DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI YEM BEZELYESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI YEM BEZELYESİ"

Transkript

1 DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI YEM BEZELYESİ (Pisum arvense L.) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* A Research On Determınatıon Of Yıeld And Some Yıeld Components Of Forage Pea ( Pisum arvense L.) Cultıvars And Lınes In Diyarbakır Ecologıcal Condotions Mehmet Salih SAYAR Tarla Bitkileri Anabilim Dalı A.Emin ANLARSAL Tarla Bitkileri Anabilim Dalı ÖZET Bu araştırma Güneydoğu Anadolu Bölgesi kıraç arazi koşullarında 18 yem bezelyesi genotipinde verim ve verim unsurlarının saptanması amacıyla ele alınmıştır. Araştırma, yılı yetiştirme döneminde tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak düzenlenmiştir. Ele alınan hatlarda bazı önemli bitkisel ve tarımsal özellikler saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre, yeşil ot verimi kg/da, kuru ot verimi kg/da, tohum verimi kg/da arasında değişim göstermiştir. Kuru ot verimi ile yeşil ot verimi ve bitki boyu arasında çok önemli düzeyde ve olumlu, yine benzer şekilde biyolojik verim ile tohum verimi arasında çok önemli düzeyde ve olumlu ilişki saptanmıştır. Öte yandan 1000 dane ağırlığı ile bitkideki bakla sayısı arasında çok önemli düzeyde ve olumsuz bir ilişki olduğu saptanmıştır. Araştırma sonucuna göre, yem bezelyesinde yeşil ot veya kuru ot elde etmek amacıyla P.51 hattı başta olmak üzere P hatları ile Gezi ekotipi, tohum elde etmek için de yine P hattı başta olmak üzere P.104 ve P.101 hatları Diyarbakır koşulları için önerilebilir. Anahtar Kelimeler: Yem bezelyesi, ot verimi, tohum verimi, verim unsurları, korelasyon. ABSTRACT This study was carried out to determine yield and yield components of 18 genotypes of forage pea cultivars/lines under the arid land conditions of Southeastern Anatolia. The experiment was arranged in randomized blocks design with three replications in the cultivation year of Some significant botanical and agricultural characteristics have been established at the raised lines. 1 *Yüksek Lisans Tezi MSc Thesis 78

2 According to the data obtained from this study; green herbage yield changed from between kg/da, dry herbage yield kg/da, seed yield kg/da. There has been highly significant and positive correlations between dry herbage yield and green herbage yield, similarly, there has been correlations between dry herbage yield and plant height, also, there has been significant and positive correlations between biological yield and seed yield. On the other hand, there has been significant but negative correlations between 1000 seed weight and number of pod per plant. According to the research results, the forage pea lines of P.51, P lines and Gezi ecotip can be recommended for green herbage and dry herbage, however, the lines of P , P104 and P.101 can be used for seed production under Diyarbakır conditions. Key Words: Forage pea (Pisum arvense L.), herbage yield, seed yield, yield components, correlations. Giriş Her türlü yem bitkisinin yetiştirilmesi için uygun bir iklime sahip olan GAP Bölgesinde ne yazık ki bugün yem bitkileri yetiştiriciliği yok denecek kadar az yapılmaktadır. Uzun yıllardan beri bölgede geniş alanları kapsayan çayır meralar ise yegâne yem kaynağı olarak görülmüş ve bölge hayvancılığı bu kaynağa dayandırılmıştır. Bu kaynağın her türlü teknikten uzak bilinçsiz bir şekilde kullanılması sonucunda bölge meraları verimliliklerini kaybederek yetersiz duruma düşmüştür. Gelişmiş ülkelerde tarla tarımı içerisinde yem bitkilerinin payı % oranlarında olmasına karşılık, Ülkemizde tarla tarımı içerisinde yem bitkileri yetiştiriciliği % 2.7 iken GAP illerinde bu oran % 0.3 civarındadır yılı verilerine göre bölgede kuru ot üretimi ton, yeşil ot üretimi de ton olup kaba yem ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktır. Tek yıllık bir baklagil yem bitkisi olan yem bezelyesi otunun beslenme değeri yüksek ve lezzetlidir. Tanelerinde de protein oranı yüksektir. Kırıldıktan sonra kaba yemlerle karıştırılabilir. Bugün Avrupa da yetiştirilen yem bezelyelerinin hemen tamamı beyaz çiçekli, sarı veya yeşil renkli tohumu olan çeşitlerdir. Tüm Avrupa da bu çeşitlerin tohumları yem sanayinde protein yemi olarak kullanılmaktadır. Uygun dönemde biçilen yem bezelyesi kuru otunda % 20 dolaylarında ham protein bulunmaktadır. Aynı şekilde daneleri de % 20 ile % 30 arasında değişik oranlarda ham protein içermektedir. Bezelye daneleri mükemmel bir protein kaynağıdır. Yem bitkisi olarak hem yeşil ve kuru otundan hem de danelerinden yararlandığımız yem bezelyesi aynı zamanda mera bitkisi ve yeşil gübre bitkisi olarak da kullanılır (Özkaynak 1980, Açıkgöz 2001) Yukarıda belirtilen nedenlerle Diyarbakır ekolojik koşullarında ot veya tane üretimi amacıyla yetiştirilebilecek çeşitlerin saptanması önem göstermektedir. Bu araştırma, 13 hat, 3 çeşit ve 2 ekotip olmak üzere toplam 18 yem bezelyesi 79

3 genotipinin ot ve tane verimini incelemek ve Diyarbakır koşullarında yem bezelyesini alternatif yem kaynağı olarak yetiştirebilmek amacıyla yürütülmüştür. Materyal ve Metot Materyal Bu araştırma; Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü araştırma alanında yetiştirme sezonunda kışlık olarak ekilmiş ve yağışa dayalı koşullarda yürütülmüştür. Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü araştırma alanında daha önce yapılan seleksiyon çalışmalarında ümitli görülen ICARDA kökenli 3 hat (88P , 88P , Spring pea 3-638) hatları ile Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesinden sağlanan; 0 X B 3, Sarı- Yuvarlak 3, P X K 1, J x P 5, P57B, P57K, P51, P98, P101, P104 hatlar ve çeşit; olarak Atos, Princess, Odin ile Ekotipler; Dobruca kırmızısı, Gezi olmak üzere, toplam 18 genotip materyal olarak kullanılmıştır. Araştırmanın yürütüldüğü yılda özellikle Aralık ve Ocak aylarındaki ortalama sıcaklık değerleri (0.7 ve -5.4) uzun yıllar ortalama sıcaklık değerlerine (4.2 ve 1.8) oranla çok daha düşük olmasına karşın, diğer aylarda uzun yıllar ortalamasıyla benzerlik göstermiştir. Denemenin yürütüldüğü yılda genellikle nispi nem değerleri ve yıllık toplam yağış miktarı ise uzun yıllar ortalamasına göre daha yüksek olmuştur. Denemenin kurulduğu alanda toprak yapısı killi-tınlı olup hafif alkali karakterdedir. Metot Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Ekimde Parsel Alanı; her bir sıra 12 metre uzunluğunda olan 6 sıradan oluşmuştur. Ekimler 20 cm sıra aralığı ile yapılmıştır. Her bir parsel büyüklüğü 6 X 12 X 0,2 =14.4 m 2 olarak düzenlenmiştir. Hasatta parselin alt ve üst kısmından birer metre, yanlardan ise birer sıra kenar tesiri olarak atılmıştır. Böylece toplam parsel hasat alanı 4 sıra X 10m X 0,2m = 8 m 2 olmuştur. Deneme parselinin tam yarısı bakla bağlama başlangıcı döneminde ot verimi ile ilgili gözlemleri almak için biçilmiş kalan yarısı ise fizyolojik olum döneminde biyolojik verim ve tohum ile ilgili gözlemleri almak için hasat edilmiştir. Denemede ekimden hemen önce 3.5 kg /da N, 9.5 kg/da P2O5 gelecek şekilde (18:46 DAP) gübre uygulanmıştır Ekimde 100 tohum/m 2 ekim normu kullanılmıştır. Her çeşit ve hat için dekara atılacak tohumluk miktarı o çeşit veya hattın 1000 tane ağırlıkları dikkate alınarak belirlenmiştir. Buna göre araştırmada 1000 tane ağırlığına bağlı olarak dekara 9.3 kg ile 23.4 kg tohum kullanılmıştır. Ekim, 16 Kasım 2007 tarihinde tavlı toprağa parsel mibzeri ile yapılmıştır. Değerlendirmeler Jump istatistik paket programı kullanılarak tesadüf blokları deneme desenine göre yapılmıştır. Etkili farklılıkları görmek için F testi kullanılmıştır. Ortalama değerler arasındaki karşılaştırmalar EGF (% 5) testine göre yapılmıştır. Ayrıca özellikler arası ilişkileri ortaya koymak amacıyla basit korelasyon katsayıları (r) saptanmıştır. 80

4 Araştırma Bulguları ve Tartışma Çiçeklenmeye kadar geçen süre bakımından; incelenen çeşit ve hatlar arasında % 1 düzeyinde önemli farklılıklar bulunmuştur (çizelge 2). Çiçekleme süresi gün ile gün arasında değişmiştir. En uzun çiçeklenmeye kadar geçen süre Dobruca Kırmızısı ekotipinde, en kısa çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısı 0 X B 3 hattı hattından elde edilmiştir. Bu araştırmada elde edilen çiçeklenme süresine ilişkin değerler, Sümerli ve Ark. (2002) tarafından belirtilen Diyarbakır koşullarında 3 yılık çalışmalarının ortalama değeri olan gün sayısından daha yüksektir. Bunun nedeni araştırmanın yürütüldüğü yetiştirme döneminde, özellikle kış aylarının çok soğuk geçmesi nedeniyle oluşan soğuk zararı yanında ilkbahar aylarının daha yağışlı ve serin geçmesinden ve araştırmamızın ekim tarihinin daha erken olmasından kaynaklanmış olabilir. Araştırmada geç çiçeklenmeye gelen çeşit/hatların aynı zamanda geç olgunlaştıkları saptanmıştır. (Çizelge 4) Olgunlaşma gün sayısı bakımından; incelenen çeşit ve hatlar arasında %1 düzeyinde önemli farklılıklar bulunmuştur (Çizelge 1). Araştırmada yem bezelyesi hatları arasında olgunlaşma gün sayısı ile gün arasında değişiklik göstermiştir. En uzun olgunlaşma gün sayısı P.51 hattından elde edilmiş, en kısa olgunlaşma gün sayısı Sarı-Yuvarlak 3 hattından elde edilmiştir. Bu araştırmada elde edilen olgunlaşma gün süresine ilişkin değerler, Sümerli ve Ark. (2002) yılında Diyarbakır koşullarında 3 yılık çalışmalarının ortalama değeri olan gün sayısında daha yüksektir. Bu araştırmada olgunlaşma gün sayısı fazla olan yem bezelyesi çeşit/hatların çiçeklenme gün sayılarının da yüksek olduğu, ve iki özellik arasında çok önemli düzeyde ve olumlu ilişki saptanmıştır. (Çizelge 4) Bitki boyu bakımından; incelenen çeşit ve hatlar arasında % 1 düzeyinde önemli farklılıklar bulunmuştur. En uzun bitki boyu 79,61 cm ile P.101 hattından elde edilmiş, en düşük bitki boyu ise 39,81 cm ile ODİN çeşidinde elde edilmiştir. Bu araştırmada elde edilen bitki boyuna ilişkin değerler, Başbağ ve Ark (2001), Açıkgöz ve ark. (2001), Sümerli ve Ark. (2002), Guy (2002) yem bezelyesinde bitki boyunu sırasıyla 65,52 cm, cm, 43,33-70,33 cm, cm olarak bulmuşlardır. Bitki boyuna ilişkin bulgularımız araştırmacıların elde ettikleri bulgularla paralellik göstermektedir. Ana sap kalınlığı bakımından; incelenen çeşit ve hatlar arasında % 1 düzeyinde önemli farklılıklar bulunmuştur. Araştırmada, yem bezelyesi hatları arasında ana sap kalınlığı 2.08 ile 3.47 mm arasında değişiklik göstermiştir. En yüksek ana sap kalınlığı 0 X B 3 hattından elde edilmiş, en düşük ana sap kalınlığı ise GEZİ ekotipinde elde edilmiştir. Yeşil ot verimi bakımından; incelenen çeşit ve hatlar arasında % 1 düzeyinde önemli farklılıklar bulunmuştur. Çizelge 2 de görüldüğü gibi yem bezelyesi hatları arasında yeşil ot verimi ile kg/da arasında değişiklik göstermiştir. En yüksek yeşil ot verimi P.51 hattından elde edilirken, en düşük yeşil ot verimi ise ODİN çeşidinde elde edilmiştir. Tosun (1974) ve Açıkgöz (1991), kıraç koşullarda yem bezelyesinden ortalama 1 ton/da yeşil ot verimi alındığını, sulanabilen yerlerde veya kıyı bölgelerimizde bu verimin 2-4 ton/da a 81

5 kadar çıktığını belirtmişlerdir. Düşünceli ve Şakar (1993) ın 24 yem bezelyesi hatları ile Diyarbakır koşullarında yaptıkları çalışmada buldukları kg/da ve Çeçen ve ark. (2005) Antalya koşullarında elde ettikleri kg/da ortalama yeşil ot verimleri bizim bulgularımızla uyum göstermektedir. Araştırmada yeşil ot verimi daha yüksek olan yem bezelyesi çeşit/hatların özellikle başta kuru ot verimleri olmak üzere, tohum ve biyolojik verimlerinin daha yüksek olduğu, bitki boyu yüksekliklerinin ve bitkideki bakla sayılarının daha fazla olduğu ve daha geç olgunlaştıkları, öte yandan, 1000 tane ağırlıklarının daha düşük bitki sap kalınlıklarının ise daha ince olduğu saptanmıştır ( Çizelge 4). Kuru ot verimi bakımından; incelenen çeşit ve hatlar arasında % 1 düzeyinde önemli farklılıklar bulunmuştur. Çizelge 3 te görüldüğü gibi yem bezelyesi hatları arasında kuru ot verimi ile kg/da arasında değişiklik göstermiştir. En yüksek kuru ot verimi P.51 hattından elde edilmiş, en düşük kuru ot verimi ise Odin çeşidinde elde edilmiştir. Ayrıca istatistiki olarak kuru ot verimi açısından en verimli genotip olan P.51 hattı ile Gezi çeşidi arasında fark bulunmamıştır. Anılan genotipin, en düşük kuru ot verimine sahip Odin çeşidinden daha erken çiçeklenmesi dikkati çekmektedir. Altın (1991), Çakmakçı ve Çeçen (1996), Açıkgöz ve ark. (2001) yem bezelyesinde kuru ot veriminin sırasıyla kg/da, kg/da ve kg/da olduğunu bildirmişlerdir. Araştırıcıların elde ettiği kuru ot verimine ait değerler bu çalışmada elde edilen kuru ot verimi değerleri ile uyum göstermektedir. Araştırmada kuru ot verimi daha yüksek olan yem bezelyesi çeşit/hatların özellikle başta yeşil ot verimleri olmak üzere, tohum ve biyolojik verimlerinin daha yüksek olduğu, bitki boyu yüksekliklerinin ve bitkideki bakla sayılarının daha fazla olduğu, öte yandan, 1000 tane ağırlıklarının daha düşük, bitki sap kalınlıklarının ise daha ince olduğu saptanmıştır (Çizelge 4). Bitkide bakla sayısı bakımından; incelenen çeşit, hatlar ve tekerrürler arasında % 1 düzeyinde önemli farklılıklar bulunmuştur. Çizelge 2 de de görüldüğü gibi yem bezelyesi hatları arasında ortalama bitkide bakla sayısı 5.63 bakla/bitki ile 9.00 bakla/bitki arasında değişiklik göstermiştir. En yüksek bitkide bakla sayısı P.104 hattından elde edilmiş, en düşük bitkide bakla sayısı ise Dobruca Kırmızısı ekotipinde elde edilmiştir. Bu araştırmada elde edilen bulgular, Açıkgöz ve ark. (2001), Timurağaoğlu ve Altınok (2004), tarafından yapılan çalışmalarda belirtilen, 2-18 adet/bitki ve 5-13 adet/bitki, bakla sayısı değerleri ile benzerlik göstermektedir. Baklada tane sayısına bakımından; incelenen tekerrürler (bloklar) arasında % 1 düzeyinde önemli farklılıklar bulunmuştur. Çizelge 3 te de görüldüğü gibi yem bezelyesi hatları arasında ortalama baklada tane sayısı 4.15 tane/bakla ile 5.12 tane/bakla arasında değişiklik göstermiştir. En yüksek baklada tane sayısı Gezi ekotipinde elde edilmiş, en düşük baklada tane sayısı ise 88.POO hattında elde edilmiştir. Biyolojik verim bakımından; incelenen çeşit ve hatlar arasında % 1 düzeyinde önemli farklılıklar bulunmuştur. Çizelge 3 te de görüldüğü gibi yem bezelyesi hatları arasında biyolojik verim ile kg/da arasında değişiklik göstermiştir. En yüksek biyolojik verim P hattından elde 82

6 edilmiş, en düşük biyolojik verim ise P hattında elde edilmiştir. Timurağaoğlu ve Altınok (2004), Sümerli ve ark. (2002) yem bezelyesinde yaptıkları çalışmalarda biyolojik verimi sırasıyla kg/da, kg/da olarak bulmuşlardır. Biyolojik verime ilişkin elde ettiğimiz veriler, araştırıcıların elde ettikleri verilerle uyum göstermektedir. Araştırmada biyolojik verimi yüksek olan çeşit/hatların özellikle başta tohum verimi olmak üzere, yeşil ot verimi ve kuru ot verimlerinin de yüksek olduğu ve daha yüksek bitki boyuna sahip oldukları saptanmıştır (Çizelge 4). Çizelge 1 Yem Bezelyesi Çeşit ve Hatlarının % 50 Çiçeklenme Gün Sayısı, Olgunlaşma Gün Sayısı, Bitki Boyu ve Ana Sap Kalınlıkları Ortalama Değerleri ve Oluşan Gruplar* Çeşit/ Hat No Çeşit / Hat Adı % 50 Çiçekl. Gün Sayısı Olgunlaşma Gün Sayısı Bitki Boyu (cm) Ana Sap Kalınlığı (mm) 1 P fg e ab 2.68 cdef 2 P fg d cd 2.72 bcdef 3 Spring pea g gh cde 2.93 abcde 4 0 X B h ı fg 3.47 a 5 Sarı-Yuvarlak h ı def 2.64 cdef 6 P X K h h efg 3.43 a 7 J x P def f h 3.28 abc 8 P.57B cde c b 2.69 cdf 9 P.57K b b b 2.47 def 10 P efg a b 2.33 ef 11 P b e ab 2.46 def 12 P bcd d a 2.75 bcde 13 P cde g ab 2.81 abcde 14 ATOS bcd gh h 3.37 ab 15 PRİNCESS efg f gf 3.09 abcd 16 ODİN bc de h 2.84 abcde 17 DOB. KIRMIZISI a b c 3.01 abcd 18 GEZİ fg gh b 2.08 f Ortalama EGF (%5) DK (%) * Aynı harfle gösterilen ortalamalar EGF testine göre (0.05) istatistiki olarak farksızdır. Tohum verimi bakımından; incelenen çeşit ve hatlar arasında % 1 düzeyinde önemli farklılıklar bulunmuştur. Çizelge 3 te de görüldüğü gibi yem bezelyesi çeşit/hatları arasında tohum verimi ile kg/da arasında değişiklik göstermiştir. En yüksek tohum verimi P hattından elde edilmiş, en düşük tohum verimi ise P hattında elde edilmiştir. Tosun 83

7 (1974), Gençkan (1983), Alan (1984), Baltacıöz (1992), Açıkgöz ve ark. (2001), Sürmeli ve ark. (2002), Timurağaoğlu ve Altınok (2004), yem bezelyesinde yaptıkları çalışmalarda tohum verimini sırasıyla kg/da, kg/da, kg/da, kg/da, kg/da, kg/da ve olduğunu bildirmişlerdir. Bu sonuçlar, tohum verimine ilişkin elde ettiğimiz verilerle uyum göstermektedir. Araştırmada tohum verimi yüksek olan çeşit/hatların özellikle başta biyolojik verim olmak üzere, yeşil ot verimi ve kuru ot verimlerinin de yüksek olduğu ve daha yüksek boylu oldukları saptanmıştır (Çizelge 4). Araştırmada bulduğumuz tohum verimi yüksek olan çeşit/hatların biyolojik verimi ve bitki boyu ile olan olumlu ve önemli ilişkisi, Ceyhan ve Mülayim (2003), Gül ve ark. (2005), yem bezelyesi ile çalışmalarındaki bulgularla uyum göstermektedir. Çizelge 2 Yem Bezelyesi Çeşit ve Hatlarının Yeşil Ot Verimi (kg/da), Kuru Ot Verimi, Bitkide Bakla Sayısı (adet/bitki) ve Baklada Tane Sayılarına (adet/bakla) İlişkin Ortalama Değerleri ve Oluşan Gruplar* Çeşit/ Hat No Çeşit / Hat Adı Yeşil Ot Verimi (kg/da) Kuru ot Verimi (kg/da) Bitkide Bakla Sayısı (adet/bitki) Baklada Tane Sayısı (adet/bakla) 1 P ab ab 8.26 ab 4.62 abcd 2 P gh gh 7.83abc 4.15 d 3 Spring pea fgh efg 6.96 bcd 4.51 abcd 4 0 X B egf bcd 6.23 cde 4.47 abcd 5 Sarı-Yuvarlak bcd abc 6.1 de 4.73 abcd 6 P X K def def 8.63 a 4.41 bcd 7 J x P bcd cde 6.26 cde 4.37 bcd 8 P.57B cdef def 8.43 ab 4.85 abc 9 P.57K bcd cde 7.56 abc 4.39 bcd 10 P a a 7.76 abc 4.20 cd 11 P bcd abc 8.23 ab 4.43 bcd 12 P bcd abc 6.10 de 4.36 bcd 13 P bcd abc 9.00 a 4.48 abcd 14 ATOS gh efg 5.87 e 4.85 abc 15 PRİNCESS gh fg 6.50 cde 4.80 abcd 16 ODİN h h 6.93 bcd 4.98 ab 17 DOBRUC KIRMIZISI def fg 5.63 e 4.47 abcd 18 GEZİ bcd a 8.86 a 5.12 a Ortalama EGF (%5) DK (%) * Aynı harfle gösterilen ortalamalar EGF testine göre (0.05) istatistiki olarak farksızdır. 84

8 Çizelge 3 Yem Bezelyesi Çeşit ve Hatlarının Biyolojik Verim (kg/da), Tohum Verimi (kg/da), 1000 tane ağırlığı (g) ve Hasat İndeksi (%) Ortalama Değerleri ve Oluşan Gruplar* Çeşit / Hat No Çeşit / Hat Adı Biyolojik Verim (kg/da) Tohum Verimi (kg/da) 1000 Tane Ağırlı. (g) Hasat İndeksi (%) 1 P a a cd ab 2 P ı ı e fg 3 Spring pea ghı ghı e bcde 4 0 X B hı hıj cd defg 5 Sarı-Yuvarlak cde bcd c bcde 6 P X K efg bcd d a 7 J x P efg cde c bc 8 P.57B fgh ghı f cdef 9 P.57K bcd bcd ef cdef 10 P ab bc ef cdef 11 P bc 171,66 bcd e cdef 12 P ab b cd cdef 13 P bc b e bcd 14 ATOS fgh fgh a bc 15 PRİNCESS def def b cdef 16 ODİN ghı ghı c cdef 17 DOB. KIRMIZISI def efg cd efg 18 GEZİ ghı ıj g g Ortalama , EGF (%5) DK (%) * Aynı harfle gösterilen ortalamalar EGF testine göre (0.05) istatistiki olarak farksızdır tane ağırlığı bakımından; incelenen çeşit, hatlar ve bloklar arasında % 1 düzeyinde önemli farklılıklar bulunmuştur. Çizelge 3 te de görüldüğü gibi yem bezelyesi hatları arasında 1000 tane ağırlığı g arasında değişiklik göstermiştir. En yüksek 1000 tane ağırlığı Atos çeşidinden elde edilmiş, en düşük 1000 tane ağırlığı ise Gezi ekotipinde elde edilmiştir. Hasat indeksi bakımından; incelenen çeşit ve hatlar arasında % 1 düzeyinde önemli farklılıklar bulunmuştur. Çizelge 3 te de görüldüğü gibi yem bezelyesi hatları arasında hasat indeksi % arasında değişiklik göstermiştir. 85

9 Çizelge 4 Yem Bezelyesi Çeşit/Hatlarında İncelenen Özellikler Arasındaki İlişkiler. ÇİÇEKLEN. GÜN SAYISI OLGUNLAŞ GÜN SAYISI BİTKİ BOYU ANA SAP KALINLIĞI YEŞİL OT KURU OT BİTKİDE BAKLA SAYISI BAKLADA TANE SAYISI 1000 TANE AĞI TOHUM BİYOLOJİK VERİM OLGUNLAŞM GÜN SAY. 0,630** - BİTKİ BOYU 0,194 0,400** - ANA SAP KALINLIĞI YEŞİL OT KURU OT BİTKİDE BAKLA S. BAKLADA TANE S TANE AĞIRLIĞI TOHUM BİYOLOJİK VERİM HASAT İNDEKSİ -0,110-0,340* 0,540** - -0,070 0,287* 0,591** -0,420** - -0,250-0,050 0,556** -0,410** 0,867** - -0,120 0,064 0,423** -0,440** 0,345* 0,367** - -0,020-0,170-0,160-0,090-0,020 0,006 0,123-0,079-0,220-0,630** 0,570** -0,410** -0,370** -0,560** 0, ,010 0,127 0,389** -0,040 0,504** 0,432** 0,138-0,150 0,075-0,1230 0,296* 0,559** -0,190 0,620** 0,532** 0,090-0,130-0,030 0,920** - -0,240-0,260* -0,200 0,340* -0,050-0,050 0,106-0,160 0,281* 0,599** 0,253 * % 5 seviyesinde önemli ** % 1 seviyesinde önemli Sonuç ve Öneriler Güneydoğu Anadolu Bölgesine uygun yem bezelyesi çeşit/hatlarının verim ve verim unsurlarının belirlenmesi amacıyla ele alınan bu araştırma yılı yetiştirme döneminde 18 yem bezelyesi genotipi ile kıraç arazi koşullarında tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak bir yıl süreyle yürütülmüştür. Ele alınan hat ve çeşitler arasında hemen hemen bütün özellikler açısında istatistiki olarak 0.01 düzeyinde önemli farklılıklar saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre, %50 çiçeklenme gün sayısı gün arasında, olgunlaşma gün sayısı gün, bitki boyu cm, ana sap kalınlığı mm, yeşil ot verimi kg/da, kuru ot verimi kg/da, bitkide bakla sayısı (bakla /bitki), baklada dane sayısı (dane / bakla), tohum verimi kg/da, biyolojik verim kg/da, bin dane ağırlığı g, hasat indeksi % arasında değişim göstermiştir. Bu araştırmada yeşil ve kuru ot verimi bakımından en fazla verim sırasıyla P.51, P hatları ile Gezi ekotipinde elde edilmiştir. Tohum verimi ise en fazla sırasıyla P , P104, P.101 hatlarından elde edilmiştir. 86

10 İncelenen özellikler göre, kuru ot verimi ile yeşil ot verimi ve bitki boyu (r = 0.591) arasında 0.01 düzeyde önemli ve olumlu, yine benzer şekilde biyolojik verim ile tohum verimi (r = 0.920) arasında 0.01 düzeyde önemli ve olumlu ilişki saptanmıştır. Öte yandan 1000 dane ağırlığı ile bitkideki bakla sayısı (r = ) arasında 0.01 düzeyinde önemli ve olumsuz bir ilişki olduğu tespit saptanmıştır Araştırma sonucuna göre, Diyarbakır ekolojik koşullarında yem bezelyesinde kaba yem üretimi amacıyla P.51 hattı başta olmak üzere, P hattı ile Gezi ekotipi, tohum üretimi amacıyla ise P hattı başta olmak üzere, P.104 ve P.101 hatları ümitli görülmüştür. Özellikle P hattı, hem yeşil ve kuru ot verimi hem de biyolojik ve tohum veriminin yüksek olması nedeniyle Diyarbakır koşulları için önerilebilir. Bu araştırmada kullanılan genotiplerin bölgeye tam olarak adaptasyonunun belirlenmesi için bu tür araştırmaların ileriki yıllarda da sürdürülmesi gerekmektedir. Kaynaklar AÇIKGÖZ, E Yem Bitkileri. Yenilenmiş 3. Baskı. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü. Uludağ Üniversitesi Vakfı Yayın No: 182.Bursa. 584 s. AÇIKGÖZ, E., UZUN, A., BİLGİLİ, U., SİNCİK, M Bezelye (Pisum sativum L.) Çeşitleri Arasında Yapılan Melezlemelerle Geliştirilen Hatların Verim ve Bazı Kalite Özellikleri. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Tekirdağ s. ALAN, M. N Bezelye El Kitabı. Ege Böl. Zir. Arş. Enst. Yay. No:37 ANLARSAL, A.E., YÜCEL, C.,ÖZVEREN, D Çukurova koşullarında bazı bezelye (Pisum sativum ssp. sativum L. ve Pisum sativum ssp. arvense L.) hatlarının uyumu ve verimlerinin saptanması üzerinde bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi 16 (3): ANONYMOUS, 1991 ve 1994 Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Gelişme Raporları. Diyarbakır. BALTACIÖZ, T Beş Farklı Yem Bezelyesi Çeşidinde Tohum Verimi Ve Diğer Özellikler Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi Fen Bil. Ens. Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Bornova, İzmir. BAŞBAĞ, M., SARUHAN, V., GÜL, İ., Diyarbakır Koşullarında Bazı Tek Yıllık Yem bitkilerinin Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 4 Tarla Bitkileri Kongresi Eylül 2001, , Tekirdağ. BİLGİLİ, U Değişik Yaprak Özelliklerine Sahip Yakın İzogenik Yem Bezelyesi Hatlarının Önemli Morfolojik ve Tarımsal Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Bursa. CEYHAN, E., MÜLAYİM, M., Bezelyede F1 ve F2 Generasyonlarında Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikler Arasındaki İlişkiler, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi Konya. 17(31):(2003)

11 ÇAKMAKÇI, S. VE ÇEÇEN, S Antalya Ilinde Bazı Tek Yıllık Baklagil Yem Bitkilerinin Ekim Nöbetine Girebilme Olanakları Üzerine Bir Araştırma Tr. J. of Agriculture and Forestry 23 (1999) TÜBITAK ÇEÇEN, S. M. ÖTEN VE C. ERDURMUŞ, Batı Akdeniz sahil kuşağında bazı tek yıllık baklagil yem bitkilerinin ikinci ürün olarak değerlendirilmesi. Akdeniz Üni. Z. F. Dergisi, 18(3): ÇİL A.N, Harran ovası koşullarında bazı bezelye (Pisums sativum L.) hatlarının ot ve tane verimlerinin saptanması. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi Erzurum (25-29 haziran 2007) Çayır Mera ve Yem Bitkileri Gurubu 17 nolu sunulu yayın. yedincitabkongresi.org/cayirmera.php DÜŞÜNCELİ, F. VE ŞAKAR, D Ülkesel Çayır-Mer a ve Yem Bitkileri Araştırma Projesi, Yem Bezelyesi Islah Projesi Gelişme Raporu. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırma Genel Md., Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enst. Md., Diyarbakır. GENÇKAN, M. S Yem Bitkileri Tarımı. E. Ü. Ziraat Fakültesi Yay. No: 467, s. GUY, S Evaluation of Wheat and Pea Varieties Under Direct and Conventional Seeding in Washington, Idaho Oregon. Steep III Progress Report. Pacific Northwest Conservation Tillage System Information Source. USA. GÜL, İ., VE ARK Heritability and Correlation Studies in Pea (Pisum arvense L.) Lines, Asian Journal of Plant Sciences 4(2): ,2005. ÖZKAYNAK, İ Yem Bezelyesi (Pisum arvense L.) yerel çeşitleri üzerinde seleksiyon ıslahı çalışmaları. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yembitkileri, Çayır ve Mer a Kürsüsü. Ankara. SÜMERLİ, M. GÜL, İ. VE YILMAZ, Y Diyarbakır Ekolojik Şartlarında Yembezelyesi Hatlarının Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi. Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enst. Md. Gelişme Raporları (Yayınlanmamış). Diyarbakır. TİMURAĞAOĞLU K. ALTINOK, S Ankara Koşullarında Yem Bezelyesi Hatlarında Yem ve Tane Verimleri. Tarım Bilimleri Dergisi. Ankara. 10 (4)

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet Salih SAYAR DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI YEM BEZELYESİ (Pisum arvense L.) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA *

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * A Study About The Determınatıon Of Yıeld And Yıeld Components

Detaylı

*Yaşar Tuncer KAVUT Ahmet Esen ÇELEN Ş. Emre ÇIBIK M. Ali URTEKİN

*Yaşar Tuncer KAVUT Ahmet Esen ÇELEN Ş. Emre ÇIBIK M. Ali URTEKİN Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):225-229 Araştırma Makalesi (Research Article) Ege Bölgesi Koşullarında Farklı Sıra Arası Mesafelerinde Yetiştirilen Bazı Yem Bezelyesi

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(3): 318-322 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(3): 318-322 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ İlknur

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* An Investigation

Detaylı

Kimi Yembezelyesi Çeşitlerinde (Pisum arvense L.) Sıra Arası Mesafelerinin Tohum Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma

Kimi Yembezelyesi Çeşitlerinde (Pisum arvense L.) Sıra Arası Mesafelerinin Tohum Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma Ceylan ve Ark. Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT A. Esen ÇELEN Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100, İzmir / Türkiye sorumlu yazar: tuncer.kavut@ege.edu.tr

Detaylı

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): , 2012 ISSN: , E-ISSN: X,

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): , 2012 ISSN: , E-ISSN: X, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 126-130, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Bazı Macar Fiğ (Vicia Pannonica CRANTZ.) Genotiplerinin Ot Verimi,

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) 17-23 ISSN:1309-0550 Melezleme Yöntemiyle Elde Edilen Yemeklik Bezelye (Pisum sativum

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (1): (2012) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (1): (2012) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (1): (2012) 27-33 ISSN:1309-0550 Yozgat Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Fasulye (Phaseolus

Detaylı

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ADİ İĞ TESCİL RAPORU GATAEMD135(SAYAR) ANKARA 2015 GATAEMD135(SAYAR) ADİ İĞ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (49): (2009) ISSN:

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (49): (2009) ISSN: 2 Sorumlu Yazar: eceyhan@selcuk.edu.tr www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (49): (2009) 67-73 ISSN:1309-0550 FASULYE GENOTİPLERİNİN BAZI TARIMSAL

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) ISSN:

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) ISSN: www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) 77-89 ISSN:1300-5774 ORTA ANADOLU EKOLOJİK ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİNİN

Detaylı

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):230-234 Araştırma Makalesi (Research Article) Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinde Yem ve

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 1-16 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim

Detaylı

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):125-130 Araştırma Makalesi (Research Article) İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20 BURÇAK (Vicia ervilia (L.) Willd.) TA EKİM ZAMANININ VERİM VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİSİ 1 Abdullah ÖZKÖSE 2 Hayrettin EKİZ 3 2 Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Burçak (Vicia ervilia L. Willd) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Burçak (Vicia ervilia L. Willd) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 25-34 Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Abdullah KARASU * Mehmet ÖZ ** A. Tanju GÖKSOY

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Bingöl Ekolojik Koşullarında Bazı Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Hat ve Çeşitlerinde Tohum Verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi

Bingöl Ekolojik Koşullarında Bazı Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Hat ve Çeşitlerinde Tohum Verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi Science J of Bingöl Univ Bingöl Ekolojik Koşullarında Bazı Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Hat ve Çeşitlerinde Tohum Verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi Kağan KÖKTEN kahafe 1974@yahoo.com Bingöl

Detaylı

TOKAT ŞARTLARINDA YETĐŞTĐRĐLEN DEĞĐŞĐK MACAR FĐĞĐ + ARPA KARIŞIM ORANLARININ VERĐM VE KALĐTEYE ETKĐLERĐ

TOKAT ŞARTLARINDA YETĐŞTĐRĐLEN DEĞĐŞĐK MACAR FĐĞĐ + ARPA KARIŞIM ORANLARININ VERĐM VE KALĐTEYE ETKĐLERĐ ANADOLU, J. of AARI 8 (2) 1998, 106-114 MARA TOKAT ŞARTLARINDA YETĐŞTĐRĐLEN DEĞĐŞĐK MACAR FĐĞĐ + ARPA Selahattin ĐPTAŞ Mustafa YILMAZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü,

Detaylı

Elazığ Koşullarında Mürdümük (Lathyrus sativus L.)'te Farklı Sıra Arasının Tohum Verimi ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. *Kağan KÖKTEN, **Adil BAKOĞLU

Elazığ Koşullarında Mürdümük (Lathyrus sativus L.)'te Farklı Sıra Arasının Tohum Verimi ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. *Kağan KÖKTEN, **Adil BAKOĞLU Bingöl Ünv. Fen. Bil. Dergisi 1(1),37-42,2011 Science J of Bingöl Univ. 1(1),37-42,2011 Elazığ Koşullarında Mürdümük (Lathyrus sativus L.)'te Farklı Sıra Arasının Tohum Verimi ve Verim Öğeleri Üzerine

Detaylı

ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU

ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU 13 TRÇ 015 13 TRÇ 020 13 TRÇ 022 X 4237 X 4337 ANKARA - 2016 13 TRÇ 015, 13 TRÇ

Detaylı

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 1, 55-62 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı

Detaylı

Farklı Ekim Derinliklerinin Yem Bezelyesinin Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri

Farklı Ekim Derinliklerinin Yem Bezelyesinin Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Vol(No): pp, year SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE e-issn: 2147-835 Dergi sayfası: http://dergipark.gov.tr/saufenbilder

Detaylı

BAZI MACAR FİĞ (Vicia pannonica CRANTZ) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KURU ŞARTLARINA ADAPTASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

BAZI MACAR FİĞ (Vicia pannonica CRANTZ) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KURU ŞARTLARINA ADAPTASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA BAZI MACAR FİĞ (Vicia pannonica CRANTZ) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KURU ŞARTLARINA ADAPTASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A Study On Adaptatıon Of Some Hungarıan Vetch (Vicia Pannonica Crantz) Lines And Cultıvars

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya Koşullarında Silajlık Sorgum Çeşitlerinde Farklı Ekim Sıklıklarının Bazı Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya Koşullarında Silajlık Sorgum Çeşitlerinde Farklı Ekim Sıklıklarının Bazı Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi Selçuk Tar Bil Der, 2(1):10-18 10 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Konya Koşullarında Silajlık Sorgum lerinde Farklı Ekim Sıklıklarının Bazı Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi Abdullah Özköse 1*, Mevlüt

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

TOKAT ŞARTLARINDA YETĐŞTĐRĐLEN DEĞĐŞĐK MACAR FĐĞĐ+TRĐTĐKALE KARIŞIM ORANLARININ VERĐM VE KALĐTEYE ETKĐLERĐ

TOKAT ŞARTLARINDA YETĐŞTĐRĐLEN DEĞĐŞĐK MACAR FĐĞĐ+TRĐTĐKALE KARIŞIM ORANLARININ VERĐM VE KALĐTEYE ETKĐLERĐ ANADOLU, J. of AARI 9 (2) 1999, 105-113 MARA TOKAT ŞARTLARINDA YETĐŞTĐRĐLEN DEĞĐŞĐK MACAR FĐĞĐ+TRĐTĐKALE KARIŞIM ORANLARININ VERĐM VE KALĐTEYE ETKĐLERĐ Selahattin ĐPTAŞ Mustafa YILMAZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt 5(1) 27-34 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.56241 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.56241 Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris

Detaylı

Bingöl Ekolojik Koşullarında Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Hat ve Çeşitlerinde Tohum Verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi

Bingöl Ekolojik Koşullarında Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Hat ve Çeşitlerinde Tohum Verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi Bingöl Ekolojik Koşullarında Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Hat ve Çeşitlerinde Tohum Verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi Adil BAKOĞLU lazbakoglu@hotmail.com Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 141-153 ISSN:

Detaylı

Yemlik yetiştiriciliğe uygun yerel bezelye (Pisum sativum L.) genotipleri*

Yemlik yetiştiriciliğe uygun yerel bezelye (Pisum sativum L.) genotipleri* Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 83-90 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Yemlik yetiştiriciliğe uygun yerel bezelye (Pisum sativum L.) genotipleri* Reyhan KARAYEL 1, Hatice

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

Bazı Yem Bezelyesi Hat ve Çeşitlerinin Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme ve Çıkış Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Yem Bezelyesi Hat ve Çeşitlerinin Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme ve Çıkış Performanslarının Belirlenmesi DOI: 10.17100/nevbiltek.63479 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.63479 Bazı Yem Bezelyesi Hat ve Çeşitlerinin Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme ve Çıkış Performanslarının Belirlenmesi Erdal Çaçan 1,*,

Detaylı

Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. (2): 97-05, 20 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Determination of Seed Rate on Winter Lentil (Lens culinaris Medik.) cv. Kafkas

Determination of Seed Rate on Winter Lentil (Lens culinaris Medik.) cv. Kafkas Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2008, 17 (1-2): Araştırma Makalesi Kafkas Kışlık Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Çeşidinde Tohum Miktarının Belirlenmesi Derya SÜREK 1, Erol

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT Hikmet SOYA Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr Alınış (Received):26.03.2013

Detaylı

Yeni Geliştirilen Nohut Hatlarının Bornova Koşullarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerinde Araştırmalar

Yeni Geliştirilen Nohut Hatlarının Bornova Koşullarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerinde Araştırmalar Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2001, 38(2-3):39-46 ISSN 1018-8851 Yeni Geliştirilen Nohut Hatlarının Bornova Koşullarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerinde Araştırmalar Metin ALTINBAŞ 1 Hasan SEPETOĞLU

Detaylı

Bazı İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) Çeşitlerinin Ankara Sulu Koşullarına Uyumu ve Verimin Biçim Sırasına Göre Değişimi

Bazı İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) Çeşitlerinin Ankara Sulu Koşullarına Uyumu ve Verimin Biçim Sırasına Göre Değişimi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (4) 406-410 Bazı İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) inin Ankara Sulu Koşullarına Uyumu ve Verimin Biçim Sırasına Göre Değişimi B. Hakan HAKYEMEZ 1 Cengiz SANCAK

Detaylı

Bingöl Koşullarında Bazı Adi Fiğ Hat ve Çeşitlerinin (Vicia sativa L.) Tohum Verimi, Kes Verimi ve Kes Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi

Bingöl Koşullarında Bazı Adi Fiğ Hat ve Çeşitlerinin (Vicia sativa L.) Tohum Verimi, Kes Verimi ve Kes Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 8(1): 289-300, 2018 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (1): (2012) ISSN:

Araştırma Makalesi.   Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (1): (2012) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (1): (2012) 34-43 ISSN:1309-0550 Hatay İli Ekolojik Şartlarında Börülce (Vigna sinensis (L.)

Detaylı

KIŞLIK YEM BEZELYESİ EKİMİNDE BAZI TAHILLARIN ARKADAŞ BİTKİ OLARAK KULLANILMASI

KIŞLIK YEM BEZELYESİ EKİMİNDE BAZI TAHILLARIN ARKADAŞ BİTKİ OLARAK KULLANILMASI KIŞLIK YEM BEZELYESİ EKİMİNDE BAZI TAHILLARIN ARKADAŞ BİTKİ OLARAK KULLANILMASI İBRAHİM ACAR YÜKSEK LİSANS TEZİ TARLA BİTKİLERİ ANA BİLİM DALI KONYA 2005 T.C. SELCUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

KURU FASULYE ISLAH ÇALIŞMALARINDA TARTILI DERECELENDĐRME SĐSTEMĐNĐN KULLANILMASI

KURU FASULYE ISLAH ÇALIŞMALARINDA TARTILI DERECELENDĐRME SĐSTEMĐNĐN KULLANILMASI ANADOLU, J. of AARI 11 (2) 2001, 33-42 MARA KURU FASULYE ISLAH ÇALIŞMALARINDA TARTILI DERECELENDĐRME SĐSTEMĐNĐN KULLANILMASI Abdurrahman AĞSAKALLI Murat OLGUN Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Detaylı

Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri

Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (4) 417-421 Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri Necat TOĞAY 1 Yeşim TOĞAY

Detaylı

Kışlık ve Yazlık Olarak Yetiştirilen Bazı Makarnalık Buğday (Triticum durum L.) Çeşit ve Hatlarının Bazı Kalite Özelliklerinin Karşılaştırılması*

Kışlık ve Yazlık Olarak Yetiştirilen Bazı Makarnalık Buğday (Triticum durum L.) Çeşit ve Hatlarının Bazı Kalite Özelliklerinin Karşılaştırılması* Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

t GAP II. TARIM KONGRESİ. 24-26 EKİM 2001. ŞANLIURFA

t GAP II. TARIM KONGRESİ. 24-26 EKİM 2001. ŞANLIURFA t GAP II. TARIM KONGRESİ. 24-26 EKİM 2001. ŞANLIURFA ÇUKUROVA VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNİN SULU KOŞULLARINDA BAZI ÇOKYILLIK BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEMBİTKİLERİNİN OT VERİMLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR*

Detaylı

Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi

Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 149-158 Ekmeklik Buğday Hatlarının (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kimi Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Ramazan DOĞAN * ÖZET Uludağ Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Tritikale (xtriticosecale Wittmack) de Farklı Ekim Sıklıklarının Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri

Tritikale (xtriticosecale Wittmack) de Farklı Ekim Sıklıklarının Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (1) 98-103 Tritikale (xtriticosecale Wittmack) de Farklı Ekim Sıklıklarının Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri Mehmet ATAK 1 Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ 1 Geliş Tarihi:

Detaylı

Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Van Ekolojik Koşullarında Verim ve Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması

Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Van Ekolojik Koşullarında Verim ve Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (1) 78-85 Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Van Ekolojik Koşullarında Verim ve Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması Murat TUNÇTÜRK 1 İbrahim

Detaylı

Tekirdağ koşullarında sıra aralığının bazı çemen (Trigonella foenum-graecum) populasyonlarının verim ve verim kriterleri üzerine etkisi

Tekirdağ koşullarında sıra aralığının bazı çemen (Trigonella foenum-graecum) populasyonlarının verim ve verim kriterleri üzerine etkisi Araştırma Makalesi/Research Article www.ziraatdergi.akdeniz.edu.tr AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (2010) 23(1): 47-51 Tekirdağ koşullarında sıra aralığının bazı çemen (Trigonella foenum-graecum)

Detaylı

BATI AKDENİZ SAHİL KUŞAĞINDA SORGUM

BATI AKDENİZ SAHİL KUŞAĞINDA SORGUM AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(3), 337-341 BATI AKDENİZ SAHİL KUŞAĞINDA SORGUM (Sorghum bicolor L.), SUDANOTU (Sorghum sudanense Staph.) VE MISIRIN (Zea mays L.) İKİNCİ ÜRÜN OLARAK

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

ARI BİTKİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLECEK BAZI BAKLAGİL YEMBİTKİLERİNDE FARKLI BİÇİM DÖNEMLERİNİN VERİM VE TARIMSAL ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ

ARI BİTKİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLECEK BAZI BAKLAGİL YEMBİTKİLERİNDE FARKLI BİÇİM DÖNEMLERİNİN VERİM VE TARIMSAL ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi 13-17 Ekim 2003, Diyarbakir, (Poster Bildiri) ARI BİTKİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLECEK BAZI BAKLAGİL YEMBİTKİLERİNDE FARKLI BİÇİM DÖNEMLERİNİN VERİM VE TARIMSAL ÖZELLİKLER

Detaylı

TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR TR 5913, TR 5958, SERTORI, KT HASAB, MURGAVETS, TSAREVETS, TE5793-2012, SOLVEIG VE HAMZA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Trakya Bölgesi ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme

Detaylı

Çarşamba Ovası nda Bazı Bodur Taze Fasulye Çeşitlerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi. Adaptation of Dwarfing Fresh Bean Varieties on Çarşamba Plain

Çarşamba Ovası nda Bazı Bodur Taze Fasulye Çeşitlerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi. Adaptation of Dwarfing Fresh Bean Varieties on Çarşamba Plain GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 21 (2), 1-6 Çarşamba Ovası nda Bazı Bodur Taze Fasulye Çeşitlerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi Seher Yıldız Madakbaş Hayati Kar Beyhan Küçükomuzlu Karadeniz Tarımsal

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(3): ,

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(3): , Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2: 290 296, 2015 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl Koşullarında Değişik Macar Fiği (Vicia

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

BAZI BAKLA (Vicia faba L.) POPULASYONLARININ BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ VE TAZE BAKLA VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

BAZI BAKLA (Vicia faba L.) POPULASYONLARININ BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ VE TAZE BAKLA VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(2):225-23 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(2): 225-23 BAZI BAKLA (Vicia faba L.) POPULASYONLARININ BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ VE TAZE BAKLA VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ Aysun PEKŞEN

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOZGAT EKOLOJİK ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİNİN BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Sinem VARANKAYA YÜKSEK

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya Koşullarında Bazı Aspir Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya Koşullarında Bazı Aspir Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi Selçuk Tar Bil Der, 3(2): 233-237 233 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Konya Koşullarında Bazı Aspir Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi Mehmet Adalı 1,*, Özden Öztürk 1 1 Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI *

CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),35-42 CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI *

Detaylı

Geliş Tarihi:

Geliş Tarihi: TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 005, (3) 63-69 Ankara ve Samsun Koşullarında Bakteri Aşılamasının Yaygın Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinin Kuru Ot ve Tohum Verimleri Üzerine Etkileri ve Stabilite Analizi Sebahattin

Detaylı

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 19 (3), 135-143, 2015 ISSN 2148-5003, Araştırma Makalesi Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim

Detaylı

Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi

Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (3) 259-266 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi

Detaylı

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak

Detaylı

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 127-136 Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri Mehmet SİNCİK*

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Muhittin BAĞCI ORTA ANADOLU KOŞULLARINDA MACAR FİĞ İNDE (Vicia pannonica Crantz. cv. TARMBEYAZI-98) SIRA ARASI VE TOHUM MİKTARININ OT VERİMİNE

Detaylı

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2013, 23(1): 10 17 Geliş Tarihi (Received): 20.07.2012 Kabul Tarihi (Accepted): 21.11.2012 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Samsun Ekolojik Koşullarında

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ercan YILDIZ DİYARBAKIR KOŞULLARINDA BAZI KIRMIZI MERCİMEK ( Lens culinaris Medik. ) ÇEŞİTLERİNDE ÖNEMLİ BİTKİSEL VE TARIMSAL ÖZELLİKLERİN

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (45): (2008) 52-57

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (45): (2008) 52-57 www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (45): (2008) 52-57 MELEZLEME YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN SOYA (Glycine max (L.) Merr.) HATLARININ BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Nohutta Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Nohutta Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri Selçuk Tar Bil Der, 2(2): 128-135 128 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Nohutta Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri Canan Topalak 1, Ercan Ceyhan 2 1 İl Gıda,

Detaylı

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 1 109 BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Tevrican DOKUYUCU Leyla CESURER Aydın AKKAYA KSÜ, Ziraat

Detaylı

Trakya Bölgesi Ekmeklik Buğday Verim Denemesi Sonuç Raporu

Trakya Bölgesi Ekmeklik Buğday Verim Denemesi Sonuç Raporu Trakya Bölgesi Ekmeklik Buğday Verim Denemesi Sonuç Raporu BİSAB ÜRETİM İZNİ VE TESCİL BAŞVURU ÖNCESİ DENEME RAPORU 1-GİRİŞ Bitki Islahçıları Alt Birliği olarak yerli şirketlerimizin çeşit sahibi olmalarına

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT A. Esen ÇELEN Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU Behçet KIR 1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr

Detaylı

ÇUKUROVA BÖLGESİNİN SULU KOŞULLARINDA BAZI ÇOKYILLIK BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEMBİTKİLERİNİN OT VERİMLERİ VE OT KALİTELERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

ÇUKUROVA BÖLGESİNİN SULU KOŞULLARINDA BAZI ÇOKYILLIK BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEMBİTKİLERİNİN OT VERİMLERİ VE OT KALİTELERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR ÇUKUROVA BÖLGESİNİN SULU KOŞULLARINDA BAZI ÇOKYILLIK BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEMBİTKİLERİNİN OT VERİMLERİ VE OT KALİTELERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Kağan KÖKTEN 1, Selahattin ÇINAR 2, Rüştü HATİPOĞLU 3 "Bingöl

Detaylı

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Ot Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Ot Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (1):42-47 Araştırma Makalesi (Research Article) Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Ot Verim ve Kalitelerinin

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Nohutta Farklı Bitki Sıklıklarının Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Nohutta Farklı Bitki Sıklıklarının Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri Selçuk Tar Bil Der, 3(1): 1-7 1 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Nohutta Farklı Bitki Sıklıklarının Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkileri Mehmet Masum İşlek 1, Ercan Ceyhan 2,* 1 Gıda,

Detaylı

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),27-33 ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 68-73 ISSN:

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) 24-29 ISSN:1309-0550 Bezelyede Tane Verimi ile Bazı Verim Unsurlarının Korelasyon

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) ISSN:

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) ISSN: www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 22 (46): (2008) 90-97 ISSN:1300-5774 ORTA ANADOLU EKOLOJİK ŞARTLARINDA YETİŞTİRİLEN FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİNİN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Savaş YEŞİLGÜN ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BAZI KIŞLIK NOHUT (Cicer arietinum L.) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN BİTKİSEL VE TARIMSAL ÖZELLİKLERİNİN SAPTANMASI

Detaylı

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA BAZI SORGUM X SUDANOTU MELEZİ ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÖZET

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA BAZI SORGUM X SUDANOTU MELEZİ ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÖZET ÇUKUROVA KOŞULLARINDA BAZI SORGUM X SUDANOTU MELEZİ ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Recep İrfan Nazlı 1, İlker İnal 2, Alpaslan Kuşvuran 3, Mehmet Cavit Sezer 4, Veyis Tansı 5

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında Bazı Yerfıstığı Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında Bazı Yerfıstığı Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (1):112-119, 2016 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında Bazı Yerfıstığı inin Önemli Agronomik ve Kalite

Detaylı

YAYGIN FİĞ (Vicia sativa L) HATLARININ TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

YAYGIN FİĞ (Vicia sativa L) HATLARININ TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2005,20():56-63 J. of Fac. of Agric., OMU, 2005,20():56-63 YAYGIN FİĞ (Vicia sativa L) HATLARININ TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Sebahattin ALBAYRAK Mustafa GÜLER

Detaylı

ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM

ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM (Lolium multiflorum Lam.) İN OT VE TOHUM VERİMİ İLE OT KALİTESİNE ETKİSİ* The Effects of Different Forms and

Detaylı

Bazı Adi Fiğ Hat ve Çeşitlerinin (Vicia sativa L.) Ot Verimi ve Ot Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi

Bazı Adi Fiğ Hat ve Çeşitlerinin (Vicia sativa L.) Ot Verimi ve Ot Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi Araştırma Makalesi / Research Article Geliş tarihi: 20.11.2017 Kabul tarihi: 05.03.2018 Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi (2018) 22(1): 4761 Bazı Adi Fiğ Hat ve Çeşitlerinin (Vicia sativa L.) Ot Verimi

Detaylı

Banaz Şartlarında İkinci Ürün Silajlık Mısır Yetiştirilmesi Olanakları Üzerine Bir Araştırma

Banaz Şartlarında İkinci Ürün Silajlık Mısır Yetiştirilmesi Olanakları Üzerine Bir Araştırma Banaz Şartlarında İkinci Ürün Silajlık Mısır Yetiştirilmesi Olanakları Üzerine Bir Araştırma Ertan KELEŞ 1, Mevlüt TÜRK 1 * 1 Süleyman Demirel University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crop,

Detaylı

SONBAHAR VE İLKBAHARDA EKİLEN BAKLA (Vicia faba L.) GENOTİPLERİNİN BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLER VE TANE VERİMİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

SONBAHAR VE İLKBAHARDA EKİLEN BAKLA (Vicia faba L.) GENOTİPLERİNİN BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLER VE TANE VERİMİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2007,22(1):79-85 J. of Fac. of Agric., OMU, 2007,22(1):79-85 SONBAHAR VE İLKBAHARDA EKİLEN BAKLA (Vicia faba L.) GENOTİPLERİNİN BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLER VE TANE VERİMİ BAKIMINDAN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emine TEKİN GÜNDÜZ DİYARBAKIR KOŞULLARINDA KARIŞIM ORANININ MACAR FİĞİ (Vicia pannonica Crantz)+ BUĞDAY (Triticum aestium var. aestium L.)

Detaylı