2013 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1

2 VALĠ SUNUġU Sayın Başkan, İl Genel Meclisinin değerli üyeleri; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesinin; Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Mahallî idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığı, bu raporları esas alarak kendi değerlendirmelerini de içeren mahallî idareler genel faaliyet raporunu hazırlar ve kamuoyuna açıklar. Raporun birer örneği Sayıştay a ve Maliye Bakanlığına gönderilir. hükmü gereğince Rize İl Özel İdaresinin 2013 yılı faaliyet raporu düzenlenmiş olup, bilgilerinize sunulacaktır. ĠÇĠNDEKĠLER 1- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz ve vizyonumuz gerçekçi, insan odaklı, öngörülü ve ihtiyaçlara duyarlı hizmet üretmektir. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler hakkında kanunun verdiği yetki, görev ve sorumluluklar. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı : Rize İl Özel İdaresi, Rize Merkezde İl Genel Meclisi ve Engindere Mahallesinde Genel Sekreterlik olmak üzere kendine ait iki ayrı binada hizmet ve faaliyetlerini sürdürmektedir. İş hacminin artması, yeni personel alımı sonucu ve daha iyi hizmet sunulabilmesi amacıyla ek hizmet binasına ihtiyaç duyulmuş, harcanarak hizmete sokulmuştur. Bu binada Genel Sekreter Yardımcısı, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, İhale Birimi, KÖYDES, Merkezi Takip ve Otomasyon Birimi hizmet vermektedir. Atölye, merkez saha ve sosyal tesislerin modernizasyon ve onarımları tamamlanarak harcama yapılmıştır. İlçe Özel İdare Müdürlükleri, Çayeli, Pazar, Hemşin ilçelerinde idareye ait hizmet binalarında; diğer ilçelerde ise Hükümet Konaklarında hizmet vermektedir. 1

3 Şantiye hizmetleri merkez ve ilçelerde 10 adet şantiyeyle yürütülmektedir. Merkezdeki şantiye standartlara uygun değildir. Merkez atölye ve sahadaki hizmetlerin de yürütülebileceği kapsamlı ve modern yeni şantiye yapılması için arsa kamulaştırma ve projelendirme çalışmalarına başlanmış, çalışmaların 2014 yılı içerisinde bitirilerek yılsonunda yapım ihalesine çıkılması hedeflenmektedir. Ardeşen ilçesinde idareye ait arsa üzerine yeni şantiye yapımı, bedelle ihale edilmiş, ancak; müteahhitin işi bitirememesi sonucunda sözleşme fesh edilmiştir. Kalan imalatlar bedelle ihale edilmiş ve Haziran 2014 de işin bitirilmesi planlanmaktadır. Pazar ilçesinde mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait olan ve Yücehisar Köyünde atıl durumda bulunan okul ve arsasının kamulaştırma işlemleri, bina tadilat ve saha tanzim projeleri yapılarak ihale edilmiş ve proje tamamlanarak yeni şantiyeye taşınılmıştır. Bu iş için harcama yapılmıştır. Güneysu şantiyesi için bedelle arsa kamulaştırılmış, şantiye yapım ihalesi bedelle yapılmış ihale sözleşme süreci Mart 2014 itibari ile tamamlanacaktır. İkizdere şantiyesinin onarım projesi hazırlanmış, yapım işi için 10 Mart 2014 tarihinde ihale ilanına çıkılacaktır. Çayeli, Fındıklı, Çamlıhemşin ilçelerinde uygun arsa yerleri tespit ve temin edilebildiği takdirde yeni şantiyelerin yapımı hedeflenmektedir. Hemşin şantiyesi, Derepazarı-İyidere-Kalkandere bölge şantiyesi yenilenmiş olarak hizmet vermektedir. 2-Örgüt Yapısı : Rize İl Özel İdaresi; merkezde Genel Sekreter, 2 Genel Sekreter Yardımcısı, 10 birim müdürlüğü, 11 İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Ardeşen, Çayeli, Pazar ilçelerinde toplam 4 er memur (2 GİH, 1 TH, 1 YH), diğer ilçelerde 3 er memur (1 GİH, 1 TH, 1 YH) kadrosu dâhil toplam memur norm kadrosu 191 kişidir. İşçi norm kadrosu ise 94 dür. 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Özel İdarenin iş ve işlemlerinin büyük bir kısmı elektronik ortamda gerçekleştirilmekte ve özellikle e-içişleri programı tüm personel tarafında etkin bir şekilde kullanılmaktadır. İdaremizde proje yapımında ve hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan her türlü yazılım ve donanım günün ihtiyaçlarına göre temin edilmekte, personelin yeni teknolojilere adaptasyonu ve bunların kullanımı için gerekli eğitim verilmektedir. İletişim, takip, denetim, otomasyonun en çağdaş ve ekonomik yöntemlerle sağlanması amacıyla metro internet altyapısı kurulmuş, araç ve akaryakıt takip sistemi oluşturulmuş, tüm şantiyeleri kapsayacak şekilde kamera güvenlik sistemi kurulmuş, dijital telefon santraline geçilerek ayrıca numaralı çağrı merkezi hizmete alınmıştır. Ayrıca ilimiz genelindeki yatırımların daha doğru ve gerçekçi bir şekilde planlanması, projelendirilmesi, takibi ve envantere alınması amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemi kurulmuştur. Bu sistem, idaremiz tarafından özel olarak fotogronometrik ortofoto yöntemiyle ürettirilen sayısal haritalar üzerine aktarılarak sistem üzerinde her türlü plan ve proje üretilebilmesine imkân sağlamıştır. 2

4 4-Ġnsan Kaynakları : İdaremizde 131 kadrolu, 1 adet kısmi zamanlı sözleşmeli olmak üzere toplam 132 memur istihdam edilmektedir. Bu memurların 49 u teknik hizmetler, 81 i genel idari hizmetler, 2 si avukatlık hizmetleri sınıfına dâhildir. Ayrıca 222 si kadrolu ve 91 i hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan işçi olmak üzere toplam işçi sayısı 313 dür. Hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan işçilerin 68 i iş makinesi operatörü ve kamyon şoförü, 11 i atölye ustası, 5 i temizlik işçisi, 2 si şoför, 2 si güvenlik görevlisi, 1 i sekretarya işçisi ve 1 i aşçı olarak görev yapmaktadır. 5-Sunulan Hizmetler : 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunu, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve sair kanunlarda belirtilen yerel hizmetler idaremizce yürütülmektedir. 6-Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi: Kanunun gereği yerine getirilmesi gereken görevler yanında karar organı olarak İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin almış olduğu kanuna uygun kararların yürütülmesi, valiye bağlı olarak görev yapan genel sekreterlik tarafından yerine getirilmektedir sayılı kanun gereği kurulması gereken iç kontrol sistemi ise henüz oluşturulamamıştır. 2- AMAÇ VE HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri : 5302 sayılı kanununu ön gördüğü ve stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflerdir. B- Temel Politikalar ve Öncelikler : Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması prensibine uygun olarak yerel hizmetleri önem ve öncelik sırasına göre yerine getirmek. 3

5 3- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları : İl Genel Meclisince olarak kabul edilen 2013 mali yılı bütçesi tarihinde yürürlüğe girerek, 2012 malı yılından devreden ödenek ve 2013 yılında tahsisi nitelikteki ödeneklerle toplam ye ulaşmıştır. GELĠR BÜTÇESĠ AÇIKLAMA BÜTÇE ĠLE TAHMĠN EDĠLEN ÖZ GELĠR BÜTÇE DIġI GELĠR TOPLAM Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Lojman Kira Gelirleri Ecrimisil Gelirleri Sosyal Tesis Kira Gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Taşınır Kira Gelirleri Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Hazine yardımı Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan Alt yapı hizmetleri için genel bütçeden alınan Eğitim hizmetleri için genel bütçeden alınan Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar Mevduat Faizleri Madenlerden Devlet Hakkı Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar Maden İşletmelerinden Alınan Paylar Diğer İdari Para Cezaları İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları Kişilerden Alacaklar Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler GENEL TOPLAM Olarak gerçekleģmiģtir. 4

6 GĠDER BÜTÇESĠ GĠDER BÜTÇESĠ ÖZEL ĠDARE GENEL ĠDARE TOPLAM 1- PERSONEL GĠDERLERĠ : SOSYAL GÜV.KUR.ÖDEM : MAL VE HĠZMET ALIM : FAĠZ GĠDERLERĠ : CARĠ TRANSFERLER : SERMAYE GĠDERLERĠ : TOPLAM : Olarak gerçekleģmiģtir. Bu giderlerin si Özel İdare kaynaklı, si merkezi idare kaynaklıdır. İl özel İdare bütçe ve muhasebe usulü yönetmeliği hükümleri gereğince ödenek iptal edilmiştir ödenek tahsisi mahiyette olduğundan 2014 mali yılına devredilmiştir. 1- PERSONEL GĠDERLERĠ: 2013 MALĠ YILINA AĠT GĠDERLER a) İl Özel İdaresinde görevli memurların 2013 yılı maaşlarına , sözleşmeli çalışan personele ; işçilere, ücret olarak , kıdem tazminatı olarak , sosyal haklar kapsamında , fazla mesai ücreti olarak , ikramiye olarak , aday çırak ve stajyer öğrenci ücretlerine (Hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personellere ( ) olmak üzere toplam memur maaşı ve işçi ücreti olarak ödeme yapılmıştır. b) İl Genel Meclis başkan ve üyelerine , encümen üye ödenekleri olarak , tahsisi nitelikli köy ve mahalle muhtar ödeneği olarak ödeme yapılmıştır. Personel giderlerinin i Özel İdare kaynaklı, u merkezi İdare kaynaklıdır. Böylece 2013 yılı personel ödenekleri toplamı olarak gerçekleşmiştir. 5

7 2- SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA DEVLET PĠRĠMĠ GĠDERLERĠ: Emekli Sandığına kurum keseneği olarak , sözleşmeli personel SSK ödemeleri olarak , SSK. Kurumuna , İşsizlik Sigortası Fonuna olmak üzere toplam ödeme yapılmıştır. Bu giderin si merkezi idare kaynaklı, si Özel İdare kaynaklıdır. 3- MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ: a) Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarına; (büro malzemesi, kırtasiye baskı cilt gideri, su ve temizlik malzemesi, enerji alımları, vb.) harcama yapılmıştır. Yolluklar; Yurt içi geçici ve sürekli görev yolluğu, arazi tazminatı, seyyar görev tazminatı olarak ,55 harcama yapılmıştır. b) Görev giderleri; vergi, resim ve harçlara harcanmıştır. c) Hizmet Alımları; hizmet alımlarına harcama yapılmıştır. d) Temsil ve Tanıtın Giderleri; Temsil ve tanıtım giderlerine harcama yapılmıştır. e) Menkul mal, gayri maddi hak alım, bakımları; menkul mal alım ve bakımlarına harcama yapılmıştır. f) Gayrimenkul mal bakım ve onarımları: Gayrimenkul mal bakım ve onarım gideri olarak harcama yapılmıştır. Böylece Mal ve Hizmet Alım Giderleri olarak toplam harcama yapılmıştır. Faiz giderleri olarak ödeme yapılmıştır. 4- CARĠ TRANSFERLER: a) Görev Zararları; Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapılmıştır. b) Belediyelere; c) Köylere; d) Mahalli İdare Birliklerine; e) Yönetim Giderlerine katılma paylarına f) Derneklere yardım olarak g) Memurlara öğle yemeği yardımı olarak h) Mikro kredi uygulamasına , Böylece 2013 yılında cari transfer olarak ödeme yapılmıştır. 5- SERMAYE GĠDERLERĠ: Aşağıda açıklandığı üzere yatırım harcamalarına toplam harcama yapılmıştır. 6

8 1- YOL YAPIMI ĠL ÖZEL ĠDARESĠNĠN YATIRIMLARI Ödeneği Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce karşılanan İyidere-İkizdere, İyidere-Kalkandere bölünmüş yol projesi için ödenek sağlanmış, bu ödeneğin tamamı harcanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünce Doğu Karadeniz Turizm Master Planında yer alan Samsun-Artvin arasını kapsayan Turizm yolunun (Yeşil Yol) Rize sınırları içinde yapımı planlanan Turizm Yolu güzergâhında 6 ayrı güzergâh için toplam 79,5 Km yeni yol yapımı programa alınmıştır. Çamlıhemşin Koçdüzü Topluca Eğrisu Yaylası Turizm Bağlantı Yolu 14 Km. olarak, bedelle ihale edilmiştir yılında 8 Km yol yapılmış olup, bu projeye ödeme yapılmıştır. Fındıklı Pashalar Yayla-Çamlık Yayla Turizm Bağlantı Yolu 8 Km. olarak bedelle Fındıklı Köylere Hizmet Götürme Birliğince ihale edilmiştir, 2013 yılında 4 Km yol yapılmıştır. Toplam ödeme yapılmıştır. Turizm Bakanlığından turizm yolu için temin edilen toplan ödenek 2014 yılına devredilmiştir. Kalkınma Bakanlığı (DOKAP) ile Rize Valiliği arasında yapılan protokol gereğince ödenek sağlanmıştır. Bu ödenekle; Trabzon sınırı Rize-İkizdere-Çayeli-Çamlıhemşin ve Ardeşen İlçelerinde güzergâh için gerekli yeni yol yapım ve onarım işlerine esas hâlihazır harita alım işi ayrı ayrı ihale edilerek toplam 91 Km lik etüt proje işi yaptırılmış ve ödeme yapılmıştır. Projesi tamamlanan Trabzon-Eskice Köyü-Çataltepe bağlantısı turizm yolu onarım genişleme sana yapısı işi (14,2 Km) bedelle Kasım 2013 ayında ihale edilmiş ancak; mevsim şartları nedeniyle çalışma yapılamamıştır. Projesi tamamlanan İkizdere Ilıca Köyü-Büyükyayla-Çağrankaya Yayla-Çayeli sınırı turizm yolu bağlantısı onarım genişleme sanat yapım işi (20,8Km) bedelle ihale edilmiş ve 2013 yılında ödeme yapılmıştır ödenek 2014 yılına devredilmiştir. 2-KÖYDES ÖDENEKLERĠ Yüksek Planlama Kurulunun köylerin alt yapı yatırımlarına iliģkin tarih ve 2013/2 sayılı kararı çerçevesinde ilimize KÖYDES ödeneği tahsis edilmiģ ve İl Tahsisat Komisyonunun tarih ve 2013/1 sayılı kararı ile ortak alım akaryakıt, trafik levhaları için ayrılmış ve Merkez İlçeye , Ardeşen İlçesine , Çamlıhemşin İlçesine , Çayeli İlçesine , Derepazarı İlçesine , Fındıklı İlçesine , Güneysu İlçesine , Hemşin İlçesine , İkizdere İlçesine , İyidere İlçesine , Kalkandere İlçesine ve Pazar İlçesine olmak üzere toplam ödenek tefrik edilmiştir. 7

9 3-ĠLLER BANKASI KAR PAYLARI 4759 Sayılı Ġller Bankası Kanununun 19. maddesi gereğince banka karından Ġlimize 2013 yılı için ödenek tahsis edilmiģ ve ilçelerin hazırladığı projeler kapsamında Ardeşen İlçesine , Çamlıhemşin İlçesine , Çayeli İlçesine , Derepazarı İlçesine , Fındıklı İlçesine , Güneysu ilçesine , Hemşin ilçesine , İkizdere İlçesine , İyidere İlçesine , Kalkandere İlçesine ve Pazar İlçesine yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödeneklerden 2013 yılında Kalkandere İlçesi , İkizdere İlçesi harcamıştır. Kalan ödenekler pey der pey 2014 yılında harcanmaya devam edilmektedir. İl Özel İdare Bütçesinden köylerin alt yapı yatırımlarında kullanılmak üzere, merkez İlçeye , Ardeşen İlçesine ,65,( ,65 Doka Eş Finans) Çamlıhemşin , Çayeli , Derepazarı , Fındıklı Güneysu ( , Eş Finansman) Hemşin , İkizdere , ( Doka Eş Finans) İyidere ( İyidere Kapalı spor Salonu İnşaatı, Doka Eş Finans) Kalkandere , Pazar olmak üzere toplam Ödenek KHGB ne aktarılmıģtır yılında Merkez İlçeye bağlı 62 köyde 384 noktada başlatılan evsel nitelikli katı atıkların toplanması, bertaraf ve düzenli depolanması çalışmalarından alınan olumlu sonuçlar ve diğer ilçelerden gelen talepler değerlendirilerek İl Genel Meclisince 2013 yılı Çevre ve Temizlik Yılı ilan edilmiş ve Rize genelinde katı atıkların toplanarak bertaraf edilmesine karar verilmiştir. İl merkezine bağlı köylerdeki evsel atıkların toplanması işini ihaleli olarak Rize Belediyesinin kuruluşu olan RİBELSAN Şirketi almış, bu iş için 2013 yılında ödeme yapılmıştır. Çöplerin toplanarak depolama işleri için Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katık Atık Tesisleri Birliğine ödeme yapılmıştır. Proje kapsamında 2013 yılında DMO dan 11 adet çöp kamyonu satın alınarak , adet çöp konteynerine , ödeme yapılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Özel İdaresinin kullanımına bu amaçlar için ödenek tahsis etmiş olup, hakediş bedelleri tahsisli ödenekten karşılanmaktadır. Ġl Genel Meclisince 2012 yılı içmesuyu yılı ilan edilmiģ, bu bağlamda ilimizdeki tüm köy ve ünitelerine sağlıklı ve yeterli içmesuyu getirilmesi çalıģmaları 2013 yılında da devam etmiģtir. ĠçiĢleri Bakanlığından Ġl Özel Ġdaremize bu amaçla ödenek gönderilmiģ, içmesuyu projelerinde kullanılmak üzere Ġlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerine dağıtımı gerçekleģtirilmiģtir. Buna göre; Merkez İlçesine , Ardeşen , Çamlıhemşin , Çayeli , Derepazarı , Fındıklı , Güneysu , Hemşin , İkizdere , İyidere , Kalkandere ve Pazar İlçesine olmak üzere toplam ödenek verilmiştir. Kalan ödenek ise Güneli Grup İçmesuyu Projesi için kullanılacaktır yılı sene baģı yatırım planlamasında 75 asıl su projesi programa alınmıģ, 95 proje ise yedek olarak planlanmıģtır. 75 asıl projenin tamamı ve 18 yedek projenin projelendirme çalıģmaları tamamlanarak KHGB ne gönderilmiģtir. Birliklere gönderilen 93 projenin 61 adedi ihale edilmiģ, 32 proje ihale aģamasındadır. Köylerimizin içme suyu ihtiyaçları karģılanırken, 8

10 suyun su alma yapılarından daha temiz alınmasını sağlamak amacıyla bedelle 20 adet coanda tipi su ızgarası alınarak, grup içme suyu projelerine kullanılmıģtır. 39 noktadan alınan su numunelerinin tahlilleri Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğünde yaptırılmıģ, 11 adet memba tahsis kararı alınmıģtır. Proje sonuçları itibariyle 78 adet kaptaj, 10 adet su alma yapısı, 141 adet depo ve 496 km. isale ve Ģebeke hattı faaliyete geçmiģ olacaktır. GRUP ĠÇME SULARI İlimizde 106 köy ve 428 ünite toplam 534 birimde nüfusun içme suyu ihtiyacı grup içme suyu tesislerinden karşılanmaktadır yılında yapılması planlanan grup içme suları tamamlandığında, 153 köy ve 610 ünite toplam 763 birimde nüfusun ihtiyacı grup içme sularından karşılanacaktır. Varda İçme Suyu Projesi; Bu proje ile Varda-1 kaynağında 115 lt./sn lik ve Varda-2 kaynağından 18 lt/sn olmak üzere toplam 133 lt/sn. su; İkizdere Belediyesi, Kalkandere, İyidere, Derepazarı, Yolbaşı ve Kendirli Belediyeleri Kalkandere, İyidere, Derepazarı İlçelerine bağlı toplam 35 köyde toplam kişinin içme suyu karşılanacaktır. İçme suyu şebekesinin bakım, onarım ve işletmesini yürütmek amacıyla Varda İçme Suyu Bakım, Onarım ve İşletme Birliği (VARDABİR) kurulmuştur. Proje çalışmaları tamamlanmış, yapım ihalesi 2014 yılı içinde DSİ tarafından yapılması planlanmaktadır. Andon İçme Suyu; Rize Yap-İş tarafından işletilen Andon İçme Suyundan halen 13 köyün su ihtiyacı karşılanmaktadır. 9 köyde toplam 2100 kişinin içme suyunun karşılanması için çalışmalar devam etmektedir. Haremtepe Grup İçme Suyu Projesi; 17lt/sn debili Karaağaç kaynağından su alacak olan Haremtepe Grup İçme Suyu Projesi ile 7 köyde 2624 kişinin içme suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Proje tamamlanarak ihale edilmiş, 20 Km isale hattı, 8 depo faal hale getirilecek olup, Mayıs 2014 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. Paşaçukur Grup İçme Suyu Projesi; 11 lt/sn debili Paşaçukur Grup İçme Suyu Projesinden 11 köy ve 1 Belediye (4 mahalla) de 4065 kişinin içme suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Proje ile 22 km isale hattı ve 17 depo faal hale getirilecektir. Projenin Mayıs 2014 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. Güneli Grup İçme Suyu Projesi; 32,5 lt/sn debili Güneli 1-2 ve Kulbevar 1-2 kaynaklarından su alacak olan grup ile Merkez ve Güneysu İlçelerinde 19 köyde 6908 kişinin içme suyu karşılanacaktır. Projelendirme çalışmaları tamamlanmış olup, Şubat 2014 de ihalesi yapılacaktır. Ġl Özel Ġdare makine parkının güçlendirilmesi için Ġl Genel Meclis Kararı ile borçlanmaya karar verilerek, 7 adet damperli kamyon, 5 adet greyder, 4 adet lastik tekerlekli yükleyici, 3 adet kanal kazıcı ön yükleyici, 1 adet toprak silindiri, 1 adet Forklift ve 1 adet trafik levhası çakma makinesi satın alınmıģtır. Makine parkındaki eski metal yorgunu iģ makineleri ve kamyonlar satılarak, sağlanan öz kaynak ödenekleriyle 1 adet greyder, 2 adet su tankeri ve 1 adet pick-up satın alınmıģtır. 9

11 Gerek KÖYDES ödenekleri, gerekse Ġller Bankası katkıları ve Özel Ġdare payları ile 2013 yılında ilimizde metre beton yol, kilometre asfalt kaplama, Km. onarım, 12 adet yeni içmesuyu deposu, metre içmesuyu proje iletim hattı m³ taģ duvar, 31 adet menfez ve 2 adet köprü yapılmıģtır. Yukarıda sıralanan işler gerçekleştirilmesi için İl Özel İdaremizin makine parkındaki araçların kullanımına ,23 tutarında akaryakıt ve yağ, ,22 tutarında lastik ve yedek parça, tutarında patlayıcı madde, 1 adet şoförlü 4X2 Pick-up, 1 adet şoförlü 29 kişilik otobüs, 1 adet şoförlü binek araç, 2 adet şoförsüz binek, 2 adet şoförlü 4x4 Pick-up, 2 adet şoförsüz 4x4 Pickup araç kiralanmış,11 adet atölye ustası, 36 adet iş makinesi operatörü, 18 adet iş makinesi şoförü, 14 adet çöp kamyon şoförü, 2 adet şoför, 5 adet temizlik işçisi, 2 adet güvenlik personeli, 1 adet ateşçi, 1 aşçı, ve 1 adet sekreterya işçisi çalıştırılmış ve toplam ,13 ödeme yapılmıştır. İlçelerde, İl Özel İdare yatırım faaliyetlerinin daha sağlıklı bir şekilde hazırlanması için Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, Kalkandere ve Pazar İlçelerimize ilçe başına ödenek verilerek araç kiralama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ġl Özel Ġdaresinin ortağı olduğu Kaçkar Turizm Birliğine , Vilayetler Hizmet Birliğine , Rize Organize Sanayi Bölgesine , Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına , Trabzon Katı Atık Tesisleri Birliğine , Doğu Karadeniz Ġlleri Hizmet ve Kalkınma Birliğine , Avrupa Bölgeler Asamblesi (AER) e 7.550, Kaçkar Ġtfaiye Birliğine olmak üzere ortaklıklara ödeme yapılmıģtır. Rize Sağırlar Spor Kulübü Derneğine 8.000, Rize Çayelispor Kulübü Derneğine , Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine , Kalkandere Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine , Rize Karadenizspor Kulübü Derneğine , Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine , Pazarspor Kulübü Derneğine , Rize İl Özel İdare Spor Kulübü Derneğine , Rize Fotoğraf Sanatı Derneğine , Rize Gündoğdu Su Sporları Kulübü Derneğine , Dokadak Doğu Karadeniz Doğa Sporları Derneğine , Kaçkar Dağcılık Kayak İhtisas Spor Derneğine , Rize Gönül Elçileri Derneğine , Berat Cami Eğitim ve Kültür Derneğine , Ardeşen Offroad Kulübü Derneğine , Rize Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfına , Rize Sağlıkspor Kulübü Derneğine 3.000, Rize Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna , Rize Ebruli Yaşam ve Sanat Derneğine , Türkiye Diyanet Vakfına , Rize Kanserle Mücadele Derneğine 5.000, İlim Yayma Cemiyeti Rize Şubesine , Tevfik İleri Eğitim Kültür ve Sanat Derneğine , Rize Kafkas Dostluk ve Kültür Derneğine , Çayeli Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneğine 5.000, Rize İlinde Üniversite Geliştirme Derneğine lojistik merkez için , Ensar Vakfı Rize Şubesine olmak üzere toplam derneklere yardım yapmıģtır. İmar ve Kentsel İyileştirme çalışmaları devam etmekte olup, İyidere-İkizdere Karayolu Denizgören-Yaylacılar ve Kalecik sınırlarında uygulama imar planı işleri ihale edilerek , Coğrafi bilgi sistemi için CBS masaüstü sunucu ve ilişkisel veri tabanı yönetici yazılımı ile Web tabanlı köydes veri yönetim sistemi için , Ortofoto harita için ödeme yapılmıştır. 10

12 Kaçkar Dağları Milli Parklar Bölge Müdürlüğünün üç ayrı bölgede yapılan hizmet ünitelerinin peyzaj uygulamalarını yapımı için 2013 yılında kullanılmak üzere idaremize ödenek gönderilmiş amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Ardeşen Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Orman ve Su İşleri Bakanlığınca; tarihinde Kaçkar Dağları Milli Parkı Plan ve Proje yapımı için , alt yapı hizmet üniteleri için , Tunca Vadisi Tabiat Parkı alt yapı tesisleri yapımı için , Fırtına vadisi İdari tanıtım projesi için , Sulak alanların Yönetimi Planlarının hazırlanması ve tanzimi için olmak üzere toplam ödenek İl Özel İdaremize gönderilmiş olup, ödeneklerin tamamı 2014 yılına devredilmiştir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğe göre 2012 yılı içinde 11 adet GSM ruhsatı, 49 adet Sıhhi Müessese ruhsatı düzenlenmiştir. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Yönetmeliğine göre Çamlıhemşin İlçesi Ayder Mevkiinde 1 adet Jeotermal Arama Ruhsatı Düzenlenmiştir. II (a) grubu Maden Ocaklarına Maden Kanununun 7. maddesine göre 2 adet GSM ruhsatı verilmiştir. GSM, Sıhhi Müessese, I (a) Gurubu Maden ve II. grup maden ocakları olmak üzere 192 adet işyerinin 300 kez denetimi yapılmış, Maden Kanununun 12. maddesi gereğince 32 adet idari para cezası ( ,64)verilmiştir. 4- MERKEZĠ ĠDARE TARAFINDAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠNE GÖNDERĠLEN ÖDENEKLER İçişleri Bakanlığınca, Valilik Hizmet Binası onarımı için tarihinde ödenek gönderilmiş ve 2013 yılına devredilmişti. Bu ödenekle Valilik binasına asansör yapılarak hizmete açılmıştır. İçişleri Bakanlığınca, Valilik Hizmet Binası onarımı için tarihinde ödenek gönderilmiş ve 2013 yılına devredilmişti. Bu ödenekle Valilik binasına asansör yapılarak hizmete açılmıştır. İçişleri Bakanlığınca; İlimiz İkizdere İlçesinde Hükümet Konağı yapmak üzere 2011 yılında idaremize , 2012 yılında , 2013 yılında olmak üzere toplam ödenek gönderilmiş, ihalesi yapılmış, 6 kattan oluşan bina m 2 lik kapalı alanı ile İkizdere Belediyesi dâhil olmak üzere tüm kamu kuruluşlarını bünyesinde barındıracaktır. İnşaata ,40 ödeme yapılmış, yapım çalışmaları devam etmekte olup, artan ,59 ödenek 2014 yılına devredilmiştir. Pazar Hükümet Konağı yapımı için proje bedeli olarak , yapım için ödenek İl özel İdaremize gelmiş, projesi hazırlanmış, 2013 Eylül ayında ihalesi yapılmış, bedelle sözleşmesi imzalanmış ve işe başlanılmıştır. Çayeli Hükümet Konağı için 2013 yılında İçişleri Bakanlığından ödenek sağlanarak, projesi yapılmış ve tamamlanmış, tarihinde ihalesi yapılarak bedelle tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve işe başlanılmıştır. 11

13 Ardeşen Hükümet Konağı onarımı için , Çayeli Hükümet Konağı onarımı için , Fındıklı Hükümet Konağı onarımı için ödenek İl özel İdaresine gönderilmiş, ödenekler Kaymakamlık emrine tahsis edilerek ilçelerine aktarılmıştır. ĠL AFET VE ACĠL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin özlük haklarının tamamı Başbakanlık Acil Afet fonundan karşılanmış, bu kapsamda ödeme yapılmıştır. İl Özel İdare bütçesinden 2013 yılında Afet Müdürlüğünün cari harcamalarına ödenek tahsis edilmiş, kırtasiye, su, akaryakıt ve özel malzeme gibi tüketime yönelik mal alımlarına , arazi tazminatı ve yolluklara 9.312, telefon, ADSL,PTT giderlerine , büro malzemesi alımlarına ,11 ve DMO dan 1 adet arazili binek araç alımına harcama yapılmıştır. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca; ilimizde tarihlerinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu oluşan sel ve heyelanlar neticesinde kamuya ait alt yapılarda meydana gelen hasarların giderilmesi için Acil Afet Yardımı olarak tarihinde İl Özel İdaresine gönderilen ödenek gönderilmiş ve Rize Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine , Ardeşen İlçesine , , Hemşin İlçesine ve Pazar İlçesine ödenek verilmiştir. Rize Merkez Sütlüce Köyü yol yapımı iksa (Forekazık) için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ödenek gönderilerek harcama yapılmıştır. EMNĠYET HĠZMETLERĠ Güneysu İlçesinde Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası yapımı arsa kamulaştırılması için ödenek sağlanmış ve kamulaştırma işlemi başlatılmış ve 2012 yılında , 2013 yılında ödeme yapılmıştır. Bina yapımı için ise ödenek sağlanmış, kullanılmayan ödenekler 2014 yılına devredilmiştir. Polis Meslek Yüksekokulu donatım malzemesi alımı için , Fener Polis Lojmanları dış cephe mantolamasına , Elektrik tesisatı değişimine , Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, Cumhuriyet Polis Karakolu ve Koruma Şube Müdürlüğünün doğalgaz dönüşümü için , Rize Merkez Camiönü Mahallesinde bulunan Çevik Kuvvet, Bölge trafik müdürlüğü hizmet binaları küçük onarımına , Tophane Polis Merkez Amirliği onarımına harcama yapılmıştır. Rize Polisevi Yapımı için 2012 yılından devreden ödenekten harcama yapılmış, ödenek 2014 yılına devredilmiştir. 12

14 TARIM HĠZMETLERĠ Tarım hizmetlerine 2013 yılı bütçesi ile ödenek verilmiş, bu ödenekten tutarında hayvanlar için kulak küpesi alınmıştır. Tarım Bakanlığından İl Gıda Kontrol Laboratuvarı yapmak üzere İl Özel İdaresine 2012 yılında , 2013 yılında ödenek gönderilmiş, bedelle projesi hazırlanmış, ihale hazırlıkları devam etmekte olup, 2014 yılında ihale edilecektir. Artan ödenekleri 2014 mali yılına devredilmiştir. SPOR HĠZMETLERĠ: Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Rize Valiliği arasında tarihinde imzalanan protokol gereği Bu Tesis Spor Toto Teşkilat Başkanlığı nın Katkılarıyla Yaptırılmıştır ibareli reklam panosu asılması şartıyla İyidere Kapalı Spor Salonu inşaatı için ödenek sağlanmış ve İyidere Kaymakamlığı emrine verilmiştir. Ayder Kış Sporları Merkezi için ödenek sağlanmış, Hâlihazır harita için , Master planı, çevre düzeni planı ile nazım ve uygulama imar planı için , jeolojik ve jeoteknik etüt raporu için ödeme yapılmıştır. Kaçkar Dağları Milli Park Müdürlüğü Faaliyet Alanlarından Ayder Hazindak Kış Sporları Merkezi kiralama ağaçlandırma, sözleşme, teminat, arazi izin bedeli olarak , ahşap tabela için ödeme yapılmıştır. U-20 Dünya Kupası tanıtım faaliyetleri için ödenek sağlanarak amacı doğrultusunda kullanılmıştır. İl Özel İdare bütçesinden ödenek verilmiş olup, akaryakıt ve yağ giderlerine , tören giderlerine 4.720, araç bakım onarım giderlerine ,54, spor sahası bakım ve onarım giderlerine ,28 harcama yapılmıştır. KÜLTÜR VE TURĠZM HĠZMETLERĠ: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce; Ardeşen Kültürevi yapımında kullanılmak üzere Ardeşen Belediyesine Çayeli Çataldere köyü yol betonlaması için Çayeli KHGB ne , İyidere Belediyesine , İkizdere Çiçekli Köyü meydan düzenlemesi için , Anzer Ballıköy parke yapımı için olmak üzere İkizdere KHGB ne ödenek aktarılmıştır. Çayeli Belediyesince Kuspa Tepesi 6 Km. yol yapımı için , Çayeli Çataldere köyü yol betonlaması için , İkizdere Anzer parke taş için , Fındıklı Belediyesi parke taş için , İyidere Belediyesine olmak üzere toplam ödenek 2014 mali yılına devredilmiştir. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, Rize Kalesi Restorasyonu için tarihinde sağlanan lik ödenekle proje yapılmıştır. Çamlıhemşin İlçesindeki Zilkalenin bakım ve onarımı tamamlattırılarak ödeme yapılmıştır. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü DÖSİM den 2013 yılı Müze Örenyerleri ve Kültür Merkezi Temizlik (5Personel) ve 8 Güvenlikçi alımı için temin edilen ödenekle hizmet satın alınmıştır su gideri, 6.822,74 doğalgaz, ,70 tutarında elektrik gideri yapılmıştır. 13

15 Ödenekleri Kültür ve Turizm Bakanlığından karşılanan Rize Merkez İl Halk Kütüphanesi doğalgaz dönüşüm projesine , Pazar Ciha Kalesi Restorasyonuna , İsmail Kahraman Kültür Merkezi park onarımına 7.434, Turizm Danışma Bürosu onarımına harcama yapılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünce Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezinin onarımı için ödenek sağlanarak ihalesi yapılmış, sözleşmeye bağlanmış ancak; 2013 yılında ödeme yapılmamıştır. İl Halk Kütüphanesi bakım onarımı için ödenek sağlanmış, ihale çalışmaları devam etmekte olup, ödenekler 2014 mali yılına devredilmiştir. İl Özel İdare Bütçesinden ödenek verilmiş, tutarında 3 adet teknik destek hizmet alımı, tutarında temsil ağırlama, tutarında akaryakıt gideri yapılmıştır. 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci ve 18 inci maddeleri uyarınca mükellef hakkında tahakkuk eden emlak vergisinin % 10'u nispetinde Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı tahakkuk ettirilir ve ilgili belediyesince emlak vergisi ile birlikte tahsil edilerek İl Özel İdaresine aktarılır, bu amaçla İl Özel İdaresine aktarılan katkı payından: 2013 mali yılında, Pazar Kocaköprü köyündeki tarihi Balta Camii onarımı için Pazar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine , İlimiz Çamlıhemşin İlçesi Hisarcık Köyündeki tarihi Kale-i Bala nın aslına uygun olarak onarımı için Çamlıhemşin Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine , Hemşin İlçesi Bilen Köyünde Ecdat Hatırası tarihi ahşap camii restorasyon projesi için Hemşin Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine , İl Özel İdaresi tarafından Rize Merkez ilçede beyaz ev onarımı yaptırılmış ve ödeme yapılmıştır. Fındıklı İlçesi Merkez Mahallesinde Fındıklı Konukevi restorasyon projesi içi Fındıklı Belediyesine ödenek verilerek onarım yaptırılmıştır yılında kültür payı ödeneğinden harcama yapılmıştır. SAĞLIK HĠZMETLERĠ İlimizin ihtiyacı olan Ağız ve Dış Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Anaçocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi birimlerini içinde barındıracak şekilde çok katlı olarak yapılması planlanan tesis inşaatına 2009 yılında , 2010 yılında olmak üzere toplam ödenek sağlanmış, arsa temin edilmiş, uygulanacak proje, Sağlık Bakanlığınca hazırlanmış, ödenek 2013 mali yılına devredilmiştir. Sağlık Bakanlığının talebi üzerine bu ödenek Toplu Konut İdaresinin hesaplarına aktarılmıştır. Yeni hizmete açılan 358 Yataklı Rize Devlet Hastanesinin tıbbı cihaz alımı ve onarımı için 2012 yılından 2013 mali yılına devredilen ödenekten Fındıklı Guatr Araştırma Merkezinin Acil Ünitesin tadilatı için , Rize Devlet Hastanesinin Ameliyathane, Yoğun Bakım ve Arşiv Yapımı işleri için harcama yapılmıştır. 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi için 2013 yılına devredilen tutarındaki ödenekle hastane bünyesinde kan merkezi yaptırılarak hizmete açılmıştır. 14

16 İlimiz Pazar İlçesinde hizmet veren Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi değişik yerlerde sağlık hizmetleri sunduğundan, bunların bir çatı altında toplanması için yapılan çalışmalar neticesinde İlçe Belediyesine ait binanın onarımının yapılması kaydıyla metrekarelik alan bedelsiz olarak Sağlık Müdürlüğüne verilmiş ve Sağlık Bakanlığından talep edilen ödenekten sağlanmış, iş ihale edilerek onarım çalışmalarına başlanılmıştır.2013 yılında bu işe ödeme yapılmıştır. İlimiz Çayeli İlçesi Beyazsu Köyünde yapılması planlanan sağlıkevi Hizmet Binası için ödenek sağlanmış, yaklaşık maliyetleri hazırlanmış ve iş ihale edilmiş 2013 yılında bu işe ödeme yapılmıştır. Sağlık Bakanlığından ilimiz özel İdaresine gönderilen küçük onarım ödeneklerinden Ardeşen Devlar Hastahanesi ve Rize Merkez Ambarlık Toplum Sağlığı Merkezi binalarının kalorifer onarımları yaptırılarak , Rize Merkez Ambarlık, Gündoğdu ve Kalkandere Yolbaşı Aile Sağlık merkezleri onarımları yaptırılarak , İyidere Büyükçiftlik, Yapraklar, Çayeli Sefalı ve Merkez Karasu Sağlıkevleri onarımları yaptırılarak harcama yapılmıştır. İlimiz Özel İdaresinden Sağlık hizmetlerine ödenek tahsis edilmiş, bu ödenekle Rize Merkez Çaykent Beldesi Aile Sağlık merkezi onarımına , Çayeli 112 Acil İstasyonuna ve Merkez Pazarköy Sağlıkevi onarımına harcama yapılmıştır. EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ 222 sayılı Ġlköğretim Kanunu gereğince Ġl Özel Ġdare bütçesinden kanuni pay olarak ödenek tahsis edilerek, 2012 yılından devir ve 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığından ödenek sağlanarak toplam ödenekle; Okulöncesi eğitim anaokulları için su alımlarına 7.925, yakacak alımlarına , elektrik alımlarına , ilan giderlerine 3.417, telefon abonelik , telefon ve ADSL giderlerine 6.293, taşıt bakım onarım giderlerine ve okul yapım bakım ve onarım giderlerine harcama yapılmıştır. İlköğretim hizmetlerinin kırtasiye alımlarına 7.584, su alımlarına , temizlik malzemesi alımlarına , yakacak alımlarına , akaryakıt ve yağ alımlarına , elektrik alımlarına , temizlik hizmeti alımlarına , Özel Güvenlik Hizmeti alımlarına , Posta Telgraf, telefon giderlerine , taşımalı eğitim giderlerine , ilan giderlerine , hizmet binası kira gideri , temsil ağırlama giderlerine , büro işyeri malzeme alımlarına , makine teçhizat bakım ve onarım gideri olarak , taşıt bakım onarım giderlerine , arsa kamulaştırma gideri olarak , ilköğretim okullarının küçük onarımlarına harcama yapılmıştır. Ortaöğretim Genel Lise gideri olarak; Etüt Proje Giderlerine , Müteahhitlik hizmetlerine , taşımaya ilişkin beslenme ve barınma giderlerine , taşıma giderlerine , ortaöğretim okulları bakım ve onarımlarına , kamulaştırma giderlerine harcama yapılmıştır. 15

17 Mesleki ve teknik okullar; etüt proje giderlerine , İlan giderlerine 4.433, Büro malzeme alımına , okul yapım bakım onarım giderlerine harcama yapılmıştır. Çıraklık ve yaygın eğiti için büro malzeme alımlarına , Öğretmenevi donatım malzeme alımlarına , bina yapım bakım onarım giderlerine harcama yapılmıştır. Kullanılmayarak artan ödenek 2014 yılına devretmiştir. SOSYAL YARDIM HĠZMETLERĠ: İl Özel İdare bütçesinden ödenek verilmiş, 2012 yılından devreden , yıl içinde ödenek sağlanmış ve toplam ödenekle; tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarına hizmet alımlarına , küçük onarımlara , olmak üzere toplam , harcama yapılmıştır. Kadın Konukevi tefrişi için , Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü hizmet binası onarımı için ödenek temin edilmiştir, harcanamayan ödenek 2014 yılına devredilmiştir. Böylece 2013 mali yılı bütçesinden personel giderlerine , Sosyal Güvenlik Kurumu giderlerine , Mal ve Hizmet alımlarına , Cari Transferlere , sermaye giderlerine olmak üzere toplam harcama yapılmış, ödenek iptal edilmiş, harcanamayan ve tahsisi nitelikte olan ödenek 2014 mali yılına devredilmiştir. 1- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar: Kesin Hesap raporları; İl Encümeninin tarih ve 05 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve ilişiktedir. 2-Mali Denetim Sonuçları: Sayıştay denetimine tabi olup, İl Genel Meclisi denetimi sonucuna göre herhangi bir eksikliğe rastlanılmamıştır. 2- Diğer Hususlar A- Performans Bilgileri : Performans esaslı bütçelemeye geçilemediğinden 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri : Bilgi verilememiştir. 2- Performans Sonuçları Tablosu : Bilgi verilememiştir. 3- Performans Sonuçları Değerlendirmesi : Bilgi verilememiştir. 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi : Bilgi verilememiştir. 3- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTESĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler: İl Yönetiminin desteği, karar alma ve icra yetkisinin bulunması B- Zayıflıklar: Kaynak yetersizlikleri C- Değerlendirme: Hizmetlerin etkili ve süratli yürütülmesi için norm kadro ilke ve esaslarına göre personel takviyesi yapılmalı. 16

18 4- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER: Merkezi idare tarafından yerel yönetimlerin mali gücü daha fazla desteklenerek mahalli müşterek nitelikteki yerel hizmetler daha seri bir şekilde çözümlenmesine katkı sağlayacaktır. EKLER : 2013 Mali yılı Kesin hesapları, Mizan cetveli. 17

19 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını, iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. /01/2014 Nurullah ÇAKIR Rize Valisi

20 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. /01/2014 Ümit Hüseyin GÜNEY Genel Sekreter V.

21 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2012 yılı Faaliyet Raporunun 3/A- Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 31 /01/2014 Mustafa GENÇASLAN Mali Hizmetler Müdürü

2012 YILI RİZE İL ÖZEL İDARESİNİN FAALİYET RAPORU. Realist, insan odaklı, öngörülü, ihtiyaçlara duyarlı

2012 YILI RİZE İL ÖZEL İDARESİNİN FAALİYET RAPORU. Realist, insan odaklı, öngörülü, ihtiyaçlara duyarlı 2012 YILI RİZE İL ÖZEL İDARESİNİN FAALİYET RAPORU VALİ SUNUŞU : Sayın Başkan, İl Genel Meclisinin değerli üyeleri; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesinin; Üst yöneticiler ve

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94 Yılı : GİDERLER HESABI 2.193.217.517,94 6 GELİRLER HESABI 2.547.2.935,59 Personel 3.958.1,82 6 Vergi Gelirleri 224.968.595,68 Memurlar 246,24 6 Harçlar 224.968.595,68 Ek Çalışma Karşılıkları 246,24 6 Diğer

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 32.852.815, BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 20.8.896,64 PERSONEL GİDERLERİ 25.685.821,14 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 456.331,81 MEMURLAR 23.170.581,26 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 15.321.473,94 GELİRLER HESABI 31.6.870,52 PERSONEL GİDERLERİ 6.277.936,41 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 180.5,86 MEMURLAR 5.823.456,92 Mal

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS 38 60 RİZE ÜNİVERSİTESİ 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000 49.799.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 Kod 1Kod 2 Kod 3 Kod 4 Kod 5 Kod 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 630 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,520,342.71

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Emlak Đstimlak Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2015 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 160.950.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ

2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİR KODU I II III IV 2016 YILI GELİR BÜTÇESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI ( B ) CETVELİ AÇIKLAMA 2016 YILI GELİR TAHMİNİ ( ) 01 VERGİ GELİRLERİ 175.500.000 02 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KAMUOYUNA DUYURU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Kurum Kodu : Kurum Adı : 46.32.97.23 KULEÖNÜ BELEDİYESİ 2009 Gelirin Kodu BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ Gelir Net 01 VERGİ GELİRLERİ 142.000,00 32.659,38 64.411,64 97.071,02 64.568,82 0,00 64.568,82

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ĠÇĠNDEKĠLER 1 2012 MALĠ YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ 2 3 4 A CETVELĠ Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması B CETVELĠ Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ:

2016 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTILER RAPORU GİRİŞ: GİRİŞ: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı