TOPRAK MAHSULLERi ~~Si GENEL MODORl ~1'!~!!!~111I111I I II I111I1 Konya Sube Mtidttrlugt;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPRAK MAHSULLERi ~~Si GENEL MODORl ~1'!~!!!~111I111I1111111I11111111II1111111I111I1 Konya Sube Mtidttrlugt;"

Transkript

1 SAYI : /202 KONU : Hububat Satrsi T.e. TOPRAK MAHSULLERi ortst GENEL MUnURLUCU' Konya Sube Miidiirliigii - Konya Sube Miidiirliigii (Ticaret Servis I) 27/02/201515: / /14819 TOPRAK MAHSULLERi ~~Si GENEL MODORl ~1'!~!!!~111I111I I II I111I1 Konya Sube Mtidttrlugt; 6 AJANS AMiRLiGi TicARET BORSASI B~K / KONY A-KARAMAN-KARAPINAR YEM SAN. DERN. B~K. YUMURTA ORET. BiRLiGi B~K. KIRMIZI ET ORETiciLERi KONY A UN SANA YiCiLERi DERNEGi ilgi :Genel Mudurlugumuzun tarih, sayih talimati, (FAKS) Kurulusumuz stoklannda bulunan ve ekli listede belirtilen (Ek-1) yerli ekmeklik bugday, arpa ve cavdar ile ithal ekmeklik bugday ve arpa (Iskenderun, Mersin ve Trabzon Sube Mudurluklerine gelecek olan ithal arpalar serbest dolasima girmelerini miiteakip, buralardan sevk edilecek olan arpalar ise teseiiiim edilmesini miiteakip) Ek-2'de belirtilen fiyatlar ve asagida belirtilen esaslar dahilinde Mart 2015 tarihleri arasmda sattsa acilrmsur. Ekmeklik Bugdaylar: a) Yerli Ekmeklik Bugdaylar: Sube Mudurluklerimiz stoklannda bulunan 2009, 2010, 2011 yih mahsulli yerli ekmeklik bugdaylar ile Edirne, Kirklareli ve Tekirdag Sube Mudurlukleri stoklannda bulunan yerli ekmeklik bugdaylar (Ek-1) kisi ve kurulus ayrrrru yapilmaksizin serbest olarak pesin bedel mukabili ve/veya 90 giine kadar vadeli ve vade farkslz olarak sattlabiiecektir. Bununla birlikte (yukandaki paragrafta belirtilen bugdaylar dismdaki) diger yerli ekmeklik bugdaylar (Ek-1) sadece kuiiallictlanna (ekmeklik bugdaylar un ve bulgur fabrikalanna, diislik vaslfll ekmeklik bugdaylar biskiivi fabrikalanna) serbest olarak pesin bedel mukabili sattlabilecektir. Talep sahipleri pesin ve/veya vadeli satisi yapilacak yerli ekmeklik bugdaylar icin 06 Mart 2015 tarihine kadar mliracaat edeceklerdir. b) Ithal Ekmeklik Bugdaylar: Kurulusurnuz stoklarmda bulunan ve ekli listede belirtilen (Ek-1) ithal ekmeklik bugdaylar sadece kullamcllanna (un ve bulgur fabrikalarma) yonelik 2 ayhk fiiii tiiketim miktarma kadar pesin bedel mukabili talep toplamak suretiyle satllacaktir. Bu kapsamda; sadece kullarucilanna yonelik olarak yapilacak ithal ekmeklik bugday satislan icin talep sahiplerinden, halen faaiiyette oldugunu gosterir beige (FAALiYET BELGESi) (01 Ocak 2015 tarihinden soma almmis olmasi kaydiyla) iie 2014 yilma ait FiiLi TOKETiM BELGESi istenecektir (Talep sahipleri, faaliyette olduklanna dair belgeyi bagh olduklan odalardan, fiili tiiketim belgesini ise kayith oldugu Ticaret/Sanayi odalanndan veya mali musavirlerden onayh olarak alacaklardir.j'i'alep sahipleri, 2014 yilma ait un ve bulgur ihracat miktarlanrn veya un ve bulgur ihracatlannm olmadrgim resmi olarak belgeleyerek (ihracati varsa ilgili ihracatci biriiklerinden ihracati olmayanlar ise mali musavirden) talep formu iie sube mudurlugumuze mliracaat edecektir. Konya Sb. Horozluhan Mah. Cihan Sk. No: Sel~ukluIKONYA Bilgi: A.UNAL Tic. Sefi Tel: Merkezi: Ankara Tel: Faks : internet Sitesi: Mersis No: Bu beige 5070 sayih elektronik irnza kanuna gore giivenli elektronik imza ile lmzalanrmsnr. Elektronik imzaii suretine adresinden Beige Num.: / /14819 ve Barkod Num.:l bilgileriyle erlseblllrsinlz.

2 T.e. TOPRAK MAHSULLERi ortst GENEL MUDURLOdu Konya Sube Mudurlugu Arpalar: (FAKS) Arpa satislan; asagida belirtilen esaslar dahilinde sadece kullamcilanna (yem fabrikalan, besici ve yetistiriciler ile kendi yemini kendisi imal eden isletrnelere) yonelik talep toplanmak suretiyle fiili tliketim esasina gore pesin bedel mukabili olarak yapilacaktir. Fiili tuketim hesabmda yem fabrikalan icin 2014 Yilt fiili ttiketim miktannm 1I12'si, besici ve yetistiriciler icin ise talep sahiplerinin kayitli olduklan il/ilye Tanm Mtidtirltiklerinden kay bas ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri halinde sans yapilabilecektir, Kanatli hayvan yetistiriciligi ile besiciligi yap an ve yemini kendisi imal eden isletmelere ise il/ilye Tanm Mudurluklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kay bas ve cins hayvan yetistirdiklerini belgelemeleri halinde satis yapilabilecektir, Cavdarlar: Kayseri ve Sivas Sube Mudurluklerinde bulunan cavdarlar kisi ve kurulus aynmi yapilmaksizm, Mart 2015 tarihleri arasmda talep toplanmadan pesin bedel mukabili serbest olarak satisa verilecektir. Bununla birlikte cavdarlar, ayru fiyatla 180 gune kadar vadeli ve vade farksiz olarak da satilabilecektir. Muracaatlar, 06/03/2015 tarihi mesai bitiminde son a erecektir. ithal bugdaylar ile arpalar icin para yatrrrna suresi 18/03/2015 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Parasmi yatiran veya sozlesme yapan talep sahiplerine, bekletilmeksizin teslimat yapilacakur. Teslimat sure sonu turn urunler icin 31103/2015 mesai bitimi olarak uygulanacak olup hububat satisi ile ilgili yazurnzm hinterlandmizda faaliyet gosteren ilgili uye, kurum ve kuruluslara gerekli duyurulann yapilmasmi, Bilgilerinize arz 1rica ederim. Ya~arKESEN Sube Muduru EK 1 Adet Talimat Satrsa acilan hububat Sans Fiyati Talep Formu stoklan (4 Sayfa) (5 Sayfa) (1 Sayfa) (2 Sayfa) DAGITIM Ahm Muhafaza Servisi Muhasebe Servisi Kontrolorler Konya Sb. Horozluhan Mah. Cihan Sk. No: Sel<;:uklulKONYA Bilgi: A.UNAL Tic. Sefi Tel: Merkezi: Ankara Tel: Faks : internet Sitesi: Mersis No: Bu beige 5070 sayih elektronik imza kanuna gore giivenli elektronik imza He lmzalanrmsnr. Elektronik imzah suretine ad resin den Beige Num.: / /14819 ve Barkod Num.:l bilgileriyle erlseblllrslnlz,

3 TOPRAK MAHSULLERi ortst GENEL MUDURLUGU Ticaret Dairesi Baskanhgi SaYI : / Konu : Hububat SatI~1 T.e. TOPRAK MAHSULLERi ortst GENEL MUDURLU(;U Ticaret Dairesi Baskanhgi - i~ticaret Sube Miidiirliigii 26/02/2015 1S:5S / / T.e. _".01""'0:::_:3S""6_::.:OS'-- _j 28 ~UBE MUDURLUGUNE Stoklanrnzda bulunan ve ekli listede belirtilen (Ek-I) yerli ekmeklik bugday, arpa ve cavdar ile ithal ekmeklik bugday ve arpa (lskenderun, Mersin ve Trabzon Sube Mudurluklerine gelecek olan ithal arpalar serbest dolasima girmelerini mtiteakip, buralardan sevk edilecek olan arpalar ise teselltim edilmesini mtiteakip) Ek-2'de belirtilen fiyatlar ve asagida belirtilen esaslar dahilinde Mart 2015 tarihleri arasmda satisa acrlrrustir. Ekmeklik Bugdaylar: a) Yerli Ekmeklik Bugdaylar: Sube Mtidtirltikleriniz stoklannda bulunan 2009,2010,2011 yih mahsulti yerli ekmeklik bugdaylar ile Edime, Kirklareli ve Tekirdag Sube Mtidtirltikleri stoklannda bulunan yerli ekmeklik bugdaylar (Ek-I) kisi ve kurulus aynmi yapilmaksizm serb est olarak pesin bedel mukabili ve/veya 90 gline kadar vadeli ve vade farkslz olarak satiiabilecektir. Bununla birlikte (yukandaki paragrafta belirtilen bugdaylar dismdaki) diger yerli ekmeklik bugdaylar (Ek-I) sadece kullamciiarma (ekmeklik bugdaylar un ve bulgur fabrikalanna, dlislik vaslfll ekmeklik bugdaylar bisklivi fabrikalarma) serbest olarak pesin bedel mukabili satiiabilecektir. Talep sahipleri pesin ve/veya vadeli satrsi yaptlacak yerli ekmeklik bugdaylar icin 06 Mart 2015 tarihine kadar mtiracaat edeceklerdir. Diger subelerden gelen taleplerle birlikte yapilacak degerlendirme sonucunda yogun talep gelen stoklar icin tahsisat yapilacak, yogun talep gelmeyen yerli ekmeklik bugdaylann satisma ise bekletilmeksizin baslanacaktir. b) ithal Ekmeklik Bui!daylar: Kurulusumuz stoklarmda bulunan ve ekli listede belirtilen (Ek-l ) ithal ekmeklik bugdaylar sadece kullamciiarma (un ve bulgur fabrikalarma) yonelik 2 ayhk tiili tliketim miktanna kadar pesin bedel mukabili talep toplamak suretiyle satiiabilecektir. Bu kapsamda; sadece kullarucilanna yonelik olarak yapilacak ithal ekmeklik bugday sanslan icin talep sahiplerinden, halen faaliyette oldugunu gosterir beige (01 Ocak 2015 tarihinden sonra almrms olrnasi kaydiyla) ile 2014 yilma ait fiili ttiketim belgesi istenecektir (Talep sahipleri, faaliyette olduklanna dair belgeyi bagh olduklan odalardan, fiili ttiketim belgesini ise kayrth oldugu Ticaret/Sanayi odalanndan veya mali rnusavirlerden onayh olarak alacaklardir.). Talep sahipleri, 2014 yihna ait un ve bulgur ihracat miktarlanm veya un ve bulgur ihracatlannm olmadigrm resmi olarak belgeleyerek (ihracati varsa ilgili ihracatci birliklerinden ihracati olmayanlar ise mali musavirden) talep formu ile hinterlandmda bulundugu sube mudurlugune mtiracaat edecektir. Talep sahiplerinden, 2014 yih tiili tliketim ve mamul madde ihracat durumunu gosteren belgelerini daha onceki satislarda vermis olanlardan bu belgeler istenmeyecektir. Firmanm un ve bulgur ihracati var ise un ve bulgur ihracatt karsilig: bugday, fiili ttiketim belgelerinde bildirilen yilhk bugday ttiketim miktanndan dusulecek ve kalan miktann 2/12'sine kadar sans yapilacaktir. Hesaplamalarda un karsiligr 1.358, bulgur kar~lhgl katsaytlan esas almacaktlr. Miidafaa Cad. No: Bakanhklar/ANKARA Telefon:O (312) Fax:0 (312) E-posta: internet Sitesi: Bu beige 5070 saylh elektronik imza kanuna gore giivenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. Bilgi i<;in:ahmet YESiLA Y Eksper Tel: (0 312) Elektronik imzah suretine ht!p:lle-belge.tmo.gov.tr adresinden Beige Num.: / /53466 ve Barkod Num.:l03S60S bilgileriyle eri~ebilirsiniz.

4 T.e. TOPRAK MAHSULLERi Ticaret Dairesi Baskanligi ortst GENEL MUDuru;ueu Ornegin; herhangi bir sube mudurlugumuze mliracaatta bulunan bir firmanm 2014 yih fiili tuketim miktan TonN11 olsun. Firmanm 2014 un ihracat miktan ise ton oldugunu varsayahm. Buna gore; x 1,358=6.790 ton, firmanm un ihracatmm bugday karsihgr olacaknr = =9.434x2= ton, firmanm yilhk fiili tuketiminin 2/12'si olan bugday miktan bulunmus olacaktir. Firmanm un ihracati yoksa fiili ttiketim miktan /12= x2= ton olarak dikkate almacaktir. Subelerinizden yapilacak satrs miktarlarma gore Destek Hizmetleri Dairesi Baskanliginca talimatlanan ve subenizce tutulmasi gereken olaganustu hal stoku da dikkate almarak gerekmesi ve yazih bildirimde hulunmaruz halinde baghhk durumlannda duzenleme yapilabilecektir. Arpalar: Arpa satislan; asagida belirtilen esaslar dahilinde sadece kullanicilanna (yem fabrikalan, besici ve yetistiriciler ile kendi yemini kendisi imal eden isletmelere) yonelik talep toplanmak suretiyle fiili tuketim esasma gore pesin bedel mukabili olarak yapilacaktir. Fiili tuketim hesabmda yem fabrikalan icin 2014 yili tiili tiiketim miktarmm 1I12'si, besici ve yetistiriciler icin ise talep sahiplerinin kayith olduklan iliilye Tanm Mudurluklerinden kay bas ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri halinde biiyiik bas hayvan basma giinde 5 kg, kueukbas hayvan basma ise giinde 1 kg hesabr lizerinden 1 ayhk tuketim miktanna kadar sans yapilabilecektir. Kanath hayvan yetistiriciligi ile besiciligi yapan ve yemini kendisi imal eden isletmelere ise il/ilye Tanm Mudurluklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kay bas ve cins hayvan yetistirdiklerini belgelemeleri halinde, kanath hayvan basma giinde 12 gr lizerinden 1 ayhk tuketirn miktarma kadar satis yapilabilecektir. Hindi icin bu rakam gtmde 65 gr olarak hesap edilecektir. Yogun talep gelen stoklar icin tahsisli satistan dolayi 50 tondan az arpa dusen yem fabrikalanna 50 ton a kadar, 20 ton dan az arpa dusen diger kesimlere ise 20 tona kadar sans yapmaya sube mudurlukleriniz yetkili kilmrrusur. Yeni kurulan fabrikalann faaliyette oldugunu gosterir belgelerine istinaden; bu talimatirruzla 50 tona kadar veya liretimde bulunduklan aylara ait fiili ttiketim miktarlanru belgelemeleri halinde belgeledikleri aylann ortalarnasi kadar satis yapmaya sube mudurlukleriniz yetkili kihnrmsur. Cavdarlar: Stoklanrmzda bulunan cavdarlar kisi ve kurulus aynrm yapilmaksizm, Mart 2015 tarihleri arasmda talep toplanmadan pe~in bedel mukabili serbest alarak satl~a verilecektir. Bununla birlikte yavdarlar, aym fiyatla 180 giine kadar vadeli ve vade farkslz olarak da satllabilecektir. Genel Hiikiimler: Talepler talep form una uygun olarak Sube Miidiirliigii ve iiriin kodu bazmda ahnacaktlr. SatI~a aplan stoklara yogun talep gelmesi durumunda yogun talep gelen stoklar i.;in kod bazmda tahsis yapdacaktlr. Satl~lanmlzla ilgili olarak hinterlandmlzda gerekli duyurular yapilacaktir. Talep sahipleri taleplerini hinterlandmda bulundugu (talep sahibi firmanm vergi kaydmm bulundugu ilye/ilin bagh oldugu TMO ~ube mlidlirltigline) ~ube mlidlirltigline bildireceklerdir. Mliracaatlar, 06/03/2015 tarihi mesai bitiminde sana erecektir. Mtidafaa Cad. No: Bakanhklar/ANKARA Telefon:O (312) Fax:0 (312) E-posta: internet Sitesi: Bu beige 5070 saylh elektronik imza kanuna giire giivenli elektronik imza ile imzalanml~t1r. Bilgi iyin: Ahmet YESiLA Y Eksper Tel: (0 312) Elektronik imzah suretine adresinden Beige Num.: / /S3466 ve Barkod Num.:l bilgileriyle eri~ebilirsiniz.

5 T.e. TOPRAK MAHSULLERi ortst GENEL MUDURLUGU Ticaret Dairesi Baskanhgi Alman talepler 09/03/2015 tarihi mesai bitimine kadar sansi yapacak (teslimat subesi) sube miidiirliiklerine bildirilecektir. Diger subelerden gelen talepleri alacak olan satrsi yapacak sube ise ivedilikle talepleri degerlendirerek yogun talep gelen stoklar icin gerekli hesaplamalan tamarnlayip talep sahiplerine en gee 11103/2015 tarihi mesai bitimine kadar tebligatta bulunulacak olup mutlaka talep sahibi firmanm muracaatta bulundugu sube mudurlngune de yazih olarak bilgi verilecektir. ithal bugdaylar ile arpalar icin para yatirma suresi 18/03/2015 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Parasiru yatiran veya sozlesme yapan talep sahiplerine, bekletilmeksizin teslimat yapilacaktir. 06/03/2015 tarihine kadar talepte bulunup da; tahsisten ya da fiili ttlketiminin altmda talepte bulunmus olmasmdan dolayi arpa icin 1 ayhk ithal ekmeklik bugday iein 2 ayhk tuketimini alamamis talep sahiplerine daha once talep etmis olduklan kodlara ve subelere bagh kalmarak ve stoklanmzda serbest urun bulunmasi halinde, talep sahibinin arpa iein 1 ayhk ithal ekmeklik bugday icin 2 ayhk fiili tuketim miktanna kadar para yanrma suresi sonrasmda da sans yapmaya (06 Mart 2015 tarihine kadar basvuru yapml~ olmak kosuluyla) Sube Mudurlukleriniz yetkilidir. Yerli ekmeklik bugday ve cavdar satislar serbest olarak yapildigmdan 06 Mart 2015 tarihinden sonra gelecek talepler de stoklar Ol~iisiinde karsilanacaknr. Sansa aerlan iiriinlerin teslimatmda muhafaza acismdan kritik olan stoklara oncelik verilecektir. Miiracaat sahibi tirmalara talep etmedigi iiriin kodlarmdan tahsis yapilmayacaknr. Talep sahipleri almak istedikleri tirtmler icin talep formunun ilgili yerinde sadece bilgi amach isyeri belirtebileceklerdir. Tahsis yapihrken bu husus mumkun oldugu olcude goz onunde bulundurulacaktir. Stoklan satisa acrlan sube mudurluklerimizce talep toplama sonunda gelen fiili tuketim miktan toplaminm satisa acilan sube stoklarmdan fazla olmasi durumunda yogun talep gelen stoklar icin yapilacak tahsis islemi, sube stoklanmn talep sahiplerine ait arpa i~in 1 ayhk ithal ekmeklik bugday i~in 2 ayhk toplam fiili tliketim miktarma ballinerek bulunacak katsaymm her talep sahibinin fiili tliketim miktan ile s;arptlarak sattlacak lirlin miktan belirlenecektir. Talep sahiplerine yapllacak tebligatta talep formundaki talep miktan da dikkate ahnarak (Tahsis miktannm talebinden fazla olmasl halinde talep miktan kadar lirlin verilecektir.) satllabilecek miktar bildirilecektir. Sayet stoklan satl~a as;llan ~ube mlidlirlliklerimizce talep toplama sonucunda ilgili kod is;in gelen fiili tuketim miktan toplammm satj~a as;lian aym kodlu ~ube stoklanndan az olmasl durumunda herhangi bir i~leme gerek kalmakslzm talep sahiplerinin arpa i~in 1 ayhk ithal ekmeklik bugday i~in 2 ayhk tiih tiiketim miktan kadar satl~ yapllabilecektir. Teslimat slire sonu tum lirlinler is;in31103/2015 mesai bitimi olarak uygulanacaktlr tarih, sayili talimatlmlz kapsammda Kurulu~umuzdan veya iklim ~artlanndan kaynakh olarak tarihine kadar lirlinlinli teslim alamaml~ olanlar, teslim alamadlklan ve parasl Subat ayl is;inde yatlfllml~ lirlinleri aym talimatta belirtilen sati~ fiyatlanyla (dahil) tarihine kadar teslim alabileceklerdir. Mtidafaa Cad. No: Bakanhklar/ANKARA Telefon:O (312) OO-OI-Fax:O(312) E-posta: internet Sitesi: Bu beige 5070 saylh elektronik irnza kanuna gore giivenli elektronik irnza ile irnzalanrnl~tir. Bilgi i9in: Ahmet YE~iLA Y Eksper Tel: (0 312) Elektronik irnzah suretine adresinden Beige Nurn.: / /53466 ve Barkod Nurn.:l bilgileriyle eri~ebilirsiniz.

6 T.e. TOPRAK MAHSULLERi ortst GENEL MUDURLUGU Ticaret Dairesi Baskanhgi Sube mudurluklerince sattsa iliskin talep miktarlan, parasi yatan miktar ve teslimat bilgileri tarih, sayih talimat kapsammda modtil uzerinden takip edilmekle birlikte uygulamanm yeni baslarms olmasi nedeniyle her gun mesai bitiminden once ve adreslerine elektronik posta olarak bildirilmeye devam edilecektir. Geregini rica ederim. MesutKOSE Yonetim Kurulu Baskani Genel Mudur EKLER: EK: l-stok listesi (5 sayfa) EK: 2-Fiyat listesi (1 sayfa) EK: 3-Talep formu (2 sayfa) EK: 4-Sube bildirim formu (1 sayfa) Miidafaa Cad. No: BakanhklariANKARA Telefon:O (312) Fax:0 (312) /05 E-posta: internet Sitesi: Bu beige 5070 sayih elektronik imza kanuna gore giivenli elektronik imza He tmzalanmisnr. Bilgi icin: Ahmet YE~iLA Y Eksper Tel: (0 312) Elektronik imzah suretine adresinden Beige Num.: f f53466ve Barkod Num.:l bilgileriyle erlsehilirsiniz,

7 EK:31B FiRMA ISAHIS ADI BUGDA Y TALEP FORMU (Ekmeklik Bujiday) 2014 yih Fiili Bugday Tiiketim Miktan: TonNII (TicaretlSanayi odalarmdan veya Mali Musavirlerden altnabilecektir) Fiili Tiiketim Miktanmn ait oldugu yila ait Un Ihracat Miktan (Ton) ADRES ili ELEKTRONiK TELEFON FAKS VERGi DAiRESi VERGiNO T.e. KiMLiK NO ig~\l! ff + Llitfen talebinizi X seklinde iki talep seceneginden sadece birini i~aretlt::y_erekfilfuz~la m,i Sira No Talep Seceneg! '" ret ~a Fiili tliketim hesaplamasma gore tarafirna tahsis edilecek in I tamarmrn almayi kabul ediyorum. Toplam talebim... tondur (Ancak talep mikta~~!lltiiii'~lt!iketim 2 miktanndan fazla olamaz.).,i> '0,., ~fu".' /ifill! '\1%." Tercih Edilen Urun Kodu ve I Isyeri ~ Not: Talep sahipleri almak istedikleri iiriinler icin bil It eri belirtebileceklerdir. Belirtilen isyerinden iiriin sansi yaplp yapmamakta iiriin teslimi yapacak 01.;ttO~ etkilidir, Lutfen talebinizi hangi subenin urun kodu isti 0 IZX ~ItleYiniZ Sf-TI$ LA I,.AR.VE P EoiLEN STOKLAR (Ton) $UBELER ""A<1",+ Bl!;gOAYLAR \, 7':.J'~'v Stok XAi" I ".."",Stok 5 X Stok X Stok X Stok X ~. SAMSUN " 1"tC;,,,-,;'iF1'&'K,,,g'q X POLATLI. I,w, ',*" '~ ";i ~WJ0ifh KONYA " X AKSARAY '\ o/' AK$EH,iR},iiY X KAY~I,:Afl!,) KIRIK~[E KIR$EliIR \ II; TOPLAM,'\ A<;:.J: IKLAMA: irmanm ihracat.miktandos ulduktensonra bulunanay Ilk bugday tuketimmiktan talep edilen stoklarlaorannh olarakbolundukten sonrahesapl~mayapllacaktlr(#rnegin;ayhk fiili tuketim rniktan(un ihracaudustukten sonra) ton olan Polath Sube hinterlandmdabulunan bir firma Ak~ehirJQ'27,,31,:b:/tl1u icin), Konya (1263 kodlu icin) ve Samsun (1541 kodlu icin) Sube Mudurlugu stoklanndan sausa sunulan bugdaylardanalmak 19"r: morncaattabulunrnus olsun. Polath Sube tarafmdanyapilacak fiili tuketim dagmrru; Aksehir Sube icin (1273 kodlu) 2585/( )= ,108xI5.000=1.620 ton, Konya Sube icin (1263 kodlu) 8.955/( )=0,375 0,375xI5.000=5.625ton, Samsun sube icin (1541 kodlu) /( )=0,516 0,516 xi5.000=7.740 ton, olarak hesaplamp0, Subeyebildirilecektir.Sayetfirma sadece Ak~ehirSubedentaleptebulunmu~olsaydlayllk fiili tilketiminintamamlak~ehirsube i,in kullamlacaktl. Ancak,TMO gelen talep ve stok durumunagore daglttmyaparaktalep se,eneklerindebelirtilenmiktarlannalttndasatl~yapabilir. Kurulu~unuzca satj~a sunulan bugday stoklarmdan yukarlda (X) ile i aretledigim Sube stoklarmdan ve yine (X) ile i~aretledigim talep segenegim dogmltuswlda fiili tiiketim rakamlm dikkate ahnarak belirleyeceginiz miktar ve i~yerleri stokundan almak istiyorum. Yukanda verilen bilgilerin dogrulugunu onaylarlm. Gerektiginde TMO tarafmdan ilave bilgi beige talep edilmesi halinde siiresi igerisinde velmeyi taahhiit ediyorum. Yapllan ar~tmna sonucuna gore verilen bilgi ve belgelerde TMO tarafmdan gergege aykmhk tespit edilmesi halinde cezai miieyyide uygulanmasllli kabul ediyorum. Geregini bilgilerinize arz ederim. (..../ ) 'I Firma Yetkilisi Ka~e/imza Bu beige5070saylll elektronik imza kanuna gore giivenli elektronik imza Heimzalanml~tJr.

8 EK:3/A FiRMA ISAHIS ADI 2014 yih Fiili Bugday Tiiketirn Miktan: Ton/Ytl (TicaretiSanayi odalarmdan veya Mali Mtisavirlerden ahnabilecektir) Fiili Tiiketim Miktannm ait oldugu ytla ait Un Ihracat Mtktari (Ton) ADRES BUGDAY TALEP FORMU I ili ELEKTRONiK TELEFON FAKS VERGi DAiRESi VERGiNO T.e. KiMLiK NO _. d Llitfien taiebi InlZI.. X ~ekli Inde iki d b'... 1 I ta ep secenegm en sa ece mru isaret eyere k', irnza ayinlz. Srra Talep Se~enegi Isaret Imza No 1 Fiili tliketim hesaplamasma gore tarafrrna tahsis edilecek miktann tamamrru almayr kabul ediyorum. 2 Toplam talebim... tondur.(ancak talep miktan fiili tliketim miktarmdan fazla olamaz.) Terci.h Edilen Orlin Kodu ve. Isyeri Not: Talep sahipleri almak istedikleri firfinler icin bilgi amach isyeri belirtebileceklerdir. Belirtilen isyerinden uriln sansi yaprp yapmamakta urun teslimi yapacak olan TMO sube mfidfirlfigfiyetkilidir. Liltfien talebi e InlZI.. hangi sub enm. hangi stokundan Istl_yorsanIzX sekl' Ind e isaret. ~InIZ SATI~A ACILAN KODLARVE TALEP EDiLEN STOKLAR (Ton) ~UBELER BUGDAYLAR Stok X Stok X Stok X Stok X Stok X Stok X, A<;:IKLAMA: Firrnanm ihracat rniktari dusuldukten sonra bulunan ayhk bugday tuketim rniktari talep edilen stoklarla orantrh olarak bolundukten sonra hesaplama yapilacaktir. Ancak, TMO gelen talep ve stok durumuna gore dagrtim yaparak talep seceneklerinde belirtilen miktarlann altmda sans yapabilir. Kurulusunuzca sausa sunulan bugday stoklanndan yukanda (X) ile isaretledigim Sube stoklanndan vc yine (X) ile isaretledigim talep secencgim dogrultusunda fiili tuketim rakarmrn dikkate almarak belirleyeceginiz miktar ve isyerleri stokundan almak istiyorum. Yukanda veri len bilgilerin dogrulugunu onaylanm. Gerektiginde TMO tarafindan ilave bilgi beige talep edilmesi halinde suresi icerisinde venneyi taahhut ediyorum. Yapilan arastmna sonucuna gore verilen bilgi ve belgelerde TMO tarafindan gercege aykinlik tespit edilmesi halinde cezai mueyyide uygulanrnasuu kabul ediyorum. Geregini bilgilerinize arz ederim. ( ) Firma Yetkilisi Ka!je/imza Bu beige 5070 sayili elektronik irnza kanuna gore giivenli elektronik irnza He imzalanrnl~hr.

9 T.e. TOPRAK MAHSULLERi OFisi GENEL MODDRLOdO Ticaret Dairesi Baskanhgi YERLi EKMEKLiK BUGDAY SATI~ piyat LisTESi EK:2 CiNSi KOD NO SATI~ FiYATI (TL/TON) Anadolu Beyaz Sert Bugdav 1261 Anadolu Krrrruzi Sert Bugday 1271 Anadolu Beyaz Sert Bugdav 1262 Anadolu Krrrruzi Sert Bugdav 1272 Anadolu Beyaz Sert Bugday 1213 Anadolu Krrrruz: Sert Bugday 1223 Anadolu Beyaz Sert Bugday 1263 Anadolu Krrmrzt Sert Bugdav Anadolu Beyaz Sert Bugday 1264 Anadolu Kirrruzt Sert Bugdav 1274 Diger Krrrnrz: Bugdav Beyaz Van Sert Bugdav Diger Beyaz Bugday 1362 Diger Krrrmzi Bugdav 1372 Beyaz Van Sert Bugday 1313 Krrrruzt Van Sert Bugday 1323 Diger Beyaz Bugday 1363 Diger Kirrruz: Bugday 1373 Diger Beyaz Bugday 1364 Diger Kirrruz: Bugdav Du~uk Vasrfh Ekmeklik Bugdav 1661 Du~uk Vasifh Ekmeklik Bugdav 1671 NOT: Yukanda belirtilen fiyatlar KDV ve maniplasyon harte, nakliye ilave ucreti dahildir. ithal EKMEKLiK BUGDAY SATI~ rtv AT LisTESi 775 CiNSi KODNO SATI~ FiYATI (TL/TON) ithal Bugdav 13.5 protein ithal Bugday 13.5 protein ithal Bugday 13.0 protein ithal Bugdav 12.5 protein ithal Bugday 12.5 protein ithal Bugdav 12.5 protein NOT: Yukanda belirtilen fiyatlar KDV ve maniplasyon haric, nakliye ilave ucreti dahildir, ARPA SATI~ piyat LisTESi CiNSi KODNO SATI~ FiYATI (TL/TON) Yerli Arpa 2111 ithal Arpa 2141 NOT: Yukanda belirtilen fiyatlar KDV ve maniplasyon harte, nakliye ilave ucretl dahildir. ~A VDAR SATI~ rtv AT LisTESi 690 CiNSi KODNO SATI~ FiYATI (TL/TON) <;:avdar NOT: Yukanda belirtilen fiyatlar KDV haric, maniplasyon ve nakliye ilave ucreti dahildlr. Bu beige 5070 sayur elektronik imza kanuna gore guvenlt elektronik imza ile Imzalanrmsnr.

10

11 '[::)13

12 EK:l *Sevkiyatlar ve satrslar Bu beige 5070 sayrh elektronik irnza kanuna gore giivenli elektronik irnza He imzalannusnr. devam etmekte olup yukandaki kodlu ithal arpalann

13 EK:l *Yukandaki kodlu cavdarlann tarnarm satisa acilrmsnr. Bu beige 5070 sayth elektronik irnza kanuna gore gilvenli elektronik irnza i1eimzalaanusnr.

14 Bu beige 5070 sa}"lh elekfronik imza kanuoa glire giivenli elektrunik imza ill' tmeatenunsnr.

T.e. TOPRAK MAHSULLERi onst GENEL MUDURLUGU Konya Sube Mudurlugu

T.e. TOPRAK MAHSULLERi onst GENEL MUDURLUGU Konya Sube Mudurlugu 01019553 T.e. TOPRAK MAHSULLERi onst GENEL MUDURLUGU Konya Sube Mudurlugu (FAKS) T.(:. 'I:.OP~~.MAHSULLERI OFISI GENEL MUDURLUtJU Konya Sube Miidiirliigii - Konya Sube Miidiirlfigii (Ticaret Servisi) 20/02/201510:41-29136379/202/12850

Detaylı

T. C. 00862006. TOPRAK MAHSULLERi ortst GENEL MDDORL,L.'!'U~liU~--------- Konya Sube Mudurlugu

T. C. 00862006. TOPRAK MAHSULLERi ortst GENEL MDDORL,L.'!'U~liU~--------- Konya Sube Mudurlugu SAYI :29136379/202 KONU : Hububat SatI~1 T.e. TOPRAK MAHSULLERi ortst GENEL MUDURLUGO Konya Sube Miidiirliigii - Konya Sube Miidiirliigii (Ticaret Servisi) 31112/2014 13:56-29136379/202.01.03173355 11111111111111111111111111111111111111111111111111

Detaylı

SAYI :29136379 I 202 KONU : Hububat Satisi. ilgi :Genel Mudurlugurnuzun 28.05.2015 tarih, 138497 sayih talimati.

SAYI :29136379 I 202 KONU : Hububat Satisi. ilgi :Genel Mudurlugurnuzun 28.05.2015 tarih, 138497 sayih talimati. T.e. TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MUDiJRLDGU Konya Sube Miidiirliigii - Konya Sube Miidiirliigii (Ticaret Servisi) 29/05/201512:03-29136379-202.01.02-E.37223 11111111111111111111111111111111111111111111111111

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya ġube Müdürlüğü

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya ġube Müdürlüğü SAYI :29136379 / 202 KONU : Hububat SatıĢı T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya ġube Müdürlüğü 6 AJANS AMĠRLĠĞĠ TĠCARET BORSASI BġK / KONYA-KARAMAN-KARAPINAR YEM SAN. DERN. BġK. YUMURTA ÜRET.

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİsİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ Polatlı Şube Müdürlüğü

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİsİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ Polatlı Şube Müdürlüğü 31/03 2014 4:06 PM FAX ~ 000110006 TOPRAK MAHSULLERİ OFİsİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ Polatlı Şube Müdürlüğü Sayı : 61543697-201-01 _\ '\..~ ~ Konu : Hububat Satışı FAKS 31.03/2014 İlgi: Genel Müdürlüğümüzün 28.03.2014

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi BaĢkanlığı Sayı : / Konu : Ġthal Arpa SatıĢı DAĞITIM YERLERĠNE

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi BaĢkanlığı Sayı : / Konu : Ġthal Arpa SatıĢı DAĞITIM YERLERĠNE T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi BaĢkanlığı Sayı : 22479905/202.01.03 Konu : Ġthal Arpa SatıĢı DAĞITIM YERLERĠNE Arpa kullanan sektörün ihtiyacının karģılanması ve yurtiçi piyasa

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı Sayı : 22479905/203- Konu : Mamul Madde İhracatı Kapsamında Satış 31 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- Kuruluşumuz stoklarında bulunan yerli ekmeklik

Detaylı

T C ' - İl G ıd a, T arım ve H a y v an c ılık M ü d ü rlü ğ ü. Sayı : 40229696-406.0.0.0/22139 26.10.2015 Konıı : Hııbubal Satışı

T C ' - İl G ıd a, T arım ve H a y v an c ılık M ü d ü rlü ğ ü. Sayı : 40229696-406.0.0.0/22139 26.10.2015 Konıı : Hııbubal Satışı **fe, l^ S S S S 5 r T C ' - B U R S A V A L İL İĞ İ İl G ıd a, T arım ve H a y v an c ılık M ü d ü rlü ğ ü A B U R S A Sayı : 40229696-406.0.0.0/22139 26.10.2015 Konıı : Hııbubal Satışı G e m.ü l. KAYMAKAMLIĞINA

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı - İç Ticaret Şube Müdürlüğü 03/03/2016 15:07-22479905-203-E.67265 *02183912* 02183912 T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMİ TMO EMANET ALIM FİYATLARI

HUBUBAT BÜLTENİ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMİ TMO EMANET ALIM FİYATLARI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI TMO, 2008/2009 Hububat Alım Döneminde 21 mayıs tarihi itibariyle taahhütname karşılığı alım yapılması konusunda işyerlerine talimat vermiştir. Bu bağlamda

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/2 HUBUBAT BÜLTENİ 18.03.2014 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2012 yılında 20.100 bin ton buğday, 7.100

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ 1 HAZİRAN 2013 MARDİN 1 TMO NUN GÖREVLERİ Kuruluş: 1938 Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/12 HUBUBAT BÜLTENİ 06.01.2015 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT 30.06.2015 2015 yılında buğday üretiminin bir önceki seneye göre %18 oranında artış göstererek 22,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2015 yılında arpa üretiminin bir önceki

Detaylı

EKi: Odamiz Degerlendirmesi. SAYI:2000-1.2.4g -2015 0'.07.2015 KONU: Yonetmelik Taslagi Hakkmda

EKi: Odamiz Degerlendirmesi. SAYI:2000-1.2.4g -2015 0'.07.2015 KONU: Yonetmelik Taslagi Hakkmda TORI< ECZACILARI BiRLiGi II. BOLGE SAYI:2000-1.2.4g -2015 0'.07.2015 KONU: Yonetmelik Taslagi Hakkmda Turk Eczacrlari Birligi Merkez Heyeti Baskanhgr Willy Brandt Sok. No:9 Cankaya/ ANKARA Gida, Tanm ve

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2015/4 HUBUBAT BÜLTENİ 06.05.2015 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENĐ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMĐ TMO EMANET ALIM FĐYATLARI

HUBUBAT BÜLTENĐ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMĐ TMO EMANET ALIM FĐYATLARI HUBUBAT BÜLTENĐ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI TMO, 2008/2009 Hububat Alım Döneminde 21 mayıs tarihi itibariyle taahhütname karşılığı alım yapılması konusunda işyerlerine talimat vermiştir. Bu bağlamda

Detaylı

MAMUL MADDE İMALATÇI-İHRACATÇILARINA İHRACATTAN SONRA HUBUBAT SATIŞLARINA AİT UYGULAMA ESASLARI İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

MAMUL MADDE İMALATÇI-İHRACATÇILARINA İHRACATTAN SONRA HUBUBAT SATIŞLARINA AİT UYGULAMA ESASLARI İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR MAMUL MADDE İMALATÇI-İHRACATÇILARINA İHRACATTAN SONRA HUBUBAT SATIŞLARINA AİT UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Üretiminde hububat kullanılarak elde edilen mamul maddelerin

Detaylı

KAPASİTE İSTEK FORMU. Oda Sicil No * :... Yetkilinin Adı-Soyadı * Sanayi Sicil No * :. Firma Kaşesi ve İmza * İŞYERİ DURUMU *

KAPASİTE İSTEK FORMU. Oda Sicil No * :... Yetkilinin Adı-Soyadı * Sanayi Sicil No * :. Firma Kaşesi ve İmza * İŞYERİ DURUMU * KAPASİTE İSTEK FORMU SAYIN ÜYEMİZ; MÜRACAATINIZ ESNASINDA FORMDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN VE BELGELERİN EKSİZSİZ OLMASI EKSPERTİZ İŞLEMLERİNİZİ DAHA SERİ VE HIZLI SÜRDÜRÜLMESİ AÇISINDAN YARARLI OLACAKTIR.

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2015/1 HUBUBAT BÜLTENİ 06.02.2015 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2009/09 FINDIK BÜLTENİ 08.10.2009 1- FINDIK ALIMLARI: A) TÜİK verilerine göre 2008 yılı kabuklu fındık üretimi 801 bin ton olup Kurumumuz bu miktarın %46 sını satın

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSlJLLERİ ortsr GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü

T.C. TOPRAK MAHSlJLLERİ ortsr GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü .015 17:38 FAX 03126230885 L4J 0001/0010 T.C. TOPRAK MAHSlJLLERİ ortsr GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü Polatlı Şube Miidürlüğli Sayı : 61543697/202.01.02 Konu : Hububat Satışı Genel Müdürlüğümüzün 30.0 1.2015 tarih.

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01.08.2016 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1946 yılında 2 adet eski tip çelik hangar olarak faaliyete başlamıştır. 1958 yılında

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/5 HUBUBAT BÜLTENİ 24.06.2014 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2-) T.M.O. İÇ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2013/8 HUBUBAT BÜLTENİ 23.09.2013 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜĠK verilerine göre 2012 yılında 20.100 bin ton buğday, 7.100

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 26.09.2016 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TMO Konya Şube Müdürlüğü hizmet alanında Konya ve Karaman illeri bulunmaktadır.

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. Sayı : 47227715-45271-(63246)/824-5745 17/12/2015

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. Sayı : 47227715-45271-(63246)/824-5745 17/12/2015 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü Sayı : 47227715-45271-(63246)/824-5745 17/12/2015 Konu : Merkez Bankasına Ait Kıymet Nakilerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri. Bakanlık Genelge No:29 EGM

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ AKDENİZ Sayı: Konu: TİM.AKİB.08.EĞT.2014/76-9227 DUBAI SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Mersin, 26/08/2014 DUBAI SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Sayın Yetkili, Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği

Detaylı

TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE. 12 MART 2011 Antalya

TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE. 12 MART 2011 Antalya TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE 12 MART 2011 Antalya 1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) 1938 den beri faaliyette bulunan, Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, mısır, çeltik, haşhaş kapsülü,

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ 30/03/2012 1 TMO NUN TARİHÇESİ 1929 1933 1938 1939-45 1984 1993 2008 2011 2012 2 TMO NUN GÖREVLERİ Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ AKDENİZ Sayı: Konu: TİM.AKİB.08.EĞT.2014/77-9257 MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Mersin, 26/08/2014 MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Sayın Üyemiz, Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2015/6 HUBUBAT BÜLTENİ 07.07.2015 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre; ülkemizde 2014 yılında 19.000 bin ton buğday, 6.300

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ

ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ Sayı: 79316202-TİM.OAİB.06.ORG.2015/831-11505 Ankara, 24/06/2015 Konu: Çin Sektörel Ticaret Heyeti Duyurusu Hk. SİRKÜLER (H/2015) Sayın

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.TEŞV.2014/1361-8850 2011/1 sayılı Tarım Ürünleri Genelgesi Ankara, 02/05/2014 SİRKÜLER Sayın Üyemiz; İlgi: a) 29/04/2014 tarih

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/9 HUBUBAT BÜLTENİ 09.10.2014 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İSRAİL SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından 29 Mart - 2 Nisan 2015 tarihleri arasında Tel Aviv-Hayfa-Kudüs/İsrail e yönelik Ağaç

Detaylı

2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki yıla göre 42 milyon tonluk rekor bir artışla 695 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki yıla göre 42 milyon tonluk rekor bir artışla 695 milyon ton olarak gerçekleşmişti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER'in 2012 Dönemi Hububat Politikaları Kamuoyu Açıklaması Değerli Basın Mensupları ve Değerli Katılımcılar, 2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki

Detaylı

T.C. MEZiTLi KA YMAKAMLIGI. ilc;e Milli Egitim Miidiirliigii. (TELEFON zinciri) ... MUD URL U G UNE

T.C. MEZiTLi KA YMAKAMLIGI. ilc;e Milli Egitim Miidiirliigii. (TELEFON zinciri) ... MUD URL U G UNE Mezitli il9e Milli Egitim Miidiirliigii - Strateji Hizmetleri Subesi Adres: GMK. Bulvan Mezitli Sanayi Sitesi Giri~i

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2010/02 FINDIK BÜLTENİ 08.03.2010 1- FINDIK ALIMLARI: A) 2009 dönemi rekolte tahmini ile 2008 yılı üretimi kıyaslandığında, ülkemiz üretiminin % 44, dünya

Detaylı

r.c, ORTAKOY KAYMAKAMLJGl

r.c, ORTAKOY KAYMAKAMLJGl ihale ilani r.c, ORTAKOY KAYMAKAMLJGl KOYLERE HizMET GOTURME BiRLi6i BA$KANLIGI Corum Ortakdy Biiyiikkrsla Koyu Kanalizasyon Insaan Yapim ~i Koylere Hizrnet Goturme Birligi lhale Yonetrneliginin 18. rnaddesine

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

TR690006701000000069504206

TR690006701000000069504206 TEKLİF ALMA DUYURUSU 1. 20 Kasım 2015 Cuma günü saat 17:00 a kadar www.yaysat.com.tr adresinde duyurulan tüm bölgeler sathındaki nakliye hatlarımız için, sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

Sektör Bilgilendirme Toplantısı

Sektör Bilgilendirme Toplantısı Sektör Bilgilendirme Toplantısı 5 Haziran 2013 Müdahale fiyatları açıklanıncaya kadar uygulanmak üzere, 20 Mayıs 2013 Tarihi itibariyle Taahhütnameli Alım şartları yayınlanmıştır. BUNA GÖRE; TMO ya arz

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Gida ve Kontrol GencI Mudiirliigii

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Gida ve Kontrol GencI Mudiirliigii Gida ve Kontrol GencI Mudiirliigii Sayi : B. 12.0.GKG.0.08.02.00/320-04.06 31.07.2012* 2 6 5 1 1 Konu : Sinav Takvimi ve Sinav Uygulamasi Bilindigi iizere bitki koruma urunlerinin, toptan ve perakende

Detaylı

TR690006701000000069504206

TR690006701000000069504206 TEKLİF ALMA DUYURUSU 1. 20 Kasım 2015 Cuma günü saat 17:00 a kadar www.yaysat.com.tr adresinde duyurulan tüm bölgeler sathındaki nakliye hatlarımız için, sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*)

KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*) ÖNEMLİ NOT: Müracaat formu eksik veya gerçeklere uymayan tarzda doldurulduğu, okunaksız yazıldığı takdirde talep kesinlikle kabul edilmeyecektir. KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*) İSTANBUL SANAYİ ODASI

Detaylı

T O P R A K M A H S U L L E R İ O I İ S İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü»Sivas Şııbc Müdürlüğü

T O P R A K M A H S U L L E R İ O I İ S İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü»Sivas Şııbc Müdürlüğü Al im Tarih/Saati 31/03/2015 16:12 31-MAR-2015 15:31 Kimd. Kime:034621334 P.001 S.1'15 İ C. IO l KAk' MÂM*SİT İ.KKİ O l'isi CİK.Nfl M l'in iir IJK 'îll f*s»v>l%»şıılif MUılUrllİf^iı - Niv»x»Şu İm ıvjüdtirltjf'u

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ

ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ Sayı: 79316202-TİM.OAİB.06.ORG.2015/950-14276 Ankara, 03/08/2015 Konu: Çin Sektörel Ticaret Heyeti hk. SİRKÜLER (H/2015) Sayın Üyemiz,

Detaylı

T.C. ORTAKOY KAYMAKAMUGI KOYLERE HizMET GOTORME BiRLidi BASKANLIGI

T.C. ORTAKOY KAYMAKAMUGI KOYLERE HizMET GOTORME BiRLidi BASKANLIGI ihale ilani T.C. ORTAKOY KAYMAKAMUGI KOYLERE HizMET GOTORME BiRLidi BASKANLIGI Corum Ortakoy Senernoglu Koyu Akyar Mahallesi Fosseptik ve Kanalizasyon Insaan Yapim lsi Koylere Hizmet Goturme Birligi ihale

Detaylı

Konu: T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI :250 10 06 11 30-29/11/2005 KONU: Uygulama Talimatı.

Konu: T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI :250 10 06 11 30-29/11/2005 KONU: Uygulama Talimatı. SAYI :250 10 06 11 30-29/11/2005 KONU: Uygulama Talimatı. Talimat No :.VALİLİĞİNE (İl Müdürlüğü) Bilindiği üzere, 24/02/2005 tarih ve 25737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hayvancılığın Desteklenmesi

Detaylı

T.e. il Milll Egitim Miidiirliigii. ... KA YMAKAMLIGINA itve Milli Egitim Miidurliigu ... MUDURLUGUNE

T.e. il Milll Egitim Miidiirliigii. ... KA YMAKAMLIGINA itve Milli Egitim Miidurliigu ... MUDURLUGUNE MU$ valiligi il Milll Egitim Miidiirliigii Sayl : 94414164/13 5/426871 14/0112015 Konu: Hasan DAGDONDEREN'e ait Ustahk Belgesinin iptali... KA YMAKAMLIGINA itve Milli Egitim Miidurliigu... MUDURLUGUNE

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMINA İLİŞKİN DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMINA İLİŞKİN DUYURU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMINA İLİŞKİN DUYURU Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında serbest avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından vekalet akdi yoluyla istihdam

Detaylı

it Milli JEgitim Miidiirliigii

it Milli JEgitim Miidiirliigii T.e. ADANA VALILIGI it Milli JEgitim Miidiirliigii Sayi : 39795285/604/564691 10/02/2014 Konu: Mes1eki Egitim ve istihdam Olanagi Saglanmasi.... KAYMAKAMLIGJNA (il ;t MiUi Egitim Miidiirliigii) Antalya

Detaylı

Emre ÇOĞULU Genel Sekreter Vekili

Emre ÇOĞULU Genel Sekreter Vekili Sayı Konu : : TİM.EİB.GSK.08.1/8847 Moskova/R.Federasyonu/ Mobilya, Kağıt, Ahşap Eşya ve Orman Ürünleri STH İzmir, 20/08/2014 E-posta Sayın Üyemiz, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri nden alınan yazıda,

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2012/5 HUBUBAT BÜLTENİ 07.05.2012 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre 2010 yılında ülkemizde 19.674 bin ton buğday, 7.250

Detaylı

TC Polatlı Ticaret Borsası BÜLTEN [01.01.2012-31.12.2012]

TC Polatlı Ticaret Borsası BÜLTEN [01.01.2012-31.12.2012] Sayfa / 6 [0.0.202-3.2.202] HUBUBAT BUĞDAY Sayfa No: 932.240.269 KG 597.908.097,0 5.745 836.778.440 KG 540.907.345,24 46.37 DURUM BUĞDAYI 86.320 KG 55.0,30 6 Anadolu Durum Buğday (. Anadolu Durum Buğday

Detaylı

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO BUĞDAY PİYASALARI ve TMO 01.04.2016 1 DÜNYA BUĞDAY DENGE TABLOSU Dünya buğday üretimi üç yıl üst üste rekor seviyelerde gerçekleşti, stoklar yükseliyor (Milyon Ton) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ SİRKÜLER(H-2014)

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ SİRKÜLER(H-2014) ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.TEŞV.2015/257-2069 Ankara, 02/02/2015 Konu: Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Sayın Üyemiz, SİRKÜLER(H-2014) Toprak Mahsulleri

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

Sayı : 2010 / 191 Konu : Belge İptali 30 Temmuz 2010

Sayı : 2010 / 191 Konu : Belge İptali 30 Temmuz 2010 Sayı : 2010 / 191 : Belge İptali 30 Temmuz 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) kanalıyla Derneğimize gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü nün

Detaylı

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ 2014 YILI ÇALIŞMALARI MÜDÜRLÜĞÜN TANITIMI 1950 li yıllarda Teşkilatımız merkez ve taşra teşkilatı olarak yapılandırılırken taşrada oluşturulan Bölge Müdürlüklerine ilave

Detaylı

T.C. Adana Valili~i Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM MÜESSESESİNE

T.C. Adana Valili~i Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM MÜESSESESİNE Sayı : 32-1- Konu: Yaklaşık Maliyet T.C. Adana Valili~i Halk Sağlığı Müdürlüğü YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ADANA ~.t..;fq. / 2012...... MÜESSESESİNE Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri Kompanzasyon

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE TEKNİK ELEMANLAR VAKFI ELAZIĞ ŞUBESİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE TEKNİK ELEMANLAR VAKFI ELAZIĞ ŞUBESİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE TEKNİK ELEMANLAR VAKFI ELAZIĞ ŞUBESİ Elazığ ili SODES TEKNİK ELEMAN YETİŞİYOR Projesi kapsamında Görünürlük Malzemeleri Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 20 Nisan 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28270 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2012

Detaylı

TARAMA BÖLÜM 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA GÜNDEM MADDESİ 16a: HUBUBAT HUBUBAT

TARAMA BÖLÜM 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA GÜNDEM MADDESİ 16a: HUBUBAT HUBUBAT HUBUBAT 2326 Ocak 2006 Türkiye Cumhuriyeti 1 İÇİNDEKİLER I. HUBUBAT ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ II. HUBUBAT DIŞ TİCARETİ III. HUBUBAT PİYASA AKTÖRLERİ IV. AB MÜKTESEBATI İLE MUKAYESE 2326 Ocak 2006 Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı ...

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı ... T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı - Kurumsal Kimlik Şube Müdürlüğü 30/04/2015 09:17-59131235/060.11.03/110049 *01219081* 01219081 T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

Detaylı

SANAYİ KURULUŞLARINA 2014 YILI İÇİN KÖMÜR TAHSİSİYLE İLGİLİ DUYURU (27.09.2013)

SANAYİ KURULUŞLARINA 2014 YILI İÇİN KÖMÜR TAHSİSİYLE İLGİLİ DUYURU (27.09.2013) SANAYİ KURULUŞLARINA 2014 YILI İÇİN KÖMÜR TAHSİSİYLE İLGİLİ DUYURU (27.09.2013) Müessesemizce üretilen sanayi amaçlı ( 0,5-18 mm, 10-18 mm, +18 mm cinsi) kömürlerimizin 2014 yılında satışını düzenleyen

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 27.06.2016. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ POLATLI ġube MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 27.06.2016. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ POLATLI ġube MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 27.06.2016 TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ POLATLI ġube MÜDÜRLÜĞÜ POLATLI ġube MÜDÜRLÜĞÜ 1949 yılında Ambar Şefliği olarak kurulmuştur. 1950 yılında Ajans Amirliği

Detaylı

T.C. MALiYE BAKANLIGI Muhasebat Genel Mudtirlugu

T.C. MALiYE BAKANLIGI Muhasebat Genel Mudtirlugu Say1 : Konu: 90192509-809.99-5297 Ta~mtrlarla!Igili!~Iemler T.C. MALiYE BAKANLIGI Muhasebat Genel Mudtirlugu 22/05/2014 ( ) Sayt~tay Ba~kanhgmca 2012 yilt kamu idaresi hesaplarmda yapllan denetimler sonucunda;

Detaylı

7 GÜN HİZMET BEDELİ SIRA NO. Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel Kişinin faaliyet tespitinden sonra DERECESİ FEV 1 2 3 4 5 6

7 GÜN HİZMET BEDELİ SIRA NO. Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel Kişinin faaliyet tespitinden sonra DERECESİ FEV 1 2 3 4 5 6 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Bursa Ticaret Borsası Hizmet Standartları

Detaylı

ORTA ANADOLU MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ORTA ANADOLU MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ORTA ANADOLU MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Sayı: 33179930-TİM.OAİB.08.ORG.2015/1100-16106 Ankara, 03/09/2015 Konu: Güney Kore Sektörel Ticaret Heyeti Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (A/2015)

Detaylı

T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu

T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu SaYl :145120141704.01/4573630 15110/2014 Konu: MEB ADSL Paketleri...vALiLiGiNE ( II Milli Egitim Mudurlugii)'" ilgi : Bilgi ilem Dairesi Ballkanhgmm

Detaylı

KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*)

KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*) ÖNEMLİ NOT: Müracaat formu eksik veya gerçeklere uymayan tarzda doldurulduğu, okunaksız yazıldığı takdirde talep kesinlikle kabul edilmeyecektir. KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*) İSTANBUL SANAYİ ODASI

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000290 28/01/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 41 Sayın Üyemiz, 1. GİK 45.Dönem Toplantısı

Detaylı

MASSİAD MARMARA SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZEL KİŞİLER İÇİN ÜYE MÜRACAAT FORMU. Adı ve Soyadı: Doğum Yeri ve Tarihi (Gün / Ay / Yıl) :..

MASSİAD MARMARA SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZEL KİŞİLER İÇİN ÜYE MÜRACAAT FORMU. Adı ve Soyadı: Doğum Yeri ve Tarihi (Gün / Ay / Yıl) :.. MASSİAD MARMARA SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZEL KİŞİLER İÇİN ÜYE MÜRACAAT FORMU Fotoğraf Yapıştırınız Form No: Müracaat Tarihi : / /. 1. Firmayı Temsil Edecek Üye Bilgileri Adı ve Soyadı: Doğum

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO F-43/REV.02 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1087-17959 Moskova Sektörel Ticaret Heyeti Ankara, 08/09/2014 SİRKÜLER (A/2014) Sayın Üyemiz, Akdeniz Ağaç Mamulleri

Detaylı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Makarna ve bulgurun üretiminde ana hammadde olarak kullanılan durum buğdayına olan talep giderek artmaktadır. 2013/14 sezonunda dünya durum buğdayı

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (H/2017) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2016 yılı

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

1) TSE STANDART TASARILARI HAKKINDA ( ÖNEMLİ SÜRELİ ) 2) DTÖ'NÜN E-PİNG SİTESİ

1) TSE STANDART TASARILARI HAKKINDA ( ÖNEMLİ SÜRELİ ) 2) DTÖ'NÜN E-PİNG SİTESİ 1) TSE STANDART TASARILARI HAKKINDA ( ÖNEMLİ SÜRELİ ) Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü nden alınan bir yazıda; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan bir örneği ekte yer alan

Detaylı

MALKARA TİCARET BORSASI AYLIK E-BÜLTEN web: / e-posta:

MALKARA TİCARET BORSASI AYLIK E-BÜLTEN web:  / e-posta: Sayfa 1/10 06 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE ANKARA DA YAPILAN TOBB ODA BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ TANITIM EĞİTİMİ NE KATILDIK. 07 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE ANKARA DA YAPILAN TOBB TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASI NA MECLİS BAŞKANIMIZ

Detaylı

HUBUBAT T.C. BAFRA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/03/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. BAFRA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/03/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-8 ARPA YEMLİK TTS 0.74 0.74 0.7400 500.00 KG 70.00 1 ARPA YEMLİK TTS- 0.65 0.65 0.6500 9,500.00 KG 6,175.00 2 ARPA UNU TTS 4.52 4.52 4.5175 4.00 AD 174.07 22 ARPA

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO F-45/REV.04 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI MÜDÜRLÜĞÜN TANITIMI 1950 li yıllarda Teşkilatımız merkez ve taşra teşkilatı olarak yapılandırılırken taşrada oluşturulan Bölge Müdürlüklerine ilave

Detaylı

TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü TC. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 250.10.10.13/VEE/15597-027676 Konu: Gıda Olarak Değerlendirilen Hayvanların Bulundurulduğu Hayvancılık İşletmelerinde İlaç Kullanımı

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 26/01/2017-E.560 *BE5N5NY3* T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı :47680386-010.05- Konu :4734 sayılı Kanun'un 62'nci Maddesinin

Detaylı

PERSONEL VE İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Sayı : B.11.2.DDY.0.71.00.04 902.03-27582 28/05/2007 Konu : Görevde Yükselme Eğitimi

PERSONEL VE İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Sayı : B.11.2.DDY.0.71.00.04 902.03-27582 28/05/2007 Konu : Görevde Yükselme Eğitimi PERSONEL VE İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayı : B.11.2.DDY.0.71.00.04 902.03-27582 28/05/2007 Konu : Görevde Yükselme Eğitimi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Bağlı

Detaylı

TC Polatlı Ticaret Borsası BÜLTEN [ ]

TC Polatlı Ticaret Borsası BÜLTEN [ ] TC [0.0.204-3.2.204] Sayı: HUBUBAT BUĞDAY Sayfa No: 844.997.56 KG 74.06.438,94 4.489 706.242.364 KG 62.5.3,69 35.47 DURUM BUĞDAYI 505.020 KG 47.420,55 3 Anadolu Durum (2. Anadolu Durum (3. Anadolu Durum

Detaylı

ihale ilanj T.e. ORT AKOY KAYMAKAMLIGI KOVLERE HlzMET GOTURME strlidi BA~KANLIGJ

ihale ilanj T.e. ORT AKOY KAYMAKAMLIGI KOVLERE HlzMET GOTURME strlidi BA~KANLIGJ ihale ilanj T.e. ORT AKOY KAYMAKAMLIGI KOVLERE HlzMET GOTURME strlidi BA~KANLIGJ Corum Ortakoy Asar Koyti Ierne Suyu Deposu Yaprm Insaan i~j Koylere Hizmet Goturme Birligi Ihale Yonetmeliginin 18. maddesine

Detaylı