JEEP PATRIOT KULLANIM KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JEEP PATRIOT KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 JEEP PATRIOT KULLANIM KILAVUZU

2 Ç NDEK LER 1 2 G R fi ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR ARACINIZIN ÖZELL KLER GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI ARACIN ÇALIfiTIRILMASI VE KULLANILMASI AC L DURUMLARDA YAPILMASI GEREKENLER ARACINIZIN BAKIMI BAKIM PROGRAMLARI NDEKS

3 2

4 1 G R fi G R fi... 4 DEVR LME UYARISI... 4 ÖNEML NOT... 4 KILAVUZUN KULLANIMI... 5 UYARI VE D KKAT BARELER... 7 ARAÇ fias NUMARASI... 7 ARAÇ ÜZER NDE YAPILACAK MOD F KASYONLAR

5 G R fi Modellerimizden birini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Di er araçlar m zdaki geleneksel itinal iflçili- i, farkl tasar m ve yüksek kaliteyi bu araçta da bulaca n zdan emin olabilirsiniz. Bu arac kullanmaya bafllamadan önce Kullan m K - lavuzunu ve tüm Eklerini okuman z öneririz. Arac n tüm kumanda birimleri, özellikle fren, direksiyon, flanz man hakk nda bilgi edininiz. Arac n z n farkl yol koflullar nda ne flekilde tepki verdi ini ö reniniz. Sürüfl becerileriniz tecrübe ile geliflecektir. Ancak di er araçlarda oldu u gibi, arac n za al flmak için kendinize süre tan y n z. Daima arac kulland n z bölgede yürürlükteki trafik kurallar na uyunuz. K lavuzu okuduktan sonra, uygun bir referans olarak araçta bulundurun ve sat ld zaman araçta b rak n böylelikle arac n yeni sahibi de tüm güvenlik uyar lar ndan haberdar olacakt r. Bu arac düzgün bir flekilde kullanamamak kontrol kayb na veya kazaya sebebiyet verebilir. Bu arac yüksek h zlarda veya alkollü olarak kullanmak kontrol kayb na, di er araçlara veya nesnelere çarpmaya, yoldan ç kmaya veya devrilmeye sebep olabilir; bunlardan herhangi biri ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Ayr ca emniyet kemerini takmamak sürücü ve yolcuyu yüksek bir yaralanma ve 4 ölüm riski ile karfl karfl ya getirir. Arac n z n en iyi performans nda çal flmas n sa lamak için, arac n z tavsiye edilen aral klarda, tüm servis ifllemlerini gerçeklefltirmek için kalifiye personele, özel aletlere ve ekipmana sahip olan yetkili servise getirin. Üretici firma ve yetkili bayiiler arac n zdan tamam yla memnun kal p kalmad n zla son derece ilgilidirler. E er arzu etti iniz flekilde çözülemeyen bir servis veya garanti problemi ile karfl karfl ya gelirseniz bu konuyu yetkili bayiinin yönetimi ile konuflun. Yetkili bayiiniz arac n zla ilgili her türlü sorununuzda size yard mc olmaktan mutluluk duyacakt r. Devrilme Uyar s Arazi amaçl araçlar n devrilme riski di er araçlardan oldukça yüksektir. Bu araçlar, binek araçlar na göre yerden daha yüksektir, a rl k merkezleri daha yüksektedir ve tekerlekler aras ndaki mesafe daha dard r. Bu sayede farkl arazi koflullar nda daha yüksek performans sunabilmektedirler. Emniyetsiz bir flekilde kullan lan tüm araçlar kontrolden ç kabilir. Ancak, a rl k merkezinin daha yüksekte olmas ve tekerlekler aras ndaki mesafenin daha dar olmas nedeniyle, bu tür araçlar n kontrolden ç kt klar nda karfl laflt klar devrilme riski di er araçlardan daha fazlad r. Yüksek h zlarda keskin dönüfller veya ani manevralar ya da di er tehlikeli hareketler gibi arac n kontrolünü kaybetmenize neden olacak davran fllardan kaç n n z. Bu arac n güvenli bir flekilde kullan lmamas kazaya, arac n devrilmesine ve ciddi veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir. Arac n z dikkatli bir flekilde kullan n z. UYARI: YÜKSEK DEVR LME R SK Ani Manevralardan ve Afl r H zdan Kaç n n z. Emniyet Kemerinizi Her Zaman Tak n z. Daha Fazla Bilgi için Kullanma K lavuzuna Baflvurunuz. Devrilme Uyar Etiketi Rollover Warning Label Sürücü ve yolcu emniyet kemerlerinin kullan lmamas ölümcül yaralanmalara yol açabilir. Arac n devrilmesiyle sonuçlanan bir kaza sonras nda emniyet kemerini takmayan biri takan birine göre daha çok ölüm riskiyle karfl karfl yad r. Lütfen emniyet kemerinizi ba lay n z. ÖNEML NOT BU KILAVUZ ÇER S NDEK TÜM B LG LER, KILA- VUZUN BASILMASI SIRASINDA MEVCUT OLAN EN SON B LG LERE DAYANMAKTADIR. KILA- VUZDA HERHANG B R ZAMANDA DE fi KL K YAPMA HAKKI SAKLI TUTULMAKTADIR.

6 Bu kullan m k lavuzu yeni arac n z n bak m ve kullan m konusunda her türlü bilgiye sahip olman z sa lamak amac ile uzman mühendisler ve servis teknisyenleri taraf ndan haz rlanm flt r. Bu k lavuzun ekinde Garanti Belgesi ve sizi arac n z hakk nda bilgilendirmeyi amaçlayan çeflitli belgeler sunulmaktad r. Bu kitapç klar dikkatle okuyunuz. Bu k lavuzda bulunan bilgi ve öneriler arac n z emniyetli ve keyifli bir flekilde kullanman za yard mc olacakt r. Kullan m k lavuzunu okuduktan sonra arac n z n torpido gözünde saklay n z ve araç sat ld takdirde lütfen yeni sahibine veriniz. malatç arac n tasar m nda ve teknik özelliklerinde, daha önce üretilmifl araçlara uygulama yükümlülü ü bulunmadan, her türlü de ifliklik, ekleme ve iyilefltirme yapma hakk n sakl tutar. Kullan m k lavuzunda arac n standart ve ekstra bedel karfl l sunulan iste e ba l donan m na ait resimler ve aç klamalar yer almaktad r. Bu nedenle k - lavuzda yer alan baz donan m ve aksesuarlar n arac n zda bulunmamas mümkündür. Kullan m K lavuzunu okumadan arac n z kullanmay n z, yeni parça/aksesuar takmay n z ve hiçbir modifikasyon ifllemi yapmay n z. Piyasada çeflitli üreticiler taraf ndan sunulan birçok yedek parça bulunmaktad r. malatç do al olarak bu parçalar n emniyetiniz aç s ndan arac n za uygun olup olmad n bilememektedir. Resmi olarak onaylanm fl (genel kullan m iznine ya da resmi tasar m onay na sahip parçalar) olsalar ya da bu tür parçalar tak ld ktan sonra araca trafi e ç kma izni verilmifl olsa dahi bu durum arac n z n sürüfl güvenli inin etkilenmedi i anlam na gelmemektedir. Bu durumda ne uzmanlar n ne de resmi dairelerin sorumlu tutulmas mümkün de ildir. Dolay s yla imalatç sadece onay verdi i veya önerdi i ve yetkili servislerinde veya bayilerde tak lan yedek parçalar n sorumlulu unu üstlenmektedir. Ayn durum arac n z n orijinal haline yap lan modifikasyonlar için de geçerlidir. Orijinal parçalar d fl ndaki parçalar garanti kapsam nda de ildir. Orijinal yedek parçalar d fl ndaki parçalar n, donan m n, malzemelerin ve katk maddelerinin kullan lmas ndan kaynaklanan onar m ve ayar ifllemleri de garanti kapsam nda ifllem görmeyecektir. Arac n z n garantisi, arac n zda imalatç - n n teknik verileri d fl nda yap lacak de iflikliklerden kaynaklanan onar m ifllemlerini karfl lamayacakt r. Orijinal Mopar yedek parçalar ve aksesuarlar ile imalatç taraf ndan önerilen di er ürünler, uzmanlar n tavsiyeleriyle birlikte yetkili servislerde sunulmaktad r. Servis konusunda arac n z en iyi tan yan, fabrika e itimli teknisyenlere sahip olan, orijinal Mopar parçalar sunan ve memnuniyetinizi isteyen tek kuruluflun Yetkili Servis oldu unu unutmay n z. Copyright Chrysler International KILAVUZUN KULLANIMI htiyaç duydu unuz bilgileri içeren bölümü bulabilmek için içindekiler k sm na baflvurunuz. Kullan m k lavuzunun sonunda yer alan ayr nt l dizinde k lavuzda bulunan tüm konular s ralanmaktad r. Bu k lavuzda geçebilecek sembollerin tan mlar için arka sayfadaki tabloya bak n z: 5

7 YAKITTA SU VAR ARKA CAM S LECE ÖN CAM FASILALI S LECE DIfi AMPUL ARIZASI UZUN FAR S NYAL ÜST HAVA ÇIKIfiI ISITMALI KOLTUK DÜfiÜK KAPI K L D AYARLANAB L R PEDALLAR ELEKTRON K DENGE ELEKTRON K HIZ PROGRAMI/FREN KONTROLÜ DESTEK S STEM BRAKE YAKIT ARKA CAM FASILALI S LECEK ÖN CAM SU FISK YES ANA AYDINLATMA SV C KISA FAR ANAHTAR LE AÇMA (ELEKTR K ÜST VE ALT HAVA ÇIKIfiI ISITMALI KOLTUK YÜKSEK CAM AÇIP KAPATMA LAST K BASINCI ZLEME YOKUfi N fi KONTROLÜ FREN S STEM UYARI PARK FREN PR Z ) YAKIT DOLDURMA TARAFI ARKA CAM SU FISK YES ÖN CAM YIKAMA SUYU SEV YES TAVAN LAMBASI ÖN S S LAMBASI KAPUT AÇMA ALT HAVA ÇIKIfiI DEVR DA M KONVERT BL 4 CAM AÇIK ÇEK fi KONTROL DÖRT TEKERLEKTEN ÇEK fi ABS ARIZASI MOTOR YA I ARKA CAM REZ STANSI ÖN CAM ELEKTR K ISITMALI PARK LAMBALARI ARKA S S LAMBASI BAGAJ KAPISI AÇMA REZ STANS VE ALT HAVA ÇIKIfiI HAVALANDIRMA FANI CAM K L TLEME ELEKTRON K GAZ KONTROL (ETC) DÖRT TEKERLEKTEN ÇEK fi FREN S STEM UYARI PARK FREN AKÜ fiarj ISITMALI AYNA ÖN CAM REZ STANSI GÖSTERGE PANEL AYDINLATMA EMN YET KEMER SÜRGÜLÜ KAPI BAGAJ KAPA I AÇMA KL MA ÇOCUK KOLTU U BA LANTISI SES TANIMA DÜ MES UYARI ÇOCUK KOLTU U ALT KIZDIRMA BUJ S H DROL K D REKS YON H DROL ÖN CAM S LECE VE SU FISK YES YAN HAVA YASTI I HAVA YASTI I SÜRGÜLÜ KAPI AC L DURUM AÇMA KOLU ÇAKMAK BA LANTI NOKTALARI VE KANCALARI (LATCH) U CONNECT DÜ MES DÖRTLÜ FLAfiÖR ARIZA GÖSTERGE fianziman MOTOR SO UTMA HAVA YASTI I YOLCU HAVA KAPILAR AÇIK KONVERT BL KONVERT BL ÜSTÜ KORNA KULLANICI KILAVUZU LAMBASI YA I SUYU SICAKLI I S STEM YASTI I KAPALI ÜSTÜ AÇIK KAPALI ISO ya BAKINIZ. SICAKLI I 6

8 UYARI VE D KKAT BARELER Bu k lavuzda yaralanmaya ya da kazaya neden olabilecek kullan m ifllemleri ile ilgili UYARI bölümleri bulunmaktad r. Ayn zamanda arac n za zarar verebilecek kullan m ifllemleri ile ilgili D KKAT bölümleri bulunmaktad r. Bu k lavuzun tamam n okumad n z takdirde önemli bilgilerden yoksun kalabilirsiniz. Tüm Uyar ve Dikkat bölümlerindeki aç klamalara lütfen uyunuz. ARAÇ fias NUMARASI Araç flasi numaras (VIN) gösterge panelinin sol üst köflesinde ön camdan görülebilecek flekilde bir plakaya bas lm flt r. Araç flasi numaras ayr ca arac n z n cam na yap flt r lm fl Otomobil Bilgileri Aç klama Etiketi üzerinde de mevcuttur. ARAÇ ÜZER NDE YAPILACAK MOD F KASYONLAR Bu araca yap lacak her türlü modifikasyon sürüfl emniyetini ciddi bir flekilde etkileyebilir, yaralanma ya da ölümle sonuçlanan kazalara neden olabilir. Araç fiasi Numaras 7

9 8

10 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR ANAHTARLARINIZ HAKKINDA Kontak Anahtar n n Ç kar lmas Kap lar n Anahtarla Kilitlenmesi Yuvada Unutulan Kontak Anahtar Hat rlatma Sistemi ANAHTARLAR (SENTRY KEY) BAZI MODELLERDE Yedek Anahtarlar Sentry Key Programlama Genel bilgiler D REKS YON K L D -Sadece Düz fianz man Direksiyon Kilidinin Manuel Olarak Devreye Sokulmas Direksiyon Kilidinin Aç lmas Otomatik fianz man Kontak Kilit Sistemi KAPI K L TLER Manuel Kap Kilitleri Elektrik Kumandal Kap Kilitleri Çocuk Emniyet Kilidi Sistemi (Arka kap lar) - Baz Modellerde

11 UZAKTAN KUMANDA BAZI MODELLERDE Kap ve Bagaj Kilitlerinin Aç lmas Kap lar n ve Bagaj n Kilitlenmesi Panik Alarm n Kullan lmas (VARSA) Kumanda ile Kilitlemede Flaflörlerin Yanma Özelli inin ptali lave Uzaktan Kumandalar n Programlanmas Genel Bilgiler Pillerin De ifltirilmesi PREM UM GÜVENL K S STEM BAZI MODELLERDE Alarm n Kurulmas Sistemin Devre D fl B rak lmas Güvenlik Sistemi Geçersiz K lma ARAÇ GÜVENL K S STEM BAZI MODELLERDE Alarm n Kurulmas Sistemin Devreden Ç kar lmas Güvenlik Sistemi Geçersiz K lma BAGAJ KAPA I ELEKTR K KUMANDALI CAMLAR Elektrik Kumandal Cam Dü meleri Otomatik Açma Fonksiyonu Cam Kilitleme Dü mesi YOLCU KORUMA S STEMLER Bel/Omuz Emniyet Kemerleri Ayarlanabilir Üst Omuz Kemeri Tespit Kancas

12 Bel/Omuz Emniyet Kemeri Kullanma Talimatlar Emniyet Kemeri Ön Gergileri Geliflmifl Sürücü Emniyet Kemeri Hat rlatma Sistemi (Belt Alert) Emniyet Kemerleri ve Hamile Kad nlar Sürücü ve Ön Yolcu lave Koruma Sistemleri (SRS) - Hava Yast Çocuk Koruma Sistemi MOTOR ALIfiTIRMA (RODAJ) TAVS YELER GÜVENL K NOTLARI Egzoz Gaz Arac n z n çinde Yapman z Gereken Güvenlik Kontrolleri Arac n z n D fl nda Yapman z Gereken Düzenli Güvenlik Kontrolleri

13 ANAHTARLARINIZ HAKKINDA Yeni arac n z n anahtarlar üzerinde anahtar kod numaras yaz l plastik bir torbada verilir. Anahtarlar n z torbas z olarak al rsan z, yetkili bayiden kod numaras n vermesini isteyiniz. Anahtar kodu yetkili bayi taraf ndan arac n z n faturas ndan da ö renilebilir. ACC (AKSESUAR LOCK (K L TL ) ON (AÇIK) START (MARfi) Araçtan ayr l rken daima kontak anahtar n ç - kart p arac kilitleyiniz. Çocuklar araç içinde yaln z bafl na b rakmay n z. Bu tür bir durum say - s z tehlikeye yol açabilir. Yaralanmalar olabilir. Ölümle sonuçlanabilecek durumlar olabilir. Kontak anahtar n araçta tak l b rakmay n z. Çocuklar anahtar çevirip elektrik kumandal sistemleri çal flt rabilir veya arac hareket ettirebilir. Araç Anahtar Kontak Anahtar n n Ç kar lmas Otomatik fianz man Vitesi PARK konumuna al n z. Kontak anahtar n ACC (AKSESUAR) konumuna getiriniz, anahtar iterek LOCK (K L TL ) konumuna getirip ç kar n z. Kontak Anahtar Konumlar Anahtar vitesi PARK konumuna getirmeden ç - karmaya çal fl rsan z, kontak silindiri anahtar b rakmayabilir. Bu durumda anahtar hafifçe sa- a çevirip belirtildi i flekilde ç kar n z. Bir ar za ç karsa, sistem anahtar silindirden ç karman za izin vermeyip bu özelli in mümkün k l nmad - n bildirir. Motor çal flt r l p durdurulabilir ancak siz servis ça rmadan anahtar ç kmayabilir. D KKAT! Kilitlenmemifl bir araç h rs zlara ç kar lm fl bir davetiyedir. Araçtan ayr l rken kontak anahtar n her zaman yan n za al n z ve tüm kap lar kilitleyiniz. Düz fianz man - Baz modellerde Kontak anahtar n ACC (AKSESUAR) konumuna getiriniz, anahtar iterek LOCK (K L TL ) konumuna getirip ç kar n z. Kap lar n Anahtar ile Kilitlenmesi Anahtar her iki taraf yukar bakacak flekilde de kilidine sokabilirsiniz. Kap y kilitlemek için anahtar geriye do ru çeviriniz, kilidi açmak için anahtar ileriye do ru çeviriniz. Kap kilitlerinin ya lanmas ile ilgili olarak bu k lavuzun 7. bölümüne bak n z. 12

14 Yuvada Unutulan Kontak Anahtar Hat rlatma Sistemi Anahtar kontakta iken sürücü kap s aç l rsa anahtar n al nmas yönünde bir uyar sesi duyulacakt r. Sürücü kap s aç kken ve kontak anahtar tak - l yken elektrik kumandal kilitler ve uzaktan kumanda (RKE) çal flmaz. ANAHTARLAR (SENTRY KEY) BAZI MODELLERDE Sentry Key Immobilizer Sistemi (SKIS), motoru devre d fl b rakarak arac n yabanc kifliler taraf ndan çal flt r lmas n önlemektedir. Arac çal flt rmak için geçersiz bir anahtar kullan lmas durumunda sistem 2 saniye içinde motoru durdurmaktad r. Bu sistemde elektronik çipli (elektronik verici) kontak anahtarlar kullan lmaktad r. Sadece programlanm fl anahtarlarla arac n 2 saniyelik kontrol süresinden sonra çal flmaya devam edebilmesi mümkündür. Sentry Key Immobilizer Sisteminin kurulmas na veya etkinlefltirilmesine gerek yoktur. Sistem, arac n kilitli olup olmamas ndan ba ms z olarak kendili- inden devreye girmektedir. Normal çal flma esnas nda kontak anahtar çevrildikten hemen sonra alarm/skis Uyar lambas ampul kontrolü amac ile üç (3) saniye süreyle yanar. Uyar lambas n n 3 saniyeden uzun bir süre yan k kalmas elektronik sistemi ile ilgili bir sorun oldu u anlam na gelir. Uyar lambas n n kontak aç ld ktan hemen sonra yan p sönmeye bafllamas (flafl yapmas ), arac çal flt rmak için geçersiz bir anahtar kullan ld anlam na gelir. Her iki durumda da motor iki (2) saniye çal flt ktan sonra durur. Anahtar arac n z n kontak kilit silindirine uysa dahi arac n za programlanmam fl olmas halinde sistem taraf ndan geçersiz bir anahtar olarak kabul edilecektir. Alarm/SKIS Uyar Lambas n n arac n normal çal flmas s ras nda (araç 10 saniyeden uzun bir süredir çal flmaktayken) yanmas durumunda elektronik sistemde bir hata meydana gelmifl demektir. Böyle bir durumla karfl laflt n z takdirde, araca en k sa zamanda servise götürünüz. Sentry Key mmobilizer Sistemi Uzaktan Kumanda ile bafllatma sistemleri ile uyumlu de- ildir. Bu sistemlerin kullan lmas arac n çal flt r lmas nda probleme sebep olabilir ve güvenlik korumas n zay flatabilir. Ayn anahtarl a tak l Exxon/Mobil Speed Pass TM, ek Sentry Key'ler veya di er vericili parçalar anahtarla ilgili (verici) probleme yol açmaz. Ancak motor çal flt r l rken bu parçalar kontak anahtar ile fiziksel temas içindeyse bir problem oluflabilir. Cep telefonlar, ça r cihazlar veya di er RF (vericili) elektronik eflyalar bu sistemle çak flma problemi yaratmaz. Yeni arac n zla birlikte verilen bütün anahtarlar arac n elektronik yap s na göre programlanm flt r. Yedek Anahtarlar Sadece arac n elektronik yap s na göre programlanm fl anahtarlar arac çal flt rabilir. Sentry Key araç için programland ktan sonra bir daha baflka bir araç için programlanamaz. Sat fl s ras nda arac n eski sahibi yeni sahibine dört haneli PIN numaras n vermelidir. Bu numara ile anahtarlar n bayiden de iflimi yap labilir. Anahtar n ço alt lmas ancak yetkili bir bayi taraf ndan ya da Müflteri Anahtar Programlama fllemi kullan larak yap lmal d r. Bu ifllem ile bofl bir anahtar araç elektronik yap s na göre programlan r. Bofl anahtar, daha önce hiç programlanmam fl anahtar anlam na gelir. Sentry Key mmobilizer Sistemi servise al nd - nda bütün araç anahtarlar n da servise getirmeyi unutmay n z. Sentry Key'in Programlanmas Elinizde iki geçerli sentry key varsa yeni bir anahtar afla daki ifllem ile programlayabilirsiniz: 13

15 1. Ek Sentry Key Verici Ham anahtar /anahtarlar n kontak anahtar kilit yuvas anahtar koduna göre kesiniz. 2. lk geçerli anahtar kontak yuvas na sokunuz ve konta ON konumuna getirip en az 3 en fazla 15 saniye bekleyiniz. Kontak anahtar n OFF konumuna getirip ilk anahtar ç kar n z. 3. kinci geçerli anahtar sokup konta ON konumuna getirerek 15 saniye bekleyiniz. Onuncu saniyeden sonra bir sinyal sesi duyulur. Alarm Lambas yan p sönmeyi keser. Kontak anahtar n OFF konumuna getirip ikinci anahtar ç kar n z. 4. Konta a bofl bir Sentry Key sokup 60 saniye içinde konta ON konumuna getiriniz. 10 saniye sonra tek bir sinyal sesi duyulur. Alarm lambas n n yan p sönmesi duyulur, lamba 3 saniye daha yanar ve sonra söner. Yeni Sentry Key bu flekilde programlanm flt r. Bu ifllemi en fazla 8 anahtara kadar tekrarlayabilirsiniz. Sentry Key programlanmazsa lütfen bayinizle temasa geçiniz. Genel Bilgiler Sentry Key Sistemi FCC kurallar -bölüm 15 ve Industry Canada RSS-210 ile uyumludur. Bu sistemin çal flmas flu iki koflula ba l d r: Bu cihaz zararl parazitlere neden olmamal d r. 14 Bu cihaz istenmeden çal flmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamal d r. D REKS YON S M D K L D Sadece Düz fianz man Düz flanz manl arac n z pasif direksiyon simidi kilidi ile donat lm flt r. Bu kilit kontak anahtar olmaks - z n arac n z n kumanda edilmesini önler. E er direksiyon simidi her iki yönde en fazla 1/2 tur çevrilirse ve kontak anahtar yerinde de ilse direksiyon simidi kilitlenecektir. Direksiyon Simidini Manuel Olarak Kilitlemeyi sterseniz: Motor çal fl rken direksiyon simidini yukar dan afla- çeviriniz, motoru durdurunuz ve kontak anahtar - n ç kar n z. Direksiyon simidini her iki yönde kilitlenene kadar hafifçe çeviriniz. Direksiyon Simidi Kilidini Açmak için: Kontak anahtar n yerlefltirerek motoru çal flt r n z. E er anahtar çevirmekte zorlan yorsan z, kilidi açmak için direksiyon simidini hafifçe sa a ve sola çevirin. E er kilitlemek için direksiyonu sa a çevirdiyseniz, açmak için de direksiyonu hafifçe sa a çevirmelisiniz. E er kilitlemek için direksiyonu sola çevirdiyseniz, açmak için de direksiyonu hafifçe sola çevirmelisiniz. Otomatik fianz man Kontak Kilidi Sistemi Bu sistem vites kolu PARK konumunda olmad kça anahtar n ç kar lmas n önler. Ayr ca kontak anahtar ACC (AKSESUAR) veya ON (AÇIK) konumunda olmad kça ve fren pedal na bas lmad kça vitesin PARK konumundan ç kar lmas n önler. KAPI K L TLER Manuel Kap Kilitleri Kap lar içeriden kilitlemek için manuel kilit dü mesini kullan n z. Kap y kapatt n zda kilit dü mesi bas l durumda ise kap kilitlenir. Bu nedenle kap y kapatmadan önce anahtarlar n arac n içinde olmamas na dikkat ediniz. Manuel Kap Kilit Mandal

16 Olas bir kaza an nda güvenli inizi sa lamak amac ile, seyir s ras nda, park esnas nda ve araçtan ayr l rken arac n tüm kap lar n kilitleyiniz. Araçtan inerken anahtar mutlaka kontaktan ç - kar p arac n z kilitleyiniz. Çocuklar n z araç içinde tek bafl na veya kilitli olmayan bir araca girebilecek flekilde b rakmay n z. Araç donan m n n gözetim d fl nda kullan lmas yaralanma veya ölümlere yol açabilir. DiKKAT! Kilitlenmemifl bir araç h rs zlara ç kar lm fl bir davetiyedir. Araçtan ayr l rken kontak anahtar n her zaman yan n za al n z ve tüm kap lar kilitleyiniz. Elektrik Kumandal Kap Kilitleri Sürücü kap panelinde elektrik kumandal kap kilidi dü meleri bulunmaktad r. Bu dü meler ile kap - lar kilitleyip açabilirsiniz. Elektrik Kumandal Kap Kilidi Dü melerinin Yeri Otomatik Kap Kilitleri - Baz modellerde Afla daki koflullar mevcut oldu unda otomatik kap kilitleri - baz modellerde - devreye girer: 1. Otomatik Kilit özelli i aç k 2. Vites tak l 3. Bütün kap lar kapal 4. Gaz pedal bas l 5. Araç h z 24 km/sa'n n (15 mil/sa) üstünde 6. Kap lar daha önceden kilit dü melerine basarak veya uzaktan kumanda ile kilitlenmemifl Bu özelli in devreye sokulmas ya da devreden ç - kart lmas mümkündür. Kullan m K lavuzunun Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) - Baz modellerde "Kiflisel Ayarlar" (Müflteri Taraf ndan Programlanabilen Özellikler) k sm na baflvurunuz. EVIC donan m olmayan araçlarda Otomatik Kap Kilidi özelli i afla daki ifllem ile devreye sokulup ç - kart labilir: 1. Bütün kap lar kapat p anahtar kontak yuvas na sokunuz. Elektrik Kumandal Kap Kilidi Dü meleri 15

17 2. Kontak anahtar n LOCK (K L TL ) ve ON (AÇIK) konumlar aras nda 4 kez hareket ettirip en sonunda LOCK (K L TL ) konumuna geri getiriniz. 3. Kap lar kilitlemek için otomatik kap kilidi dü mesine bas n z. 4. Program n tamamland n belirten bir sinyal sesi duyulur. Kilitlenmifl Kap lar n Otomatik Aç lmas Afla daki koflullar mevcutsa araç kilitli kap lar otomatik olarak açar: 1. Otomatik Kilit Açma Özelli i aç k. 2. Vites tak l ve araç h z 0 km/sa'ya geri dönmüfl. 3. Vites BOfi veya PARK konumunda. 4. Sürücü kap s aç ld nda. 16 ACC (AKSESUAR LOCK (K L TL ) ON (AÇIK) Kontak Anahtar Konumu START (MARfi) 5. Kap kilitleri daha önceden aç lmam fl. 6. Araç h z 0 km/sa. Bu özelli in devreye sokulmas veya devreden ç - kart lmas mümkündür. Kullan m K lavuzunun Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) - Baz modellerde "Kiflisel Ayarlar" (Müflteri Taraf ndan Programlanabilen Özellikler) k sm na baflvurunuz. EVIC donan m olmayan araçlarda Otomatik Kap Kilidi Açma özelli i afla daki ifllem ile aç l p kapat labilir: 1. Bütün kap lar kapat p anahtar kontak yuvas na sokunuz. 2. Kontak anahtar n LOCK (K L TL ) ve ON (AÇIK) konumlar aras nda 4 kez hareket ettirip en sonunda LOCK (K L TL ) konumuna geri getiriniz. ACC (AKSESUAR LOCK (K L TL ) ON (AÇIK) Kontak Anahtar Konumu START (MARfi) 3. Kap lar açmak üzere otomatik kap kilidi açma dü mesine bas n z. 4. Program n tamamland n belirten bir sinyal sesi duyulur. Otomatik Kap Kilitleme ve Kilit Açma özelliklerini yerel yasalar çerçevesinde kullan n z. "Çocuk Emniyet Kilidi" Sistemi (Arka Kap lar) - Baz modellerde Kontak anahtar n kilide sokup kilitleyebilir veya kilidi açabilirsiniz. Çocuk Emniyet Kilidi Yeri

18 Kontak Anahtar n n Tak lmas Bir kaza sonras nda araçta insanlar mahsur kalmamal d r. Çocuk emniyet kilitleri etkinlefltirildi- inde arka kap lar n sadece d flar dan aç labilece ini akl n zdan ç karmay n z. Sistem devredeyken acilen araçtan d flar ç k lmas gerekti inde kilit mandal n (aç k kilit konumu) yukar çekip cam indiriniz ve kap y d fl kap kolunu kullanarak aç n z. UZAKTAN KUMANDA BAZI MODELLERDE LOCK (K L TLEME) UNLOCK (K L T AÇMA) Verici Bu sistem, anahtarl kta bulunan verici yard m yla, azami 20 metre mesafeden arac n z n kap ve bagaj kapa kilitlerini aç p kapatman z ve panik alarm n (varsa) etkinlefltirmenizi sa lar. Sistemi etkinlefltirmek için vericiyi araca do rultman za gerek yoktur. letim s ras nda verici ile araç aras nda herhangi bir metal engel bulunmamal d r. Kap ve Bagaj Kilitlerinin Aç lmas Sürücü kap s n n kilitlerini açmak için anahtar n üzerinde bulunan UNLOCK ( K L T AÇMA) dü mesine bir kez, tüm kap lar n ve bagaj n kilitlerini açmak için de iki kez bas p b rak n z. Bu durumda girifl ayd nlatma sisteminin lambalar yanacak ve park lambalar, komut sinyalinin al nd n bildirmek amac ile iki kez yan p sönecektir. Bu özelli in zaman, Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) donan ml araçlarda programlanabilir. Bu k lavuzun Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) bölümünde "Kiflisel Ayarlar" k sm nda "Uzaktan Kumanda Kilit Açma Özelli i ile Farlar n Yak lmas " bölümüne baflvurunuz. Arzu edildi i takdirde, sistem, UNLOCK (Kilit açma) dü mesine bir kez bas ld nda tüm kap kilitlerini açacak flekilde programlanabilmektedir. Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) k sm nda Uzaktan Kumanda ile 1. bas flta Sürücü Kap s n n Aç lmas bafll kl paragrafa baflvurunuz. EVIC donan m olmayan araçlarda afla da aç klanan prosedürü uygulay n z: Afla daki ifllem yap larak sistem UNLOCK (K L T AÇMA) dü mesine ilk bas flta tüm kap lar n açacak flekilde programlanabilir: 1. Uzaktan kumanda cihaz n n üzerindeki LOCK (K L TLEME) dü mesine bas n z. 2. LOCK (K L TLEME) dü mesine en az 4 en fazla 10 saniye olmak üzere bas l tutarken UNLOCK (K L T AÇMA) dü mesine bas p bu dü meyi de bas l tutunuz. Bu özelli in de iflti ini belirten tek bir sinyal sesi duyulur. 3. Her iki dü meyi de ayn anda b rak n z. 17

19 4. Arac n d fl ndayken LOCK/UNLOCK (K L TLEME/ K L T AÇMA) dü melerine basarak özelli i test ediniz. Arac n içindeyken LOCK (K L TLEME) dü mesine bas lmas Güvenlik Alarm n harekete geçirir. Güvenlik Alarm aç kken araç kap s - n n aç lmas alarm harekete geçirir. UNLOCK (K L T AÇMA) dü mesine basarak Güvenlik Alarm n susmas n sa layabilirsiniz. 5. stenilen programlama gerçekleflmemiflse veya bu özelli i tekrar kazand rmak isterseniz yukar daki ad mlar tekrarlay n z. Kap lar n ve Bagaj n Kilitlenmesi: Tüm kap lar kilitlemek için verici üzerindeki LOCK (Kilitleme) dü mesine bas p b rak n z. Bu durumda dönüfl sinyali lambalar, komut sinyalinin al nd n bildirmek amac ile bir kez yan p sönecektir. Arzu edildi i takdirde, Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) Müflteri taraf ndan programlanabilen özellikler k sm nda belirtilen ifllemleri uygulayarak Kilitlerken korna çalma özelli ini etkinlefltirip devreden ç kartabilirsiniz. EVIC donan m olmayan araçlarda afla da aç klanan prosedürü uygulay n z: 1. LOCK (K L TLEME) dü mesine 4-10 saniye bas n z. 2. LOCK (K L TLEME) dü mesine 4 saniye bas l tuttuktan sonra PANIC (PAN K) dü mesine bas n z. 18 Kilitlemede Korna Çalma ve Kilitleme ile Flaflörlerin Yanma Özelli i bu prosedür uygulanarak tekrar devreye sokulabilir. Panik Alarm n Kullan lmas (Varsa) Panik alarm özelli ini aç p kapatmak için PANIC (PAN K) dü mesini en az 1 saniye bas l tutunuz ve b rak n z. Panik alarm devreye girdi inde, farlar ve park lambalar yan p söner, korna çalar ve iç lambalar yanar. Panik alarm, panik dü mesine ikinci kez bas lana kadar ya da araç h z 8 km/s i geçene kadar 3 dakika boyunca devrede kal r. PANIC (PAN K) dü mesine tekrar bas larak panik alarm kapatmak istedi inizde sistemin radyo frekanslar nda etkilenmemesi için araca yak n olmal s n z. Kilitleme ile Flaflörlerin Yanma Özelli i nin ptali Kilitlemede lamba uyar s özelli i aç l p kapat - labilir. Elektronik araç bilgi merkezi (EVIC) bulunan araçlarda, bu k lavuzun EVIC bölümündeki Kiflisel Ayarlar k sm na bak n z. EVIC bulunmayan araçlarda afla daki ad mlar takip ediniz: 1. UNLOCK (K L T AÇMA) dü mesine 4 ila 10 saniye süresince bas n z. 2. UNLOCK (K L T AÇMA) dü mesi bas l durumdayken, (4 saniye sonra) LOCK (K L TLEME) dü mesine bas n z. Her iki dü meyi de b rak n z. 3. Arac n d fl ndan, kontak LOCK (K L TLEME) konumunda ve anahtar ç kar lm fl durumdayken anahtar fobu üzerindeki LOCK (K L TLEME) dü mesine basarak uyar lambalar n n LOCK (K L T- LEME) özelli ini test ediniz. Arac n içindeyken anahtar üzerindeki LOCK (K - L TLEME) dü mesine basmak Güvenlik Alarm - n devreye sokacakt r. Güvenlik Alarm devredeyken bir kap y açmak alarm n çalmas na sebep olacakt r. Güvenlik Alarm n devreden ç - karmak için UNLOCK (K L T AÇMA) dü mesine bas n z. Bu prosedürün tekrar edilmesiyle Kilitleme/Kilit açma S ras nda Flaflörlerin Yanmas özelli i tekrar etkinlefltirilebilir. lave Uzaktan Kumandalar n Programlanmas Araçlar üretildikleri fabrikadan ç karken sadece bu araçlara ait iki tane programlanm fl uzaktan kumanda bulunur. Bununla birlikte, bir araç için en fazla 8 tane uzaktan kumanda programlanabilir. lave uzaktan kumandalar halihaz rdaki programlanm fl bir uzaktan kumanda ile arac n za programlanabilir.

20 Bir uzaktan kumanda kullanarak program moduna girece iniz zaman di er bütün programlanm fl uzaktan kumandalar silinir ve bunlar tekrar arac n z için programlaman z gerekir. Arac n zda Sentry Key yoksa afla daki ifllemi uygulayarak ilave uzaktan kumandalar programlayabilirsiniz.: 1. Arac n za girip bütün kap lar n n kapal oldu undan emin olunuz. 2. Emniyet kemerini ba lay n z (Emniyet kemerini ba lad n zda programlama süreci boyunca herhangi bir uyar sesi ile kafan z kar flmam fl olur.) 3. Anahtar konta a yerlefltiriniz. 4. Kontak anahtar n ON (AÇIK) konumuna getiriniz. (Motoru çal flt rmay n z.) 5. Uzaktan kumanda üzerindeki UNLOCK (kilit açma) dü mesine bas p dü meyi bas l tutunuz. 6. UNLOCK (kilit açma) dü mesini dört saniye kadar bas l tuttuktan sonra PANIC (panik) dü mesine de 6 saniye içinde bas n z. 7. Tek bir uyar sesi duyulunca iki dü meyi birden b rak n z. Bu uyar sesi program moduna baflar l bir flekilde girdi inizi belirtir. Uyar sesinin duyulmas ndan itibaren 60 saniye içinde bütün uzaktan kumandalar n programlanmas gerekir. 8. Programlamak istedi iniz uzaktan kumandan n LOCK (kilit) ve UNLOCK (kilit açma) dü melerine ayn anda bas p b rak n z. 9. Tek bir uyar sesi duyulur. 10. Bu uyar sesinin duyulmas ndan itibaren dört saniye içinde kumanda üzerindeki UNLOCK (kilit açma) dü mesine bas p b rak n z. 11. Tek bir uyar sesi duyulacakt r. 12. Alt ilave uzaktan kumanda daha eklemek için 8-10 aras ndaki ad mlar tekrar ediniz. 13. Kontak anahtar n OFF (KAPALI) konumuna getiriniz. 14. Arac n z ilk uyar sesinin duyulmas ndan itibaren 60 saniye boyunca program modunda olacak. 60 saniyenin sonunda bütün programlanm fl uzaktan kumandalar normal ifllevlerine geri döner. Programlanm fl bir uzaktan kumandan z yoksa ayr nt l bilgi için yetkili bayiinize dan fl n z. Genel Bilgiler Sentry Key Sistemi FCC kurallar -bölüm 15 ve Industry Canada RSS-210 ile uyumludur. Bu sistemin çal flmas flu iki koflula ba l d r: 1. Bu cihaz zararl parazitlere neden olmamal d r. 2. Bu cihaz istenmeden çal flmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamal d r. Uyumdan sorumlu taraf n aç kça onaylamad de ifliklikler kullan c n n ekipman kullanma iznini iptal edebilir. Uzaktan Kumandan z normal mesafeden çal flmazsa afla daki iki durumu kontrol edin: 1. Pilleri zay flam fl olabilir. Pillerin tahmini hizmet ömrü asgari befl y ld r. 2. Bir radyo istasyonu kulesi, havaalan vericisi ya da seyyar veya CB telsiz vericilerine yak n bir konumda bulunuyor olabilirsiniz Pillerin De ifltirilmesi CR2032 pil kullan lmas önerilmektedir. Perklorat Malzeme kullan m s ras nda özen gösteriniz, ayr nt l bilgi için hazardouswaste/perchlorate (site ingilizcedir) 19

21 1. Uzaktan kumandada vida varsa dü meleri afla- ya bakacak flekilde çevirerek küçük viday sökünüz ve düz uçlu bir tornavida ile ek yerinden ikiye ay r n z. Bu s rada kauçuk contaya zarar vermemeye özen gösteriniz. 2. Eski pilleri ç kar p yenilerini tak n z. Yeni pillere parmaklar n zla temas etmeyiniz. Cildinizde bulunan ya pilin bozulmas na yol açabilir. Pile dokunman z halinde alkolle ovarak temizleyiniz. 3. Uzaktan kumanda cihaz n tekrar monte etmek için iki parças n bast rarak kapat n z. Anahtar verici k sm nda vida varsa, viday tak p yerine tamamen oturana kadar s k n z. 20 Kumandan n kiye Ayr lmas PREMIUM GÜVENL K S STEM BAZI MODELLERDE Sistem kap lar, kaput kilidini, bagaj kap s n ve kontak anahtar n izinsiz çal flt rma yönünden denetler. Herhangi bir fley alarm tetiklerse, sistem kornay 30 saniyeli ine çald racakt r. E er tetikleyici devreden ç kar lmazsa, korna 5 saniyelik beklemenin ard ndan bir 30 saniye daha çalacakt r. Tetikleme devam ederse bu döngü 5 dakikaya kadar tekrar edecektir. E er hareket alg lama girifl sensörü devredeyse, alarm kornay 30 saniyeli ine tetikleyecektir. Alarm n bu k sm setlendi inde, arac n içerisindeki hareket alarm tetikleyecektir. Kornan n çalmas n istemiyorsan z, kap y açmak için geçerli bir Sentry Key sokmal s n z. Alarm setlemek için: 1. Anahtar kontaktan ç kar n z ve araçtan ininiz. 2. Elektrikli kap kilidi dü mesi veya Uzaktan Kumanda Vericisinden herhangi birisini kullanarak kap y kilitleyiniz ve tüm kap lar kapat n z. 3. Gösterge panelindeki uyar lambas 16 saniye boyunca h zl bir flekilde yan p sönecektir. Bu sistemin devreye girmeye haz r oldu unu gösterir. 16 saniyenin sonunda uyar lambas yavafl bir flekilde yan p sönmeye devam edecektir. Bu sistemin tamamen devrede oldu unu gösterir. Sentry Key mmobilizer Sistemi ile donat lm fl araçlar geçerli bir anahtarla güvenli bir flekilde çal flt r labilirler. Geçerli anahtar özel olarak o araç için programlanm fl olan anahtard r. Geçerli bir anahtar sistemi devreden ç karacakt r, geçersiz bir anahtar motorun 2 saniye çal flmas na izin verecek ve sonras nda motoru durduracakt r. Alarm sistemi, hareket alg lama sensörü hariç tutularak, devreye sokulabilir, bu durum güvenlik sistemi devrede olan araç içerisinde b rak - lan hayvanlar n veya çocuklar n alarm tetiklemeden araç içinde serbestçe hareket etmelerine izin verir. Hareket alg lama alarm n devreden ç karmak için, uzaktan kumanda vericisini kullanarak LOCK ifllemini 5 saniye içinde üç defa devreye sokunuz. Hareket alg lama alarm sensörü, alarm n bir sonraki setlenmesinde otomatik olarak devreye sokulacakt r. Sistemi devreden ç karmak için: Uzaktan kumanda vericisini kullanarak ön kap n n kilidini aç n z. Arac geçerli bir Sentry Key ile çal flt rmak sistemi devre d fl b rakacakt r. Geçerli anahtar özel olarak o araç için programlanm fl olan anahtard r. Geçerli bir anahtar sistemi devreden ç karacakt r, geçersiz bir anahtar motorun 2 saniye çal flmas na izin verecek ve sonras nda motoru durduracakt r.

22 Akü kutup bafllar n ç karmak sistemi devreden ç karmaz. E er alarm tetiklenirse uyar lambas her iki saniyede iki kere yan p söner. Güvenlik Sistemi Geçersiz K lma Kap y, kap kilit mandal n kullanarak kilitlerseniz alarm sistemi devreye girmeyecektir. ARAÇ GÜVENL K ALARMI BAZI MODELLERDE Sistem kap lar, bagaj kapa n ve kontak anahtar - n izleyerek araca izinsiz giriflleri ve arac n izinsiz çal flt r lmas n tespit eder. Herhangi bir fley alarm tetiklerse, sistem 18 dakika boyunca sinyal verir. lk 3 dakikada korna çalar ve farlar, park lambalar, arka lambalar ve gösterge panelindeki uyar lambalar yan p söner. Ard ndan d fl lambalar 15 dakika daha yan p söner. Alarm harekete geçiren sistem devre d fl b rak ld - nda alarm 3 dakikas dolana kadar çalmaya devam eder. Alarm n 3 dakikas dolduktan sonra sistem devre d fl b rak l rsa alarm hemen susar. Alarm n Kurulmas 1. Anahtar kontaktan ç kar n z ve araçtan ininiz. 2. Elektrikli kap kilidi dü mesi veya Uzaktan Kumanda Vericisinden herhangi birisini kullanarak kap y kilitleyiniz ve tüm kap lar kapat n z. 3. Gösterge panelindeki uyar lambas 16 saniye boyunca h zl bir flekilde yan p sönecektir. Bu sistemin devreye girdi ini gösterir. Bu durumdayken kap aç l rsa, kontak anahtar ON konumuna getirilirse veya elektrik kumandal kap kilitleri aç l rsa sistem otomatik olarak devreden ç kar. 16 saniyenin sonunda uyar lambas yavafl bir flekilde yan p sönmeye devam edecektir. Bu sistemin tamamen devrede oldu unu gösterir. Sistemin Devre D fl B rak lmas Sistemi devre d fl b rakmak için sürücü kap s n n kilidini uzaktan kumandayla açman z yeterli olacakt r. Arac geçerli bir Sentry Key ile çal flt rmak sistemi devre d fl b rakacakt r. Geçerli anahtar özel olarak o araç için programlanm fl olan anahtard r. Geçerli bir anahtar sistemi devreden ç kar r, geçersiz bir anahtar ise alarm tetikler. Arac n Kurcaland n Gösteren Alarm Ön kap n n kilidini anahtar veya uzaktan kumanda ile açt n zda korna çalarsa alarm devreye girmifl demektir. Arac n kurcalan p kurcalanmad n kontrol edin. Güvenlik Sistemi Geçersiz K lma Kap y, kap kilit mandal n kullanarak kilitlerseniz sistem devreye girmeyecektir. Kap Kilit Mandal 21

23 BAGAJ KAPA I Arac çal flt rmak için kullan lan anahtar ayr ca kap lar kilitlemek, kap lar n kilitlerini ve bagaj kapa n açmak için de kullan l r. Bagaj kapa n n kilidini açmak için, anahtar kilide sokup sa a çeviriniz (sadece manuel kilitli modellerde). Bagaj kapa n n kilidi ayr ca uzaktan kumanda kullanarak veya ön kap larda bulunan elektrikli kap kilidi dü melerine bas larak aç labilir. Merkezi kilitleme/kilit açma özelli i (baz modellerde) ayr ca bagaj kapa anahtar yuvas ndan da devreye sokulabilir. Kilit bir kere aç ld nda, bagaj kapa anahtar kullanmadan aç labilir veya kapat labilir. Bagaj kapa - n açmak için, bagaj kapa açma dü mesini s k n z ve bagaj kapa n tek harekette çekerek aç n z. Bagaj Kapa Kilidinin Yeri Elektrik ar zas durumunda veya uzaktan kumanda vericisinin çal flmad durumlarda, anahtar bagaj kapa kilit silindirinin içerisine sokunuz ve sa a çeviriniz (sadece manuel kilit modelleri için). Bagaj kapa tutama n n kullanarak bagaj kapa n tek harekette çekerek aç n z. Her ne kadar bagaj kapa içeriden açma mekanizmas na sahip olmasa da, bagaj kapa trim paneli, üzerinde, bir elektrik sistemi ar zas durumunda kilide eriflerek onu açmaya imkan veren bir kapak bulunan bir aç kl a sahiptir. Arac, bagaj kapa cam aç k durumdayken kulland n z takdirde zehirli egzoz gazlar arac n z n içine girebilir. Siz ve yolcular n z bu gazlardan zarar görebilirsiniz. Arac kullan rken bagaj kapa cam n kapal tutunuz. Arac bagaj kapa aç k flekilde kullanmak durumundaysan z bütün camlar n kapal ve klima kontrol fan dü mesinin yüksek devirde oldu undan emin olunuz. Devridaim Modunu KULLANMAYINIZ. Gazla çal flan amortisörler aç k konumdayken bagaj kapa n desteklerler. Bununla birlikte, gaz bas nc n n s cakl kla düflmesinden dolay so uk havalarda bagaj kapa n açarken amortisörleri takviye etmek gerekebilir. 22

24 ELEKTR K KUMANDALI CAMLAR Elektrik Kumandal Cam Dü meleri Elektrik Kumandal Cam Dü mesinin Yeri Elektrik Kumandal Cam Dü meleri Sol ön kap daki kontrol dü meleri yukar -afla ifllevine sahiptir. Bu dü meler ile arac n bütün camlar - na kumanda edebilirsiniz. Yolcu kap lar nda ise sadece o cama ait dü meler vard r. Elektrik kumandal cam dü meleri sadece kontak anahtar ON (AÇIK) konumuna getirildi inde ve OFF (KAPALI) konumuna getirildikten veya sürücü kap s aç ld ktan sonra 45 saniye boyunca aktif durumda kal r. Bu özellik yetkili bayiniz taraf ndan kapat labilir. Otomatik Aç lma Özelli i Sürücü kap s cam dü mesinde Otomatik Aç lma özelli i bulunmaktad r. Cam dü mesine direnç noktas n geçecek flekilde bas p b rakt n zda cam otomatik olarak aç lacakt r. Otomatik Aç lma özelli ini iptal etmek için dü meye ikinci kez herhangi bir yönde bas p b rakman z yeterli olacakt r. Cam Kilitleme Dü mesi Sürücü kap s nda bulunan cam kilitleme dü mesi di er kap larda bulunan cam kumanda dü melerini etkisiz hale getirmenize olanak sa lamaktad r. Di- er kap larda bulunan cam kumanda dü melerini etkisiz hale getirmek için cam kilitleme (lock) dü mesine basman z yeterli olacakt r. Cam kumanda dü melerini etkinlefltirmek için cam kilitleme dü mesine bir kez daha basman z gerekmektedir. Elektrikli Cam Kilit (Lock) Dü mesi YOLCU KORUMA S STEMLER Arac n z n en önemli güvenlik sistemlerinden biri de yolcu koruma sistemleridir. Bu sistemler sürücü ve tüm yolcular için ön ve arka emniyet kemerlerini, sürücü ve yolcu için ön hava yast klar n ve varsa sürücü ile ön yolcu için yan hava yast klar n içermektedir. Yetiflkin boy kemerlere göre küçük kalan çocuklar n araçta yolculuk etmeleri durumunda yolcu koltu undaki emniyet kemerini veya LATCH özelli ini bebek ve çocuk koltuklar n tespit etmek amac ile kullanabilirsiniz. Lütfen bu bölümde yer alan bilgileri dikkatle okuyunuz. Bu bölümde sizin ve yolcular n z n mümkün oldu u kadar güvenli bir flekilde seyahat edebilmeniz için yolcu güvenlik sistemlerinin ne flekilde kullan lmas gerekti i aç klanmaktad r. 23

25 Sizin ve yolcular n z n emniyet kemerleri do ru bir flekilde tak lmam fl ise olas bir kaza an nda çok daha ciddi yaralanma veya ölüm riskine maruz kalabilirsiniz. Arac n z n iç aksam na ya da di er yolculara çarpabilir veya arac n d fl na f rlayabilirsiniz. Daima kendinizin ve arac n içerisinde bulunan di er kiflilerin emniyet kemerlerini do ru bir flekilde takt klar ndan emin olunuz. Mükemmel bir sürücü olsan z dahi k sa yolculuklarda bile emniyet kemerini takmal s n z. Trafikte seyir halinde olan acemi bir sürücü sizin de kar flaca - n z bir kazaya neden olabilir. Bu durum evinizden çok uzaklarda meydana gelebilece i gibi oturdu unuz sokakta da bafl n za gelebilir. Araflt rmalar emniyet kemerlerinin hayat kurtard - n ve çarp flma s ras nda ciddi yaralanma riskini azaltt n göstermektedir. En kötü yaralanmalar kazazedelerin araçtan d flar ya f rlad klar kazalarda meydana gelmektedir. Emniyet kemerleri sürücü ve yolcular n araçtan d flar ya f rlamalar n önlemekte ve arac n iç aksam na çarpma nedeniyle oluflabilecek yaralanma riskini azaltmaktad r. Motorlu tafl tlarda yolculuk yapan herkes daima emniyet kemerlerini takmal d r. Bel/Omuz Emniyet Kemerleri Arac n zdaki tüm koltuklarda bel/omuz emniyet kemeri sistemi bulunmaktad r. Emniyet kemeri toplay c s çok ani durufllarda veya bir çarp flma an nda kilitlenmektedir. Bu özellik normal koflullarda kemerin omuz k sm n n sizinle birlikte rahatça hareket etmesini sa lamaktad r. Bir çarp flma an nda ise kemer kilitlenip sizin arac n cam na çarpman z veya araçtan f rlaman z önler. Arac n içinde veya d fl nda bagaj tafl ma k sm nda yolculuk yapmak çok tehlikelidir. Bu k - s mlarda yolculuk eden kiflilerin çarp flma an nda yara alma veya ölme olas l klar çok yüksektir. Arac n emniyet kemeri olmayan k s mlar nda yolculuk edilmesine izin vermeyiniz. Herkesin birer koltu a oturdu undan ve emniyet kemerlerini düzgün biçimde takt ndan emin olunuz. Emniyet kemerini hatal bir flekilde takmak tehlikelidir. Emniyet kemerleri vücudunuzdaki genifl ve büyük kemiklerin etraf n saracak bir tasar ma sahiptir. Bu kemikler vücudunuzun en güçlü bölümleridir ve bir çarp flma an nda bütün a rl en iyi flekilde onlar tafl yabilir. Emniyet kemerinin yanl fl yere tak lmas herhangi bir çarp flma an nda daha ciddi yaralanmalara yol açabilir. ç organlar zarar görebilir ve hatta kemerin kenar ndan kay p d flar f rlayabilirsiniz. Emniyet kemerinizi güvenli bir flekilde takmak ve ayn zamanda yolcular n z n da güvenli ini sa lamak için bu talimatlara uyunuz. ki kifli asla tek emniyet kemeri ile ba lanmamal d r. Tek emniyet kemeri ile ba lanm fl kifliler olas bir kaza an nda çarp flarak birbirlerini ciddi bir flekilde yaralayabilirler.ölçüleri ne olursa olsun bel/omuz emniyet kemerleri ve bel emniyet kemerleri asla bir kifliden fazlas için kullan lmamal d r. 24

26 Bel/Omuz Emniyet Kemeri Kullanma Talimatlar 1. Araca binerek kap y kapat n z. Geriye yaslan p koltu u ayarlay n z. 2. Emniyet kemeri kilitleme dili ön koltuklarda koltuk arkal n n üst k sm nda, kolunuzun yan nda bulunmaktad r. Emniyet kemeri kilitleme dilini tutarak kemeri çekiniz. Emniyet kemeri kilitleme dilini kemer üzerinde kayd rarak belinizi saracak flekilde ayarlay n z. Kilitleme Dilinin Çekilmesi 3. Emniyet kemeri size uygun uzunlu a geldi i zaman kilitleme dilini tokaya tak n z. Dilin yuvas na oturdu unu duyaca n z klik sesi ile anlayabilirsiniz. Kilitleme Dilinin Yuvaya Oturtulmas Yanl fl bir tokaya tak lan emniyet kemeri sizi tam olarak korumayacakt r. Bel k sm vücudunuzda daha yüksek bir yere oturaca ndan s - k flt rarak iç organlar n z n zarar görmesine neden olabilir. Emniyet kemerinin dilini daima size en yak n tokaya tak n z. Çok gevflek bir kemer de sizi tam olarak korumayacakt r. Araç aniden durdu unda öne do ru daha fazla hareket etmenize neden olarak yaralanma riskini art racakt r. Emniyet kemerinizi üzerinize tam oturacak flekilde takmal s n z. Emniyet kemerini kolunuzun alt ndan takmak son derece tehlikelidir. Vücudunuz bir çarp flma an nda arac n iç aksam na çarpacak, bafl ve boyun bölgelerinde yaralanma riski artacakt r. Kolunuzun alt nda tak lm fl bir emniyet kemeri iç yaralanmalara da neden olabilir. Gö üs kafesi kemikleri omuz kemikleri kadar güçlü de ildir. Kemeri daima omuzlar n z n üzerinden takarak çarp flma an nda a rl n güçlü kemiklerinize verilmesini sa lay n z. Arkada b rak lm fl bir omuz kemeri kaza an nda sizi yaralanmalara karfl koruyamayacakt r. Omuz emniyet kemerini takmad n z takdirde kaza an nda kafan z çarpma riski çok yüksektir. Bel ve omuz emniyet kemerleri daima birlikte kullan lmal d r. 25

27 4. Bel kemerini kar n bölgesinin alt na uyluk kemiklerinizin etraf na yerlefltiriniz. Bel bölgesindeki bofllu u almak için omuz taraf ndan biraz çekiniz. Bel kemeri çok s k ise, gevfletmek için kemer dilini geriye do ru kayd rarak bel kemerini çekiniz. Üzerinize tam oturan bir emniyet kemerinin çarp flma an nda kemerin alt ndan kayarak f rlaman z önleyece- ini hat rdan ç kartmay n z. Bel Kemerinin Yerlefltirilmesi Bel emniyet kemerinin çok yukar ya tak lmas bir çarp flma an nda iç yaralanma riskini art racakt r. Kemer, güçlü olan le en ve kalça kemiklerinize de il, karn n za bask yapacakt r. Bel emniyet kemerini mümkün oldu unca afla ya tak n z ve üzerinize tam oturmas na özen gösteriniz. Bükülmüfl bir kemer de görevini tam olarak yapamayacakt r. Böyle bir kemer olas bir kaza an nda vücudunuzu kesebilir. Emniyet kemerinin düz oldu undan emin olunuz. Kemeri düzeltemedi iniz takdirde yetkili servise götürüp tamir ettiriniz. 5. Emniyet kemerinin omuz k sm n, boynunuza bask yapmayacak ve rahat olman z sa layacak bir flekilde gö üs kafesinizin üzerine yerlefltiriniz. Kemer toplay c s kemerin gevflekli ini alacakt r. 6. Emniyet kemerini ç kartmak için tokan n üzerinde bulunan k rm z dü meye bas n z. Emniyet kemeri otomatik olarak yuvas na sar lacakt r. Kemerin tamamen sar lmas için gerekti i takdirde kemer dilini kemer üzerinde kayd r n z. Y rt lm fl veya y pranm fl bir emniyet kemeri çarp flma esnas nda koparak sizi korumas z b rakabilir. Emniyet kemeri sisteminde y rt lma, y pranma ve gevfleme olup olmad n düzenli olarak kontrol ediniz. Hasarl k s mlar zaman kaybetmeden yenileyiniz. Emniyet kemeri sistemini sökmeyiniz ve üzerinde de ifliklik yapmay n z. Kaza s ras nda hasar gören emniyet kemerleri (toplay c n n e ilmesi, kemerin y rt lmas vb.) mutlaka de ifltirilmelidir. Ayarlanabilir Üst Omuz Kemeri Tespit Kancas Ön koltuklarda omuz kemeri boynunuzu rahatlatacak flekilde yukar veya afla ayarlanabilir. Kilit dü mesine basarak tespit kancas n yukar ya veya afla ya kayd rmak suretiyle vücudunuza en uygun konuma getiriniz. 26

28 1. Mini kilitleme dilini ve normal kilitleme dilini sa arka taraf trim panelinde yerlefltirildikleri yerden ç kar n z. Ayarlanabilir Kanca Arka Orta Omuz Kemerinin Geçifl Yolu Örne in k sa boyluysan z kemeri afla ya, daha uzun boyluysan z yukar ya al n z. Tespit kancas n serbest b rakt n zda kilitlenip kilitlenmedi ini anlamak için afla ve yukar hareket ettirmeye çal fl - n z. kinci S ra Orta Bel/Omuz Emniyet Kemeri Kullanma Talimatlar kinci s ra orta bel/omuz kemeri, koltuk katland nda omuz kemerinin alt ba lant dan ayr lmas na izin veren, mini bir kilitleme dili ve tokas ile birlikte üç noktal emniyet kemeri özelli indedir. Mini toka ve omuz kemeri daha sonra sa taraf trim paneli içerisinde ekstra kolayl k için saklanabilir. Mini Kilitleme Dili Yuvas 2. Mini kilitleme dili plakas n tutunuz ve kemeri koltu un üzerinden çekiniz. 3. Kemer sabitlemek için yeterli uzunlu a geldi inde, mini kilitleme dili plakas n klik sesini duyana kadar mini tokan n içerisine sokunuz. 4. Omuz kemerini sa kafal n iç taraf ndan geçiriniz. Arka Orta Omuz Kemerinin Geçifl Yolu 27

29 5. Koltu a oturunuz. Normal kilitleme dili plakas n, kemerin kuca n z n çevresini sarmas na izin verecek kadar çekiniz. 6. Kemer sabitlemek için yeterli uzunlu a geldi inde, kilitleme dili plakas n bir klik sesi duyana kadar tokan n içerisine sokunuz. Arka Orta Emniyet Kemerinin Tak l Hali Mini Kilitleme Dili ve Tokan n Birbirinden Ayr lmas Mini Kilitleme Dilinin Tokaya Tak lmas 7. Bel kemerini kalçan z n etraf na, karn n z n alt na yerlefltiriniz. Bel kemeri k sm ndaki bofllu u almak için, omuz kemeri taraf n yukar do ru çekiniz. Çok s k oldu unda bel kemerini gevfletmek için, bel kemeri taraf n çekiniz. Tam oturan bir kemer çarp flma esnas nda kemerin alt ndan kayma riskini azalt r. 8. Omuz kemerini gö sünüze, rahat olacak ve boynunuza dayanmayacak flekilde yerlefltiriniz. Kemer toplay c kemerde bulunabilecek herhangi bir bofllu u geri saracakt r. 9. Kemeri açmak için, toka üzerindeki k rm z dü meye bas n z. 10. Mini kilitleme dilini mini tokadan ay rmak için, saklamak amac yla, normal kilitleme dili plakas n mini tokan n üzerinde bulunan siyah dü menin içine sokunuz. Kemer otomatik olarak ilk konumuna geri dönecektir. Gerekliyse, kemerin tamamen toplanmas na izin vermek için kilitleme dili plakas n afla do ru çekiniz. Mini kilitleme dili plakas n trim panelindeki yar a yerlefltiriniz. 28

30 Emniyet Kemeri Ön Gergileri Sürücü ve ön yolcu koltuklar ndaki emniyet kemerlerinde, çarp flma s ras nda kemerlerin gevflekli ini alan gergiler bulunmaktad r. Bir çarp flma an nda bu ön gergiler emniyet kemerinin sürücüyü veya yolcuyu s k bir flekilde sarmas n sa layarak emniyet kemeri sisteminin performans n artt rmaktad r. Ön gergiler, çocuk koltu unda oturan çocuklar da dahil olmak üzere, her ölçüdeki kullan c lar için uygundur. Emniyet kemeri ön gergileri emniyet kemerinin düzgün bir flekilde tak lmam fl olmas n telafi etmez. Emniyet kemeri s k ca tak lmal ve düzgün bir flekilde yerlefltirilmelidir. Emniyet kemeri ön gergileri Ön Hava Yast Kontrol Modülü taraf ndan tetiklenir (Hava Yast bölümüne bak n z). Ön hava yast klar gibi ön gergiler de tek kullan ml kt r. Hava yast klar n n ve ön gergilerin devreye girece i fliddette bir kazadan sonra hava yast klar da ön gergiler de de ifltirilmelidir. Geliflmifl Sürücü Emniyet Kemeri Hat rlatma Sistemi (BeltAlert) E er sürücü emniyet kemeri arac n çal flmas ndan sonraki 60 saniye içinde tak lmam flsa ve arac n h z 8 km/saatten fazlaysa, Geliflmifl Uyar Sistemi (BeltAlert) sürücüyü emniyet kemerlerini takmalar için uyaracakt r. Sürücü ayr ca di er yolcular da emniyet kemerlerini takmalar yönünde uyarmal d r. Uyar bir kez harekete geçti i zaman, Geliflmifl Uyar Sistemi (BeltAlert), sesli olarak uyar vermeye ve Emniyet Kemeri Uyar Lambas n 96 saniye boyunca veya sürücü emniyet kemerini tak ncaya kadar yak p söndürmeye devam edecektir. E er sürücü emniyet kemeri 10 saniyeden daha uzun bir süre tak l olmadan kal rsa veya arac n h z 8 km/saatten daha fazla olursa Geliflmifl Uyar Sistemi (BeltAlert) yeniden devreye girecektir. Emniyet Kemerleri ve Hamile Kad nlar Hamile kad nlar n hamilelikleri boyunca emniyet kemerini kullanmalar n öneririz. Bebe i emniyette tutman n en iyi yolu anneyi emniyette tutmakt r. Hamile kad nlar emniyet kemerinin bel k sm n uyluk kemiklerinin etraf na yerlefltirmeli ve kalça kemiklerine mümkün oldu unca oturmas na özen göstermelidir. Kemer afla da tutulmal ve kar n üzerine gelmemelidir. Böylece olas bir çarp flma an nda tüm a rl güçlü kalça kemikleri tafl yacakt r. Sürücü ve Ön Yolcu lave Koruma Sistemleri (SRS) - Hava Yast Arac n zda emniyet kemeri sistemlerine ek olarak sürücü ve ön yolcu hava yast klar bulunmaktad r. Sürücü hava yast direksiyon simidine yerlefltirilmifltir. Ön yolcu hava yast gö üste, torpido gözünün üst k sm nda bulunmaktad r. Hava yast kapaklar nda kabartma SRS/AIRBAG ifadeleri bulunmaktad r. SÜRÜCÜ HAVA YASTI I D Z KORUYUCU Diz Koruyucu YOLCU HAVA YASTI I D Z KORUYUCU 29

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 61 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

G R fi...3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 ARACINIZIN ÖZELL KLER...45 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...

G R fi...3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 ARACINIZIN ÖZELL KLER...45 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI... KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...45 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...69 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Commander

KULLANIM KILAVUZU. Commander KULLANIM KILAVUZU Commander Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...7 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...35 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...85 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

NITRO KULLANIM KILAVUZU

NITRO KULLANIM KILAVUZU NITRO KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER 1 2 G R fi.................................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR........................................

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Grand Cherokee

KULLANIM KILAVUZU. Grand Cherokee KULLANIM KILAVUZU Grand Cherokee Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...7 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...35 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...87 ARACIN

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU COMPASS

KULLANIM KILAVUZU COMPASS KULLANIM KILAVUZU COMPASS Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACINIZI ÇALIfiTIRMADAN ÖNCE B LMEN Z GEREKENLER...9 3 ARACINIZIN ÖZELL KLER...53 4 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...105 5 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI VE

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Journey

KULLANIM KILAVUZU. Journey KULLANIM KILAVUZU Journey Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...49 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...113 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 39 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 39 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI... KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER 1 2 G R fi.................................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR........................................

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU 300C

KULLANIM KILAVUZU 300C KULLANIM KILAVUZU 300C Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...41 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...93 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Wrangler

KULLANIM KILAVUZU. Wrangler KULLANIM KILAVUZU Wrangler Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACINIZI ÇALIfiTIRMADAN ÖNCE B LMEN Z GEREKENLER...9 3 ARACINIZIN ÖZELL KLER...53 4 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...143 5 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI VE

Detaylı

G R fi ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER ÖN PANEL... 63

G R fi ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ PICANTO K.E.K.qxp.0.00 : Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla karþýlaþacaksýnýz.

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

K A, fi RKET. Kia uygun fiyatla yüksek kaliteli araçlar üretmeye odaklanm fl binlerce çal flan olan bir flirkettir.

K A, fi RKET. Kia uygun fiyatla yüksek kaliteli araçlar üretmeye odaklanm fl binlerce çal flan olan bir flirkettir. 0 12/5/04 14:58 Page 1 (1,1) K A, fi RKET Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Öncelikle, Kia Kore'deki

Detaylı

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu

F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu F1 Pop Bebek Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürünün Parçaları: 1-

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 Sevgili Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat SEDICI yi seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat SEDICI nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Araç orijinal uzaktan sistemi Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarm sistemi uzaktan kumandası Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Girifl. Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3

Girifl. Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3 JB LHD 1.qxd 9/28/05 9:14 AM Page 1 Girifl 1 Bu Kılavuz Nasıl Kullanılır / 1-2 Alıştırma (Rodaj) Süresi / 1-3 Kullanım Ömrü / 1-3 Üretici Firma / 1-3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu / 1-3 JB LHD 1.qxd

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

K A, fi RKET. Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar.

K A, fi RKET. Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Sportage_FOREWORD //0 : Page (,) K A, fi RKET Art k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia'n n kelime anlam na yönelik sorular yla karfl laflacaks n z. flte size baz cevaplar. Öncelikle, Kia Kore'deki

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi Dış Anahtar - Uzaktan kumanda 2a 6 Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b 6b İşaretler : başlık simgesi 6a : sayfa simgesi Sürgülü yan kapı 2a 17 Kulpu önce kendinize

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16 Kullanım Kılavuzu Đçindekiler Hoş Geldiniz 4 Önemli noktalar 6 Uyarılar 7 Cihaz özellikleri 8 MyLink+ Durum Göstergesi 10 MyLink+ cihazınızın çalışması 16 MyLink+ cihazının şarj edilmesi 17 Başlarken 19

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı

FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı FORD TOURNEO COURIER Kullanıcı El Kitabı Bu yayında bulunan bilgiler, yayının baskıya hazırlandığı tarih itibariyle doğrudur. Sürekli geliştirmeler yapılabilmesi bakımından, özellikleri, tasarımı ya da

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Transit Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

click! a b c d e f g Kullanım kılavuzu i j > 25 cm k l Grup 0+ En fazla 13 kg a kadar. Yaş 0-12 m ECE R44-04

click! a b c d e f g Kullanım kılavuzu i j > 25 cm k l Grup 0+ En fazla 13 kg a kadar. Yaş 0-12 m ECE R44-04 1 3 click! a b c d e f g Kullanım kılavuzu 4 h i j k l > 25 cm 2 5 Grup 0+ En fazla 13 kg a kadar. Yaş 0-12 m ECE R44-04 8 9 BeSafe izi Go u seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Koltuğu monte etmeden ÖNCE

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon.

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon. Unimog U 4000 Unimog U 4000 2,5 ton kategorisinde Üstün arazi kabiliyetli (4x4) taktik tekerlekli En çetin koflullarda kendini spatlam fl güvenilir teknoloji TSK ya 10.000 i aflk n Unimog U4000 teslim

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Alfa147-1-5.QXP 6/19/8 1:3 PM Page 1

Alfa147-1-5.QXP 6/19/8 1:3 PM Page 1 Alfa147-1-5.QXP 6/19/8 1:3 PM Page 1 De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa

Detaylı

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 2. Kurulum 2.1. Bağlantı Şeması 2.2. Gidon Elemanlarının Montajı 2.3. Magicpie4 Arka Teker Montajı 2.4. Smartpie4 Ön Teker Montajı 2.5.

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat!

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat! Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 1 4 2 6 3 5 (RTM101) VOLTAJ 230V-50HZ GİRİŞ GÜCÜ 850W HIZ 10000r/min TAŞLAMA DİSK ÇAPI 115MM CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 2. MİL

Detaylı

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 TR Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 Cihaz n alt k sm Karanl k potansiyometresi Ifl k potansiyometresi Ya mur potansiyometresi Genel 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Rüzgar

Detaylı

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN EVOTRON 40-60 - 80 EVOTRON D 60-80 EVOTRON SOL 40-60 - 80 EVOTRON SAN 40-60 - 80 EVOTRON SER S POMPALAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU K 9190

KULLANMA KILAVUZU K 9190 KULLANMA KILAVUZU K 9190 M sekil 1 20 B A 235 A sekil 2 sekil 3 C G B C D E A A B sekil 4 sekil 5 TW314-3 - sekil 6 sekil 7-4 - TW314 GENEL Kurulum güvenli i ve bak m ile ilgili afla daki önemli bilgileri

Detaylı

G R fi 16/1/09 12:36 Page 1

G R fi 16/1/09 12:36 Page 1 G R fi 16/1/09 12:36 Page 1 G R fi 16/1/09 12:36 Page 2 Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat lsa bile, yeni sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

SmartLink Kullanım Kılavuzu Enerji SmartLink (SL) lityum-ion pili tamamen bittiğinde 2 saat içinde tamamen şarj olur. %80 şarj bir saat içinde tamamlanır. Şarj etmek için pilin bitmesini beklemeye gerek

Detaylı

0-Jazz.qxp 5/30/12 2:01 PM Page 1

0-Jazz.qxp 5/30/12 2:01 PM Page 1 0-Jazz.qxp 5/30/12 2:01 PM Page 1 0-Jazz.qxp 6/15/12 4:21 PM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 11/02 Tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

40 lik IDE sinyal kablosu

40 lik IDE sinyal kablosu Bafllang ç H zl Kurulum K lavuzu, ana kart n z n performans n artt rarak daha h zl çal flmas n sa layacakt r. H zl Kurulum K lavuzu nu kullan rken Kullan c K lavuzu nda yer alan H zl Referans Kart na bak

Detaylı

Seçiminizden dolay sizi kutlar ve teflekkür ederiz. Arac n z kullanmadan önce bu el kitab n dikkatle okuman z öneririz. Bu el kitab araç kullan m ve

Seçiminizden dolay sizi kutlar ve teflekkür ederiz. Arac n z kullanmadan önce bu el kitab n dikkatle okuman z öneririz. Bu el kitab araç kullan m ve KULLANIM KLAVUZU Seçiminizden dolay sizi kutlar ve teflekkür ederiz. Arac n z kullanmadan önce bu el kitab n dikkatle okuman z öneririz. Bu el kitab araç kullan m ve araç donan mlar için gerekli olan bütün

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250 2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü Kullanım Kılavuzu 87250 Şekiller ve Hızlı Başvuru Kılavuzu Ürün Yapısı Kamera Şekil 1 Monitör Şekil 2 i Kurulum 1 Kamera Kurulumu 1.1 Güç Besleme - AC Güç

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı