Erzurum Đlinde (Aziziye, Palandöken Ve Yakutiye Đlçeleri) Balık Tüketimine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Erzurum Đlinde (Aziziye, Palandöken Ve Yakutiye Đlçeleri) Balık Tüketimine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi"

Transkript

1

2

3 Erzurum Đlinde (Aziziye, Palandöken Ve Yakutiye Đlçeleri) Balık Tüketimine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Murat KÜLEKÇĐ 1 Tuğba EREM KAYA 1 Ayşe SEZGĐN 2 Özet Çalışmanın ana amacı Erzurum ili nde balık tüketimine etki eden faktörlerin belirlenmesidir. Çalışmada kullanılan örnek sayısı Anakitle Oranlarına Dayalı Kümelendirilmemiş Tek Aşamalı Basit Tesadüfi Örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Elde edilen bulgular çapraz tablolarla sunulmuştur. Çalışmada Erzurum ilinde kişi başına balık tüketimi 6.06 kg olarak bulunmuştur. Ailelerin yaklaşık %70 i sağlıklı bir gıda olduğu için balık tükettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca ailelerin %90 ı sadece kış aylarında balık tükettiklerini ifade etmişlerdir. Đncelenen ailelerin %99.32 si balığı taze olarak tüketmeyi tercih etmektedir. Đncelenen ailelerin %64.38 i balık satın alırken daha çok sabit balık satıcılarını tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Balık, Tüketim, Erzurum, Determınatıon Of Factors Affectıng Fısh Consumptıon In Erzurum Province Abstract Main aim of the study is to determine the factors affecting fish consumption in Erzurum Province. The sample size used in this study was determined by the unclustered one-stage simple random sampling method based on the universe rates. The obtained results were summarized in cross tables. In this study, fish consumption per capita in Erzurum province was found as 6.06 kg. Approximately 70% of families stated they consumed fish because it was a healthy food. In addition, about 90% of families expressed that they only consumed fish during winter season % of the families preferred to consume fresh fish % of the families preferred to buy fish from a particular fish seller. Key Words: Fish, Consumption, Erzurum, 1. GĐRĐŞ Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili olan, deniz, göl, gölet, baraj gölü ve akarsuları itibariyle balıkçılık üretimine uygun zengin su kaynaklarına sahip bir ülkedir. Türkiye de 2007 yılı itibariyle toplam ton su ürünleri üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu miktar, dünya su ürünleri üretiminin yaklaşık %0.5 gibi oldukça düşük bir kısmını oluşturmaktadır. Türkiye de 2007 yılındaki toplam su ürünleri üretiminin yaklaşık %67.1 i deniz balıklarından, %9.2 si diğer deniz ürünlerinden, %5.6 sı iç su ürünlerinden ve %18.1 i yetiştiricilik (kültür) yoluyla elde edilmektedir (Erdal ve Esengün, 2008; Anonim, 2007a). Türkiye nin toplam su ürünlerinde ki büyüme, son on yılda inişli çıkışlı seyir izleyip pek fazla büyümemesine karşın, kültür (yetiştiricilik) balıkçılığı her yıl artmakla beraber on yıl öncesinin yaklaşık 5 katı kadar büyümüştür. Buna karşın, Türkiye nin üretim düzeyi kişi başına son on yıllık ortalamada nerdeyse aynı kalmıştır (Çizelge 1). Özellikle bölgesel olarak bakıldığında Türkiye nin doğu kısmı kültür balıkçılığı açısından oldukça elverişli kaynaklara sahip olmasına karşın üretim özellikle batı bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Türkiye Đstatistik Kurumu nun 2007 yılı verilerine göre, Türkiye de su ürünlerinin %80'inden fazlası insan gıdası olarak tüketilmekte, geriye kalan kısmı ise balık unu ve yağı ile diğer amaçlar için kullanılmaktadır. (Dağtekin ve Ak, 2007). Su ürünleri doymuş yağ asitlerinin vermiş olduğu zararlara (damar tıkanıklığı, kolesterol, kalp krizi riski ve daha birçok hastalıklar) karşı içerdiği doymamış yağ asitleri nedeniyle güvenle tüketilmesi yanında, özellikle yaşlılarda kemik erimesi oluşumuna karşı da destek sağlamaktadır. Günümüzde 300 milyondan fazla aşırı kilolu insanın olduğu dünyamızda su ürünleri hem düşük enerji içeriği ile iyi bir besin kaynağı olurken 1 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Erzurum. 2 T.C Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Erzurum Đl Tarım Müdürlüğü, Erzurum 890

4 hem de zengin vitamin ve mineral muhtevasıyla B vitamini eksikliğinin sebep olduğu obeziteye karşı tedavi edici niteliktedir. Su ürünleri, sağlıklı bir beslenme için gerekliliği nedeniyle bir çok diyet içerisine dahil edilmektedir. Tüm bu yararları nedeniyle su ürünleri tüketilmesi gereken besin maddelerinden biridir (Anonim, 2004). Türkiye de su ürünleri tüketiminin yaklaşık %90 lık kısmı balık tüketimi oluşturmaktadır. Çizelge 1 incelendiğinde, Türkiye de son 13 yılda kişi başına düşen yıllık tüketim miktarı inişli çıkışlı bir seyir izlemektedir.1995 yılında 9.88kg olarak belirlenen tüketim 2007 yılında 8.57kg olarak tespit edilmiştir. Bu aralıkta bazı yıllarda düşüşler ve çıkışlar yaşanmıştır (Anonim, 2007a). Türkiye de kişi başına balık tüketimi 8 kg civarındadır. Bu değer dünya ortalaması olan 16 kg ve AB ortalaması olan 25 kg ın çok altındadır. (Anonim, 2008). Diğer taraftan Türkiye de su ürünleri tüketim miktarı bölgeler arası değişim göstermektedir. Türkiye de yılda kişi başına balık tüketimi Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Đç Anadolu Bölgesinde çok düşükken, Karadeniz ve diğer kıyı bölgelerinde oldukça yüksektir. (Dağtekin ve Ak, 2007). Örneğin Karadeniz Bölgesi nde kişi başına yılda 25 kg civarında balık tüketilirken, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde bu rakam 4 kg ın altına düşmektedir. (Atay, 2000). Bir diğer husus bu bölgelerde eğitim düzeyi ve balık tüketim alışkanlığındaki bilinçsizlik olarak görülmektedir. Yapılan araştırmalar eğitim düzeyi ile balık tüketimi arasında önemli bir ilişki olduğu yönündedir. Yani balık etinin insan beslenmesi açısından önemi bu bölgelerde yeterli düzeyde kavranamamış olması da önemli bir sebeptir. Yine bölgenin kalkınmışlık düzeyi de (özellikle gelir düzeyi) etkenlerin başındadır. Türkiye de su ürünleri üretiminin büyük bir bölümü (%75), dünyadaki eğilimin aksine taze olarak tüketilmektedir. Đşlenmiş ürünler (%2) daha çok ihracata yöneliktir. (Anonim, 2008). Türkiye de alım gücünün yükselmesi, sağlıklı tüketime yöneliş, ailede bayanların çalışması ile hazır gıdalara olan talep, balıkçılık ürünlerine olan talebi pozitif etkilemektedir. Bunlara ilave olarak, son yıllarda artan üretim, soğuk zincir koşullarının iyileştirilmesi ve teknolojik gelişmeler sayesinde balık tüketimi artmışsa da henüz hane halkı balık tüketim alışkanlığının az olduğu belirtilmektedir (Anonim, 2007b). Sonuç itibariyle hem balığın sağlıklı beslenme açısından olumlu yanları hem de Türkiye deki üretim potansiyeli ve yaratacağı katma değer dikkate alındığında, Türkiye de balık tüketimini etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması ve gerekli politika önerilerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Erzurum ilinde hane halkı balık tüketim eğilimleri belirlenerek, balık tüketim alışkanlığını etkileyen faktörler incelenmiştir. Bu şekilde Erzurum ilinde yaşayan hanelerin beslenme profilinde balığın önemi de belirlenmiş olmaktadır. 2. MATERYAL VE METOD Araştırmada örnek hacmi Anakitle Oranlarına Dayalı Kümelendirilmemiş Tek Aşamalı Basit Tesadüfi Olasılık Örneklemesi yöntemiyle saptanmıştır (Şahin vd, 2001). t= %95 önem düzeyine karşılık gelen t tablo değeri (1,96) p= Söz konusu olayın olma olasılığı (balık eti tüketen ailelerin oranı) q= Söz konusu olayın olmama olasılığı (balık eti tüketmeyen ailelerin oranı) e= Örneklemede kabul edilen hata (0,05) Burada p ve q değerlerini bulabilmek için yapılan ön anket neticesinde anket yapılan kişilerin yaklaşık % 10 u balık tüketmediğini beyan ettiği için p değeri 0,90 ve q değeri 0,10 olarak alınmıştır. Buna göre gerekli değerler yerlerine konularak 891

5 138 anket yapılması araştırma için uygun bulunmuştur. Çizelge 1. Araştırma alanını oluşturan merkez ilçelerin nüfusu ve bu ilçelerde yapılacak anket sayısı Đlçeler Nüfus (kişi) Anket Sayısı (adet) Aziziye Palandöken Yakutiye Toplam Kaynak: Anonim ARAŞTIRMA BULGULARI Yapılan anketler neticesinde, aile başına fert sayısı 4.17 olarak hesaplanmıştır. Toplam nüfusun %50.64 ünü erkek, % nı ise kadın sayısı oluşturmaktadır. Ailelerin fert sayısının yaş ve cinsiyete göre dağılımı Çizelge 2 de verilmiştir. Erkek fert sayısının % ü ve bayan fert sayısının %54.05 i yaş arası bireyler oluşturmaktadır. Fert sayısındaki bu sıralamayı erkeklerde, % ile 7-14 yaş arası, % ile 50 yaş üstü ve % ile 0-6 yaş arası bireyler oluşturmaktadır. Toplam bayanların % i 7-14 yaş arası, %15.86 sı 50 yaş üstü ve % si de 0-6 yaş arası bireylerden oluştuğu tespit edilmiştir. Çizelge 2. Ailelerin fert sayısının yaş ve cinsiyete göre dağılımı Yaş Grupları Erkek Kadın Sayı % Sayı % TOPLAM NÜFUS Đncelenen ailelerde yer alan fertlerin eğitim durumlarına ait veriler Çizelge 3 te gösterilmiştir. Öğrenim durumuna bakıldığında erkek ve bayan nüfusun büyük bir bölümünün ilkokul mezunu olduğu görülmektedir. Bu oran erkeklerde yaklaşık %34 iken bayanlarda %48 seviyesindedir. Erkeklerde ortaokul, lise ve yüksekokul mezunu kadınlardan fazla iken, kadınlarda ise ilkokul okuryazar ve okuryazar olmayan fert sayısı erkeklerden daha fazladır. Bu durum incelenen ailelerde erkeklerin eğitim seviyesinin bayanlara göre yüksek olduğunu göstermektedir. Çizelge 3. Nüfusun eğitim durumu Eğitim seviyesi Erkek Kadın Sayı % Sayı % Okuryazar değil Okuryazar Đlkokul Mezunu Ortaokul mezunu Lise Mezunu Yüksekokul Mezunu Toplam Nüfus Çizelge 4 te ailelerin aylık ortalama gelirleri, aylık ortalama harcamaları ve bu harcamalar içerisin de beslenmeleri için yaptıkları ortalama gıda masrafları gösterilmiştir. 892

6 Çizelge 4. Ailelerin gelir ve harcama durumu (TL/Ay) Gelir Grubu Ortalama Ortalama Ort. Gıda Gelir harcama Harcaması Düşük Orta Yüksek Genel Çizelge 4 incelendiğinde aylık ortalama gelire göre harcamaların arttığı gözlenmektedir. Düşük gelirli aileler gelirlerinin yaklaşık %42 sini, orta gelirli aileler gelirlerinin yaklaşık %31 ini ve yüksek gelire sahip aileler ise gelirlerinin %25 ini beslenmeleri için harcadıkları görülmektedir. Yüksek ve orta gelirli ailelerde elde edilen gelirin bir kısmı tasarruf edilirken, düşük gelirli ailelerde böyle bir durum söz konusu olmamaktadır. Düşük gelirli ailelerin aylık ortalama gelirleri TL iken bu miktar orta gelirlilerde TL yüksek gelirli ailelerde TL olarak belirlenmiştir. Ankete katılanların %19.60 ı sığır etini, %37.13 ü koyun etini, %16.60 ı tavuk etini ve %26.67 si balıketini tercih ettiği belirlenmiştir. Balıketi ve tavuk etini daha çok düşük gelire sahip ailelerin tükettiği görülmektedir. Bunun nedeni balıketi fiyatlarının genellikle diğer et ürünleri fiyatlarına göre düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Çizelge 5. Et ürünleri tüketiminin gelir gruplarına göre en çoktan en aza doğru sıralanması Düşük Orta Yüksek Genel Sığır Eti Koyun Eti Tavuk Eti Balık Eti Toplam Balık tüketim oranları ve miktarlarına baktığımızda genel olarak aylık ortalama 6.06 kg balık tüketildiği gözlenmiştir. Düşük gelirli ailelerin aylık ortalama 5.25 kg. orta gelirli ailelerin 6.74 kg ve yüksek gelirli ailelerin ise 5.68 kg balıketi tükettikleri tespit edilmiştir. Tüketim oranları yüksek gelirli ailelerden düşük gelirli ailelere doğru artış göstermektedir. Çizelge 6. Balık tüketim oranları ve miktarları Düşük Orta Yüksek Genel Balık Tüketim Oranları (%) Balık Tüketim Miktarları (kg) Ankete katılanların balık tüketim nedenleri sorulduğunda %69.89 u sağlıklı bir gıda olduğu için, %25.37 si alışkanlık olduğu için, %4.74 ü ucuz olduğu için balık tükettiklerini belirtmişlerdir. Erzurum da balık tüketiminin en yoğun olduğu mevsim Çizelge 7 de görüleceği gibi kış mevsimidir. Kışın balıketi tüketim oranı % dir. Ailelerin %9.59 u balık tüketimine mevsimin etkili olmadığını her mevsim balık tükettiklerini belirtmişlerdir. Tüketimin kış ayında yoğunlaşması; Erzurum a sadece kış aylarında balık getirilmesine bağlı olabilir. Bahar aylarında ise göl akarsu ve nehirlerden çeşitli balıkların avlanmasına bağlı olarak az da olsa bir tüketim görülebileceği öngörülmüştür. Çizelge 7. Balık tüketiminin mevsimlere göre dağılımı (%) Kış Yaz 0.00 Đlkbahar 0.00 Sonbahar 0.00 Fark Etmez 9.59 Çizelge 8 de incelenen ailelerin %99.32 sinin taze tüketimi tercih ettiği görülmektedir. Konserve olarak ise %0.68 oranında bir tüketim söz konusudur. Erzurum a genel olarak kış aylarında balığın gelmesi taze tüketime yönelmenin bir sebebi 893

7 olabilir. Tütsülenmiş ve dondurulmuş olarak balıketinin hiç tüketilmediği tespit edilmiştir. Çizelge 8. Balığın tercih edilen tüketim şekli (%) Taze tüketim Konserve olarak 0.68 Tütsülenmiş 0.00 Dondurulmuş olarak 0.00 Çizelge 9 da balık satın alırken tercih edilen satış yerleri ve bu satış yerlerinin tercih edilme oranları gösterilmiştir. Tüketicilerin %27.40 ı seyyar balık satıcılarını. %64.38 i sabit balık satıcılarını. %19.18 i süper marketleri. %7.53 ü balık üretim çiftliklerini tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Daha çok sabit balık satıcılarının tercih edildiği göze çarpmaktadır. Bu durum tüketicilerin satıcılara duydukları güvenden ve bireysel alışkanlıkların etkisiyle ortaya çıkan bir durum olabilir. Çizelge 9. Tercih edilen balık satınalım yerleri (%) Seyyar balık satıcılarını Sabit balık satıcılarından Süper marketlerden Konserve olarak terc ed Balık üretim çiftliklerinden 7.53 Balık satın alırken seyyar balık satıcılarının tercih edilmesinin nedenleri ve tercih edilme oranları Çizelge 10 da gösterilmiştir. Tüketiciler %32.33 oranında daha çok çeşit balık buldukları için. %23.67 oranında sürekli balık bulabildikleri için. % oranında balığın daha taze olduğunu düşündükleri için. %17.17 oranında daha kolay temin edebildikleri için ve %9.33 oranında ise daha ucuz olduğunu düşündükleri için seyyar balık satıcılarını tercih etmektedirler. Çizelge 10. Seyyar balık satıcılarının tercih edilmesinin nedeni (%) Ürün daha taze olduğu için Daha ucuz olduğu için 9.33 Sürekli balık bulabildiğim için Daha çok çeşit balık bulabildiğim için Daha kolay temin edildiği için Tüketicilerin balık satın alırken sabit balık satıcılarını tercih etmelerinin nedenleri ve yüzdelik dilimleri Çizelge 11 de gösterilmiştir. Elde edilen veriler neticesinde tüketiciler daha çok balık çeşidi bulduklarını düşündüklerinden dolayı sabit balık satıcılarını tercih etmektedirler. Bu durumu %21.77 balık etinin daha ucuz olması. %21.70 sürekli balık bulabilme. %21.49 daha kolay temin edebilme ve %9.01 oranıyla balığın daha taze olması takip etmektedir. Çizelge 11. Sabit Balık Satıcılarının Tercih Edilmesinin Nedeni (%) Ürün daha taze olduğu için 9.01 Daha ucuz olduğu için Sürekli balık bulabildiğim için Daha çok çeşit balık bulabildiğim için Daha kolay temin edildiği için Tüketicinin süper marketi tercih etmesinin nedenlerine baktığımızda en önemli tercih nedenini %26.90 lık oranla balığın ucuz olması oluşturmaktadır. Balığın ucuz olmasını. %22.38 oranla daha kolay temin edebilme. %20.95 ile sürekli balık bulabilme. %19.05 ile daha çok balık çeşidi bulabilme ve %10.71 oranla ise balığın taze olması kriterleri izlemektedir. Çizelge 12. Süpermarketlerin tercih edilmesinin nedenleri (%) Ürün daha taze olduğu için Daha ucuz olduğu için Sürekli balık bulabildiğim için Daha çok çeşit balık bulabildiğim için Daha kolay temin edildiği için

8 Balık üretim çiftliklerinin tercih edilme nedenlerine baktığımızda, en önemli neden %31.32 lik oranla daha çok balık çeşidi bulabilmek ilk sırayı almaktadır. Çizelge 13. Balık üretim çiftliklerinin tercih edilmesinin nedenleri (%) Ürün daha taze olduğu için 8.08 Daha ucuz olduğu için Sürekli balık bulabildiğim için Daha çok çeşit balık bulabildiğim için Daha kolay temin edildiği için Ailenizde en çok kimler balık tüketir sorusuna; %56.16 oranında aile bireylerinin hepsi balık tüketir cevabı verilirken, %35.62 oranında yetişkinler ve %8.22 oranında çocuklar tüketir cevabı verilmiştir (Çizelge 14). Çizelge 14. Ailede balık tüketim oranları (%) Çocuklar 8.22 Yetişkinler Yaşlılar 0.00 Hepsi Çizelge 15 de balık satın alırken tüketicilerin %84.25 i taze olmasına, %12.33 ü fiyatına dikkat ederken %3.42 nin hiçbir şeye dikkat etmediği görülmektedir. Sağlıklı beslenmek ve balığın besin değerlerini kaybetmemesi için tüketiciler daha çok taze tüketime yönelmektedir. Çizelge 15. Balık alırken dikkat edilen hususlar (%) Taze olmasına Fiyatına dikkat ederim Dikkat etmem 3.42 Yapılan araştırmada, istediğiniz zaman balık bulabiliyormusunuz sorusuna ailelerin %61.04 ü evet, %38.96 sı ise hayır cevabı vermiştir. Balık tüketim sıklığına bakıldığında ankete katılanların %4.11 i 2-3 ayda bir. %19.18 i ayda bir. %48.63 ü ayda 2-3 kez ve %28.08 nin ise haftada bir balıketi tükettikleri belirlenmiştir. Erzurum da tüketilen balık türlerinin %34.20 sini hamsi oluştururken sırasıyla %28.76 sını alabalık, %12.95 ini palamut, %12.69 unu istavrit, %5.96 nı mezgit, %3.11 ni sazan ve geri kalan kısmını da kefal, uskumru, kalkan, yayın ve lüfer balıkları oluşturmaktadır. Hamsi tüketiminin bu denli çok olması Erzurum a sadece Karadeniz den kış aylarında balık getirilmesine bağlı olabilir. Diğer balık çeşitlerinin çok fazla ve kolay bulunmamasından kaynaklanan sebepler neticesinde hamsiye büyük oranda yönelme olmuştur. Balık fiyatları aynı olsa bile tüketiciler alışkanlıkları yüzünden ve diğer balık çeşitlerini istedikleri miktarda tüketemedikleri ve sürekli bulamadıkları için hamsi balığının tercih edilme oranında fazla bir değişim olmamaktadır. Çizelge 16. Fiyatların aynı olması durumunda tercih edilen balıkların oranları (%) 1-Hamsi Mezgit Barbunya Lüfer Đstavrit Diğer Kalkan Alabalık Kefal Kefal Palamut Sazan Sardalya Yayın Uskumru 0.52 Diğer 0.00 Çizelge 17 de tercih edilen pişirme yöntemleri sorusunda ailelerin %44.37 si en çok tavada pişirme yöntemini tercih ederken bu durumu sırasıyla %16.90 ile fırında pişirme, %14.79 ile buğulama ve % ile ızgarada pişirme yöntemi takip etmektedir. 895

9 Çizelge 17. Tercih edilen balık pişirme yöntemi (%) Izgarada Fırında Buğulama Tavada Fark etmez Ailelerin Çizelge 18 de verilen deniz ürünlerini pek tanımadıkları belirlenmiştir. Ailelerin yaklaşık olarak % 25 i bu deniz ürünlerini tanırken %75 i hiç görmemiştir. Bu deniz balıkları az tanınmasına rağmen ailelerin %8.13 ü en çok istakozu tanımaktadır. Bu deniz ürünlerini sırasıyla midye, karides, kalamar ve kerevit takip etmektedir. Çizelge 18. Deniz ürünlerinin tanınma durumu (%) Karides 5.73 Đstakoz 8.13 Kalamar 3.33 Midye 6.93 Kerevit 1.87 Çok az kişi tarafından tanınan bu deniz balıklarının kolay bulunmaması, tanınmaması ve tüketilmemesi hamsiye olan talebin artmasına sebep olmaktadır. Çizelge 19 da ailelerin yaklaşık %25 i tarafından tanınan bu deniz balıklarının tanındıkları oranlarda tüketildikleri tespit edilmiştir. Bu deniz balıklarının tüketiminde yine ilk sırayı %8.13 lük oranla istakoz almaktadır. Bu sıralamayı midye, karides, kalamar ve kerevit takip etmektedir. Çizelge 19. Deniz ürünleri tüketim oranları (%) Karides 5.73 Đstakoz 8.13 Kalamar 3.33 Midye 6.93 Kerevit 1.87 Erzurum ilindeki ailelerin son beş yıl içerisinde balık tüketiminde ki değişim Çizelge 20 de görülmektedir. Son beş yıl içerisinde ailelerin %45.21 inin tüketiminde artış olurken, %26.03 nün tüketiminde azalma olduğu belirlenmiştir. Bu beş yıllık zaman dilimi içerisinde balık tüketiminde her hangi bir değişiklik yaşamayan tüketicilerin bir kısmı ailelerin %28.77 ini oluşturmaktadır. Çizelge 20. Son beş yılda balık tüketimindeki değişim (%) Değişmedi Azaldı Arttı Sonuç ve Değerlendirme Çalışma da. Erzurum ilindeki ailelerin balık tüketim durumu ve balık tüketim miktarını etkileyen faktörler incelenmiştir. Çalışmada veriler düşük. orta ve yüksek gelirli ailelerin yaşadıkları farklı mahallelerde tesadüfi olarak belirlenen 150 aile ile yüz yüze görüşerek elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre tüm ailelerin balık tüketim alışkanlıklarının olduğu ve yıllık kişi başına balık tüketim miktarının ortalama 6.06 kg civarında olduğu tespit edilmiştir. Bu rakam Türkiye ortalamasından yaklaşık 2.5 kg azdır. Araştırmanın yapıldığı Erzurum ili nde örneğe giren ailelerin % 97 sinin balık tükettiği belirlenmiştir. Ayrıca bu ailelerin yıllık ortalama balık tüketim miktarları 6.06 kg dır. Balık tüketimine etki eden faktörler arasında gelir durumu, en önemli etkiye sahip faktörlerden biridir. Nitekim örneğe giren ailelerde gelir seviyesi düşük olanların daha çok balıketi ve tavuk eti tükettiği (sırasıyla %25.50 ve %37.50) gelir seviyesi yükseldikçe ailelerin daha çok kırmızı ete yöneldikleri tespit edilmiştir. Buradan balıketi ve tavuk etinin fiyatının kırmızı ete göre düşük olmasının, tercih nedeni olduğu sonucu 896

10 çıkarılabilmektedir. Đncelenen ailelerin %90.47 si sadece kış aylarında balık tükettiklerini belirtirken, ailelerin %9.59 u her mevsimde tükettiklerini mevsimin balık tüketimi için önemli olmadığını belirtmiştir. Đncelenen ailelerin %99.32 si balığı taze olarak tüketmeyi tercih ederken, ancak %0.68 i konserve olarak tüketimi tercih etmektedir. Đncelenen ailelerin %64.38 i balık satın alırken daha çok sabit balık satıcılarını tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Đkinci sırada ise %27.40 oranında seyyar balık satıcılarının tercih edildiğini belirtmişlerdir. Sabit balık satıcılarının böylesine büyük bir oranda tercih edilmesinin başlıca sebepleri; %26.03 oranında daha çeşitli, %21.77 oranında daha ucuz ve %21.70 oranında sürekli balık bulunabilmesi olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre incelenen ailelerin %61.04 ü istediği zaman balık bulabildiğini belirtirken, %38.96 sı bulamadığını belirtmiştir. Balığı alırken en çok dikkat edilen husus %84.25 ile taze olması ve %12.33 oranıyla ucuz olması olarak belirlenmiştir. Bu durum tüketicinin sağlığına daha fazla önem verdiğinin göstergesi olarak görülmektedir. Erzurum da en çok tüketilen balık türü %34.20 ile hamsi balığıdır. Bunu sırasıyla %28.76 oranında alabalık %12.95 ile palamut ve %12.69 ile istavrit takip etmektedir. Balığı pişirirken en çok tercih edilen yöntem ise %44.37 oranıyla tavada pişirme olarak tespit edilmiştir. Yapılan araştırma, deniz ürünlerinin çoğunun tanınmadığını ve tüketicinin tanıdığı balık türünü tükettiğini göstermiştir. Đlde balık tüketimi yoğun biçimde kış aylarında olmaktadır. Bu durumda kişi başına balık tüketim miktarının düşük olmasına neden olan faktörler arasındadır. Bunun ise ana nedeni, halkın daha çok taze balık tüketimi ve özellikle hamsinin yoğun bulunduğu kış aylarında balık tüketimini gerçekleştirmesidir. Bununla birlikte kültür balıkçılığının fazla yaygın olmaması, dondurulmuş veya işlenmiş balık ürünleri tüketim alışkanlığının bulunmaması ve ülkemizde işlenmiş balık ürünleri üretiminin düşük olması da diğer nedenler olarak görülmektedir. Sağlıklı beslenme diyetinde önemli bir gıda olan balık tüketiminin artırılması için öncelikle tüketicilerin her mevsim balık tüketebilmeleri sağlanmalıdır. Bunun için her türlü damak zevkine uygun işlenmiş su ürünleri çeşitlerini artırmak ve tüketicilere uygun fiyatlarla sunmak önemlidir. Bu şekilde balıkçılık sektörü üretici sanayici ve tüketici açısından her mevsim canlı tutulabilecektir. Diğer taraftan deniz ürünleri üretimi ve kültür balıkçılığı desteklenmelidir. Ayrıca. depolama ve pazarlama koşulları düzenlenmeli üretici ve pazarlama standartları oluşturulmalıdır. Son olarak tüketici su ürünleri konusunda bilinçlendirilmeli ve kıyı şeridi haricindeki illerde de her türlü su ürünü tanıtılarak tüketimi özendirilmelidir. Bu sağlıklı nesillerin geleceği için önem arz etmektedir. KAYNAKLAR Anonim Đzmir Balık Hali Toptancılarının Sorunları ve Çözüm Yolları. A&G Bülteni, Đzmir. Anonim, 2007a. Türkiye Đstatistik Kurumu(TUĐK), Su ürünleri istatistik verileri, Anonim, 2007b. Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı ; Balıkçılık Özel Komisyon Raporu, Yayın no:3177. Anonim, Türkiye istatistik kurumu(tuđk), Su ürünleri istatistik verileri. Anonim Türkiye istatistik kurumu(tuđk), Atay D Türkiye ve AB Balıkçılık Ürünleri Sektörleri Arasında Đthalat ve Đhracat Düzenlemeleri, IV. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum. Dağtekin, M., Ak, O., Doğu Karadeniz Bölgesinde balık ürünlerinin tüketimi ve ihracat ve ithalat potansiyeli, SÜMAE Yunus Araştırma Bülteni, 7:3, Erdal, G., Esengün, K., Tokat Đlinde Balık Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Logit Model Đle Analizi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 25(3): Şahin. K., Andiç. S., Koç. Ş., Van Đli Kentsel Alandaki Ailelerin Otlu Peynir ve Süt Ürünleri Alım ve Tüketim Davranışları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Ziraat Fakültesi. Tarım Bilimleri Dergisi. 11(2)

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize]

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize] ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar OĞUZHAN 1 * Simay ANGİŞ 1 Muhammed ATAMANALP 1 1 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı.

Detaylı

1 Araştırma Makalesi. Türkiye de Ailelerin Su Ürünleri Tüketiminin Ekonomik Analizi

1 Araştırma Makalesi. Türkiye de Ailelerin Su Ürünleri Tüketiminin Ekonomik Analizi 1 Araştırma Makalesi Türkiye de Ailelerin Su Ürünleri Tüketiminin Ekonomik Analizi Cuma AKBAY 1*, Yeşim MERAL 1, Halil İbrahim YILMAZ 2, Sadık GÖZEK 3 1 KSÜ, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Kahramanmaraş

Detaylı

Antalya İli Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi*

Antalya İli Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi* Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 12(1):75-85 (2016) http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/esufd/ Antalya İli Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi* Merve ARSLAN 1 **, Levent İZCİ 2 1 Süleyman

Detaylı

Tokat İli Almus İlçesinde Ailelerin Balık Tüketim Durumu. Fish Consumption of Households in Almus County of Tokat Province

Tokat İli Almus İlçesinde Ailelerin Balık Tüketim Durumu. Fish Consumption of Households in Almus County of Tokat Province GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009, 26(2), 35-43 Tokat İli Almus İlçesinde Ailelerin Balık Tüketim Durumu Faruk Adıgüzel Onur Civelek Murat Sayılı Esen Oruç Büyükbay Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Niğde İlinde Balık Eti Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi. Determınıng Fish Meat Consumption Habits in Nigde Province

Niğde İlinde Balık Eti Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi. Determınıng Fish Meat Consumption Habits in Nigde Province TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ www.dergipark.gov.tr/turkjans TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES Niğde İlinde Balık Eti Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi Güçgeldi BASHİMOV Ömer

Detaylı

Tekirdağ İlinde Balık Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi

Tekirdağ İlinde Balık Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi Tekirdağ İlinde Balık Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi Derya İlkay ABDİKOĞLU 1 M.Ömer AZABAĞAOĞLU 1 Gökhan UNAKITAN 1 1 Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü Özet: İnsan

Detaylı

Keban Baraj Gölü Ova Bölgesi Halkının Balık Tüketim Alışkanlıklarının Araştırılması

Keban Baraj Gölü Ova Bölgesi Halkının Balık Tüketim Alışkanlıklarının Araştırılması Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Unv. Journal of Science 25(1), 61-70,2013 25(1), 69-70, 2013 Keban Baraj Gölü Ova Bölgesi Halkının Balık Tüketim Alışkanlıklarının Araştırılması Özet Fatih ÇADIR

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ VE TANITIMI

SU ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ VE TANITIMI MAKALE SU ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ VE TANITIMI Hasan ERGÜN, SUMAE Tam 8 bin 300 kilometrelik kıyı şeridiyle İngiltere, Fransa, Norveç gibi Avrupa ülkelerini uzak ara geride bırakan, Yunanistan'ı ise ikiye katlayan

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007(3) 15-21 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Üniversite Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının

Detaylı

Burdur İli Su Ürünleri Tüketimi Anket Uygulaması

Burdur İli Su Ürünleri Tüketimi Anket Uygulaması Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):1-7, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi H.ORHAN, O.YÜKSEL Burdur İli Su Ürünleri Tüketimi Anket Uygulaması Hikmet ORHAN 1* Okan YÜKSEL

Detaylı

Bingöl İlinde Kanatlı Eti Tüketiminin Yapısı

Bingöl İlinde Kanatlı Eti Tüketiminin Yapısı TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl İlinde Kanatlı Eti Tüketiminin Yapısı a Hakan İNCİ*, b Ersin KARAKAYA, a Turgay ŞENGÜL,

Detaylı

Amasya İli Merkez İlçedeki Hanehalkının Balık Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Balık Eti Tüketimini Etkileyen Faktörler

Amasya İli Merkez İlçedeki Hanehalkının Balık Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Balık Eti Tüketimini Etkileyen Faktörler ISSN: 2146-8168 Sayı: 5, Yıl: 2013, Sayfa: 61-75 http://bilader.gop.edu.tr Dergiye Geliş Tarihi: 22.03.2013 Yayına Kabul Tarihi: 12.04.2013 Baş Editör: Naim Cağman Danışman Editör: Ebru Onurlubaş Amasya

Detaylı

TR22 Güney Marmara Bölgesindeki Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Düzeylerinin Belirlenmesi

TR22 Güney Marmara Bölgesindeki Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Düzeylerinin Belirlenmesi TR22 Güney Marmara Bölgesindeki Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Düzeylerinin Belirlenmesi Özge Can Niyaz¹* İ. Hakkı İnan² ¹Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi

Detaylı

Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma

Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl İl Merkezinde Yaşayan Hane Halklarının Yumurta Tüketim Durumu Üzerine Bir Araştırma a Ersin

Detaylı

Tunceli İli Balık Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi

Tunceli İli Balık Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi Tunceli İli Balık Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi Fahrettin YÜKSEL *, Nermin KARATON KUZGUN **, Ebru İfakat ÖZER ** * Tunceli Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Tunceli, TÜRKİYE ** Fırat Üniversitesi,

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI

SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI Türkiye kültür balıkçılığı için uygun iç sulara, tatlı sulara ve denizlere sahiptir. Kültür balıkçılığının geleceği tahminlerin ötesinde bir önem arz etmektedir. Dünyanın

Detaylı

Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri

Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2014, Cilt 28, Sayı 1, 53-64 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bingöl İli Merkez İlçesi Hane Halkının Kanatlı Eti Tüketim Tercihleri Ersin KARAKAYA

Detaylı

BALIK ETİ TÜKETİM YAPISI VE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ (VAN İLİ ÖRNEĞİ) İbrahim YILDIRIM2 Kenan ÇİFTÇİ3

BALIK ETİ TÜKETİM YAPISI VE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ (VAN İLİ ÖRNEĞİ) İbrahim YILDIRIM2 Kenan ÇİFTÇİ3 172 BALIK ETİ TÜKETİM YAPISI VE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ (VAN İLİ ÖRNEĞİ) Melike CEYLAN1 İbrahim YILDIRIM2 Kenan ÇİFTÇİ3 Özet Balık etinin dengeli vc sağlıklı beslenmeye önemli

Detaylı

İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları *

İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, Cilt 27, Sayı 1, 65-77 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) İstanbul İlinde Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları * Ersin KARAKAYA

Detaylı

Hakkâri Đli Merkez Đlçe Kentsel Ve Kırsal Alanda Süt Ve Ürünleri Tüketim Yapısı

Hakkâri Đli Merkez Đlçe Kentsel Ve Kırsal Alanda Süt Ve Ürünleri Tüketim Yapısı Hakkâri Đli Merkez Đlçe Kentsel Ve Kırsal Alanda Süt Ve Ürünleri Tüketim Yapısı Kenan ÇĐFTÇĐ 1 Ahmet ŞAHĐN 2 Ahmet DENĐZ 3 Đbrahim YILDIRIM 4 ÖZET Bu çalışma, Hakkâri ilinde süt ve süt ürünleri tüketim

Detaylı

Van İli Kentsel Alanda Ailelerin Otlu Peynir ve Süt Ürünleri Alım ve Tüketim Davranışları

Van İli Kentsel Alanda Ailelerin Otlu Peynir ve Süt Ürünleri Alım ve Tüketim Davranışları Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2001, 11(2):67-73 Geliş Tarihi : 19.07.2001 Van İli Kentsel Alanda Ailelerin Otlu Peynir ve Süt Ürünleri Alım ve Tüketim

Detaylı

Ordu İli Fatsa İlçesinde Hanelerin Balık Tüketim Alışkanlıklarının Tespiti

Ordu İli Fatsa İlçesinde Hanelerin Balık Tüketim Alışkanlıklarının Tespiti ISSN: 2146-8168 Sayı: 12, Yıl: 2016, Sayfa: 31-43 http://bilader.gop.edu.tr Dergiye Geliş Tarihi: 14.03.2016 Yayına Kabul Tarihi: 15.04.2016 Baş Editör: Bilge Hilal Çadırcı Alan Editörü: Halil Kızılaslan

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(8): 712-718, 2016 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Giresun İlinde Balık inin Araştırılması Mustafa

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI

ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI Tarım Ekonomisi Dergisi 2005; 11(1) :5-12 ŞANLIURFA İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN SÜT TÜKETİM DÜZEYLERİ VE SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI 1 2 2 3 Yusuf ÇELİK, Bahri KARLI, Abdulbaki BİLGİÇ,Şerafettin ÇELİK

Detaylı

Van Merkez İlçe Kentsel Alanda Süt Tüketimi

Van Merkez İlçe Kentsel Alanda Süt Tüketimi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2002, 12(2): 33-38 Geliş Tarihi : 20.11.2001 Van Merkez İlçe Kentsel Alanda Süt Tüketimi Seval ANDİÇ (1) Kasım ŞAHİN

Detaylı

Türkiye'de Balıkçılık Sektörüne ve Türk Halkının Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarına Genel Bir Bakış

Türkiye'de Balıkçılık Sektörüne ve Türk Halkının Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarına Genel Bir Bakış 45 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 31 (2012), 2: 45-49 Türkiye'de Balıkçılık Sektörüne ve Türk Halkının Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarına Genel Bir Bakış Canan HECER * Geliş Tarihi: 30.01.2013 Kabul

Detaylı

Elazığ İlinde Balık Eti Tüketimi

Elazığ İlinde Balık Eti Tüketimi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (3), 433-437, 2008 20 (3), 433-437, 2008 Elazığ İlinde Balık Eti Tüketimi Bülent ŞEN*, Özgür CANPOLAT, A. Fuat SEVİM, Feray SÖNMEZ

Detaylı

Balıketi Tüketim Eğilimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Hakkari İli Örneği

Balıketi Tüketim Eğilimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Hakkari İli Örneği Balıketi Tüketim Eğilimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Hakkari İli Örneği Ahmet Semih UZUNDUMLU, Ayşe SEZGİN*, Mehmet Hasan TEKİN Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Erzurum

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

Üniversite Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2003, 13(1): 15-21 Geliş Tarihi : 10.05.2002 Üniversite Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir

Detaylı

Tokat İlinde Balık Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Logit Model ile Analizi

Tokat İlinde Balık Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Logit Model ile Analizi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 3: 203 209 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Tokat İlinde Balık Tüketimini

Detaylı

Araştırma Notu 17/212

Araştırma Notu 17/212 Araştırma Notu 17/212 18 Mayıs 2017 15-19 YAŞ ARASINDAKİ 850 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici Özeti 2014 ve 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi

Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi Pazardan Sofraya:Pazarlama ve Tüketim Beslenmede Balığın Yeri ve Önemi Prof. Dr. Yasemen YANAR Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanı Tarih boyunca medeniyetler

Detaylı

Türkiye deki Doğal ve Kültür Balıkçılığının Mevcut Durumu ( ), Dünyadaki Yeri, Problemleri ve Çözüm Önerileri

Türkiye deki Doğal ve Kültür Balıkçılığının Mevcut Durumu ( ), Dünyadaki Yeri, Problemleri ve Çözüm Önerileri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 33 (3), 337-343, 2002 Türkiye deki Doğal ve Kültür Balıkçılığının Mevcut Durumu (1990-2000), Dünyadaki Yeri, Problemleri ve Çözüm Önerileri A.Necdet SİRKECİOĞLU * Abdulkadir

Detaylı

Geleneksel Gıda Ürünleri Tüketim Pazarının Analizi: Van İli Uygulaması

Geleneksel Gıda Ürünleri Tüketim Pazarının Analizi: Van İli Uygulaması Geleneksel Gıda Ürünleri Tüketim Pazarının Analizi: Van İli Uygulaması Beşir KOÇ1 dr_besirkoc@yahoo.com Hacı Ali GÜLEÇ3 'Bingöl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Bingöl

Detaylı

MERSİN DE YAŞAYAN TÜKETİCİLERİN BALIK TÜKETİM TERCİHLERİNİ DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN ELE ALAN BİR ARAŞTIRMA 1

MERSİN DE YAŞAYAN TÜKETİCİLERİN BALIK TÜKETİM TERCİHLERİNİ DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN ELE ALAN BİR ARAŞTIRMA 1 MERSİN DE YAŞAYAN TÜKETİCİLERİN BALIK TÜKETİM TERCİHLERİNİ DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN ELE ALAN BİR ARAŞTIRMA 1 DOI NO: 10.5578/jeas.48561 İsa ŞEN 2, Ayşe ŞAHİN 3 ÖZ Ülkemizde en fazla tüketilen su

Detaylı

Şanlıurfa İli Kentsel Alanında Tüketicilerin Yumurta Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Şanlıurfa İli Kentsel Alanında Tüketicilerin Yumurta Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Hayvansal Üretim 42 (2): 53-62 (2001) Şanlıurfa İli Kentsel Alanında Tüketicilerin Yumurta Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Yusuf Çelik 1 Turgay Şengül 2 1 Harran Üniversitesi

Detaylı

Araştırma Notu 16/193

Araştırma Notu 16/193 Araştırma Notu 16/193 21 Nisan 2016 HER ÜÇ ÇOCUKTAN BİRİ MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal ve Selin Köksal Yönetici Özeti Avrupa Birliği nin yoksunluk tanımına göre 2014 yılında Türkiye

Detaylı

İstanbul İli Küçük Çekmece İlçesinde Kırmızı ve Beyaz Et Tüketiminde Etkili Faktörlerin Analizi

İstanbul İli Küçük Çekmece İlçesinde Kırmızı ve Beyaz Et Tüketiminde Etkili Faktörlerin Analizi Beyaz Et Tüketiminde Etkili Faktörlerin Analizi A. Semih UZUNDUMLU H. Bayram IŞIK M. Hilmi KIRLI Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 25240 Erzurum e-posta: asuzsemi@atauni.edu.tr

Detaylı

ÇEŞİTLİ YÖRELERDE YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE TARIM İŞLETMELERİNDE GELİR DURUMU VE TÜKETİM EĞİLİMLERİ

ÇEŞİTLİ YÖRELERDE YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE TARIM İŞLETMELERİNDE GELİR DURUMU VE TÜKETİM EĞİLİMLERİ ÇEŞİTLİ YÖRELERDE YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE TARIM İŞLETMELERİNDE GELİR DURUMU VE TÜKETİM EĞİLİMLERİ Prof.Dr. Ahmet ERKUŞ 1 Dr. İlkay DELLAL 2 1. GİRİŞ Gelir ile tüketim arasındaki ilişki 17. yüzyıldan

Detaylı

Dondurulmuş Gıda Tüketimini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Belirlenmesi; Erzurum İli Örneği

Dondurulmuş Gıda Tüketimini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Belirlenmesi; Erzurum İli Örneği Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 37 (1), 91-101, 006 ISSN 1300-9036 Dondurulmuş Gıda Tüketimini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Belirlenmesi; Erzurum İli Örneği Murat KÜLEKÇİ Abdulkadir TOPALOĞLU

Detaylı

ISSN : Elazig-Turkey ELAZIĞ ĠLĠNĠN BAZI ĠLÇELERĠNDE BALIK ETĠ TÜKETĠMĠ

ISSN : Elazig-Turkey ELAZIĞ ĠLĠNĠN BAZI ĠLÇELERĠNDE BALIK ETĠ TÜKETĠMĠ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number: 5A0063 Bülent ġen ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Özgür Canpolat Received: November 2010 Gülden Atalayoğlu Accepted:

Detaylı

KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT İMALATI Hazırlayan Seher OZAN DÜNDAR Kıdemli Uzman 302 1. SEKTÖRÜN TANIMI Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı

Detaylı

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM GİDERLERİNİN ERKEK ÖĞRENCİ DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ, DÜZCE MYO ÖRNEĞİ Yrd.

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DOÇ. DR. SERPİL YILMAZ

SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DOÇ. DR. SERPİL YILMAZ SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DOÇ. DR. SERPİL YILMAZ 2015 GİRİŞ Balık ve diğer su ürünleri, insanların en eski besin kaynaklarının başında gelmiştir. Tarihin ilk dönemlerinden günümüze

Detaylı

142

142 GİYİM EŞYASI İMALATI; KÜRKÜN İŞLENMESİ VE BOYANMASI SANAYİİ Hazırlayan Mustafa ŞİMŞEK ESAM Müdür Yardımcısı 142 1. SEKTÖRÜN TANIMI Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması sektörü, ISIC Revize

Detaylı

ATATÜRK BARAJ GÖLÜNDE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN YAPISAL VE EKONOMİK ANALİZİ. Doç. Dr. Bahri KARLI 1

ATATÜRK BARAJ GÖLÜNDE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN YAPISAL VE EKONOMİK ANALİZİ. Doç. Dr. Bahri KARLI 1 ATATÜRK BARAJ GÖLÜNDE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN YAPISAL VE EKONOMİK ANALİZİ Doç. Dr. Bahri KARLI 1 1. GİRİŞ Su ürünlerinin proteince zengin bir besin kaynağı olması, insan sağlığı için

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU Aralık, 2012 ÖNSÖZ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ERSİN KARAKAYA

İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ERSİN KARAKAYA T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ERSİN KARAKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Araştırma Notu 15/180

Araştırma Notu 15/180 Araştırma Notu 15/180 22 Nisan 2015 ÇOCUKLARIN YARISI MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz Yönetici Özeti Avrupa Birliği standartlarına göre 2013 yılında Türkiye de 0-15

Detaylı

Demografik Kriterlerin Yoğurt Marka Tercihlerindeki Rolünün Manova Đle Belirlenmesi

Demografik Kriterlerin Yoğurt Marka Tercihlerindeki Rolünün Manova Đle Belirlenmesi Demografik Kriterlerin Yoğurt Marka Tercihlerindeki Rolünün Manova Đle Belirlenmesi Gökhan UNAKITAN 1 Yasemin ORAMAN 1 Burçin BAŞARAN 1 Emine YILMAZ 1 ÖZET Demografik kriterler tüketici tercihlerinin belirlenmesinde

Detaylı

Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler

Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler KSÜ Doğa Bil. Derg., 19(4), 433-437, 2016 433 Araştırma Makalesi Kahramanmaraş İli Kent Merkezinde Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler Emine İKİKAT TÜMER Cuma AKBAY * Tuba

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN, TARIM SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Kadir DOĞAN Giriş

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN, TARIM SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Kadir DOĞAN Giriş Tarım İstanbul TKB İstanbul İl Müdürlüğü Yayın Organı, 80: 8-12 (2002) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN, TARIM SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Kadir DOĞAN 1 1. Giriş Tarım sektörü; uzun yıllar ekonominin lokomotifi

Detaylı

572

572 RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI Hazırlayan M. Ali KAFALI Kıdemli Uzman 572 1. SEKTÖRÜN TANIMI Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

Trabzon ve Giresun Bölgelerindeki Su Ürünleri. Tüketim Alışkanlıkları

Trabzon ve Giresun Bölgelerindeki Su Ürünleri. Tüketim Alışkanlıkları KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 3(9):57-71, 2013 ISSN: 1309-4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Trabzon ve Giresun Bölgelerindeki Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

Araştırma Notu 17/209

Araştırma Notu 17/209 Araştırma Notu 17/209 21 Nisan 2017 7 MİLYON 200 BİN ÇOCUK MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Seyfettin Gürsel * Gökçe Uysal ve Selin Köksal Yönetici Özeti Avrupa Birliği nin yoksunluk tanımına göre 2015 yılında

Detaylı

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI Türkiye beslenme durumu yönünden hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerin sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahiptir. Ülkemizde halkın beslenme

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF

TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL ZOOTEKNİ KISA ÖZET KOLAY AÖF Kolayaöf.com

Detaylı

TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ

TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ Nadir USLU Deniz Balıkları Grup Sorumlusu BSGM - Yetiştiricilik Daire Başkanlığı GFCM Paydaş Platformu İzmir, 10-14 Aralık 2013 1 TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara Tel: (0.312) 433 31 25-29 Faks: (0.312) 433 85 80-433 68 09 facebook.com/turkiskonfederasyonu

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

Grafik 9 - Lise ve Üzeri Eğitimlilerin Göç Edenler İçindeki Payları. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

Grafik 9 - Lise ve Üzeri Eğitimlilerin Göç Edenler İçindeki Payları. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi İNSAN VE TOPLUM Ülke genelinde medyan yaş (medyan yaş / ortanca yaş; bir nüfus gurubunun yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortada kalan bireyin yaşıdır) 30,1 iken; Afyonkarahisar ve çevre

Detaylı

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARIN İMALATI Hazırlayan Birgül OĞUZOĞLU Kıdemli Uzman 540 1. SEKTÖRÜN TANIMI Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı

Detaylı

İşlenmiş Gıda Ürünleri Tüketim Tercihleri: Ankara İli Örneği. Processed Food Products Consumer Preferences: The Case of Ankara Province

İşlenmiş Gıda Ürünleri Tüketim Tercihleri: Ankara İli Örneği. Processed Food Products Consumer Preferences: The Case of Ankara Province Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No:, 014 (13-19) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 9, No:, 014 (13-19) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu. Özet. The Situation of Fishery at Turkiye and The World

Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu. Özet. The Situation of Fishery at Turkiye and The World Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu Mevlüt Murat ÇELİK Erzincan Üniversitesi, Tercan Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Programı, 24800, Erzincan, Türkiye e-mail: birkirim@hotmail.com Özet Bu çalışmada

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(5): 248-254, 215 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Türkiye nin ve İllerinde Su Ürünleri Tüketimi

Detaylı

Kuş Gribinin Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıklarına Etkisi (Tokat İli Örneği)

Kuş Gribinin Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıklarına Etkisi (Tokat İli Örneği) GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2006, 23(2), 25-31 Kuş Gribinin Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıklarına Etkisi (Tokat İli Örneği) Murat Sayılı Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 Sabahat Tezcan ve Alanur Çavlin Bozbeyoğlu Bu bölümde isteyerek düşükler, kendiliğinden düşükler ve ölü doğumlara ilişkin bulgular sunulmaktadır. Ölü doğumlar ve kendiliğinden

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

veri araştırma sunar: ÜÇ TÜRKİYE metropoller kentler kasabalar

veri araştırma sunar: ÜÇ TÜRKİYE metropoller kentler kasabalar veri araştırma sunar: ÜÇ TÜRKİYE metropoller kentler kasabalar 2000 den 2007 ye Gelir ve Statü Farklılaşmaları ya da KENTLERİN ÜÇ TÜRKİYESİ metropoller / kentler / kasabalar VERİ-SGT STATÜ GELİR TÜKETİM

Detaylı

ET ÜRÜNLERİNDE FARKLI HAYVAN TÜRLERİNİN ELISA TEKNİĞİ İLE TESPİT EDİLMESİ

ET ÜRÜNLERİNDE FARKLI HAYVAN TÜRLERİNİN ELISA TEKNİĞİ İLE TESPİT EDİLMESİ ET ÜRÜNLERİNDE FARKLI HAYVAN TÜRLERİNİN ELISA TEKNİĞİ İLE TESPİT EDİLMESİ Sertaç ATALAY, Süleyman KÖK, Yunus AVCIBAŞI Trakya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Yüz binlerce

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Dr.Aslı ZULUĞ Prof. Dr. Bülent MĠRAN 7. Gıda Mühendisliği Kongresi 24-26 Kasım Ankara Coğrafi Etiketli Ürünler TUTUM

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da bir yıllık sürede, bebeğin en önemli gıdasını anne sütü

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 0.82 0.6837 6,180.00 KG 4,225.39 2

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 0.82 0.6837 6,180.00 KG 4,225.39 2 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0.7 0.7 0.751 4,900.00 KG 3,704.82 2 ARPA YEMLİK TTS 0.50 0.1 0.5090 0,900.00 KG 31,000.00 5 ARPA YEMLİK ı: 34,704.82 7 ARPA ı 34,704.82 7 MISIR

Detaylı

RİZE İLİNDE HANELERİN BALIK TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Tuncay TEMEL Yüksek Lisans Tezi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Tarım

RİZE İLİNDE HANELERİN BALIK TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Tuncay TEMEL Yüksek Lisans Tezi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Tarım RİZE İLİNDE HANELERİN BALIK TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Tuncay TEMEL Yüksek Lisans Tezi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Tarım İşletmeciliği Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Semih

Detaylı

Konut Kredisi Piyasasına Bakış

Konut Kredisi Piyasasına Bakış Konut Kredisi Piyasasına Bakış Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Kasım 2010 - Ekim 2011) Kasım 2011 Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin ziyaretçilerinin

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

Sağlıklı ve lezzetli balık tarifleri ile birlikte BALIĞIN FAYDASINI ARTIRACAK 6 ÖNEMLİ ÖNERİ

Sağlıklı ve lezzetli balık tarifleri ile birlikte BALIĞIN FAYDASINI ARTIRACAK 6 ÖNEMLİ ÖNERİ Sağlıklı ve lezzetli balık tarifleri ile birlikte BALIĞIN FAYDASINI ARTIRACAK 6 ÖNEMLİ ÖNERİ Uskumrudan lüfere, palamuttan hamsiye Balık tezgahlarında çeşit çeşit balıklar, iştah açan görüntüleriyle hem

Detaylı

HANEHALKLARININ GÜL ÜRÜNLERİ TÜKETİM YAPISI: ISPARTA İLİ KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ

HANEHALKLARININ GÜL ÜRÜNLERİ TÜKETİM YAPISI: ISPARTA İLİ KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ HANEHALKLARININ GÜL ÜRÜNLERİ TÜKETİM YAPISI: ISPARTA İLİ KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ Bekir Sıtkı ŞİRİKÇİ bekirsirikci@gmail.com Mevlüt GÜL mevlutgul@sdu.ed.tr Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

Araştırma Notu 14/162

Araştırma Notu 14/162 p Araştırma Notu 14/162 4 Şubat 2014 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI ARTIYOR Seyfettin Gürsel * ve Melike Kökkızıl ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

AMASYA ĠLĠ MERKEZ ĠLÇEDEKĠ HANEHALKININ ET TÜKETĠM ALIġKANLIKLARI VE ET TÜKETĠMĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER. SavaĢ NALĠNCĠ

AMASYA ĠLĠ MERKEZ ĠLÇEDEKĠ HANEHALKININ ET TÜKETĠM ALIġKANLIKLARI VE ET TÜKETĠMĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER. SavaĢ NALĠNCĠ AMASYA ĠLĠ MERKEZ ĠLÇEDEKĠ HANEHALKININ ET TÜKETĠM ALIġKANLIKLARI VE ET TÜKETĠMĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER SavaĢ NALĠNCĠ Yüksek Lisans Tezi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı DanıĢman: Doç. Dr. Halil KIZILASLAN

Detaylı

174

174 DERİ İŞLEME, SARACİYE VE AYAKKABI İMALATI Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 174 1. SEKTÖRÜN TANIMI Derinin tabaklanması, işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık, koşum takımı ve ayakkabı imalatı

Detaylı

1. GİRİŞ Süt, yeterli ve dengeli beslenme için gerekli olan birçok besin elementini içeren ve her yaşta tüketilmesi gereken beslenme değeri yüksek tem

1. GİRİŞ Süt, yeterli ve dengeli beslenme için gerekli olan birçok besin elementini içeren ve her yaşta tüketilmesi gereken beslenme değeri yüksek tem Tüketicilerin Açık Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Tercihlerinin İncelenmesi: Tokat-Turhal İlçesi Örneği Bilge Gözener 1, Murat Sayılı 2 Özet Bu araştırmada, Tokat-Turhal İlçesindeki ailelerin süt ve süt ürünleri

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015) Tüketici Güven Endeksi (Nisan 2015) Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre sınırlı bir artış sergilemiştir. 2015 Mart ayında 64.39 olan Tüketici

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE KASIM 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

SANAYİCİ GÖZÜYLE GIDA SEKTÖRÜ PANELİ KIRMIZI ET SORUNU

SANAYİCİ GÖZÜYLE GIDA SEKTÖRÜ PANELİ KIRMIZI ET SORUNU SANAYİCİ GÖZÜYLE GIDA SEKTÖRÜ PANELİ KIRMIZI ET SORUNU Dr. Sait KOCA 9. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 09-11 KASIM 2017 SİDE / ANTALYA DAHA FAZLA VE SÜRDÜRÜLEBILIR GıDA ÜRETIMINE IHTIYACıMıZ VAR 795 MİLYON

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ TÜRK EKONOMİSİNİN NERESİNDE

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ TÜRK EKONOMİSİNİN NERESİNDE Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Yayın Organı SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ TÜRK EKONOMİSİNİN NERESİNDE Kadir DOĞAN İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Laleli /İST. ÖZET Ülkemizde sahip olan geniş doğal

Detaylı

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 57-62, 2011

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 57-62, 2011 Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 57-62, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı