AŞKALE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AŞKALE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 AŞKALE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ GİRİŞ MADDE 1- Aşkale Çimento Sanayi Türk A.Ş. nin (Şirket) ana sözleşmesi, 3291 sayılı Kanuna istinaden Yüksek Planlama Kurulu nun Şirket in özelleştirilmesi hakkında verdiği tarih ve 91/34 sayılı kararı üzerine aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2- Şirketin ünvanı AŞKALE ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ dir. ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI MADDE 3- Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır. a) Çimento üretimi ile ilgili olarak fabrikalar kurmak, bu tür şirketlere iştirak etmek, gerek kendi kuracağı gerekse iştirak edeceği şirketler için etüt ve projeler hazırlamak, bunları tesis ve idare etmek, b) Faaliyet alanı ile ilgili sektörün gelişmesi için gereken her türlü araştırma ve geliştirme etütlerini yapmak, tedbirleri almak ve bu sanayi kolunun gelişmesi için gereken teşkilatı kurmak, işletmek, bu tür kuruluşlara iştirak etmek, maddi ve manevi destekte bulunmak, c) Çimento ve benzeri her türlü bağlayıcı maddeleri, her türlü ambalaj malzemelerini, işletmede kullandığı malzemeleri imal ve istihsal etmek, d) Üretilen mamullerin yurt içi ve yurt dışında pazarlaması konusunda gerekli her türlü girişimde bulunmak ve tesis kurmak, kurulmuş tesislere ortak olmak, ham ve yardımcı maddeleri üretmek, e) Ana faaliyet konuları ile ilgili bilcümle yan sanayi kuruluşlarına ve kurulacak şirketlere iştirak etmek, f) Faaliyet konusu ile ilgili ham ve yarı mamuller ile üretim esnasında açığa çıkan tali maddeleri değerlendirmek, g) İşletme kullandığı hammaddeleri istihracını yapmak, bu hammaddeler istihracı için gerekli olan maden kanunu, İl Özel idareler kanunu, Taş Ocakları Nizamnamesine göre maden arama ve işletme ruhsatı, mermer arama ve işletme ruhsatı çıkarmak, TC Maliye Bakanlığı hükmü ve tasarrufu altındaki taşınmazları satın almak, kiralamak ve işletmek. Yurt içinde ve Yurt Dışındaki her türlü Menkul ve Gayri Menkuller üzerinde İpotek, Şuf a hakkı, Rehin Kondurmak ve Teminat olarak kullanmak veya konulan bu hakları şartları yerine gelince kaldırmak. Hazır beton santrali kurmak, İşletmek, Kiraya vermek, Ürettiği betonları pazarlamak, tesisle ilgili her türlü araç, iş makinesi, teknoloji ve bilgi satın almak veya transfer yapmak. Yapı ve Beton Elamanları tesisleri kurmak, İşletmek, kiralamak, Ürettiği mamulleri yurtiçi ve yurt dışında pazarlamak. 1

2 h) Yurt içinde ve dışında faaliyet konusu ile ilgili fabrikaların kurulması ile ilgili ihale ve taahhütlere girmek, mühendislik, müşavirlik, taahhüt iş ve hizmetleri yapmak, bilgi ve teknoloji satmak ve satın almak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışındaki mesleki kuruluşlarla ilişki ve iş birliği kurmak, yürürlükteki mevzuat ve anlaşmaları cevaz verdiği ölçüde yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili mamullerin üretilmesi ve pazarlanmasını yapacak tesis, fabrika ve ortaklıklar tesis etmek, teknolojik gelişmeye uyum sağlamak üzere yurt içinde ve dışında hizmet ile ilgili eğitim yapmak, i) Faaliyet konusu ile ilgili, gelebilecek her türlü malın yurt içinde ve dışında alım ve satımı yapmak, j) İmar ve istihsal olunan mamullerin kullanım yerlerine ulaştırılması için, yurt içinde ve dışında gereken tedbirleri almak ve faaliyetleri yapmak, k) Şirketçe üretilen tüm malların kalite kontrolleri yapacak tesisleri kurmak ve periyodik kontrollerini yapmak, l) Faaliyet konusu ile ilgili usta işçi ve personel yetiştirmek üzere okullar açmak, gerektiğinde her derecedeki öğrenim için yurt içi ve dışı burslar tahsis etmek, yurt içi ve dışına öğrenci ve stajyer göndermek, m) Şirketin faaliyet alanı ile ilgi menkul ve gayri menkul satın almak, kiralamak, leasing işlemlerine katılmak, ayni haklar tesis etmek, sahip olduğu menkul ve gayri menkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak, tadil ve değiştirmek, kiraya vermek, n) Yurt içinde ve dışında şirketin faaliyet alını içine giren ürünlerin elde edilmesi için gerekli her türlü madencilik faaliyetlerinde bulunmak, taş ocağı işletme, bunlarla ilgili maden ruhsatı ve imtiyazı almak ve devir etmek, faaliyette bulunduğu madenlerle ilgili her türlü tesisi kurmak, bu faaliyetlerden elde ettiği madenleri yurt içinde ve dışında satmak. o) Ham Petrol İthalatı-İhracatı,Doğalgaz alım satımı İthalat ve İhracatı, Her türlü Akaryakıt alım satımı İthalat ve İhracatı yapmak, Akar Yakıt istasyonu açmak, İşletmek, Kiralamak veya Kiraya vermek ve Bayilik Yapmak. p) Her Türlü Kauçuk ve Petrol Ürünü Araç ve İş Makinası Lastikleri Alım Satımı,İthalat ve İhracını ve bayiliğini yapmak. q) Şirket Alçı Fabrikası, Alçı Bağlayıcıları veya Alçı Elemanları fabrikaları açabilir, bununla ilgili her türlü imalat, hammadde istihracı, ocak işletmeciliği, yurt içi ve yurt dışı Alçı pazarlaması yapabilir. r) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak,elektrik ve ısı enerjisi üretmek üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde,üretilen elektrik ve ısı enerjisi veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak. Yine; Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak ticari amaçlı her türlü Enerji Santrali kurmak, Kurulu Olanı satın almak, İşletme hakkını satın almak, bu santrallerde enerji üretmek, üretilen enerjiyi Lisanslı Tüzel kişilere veya serbest tüketicilere veya kamu kurum ve kuruluşlarına satmak, Enerji santralleri için her türlü makine, teçhizatı satın almak, imal etmek veya ithal etmek. s) Şirket faaliyetlerini rantabl hale getirmek için,fabrikalarının ihtiyaç duyduğu çelikleri, İmalat makinelerin çelik aksamlarını imalatını yapmak, bunu için çelik Atölyeleri,Çelik İmalat fabrikaları satın almak, kurmak,işletmek,kiralamak, ihtiyaç duyulan ham ve yardımcı maddeleri satın almak,ithal etmek,ürettiği ürünleri pazarlamak,ihracat yapmak. 2

3 ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 4- Şirketin merkezi AŞKALE dedir. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde ve Yönetim Kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve dışında şubeler, acentelik, büro ve temsilcililikler açabilir. ŞİRKETİ MÜDDETİ MADDE 5- Şirket süresiz olarak kurulmuştur. SERMAYE MADDE 6- Şirketin sermayesi ,-(İKİYÜZNMİLYON) TL dir.bu sermayenin her biri 0.01(bir) Kuruş kıymetinde hamiline yazılı (YİRMİMİLYAR) adet hisseye ayrılmıştır. (Sermayenin ,-TL si Van Çimento A.Ş.nin birleşmesinden kaynaklanan sermaye olumlu fark karından; ,-TL si Erzincan Alçı Sanayi Tic.A.Ş nin birleşmesinden kaynaklanan sermaye olumlu kar farklarından; ,- TL Geçmiş Yıl Karlarından oluşan Olağanüstü kar yedeklerinden, ,25 Diğer Sermaye Yedeklerinden, ,29,-TL si 2.tertip yedek akçelerden ve ,25 TL si ERÇİMSAN Holding A.Ş tarafından Nakit ödeme Taahhütü olmak üzere toplam ,-TL sermaye artışı yapılarak sermayenin tamamı ,-(İKİYÜZMİLYON)TL olmuştur. HİSSEDARLAR HİSSE ADEDİ VE TUTARI ADI SOYADI HİSSE ADEDİ HİSSE TUTARI ERÇİMSAN HOLDİNG A.Ş ,00 Lütfü YÜCELİK ,00 Fatih YÜCELİK 500 5,00 Naci ER 500 5,00 Yavuz SAATÇİOĞLU 500 5,00 Nihat ÇAĞLAR 500 5,00 TOPLAM ,00 3

4 SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALMASI MADDE 7- Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Yeniden hisse senedi ihracı suretiyle arttırılacak sermaye üzerinde pay sahiplerine verilecek senetlerin ihraç bedelleri Yönetim kurulu tarafından belirlenir. HİSSE SENETLERİ MADDE 8- Hisse senetleri Yönetim Kurulu kararı ile, bir veya daha hisseyi temsil eden kupürler halinde çıkarılabileceği gibi büyük kupürlü hisse senetleri daha küçük kupürlere dönüştürülebilir. Yeni hisse senedi ihracına karar verilirken yasal hükümler çerçevesinde, itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılabilir. HİSSE SENEDİNİN DEVREDİLMESİ MADDE 9- Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde devredilebilir. MENKUL KIYMET ÇIKARILMASI MADDE 10- Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu (commercial paper), borç senedi, katılma intifa senedi ve her türlü menkul kıymet çıkartabilir. YÖNETİM KURULU MADDE 11- Y Yönetim Kurulu Üyelerini Genel kurul Seçer. Yönetim kurulu en az 3 (Üç) üyeden oluşur. Seçimli Genel Kurul tarihinden önce yapılacak son yönetim kurulu toplantısında gelecek dönemde görev alacak Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin sayıları belirlenir. Seçimli genel kurullar bu belirlemeden sonra yapılır. Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından başkanı, murahhas azaları seçer. Yönetim Kurulu, şirketin her kademedeki birimler için, yürütme kurulları oluşturabilir ve bunları görev ve yetkilerini belirleyebilir. Üyelikten boşalma olduğunda, Türk Ticaret Kanunu nun 315 inci maddesi gereğince Yönetim Kurulunca, boşalan üyelik için Genel Kurul un onayına sunulmak üzere seçim yapılır.yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri 3 (Üç) yıldır. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE SEÇİLME ŞARTLARI MADDE 12- Yönetim Kurul üyeliğine seçilebilmek için şirkette pay sahibi olmak ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak gerekir. Pay sahibi olmayan kimseler üye seçildikleri taktirde, pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. TTk 334 ve ve 335 inci maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir. 4

5 YÖNETİM KURULU ÜYELERİN GÖREV SÜRELERİ MADDE 13- Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilirler. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 14- Yönetim Kurulu, şirketin temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu kanun ve ana sözleşmesinin Genel Kurula verdiği görevler dışında kalan tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu nun 319 uncu maddesi hükmünce idare ve temsil yetkilerinin bir bölümünü veya tamamını üyelerden birine veya bir kaçına, yönetim kurulu üyesi olmayan genel kurul müdür, müdür veya müdürlere bırakabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir. ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI MADDE 15- Şirketin yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu bu temsil yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir. Şirket adına imza koymaya yetkili kimselerin adları ile yetkileri ve imza örnekleri yönetim Kurulu tarafından tesbit, ticaret siciline tescil ve ilan olunur. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olması bunların şirket unvanı altında ve şirket adına imzaya yetkili olanlarca imza edilmiş bulunmasına bağlıdır. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 16- Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdikçe ve herhalde en az ayda bir defa toplanır. Toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu kararı ile bir başka yerde de toplanılabilir. Toplantılarda görüşülecek işlerin bir gündem ile tesbit edilmiş olması ve gündemin toplantı gününden önce üyelere tebliğ edilmiş olması gerekir. Yönetim Kurulu, en az 5 (beş) üyenin iştiraki ile toplanır ve kararlar çoğunluk ile alınır. Yönetim kurulunca izinli sayılmaksızın mazeretsiz olarak arka arkaya dört toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE 17- Yönetim Kurul Üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tesbit edilir. GENEL MÜDÜR 5

6 MADDE 18- Genel Müdürü Yönetim Kurulu seçer. GENEL MÜDÜR ÜCRETİ MADDE 19- Genel Müdürün ücret ve diğer çalışma şartlarını Yönetim Kurulu tesbit eder. GENEL MÜDÜRÜN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 20- Genel Müdürün görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Genel Müdür, şirketle ilgili mevzuat, ana sözleşme, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda verimlilik ve karlılık ilkeleri çerçevesinde basiretli bir tacir gibi yönetmekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur. ORGANİZASYON YAPISI MADDE 21- Şirketin organizasyonu, personelin istihdam şartları, ücret ve maaşlara ait usül ve esaslar ilgili mevzuat hükümleri göz önünde alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir. DENETİM KURULU MADDE 22- Ana Sözleşmeden kaldırılmıştır. DENETÇİLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI MADDE 23- Ana Sözleşmeden Kaldırılmıştır. DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ MADDE 24- Ana sözleşmeden Kaldırılmıştır. DENETİM MADDE 25- A- (1) Şirket,Şubeler ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir. B) Konu ve kapsam (1) Şirketin ve topluluğun finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetimi; envanterin, muhasebenin ve Türkiye Denetim Standartlarının öngördüğü ölçüde iç denetimin, bu Bölüm hükümleri anlamında 378 inci madde uyarınca verilen raporların ve 397 nci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetimidir. Bu denetim, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kanuna ve esas sözleşmenin finansal tablolara ilişkin hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesini de kapsar. Denetleme, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun belirlediği esaslar bağlamında, denetçilik mesleğinin gerekleriyle etiğine uygun bir şekilde ve özenle gerçekleştirilir. Denetleme, şirketin ve topluluğun, malvarlıksal ve finansal durumunun 515 6

7 inci madde anlamında dürüst resim ilkesine uygun olarak yansıtılıp yansıtılmadığını, yansıtılmamışsa sebeplerini, dürüstçe belirtecek şekilde yapılır. C) Denetçi I - Seçim, Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Denetim ve Denetçi için uygulanacak diğer hükümler Türk Ticaret Kanunu ilgili maddeleri,kamu Gözetim kurumu kanunu ve Bu konuda yayımlanan tebliğ,yönetmelikler ve Kanun da yapılacak değişiklikler uygulanır. Ana Sözleşme tadiller yukarıdaki metinler doğrultusunda değişiklikler oy birliği ile kabul edildi. GENEL KURUL MADDE 26- Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az bir defa ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılır. Bu toplantılarda gündemde yer alan konular incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları gerektiğinde her zaman yapılabilir. GENEL KURUL YETKİLERİ MADDE 27- Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu nda ve diğer kanunlarda öngörülen yetkileri haiz karar organıdır. TOPLANTI YERİ MADDE 28- Genel Kurul, şirketin idare merkezinde, idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya yasal usul çerçevesinde ilanlar yapılması şartı ile yurt içinde başka bir yerde toplanabilir. TOPLANTIYA DAVET VE YETER SAYI MADDE 29- Genel Kurul şirket sermayesinin en az yarısının temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten katılmasıyla toplanır. Karar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı taktirde Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir ve ikinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin miktarına bakılmaz ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. Genel Kurul, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu nun 370 nci maddesi hükümlerine göre merasimsiz de toplanabilir. Ana sözleşme değişikliklerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısı için toplantı ve karar yeter sayısı için Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerlidir. VEKİL TAYİNİ MADDE 30- Hissedarlar, Genel Kurul toplantılarında başka bir hissedara veya herhangi bir şahsa verilmiş selahiyetname ile temsil edilebilirler. Selahiyetname şeklini Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder. 7

8 OY HAKKI MADDE 31- Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır. OY KULLANMA ŞEKLİ MADDE 32- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli veya açık oya başvurulabilir. Ortakların Türk Ticaret Kanununun 337 nci maddesinden doğan hakları saklıdır. GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ VE BAŞKANLIK MADDE 33- Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurul Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerinden biri veya toplantı huzurundan bir üye başkanlık eder. Genel Kurul Başkanı, hissedarlıkları şart olmayan bir katip ile iki oy toplayıcısı seçer. Başkan, toplantının kanunlara uygunluğunu teminle yükümlüdür. GÖNDERİLECEK BELGELER MADDE 34- Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile yıllık bilanço ve kar zarar hesabından ve hükümet komiserinin imzasını taşıyan Genel Kurul tutanağından ve hazirun cetvelinden üçer nüsha toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu na gönderilir. HESAP YILI MADDE 35- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününde başlar, Aralık ayının son günü biter. KARIN DAĞITIMI MADDE 36- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masraflar gayri safi hasılattan düşüldükten sonra geriye kalan meblağ safi karı teşkil eder. Bu safi kardan kanuni yedek akçe ve vergiler ayrılır. Genel kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu nca tesbit edilen oran ve miktarlarda bir meblağ, ortaklara hisseleri oranında birinci temettü olarak ayrılır. Geriye kalan miktar Genel Kurulca aksine bir karar verilmediği takdirde hissedarlar arasında ödenmiş sermaye payları oranında ikinci temettü olarak dağıtılır. Genel Kurul, şirket yönetim, denetim ve yürütme organları ile çalışanlara kardan pay dağıtma kararı alabilir. Kanun Hükmü ile ayrılması gereken yedek akçelerle ana sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarmasına karar verilemez. Türk Ticaret Kanunun 466/3 maddesi hükümleri saklıdır. 8

9 YEDEK AKÇE MADDE 38- Karın ödeme zaman ve şeklini Sermaye Piyasası Kurulu tebliğini dikkate alarak, Genel Kurul tesbit eder. Genel Kurul karın ödeme zaman ve şeklini belirlemek üzere Yönetim Kuruluna yetki verebilir. YETKİLİ MAHKEME MADDE 39- Şirketle ilgili tüm işlemlerden doğan anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme, şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleridir. İLANLAR MADDE 40- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümlerine göre yapılır. Ayrıca sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılması zorunlu ilanlar hususunda alınan kanun ve ilgili tebliğ hükümlerine uyulur. Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 368 inci maddesi hükümlerine uygun olarak toplantı gününden en az 15 gün önce yapılır. 9

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Bakanlar Kurulu'nun 22.8.1990 tarih ve 90/822 sayılı kararı ile Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 28.05.1986 tarih ve 3291 sayılı kanun

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1: Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, ( Hazine ) Ankara, Türkiye

TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, ( Hazine ) Ankara, Türkiye TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ MADDE 1. 10.06.1994 tarih ve 4000 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM ORTAKLAR MADDE 1- Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine göre bir anonim şirketin ortakların tabiiyetleri ve

Detaylı

SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 : KURULUŞ Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ 2013 Madde 1 : KURULUŞ Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim

Detaylı

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmalarına

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret

Detaylı

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1 KURULUŞ 27/06/1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3 : Şirketin merkezi, Aydın ili Kuşadası ilçesidir. Adresi, Bayraklıdede Mahallesi 09440 Kuşadası Aydın dır. Adres değişikliğinde yeni adres,

Detaylı

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772 OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunun 17407 sicil numarasında Oylum Tüketim Malları Pazarlama Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ünvanı ile

Detaylı

ANA SÖZLEŞMESİ NİSAN - 2012

ANA SÖZLEŞMESİ NİSAN - 2012 NİSAN - 2012 KURULUŞ: MADDE: 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Detaylı

FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Sermaye:54.086,70 TL İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu:184943 Sayfa 1 / 8 FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM

Detaylı

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Sayfa 1 / 11 KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve soyadları ve ikametgâhları yazılı

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ-

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- KURULUŞ Madde-1- Aşağıda adları, soyadları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır. LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret ünvanları, ad soyad ve ikametgahları ile tabiyetleri belirtilen gerçek

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir

Detaylı

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1- Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi,

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Bölüm : 1 Kuruluşla İlgili Hükümler : Madde 1 : Kuruluş Bu Ana Sözleşmenin 2. maddesinde Ad ve Soyadları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında, Türk

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır. VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR: Madde : 1 - Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553. TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Detaylı

VEKALETNAME PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

VEKALETNAME PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ PETKİM PETROKİMY HOLDİNG.Ş. YÖNETİM KURULU BŞKNLIĞI'NDN ORTKLR DUYURU Şirketimizin ertelenen () Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere 28 Mart 2013 Perşembe

Detaylı