ġenpġlġç GIDA SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ NĠN ANASÖZLEġMESĠNĠN TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE EN SON ġeklġ AġAĞIDADIR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ġenpġlġç GIDA SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ NĠN ANASÖZLEġMESĠNĠN 09.05.2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE EN SON ġeklġ AġAĞIDADIR."

Transkript

1 ġenpġlġç GIDA SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ NĠN ANASÖZLEġMESĠNĠN TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE EN SON ġeklġ AġAĞIDADIR. KURULUġ Madde 1 AĢağıda adları, soyadları, ikametgahları ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim Ģirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim Ģirket kurulmuģtur. a. T.C. tebaasından SEMRA BAYRAKTAR Ġstanbul, BeĢiktaĢ, Bebek, Ehram YokuĢu, No:16/3 de mukim b. T.C. tebaasından ĠPEK ÜSTÜNDAĞ Ġstanbul, Kadıköy, Erenköy, ġevki Özengin Sokak, Ġpek Apartmanı, No:4/13 de mukim c. T.C. tebaasından MEHMET BAHATTĠN BAġARAN Ġstanbul, Kadıköy, Kozyatağı Mahallesi, H. Muhtar Sokak, No:4/43 de mukim d. T.C. tebaasından ĠZZET SENEMOĞLU Ġstanbul, Kadıköy, Bostancı Mahallesi, Bostaniçi Sokak, Derya Apartmanı, 6/11 de mukim e. T.C. tebaasından ESEN GÜRDAMAR Ġstanbul, Kadıköy, Suadiye Mahallesi, Kazım Özalp Sokak, No:41/6 da mukim f. T.C. tebaasından HAġĠM GÜRDAMAR Ġstanbul, Kadıköy, Suadiye Mahallesi, Kazım Özalp Sokak, No:41/6 da mukim ġġrketġn UNVANI Madde 2 ġirketin unvanı ġenpiliç Gıda Sanayi Anonim ġirketi dir. MAKSAT ve MEVZUU Madde 3 ġirketin maksat ve mevzuu baģlıca Ģunlardır. ġirketin ana gayesi tarımsal faaliyetlerden özellikle tavukçuluk alanında günün koģul ve ihtiyaçlarına uygun olarak modern teknolojiyi uygulayan iģletmeler kurmak ve bu alanda kaliteli mal ve hizmet üretmek ve pazarlamaktır. ġirket bu amaca uygun olarak hayvancılık, yemcilik, kesimhanecilik ve bunlara bağlı hizmet iģleri dallarında aģağıdaki konularda çalıģacaktır. I. Hayvancılık: a. Kümes hayvanları üretmek ve yetiģtirmek (tavuk, horoz, piliç, hindi gibi). b. Kümes hayvanlarının civcivlerini üretmek. c. Kümes hayvanlarının damızlıklarını üretmek. d. Kümes hayvanlarından damızlık ve ticari yumurta elde etmek. II. Yemcilik: a. DeğiĢik amaçlı her türlü büyükbaģ, küçükbaģ ve kümes hayvanlarının yemlerini üretmek, süt yemi, besi yemi, civciv yemi, piliç geliģtirme yemi gibi. b. Yem karıģımlarında bulunan ham ve yardımcı maddeleri üretmek. c. Yem karıģımları ve katkı maddeleri üretmek. III. Kesimhanecilik: a. Her türlü kümes hayvanlarını kesmek. b. Kesilen kümes hayvanlarını bütün veya parça olarak (but, göğüs, kanat, ciğer, taģlık gibi) ambalajlı veya ambalajsız satıģa sunmak. c. Kümes hayvanlarının etlerinden çeģitli sofralık ürünler imal etmek.

2 d. Kesim sonunda arta kalkan tüy, kemik, kan gibi değersiz görünen maddeleri yeniden iģleme tabi tutup bunlardan ham ve yardımcı maddeler elde etmek IV. Hizmet ĠĢleri: a. Tarımsal planlama ve etüdler yapmak. b. AraĢtırma ve fizibilite raporları hazırlamak. c. Mühendislik ve danıģmanlık hizmetleri yapmak. d. Taahhüt iģleri yapmak. e. Tahıl ambarlama hizmetleri yapmak, bunun için silo tesisleri kurmak, gerekli izin ve ruhsatları almak. f. Her türlü inģaat iģleri ve müteahhitlik hizmetleri yapmak. ġirket yukarıda sıralanan faaliyetlerle ilgili üretim, pazarlama ve yatırım alanlarında aģağıda sıralanan iģleri gerçekleģtirip yürütecektir. A. Üretim: 1. Yukarıda sıralanan ürünleri elde edebilmesi için tarımsal ve teknolojik araģtırmalar yapmak. 2. Üretim için gerekli tarımsal ve sınai tesislerin kurulması ve iģletilmesi. 3. Bu gibi tarımsal ve sınai tesislerin satın alınması, kiralanması ve gerektiğinde kısmen veya tamamen satılması veya kiraya verilmesi. 4. Tesislerin iģletmeye alınabilmesi için gerekli makine ve teçhizat ile malzeme ve araç gerecin satın alınması, ithal edilmesi, gerekenlerin üretimlerinin yapılması. 5. Bu üretimlerin yapılabilmesi için gerekli ham, yardımcı ve mamul maddelerin alımı, ithali ve satıģı ile gerektiğinde ihracı. 6. BaĢkaları adına fason üretim yapılması veya gerektiğinde konusuna giren ürünlerin baģkalarına ürettirilmesi. 7. Üretim için gerekli nakil vasıtalarının alımı, ithali, kiralanması ve gerektiğinde satımı, ihracı ve kiraya verilmesi. B. Pazarlama: 1. Yukarıda sayılan mal ve hizmetlerin yurt içinde ve yurtdıģında pazarlaması. 2. Bunun için gerekli pazarlama örgütlerinin kurulması veya mevcutlarına iģtirak edilmesi. 3. Yukarıda sıralanan üretim kalemlerinin, ham ve yardımcı maddelerin satın alınması, ithali ile satılması ve ihracı. 4. ġirketin amaç ve konusunu oluģturan iģler için yurt içinde ve dıģında ihalelere girilmesi veya taahhütte bulunulması. 5. ġirketin konusuna giren iģlerle ilgili mümessillikler, distribütörlükler verilmesi. 6. Konusu ile ilgili reklamcılık ve tanıtma hizmetlerinin yapılması veya baģkalarına yaptırılması. 7. Yukarıda sayılan hizmetler için gerekli servis istasyonlarının, bakım ve ikmal merkezlerinin kurulması, bunların iģletilmesi ve bu tesislerin iģletmeye alınabilmesi için gerekli makine ve tesislerle araç ve gereçlerin alımı ve ithali. 8. Gerektiğinde yurtiçi ve yurtdıģı fuar, sergi, konferans ve seminerlere iģtirak edilerek buralarda tanıtım faaliyetlerinde bulunulması. 9. Ürünlerin tanıtımı ve pazarlaması için dükkan, mağaza, reyon veya market kiralanması veya satın alınması, aynı amaca uygun gezici ve tekerlekli araçlar kiralanması, satın alınması veya ithali.

3 10. Pazarlanacak ürünlerin nakli için nakil vasıtaları satın alınması, ithali veya kiralanması ile gerektiğinde satılması, ihracı veya kiraya verilmesi. 11. Her türlü akaryakıt ve petrol ürünlerinin alım ve satımını yapmak. Bu ürünlerin imalatını yapmak. Ġstasyon ve tesisler kurmak. Gerekli lisans ve ruhsatları almak. C. Yatırım: ġirket bu amaçlara eriģebilmek için; a. Ana amacı ile ilgili olmak koģulu ile gerek duyacağı gayrimenkulleri iktisap eder ve satın alır, gerektiğinde fazla olanları satar, menkul mallar satın alır ve satar, bu iģlemlerden dolayı borçlu veya alacaklı olabilir, gerektiğinde belediyelere veya kamu kuruluģlarına yol terk edebilir, borç ve alacağını güvenceye bağlayacak rehin ve ipotekleri alıp verebilir. Bu ipotek veya rehinleri fek edebilir,bunlar için tapu dairelerinde gerekli tüm iģlemleri yapabilir. Ġrtifak veya diğer ayni haklar tesis edebilir, bunları devredebilir, icabında ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilir, taģınmaz mallar kiralayabilir. Kendisine ait olanları kiraya verebilir. TaĢınmaz mallar için satıģ vaadinde bulunabileceği gibi baģkalarının satıģ vaatlerini de kabul edebilir. Tesellüm ve temlik muameleleri yapabilir. Bu hususta sözleģmeler aktedebilir. b. ġirket amacına ulaģmak için markalar, patentler, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım gibi gayrimaddi, fikri ve sınai haklar alabilir veya ihdas edebilir ve bu hakları devredebilir. c. ġirketin iktisadi amacının gerektirdiği her türlü mali, sınai, ticari iģ ve taahhütlere giriģebilir, bunlar için gerekli her türlü kanuni ve hukuki iģlemleri yapabilir. Yukarıdaki gösterilen iģlerden baģka gelecekte Ģirket için faydalı ve lüzumlu görülecek baģka iģlere giriģilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine konu genel kurulca görüģülecek, bu yolda karar alındıktan sonra Ģirket bu iģleri de yapabilecektir. SözleĢme değiģikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Ġl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü nden) izin alınması gereklidir. d. ġirket yurt içi ve yurt dıģı kuruluģlardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler, kefaletler alabilir. Yurt içi ve yurt dıģı mali, sınai ve ticari kuruluģlara borçlanabilir. Bu konuda gerekli kefalet, rehin ve ipotek sözleģmeleri yapabilir. e. Konusu ile ilgili ARACILIK YAPMAMAK KAYDIYLA mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdiği menkul değerleri satın alabilir, gerektiğinde satabilir, kurulmuģ ve kurulacak yerli, yabancı, kamu ve özel kuruluģlara ait muhtelif nevide Ģirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir, gerektiğinde satabilir. f. ġirket; üretim üretim konusuna giren her türlü tesisin inģaatını (damızlık çiftliği, kuluçkahane, yem fabrikası, kesimhane, idari bina, satıģ deposu v.b.) tamamen veya kısmen kendisi yapabilir veya gerektiğinde baģkalarına da yaptırabilir. ġġrketġn MERKEZ VE ġubelerġ Madde 4 ġirketin merkezi Ġstanbul dadır, Ģirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bilgi vermek Ģartı ile yurtiçinde ve yurtdıģında Ģubeler ve irtibat büroları açabilir. ġġrketġn MÜDDETĠ Madde 5 ġirketin müddeti, tescil ve ilanı tarihinden itibaren baģlamak üzere süresizdir.

4 YÖNETĠM KURULU VE SÜRESĠ Madde 6 ġirketin iģleri ve idaresi Genel Kurul tarafından T. T. K. hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 3 (üç), en çok 15 (onbeģ) üyeden oluģan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiģtirebilir. Görev süresi sona ermeden yönetim kurulu üyelerinin birinin ölümü veya istifası gibi nedenlerle boģalan üyeliğe; Yönetim Kurulu ortaklar arasından atama yapar. Bu kiģinin üyeliği ilk olağan genel kurulun onayına sunulur. Genel Kurulun tasvibi halinde bu üyenin görev süresi ölen veya istifa eden üyenin görev süresi dolana kadar devam eder. Genel Kurul, Yönetim Kurulunun atadığı üyeyi onaylamadığı takdirde bu süre ile kayıtlı olmak Ģartı ile boģalan üyeliğe yeni bir seçim yapar. ġġrketġn TEMSĠL VE ĠLZAMI Madde 7 ġirketin yönetimi ve dıģarıya karģı temsili yönetim kuruluna aittir. ġirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleģmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Ģirketin ünvanı altına konmuģ ve Ģirketi ilzama yetkili kiģi tarafından imzalanması gerekir. Pay sahibi olması zorunlu olmayan müdürlere temsil selahiyetinin verilmesine ve idari iģlerin bırakılmasına yönetim kurulu karar verir. Yönetim kurulu ilk toplantısında aralarında bir baģkan ve bir baģkan vekili seçer. SERMAYE VE HĠSSE SENETLERĠNĠN NEVĠ Madde 8 ġirketin sermayesi (dokuztrilyonbeģyüzmilyar) TL dir. Bu sermaye her biri (ikiyüzellibin) TL. kıymetinde (otuzsekizmilyon) adet hisseye ayrılmıģtır. Sermayenin tamamı ödenmiģtir. Hisse senetlerinin tamamı NAMA yazılıdır. Hisse senetlerinin kaç hisselik kupürler halinde bastırılacağının tespitine Yönetim Kurulu yetkilidir. MURAKIPLAR VE GÖREVLERĠ Madde 9 Genel kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse dıģardan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı 5 i geçemez. Ġlk murakıp olarak, T.C. Tebaasından Ġstanbul BeĢiktaĢ Bebek, Ehram yokuģu no:16 Daire:3 de mukim Semra Bayraktar bir yıl süre ile murakıp olarak tayin edilmiģtir. Murakıplar Türk Ticaret Kanununun maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. Murakıbın ücretini genel kurul tayin eder. GENEL KURUL Madde 10 a) Davet ġekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette T. Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368. madde hükümleri uygulanır. b) Toplantı Vakti: Olağan genel kurul, Ģirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü genel kurullar ise Ģirket iģlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

5 c) Rey Verme ve Vekil Tayini:Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasiyle temsil ettirebilirler. ġirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından baģka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin Ģeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder. d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: ġirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. e) Toplantı Yeri: Genel kurullar Ģirketin yönetim merkez binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu Ģehrin elveriģli bir yerinde toplanır. TOPLANTILARDA KOMĠSER BULUNMASI Madde 11 Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi Ģarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taģımayan toplantı zabıtları geçerli değildir. ĠLAN Madde 12 ġirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak Ģartıyla ġirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. HESAP DÖNEMĠ Madde 13 ġirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden baģlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Ģirketin kesin olarak kurulduğu tarihten baģlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer. KAR IN TESPĠTĠ VE DAĞITIMI Madde 14 ġirketin hesap yılına ait muamelelerden elde edilen gelirlerden bilcümle giderler, amortismanlar, karģılıklar, yönetim kurulu baģkan ve üyelerinin ücret ve huzur hakları, memur ve müstahdemlerle murakıbın ödenek ve ücretleri ile Ģirketle sözleģme vesair anlaģmalarla iģ iliģkisi kurulmuģ bulunanlara ödenen masraflar düģüldükten sonra kalan meblağ safi karı teģkil eder. Hesaplanan bu kardan: 1. Türk Ticaret Kanununun 466. maddesi hükmü gereğince %5 kanuni yedek akçe ayrılır. 2. ÖdenmiĢ sermayenin %5 i nisbetindeki bir kısmı, birinci temettü olarak bütün pay sahiplerine ayrılır ve 2 numaralı fıkralarda yazılı yedek akçe ile birinci temettü hissesinin tefrikinden sonra kalan safi kardan birinci temettünün %5 i genel kurulun bu yolda karar alınması Ģartıyla yönetim kurulu üyelerine ve memurlara dağıtılabilir.

6 4. Yukarıdaki fıkralarda belirtilen meblağlar safi kardan ayrıldıktan sonra kalan meblağın tahsis yerlerini tayin münhasıran genel kurula bırakılmıģtır. ġöyleki: Genel kurul alacağı bir karar ile bakiyenin tamamı veya bir kısmını ödemiģ oldukları paylar nispetinde bütün hissedarlara ikinci temettü olarak dağıtabileceği gibi bakiyenin bir kısmı hissedarlara tahsis olunduktan sonra kalanı fevkalade ihtiyat olarak ayrılabilir veya hissedarlara ikinci temettü tayin edilmeksizin bakiyenin tamamı fevkalade ihtiyat olarak tefrik edilebilir. 5. Yönetim Kurulu üyelerine ve memurlara ayrılan miktarla ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaģtırılan paradan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir. ĠHTĠYAT AKÇESĠ Madde 15 ġirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır. TAHVĠL Madde 16 ġirket; Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde tahvil çıkarabilir. KURULUġ GĠDERLERĠ Madde 17 ġirketin kuruluģuna tekaddüm eden ve kurucular tarafından yapılan kuruluģ harcamaları Ģirketin giderlerine intikal ettirilir. KANUNĠ HÜKÜMLER Madde 18 Bu ana sözleģmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. DAMGA VERGĠSĠ Madde 19 Bu ana sözleģme ile ilgili ( BeĢyüzbin) türk liralık damga pulu bedeli kanuni süresi içerisinde ilgili vergi dairesi olan Göztepe Vergi dairesine ödenecektir. HĠSSE SENETLERĠNĠN DEVRĠ ve ÖN ALIM HAKKI: Madde 20 Pay sahipleri, hisselerinin tamamını veya bir kısmını devretmek istediklerinde, öncelikle diğer pay sahiplerine teklif etmek zorundadırlar. Eğer pay sahipleri arasından hisse senedi almak isteyen çıkmazsa, pay sahibi olmayan üçüncü kiģi ya da kuruluģlara teklif yapılabilir. Hisse senetlerinin devriyle ilgili prosedürün bu maddenin aģağıdaki bentlerinde belirtilen yöntemler uygulanarak ve iģlem sırası takip edilerek yapılması Ģarttır. Devir iģlemlerinin gerçekleģmesi, yönetim kurulunun bilgisi, kararı, onayı ve pay defterine kaydı ile sonuçlanmıģ sayılır. Yönetim Kurulu, yapılacak herhangi bir hisse senedi devir iģlemini, Ģirketin mevcut ortaklık yapısını korumak, yabancılaģmayı önlemek, finansman yönünden zayıf kiģilerin pay sahibi olmasını ve bunlara benzer olumsuz göstergeleri göz önünde bulundurarak sebep göstermeksizin söz konusu hisse senedi devir iģlemine onay vermeyip dolayısıyla da pay defterine kayıttan imtina edebilir Ön Alım Teklifinin Yapılması. Herhangi bir pay sahibi, sahibi bulunduğu hisse senetlerini, diğer bir pay sahibi ya da herhangi bir gerçek veya tüzel kiģi, kurum ya da kuruluģa kısmen veya tamamen devretmek isterse, anılan pay sahibi (devreden pay sahibi) devir konusu hisse senetlerinin (devir konusu senetler) devrini önce

7 diğer pay sahiplerine (diğer pay sahipleri) teklif etmekle (ön alım teklifi) yükümlüdür. Ön alım teklifi, yazılı olarak noter marifetiyle her bir diğer pay sahibi ve Ģirket yönetim kuruluna yapılacak ve devir konusu senetlerin adedi, nominal tutarı, alıcısı, devir bedeli ve teklifin geçerli olduğu süre ön alım teklifinde tereddüte yer bırakmayacak Ģekilde belirtilecektir. Devreden pay sahibi, ön alım teklifini diğer pay sahiplerine ve Ģirkete aynı tarihte gönderecektir. Ön alım teklifinin geçerli olduğu süre (teklif süresi) 60 iģ gününden az olamaz. Teklif süresi, her bir pay sahibi için ön alım teklifinin kendisine ulaģtığı tarihten itibaren iģlemeye baģlar Ön Alım Hakkının Kullanılması ve Devir Tutarı. Ön alım teklifinde yer alan devir konusu senetleri devralmak isteyen diğer pay sahibi ya da pay sahipleri, (devralan pay sahibi) devralma beyan ve taahhütlerini teklif süresi içinde devreden pay sahibi ve Ģirket yönetim kuruluna noter marifetiyle bildirmek zorundadır. Her bir devralan pay sahibi, en az devir konusu senetleri devreden pay sahibi hariç, pay sahibi sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak tutarda (devir tutarı) hisse senetlerini ön alım hakkını kullanmak suretiyle devralma hakkına sahiptir. Devralan pay sahibi, ön alım hakkını hiçbir Ģekilde devir tutarının bir kısmına tekabül edecek Ģekilde kısmen kullanamaz. Ön alım hakkı, en az devir tutarına tekabül eden hisse senetleri için kullanılır Ön Alım Hakkını Kullanan Birden Fazla Pay Sahibi ve Devir Tutarı. Tek bir devralan pay sahibi var ise, bu pay sahibi devir konusu senetlerin tamamını devralma hakkına sahiptir. Birden fazla devralan pay sahibi varsa, her bir devralan pay sahibi, devir konusu senetlerden Ģirket sermayesine iģtirak oranının devralan pay sahiplerinin Ģirket sermayesine iģtirak oranları toplamı içindeki oranına tekabül eden kısmını devralma hakkına sahiptir. Bu durumda her bir pay sahibi için devir tutarı, her bir devralan pay sahibinin Ģirket sermayesine iģtirak oranının, devralan pay sahiplerinin Ģirket sermayesine iģtirak oranları toplamı içindeki oranına isabet eden sayıda hisse senedi olarak hesaplanacaktır. Devralan pay sahibi, devreden pay sahibine, diğer pay sahibi ya da pay sahiplerinin devir konusu senetleri devir almak istememesi halinde anılan hisse senetlerini almak isteyip istemediğini de iģbu sözleģmenin 20.2 nci maddesi uyarınca devreden pay sahibine ve Ģirket yönetim kuruluna yapılacak bildiriminde belirtmekle yükümlüdür. Böyle bir bildirimde bulunulmadığı takdirde feragat eden pay sahibi (aģağıda tanımlanmıģtır) ya da pay sahiplerinin payına tekabül eden devir konusu senetlere iliģkin olarak devralan pay sahibi devralma yönünde herhangi bir hak iddia edemez Devir Konusu Senetlerin Devralan Pay Sahibi ya da Pay Sahiplerine Devri. Devir konusu senetleri devralmak isteyen devralan pay sahibi ya da pay sahipleri olması halinde, devralan ve devreden pay sahipleri teklif süresinin hitamından itibaren 30 iģ günü içinde devir konusu senetlerin devir tutarına tekabül eden kısmını, devralan pay sahibi ya da pay sahiplerine devir ve teslim etmekle, devralan pay sahibi ya da pay sahipleri de bunları devir ve teslim almakla ve anılan devrin Ģirket pay defterine kaydı için gerekli tüm iģlem ve muameleleri yerine getirmekle yükümlüdür. Devir aģamasında devralan pay sahibi ya da pay sahipleri devir bedelini devreden pay sahibine ödemekle yükümlüdür. Devir bedeli, Ģirket payları için iģbu sözleģmenin 20.7 nci maddesi uyarınca belirlenen piyasa değeri üzerinden hesaplanır ve devreden pay sahibine ödenir Ön Alım Hakkının Kullanılmaması. Teklif süresi içinde devreden pay sahibine herhangi bir yazılı bildirimde bulunmayan ya da ön alım teklifi uyarınca herhangi bir hisse senedi devralmayacağını devreden pay sahibi ve Ģirket yönetim kuruluna yazılı olarak noter marifetiyle bildiren diğer pay sahibi (feragat eden pay sahibi), devir konusu senetler üzerindeki ön alım hakkından gayrikabili rücu feragat etmiģ sayılır Ön Alım Hakkı Kullanılmayan Devir Konusu Senetlerin Üçüncü KiĢilere Devri. Teklif süresi içinde; pay sahiplerinin tamamının ön alım haklarını kullanmaması halinde devir konusu senetlerin tamamı; ya da devralan pay sahibi ya da pay sahiplerinin ön alım haklarını, feragat eden pay sahibi ya da pay sahiplerinin ön alım hakkı konusu hisse senetlerini kapsayacak Ģekilde kullanmamıģ olması halinde devreden pay sahibi ön alım hakkının kullanılmamıģ olduğu devir konusu senetlerini ön alım teklifinde belirtilen alıcı ya da alıcılara aģağıdaki Ģartlara tabi olarak devredecektir: Devir

8 iģlemi teklif süresinin sona ermesinden itibaren 10 iģ günü içinde tamamlanarak devir bedeli bu süre içinde nakden tahsil edilecektir; alıcı ya da alıcılar pay sahiplerinin öngördüğü Ģartlarla iģbu sözleģmeye taraf olmayı yazılı olarak kabul ve taahhüt edecek ya da iģbu sözleģmeye taraf olacaklardır, devir bedeli ön alım teklifinde belirtilen devir bedelinden az olmayacaktır. Anılan Ģartlara uyulmaması veya devir konusu senetlerin devrinin yapılmaması ya da herhangi bir sebeple yapılamaması halinde devreden pay sahibi, devir konusu senetlerin rayiç bedelinin toplam 10 (on) katı tutarında cezai Ģartı diğer pay sahiplerine payları oranında ödemekle yükümlüdür. Anılan cezai Ģart kesindir ve tutarı indirime tabi olamaz Payların Piyasa Değerinin Tespiti. ġirket yönetim kurulu, ön alım teklif ihbarını aldıktan sonra 30 iģ günü içinde devir konusu senetlerin piyasa değerinin (Piyasa Değeri) tespiti için iki ayrı bağımsız denetim firması atayacaktır. Değer tespitinin 30 iģ gününden fazla sürmesi (Ġlave Süre) halinde iģbu sözleģmenin 20.1 nci maddesinde belirlenen süreye ilave süre kadar ilave yapılacaktır; ancak bu ilave süre 20 iģ gününden fazla olmayacaktır. Bağımsız denetim firmaları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka açık Ģirketlerin denetimini yapmaya yetkili olarak kabul edilmiģ olan denetim firmaları arasından seçilecektir. Piyasa değeri, indirgenmiģ nakit akıģı prensibi uyarınca belirlenecektir. Piyasa değeri, iki bağımsız denetim firması tarafından belirlenen net aktif değerlerinin aritmetik ortalaması olarak tespit edilir. Bu değerin, ön alım teklifinde yer alan devir bedelinden yüksek olması halinde devir konusu senetlerin piyasa değeri, ön alım teklifinde yer alan değer olarak kabul edilir. Anılan piyasa değeri tespitine iliģkin bağımsız denetim firma masraf ve ücretleri devreden pay sahibi ve Ģirket tarafından eģit oranda karģılanır Akrabalar Arasında ve Pay Sahiplerinin Tamamının Muvafakatı ile Yapılan Pay Devirleri. a) Birinci derece akraba olan pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları pay devirlerinde; b) Bütün pay sahiplerinin 2/3 (üçte iki) ekseriyetiyle onaylamaları Ģartıyla, pay sahipleri arasında veya pay sahibi olmayanlara pay devirlerinde; c) Pay sahibi sayısının yasal zorunluluk sayısının altına düģmesi veya yönetim kuruluna seçilmesi uygun olan kiģilere 1 (bir) pay hisse verilmesi ya da geri alınması Ģeklindeki pay devirlerinde; Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uymak Ģartıyla, iģbu ana sözleģmenin 20. maddesinin yukarıdaki fıkra ve bentlerinde zikredilen prosedürler uygulanmaz ġirketin Hisse Devirlerini Pay Defterine Kayıt Yükümlülüğü. ġirket, iģbu ana sözleģmenin 20. maddesinin yukarıda zikredilen toplam 8 fıkrasında bahsi geçen hükümlere uymak suretiyle yapılacak pay devirlerini, Ģirket pay defterine kaydetmekle yükümlüdür. Son güncelleme:

9 7

10

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

GÜRDAMAR ĠNġAAT VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN ANA SÖZLEġMESĠNĠN YENĠ ġeklġ AġAĞIDADIR. 08.12.2006

GÜRDAMAR ĠNġAAT VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN ANA SÖZLEġMESĠNĠN YENĠ ġeklġ AġAĞIDADIR. 08.12.2006 GÜRDAMAR ĠNġAAT VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN ANA SÖZLEġMESĠNĠN YENĠ ġeklġ AġAĞIDADIR. 08.12.2006 KURULUġ: Madde 1 AĢağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk

Detaylı

MADDE 2 ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2- ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2 ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2- ŞİRKETİN ÜNVANI Eski Metin MADDE 2- ŞİRKETİN ÜNVANI DentaĢ Ambalaj ve Kağıt Sanayi Anonim ġirketi dır. MADDE 3- ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU 1-Kağıt, karton ve oluklu mukavva imalatı yapmak ve yaptırmak, 2- Elektrik piyasası

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

KURULUŞ : MADDE -1 :

KURULUŞ : MADDE -1 : Anonim şirketler Ana Sözleşmesi.................................... ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ : MADDE -1 : Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ : GÖKHAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME Madde 1-Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle

Detaylı

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin artırılmasından önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. HOLİDAY PLAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş ANA SÖZLEŞMESİNİN ŞİRKETİN MERKEZİ BAŞLIKLI 4. MADDESİ, ŞİRKETİN SÜRESİ BAŞLIKLI 5.MADDESİ, SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ BAŞLIKLI 6.MADDESİ, ŞİRKETİN

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

Madde 2- Şirketin ünvanı MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir.

Madde 2- Şirketin ünvanı MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir. MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret kanununun Anonim Şirketlerinin Ani surette

Detaylı

LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1

LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 Kuruluş Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

SOMPO JAPAN SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SOMPO JAPAN SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ SOMPO JAPAN SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde:1 Kuruluş AĢağıda adları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim ġirketlerin ani surette kuruluģları

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ Eski Şekli Yeni Şekli Madde 3 : ŞİRKETİN KONUSU VE AMACI 1. İpekli,yünlü,pamuklu,suni ve sentetik ipliklerden imal edilen

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ

LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ LİMİTED ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ DEMİR GIDA İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI MEVCUT HALİ ORTAKLIĞA AİT İLANLAR Madde 6- Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile

Detaylı

DOĞUġ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nin Esas SözleĢmesi Tadil Metni

DOĞUġ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nin Esas SözleĢmesi Tadil Metni DOĞUġ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nin Esas SözleĢmesi Tadil Metni ESKĠ ġekġl ġġrketġn MERKEZ VE ġubelerġ MADDE 3 : ġirketin merkezi Ġstanbul dadır.adresi, Büyükdere Cad. No: 65 A-Blok

Detaylı

DoğuĢ Otomotiv Servis ve Ticaret A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

DoğuĢ Otomotiv Servis ve Ticaret A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. 2005 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI DoğuĢ Otomotiv Servis ve Ticaret A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan ġirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR:

ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR: ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR: 1- Şirket Ana Sözleşmesi, Yeni Kanunda Şirket Esas Sözleşmesi şeklinde değişmiştir. Ana Sözleşmelerdeki muhtelif maddelerde

Detaylı

NET TURĠZM TĠCARET VE SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠĞĠ Y E N Ġ

NET TURĠZM TĠCARET VE SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠĞĠ Y E N Ġ NET TURĠZM TĠCARET VE SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠĞĠ E S K Ġ YÖNETĠM KURULU: (12.07.2013 Tarih, 8362 sayılı TTSG) Madde 8- ġirketin iģleri, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret

Detaylı

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu esas sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazlı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani kuruluşlarına mütedair hükümlerine

Detaylı

BAKİOĞLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAKİOĞLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 15.04.2013 BAKİOĞLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda ad ve soyadları, tabiiyetleri ve açık adresleri yazılı hakiki ve hükmi şahıslar arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim

Detaylı

AKTAŞ AKYARLAR TATİL KÖYÜ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ:

AKTAŞ AKYARLAR TATİL KÖYÜ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ: AKTAŞ AKYARLAR TATİL KÖYÜ İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ: Kuruluş: MADDE 1- Aşağıda adları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Finansman alanında faaliyet göstermek üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun ( BDDK ) 19/11/2015 tarih ve 32521522-104.01.01-E.16241

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ ANASÖZLEġMESĠ

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ ANASÖZLEġMESĠ GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ ANASÖZLEġMESĠ ESKĠ METĠN YÖNETĠM KURULU SÜRESĠ VE KARAR YETER SAYISI Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye

Detaylı

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

SAYIN 15/08/2014. Toplantıya katılmanız hususu bilgilerinize arz olunur GÜNDEM. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, SAYIN 15/08/2014 Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, T.T.K nın 416. maddesi uyarınca hazırlararası olarak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.09.2014 tarihinde, saat 14:00.da

Detaylı

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir. ALLIANZ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Kurucuları tarafından 1923 te teşkil edilmiş olan Anonim Şirket, bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde idare edilir.

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

MAKRO FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

MAKRO FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ 1 MAKRO FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE-1 KURULUŞ Aşağıda ad ve soyadları, adresleri yazılı T.C. uyruklu kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin Ani surette kurulmaları

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

BATISÖKE SÖKE ÇĠMENTO SANAYĠĠ T.A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ

BATISÖKE SÖKE ÇĠMENTO SANAYĠĠ T.A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ MADDE 1 - KURULUġ BATISÖKE SÖKE ÇĠMENTO SANAYĠĠ T.A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ Türk Ticaret Kanunu'nun anonim Ģirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümleri uyarınca bir anonim Ģirket kurulmuģtur. (AĢağıda

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU NDAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU NDAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU NDAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ġirketimizin 2011 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aģağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1: ŞİRKETİN ÜNVANI Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. Madde 2: ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirketin merkezi İstanbul ili, Üsküdar Ilçesindedir. Adresi: Prof. Dr. Fahrettin Kerim

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerinin ani surette kurulmaları

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. Amaç ve Konu:

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. Amaç ve Konu: GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI Amaç ve Konu: Madde 3: a-sanayi: 1- Kablo kanalı ve Aksesuarları (Kablo Taşıma Sistemleri), Bus-Bar Kanal Sistemleri, Topraklama

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00

Detaylı

SĠLVERLĠNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ

SĠLVERLĠNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ SĠLVERLĠNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1) Aşağıda adları, soyadları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun ani kuruluş hükümlerine göre bir

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġME TADĠL METNĠ

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġME TADĠL METNĠ Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġME TADĠL METNĠ KURULUġ ESKĠ METĠN KURULUġ YENĠ METĠN Madde 1 - Aşağıda ad ve soyadları, İkametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıdaki maddede adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim şirketlerin

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ (13.08.1998 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmek, 17.08.1998 tarih ve 4606 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ (19.11.2012)

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ (19.11.2012) RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ (19.11.2012) KURULUŞ : MADDE 1 : Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin

Detaylı

YENİ ŞEKİL. Madde 3- Şirketin amaç ve konusu;

YENİ ŞEKİL. Madde 3- Şirketin amaç ve konusu; ESKİ ŞEKİL MADDE 3) ŞİRKET İN AMAÇ VE KONUSU A. Her türlü yağlı tohumlardan bitkisel yağ üretmek ve rafine etmek, bitkisel yağ almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek. B. Gliserin üretmek, almak, ithal

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ (13.08.1998 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmek, 17.08.1998 tarih ve 4606 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde

Detaylı

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DAN Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurul unu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28/05/2007 Pazartesi günü saat 14:00 da

Detaylı

GULF SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

GULF SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Kuruluş GULF SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, açık adresleri ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında, işbu sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU MADDE 3 - Şirket, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğine ("Kulüp") ait profesyonel futbol takımının

Detaylı

LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ

LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ 1- Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçilmesi; saygı duruşu, 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

FİNA LİMAN HİZMETLERİ LOJİSTİK DENİZCİLİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

FİNA LİMAN HİZMETLERİ LOJİSTİK DENİZCİLİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ 01.10.2013 ( Yönlendirilmiş Mesaj ) FİNA LİMAN HİZMETLERİ LOJİSTİK DENİZCİLİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ ESKİ METİN Merkez ve Şubeler: Madde 5: Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirketin adresi Büyükdere

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ MADDE 12. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi bit

YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ MADDE 12. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi bit YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU MADDE 11. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 9 üyeden ibarettir. Yönetim Kurulunun 5 üyesi (A) grubu

Detaylı

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUS : Madde 1- Asağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani Surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından 6762 sayılı

Detaylı

1- T.C.Uyruklu Fahrettin ŞERANER Atatürk Caddesi Kireçhaneler Sokak Huzur Apt. 17/8 Sahrayıcedid 81080 Kadıköy/İstanbul

1- T.C.Uyruklu Fahrettin ŞERANER Atatürk Caddesi Kireçhaneler Sokak Huzur Apt. 17/8 Sahrayıcedid 81080 Kadıköy/İstanbul İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan Sicil No: 346064-293646 SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - KURULUŞ Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

Şirketin sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirketin sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Eski Metin SERMAYE MADDE 6 Şirketin sermayesi 5.500.000 (beşmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası dır. Bu sermaye her biri 1.-TL (BirTürkLirası) nominal değerde 450.000 (dörtyüzellibin) adet nama yazılı A Grubu,

Detaylı

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü

Detaylı

AKSU TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AKSU TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ AKSU TEMİZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-l 10.09.2003 tarihinde tescil edilerek,15.09.2003 tarih ve5885 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek

Detaylı

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE TADİLLERİ ESKİ METİN ŞİRKETİN ÜNVANI Madde -2- Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketidir. ŞİRKETİN MERKEZ

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ Merkez ve Şubeler Madde 3 Şirketin Merkezi İstanbul dur. Adresi; Yenibosna, Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Bahçelievler, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline

Detaylı

EKSPERTUR GAYRİMENKUL DEGERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

EKSPERTUR GAYRİMENKUL DEGERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ EKSPERTUR GAYRİMENKUL DEGERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda adları,soyadları adresleri ve uyrukları yazılı kurucular İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunun 569458/517040

Detaylı

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ

VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL METNİ ŞİRKETİN UNVANI Madde 2: Şirketin Ticaret Ünvanı VAKIF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu esas sözleşmede

Detaylı

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ================================

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ================================ BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ================================ KURULUŞ: MADDE:01.- Aşağıda Adları, Uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1: Şirketin Ünvanı: Madde 2: Şirketin ünvanı Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler Anonim Şirketi

Detaylı

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA ANONĠM ġġrketġ ESAS SÖZLEġMESĠ. Kurucunun Ġsmi : 3.T.C.MERKEZ BANKASI MENSUPLARI SOSYAL GÜVENLĠK VE YARDIMLAġMA SANDIĞI VAKFI

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA ANONĠM ġġrketġ ESAS SÖZLEġMESĠ. Kurucunun Ġsmi : 3.T.C.MERKEZ BANKASI MENSUPLARI SOSYAL GÜVENLĠK VE YARDIMLAġMA SANDIĞI VAKFI KURULUġ Madde 1. HALK FĠNANSAL KĠRALAMA ANONĠM ġġrketġ ESAS SÖZLEġMESĠ AĢağıda ünvanları, ikametgah ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve bu Ana SözleĢme

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-1 KURULUŞ VE KURUCULAR: AĢağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ERGO SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda ticaret unvanları, ticaret merkezleri, adları, soyadları, (imza tarihinde geçerli) yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından

Detaylı

10.10.2003 tarihinde tescil edilmiş olup, 15 Ekim 2003 tarih 5907 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde tadili yapılarak ilan edilmiştir.

10.10.2003 tarihinde tescil edilmiş olup, 15 Ekim 2003 tarih 5907 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde tadili yapılarak ilan edilmiştir. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil No:167580 AYEN ELEKTRİK TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: 03.01.2002 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu nca tescil edilmek üzere 8 Ocak 2002 tarih ve 5460

Detaylı

SOM KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ESAS SÖZLEŞMESİ

SOM KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ESAS SÖZLEŞMESİ SOM KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE -1 AĢağıda 15.maddede isim ve adresleri yazılı kurucular arasında bu ana sözleģme ve

Detaylı

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI

SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI SERVE ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME 4,5,6,7,8,9,11,13,16,17,18 MADDELERİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZİ Şirketin merkezi İstanbul ili

Detaylı

Faaliyet raporu 01.01.2010-31.12.2010/01.01.2011-31.12.2011 dönemini karģılaģtırmalı olarak kapsamaktadır.

Faaliyet raporu 01.01.2010-31.12.2010/01.01.2011-31.12.2011 dönemini karģılaģtırmalı olarak kapsamaktadır. 1-GĠRĠġ A-Rapor Dönemi Faaliyet raporu 01.01.2010-31.12.2010/01.01.2011-31.12.2011 dönemini karģılaģtırmalı olarak kapsamaktadır. B-Ortaklığın Unvanı GürtaĢ Tarım Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret Anonim

Detaylı

Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI MADDE 8 - GENEL KURUL MADDE 8 - GENEL KURUL Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre

Detaylı

ESAS SÖZLEŞMESİ USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. Kuruluş: Madde 1:

ESAS SÖZLEŞMESİ USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. Kuruluş: Madde 1: Kuruluş: Madde 1: Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin kuruluş hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur. Şirketin Unvanı Madde 2: Şirketin unvanı USAŞ Yatırımlar Holding Anonim Şirketi (USAŞ)

Detaylı

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon

Detaylı

PSA FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME. Madde 1 Kuruluş

PSA FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME. Madde 1 Kuruluş PSA FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME Madde 1 Kuruluş Aşağıda adları, uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, KURULUŞ : ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI MAKSAT VE MEVZUU Madde 3 : Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır. a-) Her çeşit plastik veya esas hammaddesi sentetik olan benzeri

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. TASLAK METİN Yeni Şekli Yönetim Kurulu Madde 7:

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. TASLAK METİN Yeni Şekli Yönetim Kurulu Madde 7: Yönetim Kurulu Madde 7: Yönetim kurulu üye sayısı 5 (beş) üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını

Detaylı

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONU Madde 4 : Şirketin maksadı ile mevzuunu teşkil eden muamelelerin nevi ve mahiyeti

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde l- AĢağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim ġirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

CHANEL MODA VE LÜKS TÜKETİM ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ

CHANEL MODA VE LÜKS TÜKETİM ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ CHANEL MODA VE LÜKS TÜKETİM ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ŞİRKET SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1- Aşağıda isim, ticari ünvan, uyruk ve ikametgahları yazılı olan ortaklar arasında, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili

Detaylı