mutlaka uyun. Semboller ve anlamlar a a da gösterilmektedir. Bu ünitenin yanl kullan m n n yüksek bir a r yaralanma (*1) veya ölüm olas l do urabilece ini gösterir. Bu ünitenin yanl kullan m n n a r yaralanmaya veya ölüme neden olabilece ini gösterir. Bu ünitenin yanl kullan m n n bedensel hasara (*2) veya maddi hasara (*3) neden olabilece ini gösterir. *1: A r yaralanma ile sonras nda iz b rakan ve hastaneye yatmay veya uzun süreli tedavi görmeyi gerektiren körlük, yaralanma, yan klar (s cak ve so uk), elektrik oku, kemik k r lmas veya zehirlenme kastedilir. *2: Bedensel hasar hastaneye yatmay veya tekrarlanan ekilde tedavi görmeyi gerektirmeyen hafif bir kaza, yan k veya elektrik oku anlam na gelir. *3: Maddi hasar varl klar ve kaynaklar etkileyen büyük hasar anlam na gelir. Hiçbir zaman yapmay n. Elektrik tehlikesi. Suyla temas elektrik okuna neden olur. Islak elle DOKUNMAYIN. Kullan lmad zaman daima prizden çekin. Daima talimatlar izleyin. Dönen k s mlardan sak n n. Parmak jaralanmas riski. Ürünü slatmay n. TEHL KE Kapa takmay n, onarmay n, açmay n veya ç karmay n. Sizi tehlikeli voltajlara maruz b rakabilir. Bunu yapmas n bayiden veya uzman ndan isteyin. Güç kayna n n kapat lmas elektrik okuna maruz kalma olas l n önlemez. UYARI Cihaz ülkedeki elektrik tesisat yönetmeliklerine uygun olarak monte edilecektir. Sabit tesisat içinde tüm kutuplar nda en az 3 mm kontak yal t m olan, kaynaktan ay rma araçlar bulunmal d r. Cihaz n monte edilmesi, sat n al nan perakende sat c dan veya profesyonel montaj hizmeti verenlerden istenmelidir. Montaj uzmanl k bilgisi ve niteli i gerektirir. Mü terilerin kendi ba lar na monte etmeleri yang na, elektrik okuna, yaralanmaya veya su s z nt s na neden olabilir. 1 TR

4 Üniteyi kendiniz sökmeyin, üstünde de i iklik yapmay n veya yerini de i tirmeyin. Bu yang na, elektrik okuna veya su s z nt s na neden olabilir. Onar m veya yer de i tirmeyi, lütfen sat n ald n z perakende sat c dan veya bir bayiden isteyin. Ünitenin yerini de i tirece iniz veya onar m yapaca n z zaman, lütfen sat n ald n z perakende sat c yla irtibat kurun. Tesisat tellerinde bir dola ma oldu u zaman, bu bir elektrik oku veya yang n nedeni olabilir. Yan c bir gaz kaça olabilecek bir montaj yeri seçmeyin. E er ünite civar nda bir gaz kaça veya birikimi varsa bu bir yang n nedeni olabilir. Montaj için, banyo gibi, a r su ve nem bulunabilecek bir yer seçmeyin. Yal t m n çürümesi elektrik okuna veya yang na neden olabilir. Sat n al nan perakende sat c dan veya profesyonel montaj hizmeti verenlerden topraklama yapmalar istenmelidir. Yetersiz topraklama elektrik okuna neden olabilir. Topraklama kablosunu bir gaz borusuna, su borusuna, paratoner iletkenine veya telefon toprak kablosuna ba lamay n. Güç kayna için ba ms z bir elektrik prizi kullanman z gerekir. E er ba ms z olmayan bir priz kullan l rsa bir yang na neden olabilir. Devre kesicinin do ru monte edildi ini kontrol edin. E er devre kesici do ru monte edilmezse bir elektrik okuna neden olabilir. Montaj metodunu kontrol etmek için, lütfen sat n ald n z perakendeci veya üniteyi monte etmi olan profesyonel ile irtibat kurun. Bir hata s ras nda (yan k kokusu, so utmama veya s tmama gibi) üniteyi durdurun ve devre kesiciyi kapal konuma getirin. Sürekli çal t rma elektrik okuna veya yang na neden olabilir. Onar m veya servis yapmas n lütfen sat n ald n z perakende sat c dan isteyin. Islak elle devre kesiciyi aç p kapatmay n veya dü meleri i letmeyin. Bu elektrik okuna neden olabilir. Hava ç k veya hava emme a zlar na herhangi bir madde (metal, ka t, su, vs.) sokmay n. çeride fan yüksek h zla dönüyor olabilir ve yüksek voltajl k s mlar vard r ve bunlar bir yaralanma veya elektrik okuna neden olabilir. Klima ünitesi so utmad veya s tmad zaman, bir so utucu kaça olabilir. Lütfen sat n ald n z perakende sat c ya dan n. Klima ünitesinde kullan lan so utucu güvenlidir. Normal çal ma ko ullar nda so utucu kaça olmaz ama e er odaya s zar ve bir s t c veya ocak gibi bir s kayna yla temas ederse zararl bir tepkimeye neden olabilir. ç k s mlara su veya ba ka yabanc maddeler girdi i zaman, derhal üniteyi durdurun ve devre kesiciyi kapal konuma getirin. Üniteyi sürekli çal t rmak yang na veya elektrik okuna neden olabilir. Onar m için lütfen sat n ald n z perakende sat c yla irtibat kurun. Klima ünitesinin iç k sm n kendiniz temizlemeyin. Klima ünitesinin içinin temizlenmesini lütfen sat n ald n z perakende sat c dan isteyin. Yanl temizlik reçine k s mlar n k r lmas na veya elektrikli k s mlarda izolasyon bozukluklar na neden olarak, su s z nt s na, elektrik okuna veya yang na yol açabilir. Güç kablosunu tahrip etmeyin veya üzerinde de i iklik yapmay n. Kabloyu orta yerden ba lamay n veya ba ka cihazlarla payla lan çok prizli bir uzatma kablosu kullanmay n. Aksi takdirde, yang na neden olabilirsiniz. Güç kablosunun üstüne a r cisimler koymay n, s ya maruz b rakmay n veya tutup çekmeyin. Bunlar n yap lmas, elektrik okuna veya yang na neden olabilir. Vücudunuzu uzun süre klimadan gelen so uk havaya maruz b rakmay n. Parma n z veya herhangi bir nesneyi hava giri ine/ç k na sokmay n. D KKAT Süzülen suyun bo alt ld ndan emin olun. Su bo altma i lemi yeterli olmad zaman, su s zarak, mobilyalarda hasar yapabilir. Kullan lan montaj metodunun do rulu unu kontrol etmek için, lütfen sat n ald n z perakendeci veya üniteyi monte etmi olan profesyonel ile irtibat kurun. ç ünite boru ç k yer de i tirme nedeniyle aç k kal rsa aç kl kapat n. Elektrikli parçalara dokunmak yaralanmaya veya elektrik okuna neden olabilir. Ana klima ünitesini suyla y kamay n. Bir elektrik okuna neden olabilir. Ünitenin üstüne bir vazo gibi içinde su olan herhangi bir kap koymay n. Ünitenin içine su girip, elektrik yal t m n bozmas yla bir elektrik okuna neden olabilir. Üniteyi kapal bir alanda kullan rken veya ba ka yakma cihazlar yla birlikte çal t r l rken, havaland rma için mutlaka bir pencereyi ara s ra aç n. Yetersiz havaland rma oksijen eksikli inden bo ulmaya neden olabilir. Klima ünitesinin do rudan hava üfledi i bir yerde yakma cihazlar n kullanmay n. Bir yakma cihaz n n tam yakamamas bo ulmaya neden olabilir. Pencerelerin veya kap lar n aç k olmas gibi yüksek (%80 in üzerinde) nemli bir ortamda uzun süre çal t rmaktan kaç n n. ç ünitede yo u ma olabilir ve mobilyalar n üstüne su damlayabilir. TR 2

5 Ünite uzun bir süre kullan lmayacaksa, ana alteri veya devre kesiciyi kapal konuma getirin. Haftada en az bir kez d ünitenin montaj tablas n n hasarl olup olmad n kontrol edin. E er hasarl bir durum ihmal edilirse, ünite bir yaralanmaya neden olacak ekilde dü ebilir veya devrilebilir. Ön paneli/hava filtresini/hava temizleme filtresini takarken/sökerken sa lam bir merdiven kullan n. Aksi takdirde dü ebilir veya yaralanabilirsiniz. D ünitenin üstüne herhangi bir ey koymay n veya basmay n. Dü me veya devrilme sonucu yaralanmaya neden olabilir. Ünitedeki herhangi bir hasar bir elektrik okuna veya yang na neden olabilir. D ünite etraf na e ya yerle tirmeyin veya dü en yapraklar n birikmesine izin vermeyin. Etraf nda yapraklar birikirse ünitenin içine küçük hayvanlar girip, içteki elektrikli k s mlara temas ederek, bir ar zaya veya yang na neden olabilirler. Hayvanlar ve bitkileri kliman n do rudan üfledi i alada b rakmay n. Bu, havyan veya bitkiyi kötü etkiler. Klimay g da veya hayvan saklamak ya da bitki, hassas ayg t veya sanat eseri sergilemek gibi özel amaçlar için kullanmay n. Gemilerde veya ba ka ta tlar n içinde kullanmay n. Bu, klima ünitesinin bozulmas na neden olabilir. Ayr ca, bu maddelere ve ta tlara da zarar verebilir. Ünitenin alt na ba ka elektrikli cihazlar veya mobilya koymay n. Su damlalar hasara veya ar zaya neden olabilir. Bak m yaparken, ünitenin çal mas n durdurman z ve devre kesiciyi kapal konuma getirmeniz gerekir. Çünkü iç k s mdaki fan yüksek h zda dönüyor olabilir ve bir yaralanmaya neden olabilir. Ön paneli/hava filtresini temizledikten sonra kalan su varsa silin ve kurumas n bekleyin. E er su kal rsa elektrik okuna neden olabilir. Ön panel ç kar l nca, ünitenin metal k s mlar na (alüminyum kanatç klar, vs.) dokunmay n. Bir yaralanmaya neden olabilir. Gök gürültüsü duyarsan z ve bir y ld r m çarpmas olas l varsa üniteyi durdurun ve devre kesiciden elektrik ba lant s n kesin. E er y ld r m çarparsa bir ar zaya neden olabilir. Hareketli panele çama r veya ba ka bir ey asmay n. Hareketli panel dü ebilir ve bir yaralanmaya neden olabilir. 3 TR

6 PARÇA ADLARI D ünite a So utucu ba lant borusu, elektrik kablolar ve su bo altma hortumu b Hava giri i c Hava ç k b a ç ünite d Nem sensörü/s cakl k sensörü e Ön panel f Hareketli panel g Hava filtresi h Hava ç k i Yatay hava ak panjuru j Dikey hava ak panjuru k Plazma iyon yükleyici l Gösterge paneli m K z lötesi sinyal al c s n Uzaktan kumanda o Panel deste i n e f c g d o k j i h l m D KKAT (Sadece RAS-***-ND modeli) Yan k olu mamas için dikkatli olun. D ünitenin taban plakas na bir s t c monte edilmi tir. D hava s cakl dü ük oldu u zaman, d ünitenin içine kar girmemesi için ünite çal mad zamanlarda bile bu s t c çal arak taban plakas n s t r. Ç ÜN TE ÜZER NDEK GÖSTERGE VE KONTROLLER N ADLARI VE LEVLER Gösterge paneli Çal ma durumlar a a da gösterilmi tir. a RESET dü mesi b OPERATION (Çal ma) göstergesi (Ye il) c TIMER/S.CLEAN (Zamanlay c ) göstergesi (Turuncu) d PURE (Temizleme) göstergesi (Mavi) *1 e K z lötesi sinyal al c s *1: PURE (Temizleme) göstergesinin turuncu yand zaman, plazma iyon yükleyicide bir sorun oldu unu gösterir. Lütfen ürünü sat n ald n z bayi ile irtibat kurun. RESET dü mesi RESET dü mesi a a daki iki i leve sahiptir. Geçici çal t rma i levi Uzaktan kumanday kaybetti inizde ya da pilleri bitti inde kullan n. ( bak n z sayfa 20.) b c d e a TR 4

7 UZAKTAN KUMANDA VE LEVLER a K z lötesi sinyal vericisi Sinyalleri iç üniteye gönderir. b dü mesi Klimay çal t rmak için bu dü meye bas n. (Al nd n gösteren bir bip sesi duyulur.) Klimay kapatmak için tekrar bu dü meye bas n. (Al nd n gösteren bir bip sesi duyulur.) ç üniteden al nd n gösteren bir ses duyulmazsa dü meye tekrar bas n. c Mod seçme dü mesi (MODE) Mod seçmek için bu dü meye bas n. Dü meye her bast n zda modlar u s rayla de i ir, A: Otomatik geçi kontrolü, : COOL (So utma), : DRY (Nem alma), : HEAT (Is tma) ve tekrar A ya. (Al nd n gösteren bir bip sesi duyulur.) d S cakl k dü mesi ( TEMP)... S cakl k ayar 30 C ye yükseltilir.... S cakl k ayar 17 C ye dü ürülür. (Al nd n gösteren bir bip sesi duyulur.) e Yatay hava ak ayarlama dü mesi (FIX) Yatay hava ak yönünü ayarlamak için bu dü meye bas n. (Al nd n gösteren bir bip sesi duyulur.) ( bak n z sayfa 17.) f Dikey hava ak ayarlama dü mesi (FIX) Dikey hava ak yönünü ayarlamak için bu dü meye bas n. (Al nd n gösteren bir bip sesi duyulur.) ( bak n z sayfa 17.) g Otomatik panjur dü mesi (SWING) SWING dü mesine her bast n zda sal n m modunu de i tirirsiniz. (Üniteden bir bip sesi duyulur.) (Dikey sal n m > Yatay sal n m > Dikey ve yatay sal n m > Sal n m durdur) Sal n m modunu kapatmak için dü meye tekrar bas n. (Al nd n gösteren bir bip sesi duyulur). ( bak n z sayfa 17.) h Aç lma saati dü mesi (ON) Saati ve aç lma saatini de i tirmek için bu dü meyi kullan n. Saati art rmak için ON ON dü mesinin k sm na bas n. n o p q r s Otomatik çal ma dü mesi (AUTO) Klimay otomatik olarak çal t rmak için bu dü meye bas n. (Al nd n gösteren bir bip sesi duyulur). ( bak n z sayfa 10.) Uyku modu dü mesi (SLEEP MODE) Uyku modunu ba latmak için bu dü meye bas n. ( bak n z sayfa 19.) Konforum dü mesi (MY COMFORT) MEMO dü mesi kullan larak kaydedilmi olan ayarlara göre klimay çal t rmak için bu dü meye bas n. ( bak n z sayfa 16.) Temizleme dü mesi (PURE) Elektrikli hava temizleme i lemini ba latmak için bu dü meye bas n. Klimay kapatmak için tekrar bu dü meye bas n. ( bak n z sayfa 13) Fan h z dü mesi (FAN) Fan h z n seçmek için bu dü meye bas n. AUTO yu seçti inizde fan h z oda s cakl na göre otomatik olarak ayarlan r. stenilen fan h z n mevcut be ayar aras ndan manuel olarak da seçebilirsiniz. (Dü ük, Dü ük+, Orta, Orta+, Yüksek ) (Al nd n gösteren bir bip sesi duyulur). 8 C de çal t rma dü mesi (8 C) 8 C ye ayarlanm s cakl kta s tma i lemini ba latmak için bu dü meye bas n. ( bak n z sayfa 12.) (Sadece RAS- ***-ND modeli) a Saati azaltmak için ON ON dü mesinin k sm na bas n. i j k l m Kapanma saati dü mesi (OFF) Kapanma saatini de i tirmek için bu dü meyi kullan n. Saati art rmak için OFF OFF dü mesinin k sm na bas n. Saati azaltmak için OFF OFF dü mesinin k sm na bas n. Kaydet dü mesi (SET) Saat ayarlar n kaydetmek için bu dü meye bas n. (Al nd n gösteren bir bip sesi duyulur). ptal dü mesi (CLR) Aç lma saati ve kapanma saatini iptal etmek için bu dü meye bas n. (Al nd n gösteren bir bip sesi duyulur). Yüksek güç dü mesi (Hi POWER) Yüksek güçte çal may ba latmak için bu dü meye bas n. ( bak n z sayfa 19.) Haf za dü mesi (MEMO) Ayarlar kaydetmeye haz rlamak için bu dü meye bas n. Uzaktan kumandada gösterilen ayar kaydetmek için i areti görüntülenene kadar en az 3 saniye bas l tutun. ( bak n z sayfa 16.) q d c b l f g k h n p o m e r j s i 5 TR

8 UZAKTAN KUMANDA ÜZER NDEK GÖSTERGELER N ADLARI VE LEVLER Ekran Saat göstergesi d ndaki tüm göstergeler dü mesi basarak görüntülenir. a Gönderme i areti Gönderme i areti ( ) uzaktan kumanda iç üniteye sinyal gönderdi i zaman belirir. b Mod göstergesi Mevcut çal ma modunu gösterir. Is pompal modeller c ad b hj (AUTO: Otomatik kontrol, A: Otomatik geçi kontrolü, : COOL (So utma), : DRY (Nem alma), : HEAT (Is tma)) c S cakl k göstergesi S cakl k ayar n (17 C ila 30 C) gösterir. d PURE (Temizleme) göstergesi Elektrikli hava temizleme i leminin devrede oldu unu gösterir. e Fan h z göstergesi Seçili fan h z n gösterir. AUTO (Otomatik) ya da be tan fan h z seviyesinden biri (Dü ük, Dü ük+, Orta, Orta+, Yüksek ) i g e f f gösterilebilir. Resimde aç klama maksad yla tüm Çal ma modu AUTO ya da : DRY oldu unda AUTO gösterilir. göstergeler gösterilmi tir. Çal ma Zamanlay c ve saat göstergesi s ras nda uzaktan kumanda üzerinde Zamanlay c i levi için saat ayar ve saat gösterilir. sadece ilgili göstergeler gösterilir. Zamanlay c n n devrede oldu u durumlar d nda her zaman saat gösterilir. g Hi POWER göstergesi Yüksek güçte çal ma i levi ba lad nda gösterilir. Yüksek güçte çal may ba latmak ve tekrar durdurmak için Hi POWER dü mesine bas n. h (Haf za) göstergesi Çal ma s ras nda MEMO dü mesine bas ld nda 3 saniye boyunca yan p söner. aret yan p sönerken dü me en az 3 saniye boyunca bas l tutuldu unda i areti gösterilir. areti kapatmak için ba ka bir dü meye bas n. i Uyku Modu göstergesi Uyku Modu devredeyken gösterilir. Uyku modunu ba latmak ve tekrar durdurmak için SLEEP MODE dü mesine bas n. j Uzaktan kumanda A. B de i tirme göstergesi Uzaktan kumanda de i tirme i levi ayarland nda uzaktan kumanda ekran nda B belirir. (Uzaktan kumanda ayar A iken bu noktada herhangi bir gösterge yoktur). Uzaktan kumanda de i tirme i levi Ayn ya da biti ik odalara iki iç ünite monte edilmi se uzaktan kumanda her iki üniteyi de ba lat p durdurabilir. De i tirme i levini ayarlayarak bu önlenebilir, böylece her iç ünite sadece ilgili uzaktan kumanda taraf ndan çal t r labilir. Uzaktan kumanda de i tirme i levini kullanmak için klima sat c s na ya da montaj irketine ba vurun. TR 6

9 KULLANIM ÖNCES HAZIRLIK VE KONTROLLER Uzaktan kumanda pillerinin tak lmas a Kapa ç kar n ve pilleri tak n. b Kapa kapat n. Pillerin ç kar lmas a Kapa sökün ve pilleri d ar ç kar n. b Kapa tekrar tak n. * Lütfen pilleri yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olarak at n. Piller Pilleri de i tirmek için yeni iki adet pil (AAA tipi) kullan n. Normal kullan m alt nda piller yakla k bir sene dayanacakt r. ç üniteden al nd n gösteren bir bip sesi gelmiyorsa ya da uzaktan kumanda kullanarak klima çal t r lam yorsa pilleri de i tirin. Pil ak nt s dan kaynaklanan ar zalar önlemek için klima bir aydan daha uzun bir süre kullan lmayacaksa pilleri ç kar n. Kenarlar ndan bast rarak kapa d ar do ru çekin. Pil de i tirme (+) ve ( ) uçlar yanl takmamaya dikkat edin. Saat ayar n n yap lmas Klimay ba latmadan önce bu bölümde verilen i lemleri kullanarak uzaktan kumandan n saatini ayarlay n. Uzaktan kumanda üzerindeki saat paneli klima kullan mda olsun ya da olmas n zaman gösterecektir. Ba lang ç ayar Uzaktan kumandaya piller tak l rken saat paneli AM 0:00 gösterir ve yan p söner. a ON ON dü mesi (veya OFF OFF dü mesi) O anki saati ayarlamak için ON ON dü mesine (veya OFF OFF dü mesine) bas n. ON dü mesine (veya OFF dü mesinin) her bas ld nda saat, bir dakikal k art larla de i ir. ON dü mesinin (veya OFF dü mesinin) bas l tutulmas saati, on dakikal k art larla de i tirir. b SET SET dü mesi SET SET dü mesine bas n. O anki zaman gösterilir ve saat çal maya ba lar. b a 7 TR

10 Saatin ayarlanmas a CLOCK dü mesi CLOCK dü mesine bas n. Saat göstergesi yan p söner. b ON ON dü mesi (veya OFF OFF dü mesi) O anki saati ayarlamak için ON ON dü mesine (veya OFF OFF dü mesine) bas n. ON dü mesine (veya OFF dü mesinin) her bas ld nda saat, bir dakikal k art larla de i ir. ON dü mesinin (veya OFF dü mesinin) bas l tutulmas saati, on dakikal k art larla de i tirir. c SET SET dü mesi SET SET dü mesine bas n. O anki zaman gösterilir ve saat çal maya ba lar. CLOCK a bast r n b a c TR 8

11 UZAKTAN KUMANDANIN KULLANILMASI D KKAT Uzaktan kumandadan iç üniteye gönderilen sinyal perde, kap ya da di er nesneler taraf ndan engellenirse klima çal mayacakt r. Uzaktan kumandaya s v lar n dökülmemesine dikkat edin. Uzaktan kumanday do rudan güne na ya da s ya maruz b rakmay n. ç ünite üzerindeki k z lötesi sinyal al c s do rudan güne na maruz kal rsa klima düzgün çal mayabilir. Al c ya güne n n ula mas n engellemek için perde kullan n. Kliman n bulundu u odada elektronik starter a sahip floresan ayd nlatma varsa sinyal düzgün olarak al namayabilir. Floresan lamba kullanmay planl yorsan z yerel sat c n za dan n. Uzaktan kumanda di er elektrikli cihazlar da devreye sokuyorsa bu cihazlar ta y n ya da yerel sat c n za dan n. Uzaktan kumandan n yeri Uzaktan kumanday sinyalleri iç ünitenin al c s na ula abilecek bir yerde muhafaza edin (7 m ye kadar olan mesafeye izin verilir). Zamanlay c i lemini seçerseniz belirtilen zamanda uzaktan kumanda otomatik olarak iç üniteye bir sinyal gönderir. Uzaktan kumanday uygun sinyal gönderiminin engellendi i bir yerde tutarsan z 15 dakikaya kadar zaman gecikmesi olu abilir. Uzaktan kumanda ask s Uzaktan kumanda ask s n n monte edilmesi Bir duvar ya da kolona uzaktan kumanda ask s n monte etmeden önce uzaktan kumanda sinyallerinin iç ünite taraf ndan al n p al namayaca n kontrol edin. Uzaktan kumandan n tak lmas ve ç kar lmas Uzaktan kumanday takmak için uzaktan kumanda ask s na paralel tutun ve tam olarak içeri ittirin. Uzaktan kumanday ç karmak için tutucudan yukar do ru d ar çekin. 7 m Sinyal alma seslerinin tipleri ç ünitenin al c s bir sinyal ald zaman, iç üniteden sinyal al nd n gösteren bir ses duyulur. Bip...Ba latma/de i tirme Uzun bip...durdurma Bip-Bip...Bildirme Bildirim sesi bip-bip duyuldu u zaman S cakl k, fan h z veya hava ak yönü ayarlar n n temel ayarlara döndü ünü gösterir. Ö e S cakl k Fan h z Yatay hava ak Dikey hava ak Temel ayar 22 C (8 C...8 C LET M (Sadece RAS-***-ND modeli)) AUTO Yatay hava ak panjurunun öne bakt zaman. Dikey hava ak panjurunun s n r konumunda durdu u zaman. 9 TR

12 OTOMAT K ÇALI MA Klimay AUTO moduna ayarlad n zda oda s cakl na ba l olarak so utma, s tma ve sadece fanl çal may otomatik olarak seçer. ( bak n z sayfa 19.) Fan h z ve panjur otomatik olarak kontrol edilir. Ba latma a dü mesi Klimay ba latmak için bu dü meye bas n. b AUTO dü mesi (AUTO) AUTO dü mesine bas n. c S cakl k dü mesi ( TEMP) stenilen s cakl ayarlay n. ç ünitenin gösterge paneli üzerindeki OPERATION göstergesi (ye il) yanar. Çal ma modu oda s cakl na göre seçilir ve yakla k 3 dakika sonra klima çal maya ba lar. AUTO modu rahat de ilse istedi iniz durumlar manuel olarak seçebilirsiniz. Fan h z ile panjur konumu de i tirilebilir ve fan h z ile panjur konumu de i ti inde MODE AUTO dan A ya de i tirilir. Fan h z göstergesi de gösterilir. Durdurma dü mesi Klimay durdurmak için tekrar bu dü meye bas n. b c a OTOMAT K ÇALI MA (OTOMAT K GEÇ ) Klimay A moduna ayarlad n zda ya da ayarlardaki de i ikliklerden dolay AUTO çal may de i tirdi inizde, oda s cakl na ba l olarak klima so utmay veya s tmay otomatik olarak seçer. ( bak n z sayfa 19.) Ba latma a dü mesi Klimay ba latmak için bu dü meye bas n. b Mod seçme dü mesi (MODE) A y seçin. c S cakl k dü mesi ( TEMP) stenilen s cakl ayarlay n. d Fan h z dü mesi (FAN) AUTO Dü ük, Dü ük+, Orta, Orta+, Yüksek dan birini seçin. ç ünitenin gösterge paneli üzerindeki OPERATION göstergesi (ye il) yanar. Çal ma modu oda s cakl na göre seçilir ve yakla k 3 dakika sonra klima çal maya ba lar. S cakl k, fan h z ve panjur konumu de i tirilebilir. stedi iniz durumlar manuel olarak seçebilirsiniz. Durdurma dü mesi Klimay durdurmak için tekrar bu dü meye bas n. c b a d TR 10

13 SO UTMA/ISITMA ÇALI MA MODU Ba latma a dü mesi Klimay ba latmak için bu dü meye bas n. b Mod seçme dü mesi (MODE) COOL (So utma) ya da HEAT (Is tma) y seçin. c S cakl k dü mesi ( TEMP) stenilen s cakl ayarlay n. d Fan h z dü mesi (FAN) AUTO Dü ük, Dü ük+, Orta, Orta+, Yüksek dan birini seçin. ç ünitenin gösterge paneli üzerindeki OPERATION göstergesi (ye il) yanar. Yakla k 3 dakika sonra klima çal maya ba lar. Durdurma dü mesi Klimay durdurmak için tekrar bu dü meye bas n. c b a d NEM ALMA ÇALI MA MODU Ba latma a dü mesi Klimay ba latmak için bu dü meye bas n. b Mod seçme dü mesi (MODE) DRY seçin. c S cakl k dü mesi ( TEMP) stenilen s cakl ayarlay n. Fan h z ayar AUTO ya sabitlenir ve AUTO gösterilir. ç ünitenin gösterge paneli üzerindeki OPERATION göstergesi (ye il) yanar ve yakla k 3 dakika sonra klima çal maya ba lar. Durdurma dü mesi Klimay durdurmak için tekrar bu dü meye bas n. c b a 11 TR

14 8 C LET M (Sadece RAS-***-ND modeli) Bu i lev içinde kimsenin olmad bir odan n so utulmas n önlemek için kullan l r. 8 C ye ayarlanm s cakl kta s tma i lemini ba latmak için bu dü meye bas n. Klima oda s cakl n yakla k 8 C de kontrol eder. Oda s cakl, odan n büyüklü üne ve ünitenin montaj durumuna ba l olarak 8 C den biraz farkl olabilir. Klima durmu ken 8 C de s tma i lemiyle çal maya ba latma Ba latma a 8 C dü mesi 8 C ye ayarlanm s cakl kta s tma i lemini ba latmak için bu dü meye bas n. ç ünitenin gösterge panelinde OPERATION göstergesi (ye il) yanar. Çal ma yakla k 3 dakika sonra ba lar. Durdurma dü mesi Klimay durdurmak için bu dü meye bas n. a Klima durdurulmu ken 8 C s tma i lemine ba larsa i lemi durdurmak için 8 C dü mesine tekrar bas n. Klima çal rken 8 C de s tma i lemine ba latma Ba latma a 8 C dü mesi 8 C ye ayarlanm s cakl kta s tma i lemine geçmek için bu dü meye bas n. E er klima bir so utma (otomatik so utma dahil) veya kurutma i lemi yap yorsa durur ve yakla k 3 dakika sonra 8 C ye ayarl s cakl kta s tma i lemine ba lar. E er klima bir s tma i lemi yap yorsa hemen 8 C de s tma i lemine geçer. E er klima bir PURE (temizleme) i lemi yap yorsa hem temizleme hem de 8 C de s tma i lemini birlikte yapar. Durdurma dü mesi Klimay durdurmak için bu dü meye bas n. Klima çal rken 8 C de s tma i lemine ba larsa önceki çal ma durumuna dönmek için 8 C dü mesine tekrar bas n. Çal ma durumunu uzaktan kumandan n ekran nda kontrol edin. Is tma i lemi 8 C de s tmadan ba larsa s cak hava üflenmesinin ba lamas için yakla k 5 dakika gerekebilir. D KKAT 8 C s tma i lemi s ras nda panjur yönü çok yüksekse s tma performans dü ebilir. NOT 8 C de s tman n ba lang c nda fan h z AUTO ayar yla çal t r l r. 8 C de s tma i leminden önce bir zamanlay c i lemi ayarlanm sa zamanlay c i lemi ayar iptal edilir. 8 C de s tma i lemi s ras nda zamanlay c i lemi ayarlar yap lamaz. 8 C de s tma i lemi s ras nda SWING (panjur sal n m ), FIX (panjur konumu sabitleme), FAN (fan h z ) ve PURE (temizleme i lemi) ayarlar de i tirilebilir. Di er dü melerle ayar de i iklikleri yap lamaz. 8 C de s tma i lemi s ras nda s cakl k 5 C ila 13 C aras nda de i tirilebilir. Üflenen havan n s cakl normal s tma i lemi s ras nda oldu undan daha dü üktür. TR 12

15 TEM ZL K ÇALI MA MODU Elektrikli hava temizleme i lemini ba latmak için bu dü meye bas n. Klima çal rken a PURE dü mesi Temizlik çal ma modu bu dü meye basarak ba lar. ç ünitenin gösterge paneli üzerindeki PURE göstergesi (mavi) yanar. Plazma iyon yükleyici devreye girer. Sadece Temizlik çal ma modunu durdurmak için PURE dü mesi Temizlik çal ma modu bu dü meye basarak durur. Klima çal rken, iç ünitenin gösterge paneli üzerindeki PURE göstergesi (mavi) söner. Plazma iyon yükleyici devreden ç kar. Ayn anda kliman n çal mas n durdurmak için dü mesi Klima ve Temizlik çal ma modu bu dü meye basarak durur. ç ünitenin gösterge paneli üzerindeki OPERATION göstergesi (ye il) ile PURE göstergesi (mavi) söner. a D KKAT Bir sonraki sefere dü mesine bas ld nda klima ve Temizlik çal ma modu birlikte ba lar. Klima ile Temizlik çal ma modunun birlikte çal mas s ras nda kliman n çal mas durdurulamaz. Klima durdu unda a PURE dü mesi Temizlik çal ma modu bu dü meye basarak ba lar. ç ünitenin gösterge paneli üzerindeki PURE göstergesi (mavi) yanar. B LG Temizlik çal ma modu s ras nda küçük bir miktar ozon üretilir ve kokuyu fark edebilirsiniz. Fan h z otomatik oldu u zaman, MED+ düzeyine kadar de i ir. Hi POWER (yüksek güçte) çal ma s ras nda, dikey hava üfleme panjurunun konumu yüksek güç konumuna de i ir. YÜKSEK GÜÇTE ÇALI MA MODU Yüksek güç (Hi POWER) Hi POWER (yüksek güçte çal ma) modu yaz n odan n çabucak so utulmas ve k n çabucak s t lmas için oda s cakl n, hava ak n ve çal ma modunu otomatik olarak kontrol eder. ( bak n z sayfa 19.) Hi POWER modunun ayarlanmas a Hi POWER dü mesi Hi POWER dü mesine bas n. Uzaktan kumanda üzerindeki Hi POWER i areti gösterilir. Hi POWER modunun iptal edilmesi a Hi POWER dü mesi Hi POWER dü mesine bir kez daha bas n. Uzaktan kumanda üzerindeki Hi POWER i areti kapan r. D KKAT Nem alma çal ma modu s ras nda yüksek güçte çal ma modu devreye al namaz. a 13 TR

16 . ZAMANLAYICI LEM Aç lma saati ve Kapanma saati Aç lma saatinin ayarlanmas a ON ON dü mesi ON ON dü mesine bas n. Zamanlay c y istenilen saate ayarlay n. ON dü mesine her bas ld nda saat, on dakikal k art larla de i ir. ON dü mesinin bas l tutulmas saati, bir saatlik art larla de i tirir. b SET SET dü mesi Zamanlay c y kurmak için SET SET dü mesine bas n. Zamanlay c saati gösterilir ve zamanlay c çal maya ba lar. c CLR CLR dü mesi Zamanlay c ayar n iptal etmek için CLR CLR dü mesine bas n. Kapanma saatinin ayarlanmas a OFF OFF dü mesi OFF OFF dü mesine bas n. Zamanlay c y istenilen saate ayarlay n. OFF dü mesine her bas ld nda saat, on dakikal k art larla de i ir. OFF dü mesinin bas l tutulmas saati, bir saatlik art larla de i tirir. b SET SET dü mesi Zamanlay c y kurmak için SET SET dü mesine bas n. Zamanlay c saati gösterilir ve zamanlay c çal maya ba lar. c CLR CLR dü mesi Zamanlay c ayar n iptal etmek için CLR CLR dü mesine bas n. b c a D KKAT Zamanlay c i lemini seçerseniz belirtilen zamanda uzaktan kumanda otomatik olarak iç üniteye bir zamanlay c sinyalini gönderir. Dolay s yla uzaktan kumanday iç üniteye düzgün ekilde sinyal gönderebilece i bir yerde tutun. Saati ayarlad ktan sonra 30 saniye içinde SET SET dü mesine basmazsan z ayar iptal edilir. Zamanlay c çal ma modunu seçti inizde ayarlar uzaktan kumandaya kaydedilir. Bundan sonra, klima uzaktan kumanda üzerindeki ON veya OFF dü mesiyle ayarlam oldu unuz ayn artlar alt nda çal maya ba lar. Saat göstergesi yan p sönerken zamanlay c y ayarlayamazs n z. Saati ayarlamak için Saat ayar n n yap lmas sayfa 7 bölümündeki talimatlar izleyin ve ard ndan zamanlay c y ayarlay n. TR 14

17 Zamanlay c lar n birlikte kullan lmas (Aç lma ve Kapanma saatlerinin e zamanl ayarlanmas ) Kapanma saati >Açlma saati (Çal ma > Durma > Çal ma) Uykuya dald ktan sonra kliman n kapanmas n ve uyand n zda ya da eve döndü ünüzde tekrar ba lamas n istiyorsan z bu özellik kullan l d r. Örnek: Klimay durdurmak ve ertesi sabah tekrar ba latmak için Zamanlay c n n birlikte ayarlanmas (1) Kapanma saatini kurmak için OFF OFF dü mesine bas n. Çal ma Durdurma Tekrar çal ma (2) Aç lma saati ayarlamak için ON ON dü mesine bas n. (3) SET SET dü mesine bas n. Aç lma saati > Kapanma saati (Durma > Çal ma > Durma) Uyand n zda klimay çal t rmak ve evden ç karken durdurmak için bu ayar kullanabilirsiniz. Örnek: Ertesi sabah klimay ba latmak ve durdurmak için Zamanlay c n n birlikte ayarlanmas (1) Aç lma saati ayarlamak için ON ON dü mesine bas n. Durdurma Çal ma Durdurma (2) Kapanma saatini kurmak için OFF OFF dü mesine bas n. (3) SET SET dü mesine bas n. O anki saate daha yak n olan Aç lma ya da Kapanma saati i levi ilk önce devreye girer. Aç lma ve Kapanma saati için ayn saat girilmi se zamanlay c i lemi gerçekle mez. Ayr ca klima çal may durdurabilir. D KKAT SET SET dü mesine bast n zda yakla k 3 saniye sonra uzaktan kumanda sinyali iç üniteye gönderecek ve iç üniteden al nd n gösteren bir bip sesi duyulacakt r. Zamanlay c lar n her gün birlikte kullan lmas (Aç lma ve Kapanma saatlerinin e zamanl ayarlanmas ve her gün devreye girmesi) Bu özellik, zamanlay c lar her gün ayn saatte birlikte kullanmak istiyorsan z kullan l d r. Zamanlay c n n birlikte ayarlanmas (1) Aç lma saati ayarlamak için ON ON dü mesine bas n. (2) Kapanma saatini kurmak için OFF OFF dü mesine bas n. (3) SET SET dü mesine bas n. (4) Ad m (3) ten sonra 3 saniye boyunca bir ok i areti ( ya da ) yan p söner. Bu yan p sönme s ras nda SET SET dü mesine bas n. Günlük zamanlay c devreye girdi inde her iki ok da (, ) gösterilir. Zamanlay c i leminin iptal edilmesi CLR CLR dü mesine bas n. Saat göstergesi Zamanlay c i lemi s ras nda (Aç lma-kapanma, Kapanma-Aç lma, Kapanma saati) saat göstergesi gösterilmez, böylece ayarlanan zamanlay c saati gösterilebilir. O anki saati görmek için SET dü mesine k sa süre bas n, o anki saat yakla k 3 saniye boyunca gösterilecektir. 15 TR

18 HAFIZA/KONFORUM LEM Kolayl k olmas için s k kullan lan çal t rma ayar n saklamak üzere MEMO dü mesini kullan n. Klimay uzaktan kumandan n saklamas n istedi iniz çal ma modunda ba lat n. Klima çal rken a a da gösterildi i gibi dü meye bas n. a MEMO dü mesi Ayarlar kaydetmeye haz rlamak için bu dü meye k sa süre bas n. Saat göstergesi ile mod göstergesi hariç o anda gösterilen tüm simgeler yan p söner. b MEMO dü mesi Gösterge yan p sönerken MEMO dü mesini en az 3 saniye bas l tutun. i areti gösterilir ve ayar saklan r. 3 saniye içinde MEMO dü mesine basmazsan z ya da ba ka bir dü meye basarsan z Haf za ayar iptal edilir. MEMO dü mesiyle saklanabilecek çal ma modlar MODE, S cakl k, FAN, TIMER ve Hi POWER modlar d r. a b MEMO dü mesi kullan larak kaydedilmi olan ayarlara göre klimay çal t rmak için. a MY COMFORT dü mesi MY COMFORT dü mesine bas n. MEMO dü mesiyle kaydedilmi ayar gösterilir ve ayara göre klima çal maya ba lar. (A): Klima çal m yorken MY COMFORT dü mesine bas l rsa ç ünitenin gösterge paneli üzerindeki OPERATION göstergesi (ye il) yanar ve yakla k 3 dakika sonra klima çal maya ba lar. (B): Klima çal rken MY COMFORT dü mesine bas l rsa Çal ma modu, MEMO dü mesi kullan larak kaydedilmi olan ayara döner. Ba lang ç ayar : MODE : AUTO S cakl k : 22 a TR 16

19 HAVA AKI YÖNÜNÜN AYARLANMASI Hava ak yönünü düzgün ayarlay n. Hatal ayarlamak konforun azalmas na ve e it olmayan oda s cakl da l m na yol açar. Uzaktan kumanday kullanarak dikey hava ak n ayarlay n. Uzaktan kumanday kullanarak yatay hava ak n ayarlay n. Dikey hava ak n n ayarlanmas AUTO ya da A modu seçiliyken klima, çal ma artlar na göre dikey hava ak yönünü otomatik olarak ayarlar. Yatay hava ak n n ayarlanmas Haz rl k: Klima çal rken, yatay (sol/sa ) yönde hava ak n de i tirmek için uzaktan kumanday kullanabilirsiniz. Seçilmi bir dikey hava ak yönü ayarlamak için Klima çal rken bu i levi kullan n. a FIX dü mesi Panjuru istenilen yöne ta mak için uzaktan kumanda üzerindeki FIX dü mesini bas l tutun ya da k sa bir süre bas n. Seçilmi bir yatay hava ak yönü ayarlamak için Klima çal rken bu i levi kullan n. b FIX dü mesi Panjuru istenilen yöne ta mak için uzaktan kumanda üzerindeki FIX dü mesini bas l tutun ya da k sa bir süre bas n. a b NOT Dikey/yatay hava üfleme panjuru yönünü gösterilen aral k içinde de i tirin. Sonraki i letimlerde, dikey/yatay hava ak FIX dü mesini kullanarak panjuru ayarlad n z yönde otomatik olarak ayarlan r. Hava ak yönünün otomatik olarak sal n m yapmas n sa lamak için Klima çal rken bu i levi gerçekle tirin. c SWING dü mesi SWING dü mesine her bast n zda, kliman n çal ma modu a a daki gibi de i ir: Dikey hava üfleme panjuru sal n m yapar. Yatay hava üfleme panjuru sal n m yapar. Dikey ve yatay hava üfleme panjurlar ayn anda sal n m yaparlar. Dikey ve yatay hava üfleme panjurlar n n sal n m durur. Dikey hava üfleme panjuru sal n m n n merkez konumunu de i tirmek için FIX dü mesine bas n. Yatay hava üfleme panjuru sal n m n n merkez konumunu de i tirmek için FIX dü mesine bas n. levi durdurmak için SWING dü mesine bas n. c Dikey hava üfleme panjuru FIX dü mesiyle aç ld zaman, aç l rken yönü tersine döner. D KKAT Klima çal mazken FIX ve SWING dü meleri seçilemez k l nacakt r (Aç lma saati ayarl yken de ayn ekilde). So utma ya da nem alma çal mas s ras nda hava ak yönü a a ya ayarlanm ekilde klimay uzun süre çal t rmay n. Aksi takdirde dikey hava ak panjuru yüzeyi üzerinde yo u ma meydana gelerek su damlamas na sebep olabilir. Dikey ve yatay hava üfleme panjurlar n elle hareket ettirmeyin. Her zaman FIX dü mesini kullan n. Panjuru manuel olarak hareket ettirirseniz çal ma s ras nda ar zalanabilir. Panjur ar zalan rsa klimay durdurun ve tekrar ba lat n. Klima durur durmaz tekrar ba lat ld nda dikey hava ak panjuru yakla k 10 saniye boyunca hareket etmeyebilir. 17 TR

20 OTOMAT K YEN DEN BA LATMA LEM Bu klima, elektrik kesintisi s ras ndaki çal ma ayarlar yla uzaktan kumanda kullanmadan kliman n yeniden ba lamas na izin veren otomatik yeniden ba latma i levi ile donat lm t r. Elektrikler geldikten 3 dakika sonra uyar vermeden klima çal maya ba lar. B LG Otomatik yeniden ba latma i lemi fabrikadan sevk yat s ras nda çal mak üzere ayarlanmam t r dolay s yla istenildi i takdirde bu i levin ayarlanmas gerekir. OTOMAT K YEN DEN BA LATMANIN AYARLANMASI Otomatik yeniden ba latma i levini ayarlamak için a a daki ad mlar izleyin: Üniteyi besleyen elektrik kayna aç k olmal d r. Elektrik kapal ysa i lev ayarlanmayacakt r. Otomatik yeniden ba latma i levini devreye almak için RESET dü mesi 3 saniye süreyle bas l tutun. Klima ayar al r ve 3 defa bip sesi verir. imdi otomatik yeniden ba latma ayar devreye girer. Sistem otomatik olarak yeniden ba lat labilir. (1) Klima bekleme modundayken (çal m yor). RESET dü mesini en az 3 saniye bas l tutun. Klima çal maya ba lar. Ye il gösterge yanar. Yakla k 3 saniye sonra klima 3 defa bip sesi verir. Ye il gösterge 5 saniye boyunca yan p söner. Klima çal yor. O anda kliman n çal mas istenmiyorsa RESET dü mesine tekrar bas n ya da klimay durdurmak için uzaktan kumanday kullan n. (2) Klima çal rken. RESET dü mesini en az 3 saniye bas l tutun. Klima çal may durdurur. Ye il gösterge söner. Dü meye bast ktan 3 saniye sonra klima 3 defa bip sesi verir. Ye il gösterge 5 saniye boyunca yan p söner Klima durur. RESET dü mesi Kliman n o anda durmas n istemiyorsan z klimay ba latmak için uzaktan kumanday kullan n. Sonraki çal ma s ras nda ye il gösterge yanar. Uzaktan kumanda ile zamanlay c i lemi devreye al nm sa otomatik yeniden ba latma i lemi komutu kabul etmez. Otomatik yeniden ba latma ile klimay yeniden ba latt ktan sonra panjur sal n m (AUTO) i lemi yeniden ba lar. OTOMAT K YEN DEN BA LATMANIN PTAL ED LMES Otomatik yeniden ba latma i lemini iptal etmek için a a daki ad mlar izleyin: Ayar i lemini tekrar edin. Klima ayar al r ve 3 defa bip sesi verir. imdi otomatik yeniden ba latma ayar iptal edilir. Ana güç kayna kapat ld ktan sonra kliman n uzaktan kumandayla manuel olarak yeniden ba lat lmas gerekir. (1) Klima bekleme modundayken (çal m yor). RESET dü mesini en az 3 saniye bas l tutun. Klima çal maya ba lar. Ye il gösterge yanacakt r. Yakla k 3 saniye sonra klima 3 defa bip sesi verir. Klima çal yor. O anda kliman n çal mas istenmiyorsa RESET dü mesine tekrar bas n ya da klimay durdurmak için uzaktan kumanday kullan n. (2) Klima çal rken. RESET dü mesini en az 3 saniye bas l tutun. Klima çal may durdurur. Ye il gösterge söner. Yakla k 3 saniye sonra klima 3 defa bip sesi verir. Klima durur. Kliman n o anda durmas n istemiyorsan z klimay ba latmak için uzaktan kumanday kullan n. Sonraki çal ma s ras nda ye il gösterge yanar. RESET dü mesi B LG RESET dü mesini 10 saniyeden fazla bas l tutmay n. Aksi takdirde, servis ve yeniden montaj s ras nda kullan lan zorunlu so utma modu devreye girer. Zorunlu so utma i leyi ini durdurmak için, RESET dü mesine tekrar bas n. TR 18

21 KL MA NASIL ÇALI IR Otomatik çal ma ekil 1 de gösterildi i gibi, Otomatik çal ma modu çal ma ba lad zamanki oda s cakl verisine göre çal may seçer. Çal ma ba lad zamanki ya da tekrar seçildi i zamanki oda s cakl Oda s cakl Ayar s cakl +1 Ayar s cakl Ayar s cakl 1 So utma çal mas Sadece fanl çal ma Is tma çal mas Kompresör 15 dakika boyunca kapal kald ktan sonra çal ma modu tekrar seçilir. Yüksek güçte çal ma So utma, s tma ya da A çal mas s ras nda Hi POWER dü mesine bast n zda klima a a daki çal may ba lat r. So utma çal mas So utma çal mas s cakl k ayar ndan 1 C daha a a da yap l r. Ayr ca fan h z yüksek olarak ayarlan r*. * Fan h z na ba l olarak gürültü seviyesi artar. Is tma çal mas Is tma çal mas s cakl k ayar ndan 2 C daha yukar da yap l r. Çal ma durumuna göre fan h z otomatik olarak de i tirilir. ekil 1 Uyku Modu çal mas Yaz n a r so utmay engellemek, k n l k ve konforlu bir oda sa lamak için klima oda s cakl n, hava ak n ve gürültü seviyesini otomatik olarak ayarlar. B LG Uyku modunda harcanan güç ile gürültü seviyesi azal r ve dolay s yla uyku modu uzun süre kullan l rsa oda yeteri kadar so utulamayabilir. Nem alma çal mas, Temizlik (PURE) çal mas (ba ms z çal ma) s ras nda uyku modu kullan lamaz. (Temizlik (PURE) çal mas (ba ms z çal ma) sadece temizlik çal mas yapmak için klima çal m yorken PURE dü mesine bas ld nda yap lan çal mad r. Klima bu süre zarf nda çal maz). Uyku modu s ras nda FAN dü mesine bas l rsa uyku modu iptal edilir. Uyku modu bir zamanlay c çal mas de ildir. Nem alma çal mas ( ) Nem alma modu otomatik olarak s cakl k ayar ile gerçek oda s cakl aras ndaki farka ba l olarak so utma nem alma çal mas n seçer. Fan h z göstergesi AUTO yu gösterir ve dü ük h z kullan l r. Gösterge panelindeki göstergelerin parlakl uyku modunda azal r. 19 TR

22 EKONOM K ÇALI MA Ç N PUÇLARI Oda s cakl n konforlu bir seviyede muhafaza edin Hava filtrelerini temizleyin T kal hava filtreleri kliman n performans n dü ürür. ki haftada bir filtreleri temizleyin. Hiçbir zaman kap lar ya da pencereleri gereksiz yere açmay n Odadaki so uk ya da s cak havay tutmak için hiçbir zaman kap lar ya da pencereleri gereksiz yere açmay n. Pencere perdeleri So utma çal mas s ras nda do rudan güne n engellemek için perdeleri kapat n. Is tma çal mas s ras nda s y içerde tutmak için perdeleri kapat n. Zamanlay c y etkin bir ekilde kullan n stenilen çal ma saatine zamanlay c y ayarlay n. Odadaki havan n homojen dola m na izin verin Odadaki havan n e it dola m için hava ak yönünü ayarlay n. Lütfen temizleyin Serin Kontrol Zamanlay c etkin bir ekilde kullan n Lütfen kapat n Yukar üfler So uk ve kuru hava S cak hava A a üfler Hava ak ayar GEÇ C ÇALI MA Geçici çal ma Uzaktan kumanday kaybetmeniz ya da pillerin bitmesi halinde üniteyi geçici olarak çal t rmak için bu i lev kullan l r. Otomatik çal may (AUTO) ba latmak için RESET dü mesine bas n. Geçici çal ma devreye girdi inde uzaktan kumanda i levi kullan lamaz. B LG RESET dü mesini 3 saniyeden fazla bas l tutmay n. ( bak n z sayfa 18.) TEM ZLEME ÇALI MASI Uzaktan kumanday bulam yorum Geçici çal ma özelli i var! Temizleme çal mas Kliman n içinde küf v.b. olu umlar azaltmak için kliman n içini kurulamada bu i lev kullan l r. So utma veya nem alma modunda 10 dakika ya da daha fazla süre ile çal t ktan sonra ünite kapan rsa temizleme i lemi otomatik olarak ba lar ve ünitenin gösterge panelindeki S.CLEAN göstergesi yanar. Temizleme çal mas süresi Ünite en az 10 dakika boyunca so utma ya da nem alma modunda çal yorsa temizleme çal mas 4 saat sürer. Temizleme çal mas hakk nda Temizleme çal mas oday daha temiz hale getirmeyecektir ya da kliman n içinde zaten var olan küf ya da tozu temizlemeyecektir. Çal ma s ras nda az miktarda çi görülebilir; bu normaldir ve ar za göstermez. Dikey hava üfleme panjurlar ve hareketli panel hafifçe aç l r. Devam etmekte olan bir temizleme çal mas ask ya al n rsa temizli in etkisi riske girebilir. Temizleme çal mas n zorla durdurmak için temizleme çal mas s ras nda dü mesine iki kere bas n. TR 20

23 NORMAL BAKIM UYARI Klimay temizlemeden önce devre kesici ya da ana alteri kapatmay unutmay n. ç ünite ile uzaktan kumandan n temizlenmesi Kuru bir bezle silin D KKAT ç ünite ile uzaktan kumanday silmek için kuru bir bez kullan n. Klima a r derecede kirlendi inde iç üniteyi silmek için so uk suya dald r lm bir bez kullan n. Uzaktan kumanda üzerinde asla slak bez kullanmay n. Silmek için kimyasal bazl toz bezi kullanmay n ya da bahse konu malzemeleri uzun süre ünitenin üzerinde b rakmay n. Aksi takdirde ünitenin yüzeyi hasar görebilir ya da rengi atabilir. Temizleme için benzin, tiner, parlatma tozu ya da di er çözücülerden kaç n n. Bu maddeler plastik yüzeyin k r lmas na ya da eklinin bozulmas na neden olabilir. Ünite 1 aydan daha fazla süre ile kullan lmayacaksa (1) Ünitenin içini kurutmak için 3 ila 4 saat boyunca fan çal t r n. So utma çal mas ile yüksek s cakl k ayar kullan l rsa fan çal mas yap l r. (2) Klimay durdurun ve devre kesiciyi kapat n. (3) Hava filtrelerini temizleyin. (4) Uzaktan kumandan n pillerini ç kar n. Tiner Yüksek s cakl k ayar yla so utma. Çal t rmadan önce yap lacak kontroller D KKAT Hava filtrelerinin tak l oldu unu kontrol edin. D ünitenin hava ç k ile giri inin engellenmedi ini kontrol edin. Hava filtresinin temizlenmesi Hava filtrelerini 2 haftada bir temizleyin. Hava filtreleri toz ile kaplan rsa kliman n performans dü ecektir. Hava filtresi Hava filtrelerini mümkün oldu u kadar s k temizleyin. 21 TR

24 Haz rl k: 1 Hareketli paneli aç n. Sa ve sol taraflar n alt ndaki tutamaklar çekin ve yatay oluncaya kadar hareketli paneli aç n. 2 Hareketli paneli açarken tutamaklar her zaman kavrad n zdan emin olun. (Hareketli panel sökülemez.) Ön panel Tutamak Hareketli panel 3 Hareketli paneli panel deste iyle destekleyin. Hareketli paneli sol elinizle kavray n ve panel deste ini yukar çekip, yar a takmak için sa elinizi kullan n. Panel deste i Yar k 4 Hava filtresini ç kar n. Hava filtresi dü mesini kald r n ve öne do ru d ar çekin. 5 Filtrelerden tozu temizlemek için elektrikli süpürge kullan n ya da suyla y kay n. Hava filtrelerini y kad ktan sonra gölgede kurutun. 6 Hava filtresinin üst k sm n sa ve sol kenarlar iç üniteye uyacak ekilde geçirin. 7 Hareketli paneli kapat n. Hareketli paneli sol elinizle kavray n ve sa elinizi kullanarak panel deste ini a a do ru indirip, kapatmak için ekilde gösterilen iki konuma itin. Hareketli panel aç ksa, ba latma ve durdurma i lemlerini yapmak için uzaktan kumanday kullan n. (Hareketli panel, aç kken onu elinizle kapatmaya çal rsan z hasar görebilir.) ttirin ttirin TR 22

25 KL MANIN ÇALI MASI VE PERFORMANSI Üç dakika koruma özelli i Çal madan hemen sonra tekrar ba lat ld ktan sonra ya da elektrik alteri aç ld nda kliman n üç dakika boyunca devreye girmesini önleyen bir koruma özelli i sa lanm t r. Bu, makineyi korumak için kullan l r. Is tma karakteristikleri Ön s tma çal mas Klima ba lad ktan hemen sonra s cak hava vermez. S cak hava iç e anjör s nd nda yakla k 5 dakika sonra verilir. S cak hava kontrolü Oda s cakl s cakl k ayar na ula t zaman fan iç h z otomatik olarak dü ürülür. Bu sürede d ünite durur. Eritme Is tma çal mas s ras nda d ünite üzerinde buzlanma olu ursa s tma etkisini muhafaza etmek için eritme otomatik olarak ba lar (yakla k 5 ila 10 dakika). Eritme i lemi s ras nda iç ünite ile d ünitedeki fan durur. Eritme i lemi s ras nda eriyen su d ünitenin alt plakas ndan tahliye edilir. Is tma kapasitesi Is tma çal mas nda s d ardan emilerek odaya verilir. Bu, s pompas sistemi olarak adland r l r. D s cakl k çok dü ük oldu u zaman ba ka bir s tma ayg t n n klima ile birlikte kullan lmas tavsiye edilir. Biriken kar hususu D ünitenin yerini kar y nt s, yapraklar n toplanmas ya da di er mevsimsel birikintilere tabi olmayacak ekilde seçin. Dü ük s tma ya da so utma performans na neden olaca ndan dolay d ünitenin hava ak n n engellenmemesi önemlidir. Is tma modu s ras nda ve s f r n alt ndaki s cakl klarda otomatik eritmenin sonucu olarak tahliye edilen su toplanarak donabilir. Yeterli tahliye ile emme yönteminin sa lanmas önemlidir. D KKAT (Sadece RAS-***-ND modeli) D ünitenin taban plakas na bir s t c monte edilmi tir. D hava s cakl dü ük oldu u zaman, d ünitenin içine kar girmemesi için ünite çal mad zamanlarda bile bu s t c çal arak taban plakas n s t r. Su bo altmak için verilen tahliye nipelini kullanmay n. Suyu do rudan do ruya tüm tahliye deliklerinden bo alt n. D ünitenin alt nda, bo alan suyun donup tahliye deliklerini t kamamas için an az 50 cm bo luk b rak n. Elektrik kesintisi Çal ma s ras nda elektrik kesintisi üniteyi tamamen durdurur. ç ünite üzerindeki OPERATION göstergesi (ye il) elektrik geldi inde yan p sönmeye ba lar. Çal may yeniden ba latmak için uzaktan kumanda üzerindeki dü mesine bas n. Yak nda olu an y ld r m ya da çal an araç telefonu ünitenin hatal çal mas na neden olabilir. Elektrik alterini kapat n ve tekrar aç n. Yeniden ba latmak için uzaktan kumanda üzerindeki dü mesine bas n. Kliman n çal ma ko ullar Düzgün performans için klimay a a daki s cakl k artlar nda çal t r n. So utma çal mas D s cakl k: 10 C ila 46 C Oda s cakl : 21 C ila 32 C D KKAT Odan n ba l nemi en fazla %80. Klima bu aral n d nda çal t r l rsa kliman n yüzeyi yo u ma toplayabilir. Is tma çal mas D s cakl k: 15 C ila 24 C Oda s cakl : En fazla 28 C Nem alma çal mas D s cakl k: 10 C ila 46 C Oda s cakl : 21 C ila 32 C 8 C Is tma Ayar s cakl : 5 C ila 13 C Klima, yukar da belirtilen artlar n d nda kullan l rsa güvenlik koruma i levleri devreye girebilir. 23 TR

26 SORUN G DERME D KKAT A a daki durumlardan herhangi biri meydana gelirse klimay derhal durdurun, ana alteri kapat n ve sat c ya ba vurun. Göstergeler k sa aral klarla (5 Hz) yan p sönüyor. Ana alter kapat ld ktan 2 ila 3 dakika sonra devre kesiciyi resetleyin. Resetleme i lemine ra men göstergeler hala yan p sönmeye devam ediyor. Ana elektrik sigortalar s k s k at yor ya da devre kesici s k s k devreye giriyor. Kliman n içine yabanc madde ya da su girdi. Di er anormal durumlar gözleniyor. Servis ya da onar m yapt rmadan önce a a daki noktalar kontrol edin. Çal m yor Ana alter kapal. Devre kesici elektri i kesecek ekilde devreye girmi. Ana elektrik sigortas atm. Elektrik ak m durmu. Uzaktan kumandan n pilleri bitmi. Aç lma saati ayarlanm. Kliman n bir koruma mekanizmas olarak tekrar çal t rmadan ya da elektri i açt ktan hemen sonra 3 dakika boyunca çal maz. Tekrar kontrol Zay f so utma ya da s tma performans D ünitenin hava ç k ya da giri i engelleniyor. Kap ya da pencereler aç k. Hava filtresi toz ile t kal. Panjur do ru konumda de il. Fan h z dü ük olarak ayarl. Klima Nem alma ya da Uyku moduna ayarlanm. S cakl k ayar çok yüksek (so utma çal mas s ras nda). S cakl k ayar çok dü ük ( s tma çal mas s ras nda). Klima çal ma ko ullar n n d nda m kullan l yor? ( bak n z sayfa 23.) Voltajda bir de i iklik oldu u, hava giri i t kand zaman veya makineye a r bir yük binmesine neden olan ba ka bir durumda koruyucu ayg t devreye girebilir. Bu sorunun nedenini ortadan kald r n ve yakla k 30 sn sonra devre kesiciyi tekrar aç k konuma getirin. TR 24

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE OKUYUN İÇİNDEKİLER Bu klimayı Avrupa ülkelerinde

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420 Kupalı Anemometre PCE-A 420 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

NOT: Piller çıkarıldı ında kumandadaki tüm programlamalar silinir. Yeni pilleri taktıktan sonra kumandanın yeniden programlanması gerekmektedir.

NOT: Piller çıkarıldı ında kumandadaki tüm programlamalar silinir. Yeni pilleri taktıktan sonra kumandanın yeniden programlanması gerekmektedir. Ç NDEK LER Uzaktan kumandanın kullanılması...2 Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri...3 Fonksiyon Tu ları...4 LCD Üzerindeki Göstergeler...7 Tu ların kullanılması Saatin ilk kez ayarlanması...8 AUTO (OTOMAT

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha/Steinberg cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca

Detaylı

TÜRKÇE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEHLİKE UYARI

TÜRKÇE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEHLİKE UYARI TÜRKÇE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEHLİKE Kapağı takmayın, tamir etmeyin, açmayın veya çıkartmayın. Size tehlikeli seviyede voltaj aktarabilir. Bunu yapması için satıcınıza veya bir uzmana danışın. Cihazın kapatılması

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

Üretici A.Ş. 177. Sok. No: 2

Üretici A.Ş. 177. Sok. No: 2 Üretici GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd. Midea Industrial City, Beijiao, 528311 Shunde, Foshan, Guangdong, P.R.C 177. Sok. No: 2 A.Ş PARÇALARIN TANIMLANMASI Güvenliğiniz için UYARI Bu cihazın

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE... S.61 BASKI İÇİN KAĞIT YERLEŞTİRMEK... S.62 MÜREKKEP ŞERİDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ... S.62 YEDEKLEME PİLİ... S.63 GENEL BAKIM TALİMATLARI... S.63 ONDALIK NOKTASI SEÇİM ŞALTERİ...

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35

Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35 Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35 OLIMPIA (8-17, 8-35, 8-44, 10-35) ECO KABİNLİ YUMUŞATMA ÜRÜN TANITIM HİZMETİ KILAVUZU OLIMPIA Yumuşatma Cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Firmamızın

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

SCC-B5201(S)P SCC-B5203(S)P SCC-B5205(S)P

SCC-B5201(S)P SCC-B5203(S)P SCC-B5205(S)P SCC-B5201(S)P SCC-B5203(S)P SCC-B5205(S)P Sayısal Renkli Kubbe Kamera Kullanıcı El Kitabı Caméra de dôme colorée digitale Manuel de l utilisateur Digitale Farb-Kuppelkamera Benutzerhandbuch Cámara Digital

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DE EN TR ES FR HR PL A B E D C 3 DEUTSCH 05-11 ENGLISH 12-17 TÜRKÇE 18-23 ESPAÑOL 24-29 FRANÇAIS 30-35 HRVATSKI 36-41 POLSKI 42-47 4 GÜVENLİK VE KURULUM Lütfen cihazı

Detaylı

Uzaktan kumanda -H1. Uzaktan kumanda. MOD DÜĞMESİ Çalışma modunu seçmek ç n. FAN DÜĞMESİ Fan hız ayarı. 10 MODE CLOCK TIMER ON TIMER OFF

Uzaktan kumanda -H1. Uzaktan kumanda. MOD DÜĞMESİ Çalışma modunu seçmek ç n. FAN DÜĞMESİ Fan hız ayarı. 10 MODE CLOCK TIMER ON TIMER OFF 1 2 3 4 6 7 8 9 10 Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda -H1 Uzaktantan kumanda s steme s nyal ver r. AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ MOD DÜĞMESİ Çalışma modunu seçmek ç n. FAN DÜĞMESİ Fan hız ayarı. ODA SICAKLIK AYAR DÜĞMELERİ

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Cihazı kullanmadan önce lütfen talimatları okuyunuz. 2. Cihazı kullanmaya başlamadan önce evinizdeki voltaj değeri ile cihazda belirtilen voltaj değerini kontrol ediniz.

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım talimatlarının tamamını dikkatlice

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250 2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü Kullanım Kılavuzu 87250 Şekiller ve Hızlı Başvuru Kılavuzu Ürün Yapısı Kamera Şekil 1 Monitör Şekil 2 i Kurulum 1 Kamera Kurulumu 1.1 Güç Besleme - AC Güç

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Cihaz n z n parçalar. Bu talimatlarda kullan lan semboller

Cihaz n z n parçalar. Bu talimatlarda kullan lan semboller 2 Cihaz n z n parçalar a. Konsentratör b. Mavi gösterge ledi (SOĞUK ÜFLEME) c. Yeşil gösterge ledi (İYON FONKSİYONU) d. Çıkarılabilir Hava Giriş Izgarası e. Çıkartma düğmesi f. Kilit fonksiyonlu Soğuk

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu

ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu MODEL: GVA48AH-M3NNA5B/I GVA48AH-M3NNA5B/O Ürünümüzü seçtiğiniz için teșekkür ederiz. Doğru kullanım için Kullanma Kılavuzunu dikkatlice

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

Kullanıcı başvuru kılavuzu

Kullanıcı başvuru kılavuzu RHBH04CB RHBH08CB RHBH11CB RHBH16CB RHBX04CB RHBX08CB RHBX11CB RHBX16CB Türkçe İçindekiler İçindekiler 1 Genel güvenlik önlemleri 2 1.1 Dokümanlar hakkında... 2 1.1.1 Uyarı ve simgelerin anlamları... 2

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA KULLAMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PH22

Kullanım Kılavuzu PH22 PH22 24.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz.... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan bir PH 22 satın aldığınız

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

AQ07P8GE AQ09P8GE AQ12PGGE AQ18P0GE AQT18P0GE AQT24P6GE UQ07P8GE UQ09P8GE UQ12PGGE UQ18P0GE UQT18P0GE UQT24P6GE. Tu DB98-09871A(1)

AQ07P8GE AQ09P8GE AQ12PGGE AQ18P0GE AQT18P0GE AQT24P6GE UQ07P8GE UQ09P8GE UQ12PGGE UQ18P0GE UQT18P0GE UQT24P6GE. Tu DB98-09871A(1) KULLANMA KILAVUZU ç ünite Di ünite AQ07P8GE AQ09P8GE AQ12PGGE AQ18P0GE AQT18P0GE AQT24P6GE UQ07P8GE UQ09P8GE UQ12PGGE UQ18P0GE UQT18P0GE UQT24P6GE DUVAR T P SPL T KL MA (So utma ve Is tma) Tu DB98-09871A(1)

Detaylı

MESAFE ÖLÇME CİHAZI 4X21

MESAFE ÖLÇME CİHAZI 4X21 MESAFE ÖLÇME CİHAZI 4X21 Kullanma talimatları Ürn.No. 90-33000 Fig. 2 Fig. 1 E G F C D E B B H D C Genel Uyarı Bedensel yaralanma riski! Bu cihazı hiçbir zaman doğrudan güneşe ya da güneşin yakınına bakmak

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı Polyester Esaslı, Ankraj Harcı Tanımı MasterFlow 916 AN, polyester esaslı, iki bileșenli, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. Test & Standartlar n

Detaylı

Emzirirken Bebe imi Nas l Tutmal m?

Emzirirken Bebe imi Nas l Tutmal m? DO RU EMZ RME TEKN KLER Memenizi ba parmak tepede ve dört parmak a da J eklinde tutarak destekleyin. Parmaklar z areolan n gerisinde olmal r. lk günlerde ya da gö üsler çok büyük ise tüm emzirme boyunca

Detaylı

BÖLÜM-6 VAKUMLAMA (TAHLĠYE)

BÖLÜM-6 VAKUMLAMA (TAHLĠYE) BÖLÜM-6 VAKUMLAMA (TAHLĠYE) 6.1 TERĠMLER VE TANIMLAR Vakum: Atmosfer basıncının (14.7 psi) altındaki basınçlar, 0 ile 30 ıskalalı inç civa sütunu ile gösterilir. Vakumlama: Soğutma sisteminden hava ve

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu

ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu ELEKTRİKSEL BAĞLANTI ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu Bağlantı yapılmayan hiçbir yere köprüleme yapmanıza gerek yok. Bağlantilarınızda Nice marka ürünleri kullanmanızda fayda vardır. SMX2 Bağlantısı

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı