KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI. SME STRATEGY and ACTION PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI. SME STRATEGY and ACTION PLAN"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI SME STRATEGY and ACTION PLAN REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY STATE PLANNING ORGANIZATION Ocak January 2004

2

3 İÇİNDEKİLER... 1 TABLOLAR LİSTESİ... 3 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 ÖNSÖZ GİRİŞ MEVCUT DURUM KOBİ SEKTÖRÜNÜN YAPISI VE ÜLKE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ YERİ KURUMSAL YAPILANMA SON GELİŞMELER VE KOBİ LERE SAĞLANAN DESTEKLER KOBİ TANIMI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER TÜRK KOBİ SEKTÖRÜNÜN TEMEL ZAYIFLIKLARI KNOW-HOW YETERSİZLİĞİ VE DÜŞÜK TEKNOLOJİK SEVİYE FİNANSAL ORTAMIN YETERSİZLİĞİ TÜRKİYE İLE AB ARASINDA REKABETİ ETKİLEYEN UNSURLAR AMAÇ, İLKE VE POLİTİKALAR TEMEL HEDEFLER İLKE VE POLİTİKALAR GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ DAHA UCUZ VE DAHA HIZLI İŞ KURMA SÜREÇLERİ GELİŞTİRİLMESİ DAHA İYİ KANUNLAR VE MEVZUAT DÜZENLEMESİ YAPILMASI

4 3.2.4 NİTELİKLİ PERSONEL EĞİTİMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN ERİŞİM VE ANINDA İŞLEM İMKANLARININ GELİŞTİRİLMESİ YENİ PAZARLARA AÇILMA VERGİLENDİRME VE FİNANSAL KONULARDA İYİLEŞTİRME YAPILMASI KOBİ LERİN TEKNOLOJİ VE YENİLİKÇİLİK KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ KOBİ LERİN İNTERNET ÜZERİNDEN EN İYİ UYGULAMALAR HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLABİLMESİ VE ÜST DÜZEY KOBİ DESTEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ULUSAL VE ULUSLARARASI PLATFORMLARDA KOBİ LERİN DAHA ETKİN TEMSİL EDİLMESİ HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENLEMELER EYLEM PLANI

5 TABLOLAR LİSTESİ TABLO 1: İmalat Sanayiinde Faaliyet Gösteren İşletmelere İlişkin Veriler TABLO 2: Tamamlanan Küçük Sanayi Siteleri TABLO 3:Dõş Ticaret Müsteşarlõğõnca İhracata Yönelik Devlet Yardõmlarõ Kapsamõnda 2002 Yõlõnda KOBİ lere Sağlanan Destekler TABLO 4: T. Halk Bankasõ A.Ş. Kredilerinin Yõllar İtibarõyla Dağõlõmõ TABLO 5: KOBİ Teşvik Belgelerinin Yõllar İtibarõyla Dağõlõmõ TABLO 6: Milli Eğitim Bakanlõğõ Meslek Kurslarõnõn Yõllar İtibarõyla Faaliyetleri TABLO 7: Türkiye de Kullanõlan KOBİ Tanõmlarõ

6 KISALTMALAR LİSTESİ AB ABGS AT DİE DPT DTM EIC EUROSTAT Gebze YTE HM İBBS İGEME İŞKUR İTKİB KDV KGF KOBİ KOBİNET KOSGEB KSS KÜGEM Avrupa Birliği Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Topluluğu Devlet İstatistik Enstitüsü Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ Avrupa Bilgi Merkezi Avrupa İstatistik Ofisi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Hazine Müsteşarlõğõ İstatistiki Bölge Birimleri Sõnõflandõrmasõ İhracatõ Geliştirme Etüd Merkezi Türkiye İş Kurumu İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçõ Birlikleri Katma Değer Vergisi Kredi Garanti Fonu A.Ş Küçük ve Orta Boy İşletme KOSGEB bünyesinde Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bilgi Ağõ Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlõğõ Küçük Sanayi Sitesi Küçük İşletmeleri Geliştirme Merkezi 4

7 MEKSA ORTKA ORTLAB OSB SDTŞ STB TASEV TEKMER TESK TİSK TOBB Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfõ Ortak Kullanõm Atölyeleri Ortak Kullanõm Laboratuvarlarõ Organize Sanayi Bölgesi Sektörel Dõş Ticaret Şirketleri Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ Türkiye Ayakkabõ Sektörü Araştõrma Geliştirme ve Eğitim Vakfõ Teknoloji Geliştirme Merkezi Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Türkiye İşveren Sendikalarõ Konfederasyonu Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalarõ ve Ticaret Borsalarõ Birliği TSE TTGV TÜBİTAK TÜRK-İŞ YOİKK Türk Standardlarõ Enstitüsü Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfõ Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştõrma Kurumu Türkiye İşçi Sendikalarõ Konfederasyonu Yatõrõm Ortamõnõn İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu 5

8 ÖNSÖZ KOBİ lerin dengeli ekonomik ve sosyal kalkõnmanõn sağlanmasõ ve sürdürülmesine yaptõklarõ olumlu katkõlarõ, işsizliğin azaltõlmasõ ve yeni istihdam alanlarõnõn yaratõlmasõnda oynadõklarõ rolleri ve piyasa koşullarõnda meydana gelen değişmelere hõzlõ uyum sağlayabilen esnek bir üretim yapõsõna sahip olmalarõ, onlarõ günümüz dünyasõnda daha önemli bir konuma getirmektedir. Taşõdõklarõ önem dolayõsõyla başta gelişmiş ülkeler olmak üzere bütün ülkeler KOBİ lerin doğmasõ, büyümesi, gelişmesi ve korunmasõ için uygun ortamõ hazõrlayacak politikalar geliştirmekte ve uygulamaktadõrlar. Bu süreç içerisinde ulusal düzeyde belirlenen KOBİ politikalarõ uluslararasõ bir nitelik de kazanmaktadõr. KOBİ lerin dünyadaki artan önemine koşut olarak ülkemizde de 80 li yõllarõn sonundan itibaren KOBİ lere yönelik bir destek sisteminin oluşturulmasõ çalõşmalarõ başlatõlmõştõr. Özellikle Gümrük Birliğine girişle birlikte başlatõlan bu çalõşmalarõn etkili bir şekilde sürdürülmesi ve geliştirilmesi önem taşõmaktadõr. KOBİ lere ilişkin ulusal düzeyde oluşturulan politikalarõn uygulanmasõnõ ve AB ye uyum sürecinde KOBİ lerin rekabet güçlerinin artõrõlmasõnõ sağlamak amacõyla bir KOBİ Stratejisi ve Eylem Planõ hazõrlanmõştõr. KOBİ ler için bir yol haritasõ belirleyen Kobi Stratejisi ve Eylem Planõ, Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ, Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ (DPT), Hazine Müsteşarlõğõ, Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlõğõ (DİE), Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlõğõ (KOSGEB), Türkiye Ticaret Sanayi Deniz Ticaret Odalarõ ve Ticaret Borsalarõ Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarõ Konfederasyonu ndan (TESK) oluşan KOBİ Çalõşma Grubu tarafõndan hazõrlanmõş ve Yüksek Planlama Kurulunun tarih ve 2003/57 sayõlõ kararõ ile onaylanmõştõr. KOBİ Stratejisi ve Eylem Planõ nõn uygulanmasõ, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacõyla geniş katõlõmlõ bir KOBİ Danõşma Kurulu oluşturulacak ve KOBİ Stratejisi ve Eylem Planõ ihtiyaç halinde revize edilebilecektir. 6

9 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planõnõn uygulanmasõ ile; Ülkemizde tüm işletmelerin yüzde 99,8 ini, toplam istihdamõn yüzde 76,7 sini ve toplam katma değerin yüzde 26,5 ini oluşturan KOBİ lerin verimliliklerinin, katma değer içindeki paylarõnõn ve rekabet güçlerinin artmasõ beklenmektedir. 7

10 1 GİRİŞ VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda, küçük ve orta boy işletme (KOBİ) lere yönelik olarak geliştirilen temel strateji, KOBİ lerin verimliliklerinin, katma değer içindeki paylarõnõn ve uluslararasõ rekabet güçlerinin artõrõlmasõ esasõna dayanmaktadõr. Bu hedeflere ulaşmak için, piyasa koşullarõ ve uluslararasõ anlaşmalar kapsamõndaki yükümlülüklerimiz dahilinde, KOBİ lere daha elverişli bir yatõrõm ortamõ yaratõlmasõnõ hedefleyen politika ve programlar geliştirilmekte, kamunun piyasa yapõcõ rolü ile müdahale alanlarõ belirlenmekte, bu politika ve programlarõn etkinliğinin artõrõlmasõnda özel sektörün oynamasõ gerekli rolü belirleyen tavsiye kararlarõ oluşturulmaktadõr. Bu çalõşmada, VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, Yõllõk Programlar ve Ulusal Programda belirtilen ilke ve esaslar çerçevesinde, KOBİ lerin mevcut durumu ortaya konulmakta ve söz konusu temel strateji belgeleri õşõğõnda, yukarõda belirtilen hedeflere ulaşmak için alõnmasõ gerekli tedbirler belirlenmektedir. Bu çalõşma, Türkiye de, KOBİ lere yönelik temel stratejileri belirleyen ve bu kesime yönelik faaliyetlerde bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ, Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ, Hazine Müsteşarlõğõ, Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlõğõ, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlõğõ, Türkiye Ticaret Sanayi Deniz Ticaret Odalarõ ve Ticaret Borsalarõ Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarõ Konfederasyonun oluşan KOBİ Çalõşma Grubu tarafõndan, mevcut politika ve programlarõn kapsamõnõ ve bu kapsam dahilinde belirlenen faaliyetleri detaylõ bir şekilde ortaya koymak, arzu edilen hedeflere ulaşma yolunda kamu ve özel sektör kuruluşlarõna düşen görevleri açõk bir şekilde ifade etmek ve gerekli eylem ve projeler demetini oluşturmak amacõyla hazõrlanmõştõr. 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, Yõllõk Program, Hükümet Programõ ve Acil Eylem Planõ ile uygunluğu DPT tarafõndan sağlanmõş olan taslak çalõşmanõn, hazõrlõk sürecinde AB ile koordinasyonu ABGS tarafõndan gerçekleştirilmiş olup, Türkiye adõna resmileştirilmesi Yüksek Planlama Kurulu kararõ ile sağlanmõştõr. Ulusal KOBİ Stratejisi ve Eylem Planõnõn uygulamasõ DPT Müsteşarlõğõ tarafõndan koordine edilecek olup; izleme ve değerlendirmesi bu 8

11 alanda en fazla ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarõndan oluşan KOBİ Danõşma Kurulu tarafõndan gerçekleştirilecektir. KOBİ Stratejisi ve Eylem Planõnda yer alan hedeflerin gerçekleşmesine ait bilgiler ve zaman içinde ortaya çõkan gelişmelere göre Strateji ve Eylem Planõna getirilecek değerlendirme ve değişiklik önerileri, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafõndan KOBİ Danõşma Kuruluna bildirilecektir. DPT, Danõşma Kurulunun görüşlerini alarak KOBİ Stratejisi ve Eylem Planõnõ ihtiyaç halinde revize edecektir. 2 MEVCUT DURUM 2.1 KOBİ SEKTÖRÜNÜN YAPISI VE ÜLKE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ YERİ Ülkemizde KOBİ lerin sayõsõ hizmet sektörü de dahil olmak üzere, tüm işletmelerin sayõsõnõn % 99,8 ini ve bu işletmeler de toplam istihdamõn % 76,7 sini oluşturmaktadõr. KOBİ yatõrõmlarõnõn, toplam yatõrõmlar içindeki payõ % 38 e ulaşmakta ve toplam katma değerin % 26,5 i yine bu işletmelerce yaratõlmaktadõr. KOBİ lerin toplam ihracat içindeki paylarõ, yõllar itibarõyla değişiklik göstermekle beraber, ortalama % 10 oranõnda gerçekleşmekte ve bu kesimin toplam banka kredileri içindeki payõ % 5 in altõnda seyretmektedir 1). Esnaf ve sanatkarlar ile tüccar ve sanayici KOBİ ler, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarõ Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalarõ ve Ticaret Borsalarõ Birliği (TOBB) tarafõndan temsil edilmektedir. Esnaf ve sanatkarlar, TESK bünyesinde faaliyet gösteren 12 adet mesleki federasyon, 82 adet esnaf ve sanatkarlar odalarõ birliği ve adet esnaf ve sanatkar odasõ şeklinde örgütlenmiş olup, 31 Ocak 2003 tarihi itibarõyla esnaf ve sanatkarlar sicili kayõtlarõna göre adet işletme bulunmaktadõr. Sicile kayõtlõ esnaf ve sanatkarlarõn sayõsõ yõllar itibarõyla artõş göstermekle birlikte özellikle ekonomik kriz sonrasõ dönemde tescil/terkin oranõnda büyük bir artõş gözlenmektedir yõlõnda adet tescil işlemine karşõlõk adet terkin işlemi (% 26) gerçekleşirken, 2001 yõlõ 1) Sarõaslan,H.; Türkiye Ekonomisinde KOBİ ler (Ankara, TOBB, 1996) s.9. 9

12 içerisinde tescil işlemi adet, terkin işlemi ise adet olmuştur (% 84) yõlõnda tescil e, terkin ise e yükselmiştir (% 95). Tüccar ve sanayicilerin yasal düzeydeki üst kuruluşu olan TOBB, 11 adet sanayi odasõ, 2 adet deniz ticaret odasõ, 175 adet ticaret ve sanayi odasõ ile 108 adet ticaret borsasõ şeklinde örgütlenmiştir ve 2000 yõlõ verilerine göre kayõtlõ üye sayõsõ dir. TOBB geçtiğimiz yõl, oda ve borsalara üye tüm işyerlerini, sektörel ayrõmlarõ da kapsayacak şekilde, kendi internet sitesinde yayõmlamaya imkan verecek TOBB-NET projesini başlatmõştõr. Yakõn gelecekte veriler güncellenebilir bir şekilde bu sistem kapsamõnda takip edilebilecektir. KOBİ lere yönelik destek programlarõnõn temel hedef kitlesi imalat sanayii sektöründeki KOBİ lerdir. Devlet İstatistik Enstitüsünün (DİE) 2000 yõlõ değerlendirmelerine göre (1-150 işçi çalõştõran işletmeler KOBİ kabul edildiğinde) imalat sanayiinde toplam KOBİ faaliyet göstermekte ve bu işletmelerde kişi istihdam edilmektedir. KOBİ ler tüm imalat sanayii işletmelerinin % 99,2 sini oluşturmakta ve bu sektördeki istihdamõn % 55,65 ini karşõlamaktadõr 2). İmalat sanayii sektörü, kamu özel sektör ayrõmõ ve büyüklük gruplarõna göre incelendiğinde toplam iş yeri sayõsõnõn % 0,1 inin devlet işletmesi, % 99,9 unun özel işletme niteliğinde olduğu görülmektedir. Kamuya ait işyerlerinde tüm çalõşanlarõn % 7,5 i istihdam edilerek, katma değerin % 17,2 si yaratõlmaktadõr. Özel sektör işyerlerinde ise toplam istihdamõn % 92,5 si ile % 82,8 oranõnda katma değer yaratõlmaktadõr. DİE nin 2000 yõlõ değerlendirmelerine göre, imalat sanayii sektörüne ilişkin veriler Tablo 1 de sunulmaktadõr. 2) Devlet İstatistik Enstitüsü,

13 TABLO 1: İmalat Sanayiinde Faaliyet Gösteren İşletmelere İlişkin Veriler (2000) YIL SEKTÖR BÜYÜKLÜK GRUBU İŞYERİ SAYISI ORTALAMA ÇALIŞAN SAYISI KATMA DEĞER (Euro) ORTALAMA İŞYERİ SAYISI ÇALIŞAN SAYISI İÇİNDEKİ ORAN İÇİNDEKİ ORAN (%) (%) KATMA DEĞER İÇİNDEKİ ORAN (%) 2000 TOPLAM ,00 100,00 100, ,70 31,82 7, ,32 10,80 7, ,83 7,34 5, ,37 5,68 5, ,34 8,17 10, ,44 36,18 63, DEVLET ,00 100,00 100, ,21 0,69 0, ,49 1,04 0, ,40 2,24 1, ,52 9,65 3, ,38 86,38 94, ÖZEL ,00 100,00 100, ,82 34,40 8, ,31 11,62 8, ,82 7,85 6, ,36 5,96 6, ,31 8,05 11, ,38 32,12 57,52 KAYNAK: Devlet İstatistik Enstitüsü, 2000, (1 Euro: ,24 TL) 11

14 Ancak, 1999 deprem felaketi ile 2000 Kasõm ve 2001 Şubat krizleri neticesinde işletme sayõsõnda değişiklikler meydana geldiği bilinmektedir yõlõnda, 2002 yõlõ bilgilerini de kapsayacak şekilde 8. Genel Sanayi ve İşyerleri Sayõmõ yapõlacaktõr. Ayrõca, İdari İş Kayõt Sistemi ve İstatistik İş Kayõt Sistemi oluşturularak tüm sektörlerde Avrupa Birliği (AB) normlarõna uygun sağlõklõ ve güncel istatistiksel bilgiye erişim imkanõ sağlanacaktõr. Avrupa firma ölçekleri esas alõndõğõnda, Türk sanayii AB sanayiine göre daha çok KOBİ ağõrlõklõ bir yapõya sahip bulunmaktadõr. Ekonominin bütünü AB ekonomisi ile kõyaslandõğõnda ise, Türkiye de tarõm sektörü payõnõn ve tarõm sektöründe istihdam edilen kõrsal alan nüfusunun AB ortalamalarõndan çok yüksek olduğu görülmektedir. Ancak, bu durum kentleşme hareketine paralel olarak gelişmiş ülke normallerine doğru hõzlõ bir değişim içindedir. Öte yandan, Türkiye nin sermaye birikimi kalkõnma ihtiyaçlarõ karşõsõnda yetersiz kalmakta, ülkeye yabancõ sermaye girişi de çok düşük bir düzeyde bulunmaktadõr. Bu durumda, kentlerde ortaya çõkan ve büyük işletmelerin istihdam kapasitesinin üzerindeki işgücü fazlasõ karşõsõnda en ekonomik istihdam yaratma alanõ olan KOBİ lerin geliştirilmesi, ülke için kaçõnõlamaz bir kalkõnma seçeneğini oluşturmaktadõr. 2.2 KURUMSAL YAPILANMA KOBİ politikalarõnõn oluşturulmasõ ve uygulanmasõ sürecinde bir çok kamu kuruluşu görev almaktadõr. Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ (DPT), KOBİ politikalarõnõ da kapsayan uzun vadeli kalkõnma planlarõ ve yõllõk programlarõn hazõrlanmasõndan sorumludur. DPT, Kalkõnma Planlarõnõn hazõrlanmasõ sürecinde ilgili tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarõnõn da görüşlerini alarak KOBİ lere dair makro politikalarõ belirlemekte ve bu politikalarõn uygulanmasõnõn etkinliğini artõrmak amacõyla kamu kurum ve kuruluşlarõ arasõnda koordinasyonu sağlamaktadõr. Buna ilaveten, gelişmeleri değerlendirerek, gerekirse, politikalar üzerinde gerekli değişiklikleri önermektedir. 12

15 Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ ve ilgili kuruluşu Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlõğõ (KOSGEB), KOBİ politikalarõnõn temel uygulayõcõsõ konumundaki kamu kuruluşudur. Hazine Müsteşarlõğõ ve Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ da bu kesime yönelik teşvik programlarõnõn uygulayõcõsõ olan kuruluşlardõr. KOBİ politikalarõnõn uygulanmasõnda, TOBB ve TESK de ana meslek kuruluşlarõ olarak önemli bir rol oynamaktadõr. Ayrõca, KOBİ lere finansman ve teminat konularõnda T.Halk Bankasõ A.Ş., Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ve Kredi Garanti Fonu A.Ş (KGF) aracõlõğõyla destek olunmaktadõr. Faaliyet alanlarõ kapsamõnda KOBİ lere hizmet veren diğer kuruluşlar ise Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştõrma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfõ (TTGV), Türk Standardlarõ Enstitüsü (TSE), Türk Patent Enstitüsü (TPE) ve Türk Akreditasyon Kurumudur (TÜRKAK). 2.3 SON GELİŞMELER VE KOBİ LERE SAĞLANAN DESTEKLER 2002 yõlõ itibarõyla, ülkemiz KOBİ lerinin, gelişmiş ülkeler standartlarõnda bir finansman piyasasõna, kuruluş aşamasõndan başlayan modern destek imkanlarõna ve faaliyetlerini kolaylaştõracak çalõşma ortamõnõ sağlayacak mevzuata kavuşturulmasõ mümkün olmamõştõr. Girişimci bilgilendirme ve eğitim çalõşmalarõ istenen düzeye ulaşamamõş, üniversitesanayi iş birliği beklenen sonuçlarõ vermemiştir. Ülkemizin makroekonomik dengelerindeki olumsuz değişmelere ve istikrar sağlanmasõnda karşõlaşõlan güçlüklere bağlõ olarak teşvik politikasõnõn yönlendirme gücü azalmõş ve teşvik sisteminin hedefleri öngörülenlerin altõnda gerçekleşmiştir. Bu şartlar altõnda faaliyetlerini sürdüren KOBİ ler, ekonomik krizlerden en olumsuz etkilenen kesim olmuşlardõr. Ekonomik krizler sonucunda, Türk parasõ aşõrõ değer kaybetmiş, ithal girdi fiyatlarõnõn yükselmesi ve iç talebin azalmasõ sonucu üretim düşmüş, ihracatõ destekleyici önlemler zamanõnda alõnamamõş ve ekonomide güven sorunu oluşmuştur. 13

16 Kamu bankalarõnõn sübvansiyonlu kredi kullandõrmalarõ sonucunda oluşan görev zararlarõnõn Hazine tarafõndan karşõlanamaz boyutlara gelmesi nedeniyle, T.C. Ziraat Bankasõ A.Ş. ve Türkiye Halk Bankasõ A.Ş. tarafõndan KOBİ lere, esnaf ve sanatkarlara ve genç girişimciler ile kadõn girişimcilere kullandõrõlan sübvansiyonlu krediler sonucunda oluşacak gelir kaybõnõn bütçeden avans olarak ödeneceği ve bankalara görev zararõna yol açacak hiçbir görev verilemeyeceği hükme bağlanmõştõr. Bu kararõn ardõndan, Bankalarõn kredi faizlerini geriye dönük ve tek taraflõ olarak yükseltmeleri neticesinde işletmeler ödeme güçlüğüne girmiş, kredi imkanlarõnda ciddi bir daralma gözlenmiş, kredi kullanõm oranõ düşmüş, KOBİ teşvik kredileri de geçen yõllarla kõyaslanmayacak oranda azalmõştõr. Kamu bankalarõnõn geriye dönük alacaklarda reel sektörle yaşadõğõ sorunlarõ aşmak amacõyla esnaf ve sanatkarlara kullandõrõlan kooperatif kredilerine % 55 faiz oranõ uygulanacağõ belirtilmiş, kredi borçlarõnõ % 97 faiz oranõ ile ödeyen esnaf ve sanatkarlara, faiz farkõnõn gereken aidatlandõrma yapõlarak talep doğrultusunda kendilerine ödenebilmesi ve mahsup işlemlerinde de kullanõlabilmesi imkanõ getirilmiştir. Sigorta primlerinde ortaya çõkan artõş özellikle net ücret politikasõ izleyen işletmeleri zor durumda bõrakmõş, işçi çõkarma, ücret azaltma uygulamalarõna gidilmiş, yerli ve yabancõ kaçak işçi çalõştõrma eğilimi artmõştõr. Buna karşõlõk, işletmelerin birikmiş Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur borçlarõnõn % 3 faiz ile 18 aya kadar vadelendirilmesi kolaylõğõ getirilmiştir. Bu dönemde, KOBİ lere alt yapõ, finansman, teminat, Ar-Ge, eğitim, danõşmanlõk, pazarlama ve tanõtma alanlarõnda destekler sağlanmaya devam edilmiştir. Küçük ve orta ölçekli sanayicilerin modern ve sağlõklõ ortamlarda, verimli üretim yapmalarõna olanak sağlanmasõ ve çevre kirliliğinin kontrol altõna alõnmasõ amacõyla Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ bünyesindeki Küçük Sanatlar, Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğünce Küçük Sanayi Siteleri (KSS) ve Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) kurulmasõ desteklenmektedir. 14

17 Bakanlõk, 3143 sayõlõ Kuruluş Kanunu 3) uyarõnca küçük sanayicilerin oluşturduğu kooperatiflere, bölgesel gelişmişlik düzeyine göre belirlenen limitler dahilinde alt yapõ inşaatlarõnõn tamamõ ve üst yapõ inşaatlarõnõn en fazla % 70'ine kadar olan oranlarda düşük faizli ve uzun vadeli özel krediler vermekte, orta ve küçük ölçekli sanayi kuruluşlarõnõn yer aldõğõ OSB lerin ise alt yapõ inşaatlarõ için kredi desteği sağlamaktadõr yõlõna kadar toplam iş yerinin yer aldõğõ 362 adet KSS inşaatõ tamamlanmõştõr (Tablo 2) kişilik istihdam kapasitesine sahip sanayi sitelerinde halen kişi istihdam edilmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ kredi desteği olmaksõzõn yapõlan KSS lerin sayõsõ ise, Bakanlõk kredi desteği ile yapõlanlarõn iki katõ civarõndadõr. Hizmete açõlan KSS lerin 275 inde çõraklõk okulu veya eğitim merkezi bulunmaktadõr. TABLO 2: Tamamlanan Küçük Sanayi Siteleri YILLAR ADET İŞYERİ SAYISI İSTİHDAM POTANSİYELİ (KİŞİ) KAYNAK: Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ (Bu veriler sadece Bakanlõk kredisi kullanan KSS lere aittir.) OSB lerin kurulmasõna ilişkin olarak 2000 yõlõnda 4562 sayõlõ Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu yürürlüğe girmiştir. OSB lerin alt yapõ imkanlarõ KSS lerden daha iyi düzeyde olup, 65 adet OSB de bulunan iş yerinin sinde (% 66) üretime geçilmiştir kişiye istihdam sağlayabilecek kapasitede olan bu işyerlerinde kişi (% 30) istihdam 3) Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 3143 Sayõlõ Kanun. 15

18 edilmiş durumdadõr. Yapõmõ devam eden 118 OSB de ise iş yeri bulunmakta olup, bu işyerlerinde kişiye daha istihdam alanõ sağlanacaktõr. 93 OSB ise etüt ve planlama aşamasõndadõr. OSB lerde bulunan işletmelerin tamamõna yakõnõ KOBİ ölçeğindeki işletmelerdir. DPT tarafõndan sürdürülen kamu yatõrõmlarõnõn etkinliğinin artõrõlmasõ çalõşmalarõ çerçevesinde, Yatõrõm Programõnda yer alan OSB ve KSS inşaatlarõnõn daha kõsa sürede tamamlanabilmesi için, ödenekler, birinci derece öncelikli olarak belirlenen ve gerçekleşme oranõ yüksek projelere aktarõlmakta, önceliklerini kaybetmiş projeler iz bedelle takip edilmekte, ihale edilmemiş ve yapõlabilirliğini yitirmiş projeler programdan çõkarõlmakta, böylelikle ödeneklerin rasyonel bir şekilde kullanõmõna çalõşõlmaktadõr. Teknoloji tabanlõ işletmelerin desteklenmesi, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve teknolojinin yayõnõmõnõn kolaylaştõrõlmasõ amacõyla, 2001 yõlõnda 4691 sayõlõ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu yürürlüğe girmiştir. Kanun hükümleri çerçevesinde, Ortadoğu Teknoparkõ (ODTÜ- Ankara) ve TÜBİTAK-Marmara Araştõrma Merkezi Teknoparkõ Kanunun yayõmõnda ilan edilmiştir. Bunu takip eden dönemde 12 Kasõm 2002 tarih ve sayõlõ Resmi Gazetede ilan edilerek İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ankara (Bilkent) ve Gebze OSB Teknopark; 10 Ocak 2003 tarih ve sayõlõ Resmi Gazetede ilan edilerek İstanbul Teknik Üniversitesi, Arõ Teknokent ve Hacettepe Üniversitesi; 10 Nisan 2003 tarih ve sayõlõ Resmi Gazetede ilan edilerek Yõldõz Teknik Üniversitesi, Eskişehir ve Kocaeli Üniversitesi, 8 Ağustos 2003 tarih ve sayõlõ Resmi Gazetede ilan edilerek Selçuk ve İstanbul Üniversiteleri olmak üzere toplam on iki adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmuştur. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde bulunan işletmelerin tamamõ KOBİ ölçeğindedir ve bu işletmelerin özellikle bilişim, savunma sanayii ve elektronik sektöründe faaliyet gösterdikleri görülmektedir. Yatõrõmlarõn teşviki, yurt dõşõnda çalõşan Türk işçilerinin tasarruflarõnõn Türkiye de yatõrõma yönlendirilmesi ve yabancõ sermaye girişinin artõrõlmasõ amacõyla 19 Ocak 2002 tarih ve sayõlõ Resmi Gazetede yayõnlanan, 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri 16

19 Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun yürürlüğe girmiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõnõn sekretaryasõnõ üstlendiği, Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulunun başvurularõ değerlendirmesi sonucunda, Bakanlar Kurulu Kararõ ile endüstri bölgelerinin kurulmasõna 2003 yõlõnda başlanmasõ planlanmaktadõr. 6 Haziran 1985 tarih ve 3218 sayõlõ Kanun hükümleri çerçevesinde kurulan 24 Serbest Bölgede ihracata yönelik olarak faaliyet gösteren işletmelerin desteklenmesine devam edilmektedir. 30 Eylül 2002 tarihi itibarõyla bu bölgelerde kişi istihdam edilmektedir. 26 Aralõk 1996 tarih ve sayõlõ Resmi Gazetede yayõmlanan Tebliğ ile kurulmaya başlayan Sektörel Dõş Ticaret Şirketlerinin (SDTŞ) sayõsõ, 2003 yõlõ itibarõyla 23 e ulaşmõş olup, bu şirketlere 759 KOBİ ortaktõr. Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ, 27 Aralõk 1994 tarihli Bakanlar Kurulu Kararõna istinaden, AB ve GATT kurallarõna uygun olarak işletmelere, ihracata yönelik devlet yardõmõ sağlamaktadõr. Bu kapsamda döneminde KOBİ lere sağlanan yardõmlara ilişkin bilgiler aşağõda verilmektedir (Tablo 3). TABLO 3:Dõş Ticaret Müsteşarlõğõnca İhracata Yönelik Devlet Yardõmlarõ Kapsamõnda 2002 Yõlõnda KOBİ lere Sağlanan Destekler YARDIMIN TÜRÜ KOBİ SAYISI YARDIM TUTARI, (EURO) AR-GE yardõmõ Çevre maliyetlerinin desteklenmesi Pazar araştõrmasõ desteği Yurt dõşõ ofis-mağaza yardõmõ (açma-işletme) Yurt dõşõ fuarlara katõlõm desteği Eğitim yardõmõ İstihdam yardõmõ Marka yardõmõ TOPLAM

20 KOBİ lere sağlanan finansman destekleri içindeki en önemli payõ T.Halk Bankasõ tarafõndan kullandõrõlan uygun koşullu krediler oluşturmaktadõr. Banka, 2002 yõlõ içinde KOBİ ye toplam Euro tutarõnda fon kaynaklõ kredi kullandõrmõş, sanayi kredileri aracõlõğõyla da KOBI nin toplam Euro tutarõndaki kredi talebini karşõlamõştõr. Aynõ dönemde, esnaf ve sanatkarlara, esnaf ve sanatkar kredi ve kefalet kooperatifleri aracõlõğõyla toplam Euro tutarõnda adet kredi kullandõrõlmõştõr. Banka kredilerinin yõllarõ itibarõyla gelişimi aşağõda sunulmaktadõr (Tablo 4). 18

21 TABLO 4: T. Halk Bankasõ A.Ş. Kredilerinin Yõllar İtibarõyla Dağõlõmõ (EURO) KOBİ KREDİLERİ KOOPERATİF KREDİLERİ YIL FON KAYNAKLI KREDİLERİ SANAYİ KREDİLERİ ESNAF VE SANATKAR KREDİLERİ GİRİŞİMCİ KREDİLERİ SAYI TUTAR SAYI TUTAR SAYI TUTAR SAYI TUTAR KAYNAK: T. Halk Bankasõ A.Ş. (İlgili yõlõn ortalama Euro kuru kullanõlmõştõr.) 19

22 2001 yõlõ ekonomik krizinin etkileri bankanõn sağladõğõ kredi miktarõnda da ortaya çõkmakta, KOBİ kredilerinde sayõ olarak, kooperatif kredilerinde ise tutar olarak önemli oranda azalma görülmekte, en ciddi düşüşün ise girişimci kredilerinde yaşandõğõ tespit edilmektedir. KOBİ lerin Türkiye Halk Bankasõ A.Ş. den kullandõklarõ kredilere teminat desteği sağlamak üzere kurulan Kredi Garanti Fonu A.Ş. aracõlõğõyla, 2001 yõlõ sonu itibarõyla, 631firmanõn toplam Euro tutarõndaki 1079 adet kredisi için Euro teminat desteği sağlanmõştõr. Finansal piyasalarda başlayarak ekonomide önemli bir daralmaya sebep olan ekonomik kriz ve KGF nin KOBİ kredilerine teminat desteği sağladõğõ T. Halk Bankasõndaki yeniden yapõlanma süreci, KGF faaliyetlerinde önemli bir gerilemeye yol açmõştõr yõlõ faaliyetleri bir önceki yõla göre sayõ itibarõyla % 72, tutar olarak ise % 48 lik bir azalma göstermiştir. KGF nin faaliyetleri imalat sektöründe yoğunlaşmakta (% 94), alt sektörler itibarõyla da en fazla teminat desteği gõda ve içki sektörüne sağlanmakta, bunu sõrasõyla dokuma ve giyim, sağlõk, makine, imalat ve orman ürünleri sektörleri izlemektedir. Teminat desteği sağlanan krediler içinde teşvik belgeli kredilerin payõnda düşme eğilimi devam etmektedir yõlõnda % 75 ve 2000 yõlõnda % 54 olan bu oran 2001 yõlõnda toplamõn % 43'ünü oluşturmuştur. KGF nin KOBİ lere kredi kullandõran diğer bankalarla iş birliğine girmesine yönelik çalõşmalar sonucunda 2002 yõlõnda Türkiye Garanti Bankasõ A.Ş. ile de bir protokol imzalanmõştõr. Hazine Müsteşarlõğõ Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafõndan uygulanmakta olan KOBİ Yatõrõmlarõnda Devlet Yardõmlarõ Hakkõnda Karar çerçevesinde teşvik belgesi verilen yatõrõmcõlara yatõrõm ve işletme kredileri kullandõrõlmaktadõr. Ayrõca, KOBİ ler teşvik belgesi kapsamõnda gümrük 20

23 vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnasõ, KDV istisnasõ, yatõrõm indirimi 4) ile vergi resim ve harç istisnasõndan da faydalandõrõlmaktadõr. (Tablo 5). TABLO 5: KOBİ Teşvik Belgelerinin Yõllar İtibarõyla Dağõlõmõ (EURO) YIL KOBİ SAYISI YATIRIM KREDİSİ İŞLETME KREDİSİ TOPLAM KREDİ SABİT YATIRIM İSTİHDAM TOPLAM KAYNAK: Hazine Müsteşarlõğõ (İlgili yõlõn ortalama Euro kuru kullanõlmõştõr.) Nisan 2003 Söz konusu Karar hükümleri çerçevesinde, 2000 yõlõndan itibaren, mevcut kredi garanti kuruluşlarõnõn faaliyetlerinde devlet desteği sağlanmasõna ve yeni kredi garanti kuruluşlarõnõn kurulmasõnõn desteklenmesi uygulamalarõna başlanmõştõr. KOSGEB tarafõndan yürütülen faaliyetler çerçevesinde, 28 adet Küçük İşletmeleri Geliştirme Merkezi (KÜGEM) aracõlõğõyla 2002 yõlõnda firmaya danõşmanlõk, firmaya laboratuvar, firmaya eğitim, 224 firmaya kalite ve firmaya proje kapsamlõ destek hizmetleri sunulmuştur. Bilgi yoğun ve ileri teknoloji alanõnda faaliyet gösterebilecek KOBİ lerin Ar-Ge bazlõ faaliyetlerinin desteklenerek geliştirilebilmesi ve uzun vadede ekonomiye kazandõrõlabilmesi için toplam 11 adet Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) aracõlõğõ ile 2001 yõlõ içinde toplam 140 işletmenin Ar-Ge projesi desteklenmiş, bu projelerde 784 kişi istihdam edilmiştir. Bölgesel ve Yöresel Sanayi Geliştirme Programõ çerçevesinde uygulanmakta olan Ortak 4) Bu destek unsuru, 9 Nisan 2003 tarih ve 4842 sayõlõ Kanunun Resmi Gazetede yayõm tarihi olan 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren teşvik belgesi kapsamõ dõşõna çõkarõlarak genel nitelikli mali düzenleme haline dönüştürülmüştür. 21

24 Kullanõm Atölyeleri (ORTKA) ve Ortak Kullanõm Laboratuvarlarõ (ORTLAB) çalõşmalarõ kapsamõnda KOBİ lere 2001 yõlõnda Euro destek sağlanmõştõr. KOBİ lerin yurt dõşõna açõlmalarõnõ teminen, 2001 yõlõnda 18 uluslararasõ fuarda toplam 88 firma 925 m² alanda desteklenmiştir. Yurt içinde düzenlenen toplam 25 fuarda 369 firmanõn ürünleri toplam m² de desteklenmiştir. Ayrõca, 2001 yõlõ içinde, toplam 103 firma için Euro tutarõnda destek sağlanarak 7 ayrõ ülkeye İhracat Amaçlõ Pazar Araştõrma KOBİ Yurt Dõşõ İşbirliği Gezisi (İPAG) organize edilmiştir. KOSGEB tarafõndan işletilen Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bilgi Ağõna (KOBİ-NET) üye olan işletmelerin sayõsõ e ulaşmõştõr. Özel sektör tarafõndan işletilen ve KOBİ lere internet üzerinden bilgilendirme hizmetleri veren internet sitelerinin sayõsõnda da önemli oranda artõş gözlenmektedir. 20 Haziran 2001 tarihinde kabul edilen 4684 sayõlõ Kanunla bütçe dõşõ fonlarõn tasfiyesi uygulamasõna gidilmesiyle KOSGEB fonu genel bütçeye dahil edilerek kuruluşun gelir kaynaklarõ yeniden belirlenmiş, 2002 yõlõ ikinci yarõsõ içinde önemli miktarda gelir sağlanmasõ sayesinde kuruluş yatõrõm ihtiyacõnõ kendi kaynaklarõndan karşõlayabilecek düzeye erişmiştir. DPT koordinatörlüğünde AB MEDA Programõ kaynaklarõ kullanõlarak Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerinde gerçekleştirilecek olan Doğu Anadolu Kalkõnma Programõ kapsamõnda yer alan KOBİ lerin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Projesine yönelik çalõşmalar son aşamaya gelmiştir. Proje kapsamõnda bölgede yer alan küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin makine ekipman alt yapõsõnõn geliştirilmesi, mevcut KSS lerin yönetim yapõlarõnõn güçlendirilerek eğitim, danõşmanlõk ve bilgilendirme hizmetlerinin yoğunlaştõrõlmasõ, yöresel ürünlerin (el sanatlarõ dahil) bölge dõşõna satõşõna destek sağlanmasõ için tanõtõm ve pazarlama programlarõ yapõlmasõ ve KOBİ lere yönelik finansman uygulamalarõna başlanõlmasõ planlanmaktadõr. Ayrõca, proje kapsamõnda KOSGEB in taşra teşkilatõ ve hizmet alt yapõsõnõn da geliştirilmesi sağlanacaktõr. Üç yõlda tamamlanacak olan proje kapsamõnda 4 ilde planlanan faaliyetlerin müteakip projelerle orta vadede tüm bölge illerinde uygulanmasõ amaçlanmaktadõr. 22

25 Geliştirilecek bölge kalkõnma programlarõ bünyesinde, yörenin doğal kaynaklarõ, işgücü alt yapõsõ ve potansiyeli, pazar koşullarõ ve işletme yapõsõna uygun KOBİ yaklaşõm ve uygulamalarõnõn oluşturulmasõna çalõşõlmakta, az gelişmiş bölgeler için gelişmiş teşvik programlarõ kapsamõnda daha yüksek oranda destekler sağlanmasõ hedeflenmektedir. Milli Eğitim Bakanlõğõnõn 81 ilde yer alan toplam 345 Meslek Eğitim Merkezi aracõlõğõyla öğrenci ve kursiyerlere 109 ayrõ konuda meslek eğitimi verilmektedir yõlõnda adet meslek kursu açõlmõş olup, ü kadõn ve si erkek olmak üzere toplam kişi bu kurslarda eğitilmiştir. Meslek eğitim merkezlerinde uygulanan programlar kapsamõnda eğitilen öğrenci ve kursiyerlere ilişkin verilerin yõllar itibarõyla gelişimi Tablo 6 da sunulmaktadõr. TABLO 6: Milli Eğitim Bakanlõğõ Meslek Kurslarõnõn Yõllar İtibarõyla Faaliyetleri ÖĞRETİM YILI İL SAYISI MESLEK EĞİTİM MERKEZİ SAYISI MESLEK SAYISI ÖĞRENCİ VE KURSİYER SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI KAYNAK: Milli Eğitim Bakanlõğõ 58. Hükümetin Acil Eylem Planõ kapsamõnda reel sektörün desteklenmesine özel önem verilmiş, KOBİ leri desteklemek amacõyla geliştirilen politika ve programlarõn etkinliğini artõrmak, yeni uygulamalarõ hayata geçirmek ve gerekliliği üzerinde mutabakata varõlmõş, ancak bugüne kadar herhangi bir gelişme kaydedilememiş konulara kararlõlõkla yaklaşabilmek amacõyla; -Teşvik tedbirlerinin yeniden düzenlenmesi, 23

26 -Devlet yardõmlarõnõn İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkõnda Kanunun çõkarõlmasõ, devlet yardõmlarõnõn izlenmesi konusunda bir otoritenin oluşturulmasõ, -Yatõrõmcõlara bedelsiz arsa tahsis edilmesi, -Doğrudan yabancõ yatõrõmlarõn özendirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapõlmasõ, -Devlet yardõmlarõnõn envanterinin çõkarõlmasõ, etkinliğinin araştõrõlmasõ ve öneriler getirilmesi amacõyla bir özel ihtisas komisyonunun oluşturulmasõ, -Yatõrõmlarda devlet yardõmlarõ bakõmõndan bölgesel ayrõmlarõn yeniden yapõlmasõ, -Kriz ve sermaye yetersizliği nedeniyle kapanan veya düşük kapasite ile çalõşan tesislerin ekonomiye kazandõrõlmasõ ve yeni yatõrõmlarõn gerçekleştirilmesinin sağlanmasõ ve -KOBİ yatõrõmlarõnõn desteklenmesine ilişkin tedbirler geliştirilmiştir. Bu çalõşmalar çerçevesinde Temmuz 2003 tarihine kadar kaydedilen gelişmeler şunlardõr: 24 Nisan 2003 tarih ve sayõlõ Resmi Gazetede yayõmlanarak yürürlüğe giren 4842 sayõlõ Bazõ Kanunlarda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanunda yatõrõm indiriminin, yatõrõm teşvik belgesi olmaksõzõn, otomatik olarak yatõrõmcõya sunulmasõna ilişkin düzenlemeler getirilmiştir sayõlõ Doğrudan Yabancõ Yatõrõmlar Kanunu 17 Haziran 2003 tarih ve sayõlõ Resmi Gazetede yayõmlanarak yürürlüğe girmiştir. Şirket sözleşme ve ana sözleşme değişikliklerine ilişkin işlemlerin, Odalarõn bünyesinde yer alan Ticaret Sicil Memurluklarõnca ve tek adõm ilkesine uygun olacak şekilde gerçekleştirilmesini düzenleyen 4884 sayõlõ Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun 17 24

27 Haziran 2003 tarih ve sayõlõ Resmi Gazetede yayõmlanarak yürürlüğe girmiştir. Devlet yardõmlarõnõn izlenmesi ve denetlenmesi için gerekli görülen mevzuata ilişkin çalõşmalar ilgili kurum ve kuruluşlarca sürdürülmektedir. Yatõrõmcõlara bedelsiz arsa tahsis edilmesine imkan verecek mevzuat düzenlemesi hazõrlanarak ilgili kurum ve kuruluşlarõn görüşüne açõlmõştõr. Devlet yardõmlarõnõn envanterinin çõkarõlmasõ, etkinliğinin araştõrõlmasõ ve öneriler getirilmesi amacõyla bir özel ihtisas komisyonu kurulmuş ve komisyon çalõşmalarõna başlamõştõr. Borsa Dõşõ Teşkilatlanmõş Menkul Kõymetler Piyasalarõnõn Kuruluş ve Çalõşma Esaslarõ Hakkõnda Yönetmelik, 18 Mart 2003 tarihli Resmi Gazetede yayõmlanarak yürürlüğe girmiştir. Halihazõrda devam eden uygulamalar ve KOBİ ler alanõnda son dönemde hayata geçirilmesi öngörülen politika ve programlar, AB ve gelişmiş ülke uygulamalarõ ile karşõlaştõrõldõğõnda, Türkiye nin KOBİ destek sisteminin işletmelerin taleplerini karşõlayacak kapasiteye sahip olmadõğõ, kaynak yetersizliği ve kurumsal kapasite eksikliğinin KOBİ leri geliştirmek ve desteklemek amacõyla hazõrlanan politika ve programlar aracõlõğõyla kõsa ve orta vadede somut sonuçlar alõnmasõnõn önünde önemli bir engel teşkil ettiği görülmektedir. KOBİ'lere yönelik hizmetlerin nitelik ve nicelik açõsõndan geliştirilmesi ve kurumlar arasõnda etkin bir koordinasyon sağlanmasõ ihtiyacõ devam etmektedir. Bu amaçla öncelikle tüm kuruluşlarõn faaliyetlerinin çerçevesini belirleyen bir KOBİ tanõmõnõn geliştirilmesi gerekmektedir. 2.4 KOBİ TANIMI Ülkemizde, KOBİ lere yönelik faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarõn; görev tanõmlarõ, hedef kitleleri ve faaliyetlerine ayõrdõklarõ kaynaklarõ çerçevesinde, hizmet götürdükleri gruplarõ belirleyen farklõ KOBİ tanõmlarõ kullandõklarõ görülmektedir. Kullanõlan tanõmlar, gerek tanõmõ 25

28 belirlemede seçilen ölçütler gerek bu ölçütlerin çerçevesinde belirlenen limitler itibarõyla farklõlõklar göstermektedir(tablo 7). KOBİ lere yönelik politikalarõn geliştirilmesi, politikalar çerçevesinde uygulanacak programlarõn planlanmasõ ve bu konudaki araştõrmalarõn yürütülmesinde bir standardõn oluşturulmasõ amacõyla ortak bir KOBİ tanõmõ belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadõr. Tanõmlardaki ayrõlõk, işletmelerin farklõ kuruluşlardan hizmet talep etmeleri halinde farklõ değerlendirmelere tabi tutulmalarõ sonucunu doğurmakta, bu durum hizmet sunucularla hizmet talep edenler arasõnda anlayõş farklõlõğõna yol açmakta, uygulamalarõn etkinliğini azaltmakta ve hizmetlerde şeffaflõğõn sağlanmasõnõn önünde önemli bir engel teşkil etmektedir. AB nin KOBİ tanõmõna uyumun sağlanmasõ hususu, Türkiye nin, AB ye adaylõk sürecinde Avrupa Komisyonu tarafõndan hazõrlanarak ülkemize sunulan İlerleme Raporlarõnda ve 2003 yõlõnda Türkiye için hazõrlanan Katõlõm Ortaklõğõ Belgesinin kõsa vadeli tedbirleri arasõnda da vurgulanmaktadõr. 26

29 TABLO 7: Türkiye de Kullanõlan KOBİ Tanõmlarõ KURULUŞ TANIM KAPSAMI TANIM KRİTERİ MİKRO ÖLÇEKLİ İŞLETME KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETME ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETME KOSGEB İmalat Sanayii İşçi sayõsõ işçi işçi HALKBANK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İmalat Sanayii, Turizm, Yazõlõm Geliştirme İmalat Sanayii, Turizm, Tarõmsal Sanayi, Eğitim, Sağlõk, Yazõlõm Geliştirme İmalat Sanayii İşçi Sayõsõ işçi Sabit Yatõrõm Tutarõ (Euro) İşçi Sayõsõ, 1-9 işçi işçi işçi Yatõrõm Tutarõ, KOBİ Teşvik Belgesine Konu Yatõrõm Tutarõ (Euro) İşçi Sayõsõ, işçi Sabit Yatõrõm Tutarõ (Euro) EXİMBANK İmalat Sanayii İşçi Sayõsõ işçi KAYNAK: Hazine Müsteşarlõğõ, Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ, KOSGEB, EXIMBANK, T.HALK BANKASI. 27

30 2.5 AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER a) Ortaklõk İlişkisi ve Gümrük Birliği Türkiye ile AB (o dönemdeki adõyla Avrupa Ekonomik Topluluğu) arasõndaki ilişkiler, 1 Aralõk 1964 tarihinde yürürlüğe giren Ankara Anlaşmasõnõn çerçevesini çizdiği Ortaklõk Rejimi ile başlamõştõr. Ortaklõk Rejiminin işleyiş kurallarõ 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe giren Katma Protokol uyarõnca ayrõca düzenlenmiştir. Bu Protokolle, Topluluğun Türkiye den ithal ettiği sanayi mallarõna uyguladõğõ gümrük vergileri ve miktar kõsõtlamalarõnõ Protokolün ticari hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihte (1971) sõfõra indirmesi öngörülürken, Türkiye nin Topluluk çõkõşlõ sanayi ürünlerinde uyguladõğõ gümrük vergileri ile eş etkili vergi veya resimleri, tedricen kaldõrmasõ öngörülmüştür. Bu sürece paralel olarak Topluluk, ortaklõk ilişkisi çerçevesinde, Türkiye ekonomisinin hõzlõ kalkõnmasõna katkõda bulunmak ve Türkiye nin ortaklõk ilişkisinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine destek olmak amacõyla 1963 yõlõndan itibaren Türkiye ye, 78 milyon ECU lük hibe ile 637 milyon ECU lük kolaylõklõ ve 115 milyon ECU lük piyasa şartlõ krediden oluşan, toplam 827 milyon ECU tutarõnda mali yardõm sağlamõştõr li yõllarda Türkiye-AT ortaklõk ilişkileri beklendiği gibi gelişmemiş ve 1980 li yõllarda donma noktasõna gelmiş olup, bazõ istisnai unsurlar dõşõnda mali işbirliği 1995 yõlõna kadar çalõştõrõlamamõştõr. 1 Aralõk 1986 tarihinde başlamasõ gereken işçilerin serbest dolaşõmõ Topluluk tarafõndan uygulamaya geçirilmemiştir. Türkiye 14 Nisan 1987 tarihinde, tüm Avrupa ülkelerine tanõnmõş haktan yararlanarak AT ye tam üyelik başvurusunda bulunmuş; fakat 1990 yõlõnda AT Bakanlar Konseyi, Avrupa Komisyonu tarafõndan yapõlan değerlendirmeye dayanarak o dönem itibarõyla Türkiye nin üyeliğine ilişkin olarak verilecek kararõn ertelenmesinin uygun olacağõ sonucuna varmõştõr. Türkiye ve AT arasõnda sanayi ürünlerini alanõnda bir gümrük birliği oluşturulmasõ sürecini tamamlayan 6 Mart 1995 tarihli ve 1/95 Sayõlõ Ortaklõk Konseyi Kararõ ile Türkiye ile AB arasõndaki ilişkiler ivme kazanmõştõr. Bu kararõn beraberinde yer alan Ortaklõk İlişkilerinin Geliştirilmesine İlişkin İlke 28

31 Kararõ nda bazõ sektörlerde işbirliğinin ilerletilmesi konularõ kapsanõrken; AB nin tek taraflõ sunduğu bildirim ile de mali işbirliği yeniden başlatõlmõştõr. Çeşitli nedenlerden dolayõ, bu bildirim kapsamõnda, gümrük birliği süreci için Türkiye ye verilmesi öngörülmüş olan ve o zaman için toplam tutarõnõn 2,2 milyar ECU ye ulaşacağõ tahmin edilen hibe ve kredilerin çok sõnõrlõ bir bölümü (% 33 civarõnda) Türkiye ye sağlanabilmiştir. Gümrük birliğinin tesisiyle birlikte Türkiye de KOBİ lerin durumunu desteklemek üzere, geniş katõlõmlõ bir çalõşma sürecini müteakip, KOBİ Eylem Planõ hazõrlanmõştõr. Ancak yeterli kaynak bulunamadõğõ için bu plan uygulamaya geçirilememiştir. AB, Haziran 1998 deki Cardiff Zirvesinde Türkiye için Avrupa Stratejisi ni yürürlüğe koymuştur. Bu strateji çerçevesinde, Türkiye sanayisi ve KOBİ lerin gümrük birliği ve uyum hususlarõndaki durumlarõnõ kapsamaya yönelik bir Sanayi Stratejisi, karşõlõklõ çalõşmalar çerçevesinde geliştirilmiş ve Türkiye ile AB arasõnda bir Sanayi İşbirliği Temas Grubu oluşturulmuştur. Ancak bu strateji de AB tarafõndan işleme konmamõştõr. b) Helsinki Zirvesi Sonrasõ Adaylõk Süreci Aralõk 1999 tarihinde gerçekleşen Helsinki Zirvesinde Türkiye, AB ye aday ülke olarak kabul edilmiştir. Bu zirve kararõnda Türkiye için diğer aday ülkelerde olduğu gibi bir Katõlõm Ortaklõğõ nõn tesis edilmesi ve bu çerçevede katõlõm öncesi yardõmlar dan Türkiye nin de yararlandõrõlmasõ gündeme gelmiştir. Merkezi ve Doğu Avrupalõ (MDA) aday ülkelerin uyumu için PHARE, ISPA ve SAPARD geliştirilirken, Türkiye bu kapsama dahil edilmemiştir. Bu dönemde Türkiye için düzenlenen mali yardõm MEDA-II den ayrõlan pay ile Avrupa Stratejisi çerçevesinde sağlanan kaynaklardan oluşmuştur. Bu süreçte, Türkiye ye yõlda 177 milyon Euro luk destek sağlanmõştõr. Bu destek miktarõnõn 2004 yõlõnda 250, 2005 yõlõnda 300 ve 2006 yõlõnda 500 milyon Euro ya ulaşacak şekilde artõrõlmasõ öngörülmüş olup bu kaynaklardan Türkiye nin çeşitli alanlardaki AB ye uyum çalõşmalarõnõn yanõsõra KOBİ Stratejisi ve Eylem Planõ da desteklenecektir. 29

32 Helsinki Zirvesinde ayrõca, Binyõl Bildirgesi kabul edilerek genişleme sürecinde yeni bir aşamaya işaret eden kararlar alõnmõştõr. Bu çerçevede; AB genişleme sürecinde ; -bilim-araştõrma-teknoloji üretiminin artõrõlmasõ, -mesleki eğitimin hõzla geliştirilerek, yenilenmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ, -KOBİ lerin geliştirilmesi ve desteklenmesi, -bölgesel kalkõnmaya önem verilmesi hususlarõna öncelik verilmesi öngörülmüştür. Türkiye nin AB ye aday ülke olarak kabulünü takiben, Türk KOBİ lerinin AB üye Devletleri ve diğer aday ülkelerin işletmeleri ile rekabet edebilmeleri için AB politikalarõyla ülkemiz politikalarõnõn koordinasyonu yönünde çalõşmalar başlatõlmõştõr. Bu çerçevede yürütülen çalõşmalar şu şekildedir: CC BEST Sürecine Katõlõm Haziran 1997 tarihli Amsterdam Zirvesi önerileri doğrultusunda KOBİ ler için iş ortamõnõn iyileştirilmesi ve mevzuatõn basitleştirilmesi konusunda bir rapor hazõrlamak üzere BEST (İş Ortamõnõn Basitleştirilmesi Görev Gücü) Çalõşma Grubu oluşturulmuştur. BEST çalõşmalarõnõn amacõ; ülkelerin en iyi uygulama örneklerinin değişimini sağlamak ve ülkelerin birbirlerinin tecrübelerinden istifade edebilecekleri bir ortam yaratmaktõr. BEST çalõşma grubu raporuna dayanõlarak Avrupa Komisyonu tarafõndan girişimcilik ve rekabet edebilirliğin desteklenmesine yönelik eylem planõ hazõrlanmõştõr. Bu eylem planõ; - eğitim ve staj, - finansmana erişim, - araştõrma ve yenilik, - destek hizmetlerinin şeffaflõğõ, 30

33 - kamu yönetimi, - istihdam ve çalõşma şartlarõ alanlarõnõ kapsamaktadõr. KOBİ leri desteklemek ve mümkün olan en iyi iş ortamõnõ sağlamak amacõyla üye ülkelerin yukarõda belirtilen altõ alanda yaptõklarõ çalõşma ve ilerlemeler Avrupa Birliği-Girişimciliği ve Rekabet Edebilirliği Desteklemeye Yönelik Eylem Planõnõn Yürütülmesi Raporu başlõğõ altõnda 27 Ekim 2000 tarihinde yayõmlanmõştõr. BEST çalõşmasõnõn aday ülkelere de yansõtõlmasõna yönelik Avrupa Komisyonu kararõ doğrultusunda Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõnõn liderliğinde, KOSGEB in sekretaryasõnda ve KOBİ lerle ilgili tüm kurum ve kuruluşlarõn katõlõmõyla CC BEST Türkiye Raporu hazõrlanarak 13 Temmuz 2001 tarihinde Ankara da, 28 Eylül 2001 tarihinde Brüksel de Komisyona sunulmuştur. Türkiye Raporu, diğer aday ülkelerin raporlarõyla birlikte 20 Aralõk 2001 tarihinde yayõmlanmõştõr. Küçük İşletmeler İçin Avrupa Şartõ AB üyesi ülkelerin KOBİ politikalarõnda birliktelik sağlamak amacõyla başlattõklarõ CC BEST çalõşmasõ, Haziran 2000 tarihli Feira Zirvesinde yayõmlanan AB KOBİ Şartõ ile daha somut bir nitelik kazanmõşböylece CC BEST süreci sona erip, AB KOBİ Şartõ raporlarõnõn hazõrlanmasõ süreci başlatõlmõştõr. Türkiye nin, 23 Nisan 2002 tarihinde Slovenya nõn Maribor şehrinde düzenlenen konferansta diğer aday ülkelerle birlikte teyit ettiği Şart, aşağõda belirtilen 10 temel unsuru içermektedir; - Girişimcilerin eğitimi ve öğretimi. - Daha ucuz ve daha hõzlõ iş kurma süreçleri geliştirilmesi. - Daha iyi kanunlar ve mevzuat düzenlemesi yapõlmasõ. - Nitelikli personel eğitiminin gerçekleştirilmesi. - İnternette anõnda işlem imkanlarõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ. 31

34 -Tek pazardan daha çok yararlanõlmasõ -Vergilendirme ve finansal konularda iyileştirmeler yapõlmasõ. - KOBİ lerin teknoloji ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi. - E-ticaretin ve teknoloji tabanlõ işletmelerin desteklenmesi. - Ulusal ve uluslar arasõ platformlarda KOBİ lerin daha etkin ve daha güçlü temsil edilmesi. Türkiye, bu Şartõ onaylamakla tüm kurum ve kuruluşlarõyla yukarõda belirtilen 10 temel alanda somut adõmlar atmaya, program ve projeler üretmeye, gerekli kaynaklarõ tahsis etmeye söz vermiş bulunmaktadõr. Bu nedenle, AB KOBİ Şartõ bir anlamda Türkiye nin uzun vadeli KOBİ Stratejisi dokümanõ ve ev ödevidir. AB KOBİ Şartõna ilişkin Türkiye 2002 yõlõ Raporu KOSGEB koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarõn katkõlarõyla hazõrlanmõş ve 2003 yõlõ Şubatõnda Avrupa Birliği Konsey toplantõsõnda sunulmuştur yõlõ raporunun hazõrlanmasõ ile ilgili çalõşmalar sürdürülmektedir. Avrupa Topluluğu İşletme ve Girişimcilik ve Özellikle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Çok Yõllõ Programõ Yukarõda belirtilen stratejilerin ve KOBİ politikalarõnõn Avrupa Topluluğu İşletme ve Girişimcilik ve Özellikle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Çok Yõllõ Program õnda proje ve eylemlere dönüştüğü görülmektedir. Türkiye, Topluluğun Resmi Gazetesinde 20 Aralõk 2000 tarihinde yayõmlanan 2000/819/EC sayõlõ Kararla başlayan ve yõllarõnõ kapsayan Çok Yõllõ Programa KOSGEB koordinasyonunda katõlmaktadõr. Türkiye nin katõlmakta olduğu ilk Topluluk programõ olma özelliği taşõyan Çok Yõllõ Programa ilişkin Türkiye-AB Mutabakat Zaptõ 23 Ekim 2002 tarihinde imzalanmõştõr. Türkiye nin Program bütçesine katkõ payõ yaklaşõk 4,5 milyon Euro olup, Mali İşbirliği Programlamasõ ve KOSGEB bütçesinden karşõlanmaktadõr. 32

35 Program kapsamõnda, halen bir adet olan Avrupa Bilgi Merkezi (European Information Center-EIC) sayõsõ kõsa sürede 12 ye çõkartõlacaktõr. İstanbul da 2 adet olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Trabzon İllerinde de Avrupa Bilgi Merkezleri açõlacaktõr yõlõnda ihalesi yapõlacak 23 AB Bilgi Merkezi nin 12 sinin Türkiye de açõlacak olmasõ önemli bir başarõ olarak değerlendirilirken halen Avrupa da 300 den fazla Avrupa Bilgi Merkezi nin faaliyette bulunduğu bilgisi göz önünde bulundurulmalõdõr. Türkiye nin Çok Yõllõ İşletmeler Programõ ile ilgili ulusal yaklaşõmõ aşağõdaki şekilde özetlenebilir; - Paylaşõmcõ olmak; KOBİ lere hizmet ve destek veren kurumlar arasõnda sinerji oluşturmak, kurumlar arasõnda iş birliğini geliştirmek, atõl duran kaynaklarõ harekete geçirerek ihtiyaç alanlarõna yönlendirmek, - AB den mali destek almanõn ötesinde, AB nin KOBİ politika ve stratejilerini özümsemeye önem vermek, - AB nin KOBİ politikalarõnõ, projelerini, en iyi uygulama örneklerini ve başarõlõ çözümlerini öğrenerek, know-how kazanmak. Bu süreçte Türkiye, özellikle teknoloji ve bilgi tabanlõ, yenilikçi KOBİ lerin desteklenmesinde AB nin geliştirdiği; - başlangõç sermayesi, - risk sermayesi, - kredi garantisi, - iş melekleri 5) vb. finansal araçlarõ ve mekanizmalarõ süratle öğrenmeyi ve uygulamaya geçirmeyi amaçlamaktadõr. 5) İş Melekleri, (Business Angels): girişimcilere banka dõşõ finansman araçlarõ sağlayan özel finans kuruluşlarõ. 33

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ II. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONGRESİ 2-3 Mayıs 2003 ADANA Mehmet Atilla SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam Durumu Ücretli Çalışanlar

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI 27 ŞUBAT BEYLİKDÜZÜ FUAR VE KONGRE MERKEZİ Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ, Türk Sanayicileri

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT II: ANA PLAN Ağustos

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2 e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO:2 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumlarõ: Değerlendirme Tablosu... 3

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434 04 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayõ: 25745 Maliye Bakanlõğõndan; Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 434 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun (1) 48 inci maddesine göre tecil ve

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2729-3 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1997 YILI PROGRAMI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1997 YILI PROGRAMI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) YILI PROGRAMI 18 Ekim 1996 Gün ve 22791 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan 14 Ekim 1996 Gün ve 96/8629 Sayõlõ Yõlõ Programõnõn Uygulanmasõ, Koordinasyonu ve

Detaylı

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1.

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1. YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5084 Kabul Tarihi : 29.1.2004 Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; bazõ illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1996 YILI PROGRAMI. 15 Ekim 1995 Gün ve 22434 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1996 YILI PROGRAMI. 15 Ekim 1995 Gün ve 22434 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1996 YILI PROGRAMI 15 Ekim 1995 Gün ve 22434 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan 14 Ekim 1995 Gün ve 95/7376 Sayõlõ nõn Uygulanmasõ, Koordinasyonu ve İzlenmesine

Detaylı

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI.

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI. KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI http://atillasogut.8k.com asogut@kosgeb.gov.tr REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam

Detaylı

SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!!

SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Veri Tabanlarõ 4! Süreli Yayõnlar

Detaylı

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA AĞUSTOS 2002 (Yüksek Planlama Kurulu nun 14 Ağustos 2002 tarih ve 2002/76 sayõlõ Kararõyla kabul edilmiştir) 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

1. MERMER. Mermerin bilimsel ve ticari olmak üzere iki ayrõ tanõmõ bulunmaktadõr.

1. MERMER. Mermerin bilimsel ve ticari olmak üzere iki ayrõ tanõmõ bulunmaktadõr. 1. MERMER 1.1 Giriş Doğaltaşlar sõnõfõna giren mermer yüzyõllardan beri insanõn yaşadõğõ alanlarda, sanatsal amaçlarla ve yapõsõ itibariyle sağlam olmasõ sebepleriyle kullanõlmõştõr. Günümüzde de inşaat

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM

Türkiye Cumhuriyeti KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM Türkiye Cumhuriyeti KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM ANKARA EKİM 2001 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. EKONOMİK GELİŞMELER... 3 1.1. Reel Ekonomi... 4 1.2. Enflasyon ve Ücretler... 5 1.3. Cari İşlemler Dengesi...

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Serdar İMAMOĞLU Şube Müdürü 29.04.2014 BAŞKENT Ünv. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ

SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ GELİŞMELER (1980-2001) TAHMİNLER (2002-2005) AĞUSTOS 2002 Yayõn ve referans olarak kullanõlmasõ Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

TEMEL YAPISAL DEĞİŞİM PROJELERİ

TEMEL YAPISAL DEĞİŞİM PROJELERİ Yõlõ Programõ Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER Yõlõ Programõnõn Uygulanmasõ, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar BİRİNCİ BÖLÜM I. GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ, YILI PROGRAMININ TEMEL AMAÇLARI VE MAKROEKONOMİK

Detaylı

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacõ; sağlõk tesislerinde yaşanan, hasta haklarõ ihlalleri

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2514 ÖİK: 532 DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA Mayõs 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-014 17 Ocak 2005 Sayõ : 2005-01-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşõ 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR 27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin Türkiye de Girişimcilik raporu Sabancõ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek Çetindamar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/48 HAFTALIK BÜLTEN 29/09/2003 03/10/2003 A. 1.1.2003 03.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 03.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacõ, Dokuz Eylül Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlõğõnõn işleyişi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 1 T.C. BAŞBAKANLIK Herkes için Bilgi Toplumu e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 2 e-türkiye Eylem Planõnõ Yayõma Hazõrlayanlar KOORDİNATÖRLER Ahmet AYVALI Rahmi AKTEPE EDİTÖRLER Ahmet

Detaylı

24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Salih KÖSE(*) Özet: 24 Ocak 1980 ile 5 Nisan 1994 İstikrar Programlarõ öncesinde ekonomik yapõnõn birbirine benzememesi gerek ekonomik

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Ağustos 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ORTA ÖLÇEKLİ BANKALAR Finansbank, TEB, Dõşbank

ORTA ÖLÇEKLİ BANKALAR Finansbank, TEB, Dõşbank Şirket Raporu 17 Nisan 2003 ORTA ÖLÇEKLİ BANKALAR Finansbank, TEB, Dõşbank TUT Bir alanda uzman olmak ya da büyük oyunculuğa sõçramak Geçmiş krizler dönemini başarõyla atlatan Finansbank, TEB ve Dõşbank

Detaylı

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI BİLGİ NOTU Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Strateji Eylem Planı kamu ve özel kesimin geniş katılımı ve mutabakatıyla

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ Bankacõlõk Krizlerinin Çözümü ve Banka Yeniden Yapõlandõrmasõnda İzlenen Temel Politika ve Uygulamalar Meksika ve Kore Deneyimlerinin Karşõlaştõrmasõ Nisan 2001 Türkiye Bankalar

Detaylı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı Madde 0004: Kısaltmalar ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Dayandığı Kanun:12.04.1990-3624 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/27 HAFTALIK BÜLTEN 02.06.2003 06.06.2003 A. 1.1.2003 06.06.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 06.06.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

Kõsa Vadeli Öncelikler (2001)

Kõsa Vadeli Öncelikler (2001) Türkiye için Katõlõm Ortaklõğõ Güçlendirilmiş siyasal diyalog ve siyasal ölçütler - Alõntõlar - Kõsa Vadeli Öncelikler (2001)! Siyasi diyalog bağlamõnda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği nin Kõbrõs

Detaylı

BAŞLANGICINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI

BAŞLANGICINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BAŞLANGICINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI (1984-1994) Metin Kilci Yõllõk Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü Temmuz 1994 ISBN

Detaylı

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ,uluslararasõ Yelken Federasyonu Yelken Yarõş Kurallarõ uyarõnca yurt içinde düzenlenecek yelken

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ

İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ ÜZERİNE İsmail ŞAHİN 1 ve Demet ERSOY 2 SUMMARY (On the Effects of Bridges Crossing the Bosporus Strait in İstanbul) The Bosporus strait in İstanbul is a natural

Detaylı

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler)

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler) Walter Bajohr 1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Düşünce özgürlüğü, basõn-yayõn özgürlüğü - Hukuk devleti (İnsan haklarõ, bağõmsõz yargõ) - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 0200/25 HAFTALIK BÜLTEN 8/6/200 22/6/200 A...200 22.6.200 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:..200 22.6.200 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu

Detaylı

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Minimal Yardımlar Bölgesel Geliştirme Yardımları İşletme Giderlerine Yardım

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI 19 Aralõk 2003 İzmir Sayõn Bakan, sayõn milletvekilleri,

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU

BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2645 - ÖİK: 653 BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2909-1 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜ REFORMU ve ÖZELLEŞTİRME STRATEJİ BELGESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜ REFORMU ve ÖZELLEŞTİRME STRATEJİ BELGESİ 17.3.2004 Tarih ve 2004/3 Sayõlõ YPK Kararõ ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜ REFORMU ve ÖZELLEŞTİRME STRATEJİ BELGESİ I. AMAÇ VE ESASLAR Ekonomik ve sosyal hayatõmõzdaki yeri tartõşõlmaz olan elektrik enerjisinin

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete Tarihi : 13.07.2001 Resmi Gazete Sayõsõ : 24461 Kanun No : 4708 Kabul Tarihi : 29.6.2001 Amaç, kapsam ve tanõmlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; can ve mal güvenliğini

Detaylı

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ. Nisna 2007 MERKEZİMİZE GELEN YENİ YAYINLAR

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ. Nisna 2007 MERKEZİMİZE GELEN YENİ YAYINLAR BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ Sayõ -45 Nisna 2007 Hazõrlayan: Makbule Demirkan İÇİNDEKİLER * İTO Bilgi Merkezi Yeni Yayõnlar * Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri * Bilgi Kaynaklarõnõn

Detaylı

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 14 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 14 Temmuz 2005! Birinci ve ikinci stand-by gözden geçirmeleri birleştirilebilir!

Detaylı

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 1 içindekiler GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5 A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 B- PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ... 10 1- Program Dönemi Stratejisinin

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Vizyonumuz Ülkemizin bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik hedefleri doğrultusunda

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 13 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 13 Temmuz 2005! Hükümet ten sosyal güvenlik yasasõ ile ilgili çelişkili açõklamalar

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-047 01 Şubat 2005 Sayõ : 2005-02

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

ALAN YATIRIM. 07 Aralık Hedef PD: 3,703 Mn US$ Cari PD: 3,016 Mn US$

ALAN YATIRIM. 07 Aralık Hedef PD: 3,703 Mn US$ Cari PD: 3,016 Mn US$ ALAN YATIRIM 07 Aralık 2006 Ereğli Demir Çelik 3Ç 2006 Sonuçlarõ AL Hedef PD: 3,703 Mn US$ Cari PD: 3,016 Mn US$ Marjlardaki Düzelme Karlõlõğõ Arttõrdõ Ereğli Demir Çelik in Oyak a devri sonrasõnda yeniden

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.06.2008 Tarihinde Sona Eren Altõ Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VI: MEKANSAL GELİŞME

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 74 7.1 GİRİŞ Bu bölüm, iş güvenliği yönetiminin malsahibine sağladõğõ hizmetleri kapsamaktadõr. Proje yöneticisinin iş güvenliği ile ilgili hizmetlere yönelik yükümlülüğü, büyük

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ STRATEJİK PLAN (2008-2012)

KAHRAMANMARAŞ STRATEJİK PLAN (2008-2012) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2008-2012) T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2008-2012 2007 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİLER... 1 1.1. Tarihçe......

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI

GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GELİŞİM PLANLAMA KURULU SEKRETERLİĞİ GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI ARALIK 2002 BURSA İÇİNDEKİLER Araştõrma Geliştirme Alt Kurulu Raporu ve Güçlülük Zayõflõk Analizi...1

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN DUYURUSU HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2016/65 03/05/2016 BASIN DUYURUSU 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi uyarınca hazırlanan ve 30/05/2014 tarihli ve 29015

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRLEŞME KANUN TASARISI ÜZERİNE BİR İNCELEME

İMAR VE ŞEHİRLEŞME KANUN TASARISI ÜZERİNE BİR İNCELEME Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İMAR VE ŞEHİRLEŞME KANUN TASARISI ÜZERİNE BİR İNCELEME Şaban İNAM, Tayfun

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Değişken Fonu

Detaylı

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2559 ÖİK: 575 ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ

ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-04-417 01 Aralõk 2004 Sayõ : 2004-09

Detaylı

Gümrük birliğinin son döneminin uygulanmaya konmasõna ilişkin 1/95 sayõlõ TÜRKİYE-AT ORTAKLIK KONSEYİ KARARI

Gümrük birliğinin son döneminin uygulanmaya konmasõna ilişkin 1/95 sayõlõ TÜRKİYE-AT ORTAKLIK KONSEYİ KARARI Gümrük birliğinin son döneminin uygulanmaya konmasõna ilişkin 1/95 sayõlõ TÜRKİYE-AT ORTAKLIK KONSEYİ KARARI AT-TÜRKİYE ORTAKLIK KONSEYİ, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasõnda bir Ortaklõk kuran

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT III: EKONOMİK SEKTÖRLER

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

TÜRKİYE DE VE KONYA DA ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

TÜRKİYE DE VE KONYA DA ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE VE KONYA DA Ekonomide sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmek için girişimcilik, inovasyon, bilimsel ve teknolojik çalışmalar, ar-ge vb. faaliyetler devlet tarafından veya ulusal ya da

Detaylı

SUHAVZALARI, KULLANIMI VE YÖNETİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

SUHAVZALARI, KULLANIMI VE YÖNETİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2555 ÖİK: 571 SUHAVZALARI, KULLANIMI VE YÖNETİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda

Detaylı

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi,

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi, GENEL TANIM Hepimizin bildiği üzere Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlamasõ, örgütlenmesi,

Detaylı

yaşlõlara olanaklar sunan, destekleyici ortamlarõn sağlanmasõ konusunda bilgiler veren yayõndõr.

yaşlõlara olanaklar sunan, destekleyici ortamlarõn sağlanmasõ konusunda bilgiler veren yayõndõr. EKİM 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Veri Tabanlarõ 4! Süreli Yayõnlar 5! Seçilmiş Makaleler 6! Seçilmiş

Detaylı