T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 58 NUMBER: 2009/3 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7307, 7405, 7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M HIR ST YAN D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...68 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL...111

8 670 MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI SPANYOL VE PORTEK Z D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi...135

9 000 GENEL KONULAR 010 B BL YOGRAFYA Bahar, Cevdet Okan. Elektronik Ticaret Çerçevesinde Elde Edilen Kazançlar n Vergilendirilmesi. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 24(251) , ss SA 5 380, 000 Çebi, Selçuk - Metin Çelik - Cengiz Kahraman. Analitik A Süreci Yöntemi Üzerine Bulan k Bilgi Aksiyomu Aç l m. Endüstri Mühendisli i 20(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (1) 1983 SA 18 Hano lu, Özden. nternet'te Karbon 010, 920 Ayak zi. Bilim ve Teknik 42(496) , ss SA (2) Hano lu, Özden. Say sal Bölünme. Bilim ve Teknik 42(496) , ss SA " stinat Duvarlar n n Spread Sheet (Excel) Program ile Çözümü ve Maliyet Analizi ile Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi" Bafll kl Makale Üzerine Tart flmalar. Türkiye Mühendislik Haberleri 54(453) 2009, ss SB , 000 Topdemir, Hüseyin Gazi. Felsefe Nedir? Bilgi Nedir? Türk Kütüphanecili i 23(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (1) Özekmekçi, M. nanç - Serpil Çak r. Siyaset Bilimine liflkin Seçme Eserler s. stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (40) , ss SB , (2) Tülücü, Süleyman. "Fârâbî s "na Baz lâveler. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (31) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 020 KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Aslan, Selma Alpay Türkiye Vizyonu, Halk Kütüphanesi Politikalar ve Çemiflgezek: Bat Ülkeleri ve Türkiye Halk Kütüphanelerinin fllevsel Aç dan Bir Karfl laflt rmas. Türk Kütüphanecili i 23(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) At lgan, Do an. Bilgi Yönetimi Kavram ve Geliflimi. Türk Kütüphanecili i 23(1) , ss. Türkçe özet. 1

10 020 (3) Araflt rma. Türk Kütüphanecili i Bayter, Mustafa. Kataloglama 23(1) , ss. Türkçe ve Nereye Gidiyor? Türk ng. özet. Kütüphanecili i 23(1) , 1987 SA ss. Türkçe ve ng. özet SA GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 020 (4) Karadeniz, fienol - Bülent Y lmaz. Türkiye'de Halk Kütüphanecilerinin Hizmet çi E itim Gereksinimleri. Türk Kütüphanecili i 23(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (5) Özgülefl, Muzaffer. Bir Elyazmas n n nan lmaz Öyküsü Arflimet Parflömeni. Bilim ve Teknik 42(496) , ss. 050 (1) Karasözen, Bülent - Özlem Gökkurt Bayram - Burcu Umut Zan Türkiye Bilim Göstergeleri Analizi. Türk Kütüphanecili i 23(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 1968 SA 27 Erk l ç, Turan A. E itimle lgili 020, 670 Yaz lar n Eskiflehir Yerel Gazetelerinde Da l m. Eskiflehir 020 (6) Osmangazi Üniversitesi Sosyal Tamdo an, Oya Gürdal. Bilimler Dergisi 8(2) , Enformasyon Zincirinde Bilgi Eriflim ss. Türkçe ve ng. özet. Sistemleri, Bilgi Eriflim Sürecinde Kütüphane Kurumu ve Di er Bilgi 2001 SA 27 Merkezleri. Türk Kütüphanecili i 370, (1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 070 (1) 1987 SA 57 Orman, Hac. Yalç n Küçük için 020 Rapor. Sanat ve Hayat (35) , ss. 020 (7) 2002 SB 377 Toplu, Mehmet. Belge Sa lama 070, 300 Hizmetlerinin Geliflimi ve Türkiye Perspektifi. Türk Kütüphanecili i fiirin, Funda Selçuk. Etkili Birer 23(1) , ss. Türkçe ve Propaganda Arac Olarak Ermeni ng. özet. Sorunu Karfl s nda Albayrak ve 1987 SA 57 Hadisat Gazeteleri ( ) Tarih 020 Araflt rmalar Dergisi 28(45) , ss. Türkçe ve ng. özet. 020 (8) Y lmaz, Bülent - Eda Köse - fielale Korkut. Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi Ö rencilerinin Okuma Al flkanl klar Üzerine Bir SA , 070

11 100 FELSEFE VE PS KOLOJ 120 EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 100 (1) Akdemir, Ferhat. Ahlâki Normlar n Topdemir, Hüseyin Gazi. Felsefe Ontolojik Kayna ve Epistemolojik Nedir? Bilgi Nedir? Türk Kayna Ba lam nda Din/Tanr -Ahlâk Kütüphanecili i 23(1) , liflkisi. Muhafazakâr Düflünce ss. Türkçe ve ng. özet. 5(19-20) 2009, ss SA 57 Türkçe ve ng. özet SA , , METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 110 (1) Akdemir, Ferhat. Ahlâki Normlar n Ontolojik Kayna ve Epistemolojik Kayna Ba lam nda Din/Tanr -Ahlâk liflkisi. Muhafazakâr Düflünce 5(19-20) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Atak, Seyit Ahmet. Ayd nlanma Felsefesinin Bir Kazan m Olarak Ak l. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 7(13) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 140 Konuk, Osman - Ahmet Kemal Bayram. nsans zlaflt r lm fl Yoksulluk: Yoksulluk, Bilim ve Etik. Civilacademy 7(1) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (2) Duman, Fatih. Evrensellik ve Tarihsellik Aras nda Edmund Burke -Ahlâk n/siyasetin Felsefî Temelleri- Muhafazakâr Düflünce 5(19-20) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Uslu, Serdar. Homeros ve Hesiodos'un "Düzen" Anlay fl ve nsan n Evren Düzenindeki Yeri. Kutadgubilig (15) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (3) Topdemir, Hüseyin Gazi - Seval Yinilmez. Galileo'nun Bilimsel Çal flmalar Üzerine De erlendirme. Kutadgubilig (15) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (3) Yakubo lu, Kenan. nsan n Ontolojik Aç dan Tan m na liflkin Yaklafl mlar n E itim Aç s ndan Önemi. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 7(13) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 140 3

12 130 NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR Gültekin, Metin. Max Weber'de Rasyonelli in Sosyolojisi. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 7(13) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Kurt, Günseli. Ridit Analizi ve Üniversite Ö rencilerinin Gelecek Kayg lar n n ncelenmesi Üzerine Bir Uygulama. Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (2) 140, 180 Y ld z, Erdal. Koku: Orada Ba lar, Burada Çözer. Kutadgubilig (15) , ss. ng. ve Türkçe özet SA BEL RL FELSEF OKULLAR Atak, Seyit Ahmet. Ayd nlanma Felsefesinin Bir Kazan m Olarak Ak l. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 7(13) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (1) Ayd n, Rabiya. Bir Varolufl Olarak Hastal k Hali. E itim Yaz lar 10(16) , ss SB (2) B çak, Ayhan. Tarihsel Varolufl. Kutadgubilig (15) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (3) Gül, Fikri - Birol Soysal. Dil ve Düflünce liflkisi Üzerine. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 7(13) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) Sönmez, Bülent. "Phaidon" Diyalogu Çevresinde Kur'an, Mistisizm ve Marxizm Üzerine De inmeler. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 7(13) , ss. Türkçe ve ng. özet. 140 (5) Türer, Celal. Ahlâk Anlay fllar n Elefltirmenin mkân ve S n rlar. Muhafazakâr Düflünce 5(19-20) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA Yakubo lu, Kenan. nsan n Ontolojik Aç dan Tan m na liflkin Yaklafl mlar n E itim Aç s ndan Önemi. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 7(13) , ss. Türkçe ve ng. özet. 120, PS KOLOJ 150 (1) Acar, Elif. Daha yi Bir Haf za için Daha yi Bir Uyku. Bilim ve Teknik 42(496) , 61.s SA

13 Adli Makamlarca Çocuk Psikiyatrisi Poliklini ine Gönderilen Cinsel stismara U ram fl Çocuklar n, stismar fiekilleri, Ruhsal ve Fiziksel Muayene Özellikleri. Adli Bilimler Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SB , 150, (2) Ançel, Gülsüm. Agresyonu Azaltma ve Kontrol Etmede Mekanik K s tlama: Hemflirelik Rolleri ve Giriflimleri. Adli Bilimler Dergisi 9(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , 150, (6) Bora, Emre - Leyla Baysan. Empati Ölçe i-türkçe Formunun Üniversite Ö rencilerinde Psikometrik Özellikleri. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 19(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (7) Dirik, Gülay - Esma Günay. Dindarl k, Kontrol Oda ve Psikolojik S k nt lar. Civilacademy 7(1) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet. Ayd n, M. fievki. Günümüz Din E itiminin Önceleyece i Hususlardan K l çarslan, Fatih. Çocuk ve Ergen Empati. Diyanet (219) , Ruh Sa l Hizmetlerinde Aile ss. Terapisi Yaklafl m. E itim Yaz lar 1969 SC 6 10(16) , ss. 297, SB (3) 300, 150 Ayhan, nci. Göz Hareketleri ve Görsel Alg. Bilim ve Teknik 42(496) , ss. 150 (8) Özalp, Elvan. ntihar Davran fl n n 1968 SA 27 Geneti i. Türk Psikiyatri Dergisi (1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (4) 1990 SB 15 Balc o lu, brahim - Yeflim Abanoz. Madde Ba ml l, ntihar, San k Psikolojisi. Dirim 84(1-3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (5) Bas m, H. Nejat - Harun fieflen. Tükenmiflli in Örgüt çi Giriflimcili e Etkisi: Sa l k Sektöründe Bir Araflt rma. ODTÜ Geliflme Dergisi 35(Özel say ) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , , 150 (9) Öztabak, Muhammet. Çocu un Ruh Sa l n n "Bozulmas " için Ebeveynin Yapmas Gereken 9 Hamle. E itim Yaz lar 10(16) , ss SB (10) Soygüt, Gonca - Alp Karaosmano lu - Zehra Çak r. Erken Dönem Uyumsuz fiemalar n De erlendirilmesi: Young fiema Ölçe i K sa Form-3'ün

14 Psikometrik Özelliklerine liflkin Bir nceleme. Türk Psikiyatri Dergisi 20(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 170 ET K (AHLAK FELSEFES ) 1990 SB (1) 150 Alkan, fiükrü. "Küresel Kriz fl Ahlâk n Devre D fl B rakmamal " [Söylefli] Mimar ve Mühendis (47) 150 (11) , ss. fiahin, Nesrin Hisli - Ayflegül Durak Bat gün. Lise ve Üniversite Ö rencilerinde ntihar Riskini Belirlemeye Yönelik Bir Modelin S nanmas. Türk Psikiyatri Dergisi 20(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB (12) Tunay, fiebnem - Gonca Soygüt. Türk Üniversite Ö rencileri Üzerinde Endifle fiiddeti Ölçe i'nin Güvenirlik ve Geçerli i. Türk Psikiyatri Dergisi 20(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB SB , 330 Altun, Gürcan - Betül U ur Altun. Açl k ve Açl k Grevlerinin Klinik, Etik ve Hukuki Aç dan De erlendirilmesi. Klinik Geliflim 22(Özel say : Adli T p) 2009, ss SB , 170, (2) Bayraktar, Fulya. Medyatik Söylemden Kaynaklanan Etik Sorunlar Üzerine. Muhafazakâr Düflünce 5(19-20) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Ulu, Feyzi - Baflak Beydo an. Kamu Örgütlerinde Psikolojik Taciz. Amme daresi Dergisi 42(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , MANTIK 160 (1) Reyhan, Esma. The Missing God Telipinu Myth: A Chapter from the Ancient Anatolian Mythology. Tarih Araflt rmalar Dergisi 28(45) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 200 Bilgi Toplumundan Etik Topluma Geçiflte Mühendisler. Mimar ve Mühendis (47) , ss SB , 170, (3) Çiftçi, Kemal. Mühendislik ve Etik. Mimar ve Mühendis (47) , 44. s SB , 620 Erler, Mehmet Yavuz. Bir Osmanl Ayd n n n Ahlâk Konusundaki De erlendirmeleri: Celal Nuri ( leri) Muhafazakâr Düflünce 5(19-20) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 956.1, 170 6

15 170 (4) 180 (2) F nd kç, lhami. nsani Kriz ve Etik Zekâ (MQ) Mimar ve Mühendis (47) Çevik, C. Cengiz. Francis Bacon'da Bilgi Anlay fl Üzerine. Kutadgubilig , ss. (15) , ss. ng. ve 1998 SB 122 Türkçe özet SA (5) Göka, Erol. Ahlâk: Gelene in Yarat c Yenileyicisi ya da Muhafazakâr Devrimin Bekçisi. Muhafazakâr Düflünce 5(19-20) 2009, ss SA (6) Karaman, Hüseyin. Nurettin Topçu'nun Felsefesinde " syan Ahlâk " Muhafazakâr Düflünce 5(19-20) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA Krizler Dünyas nda Krizlerden Ç kmak için; Mesleki Etik. Mimar ve Mühendis (47) , ss SB , (7) 2003 SA 51 Y lmaz, Alim. Felsefenin Sundu u Bir 140, 180 mkân Olarak Uygulamal Etik. Muhafazakâr Düflünce 5(19-20) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 180 (5) 2005 SA ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (3) Demir, Remzi. Büyük Bir Düflünür: K nal zâde Ali Efendi. Bilim ve Ütopya 15(177) , ss SC , (4) Menzilcio lu, Çi dem. Cicero Tanr - Tan maz m? De Natura Deorum'dan Bir Çözümleme. Kutadgubilig (15) , ss. ng. ve Türkçe özet SA Sönmez, Bülent. "Phaidon" Diyalogu Çevresinde Kur'an, Mistisizm ve Marxizm Üzerine De inmeler. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 7(13) , ss. Türkçe ve ng. özet. Yenen, Halide. Sühreverdî Üzerine Araflt rmalar, I Huzurî Bilgi. Kutadgubilig (15) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (1) Ar c, Mustakim. Adududîn El-Îcî'nin Ahlâk Risalesi: Arapça Metni ve Tercümesi. Kutadgubilig (15) , ss. ng. ve Türkçe özet. 190 (1) 2002 SA MODERN BATI FELSEFES Günenç, Mehmet. Kant'ta Tanr spatlar ve Tanr Postulas.

16 Civilacademy 7(1) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA (2) Ulukütük, Mehmet. Hans-Georg Gadamer ( )'i Tan mak/anlamak ve Türkçe'de Gadamer Kaynakças. Kutadgubilig (15) , ss. ng. ve Türkçe özet SA D N Reyhan, Esma. The Missing God Telipinu Myth: A Chapter from the Ancient Anatolian Mythology. Tarih Araflt rmalar Dergisi 28(45) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , HIR ST YAN D NB L M 230 (1) Murat, Leyla. Goddess Ishara. Tarih Araflt rmalar Dergisi 28(45) , ss. ng. ve Türkçe özet SA HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Ad yaman, Abdülkadir. Bilinçli Yaflamak Mutlu Olmak. E itim Yaz lar 10(16) , ss SB DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M Bakkal, Ali Ulvi. nsanl n Yaflama Damarlar. Köprü (106) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. Akkanat, Cevat. Ni de'de Hakk'a Yönelifl'in Güzide Mekân : Sungurbey Camii. Diyanet (219) , ss SC 6 720, SA (2) 297, 210 Apak, Adem. Hz. Peygamberin 210 (1) Din ve ktisat: I. Masa [Sonuç Bildirisi] Köprü (106) 2009, ss SA (s.a.s.)'in En Sevdi i Sahabi Sa'd B. Muâz (r.a.) Diyanet (219) , ss SC (3) 210 (2) Ayd n, M. fievki. Günümüz Din Gökçebay, Özcan. nsan n Kendini E itiminin Önceleyece i Hususlardan Unutmas : Dünyevileflme. Diyanet Empati. Diyanet (219) , (219) , ss SC ss SC , 150 8

17 297 (4) 297 (8) Aydüz, Davut. Çevre Konusuna Kur'ân- Kerim ve Ça dafl Tefsiri Risale-i Nur'un Yaklafl m. Köprü (106) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (5) Bakkal, Ali Ulvi. nsanl n Yaflama Damarlar. Köprü (106) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 210 Bayrakdar, Mehmet. Ayd nlanman n ve Pozitivizmin slam'a Bak fl m za Etkisi. Diyanet (219) , 4-6. ss SC 6 300, (6) Bayraktutar, Muammer. mam fiâfiî'de Hadisler/Sünneti Anlama ve De erlendirmede Temel Yaklafl mlar. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (31) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA Bostanc, Naci. Ayd nlar ve Din liflkisinin Tarihî Seyri Üzerine. Diyanet (219) , ss. Cerraho lu, smail. "Hayat Tecrübesi" Üzerine Bir Söylefli. Haz rlayanlar: Sad k K l ç, fiehmus Demir, Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (31) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA SC SA , (7) Büyüker, Kamil. Rumeli'de Bektafli 297 (12) Miras. Kültür (14/Özel say : Rumeli) 2009, ss SB Çetinkaya, Bayram Ali. hvân- Safâ Düflüncesinde Sosyal, Dinsel ve Kozmolojik Evrim. Bilim ve Ütopya 15(177) , ss SC , 520, (9) Dölek, Adem. Ayetler ve Hadisler Ifl nda Çocu un Yaflam Hakk n n Korunmas. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (31) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (10) Durgun, ntizam fieyda. Küresel Y k ma Küresel Çözüm. Köprü (106) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (11) Ertuç, Hüseyin. slamda Yetimlerin Hukuki Statüsü. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (31) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. Et-Tâi, Muhammed Bâsil. Kelâm'da Yenilik Aray fllar Prof. Dr. Muhammed Bâsil Et-Tâi ile Dakîku'l- Kelâm Üzerine Bir Sohbet. Konuflan ve tercüme eden: Cahid fienel, 9

18 Kutadgubilig (15) , ss SA SC (13) 297, 300 Gürsoy, Kenan. Ayd n Kimli i Üzerine [Söylefli],. Konuflan: Kâmil Büyüker, Diyanet (219) , ss SC (14) H d r, Özcan. Hadislerde Üretim, Tüketim ve Dolafl m Ekonomisine Dair "Orta Yol/Denge" Prensibi ve Bediüzzaman' n " ktisad" Anlay fl. Köprü (106) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (15) Hikmet, Hasan. çtimâiyâtta Muhafazakârl a Niçin Muhtac z? Muhafazakâr Düflünce 5(19-20) 2009, ss SA (16) Kahraman, Abdülhamit. slam n nfak Anlay fl. E itim Yaz lar 10(16) , ss. 297 (20) 2001 SB (17) Kalay, fierafeddin. Sa l k F kh. E itim Yaz lar 10(16) , ss SB (18) Karagöz, smail. stiflare ve stihare. Diyanet (219) , ss SC (19) Karaman, Fikret. Din Hizmetinin Toplum Hayat ndaki Yeri ve Önemi. Diyanet (219) , ss. Kartal, Mehmet Abidin. ktisat Penceresinden Kâinata ve nsana Bak fl. Köprü (106) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297 Kasar, Veysel. ktisad n Ahlak Üzerindeki Tesirleri. Köprü (106) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297 K l ç, Rüya. XIX. Yüzy lda bnü'l- Arabî ve Vahdet-i Vücûd Tart flmalar : Gelene in Devam m Yeni Bir Bafllang ç m? Türk Kültürü 47(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 297 Koço lu, K yasettin. Umre Rehberi ve Umre Dualar [Ekrem Kelefl'in Ayn Adl Eserlerinin Tan t m ] Diyanet (219) , ss SC (21) Leaman, Oliver. Gazâlî ve Efl'ariyye. Çeviren: Yaflar Türkben, Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (31) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA ,

19 297 (22) R ht m, Mehmet. IX-XIX. As rlar Mercan, Ahmet. Kur'an- Kerim'i Azerbaycan Kültür Tarihinde Anlama Çabas. E itim Yaz lar Tasavvufi Hareketler. Avrasya 10(16) , ss. Etüdleri 14(35) 2009, ss SB 28 Türkçe ve ng. özet SA 5 300, 297, 940 Narl, Mehmet. Yeni Türk fiiirinde Mevlâna. Türk Kültürü 47(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (23) Nursi, Bediüzzaman Said. " ktisat ve Kanaat, Hikmet-i lâhiyeye Tevkif-i Harekettir." Köprü (106) 2009, ss SA (24) Öngören, Reflat. Balkanlar'da slâm' n Yay lmas nda Tasavvuf ve Tarikatlar n Rolü. Kültür (14/Özel say : Rumeli) 2009, ss SB Özdinç, R dvan. Türklükte Kaza ve Kader: Allah Bes Baki Heves. Kültür (14/Özel say : Rumeli) 2009, ss SB , (25) Özsoy, Abdulvahap. Hz. Peygamberin Ümmili i Hakk nda Bir Tart flma Ebû'l-Velid el-bâci Örne i. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (31) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA S r m, Veli. Bediüzzaman'dan Küresel Krize Küresel Temizlik Formülü. Köprü (106) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (26) Turan, M. Fatih. slam Ceza Hukukunda Cinayet Davalar nda Zay f Delil "Levs" Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (31) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (27) Ünal,. Hakk. fiükür ve Teflekkür. Diyanet (219) , ss SC (28) Y lmaz, Musa Kâz m. Din ve ktisat. Köprü (106) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , TOPLUM B L MLER 300 (1) Altun, Gürcan - Betül U ur Altun. Açl k ve Açl k Grevlerinin Klinik, Etik ve Hukuki Aç dan De erlendirilmesi. Klinik Geliflim 22(Özel say : Adli T p) 2009, ss SB , 170,

20 Apan, Ahmet. Belediyelerin Kat At k 300 (7) Yönetiminde Çevre E itimi. Türk Bayrakdar, Mehmet. Ayd nlanman n dare Dergisi 81(462) , ve Pozitivizmin slam'a Bak fl m za ss. Etkisi. Diyanet (219) , 1961 SA ss. 350, SC 6 300, (2) Arpagufl, Hatice K. Toplumsal Bir Figür Olarak Ayd n Kimli i. Diyanet (219) , 7-9. ss SC (3) Ayd n, Berna - Ahmet Turla - Neva Satalo lu. Samsun'da Cinayet Kurban Çocuklar ( ) Adli T p Bülteni 14(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (4) Aymaz, Göksel. Akla Karfl Birleflik Darbe. Varl k 76(1218) , ss SB (9) 300 (5) Bakan, smail. Liderlik Tarzlar ile Örgüt Kültürü Türleri Aras ndaki liflkiler: Bir Alan Çal flmas. T SK Akademi 4(7) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB (6) Barsalou, Judy - Elizabeth A. Cole. fiiddetli Çat flma Yaflam fl Toplumlarda Tarih E itiminin Güçlükleri/Birleflik Devletler Bar fl Enstitüsü (United States Institute of Peace) Özel Raporu Birlefltirmek mi, Bölmek mi? Çeviren: Elif Aköz, Toplumsal Tarih (183) , ss SB , 900 Bayraktar, Fulya. Medyatik Söylemden Kaynaklanan Etik Sorunlar Üzerine. Muhafazakâr Düflünce 5(19-20) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (8) Berktay, Fatmagül. stanbul: Kent, Özgürlük ve Kad n Fatmagül Berktay'dan Kent, Özgürlük ve Kad n Üzerine. Toplumsal Tarih (183) , ss SB Bilgi Toplumundan Etik Topluma Geçiflte Mühendisler. Mimar ve Mühendis (47) , ss SB , 170, (10) Bilici, Mustafa. Modernizmin Aile Üzerindeki Ruhsal Etkileri. E itim Yaz lar 10(16) , ss SB (11) Bostanc, Naci. Ayd nlar ve Din liflkisinin Tarihî Seyri Üzerine. Diyanet (219) , ss SC 6 300,

21 Çelik, Abbas. Atasözlerimizden E itim letileri. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (31) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (12) Çetinkaya, Bayram Ali. hvân- Safâ Düflüncesinde Sosyal, Dinsel ve Kozmolojik Evrim. Bilim ve Ütopya 15(177) , ss SC SB , 520, , (14) Emgili, Fahriye. Mübadeleden Kurtulma Çabas Olarak: htidâ. Tarih Araflt rmalar Dergisi 28(45) , ss. Türkçe ve ng. özet. Erdo an, Altay Ömer. En "Uzak" Yak n Tarihimiz: "Yine de fiahlan yor Aman!.." Varl k 76(1218) , ss. Demir, Recep - Mustafa Çö gün - Nevin fienol. 8 Mart 2009 Dünya Kad nlar Gününde Birleflmifl Milletler Kad n ve K z Çocuklar n n nsan Haklar n n Korunmas ve Gelifltirilmesi Ortak Program : Hedefler ve Kazan mlar. Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi 14(3) , ss SA , 300 Dirik, Gülay - Esma Günay. Dindarl k, Kontrol Oda ve Psikolojik S k nt lar. Civilacademy 7(1) 2009, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 300 Durgun, ntizam fieyda. Küresel Y k ma Küresel Çözüm. Köprü (106) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (13) Eken, Ahmet. Saray n Kad nlar. Hürriyet Gösteri (297) , ss SB , (15) Erginün, nci. Ömer Seyfettin ve Dönemi. Türk Yurdu 29(259) , ss SB , (16) Erkoç, Hayrettin hsan. 1453'ten Önce stanbul'da Türk Varl. Türk Kültürü 47(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (17) Erler, Mehmet Yavuz. Bir Osmanl Ayd n n n Ahlâk Konusundaki De erlendirmeleri: Celal Nuri ( leri) Muhafazakâr Düflünce 5(19-20) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 956.1, 170 Erflen, Mustafa Türker. stanbul Adalarda K fl. Foto raflar: Sinan Çakmak, Atlas (192) , ss SB ,

22 300 (18) 300 (22) Esen, Eyyup. Slavery and the Education of Blacks in Spanish Florida and New Orleans. Civilacademy 7(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , 130 Gültekin, Metin. Max Weber'de Rasyonelli in Sosyolojisi. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 7(13) , ss. Türkçe ve ng. özet. Gambetti, Zeynep. ktidar n Dönüflen Çehresi: Neoliberalizm, fiiddet ve Kurumsal Siyasetin Tasfiyesi. stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (40) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (19) Gömeç, Saadettin. K r m Bölgesinde lk Türkleflme Faaliyetleri. Avrasya Etüdleri 14(35) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA 5 300, 940 Güç, Ayfle. Baflörtülü Kad n: Tart flmalar n Oda ndaki Kay p Ötesi. Birikim (239) , ss SB , (20) Gülalp, Haldun. Kimlikler, Toplum ve ktidar. stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (40) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (21) Gülen, Nurdo an K. Hitit Saray 'nda Kad nlar ve Aflk. Bilim ve Ütopya 15(177) , ss SC Gündo du, Cenk. Darbeler Tarihimizde fiiir. Varl k 76(1218) , ss SB , (23) Güngör, Neslihan. Heroes Kay p Kahramanlar n Nafile Ütopyas. Evrensel Kültür (207) , ss SB (24) Güngör, Servet. Bak ma Muhtaç Çocuklar: Türkiye ve Norveç Kurumsal Yap lar n n Karfl laflt r lmas. Türk dare Dergisi 81(462) , ss SA , (25) Gürel, Cem - Metin Akay. Sinop li Merkez lçe Tar m flletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yap s, Arazi ve Gelir Da l m. Gaziosmanpafla Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 25(1) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 630 Gürkafl, Ezgi Tuncer. Yer Üzerine Say klamalar. Arredamento Mimarl k (222) , ss SB 5 720,

23 Gürsoy, Ülkü. Ömer Seyfettin'de nsan Sevgisi. Türk Yurdu 29(259) , ss SB , 300 Hermonn, Raffi A. Türk Sinemas nda Az nl k Kad n Figürleri. Sanat ve Hayat (35) , ss SB , 300 Karagöz, U ur. novasyon, Türkiye'deki Durum ve PKM'ler. Türk dare Dergisi 81(462) , ss SA , 350, (28) K rm z l, Y. Emre. Ekonomi Eksenli De iflimlerde Ailenin Kayboluflu: ABD Örne i. E itim Yaz lar 10(16) , ss SB (29) Kirman, M. Ali. Ayd n Kimli i ve Ayd n Sorumlulu u. Diyanet (219) , ss SC (30) Konya'da Çocukluk Ça nda Meydana Gelen Ateflli Silah Yaralanmas na Ba l Ölümler. Adli T p Bülteni 14(1) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB , Karakullukcu, U ur Halil. Çizgilerle Toplumun Ruhu. Evrensel Kültür (207) , ss SB , (31) Köktürk, Milay. Kent ve Tarihsellik. Türk Yurdu 29(259) , Karaman, Fikret. Din Hizmetinin Toplum Hayat ndaki Yeri ve Önemi. Diyanet (219) , ss SC 6 297, ss SB (32) 300 (26) M hc, Hakan. Akademik Kavukçu, Özge. Afro-Amerikan Bir Kad n n Dilinden. Sanat ve Hayat (35) , ss SB Yükseltmelerde Puanlama Sistemi ve Uluslararas At f ndekslerine Giren Dergilerde Yay n Performans : Sosyal Bilimler Fen Bilimlerine Denk midir? Bilim ve Ütopya 15(177) , ss. 300 (27) 1995 SC 203 K l çarslan, Fatih. Çocuk ve Ergen Ruh Sa l Hizmetlerinde Aile Terapisi Yaklafl m. E itim Yaz lar 10(16) , ss. 300, SB SB , , 300 Orman, Hac. Yalç n Küçük için Rapor. Sanat ve Hayat (35) , ss. 15

24 300 (33) 300 (38) Özberk, Fevziye. Bat c l k lericilik midir? [Niyazi Berkes'in "Bat c l k, Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler" Adl Eseri Üzerine] Bilim ve Ütopya 15(177) , ss SC SB , Salaçin, Serpil - Akça Toprak Ergönen - Zehra Demiro lu Uyan ker. Kad na Yönelik fiiddet. Klinik Geliflim 22(Özel say : Adli T p) 2009, ss. 300 (34) Sancar, Serpil. Türkiye'de Özcan, Ömer. Türk Kültürünün Feminizmin Siyasal Bilimlere Etkisi. Büyük Araflt rmac s rene Melikoff. stanbul Üniversitesi Siyasal Türk Yurdu 29(259) , Bilgiler Fakültesi Dergisi (40) ss , ss. Türkçe ve ng SB 27 özet SB , 300 Özçelik, Mustafa. Çanakkale fiiiri Nas l Yaz ld? Diyanet (219) , ss SC 6 810, (35) Özdo an, Fatma. Evlilikte Efl Seçiminin Önemi ve Medya. Diyanet (219) , ss SC (36) R ht m, Mehmet. IX-XIX. As rlar Azerbaycan Kültür Tarihinde Tasavvufi Hareketler. Avrasya Etüdleri 14(35) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA 5 300, 297, (39) Schicks, rvin Cemil. Osmanl Cinselli inin Egzotiklefltirilmesi [Söylefli] Konuflan: Ece Zerman, Toplumsal Tarih (183) , ss SB (40) Sezgin, Handan - Nevzat Alkan. Kad n S nma Evleri. stanbul Barosu Dergisi 83(2) , ss SA , 360 Sönmez, Funda Uz - Atilla Yücel - Belk s Uluo lu. Popüler Kültürün Kentsel Söylem Oluflturmadaki Etkisi. itüdergisi/a: Mimarl k, Planlama, Tasar m 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (37) 300 (41) Sabanc, Ali - Jürgen Howe. Yafll l k Sungur, Hasan. deolojilerin ve E itim Bilimi: Yeni Bir Bak fl Aç s. K skac nda Tarih E itimi "Amerika Ça dafl E itim 34(362) , Birleflik Devletleri Örne i" ss. Türkçe ve ng. özet. Toplumsal Tarih (183) , ss SA SB , ,

25 fiahin, Bilge. Kad n Olmak. Uluslararas liflkilerde Olaylar ve Yorumlar 17(49) 2009, ss SB , (46) Yarafl, Eyyup. Ülke maj ve Sosyo- Ekonomik ve Kültürel Benzerli in Türk Mal Ürünlerinin Alg lanmas Üzerindeki Etkisi. Avrasya Etüdleri 14(35) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (42) 1995 SA 5 fievki, Abdullah. Bat l 300, 650 Edebiyatç lar n Gizli Yaflam. Hürriyet Gösteri (297) , ss. 300 (47) 1981 SB 57 Zachariadou, Elizabeth A. Atina 300, (43) fiirin, Funda Selçuk. Etkili Birer Propaganda Arac Olarak Ermeni Sorunu Karfl s nda Albayrak ve Hadisat Gazeteleri ( ) Tarih Araflt rmalar Dergisi 28(45) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 070 Katalanlar ve Ege Bölgesinde Türk Yay lmas n n Bafllamas. Çeviren: Serdar Çavufldere, Tarih Araflt rmalar Dergisi 28(45) , ss SA , 320 Teague, Matthew. Sina Ayr ks Huzur. Foto raflar: Matt Moyer, National Geographic Türkiye (95) , ss SA SB , 360, , 950, (48) Zengin, Eyüp - Rena Arabhanova. Bölgesel Çevre Sorunlar ve Azerbaycan: Ülkeyi Etkileyen Önemli Çevre Sorunlar ve Çözüm Çal flmalar nda flbirli i Aray fllar. Avrasya Etüdleri 14(35) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. 320 S YASAL B L MLER 300 (44) Toplum, Ahlak ve ktisat: II. Masa [Sonuç Bildirisi] Köprü (106) 2009, ss. 320 (1) 1977 SA 32 Abac, Tahir. Direniflten Esteti e, 300, 330 Darbe Alm fl Sanat n Halleri. Varl k 300 (45) Ünver, O. Can. Uluslararas Göç ve Kalk nma Tart flmalar nda Yeni Yaklafl mlar ve Türkiye. T SK Akademi 4(7) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (1218) , 3-8. ss SB , (2) Abadan-Unat, Nermin. "Türkiye'de Politik klim, Siyaset Bilimi Alan nda Angaje Olmayan Çal flmalar Neredeyse mkâns z K l yor" [Söylefli] Konuflanlar: Serpil Çak r, M. nanç

26 Özekmekçi, stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (40) , ss SB , (9) Ayd n, Selçuk. K r lgan Bir D Demokraside Sessiz Bir syan. Çeviren: Aykut Derman, Uluslararas liflkilerde Olaylar ve Yorumlar 17(49) 2009, ss. 320 (3) 1992 SB 160 Akal n, Cüneyt. Bilgelik ve 320 Cumhuriyetçilik. Bilim ve Ütopya 15(177) , ss SC 203 Baflaran, Mehmet. Atatürk, Din ve 320 Laiklik. Türk Dili Dergisi 22(131) , ss. 320 (4) 1989 SA 20 Akbulut, Erden. Seçimler ve Siyasal 956.1, 320 letiflim 1966 Seçimlerinde Tip Propaganda Yönergesi. Toplumsal Tarih (183) , ss. 320 (10) 1994 SB 96 Behramo lu, Ataol. Nâz m Hikmet 320 ve Türkiye Cumhuriyeti Yurttafll. Evrensel Kültür (207) , 8-9. ss. 320 (5) Akgönenç, Oya. "Sözde Ermeni Soyk r m Meselesi" Manipülasyonu. Jeopolitik 8(62) , 6-9. ss SB SB (11) 320 (6) Akkoç, Dervifl Ayd n. Carl Schmitt'in Egemenlik Kuram Üzerine Elefltirel Bir Deneme. Evrensel Kültür (207) , ss. Bilsel, fieref. Ordunun Dereleri, Aksa Yukar Aksa... Varl k 76(1218) , ss SB , SB (12) 320 Bora, Tan l. "Olur Gider...Eyidir!" M. fievket Esendal' n Mektuplar nda 320 (7) Aslan, Seçil. Bir Sorgulama Sembolü Olarak Türban: Karfl tl klar ve D flarl l klar. Birikim (239) , ss SB (13) 320 (8) Atak, K vanç. Kimlik Siyaseti ve Çokkültürlülük Ulus-Devlet ve Kapitalizmin Açmazlar. Birikim (239) , ss SB Kemalizm ve Pragmatizm. Birikim (239) , ss SB Bozkufl, Y ld z Deveci. The French- Armenian Relations in Light of the Published Ottoman Archives ( ) Review of Armenian Studies (17) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA ,

27 320 (14) 320 (18) Bulduk, Zeki. Balkanlar Hat rlatan Adam: Aliya. Kültür (14/Özel say : Rumeli) 2009, ss SB SB , Çubukcu, Mete. Hamas' n Vekalet Savafl Hamas'a Mecbur Olmak. Birikim (239) , ss. 320 (19) 320 (15) Dalar, Müge. Kolonyalizme Bulut, Gökhan. Filistin, Davos ve Baflkald r ve Cezayir Ba ms zl k ABD Emperyalizmi. Türkiye Savafl. Uluslararas liflkilerde Mühendislik Haberleri 54(453) Olaylar ve Yorumlar 17(49) 2009, 2009, ss SB ss SB (16) Cengiz, Özgücan. Yaflad m z Dünyay Anlamak Dünya Sistemleri Analizi. Uluslararas liflkilerde Olaylar ve Yorumlar 17(49) 2009, ss SB (17) Çamur, Kübra Cihangir. Yeni Liberal Politikalar, Kent ve Mekan Çankaya'da (Ankara) Yap laflman n Çözümlemesi, Memleket Siyaset Yönetim 4(9) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. Demir, Hilmi. The Milliyetçilik: Made in Us. Türk Yurdu 29(259) , ss SB , 320 Doster, Bar fl. Ekonomiden Politikaya Türkiye Manzaras... Jeopolitik 8(62) , ss SB , (20) Doster, Bar fl. Uçkun Geray: Erdem ve Cumhuriyet. Bilim ve Ütopya 15(177) , 4-7. ss SC SA Dünder, Betül. Darbeler ve Unutmayan Edebiyat. Varl k 76(1218) , ss. Çetin, Nurullah. Ömer Seyfettin'de Dil ve Edebiyat Milliyetçili i. Türk Yurdu 29(259) , ss SB , (21) 1960 SB 27 El fierif, Yusuf. El-Cezire Türkiye 810, 320 Temsilcisi Yusuf El fierif ile Söylefli. Konuflanlar: Elif Mercan, M. nanç Çeviker, Turgut. Tanka Karfl Çizgi: Ünaltekin, Uluslararas liflkilerde Darbeler ve Karikatür. Varl k Olaylar ve Yorumlar 17(49) 2009, 76(1218) , ss ss SB SB ,

28 320 (22) 320 (26) Erdo an, Altay Ömer. En "Uzak" Yak n Tarihimiz: "Yine de fiahlan yor Aman!.." Varl k 76(1218) , ss SB , (23) Erdost, Muzaffer lhan. U ur Mumcu Miladi Öncesi ve Sonras. Memleket Siyaset Yönetim 4(9) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA Ertafl, Mehmet Akif. Darbeler Döneminde Muhalif ve Protest Müzi in Serüvenine Genel Bir Bak fl. Varl k 76(1218) , ss SB , (24) Gambetti, Zeynep. ktidar n Dönüflen Çehresi: Neoliberalizm, fiiddet ve Kurumsal Siyasetin Tasfiyesi. stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (40) , ss. Türkçe ve ng. özet. Güler, E. Zeynep. Siyaset Bilimi E itiminde Yeni Yöntem Aray fllar : "Avrupa" Üzerine Düflünen Filmler. stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (40) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (27) Günefl, Erdem. ABD Yüksek Mahkemesi ve A HM Kararlar Temelinde fade Hürriyeti'ne Çizilen S n rlardan Biri: 'Nefret fadesi' Uluslararas liflkilerde Olaylar ve Yorumlar 17(49) 2009, ss SB (28) Gürgür, Nuri. Yerel Seçimler ve Etnik Fitne. Türk Yurdu 29(259) , 2-3. ss SB (29) 1984 SB 48 Güven, Melek Sar. Armenians in the 320, 300 Ottoman Millet System and the Reasons for the Emergence of Armenian Nationalism. Review of Armenian Studies (17) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet. 320 (25) Güç, Ayfle. Baflörtülü Kad n: Tart flmalar n Oda ndaki Kay p Ötesi. Birikim (239) , ss SB , SA , Gülalp, Haldun. Kimlikler, Toplum ve ktidar. stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (40) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SB , , (30) nce, Özdemir. Ça dafl Yaflam n Olmazsa Olmazlar Cumhuriyet Demokrasi, Laiklik. Hürriyet Gösteri (297) , ss. 20

29 320 (31) Kuflkonmaz, Sabri. "Umut"tan 12 nsel, Ahmet. Yolsuzluk Siyaseti ve Eylül'e, Darbelerin Darplar ve ç Siyasetin Yoksullaflmas. Birikim Yap lar na Bir Bak fl. Varl k (239) , 3-7. ss SB 50 76(1218) , ss SB , , (32) Kalyc o lu, Ersin. "Platonist, 320 (35) Aflk nc Düflünme Yöntemi Kolayl kla Lütem, Ömer E. Facts and Demokrasi Düflmanl na Kayabilir..." Comments. Review of Armenian [Söylefli] Konuflanlar: Birsen Örs, Studies (17) 2008, ss. ng. ve Sevgi Uçan Çubukçu, stanbul Türkçe özet. Üniversitesi Siyasal Bilgiler 2002 SA 82 Fakültesi Dergisi (40) , ss SB (36) 320 Macit, Mehmet. Davos'tan Sonras Üzerine. Türk Yurdu 29(259) 320 (33) , 4. s. Kansu, Aykut. 1970'li Y llardan 1960 SB 'li Y llara Bir Neo-Con'un 320 Önlenemez Yükselifli. Toplumsal Tarih (183) , ss. 320 (37) 1994 SB 96 Millas, Herkül. nsanlar 320 E itimlerinde Söz Sahibi Olmal m? Bat Trakya'da Bir Hak, Uyum, Bar fl Aray fl Projesi. Toplumsal Tarih (183) , ss. Kartal, Zeki. Kavramsal ve Tarihsel Yönleri ile Küreselleflme. Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SA (38) 330, 320 Morgül, Kerem. Fatsa, Sol Popülizm ve Yerel Yönetimler. Birikim (239) Kavas, Ahmet. Modern Devletlerin Yüre ini A z na Getiren Kelime: Balkanlaflma. Kültür (14/Özel say : Rumeli) 2009, ss SB , (34) Korkmaz, Neslihan Ece. D fl Politikada Önemli Bir Ad m: "Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi Geçici Üyeli i. Uluslararas liflkilerde Olaylar ve Yorumlar 17(49) 2009, ss 1992 SB , ss SB , (39) Ocak, Nurettin. Nobel Bar fl Tarihin Sonu mu? Sanat ve Hayat (35) , ss SB (40) Oktay, Cemil. "...ve Bunun Gibi Tedbîre Siyaset Dirler." Tursun Bey'in Siyaset Tan m Üzerine Notlar.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI Prof. Dr. fiermin TEK NALP Ruhdan UZUN LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI T pk 4. Bask Yay n No : 2988 letiflim Dizisi : 106 3. Bask - Eylül 2009 - STANBUL 3. Bask dan (T pk 4. Bas m) Ekim 2013 - STANBUL

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/09 Türkiye

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/09 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/10 Türkiye

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/07 Türkiye

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/3 Türkiye

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/10 Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI Ġzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje YarıĢması 4734

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015. : Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015. : Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya RAMAZAN YILDIRIM ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015 Adres : Karatay Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya Telefon : 3322217203-7202 E-posta Doğum Tarihi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/9 Türkiye

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/8 Türkiye

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/06 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/06 Türkiye

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/4 Türkiye

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/08 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/08 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/12 Türkiye

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

Kan tl yoruz: Dersim de Zehirli Gaz Kullan lmad

Kan tl yoruz: Dersim de Zehirli Gaz Kullan lmad OTOPS Cengiz Özak nc 1965 ten Günümüze DÜNYA DA VE TÜRK YE DE LK KEZ! İngiliz Devlet Arşivlerinden Gizli Belgelerle Kan tl yoruz: Dersim de Zehirli Gaz Kullan lmad Türkiye ye yöneltilen suçlama; özetle

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 29.01.2016 Toplantı Saati : 10:00 Toplantı No : 2016/03 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. Eğitim Bilimleri Eğitim Programları

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/1 Türkiye

Detaylı