HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 HESAP NO... KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

2 SANKO KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... bundan sonra kısaca MÜŞTERİ/LER olarak anılacaktır.), aşağıda belirlenen şartlarda anlaşmışlardır. Taraflar müşteri hesap açılış formundaki adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Bu adreste değişiklik yapmak isteyen taraf diğer tarafa yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde müşteri hesap açılış formunda yer alan adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır. TANIMLAR: Banka Kredisi: Aracı Kurum'un Müşteri hesabına bir bankadan aldığı ve bu Sözleşme çerçevesinde Kredili Menkul Kıymet Alımı için Müşteri'ye kullandırdığı krediyi, Borsa: Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ve Kurul'ca Tebliğ konusu işlemlerin izin verildiği teşkilatlandırılmış diğer piyasaları, Cari Piyasa Değeri: Seri V No:65 Tebliği nin 12. ve 13. maddesinde belirlenen esaslara göre hesaplanmış Menkul Kıymetler'in cari piyasa değerini, Kredi: Aracı Kurum tarafından Aracı Kurum nezdinde tutulan Müşteri Kredi Hesabı'na, Aracı Kurum tarafından Müşteri'nin verdiği yazılı emir veya yazılı talimata gerek olmadan sözlü talimata dayanılarak dahi Müşteri hesabına Kredili Menkul Kıymet satın alınması veya Kredili Menkul Kıymetler in rüçhan hakkının kullanılması veya bu Sözleşme uyarınca Müşteri tarafından ayrı olarak ödenmediği takdirde Menkul Kıymet alım satım komisyon, kurtaj, vergi, fon ve sair masrafları nedeniyle yapılan borç kayıtlarını, Kredi Faizi: Bu Sözleşme uyarınca Kredi için tahakkuk ettirilen akdi faiz, temerrüd faizi ve bunlara ilişkin, vergi, sair fon, komisyon ve masrafları, Kredi Hesabı: Aracı Kurum nezdindeki Kredi, Kredi Faizi ve Kredi geri ödemelerinin izlendiği hesabı, Kredili Menkul Kıymetler: Tebliğ ve işbu Sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabına Kredili olarak satın alınmış Menkul Kıymetler i, Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu'nu Liste: Tebliğ'in 6.maddesinde sözü edilen "Kredili Menkul Kıymet İşlemleri ve Açığa Satış İşlemlerine Konu Olan Menkul Kıymetler Listeleri"ni, Özkaynak: Kredi hesabının açılışında, Müşteri tarafından yatırılacak nakit veya tebliğin 12. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Menkul Kıymetler ve bu Menkul Kıymetler için tahsil edilen kar payı, faiz ve benzeri gelirler toplamını, Marj: Teminat Tutarı'nın Risk'e bölünmesi (Teminat Tutarı / Risk) sonucu ortaya çıkan rakamı, Özkaynak Oranı: [(İşleme konu kıymetlerin cari piyasa değeri - kredi tutarı) / işleme konu kıymetlerin cari piyasa değeri] hesabı sonucu ortaya çıkan rakamı, Menkul Kıymet veya Menkul Kıymetler: Kredili Menkul Kıymetler ve Müşteri tarafından Aracı Kurum a Kredili Menkul Kıymet işlemi için teminat olarak yatırılmış menkul kıymetleri ve bunlardan doğan rüçhan hakkı ve bedelsiz hisse senedi alma haklarının kullanımı neticesinde Aracı Kurum tarafından teslim alınan menkul kıymetleri veya rüçhan hakkının kullanımına ilişkin makbuzları, geçici sertifika ve ilmuhaberleri, bunların değiştirilmesi sonucu Aracı Kurum tarafından teslim alınan menkul kıymet ve geçici sertifika ve ilmuhaberleri ve bunların her tür kuponlarını, -1-

3 SANKO Mevcut Kredi Tutarı: Müşteri'ye açılmış bulunan Kredi'den Kredi geri ödemelerinin düşülmesinden sonra kalan tutarı, Risk: Mevcut Kredi Tutarı ile Kredi Faiz toplamını, Tebliğ: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri 5 No.65, 68, 74, 78 ve 81 sayılı Kredili Menkul Kıymet Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'leri ve bu Tebliğler'deki değişiklikleri, Teminat: Menkul Kıymetler ve bu Menkul Kıymetler için ödenen kar payı, faiz ve benzeri gelirler toplamını, Teminat Tutarı: Menkul Kıymetler'in Seri V No:65 Tebliği nin 12. ve 13. maddesindeki esaslara göre belirlenen Cari Piyasa Değerleri ile bu Menkul Kıymetler için ödenen kar payı, faiz ve benzeri gelirler toplamını ifade eder. KREDİ LİMİTİ, KREDİNİN AÇILIŞI VE SÜRESİ Madde 1 Aracı Kurum tarafından Müşteri lehine.-tl ( Türk Lirası) limitli Kredi tahsis edilmiştir. Aracı Kurum Kredi'yi kısmen veya tamamen kullandırmaya, kullandırma koşullarını saptamaya ve değiştirmeye, dondurmaya, tahsis edilen Kredi limitini azaltmaya veya tümünü dilediği anda kesmeye veya iptal etmeye yetkilidir. Taraflarca aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça Kredi'nin belirli bir süresi yoktur. Aracı Kurum dilediği anda, res'en tayin edeceği bir süre içinde bu Sözleşme ile tahsis ettiği Kredi'nin bir kısmının veya tamamının geri ödenmesini talep edebilir veya Müşteri dilediği anda Kredi'yi faiz ve her türlü teferruatı ile birlikte geri ödeyerek sona erdirebilir. Taraflar, Kredi'nin kullandırılmaya başlanmasından faiz ve her türlü teferruatı ile birlikte geri ödenmesine kadar, Kredi'nin, Sözleşme, Tebliğ, kanun, kararname ve yetkili mercilerce verilmiş ve verilecek talimat hükümlerine tabi bulunacağını beyan ve kabul eder. Aracı Kurum, Kredi açmanın ön şartı olarak Müşteri'den Cari Piyasa Değeri Kredili Menkul Kıymet tutarına eşit tutarda menkul kıymet veya nakdi Aracı Kurum'a Teminat olarak yatırmasını isteyebilir. Aracı Kurum, dilediği menkul kıymeti Teminat olarak kabul etmeye veya reddetmeye veya bunları sonradan değiştirme ve bunlar yerine başka menkul kıymet talep etme hakkına sahiptir. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri 5 No.65, 68, 74, 78 ve 81 Tebliğinde yer alan özkaynağa ilişkin hükümler ve Kredili Alım İşlemleriyle ilgili diğer hükümleri saklıdır. KREDİ HESABININ İŞLEYİŞİ: Madde 2 Kredi, sadece Aracı Kurum aracılığı ile Kredili Menkul Kıymetler satın almak veya mevcut Kredili Menkul Kıymetler'in rüçhan hakkını kullanmak amacıyla kullanılacaktır. Aracı Kurum tarafından, Müşteri'nin yazılı veya sözlü talimatına dayanarak Müşteri hesabına Menkul Kıymet satın alındığında veya rüçhan hakkı kullanıldığında, işlemin gerçekleştiği gün itibariyle o miktar Kredi, Müşteri tarafından kullanılmış sayılacaktır. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri 5 No.6 Tebliği çerçevesince, Aracı Kurum aracılığı ile Müşteri'nin Aracı Kurum'a verdiği yazılı emir veya yazılı talimata gerek olmadan, sözlü talimata dayanılarak dahi Müşteri hesabına Kredili Menkul Kıymet satıldığında veya Menkul Kıymet kar payı, faiz ve benzeri gelirlerin tahsilatı yapıldığında, elde edilen nakit Kredi borcunun kapatılmasında veya Aracı Kurum'un kabul etmesi şartına bağlı olarak tekrar Menkul Kıymet alımında kullanılacaktır. Teminat fazlasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Seri 5 No.65, 68, 74, 78 ve 81 Tebliğlerinde yer alan özkaynağa ilişkin hükümler ve Kredili Alım İşlemleriyle ilgili diğer hükümler saklıdır. Müşteri, sözü edilen nakit değerlerin kendisine veya bir başka kimseye ödenmesini veya başka bir şekilde kullanılma konusunda bir talep hakkının olmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredi'nin başlangıç ve geri ödeme valörü Aracı Kurum tarafından işlemlerin takas günü esas alınmak suretiyle belirlenir. Müşteri ancak Marj'ın 2'nin üzerinde olması ve Aracı Kurum'un kabulü şartına bağlı olarak Marj'ı 2'nin altına düşürmeyecek miktarda nakdi, Kredi Hesabı'dan çekebilir. -2-

4 SANKO Müşteri bu Sözleşme kapsamı dahilindeki her türlü Kredili Menkul Kıymet işleminin Aracı Kurum tarafından Borsa'da gerçekleştirilmesini kabul eder. Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilen bu işlemler ile ilgili komisyon, kurtaj ve sair ücretleri ve bunlara terettüp eden vergi, fon, resim ve harçlar (hepsi birlikte "Masraf") Müşteri tarafından Aracı Kurum'a nakden ödenecektir. Masraf, Müşteri ile Aracı Kurum arasında akdedilmiş tarihli Alım ve Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi hükümlerine göre tayin olur. Aracı Kurum dilediği takdirde veya Müşteri'nin zamanında ödememesi durumunda Masraf'ı Müşteri'nin Kredi Hesabı'nı borçlandırmak suretiyle Kredi'ye ilave edebilecektir. KREDİNİN GERİ ÖDENMESİ VE SONA ERMESİ Madde 3 Müşteri, Kredi'den doğan anapara, faiz, fon, gider ve sair vergiler ile bunlara terettüp eden gecikme cezaları ve diğer her türlü cezaları ve bu Sözleşme'den doğmuş, doğacak sair her türlü borçlarını Aracı Kurum'ca belirlenecek tarih ve vadelerde nakden veya Menkul Kıymetler için satış emri vermek suretiyle geri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Aracı Kurum'un, 5.madde çerçevesinde Menkul Kıymetler i nakde tahvil ederek Kredi'yi sona erdirme hakkı saklıdır. KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ Madde 4 Aşağıdaki durumlarda Kredi muaccel olur: a) 5. maddede belirtilen durumların ortaya çıkması, b) Aracı Kurum Tarafından Kredi'nin Kat Edilmesi; Aracı Kurum, Kredi'yi dilediği takdirde kat etme hakkını haizdir. Bu halde Aracı Kurum bir ihtarname keşide ederek, borçlu ve kefillere borcun ödenmesi için 3 günlük mühlet tanır. Müşteri, bu süre içinde borcun ödenmemesi halinde borcun muaccel hale geleceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. (5. madde hükmü saklıdır.) c) Kredili Menkul Kıymetler'in Liste'den çıkarılması; Kredili Menkul Kıymet veya Kredili Menkul Kıymetler'in Liste'den çıkarılması durumunda o Menkul Kıymet veya Menkul Kıymetler için açılmış olan Kredi muaccel hale gelir. Liste'den çıkarılan Kredili Menkul Kıymetler için açılmış olan Kredi, Müşteri'nin talebi ve Aracı Kurum'un kabulü yanında Liste'de yer alan başka bir menkul kıymet ile değiştirilmek şartı ile devam edebilir. d) Diğer Sebepler; Müşteri tarafından bu Sözleşme hükümlerinden herhangi birisine uyulmadığı takdirde veya üçüncü şahıslar tarafından Müşteri hakkında haciz, iflas veya sair bir yoldan icra takibine başvurulması, ihtiyati haciz kararı alınması veya sair benzeri hallerde bakiye Kredi borcu muaccel hale gelir. Kredi'nin muaccel hale gelmesi durumunda Müşteri Kredi'yi faiz, fon, vergi, resim, harçlar ve sair teferruatı ile birlikte derhal Aracı Kurum'a ödemek ile yükümlü olacaktır. TEMİNATIN KORUNMASI, MARJ TAMAMLAMA ÇAĞRISI VE NAKDE TAHVİL Madde 5 Başlangıçta %50 olan Özkaynak Oranı nın [(İşleme konu kıymetlerin cari piyasa değeri - kredi tutarı) / işleme konu kıymetlerin cari piyasa değeri] Kredi süresi içinde %35'ın altına düşmesi durumunda Aracı Kurum Müşteri'ye bildirimde bulunarak özkaynak oranını %50'ye çıkarması için ek teminat getirmesini ister. Müşteri, bir işgünü içinde ek teminat getirerek söz konusu oranı %50'ye çıkarmaz ise Aracı Kurum bunu izleyen iş günü söz konusu Menkul Kıymetler in tamamını veya bir kısmını satarak elde edilen nakit ile Müşteri'nin Aracı Kurum'a olan Kredi borcunu kapatmak veya bu oranın %50'ye çıkartılmasını sağlamaya yetkilidir. Kredi süresi içinde özkaynak oranı hiç bir şekilde %35'in altına düşemez. Özkaynak Oranı nın herhangi bir nedenle % 35'in altına düşmesi durumunda Aracı Kurum Müşteri'ye herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, derhal Menkul Kıymetler'i kısmen veya tamamen satarak Kredi'yi sona erdirme veya Özkaynak Oranı nı %50' ye çıkarma hakkına sahiptir. Yukarıdaki durumlarda 4. maddede sözü edilen İhtarname'nin Müşteri'ye gönderilmesi gerekmez ve Kredi kendiliğinden muaccel hale gelir

5 SANKO Müşteri, Özkaynak Oranı nı izlemekle kendisinin de yükümlü olduğunu ve Özkaynak Oranı nın %35 in altına düşmesi durumunda Aracı Kurum'un bildirimde bulunmaksızın Menkul Kıymetler i satma yetkisine haiz olduğunu ve bu nedenle Aracı Kurum'un doğacak zararlardan hiç bir şekilde sorumlu tutulamayacağını beyan ve kabul eder. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri 5 No.65, 68, 74, 78 ve 81 Tebliğinde yer alan özkaynağa ilişkin hükümler ve Kredili Alım İşlemleriyle ilgili diğer hükümleri saklıdır. ARACI KURUMUN REHİN VE HAPİS HAKKI Madde 6 a) Bu Sözleşme uyarınca, Kredili Menkul Kıymet işlemi ile ilgili olarak, Müşteri tarafından teminat olarak Aracı Kurum'a teslim edilen Müşteri'ye ait Menkul Kıymetler, sonradan ek teminat olarak Aracı Kurum'a teslim edilen veya bunların yerine Aracı Kurum'a teminat olarak teslim edilen Menkul Kıymetler ve Aracı Kurum tarafından Müşteri hesabına satın alınan Kredili Menkul Kıymetler Müşteri'nin bu Sözleşme'den doğmuş veya doğacak borçlarının teminatı olarak Aracı Kurum lehine rehinlidir. Müşteri, Aracı Kurum'un merkez ve diğer şubelerinde bulunan ve ileride bulunabilecek olan vadesi gelmiş veya gelecek tüm alacak, havale, cari hesaplar, nakit, hisse senedi ve diğer menkul kıymetlerle vesair tüm kıymetli evrak üzerinde Aracı Kurum'un herhangi bir ihbara gerek olmaksızın, rehin, takas ve hapis hakkı olduğunu beyan ve kabul eder. b) Müşteri, Aracı Kurum'un Menkul Kıymetler'e ilişkin rüçhan haklarını kullanmaya, sermaye arttırımı dolayısıyla apelleri ödemeye ve kendisini bu şekilde borçlandırmaya, Menkul Kıymetler'e ait kar payı, faiz ve benzeri gelirleri ve ödemeleri tahsile, özetle Aracı Kurum'un, Menkul Kıymetler üzerindeki kendisine ait bilimum hakları kullanmaya ve gerekli işlemleri ifaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olduğunu beyan ve kabul eder.. Kullanılan bu çeşit haklar neticesinde elde edilenler, Aracı Kurumun teminatına dahil edilir. c) Menkul Kıymetler, Aracı Kurum adına ve Müşteri itibariyle ya da Menkul Kıymetler'in Banka Kredisi alınması nedeniyle bankaya teminata verilmesi durumunda ilgili banka adına Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. de saklanır. MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLER Madde 7 Aşağıda müşterek borçlu ve müteselsil kefil ("Kefil") olarak imzası bulunan Kefil, Müşteri'nin Kredi Borcunun bu Sözleşme'nin 1. maddesinde yazılı meblağa kadarlık kısmını (Kefalet Meblağı) müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak ödemeği beyan, kabul ve taahhüt eder. Kefil, ayrıca Kefalet Meblağı'ndan ayrı olarak, bu Sözleşme'de öngörülen şekil ve oranda hesaplanacak akdi ve temerrüt faizlerini, fon ve gider vergilerini, sair vergi, resim ve harçları, cezaları ve her türlü masraf ve komisyonları da ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Kefil, kefaletinden ötürü, Müşteri ve diğer kefillerin her türlü borçlarına, müteselsil kefil, müşterek müteselsil borçlusu sıfatıyla kefil ve zamin olduğunu ve bu sıfatla bu Sözleşme'deki hükümlerin tamamının kendisi hakkında da aynen uygulanmasını kabul ile söz konusu hükümlerde yer alan hususları aynen kabul ve taahhüt ettiğini, Borçlar Kanununun 490.maddesinde kefile tanınan haklardan feragat ettiğini, Kredi ve bu Sözleşme'den doğan Aracı Kurum'un alacağı için işlemiş ve işleyecek faizlerin tamamından bir senelikten fazla olsa dahi sorumlu olduğunu, Borçlar Kanununun 493. ve 494. maddelerindeki kefaletten kurtulma haklarından feragat ile bu maddelere dayanarak Aracı Kurum'a karşı hiç bir istekte bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Kefil, Müşteri'nin ödemelerini tatil etmesi, borçlarını ödemekte acze düşmesi, iflasa maruz kalması veya Kredi'nin kat'ı veya herhangi bir sebeple Kredi borcunun geri ödenme sorumluluğunun doğduğu hallerde, müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile tarafına herhangi bir ihbarda bulunmaksızın borçlarının muaccel hale geleceğini, bu gibi hallerde Aracı Kurum'dan borçlu aleyhinde takibata geçilmesini ve kefaletten kurtulmayı talep etmeyeceğini ve bu haklarından şimdiden feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Kefil, Müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile Borçlar Kanununun 500. ve 502.maddeleri ile tarafına tanınan haklardan şimdiden feragat ettiğini, Müşteri'nin iflası veya ölümü sonucunda mirasın veya iflas masasının tasfiyesine dair hükümler dairesinde oluşacak iflas masasına, tasfiye memurları seçilmesi halinde de bu memurlara müteselsil kefil ve müşterek borçlu olması sebebiyle doğmuş ve doğacak haklarının kaydının yaptırılabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. -4-

6 SANKO KREDİ FAİZ ORANI VE FAİZ TAHAKKUK DEVRELERİ Madde 8 Kredi, günlük % oranında Kredi Faizi ne tabidir. Aracı Kurum zaman zaman Kredi Faizi oranını değiştirmek, oranı azaltıp, arttırmak hakkını haizdir. Müşteri Kredi Faizi ni, gider vergisi ve sair ücret ve masraflarla birlikte, Aracı Kurum'ca belirlenecek dönemlerde, def'aten ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, bu Sözleşme ve Kredi'den ötürü doğmuş ve doğacak her türlü muaccel borçlarına, Kredi Faizi oranına % 50 puan ilavesi suretiyle bulunacak oranda temerrüd faizi tatbik edileceğini beyan, kabul ve tahhüt eder. Müşteri, Aracı Kurum'un dilediği takdirde herhangi bir neden göstermeye, peşinen rıza ve muvaffakatını almaya ve ayrıca kendisine ihbar ve ihtarda bulunmaya gerek olmaksızın kredi ve temerrüt faizleri oranlarını arttırmaya, faiz arttırma oranlarını, bilgi bakımından, aşağıda yazılı adresine bildirmeğe ve bildirim tarihinden itibaren arttırılan faiz oranlarını uygulamaya yetkili ve mezun olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. TAKAS SÜRESİ İÇERİSİNDE YAPILAN İŞLEMLERİN TEMİNATLANDIRILMASI Madde 9 Müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş hisse senedi alımı işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari % 20 si oranında net varlığının bulunması zorunludur. Aracı kurum daha yüksek bir teminat oranı belirleyebilir. Açık takas pozisyonu hesaplanırken öncelikle aynı hisse senedi için yapılan alım ve satım tutarları netleştirilerek müşterinin aracı kuruma karşı hisse senedi alım işlemlerinden doğan nakit yükümlülüğü hesaplanır. Müşterinin net varlığı Seri V No:65 Tebliğinin 12. maddesinde sayılan kıymetlerden oluşur. Net varlığın hesaplanmasında müşterinin takas yükümlülüğünü yerine getirmediği kıymetler ile herhangi bir işlemin teminatı olan kıymetler dikkate alınmaz. Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan teminat oranının herhangi bir nedenden dolayı sağlanamaması halinde, teminat oranını daha da düşürecek emirler kabul edilmez ve gün sonunda müşterinin teminat oranını sağlayamaması halinde, ertesi gün ilk seansın başlangıcında müşterinin belirtilen teminat oranını sağlayacak tutardaki kıymeti aracı kurum tarafından belirlenen teminat oranı sağlanıncaya kadar sözleşmedeki hükümler çerçevesinde resen satılır. BANKA KREDİSİ Madde 10 Aracı Kurum, Müşteri hesabına Banka Kredisi alarak Müşteri'ye bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde kullandırma yetkisine sahiptir. Aracı Kurum, Banka Kredisi'ni Müşteri'ye kullandırırken ilave bir faiz, komisyon ve masraf karşılığı alamaz. Aracı Kurum'un Müşteri hesabına Banka Kredisi alması durumunda Müşteri; Aracı Kurum'un Banka Kredisi almasında vekil sıfatıyla hareket ettiğini, Banka Kredisi alınması ve Banka Kredisi ile ilgili sözleşmelerin imzalanması nedeniyle doğacak tüm borç ve yükümlülüklerin kendisine ait olacağını; Banka Kredisi'ni, Banka Kredi Sözleşmesi ve bu Sözleşme hükümlerine göre anapara, faiz, vergi, fon ve diğer masraflar ile birlikte geri ödeyeceğini; Aracı Kurum tarafından vekil sıfatıyla Banka ile imzalanacak Banka Kredisi Sözleşmesi hükümlerinin kendisi için tamamen bağlayıcı olacağını; Banka Kredisi nedeniyle Aracı Kurum'un uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanın kendisine ait olduğunu ve bunları tazminle yükümlü olacağını, Aracı Kurum'un Müşteri'ye ait Menkul Kıymetler i Banka'ya Kredi'nin rehinli teminatını teşkil etmek üzere teslim etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. VERGİ VE MASRAFLAR Madde 11 Kredi, işbu Sözleşme ve Banka Kredi Sözleşmesi'den ötürü doğmuş veya ileride doğabilecek her türlü fon, damga vergisi, Banka ve Sigorta Muamele Vergisi, diğer vergi, resim ve harçlar ile bunlara terettüp eden gecikme cezaları ve sair cezaları ve doğabilecek sair her türlü masraflar Müşteri tarafından karşılanacaktır. HESAP ÖZETİ GÖNDERİLMESİ VE BİLDİRİMLER Madde 12 Aracı Kurum, Kredi Hesapları'na ilişkin Hesap Özetlerini aylık dönemleri takip eden 7 gün içinde Müşteri'ye yazılı olarak veya müşterinin talimatı doğrultusunda elektronik yollarla gönderecektir. -5-

7 SANKO Sözleşme'nin 5. maddesi uyarınca Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye yapılacak bildirimler Müşteri'nin bu Sözleşme'de yazılı faks numarasına faks cihazıyla da yapılabilir. Bu durumda Müşteri, faks mesajının Aracı Kurum tarafından gönderildiği gün itibariyle faks cihazıyla yapılmış bildirimi tebliğ etmiş kabul edilecektir. Faks cihazıyla yapılan bildirimler, bildirimin gönderildiğine ilişkin Aracı Kurum'da kalan faks cihazı raporları, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesi uyarınca kesin delil sayılır. Müşteri faks numarası değiştiğinde, yeni faks numarasını derhal bildireceğini, bu hususu yerine getirmediği takdirde, aşağıda yazılı faks numarasına gönderilen bildirimleri tebellüğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. AÇIKLIK Madde 13 Müşteri, bu Sözleşme hükümlerine uymaması halinde, durumun, ismi veya ünvanı ile birlikte, diğer aracı kuruluşlara ve sair ilgili kuruluşlara duyurulmasını peşinen kabul ve bu bildirim nedeniyle Aracı Kurum'u hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. DİĞER SÖZLEŞMELERE ATIF Madde 14 İşbu Sözleşme uyarınca Aracı Kurum tarafından Müşteri hesabına yapılacak Menkul Kıymet alım satım işlemlerinde, taraflar arasında akdedilmiş bulunan tarihli Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi (bu Sözleşme'ye aykırı hususlar hariç) aynen uygulanır. Bu sözleşmede hükmü bulunmayan veya aykırı hükmü bulunan konularda ise, yürürlükteki Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, kanun, kararname ve yetkili mercilerce verilmiş ve verilecek talimat hükümleri ve genel hukuk hükümleri uygulanır. YETKİLİ MAHKEME Madde 15 Taraflar bu Sözleşme'den doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde,... Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder. YÜRÜRLÜK Madde 16 İşbu sözleşme.../.../... tarihinde iki nüsha olarak düzenlenip imzalanmış ve imzası ile yürürlüğe girmiş olup bir nüshası müşteri, bir nüshası da Aracı Kurum tarafından alınmıştır. MÜŞTERİ/LER ARACI KURUM ADI SOYADI: SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İMZA: - 6 -

8 SANKO KREDİLİ İŞLEMLER OTOMATİK VİRMAN TALİMATI İstanbul.../.../... SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OPERASYON ve MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL Konu : Şirketiniz nezdinde mevcut olan şahsıma ait Cari Hesap ve Kredili Hesap lar arasında aşağıdaki açıklanan hesap durumlarında ilgili virmanların yapılması. 1- Kredi hesabımda aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde cari hesabımdaki borç tutarının kredi hesabına virman yapılması, - Kredi hesabımda özkaynak oranı %50 yi aşmaması halinde Kredili borç tutarının kredi limitini aşmaması durumunda Gerekli teminatımın kredi hesabımda olması halinde Cari hesabımdaki borç bakiyesinden kullanılabilir kredi tutarı kadar kısmının takas gününde kredi hesabıma aktarılması, 2- Cari hesabımdan, kredi işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilebilir hisse senetlerimin kredi hesabıma virman yapılması 3- Kredi hesabımda borç bakiyesi mevcut iken, cari hesabımda Alacak bakiyesi olması durumunda, kredi hesabımdaki borç tutarının cari hesabımdan otomatik olarak virman yoluyla karşılanması, 4- Kredi hesabımda Alacak bakiyesi olması durumunda cari hesabıma virman yapılması Hususlarında ayrıca talimatım olmaksızın gereğini bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla, Müşteri Adı, Soyadı : Hesap No : İmza : -7-

9 Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, No: 43/ GÜNEŞLİ-İSTANBUL Tel.: (0212) Faks: (0212) Mersis No:

ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR 1 İstanbul, Mecidiyeköy,Gazeteciler Sitesi, Keskinkalem sok. No: 25 adresinde ticari faaliyet gösteren ACAR YATIRIM MENKUL

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası: Müşteri No: Müşteri Adı Soyadı veya Unvanı : Tarih:.../.../... KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1. Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi, No:

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı