Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR"

Transkript

1 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER VERiR ASA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR IL: 42 / 75 Kr SAI: erin 10 kilometre altýnda, ülkenin doðu kýyýsýna 125 kilometre uzaklýkta meydana gelen deprem sonrasýnda meydana gelen tsunamide 6metre büyüklüðündeki dalgalarýn yýkýcý etkileri oldu. Dev dalgalar denizden 5 kilometre içeriye girerek önüne gelen arabalarý, binalarý, fabrikalara alýp götürdü. JAPONA'NIN KUZE KIILARINI VURAN VE TSUNAMÝE OL AÇAN 8.9 BÜÜKLÜÐÜNDEKÝ DEPREM SONRASI KIAMET MANZARALARI AÞANDI. ÝNSANLIK, ÖLÜ VE ARALI SAISININ AZ OLUÞU ÝLE TESELLÝ BULDU. ÜZILIN BÜÜK DEPREMLERÝ ARASINDA NÜKLEER SANTRALLER ZARAR GÖRMEDÝ uja pon ya'da dün sa bah mey da na ge len 8.9 bü yük lü ðün de ki dep re min se bep ol du ðu dev dal ga lar, ül ke nin ku zey do ðu ký yý la rý ný vur du. Þid de ti ko nu sun da fark lý ra kam lar ve ri len dep rem son ra sýn da baþ kent Tok yo'da halk so kak la ra dö kül dü. u Baþ ba kan Na o to Kan, 8.9 þid de tin de ki dep re min ül ke nin ku zey do ðu sun da bü yük ha sa ra se bep ol du ðu nu söy le di. Baþ ba kan, dep re min vur du ðu böl ge de ki nük le er san tral le rin za rar gör me di ði ni ve rad yas yon sý zýn tý sý ol ma dý ðý ný be lirt ti. San tral ler ka pa týl dý. DEV DALGALAR ARAÇ VE BÝNALARI UTTU ATOM BOMBASINA EÞDEÐER udev dep rem dal ga sý, dep re min mer kez üs sü ya ký nýn da ki sa hil de bu lu nan a raç la rýn su lar la sü rük len me si ne, bi na la rýn yý kýl ma sý na ve yan gýn la ra se bep ol du. Büyük deprem sonrasý, büyüklükleri 7.1 ile 5.8 arasýnda deðiþen ondan fazla artçý sarsýntý yaþandý. u Ja pon ya da ki 8.9 bü yük lü ðün de ki dep re mi NTV ye de ðer len di ren.ý TÜ Ma den Fa kül te si Je fo zik Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Ah met Er can, dep re min Mar ma ra Dep re minden kat da ha bü yük ol du ðu nu belirterek, tane atom bombasý patlatýlmasýna eþdeðer dedi. PASÝFÝK BÖLGESÝNDE TSUNAMÝ UARISI KANDÝLLÝ: DEPREM TÜRKÝE Ý ETKÝLEMEZ umi ya gi ký yý la rý ný 6 met re yük sek li ðin de ki dev dal ga la rýn vu ra bi le ce ði u ya rý sýn da bu lu nul du. Ha wa i i'de ki Pa si fik Tsu na mi U ya rý Mer ke zi, tsu na mi u ya rý sý nýn Ja pon ya, En do nez ya, Rus ya, Mar cus A da sý ve Ku zey Ma ri a nas i çin ge çer li ol du ðu nu be lirt ti. ukan dil li Ra sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sü Mü dür ar dým cý sý Doç. Dr. Nur can Me ral Ö zel, bir so ru ü ze ri ne Tür ki ye i le Ja pon ya ay ný dep rem ku þa ðýn da de ðil. Dep rem biz den 9 bin ki lo met re u zak ta. Tür ki ye'yi et ki le mez di ye ko nuþ tu. Haberi sayfa 7 de Musîbetler Ýlâhî birer ihtar ve ikazdýr/ 2 de DP Ýstanbul Ýl önetimi yenilendi uhaberi sayfa 4 te Libya da muhalifler tanýnma istedi uhaberi sayfa 7 de Carî açýk ikiye katlandý uhaberi sayfa 11 de ISSN ARIN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE HAFTA SONU EKÝMÝZÝ BUGÜN BAÝNÝZDEN ÝSTEÝN ÞAÝR MUSTAFA ÖZÇELÝK: Ýstiklâl Marþý deðiþtirilmek istendi uýstiklal Marþýnýn, kurucu mecliste büyük bir çoðunlukla millî marþ olarak kabul edildiðini vurgulayan þair Mustafa Özçelik, bu marþýn muhtevâsýndaki deðerler dünyasýnýn, kimilerini rahatsýz ettiðini, bunun için de 1926, 1939 ve 1960 gibi deðiþik yýllarda deðiþtirilme teþebbüslerinin olduðunu kaydetti. Haberi sayfa 5 te Selânik e cami yaptýrma sözü uselânik Belediye Baþkaný anis Butaris, þehirde Müslümanlar için bir ibadet mekâný ve bir mezarlýk yapýlmasý için elinden geleni esirgemeyeceðini açýkladý. 7 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Mu sî bet ler Ýlâ hî bi rer ih tar ve i kaz dýr Ö lü mün yü zün de o ku nan ders ler Çok zâ hi rî mu sî bet ler var ki, Ý lâ hî bi rer ih tar, bi rer i kaz dýr. Ve bir kýs mý kef fâ re tü z-zü nub dur. Ve bir kýs mý, gaf le ti da ðý týp, be þe rî o lan ac zi ni ve za a fý ný bil di re rek bir ne vî hu zur ver mek tir. B i rin ci Me se le: A sýl mu sî bet ve mu zýr mu sî bet, di ne ge len mu sî bet tir. Mu sî bet-i di ni ye den her va kit der gâh-ý Ý lâ hi ye ye il ti ca e dip fer yad et mek ge rek tir. Fa kat di nî ol ma yan mu sî bet ler, ha ki kat nok ta sýn da mu si bet de ðil dir ler. Bir kýs mý ih tar-ý Rah mâ nî dir. Na sýl ki ço ban, gay rýn tar la sý na te ca vüz e den ko yun la rý na taþ a týp, on lar o taþ tan his se der ler ki, za rar lý iþ ten kur tar mak i çin bir ih tar dýr, mem nu nâ ne dö ner ler. Öy le de, çok zâ hi rî mu sî bet ler var ki, Ý lâ hî bi rer ih tar, bi rer i kaz dýr. Ve bir kýs mý kef fâ re tü z-zü nub dur. Ve bir kýs mý, gaf le ti da ðý týp, be þe rî o lan ac zi ni ve za a fý ný bil di re rek bir ne vî hu zur ver mek tir. Mu sî be tin has ta lýk o lan ne vî, sa bý kan geç ti ði gi bi, o ký sým, mu sî bet de ðil, bel ki bir il ti fat-ý Rab bâ nî dir, bir tat hir dir. Ri va yet te var dýr ki, Er miþ bir a ða cý silk mek le na sýl mey ve le ri dü þü yor; sýt ma nýn tit re me sin den gü nah lar öy le dö kü lü yor. Haz ret-i Ey yüb A ley his se lâm, mü nâ câ týn da, is ti ra hat-i ne fis i çin du â et me miþ. Bel ki zikr-i li sa nî ve te fek kür-ü kal bî ye mâ ni ol du ðu za man, u bu di yet i çin þi fa ta lep ey le miþ. Biz, o mü nâ cat la bi rin ci mak sa dý mýz, gü nah lar dan ge len mâ ne vî, ru hî ya ra la rý mý zýn þi fa sý ný ni yet et me li yiz. Mad dî has ta lýk lar i çin, u bu di ye te mâ ni ol du ðu za man il ti ca e de bi li riz. Fa kat mu te ri zâ ne, müþ te ki yâ ne bir su ret te de ðil, bel ki mü te zel li lâ ne ve is tim dat kâ râ ne il ti ca e dil me li. Ma dem O nun ru bu bi ye ti ne ra zý yýz; o ru bu bi ye ti nok ta sýn da ver di ði þe ye rý za lâ zým. Ka zâ ve ka de ri ne i ti ra zý iþ mam e der bir tarz da ah, of e dip þek vâ et mek, bir ne vî ka de ri ten kit tir, ra hî mi ye ti ni it ham dýr. Ka de ri ten kit e den, ba þý ný ör se vu rur, ký rar. Rah me ti it ham e den, rah met ten mah rum ka lýr. Ký rýl mýþ el le in ti kam al mak i çin o e li is ti mal et mek na sýl ký rýl ma sý ný tez yid e di yor; öy le de, mu sî be te gi rif tar o lan a dam, i ti raz kâ râ ne þek vâ ve me rak la o nu kar þý la mak, mu sî be ti i ki leþ ti ri yor. Ý kin ci Me se le: Mad dî mu sî bet le ri bü yük gör dük çe bü yür, kü çük gör dük çe kü çü lür. Me se lâ, ge ce ler de in sa nýn gö zü ne bir ha yal i li þir. O na e hem mi yet ver dik çe þi þer, e hem mi yet ve ril mez se kay bo lur. Hü cum e den a rý la ra i liþ tik çe faz la te hâ cüm gös ter me le ri, lâ kayt kal dýk ça da ðýl ma la rý gi bi, mad dî mu sî bet le re de bü yük na za rýy la, e hem mi yet le bak týk ça bü yür. Me rak va sý ta sýy la o mu sî bet ce set ten ge çe - rek kalb de de kök le þir, bir mâ ne vî mu sî be ti da hi ne ti ce ve rir, o na is ti nad e der, de vam e der. Ne va kit o me ra ký, ka zâ ya rý za ve te vek kül va sý ta sýy la i za le et se, bir a ða cýn kö kü ke sil me si gi bi, mad dî mu sî bet ha fif le þe ha fif le þe, kö kü ke sil miþ a ðaç gi bi ku rur, gi der. Bu ha ki ka ti i fa de i çin bir va kit böy le de miþ tim: Bý rak ey bi ça re fer ya dý be lâ dan kýl te vek kül, Zi ra fer yat be lâ en der ha tâ en der be lâ dýr bil. E ðer be lâ ve re ni bul dun sa, sa fâ en der a tâ en der be lâ dýr bil. E ðer bul maz san, bü tün dün ya ce fâ en der fe nâ en der be lâ dýr bil. Ci han do lu be lâ ba þýn da var ken, ne ba ðý rýr sýn kü çük bir be lâ dan? Gel, te vek kül kýl. Te vek kül le be lâ yü zün de gül, tâ o da gül sün. O gül dük çe kü çü lür, e der te bed dül. Na sýl ki mü ba re ze de müt hiþ bir has ma kar þý gül mek le, a dâ vet mu sa lâ ha ya, hu sû met þa ka ya dö ner, a dâ vet kü çü lür, mah vo lur, te vek kül i le mu sî be te kar þý çýk mak da hi öy le dir. Lem a lar, 2. Lem a, 5. Nük te LÜ GAT ÇE: ih tar-ý Rah mâ nî: Son suz mer ha met sa hi - bi o lan Al lah ýn ih ta rý. gayr: Baþ ka sý. kef fâ re tü z-zü nub: Gü nah la rýn kef fa re ti. tat hir: Te miz le me. en der: Ý çin de, da hi lin - de. te bed dül: e ni len me, de ðiþ me. a dâ vet: Düþ man lýk. yya ni as ya.com.tr lüm, ha ya tý ta dan her can lý nýn kar þý la þa ca ðý bir ha ki kat tir. Gel me si mu hak kak o lan þey, u zak da ol sa ya kýn dýr. Ö lüm ha ki ka ti as lýn da im ti han sýr rý nýn keþ fe dil di ði, ken di si da hi bir im ti han o lan bir ger çek tir. Ýn san lýk ta ri hin de bir çok din ce re yan e de gel miþ ve me de ni yet ler ku rul muþ tur. Ö lüm ha ki ka ti hep si nin bir ger çe ði ol muþ, fa kat a hi re te i nanç, ö lüm son ra sý ha yat in san lý ðýn im ti han nok ta la rýn dan bi ri o la gel miþ tir. Fýt ra ta ko nul muþ o lan be ka is te ði nin bir yan sý ma sý o la rak, he men he men bü tün i na nýþ lar da ö lüm ve son ra sý ka bul e dil miþ, fa kat ba zý yan lýþ i ti kat lar, i kin ci bir â le me de ðil de, ru hun i kin ci bir be den de ya þa ya rak e be dî leþ ti ði ne i nan mýþ lar dýr. Öl dük ten son ra di ril me, ha þir ve a hi ret a ki de si, ca hi li ye dö ne mi in san la rý nýn da cid dî prob le mi ol muþ ve hat ta Re su lul lah a (asm) ge le rek, çü rü müþ ke mik par ça la rý ný gös te re rek, Çü rü müþ ke mik le ri kim di ril te cek? di ye sor muþ lar dýr. Ö lüm ha ki ka ti ni an la mak, var lý ðý, ha ya tý an la mak la a lâ ka lý dýr. Ha ya týn an la mý ný, var lý ðý nýn ha ki ka ti ni, ken di var lý ðý ný çö zen ve id rak e den in san, ö lüm ha ki ka ti ni an la ya cak, ge rek li ders ler çý ka ra cak týr. As lýn da doð du ðu gün in san ö lü me a dým at mýþ týr. Ne fis ler bu ka dar ya kýn ve bu ka dar ger çek o lan ha ki ka te bir o ka dar u zak týr. Scho pen ho u er un ö lüm le il gi li þu tes bi ti dik kat çe ki ci dir: Al dý ðý mýz her ne fes bi zi sü rek li et ki si al týn da ol du ðu muz ö lü me doð ru çe ker. Ni hâî za fer ö lü mün o la cak týr. Çün kü do ðum la bir lik te ö lüm za ten bi zim ka de ri miz ol muþ tur ve a vý ný yut ma dan ön ce o nun la yal nýz ký sa bir sü re i çin oy nar. Bu nun la bir lik te ha ya tý mý za o la bil di ðin ce u zun bir sü re i çin bü yük bir il gi ve ö zen le de vam e de riz. Týp ký so nun da pat la ya ca ðýn dan e min ol sak da o la bil di ðin ce u zun ve bü yük bir sa bun kö pü ðü üf le me miz gi bi. Ýn san ö lüm ger çe ði ni ü ze ri ne hiç al mak is te mez. Hep baþ ka la rý na ge le ce ði ni sa nýr, fa kat çem ber da ral ma ya baþ la yýn ca, ya ni bir bir gör dü ðü müz, ta ný dý ðý mýz si ma lar o u zun se fe re gi din ce, bir an du rur ve dü þü nü rüz. Fa ni li ði ve ö lüm lü ol du ðu mu zu tam his se de cek ken, yi ne ne fis o yun la rý ný oy na ma ya baþ lar ve tek rar dün ya ya, fa ni li ðe da lar. Pey gam ber E fen di miz (asm) bir ha dis-i þe ri fin de, Ö lüm den son ra o la cak la rý bil di ði niz gi bi, hay van lar da bil se ler di, ye mek i çin se miz hay van bu la maz dý nýz de miþ tir. Ö lüm, öm rün, var lý ðýn so nu de ðil dir. Var lý ðýn her â nýn da so nun ya ký nýn da ol mak de mek tir. Zi ra kal bi miz her vu ruþ tan son ra sa ni ye nin al tý da bi ri ka dar din le nir. a ni gün de yüz bin de fa çar pan kalp, dört sa at ö le rek dur mak ta dýr. Bu ö lüm, yüz bin tak sit le ol du ðu i çin biz bu nu an la ma yýz. Ýþ te biz in san lar gün i çin de ar zu lar, e mel ler, hýrs lar, is tek ler yu ma ðý ha lin de i ken, tak sit ler ha lin de öl me den ev vel ö le bil mek ha ki ka ti ni bu la bil sek, ha yat da ha an lam lý o la cak týr. Ö lüm ge le cek bir nok ta de ðil, bel ki de ar ka mý za dö nüp bak tý ðý mýz da ge ri de ka lan ha ya tý mýz dýr. Ö lüm ra bý ta sý nýn ehl-i ta ri kat i le ehl-i ha ki kat a ra sýn da ki far ký bu nok ta dýr. Ehl-i ta ri kat ha ya len is tik ba le gi der ler. Ehl-i ha ki kat her ge çen da ki ka nýn, her ge çen sa a tin, se ne nin, yüz yý lýn, me de ni ye tin ö lüm le ri ni te fek kür e der ve ge le cek te de ken di ce na ze si ni, as rý nýn ce na ze si ni ve bir par ça da ha git se dün ya nýn ve kâ i na týn ce na ze si ni an ýnda mü þa he de e der. Bi yo lo jik ö lüm ger çe ðin den baþ ka, ma ne vi yât ö lüm le ri, ruh ö lü mü, kalp ö lü mü, psi ko lo jik ö lüm ler gi bi, as lýn da da ha cid dî ö lüm ler de mev cut tur. Öl me den ön ce ö len ler i ki ye ay rý lýr lar. Bun lar dan bi ri si ger çek di ril me yi, ha ya tý i fa de e der. a ni dün ya nýn ve i çin de ki le rin ve hat ta ken di si nin ü ze rin de ki fa ni lik dam ga sý ný o kur ve ha ya tý a ra ta nýn rý za sý doð rul tu sun da kul la nýr lar. Öl me den ön ce ö len bah ti yar lar as lýn da ger çek ha ya ta nam zet o lan lar dýr. Se ne ca, Vaz geç me ye ha zýr ve is tek li o lan lar dý þýn da hiç kim se ha ya týn ger çek ta dý ný al maz de miþ tir. Bir de dün ya sý ný da, ahi re ti ni de öl dü ren ler var dýr. Ý ma nýn ol ma dý ðý ve ya ha ya ta yön ver me di ði, Hayy-ý Kay yum un u nu tul du ðu ö lüm ler var dýr. Bun lar ce mi yet i çin de mey yit-i mü te har rik þek lin de ge zer ler. Ha re ket li ce set ler hük mün de o lan bu in san lar dün ya da ya þa dýk la rý ný sa nan, a kýl ve kalp le ri ni nef se ye di ren za val lý lar dýr. Bu ö lüm ya nýn da, va zi fe den pay dos an la mý na ge len ö lüm bir ni met tir. Psi ko lo ji miz her ö lü mü ay ný bi çim de al gý la maz. Ö lü me il lâ bir se bep tah týn da bak mak is te riz. Ö lü mün mah lûk ol du ðu na in sa nýn pek i na na sý gel mez. Has ta lan dý öl dü, ka za ge çir di öl dü, kav ga dan, dert ten, aç lýk tan, dik kat siz lik ten öl dü vs. de nir. Oy sa ha yat gi bi ö lüm de mah lûk tur. Zi ra in san has ta lan dý ðý i çin, dert çek ti ði i çin, sa vaþ ta ol du ðu i çin öl mez. Ö lüm ya ra týl dý ðý va kit ö lür. En bü yük na si hat, en bü yük ter bi ye e di ci, gü nah lar dan cay dý rý cý, ki bir li le rin kib ri ni sön dü rü cü, Al lah a ya kýn laþ tý rý cý, ni met le rin kýy me ti ni an la tý cý, ih tar e di ci gi bi da ha bir çok hik met ler ö lüm ger çe ði nin yü zün de o ku na bi lir. Zi hin ler, ö lüm le ih ti yar lý ðý ya kýn laþ tý rýr ve böy le ce ken din den ve ha ya týn dan ö lü mü u zak tut tu ðu nu sa nýr. Ne var ki, is ta tis tik ler, genç le rin ö lüm le ri nin ih ti yar ö lüm le rin den çok da ha faz la ol du ðu ha ki ka tiy le zi hin le ri sar sar. Fa kat genç ö lüm le ri u zak kö þe ler de, has ta ne o da la rýn da, cep he ler de, bi le me di ði miz, çal ma dý ðý mýz ka pý lar da ol du ðu i çin ve ö lü mü ha týr la tan me zar lýk lar da hi þeh rin dý þý na a týl dý ðýn dan bir tür lü ö lüm na si hat çý sý nýn ders le ri ni de rin den his se de mi yo ruz. Pey gam be ri miz (asm), Ö lü mü çok ça zik re din. Bu gü nah la rý ný zý gi de rir ve si zi dün ya da zâ hid ya par. Zen gin ken ö lü mü ha týr lar sa nýz bu si zin hýr sý ný zý yý kar. Fa kir ken o nu a nar sa nýz, ya þa yý þý nýz dan hoþ nut ký lar bu yur muþ tur. i ne bir ha dis-i þe rif, Ýn san na sýl ya þar sa, öy le ö lür ve na sýl ö lür se öy le haþ ro lu nur. de miþ tir. Ý yi ve gü zel bir hâl ü ze re son ne fe si ni ver mek, an cak i yi ve gü zel ya þa yan la ra na sip o la cak týr. A hi ret te i yi hâl ü ze rin de o lan lar da i yi hâl ü ze re ö len ler dir. Bir de psi ko lo jik ö lüm ler var dýr. Ýn san ar zu la rý, e mel le ri i le dün ya i le kay na þýr ve bek len ti le ri, a maç la rý o nu ha re ke te ge çi rir. Ýþ te in san bu e mel le ri ne ka vuþ mak is ter ken, ya nýn da e ðer i man, tev hid, tes lim, te vek kül, rý za, mem nu ni yet, ka na at gi bi de ðer le ri yok sa, he men ya ný ba þýn da ü mit siz lik has ta lý ðý be li rir. Ve o in san, ar týk dün ya i le a ra sýn da ki u çu ru mu fark e der. Ýf rat tef ri ti ne ti ce ve rir ve dün ya yý tah ki re baþ lar. Nef si ter bi ye e de me yen, fa ni li ði o ku ya ma yan lar bu saf ha da her þey den el e tek çe ker ler. Her þe yi terk et me ye ha zýr o lan bir ha let i çi ne gi rer ler. Bu teh li ke li bir ö lüm dür. Zi ra se be bi dün ya sev gi si dir. Ma ne vi yat bü yük le ri nin fa ni lik al gý sý ve dün ya dan u zak laþ ma la rý i se tam ter si a hi ret ni met le ri ne mu ka bil, dün ya nýn hiç li ði ni an la mýþ ol ma la rýn dan ve yük sek bir ma ne vi yat yan sý ma sýn dan dýr. Ö lü mü ha týr la mak, dün ya dan el e tek çek mek de ðil, tam ter si, ha ya tý da ha an lam lý kýl mak i çin dir. Ö lü mü u nut mak i çin pa ra ya, pu la, þöh re te, gaf le te, ge ve ze li ðe, sar hoþ lu ða ve ser keþ li ðe a da nan ha yat lar dün ya yý da ya þan maz ký lar ve ha ya týn an la mý ný kay bet ti rir. Zi ra an lam lý ve de ðer li bir ha yat, hem ki þi nin ken di kýy me ti ni hem baþ ka la rý nýn kýy me ti ni yük sel tir. Bu yüz den ha ya tý da ha an lam lý kýl mak i çin ö lüm ger çe ði ne göz le ri ka pa mak de ðil, tam ter si bü tün ders le ri ni o ku mak ge re ke cek tir. DÜZELTME VE ÖZÜR DÜN bu sayfanýn üst kýsmýnda yayýnlanan sözün kaynaðý sehven "Âl-i Ýmran Suresi: 154" olarak yazýlmýþtýr. Doðrusu: Ýlgili söz, âyet deðil hadistir ve kaynaðý da þu þekilde olacaktýr: "Câmiü's-Saðîr, No: 2990". Düzeltir, özür dileriz. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý HABER 3 e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI a yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ a zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO URAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 7 R. Ahir 1432 Ru mî: 27 Þubat 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Aile imamlarý bilgilendirecek DÝANET Ýþleri Baþkanlýðý, aile imamlýðý haberlerine konu olan uygulamanýn Din Hizmetleri Geliþim Projesi olduðunu belirterek, din görevlilerinin görev yaptýklarý mahalle veya köyde yaþayan vatandaþlarýn her türlü sevinç ve üzüntü anlarýný evlerinde ya da iþ yerlerinde ziyaretle paylaþacaðýný, eðitim, saðlýk, çevre, ekolojik denge, tabiî kaynaklarýn korunmasý, zararlý alýþkanlardan uzak durma ve kurtulma gibi konularda halký dinî yönden bilgilendireceðini bildirdi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýndan yapýlan yazýlý açýklamada, son günlerde basýn yayýn organlarýnda aile imamlýðý baþlýklý haberler yayýmlandýðý ancak haberlerde belirtildiði þekilde proje bulunmadýðý ifade edildi. Din hizmetlerinin etkinliðini ve verimliliðini arttýrmak, sosyal ahlak eksenli dindarlýk anlayýþýný geliþtirmek ve yaygýnlaþtýrmak için Din Hizmetleri Geliþim Projesi hazýrlandýðý anýmsatýlan açýklamada, þöyle denildi: Proje kapsamýnda 6 ilde pilot uygulama yapýlmasý için din görevlilerine eðitimler verilmiþtir. Bu proje çerçevesinde cami imamlýðýndan çok mahalle ve köy imamlýðýnýn yaygýnlaþmasý hedeflenmektedir. Din görevlilerimiz görev yaptýklarý mahalle veya köyde yaþayan vatandaþlarýmýzýn doðum, sünnet, niþan, düðün, nikah, asker-hacý uðurlama-karþýlama, hasta ziyareti, taziye, cenaze, doðal afet gibi her türlü sevinç ve üzüntü anlarýný evlerinde ya da iþ yerlerinde ziyaretle paylaþacak, eðitim, saðlýk, çevre, ekolojik denge, doðal kaynaklarýn korunmasý, zararlý alýþkanlýklardan uzak durma ve kurtulma gibi konularda halkýmýzý dini yönden bilgilendireceklerdir. Bu faaliyetlerin yürütülmesi esnasýnda hiçbir þekilde þahýslara ve aile fertlerine yönelik kayýt tutulmasý gibi bir þey söz konusu deðildir. Ankara / aa ir ti ni as ya.com.tr Batýnýn ilmini alalým, ama... Hür ri yet te ki ya zý sýn da Ýs met Ber kan ýn ak - tar dý ðý na gö re, Mil li yet ya za rý Ta ha Ak - yol, Ýs lâm cý la rýn Ba tý nýn il mi ni ve fen ni ni a la lým, kül tü rü nü al ma ya lým söy le mi çök tü. Çün kü i lim ve fen, ya ni e ði tim ge lin ce, öz gür lük ve li be ral de mok ra si ta lep le ri de ge li yor de miþ ( ). Li be ral lik ve mo dern leþ me ko nu la rý na yak la þý mýn da e leþ ti ri ye a çýk ta raf lar bu lun sa da, böy le me se le ler de ge nel o la rak den ge li bir çiz gi - de yü rü dü ðü nü dü þün dü ðü müz Ak yol a at fe di - len bu de ðer len dir me bir hay li problemli. Ta bi î, ek sik ve ya yan lýþ bir ak ta rým da söz ko - nu su o la bi lir ki, o ih ti ma li de kay da ge çi re lim. Ni çin so run lu? Bir de fa, Ýs lâm cý lar a at fe di len söz de ki i lim-fen/kül tür ay rý mý nýn da ya na ðý ne? Bun la rý bir bi rin den a yýrabilmek müm kün mü? Kast e di len þe yi da ha i yi an la mak i çin, me se lâ Be di üz za man ýn o ri ji nal i fa de le ri ne ba kýl ma lý. Ý kin ci Meþ ru ti ye tin ü çün cü gü nü Sul ta nah met Mey da nýn da ki mi ting de i rad et ti ði ve ardýndan Se lâ nik te tek rar la dý ðý Hür ri ye te hi tap nut kun - da Kesb-i me de ni yet te Ja pon la ra ik ti da bi ze lâ - zým dýr ki di yen Sa id Nur sî, de va mýn da, on lar Av ru pa dan me ha sin-i me de ni ye ti al mak la be ra - ber, her kav min mâ ye-i be ka sý o lan â dât-ý mil li - ye le ri ni mu ha fa za et ti ler i fa de si ni kul la ný yor. (Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, Nu tuk, s. 175) Gö rül dü ðü gi bi, i lim ve fen le kül tü rü a yýr mý - yor; me de ni ye tin gü zel lik le ri ni ve i yi ta raf la rý ný al mak tan ve bu nu ya par ken ken di mil lî â det le ri - mi zi mu ha fa za et mek ten söz e di yor Sa id Nur sî. Me ha sin-i me de ni yet ten ne yi an la dý ðý na ý þýk tu tan söz le ri ni de baþ ka i zah la rýn da gö rü yo ruz. Me se lâ Av ru pa dan ahz u ik ti ba sa muh ta cýz. Ýh ti ya cý mýz i da re-i mülk ve tan zim-i ku va-i har - bi ye-i bah ri ye den ve fü nun-u sa na yi den i þi mi ze ya ra yan la rý dýr (di ni mi zin em riy le). Av ru pa da biz den yal nýz a da le ti is ter ve me de ni ye ti bek ler; tâ mu va ze ne si bo zul ma sýn i fa de le ri (a.g.e., 34). Bu ra da dev let i da re siy le il gi li o la rak da Av ru - pa dan i þi mi ze ya ra ya cak þey le rin a lýn ma sý ge - re ðin den söz e di yor Sa id Nur sî. Ki, meþ ru ti yet, par la men to, hu ku kun üs tün lü ðü gi bi Ba tý çý kýþ lý kav ram ve ku rum la rý Ýs lâ mî re fe rans lar la yo - rum la yýp sa hip le ne rek a çýk la dý ðý ný da bi li yo ruz. Öz gür lük ve de mok ra si ta lep le ri ni de kap sa - yýp, çok o ri ji nal yo rum lar la ö züm se yen bir yak - la þý mýn i fa de si bu. Ve Ak yol un Çök tü de di ði söy lem le u zak tan ya kýn dan hiç bir a lâ ka sý yok. i ne Be di üz za man ýn i ki Av ru pa tas ni fin de ki Ý se vî lik din-i ha ki kî sin den al dý ðý fe yiz le ha yat-ý iç ti ma i ye-i be þe ri ye ye nâ fi (faydalý) sa nat la rý ve a da let ve hak ka ni ye te hiz met e den fü nun la rý ta - kip e den bi rin ci Av ru pa (Lem a lar, s. 291) ta ri fi de, ko nu ya ý þýk tu tan bir baþ ka ö nem li a nek dot... Sa id Nur sî nin bi rin ci Av ru pa i le ih ti lâ fý yok. «««M. Ke mal e bað la nan bir hi lâ fet ü top ya sý Ýs lâ ma ve Müs lü man la ra fark lý ba ký þýy la la ik ce na hýn la ik çi ka na dýn dan ay rý lan ve za man za - man ga yet ger çek çi, sað du yu lu de ðer len dir me ler ya pan Ha ber türk ya za rý Ser dar Tur gut, ba zan da bu ko nu lar da ki bil gi alt ya pý sý nýn ek sik li ði ne ve ki mi ön ka bul le ri a þa ma yý þý na bað lý o la rak, ken - di si ne gö re o ri ji nal, a ma ger çek te u çuk yo rum la - ra da ka ya bi li yor. A ta türk ün ha yal et ti ði ha li fe - lik ak tif ha le ge tirilerek A rap ül ke le ri ü ze rin de se kü ler bir i de o lo jiy le o to ri te sað la ya cak. Bu, AKP nin ta ri hî mis yo nu. Fet hul lah Gü len de ha - li fe o la cak þek lin de ö zet len me si müm kün o lan ya zý sý ( ), bu nun ti pik ör nek le rin den bi ri. Hi lâ fe ti lað ve den ka nu na, bu mâ nâ nýn, Mec li - sin ma ne vî þah si ye tin de mün de miç ol du ðu nu i - fa de e den bir mad de nin ko nul du ðu nu bi li yo ruz. Ba zý mah fil ler tarafýndan hi lâ fe ti ih ya a dýy la ha zýr la nan bir ta kým pro je le rin, Müs lü man lar a - ra sýn da ye ni fit ne ler çý kar mak mak sa dýy la, ö te - den be ri el al týn da tu tul du ðu nu da dü þü nü yo ruz. Tur gut un ya zý sý nýn, ken di dün ya sýn da ge liþ - tir di ði u çuk bir fan te zi mi, yok sa bu pro je ler bað la mýn da o nun a ra cý lý ðýy la or ta ya a tý lan bir de ne me a tý þý mý ol du ðu nu i se kes ti re mi yo ruz. A ma Bu þek liy le tut ma sý im kân sýz di yo ruz. SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 ca ni as ya.com.tr HABER Japonya ve Türkiye: Tedbir alan ve almayan Geç miþ yýl lar da ti ca ret ha ne le rin du var la rý ný süs le yen bir tab lo o lur du. Bu tab lo da bi ri ke yif li, ka sa sý pa ra do lu o lan es naf, pat ron; bi ri de çe lim siz, dert ba þý na vur muþ, ka sa sýn da fa re le rin ci rit at tý ðý bir es naf res me di lir di. Ka sa sý pa ra do lu o lan pat ron un fo toð ra fý nýn üs tü ne pe þin sa tan, if lâs e den pat ro nun res mi nin ü ze - ri ne de ve re si ye sa tan ya zý lýr dý. Kre di kart la rý çý kýp ve re si ye sa tan es naf lar ta - ri he ka rý þýn ca bu tab lo lar da gö rün mez ol du lar. Dün sa bah er ken sa at ler de Ja pon ya da mey da na ge len bü yük dep rem ve tsu na mi, bi ze bu tab lo yu ha týr lat tý. Bu ha di se den yo la çý ký la rak þöy le bir tab lo ha zýr la na bi lir: Bir yan da Tür ki ye de ki dep - rem le rin se bep ol du ðu ha sar fo toð raf la nýr ve üs - tü ne ted bir al ma yan ül ke, di ðer yan da da Ja - pon ya da ki dep rem res me di lip o nun da üs tü ne ted bir a lan ül ke ya zý la bi lir. Son yýl lar da sa vaþ la rý ne re dey se can lý ta kip et - me im kâ ný o lu yor du. Þim di de Ja pon ya yý vu ran ve bü yük lü ðü 8.9 (se kiz nok ta do kuz) o la rak a çýk - la nan dep rem ve son ra sýn da mey da na ge len tsu - na mi nin se bep ol du ðu tah rip bir ba ký ma can lý o - la rak iz len di. Ha yal e dil me si da hi zor o lan gö rün - tü le ri bü tün dün ya gör dü. Dev dal ga lar ev le ri, a - ra ba la rý ve ö nü ne kat týk la rý her þe yi sü rük le yip gö tür dü. Ýn san la ra ký ya met deh þe ti ya þa tan bu gö rün tü ler Ýn þâ al lah u ya nýþ la ra se bep o lur... El bet te bu sah ne ler, Kur ân-ý Ke rim de an la tý lan ký ya met sah ne le riy le ký yas la na maz. An cak, Kur ân da an la tý lan ký ya met sah ne le ri ni; Ja pon ya da mey da na ge len tah ri be ba ka rak an la ma mýz ko lay - la þa bi lir. Kur ân da an la tý lan ký ya met â ný yla il gi li â - yet le rin bir kýs mý ný bu ve si le i le ha týr la ya lým: * Ký ya me ti gö ren her em zik li ka dýn em zir di ði - ni u nu tur, her ha mi le ka dýn ço cu ðu nu dü þü rür. (Hacc Sû re si) * Gök ya rý lýp Rab bi ne bo yun eð di ði za man, yer dü zel ti lip i çin de o lan la rý dý þa rý a ta rak bo þal dý ðý za - man ve yer Rab bi ne bo yun eð di ði za man her kes yap tý ðý nýn kar þý lý ðý ný gö re cek tir. (Ýn þi kak Sû re si) * Gü neþ dü rü lüp ý þý ðý kal ma dý ðý za man. ýl - dýz lar dü þüp sön dü ðü za man. Dað lar yü rü tül dü - ðü za man. De niz ler kay naþ tý rýl dý ðý za man. Gök ye rin den oy na týl dý ðý za man. Ce hen nem a lev len - di ril di ði za man. (Tek vir Sû re si) * er deh þet le sar sýl dýk ça sar sýl dý ðý, yer yü zü a - ðýr lýk la rý ný dý þa rý ya çý kar dý ðý ve in san Bu na ne o lu yor de di ði za man. (Zil zal Sû re si) * Gök ya rýl dý ðý, yýl dýz lar da ðý lýp dö kül dü ðü, de - niz ler kay naþ tý ðý, ka bir le rin i çi dý þa çýk tý ðý za man, in sa noð lu ne yap tý ðý ný gö rür. (Ýn fi tar Sû re si) Þa hit ol du ðu muz bu gi bi fe lâ ket ler, dün ye vî ted bir le rin ya ný sý ra, uh re vî, ma ne vî ted bir ler de al ma mýz ge rek ti ði ni bi ze ha týr lat ma lý. Ba ký nýz, Tür ki ye dep re me kar þý ge rek li o lan mad dî ted - bir le ri al ma dý ðý i çin 7.4 þid de tin de ki bir dep rem son ra sý þe hir ler yý kýl dý, 20 bin den faz la in san ve - fat et ti, mil yar lar ca li ra da mad dî za rar mey da na gel di. Hâ lâ o dep re min se bep ol du ðu mad dî yý - kým la rýn fa tu ra sý ný ver gi o la rak ö dü yo ruz. Ja - pon ya i se dep re me kar þý mad dî ter bir le ri al dý ðý i çin 8,9 bü yük lü ðün de bir dep re me rað men bi - na lar a yak ta kal dý, ö lü sa yý sý da Tür ki ye i le ký yas - lan ma ya cak nis bet te az. O hal de Dep rem le be - ra ber ya þa ma ya a lý þa lým de mek ye ri ne, Müm - kün o lan mad dî ted bir le ri a la lým de mek lâ zým. Pe ki, mad dî ted bir le ri al mak ye ter mi? et - mez, çün kü ha di se nin bir de mâ ne vî bo yu tu var - dýr. Ma dem bü tün in san lar çe þit li se bep ler le ve - fat e de cek, o hal de a hi ret i çin de ge rek li ted bir - le ri al mak lâ zým. Dün ya da ted bir a lan lar na sýl ki kâr lý çý ký yor, a hi ret ha ya tý i çin de bu gün den ted - bir a lan lar yi ne kâr lý çý ka cak. Ja pon ya da mey da na ge len bü yük lük te bir dep re min Tür ki ye de ve bil has sa Ýs tan bul da mey da na gel me si du ru mun da na sýl bir tab lo mey da na ge le bi le ce ði ni in san dü þün mek bi le is - te mi yor. a Rab bi, her tür lü be lâ ve mu sî be te kar þý biz le ri mu ha fa za ey le. Â min. ýldýz Teknik te kavga nildiz Teknik Üniversitesi ýldýz erleþkesi nde karþýt görüþlü öðrenciler arasýnda çýkan kavgada 7 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, ýldýz Teknik Üniversitesi ýldýz erleþkesi nde asýlan bir afiþ sebebiyle karþýt görüþlü öðrenciler arasýnda kavga çýktý. Polisin kavgaya müdahalesi sonucu öðrenciler daðýldý. Kavgada yaralanan 3 öðrenci kendi imkanlarýyla Þiþli Etfal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine, 4 öðrenci de olay yerine gelen ambulansla Taksim Ýlk ardým Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. Polisin kampüs çevresinde geniþ güvenlik önlemi aldýðý öðrenildi. Ýs tan bul / a a 28 Þubat a soruþturma yok Ö ZEL ET KÝ LÝ ÝS TAN BUL CUM HU RÝ ET SAV CI SI SE ÇEN, 28 ÞU BAT SÜ RE CÝ LE ÝL GÝ LÝ HER HAN GÝ BÝR SO RUÞ TUR MA SI BU LUN MA DI ÐI NI BÝL DÝR DÝ. DEV LET Ba ka ný Fa ruk Çe lik, a kýl ve gö nül sa - hi bi var lýk la ra bir hi tap o lan Kur â n-ý Ke rim in a ra tý cý nýn var lý ðý ný ve bir li ði ni, eþ siz kud re ti - ni, a kýl la rý ve gö nül le ri tat min e di ci de lil ler le sun du ðu nu kay det ti. Tür ki ye Di ya net Vak fý Ýs lâm A raþ týr ma la rý Mer ke zi (Ý SAM) ve Mus lim World Le a gu a ta - ra fýn dan bu yýl 10 un cu su dü zen le nen U lus la - ra ra sý Kur ân Sün net ve Mo dern Bi lim ler Sem poz yu mu Grand Ce va hir O tel de Kur âný Ke rim ti lâ ve tiy le baþ la dý. Dev let Ba ka ný Fa ruk Çe lik ve Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh - met Gör mez i le bir çok ül ke den çok sa yý da bi - lim a da mý nýn ka týl dý ðý sem poz yum, ya rýn so na e re cek. 55 teb li ðin su nu la ca ðý sem poz yum da, ka tý lým cý lar; týp ve bi yo lo ji bi lim le ri, yer ve de - niz bi lim le ri, as tro no mi ve u zay bi lim le ri, in - san bi lim le ri ve di nî hik met ler a na baþ lýk la rý al - týn da a raþ týr ma la rý ný pay la þa cak. Dev let Ba ka ný Çe lik, sem poz yum da yap tý ðý ko nuþ ma da, A kýl ve gö nül sa hi bi var lýk la ra bir hi tap o lan Kur ân-ý Ke rim, a ra tý cý nýn var lý ðý - ný ve bir li ði ni, eþ siz kud re ti ni, a kýl la rý ve gö nül - le ri tat min e di ci de lil ler le sun mak ta dýr. Bu de - lil le ri su nar ken mu ha tap la rýn dan kâ i nat ta ya - ra tý cý nýn kud ret ve a za me ti ne de lâ let e den a - yet le ri a raþ týr ma la rý ný, gör dük le ri ders ler den ib ret al ma la rý ný is te mek te dir de di. Ba kan Çe lik, Müs lü man la rýn, il min her a la - nýn da ön cü ve çý ðýr a çý cý ba þa rý la ra da im za at tý - ðý ný be lir ti rek, Müs lü man la rýn, Al lah ýn söz lü hi ta bý o lan Kur ân-ý Ke rim i an la ma ya ça lýþ týk la - rý ný, bu doð rul tu da ça ba sarf et me nin gö rev le ri ol du ðu nu vur gu la dý. Çe lik, Müs lü man la rýn zih nin de, baþ ka me de ni yet ler de ol du ðu gi bi, bi - lim ve di nin bir bi riy le ça tý þan ve uz laþ ma la rý müm kün ol ma yan i ki ay rý fa a li yet a la ný ol du ðu þek lin de ki bir ka bu le rast lan maz. Ak si ne, kâ i - nat ta ki ya ra tý lý þýn ih ti þa mý ný yan sý tan â yet le ri a - raþ týr ma nýn Kur ân-ý Ke rim â yet le ri ni in ce le - mek ka dar tak di re þa yan ol du ðu be lir ti lir. Kur ân-ý Ke rim son me saj dýr. Kur ân-ý Ke rim ken di si nin i lâ hî kay na ðý ný ka bul et mek is te me - yen le re e ðer id di a la rýn da sa mi miy se ler a de ta mey dan o ku mak ta dýr di ye ko nuþ tu. CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, Av ru pa Par la men to su nda (AP) ka - bul e di len ra por da, Tür ki ye de ger - çek leþ ti ri len kök lü re form lar ve e ko - no mi de ki ge liþ me le re yer ve ril di ði ni be lir te rek, Bu nun ya nýn da, her hal - de bil gi nok san lý ðýn dan kay nak la nan ba zý yan lýþ de ðer len dir me le rin ol du - ðu nu da gö rü yo ruz de di. Cum hur - baþ ka ný Gül, De niz li zi ya re ti çer çe ve sin de Va li a vuz Erk men in ma ka mýn da yap tý ðý ko nuþ ma - nýn ar dýn dan ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Bir ga ze te ci nin Ja pon ya da mey da na ge len dep - rem ve tsu na mi i le il gi li de ðer len dir me si ni sor - ma sý ü ze ri ne Gül, Tür ki ye nin de dep rem böl ge si ü ze rin de ol du ðu nu ha týr la ta rak, Biz de za man za man çok þid det li, bü yük dep rem - ler le kar þý kar þý ya ol duk. Ö nem li o - lan bun lar dan ders al mak týr, ders çý kar mak týr ve her an ha zýr lýk lý ol - mak týr de di. Gül, bir baþ ka ga ze te - ci nin Av ru pa Par la men to su nun Tür ki ye ra po ruy la il gi li gö rüþ le ri ni sor ma sý ü ze ri ne þun la rý kay det ti: Ra por o kun du ðun da Tür ki ye i le il gi li ö zel lik le kök lü re form la rýn da ya pýl dý ðý ný söy lü yor. ar gý da kök lü re form la rýn ya pýl dý ðý ný, A na ya sa de ði þik li ði nin ö nem li ol du ðu nu, Türk e - ko no mi si nin na sýl i le ri git ti ði ni bun la rý da söy lü - yor. Bu nun ya nýn da, her hal de bil gi nok san lý ðýn - dan kay nak la nan ba zý yan lýþ de ðer len dir me le rin ol du ðu nu da gö rü yo ruz. An ka ra / a a Ö ZEL yet ki li Ýs tan bul Cum hu - ri yet Sav cý sý Fik ret Se çen, Ýs - tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý - lý ðý nýn 28 Þu bat sü re ciy le il gi li her han gi bir so ruþ tur ma sý bu - lun ma dý ðý ný bil dir di. Sav cý Se - çen, yap tý ðý a çýk la ma da, ba sýn da yer a lan, Göl cük te ki Do nan ma Ko mu tan lý ðýn da e le ge çi ri len bel ge ler doð rul tu sun da Þan taj ve As ke rî Ca sus luk so ruþ tur ma - sý dý þýn da 28 Þu bat sü re ciy le il gi li bir so ruþ tur ma a çýl dý ðý yö nün de - ki ha ber le rin ger çe ði yan sýt ma dý - ðý ný söy le di. Fik ret Se çen, Ýs tan - bul Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý mý - zýn 28 Þu bat sü re ciy le il gi li her - han gi bir so ruþ tur ma sý bu lun - ma mak ta dýr i fa de si ni kul lan dý. Ö zel yet ki li sav cý lý ðýn, Þan taj ve As ke rî Ca sus luk so ruþ tur ma sý kap sa mýn da Göl cük te ki Do - nan ma Ko mu tan lý ðýn da ya pý lan a ra ma da e le ge çi ri len bel ge ler doð rul tu sun da, 28 Þu bat sü re ci - ne i liþ kin in ce le me yaptý ðý bil di - ril miþ ti. Ýs tan bul / a a KOZÝNOÐLU, TERÖR ÖRGÜTÜ ÜELÝÐÝNDEN TUTUKLANDI MÝT gö rev li si Ka þif Ko zi noð lu nun, Er ge ne - kon so ruþ tur ma sý kap sa mýn da te rör ör gü - tü ü ye si ol mak ve dev le tin gü ven li ði ne i liþ - kin giz li bil gi le ri te min et mek, a çýk la mak suç la rýn dan tu tuk lan dý ðý kay de dil di. Ko zi - noð lu nun, ön ce ki gün Ýs tan bul nö bet çi 14. A ðýr Ce za Mah ke me sin ce te rör ör gü tü ü ye si ol mak ve dev le tin gü ven li ði ne i liþ kin giz li bil gi le ri te min et mek, a çýk la mak suç la rýn - dan tu tuk lan dý ðý öð re nil di. Bu a ra da, Ko zi - noð lu nun sav cý lýk sor gu sun da, so ruþ tur ma kap sa mýn da O datv de ya pý lan a ra ma da bu - lun du ðu ö ne sü rü len MÝT e a it giz li bel ge ler - den ha be ri ol ma dý ðý ný be lir te rek, ay ný so ruþ - tur ma kap sa mýn da da ha ön ce tu tuk la nan ga ze te ci So ner al çýn ý ta ný ma dý ðý gi bi, hiç bir ga ze te ci yi de ta ný ma dý ðý ný söy le di ði i fa de e - dil di. Da ha ön ce yurt dý þý na çý kar mak la suç - lan dý ðý A la at tin Ça ký cý yý da ta ný ma dý ðý ný kay - de den Ko zi noð lu nun, a ra ma lar da e le ge çi ri - len bel ge le ri ken di si nin sýz dýr dý ðý yö nün de ki id di a la rýn a sýl sýz ol du ðu nu sa vun du ðu be lir - til di. Ko zi noð lu nun hak kýn da ki tüm suç la - ma la rý red det ti ði öð re nil di. Ýs tan bul / a a Devletin zirvesinden rapora tepki ÞA HÝN: RA POR, KU LAK TAN DOL MA BÝL GÝ LER LE HA ZIR LAN MIÞ TBMM Baþ ka ný Meh met A li Þa hin de Ka ra bük ün Es ki pa zar il çe sin de kay ma kam lý ðý zi ya re tin de AP de ka bul e di len Tür ki ye Ra po ru na i liþ kin de ðer len dir me si nin so rul ma sý ü ze ri ne þun la rý söy le - di: Ben o ra da oy la nan Tür ki ye i le il gi li ka rar ta sa rý sý nýn ku lak tan dol ma bil gi ler le ha zýr lan mýþ ol - du ðu nu dü þü nü yo rum. Çün kü Av ru pa Bir li ði yet ki li le ri, çok sýk sýk þe kil de þu nu i fa de e der ler, yar - gý ba ðým sýz lý ðý ve ta raf sýz lý ðý son de re ce ö nem li dir, dik kat li o lun ma lý dýr di ye bi zi za man za man ö zel lik le yar gý a la nýy la il gi li mü za ke re sü reç le rin de hep u yar ma ih ti ya cý ný duy muþ lar dýr. Þim di bir yar gý sal fa a li yet ten do la yý yar gý dý þýn da ki ku rum la rý suç la yan böy le bir ka rar ta sa rý sý ný çe liþ ki o la - rak de ðer len di ri yo rum. Ha kim ler ve sav cý lar el le rin de ki ya sa ve mev cut de lil du ru mu na gö re gö - rev le ri ni ya pý yor lar. Av ru pa Par la men to su nda gö rev ya pan mil let ve kil le ri nin de bu ger çe ði bil - me le ri ni, ko nu nun de tay la rý ný i yi ce in ce le ye rek bu nu de ðer len dir me le ri ni ken di le ri ne tav si ye e di - yo rum. Bir ta kým ga ze te ha ber le ri ne, kö þe ya zar la rý nýn yo rum la rý na ba ka rak Tür ki ye hak kýn da bir ka rar ta sa rý sý ha zýr la nýr sa bu nun a ðýr lý ðý nýn ol ma ya ca ðý ný i fa de e den Þa hin, Ne de cid dî o la - rak kar þý la nan ka rar ta sa rý sý o lur. Ben bu nu böy le de ðer len di ri yo rum de di. CUM HUR BAÞ KA NI GÜL, AP RA PO RUN DA "BÝL GÝ NOK SAN LI ÐIN DAN KA NAK LA NAN AN LIÞ DE ÐER LEN DÝR ME LE RÝN OL - DU ÐU NU" BE LÝR TÝR KEN, TBMM BAÞ KA NI ÞA HÝN Ý SE RA PO RUN, KU LAK TAN DOL MA BÝL GÝ LER LE HA ZIR LAN DI ÐI NI SÖ LE DÝ. KUR ÂN, A KIL VE GÖ NÜL LE RE HÝTAP 12 Ey lül de genç ler bi ti ril di AKP Ge nel Baþ ka ný ve Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, 12 Ey lül son ra sýn da genç ler i dam seh pa la rýn da, ha pis ha ne ler de, iþ ken ce ha ne ler de bi ti ril di, tü ke til di de di. Er do ðan, par ti si - nin Ge nel Mer ke zi nde, Genç lik Kol la rý Baþ kan lý ðý nýn dü zen le di ði ve i ki gün sü re cek Viz - yon 2023 ko nu lu 3. Genç lik Sem poz yu mu na ka týl dý. Baþ ba kan Er do ðan, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, Tür ki ye nin ya kýn ta ri hin de, ne sil le rin bi ri le ri nin pro vo kas yon la rý na, tah rik le - ri ne, çir kin he ves le ri ne fe da e dil di ði ni be lir terek, genç le rin 1980 ön ce sin de el le ri ne si lâh ve - ri le rek, he def gös te ri le rek, ken di ha yat la rý na ve baþ ka la rý na kas tet tik le ri ni i fa de et ti. Baþ ba - kan Er do ðan, þun la rý kay det ti: Genç le rin de mok ra tik ze min de kal ma la rý na, o ku ma la rý na, ken di le ri ni ge liþ tir me le ri ne; ça týþ ma nýn, vu rup kýr ma nýn, öf ke nin, nef re tin ta ra fý de ðil, ba rý - þýn, uz laþ ma nýn, fi kir ler ü ze rin den ko nuþ ma nýn ta ra fý ol ma sý na mü sa a de e dil me di. Ni ce genç kar de þi miz, ni ce genç ar ka da þý mý zýn, so kak a ra la rýn da ça týþ ma lar da ha yat la rý sö ner - ken, 12 Ey lül son ra sýn da da genç ler i dam seh pa la rýn da, ha pis ha ne ler de, iþ ken ce ha ne ler de bi ti ril di, tü ke til di son ra sý, ül ke nin ü ze rin den ol du ðu gi bi, genç li ðin de ü ze rin den si lin - dir gi bi geç ti. Si ya set genç le re bir ö cü gi bi gös te ril di. Si ya set yap mak genç le re ha ram gö rül - dü. Si ya set ya pan genç ler dýþ lan dý, ö te len di. Genç ler, ül ke me se le le rin de söz söy le me sin, gö rüþ be yan et me sin, ta raf tut ma sýn, si ya se te yak laþ ma sýn di ye ö zel gay ret sarf e dil di.ýþ te, AK Par ti o la rak top lum da ki bu ön yar gý yý or ta dan kal dýr dýk. An ka ra / a a 10. Uluslararasý Kur'ân, Sünnet ve Modern Bilimler Sempozyumu'na birçok ülkeden çok sayýda bilim adamý katýlýyor. ELÝF NUR KURTOÐLU ÝSTANBUL Bay kal dan, Ýk lim Bay rak tar a 20 bin TL lik dâ vâ DE NÝZ Bay kal, Ýk lim Bay rak tar a, ken di siy le il gi li if ti ra ve ha ka - ret ler de bu lun du ðu ge rek çe siy le 20 bin li ra lýk ma ne vî taz mi nat dâ vâ sý aç tý. Es ki CHP Li de ri Bay kal ýn a vu ka tý Mu zaf fer ýl maz ýn aç tý ðý dâ vâ nýn di lek çe sin de, Ay fer Ka le li Bay rak tar ýn, çe þit li ba - sýn-ya yýn or gan la rýn da ver di ði rö por taj ve çý kan ha ber ler le, ger - çek dý þý, if ti ra ve ha ka ret ler de bu lun ma sý ne de niy le Bay kal ýn ki þi - lik hak la rý nýn a ðýr þe kil de ih lâl e dil di ði ve si ya sî i ti ba rý nýn ze de - len mek is ten di ði kay de dil di. Bay rak tar ýn, 7 Mart 2011 de çe þit li ba sýn ya yýn or gan la rýn da ve in ter net si te le rin de yer ve ri len ha - ber le rin de, Bay kal ýn ken di si ni el le ve a ðýz la ta ciz et ti ði ni, ken di - si ni o da dan zor at tý ðý ný i fa de et ti ði be lir ti len di lek çe de, Tüm bu i fa de ler ger çek dý þý ve ya lan dýr. Mü vek ki le (Bay kal) ya pý lan if ti ra ön ce den dü þü nül müþ ve uy gu la ma sý ger çek leþ ti ril miþ plan lý bir se nar yo nun ha ya ta ge çi ril me si dir i fa de le ri kul la nýl dý. Bay rak - tar ýn i fa de le ri nin tu tar sýz, o lay la rýn düz me ce ve ger çek dý þý ol du - ðu kay de di len di lek çe de, De niz Bay kal ýn, Bay rak tar a be yan la rý - ný ve if ti ra la rý ný bu da va yý a ça rak is pat et me o la na ðý ta ný dý ðý i fa - de e dil di. Di lek çe de, Bay rak tar, el le ve a ðýz la ta ci ze uð ra dý ðý ný is - pat et mek zo run da dýr i fa de si kul la nýl dý. An ka ra / a a Taþ cý, DP Ýs tan bul Ýl ö ne ti min de E NÝ AS A Med ya Grup Ge nel Mü dü rü Re cep Taþ cý, De mok rat Par ti (DP) Ýs tan bul Ýl ö ne tim Ku ru lu na gir di. DP Ýs tan bul Ýl Baþ kan lý ðýn dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, Ha luk Bo zo va lý baþ kan lý ðýn da o luþ tu ru lan 60 ki þi lik ye ni DP Ýs tan bul Ýl ö ne tim Ku ru lu, ilk top lan tý sýn da gö rev da - ðý lý mý yap tý. Bu na gö re, il baþ kan lý ðý na Ha luk Bo zo va lý, si ya sî iþ ler den so - rum lu il baþ kan yar dým cý lý ðý na Tu ba A pay dýn Koy lan, teþ ki lât iþ le rin den so rum lu il baþ kan yar dým cý lý ðý na Se la mi Çe le bi oð lu, se çim iþ le rin den so - rum lu il baþ kan yar dým cý lý ðý na Ka dir Ak su, ye rel yö ne tim iþ le rin den so - rum lu il baþ kan yar dým cý lý ðý na M. a þar Gen çoð lu, ba sýn ve pro pa gan da iþ le rin den so rum lu il baþ kan yar dým cý lý ðý na A til la Zey bek, dýþ i liþ ki ler den so rum lu il baþ kan yar dým cý lý ðý na Mu har rem An gün, e ko no mik iþ ler den so rum lu il baþ kan yar dým cý lý ðý na Ci han Gü ney, de mok ra tik kit le ve ör - güt ler den so rum lu il baþ kan yar dým cý lý ðý na Mus ta fa Can, ka dýn kol la rýn - dan so rum lu il baþ kan yar dým cý lý ðý na Se la tin E ri han, genç lik kol la rýn dan so rum lu il baþ kan yar dým cý lý ðý na Fu zu li Bek taþ, e ði tim iþ le ri, stra te ji ve AR GE den so rum lu il baþ kan yar dým cý lý ðý na u suf Tok de mir, sos yal iþ - ler den so rum lu il baþ kan yar dým cý lý ðý na Os man Top lu, çev re ve i mar iþ le - rin den so rum lu il baþ kan yar dým cý lý ðý na Fa ruk Kor ça, sað lýk iþ le rin den so - rum lu il baþ kan yar dým cý lý ðý na Ju li de Su cu oð lu, il sek re ter li ði ne A. Ser dar E riþ ve il mu ha sip li ði ne Gar bis Çam ge ti ril di. Ýl yö ne tim ku ru lunda e ni As ya Med ya Grup Ge nel Mü dü rü Re cep Taþ cý da yer aldý. Ýstanbul / a a Gün doð du: En az 30 bin öð ret men da ha a tan ma lý dýr E ÐÝ TÝM-BÝR-SEN ve Me mur-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan i le gö rü þe - rek, Tem muz 2010 KPSS de ya þa nan kop ya skan da lý so - nu cu mað dur o lan öð ret men le rin sý kýn tý la rý ný i let ti. Gün doð du, Tem muz 2011 den ön ce en az 30 bin öð ret - me nin a ta na rak, hak la rý el le rin den a lý nan öð ret men le rin mað du ri ye ti nin gi de ril me si ge rek ti ði ni söy le di. Gün doð - du, ka mu ça lý þan la rý nýn re fe ran dum la el de et ti ði top lu söz leþ me hak ký ný kul lan ma im kâ ný ve re cek u yum ya sa - la rý nýn bir an ön ce çý ka rýl ma sý ný da ta lep et ti. Baþ ba kan Er do ðan da Gün doð du ya ken di si ne i le ti len ta lep le ri de - ðer len di re ce ði ni söy le di. Bir sü re ön ce de, Mil lî E ði tim Ba ka ný Ni met Çu buk çu yu zi ya ret e den Gün doð du, kop ya skan da lýn dan do la yý mað dur o lan, ki mi ev li, ki mi ni þan lý a ta ma bek le yen öð ret men le rin a ta na bil me le ri i - çin, ön ce ki yýl lar da Þu bat ve Ha zi ran ay la rýn da ya pýl dý ðý gi bi, Ha zi ran 2011 de de 30 bin öð ret men a ta ma sý ya pýl - ma sý ný is te miþ ti. An ka ra / Recep Gören

5 HABER 5 12 Mart ýn 40. yý lýn da Dar be le rin yar gý lan ma(ma)sý tar týþ ma la rý nýn dar be ve post mo dern dar be le rin yýl dö nüm le ri ne rast la ma sý an lam lý. Bu a çý dan, ü ze rin den ya rým a sýr ge çen 27 Ma yýs kan lý ih ti lâ li nin, 30 yýl ge çen 12 Ey lül dar be si nin, 14 yýl ge çen 28 Þu bat post mo dern dar be si nin sor gu lan ma dý ðý na da ir so ru la rý nýn so rul du ðu sü re cin, 12 Mart muh tý ra sý nýn 40. yý lý na denk gel me si, dü þün dü rü cü Bu va zi yet, Tür ki ye de dar be le rin yar gý lan ma dý ðý nýn, dar be ci le rin he sa ba çe kil me di ði nin en a çýk i fâ de si. Ve ga rip o lan, Tür ki ye nin 17 kez 100 e ya kýn mad de si de ðiþ ti ril se de son o tuz yýl da hâ lâ ya ma lý mu al lel dar be a na ya sa la rý yla yö ne til me si... Oy sa Tür ki ye nin son dö nem de çok ça sö zü e di len i le ri de mok ra si ye u laþ ma sý i çin ön ce lik le dar be a na ya sa sý nýn an ti de mok ra tik tor tu la rýn dan a rýn dý rýl ma sý ge re ki yor. AKP ik ti da rý nýn  cil Ey lem Plâ ný ndan se çim be yan nâ me le ri ne, hü kû met prog - ük se ko va'da KCK o pe ras yo nu: 16 gö zal tý n HAK K RÝ NÝN ük se ko va il çe sin de, te rör ör gü tü PKK nýn þe hir ya pý lan ma sý na yö ne lik o pe ras yon da 16 ki þi gö zal tý na a lýn dý. A lý nan bil gi ye gö re, ö zel yet ki li Van Cum hu ri yet Sav cý lý ðý nýn, te rör ör gü tü nün þe hir ya pý lan ma sý na yö ne lik yü rüt tü ðü so ruþ tur ma kap sa mýn da, Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri, sa bah sa at le rin de ük se ko va da ki ba zý ad res le re eþ za man lý o pe ras yon dü zen len di. O pe ras yon da, BDP Ýl çe Baþ ka ný Hüs nü Bul gan ýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 16 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Zan lý la rýn, ük se ko va da sað lýk kon tro lün den ge çi ril dik ten son ra Hak kâ ri Em ni yet Mü dür lü ðü ne gön de ri le ce ði bil di ril di. ük se ko va / a a Er do ðan Rus ya ya gi de cek n BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, Tür ki ye ve Rus ya Fe de ras yo nu a ra sýn da 12 Ma yýs 2010 da ku ru lan Üst Dü zey Ýþ bir li ði Kon se yi nin i kin ci top lan tý sý do la yý sýy la 1517 Mart ta bu ül ke ye zi ya ret ger çek leþ ti re cek. Baþ ba kan lýk Ba sýn Mer ke zin den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Baþ ba kan Er do ðan, Mos ko va ve Ka zan þe hir le ri ni kap sa ya cak zi ya ret sý ra sýn da Rus ya Fe de ras yo nu Dev let Baþ ka ný Di mit riy Med ve dev ve Baþ ba kan Vla di mir Pu tin i le gö rüþ me ler de bu lu na cak. Med ve dev i le Üst Dü zey Ýþ bir li ði Kon se yi i kin ci top lan tý sý na baþ kan lýk e de cek Er do ðan, Türk-Rus Ýþ Fo ru mu na da hi tap e de cek. A çýk la ma ya gö re Er do ðan, zi ya ret çer çe ve sin de 16 Mart ak þa mý Rus ya Fe de ras yo nu Ta ta ris tan Cum hu ri ye ti nin baþ ken ti Ka zan a ge çe cek ve çe þit li te mas lar ger çek leþ ti re cek. Er do ðan, 17 Mart ta yur da dö ne cek. An ka ra / a a Hýr va tis tan Cum hur baþ ka ný Tür ki ye'ye ge le cek n HÝR VA TÝS TAN Cum hur baþ ka ný I vo Jo si po vic, Mart ta rih le ri a ra sýn da Tür ki ye ye res mi bir zi ya ret te bu lu na cak. Cum hur baþ kan lý ðý Ba sýn Mer ke zin den ya pý lan a çýk la ma da, ge çen yý lýn Þu bat a yýn da gö re ve ge len Jo si po vic in, Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün da ve ti ne i ca bet le Tür ki ye ye ya pa ca ðý ilk zi ya re tin, ay ný za man da Hýr va tis tan dan Tür ki ye ye bu se vi ye de 6 yýl a ra dan son ra ya pý la cak ilk zi ya ret o la ca ðý be lir til di. Bu nun, Cum hur baþ ka ný Gül ün 2008 yý lý nýn Ha zi ran a yýn da Hýr va tis tan a yap tý ðý zi ya re tin i a de si ni te li ði ta þý dý ðý kay de di len a çýk la ma da, ko nuk Cum hur baþ ka ný nýn, 14 Mart Pa zar te si gü nü An ka ra da baþ la ya ca ðý res mi gö rüþ me le rin ar dýn dan, te mas ve in ce le me le ri ne 15 Mart Sa lý gü nü Ýs tan bul da de vam e de ce ði bil di ril di. An ka ra / a a As ke rî a raç la mi ni büs çar pýþ tý: 14 ya ra lý n E DÝR NE DE, as ke rî a raç la mi ni bü sün çar pýþ tý ðý tra fik ka za sýn da 2 si as ker 14 ki þi ya ra lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, Or tak çý kö yü ne yol cu ta þý yan Sü ley man Dað de vi ren in kul lan dý ðý 22 HE 317 pla ka lý mi ni büs, Ký yýk Bað lar mev ki in de, kar þý yön den ge len Ýh san Cen giz A liþ i da re sin de ki pla ka lý as ke ri a raç la çar pýþ tý. Ka za da as ke ri a raç sü rü cü sü er A liþ, ya nýn da bu lu nan er Ef kan er mez, mi ni büs þo fö rü Dað de vi ren i le mi ni büs te yol cu o la rak bu lu nan 11 ki þi ya ra lan dý. a ra lý lar çev re de ki ki þi ler ve po lis e kip le ri ta ra fýn dan a raç lar dan çý kar týl dý. Mi ni büs þo fö rü Dað de vi ren ve as ke ri a raç ta ki er mez, bu lun duk la rý yer de sý kýþ tý. er mez ve Dað de vi ren yak la þýk 1 sa at lik bir ça lýþ ma so nu cu kur ta rýl dý. O lay ye ri ne çað rý lan çok sa yý da am bu lans ya ra lý la rý þe hir de ki çe þit li has ta ne ler kal dýr dý. Edirne/ a a ram la rý na ka dar va ad e dip, son re fe ran dum son ra sýn da ra fa kal dý rýp as ký ya a la rak yi ne se çim son ra sý na bý ra kýl dý ðý gi bi, ne ya zýk ki ye ni de mok ra tik si vil a na ya sa sü rek li er te le ni yor, ö te le ni yor HÝÇ BÝ RÝ HE S BA ÇE KÝL ME DÝ Bir baþ ka ga râ bet, dar be le rin ve dar be ci le rin bu sü reç te bir tür lü yar gý lan ma ma sý. 27 Ma yýs ýn sem bo lik de ol sa yar gý lan ma sý bir ta ra fa, yüz bin ler ce va tan da þý iþ ken ce den ge çi ren 12 Ey lül dar be ci le ri nin bir tür lü sor gu lan ma ma sý Se kiz bu çuk yýl bo yun ca, baþ ta 27 Ma yýs cun ta sýn dan 12 Ey lül dar be si ne, 12 Mart tan 28 Þu bat post mo dern dar be si ne bü tün dar be le rin, de mok ra si in ký ta la rý nýn ve dar be ci le rin yar gý lan ma sý lâ fý hep e dil di. Ne var ki hiç bi ri cid dî o la rak he sa ba çe kil me di. En çar pý cý sý da, de mok ra tik leþ me söy le miy le peþ pe þe a çý lým lar ý baþ la týl dý ðý ve ti re de, ö zel lik le AKP ik ti da rýn da, dü þü nü len, plân la nan, dar be gün lük le ri ni ya zan, an cak bir tür lü fi i li ya ta ge çi ril me yen dar be or ta mý na ze min ha zýr la ma lar ýn tek tek so ruþ tu rul ma sý na mu ka bil, mil let i râ de si nin tem sil ci si Mec lis le rin ka pý sý na ki lit vu - ran, hü kû met le ri a la þa ðý e den, de mok ra si ye ba lans a ya rý ver mek i çin tank la rý so kak lar da yü rü ten, yüz bin le ri fiþ le yip ir ti ca cý di ye mað dur e den, de mok ra si yi kat le den ör tü lü dar be le re bir tür lü sý ra gel me di! Ka mu o yu bu is tif ha mýn i çin de. Dar be yi plân la yan lar ka dar dar be le ri da ya tan lar hak kýn da da yar gý la ma sü re ci baþ la týl ma dý ðý sü re ce de is tif ham lar de vam e de cek Bu hu sus ta, 28 Þu bat da yat ma sý na mâ ruz ka lan 54. hü kû me tin Ý çiþ le ri Ba ka ný Ak þe ner in da ha ön ce dik kat çek ti ði gi bi, te þeb büs ha lin de ha yal e dip, böy le bir þe yi yap sak ne o lur? di ye dü þü nen ler in yar gý lan ma la rý nýn ya ný sý ra, plân saf ha sý ný a þan, fi i li ya ta dö kü len dar be ci nâ yet le ri nin de o pe ras yon kap sa mý na a lýn ma sý, 28 Þu bat sü re cin de Baþ ba kan a sö ven ler le 27 Ni san ge ce ya rý sý e-bil di ri si ni ha zýr la yan lar ýn da yar gý lan ma sý, bü yük ö nem ka za ný yor 28 ÞU BAT A SO RUÞ TUR MA OK! Sa hi, 28 Þu bat ni çin yar gý lan mý yor? Bir ik ti dar par ti si mil let ve ki li nin ik ra rýy la, bir Ýs ra il pro je si ol du ðu i çin mi? a da bir za man la rýn Bü yük Or ta do ðu Pro je si eþ baþ ka ný Er do ðan la bir lik te A me ri ka da ki a - hu di ku ru lu þun dan ce sâ ret ma dal ya sý a lan Çe vik Bir in Ýs ra il de ki si lâh fab ri ka sý na ya hut AKP ye ya kýn þir ket ler de da nýþ man lýk yap tý ðýn dan mý? ABD nin stra te jik viz yo nu nu ö vüp AKP i yi yol da met hi ye le rin den do la yý mý? Ger çek ten, doð ru dan AKP ik ti da rý ný he def al dý ðý söy le nen 27 Ni san e-bil di ri si ni çin sor gu lan mý yor? Da ha sý, bil di ri yi ya za na üs tün hiz met ma dal ya sý ta ký lýp tril yon luk zýrh lý a ra bay la ö dül len di ril me si nin se be bi ne dir? AKP ye yüz de oy sað la dý ðý i çin mi? Or ta da ey lem le riy le, bin ler ce bel ge le siy le, su çüs tü zâ být la rýy la a çýk ça iþ le nen 12 Mart muh tý ra sýn dan 27 Ni san e-bil di ri si ne den bir tür lü mu a ha ze e dil mi yor? Son ra, ö zel yet ki li sav cý lý ðýn Göl cük te e le ge çi ri len bel ge ler ý þý ðýn da 28 Þu bat dar be siy le il gi li so ruþ tur ma baþ lat tý ðý ha ber le ri ne kar þý, Cum hu ri yet Sav cý sý Fik ret Se çen in Bel ge ler de ki 28 Þu bat sü re ci ne i liþ kin ev rak la rýn in ce le me si ne de vam e di li yor, her han gi bir so ruþ tur ma yok â cil a çýk la ma sý nýn se be bi ne dir? 28 Þu bat, 27 Ni san, do ku nu la maz mý? 12 Mart ýn ü ze rin den 40 yýl geç ti, 28 Þu bat ýn ü ze rin den de mi 40 yýl geç me si bek le ni yor? Ýs tik lâl Mar þýmýz de ðiþ ti ril mek is ten di ÞA ÝR MUS TA FA ÖZ ÇE LÝK, ÝS TÝK LÂL MAR ÞI NIN MUH TE VA SIN DA KÝ DE ÐER LER DÜN A SI NIN, KÝ MÝ LE RÝ NÝ RA HAT SIZ ET TÝ ÐÝ NÝ VE BU NUN Ý ÇÝN DE ZA MAN ZA MAN DE ÐÝÞ TÝ RÝL ME SÝ Ö NÜN DE TE ÞEB BÜS LER OL DU ÐU NU SÖ LE DÝ. ÞA ÝR Mus ta fa Öz çe lik, (Meh met  kif Er soy) O nun þi ir le ri, o ça ðýn top lum sal tu ta na ðý dýr. Do la yý sýy la o ça ðý ve o çað da o lup bi ten le ri an la mak ve yo rum la ya bil mek  kif i o ku mak la müm kün ha le ge le bi lir de di. Mil lî Mü ca de le dö ne min de res mî çev re ler ce de el üs tün de tu tu lan  kif in bu mü ca de le ka za nýl dýk tan son ra yal nýz lý ða terk e dil di ði ni be lir ten Öz çe lik, þöy le ko nuþ tu: Ý kin ci Mec li se mil let ve ki li o la rak a lýn ma mýþ, 20 yýl lýk me mu ri yet ha ya tý ol ma sý na rað men ken di si ne e mek li ma a þý bað lan ma mýþ, der gi si ka pa týl mýþ, ký sa ca sý yal nýz lý ða, sý kýn tý ya terk e dil miþ, bu ül ke de ya þa ma sý a de ta im kân sýz ha le ge ti ril miþ tir. Bu yüz den Mý sýr a git mek zo run da kal mýþ, ha ya tý nýn son yý lý ný bu ra da bir mün ze vi o la rak ge çir miþ tir. Ve fa tý na ya kýn ül ke si ne dön dü ðün de i se yi ne res mi çev re ler ce ken di si ne il gi gös te ri le me yen bi ri ol muþ tur. So nuç ta ce na ze si de bu boy kot tan na si bi ni al mýþ, Mit hat Ce mal in i fa de siy le bir ga rip ö lü müy le öl müþ ve bir fu ka ra ce na ze si gi bi def ne dil miþ tir. MÝLLÎ E ði tim Ba ka ný Ni met Çu buk çu, o kul ön ce si e ði ti min, ço cuk la rýn sað lýk lý, mut lu ve ba þa rý lý bi rey ler o la bil me le ri i çin e ði ti min en te mel ve en ö nem li ba sa mak la rýn dan bi ri ni o luþ tur du ðu nu be lirt ti. U NI CEF Tür ki ye Tem sil ci li ði, Tüm Ö zel E ði tim Ku rum la rý Der ne ði nin (TÖ DER) ve Av ru pa Bir li ði (AB) Tür ki ye De le gas yo nu nun or tak la þa ha ya ta ge çir di ði O kul Ön ce si E ði ti min Güç len di ril me si Pro je si kap sa mýn da Grand Ce va hir O tel de U lus la ra ra sý O kul Ön ce si E ði tim Kon gre si dü zen len di. Ý ki gün sü re cek kon gre nin a çý lý þýn da ko nu þan Mil li E ði tim Ba ka ný Çu buk çu, er ken ço cuk luk e ði ti mi ve ba ký mýn dan her ço cu ðun ya rar lan ma sý i çin ge rek li dü zen le me le rin bü yük bir hýz la ger çek leþ ti ril di ði ni söy le di. O kul ön ce si e ði ti min, ço cuk la rýn sað lýk lý, mut lu ve ba þa rý lý bi rey ler o la bil me le ri i çin e ði ti min en te mel ve en ö nem li ba sa mak la rýn dan bi ri ni o luþ tur du ðu nu be lir ten Ba kan Çu buk çu, þun la rý kay det ti: Þair Mustafa Özçelik, darbe dönemlerinde Millî Marþýmýzý deðiþtirme teþebbüslerin hep olduðunu söyledi. O kul ön ce si e ði tim çok ö nem li Bakan Çubukçu, Okul Öncesi Eðitimin Güçlendirilmesi Projesi kapsamýnda düzenlenen Uluslararasý Okul Öncesi Eðitim Kongresi nde konuþtu. Bu tes bit ten ha re ket le hü kü met o la rak, en ön ce lik li he def le ri miz den bir ta ne si o la rak 2002 yý lýn dan bu ya na o kul ön ce si e ði ti min he de fi ni yüz de 100 o la rak be lir le dik. Bu he def doð rul tu sun da ça lýþ ma la rý mý zý sür dü rü yo ruz. O kul ön ce si e ði ti mi, ço cuk la rý mý zýn ha ya tý na i yi bir baþ lan gýç yap mak ve ge le cek le ri ne ya tý rým i çin çok ö nem li gö rü yo ruz. Çu buk çu, o kul ön ce si e ði ti min, ha ya týn te me li ni o luþ tur du ðu na dik kat çe ke rek, En ö nem li ö zel li ði de, ge li þi min en hýz lý ol du ðu dö nem dir. Ül ke miz de yýl lar dýr o kul ön ce si e ði ti me, ö zel lik le ça lý þan an ne le rin ve ço cuk la rýn baþ vur du ðu al gý lan dý ma a le sef. Bu al gý nýn de ðiþ me si ge re ki yor ki, bu a lan da a tý lan a dým lar so nuç ver sin. Çað daþ e ði tim sis te mi nin te mel a ma cý, top lu mun ge le ce ði ne yön ve re cek ne sil le ri ye tiþ tir mek. A raþ tý ran, a ra yan, so ran ve ya ra tý cý bi rey ler o la rak ge liþ me le ri ni sað la mak di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / E lif Nur Kur toð lu ÝS TÝK LÂL MAR ÞI NDAN RA HAT SIZ O LAN LAR ÖZ ÇE LÝK, Ýs tik lâl Mar þý nýn, ku ru cu mec lis te bü yük bir ço ðun luk la mil lî marþ o la rak ka bul e dil miþ bir e ser ol du - ðu nu be lirt ti. Fa kat, bu mar þýn muh te - va sýn da ki de ðer ler dün ya sý nýn, ki mi le ri - ni ra hat sýz et ti ði ni ve bu mar þýn yö nü - nü Ba tý ya çe vir miþ bir ül ke nin mar þý o - la ma ya ca ðý, bu nun i çin de de ðiþ ti ril - me si ge rek ti ði söy le dik le ri ni an la tan Öz çe lik, Hat ta bu ko nu da ba zý te þeb - büs ler bi le ya pýl mýþ týr. Me se lâ 1926 ve 1939 yýl la rýn da ye ni bir marþ i çin ya rýþ - ma bi le a çýl mýþ, yi ne 1960 dar be si nin ar dýn dan, 12 Mart dö ne min de ya ni ül - ke de ký rýl ma dö ne mi o la rak da i sim len - di re bi le ce ði miz de mok ra si dý þý güç le rin yö ne ti me el koy du ðu za man lar da bu te þeb büs ler hep ol muþ tur. 28 Þu bat - ta ki gi ri þim bu nun son ör ne ði dir. Fa kat bu ko nu da ki te þeb büs ler, bel li bir a zýn - lý ðýn dý þýn da ka bul gör me miþ ve ba þa - rý lý o la ma mýþ týr de di. Ýs tan bul / a a U NI CEF TEM SÝL CÝ SÝ: ER KEN E ÐÝ TÝM, GE LE CEK Ý ÇÝN A TI RIM U NI CEF Tür ki ye Tem - sil ci si Dr. Ay man A bu - la ba ni se i se er ken e - ði ti min hem ge li þim sað la mak hem de yok sul lu ðu aþ mak a - dý na ö nem li ol du ðu - nu vur gu lar ken, er - ken e ði ti mi ge le cek i - çin bir ya tý rým o la - rak ta ným la dý. A bu la - ba ni se, U NI CEF ço - cuk hak la rý nýn tüm dün ya da say gý du yu - lan bir hu sus ha li ne gel me si ni a maç o la - rak güt müþ tür. O kul ön ce si e ði tim son de re ce ah la ki bir i ni - si ya tif tir. 5 yaþ üs - tün de ki ço cuk la rýn o - kul ön ce si e ði ti mi Tür ki ye de ki bütün il - ler de yay gýn laþ mak - ta dýr. Bu ça ba la rýn yay gýn laþ ma sýn dan ö tü rü mem nu ni yet du yu yo ruz. A ma cý - mýz her bir ço cuk i çin da ha i yi bir ge le cek sað la mak de di. mka ni as ya.com.tr Si ya set mey dan la ra i ni yor a ma Se çim tak vi mi a çýk lan dý. 12 Ha zi ran da ya pý la cak se çim le re 3 ay kal mýþ ken, si ya set A na do lu ya ya yýl ma ya baþ lý yor. U zun ca bir sü re dir Mec lis te ki grup top lan tý la rýn da be lir le nen Tür ki ye gün de mi bun dan son ra sa ha da ya ni mil le tin kar þý sýn da be lir len me ye baþ la ya cak. MHP bir kaç haf ta dýr grup top lan tý sý yap mý yor, se çi me ka dar da yap ma ya cak. CHP de bu haf ta grup top lan tý sý yap ma dý. AKP ve BDP grup top lan tý sý ya par ken Baþ ba kan ýn grup kür sü sün den e leþ tir di ði mu ha le fet de ði þik yer ler de Baþ ba kan a ce vap ye tiþ tir me ye ça lý þý yor. *** Se çim ler de uy gu la na cak ve de mok ra tik ol ma dý ðý her kes ta ra fýn dan ka bul e di len se çim ba ra jý, med ya da pek yer bu la ma yan par ti ler a ra sýn da it ti fak ça lýþ ma la rý ný gün de me ge ti ri yor. Ýt ti fak lar gün de me ge lin ce de bi ri le ri nin ca ný hay li sý ký lý yor! Ba zý par ti ler a ra sýn da o la bi le cek it ti fak la rýn ko nu þul ma ya baþ lan ma sý bir ta kým çev re le ri ra hat sýz et me ye baþ la dý. Bu it ti fak la rýn ö nü nü kes mek i çin þim di den pro pa gan da yap ma ya baþ la dý lar. He def AKP yi en gel le mek mi? so ru la rý yö nel ti lir ken, u lu sal cý la rýn bir a ra ya top lan dý ðý yö nün de zor la ma ve mak sat lý ka ra la ma la ra da gi ri þi li yor. De mok ra si ler de it ti fak lar o la bi lir. Se çi me bir par ti al týn da gi ri lip, ar dýn dan her ke sin ken di par ti si ne dön me si ga yet nor mal dir. Bu nu söy le yen le re se çim ba ra jý nýn dü þü rül me di ði ni, si ya sî par ti ler ve se çim ka nun la rý nýn de ðiþ me di ði ni ha týr lat mak ge re kir. U nut ma mak lâ zým ki, mev cut ka nun lar la mil le tin i ra de si san dý ða tam yan sý mý yor. Par ti ler de ha liy le böy le yol la ra baþ vu ru yor lar. Þu an ki ba raj lý se çim ka nu nu nun tem sil de a da le ti sað la mak tan çok u zak ol du ðu nu her kes ka bul e di yor. Se çim ön ce sin de söz ve ril me si ne rað men, ba zý kay gý lar la bu di ðer se çi me ka dar gün de me ge ti ril mi yor. Oy sa bü tün si ya sî par ti le rin kon sen sü süy le bu ka nu nun tem sil de a da le ti sað la ya cak þe kil de de ðiþ ti ril me si ge re kir di. Se çim yak laþ tý, bun dan son ra da kim se nin ak lý na gel me ye cek tir: Tâ ki, þu an da ki par ti ler Mec lis dý þý na dü þün ce ye ka dar da gün de me gel me ye cek tir. Se çim ba ra jý dü þü rül me di ði i çin, bel ki ba zý par ti ler Mec lis e gi re mi yor, a ma do lam baç lý yol lar dan, (bun lar dan bi ri si ba ðým sýz a day o lup se çil mek, son ra Mec lis te grup kur mak) Mec lis e gi re bi li yor. Çar pý cý ve bir bi ri ne ya kýn ol du ðu i çin bir ör nek ve re cek o lur sak me se le yi da ha i yi i zah et miþ o lu ruz se çim le rin de, bir mil yon 822 bin oy a lan ba ðým sýz lar 26 mil let ve ki li i le Mec lis e gir miþ ler di. A ra la rýn dan 20 mil let ve ki li grup ku rar ken, bun dan 80 bin oy faz la a lan DP, yüz de 5.4 oy al dý ðý i çin Mec lis e gi re me miþ ti. Bu ba raj la bir par ti yüz de 9.99 al sa da Mec lis e gi re mi yor. a ni mil yon lar ca oy bir ba ký ma bo þa git miþ o lu yor. Böy le o lun ca da ba ra jý ge çen bir di ðer par ti al dý ðý oy o ra nýn dan da ha faz la bir nis pet te mil let ve ki li i le Mec lis te tem sil e di li yor. Bu nun tam bir de mok ra si ol du ðu nu söy le mek müm kün de ðil. Çün kü, de mok ra si nin en te mel öl çüt le rin den bi ri si mil le tin i ra de si, ya ni se çim ler dir. Mil le tin i ra de si san dý ða tam o la rak yan sý ma yýn ca da de mok ra si den söz et mek söz ko nu su ol maz. *** Di ðer ta raf tan Si ya sî Par ti ler Ka nu nu nun da de mok ra tik ol du ðu nu söy le mek de zor. Çün kü, bu ka nun la par ti mer ke zi ne ve li de ri ne o la ða nüs tü yet ki ler ta ný ný yor. Par ti baþ ka ný, bir ki þi nin a day ol ma sýn da ne re dey se tek yet ki li ko num da. O ne der se o o lu yor bu ka nu na gö re. Par ti baþ kan la rý, cum hur baþ kan la rý a day la rý ný da, Mec lis baþ ka ný a da yý ný da ken di si ta yin e de bi li yor. Bu nun ö nü ne geç mek i çin þu an da ik ti dar o lan par ti Tür ki ye mil let ve kil li ði gi bi bir for mü lü gün de me ge tir miþ, a ma bir çok me se le de ol du ðu gi bi, se çim gün dem den dü þün ce u nu tul muþ ve bu me se le de toz lu raf lar da ye ri ni al mýþ tý. Bü tün bu sebep ler le se çim ka nu nu ve si ya sî par ti ler ka nu nu nun mut la ka de mok ra tik leþ ti ri lip, tem sil de a da le ti sað la ya cak ha le ge ti ril me si ge rek mek te dir. Her par ti al dý ðý oy o ra ný na gö re ve kil çý ka ra bil me li dir. Her gö rü þün Mec lis te tem si li sað lan ma lý dýr. Tür ki ye mil let ve kil li ði ve ter cih sis te mi gi bi se çe nek ler gün de me ge ti ril me li dir. Si ya se tin li der sul ta sýn dan kur ta rýl ma sý, mil let ve kil le ri nin ge nel baþ kan la rý nýn ve ki li de ðil mil le tin ve ki li ol ma sý sað lan ma lý. Böy le ce se çil miþ mil let ve kil le ri nin öz gür ce gö rev ya pa bil me si sað la na cak týr. De mok ra si nin ge re ði de bu de ðil mi?

6 6 12 URT HABER MART 2011 CUMARTESÝ os man zen ni as ya.com.tr 12 Mart 1971 tarihiyle sabit, anarþi meyvesi Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin Kur ân tefsiri olan Risâle-i Nur Külliyatýnda, yine Kur ân dan yaptýðý istihraçlar ve herkesin anlayamadýðý bir ilim olan ebced hesabý ile tesbit ettiði tarihlerle münasib bazý hadiselerden haber verme mes elesi vardýr. Risâle-i Nurlarý okuyanlar bunlarý görüp, biliyor zaten. Bizim de Risâle-i Nurlarla müþerref olduðumuz 1970 senesi, Türkiye deki ilk büyük anarþi hadiselerinin meydana geldiði yýllardý. Takip eden senenin 12 Mart tarihinde ise, iktidarda olan AP hükümetine verilen muhtýranýn bahanelerinden biri de, malûm o anarþik hadiselerdi. Ýþte o meþ um ve hain ikinci ihtilâl olan 12 Mart 1971 muhtýrasýndan sonra, aðabeylerimiz bizlere, Bediüzzaman Hazretlerinin yýllar önce tarihiyle tesbit ettiði, bildirdiði bir bahsi okudular. O kýsmý yeni duyduðumdan çok þaþýrmýþtým. Ýstikbale ait bir hadiseyi tarihiyle bildirmek, gerçekten büyük bir Ýslâm âlimine has iþ olabilirdi. Malûm, 1943 Denizli hapsinde yazýlan Meyve Risâlesi nin On Birinci Meyvesinin hâtimesi olan Felâk Sûresinin tefsirini yaptýðý, o bahsin sonunda geçen cümleler þöyleydi: Bu sûreye ait bir nükte-i i câziyenin haþiyesidir. Nasýl bu sûre, beþ cümlesinden dört cümlesiyle bu asrýmýzýn dört büyük þerli inkýlâplarýna ve fýrtýnalarýna mânâ-yý iþârî ile bakar. Aynen öyle de, dört defa tekraren (þedde sayýlmaz) kelimesiyle, âlem-i Ýslâmca en dehþetli olan Cengiz ve Hülâgu fitnesinin ve Abbâsî Devletinin inkýraz zamanýnýn asrýna dört defa mânâ-yý iþârî ile ve makam-ý cifrî ile bakar ve parmak basar. Evet, þeddesiz beþ yüz (500) eder; doksandýr (90). Ýstikbale bakan çok âyetler, hem bu asrýmýza, hem o asýrlara iþaret etmeleri cihetinde istikbalden haber veren Ýmam-ý Ali (r.a.) ve Gavs-ý âzam (k.s.) dahi, aynen hem bu asrýmýza, hem o asra bakýp haber vermiþler. Kelimeleri bu zamana deðil, belki bin yüz altmýþ bir (1161) ve sekiz yüz on (810) ederek, o zamanlarda ehemmiyetli maddî mânevî þerlere iþaret eder. Eðer beraber olsa, Milâdî bin dokuz yüz yetmiþ bir (1971) olur. O tarihte dehþetli bir þerden haber verir. irmi sene sonra, þimdiki tohumlarýn mahsulü ýslâh olmazsa, elbette tokatlarý dehþetli olacak. FO TOÐ RAFLAR: A A ÇEV RE ve Or man Ba ka ný Vey sel E roð lu, Ka ra yol la rý Ge nel Mü dür lü ðü ne yol ya pý mý i çin or man lýk a lan lar dan yer ve rir ken, ya ban ha ya tý nýn ge çe bi le - ce ði ye þil köp rü ler kur ma la rý ný is te ye cek le ri ni bil dir di. E roð lu, yap tý ðý a çýk - la ma da, Tür ki ye nin o to yol lar ve bö lün müþ yol lar la do na týl dý ðý na dik ka ti çek ti. Tür ki ye de þehir le ri bir bi ri ne yak laþ tý ran bu yol la rýn ya ban ha ya tý - nýn yo ðun ol du ðu yer le ri boy dan bo ya kes ti ði ni an la tan E roð lu, bu nu en gel le mek i çin o to yol la rýn ü ze ri ne ye þil köp rü ler kur duk la rý ný i fa de et ti. a ban ha ya tý nýn yo lun kar þý sý na geç me si ni ve ya þa ma ný sür dü re - bi le ce ði kay nak la ra da ha ra hat u laþ ma sý na sað la ya cak bu köp rü le rin be to nar me o la rak in þa e dil di ði ni di le ge ti ren E roð lu, hay van la rýn ha yat a lan la rý nýn bir par ça sý ol ma sý i çin bu köp rü le rin üs tü nün top rak ve çi men - le ya ni ye þil bir ör tü i le kap lan dý ðý na i þa ret et ti. Ö te yan dan, Ýz mit-ýz mir a ra sýn da ya pý mý na baþ la nan o to yo lu in þa a tý nýn i ha le si ni ka za nan fir ma nýn o to yo lun geç ti ði or man lýk a lan lar da ye þil köp - rü ler ku ra ca ðý da öð re nil di. Fir ma nýn, o to yol ü ze ri ne ku ru la cak ye þil köp - rü ler i çin Çev re ve Or man Ba kan lý ðý yet ki li le rin den gö rüþ al dý ðý, ve ih ti yaç o lan sýk lýk ta ye þil köp rü kur mak ü ze re ça lýþ ma la ra baþ la dý ðý kay de dil di. Bir tarafta kýþ, bir tarafta bahar URDUN büyük bölümünde sert kýþ þartlarý hüküm sürerken, Antalya nýn Demre ilçesinde kýr çiçekleri açtý, yat turuna çýkan turistler denize girdi. Demreliler yavaþ yavaþ uyanmakta olan baharýn tadýný çýkarýrken, Demre ye gelen turistler Kekova ya yat turuna çýktý. Kekova nýn tabiî güzelliklerinin tadýný çýkaran turistler bir koyda verilen molada, kendilerini Akdeniz in mavi sularýna býraktýlar. Demre / aa Otoyollarýn üzerine yeþil köprüler geliyor ÇEVRE VE ORMAN BAKANI EROÐLU, OTOOLLARA ABAN HAATININ GEÇEBÝLECEÐÝ EÞÝL KÖPRÜLER KURMALARINI ÝSTEECEKLERÝNÝ SÖLEDÝ. UGULAMA ÝÇÝN TALÝMAT VERÝLDÝ TÜRKÝE DEKÝ biyoçeþitliliðinin zenginliðine dikkati çeken Eroðlu, Türki ye de 11 bin bit ki, 132 me me li, 457 kuþ, 106 sü - rün gen, 345 ba lýk tü rü bu lun du ðu nu söy le di. Pro je nin ya - ban ha ya tý nýn ko run ma sý a çý sýn dan ö nem li ol du ðu nu vur - gu la yan Ba kan E roð lu, þun la rý kay det ti: Ka ra yol la rý na, yol ya - pý mý i çin or man lýk a lan lar dan yer ve rir ken ya ban ha ya tý - nýn ge çe bi le ce ði ye þil köp rü ler kur ma la rý ný is te ye ce ðiz. a ban ha ya tý ný boy dan bo ya ke sen yol la ra, ge çiþ ler ku - rul ma dýk ça mü sa a de et me ye ce ðiz. Ýlk ye þil köp rü An ka - ra A da na o to yo lun da ya pýl dý. Ben bu ge çiþ le rin di ðer o to - yol la ra uy gu lan ma sý i çin de ta li mat ver dim. Hay van la rýn su yi ye cek a çý sýn dan yo lun kar þý sý na geç me si ge re ke bi li yor. Hay van la rýn bir ya þam a la ný var, in san lar gi bi 100 met re ka re i çin de ya þa mý yor lar. Bir a yý nýn 15 ki lo met re lik bir ya þam a la ný var, bu sa ha nýn i çin de do la þý yor. Bü tün hay van la rýn mut la ka ya þa mak i çin ta yin et tik le ri sa ha var. An ka ra / a a Tarihî yarýmadada tek yön uygulamasý TARÝHÝ ya rý ma da o la rak ad lan dý rý lan, E mi nö nü, Sir ke ci, Sul ta nah met, Gül ha ne ve Be ya zýt ýn da i - çin de bu lun du ðu Fa tih il çe sin de tra fi ði ra hat lat - mak i çin bin 600 so kak ve cad de de tek yön uy - gu la ma sý na ge çi le cek. Fa tih Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa De mir yap tý ðý a çýk la ma da, il çe de ö zel - lik le tu rist le rin ço ðun luk la gel di ði yer o lan ta ri hî ya rý ma da da tra fi ðin bü yük bir prob lem ol du ðu nu be lirt ti. Ýl çe nin, Ýs tan bul un her ye rin den in san la - rýn a raç la rýy la gel me yi ar zu et ti ði bir yer ol du ðu - nu, ö zel lik le E mi nö nü ve çev re sin de tra fi ðin yo - ðun ol du ðu nu i fa de e den De mir, þun la rý söy le di: Bu ra lar da, çok bü yük bir kar ma þa var. ol lar dar. Bu nun ya nýn da a raç lar çift ta raf lý park e dil di ði i çin so kak lar ve cad de ler bir a ra cýn da ge çe me di ði dar a lan la ra dö nü þü yor. Bu yer ler çok es ki yer le þim ye ri. So kak la rýn ya pý lan ma sý ný, i ma rý bit miþ, yý kýp ye ni den yap mak müm kün de ðil. Dün ya nýn ö - nem li þe hir le rin de tek yön uy gu la ma sý var. Bi zim de bu uy gu la ma ya geç me ye ih ti ya cý mýz var. Top - lam 2 bin so kak ve cad de var. Bu nun 1600 ta ne si tek yön o la cak. Bü yük bir kar ma þa var a ma dü ze - le cek. Bu yý lýn so nu na ka dar Fa tih te bü tün her ta - raf, tek yön uy gu la ma sý na ge çe cek. Ýs tan bul / a a Es rar la ya ka la nan 9 ki þi tu tuk lan dý MERSÝN ÝN Tar sus il çe sin de dü zen le nen o pe - ras yon da 26 ki log ram ku bar es rar la ya ka la nan 9 ki þi tu tuk lan dý. Em ni yet Mü dür lü ðün den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, Tar sus Cum hu ri yet Baþ - sav cý lý ðý ko or di ne sin de Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Grup A mir li ðin ce 4 ay ön ce il çe ge ne lin de u yuþ tu ru cu ti ca re ti ya pan la ra yö - ne lik ça lýþ ma baþ la týl dý. Sür dü rü len ça lýþ ma lar so - nun da dü zen le nen o pe ras yon da 26 ki log ram ku - bar es rar i le 110 u yuþ tu ru cu hap e le ge çi ril di. U - yuþ tu ru cu mad de sat týk la rý id di a sýy la gö zal tý na a - lý nan M.S.K, M.S, G.S, E., A.Z, R.Ü, Ö.F.K, H.D. ve E.K. sevk e dil dik le ri nö bet çi mah ke me ce tu - tuk lan dý. Mer sin / a a Ay ný a i le den 5 ki þi so ba dan ze hir len di BURSA NIN Ý ne göl il çe sin de, ay ný a i le den 5 ki - þi so ba dan sý zan kar bon mo nok sit ga zýn dan ze - hir len di. A lý nan bil gi ye gö re, Sü ley ma ni ye Ma - hal le si Fe rah So kak ta o tu ran Ay þe Bo zan (38), ço cuk la rý ný o ku la gön der mek i çin sa bah er ken sa at ler de u yan dý. Ba þýn da þid det li að rý his se den ve a ya ða kalk tý ðýn da ra hat sýz la nan Bo zan, ev de so ba dan sý zan du ma ný fark e din ce, e þi Fa ik (42), ço cuk la rý Bur cu (12) Kev ser (10) ve Meh - met i (4) u yan dýr dý. Ay þe Bo zan ýn ha ber ver - me si ü ze ri ne o lay ye ri ne ge len 112 A cil e kip le - ri, a i le fert le ri nin ta ma mý nýn kar bon mo nok sit ga zýn dan et ki len di ði ni be lir le di. Am bu lans la Ý - ne göl Dev let Has ta ne si ne kal dý rý lan Bo zan a i - le si, kon trol al tý na a lýn dý. Bur sa / a a se ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) E LE MAN nözel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur Antakya/Hatay nbeþiroðlu Grup Mühendislik Danýþmanlýk Gayrimenkul Danýþmanlýk Mesut Beþiroðlu Makine Mühendisi Osman ýlmaz Mah. Kýzýlay Cad. No:57 Gebze/Kocaeli Tel/Fax: Manas Asansör Proje,Taahhüt,Montaj,Bakým Revizyon nsul ta nah met böl ge sin de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : ne Eh li yet li Kam yon Þo fö - rü a ra ný yor n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) n Bað cý la rýst. Cep te le fo nu ta mir ser vi - si ne us ta a ra ný yor. An ka Ý le ti þim (0212) (0212) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den De niz li de Bü ro ya Mu â ye ne hâ ne ye uy - gun Ki ra lýk Da i re Meh met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler cad de - sin de 100m ük sek ze - min Her þe yiy le Lüx e ni ya - pý lý Do ðal gaz lý Kom bi li (0533) nsa hi bin den De niz li de Ki ra lýk Da i re Meh - met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler - de 95m Kom bi li Do ðal - gaz lý (0533) n75 m2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n3+1, kom bi li, mas raf sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) ndýk MEN Ö VEÇ LER Ah - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n100 m2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do - ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) n150 m 2 ki ra lýk sa na yi cey - ran lý dük kân, ta kas lý 500 TL. (0543) n90 m2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal - gaz so ba lý ki ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE nde niz li de Ak ko nak ma - hal le sin de ye ni bi na 3+1 da i - re 3.kat 125m 2 Tel: n SA HÝ BÝN DEN AN KA RA De me tev ler de sa tý lýk da i re De met met ro sun da ön ce le ri mu a ye ne ha ne o lan iþ ye ri ne de uy gun 3+1 kom bi li 150 m 2 1. Cad. Hül ya Ap. 3/3'de (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko - nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Bað lar ba þýn da Sa tý lýk Ar sa Bað ba þý Be le di ye si ar ka sý ko ru luk ya ný 343 m 2 B+3 kat i - mar lý (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý - nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) n DE NÝZ LÝ Al bay rak Mey - da ný Pek de mir kar þý sýn da 3+1 ka lo ri fer li (0258) (0533) SA TI LIK AR SA n KA SE RÝ E 18 km U zak - lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban ü ce türk n BUR SA E NÝ ÞE HÝR'e 6 km me sa fe de m 2 bað vas fýn da tar la TL, m 2 mey ve bah çe si TL (0224) (0535) n BUR SA OR HAN GA ZÝ'de i ki fab ri ka a ra sýn da ke le pir m 2 Mey ve Bah çe si (0532) n AR NA VUT KÖ DUR - SUN KÖ'de m TL (va de li) (0532) n ÝZ NÝK ü rük ler de 2,700 m 2 i mar lý 25,000 (0534) n Hadýmköy içinde sahibinden TOKÝ'ye yakýn bahçeli ev yapmaya müsait elektriði,suyu çekilebilir. 2500m 2 tamamý yarý peþin yarýsý vadeli arsa VA SI TA n2003 Mo del Pe u got Part ner te miz a ra ba Tel: De niz li n Sa hi bin den Sa tý lýk A raç 2004 mo del Pa li o Van 1200 mo tor 8 valf km ilk e lim (0533) n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) n LAND RO VER 3.9 Vo gu e 1992 mo del, km, gü müþ gri, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, ya kýt ben zin + LPG o to ma tik vi tes, 5 ka - pý, 4x4, i kin ci el TL (0543) ÇE ÞÝT LÝ nateþ oto LPG' de ÞOK Kampanya Marmara Bölge bayisinden T4-Blue italyan 790TL Tomasetto Ýtalyan 990TL Ýkitelli Merkez: Topkapý Þube: ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma hal le - sin de (Tren Ýs tas yo nu a ný) bu - lu nan "U cuz luk Ja pon Pa za rý" Dük ka ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum ndev REN KÝ RA LIK Þa hin Mi ni Mar ket Zu hu rat ba ba Ma hal le si Tür kiþ Cad de si No: 18/B Ba kýr köy/ýs TAN BUL TC NO: ncý ÐER ve KE BAP sa lo nu dev ren sa tý lýk týr. (0324) MER SÝN NAK LÝ AT n AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra - sý ma ran goz lu Baþak Traktör Turhal Bayii Musa Top Celal Mah. Saðlýk Sok. No:6 /Turhal Tel:

7 DÜNA 7 HABERLER Ýs yan Su u di A ra bis tan da MADDÎ HA SAR ÇOK BÜ ÜK JA PON A Baþ ba kan Na o to Kan, dep re min bü yük ha sa ra ne den ol - du ðu nu söy le di. Ýlk bilgilere göre bazý büyük maddi hasarlar þöyle: Çok sayýda ev dev dalgalarýn neden olduðu çamura gömüldü. Araçlar ve binalardan kopan parçalar, depremin merkez üssüne yakýn kýrsal alanlara sürüklendi. Baþkent Tokyo'da bir petrol rafinerisinde yangýn çýktý. 600 üniversite öðrencisinin diploma aldýðý sýrada bina çöktü, çok sayýda kiþi yaralandý. Tokyo'da toplam 80 yangýn çýktý. Tokyo ve çevresinde 4,4 milyon ev elektriksiz kaldý. Japonya genelinde ulaþýmý durdu. Sendai Havaalaný pisti sular altýnda kaldý.tokyo / aa ÖLÜ SAISI ARTIOR JA PON A DA mey da na ge len 8,9 bü yük lü ðün de ki dep - rem de ö lü sa yý sý 60 a yük sel di. Japonya'daki 8,9'luk depremde ölü sayýsý artýyor. Polis yetkilileri, depremde ölenlerin sayýsýnýn 60'a çýktýðýný, 56 kiþinin kayýp olduðunu bildirdiler. Bu arada, Tokyo'da ulaþým sisteminin felce uðramasýyla binlerce kiþinin sokaklarda, evlerinde veya tren istasyonlarýnda mahsur kaldýðý belirtildi.depremin 2100 kilometrelik bir sahil þeridindeki onlarca yerleþim yerini etkilediði ifade ediliyor. BÝ NA LA R VE OTOMOBÝLLER DEV DAL GA LA RIN Ý ÇÝN DE JA PON A NIN ku zey do ðu sun da, 8.9 bü yük lü ðün de ki dep re min ar - dýn dan 4 art çý dep rem mey da na gel di. ABD Je o lo jik A raþ týr ma Ku ru - mu, 7.1 bü yük lü ðe ka dar 4 art çý dep re min da ha ol du ðu nu bil dir di. NHK te le viz yo nu, 8.9 bü yük lü ðün de ki dep re min, baþ kent Tok yo da ki bi na la rý sal la dý ðý ný ve çok sa yý da ya ra lý ol du ðu nu du yur du. NHK ka - na lý, Fu kus hi ma böl ge sin de ki O na ha ma ken tin de a raç la rýn, ev le rin ve bi na la rýn tsu na miy le sü rük le nip gö tü rül dü ðü gö rün tü le ri ya yýn la dý. n SU U DÝ A ra bis tan da po li sin, ön ce ki gün ak þam ül ke nin do ðu sun da Þi i le rin ço ðun lu ðu o luþ tur du ðu böl ge de gös te ri ya pan pro tes to cu la ra a teþ aç ma sý nýn ar dýn dan po li sin bun dan son ra ya pa la cak ös te ri le re sert mü da ha le de bu lu nu la bi le ce ðin den en di þe e di li yor. 23 mil yon luk ül ke nin yüz de 10 u nu o luþ tu ran Þi i ler, ken di le ri ne ay rým cý lýk ya pýl dý ðýn dan, hü kü met ve or du da ki ö nem li mev ki le re ge ti ril me dik le rin den, ül ke de ki zen gin lik ten e þit fay da la na ma dýk la rýn dan þi ka yet e di yor lar. Gör gü þa hit le ri, ö zel lik le a lýþ ve riþ mer kez le ri ve a na yol la rýn et ra fýn da cop lar ve göz ya þar tý cý gaz la do nan mýþ po li sin ko nuþ lan dý ðý ný söy le di ler. Ka tif þeh rin de ön ce ki ge ce ki gös te ri de, po li sin ka la ba lý ðý da ðýt mak i çin aç tý ðý a teþ te en az 3 ki þi nin ya ra lan dý ðý, a te þin 10 da ki ka sü rey le de vam et ti ði bil di ril di. Bir gör gü þa hi di i se ya ra lý sa yý sý nýn 12 ol du ðu nu id di a e de rek, po li sin pro tes to cu la rý ay rý ca cop la döv dü ðü nü de an lat tý. Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý söz cü sü i se, pro tes to cu la rýn a teþ aç ma sý ü ze ri ne po li sin ha va ya ger çek mer mi ler le a teþ a ça rak kar þý lýk ver di ði ni söy le di. Riyad / aa Tarihinin en büyük depremini yaþayan Japonya'da dev tsunami dalgalarý þehirleri yuttu. Depremlere alýþkýn olan Japonlar, soðukkanlýlýklarýyla dikkat çekti. Erken yapýlan tsunami uyarýsý facianýn büyümesini önledi. KIAMET GÝBÝ JA PON A DA E RÝN 10 KÝ LO MET RE AL TIN DA ÜL KE NÝN DO ÐU KI I SI NA 125 KÝ LO MET RE U ZAK LIK TA DÜN SA BAH ME DA NA GE LEN 8.9 BÜ ÜK LÜ ÐÜN DE KÝ DEP RE MÝN SE BEP OL DU ÐU DEV DAL GA LAR, ÜL KE NÝN KU ZE DO ÐU KI I LA RI NI VUR DU. JA PON A DA dün sa bah mey da na ge len 8.9 bü yük lü ðün de ki dep re min se bep ol du ðu dev dal ga lar, ül ke nin ku zey do ðu ký yý la rý ný vur du. Dep re min ye rin 10 ki lo met re al týn da ül ke nin do ðu ký yý sý na 125 ki lo met re u zak lýk ta mey da na gel di ði kay de dil di. Dep re min bü yük lü ðü i se 8,9 o la rak a çýk lan dý. Ja pon ya nýn do ðu ký yý sý ný vu ran 8,9 bü yük lü ðün de ki dep rem son ra sýn da KANDÝLLÝ: TÜRKÝE ETKÝLENMEZ BO ÐA ZÝÇÝ Ü ni ver si te si (BÜ) Kan dil li Ra sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sü Mü dür ar dým cý - sý Doç. Dr. Nur can Me ral Ö zel, Dep rem ka ra da ol say dý çok bü yük can ve mal ka yýp la rý na yol a ça - bi lir di de di. Ja pon ya da mey da na ge len dep re - min Tür ki ye yi et ki le me ye ce ði ni i fa de e den Ö zel, Tür ki ye i le Ja pon ya ay ný dep rem ku þa ðýn da de - ðil. Dep rem biz den 9 bin ki lo met re u zak ta. Tür ki - ye yi et ki le mez di ye ko nuþ tu. Ýstanbul / aa SON ÜZILIN ÝLK 10 DEPREMÝ ARASINDA ÝS TAN BUL Ü ni ver si te si (Ý Ü) Mü hen dis lik Fa kül te si Je o fi zik Mü hen dis li ði Bö lü mü öð re tim ü ye si ve Je o - fi zik Mü hen dis le ri O da sý Ýs tan bul Þu be Baþ ka ný rd. Doç. Dr. O ðuz Gün doð du, Ja pon ya a çýk la rýn da mey - da na ge len 8,9 bü yük lü ðün de ki dep re min, son yüz - yý lýn ilk 10 dep re mi a ra sý na gir di ði ni söy le di. Gün - doð du, yap tý ðý a çýk la ma da, Ja pon ya da ya þa nan dep re min dal ma bat ma zo nun da o lu þan bir dep - rem ol du ðu nu i fa de e de rek, bu tür dep rem le rin bir ký ta nýn di ðer ký ta ya bin dir me si þek lin de ki dep rem - ler ol du ðu nu kay det ti. Ýstanbul / aa KI ZI LA, JA PON A A E KÝP GÖN DE RÝ OR TÜRK Ký zý la yý, 8,9 bü yük lü ðün de ki dep rem le sar sý lan Ja pon ya ya ön cü e kip gön de re cek. Türk Ký zý la yýn dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Ja pon - ya da mey da na ge len 8,9 bü yük lü ðün de ki dep - re min ar dýn dan o lu þan tsu na mi nin et ki le ri nin ya kýn dan ta kip e dil di ði ve Türk Ký zý la yý nýn böl ge - ye yö ne lik ça lýþ ma la rýn yü rü tül me si i çin An ka - ra da ki A fet O pe ras yon Mer ke zi nde bir kriz ma - sa sý o luþ tu rul du ðu kay de dil di. Ankara / aa mey da na ge len 4 met re bü yük lü ðün de ki tsu na mi nin yý ký cý et ki le ri ol du. Dev dep rem dal ga sý, dep re min mer kez üs sü ya ký nýn da ki sa hil de bu lu nan a raç la rýn su lar la sü rük len me si ne, bi na la rýn yý kýl ma sý na ve yan gýn la ra ne den ol du. Dep rem, baþ kent Tok yo da bi na la rý þid det li þe kil de sal la dý. Çok sa yý da ki þi nin dep rem sý ra sýn da ya ra lan dý ðý sa ný lý yor. Dep re min ar dýn dan al tý met - re lik dev dal ga lar ký yý la rý vur du. Dep rem, baþ kent Tok yo da ki bi na la rýn bir kaç da ki ka bo yun ca sal lan ma sý na ve tsu na mi u ya rý sý ve ril me si ne ne den ol du. Me te o ro lo ji ku ru mun dan ya pý lar a çýk la ma da, Mi ya gi ký yý la rý ný 6 met re yük sek li ðin de ki dev dal ga la rýn vu ra bi le ce ði u ya rý sýn da bu lu nul du. Ha wa i i de ki Pa si fik Tsu na mi U ya rý Mer ke zi i se tsu na mi u ya rý sý nýn Ja pon ya, Rus ya, Mar cus A da sý ve Ku zey Ma ri a nas i çin ge çer li ol du ðu nu be lirt ti. Tok yo nun mer ke zin de bü yük bi na lar þid det li sar sý lýr ken, ça lý þan lar so kak la ra çýk tý. Te le viz yon gö rün tü le rin de bü yük bir bi na ya nar ken ve ül ke nin ku zey ke si min de bü yük bir tsu na mi nin ver di ði za rar gös te ril di. Ja pon ya da çar þam ba gü nü 7.3 bü yük lü ðün de bir dep rem da ha mey da na gel miþ ti. Tokyo / aa DAL GA LAR 5 KM Ý ÇE RÝ E GÝR DÝ Ja pon ya nýn Kyo do ha ber a jan sýna göre Ja pon ya da tsu na mi su la rý ka ra da 5 ki lo met re i çe ri ye u laþ tý. Tsunami Sendai ye ulaþmadan 30 dakika önce uyarý verildi. Tsunaminin karada metre ilerlemesi bekleniyordu. Ancak þu an kilometrelerce ifade ediliyor. NÜK LE ER SAN TRAL LER KA PAN DI JA PON A DA KÝ dep re min ar dýn dan ba zý nük le er san tral ler ve pet rol ra fi ne ri le ri nin ka pan dý. O na ga wa nük le er san tra lin de ki üç re ak tö rün de dep re min ar dýn dan ka pa týl dý. Sen da i, Ka þi ma ve Ne gi þi de üç ra fi ne ri nin ka pa týl dý. Tok yo nun do ðu sun da ki Çi ba ra fi ne ri sin de bü yük bir yan gýn çýk tý ðý a çýý. NHK te le viz yo nun daki Gö rün tü ler de tsu na mi dal ga la rýn dan ka ça rak bi na la rýn üst kat la rý na çý kan in san la rýn be yaz bay rak lar sal la ya rak yar dým is te di. Sen dai þeh rin de çok sa yý da in sa nýn da ya ra lan dý. Tokyo / cihan BÜ ÜK OK A NUSTA T SU NA MÝ A LAR MI ABD NÝN Ha wa ii e ya le tin de bu lu nan Pa si fik Tsu na mi U ya rý Mer ke zi, dep re min ar dýn dan Bü yük Ok ya nus böl ge si nin bü yük bir kýs mý ný i çi ne a la n Ja pon ya, Rus ya, Mar cus A da sý ve Ku zey Ma ri a nas böl ge si, Fi li pin ler, Pa pu a e ni Gi ne, ABD nin Ha wa ii e ya le ti, A vus tral ya, e ni Ze lan da ve Gü ney A me ri ka nýn Bü yük Ok ya nus ký yý sý ný i çi ne a la cak þe kil de tsunami alarmý verdi. Dep re min ar dýn dan Tay van da ve En do nez ya da da tsu na mi u ya rý sý ya pýl dý. Cakarta-Honolulu / aa ABD, mu ha le fet le doð ru dan te mas ta n ABD NÝN Lib ya da mu ha le fet le doð ru dan te mas ta ol du ðu bil di ril di. Be yaz Sa ray söz cü sü Jay Car ney, mu ha lif le rin kur du ðu u lu sal kon se yin üst dü zey yet ki li le ri ve Lib ya da ki baþ ka ki þi ler de da hil ol mak ü ze re bir çok ka nal dan mu ha le fet le doð ru dan te mas ku rul du ðu nu be lirt ti. Car ney, ga ze te ci le re a çýk la ma sýn da, ar dým sað la mak, is tek le ri ne des tek ver mek i çin en i yi yo lu be lir le mek a ma cýy la mu ha le fet ve kon sey le te mas ta yýz de di. Fran sa, Lib ya da mu ha lif le rin kur du ðu kon se yi, Lib ya hal ký nýn tek meþ ru tem sil ci si o la rak ta ný dý ðý ný a çýk la mýþ tý. Ö te yan dan Fran sa Cum hur baþ ka ný Ni co las Sar kozy ve Ýn gil te re Baþ ba ka ný Da vid Ca me ron, AB den Lib ya da mu ha lif le rin kur du ðu U lu sal Kon se yi yet ki li si ya si mu ha tap o la rak ka bul et me si ni is te di. Bu a ra da ABD U lu sal Ýs tih ba rat Di rek tö rü Ja mes Clap per ýn, Kon gre de ka týl dý ðý o tu rum da, Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi re ji mi nin u zun va de de (is yan cý la ra kar þý) ga lip ge le ce ði ni dü þü nü yo rum þek lin de ki a çýk la ma sý ül ke de tar týþ ma ya se bep ol du. Washington / aa Kriz Gru bu: Lib ya ya mü da ha le ters te per n U LUS LA RA RA SI Kriz Gru bu, Lib ya ya as ke ri mü da ha le nin son se çe nek o la rak de ðer len di ril me si ni, bu nu ye ri ne ta raf lar a ra sýn da a teþ kes ve mü za ke re le rin des tek len me si ni is te di. Kriz Gru bu ndan ya pý lan a çýk la ma da, Ba tý dan ge len as ke ri mü da ha le çað rý la rý, va him ve ters te pen so nuç lar do ðu ra bi lir. de nil di. Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi nin çe kil me sin de ýs rar e dip dur ma nýn bir so nuç ver me ye ce ði sa vu nu lan a çýk la ma da, U çu þa ya sak böl ge uy gu la ma sý, ha va a lan la rý nýn bom ba lan ma sý ya da is yan cý la rýn si lah lan dý rýl ma sý güç den ge si ni is yan cý lar dan ya na çe vi re bi lir a ma re ji mi he men de vir me ye yet mez. i fa de le ri ne yer ve ril di. Dýþ mü da ha le nin, re ji min pro pa gan da sý na yar dým cý o la ca ðý be lir ti len a çýk la ma da, ay ný za man da mu ha le fe tin saf la rý nýn da gev þe ye ce ði ih ti ma li ne dik kat çe kil di. Brüksel / cihan Bütün an laþ ma la ra sa dýk ka la cak lar n LÝB A DA Mu am mer Kad da fi yö ne ti miy le sa va þan U lu sal Kon sey, hü kü me tin þu a na ka dar im za la dý ðý tüm an laþ ma la ra sa dýk ka la cak la rý ný bil dir di. Kon sey Söz cü sü Ha fýz Gho ga, bu nun pet rol sek tö rün de de ge çer li ol du ðu nu i fa de et ti. Pet rol ter mi nal le ri nin bom ba lan ma sý se be biy le ih ra ca týn a za la ca ðý ný i fa de e den Gho ga, Kon sey in pet rol ge lir le ri ni ön ce lik le ri doð rul tu sun da kul la na ca ðý ný kay det ti. Bingazi / cihan Ras la nuf ta üs tün lük kur ma sa va þý sü rü yor n LÝB A DA si lah lý ça týþ ma lar ve bom bar dý man lar ne de niy le çok sa yý da ki þi nin öl dü ðü Ras la nuf, Kad da fi or du su i le mu ha lif güç ler a ra sýn da ki mü ca de le nin ký rýl ma nok ta sý ha li ne gel di. Kad da fi or du su i le mu ha lif ler a ra sýn da gün ler dir þid det li çar pýþ ma la ra sah ne o lan Ras la nuf un el de ðiþ tir me si, psi ko lo jik a çý dan i ki ta raf i çin de ö nem ta þý yor. Ken ti bir kaç gün ön ce e le ge çi ren mu ha lif ler, bu ra da ki üs tün lü ðü el le rin de bu lun dur ma yý dev rim yo lun da ki i ler le yiþ le ri a çý sýn dan ö nem li gör dük le ri ni be lir ti yor. Halk a yak lan ma sý nýn dal ga dal ga ya yýl ma sýy la Trab lus ve çev re si ne çe ki len Kad da fi or du su da mu ha lif le ri kor kut mak ve püs kürt mek i çin Ras la nuf a a ðýr si lah lar la yük le ni yor. Kad da fi bir lik le ri, bu ne den le son i ki gün Ras la nuf a bom ba yað dýr dý. Ras la nuf ta da ca mi ler den Kur an-ý Ke rim o ku nu yor. Gö nül lü le rin de cep he hat týn da ol ma la rý na rað men na maz kýl ma la rý ve i ba det et me le ri dik kat çe ki yor. Raslanuf / aa Selanik e cami sözü n DI ÞÝÞ LE RÝ Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, A ti na, Ba tý Trak ya nýn Gü mül ci ne ve Ýs ke çe þe hir le ri i le Ka va la ve Se la nik in ar dýn dan 3 gün lük u na nis tan ge zi si ni ta mam la dý. Da vu toð lu, üç gün lük ge zi si nin çok ve rim li ve fay da lý geç ti ði ni söy le di. Da vu toð lu, hem A ti na da hem de Ba tý Trak ya da ken di si ne gös te ri len mi sa fir per ver lik ve ya kýn il gi den duy du ðu mem nu ni ye ti i fa de et ti. Ba kan Da vu toð lu, Ka sým a yýn da be le di ye baþ ka ný se çi len PA SOK des tek li Se la nik Be le di ye Baþ ka ný a nis Bu ta ris i zi ya ret et ti. Bu ta ris, be le di ye baþ ka ný se çil me den ön ce di le ge tir di ði Se la nik e ca mi ve Müs lü man me zar lý ðý ko nu su nu tek rar la dý: Þu te mi na tý da ver dim; Müs lü man lar i çin bir i ba det me ka ný ve bir Müs lü man me zar lý ðý te sis e dil me sin de ko lay lýk gös te re ce ðim de di. Se la nik / ci han

8 8 MEDA-POLÝTÝK BAÞÖRTÜSÜ DEÐÝL ÝNSAN LIK DÂVÂSI STRAS BO URG DA ka pa tý lan Ley la Þa hin Da va sý, as lýn da hâ lâ de vam e di yor. Ba þör tü lü ol du ðu ge rek çe siy le Týp Fa kül te si nde ki e ði ti mi ne son ve ri len öð ren ci ler den sa de ce bi ri siy di Ley la Þa hin... Hu ku ku nu a ra mak i çin çýk tý ðý yol da ge lip da yan dý ðý yer di ni i nanç hak ký mý kul la ný yo rum þek lin de yap tý ðý sa vun may dý. Ýç hu kuk yol la rý ný tü ket ti ði i çin ge lip da yan mýþ tý Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si ne... La kin Stras bo urg ar gý Ma ka mý, Ley la nýn di ni i nan cý o la rak or ta ya koy du ðu i nan ma hak ký ný de ðil de i nan dý ðý di ni yar gý la mýþ ve ka dýn la rýn baþ la rý ný ört me si ha di se si ni, ka dýn-er kek e þit siz li ði ne se be bi yet ve ren bir ey lem o la rak, de-port et miþ, hu kuk dý þý na çý kar mýþ tý... ar gýç Tul kens, E vans ve Col lins gi bi bir kaç dok tri ner vic da ni þerh dý þýn da, hu kuk kül li ya tý nýn pek de kay da de ðer bul ma dý ðý, gam sýz lýk la dýþ la dý ðý, üs tü ka pa tý lan, sa hip siz bir da va dýr Ley la Þa hin da va sý... Ka rar met ni nin Tür ki ye ye has þart la ra a týf ya pa rak, hu ku kun si ya sal laþ ma sý ko nu sun da per va sýz bir ör nek ol ma sý ü ze rin de ko nuþ tuk ge nel lik le... Kuþ ku suz bu ko nu, Ev ren sel Ýn san Hak la rý Söz leþ me si yle ba ðýt lý Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si nin a çýk bir çe lik li siy di. Zi ra bu ka ra rýy la mah ke me; Ay dýn lan ma dan DÜN, ha li ha zýr da, ya sal lýk ve meþ ru i yet a ra sýn da a çý lan ma ka sýn bü yü me si nin ya rat tý ðý si ya si-top lum sal bir kri zin e þi ðin de ve ya i çin de ol du ðu mu zu dü þün dü ðü mü söy le dim. Her top lum da, top lum sal-ta rih sel de ði þim ler doð rul tu sun da ya sal çer çe ve ler zor la nýr, meþ ru i ye ti ze de le nir. Bu so ru nu, ka za sýz be la sýz aþ ma nýn yo lu, ya sal ve meþ ru o la nýn ye ni den ör tüþ me si yö nün de de mok ra tik bir in þa sü re ci nin iþ le me si dir. Bu sü re cin iþ le ye bil me si i çin, me se la, mev cut ik ti dar ba þör tü sü ya sa ðý nýn es ne me si ve ya kalk ma sý yö nün de a dým at tý di ye, vay; bu ya sa la ra ay ký rý, þe ri at dev le ti mi ge ti re cek si niz! di ye hey hey len mek ye ri ne top lu mun bir bö lü mü i çin bu ya sa ðýn meþ ru i ye ti nin ol ma dý ðý ger çe ði ü ze ri ne ka fa yor mak ge re kir. He def le di ði niz de mok ra tik si ya set çer çe ve sin de top lum sal ba rýþ i se tu tu la cak yol bu dur. (...)de mok ra tik leþ me tam da bu dur. a ni, ya sal o la nýn, top lum sal meþ ru i yet çer çe ve sin de ye ni den göz den ge çi ril me si sü re ci dir. ÇOÐUNLUÐUN OLARI Ben ce, mev cut ik ti da rýn de mok ra si a çý sýn dan a sýl ve en ö nem li so ru nu; top lum sal/de mok ra tik meþ ru i yet ten an la dý ðý nýn sa de ce ço ðun luk ve ço ðun lu ðun oy la rý ol ma sý dýr. De mok ra tik leþ me yi, a zýn lý ðýn da yat ma sý ndan, ço ðun lu ðun da yat ma sý na ge çiþ o la rak al gý la yan an la yýþ, mev cut ik ti da rýn ön cü lü ðü ve hi ma ye sin de gi de rek da ha yay gýn ve bas ký cý bir hal a lý yor. Ço ðun lu ðun oy la rý, duy gu la rý, des te ði ne da ya ný la rak ya pý lan her iþ meþ ru sa yý lý yor, bu kez de bu ze min de bas ký cý bir ya sal lýk in þa e di li yor. O ka dar ki, bir de mok ra si de ol maz sa ol maz mu ha le fet yap ma, bu yön de ka mu o yu o luþ tur ma sa de ce si ya si par ti le rin sý nýr la rý na çe ki li yor, ge ri si psi ko lo jik ha re kât, et ki a jan lý ðý, ka na at te rö rü gi bi yaf ta lar la it ham e di le bi li yor, ye ni suç ta ným la rý ih das e di li yor. ASAL/MEÞRÛ GERÝLÝMÝ Di ðer ta raf tan, Kürt me se le si nin çö zü - bu ya na yas lan dý ðý, bü yük an la tý o la rak ev ren sel in san ta ný mý nýn, ko ca bir fi yas ko ol du ðu nu da i ti raf e di yor du. De mek ki ko nu; ba þý ör tü lü Müs lü man ka dýn o lun ca, o nun in san ol mak tan kay nak la nan dev re di le mez hak la rý, ba zý ký sýt la ma la ra mev zu e di le bi lir di... Bu çe liþ ki, sa de ce Ley la Þa hin ve o nun gi bi o lan la rýn dos ya sý ný ka pat mý yor du as lýn da... Av ru pa mer kez ci gö rü þün, çif te stan dar dý ný ve do la yý sýy la pa to lo jik ma na da i çe ka pa ný þý ný da i þa ret e di yor du... Ka rar met nin de ve son ra ki þerh ler de, tar týþ ma lar da, ben ce en gö ze çar pan ko nu lar dan bi ri si; di ni i nan cý do la yý sýy la ba þý ný ör ten Müs lü man ka dýn la rýn, sa týr a ra la rýn da kah po tan si yel kur ban, kah po tan si yel sal dýr gan o la rak bir bi riy le çe liþ ki li þe kil de it ham e di li yor o lu þuy du... A ta er kil ge le nek ler bað la mýn da er kek le rin ez di ði kur ban laþ tý rýl mýþ, za val lý ve kur ta rýl ma sý ge re ken ka dýn kim li ðiy le Ey lül son ra sý i yi ce ka nýk san mýþ ön le yi ci sa vaþ dok tri ni ni a ným sa tan kök ten ci ak si yo ner kim lik... Bir bi riy le ne ka dar bað da þýk týr? Ör tü lü ka dýn kim li ði; Av ru pa mer kez ci stan dart lar na za rýn da, ay ný an da hem za val lý hem de a zý lý, ay ný an da hem kur ta rýl ma sý hem de im ha e dil me si ge re ken sür re al bir hýnç nes ne si ha li ne gel miþ tir. mü de, gi de rek da ha faz la ya sal lýk/meþ ru luk ge ri li mi ne sý ký þý yor. Ýk ti dar çev re si, Kürt me se le si ne i liþ kin o la rak, ken di te lak ki si ni ve o nu des tek le yen le ri meþ ru, fark lý o la ný gay ri meþ ru gör dü ðü i çin, ya sal lýk bas ký sý ný a la bil di ði ne iþ le ti yor. Oy sa, Kürt me se le sin de meþ ru luk ve ya sal lýk ör tüþ me si, çok tan a þýn mýþ va zi yet te. Ýk ti dar, Kürt le rin ba zý si ya sal-top lum sal ta lep le ri ni meþ ru o la rak al gý la dý ðý i çin, a çý lým baþ lý ðý al týn da bir ta kým a dým lar at tý. Bu a dým la rýn bir ço ðu mev cut ya sal çer çe ve nin dý þý na ta þý yor, TRT- Þeþ bun la rýn ba þýn da, çün kü hâ lâ doð ru dü rüst bir hu ku ki dü zen le me si yok. De mok ra tik çö züm, ya sal lýk la bas ký la mak ye ri ne, top lu mun bir ke si mi i çin meþ ru ha le ge len ta lep le rin hu ku ki o la rak dü zen len me si ni ge rek ti rir. Bu nun ö te sin de, meþ ru lu ðun sý nýr la rý ný bir ik ti dar ve ya ço ðun luk be lir le mez. Öy le ol say dý, bu gün ge li nen nok ta da ol maz dýk. Þim di, ge li nen nok ta ye ter, ge ri si gay ri meþ ru de yip, ya sal sý ný rý na çe kil mek, ye ni bir ya sal/meþ ru ge ri li mi do ðu ru yor. Bu çer çe ve de, BDP ye hem si lah lý ha re ke te çað rý, bas ký yap de ni li yor, hem ha re ket le bað lan tý lý ol mak suç la ma sý i le ya sal lýk so pa sý gös te ri li yor. Bu du rum da, BDP mev cut ik ti da rýn si ya se ti ne uy gun bað lan tý lar ku rar sa meþ ru sa yý la cak, ca ný ný sý kan ko nu lar da gay ri meþ ru i lan e di le cek. Ha li ha zýr da du rum bu dur. Da ha sý, oy he sa bý ya pý la rak, BDP nin si ya si tem sil meþ ru i ye ti sor gu la ný yor. Bu tam da, de mok ra tik meþ ru i yet i oy sa yý sý na in dir ge yen ço ðun luk dik ta sý an la yý þý dýr. Mem le ke tin bü yük bir kýs mý nýn te rö rist ba þý ve te rö rist ler di ye ta ným la dý ðý ný, sa yý la rý çok da ha az da ol sa bu ül ke de ya þa yan baþ ka la rý nýn öz gür lük sa vaþ çý sý o la rak gör me si, ta bii ki bü yük so run dur, bu tür den so run lar her si ya sal sis te mi zor lar. An cak, bu nok ta ya gel dik ten son ra, çö züm, ye ni den ya sal lýk mev zi i ne çe ki lip, bas ký la ma po li ti ka la rý na ye ni el bi se ler dik mek de ðil dir. Tür ki ye de ki uy gu la ma lar, bu yüz den sa de ce Tür ki ye iç hu ku ku i le il gi li de ðil dir. Av ru pa nýn in san ve ka dýn dü þün ce sin de ken di ni hap set ti ði iç çe liþ ki ler se fa le ti ne de son ver mek a çý sýn dan Tür ki ye i çi uy gu la ma lar son de re ce ö nem li dir... Ta ha Ak yol un i fa de siy le; Dev rim ve mü da ha le ya þa mýþ bü tün ül ke ler de ol du ðu gi bi biz de de hu kuk e ði ti mi ve yar gý ku ru mu u zun yýl lar dýr u ya nýk bek çi an la yý þýy la ya pý lan dý rýl mýþ týr. Hal bu ki ça ðý mýz yar gý nýn ta raf sýz ha kem ol ma sý ný ge rek ti ri yor. Mes le ðim ge re ði, sa vun ma nýn ve zo run lu o la rak mað du ri yet ler ü ze rin den yük se len se sin i çin de yim. La kin sa vun ma ya yas lan mýþ bu di lin, ka dýn kim li ði ni gi de rek bir mað du ri yet ler hey ke li ne çe vir di ði ni, a de ta bir tür don du ru cu et ki ya rat tý ðý ný his set mi yor da de ði lim... El de var bir zih ni ye tiy le, ör tü lü ka dýn la rý mað du ri yet kal ka ný ha li ne dö nüþ tür mek, ö zel lik le po li tik re to rik te, si vil top lum nu tuk la rýn da ve ya e de bi yat ta i þi mi ze ya ra ya bi lir bel ki... Fa kat bu hal, kuþ ku suz, tü ken mez bir ha zi ne de ðil dir... Stras bo urg ar gý Ma ka mý, ka dýn bað la mýn da in san sý na vý ný kay bet ti! Pe ki ya biz? Si bel E ras lan, Star, 11 Mart 2011 Olle Johansson / Ýsveç a sal lýk, meþ rû i yet, de mok ra si ve ik ti dar ÇÖZÜMDEN UZAKLAÞMAK En kö tü sü, mev cut ik ti dar çev re si nin, ken din den fark lý, ken di ne kar þý, ken di ne mu ha lif her þe yi ay ný se pe te ko yup, bun la rýn tü mü nü dar be ci zih ni yet ve fa a li yet ler le i liþ ki len dir mek ü ze rin den top ye kun bas ký la ma ça ba sý dýr. Mev cut du rum da, Kürt me se le sin de, Ö ca lan ve PKK yý bir mu ha tap, bir te rö rist o la rak gör mek/gös ter mek iþ le ri ye te rin ce i çin den çý kýl maz ha le ge ti ri yor. Bu nun ü ze ri ne bir de, Er ge ne kon-pkk bað lan tý sý vur gu su, CHP ve BDP ya kýn laþ ma sý ih ti mal le ri ni bu çer çe ve ye sok ma ça ba sý so ru nun çö zü mün den gi de rek da ha faz la u zak laþ tý ðý mý zýn i þa ret le ri. 'KARANLIK ÇETELEÞME' Bir ül ke de ik ti da ra fark lý a çý lar dan mu ha le fet e den le rin, ba zý nok ta lar da ör tüþ me si ka dar do ðal bir þey o la maz. Bu du rum, fark lý mu ha le fet çev re le ri nin ne dar be ci ler le iþ bir li ði i çin de ol du ðu nu, ne de top lu bir çe te ol du ðu nu gös ter mez, bu nun ka ný tý sa yý la maz. Me se la, Fran sa da, bur ka ya sa ðý na kar þý ve ta raf tar cep he ler de, ya kýn za ma na ka dar yan ya na dur ma sý dü þü nü le me ye cek, bir bi rin den çok fark lý si ya si gö rüþ ve çev re ler bu luþ muþ tu. Bu ra dan ha re ket le, kim se Ne i þi var bu a dam la rýn bir lik te? Bu ol sa ol sa ka ran lýk bir çe te leþ me dir de me di. O lay sa de ce, ba zý ko nu lar da an la þa ma yan la rýn ba zý ko nu lar da ki gö rüþ ler ve ta lep le ri nin ör tüþ me siy di. Si ya se ti bu þe kil de al gý la ma yýp, her i ti ra zýn, e leþ ti ri nin, mu ha le fe tin ik ti da ra kar þý hi le ve de si se, fit ne ve fe sat o la rak gö rül dü ðü yer de de mok ra si iþ le mez, iþ le ye mez. SEÇÝM ÖNCESÝ TABLO Ký sa ca sý, se çim ön ce si zor bir Tür ki ye tab lo su i le kar þý kar þý ya yýz. Se çi min so nu cu ne o lur sa ol sun, kar þý mý za çok so run lu bir si ya si tab lo çý ka cak. En kö tü sü, bu tab lo çer çe ve sin de, si vil ve de mok ra tik bir A na ya sa yap mak im kân sýz ha le ge le cek. Nu ray Mert, Mil li yet, 11 Mart 2011 Maya Bolder: Hollanda ya kaçýp gitmediðim, Mýsýr da kalmayý tercih ettiðim ve Mýsýr ý kendi ülkem gibi gördüðüm için oldukça gururluydum. Ýþte þimdi kendimi tam onlar gibi hissettim. Bunun böyle olacaðý hiç aklýmýn ucundan bile geçmezdi. Mý sýr da hüz nün ve se vin cin göz yaþ la rý MAA BOLDER HURGHADA / KAHÝRE Mý sýr da bü yük gös te ri ler de vam e der ken, te le viz yon lar da, in ter net si te le rin de ve so kak lar da Mü ba rek in gö re vi bý ra ka ca ðý na da ir fý sýl tý lar do la þý yor du. Bu ha ber du yu lur du yul maz, her ke sin i çin de bü yük u mut lar ye þer di ve kalp le rin de mut lu lu ðu his set ti ler. Ta biî ki o sý ra da bu ha ber he nüz res mî ka nal lar dan gel mi yor du, a ma en bü yük ga ze te ler bi le bu söy len ti den bah set mek tey di. Bu se bep le bü tün Mý sýr lý lar ve ya ban cý ül ke va tan daþ la rý da Mü ba rek in ta ri hî ko nuþ ma sý ný yap ma sý ný me rak la bek li yor du. So kak lar coþ ku do luy du, her kes is ti fa ha be ri ni bek li yor du. Te le fon lar hep meþ gul dü, her kes bir bi ri ni a rý yor, fa ce bo ok ta, twit ter da, Skype da in san lar bir bi r le ri ne mil yon lar ca me saj yol lu yor du. Son ra bir den Ýs ti fa et me ye cek ha be ri gel di. Ber bat bir an dý o. Her kes þok i çin de, ha yal ký rýk lý ðý na uð ra mýþ, öf ke li, ka fa sý ka rý þýk ve üz gün bir hal dey di. Bir kaç da ki ka geç me miþ ti ki, Tah rir Mey da nýn da ki her kes a va zý çýk tý ðý ka dar ba ðýr ma ya baþ la dý. Ýn san lar da ki öf ke yi his se de bi li yor du nuz, yüz le rin den ra hat ça o ku nu yor du. Mý sýr i çin ol duk ça kor kunç bir an dý. Ger çek ten bir dev let baþ ka ný nýn ken di hal ký ný bu de re ce üz me si an la þý lýr gi bi de ðil di. Bu nun se be bi as lýn da çok a çýk tý, güç ve hük met me hýr sý... Oy na dý ðý çok çir kin bir o yun du Mü ba rek in... Hurg ha da da so kak lar day dýk, hüz nü his set tim. Ýn san la rýn yüz le rin den o ku dum bu nu ve bu a ný öm rüm bo yun ca u nu ta mam. Mý sýr lý la rýn kal bi ol duk ça ký rýl mýþ tý. Ýn san lar bu öf ke ve kýr gýn lýk la mey dan lar da sa bah la dý. Al lah a ham dol sun ki, in san lar da ol duk ça faz la ce sa ret var dý ve mey dan lar da ka lýp dik ta tör Mü ba rek e kar þý sa vaþ la rý ný sür dür dü ler. Bu pek ta biî ki ko lay bir sa vaþ ol ma dý. Ce hen nem gi bi bir or tam da, in san la rýn ka fa sýn da bin ler ce is tif ham var dý. Her kes Mü ba rek ne yap mak is ti yor di ye bir bi ri ne so ru yor du. O ge ce ben de da hil hiç kim se u yu ma dý. Ben de ol duk ça üz gün düm ve ka fam kar ma ka rý þýk tý. An la ta ma ya ca ðým de re ce de çok ga rip ve hü zün lü his se di yor dum. Ken di mi tam bir Mý sýr lý gi bi his set miþ tim o an da. Ýn san la rý, ül ke yi, i yi siy le kö tü süy le çok sev di ði min far ký na var dým. Er te si gün, 11 Þu bat ta, her kes bir ön ce ki ge ce nin kri ti ði ni yap mak tay dý. Tah rir de ki gös te ri ler ön ce kin den çok da ha kuv vet li bir þe kil de de vam et ti. Fa kat Mý sýr lý in san lar ol duk ça ba rýþ çýl ol duk la rý ný is pat la dý lar. Kim sey le kav ga et me di ler. Or duy la el e le ver dik le ri gö rün tü ha ri kay dý. Or du da, hal ka kar þý ol duk ça dost can lý sý dav ran dý. Ýn san la ra el le rin den gel di ðin ce yar dým cý ol du lar zi ra ar týk po lis ler or ta da yok tu. Po lis i se in san la ra çok kö tü e zi yet ler yap mýþ tý. Gös te ri ler de bir çok in sa ný po lis ler öl dür müþ tü. Bu se bep le in san la rýn or du ya kar þý gü ve ni art tý ve bu se vin di ri ci bir ge liþ mey di. 11 Þu bat ta, bü tün gün in san lar ay ný he ye can la, slo gan lar at tý lar, yü rü yüþ ler yap tý lar. Ve iþ te o ge ce o lan ol muþ tu. Mü ba rek is ti fa yý bas tý! Be nim i çin de, bir çok in san i çin de bu bek len me dik bir ge liþ mey di. Zi ra ön ce ki gün gö re vi nin ba þýn da ol du ðu na da ir çok ka rar lý bir ko nuþ ma ya pan ay ný Mü ba rek ti A ma iþ te ol du Ha ri ka bir þey di bu Mut lu luk, öz gür lük his si Ýn san lar ha va la ra uç muþ tu se vinç ten. Bu gö rül me si ge re ken bir man za ray dý. Bu mut lu luk tab lo su kar þý sýn da göz yaþ la rý mý tu ta ma dým. Bu in san lar i çin, 18 gün ve ge ce Tah rir Mey da ný nda ya týp kal kan bu in san lar i çin çok se vinç liy dim. Bu kah ra man in san la ra bü yük bir say gý du yu yo rum. Ger çek ten de, Hol lan da ya ka çýp git me di ðim, Mý sýr da kal ma yý ter cih et ti ðim ve Mý sýr ý ken di ül kem gi bi gör dü ðüm i çin ol duk ça gu rur luy dum. Ýþ te þim di ken di mi tam on lar gi bi his set tim. Bu nun böy le o la ca ðý hiç ak lý mýn u cun dan bi le geç mez di. Mü ba rek in is ti fa ha be ri gel di ði an dan i ti ba ren Hurg ha da da so kak lar da kut la ma la ra baþ lan dý. Hurg ha da, Ka hi re gi bi de ðil di. Tu ris tik bir þe hir ol du ðu i çin, in san lar da ha ra hat tý. A ma ne ya zýk ki, o lay lar dolayýsýyla tu rist le rin ço ðun lu ðu ül ke le ri ne git miþ ler di. Bu se bep le Hurg ha da, Þarm El Þeyh, Da hab, Lu xor ve As wan gi bi þe hir ler ne re dey se bo þal mýþ tý. Bin ler ce Mý sýr lý da bu se bep le iþ siz ve ge lir siz kal dý. Zi ra bu þe hir ler de ya þa yan in san la rýn ço ðun lu ðu ge çim le ri ni tu rizm den ka za ný yor. Þim di i se o tel le rin ço ðu ka pý la rý ný ka pat mýþ du rum da. Biz ler i se in ter net ka nal la rý ný kul la na rak Mý sýr ýn bu böl ge le ri nin ol duk ça gü ven li ol du ðu nu an lat ma ya ve böy le ce tu rist le rin ge ri gel me si ni sað la ma ya ça lýþ týk. Fa kat ne ya zýk ki u lus lar a ra sý med ya tam ter si ni ya pý yor du. Ger çi or ta lýk ta hiç po li sin ol ma dý ðý doð ruy du, a ma o nun ye ri ne as ker ler her yer dey di. Do la yý sýy la nis be ten gü ven li bir or tam var dý ve tu rist le rin ge ri gel me si ge re ki yor du. Çün kü Mý sýr lý mil yon lar ca ki þi nin bu na ih ti ya cý var Geç ti ði miz haf ta, çok þü kür, Av ru pa dan Mý sýr a ilk u çak lar ha va lan ma ya baþ la dý. Fa kat hâ lâ tu riz mi can lan dýr ma ya ye te cek bir ha re ket li lik yok. Bu se bep le de, Mý sýr lý lar kar ma þýk duy gu lar ya þý yor. Bir yan dan öz gür lü ðün se vin ci var ken, ö te ki ta raf ta i se iþ siz kal ma nýn a cý sý ya þa ný yor. Þüp he siz Mü ba rek git ti ði i çin her kes se vinç li, fa kat bu nun ya ný sý ra on lar ca o lum suz þey ler ya þa ný yor du. Ýþ yok, güç yok Na sýl bir a ký bet on la rý bek li yor? e ni hü kü met, ye ni ya sa lar, de mok ra tik bir ül ke So ru lar so ru lar Ger çek ten de bu Mý sýr i çin yep ye ni bir baþ lan gýç o lu yor. Mut lu yuz a ma, u nut ma ma mýz ge re kir ki, çok çok zor gün ler biz le ri bek li yor. Bu ye ni ha yat þart la rýy la ya þa ma yý öð ren me miz ge re ki yor. Þüp he siz bu za man a la cak týr. Fa kat ben u mut lu ve i yim se rim. Mý sýr ýn ye ni den ha ri ka bir ül ke o la ca ðý na e mi nim. Þim di in san lar her an lam da bu gü zel ül ke yi te miz le me ye baþ la dý lar. So kak la rý gö nül lü o la rak sü pü ren ve e kip ha lin de ça lý þan va tan daþ lar var. Söz ge li mi Hurg ha da yý hiç bu ka dar te miz ve dü zen li gör me miþ tim. Bü tün bun lar o lur ken, te le viz yon lar dan Bah reyn, Lib ya ve di ðer A rap ül ke le rin de ya þa nan ge liþ me le ri de ta kip e di yo ruz. O ra lar da da dev rim ha re ket le ri nin ya þan ma sý bi zi se vin di ri yor. Tam bu hen gâm da ben de ar týk Ka hi re ye git me nin za ma ný nýn gel di ði ni his se di yo rum. Böy le ce o to bü se at la dým ve Tah rir Mey da ný na 10 da ki ka yü rü yüþ me sa fe sin de ki se vim li bir o te le yer leþ tim. Cu ma na ma zýn dan he men son ra Tah rir e git tim ve bin ler ce in san yi ne her za man ol du ðu gi bi el le rin de bay rak lar la mey dan day dý. Ol duk ça renk li bir gö rün tüy dü. Bu ka la ba lý ðýn i çi ne dal mak ve o ra da kay bol mak, on lar dan bi ri ol mak is te dim. Bu ba rýþ çýl ve dost can lý sý in san la rýn a ra sý na ka rýþ tým. Her kes öy le si ne mut lu luk sar ho þuy du ki, Mý sýr lý ka dýn lar ba na sa rý lý yor, ö pü yor, ço cuk lar boy nu ma at lý yor du. On lar da ki sev gi ve he ye ca ný his set mek ha ri kay dý. Her ha lim le bir ya ban cý ol du ðum or ta day ken, on lar be ni ken di le rin den ka bul et miþ ler di. So kak lar da ki on lar ca in san la ko nuþ tum. Gü ven lik i çin bek le yen as ker ler le soh bet et tim. Mey dan da ne re dey se ben den baþ ka hiç bir tu rist yok tu. Ön ce te dir gin ol dum. A ca ba o lum suz bir tep kiy le kar þý la þýr mý yým di ye en di þe et tim. Fa kat Al lah a þü kür çok gü zel kar þý lan dým ve Ka hi re de ol du ðum i çin bin ler ce þük ret tim. E mi nim ha ya tým da böy le si ö zel ve gü zel bir a ný bir da ha ya þa ya mam. Al lah a ham dol sun ki, böy le bir fýr sa tý ba na ver di. Ýn san la rýn öz gür lük le ri i çin sa vaþ ma la rý na þa hit ol dum ve za fer le ri ni be ra ber kut la dým. Þim di i se Tah rir Mey da ný nda, e lim de Mý sýr bay ra ðýy la, bu mu zaf fer in san la rýn a ra sýn day dým. Rab bim den ni ya zým þu dur ki, Mý sýr bun dan son ra çok da ha gü zel bir ül ke ol sun ve de mok ra tik ve ha ri ka bir ha ya ta sa hip ol sun. A min

9 9 meh tap yil di ni as ya.com.tr MAKALE GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Nu ray Ha ným: Ýk ti sat ne dir? Ýk ti sat et mek ne den gü zel dir? Dör dün cü Nük te: Ýk ti sat e den ma î þet çe â i le be lâ sý ný çek mez. 1 ha di si nin sýr rýy la Ýk ti sad e - den ge çim der di ve sý kýn tý sý çek mez. Ýk ti sad ke sin lik le be re ket se be bi ve ge çim de mut lu luk ve bol luk ve sî le si dir. Üs tad Be dî üz za man Haz - ret le ri bu ra da, Bur dur a nef ye dil di ði gün ler de ba zý zen gin re is le rin ken di si ne ze kât ver me yi çok is te dik le ri ni, a ma ken di si nin bu nu ka bul et me di ði ni; on la ra, Ger çi pa ram pek az dýr; fa - kat ik ti sa dým var, ka na a te a lýþ mý þým. Ben siz - den da ha zen gi nim de di ði ni ve re is le rin ýs rar lý tek lif le ri ni red det ti ði ni ör nek o la rak zik re der. Ý ki se ne son ra i se ken di si ne ze kât tek lif e den re is le rin ik ti sat sýz lýk yü zün den borç lan dýk la rý - ný, on lar dan ye di se ne son ra o az pa ra nýn ik ti - sat be re ke tiy le ken di si ne kâ fi gel di ði ni bil di rir. E vet, ik ti sat et me yen zil le te, baþ ka sý na yüz su yu dök me ye ve se fâ le te düþ me ye her an ha - zýr dýr. Oy sa ik ti sat e dip za rû rî ih ti ya cý ka da rýy - la ye tin se, Þüp he siz ki, rý zýk ve ren, mut lak kud ret ve kuv vet sa hi bi o lan Al lah týr. 2 â ye ti - nin sý rýy la ve er yü zün de ha re ket e den hiç bir can lý yok tur ki, o nun rýz ký ný ver mek Al lah a a it ol ma sýn. 3 â ye ti nin a çýk i þâ re tiy le her kes, um - ma dý ðý tarz da, ya þa ya cak ka dar rýz ký ný bu la - cak týr. Çün kü bu â yet ler rýz ký ta ah hüt e di yor. Rý zýk i ki dir: 1- Ha kî kî rý zýk: a þa ma ya ye te cek de re ce - de ve ri len rý zýk týr. Bu rý zýk Al lah ýn ta ah hü - dü al týn da dýr. Ýn san lý ðýn bu la þýk e li bu laþ - maz sa bu za rû rî rý zýk mut la ka ge le cek ve hiç bir kim se yi aç bý rak ma ya cak týr. Böy le ce e sa sen bu ha ki kî rýz ký bul mak i çin hiç kim se ne di ni ni, ne nâ mu su nu, ne de iz ze ti ni sat - ma ya mec bur ol maz. 2- Me câ zî rý zýk: Gö re nek be lâ sýy la za rû rî ih ti yaç lis te si ne gi ren ve tir ya ki lik de re ce sin - de bað lý lýk ya pan gayr-i za rû rî ih ti yaç lar dýr. Bu rý zýk Al lah ýn ta ah hü dü al týn da de ðil dir. Ýþ te za rû rî ol ma yan bu rýz ký ka zan mak bu za man da çok pa ha lý dü þü yor. Baþ ta iz ze ti ni fe - dâ e di yor, zil le ti ka bul e di yor, ba zen al çak in - san la rýn a yak la rý ný ö pü yor, ba zen di len ci o lu yor, en teh li ke li si i se, e be dî ha ya týn nû ru o lan dî ni ni ve mu kad de sâ tý ný fe dâ et mek sû re tiy le be re ket - siz ve u ður suz bir mad dî ka zanç sað lý yor. Böy le ha ram la rýn ve gü nah la rýn mu bah sa yýl dý ðý deh þet li bir za man da, þüp he li mal - lar da za rû ret de re ce siy le ye tin mek lâ zým dýr. Çün kü ha ram mal dan za rû ret de re ce sin den faz la sý ný za ten a la maz. Zor da ve dar da ka lan a dam, mur dar et ten tok o lun ca ya ka dar yi - ye mez. An cak öl me ye cek ka dar yi ye bi lir. Öy ley se, ha kî kî rý zýk za ten ta ah hüt al týn - da dýr. Me câ zî rý zýk i çin i se ik ti sad pren sip le - ri ni boz ma ya ge rek yok tur. Dî ni ni ve mu - kad de sâ tý ný ön plân da tut mak bi zi hem is raf yap mak tan ko ru yor, hem de ik ti sa dý ya þa - ma mý za im kân ve ri yor. Be þin ci Nük te: Ce nâb-ý Hak cö mert tir. En fa kir a da ma en zen gin a dam gi bi, kö le ye ve fa ki re pa di þah gi bi ni me ti nin lez ze ti ni his - set ti ri yor. Bir fa ki rin, aç lýk ve ik ti sat va sý ta - sýy la bir par ça ku ru ek mek ten al dý ðý lez zet, bir pa di þa hýn ve ya bir zen gi nin is raf tan ge - len u sanç ve iþ tah sýz lýk la ye di ði en â lâ bak la - va dan al dý ðý lez zet ten da ha zi yâ de lez zet li - dir. Ýk ti sad e den kim se le re cim ri de ne mez. Ýk ti sat, iz zet, o nur ve cö mert lik tir. Cim ri lik i se zil let tir, is raf çý la rýn ve sa vur gan la rýn gö - rü nüþ te ki mer dâ ne hal le ri nin iç yü zü dür. Al týn cý Nük te: Ýk ti sat ve cim ri lik a ra sýn da çok fark var dýr. Te vâ zû na sýl kö tü has let o lan zil let ve al çak lýk tan mâ nen ay rý, fa kat sû re ten ben ze yen bir gü zel ah lâk i se; va kar na sýl kö tü has let o lan te keb bür ve bü yük len mek ten mâ - nen ay rý, fa kat sû re ten ben ze yen bir gü zel ah - lâk i se; Pey gam ber E fen di mi zin (asm) yük sek ah lâ kýn dan o lan ve kâ i nât ta ki hik met ve ni za - mýn ö nem li pren sip le rin den o lan ik ti sa dýn da, se fil lik le, al çak lýk la, ba hil lik le, pin ti lik le, ta - mah kâr lýk la ve cim ri lik le hiç a lâ ka sý yok tur. al nýz sû re ten ben zi yor lar. Be dî üz za man bu nük te yi Ý mam-ý A za mýn þu ve cîz tes bi tiy le bi - ti ri yor: Ha yýr da is raf ol ma dý ðý gi bi, is raf ta da ha yýr yok tur. Öy ley se hay rý ta kip e den ve hay ra har ca yan ik ti sat sýz lýk yap mýþ sa yýl maz. e din ci Nük te: Ýk ti sat sýz lýk is ra fý do ðu rur. Ýs raf hýr sý ne ti ce ve rir. Hýrs da üç va him ne - ti ce ye gö tü rür: 1- Ka na at siz lik. 2- Hüs ran. 3- Ýh lâ sýn ký rýl ma sý. Ýh lâs ký rý lýn ca, â hi ret a me li de ze de len miþ o - lur. Dün ya da be re ke ti kal dýr dý ðý gi bi, â hi re te de ha yýr na mý na bir þey bý rak maz. Ne ti ce o la - rak is raf ka na at siz li ði do ðu rur. Ka na at siz lik i se ça lýþ ma þev ki ni ký rar ve tem bel lik ve rir. Þi kâ - yet ka pý sý ný a çar. Ýh lâ sý ký rar, ri yâ ka pý sý ný a çar. Ýz ze ti ký rar, di len ci lik ka pý sý ný a çar. Ýk ti sat i se, ka na a ti ne ti ce ve rir. Ka na at e den iz zet li o lur. Aç göz lü in san a þa ðý la nýr. 4 ha dis-i þe ri fi nin sýr rýy la, ka na at iz zet de mek tir. Ça lýþ ma ya teþ - vik e der. Ça lýþ ma ve ya þa ma þev ki ni ar ttý rýr. 5 Dip not lar: 1- Müs ned, 1/ Zâ ri yât Sû re si: Hûd Sû re si: 6 4- Et-Ter ðib ve t-ter hîb, 1/ Lem a - lar, s Ba zen yaz ma ya bir müd det a ra ve ri - rim. Bu nu fark e den ya kýn la rým sa - mi mî bir en di þe i le ha yýr dýr, bir þey mi ol du?, ne den yaz mý yor sun? di ye so rar - lar. E sa sýn da bu a ra ver mek ka sýt lý o la rak yap tý ðým bir þey de ðil dir. O kur-ya zar lý ðýn o kur ka na dý ný ih mal et ti ðim za man lar - dýr. Ne za man az o ku sam ya da o ku ma - sam yaz mak tan u zak la þý rým. ýl lar ön ce ka lem i le hiz met et mek, ya zar ol mak ni - ye ti i le çýk tý ðým bu yol da bir ta le be o la rak öð ren di ðim en ö nem li þey, ya zar ol ma nýn yo lu nun i yi bir o kur ol mak tan geç ti ði pren si bi dir. Boþ be leþ ya zý lar la kö þe dol - dur mak, hem ken di ni ya zar o la rak ta - ným la yan þah sýn ken di ne, hem de o kur la ra za man kay býn dan baþ ka bir þey de ðil dir. E ðer i yi bir o kur sa nýz, kö þe ya zar la rý nýn fik rî alt ya pý sý hak kýn da bil gi e din me niz çok ko lay dýr. Kim a raþ týr ma cý ve sü rek li bil gi da ðar cý ðý ný ge liþ ti ri yor?, kim a la nýn da uz man lýk sa hi bi ve çý ta yý her ge çen gün yük sel ti yor?, kim ak tü el ko nu la rý ta kip e di - yor ve top lu ma yön ve ri yor? he men far k e - der si niz. Kö þe ya zý la rý nýn ka pa si te le ri ni tah lil e de bi len o kur lar, ar týk her ke sin ya zý - sý ný o ku maz lar. Kim ha ki kî ya zar, kim de - ðil far ký na va ran bu kit le, ya zý o ku mak ta se çi ci dav ra nýr lar. Bu o kur la rýn ta kip et ti ði bel li ka lem ler o lur. Þim di ba na her kes ya - zar ol du, o kur kal dý mý? di ye cek si niz. E - vet, ge nel o la rak bak tý ðý mýz da o kur o ra ný dü þük bir top lum da ya þý yo ruz. An cak, e - ni As ya ca mi a sý o la rak hem et kin ve e lit bir o kur kit le miz, hem de kýrk yý lý aþ kýn bir sü re dir ya zan pro fes yo nel ka lem ler den o - lu þan bir ya zar kad ro muz var. Bu ya zar la - rý mý za genç li ði ni na sýl ge çir din? di ye sor - sa nýz, harç lýk la rý mý bi rik ti rip her haf ta bir ki tap a lýr dým, ge ri ye gün de bir si mit pa ra sý bý ra kýr dým, o kul dý þýn da ki za man la rý mý kü tüp ha ne de ge çi rir dim ce va bý ný a lýr sý - nýz. Ýþ te on la rý ya zar ya pan sýr bu dur. a ni sü rek li o ku mak ve a raþ týr mak. Bu hu sus ta ö zet cüm le o la rak o kur ol mak, ya zar ol ma nýn lo ko mo ti fi dir di ye bi li riz. O ku ma nýn çok ih mal e dil di ði gü nü - müz de, ga rip tir ki ki min le ta nýþ sa nýz ben de fa lan ca der gi de, þu ga ze te de, þu þu si te ler de ya zý lar ya zý yo rum di ye cek tir. Hat ta bi raz e na ni yet yö nü de var sa, o nu ta ný ma mýþ ol ma ný za si nir le ne cek tir. a ni ar týk bir ya zar! i le ta nýþ mak çok ko lay. Bir o ku ra rast la mak ve o nun la son çý kan ki - tap lar, kö þe ya zý la rý, gün dem de ki ko nu lar hak kýn da ko nu þa bil mek i se çok zor. Es ki - den böy le miy di? a zar lý ðýn top lum da say gýn bir ye ri var dý. Bir ye re bir ya za rýn gel di ði ni duy du ðu muz za man bü yük bir say gý ve mu hab bet le ko þar, ki ta bý ný im za - la ta bil mek i çin sý ra ya gi rer dik. Öy le gün ler den, böy le ga rip gün le re gel - dik. O ku ma ya ü þe nen, ve ya va kit bu la ma - dý ðýn dan ya ký nan, dü þün ce alt ya pý sý sýð, gör dü ðü ve duy du ðu i le ye ti nen, ha ya tý na di zi ler den e din di ði tec rü be ler le! yön ve ren in san la rý mýz tü re di. A ma bun la rýn bir ço ðu da ya zar! a bir in ter net si te sin de, ya da blog da, ya hut ken di ni i fa de e de bi le ce ði sa - nal ve ya ger çek herhan gi bir or tam da ya zý - yor iþ te. Ne mi ya zý yor? Sey ret ti ði ni, duy - du ðu nu, ba þýn dan ge çen le ri, a ný la rý ný v.s... Þim di ken di me ve siz le re so ru yo rum. O kur ol mak mý is ter si niz, ya zar ol mak mý? Be nim ce va bým, ön ce o kur ol mak ve yaz mak tan zi ya de o ku mak. Dur ma dan o - ku mak. O ku ma dan, sýrf bir þey ler yaz mak i çin yaz ma mak. Ge re kir se bu u ður da ka le - mi bý rak mak ve sa de ce o ku mak. Bu a ra lar yaz mý yor sun di yen le re yaz - ma ya a ra ver di ðim za man la rýn ge rek çe si ni ve o kur-ya zar lýk la il gi li me ra mý mý an lat - mýþ ol du ðu mu dü þü nü yo rum. Ýlim, tek no lo ji, mi ma rî, sa nat, hu kuk, sos - yal ha yat, e ði tim, ve sâ ir ko nu lar da ge ri kal ma mýz bi zi ü mit siz li ðe sevk et me sin. Zi ra, ta ri hî ke sin bil gi dir: Müs lü man lar Ýs lâ mi ye te sa rýl dýk la rýn da i - ler le di ler, hu zur ve mut lu fert ler, a i le ler, top lum lar o luþ tur du lar ve in san lý ða da hiz - met et ti ler. Ýþ te Asr-ý Sa a det, E me vi, En dü - lüs E me vi, Ab ba si, Sel çuk lu, Os man lý, vs. Os man lý nýn dev let ya pý lan ma sý ger çek ten çar pý cý. Os man lý yý yük sel ten sýr, Þer î (hu - kû kî) dev let ol ma sý dýr. Os man lý, ku rum lar a ra sýn da ki den ge yi, a - hen gi ve bir bi riy le o lan mü nâ se bet le ri ni sað - lam e sas lar ü ze ri ne ku ra rak a sýr la rý ta ra yan bir is tik rar sað la dý. A i le de ve ri len ter bi ye i le o kul da ki e ði tim bir - bi riy le ça týþ mý yor du. Va tan daþ i le dev let, din i le i dâ re ci ler a ra sýn - da her han gi bir zýt lýk da söz ko nu su de ðil di. Dev let sa de ce i dâ re, a da let sis te mi, kon trol va zi fe si ve ben ze ri te mel iþ le ri ya pý yor; e ði tim, sað lýk ve ba yýn dýr lýk gi bi me se le le ri ni gö nül lü ku ru luþ lar o lan va kýf la ra bý rak mýþ tý. He din ve i nanç sa hi bi nin, din, i bâ det, fi kir ve vic dan hür ri ye ti var dý. Ken di de ðer le riy le ba rý þýk i di ler ve ferd ler a ra sýn da fa zî let hâ kim di. ABD de bu lu nan meþ hur Co lom bi a Ü ni - ver si te si Sos yo lo ji Bö lü mü Har ri man Ens ti - tü sü öð re tim ü ye si ve Os man lý sos yal ta rih - çi si Dr. Ka ren Bar key, Os man lý la rýn, e ko no - mi ve si ya set me se le le rin de de us ta bir çiz gi ta kip et tik le ri ni i fa de e di yor Du rak la ma, ge ri le me ve yý kýl ma de vir le rin de i se, ya pý lan ma den ge si nin haf sa la mý zýn sý nýr - la rý ný zor la ya cak ka dar bo zul du ðu nu i fâ de et - me miz ge re kir. Ço ðu za man ya göz den ka çan ve ya ka çý rýl mak is te nen bir me se le de þu dur: Os man lý yý ih ya e den, a yak ta tu tan, yük sel - me si ne ve sî le o lan Ýs lâ mi yet tir, bu na uy gun ör fü dür, ah lâ ký dýr. Bu nu ba sit bir man týk i le de an la ya bi li riz. E ðer a kýl ve ta rih il mi ne bi nip Os man lý Dev le ti nin ku ru luþ ve yük se liþ de vir - le ri ni in ce ler sek, o nun, o dev re de Ýs lâm a sa - rýl dý ðý ný ve o nu ha ya tý nýn bü tün saf ha la rý na yay dý ðý ný gö rü yo ruz. A lý nýz Os man Ga zi dev - ri ni, a lý nýz Fâ tih Sul tan Meh med ve Ka nû nî Sul tan Sü ley man de vir le ri ni ve en ni ha yet 1699 Kar lof ça An laþ ma sý na ka dar o lan dev re - yi; þe ri a týn en çok ya þan dý ðý, Ýs lâm pren sip le - ri nin hâ kim ol du ðu za man dýr. ük sel me, i ler - le me, a dâ let, ah lâk, ih ti þam, hoþ gö rü, say gýsev gi ve in san lýk da bu dev re de zir ve de dir. Ge ri le me nin i se, Ýs lâm ah lâ ký ve an la yý þýn - dan u zak la þýl ma sý nis be tin de hýz ka zan dý ðý ný gö rü yo ruz. Ni hâ yet Os man lý, o nu yük sel ten ah lâ kî de ðer le ri ter k et me si nin fa tu ra sý ný, dev - le tin yý kýl ma sýy la ö de di. Os man lý yý yük sel ten sýr, bi zi de ih yâ e der, yük sel tir; ba tý ran þey de ba tý rýr fer sa dog ni as ya.com.tr On la rý yük sel ten sýr, bi zi de yük sel tir Ö nem li bir zen gin lik kay na ðý: Ýk ti sat (2) Okur musunuz, yazar mýsýnýz? He pi mi zin i çin de az ya da çok, dün ya da son suz ka la cak mý þýz gi bi bir his var dýr. Bun dan o - la cak, in san la rýn bü yük ço ðun lu ðu hýrs la bu dün ya ya ça lý þý yor. Ba zen ken di ken di me di yo rum ki: Þu dün ya hýr sý nýn on da bi ri a hi ret i çin ol sa, bel ki kur tu lu þu mu za ve si le o - lur. Ner de! Dün ya hýr sý nýn bel ki de yüz de bi ri ya da bin de bi ri o ra nýn da a hi ret i çin ça lý þý yo ruz. Ken di nef - sim de bu nu gör düm. Nef si mi ör nek ve re rek ko nu þu yo rum. Ni ye bu böy le? Ne dir bu dün ya sev gi si? Ne den dir dün ya ya böy le bel bað la mak? Bu so ru lar peþ pe þe ge lir. Ge lin ön ce þu bel bað la mak de yi mi nin an la mý ný gö re lim. Türk Dil Ku ru mu Söz lü ðün de bel bað la mak de yi minin a çýk la - ma sý þöy le ya pýl mýþ týr: Bi ri si nin ken di si ne yar dým cý o la ca ðý na i nan - mak, gü ven mek. Bu du rum da, dün ya ya bel bað la mak de di ði miz de þu nu an lý yo ruz. San ki, dün ya e be dî ve san ki biz bu dün ya da e be dî ka - la ca ðýz! Hal bu ki çok i yi bi li yo ruz ki, ne dün ya e be dî, ne de biz. He pi - miz fa ni yiz. Bak sa na kim ler gel di geç ti bu dün ya dan! Ý yi ler de gel di geç ti, kö tü ler de... Pey gam ber ler de gel di geç ti, E bu Le heb ler de!.. He pi miz bi li yor ve fark e di yo ruz ki, dün ya bir mi sa fir ha ne dir. a da bir yer den bir ye re gi der ken baþ ka bir va sý ta yý bek le di ði miz bir bek le me is tas yo nu dur. Biz bu ra dan trans fer o lu yo ruz. a ni na kil o lu yo ruz. Bir yer den bir ye re ta þý ný yo ruz. Bu ta - þýn ma, bu yol cu luk Ý lâ hî bir sevk, sis - tem i çe ri sin de ce re yan e di yor. Þu çok net gö rü lü yor ki, biz ler bi rer yol cu yuz.  lem-i Er vah tan (Ruh lar  le mi nden) i ti ba ren baþ - la dý ðý mýz yol cu lu ðu muz an ne kar nýn da bir müd det de vam et ti. O ra dan dün ya ya trans fer ol duk, ya ni dün ya ya ge çiþ yap - týk. Bu ra dan da ka bir â le mi ne ( lem-i Ber zah a) ge çiþ ya pa ca ðýz. Bak, gör ki, kim ler kim ler ge çiþ yap tý? De de le rin, ni - ne le rin, ec da dýn ge çiþ yap tý. Sen de ge çiþ ya pa cak sýn. Gü ven me dün ya ya. Se ni a lýr da a tar sýr týn dan. Be de nin top rak o lur, ru hun gi der bu di yar lar dan. E vet in san bir yol cu dur. Üs ta dý mý zýn da i fa de et ti ði ü ze re, O yol cu luk i se, â - lem-i er vâh tan, rahm-ý mâ der den, genç - lik ten, ih ti yar lýk tan, ka bir den, ber zah - tan, ha þir den, köp rü den ge çen e be dü lâ bâd ta ra fý na bir yol cu luk tur. Ha þir den son ra i ki ay rý men zil var. Bir ký sým in - san lar ki, i yi ler dir bun lar, Ha þir den i ti - ba ren Cen net e u la þýr lar. Bir ký sým in - san lar ki, kö tü ler dir bun lar, Ha þir den i - ti ba ren Ce hen nem e va rýr lar. Bu du rum Kur ân-ý Ke rim in bir çok ye rin de i fa de e dil miþ tir. Ýþ te, Ýn fi tar Sû - re si 13 ve 14. â yet ler de; Þüp he siz, i yi ler Na îm cen ne tin de dir ler. Þüp he - siz, gü nah kâr lar da ce - hen nem de dir ler buy rul - mak ta dýr. Ýn san bir yol cu dur. Öy - le bir yol cu ki, dün ya da çok az bir sü re ka la cak, an cak çok çok ö nem li va - zi fe ler gö re cek bir yol cu - dur. Dün ya men zil ler den bir men zil, du rak lar dan bir du rak. Bi ze dü þen bir yol cu ol du ðu mu zu ve dün ya nýn fa ni, ya ni ge çi ci ol du ðu nu bütün ru hu - muz la, bütün ben li ði miz - le kav ra mak týr. Bu nu kav ra yan in san, Dün ya ya gü ven mez. Dün ya ya çok faz la e hem mi yet ver mez. Dün ya ya al dan maz. Baþ ta Sev gi li Pey gam - be ri miz (asm) ol mak ü ze - re, bütün pey gam ber ler, iþ te bu þu ur la ha re ket et - miþ ler dir. Bu hu sus ta ki bir ha dis-i þe rif þöy le dir: Hz. Ö mer (ra), bir gün Al lah Re sû lü nün (asm) hu zu ru na gir di. E fen di - miz (asm) yat tý ðý ha sý rýn ü ze rin dey di ve yü zü nün bir ta ra fý na, ha sýr iz yap - mýþ tý. Hz. Ö mer (ra), bu man za ra kar þý sýn da rik ka - te gel di ve að la dý. Al lah Re sû lü (asm) ni çin að la - dý ðý ný so run ca da Ö mer (ra): a Re sû lal lah! Þu an da kis ra lar, kral lar sa - ray la rýn da kuþ tü yün den ya tak la rýn da ya tar ken, (kâ i nat, yü zü su yu hür - me ti ne ya ra týl mýþ o lan) Sen, sa de ce ku ru bir ha sýr üs tün de ya tý yor sun ve o ha sýr, se nin yü zün de iz bý ra ký yor. Gör dük le rim be ni að lat tý. ce va bý ný ver di. Bu nun ü ze - ri ne Al lah Re sû lü, Hz. Ö mer'e (ra) hi ta - ben; Dün ya i le be nim ne a lâ kam var. Ben bir yol cu gi bi yim. Bir a ðaç al týn da göl ge le - nen bir yol cu. Son ra da o ra yý ter k e dip yo lu na de vam e de cek o lan bir yol cu yum. E vet, öl çü müz bu dur. Dü þün ce miz bu dur. Bu dün ya ya bel bað la ma ya ca ðýz ve bir yol cu ol du ðu mu zu as la u nut ma - ya ca ðýz ves se lâm. Dün ya ya bel bað la ma yýn san da lah ma il.com AZ RA ÝL Ý (as) GÖR DÜ ÐÜN DE Her ne fes a lýþ ve ri þin de bin te fek kür et, Az ra il i (as) gör dü ðün de ar týk ha yat bit miþ tir. Sa na ve ril miþ ni met le re bin þü kür et, Az ra il i (as) gör dü ðün de ar týk ra hat bit miþ tir. Dün ya ya gü ve nip sa kýn ha, bel bað la ma, A hi re te ya tý rým yap, al ken di ni sað la ma, Ýþ iþ ten geç ti ðin de piþ man o lup að la ma, Az ra il i (as) gör dü ðün de ar týk fýr sat bit miþ tir. Sen bir yol cu sun, bu Dün ya bir ko nak, Ak lý ný kul lan, bir son ra ki men zi le bak, O men zil i çin ge rek li dir sa na ni ce er zak, Az ra il i (as) gör dü ðün de ar týk al-sat bit miþ tir. Sa na ve ril miþ ö mür çok ön ce den bel li dir, Bel ki yüz, bel ki yet miþ, bel ki de el li dir, Öm rü nü boþ ge çi ren de li den da ha de li dir, Az ra il i (as) gör dü ðün de ar týk ic ra at bit miþ tir. Ý yi yi, kö tü yü seç me de ta ma men hür sün, Doð ru yu, eð ri yi seç me de yi ne öz gür sün, Ýs te di ðin yol da ser best ser best yü rür sün, Az ra il i (as) gör dü ðün de ar týk ruh sat bit miþ tir. Bi li yor sun ki sü re li dir, bu  lem de ka lýþ, Ö le ce ði ni ak lýn dan hiç çý kar ma, bu na a lýþ, Gü cün, kuv ve tin var ken Hak yol da ça lýþ, Az ra il i (as) gör dü ðün de ar týk ta kat bit miþ tir. Za man de di ðin en bü yük de ðer ve kýy met, Hay di, Al lah i çin rü kû, sec de ve ký yam et, Öl dü ðün an da ko par ba þý na bü yük ký ya met, Az ra il i (as) gör dü ðün de ar týk sa at bit miþ tir. Ah met San dal

10 10 KÜLTÜR SANAT HABERLER Geleneksel el sanatlarýna usta-çýrak modeli Di yar ba kýr Ö zel Nil Ýl köð re tim O ku lu öðrencilerinin açtýðý sergide, 100 çi ni sa na tý ör ne ði yer al dý. FO TOÐ RAF: A A Mi nik ler den çi ni ser gi si ndýarbakir Ö zel Nil Ýl köð re tim O ku lu nun mi nik öð ren ci le ri nin aç tý ðý çi ni ser gi si bü yük be ðe ni top la dý. O kul da a çý lan kur sa ka tý lan bi rin ci ve i kin ci sý nýf öð - ren ci le rin yap týk la rý ça lýþ ma lar ser gi len di. O ku lun Gör sel Sa nat lar Öð ret me ni Ýb ra him Ay dýn ne za re - tin de a çý lan ser gi de 100 çi ni sa na tý ör ne ði yer al dý. Ýb ra him Ay dýn, sa na týn ya þý ol ma dý ðý ný be lir te rek, kurs bo yun ca öð ren ci ler le tek tek il gi len dik le ri ni söy le di. O kul Mü dü rü A li Peh li van i se sa na týn ki þi ye psi ko lo jik, sos yo lo jik ve fiz yo lo jik a çý dan o lum lu kat ký - lar sað la dý ðý ný di le ge tir di. Di yar ba kýr / ci han A þýk lar, hem a týþ tý hem an lat tý nardahan Ü ni ver si te si Ýn sa ni Bi lim ler ve E de bi yat Fa kül te si, Türk kül tü rü nün ö nem li bir par ça sý o lan a - þýk lýk ge le ne ðin den üç is mi a ðýr la dý. Prog ram da A þýk Þen lik in e ser le ri an la tý lýr ken, a þýk la rýn a týþ ma la rý i se bü yük il gi gör dü. A þýk Ýs ra fil U zun ka ya, Fa ruk Er do - ðan ve Meh met Ok tay da a týþ ma tü rü nün en ör nek - le ri ne yer ver di. Prog ram da ko nu þan Rek tör Prof. Dr. Ra ma zan Kork maz, A þýk Þen lik ve o nun kül tü rü hak kýn da bil gi ver di. A þýk lý ðýn ya þa týl ma sý ge re ken bir de ðer ol du ðu nun al tý ný çi zen Kork maz, top lum o la rak kül tü rel de ðer le re ö nem ver me nin ge rek li li ði - ne dik kat çek ti. Prog ram ay ný za man da o ku ma ve yo rum la ma der si o la rak ha zýr lan dý ðý i çin a þýk lar, yö - re sel a þýk lýk ge le ne ði ni ta ný ta rak, e ser le ri hi kâ ye le riy le bir lik te öð ren ci ler le pay laþ tý. Ar da han / ci han Si nop un ilk ki tap fu a rý nsýnop Be le di ye si i le Li man a yýn la rý iþ bir li ði i le Si - nop ta ilk de fa dü zen le nen ki tap fu a rý tö ren le a çýl dý. Ga zi Cad de si A þýk lar Dü ðün Sa lo nu nda dü zen le nen a çý lýþ tö re nin de ko nu þan Si nop Be le di ye Baþ ka ný Ba - ki Er gül, ki tap o ku ma nýn ha ya tý ko lay laþ týr ma da bü - yük rol oy na dý ðý ný söy le di. O ku ma nýn bil gi, fi kir sa - hi bi ol mak ve bun la rý di le ge tir me de ön cü o la ca ðý ný i fa de e den Baþ kan Er gül, kül tür ve tu rizm þe hir ol - mak tan baþ ka kur tu lu þu müm kün ol ma yan Si nop ta kül tür fa a li yet le ri nin sýk ça ya pýl ma sý ge rek ti ði ni ve bu ça lýþ ma la rýn de vam e de ce ði ni be lirt ti. Ro man, þi ir, fel se fe, bi lim, kül tür, a raþ týr ma, e de bi yat, kla sik ler ve ço cuk ki - tap la rý nýn ser gi le ne ce ði fu ar, 13 Mart ta ri hi ne ka dar zi - ya ret e di le bi le cek. Si nop / ci han Ve li le rin o yun cak la rýn dan öð ren ci ler i çin ser gi a çýl dý nalana Ö zel U fuk A na o ku lu öð ret men le ri, ge liþ tir - dik le ri Geç miþ te U nu tu lan O yun cak lar Pro je si çer çe - ve sin de, ve li le rin ço cuk luk la rýn da oy na dýk la rý o yun - cak la rý top la yýp ser gi dü zen le di. Pro je i le öð ren ci le ri nin ta biî ol ma yan o yun a lan la rýn dan, o yun ca ðý ný e li ne al ma - dan, za ma ný ný bil gi sa yar ba þýn da sa nal o la rak sür dür - mek ten u zak tu tul ma sý he def le ni yor. Çem ber a ra ba, sa - pan, to paç, kib rit ku tu sun dan te le fon, tel den a ra ba, çi vi fut bo lu, tel o yun cak lar, tah ta dan tren, el le ya pý lan be bek - ler ve tah ta a ra ba gi bi o yun cak la rýn o kul da bir a ra ya ge ti - ril di ði ser gi de ve li ler, ço cuk la rý na o yun cak la rý ný gös te re - rek, ço cuk ken bun lar la oy na dýk la rý ný an lat tý. Bir haf ta ser gi le nen o yun cak lar da ha son ra ço cuk la rýn gö re bi le ce - ði o ku lun de ði þik böl ge le ri ne ko nul du. An tal ya / ci han ZENGÝN KÜLTÜR MÝRASINA SAHÝP ÇIKMAK, SÜSLEME VE EL SANATLARINI AÞAT- MAK AMACILA USTA ÇIRAK MODELÝNE GÖRE KURSLAR DÜZENLENÝOR. 33 il de 78 Türk Süs le me sa na tý, 42 il de 105 ge le nek sel el sa nat la rý kurs la rý açýlacak GA ZÝ Ü ni ver si te si Ar ke o lo ji Bö lü mü öð re tim ü - ye si Prof. Dr. E mel Er ten baþ kan lý ðýn da ar ke o lo - jik ka zý la rýn baþ la dý ðý Mer sin in Si lif ke il çe si ne bað lý U zun ca burç Bel de si nde ki Ol ba an tik þeh ri ko ru na ma dý ðý i çin de fi ne ci le rin sal dý rý sý na uð ru - yor. Ka zý ça lýþ ma la rý ný sür dü ren Mer sin Ü ni ver - si te si ar ke o log la rý, ar ke o lo jik ge zi kap sa mýn da Ro ma dö ne min den kal ma Ol ba an tik þeh ri ne git tik le rin de, me zar da bir pat la yý cý dü ze ne ði bul - du. Mer sin Ü ni ver si te si Ar ke o lo ji Bö lü mü La - tin ce O kut ma ný ve Ol ba Ka zý sý Baþ kan ar dým - cý sý Mu rat Öz yýl dý rým, ak la þýk 30 met re yük - sek te o lan me za rýn ya ný na çýk tý ðý mýz da, kab lo la - rýn ka bart ma sü tun la rýn a ra sýn dan i ki ve me zar KÜL TÜR ve Tu rizm Ba kan lý ðý zen gin kül tür mi ra sý na sa hip çýk mak, ko ru - mak ve ya þat mak a ma cýy la us ta çý - rak mo de li ne gö re kurs lar dü zen le - me ye de vam e di yor. ay gýn Kül tü rel E ði tim Fa a li yet le ri Pla ný na gö re bu yýl 52 il de 183 Türk süs le me ve ge le nek sel el sa nat la rý kurs la rý a çý la cak. Ge le nek sel el sa nat - la rý nýn ak ta rý mýn da en ö nem li un sur o lan sa nat çý nýn des tek len me si ve ye - ni sa nat çý la rýn ye tiþ ti ril me si ni he def - le yen kurs la ra, yak la þýk 2 bin ki þi nin ka týl ma sý ön gö rü lü yor. Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý A raþ - týr ma E ði tim Ge nel Mü dü rü Mah - mut Ev ku ran, Tür ki ye nin ge le nek sel sa nat la rýn zen gin li ðiy le göz ka maþ tý - ran bir ül ke ol du ðu nu söy le di. Kül tür zen gin li ðin ve ta rih bo yun - ca ü re ti len de ðer le rin en çar pý cý yan - sý ma sý ný, A na do lu in sa ný nýn e liy le bi - çim len dir di ði el sa nat la rýn da bul du - ðu nu i fa de e den Ev ku ran, kül tür mi - ra sý na sa hip çýk mak ve ge le cek ku - þak la ra ak tar mak a ma cýy la ge nel mü - dür lük le rin ce us ta çý rak mo de li ne gö re kurs lar dü zen len di ði ni be lirt ti. Kurs lar da e ði tim ve ren ma hal li sa - nat çý la rýn gö nül lü va tan daþ la ra bil gi Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý A raþ týr ma E ði - tim Ge nel Mü dü rü Mah mut Ev ku ran ve be ce ri le ri ni ak tar dý ðý ný di le ge ti - ren Ev ku ran, Kurs la rýn plan lan ma - sý sü re cin de, folk lor a raþ týr ma cý la rý - nýn ve de ðer len dir me ko mis yon la rý - mý zýn ça lýþ ma la rý e sas a lý ný yor. Ýl ler - de han gi kur sun dü zen le ne ce ði be - lir le nir ken de ðer len dir me ko mis - yon la rýn da uy gun gö rü len ve ar þiv kay dý ya pý lan sa nat çý la rýn des tek len - me si de a maç la ný yor de di. 52 ÝL DE 183 KURS A ÇI LA CAK Kurs la ra ka tý lan gö nül lü ler den ken di ni ge liþ tir mek ve sa na tý ya þat - mak is te yen le rin bel li uy gun luk þart - la rý ný sað la ma la rý ha lin de e ði ti ci o la - rak gö rev a la bil di ði ni an la tan Ev ku - ran, þun la rý kay det ti: Böy le ce ge le nek sel sa nat la rý mý zýn ak ta rý mýn da en ö nem li un sur o lan sa nat çý lar des tek le ni yor ve ye ni sa - nat çý la rýn ye tiþ me si sað la ný yor ý lý ay gýn Kül tü rel E ði tim Fa a li yet - le ri Pla ný na gö re 52 il de 183 Türk süs le me ve ge le nek sel el sa nat la rý kurs la rý a çý la cak. 33 il de 78 Türk Süs - le me sa na tý, 42 il de 105 ge le nek sel el sa nat la rý kurs la rý va tan daþ la rý mý za a - çýk o la cak, is te yen her kes ka tý la bi le - cek. Bu yýl ki kurs la ra yak la þýk 2 bin ki þi nin ka týl ma sý ön gö rü lü yor. Bu yýl a çýl ma sý plan la nan kurs lar ve il ler den ba zý la rý þöy le: Art vin de çöm lek çi lik, Ba lý ke sir de se def kak ma ve tel iþ le me ci li ði, Er zin can da sim sýr - ma, Ýz mir de na zar bon cu ðu ya pý mý, Ka ra man da ha lý cý lýk, Kay se ri de bez be bek, Ký rýk ka le de çi ni ci lik, Ki lis te ba kýr iþ le me ci li ði, a lo va da boy nuz ve gü müþ iþ le me ci li ði, Kah ra man ma - raþ ta Ma raþ i þi kor don iþ le me ci li ði, Ma lat ya da ki lim do ku ma, Þan lý ur - fa da tel ka ri kur su. An ka ra / a a Mehmet Âkif Ersoy, Ýzmir de panel ve konserle anýlacak ÝZMÝR DE Ýstiklâl Marþý nýn kabulünün 90. yýlýnda Mehmet Âkif Ersoy panel ve konserle anýlacak. Ensar Vakfý nýn katkýlarý ile programý hazýrlayan Betül Canfeza Þen, 9 Eylül Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi konferans salonunda bugün baþlayacak programýn iki bölümden oluþacaðýný söyledi. Þen, ilk bölümde 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan ardýmcýsý Prof. Dr. Ýlhan Genç Kürsüdeki Þair Mehmet Âkif, Prof. Dr. Mehmet Þeker o da sý nýn i çin den i ki a det ol mak ü ze re top lam dört yer den de lik ler le i çe ri so kul du ðu nu gör dük. Dik kat e din ce bun la rýn bir a na kab lo o la rak bir - leþ ti ril di ði ni ve a na ka ya i çin de top rak la ka pa týl - mýþ bö lüm le rin ol du ðu nu sap ta dýk. He men 156 yý a ra ya rak du ru mu jan dar ma ya bil dir dik de di. Si lif ke ye bað lý Ký ro ba sý Jan dar ma Ka ra kol Çanakkale den Ýstiklâl Marþýna ve Dr. Hüseyin Tuncer Millî Mücadele Þairi Mehmet Âkif konulu sunum yapacaðýný açýkladý. Programýn ikinci bölümünde ise Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikîsi Konservatuarý ndan Bornova eni Camii müezzini Ahmet Ýnce Mehmet Âkif in bestelenmiþ eserlerini seslendirecek. BM iyi niyet elçisi sanatçý Ersin Faikzade ise o döneme ait Türk sanat musikîsinden seçme eserleri söyleyecek. Ýzmir / cihan ROMA DÖNEMÝNDEN KALMA ANTÝK ÞEHÝRDE DEFÝNE AVCILARINA AÝT PATLAICI DÜZENEK BULUNDU Tarihî miraslara defineci tehdidi Ko mu tan lý ðý nýn mýn tý ka sýn da ki Ol ba ya kol luk kuv vet le ri nin yo lun u zak lý ðý dolayýsýyla an cak 45 da ki ka son ra ge le bil di ði ni i fa de e den ýl dý rým, 2009 da Kýz ka le si A dam ka ya lar da pat la yý cý i le yok e di len e ser ler ha týr lan dý ðýn da böl ge de ki ar - ke o lo jik yok et me nin u laþ tý ðý bo yu tun an la þý la - bi le ce ði ne dik kat çek ti. Mer sin / ci han SOL DAN SA ÐA 1. Uy ma, uy gun gel me, uy gun luk, rast la mak. - Ba zý has ta lýk lar sý ra sýn da gö rü len an la ma, duy ma ve ha re ke tin büs bü - tün ve ya az çok kay bol ma sýy la be li ren de rin dal gýn lýk du ru mu. 2. Ý ca za da ir i þa ret ler, bir þe yin mu 'ci ze ol du ðu na da ir var o lan be lir ti ler, Be di üz - za man Sa id Nur sî nin, Ri sâ le-i Nur Kül li ya týn da yer a lan bir e se ri. 3. Bul gar pa ra bi ri mi. - Za ma nýn bö lü ne me ye cek ka dar ký sa o lan par ça sý. - Ýç be zel ye, a ra ka. 4. Ka nýn ren gi, ký zýl, kýr mý zý. - Ar ka daþ lýk et me, bir lik - te bu lun ma. 5. Ay rý lýr ken bir bi ri ne se lâm ve e sen lik di le me. - Ak de niz - de ün lü Fran sýz ha pis ha ne si. 6. Ta hý lýn tar la ya a týl dý ðý an dan har man o - lun ca ya ka dar al dý ðý du rum. - Ýs ra il in, Ak de niz ký yý sýn da bir þeh ri. 7. Ço cuk o yun la rýn da çu kur. 8. Bo yu u zun, ba þý i ri pul lar la ör tü lü, za rar lý hay van la rý ye di ði i çin ta rý ma ya rar lý, teh li ke siz bir yý lan. 9. Bir þe yin, bir ye rin bi tiþ kýs mý ve ya ya ký ný, ký yý, ya ka. - Bir bi ri ne ben zer ve ya ay ný cins ten o lan þey le BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI MAH Ý E T H M A K Ý A T Ý N A L I T Ý M O N L A M E L K R A H Ý B E Ý C A R F S I N A N A N O L T A S H N A S E R A Z Ý L N F Ý L L K T U R N A F A K A Ý A M E A D E M M R Ý A T E V A A L O A A E I R K S E R G E N R N O O Z I rin o luþ tur du ðu bü tün, ta kým, ö bek. 10. Bir el çi li ðe bað - lý uz man, el çi lik uz ma ný. - a ba ni hay van ya ka la ma i - þi. - Ta rih ön ce sin - den gü nü mü ze ka - dar de ði þik çað la rýn ve uy gar lýk la rýn kül tür de ðer le ri ni tem sil e den e ser ve ya ka lýn tý. B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da U KA RI DAN A ÞA ÐI A 1. Kur ân ý u sû lü ne uy gun o la rak, gü - zel ses le ve an la mý ný dü þü ne rek o - ku ma. - Ki lo am pe rin ký sa sý. 2. El - ma, ar mut, ay va vb. mey ve le rin yen me yen iç bö lü mü. - En gel, ma - ni a. 3. A rap al fa be si nin 26., Os - man lý ve Fars al fa be le ri nin 29. har - fi. - De li, ka çýk, bu da la. 4. Klâ sik Türk Mü zi ðin de bir ma kam. - Fars ça da tit re me. 5. Mü zi kal ses di zi le rin de mi i le sol a ra sýn da ki ses. - Ke nar la rý ve a çý la rý bir bi ri ne e þit ve dik o lan dört gen. 6. Mer kür ge - ze ge ni nin di ðer a dý. 7. Sý cak ye ni - len bir çe þit pey nir li tel ka da yýf. - Öz ya pý, ka rak ter. 8. Di li tu tul muþ, ko nu þa maz du ru ma gel miþ, dil siz. 9. Ki ra ya ver mek. 10. A teþ yak ma - ya ya ra yan, pi þir me, ý sýt ma, ý sýn ma vb. a maç lar la kul la ný lan yer. - Gü - neþ e o lan u zak lýk sý ra sýn da i kin ci ge len bü yük ge ze gen. 11. Ge nel - lik le sa nat, eð len ce ve spor dün ya - sýn da ta nýn mýþ ki þi ler le il gi li ha ber ve yo rum. - Bir so ru e ki. 12. Hür, müs ta kil. - Top ra ðýn kay ma sý ný ve ya su yun ak ma sý ný ön le mek i çin ya pý lan ka lýn du var.

11 EKONOMÝ 11 MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL A DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 10 MART 2011 A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VET DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ A LÝ 100 JA PON E NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,5870 ÖN CE KÝ GÜN 1,5810 p S E R B E S T P Ý A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,1850 ÖN CE KÝ GÜN 2,1870 p DÜN 72,25 ÖN CE KÝ GÜN 72,20 p DÜN 484,57 ÖN CE KÝ GÜN 484,24 p Depremden sonra Asya borsalarýnda önemli kayýplar oldu. Dep rem bor sa la rý da vur du n JA PON A DA KÝ þid det li dep rem As ya da bor sa la rý da vur du. Ja pon ya da Tok yo Bor sa sý nýn te mel gös ter ge si Nik kei 225 En dek si yüz de 1,72 ( pu an) a za la rak ,40 pu a na ge ri le di. Nik kei 225 En dek si beþ haf ta nýn en dü þük se vi ye sin de haf ta yý ka pat tý. As ya da ay rý ca Hong Kong Bor sa sý yüz de 1,47, Çin de Þang hay Bor sa sý nda SE Com po si te En dek si yüz de 0,91 ve SE En dek si yüz de 0,87, Tay van Bor sa sý yüz de 0,87, En do nez ya Bor sa sý yüz de 1,41, Sin ga pur Bor sa sý i se yüz de 1,22, Gü ney Ko re Bor sa sý yüz de 1,31, A vus tral ya Bor sa sý yüz de 1,18, Hin dis tan Bor sa sý yüz de 1,36 ve Tay land Bor sa sý yüz de 0,50 ge ri le di. New ork Bor sa sý nda Dow Jo nes Sa na yi En dek si yüz de 1.87 ( pu an) a za la rak ,60 pu a na, Stan dard & Po or s 500 En dek si yüz de 1,89 (24,91 pu an) de ðer kay be de rek 1.295,11 pu a na ve Nas daq Tek no lo ji En dek si yüz de 1,84 (50,70 pu an) dü þe rek 2.701,02 pu an dan ka pan dý. Dow Jo nes En dek si ön ce ki gün A ðus tos a yýn dan bu ya na bir gün lük en bü yük dü þüþ le ka pan dý. A me ri ka ký ta sýn da ay rý ca, Ar jan tin Bor sa sýn da Mer val En dek si yüz de 1,49, Mek si ka Bor sa sý nda IPC En dek si yüz de 1,53, Bre zil ya Bor sa sý nda Bo ves pa En dek si yüz de 1,82 ve Ka na da Bor sa sý i se yüz de 1,77 de ðer kay bet ti. Tokyo-Singapur / aa Ba zý fab ri ka lar ka pan dý n JA PON A DA KÝ dep re min ar dýn dan ba zý nük le er san tral ler ve pet rol ra fi ne ri le ri nin ka pan dý ðý, bü yük bir de mir-çe lik fab ri ka sý nýn da a lev al dý ðý bil di ril di. Kyo do ha ber a jan sý na gö re, e lek tro nik de vi ve ül ke nin en bü yük ih ra cat çý þir ket le rin den Sony, dep rem den son ra 6 fab ri ka sý ný ka pat tý. Tok yo da ki Mi zu ho Re se arch Ins ti tu te den a su o a ma mo to, dep re min ve tsu na mi nin et ki le di ði ül ke nin ku zey do ðu sun da ki o to mo bil ve ya rý i let ken fab ri ka la rýn za rar gör me si nin o lum suz e ko no mik et ki le ri o la ca ðý ný i fa de et ti. Ja pon ya da ra fi ne ri iþ let me ci si JX Nip pon O il & E nergy þir ke ti, Sen da i, Kas hi ma ve Ne gis hi de ki üç ra fi ne ri de fa a li yet le ri dur dur du ðu nu a çýk la dý. Cos mo O il þir ke ti ne a it Chi ba ra fi ne ri sin de de bü yük yan gýn çýk tý ðý bil di ril di. E lec tric Po wer De ve lop ment þir ke ti de o ko ha ma böl ge sin de I so go ter mal e lek trik san tra lin de ki ça lýþ ma la rý dur dur du. Sin ga pur mer kez li Ac ti on E co no mics den Da vid Co hen, dep re min ve re ce ði za ra rýn ký sa va de de ül ke nin gay ri sa fi yur ti çi ha sý la sý nýn yüz de 1 i ne mal o la ca ðý ný, an cak u zun va de de in þa ça lýþ ma la rýn dan ö tü rü bü yü me i çin o lum lu so nuç la rý o la ca ðý ný söy le di. Tokyo / aa TH: Ja pon ya ya u çuþ lar da so run yok n JA PON A DA mey da na ge len dep re min ar dýn dan Türk Ha va ol la rý nýn (TH) ül ke ye o lan u çuþ la rýn da þu an i çin bir de ði þik li ðin söz ko nu su ol ma dý ðý be lir til di. TH den a lý nan bil gi ye gö re, þu an i çin ül ke ye o lan u çuþ lar da de ði þik li ðe da ir bir bil gi u laþ ma dý. TH nin Ja pon ya da O sa ka ve Tok yo ya u çuþ la rý bu lu nu yor. TAZÝE Deðerli kardeþlerimiz Salih Sarý, Ýsmail Sarý, Ferhat Sarý, Mehmet Sarý'nýn babasý Halil Sarý'nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ödemiþ eni Asya Okuyucularý TAZÝE Beytullah Afþin kardeþimizin kayýnpederi, Ýbrahim Türkan'ýn annesi salihat-ý nisvandan Havva Türkan'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Samsun eni Asya Okuyucularý TAZÝE Deðerli kardeþlerimiz Emine Benlice'nin annesi ve Necip Benlice'nin kayýnvalidesi Emine Sarýbaþ 'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ödemiþ eni Asya Okuyucularý Ca rî a çýk i ki ye kat lan dý MERKEZ BANKASI ÖDEMELER DENGESÝ VERÝLERÝNE GÖRE, OCAK AINDA CARÎ AÇIK, DIÞ TÝCARET AÇIÐINDAKÝ ARTIÞIN ETKÝSÝLE GEÇEN ILIN ANI AINA GÖRE ÜZDE 91,4 ARTIÞLA 5,86 MÝLAR DOLAR OLDU. TÜRKÝE NÝN ca rî iþ lem ler he sa bý O cak a yýn da 5 mil yar 860 mil yon do lar a çýk ver di. Mer kez Ban ka sý ta ra fýn dan a çýk la nan, 2011 yý lý O cak a yý na i liþ kin ö de me ler den ge si ve ri le ri ne gö re, 2010 yý lý nýn O cak a yýn da 3 mil yar 62 mil yon do lar a çýk ve ren ca rî iþ lem ler he sa býn da, bu yý lýn ay ný a yýn da yüz de 91,4 ar týþ la 5 mil yar 860 mil yon do lar a çýk mey da na gel di. Ca rî iþ lem ler a çý ðý nýn art ma sýn da dýþ ti ca ret a çý ðýn da ki ar týþ et ki li ol du ðu be lir ti len a çýk la ma da, Bu yý lýn O cak a yý ve ri le ri ne gö re ö de me ler den ge si tab lo sun da ki dýþ ti ca ret den ge si, bir ön ce ki yý lýn ilk a yý na o ran la yüz de ABD, Þu bat ta re kor büt çe a çý ðý ver di ABD DE fe de ral büt çe a çý ðý, Þu bat a yýn da 222,5 mil yar do lar ol du. Böy le ce, Þu bat a yýn da en bü yük ay lýk fe de ral a çýk ve ril miþ ol du. Ha zi ne Ba kan lý ðý nýn a çýk la dý ðý ve ri le re gö re, ge çen yýl Þu bat a yýn da 220,9 mil yar do lar o lan fe de ral büt çe a çý ðý, bu yýl Þu bat a yýn da 222,5 mil yar do la ra çýk tý. 1 E kim de baþ la yan ma lî yý lýn ilk 5 a yýn da i se top lam fe de ral büt çe a çý ðý 641,3 mil yar do la ra u laþ tý. E ko no mist ler, ABD nin yýl lýk fe de ral büt çe a çý ðý nýn da re kor ký ra ca ðý ný tah min e di yor lar. ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn ge çen ay Kon gre ye gön der di ði büt çe ta sa rý sýn da, bu yýl i çin fe de ral büt çe a çý ðý nýn 1,56 tril yon do lar ol ma sý bek le ni yor. ABD de fe de ral büt çe a çý ðý, 2010 yý lýn da 1,29 tril yon do lar ve 2009 da i se 1,41 tril yon do lar ol muþ tu. Bu yý lýn büt çe a çý ðý nýn, a ra lýk a yýn da o nay la nan ver gi in di rim le ri pa ke ti dolayýsýyla da 2010 yý lýn dan faz la ol ma sý bek le ni yor. Ma lî yý lýn 5 a yýn da ABD hü kü me ti nin ge lir le ri yüz de 8,6 ar ta rak 869 mil yar do la ra, har ca ma lar da yüz de 4 ar týþ la 1,51 tril yon do la ra u laþ tý. Was hing ton / a a ar ta rak 5.89 mil yar do lar tu ta rýn da a çýk ver miþ tir. O cak a yý alt ka lem ler i ti ba riy le in ce len di ðin de, al týn da hil it ha lat (CIF) har ca ma la rý bir ön ce ki yý la o ran la yüz de 44.3 ar ta rak mil yar do lar ve ih ra cat (FOB) ge lir le ri yüz de 22.1 ar ta rak 9.56 mil yar do lar o lur ken, tah mi ni ba vul ti ca re ti ge lir le ri nin yüz de 32.3 ar ta rak 537 mil yon do la ra u laþ tý ðý gö rül mek te dir de nil di. O cak a yýn da ger çek le þen net ser ma ye gi ri þi i se, ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 72,7 ar týþ la 2 mil yar 209 mil yon do lar ol du. Ge çen yýl O cak a yýn da net ser ma ye gi ri þi 1 mil yar 279 mil yon do lar dü ze yin dey di. Hiz met ler Den ge si, O cak a yýn da, ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 24,3 ar ta rak 338 mil yon do lar faz la ver di. Bu ka lem de ki ö nem li ve ri ler den bi ri o lan tu rizm ge lir le ri, yý lýn ilk a yýn da, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 19,2 ar ta rak 876 mil yon do la ra, tu rizm gi der le ri i se yüz de 52,9 ar ta rak 416 mil yon do la ra yük sel di. Bu nun so nu cun da, O cak a yý net tu rizm ge lir le ri, bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 0,6 a za la rak 460 mil yon do la ra ge ri le di yý lý nýn ilk a yýn da 23 mil yon do lar net gi riþ ger çek le þen ta þý ma cý lýk ta da bu yý lýn O cak a yýn da 21 mil yon do lar net çý kýþ mey da na gel di. Nav - Tü tün üretiminden vaz ge çen ü re ti ci ye des tek Tü tün ü re ti min den vaz ge çen ü re ti ci le re de kar ba þý na ö de me tu ta rý, 2011 yý lý i çin de 120 li ra o la - rak uy gu la na cak. Ta rým ve Kö yiþ le ri Ba kan lý ðý nýn ko nuy la il gi li teb li ði Res mî Ga - ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la na rak yü rür lü ðe gir di. Bu na gö re, Ta rým sal Des - tek le me ve ön len dir me Ku ru lu ta ra fýn dan tü tün ü re ti min den vaz ge çen ü re ti ci le re de kar ba þý na ö de me tu ta rý, 2011 yý lý i çin de 120 li ra o la rak uy gu la na cak. Tü tü ne al - ter na tif o la rak e ki len ü rün i le il gi li Ba kan lýk ça des tek le me uy gu la ma sý var sa, il gi li mev zu at çer çe ve sin de ü re ti ci ler ta ra fýn dan ay rý ca baþ vu ru ya pý la cak. An ka ra /a a Oda ve borsalardan 33 baþkan istifa etti TÜRKÝE O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) bün ye sin de fa a li yet gös te ren 33 o da ve bor sa dan, 28 i ö ne tim Ku ru lu baþ ka ný, 5 i mec lis baþ ka ný ol mak ü ze re top lam 33 ki þi, 12 Ha zi ran 2011 ta ri hin de ya pý la cak 24. Dö nem Mil let ve ki li Ge nel Se çi min de mil let ve ki li a day a da yý ol mak i çin is ti fa et ti. Ýs ti fa e den ler a ra sýn da TOBB ö ne tim Ku ru lu ü ye le rin den Kon ya Ti ca ret O da sý ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Hü se yin Ü zül mez i le Ga zi an tep Sa na yi O da sý ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ne jat Ko çer de yer a lý yor. An ka ra / a a lun gi der le rin de bir ön ce ki yý la o ran la yüz de 52 lik ar týþ so nu cu 190 mil yon do lar net çý kýþ, di ðer ta þý ma cý lýk ge lir le rin de de yüz de 14,2 ar týþ la 169 mil yon do lar tu ta rýn da net gi riþ sað lan dý. urt dý þýn da yer le þik ki þi le rin yur ti çin de yap týk la rý net ya tý rým lar (FDI), O cak a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 6.9 a za la rak 402 mil yon do lar ol du. Bu a ra da, kay na ðý be lir siz pa ra gi riþ-çý ký þý ný i çe ren net ha ta nok san ka le mi, O cak a yý i ti ba riy le 3 mil yar 651 mil yon do lar o la rak he sap lan dý. Söz ko nu su ra kam, ge çen yýl O cak a yýn da 1 mil yar 783 mil yon do lar dü ze yin dey di. An ka ra / a a 10 yýl son ra yen pi ya sa sýn dan borç lan dýk TÜRKÝE, 10 yýl a ra dan son ra ye ni den yen pi ya sa sýn dan borç lan dý. Ha zi ne Müs te þar lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da, yen pi ya sa sýn da JBIC ga ran ti li tah vil ih ra cý im kan la rý ný a raþ týr mak ü ze re Da i wa Se cu ri ti es Ca pi tal Mar kets, Mit su bis hi UFJ Mor gan Stan ley Se cu ri ti es ve Mi zu ho Se cu ri ti es e yet ki ve ril di ði ha týr la týl dý. Söz ko nu su tah vi lin dün fi yat lan dý ðý be lir ti le rek, 10 yýl va de li ih ra cýn tu ta rý nýn 180 mil yar yen (yak la þýk 2,17 mil yar ABD Do la rý) o la rak ger çek leþ ti ði bil di ril di. Bu ih raç la Tür ki ye nin 2000 yý lýn da ger çek leþ ti ri len son ih ra cýn ar dýn dan ilk kez yen pi ya sa sýn dan borç lan dý ðý i fa de e di le rek, ih ra ca i liþ kin tu ta rýn 18 Mart 2011 ta ri hin de Ha zi ne he sap la rý na gi re ce ði kay de dil di. Tür ki ye ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri len bu ih raç, JBIC ga ran ti li yen pi ya sa sýn da tek se fer de bir ül ke ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri len en yük sek tu tar lý ih raç ol du. Söz ko nu su ih raç ay ný za man da Tür ki ye ta ra fýn dan u lus la ra ra sý ser ma ye pi ya sa la rýn dan tek se fer de ger çek leþ ti ri len en yük sek mik tar lý ih raç o la rak kay de dil di. Gem lik, li man ve lo jis tik üs sü o lu yor BURSA'NIN Gem lik il çe si, ö zel lik le son yýl lar da ki ya tý rým lar la li man ve lo jis tik a la nýn da a dýn dan söz et ti ri yor. Gem lik Ti ca ret ve Sa na yi O da sý ndan (GTSO) a lý nan bil gi ye gö re, Gem lik, Tür ki ye nin ö nem li sa na yi te sis le ri ne ev sa hip li ði ya pý yor. Gem lik, ih ra cat ta ü çün cü sý ra da bu lu nan güm rük mü dür lü ðü ve de vam e den ya tý rým la rýy la ö zel lik le li man a la nýn da a de ta Ýs tan bul un tah tý na göz dik ti. GTSO Baþ ka ný Ke mal A kýt þöy le de di: Bur sa, Ýs tan bul dan son ra 2 nci bü yük ih ra cat i li miz dir. Bur sa, ge çen yýl 13 mil yar do lar ih ra cat ger çek leþ tir di ve bu nun 8 mil yar 750 mil yon do lar la yüz de 60 lýk bü yük bö lü mü Gem lik ten ya pýl dý. Ýh ra cat ta Tür ki ye sý ra la ma sý na bak tý ðý mýz da, ilk sý ra da Hal ka lý Güm rük Mü dür lü ðü i kin ci sý ra da i se Ýz mir Güm rük Mü dür lü ðü ge li yor. Gem lik Güm rük Mü dür lü ðü i se ü çün cü sý ra da bu lu nu yor. a pý lan ye ni ya tý rým la rýn sýk lý ðý ve ye ni li man ya tý rým la rý gös te ri yor ki, Gem lik ge le cek te Tür ki ye nin li man ve lo jis tik üs sü o la cak týr. Bursa / aa Tüketici dernekleri baz istasyonlarýna karþý TÜ KE TÝ CÝ Hak la rý Der ne ði (THD), Bil gi Tek no lo ji le ri ve Ý le ti þim Ku ru mu (BTK) hak kýn da Baz Ýs tas yon la rý ö net me li ði ve bu na da ya lý iþ le min yü rüt me si ni dur du ran Da nýþ tay Ý da rî Dâ vâ Da i re le ri Ku ru lu nun ka ra rý ný uy gu la ma dý ðý ge rek çe siy le An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na suç du yu ru sun da bu lun du. Ankara / aa ÜSTADI ANMAA DÂVET "Acele ettim kýþta geldim. Sizler cennetâsâ bir baharda geleceksiniz. Þimdi ekilen Nur tohumlarý zemininizde çiçek açacaktýr." Bugün açan çiçekleri izlemeye dâvet ediyoruz sizleri... Program: Kur'ân-ý Kerim, Açýlýþ konuþmasý, Þiir Tiyatro gösterisi: Gençlik Elden Gitmeden TARÝH: 13 Mart 2011 Pazar SAAT: ER: Altunizâde Kültür Merkezi ÜSKÜDAR (Capitol'ün arkasý) ORGANÝZASON: eni Asya Vakfý Hanýmlar Gençlik Komisyonu Ýrtibat: (0216)

12 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 SPOR Taþçý'dan Putin'e dâvet: Gel güreþelim Efsanevî Kýrkpýnar güreþçisi Ahmet Taþçý, sporcu kiþiliði ile tanýnan Rusya Baþbakaný Vlademir Putin'e Moskova Fuarý'nda yaðlý güreþ dâvetinde bulundu. Ahmet Taþçý, Moskova Fuarý'nda yaðlý güreþin reklâmýný yapacak. Rusya Baþbakaný Vlademir Putin judo sporuyla yakýndan ilgileniyor. Polis Bursasspor muhasebesini aradý BURSA Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesine baðlý Mali Þube ekipleri, Bursaspor Kulübü muhasebe müdürünün kulüpteki odasý ve evinde arama yaptý. Alýnan bilgiye göre, Bursaspor Özlüce Tesisleri'ne sabah saatlerinde gelen ekipler, muhasebe müdürü S.Ç'nin kulüpteki odasýnda inceleme yaptý. Mali Þube ekiplerinin, muhasebe müdürünün evinde de arama yaptýklarý, konuya iliþkin soruþturmanýn sürdüðü bildirildi. Bursaspor Özlüce Tesisleri'nde daha önce de arama yapýlmýþtý. Serena Williams Temmuz'da dönüyor KA DIN LAR te nis te dün ya nýn es ki bir nu ma ra sý Se - re na Wil li ams'ýn kort la ra tem muz a yýn da dön me yi plan la dý ðý a çýk lan dý. Ge çen yýl Wimb le don'ý ka zan - ma sýn dan bu ya na sa kat lýk ve has ta lýk la bo ðu þan Wil li ams, tem muz a yýn da Was hing ton'da ya pý la cak Kast les of World Te am tur nu va sý na ka týl mak is te - di ði ni söy le di. Ka ri ye rin de 13 Grand Slam þam pi - yon lu ðu bu lu nan te nis çi, ge çen yýl Wimb le don'ý ka - zan ma sý nýn ar dýn dan bir res to ran da cam ký rý ðý na ba sa rak sa kat lan mýþ tý. Bu ay ba þýn da ya pý lan a çýk la - ma da i se te nis çi nin ak ci ðer em bo li si ne de niy le a cil te da vi gör dü ðü be lir til miþ ti. Ýzmir'e yeni voleybol salonu geliyor TÜRKÝE Vo ley bol Fe de ras yo nu (TVF) ta ra fýn dan 2009'da im za la nan pro to kol le 49 yýl lý ðý na dev ra lý nan A ta türk Spor Sa lo nu, pa zar gü nü a tý la cak te me lin ar - dýn dan baþ la ya cak ye ni le me ça lýþ ma la rýy la u lus la ra ra - sý stan dart la rý kar þý la ya cak ha le ge ti ri le cek. Av ru pa Þam pi yo na sý Fi nal le ri nin ya pý la bil me si i çin, ge rek li as ga ri se yir ci ka pa si te si nin 5000, as ga ri mü sa ba ka a - la ný nýn da 40x26,5 met re ol ma sý ge rek li li ðin den do la - yý, TVF'nin çok sa yý da vo ley bol ku lü bü bu lu nan ve Av ru pa Þam pi yo nu çý ka ran Ýz mir'in bu stan dart lar da bir vo ley bol sa lo nu na ka vuþ tur ma a ma cýy la ça lýþ ma yý baþ lat tý ðý be lir til di. Bu kap sam da se yir ci ka pa si te si 2700, mü sa ba ka a la ný da 37x22 met re o lan sa lon da ki ça lýþ ma i çin Mi mar Har bi Ho tan'ýn e þi Bih ter Ho tan ve a i le sin den mu va fa kat a lýn dý. Al san cak sem tiy le bü tün leþ miþ ta ri hi mi ma ri si de mu ha fa za e den ta di lat pro je si nin çiz di ril me si nin ar dýn dan Ýz mir 1. Ko ru ma Ku ru lu na baþ vu ru la rak ku ru lun da o na yý a lýn dý. TVF Ýz mir A ta türk Vo ley bol Sa lo nu ye ni le me in þa a tý nýn te me li, 13 Mart Pa zar gü nü tö ren le a tý la cak. TARÝHÝ Kýrk pý nar að lý Gü reþ le ri'nin de ta ný týl dý ðý Al man ya'da ki ITB Ber lin 2011 Fu a rý de vam e di yor. Fu a ra ka tý lan ef sa - ne vi gü reþ çi Ah met Taþ çý, spor cu ki þi li - ðiy le ta ný nan Rus ya Baþ ba ka ný Vla de mir Pu tin'i er mey da ný na da vet e de rek, mey - dan o ku du. E dir ne Be le di ye Baþ kan lý - ðý'ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, fu a ra ka tý lan yað lý gü re þin ef sa ne vi gü - reþ çi si Ah met Taþ çý, Ta ri hi Kýrk pý nar að lý Gü re þi'ni her yö nüy le ve dün ya nýn her ye rin de o nur ve gu rur la ta ný týk la rý ný söy le di. Al man ya'da ki fu a rýn ar dýn dan, 16 Mart ta rih le rin de Rus ya'da dü zen le - ne cek Mos ko va MITT 2011 Fu a rý'nda da Ta ri hi Kýrk pý nar að lý Gü reþ le ri ni ta - ný ta cak la rý ný i fa de e den Taþ çý, ta ný tým - lar da e me ði ge çen Kül tür ve Tu rizm Ba - kan lý ðý, E dir ne Be le di ye si ve Tür ki ye Gü reþ Fe de ras yo nu'na te þek kür et ti. PU TÝN'Ý ER ME DA NI NA ÇA ÐIR DI Rus ya'da spor cu kim li ðiy le ta ný nan Rus ya Baþ ba ka ný Pu tin'le de gü reþ mek is te di ði ni be lir ten Taþ çý, þun la rý kay det - ti: ''Mos ko va'da ki fu a rý Rus ya Baþ ba ka ný Pu tin a ça cak, ken di si nin ge le nek sel spor dal la rý na o lan il gi si ni bi li yo ruz. að lý gü - reþ te ge le nek sel bir spor da lý. Bu yüz den ken di si ne kis pet giy di rip Mos ko va'da er mey da nýn da gü reþ tut ma ya da vet e di - yo rum ve ken di si ne mey dan o ku yo rum. Ben gü re þe ce ði ne i na ný yo rum. E ðer böy le bir þey o lur sa Kýrk pý nar dün ya da bü yük ses ge ti rir ve rek la mý o lur. Ay rý ca Baþ ba ka ný mýz Re cep Tay yip Er do ðan'ýn da Mos ko va'da ki fu a ra ka tý la ca ðý ný duy - duk, bu na da ay rý ca çok se vin dik.'' Ef sa - ne vi gü reþ çi ge çen yýl ki 649. Ta ri hi Kýrk pý nar að lý Gü reþ le ri'nde, gös te ri gü reþ le ri ser gi le mek i çin ül ke mi ze ge len 4 su mo gü reþ çi sin den bi riy le de Er Mey da ný'nda gös te ri gü re þi yap mýþ tý. TÜRK MESSÝ E ZARAR VERMEÝN Dev takýmlar Muhammed Demirci'nin peþine düþtü. GENÇ oyuncuyu keþfeden Beþiktaþ Kulübü Kongre Üyesi Seyit Ateþ ise Muhammed Demirci'nin 16 yaþ altý milli takýmlar arasýnda ocak ayýnda düzenlenen Ege Kupasý'nda gösterdiði performansla pek çok yabancý teknik adamýn da dikkatini çektiðini dile getirerek, ''Muhammed, katýldýðý tüm turnuvalarda en deðerli oyuncu seçildi. Barcelona Kulübü, orada yaþayan bir Türk aracýlýðýyla 15 gün önce bir teklifte bulunmuþtu. BE ÞÝK TAÞ, GENÇ E TE NEK MU HAM MED Ý ÇÝN EN DÝ ÞE LÝ. Ö NETÝ CÝ SÝ NAN VAR DAR, ''MU HAM MED DE MÝR CÝ Ý LE ÝL GÝ LÝ KU LÜ BÜ MÜ ZE RES MÝ TEK LÝF OK.TRANS FER SPE KÜ LAS ON LA RI NIN O UN CU NUN GE LÝ ÞÝ MÝ NE ZA - RAR VE RE BÝ LE CE ÐÝN DEN EN DÝ ÞE E DÝ O RUZ'' DE DÝ. BE ÞÝK TAÞ Ku lü bü alt ya pý dan so - rum lu yö ne tim ku ru lu ü ye si Si nan Var dar, ''Türk Mes si'' di ye ad lan dý rý - lan Mu ham med De mir ci i çin Manc hes ter U ni ted'dan ku lüp le ri ne res mi tek lif al ma dýk la rý ný be lir te rek, ''Trans fer spe kü las yon la rý nýn o yun - cu nun ge liþ me si ne za rar ve re bi le ce - ðin den en di þe e di yo ruz'' de di. Si nan Var dar, yap tý ðý a çýk la ma da, 7 ya þýn - da Se yit A teþ ta ra fýn dan keþ fe di len ve Ýs pan ya'nýn Bar ce lo na Ku lü bü alt ya pý sýn da bu lun duk tan son ra dön dü ðü si yah- be yaz lý ku lüp le pro - fes yo nel söz leþ me im za la yan, 16 ya - þýn da ki or ta sa ha o yun cu su i le 2013 yý lý ma yýs a yý so nu na ka dar söz leþ - me le ri bu lun du ðu nu ha týr lat tý.ku - lüp le ri ne ve ken di si ne ge len tek li fin bu lun ma dý ðý ný kay de den Var dar, ''Mu ham med i yi bir ge li þim gös te ri - yor. Ders le ri ve ki þi li ði çok i yi. Çok mem nu nuz. An cak, trans fer spe kü - las yon la rý nýn o yun cu nun ge li þi mi ne za rar ve re bi le ce ðin den en di þe e di yo - ruz'' di ye ko nuþ tu. Ku lü bün kon gre ü ye si Se yit A teþ'in Mu ham med De - mir ci i le ya kýn dan il gi len di ði ni be lir - ten Si nan Var dar, ''Kon tra týy la il gi li hiç bir so run ol maz. Mu ham med bi zim göz be be ði miz. Ay rý ca çok i yi bir Be þik taþ lý. Be þik taþ'a ve mil li ta ký - ma hiz met e de cek. al nýz ca o de ðil, alt ya pý mýz da 15 ta ne da ha Mu - ham med var. On lar da ay ný þe - kil de... Her ke sin bu ko nu da has sas ol ma sý ný ri ca e di - yo ruz'' de di. Si - nan Var dar, 2013'te Tür ki ye'de dü - zen le ne cek, da ha ön ce Ma ra do na, Mes si, Ad ri a no gi bi yýl dýz o yun cu la - rýn çý kýþ yap tý ðý 20 aþ Al tý Dün ya Ku pa sý'nda Mu ham med'in for ma giy me si ni is te dik le ri ni de be lir te rek, ''Mil li ta kým an tre nör le ri de Mu - ham med'den çok mem nun. Tak dir mil li ta kým an tre nör le ri nin ta bii ki. Bü yük ih ti mal le bu ra da for ma gi yer'' þek lin de ko nuþ tu. POTADA DERBÝ MESAÝSÝ: FENERBAHÇE-BEÞÝKTAÞ BEKO Bas ket bol Li gi'nin 21. haf ta sýn - da e ze li ra kip ler Fe ner bah çe Ül ker i le Be þik taþ Co la Tur ka der bi maç ta bu - gün kar þý kar þý ya ge le cek. Si nan Er - dem Spor Sa lo nu'nda sa at 17.00'de baþ la ya cak der bi yi Ay tuð Ek ti, Al per Öz gök, Fa tih Ars la noð lu ha kem üç - lü sü yö ne te cek. Der bi ma çý, ku lüp ler ta ra fýn dan da ha ön ce ya pý lan an laþ - ma u ya rýn ca, yal nýz ca ev sa hi bi ko - nu mun da bu lu nan Fe ner bah çe li ta - raf tar lar sa lon da iz le ye bi le cek. FE NER BAH ÇE ÜL KER LÝ DER Lig de ge ri de ka lan 20 haf ta so nun - da 18 ga li bi yet ve 2 mað lu bi ye ti bu lu - nan son þam pi yon Fe ner bah çe Ül ker, pu an cet ve li nin zir ve sin de yer a lý yor. Lig de 8 maç týr ye nil me yen sa rý-la ci - vert li ler, son ye nil gi si ni li gin 12. haf ta - sýn da Ga la ta sa ray Ca fe Crown kar þý - sýn da al dý. Fe ner bah çe Ül ker, Be þik taþ Co la Tur ka kar þý sýn da se zo nun ilk Sinan Vardar Muhammed Ege Kupasý'nda hayran býraktý Ben de onlara 'Muhammed Beþiktaþ'ýn profesyonel futbolcusu. Beþiktaþ Kulübü ile bir görüþme yapýn' demiþtim. Onun dýþýnda yakýn zamanda bir teklif gelmedi. Manchester United'ýn ilgilenmesi de doðal'' dedi. Gösterilen ilginin Muhammed'i þýmartmayacaðýný da savunan Seyit Ateþ, ''Basýnýn ilgisi Muhammed Demirci'ye 9 yaþýndan beri var, asla þýmarmaz. Baþarýyý sindire sindire geliyor'' þeklinde konuþtu. BEKO BASKETBOL LÝGÝ'NDE FENERBAHÇE ÜLKER ÝLE BEÞÝKTAÞ COLA TURKA BUGÜN KARÞI KARÞIA GELECEK. SÝNAN ERDEM SPOR SALONU'NDAKÝ DEV MAÇ SAAT 17.00'DE BAÞLAACAK. ya rý sýn da ki maç tan ga lip ay rýl - dý. Sa rý-la ci vert li e kip, se yir ci si nin ö - nün de ki bu gün kü kar þý laþ ma dan da ga lip ay rýl ma sý du ru mun da, o la sý play-off eþ leþ me sin de 1-0 ön de baþ la - ma a van ta jý ný ya ka la ya cak. KU PA DA SAF DI ÞI BI RAK TI Bu se zon Kay se ri'de ger çek leþ ti ri len Spor To to Tür ki ye Ku pa sý'nda fi nal ma çýn da da kar þý kar þý ya gel di. Fe ner - bah çe Ül ker, Kay se ri Ka dir Has Kon - gre Mer ke zi Spor Sa lo nu'nda Be þik taþ Co la Tur ka'yý 81-72'lik skor la mað lup e de rek, ku pa yý mü ze si ne gö tür dü. Ýs - ta tis tik ler de Fe ner bah çe Ül ker'de Ö - mer O nan 20 maç so nun da ya ka la dý - ðý 14.9 sa yý or ta la ma sý i le ta ký mý mýn en sko rer o yun cu su ko nu mun da. A sist te i se Ro ko Le ni U kic 3,24 a - sist or ta la ma sýy la, Dar jus Lav ri no - vic de 19 maç so nun da 5,84 ri ba - und or ta la ma sýy la i le oy nu yor. Trabzonspor geçen hafta Beþiktaþ'ý Ýstanbul'da 2-1 yenmiþti. Cezalý Trabzon K.Paþa'yý Kocaeli'nde konuk ediyor TRAB ZONS POR, bu gün ce za sý ne de niy le Ko ca e li Ýs - met pa þa Sta dý'nda kar þý la þa ca ðý Ka sým pa þa i le 6. lig ma çý na çý ka cak. Kuddusi Müftüoðlu'nun yöneteceði maç saat 19.00'da baþlayacak. Ý ki ta kým a ra sýn da bu gü - ne dek ya pý lan 5 maç ta bor do ma vi li le rin, ga li bi yet ler de 31'lik üs tün lü ðü bu lu nu yor. 1 kar þý laþ ma da i se ta raf lar sa ha dan be ra ber lik le ay rýl dý. Bu maç lar da bor do ma vi li - ler, 12 gol a tar ken ka le sin de 4 gol gör dü. Trab zons por, se zo nun ilk ya rý sýn da Ýs tan bul'da Ka sým pa þa'yý 70 mað - lup e de rek ta ri hi bir ga li bi yet el de et miþ ti. Da ha ön ce se zo nu nun 29. haf ta sýn da sa ha sýn da A da na De mirs por'u 7-0 mað lup e de rek, en fark lý ga li bi ye ti ni a lan bor do ma vi li ler, 17 E kim'de Ka sým pa þa'yý da ay ný so nuç la ye ne rek lig ta ri hin de ki bu ba þa rý sý na ye ni si ni ek le miþ ti. Trab zons por, bu so nuç la lig de 523 haf ta i - çin de ki en fark lý ga li bi ye ti ni, lig ta ri hin de de dep las - man da ki en fark lý ga li bi ye ti ni el de et miþ ti. SÜPER LÝG'DE 25. HAFTA 12 Mart Cumartesi 14:00 K.Karabükspor - Bursaspor: Cüneyt Çakýr 16:00 Ýstanbul B.B - Eskiþehirspor: Suat Arslanboða 19:00 Trabzonspor - Kasýmpaþa: Kuddusi Müftüoðlu 13 Mart Pazar 13:30 MPAntalyaspor - Gençlerbirliði: Hüseyin Göçek 15:00 Ankaragücü - Galatasaray: Halis Özkahya 15:30 Bucaspor - Gaziantepspor: unus ýldýrým 17:30 Sivasspor - Kayserispor: Abdullah ýlmaz 19:00 Fenerbahçe - Konyaspor: Bülent ýldýrým BANK ASA 1. LÝG'DE 25. HAFTA 12 Mart Cumartesi 14:00 Samsunspor - Tavþanlý Linyitspor: Koray Gençerler 13 Mart Pazar. 19:00 Denizlispor - Boluspor: Mete Kalkavan 13:30 Güngören Belediyespor - Altay: Fýrat Aydýnus 13:30 Orduspor - Mersin Ýdman.- Mustafa Kamil Abitoðlu 13:30 Giresunspor - Çaykur Rizespor: Özgüç Türkalp 13:30 Diyarbakýrspor - Adanaspor: Tayfur Özkan 13:30 Kayseri Erciyesspor - Kartalspor: Hakan Özkan 14 Mart Pazartesi 20:00 Gaziantep B.B - Akhisar Belediye : Taner Gizlenci SPOR TOTO 2. LÝG 2. KIRMIZI GRUP 13 Mart Pazar: Tarsus Ýdmanyurdu-Adana Demirspor (Tarsus) Trabzon-Balýkesirspor (Ahmet Suat Özyazýcý) Kocaelispor-Fethiyespor (Ýsmetpaþa) Sakaryaspor-Pursaklarspor (Sakarya Atatürk) Þanlýurfaspor-Eyüpspor (Þanlýurfa GAP) Türk Telekomspor-Ofspor (Türk Telekom) Elazýðspor-Konya Torku Þekerspor (Elazýð Atatürk) Tokatspor-Pendikspor (Tokat Gaziosmanpaþa) Dardanelspor-Belediye Vanspor (18 Mart) SPOR TOTO 3. LÝG 2. GRUP Bugün: Sivas Dört Eylül B.-Batman Petrol ( 4 Eylül Dýþ Saha) e ni Ýs ken de run-af yon ka ra hi sars por (5 Tem muz) 13 Mart Pazar: Kahramanmaraþspor-Altýnordu (12 Þubat) Darýca Gençlerbirliði-Beykoz 1908 (Darýca Ýlçe) Anadolu Üsküdar 1908-OAK Renaultspor (Vefa) Gümüþhanespor-alýspor (Gümüþhane eniþehir) Keçiören Sportif-Ispartaspor (Hasan Doðan) impaþ ozgatspor-orhangazispor (ozgat Bozok) SPOR TOTO 3. LÝG 3. GRUP 13 Mart Pazar: Siirtspor-Diyarbakýr BB. (Siirt Atatürk) Karsspor-alovaspor (Kars Þehir) Kýrýkkalespor-Zeytinburnuspor (Baþpýnar) Gaziosmanpaþa-Denizli Belediye (Gaziosmanpaþa) Pazarspor-Beylerbeyi (Pazar Ýlçe) Araklýspor-Kepez Belediyespor (Araklý Ýlçe) Kýrýkhan-Keçiörengücü (Ýskenderun 5 Temmuz) Sancaktepe Belediye-Gölcükspor (Hakan Þükür) 13.30Kastamonuspor-Torbalýspor (Kastamonu Gazi) BEKO BASKETBOL LÝGÝ 12 Mart Cumartesi: Mersin B.B Galatasaray Cafe Crown (Edip Buran) Türk Telekom-TOFAÞ (Ankara Atatürk) F.Bahçe Ülker Beþiktaþ Cola Turka (Sinan Erdem) OAK Renault Olin Edirne (Bursa Atatürk) 13 Mart Pazar: Banvit Pýnar Karþýyaka (Kara Ali Acar) Bornova Belediyesi Antalya BB(Ege Üniversitesi) Aliaða Petkim Erdemir (Enka) SPOR EKRANINDA BUGÜN 14:00 K.Karabükspor - Bursaspor (Lig TV) 14:00 Samsunspor - Tavþanlý Linyitspor (TRT1) Birmingham-Bolton (NTVSpor) 19:00 Trabzonspor - Kasýmpaþa (Lig TV) Manchester United-Arsenal (NTVSpor) Real Madrid-Hercules (NTVSpor) Zaragoza-Valencia (NTVSpor) SiyahMaviKýrmýzýSarý

13 SiyahMaviKýrmýzýSarý HABER 15 Ço cuk hak la rý i çin gö rüþ bil di rin 1. TÜR KÝE Ço cuk Hak la rý Kon gre sin de de le ge le rin gö rü þü ne su nu lan 1. Tür ki ye Ço cuk Hak la rý Stra te ji si i kin ci tas la ðý i çin 18 Mart a ka dar gö rüþ bil di ri le bi le - ce ði kay de dil di. Ko nu ya i liþ kin ya pý lan ya zý lý a çýk la - ma da, TBMM Baþ ka ný Meh met A li Þa hin in hi ma ye - le rin de, Ço cuk Vak fý, Sos yal Hiz met ler ve Ço cuk E - sir ge me Ku ru mu i le Ýs tan bul Ü ni ver si te si iþ bir li ðin - de, Þu bat ta rih le ri a ra sýn da Ha liç Kon gre Mer - ke zi nde dü zen le nen kon gre de ço cuk ve ye tiþ kin de - le ge le rin gö rü þü ne su nu lan 1. Tür ki ye Ço cuk Hak la rý Stra te ji si i kin ci tas la ðý nýn ön ce ki gün ka mu o yu na a - çýk lan dý ðý be lir til di. Ý kin ci tas la k i çin Tür ki ye ge ne - lin de ki ço cuk ve ye tiþ kin le rin, si vil top lum ku ru luþ la - rý, mahalli yö ne tim ler, ü ni ver si te ler, si ya sî par ti ler ve hü kü met tem sil ci le ri nin 18 Mart a ka dar gö rüþ bil di - re bi le cek le ri i fa de e dil di. Stra te ji Bel ge si i kin ci tas la - ðý nýn ki ye co cuk hak la ri kon gre si.org si te - sin den in ce le ne bi le ce ði bil di ril di. Ýstanbul / aa Oð lu nu kar sa ye sin de bul du A Ý LE SÝNÝN yak la þýk bir ay dýr a ra dý ðý 40 ya þýn da ki Ke - ma let tin Ýn ce, so ðuk ha va ve kar ya ðý þý dolayýsýyla so - kak ta ya þa yan va tan daþ la rýn top lan dý ðý spor sa lo nun da bu lun du. A lý nan bil gi ye gö re, Bü yük çek me ce Em ni yet Mü dür lü ðü ne 10 Þu bat ta baþ vu ran Mu har rem Ýn ce, oð lu Ke ma let tin Ýn ce nin (40) ka yýp ol du ðu nu bil dir di. Bu nun ü ze ri ne Ka yýp lar Bü ro A mir li ði e kip le ri, Ke ma - let tin Ýn ce yi a ra ma ya baþ la dý. E kip ler, so ðuk ha va ve kar ya ðý þý dolayýsýyla Ýs tan bul Va li li ði ve Bü yük þe hir Be le di ye sin ce so kak ta ya þa yan va tan daþ la rýn top lan dý - ðý E yüp te ki Tev fik Ay dýn Spor Sa lo nu nda bir ça lýþ ma yap tý ve bu ra da ka lan lar a ra sýn da Ke ma let tin Ýn ce yi fo toð raf la tesbit et ti. Po li sin du ru mu a i le si ne bil dir me - si ü ze ri ne spor sa lo nu na ge len ba ba Mu har rem Ýn ce, oð lu nu a la rak e ve gö tür dü. Ýstanbul / aa Engel li le r online iþlerde çalýþýyor BE DEN SEL en gel li le rin, in ter net kul la ný mý nýn yay gýn laþ - ma sýy la bir lik te sos yal ha yat ta da ha faz la rol üst len me ye baþ la dý ðý be lir til di. Tür ki ye Sa kat lar Der ne ði Er zu rum Þu be Baþ ka ný Sa dul lah E fe, Tür ki ye de son yýl lar da yay - gýn la þan in ter net kul la ný mý nýn, en çok en gel li le ri mut lu et ti ði ni söy le di. Ev o fis le rin de ça lý þan ar týk bir çok en gel li bu lun du ðu nu di le ge ti ren E fe, Ýn ter net kul la ný mý yay - gýn laþ týk ça in san ha ya týn da bü yük de ði þim ler ya þan ma - ya baþ la dý. Bu de ði þim, þim di ye ka dar ha yat ta rol üst le - ne me yen, bu ne den le yal nýz lýk duy gu su na ka pý la rak ça - re siz ve yar dý ma muh taç du ru ma dü þen en gel li le ri mi ze ö nem li im kân lar sun du. Bir çok en gel li, in ter net kul la ný - mýn dan ön ce dört du var a ra sýn da ve sos yal ha yat tan ko puk ya þý yor du a ma ar týk on li ne ha yat ta ak tif ol ma im kan la rý var di ye ko nuþ tu. Er zu rum / a a SU MÝKTARI 5 TE 1 AZALDI RD. DOÇ. DR. ELÝF ÇOLAKOÐLU 1850 DE KÝÞÝ BAÞINA DÜÞEN SU MÝKTARI, ORTALAMA 33 BÝN METREKÜPKEN, BUGÜN BU RAKAMIN, 7 BÝN 69 METREKÜPE DÜÞTÜÐÜNÜ BELÝRTTÝ. A TA TÜRK Ü ni ver si te si Ýk ti sa di ve Ý da ri Bi lim ler Fa kül - te si Ka mu ö ne ti mi Bö lü mü Öð re tim Ü ye si rd. Doç. Dr. E lif Ço la koð lu, ki þi ba þý na dü þen su mik ta rý nýn, 1850 yý lýn da 33 bin met re küp ken, bu gün 7 bin 69 met - re kü pe düþ tü ðü nü be lirt ti. Kül tür Mer ke zi nde Su Hak ký nýn Gü ven lik Bað la mýn da o ru mu ko nu lu bir kon fe rans ve ren Ço la koð lu, 2005 yý lý ve ri le ri ne gö re, dün ya ge ne lin de 1.2 mil yar dan faz la in sa nýn, ye ter li su mik ta rý na e ri þe me di ði ni, 2.5 mil yar dan faz la in sa nýn da hij yen þart la rý na uy gun ol ma yan bir bi çim de hayatla rý - ný sür dür dü ðü nü söy le di. E ðer mev cut e ði lim ler de - vam e der se 2025 yý lý na ka dar dün ya nü fu su nun yak la - þýk 3 te 2 si nin cid dî su kýt lý ðýy la ya da su yok lu ðuy la kar þý la þa ca ðý nýn tah min e dil di ði ni i fa de e den Ço la koð - lu, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Dün ya yü ze yin de ki e ri þi - le bi le cek top lam tat lý su mik ta rý nýn son de re ce az ve sý - nýr lý ol ma sý, hýz lý nü fus ar tý þýy la her yýl ki þi ba þý na kul la - ný la bi len yýl lýk su mik ta rý nýn a zal ma sý, su kay nak la rý nýn gi de rek yok ol ma sý, yer al tý ve yer üs tü su kay nak la rý - nýn ta rým, en düs tri ve yer le þim ye ri a týk la rýy la kir le ti le - rek yok e dil me si, ik lim de ði þik li ði, su çev rim le ri nin su kay nak la rý ný hem mik tar hem ka li te o la rak o lum suz et ki le me si, su yun fi yat lan dý rýl ma sý ve e ko no mik bir mal gi bi a lý nýp sa týl ma sý su kýt lý ðý nýn ne den le ri a ra sýn - da dýr yý lýn da ki þi ba þý na dü þen su mik ta rý, or ta la - ma 33 bin met re küp ken, bu gün bu ra kam 7 bin 69 met re küp do lay la rýn da dýr. Dün ya nýn mev cut su po - tan si ye li nin yak la þýk 25 mil yar lýk nü fu sa ye te cek dü - zey de ol du ðu i le ri sü rül mek te dir. Erzurum / aa SA AT TE 5 AÞ AL TI, AK LA ÞIK 400 ÇO CUK Ö LÜ OR SU gü ven li ði ne de de ði nen Ço la koð lu, Su gü - ven siz li ði nin ger çek ne de ni, in sa nýn ken di si ni mer kez o la rak ka bul et me si ve e ko no mik çý kar - la rý i çin gi riþ ti ði ü re tim ve tü ke tim fa a li yet le ri - dir gö rü þü nü di le ge tir di. Su yun in san sað lý ðý ve ül ke le rin gü ven li ði a çý sýn dan ö ne mi ne dik ka - ti çe ken rd. Doç. Dr. Ço la koð lu, þöy le de vam et ti: Ge liþ mek te o lan ül ke ler de, has ta lýk la rýn yüz de 80 i suy la i liþ ki liy ken, her yýl ne re dey se 5 mil yon in san suy la i liþ ki li has ta lýk lar dan ya da ye ter siz sað lýk þart la rýn dan do la yý ö le bil mek te - dir ler. Bu ül ke ler de, bir sa at te or ta la ma 5 yaþ al tý yak la þýk 400 ço cu ðun öl dü ðü ka yýt la ra geç - mek te dir. Ge liþ miþ ül ke ler de de suy la il gi li sal - gýn la rýn pat lak ver di ði bi lin mek te dir. Ör ne ðin, 2000 yý lý nýn Ma yýs a yýn da Ka na da nýn On ta ri - o ya bað lý Wal ker ton ka sa ba sýn da, kir li iç me su yun dan do la yý 2 bin 300 ki þi nin has ta lan dý ðý ve 7 ki þi nin öl dü ðü gö rül müþ tür. BM nin Mi len - yum He def le ri ger çek leþ se da hi 2020 ye de ðin 76 mil yon ka dar in sa nýn suy la il gi li has ta lýk lar - dan do la yý ö le bi le ce ði ön gö rül mek te dir. Ço la - koð lu, bi re yin su gü ven siz li ði i çin de bu lun ma sý - nýn, yurt taþ e þit li ði, as ga rî sos yal ih ti yaç, fýr sat e þit li ði ve a dil da ðý tým il ke le ri ne ay ký rý ol du ðu - nu i fa de et ti. Bir bi re yin gün lük as ga rî 20 lit re su ya ih ti ya cý ol du ðu nu be lir tti. SiyahMaviKýrmýzýSarý

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı