ġenpġlġç GIDA SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ NĠN ANASÖZLEġMESĠNĠN TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE EN SON ġeklġ AġAĞIDADIR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ġenpġlġç GIDA SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ NĠN ANASÖZLEġMESĠNĠN 09.05.2013 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE EN SON ġeklġ AġAĞIDADIR."

Transkript

1 ġenpġlġç GIDA SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ NĠN ANASÖZLEġMESĠNĠN TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE EN SON ġeklġ AġAĞIDADIR. KURULUġ Madde 1 AĢağıda adları, soyadları, ikametgahları ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim Ģirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim Ģirket kurulmuģtur. a. T.C. tebaasından SEMRA BAYRAKTAR Ġstanbul, BeĢiktaĢ, Bebek, Ehram YokuĢu, No:16/3 de mukim b. T.C. tebaasından ĠPEK ÜSTÜNDAĞ Ġstanbul, Kadıköy, Erenköy, ġevki Özengin Sokak, Ġpek Apartmanı, No:4/13 de mukim c. T.C. tebaasından MEHMET BAHATTĠN BAġARAN Ġstanbul, Kadıköy, Kozyatağı Mahallesi, H. Muhtar Sokak, No:4/43 de mukim d. T.C. tebaasından ĠZZET SENEMOĞLU Ġstanbul, Kadıköy, Bostancı Mahallesi, Bostaniçi Sokak, Derya Apartmanı, 6/11 de mukim e. T.C. tebaasından ESEN GÜRDAMAR Ġstanbul, Kadıköy, Suadiye Mahallesi, Kazım Özalp Sokak, No:41/6 da mukim f. T.C. tebaasından HAġĠM GÜRDAMAR Ġstanbul, Kadıköy, Suadiye Mahallesi, Kazım Özalp Sokak, No:41/6 da mukim ġġrketġn UNVANI Madde 2 ġirketin unvanı ġenpiliç Gıda Sanayi Anonim ġirketi dir. MAKSAT ve MEVZUU Madde 3 ġirketin maksat ve mevzuu baģlıca Ģunlardır. ġirketin ana gayesi tarımsal faaliyetlerden özellikle tavukçuluk alanında günün koģul ve ihtiyaçlarına uygun olarak modern teknolojiyi uygulayan iģletmeler kurmak ve bu alanda kaliteli mal ve hizmet üretmek ve pazarlamaktır. ġirket bu amaca uygun olarak hayvancılık, yemcilik, kesimhanecilik ve bunlara bağlı hizmet iģleri dallarında aģağıdaki konularda çalıģacaktır. I. Hayvancılık: a. Kümes hayvanları üretmek ve yetiģtirmek (tavuk, horoz, piliç, hindi gibi). b. Kümes hayvanlarının civcivlerini üretmek. c. Kümes hayvanlarının damızlıklarını üretmek. d. Kümes hayvanlarından damızlık ve ticari yumurta elde etmek. II. Yemcilik: a. DeğiĢik amaçlı her türlü büyükbaģ, küçükbaģ ve kümes hayvanlarının yemlerini üretmek, süt yemi, besi yemi, civciv yemi, piliç geliģtirme yemi gibi. b. Yem karıģımlarında bulunan ham ve yardımcı maddeleri üretmek. c. Yem karıģımları ve katkı maddeleri üretmek. III. Kesimhanecilik: a. Her türlü kümes hayvanlarını kesmek. b. Kesilen kümes hayvanlarını bütün veya parça olarak (but, göğüs, kanat, ciğer, taģlık gibi) ambalajlı veya ambalajsız satıģa sunmak. c. Kümes hayvanlarının etlerinden çeģitli sofralık ürünler imal etmek.

2 d. Kesim sonunda arta kalkan tüy, kemik, kan gibi değersiz görünen maddeleri yeniden iģleme tabi tutup bunlardan ham ve yardımcı maddeler elde etmek IV. Hizmet ĠĢleri: a. Tarımsal planlama ve etüdler yapmak. b. AraĢtırma ve fizibilite raporları hazırlamak. c. Mühendislik ve danıģmanlık hizmetleri yapmak. d. Taahhüt iģleri yapmak. e. Tahıl ambarlama hizmetleri yapmak, bunun için silo tesisleri kurmak, gerekli izin ve ruhsatları almak. f. Her türlü inģaat iģleri ve müteahhitlik hizmetleri yapmak. ġirket yukarıda sıralanan faaliyetlerle ilgili üretim, pazarlama ve yatırım alanlarında aģağıda sıralanan iģleri gerçekleģtirip yürütecektir. A. Üretim: 1. Yukarıda sıralanan ürünleri elde edebilmesi için tarımsal ve teknolojik araģtırmalar yapmak. 2. Üretim için gerekli tarımsal ve sınai tesislerin kurulması ve iģletilmesi. 3. Bu gibi tarımsal ve sınai tesislerin satın alınması, kiralanması ve gerektiğinde kısmen veya tamamen satılması veya kiraya verilmesi. 4. Tesislerin iģletmeye alınabilmesi için gerekli makine ve teçhizat ile malzeme ve araç gerecin satın alınması, ithal edilmesi, gerekenlerin üretimlerinin yapılması. 5. Bu üretimlerin yapılabilmesi için gerekli ham, yardımcı ve mamul maddelerin alımı, ithali ve satıģı ile gerektiğinde ihracı. 6. BaĢkaları adına fason üretim yapılması veya gerektiğinde konusuna giren ürünlerin baģkalarına ürettirilmesi. 7. Üretim için gerekli nakil vasıtalarının alımı, ithali, kiralanması ve gerektiğinde satımı, ihracı ve kiraya verilmesi. B. Pazarlama: 1. Yukarıda sayılan mal ve hizmetlerin yurt içinde ve yurtdıģında pazarlaması. 2. Bunun için gerekli pazarlama örgütlerinin kurulması veya mevcutlarına iģtirak edilmesi. 3. Yukarıda sıralanan üretim kalemlerinin, ham ve yardımcı maddelerin satın alınması, ithali ile satılması ve ihracı. 4. ġirketin amaç ve konusunu oluģturan iģler için yurt içinde ve dıģında ihalelere girilmesi veya taahhütte bulunulması. 5. ġirketin konusuna giren iģlerle ilgili mümessillikler, distribütörlükler verilmesi. 6. Konusu ile ilgili reklamcılık ve tanıtma hizmetlerinin yapılması veya baģkalarına yaptırılması. 7. Yukarıda sayılan hizmetler için gerekli servis istasyonlarının, bakım ve ikmal merkezlerinin kurulması, bunların iģletilmesi ve bu tesislerin iģletmeye alınabilmesi için gerekli makine ve tesislerle araç ve gereçlerin alımı ve ithali. 8. Gerektiğinde yurtiçi ve yurtdıģı fuar, sergi, konferans ve seminerlere iģtirak edilerek buralarda tanıtım faaliyetlerinde bulunulması. 9. Ürünlerin tanıtımı ve pazarlaması için dükkan, mağaza, reyon veya market kiralanması veya satın alınması, aynı amaca uygun gezici ve tekerlekli araçlar kiralanması, satın alınması veya ithali.

3 10. Pazarlanacak ürünlerin nakli için nakil vasıtaları satın alınması, ithali veya kiralanması ile gerektiğinde satılması, ihracı veya kiraya verilmesi. 11. Her türlü akaryakıt ve petrol ürünlerinin alım ve satımını yapmak. Bu ürünlerin imalatını yapmak. Ġstasyon ve tesisler kurmak. Gerekli lisans ve ruhsatları almak. C. Yatırım: ġirket bu amaçlara eriģebilmek için; a. Ana amacı ile ilgili olmak koģulu ile gerek duyacağı gayrimenkulleri iktisap eder ve satın alır, gerektiğinde fazla olanları satar, menkul mallar satın alır ve satar, bu iģlemlerden dolayı borçlu veya alacaklı olabilir, gerektiğinde belediyelere veya kamu kuruluģlarına yol terk edebilir, borç ve alacağını güvenceye bağlayacak rehin ve ipotekleri alıp verebilir. Bu ipotek veya rehinleri fek edebilir,bunlar için tapu dairelerinde gerekli tüm iģlemleri yapabilir. Ġrtifak veya diğer ayni haklar tesis edebilir, bunları devredebilir, icabında ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilir, taģınmaz mallar kiralayabilir. Kendisine ait olanları kiraya verebilir. TaĢınmaz mallar için satıģ vaadinde bulunabileceği gibi baģkalarının satıģ vaatlerini de kabul edebilir. Tesellüm ve temlik muameleleri yapabilir. Bu hususta sözleģmeler aktedebilir. b. ġirket amacına ulaģmak için markalar, patentler, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım gibi gayrimaddi, fikri ve sınai haklar alabilir veya ihdas edebilir ve bu hakları devredebilir. c. ġirketin iktisadi amacının gerektirdiği her türlü mali, sınai, ticari iģ ve taahhütlere giriģebilir, bunlar için gerekli her türlü kanuni ve hukuki iģlemleri yapabilir. Yukarıdaki gösterilen iģlerden baģka gelecekte Ģirket için faydalı ve lüzumlu görülecek baģka iģlere giriģilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine konu genel kurulca görüģülecek, bu yolda karar alındıktan sonra Ģirket bu iģleri de yapabilecektir. SözleĢme değiģikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Ġl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü nden) izin alınması gereklidir. d. ġirket yurt içi ve yurt dıģı kuruluģlardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler, kefaletler alabilir. Yurt içi ve yurt dıģı mali, sınai ve ticari kuruluģlara borçlanabilir. Bu konuda gerekli kefalet, rehin ve ipotek sözleģmeleri yapabilir. e. Konusu ile ilgili ARACILIK YAPMAMAK KAYDIYLA mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdiği menkul değerleri satın alabilir, gerektiğinde satabilir, kurulmuģ ve kurulacak yerli, yabancı, kamu ve özel kuruluģlara ait muhtelif nevide Ģirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir, gerektiğinde satabilir. f. ġirket; üretim üretim konusuna giren her türlü tesisin inģaatını (damızlık çiftliği, kuluçkahane, yem fabrikası, kesimhane, idari bina, satıģ deposu v.b.) tamamen veya kısmen kendisi yapabilir veya gerektiğinde baģkalarına da yaptırabilir. ġġrketġn MERKEZ VE ġubelerġ Madde 4 ġirketin merkezi Ġstanbul dadır, Ģirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bilgi vermek Ģartı ile yurtiçinde ve yurtdıģında Ģubeler ve irtibat büroları açabilir. ġġrketġn MÜDDETĠ Madde 5 ġirketin müddeti, tescil ve ilanı tarihinden itibaren baģlamak üzere süresizdir.

4 YÖNETĠM KURULU VE SÜRESĠ Madde 6 ġirketin iģleri ve idaresi Genel Kurul tarafından T. T. K. hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 3 (üç), en çok 15 (onbeģ) üyeden oluģan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiģtirebilir. Görev süresi sona ermeden yönetim kurulu üyelerinin birinin ölümü veya istifası gibi nedenlerle boģalan üyeliğe; Yönetim Kurulu ortaklar arasından atama yapar. Bu kiģinin üyeliği ilk olağan genel kurulun onayına sunulur. Genel Kurulun tasvibi halinde bu üyenin görev süresi ölen veya istifa eden üyenin görev süresi dolana kadar devam eder. Genel Kurul, Yönetim Kurulunun atadığı üyeyi onaylamadığı takdirde bu süre ile kayıtlı olmak Ģartı ile boģalan üyeliğe yeni bir seçim yapar. ġġrketġn TEMSĠL VE ĠLZAMI Madde 7 ġirketin yönetimi ve dıģarıya karģı temsili yönetim kuruluna aittir. ġirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleģmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Ģirketin ünvanı altına konmuģ ve Ģirketi ilzama yetkili kiģi tarafından imzalanması gerekir. Pay sahibi olması zorunlu olmayan müdürlere temsil selahiyetinin verilmesine ve idari iģlerin bırakılmasına yönetim kurulu karar verir. Yönetim kurulu ilk toplantısında aralarında bir baģkan ve bir baģkan vekili seçer. SERMAYE VE HĠSSE SENETLERĠNĠN NEVĠ Madde 8 ġirketin sermayesi (dokuztrilyonbeģyüzmilyar) TL dir. Bu sermaye her biri (ikiyüzellibin) TL. kıymetinde (otuzsekizmilyon) adet hisseye ayrılmıģtır. Sermayenin tamamı ödenmiģtir. Hisse senetlerinin tamamı NAMA yazılıdır. Hisse senetlerinin kaç hisselik kupürler halinde bastırılacağının tespitine Yönetim Kurulu yetkilidir. MURAKIPLAR VE GÖREVLERĠ Madde 9 Genel kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse dıģardan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı 5 i geçemez. Ġlk murakıp olarak, T.C. Tebaasından Ġstanbul BeĢiktaĢ Bebek, Ehram yokuģu no:16 Daire:3 de mukim Semra Bayraktar bir yıl süre ile murakıp olarak tayin edilmiģtir. Murakıplar Türk Ticaret Kanununun maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. Murakıbın ücretini genel kurul tayin eder. GENEL KURUL Madde 10 a) Davet ġekli: Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette T. Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368. madde hükümleri uygulanır. b) Toplantı Vakti: Olağan genel kurul, Ģirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü genel kurullar ise Ģirket iģlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

5 c) Rey Verme ve Vekil Tayini:Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasiyle temsil ettirebilirler. ġirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından baģka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin Ģeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder. d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: ġirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. e) Toplantı Yeri: Genel kurullar Ģirketin yönetim merkez binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu Ģehrin elveriģli bir yerinde toplanır. TOPLANTILARDA KOMĠSER BULUNMASI Madde 11 Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi Ģarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taģımayan toplantı zabıtları geçerli değildir. ĠLAN Madde 12 ġirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak Ģartıyla ġirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. HESAP DÖNEMĠ Madde 13 ġirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden baģlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Ģirketin kesin olarak kurulduğu tarihten baģlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer. KAR IN TESPĠTĠ VE DAĞITIMI Madde 14 ġirketin hesap yılına ait muamelelerden elde edilen gelirlerden bilcümle giderler, amortismanlar, karģılıklar, yönetim kurulu baģkan ve üyelerinin ücret ve huzur hakları, memur ve müstahdemlerle murakıbın ödenek ve ücretleri ile Ģirketle sözleģme vesair anlaģmalarla iģ iliģkisi kurulmuģ bulunanlara ödenen masraflar düģüldükten sonra kalan meblağ safi karı teģkil eder. Hesaplanan bu kardan: 1. Türk Ticaret Kanununun 466. maddesi hükmü gereğince %5 kanuni yedek akçe ayrılır. 2. ÖdenmiĢ sermayenin %5 i nisbetindeki bir kısmı, birinci temettü olarak bütün pay sahiplerine ayrılır ve 2 numaralı fıkralarda yazılı yedek akçe ile birinci temettü hissesinin tefrikinden sonra kalan safi kardan birinci temettünün %5 i genel kurulun bu yolda karar alınması Ģartıyla yönetim kurulu üyelerine ve memurlara dağıtılabilir.

6 4. Yukarıdaki fıkralarda belirtilen meblağlar safi kardan ayrıldıktan sonra kalan meblağın tahsis yerlerini tayin münhasıran genel kurula bırakılmıģtır. ġöyleki: Genel kurul alacağı bir karar ile bakiyenin tamamı veya bir kısmını ödemiģ oldukları paylar nispetinde bütün hissedarlara ikinci temettü olarak dağıtabileceği gibi bakiyenin bir kısmı hissedarlara tahsis olunduktan sonra kalanı fevkalade ihtiyat olarak ayrılabilir veya hissedarlara ikinci temettü tayin edilmeksizin bakiyenin tamamı fevkalade ihtiyat olarak tefrik edilebilir. 5. Yönetim Kurulu üyelerine ve memurlara ayrılan miktarla ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaģtırılan paradan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir. ĠHTĠYAT AKÇESĠ Madde 15 ġirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır. TAHVĠL Madde 16 ġirket; Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde tahvil çıkarabilir. KURULUġ GĠDERLERĠ Madde 17 ġirketin kuruluģuna tekaddüm eden ve kurucular tarafından yapılan kuruluģ harcamaları Ģirketin giderlerine intikal ettirilir. KANUNĠ HÜKÜMLER Madde 18 Bu ana sözleģmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. DAMGA VERGĠSĠ Madde 19 Bu ana sözleģme ile ilgili ( BeĢyüzbin) türk liralık damga pulu bedeli kanuni süresi içerisinde ilgili vergi dairesi olan Göztepe Vergi dairesine ödenecektir. HĠSSE SENETLERĠNĠN DEVRĠ ve ÖN ALIM HAKKI: Madde 20 Pay sahipleri, hisselerinin tamamını veya bir kısmını devretmek istediklerinde, öncelikle diğer pay sahiplerine teklif etmek zorundadırlar. Eğer pay sahipleri arasından hisse senedi almak isteyen çıkmazsa, pay sahibi olmayan üçüncü kiģi ya da kuruluģlara teklif yapılabilir. Hisse senetlerinin devriyle ilgili prosedürün bu maddenin aģağıdaki bentlerinde belirtilen yöntemler uygulanarak ve iģlem sırası takip edilerek yapılması Ģarttır. Devir iģlemlerinin gerçekleģmesi, yönetim kurulunun bilgisi, kararı, onayı ve pay defterine kaydı ile sonuçlanmıģ sayılır. Yönetim Kurulu, yapılacak herhangi bir hisse senedi devir iģlemini, Ģirketin mevcut ortaklık yapısını korumak, yabancılaģmayı önlemek, finansman yönünden zayıf kiģilerin pay sahibi olmasını ve bunlara benzer olumsuz göstergeleri göz önünde bulundurarak sebep göstermeksizin söz konusu hisse senedi devir iģlemine onay vermeyip dolayısıyla da pay defterine kayıttan imtina edebilir Ön Alım Teklifinin Yapılması. Herhangi bir pay sahibi, sahibi bulunduğu hisse senetlerini, diğer bir pay sahibi ya da herhangi bir gerçek veya tüzel kiģi, kurum ya da kuruluģa kısmen veya tamamen devretmek isterse, anılan pay sahibi (devreden pay sahibi) devir konusu hisse senetlerinin (devir konusu senetler) devrini önce

7 diğer pay sahiplerine (diğer pay sahipleri) teklif etmekle (ön alım teklifi) yükümlüdür. Ön alım teklifi, yazılı olarak noter marifetiyle her bir diğer pay sahibi ve Ģirket yönetim kuruluna yapılacak ve devir konusu senetlerin adedi, nominal tutarı, alıcısı, devir bedeli ve teklifin geçerli olduğu süre ön alım teklifinde tereddüte yer bırakmayacak Ģekilde belirtilecektir. Devreden pay sahibi, ön alım teklifini diğer pay sahiplerine ve Ģirkete aynı tarihte gönderecektir. Ön alım teklifinin geçerli olduğu süre (teklif süresi) 60 iģ gününden az olamaz. Teklif süresi, her bir pay sahibi için ön alım teklifinin kendisine ulaģtığı tarihten itibaren iģlemeye baģlar Ön Alım Hakkının Kullanılması ve Devir Tutarı. Ön alım teklifinde yer alan devir konusu senetleri devralmak isteyen diğer pay sahibi ya da pay sahipleri, (devralan pay sahibi) devralma beyan ve taahhütlerini teklif süresi içinde devreden pay sahibi ve Ģirket yönetim kuruluna noter marifetiyle bildirmek zorundadır. Her bir devralan pay sahibi, en az devir konusu senetleri devreden pay sahibi hariç, pay sahibi sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak tutarda (devir tutarı) hisse senetlerini ön alım hakkını kullanmak suretiyle devralma hakkına sahiptir. Devralan pay sahibi, ön alım hakkını hiçbir Ģekilde devir tutarının bir kısmına tekabül edecek Ģekilde kısmen kullanamaz. Ön alım hakkı, en az devir tutarına tekabül eden hisse senetleri için kullanılır Ön Alım Hakkını Kullanan Birden Fazla Pay Sahibi ve Devir Tutarı. Tek bir devralan pay sahibi var ise, bu pay sahibi devir konusu senetlerin tamamını devralma hakkına sahiptir. Birden fazla devralan pay sahibi varsa, her bir devralan pay sahibi, devir konusu senetlerden Ģirket sermayesine iģtirak oranının devralan pay sahiplerinin Ģirket sermayesine iģtirak oranları toplamı içindeki oranına tekabül eden kısmını devralma hakkına sahiptir. Bu durumda her bir pay sahibi için devir tutarı, her bir devralan pay sahibinin Ģirket sermayesine iģtirak oranının, devralan pay sahiplerinin Ģirket sermayesine iģtirak oranları toplamı içindeki oranına isabet eden sayıda hisse senedi olarak hesaplanacaktır. Devralan pay sahibi, devreden pay sahibine, diğer pay sahibi ya da pay sahiplerinin devir konusu senetleri devir almak istememesi halinde anılan hisse senetlerini almak isteyip istemediğini de iģbu sözleģmenin 20.2 nci maddesi uyarınca devreden pay sahibine ve Ģirket yönetim kuruluna yapılacak bildiriminde belirtmekle yükümlüdür. Böyle bir bildirimde bulunulmadığı takdirde feragat eden pay sahibi (aģağıda tanımlanmıģtır) ya da pay sahiplerinin payına tekabül eden devir konusu senetlere iliģkin olarak devralan pay sahibi devralma yönünde herhangi bir hak iddia edemez Devir Konusu Senetlerin Devralan Pay Sahibi ya da Pay Sahiplerine Devri. Devir konusu senetleri devralmak isteyen devralan pay sahibi ya da pay sahipleri olması halinde, devralan ve devreden pay sahipleri teklif süresinin hitamından itibaren 30 iģ günü içinde devir konusu senetlerin devir tutarına tekabül eden kısmını, devralan pay sahibi ya da pay sahiplerine devir ve teslim etmekle, devralan pay sahibi ya da pay sahipleri de bunları devir ve teslim almakla ve anılan devrin Ģirket pay defterine kaydı için gerekli tüm iģlem ve muameleleri yerine getirmekle yükümlüdür. Devir aģamasında devralan pay sahibi ya da pay sahipleri devir bedelini devreden pay sahibine ödemekle yükümlüdür. Devir bedeli, Ģirket payları için iģbu sözleģmenin 20.7 nci maddesi uyarınca belirlenen piyasa değeri üzerinden hesaplanır ve devreden pay sahibine ödenir Ön Alım Hakkının Kullanılmaması. Teklif süresi içinde devreden pay sahibine herhangi bir yazılı bildirimde bulunmayan ya da ön alım teklifi uyarınca herhangi bir hisse senedi devralmayacağını devreden pay sahibi ve Ģirket yönetim kuruluna yazılı olarak noter marifetiyle bildiren diğer pay sahibi (feragat eden pay sahibi), devir konusu senetler üzerindeki ön alım hakkından gayrikabili rücu feragat etmiģ sayılır Ön Alım Hakkı Kullanılmayan Devir Konusu Senetlerin Üçüncü KiĢilere Devri. Teklif süresi içinde; pay sahiplerinin tamamının ön alım haklarını kullanmaması halinde devir konusu senetlerin tamamı; ya da devralan pay sahibi ya da pay sahiplerinin ön alım haklarını, feragat eden pay sahibi ya da pay sahiplerinin ön alım hakkı konusu hisse senetlerini kapsayacak Ģekilde kullanmamıģ olması halinde devreden pay sahibi ön alım hakkının kullanılmamıģ olduğu devir konusu senetlerini ön alım teklifinde belirtilen alıcı ya da alıcılara aģağıdaki Ģartlara tabi olarak devredecektir: Devir

8 iģlemi teklif süresinin sona ermesinden itibaren 10 iģ günü içinde tamamlanarak devir bedeli bu süre içinde nakden tahsil edilecektir; alıcı ya da alıcılar pay sahiplerinin öngördüğü Ģartlarla iģbu sözleģmeye taraf olmayı yazılı olarak kabul ve taahhüt edecek ya da iģbu sözleģmeye taraf olacaklardır, devir bedeli ön alım teklifinde belirtilen devir bedelinden az olmayacaktır. Anılan Ģartlara uyulmaması veya devir konusu senetlerin devrinin yapılmaması ya da herhangi bir sebeple yapılamaması halinde devreden pay sahibi, devir konusu senetlerin rayiç bedelinin toplam 10 (on) katı tutarında cezai Ģartı diğer pay sahiplerine payları oranında ödemekle yükümlüdür. Anılan cezai Ģart kesindir ve tutarı indirime tabi olamaz Payların Piyasa Değerinin Tespiti. ġirket yönetim kurulu, ön alım teklif ihbarını aldıktan sonra 30 iģ günü içinde devir konusu senetlerin piyasa değerinin (Piyasa Değeri) tespiti için iki ayrı bağımsız denetim firması atayacaktır. Değer tespitinin 30 iģ gününden fazla sürmesi (Ġlave Süre) halinde iģbu sözleģmenin 20.1 nci maddesinde belirlenen süreye ilave süre kadar ilave yapılacaktır; ancak bu ilave süre 20 iģ gününden fazla olmayacaktır. Bağımsız denetim firmaları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka açık Ģirketlerin denetimini yapmaya yetkili olarak kabul edilmiģ olan denetim firmaları arasından seçilecektir. Piyasa değeri, indirgenmiģ nakit akıģı prensibi uyarınca belirlenecektir. Piyasa değeri, iki bağımsız denetim firması tarafından belirlenen net aktif değerlerinin aritmetik ortalaması olarak tespit edilir. Bu değerin, ön alım teklifinde yer alan devir bedelinden yüksek olması halinde devir konusu senetlerin piyasa değeri, ön alım teklifinde yer alan değer olarak kabul edilir. Anılan piyasa değeri tespitine iliģkin bağımsız denetim firma masraf ve ücretleri devreden pay sahibi ve Ģirket tarafından eģit oranda karģılanır Akrabalar Arasında ve Pay Sahiplerinin Tamamının Muvafakatı ile Yapılan Pay Devirleri. a) Birinci derece akraba olan pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları pay devirlerinde; b) Bütün pay sahiplerinin 2/3 (üçte iki) ekseriyetiyle onaylamaları Ģartıyla, pay sahipleri arasında veya pay sahibi olmayanlara pay devirlerinde; c) Pay sahibi sayısının yasal zorunluluk sayısının altına düģmesi veya yönetim kuruluna seçilmesi uygun olan kiģilere 1 (bir) pay hisse verilmesi ya da geri alınması Ģeklindeki pay devirlerinde; Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uymak Ģartıyla, iģbu ana sözleģmenin 20. maddesinin yukarıdaki fıkra ve bentlerinde zikredilen prosedürler uygulanmaz ġirketin Hisse Devirlerini Pay Defterine Kayıt Yükümlülüğü. ġirket, iģbu ana sözleģmenin 20. maddesinin yukarıda zikredilen toplam 8 fıkrasında bahsi geçen hükümlere uymak suretiyle yapılacak pay devirlerini, Ģirket pay defterine kaydetmekle yükümlüdür. Son güncelleme:

9 7

10

GÜRDAMAR ĠNġAAT VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN ANA SÖZLEġMESĠNĠN YENĠ ġeklġ AġAĞIDADIR. 08.12.2006

GÜRDAMAR ĠNġAAT VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN ANA SÖZLEġMESĠNĠN YENĠ ġeklġ AġAĞIDADIR. 08.12.2006 GÜRDAMAR ĠNġAAT VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN ANA SÖZLEġMESĠNĠN YENĠ ġeklġ AġAĞIDADIR. 08.12.2006 KURULUġ: Madde 1 AĢağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk

Detaylı

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1: Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette

Detaylı

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi MADDE 1 AĢağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun hükümlerine

Detaylı

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772 OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunun 17407 sicil numarasında Oylum Tüketim Malları Pazarlama Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ünvanı ile

Detaylı

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 230342 177908 numarasında kayıtlı ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NİN devamı

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

ANADOLU-ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ SERMAYESĠ: 25.419.706,54 TL. Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: 173921

ANADOLU-ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ SERMAYESĠ: 25.419.706,54 TL. Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: 173921 ANADOLU-ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ SERMAYESĠ: 25.419.706,54 TL Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: 173921 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM ANADOLU-ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili

Detaylı

İSTANBUL ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ (TADİL DEĞİŞİKLİKLERİ DAHİL)

İSTANBUL ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ (TADİL DEĞİŞİKLİKLERİ DAHİL) İSTANBUL ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ (TADİL DEĞİŞİKLİKLERİ DAHİL) Ticari Merkezi : İstanbul Esenler Ferhatpaşa Metro Tesisleri Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret ünvanları, ad soyad ve ikametgahları ile tabiyetleri belirtilen gerçek

Detaylı

FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Sermaye:54.086,70 TL İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu:184943 Sayfa 1 / 8 FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM

Detaylı

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ. Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Sayfa 1 / 11 KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Namık Kemal Mahallesi Kiler Caddesi No:96 K:5 Esenyurt / İSTANBUL Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve soyadları ve ikametgâhları yazılı

Detaylı

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1- Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi,

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553. TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİİŞLETMELERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1: ŞİRKETİN ÜNVANI Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. Madde 2: ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirketin merkezi İstanbul ili, Üsküdar Ilçesindedir. Adresi: Prof. Dr. Fahrettin Kerim

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret

Detaylı

SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ-

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- KURULUŞ Madde-1- Aşağıda adları, soyadları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular aralarında

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır. LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı

ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE-1 Aşağıda adları ve ikamet adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Bölüm : 1 Kuruluşla İlgili Hükümler : Madde 1 : Kuruluş Bu Ana Sözleşmenin 2. maddesinde Ad ve Soyadları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında, Türk

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır. VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR: Madde : 1 - Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı