14 NOLU HOMOJEN ALAN ĐÇERĐSĐNDE YER ALAN ESKĐŞEHĐR ĐLĐ MERA TOPRAKLARINDA BULUNAN BĐTKĐLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ OZET:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "14 NOLU HOMOJEN ALAN ĐÇERĐSĐNDE YER ALAN ESKĐŞEHĐR ĐLĐ MERA TOPRAKLARINDA BULUNAN BĐTKĐLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ OZET:"

Transkript

1 14 NOLU HOMOJEN ALAN ĐÇERĐSĐNDE YER ALAN ESKĐŞEHĐR ĐLĐ MERA TOPRAKLARINDA BULUNAN BĐTKĐLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ Celalettin AYGÜN 1, Đsmail KARA 1, A. Levent SEVER 1, Đlker ERDOĞDU 1, A.Kadir ATALAY 1, Arife AVAĞ 2, Ali. MERMER 3, Aytaç ÖZAYDINLI 3, Hakan YILDIZ 3, Öztekin URLA 3, Murat AYDOĞDU 3, Ediz. ÜNAL 3, Osman AYDOĞMUŞ 3., Fatma DEDEOĞLU 3, M.Güven TUĞAÇ 3, Harun TORUNLAR 3. Hicrettin CEBEL 4, Oğuz BAŞKAN 4, Mehmet KEÇECĐ 4, Mustafa BOZKURT 4, Atila OCAK 5 1-Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü- ESKĐŞEHĐR 2Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü-ANKARA 3-Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü-ANKARA 4-Toprak Gübre Merkez Araştırma Enstitüsü-ANKARA 5-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi-ESKĐŞEHĐR OZET: Bu çalışmada; TUBĐTAK tarafından desteklenen Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi kapsamında vejetasyon etütleri yapılan mera alanlarında tespit edilen bitkilerin belirlenmesi çalışmasının Eskişehir ili kısmını içermekte olup, Çalışmada, meralar Nispeten Homojen Ekolojik Alan esasına göre sınıflandırılmış, sınıflandırmalar Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımıyla iklim, toprak ve topoğrafik haritalar çakıştırılarak homojen ekolojik alanlar belirlenmiş ve bu alanlar üzerinde alansal ağırlığa bağlı olarak belirlenen uygun sayıdaki noktada vejetasyon ölçümleri yapılarak her bir Homojen Alan için vejetasyon kümeleri (tipleri) tespit edilmiştir. Bu esaslara göre belirlenen homojen alanlardan Eskişehir ili 10 farklı homojen alan ihtiva etmekte olup, bunlardan mera alanlarını kapsayan en geniş ikinci homojen alan ( Eskişehir ili toplam yüzölçümünün % 33,8) ise 14 Nolu homojen alandır. Dünya üzerinde, son yıllarda meraların durum sınıflarının belirlenmesi için geliştirilen metotlarda ve mera vejetasyon dinamiklerinin ortaya konulmasında önemli ilerlemeler kaydedilmiş olup, bu temel çalışmanın yürütülmesinde ana faaliyetlerden birisi mera vejetasyon etütlerinin yapılması olmuştur. Yapılan çalışmalarda Meranın Durum Sınıfına etki eden en önemli faktörler iklim ve toprak özellikleri ile topografya ve otlatma şiddeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu özellikler bakımında nispeten homojen alanlardaki meralarda vejetasyonu meydana getiren bitki türlerinin de benzerlik göstermesi bekleneceği düşüncesinden hareketle Vejetasyon bitki tipleri ile toprak özellikleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi, Vejetasyon etüdü yapılan alanlarda toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri ile bitki kompozisyonu arasındaki ilişkiler tespit edilmiştir. Anahtar sözcükler: Homojen Alan, Mera, Bitki

2 DETERMĐNATĐON OF GENOTYPES ON HOMOGENOUS AREA, NUMBRED SĐ 14 ĐN GRASSLAND OF ESKĐŞEHĐR PROVĐNCE Abstract: Grassland is upper most sources in natural wealth in Türkiye. So plants constitute of wealth for both country and the world. One of time most important characteristies of plants in the area is to serve as a source of fodder crops, Partial needs of food for wild and domestic animals area met from these areas. Unfortunately, these areas comprising one over third areas of Türkiye started to lose their ability. In this case it is necessary to improve plant composition and to increase plant growth and yield in these areas. To do this, first determination of plant composition of grassland should be made. Keywords: Homogenous area, Grassland, Plant. GĐRĐŞ: Ülkemizde mera alanları doğal zenginliklerimizin başında gelmekte olup, bu alanlarda bulunan bitkiler gerek ülke gerekse dünya florası için büyük zenginlik oluşturmaktadır. Mera alanlarında bulunan bitkilerin önemli görevlerinden birisi yem kaynağı olmalarıdır ki; çiftlik ve yabani hayvanların yem ihtiyaçlarının büyük bir kısmı bu alanlardan karşılanır. Ülkemiz toplam alanının yaklaşık 1/3 gibi büyük bir kısmını kaplayan mera alanları ne yazık ki aşırı baskı ve düzensiz kullanım sonucu değerlerini kaybetmeye başlamış bazı durumlarda verimi kullanımlarını lüzumsuz kılar hale gelmiştir. Bu gibi durumlarda yine meralardan alınan ve bu alanların asıl yerleşimcileri olan bitkilerin devreye girmesi durumu söz konusu olmaktadır. Bozulan meraların çeşitli yöntemlerle eski haline döndürülebilmeleri için o meranın mevcut durumunun bilinmesi gerekmektedir. Materyal ve Yöntem: 1,Materyal Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi içerisinde, Eskişehir ili mera alanlarında (14 nolu homojen alan) 31 adet mera alanıdır.

3 2. Yöntem Mera Bilgilerinin Toplanması Vejetasyon sürveylerinde, tekerlekli nokta yöntemi (Gökkuş, 1995) ve Modifiye Lup Metodu esas alınmıştır. Toplama alanındaki botanik kompozisyon ise yapılan vejetasyon etüdü sonucunda her bir türün ölçümde rastlanılan sayısının toplam tür sayısına oranlanması ile belirlenmiştir ( Field, Tidmarsh, et al.,1955.) Mera Vejetasyon Etütlerinin Yapılması Lup metodunun modifiye edilmiş bir şekli olan Tekerlekli Nokta Metodu kullanılmıştır.(koç ve Ark.2003) Bitki örtülerindeki türler otlatmaya tepkilerine göre azalıcı, çoğalıcı ve istilacı türler şeklinde sınıflandırılmakta ve bu türlerin oranlarına bağlı olarak mera durum sınıfı ortaya konulmuştur(koç ve ark. 2003). Toplama alanındaki botanik kompozisyon ise yapılan vejetasyon etüdü sonucunda her bir türün ölçümde rastlanılan sayısının toplam tür sayısına oranlanması ile belirlenmiştir (Gökkuş vd., Field, Tidmarsh, et al.,1955.) Toprağı kaplama oranı bitki örtüsünün vejetasyon etüdü sırasında bitkiye rastlanan nokta sayısının, ölçülen toplam nokta sayısına oranlanması ile belirlenmiş, böylece boş alanlar ortaya çıkarılmıştır (Gökkuş,1995). Homojen Alanlar Đçerisinde Yer Alacak Örnekleme Sayılarının Belirlenmesinde Takip Edilecek Esaslar Homojen Alanların Belirlenmesinde her bir homojen alan içerisine düşen durak sayısı homojen alanın büyüklüğüne göre (Taban-Kuzey-Güney olma durumuna göre sayı değişebilir) olacak şekilde ve her bir durakta da 4 lup hattı olması istenmektedir. Ölçümler + veya x şeklinde yapılacaktır. (Her bir örnekleme noktasında 50 cm aralıklarla 400 okuma yapılacaktır) (Şimşek ve. ark.2009) Mera Vejetasyon Etüdü Esnasında Toplanacak Bilgiler: Đli, Đlçesi, Köyü, Mevkii, Koordinat, Rakım, Yöney, Erozyon Durumu, Toprak Derinliği, Eğim, Taşlılık, Otlatma Kapasitesi, Poligon No (Homojen Alan No)Durak No, Mera Kalite

4 Derecesi, Mera Özellikler (Fotoğraf No, Köye Uzaklık, Hakim Bitki Popülasyonu) gibi bilgiler alınacaktır. SONUÇLAR: Şekil: Nolu Homojen Alanın Eskişehir Đli Genelinde Dağılımını Gösterir Harita *Kahverengi taralı alanlar 14 Nolu Homojen Alanlardır. 14 nolu homojen alan olarak nitelendirilen alan Eskişehir ili homojen mera alanları içerisinde ,6 ha (%33,948) ile ikinci büyük homojen alan olarak yer almakta olup bu alanda 31 adet merada vejetasyon etüdü yapılarak vejetasyondaki bitkiler, bitki gurupları belirlenmeye çalışılmıştır. Grafik: Nolu Homojen alanda Yer Alan Bitki Gurupları

5 Çalışma alanı azalıcı, çoğalıcı ve istilacı türler bakımından incelendiğinde; azalıcı türlerin; baklagil 15 adet, buğdaygil 43 adet ve diğerlerinin 4 adet; çoğalıcı türlerin: baklagil 2, buğdaygil 4 ve diğerlerinin 14 adet; istilacı türlerin ise: baklagil 47, buğdaygil 23 ve diğerlerinin 288 adet olduğu tespit edilmiştir. Grafik:2. 14 Nolu Homojen Alan Meralarında Bulunan Azalıcı, Çoğalıcı ve Đstilacı Tür Oranları 14 Nolu Homojen Alan Meralarında Bulunan Azalıcı, Çoğalıcı ve Đstilacı Tür Oranları Çoğalıcı; 16 %11 Đstilacı; 117 %78 Azalıcı; 16 %11 14 nolu homojen alanda bulunan azalıcı ve çoğalıcı türlerin eşit miktarda 16 şar adet (%11), istilacı tür oranlarının ise 117 adet(%78) olduğu belirlenmiştir. Grafik: Nolu Homojen Alanda Bulunan Meralardaki Azalıcı, Çoğalıcı ve Đstilacı Bitki Türlerinin Toprağı Kaplama Sınıflarına Göre Oranları 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Azalıcı ÇA Çoğalıcı İstilacı 0,

6 Tablo:1. 14 Nolu Homojen Alanda Bulunan Meralardaki Azalıcı, Çoğalıcı ve Đstilacı Bitki Türlerinin Toprağı Kaplama Sınıflarına Göre Oranları Toprağı Kaplama sınıflarına göre % oranları Sınıf No Kaplama Sınıfları % Azalıcı Çıplak Alan Çoğalıcı Đstilacı Tamamı 1 0, ,22 3,89 15,22 34,44 25, ,59 9,41 16,93 25,81 23, ,20 44,90 32,16 25,83 30, ,00 23,55 30,10 9,87 15, ,00 8,00 5,59 4,05 4, ,00 10,25 0,00 0,00 1,47 % Toplamları 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 GenelToplam % 313,75 443,75 643, , ,00 14 nolu homojen alanda bulunan meralardaki azalıcı çoğalıcı ve istilacı türlerin toprağı kaplama sınıflarına göre oranları incelendiğinde % 0,25-5 arası kaplama oranında azalıcı tür 26,22 ila arası kaplama oranında ise 30,20; Çoğalıcı türlerin %0,25-5 arası kaplama oranında çoğalıcı türler 15,22 ila %30-40 arası kaplama oranında ise 5,59; istilacı türlerin % kaplama oranın ise %0,25-5 arası kaplamada 34,44 ila % arası kaplama oranında 1,47 olarak belirlenmiştir.

7 Grafik:4. 13 Nolu Homojen Alanda Bulunan Meraların Durum Sağlık Sınıfları 14 Nolu Homojen Alanda Bulunan Meraların Durum Sağlık Sınıfları riskli orta sağlıklı orta sorunlu orta riskli zayıf sağlıklı zayıf 14 nolu homojen alanda buluna meraların sağlık sınıfları incelendiğinde ise bir(1)(%3,2) meranın riskli orta, 18 adet meranın (%58) sağlıklı orta, bir(1) adet meranın((%3,2) sorunlu orta, bir(1) adet meranın(%3,2) riskli zayıf ve 10 adet meranın(%32) oranında sağlıklı zayıf olduğu belirlenmiştir. Grafik: Nolu Homojen Alanda Bulunan Meraların Durumları 14 Nolu Homojen Alanda Bulunan Meraların Durumları Adet % %29 Islah düşünülebilir Islah edilmelidir Sözü edilen alanda bulunan ve vejetasyon etütleri yapılarak gerek mera bilgileri değerlendirildikten sonra 31 adet meradan 22 âdetinin(%71) ıslahının düşünülebilir durumda, 9 adet meranın ise ıslah edilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak; 14 nolu homojen alanda 31 adet meranın vejetasyon etütleri yapılmış olup, 149 adet bitki tespit edilmiş, bu alanda azalıcı, çoğalıcı ve istilacı türlerin belirlendiği ve istilacı

8 türlerin daha yoğun oldukları, yine bu türlerin toprağı kaplama oranlarının kaplama sınıfları(%) göre %0,25-5 ten %40-50 kaplılık yüzdesinde türlere bağlı olarak değişiklik gösterdiği, meraların sağlık sınıfları incelendiğinde ise çoğunlukla sağlıklı orta ve sağlıklı zayıf oldukları, mera durumları incelediğinde ise ıslah edilmeleri gerektiği sonucuna varılmıştır. Teşekkür * Bu çalışma TÜBĐTAK Ulusal Mera Kullanım Ve Yönetim Projesi (Proje No: 106G017) kapsamında yapılmıştır. Desteklerinden dolayı TÜBĐTAK a teşekkürlerimizi sunarız. Literatür: Altın,M., A.Gökkuş,A.Koç,2005. Çayır Mera Islahı.Çayır Mera Yem Bitkileri Havza Geliştirme Daire Başkanlığı.Ankara Field, T. R. O., Vegetational Survey of Management Pastures in New Zealand. Proceedings of XVI International Grassland Congress, p Nice, France. Gökkuş, A., A. Koç B. Çomaklı, Çayır-Mer'a Uygulama Klavuzu. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Yay. No: 142, Erzurum. s 12 Koç, A., A. Gökkuş ve M. Altın, Mera durumu tespitinde dünyada yaygın olarak kullanılan yöntemlerin mukayesesi ve Türkiye için bir öneri. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kong., Ekim, Diyarbakır, Tidmarsh, C. E. M. C.M. Havenga, The weel-point method of survey and measurement of semi-open grasslands and karoo vegetation in South Africa. Memoirsof the Botanical Survey of South Africa 29.49, pp. U.Şimşek A. Avağ, M.Uzun,, M.M.Özgöz, E.Aksakal, S.Dumlu, A.Kara 1, Ş.Çakal, H. Yildiz, A. Mermer, A. Koç, A. Gökkuş, R. Hatipoğlu, E. Ünal, Ö. Urla, M. Aydoğdu, H. Torunlar, F.Dedeoğlu, K.A.Özaydin, O.Aydoğmuş, M.G. Tuğaç S. Ünal, Z.Mutlu, Ç.Palta, D.A.Çarkaci, U.Karadavut, T.Yildirim, Ş.Aksoyak, M.Tezel, C.Aygün, A.L.Sever, Đ.Erdoğdu, Đ.Kara, A.Atalay, M.Sürmen, T.Yavuz, M.Avci, S.Çinar, Đ.Đnal, C.Yücel, H.Cebel, M.Bozkurt, M.Keçeci,O.Başkan Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Ekim 2009 Hatay, (Poster Bildiri)

9 EK:1. 14 Nolu Homojen Alanda Bulunan Azalıcı, Çoğalıcı ve Đstilacı Türlerin Listesi Bitki Türleri Etki Bitki Türleri Toplam Bothriochloa ischaemum 1 Briza media 2 Coronilla varia 1 Cynodon dactylon 6 Çoğalıcı Dianthus calocephalus 1 Festuca ovina 10 Festuca pratensis 1 Festucasp. 23 Festuca sp. 7 Hedysarum varium 1 Poa bulbosa 1 Stipa bromoides 7 Stipa lessingiana 3 Stipa sp. 3 Teucrium chamaedrys 2 Teucrium polium 11 Toplam Çoğalıcı 80 Bitki Türleri Etki Bitki Türleri Toplam Azalıcı Alopecurus pratensis 2 Bromus intermedius 11 Dactylis glomerata 1 Koeleria cristata 23 Lotus corniculatus 4 Medicago sativa 1 Medicago sp. 3 Onobrychis oxydontha 2 Onobrychis sativa 1 Phleum pratense 2 Poa pratensis 3 Poa sp. 1 Sanquiosorba minor 4 Trifolium hybridum 1 Trifolium repens 1 Trifolium sp. 2 Toplam Azalıcı 62 Bitki Türleri Etki Bitki Türleri Toplam Đstilacı Acantholimon acerosum 9 Acanthus hirsutus 1 Achillea nobilis 1 Achillea wilhelmsii 2 Adonis flammea 2 Adonis aestivalis 4 Aegilops triuncialis 1 Ajuga chamaepitys 1 Alyssum minus 1 Alyssum sibiricum 5 Alyssum sp. 4 Anchusa azurea 1 Androsace villosa 1 Anthemis cretica 5 Anthemis tinctoria 1 Artemisia campestris 3 Artemisia scoparia 3 Artemisia campestris 1 Artemisia sp. 1

10 Asperula lilaciflora 1 Asphodeline taurica 3 Astragalus angustifolius 1 Astragalus melanophrurius 7 Astragalus hirsutus 1 Astragalus macrocephalus 2 Astragalus mesogitanus 9 Astragalus micropterus 3 Astragalus sp. 4 Astragalus strictispinis 1 Astragalus densifolius 7 Astragalus vulnerariae 4 Berberis vulgaris 1 Bromus japonicus 4 Bromus sp. 16 Capsella bursa-pastoris 2 Carduus nutans 1 Carex sp. 1 Centaurea depressa 1 Centaurea urvillei 6 Centaurea virgata 8 Cirsium sp. 3 Convolvulus compactus 12 Crataegus orientalis 1 Cuscuta sp. 1 Dianthus micranthus 4 Dianthus sp. 1 Echinophora teunifolium 1 Erodium sp. 1 Erophila verna 2 Eryngium campestre 24 Euphorbia nicaensis 3 Bitki Türleri Etki Bitki Türleri Toplam Đstilacı Euphorbia sp. 3 Taraxacum officinalis 3 Thymelea sp. 1 Thymus leucostomus 2 Thymus sibthorpii 26 Trigonella lunata 2 Trogopogon longirostris 1 Valerianella coronata 1 Verbascum lasianthum 3 Verbascum cheriantifolium 4 Verbascum sp. 1 Veronica grisebachii 1 Veronica sp. 3 Vicia sp. 1 Ziziphora tenuior 5 Filago pyramidata 1 Foenicum vulgare 2 Galium verum 2 Genista sp. 1 Geranium sp. 2 Globularia orientalis 1 Globularia trichosantha 16 Gundelia tournefortii 1 Helianthemum nummularium 7 Holosteum umbellatum 1 Hordeum murinum 2 Hypericum origanifolium 1 Iris sp. 1 Juncus inflexus 1 Juniperus excelsa 1 Juniperus oxycedrus 1 Lamium garganicum 1 Lamium amplexicaule 1 Linum bienne 3 Matricaria chamomilla 1 Medicago lupulina 1 Minuartia anatolica 2 Minuartia sp. 1 Morina persica 1 Muscari armeniacum 3 Muscari neglectum 1 Myosotis sicula 1 Myosotis sp. 2 Nepeta nuda 1 Nonea caspica 1 Ononis spinosa 3 Ornithogalum sp. 1 Ornithogalum fimbriatum 2 Papaver sp. 1 Paronychia carica 12 Phlomis armeniaca 7 Picnomon acarna 1

Çankırı İli Meralarının Mera Durumu ve Sağlığının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Çankırı İli Meralarının Mera Durumu ve Sağlığının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 131-135, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Çankırı İli Meralarının Mera Durumu ve Sağlığının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Sabahaddin

Detaylı

KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ*

KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ* AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 261-266 KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ* Mehmet BİLGEN Yaşar ÖZYİĞİT Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ JOURNAL OF FIELD CROPS CENTRAL RESEARCH INSTITUTE ISSN: 1302-4310 E-ISSN: 2146-8176 CİLT VOLUME 21 SAYI NUMBER 2 2012 TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA

Detaylı

EROZYON İNDİKATÖRLERİ

EROZYON İNDİKATÖRLERİ EROZYON İNDİKATÖRLERİ Toprağın korunmasında büyük güvence bitki örtüsüdür ve onun sürekli bir örtü oluşturmasıdır. Burada sözü edilen bitki örtüsü doğal bitki örtüsüdür (orman ve mera). Bitki örtüsünün

Detaylı

Metin AYDOĞDU Ziraat Mühendisi. metin.aydogdu@gthb.gov.tr

Metin AYDOĞDU Ziraat Mühendisi. metin.aydogdu@gthb.gov.tr KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Ziraat Mühendisi Telefon 0 312 3431050 / 1400 / 2415 E-mail Doğum Tarihi - Yeri metin.aydogdu@gthb.gov.tr 15.05.1966 - Ankara / Keçiören EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite

Detaylı

1. ÖZGEÇMİŞ. Selahattin ÇINAR EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Tarım Ekonomisi)

1. ÖZGEÇMİŞ. Selahattin ÇINAR EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Tarım Ekonomisi) 1. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri ve Yılı Çalıştığı Kurum : eposta Selahattin ÇINAR Sivas, Şarkışla1967 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi scinar01@hotmail.com Eğitim Üniversite (Lisans) Doktora

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. kadiraytac.ozaydin@gthb.gov.tr / kadiraytacozaydin@gmail.com

KİŞİSEL BİLGİLER. kadiraytac.ozaydin@gthb.gov.tr / kadiraytacozaydin@gmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Kadir Aytaç ÖZAYDIN Mühendis Telefon 0 312 327 09 01-2413 / 0 312 343 10 50 E-mail Doğum Tarihi - Yeri kadiraytac.ozaydin@gthb.gov.tr / kadiraytacozaydin@gmail.com 27.11.1970

Detaylı

www.turkjans.com Mardin İli Derik İlçesinde Yer Alan Bir Meranın Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi

www.turkjans.com Mardin İli Derik İlçesinde Yer Alan Bir Meranın Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Mardin İli Derik İlçesinde Yer Alan Bir Meranın Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi Özet a Ali

Detaylı

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Special Issue: 2, 2014

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Special Issue: 2, 2014 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Korunan ve Otlatılan İki Farklı Doğal Alanın Botanik Kompozisyon Açısından Karşılaştırılması a

Detaylı

Anahtar sözcükler: Mera, Toprak, Batracomorphus irroratus (Lewis, 1834),Yoğunluk. Dendogram.

Anahtar sözcükler: Mera, Toprak, Batracomorphus irroratus (Lewis, 1834),Yoğunluk. Dendogram. ERZURUM ĐLĐ MERA TOPRAKLARINDA BATRACOMORPHUS ĐRRORATUS (LEWĐS, 1834) TÜRÜNÜN YAYILIŞINA ETKĐ EDEN FAKTÖRLERĐN DENDOGRAMĐK DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Celalettin AYGÜN 1 Murat OLGUN 2 Rüstem HAYAT 3 1 Anadolu Tarımsal

Detaylı

Sekonder Mera Vejetasyonunda Farklı Ölçüm Metodlarının Karşılaştırılması ve Mera Durumunun Belirlenmesi

Sekonder Mera Vejetasyonunda Farklı Ölçüm Metodlarının Karşılaştırılması ve Mera Durumunun Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(1): 65-77 Sekonder Mera Vejetasyonunda Farklı Ölçüm Metodlarının Karşılaştırılması ve Mera Durumunun Belirlenmesi Mevlüt TÜRK * Gamze BAYRAM ** Emine BUDAKLI ***

Detaylı

celalettin.aygun@gthb.gov.tr

celalettin.aygun@gthb.gov.tr KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Celalettin AYGÜN Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 532 496 61 19 E-mail celalettin.aygun@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri ERZURUM 15.01.1963 EĞİTİM BİLGİLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

Farklı Kullanım Geçmişine Sahip Mera Alanlarında Bitki Örtüsünün Değişimi

Farklı Kullanım Geçmişine Sahip Mera Alanlarında Bitki Örtüsünün Değişimi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(2): 75-82, 2012 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

The Effect of Different Improvement Methods on Botanical Composition of Secondary Succession Rangeland

The Effect of Different Improvement Methods on Botanical Composition of Secondary Succession Rangeland YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(3): 174-189 Geliş Tarihi (Received): 03.03.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 10.06.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Farklı Islah Yöntemlerinin

Detaylı

ANTALYA MERKEZE BAĞLI BAZI DOĞAL MERALARDA BULUNAN BİTKİLERİN KURU AĞIRLIKLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

ANTALYA MERKEZE BAĞLI BAZI DOĞAL MERALARDA BULUNAN BİTKİLERİN KURU AĞIRLIKLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA ANTALYA MERKEZE BAĞLI BAZI DOĞAL MERALARDA BULUNAN BİTKİLERİN KURU AĞIRLIKLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Yaşar ÖZYİĞİT 1 Mehmet BİLGEN 1 1. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri

Detaylı

Sivrihisar Dağları (Eskişehir/Türkiye) Vejetasyon Tiplerinin Floristik Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma

Sivrihisar Dağları (Eskişehir/Türkiye) Vejetasyon Tiplerinin Floristik Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma Sivrihisar Dağları (Eskişehir/Türkiye) Vejetasyon Tiplerinin Floristik Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma Neslihan ERDOĞAN 1*, Osman KETENOĞLU 2, M. Ümit BİNGÖL 2, Fatmagül GEVEN 2 ve Münevver ARSLAN 3

Detaylı

BULDAN NIN FLORİSTİK YAPISI

BULDAN NIN FLORİSTİK YAPISI BULDAN NIN FLORİSTİK YAPISI Doç. Dr. Ali ÇELİK, Prof. Dr. Ramazan MAMMADOV, Öğr. Gör. Olcay DÜŞEN, Araş. Gör. İdris ARSLAN Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ÖZET Denizli nin

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 5.4. Tarımsal Ormancılıkta Kullanılabilecek Bazı Önemli Yem Bitkileri ve Özellikleri Serin mevsim yem bitkileri: Baklagiller: Trifolium (üçgüller),

Detaylı

Yem Bitkileri, Çayır ve Mera. Prof.Dr. Cengiz Sancak Ankara-2015

Yem Bitkileri, Çayır ve Mera. Prof.Dr. Cengiz Sancak Ankara-2015 Yem Bitkileri, Çayır ve Mera Prof.Dr. Cengiz Sancak Ankara-2015 Yem bitkileri nedir? Evcil hayvanların yeşil ot, kuru ot, tane yem, yumru yem, silo yemi vs. ihtiyacını karşılamak amacıyla tarla topraklarında

Detaylı

KARACADAĞ DA OTLATILAN ve KORUNAN MERALARDA BİTKİ TÜR ve KOMPOZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

KARACADAĞ DA OTLATILAN ve KORUNAN MERALARDA BİTKİ TÜR ve KOMPOZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI HR.Ü.Z.F. Dergisi 2005, 9 (1):9-13 J. Agric. Fac. HR.U.2005, 9 (1):9-13 KARACADAĞ DA OTLATILAN ve KORUNAN MERALARDA BİTKİ TÜR ve KOMPOZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI İsmail GÜL, Mehmet BAŞBAĞ Geliş Tarihi:23/02/2004

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Hakan YILDIZ Dr. (CBS Bölüm Başkanı) Telefon 0 312 327 09 01 / 2418 E-mail Doğum Tarihi - Yeri hakan.yildiz@gthb.gov.tr 1971 - Sivas Fotoğraf EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora

Detaylı

Hatay Ġli Kırıkhan Ġlçesi Taban Meralarının Vejetasyon Yapısı Üzerine Bir Araştırma

Hatay Ġli Kırıkhan Ġlçesi Taban Meralarının Vejetasyon Yapısı Üzerine Bir Araştırma Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Research Article/Araştırma Makalesi JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

MERA VEJETASYONLARININ ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI *

MERA VEJETASYONLARININ ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 7, (2),143-151 MERA VEJETASYONLARININ ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI * Mehmet BİLGEN a Yaşar ÖZYİĞİT Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

Yazarı : Doç.Dr.Rüştü HATİPOĞLU Yrd.Doç.Dr.Ersin CAN Ar.Gör.Nafiz ÇELİKTAŞ

Yazarı : Doç.Dr.Rüştü HATİPOĞLU Yrd.Doç.Dr.Ersin CAN Ar.Gör.Nafiz ÇELİKTAŞ Kitap Adı : Çayır-Mer a ve Yem Bitkileri Kültürü Yazarı : Doç.Dr.Rüştü HATİPOĞLU Yrd.Doç.Dr.Ersin CAN Ar.Gör.Nafiz ÇELİKTAŞ Baskı Yılı : 1998 Sayfa Sayısı : 164 Kitabın satışı yapılmamaktadır. Çayır-Mer

Detaylı

ÖNEMLİ BALLI BİTKİLER VE İLLERE GÖRE YAYILIM ALANLARI

ÖNEMLİ BALLI BİTKİLER VE İLLERE GÖRE YAYILIM ALANLARI Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Amasya Ankara Cistus sp.(güneşgülü, Laden, Pamucak); Crataegus monogyna JACQ.(Adi Akdiken, Adi Alıç); Duacus carota L.(Yabani Havuç); Echium plantagineum L.(Sığırkuyruğu);

Detaylı

Ormaniçi merada ağaç sıklığının bitki örtüsü üzerine etkileri. The effects of the frequency of trees on vegetation in forest gap rangelands

Ormaniçi merada ağaç sıklığının bitki örtüsü üzerine etkileri. The effects of the frequency of trees on vegetation in forest gap rangelands SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal 2014, 15: 9-14 Araştırma makalesi/research article Ormaniçi merada ağaç sıklığının bitki örtüsü üzerine etkileri Ferit Özen a, Mevlüt Türk a,*

Detaylı

Yem Bitkileri, Çayır ve Mera. Prof.Dr. Cengiz Sancak Ankara-2015

Yem Bitkileri, Çayır ve Mera. Prof.Dr. Cengiz Sancak Ankara-2015 Yem Bitkileri, Çayır ve Mera Prof.Dr. Cengiz Sancak Ankara-2015 Kaynaklar Yem bitkileri nedir? Evcil hayvanların yes il ot, kuru ot, tane yem, yumru yem, silo yemi vs. ihtiyacını kars ılamak amacıyla tarla

Detaylı

Bingöl Üniversitesi Yerleşkesinde Yer Alan Bazı Baklagil Yem Bitkilerine Ait Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Bingöl Üniversitesi Yerleşkesinde Yer Alan Bazı Baklagil Yem Bitkilerine Ait Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl Üniversitesi Yerleşkesinde Yer Alan Bazı Baklagil Yem Bitkilerine Ait Kalite Özelliklerinin

Detaylı

BARTIN ASININ ÖZET 1. GİRİŞ. cover in. Journal of. Research Article Araştırma Makalesi. of Bartın Faculty of Forestry, 2016, 18 (2):

BARTIN ASININ ÖZET 1. GİRİŞ. cover in. Journal of. Research Article Araştırma Makalesi. of Bartın Faculty of Forestry, 2016, 18 (2): Research Article Araştırma Makalesi Journal of Bartın Faculty of Forestry 2016, 18(2): 65-700 Bartın Orman Fakültesi Dergisi ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 BARTIN İLİNDE BİR MERA ISLAH ÇALIŞMA ASININ

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ. Prof.Dr.Hayrettin EKİZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2017

TARLA BİTKİLERİ. Prof.Dr.Hayrettin EKİZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2017 TARLA BİTKİLERİ Prof.Dr.Hayrettin EKİZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2017 5. KONU Buğdaygil Yembitkileri BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ Buğdaygil yem bitkilerinin genel özellikleri

Detaylı

BÖLÜM 6. Artvin in Ballı Bitkileri

BÖLÜM 6. Artvin in Ballı Bitkileri BÖLÜM 6 Artvin in Ballı Bitkileri Özgür EMİNAĞAOĞLU, Hayal AKYILDIRIM BEĞEN, Güven AKSU Ballı bitkiler, balarısının bal üretmek için ziyaret ettiği çiçekli bitkilerdir. Arılar çiçeklerden polen taneleri

Detaylı

Mersin Üniversitesi Kampüs Alaný Florasýnýn Tespiti

Mersin Üniversitesi Kampüs Alaný Florasýnýn Tespiti Cilt: 10 Sayý: 40 (2001), 12-16 ARAÞTIRMA AÞTIRMA MAKALESÝ ALESÝ Mersin Üniversitesi Kampüs Alaný Florasýnýn Tespiti Prof. Dr. Oya ZEREN Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliði Bölümü,

Detaylı

Tekirdağ Taban ve Kıraç Meralarının Verim ve Botanik Kompozisyonuna Gübrelemenin Etkisi

Tekirdağ Taban ve Kıraç Meralarının Verim ve Botanik Kompozisyonuna Gübrelemenin Etkisi Tekirdağ Taban ve Kıraç Meralarının Verim ve Botanik una Gübrelemenin Etkisi M. Altın 1 C. Tuna 1 M. Gür 2 1 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Tekirdağ 2 Tarım ve Köyişleri

Detaylı

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi ISSN : 1302-7050 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Tekirdag Agricultural Faculty An International Journal of all Subjects of Agriculture Cilt / Volume: 13 Sayı / Number:

Detaylı

TRABZON YÖRESİ BAZI YOL ŞEVLERİNİN ÖRTÜ BİTKİLERİ VE YETİŞME ORTAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TRABZON YÖRESİ BAZI YOL ŞEVLERİNİN ÖRTÜ BİTKİLERİ VE YETİŞME ORTAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2002) : (109-115) TRABZON YÖRESİ BAZI YOL ŞEVLERİNİN ÖRTÜ BİTKİLERİ VE YETİŞME ORTAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Cengiz Acar KTÜ Orman Fakültesi, Peyzaj

Detaylı

Geyik Dağı (Antalya) ve Çevresinin Orman ve Subalpin Vejetasyonu

Geyik Dağı (Antalya) ve Çevresinin Orman ve Subalpin Vejetasyonu S Ü Fen Ed Fak Fen Derg Sayı 27 (2006) 99-116, KONYA Geyik Dağı (Antalya) ve Çevresinin Orman ve Subalpin ejetasyonu Murad Aydın ŞANDA 1 Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Konya

Detaylı

ÇORUH VADİSİ FISTIKÇAMI ORMAN EKOSİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ÇORUH VADİSİ FISTIKÇAMI ORMAN EKOSİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 15-17 Mayıs 2002 Cilt No : II Sayfa No:790-794 ÇORUH VADİSİ FISTIKÇAMI ORMAN EKOSİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

BARTIN ULUYAYLA YÖRESİNDEKİ MERA VEJETASYONUNUN BAZI KANTİTATİF ÖZELLİKLERİNİN SAPTANMASI VE EKOLOJİK YAPININ BELİRLENMESİ

BARTIN ULUYAYLA YÖRESİNDEKİ MERA VEJETASYONUNUN BAZI KANTİTATİF ÖZELLİKLERİNİN SAPTANMASI VE EKOLOJİK YAPININ BELİRLENMESİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2009, Cilt: 11, Sayı: 16, 81-94 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 BARTIN ULUYAYLA YÖRESİNDEKİ MERA VEJETASYONUNUN BAZI KANTİTATİF ÖZELLİKLERİNİN SAPTANMASI VE EKOLOJİK YAPININ

Detaylı

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Special Issue: 2, 2014

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Special Issue: 2, 2014 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl İli Merkez İlçesi Çiçekyayla Köyü Merasının Ot Verimi ve Otlatma Kapasitesinin Belirlenmesi

Detaylı

Yöney ve Gübrelemenin Meranın Otlatma Kapasitesi Üzerine Etkileri

Yöney ve Gübrelemenin Meranın Otlatma Kapasitesi Üzerine Etkileri Mahmut DAŞCI 1 Binali ÇOMAKLI 2 Tuncay ÖNER 2 1 Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu, Narman, Erzurum 2 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Erzurum e-posta: mtasci@atauni.edu.tr

Detaylı

Kayseri Sivas ve Kayseri Yeşilhisar Demir Yollarında Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Saptanması

Kayseri Sivas ve Kayseri Yeşilhisar Demir Yollarında Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Saptanması Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 32, Sayı 3, 2016 Erciyes University Journal of Institue Of Science and Technology Volume 32, Issue 3, 2016 Kayseri Sivas ve Kayseri Yeşilhisar

Detaylı

ELAZIĞ İLİ KARAKOÇAN İLÇESİ BAHÇECİK KÖYÜ MERASINDA VERİM VE BOTANİK KOMPOZİSYONUNUN SAPTANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

ELAZIĞ İLİ KARAKOÇAN İLÇESİ BAHÇECİK KÖYÜ MERASINDA VERİM VE BOTANİK KOMPOZİSYONUNUN SAPTANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ELAZIĞ İLİ KARAKOÇAN İLÇESİ BAHÇECİK KÖYÜ MERASINDA VERİM VE BOTANİK KOMPOZİSYONUNUN SAPTANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Volkan TAŞDEMİR Yüksek Lisans Tezi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Kağan

Detaylı

Diyarbakır Ġli Eğil Ġlçesi Kıraç Meralarının Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi

Diyarbakır Ġli Eğil Ġlçesi Kıraç Meralarının Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi http://dergi.siirt.edu.tr Araştırma Makalesi / Research Article Turk J Agric Res (2015) 2: 76-82 TÜTAD ISSN: 2148-2306 Diyarbakır Ġli Eğil Ġlçesi Kıraç Meralarının

Detaylı

BURDUR-KEMER İLÇESİ AKPINAR YAYLASINDA BİTKİ İLE KAPLI ALANIN BELİRLENMESİNDE ÜÇ FARKLI ÖLÇÜM YÖNTEMİNİN KULLANILMASI ve KARŞILAŞTIRILMASI

BURDUR-KEMER İLÇESİ AKPINAR YAYLASINDA BİTKİ İLE KAPLI ALANIN BELİRLENMESİNDE ÜÇ FARKLI ÖLÇÜM YÖNTEMİNİN KULLANILMASI ve KARŞILAŞTIRILMASI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2002, 15(2),1-7 BURDUR-KEMER İLÇESİ AKPINAR YAYLASINDA BİTKİ İLE KAPLI ALANIN BELİRLENMESİNDE ÜÇ FARKLI ÖLÇÜM YÖNTEMİNİN KULLANILMASI ve KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Samsun İli Çayır ve Mera Alanlarında İstilacı Türlerin Tespiti ve Yoğunluklarının Belirlenmesi

Samsun İli Çayır ve Mera Alanlarında İstilacı Türlerin Tespiti ve Yoğunluklarının Belirlenmesi Araştırma Makale / Research Article 201:18(1): 1- Samsun İli Çayır ve Mera Alanlarında İstilacı Türlerin Tespiti ve Yoğunluklarının Belirlenmesi English Title: Determination of the Population Densities

Detaylı

DAVRAS DAĞI (ISPARTA) VE ÇEVRESİNİN STEP VE KAYA VEJETASYONU *

DAVRAS DAĞI (ISPARTA) VE ÇEVRESİNİN STEP VE KAYA VEJETASYONU * DARAS DAĞ (SPARTA) E ÇERESİNİN STEP E KAYA EJETASYONU * Coşkun SAĞLAM ** Meram Anadolu Lisesi, Konya Özet Bu vejetasyon çalışması, 2002-2005 yılları arasında Batı Toroslar da yer alan Davras Dağı ve çevresinde

Detaylı

Turkish Journal of Nature and Science. Bingöl İli Yedisu İlçesi Karapolat Köyü Merasının Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi

Turkish Journal of Nature and Science. Bingöl İli Yedisu İlçesi Karapolat Köyü Merasının Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi Tr. Doğa ve Fen Derg. - Tr. J. Nature Sci. 2013 Yol. 2 No. 1 İJİrbjDoğa ve Ten (Dergisi Turkish Journal of Nature and Science www.bingol.odu.tr/trdogafenderg ingöl İli Yedisu İlçesi Karapolat Köyü Merasının

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Contributions to the Flora of Büyükyayla (Eskişehir)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Contributions to the Flora of Büyükyayla (Eskişehir) Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 13 (2013) 011003 (15-24) AKU J. Sci. Eng. 13 (2013) 011003 (15-24)

Detaylı

YARI KURAK İKLİM KUŞAĞINDA YER ALAN MERA LARDA YABANCI OTLARIN DAĞILIMI ÜZERİNE TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ. Çilem DOĞAN

YARI KURAK İKLİM KUŞAĞINDA YER ALAN MERA LARDA YABANCI OTLARIN DAĞILIMI ÜZERİNE TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ. Çilem DOĞAN YARI KURAK İKLİM KUŞAĞINDA YER ALAN MERA LARDA YABANCI OTLARIN DAĞILIMI ÜZERİNE TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ Çilem DOĞAN Yüksek Lisans Tezi Bitki Koruma Anabilim Dalı Danışmanı: Prof. Dr. Hüseyin ÖNEN

Detaylı

NEVŞEHİR'İN GÜNEY İLÇELERİNDEKİ BİTKİLERİN YÖRESEL ADLARI

NEVŞEHİR'İN GÜNEY İLÇELERİNDEKİ BİTKİLERİN YÖRESEL ADLARI Eurasscience Journals Avrasya Terim Dergisi, 2016, 4 (1): 29-39 NEVŞEHİR'İN GÜNEY İLÇELERİNDEKİ BİTKİLERİN YÖRESEL ADLARI İsmail Şenkardeş 1* ve Ertan Tuzlacı 2 1, 2) Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Detaylı

Sığır veya Koyun ile Otlatılan Eskişehir Ovası Taban Meralarının Bitki Örtülerinin Karşılaştırılması

Sığır veya Koyun ile Otlatılan Eskişehir Ovası Taban Meralarının Bitki Örtülerinin Karşılaştırılması Tarla Bitkileri Merkez raştırma Enstitüsü Dergisi, 216, 25 (Özel sayı-2):179-184 raştırma Makalesi (Research rticle) Sığır veya Koyun ile Otlatılan Eskişehir Ovası Taban Meralarının Bitki Örtülerinin Karşılaştırılması

Detaylı

Bingöl Üniversitesi Yerleşkesinde Yer Alan Bazı Buğdaygil Yem Bitkilerine Ait Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Bingöl Üniversitesi Yerleşkesinde Yer Alan Bazı Buğdaygil Yem Bitkilerine Ait Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl Üniversitesi Yerleşkesinde Yer Alan Bazı Buğdaygil Yem Bitkilerine Ait Kalite Özelliklerinin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

YEM BİTKİLERİ VE YEMEKLİK TANE BAKLAGİL TOHUMLUĞU YÖNETMELİĞİ

YEM BİTKİLERİ VE YEMEKLİK TANE BAKLAGİL TOHUMLUĞU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.06.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29377 YEM BİTKİLERİ VE YEMEKLİK TANE BAKLAGİL TOHUMLUĞU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

Bölüm 9 ÇAYIR-MER A ISLAHI

Bölüm 9 ÇAYIR-MER A ISLAHI Çayır-Mer a Ders Notları Bölüm 9 73 9.1. Kapsam Bölüm 9 ÇAYIR-MER A ISLAHI Çayır-mer a ıslahı, yem kaynaklarını ıslah etmek veya bu yemi otlayan hayvanların yararlanmalarını kolaylaştırmak için, çayır-mer

Detaylı

ALADAĞLAR MİLLİ PARKININ FLORASI

ALADAĞLAR MİLLİ PARKININ FLORASI Orman Bakanlığı Yayın No: 206 ISSN : 1300-7912 DOA Yayın No: 27 ALADAĞLAR MİLLİ PARKININ FLORASI ODC: 173.5 ; 174 ; 175 The Flora of Aladağ National Park Sedat TÜFEKÇİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet SAVRAN Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

BUĞDAYGİL EKİM ALANLARINDA GÖRÜLEN YABANCI OTLAR

BUĞDAYGİL EKİM ALANLARINDA GÖRÜLEN YABANCI OTLAR BUĞDAYGİL EKİM ALANLARINDA GÖRÜLEN YABANCI OTLAR Yabancı ot mücadelesinde ilk adım, tarlalardan yabancı ot tohumlarının mümkün olduğunca uzak tutulması ve yayılmalarının engellenmesidir. Bunun için bazı

Detaylı

Ankara İli Meralarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma

Ankara İli Meralarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2012, 21 (2): 41-49 Araştırma Makalesi (Research Article) Ankara İli Meralarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma *Sabahaddin ÜNAL 1 Ziya MUTLU

Detaylı

BARTIN KENTİ VE YAKIN ÇEVRESİNDE YETİŞEN BAZI DOĞAL BİTKİLERİN KENTSEL MEKANLARDA KULLANIM OLANAKLARI. Burçin EKİCİ

BARTIN KENTİ VE YAKIN ÇEVRESİNDE YETİŞEN BAZI DOĞAL BİTKİLERİN KENTSEL MEKANLARDA KULLANIM OLANAKLARI. Burçin EKİCİ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2010, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 110-126 BARTIN KENTİ VE YAKIN ÇEVRESİNDE YETİŞEN BAZI DOĞAL BİTKİLERİN KENTSEL MEKANLARDA KULLANIM

Detaylı

ARSUİT 080 EC HERBİSİTLER. 80g/L Clodinafop-propargyl+ 20 g/l (safener) Cloquintocet-mexyl. www.ar-teckimya.com

ARSUİT 080 EC HERBİSİTLER. 80g/L Clodinafop-propargyl+ 20 g/l (safener) Cloquintocet-mexyl. www.ar-teckimya.com ARSUİT 080 EC 80g/L Clodinafop-propargyl+ 20 g/l (safener) Cloquintocet-mexyl HERBİSİTLER Ürün Detayları: ARSUİT 80 EC dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. İlaca hassas dar yapraklı yabancı

Detaylı

MERMER OCAKLARI REHABİLİTASYONUNDA KULLANILABİLECEK POTANSİYEL BİTKİ TÜRLERİ: ISPARTA-KIRTEPE MERMER OCAĞI ÖRNEĞİ.

MERMER OCAKLARI REHABİLİTASYONUNDA KULLANILABİLECEK POTANSİYEL BİTKİ TÜRLERİ: ISPARTA-KIRTEPE MERMER OCAĞI ÖRNEĞİ. ULUSAL MERMER VE TAŞ OCAKLARI ONARIM TEKNİKLERİ SEMPOZYUMU MERMER OCAKLARI REHABİLİTASYONUNDA KULLANILABİLECEK POTANSİYEL BİTKİ TÜRLERİ: ISPARTA-KIRTEPE MERMER OCAĞI ÖRNEĞİ Murat AKTEN 1 Ahmet Alper BABALIK

Detaylı

Dr. Tuncay TUNG. Teknik Bülten Serisi No : 170 BOZDAG VE YÖRESİ DOGAL MER'ALAR ÜZERİNDE FLORAL INVESTIGATIONS ON THE PASTURES OF BOZDAG AND VICINITY

Dr. Tuncay TUNG. Teknik Bülten Serisi No : 170 BOZDAG VE YÖRESİ DOGAL MER'ALAR ÜZERİNDE FLORAL INVESTIGATIONS ON THE PASTURES OF BOZDAG AND VICINITY 170 BOZDAG VE YÖRESİ DOGAL MER'ALAR ÜZERİNDE FLORİSTİK ARAŞTIRMALAR FLORAL INVESTIGATIONS ON THE PASTURES OF BOZDAG AND VICINITY Dr. Tuncay TUNG ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYlNLARI Teknik Bülten Serisi

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Türkiye de Tarımsal Yayım Sisteminde Çoğulcu Yapının Bir Görünümü Araştırma Makalesi (Research Article) Erdal ÇAÇAN 1 Mehmet BAŞBAĞ 2 1 Bingöl Üniversitesi, Genç Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 6/1 (2013)

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 6/1 (2013) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/1 (2013) 169-177 Research article/araştırma makalesi Flora of Dervişli (Eşme, Uşak/Turkey) and its surroundings

Detaylı

OTLATILAN VE KORUNAN MERA KESİMLERİNDE BAKI FAKTÖRÜNÜN TOPRAKÜSTÜ BİOMAS MİKTARI ÜZERİNE ETKİLERİ. A. Alper BABALIK * Koray SÖNMEZ

OTLATILAN VE KORUNAN MERA KESİMLERİNDE BAKI FAKTÖRÜNÜN TOPRAKÜSTÜ BİOMAS MİKTARI ÜZERİNE ETKİLERİ. A. Alper BABALIK * Koray SÖNMEZ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2009, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 52-58 OTLATILAN VE KORUNAN MERA KESİMLERİNDE BAKI FAKTÖRÜNÜN TOPRAKÜSTÜ BİOMAS MİKTARI ÜZERİNE

Detaylı

OTSU BİTKİLERİN TANIMI

OTSU BİTKİLERİN TANIMI OTSU BİTKİLERİN TANIMI Otsu bitkiler, günümüz insanının kültürel gereksinimleri arasında sayılan, tekdüze (monoton) günlük yaşamına renk veren, yaşadığı ortamı estetik açıdan güzelleştiren ve onu yaşama

Detaylı

Burdur Yöresindeki Erozyon Alanlarının Floristik Kompozisyonu ve Erozyon Önlemede Kullanılabilecek Bitki Türlerinin Belirlenmesi

Burdur Yöresindeki Erozyon Alanlarının Floristik Kompozisyonu ve Erozyon Önlemede Kullanılabilecek Bitki Türlerinin Belirlenmesi II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Burdur Yöresindeki Erozyon Alanlarının Floristik Kompozisyonu ve Erozyon

Detaylı

Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları

Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları Cumhuriyet University Faculty of Science ISSN: 1300-1949 Science Journal (CSJ), Vol.34, No.1 (2013) Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları Behlül GÜLER* 1, Handan ÇINAR 2, Ömer VAROL 3

Detaylı

FARKLI DÖNEMLERDE BİÇİLEN VAN YÖRESİ ÇAYIRLARININ BOTANİK YAPISI, SİLOLANMA ÖZELLİKLERİ VE YEM DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE NO: VHAG-1849 (101V140)

FARKLI DÖNEMLERDE BİÇİLEN VAN YÖRESİ ÇAYIRLARININ BOTANİK YAPISI, SİLOLANMA ÖZELLİKLERİ VE YEM DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE NO: VHAG-1849 (101V140) FARKLI DÖNEMLERDE BİÇİLEN VAN YÖRESİ ÇAYIRLARININ BOTANİK YAPISI, SİLOLANMA ÖZELLİKLERİ VE YEM DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE NO: VHAG-1849 (101V140) Yard.Doç.Dr. Tülay DEMİRKUŞ Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ

Detaylı

YEM KÜLTÜRÜNÜN İLKELERİ

YEM KÜLTÜRÜNÜN İLKELERİ Baklagil Türü Etkili Olduğu Bitkiler Grubu 1. Yonca Grubu : (Rhizobium meliloti) Medicago, Melilotus, Trigonella 2. Üçgül Grubu : (Rhizobiumtrifolii) Trifolium 3. Bezelye-Fiğ Grubu : Rhizobium leguminosarum)

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tarla Bitkileri Çukurova Üniversitesi Y. Lisans Tarla Bitkileri Çukurova Üniversitesi 1998

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tarla Bitkileri Çukurova Üniversitesi Y. Lisans Tarla Bitkileri Çukurova Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kağan KÖKTEN Doğum Tarihi: 01 Ekim 1974 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarla Bitkileri Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 82-97

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 82-97 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 82-97 Research article/araştırma makalesi The flora of Nigde University campus area and Akkaya

Detaylı

ÇAYIR MER ALARDA YABANCI OT SORUNU VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

ÇAYIR MER ALARDA YABANCI OT SORUNU VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Çayır-Mer a Ders Notları Bölüm 7 56 Bölüm 7 ÇAYIR MER ALARDA YABANCI OT SORUNU VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ 7.1. Yabancı Otlar Doğal çayır ve mer alar genellikle çok sayıda bitki türü içermektedir. Bu alanlarda

Detaylı

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ağaçlandırma çalışmalarında amaç tespiti ile işe başlamak ilk hedeftir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Amaç tespiti ülkemizin ormancılık

Detaylı

ELAZIG HAZAR GÖLÜ KUŞ ADASI'NDAKİ GÜMÜşİ MARTININ (Larus argentatus) vuva YAPIM ÖZELLİKLERİ İLE YUVA YAPIMINDA KULLANDIGI VE KULLANMADlGI BİTKİLER

ELAZIG HAZAR GÖLÜ KUŞ ADASI'NDAKİ GÜMÜşİ MARTININ (Larus argentatus) vuva YAPIM ÖZELLİKLERİ İLE YUVA YAPIMINDA KULLANDIGI VE KULLANMADlGI BİTKİLER Y.Y.ü. Vet. Fak. Derg. 3 (1-2): 155-164,1992 ELAZIG HAZAR GÖLÜ KUŞ ADASI'NDAKİ GÜMÜşİ MARTININ (Larus argentatus) vuva YAPIM ÖZELLİKLERİ İLE YUVA YAPIMINDA KULLANDIGI VE KULLANMADlGI BİTKİLER Yasin Altan

Detaylı

Tokat-Kazova Ekolojik Koşullarında Bazı Çok Yıllık Yem Bitkilerinin Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi

Tokat-Kazova Ekolojik Koşullarında Bazı Çok Yıllık Yem Bitkilerinin Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):206-212 Araştırma Makalesi (Research Article) Tokat-Kazova Ekolojik Koşullarında Bazı Çok Yıllık Yem Bitkilerinin Verim ve Kalitelerinin

Detaylı

TOKAT ŞARTLARINDA YETĐŞTĐRĐLEN DEĞĐŞĐK MACAR FĐĞĐ + ARPA KARIŞIM ORANLARININ VERĐM VE KALĐTEYE ETKĐLERĐ

TOKAT ŞARTLARINDA YETĐŞTĐRĐLEN DEĞĐŞĐK MACAR FĐĞĐ + ARPA KARIŞIM ORANLARININ VERĐM VE KALĐTEYE ETKĐLERĐ ANADOLU, J. of AARI 8 (2) 1998, 106-114 MARA TOKAT ŞARTLARINDA YETĐŞTĐRĐLEN DEĞĐŞĐK MACAR FĐĞĐ + ARPA Selahattin ĐPTAŞ Mustafa YILMAZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü,

Detaylı

Korunan ve Otlatılan İki Farklı Doğal Alanın Verim ve Kalite Açısından Karşılaştırılması

Korunan ve Otlatılan İki Farklı Doğal Alanın Verim ve Kalite Açısından Karşılaştırılması TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Korunan ve Otlatılan İki Farklı Doğal Alanın Verim ve Kalite Açısından Karşılaştırılması a Erdal

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1295

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1295 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1295 AFŞİN VE ELBİSTAN OVASI'NDA (KAHRAMANMARAŞ) BAKLAGİL YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KARŞILAŞILABİLECEK FİTOPATOLOJİK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Cafer EKEN* Erkol DEMİRCİ"

Detaylı

Farklı Cins Hayvan ile Otlatılan Meraların Sağlık ve Ekolojik Alan Sınıflaması

Farklı Cins Hayvan ile Otlatılan Meraların Sağlık ve Ekolojik Alan Sınıflaması Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):174-178 Araştırma Makalesi (Research Article) Farklı Cins Hayvan ile Otlatılan Meraların Sağlık ve Ekolojik Alan Sınıflaması *Şule

Detaylı

A Research on the Floristic Composition of the Vegetation Types of Ali Mountain and Ziyaret Hill (Adiyaman/Turkey)

A Research on the Floristic Composition of the Vegetation Types of Ali Mountain and Ziyaret Hill (Adiyaman/Turkey) A Research on the Floristic Composition of the Vegetation Types of Ali Mountain and Ziyaret Hill (Adiyaman/Turkey) Ahmet Zafer TEL¹, Mehmet Suat ŞAHİN²* ¹Adiyaman University, Faculty of Arts and Sciences,

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. ÇOK AMAÇLI UYGULAMA PROJESİ 201 (BU KAPAK SAYFASI

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GPS Takip Sistemlerinin Mera Amenajmanında Kullanım İmkânlarının Araştırılması. Hakan TÜFEKCİ YÜKSEK LİSANS Tarla Bitkileri Anabilim Dalını Haziran - 2017

Detaylı

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet

TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM. Özet TÜRKİYE DE BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ VE ENDEMİZM Mesut Uyanık 1*, Ş. Metin Kara 2, Bilal Gürbüz 1, Yasin Özgen 1 1 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Dışkapı-Ankara 2 Ordu Üniversitesi,

Detaylı

14 NOLU HOMOJEN ALAN ĐÇERĐSĐNDE YER ALAN ESKĐŞEHĐR ĐLĐ MERA TOPRAKLARININ BAZI ÖZELLĐKLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ OZET:

14 NOLU HOMOJEN ALAN ĐÇERĐSĐNDE YER ALAN ESKĐŞEHĐR ĐLĐ MERA TOPRAKLARININ BAZI ÖZELLĐKLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ OZET: 14 NOLU HOMOJEN ALAN ĐÇERĐSĐNDE YER ALAN ESKĐŞEHĐR ĐLĐ MERA TOPRAKLARININ BAZI ÖZELLĐKLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ Celalettin AYGÜN 1, Đsmail KARA 1, A.Levent SEVER 1,Dr. Đlker ERDOĞDU 1, A.Kadir ATALAY 1, Arife

Detaylı

YEM BİTKİSİ TOHUMLARI. www.kazaktarim.com.tr 444 5 909

YEM BİTKİSİ TOHUMLARI. www.kazaktarim.com.tr 444 5 909 YEM BİTKİSİ TOHUMLARI www.kazaktarim.com.tr 444 5 909 Yem Bitkileri 2 İtalyan Çimi Lolium italicum=lolium multiflorum Tek yıllık bazen yüksek rakımlarda iki yıllık, yoğun yumak oluşturan bir buğdaygil

Detaylı

Ç.Ü.Z.F. Dergisi (1): J.Agric. Fac. Ç.Ü., 2007,22 (1): 57-64

Ç.Ü.Z.F. Dergisi (1): J.Agric. Fac. Ç.Ü., 2007,22 (1): 57-64 Ç.Ü.Z.F. Dergisi. 2007. 22 (1): 57-64 J.Agric. Fac. Ç.Ü., 2007,22 (1): 57-64 3 AA. Çukurova Bölgesi'nde Maki Tipi Vejetasyonun Değişik Mera Islahı Yöntemleriyle Kontrol Altına Alınmasının Bitki Örtüsü

Detaylı

ERZURUM VE YAKIN ÇEVRESİ ALPİN VEJETASYONUNDA YER ALAN BAZI BİTKİLERİN PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA KULLANIM OLANAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ERZURUM VE YAKIN ÇEVRESİ ALPİN VEJETASYONUNDA YER ALAN BAZI BİTKİLERİN PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA KULLANIM OLANAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ERZURUM VE YAKIN ÇEVRESİ ALPİN VEJETASYONUNDA YER ALAN BAZI BİTKİLERİN PEYZAJ MİMARLIĞI ÇALIŞMALARINDA KULLANIM OLANAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

ÇİM TOHUMLARI. www.kazaktarim.com.tr 444 5 909

ÇİM TOHUMLARI. www.kazaktarim.com.tr 444 5 909 ÇİM TOHUMLARI www.kazaktarim.com.tr 444 5 909 2 Çim Tohumları Lolium perenne Lolium perenne çim tohumu çeşitlerinden biridir. İnce yapraklıdır. Yıpranmaya karşı çok dayanıklıdır. Ev bahçeleri, spor alanları

Detaylı

BİNGÖL VE ELAZIĞ İLLERİNDE TARIMSAL YAPI AGRICULTURAL STRUCTURE IN BİNGÖL AND ELAZIĞ PROVINCES

BİNGÖL VE ELAZIĞ İLLERİNDE TARIMSAL YAPI AGRICULTURAL STRUCTURE IN BİNGÖL AND ELAZIĞ PROVINCES 138 BİNGÖL VE ELAZIĞ İLLERİNDE TARIMSAL YAPI * *Fırat Üniversitesi Bingöl Meslek Yüksekokulu, Tarla Bitkileri Programı- BİNGÖL abakoglu@firat.edu.tr ÖZET Bu makalede Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Bingöl

Detaylı

Isparta ili Zengi Merasında ot verimi ve botanik kompozisyonun tespiti üzerine bir araştırma

Isparta ili Zengi Merasında ot verimi ve botanik kompozisyonun tespiti üzerine bir araştırma Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi 2015, 16(2): 96-101 Research article (Araştırma makalesi) Isparta ili Zengi Merasında ot verimi ve botanik kompozisyonun tespiti üzerine bir araştırma

Detaylı

t GAP II. TARIM KONGRESİ. 24-26 EKİM 2001. ŞANLIURFA

t GAP II. TARIM KONGRESİ. 24-26 EKİM 2001. ŞANLIURFA t GAP II. TARIM KONGRESİ. 24-26 EKİM 2001. ŞANLIURFA ÇUKUROVA VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNİN SULU KOŞULLARINDA BAZI ÇOKYILLIK BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEMBİTKİLERİNİN OT VERİMLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR*

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKSARAY DOĞAL MERALARINDA BULUNAN OTSU BİTKİLERİN YEM DEĞERLERİNİN TESPİTİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA NAZAN ÇOPUR YÜKSEK LİSANS TEZİ Bitki Koruma Anabilim Dalı

Detaylı

ÖNSÖZ Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'

ÖNSÖZ Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü' ÖNSÖZ Türkiye'nin toplam yüzeyinin yaklaşık ¼'ünü kaplayan doğal çayır-mer'a alanlarımız konusunda yapılacak araştırmaların ne denli önem taşıdığı artık çoğunluk tarafından da benimsenmekte ve değişik

Detaylı

Isparta Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı ve Çevresinin Florası. Flora of Isparta Kasnak Oak Nature Protection Area and District

Isparta Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı ve Çevresinin Florası. Flora of Isparta Kasnak Oak Nature Protection Area and District Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Sayı 3, 48-65, 2015 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 48-65, 2015 Isparta Kasnak

Detaylı

Yeşil Çatı Çözümlerinin Tarihi Dokularda Geleneksel Çatı Örtüsü Olarak Uygulanabilirliği Üzerine Bir İnceleme

Yeşil Çatı Çözümlerinin Tarihi Dokularda Geleneksel Çatı Örtüsü Olarak Uygulanabilirliği Üzerine Bir İnceleme 163 Yeşil Çatı Çözümlerinin Tarihi Dokularda Geleneksel Çatı Örtüsü Olarak Uygulanabilirliği Üzerine Bir İnceleme Gonca BÜYÜKMIHÇI¹, *Burcu SALGIN², Aylin ÖZKAN³ 1 Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Mimarlık

Detaylı

DÜZCE İLİ BİTKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ETKİLEYEN VE TEHDİT EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER

DÜZCE İLİ BİTKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ETKİLEYEN VE TEHDİT EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER DÜZCE İLİ BİTKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ETKİLEYEN VE TEHDİT EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER Doç. Dr. Necmi Aksoy Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı & DUOF Herbaryumu TR-81620 Beçiyörükler-Düzce

Detaylı

Muğla Üniversitesi Yerleşke Fulorası

Muğla Üniversitesi Yerleşke Fulorası OT Sistematik Botanik Dergisi 16,1.79-96,2009-ISSN 1300-2953 Muğla Üniversitesi Yerleşke Fulorası Olcay CEYLAN Muğla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 48070 Kötekli-Muğla- Türkiye oceylan@mu.edu.tr

Detaylı

Kaşmer Dağı (Şanlıurfa) nın Step Vejetasyonu Üzerine Sintaksonomik Bir Çalışma

Kaşmer Dağı (Şanlıurfa) nın Step Vejetasyonu Üzerine Sintaksonomik Bir Çalışma Kaşmer Dağı (Şanlıurfa) nın Step Vejetasyonu Üzerine Sintaksonomik Bir Çalışma *Ömer Faruk KAYA Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Şanlıurfa *Sorumlu yazar: phytosociologist@gmail.com

Detaylı

ÇUKUROVA BÖLGESİNİN SULU KOŞULLARINDA BAZI ÇOKYILLIK BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEMBİTKİLERİNİN OT VERİMLERİ VE OT KALİTELERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

ÇUKUROVA BÖLGESİNİN SULU KOŞULLARINDA BAZI ÇOKYILLIK BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEMBİTKİLERİNİN OT VERİMLERİ VE OT KALİTELERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR ÇUKUROVA BÖLGESİNİN SULU KOŞULLARINDA BAZI ÇOKYILLIK BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEMBİTKİLERİNİN OT VERİMLERİ VE OT KALİTELERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Kağan KÖKTEN 1, Selahattin ÇINAR 2, Rüştü HATİPOĞLU 3 "Bingöl

Detaylı