SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN"

Transkript

1 SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

2 BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıtır. Ortaklıımızın çıkarılmı/ödenmi sermayesinin TL den TL ye çıkarılması nedeniyle artırılacak TL nominal deerli paylarının halka arzına ilikin duyuru metnidir. Ortaklıımız Sermaye Piyasası nun II-5.1 sayılı zahname ve hraç Belgesi Teblii nin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve Sermaye Piyasası nun... tarih ve... sayılı kararı uyarınca ibu halka arz için izahname düzenleme yükümlülüünden muaftır. Duyuru metninin onaylanması, duyuru metninde yer alan bilgilerin doru olduunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyecei gibi, paylara ilikin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur. Halka arz edilecek paylara ilikin yatırım kararları duyuru metninin bir bütün olarak deerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Bu duyuru metni ortaklıımızın ve halka arzda satıa aracılık edecek Ziraat Yatırım Menkul Deerler A.. nin adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda (kap.gov.tr) yayımlanmıtır. Ayrıca bavuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 32 nci maddesi uyarınca Kurulca kamuyu aydınlatma amacı ile düzenlenmesi öngörülen sair kamuyu aydınlatma belgelerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kiiler bu belgelerde yer alan yanlı, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur. denetim, derecelendirme ve deerleme kuruluları gibi kamuyu aydınlatma belgelerinde yer alan veya bu belgelere dayanak olmak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kii ve kurumlar da SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. KISALTMA VE TANIMLAR BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZRAAT YATIRIM MENKUL DEERLER A.. SERMAYE PYASASI KURULU SERMAYE PYASASI KANUNU BORSA STANBUL A.. MERKEZ KAYIT KURULUU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TCARET KANUNU VERG USUL KANUNU TÜRKYE TCARET SCL GAZETES ULUSLARARASI FNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TÜRK LRASI TL KURU irket, Ortaklık, hraççı Aracı Kurum SPK, Kurul SPKn Borsa stanbul, Borsa, BA MKK KAP TTK VUK TTSG UFRS TL Kr 1

3 I. KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜ VE ONAYLAR: Yoktur 1. DUYURU METNNN SORUMLULUUNU YÜKLENEN KLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçee uygun olduunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını deitirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmi olduunu beyan ederiz. hraççı BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. Yetkilisi Adı, Soyadı, Görevi, mza, Tarih Renan Kömürcüolu -Murahhas Aza Ragıp Ergün Serdarolu Y.K.Bakan Tarih: Sorumlu Olduu Kısım: DUYURU METNNN TAMAMI Halka Arza Aracılık Eden Yetkili un Ticaret Unvanı ve Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi, mza, Tarih Sorumlu Olduu Kısım: ZRAAT YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Mehmet GÖNEN-Genel Müd. Enis Ergün Özcan-OperasyonMüd. Tarih: DUYURU METNNN TAMAMI 2

4 2. RSK FAKTÖRLER 2.1. hraççı ve faaliyetlerine ilikin riskler irket faaliyetleri ve kullandıı finansal borçlardan dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki deiimlerin etkileri dahil çeitli finansal risklere maruz kalmaktadır. irket in maruz kaldıı riskler; Kredi Riski, Likidite Riski, Piyasa ve Yabancı Para Riski Kredi Riski i: irket in tahsilat riski esas olarak ticari alacaklarından doabilmektedir. Ticari alacaklar, irket yönetimince geçmi tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak deerlendirilmekte ve gerekli görüldüü durumlarda uygun oranda üpheli alacak karılıı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarakgösterilmektedir Likidite Riski: irket in fon kaynaı olarak bankaları, satıcılarını ve pay sahiplerini kullanma hakkı vardır. Piyasa ve Yabancı Para Riski irket gelirlerinin bir kısmının ihracat gelirlerinden oluması ve ayrıca kullanmı olduu kredilerin bir kısmının dövizli olması nedeniyle kur riskine duyarlıdır. irket, irket in risk yönetimi çerçevesinin kurulmasında ve gözetiminde genel olarak sorumluluk sahibidir hraç edilecek paylara ilikin riskler Pay sahipleri temel olarak iki tür gelir elde ederler. Bu iki gelir türüne ilikin riskler aaıda açıklanmıtır. hraç Edilen Payların Kar Payı Gelirine likin Riskler: irket in yılsonu karının daıtılmasından elde edilen gelirdir. irket in zarar ettii dönemlerde kar payı geliri elde etmeme riski vardır. Öte yandan kar olusa bile irket in geçmi yıllar zararı bulunduundan bu zararlar mahsup edilinceye kadar irket kar daıtımı yapmayacaktır. hraç Edilen Payların Sermaye Kazancına likin Riskler: Zaman içinde payların deerinde meydana gelen artıtan elde edilen gelirdir. Halka arz sonrası Borsa da oluacak fiyat halka arz öncesi fiyatlardan farklılık gösterebilir. hraç sonrası irket in finansal performansının beklentilerin altında oluması veya sermaye piyasası koullarının kötülemesi durumunda fiyat düebilir. Yatırımcılar riskin farkında olarak yatırım kararı almalıdır. 3

5 3. HRAÇÇI HAKKINDA BLGLER 3.1. Tanıtıcı Bilgiler Ticaret Unvanı Merkez Adresi Balı Bulunduu Tic. Sic. Müd. Ticaret Sicil Numarası : Ticaret Siciline Tescil Tarihi : Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi Tabi Olduu Yasal Mevzuat Esas Sözlemeye Göre Amaç ve Faaliyet Konusu : BURÇELK VANA SANAY VE TC. A.. : O.S.B Sari Cad.No:15 Nilüfer-BURSA : Bursa Ticaret Sicili Müdürlüü : Süresiz : T.C. Kanunları : irket in faaliyet konusu; endüstriyel vana üretim, ithalat, ihracat, satı ve pazarlamasıdır. irket Esas Sözlemesinin tam metni adresinde yer almaktadır. Telefon ve Faks Numaraları : Tel: Fax: nternet Adresi : hraççının Tarihçesi ve Geliimi ile Personel Sayısı Hakkında Bilgi: Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 1998 yılında stanbul da kurulmu olup; fiili faaliyet konusu sınai vana üretimi ve ticaretidir. irketin merkezi Bursa dadır. irket üretimini Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.. den kiraladıı Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:15 Bursa adresinde yapmaktadır. irket halka açık olup irket in payları 2004 yılından itibaren Borsa stanbul A.. de (BA) ilem görmektedir Personel Sayısı Hakkında Bilgi 30.Haz Ara.13 Sendikalı çalıanlar dari personel Taeron vasıtasıyla çalıanlar 1 - Toplam Esas Sözlemeye likin Bilgiler: Güncel Esas Sözleme irket web sitesi ve de yer almaktadır Yatırım ve Faaliyetler Hakkında Bilgiler: irket endüstriyel vana üretimi yapmaktadır ve metal ana sanayi sektöründe faaliyet göstermektedir. Ar-ge, iletme ekonomisi ve kalite yükseltme konularına yönelik yatırımları mevcuttur ve devam etmektedir. 4

6 4. MEVCUT SERMAYE HAKKINDA BLGLER 4.1. Kayıtlı Sermaye Tavanı : Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Deildir Ödenmi/Çıkarılmı Sermayesi: TL 4.3. Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları dorudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kiiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı: Dorudan Pay Sahipliine likin Bilgi Ortaın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı Burçelik Bursa Çelik Dök. San. A.. Sermaye Payı / Oy Hakkı 27/05/ /01/2015 (TL) (%) (TL) (%) ,085 45, ,30 Halka Açık (Dier) , ,70 TOPLAM , ,00 100,00 5. YÖNETM KURULU ÜYELER VE BAIMSIZ DENETM KURULUU HAKKINDA BLGLER 5.1. hraççının yönetim kurulu üyelerine ilikin bilgi: Adı Soyadı Görevi Meslei Ragıp Ergün Serdarolu Canan Zihniolu Bakanı Üyesi Mak.Yüksek Müh. Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendii Görevler Bakanı Üyesi Son Durum tibariyle Ortaklık Dıında Aldıı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Burçelik Bursa Çelik Döküm San.A.. Bakanı- Burçelik Dı Ticaret Ltd.ti. irket Müd. 0,02174 Burçelik Bursa San.A..'de Murahhas Aza. Kömürcüolu n.a..'de Üyelii.Burçelik Dı Ticaret A..'de irket Müdürü olarak görev yapmaktadır. -- Üyesi Olup Olmadıı Üye Deil Üye Deil 5

7 Adı Soyadı Görevi Meslei Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendii Görevler Son Durum tibariyle Ortaklık Dıında Aldıı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Üyesi Olup Olmadıı Renan Kömürcüolu Murahhas Aza Murahhas Aza Burçelik Bursa San.A.. 'de Kur.Üye.- Kömürcüolu n.a..'de Yön.Kur.Ba.- Burçelik Dı Ticaret A..'de Müd.Kur.Bakanı- Burçelik Bursa Çelik Döüm San.A..'de Kurumsal ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyelii bulunmaktadır. -- Üye Deil brahim Koçer Üyesi Üyesi DELOTTE - DRT Yeminli Mali Müavirlik irketi - Vergiden Sorumlu Kıdemli Müdür / Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müavirler Odasına balı TESMER'de Bakan Yardımcısı -- Üye Ertan Söylemez Üyesi Üyesi Burçelik Bursa San.A..'de Kurumsal Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Bakanlıı. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelikleri Enelsan Endüstriyel Elektronik Sanayii A.. de bakanı olarak görev yapmaktadır. -- Üye 6

8 5.2. denetim kuruluunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak ba denetçinin adı soyadı: 2011 yılı hesap dönemine ilikin SPK nun Seri: XI, No: 29 sayılı Teblii çerçevesinde UMS / UFRS ye göre hazırlanmı mali tablolar Kavram Denetim ve Yeminli Mali Müavirlik A.. tarafından denetlenmi ve olumlu görü bildiren rapor düzenlenmitir yılı hesap dönemine ilikin SPK nun Seri: XI, No: 29 sayılı Teblii çerçevesinde UMS / UFRS ye göre hazırlanmı mali tablolar Gözet Yeminli Mali Müavirlik Denetim A.. tarafından denetlenmi ve olumlu görü bildiren rapor düzenlenmitir yılı hesap dönemine ilikin SPK nun Seri: XI, No: 29 sayılı Teblii çerçevesinde UMS / UFRS ye göre hazırlanmı mali tablolar DRT Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. tarafından denetlenmi ve artlı görü bildiren rapor düzenlenmitir dönemi hesap dönemi için baımsız denetim irketi Kavram Denetim ve Yeminli Mali Müavirlik A.. dir. lgili dönem sınırlı incelemeye tabi tutulmutur. 6. GEÇM DÖNEM FNANSAL TABLO VE BAIMSIZ DENETM RAPORLARI hraççının n muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan son üç yıl ve son ara dönem finansal tabloları ile bunlara ilikin baımsız denetim raporları: lgili dönem finansal tablolar ile baımsız denetçi görüleri (www.kap.gov.tr) de yer almaktadır. TL denetimden geçmi 7 denetimden geçmi denetimden geçmi denetimden geçmi Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Aktif Toplamı Kısa VadeliYüküm Uzun Vadeli.Yüküm Özkaynaklar Pasif Toplamı Satı Gelirleri Faaliyet Karı Dönem Karı/Zararı

9 7. HALKA ARZA LKN BLGLER 7.1. Payların ihracına ilikin yetkili organ kararları: irket kurulu tarih 2014/12-02 numaralı kararı ile irket sermayesinin TL dan TL sına çıkartılması için TL bedelli sermaye arttırımı yapılmasına Esas özlemenin; Sermaye balıklı 6. Maddesinin deitirilmesine ve deiikliklerin gerçeklemesi için Sermaye Piyasası ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlıı, ç Ticaret Genel Müdürlüü ne bavurulmasına karar verilmitir tarihinde olaanüstü genel kurulu yapılmı olup söz konusu kurulu kararına ilikin maddeler genel kurul onayından geçmitir 7.2. hracı yapılacak paylar ile ilgili bilgi: Grubu Nama/ Hamiline Olduu mtiyazlar Pay Sayısı Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%) Bir Payın Nominal Deeri (TL) Toplam (TL) Sermayeye Oranı - Hamiline TL %45 TOPLAM ç kaynaklardan yapılan sermaye artırımı hakkında bilgiler: ç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmamaktadır Satıı yapılacak payların yatırımcılara saladıı haklar ile payların kayden izlenip izlenmeyecei hakkında bilgi: Kayden izlenecektir Yeni pay alma hakkına ilikin bilgiler: a) Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadıı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilikin bilgi: Yeni pay alma hakları kısıtlanmamıtır. b) Belli kiilere tahsis edilen payların ayrı ayrı tutar ve sayısı: Tahsis kararı alınmamıtır. c) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp alınmadıı: Tahsis kararı alınmamıtır. d) Yeni pay alma hakları, aaıda belirtilen bavuru yerlerinde.../.../... ile.../.../... tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen i günü akamı sona erecektir. (%) Bir payın nominal deeri 1-TL (BirTL) olup, edilecektir. 1-TL (BirTL)'den satıa arz 8

10 e) Ortakların, ödenmi/çıkarılmı sermayedeki mevcut paylarına göre yeni pay alma oranı: %45 f) Pay bedellerinin ödenme yeri ve ekline ilikin bilgi: T.Halk Bankası A.. Organize Sanayi Ticari/Bursa ubesi TR IBAN numaralı hesaba yatırılacaktır. g) Bavuru ekli ve payların daıtım zamanı ve yeri: Payları Borsada lem Gören Halka Açık Ortaklıklar: -Kaydiletirilmemi Paylara likin Esaslar Halen ellerindeki payları kaydiletirmemi ortaklarımızın, yeni pay alma haklarını kullanabilmek için öncelikle rüçhan hakkı kullanım süresi içinde tamamlanacak ekilde irket merkezi olan Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad No:15 adresine müracaat ederek, paylarını kaydiletirmeleri gerekmektedir. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen ve kaydiletirilmemi paylar borsada ilem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada ilem görebilmesi, kaydiletirilmeleri amacıyla teslim edilerek, Merkezi Kayıt unda hak sahipliklerine ilikin kayıtların oluturulmasına balıdır. SPKn nun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca kaydiletirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde teslimi zorunludur. Teslim edilen sermaye piyasası araçları kendiliinden hükümsüz hâle gelir. Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları ise kaydiletirilme kararından sonra Borsa da ilem göremez, aracı kurumlarca bu sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık edilemez ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz. Kayden izlenmeye baladıı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları Yatırımcıyı Tazmin Merkezi ne intikal eder. Bunların üzerindeki sınırlı ayni haklar kendiliinden sona ermi sayılır. Bunlar Yatırımcı Tazmin Merkezi nin hesabına geçmesinden itibaren üç ay içinde satılır. SPKn nun yayımı tarihinden önce kaydiletirilen ve teslim edilen sermaye piyasası araçları ile kaydiletirme kararının alınmasına ramen henüz teslim edilmemi sermaye piyasası araçları hakkında da SPKn nun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uygulanır. -Kaydiletirilmi Paylara likin Esaslar i) Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız, yeni pay tutarını hesaplarının bulunduu aracı kurulular aracılııyla yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklardır. ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, yeni pay alma hakkı kullanılamayacaktır. iii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını satabilirler Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kiilerin adı, i adresleri ve bir payın satın alma fiyatı: Satın Alma Taahhüdünde Bulunan: Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. Adresi: Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad.No:15 Nilüfer /Bursa 9

11 Bir Payın Satın Alma Fiyatı: Artırılacak sermayeyi temsil eden paylardan satılmayanlar olması halinde Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.. sözkonusu payların tamamını, satı süresinin biti tarihinden itibaren üç i günü içerisinde, Birincil Piyasa da oluan halka arz fiyatının ortalamasından aaı olmamak üzere bedellerini tam olarak ve nakden ödeyerek almayı taahhüt etmitir Halka arz edilecek payların nominal deeri: 1-TL (BirTL) 7.8. Halka arz süresi: 2 i günüdür TL nominal deerli bir payın satı fiyatı ile söz konusu fiyatın tespitinde kullanılan yöntemler: Nominal deerin altında olmamak üzere Borsa fiyatından satılacaktır Satı yöntemi ve bavuru ekli: Borsa da satı Ziraat Yatırım Menkul Deerler A.. aracılıı ile gerçekletirilecektir. (Talep toplamaksızın Borsa da satı) Pay bedellerinin ödenme yeri ve ekline ilikin bilgi: T.Halk Bankası A.. Organize Sanayi Ticari/Bursa ubesi TR IBAN numaralı hesaba yatırılacaktır Bavuru yerleri: Ziraat Yatırım Menkul Deerler A.. ve Borsa da ilem yapmaya yetkili aracı kurulular Aracılık türü hakkında bilgi: Sermaye arttırımı yolu ile yapılacak halka arzda satıa aracılık (En iyi gayret aracılıı) Aracılık sözlemesi hakkında bilgi: Ziraat Yatırım Menkul Deerler A.. ile 08/01/2015 tarihinde Sermaye arttırımı yolu ile yapılacak halka arzda satıa aracılık sözlemesi imzalanmıtır. Buna göre; Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.. nin çıkarılmı sermayesinin TL den, TL ye artırılması neticesinde tamamı nakit karılıı ihraç edilecek, her biri 1.-TL (BirTürkLirası) nominal deerli adet, toplam TL nominal deerli paylara ( Paylar ) ait yeni pay alma haklarının irket pay sahipleri tarafından kullanılmasına ve yeni pay alma hakları kullanılmayan Payların Borsa stanbul da (BA) satıına Ziraat Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından, aracılık yükleniminde bulunulmaksızın, aracılık yapılacaktır. Aracılık en iyi gayret yöntemi ile yapılacak olup, satılmayan Paylar satın alım taahhütnamesi veren gerçek ya da tüzel kii tarafından satın alınacaktır. Yeni pay alma haklarını kullanan pay sahiplerinin pay bedelleri Aracı Kurumlar tarafından MKK hesabına gönderilecek ve MKK tarafından da hraççı nın Halk Bankası A.. Organize Sanayi Ticari/Bursa ubesi nezdinde açmı olduu TR IBAN numaralı irket adına açılmı özel hesabına yatırılacaktır. Söz konusu Banka hesabına yatırılmı tutarlar irket in talimatı dorultusunda irket e ödenecektir. Yeni pay alma kullanım bavurusunu yaparak yeni pay alma bedellerini yatıran yatırımcıların Payları, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde talep ettikleri aracı kuruluların hesaplarına Merkezi Kayıt u tarafından kayden daıtılacaktır. 10

12 Yeni pay alma hakkı kullanılmayan ve Borsa stanbul da satıı yapılan Payların Borsa stanbul takas kurallarına uygun olarak tahsil edilen pay bedelleri tahsil edildikleri gün Aracı Kurum tarafından Halk Bankası A.. Organize Sanayi Ticari/Bursa ubesi TR IBAN numaralı irket adına açılmı olan Özel Hesap'a yatırılacaktır Payların daıtım zamanı ve yeri: Halka arzdan pay alan ortaklarımızın söz konusu payları sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye balanacaktır Halka arzdan sonra dolaımdaki pay miktarının artırılmamasına ilikin taahhütler: Taahüt yoktur Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri: irket, Halka Arz aracılıı ile salanacak sermaye fonlarını aaıdaki ekilde kullanmayı planlamaktadır. irket, sermaye artırımı ile T.T.K. gerei sermaye eksikliini giderecek ve salanan nakit girii ile kısa vadeli banka borçları geri ödeyecektir. Nakit girii ile finansman giderlerinin azaltılması sonucu, rekabet gücü artırılacak ve karlılık salanacaktır, irket bünyesindeki Ar-Ge çalımaları sonucunda gelitirilen ve gelitirilmekte olan özellikle büyük ölçülerdeki ve yüksek basınç sınıflarındaki endüstriyel vana tiplerinin irket içinde ve/veya yan sanayide üretilmesi ve pazarlanması için iletme sermayesine katkı yapılacaktır irket in makine parkında yer alan tezgahların, yeni gelitirilen ve gelitirilecek ürünlere uygun ekilde iyiletirme yatırımları için kullanılacaktır. irket in salıklı gelimesi salanacaktır. ç ve dı piyasalarda irket tanınırlıı ve marka deeri arttırılacaktır. Halka arz yolu ile salanan sermaye fonları özetle, irketin iletme sermayesini güçlendirme ve mevcut kısa vadeli kredilerinin azaltılması için kullanılacaktır Halka arza ilikin ihraççının elde edecei net gelir ile katlanacaı tahmini toplam ve pay baına maliyet: Açıklama Tutar TL SPK Kayda Alma Ücreti hraç Deeri Üzerinden (%0,2) 4.560,62 E-Genel Kurul+Ticaret sicil gazetesi tescil +ilan+noter (tahmini) 7.900,00 Rekabet Kurumu (% 0,04) 912,12 Ziraat Yatırım Menkul Deerler A..(BSMV ve borsada satı komisyon ücreti hariç) ,00 BA Kotasyon ücreti (%0,1) ,12 TOPLAM ,87 1 TL Nominal Deerli Payların Toplamı ,00 11

13 Pay Baına Maliyet 0,02025 Halka arzdan edilecek tahmini net gelir ile ilgili çalıma aaıdadır: Açıklama Tutar TL Halka arzdan elde edilecek gelir ,00 Tahmini toplam maliyet ,87 Halka arzdan edilecek tahmini net gelir , Talepte bulunan yatırımcıların katlanacaı maliyetler hakkında bilgi: Talepte bulunan yatırımcılar bavurdukları aracı kurumların ücretlendirme politikalarına tabi olacaktır. MKK tarafından aracı kurululara tahakkuk ettirilen ve pay tutarı üzerinden hesaplanan hizmet bedeli aracı kurumların uygulamalarına istinaden yatırımcılardan tahsil edilebilir Tasarruf sahipleri duyurusunun ilan edilecei yerler: PAYLAR LE LGL VERGLENDRME ESASLARI Payların elden çıkarılması karılıında salanan kazançların vergilendirilmesi Tarihinden tibaren ktisap Edilen ve Borsada lem Gören Hisse Senetleri (1) Bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle; i.alım satımına aracılık ettikleri hisse senetlerinin alı ve satı bedelleri arasındaki fark, ii. Aracılık ettikleri hisse senetlerinin ödünç ilemlerinden salanan gelirler üzerinden %06 oranında vergi tevkifatı yapacaklardır. Dar mükellef gerçek kii ve kurumlar için bu oran %0 olarak uygulanır.hisse senetleri deiik tarihlerde alındıktan sonra bir kısmının elden çıkarılması halinde tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınacak alı bedelinin belirlenmesinde ilk giren ilk çıkar metodu esas alınacaktır. Hisse senetlerinin alımından önce elden çıkarılması durumunda, elden çıkarılma tarihinden sonra yapılan ilk alım ilemi esas alınarak üzerinden tevkifat yapılacak tutar tespit edilir. Aynı gün içinde birden fazla alım satım yapılması halinde o gün içindeki alı maliyetinin tespitinde aırlıklı ortalama yöntemi uygulanabilecektir. Alı ve satı ilemleri dolayısıyla ödenen komisyonlar ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınır. Üçer aylık dönem içerisinde birden fazla hisse senedi alım satım ilemi yapılması halinde tevkifatın gerçekletirilmesinde bu ilemler tek bir ilem olarak dikkate alınır. Hisse senedi alım satımından doan zararlar takvim yılı aılmamak kaydıyla izleyen dönemlerin tevkifat matrahından mahsup edilebilecektir. Tam mükellef kurumlara ait olup, Borsa stanbul da (BA) ilem gören ve 1 (bir) yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasında tevkifat uygulanmaz. Ayrıca, tam mükellef kurumlara ait olup, BA ta ilem gören ve 1 (bir) yıldan fazla süreyle elde 12

14 tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler için 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun (GVK) Mükerrer 80 inci maddesi hükümleri uygulanmayacaktır. Tevkifata tabi tutulan hisse senedi alım satım kazançları için gerçek kiilerce yıllık veya münferit beyanname verilmez. Dier gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye bu gelirler dahil edilmez. Ticari faaliyet kapsamında elde edilen gelirler ticari kazanç hükümleri çerçevesinde kazancın tespitinde dikkate alınır ve tevkif suretiyle ödenmi olan vergiler, GVK madde 94 kapsamında tevkif edilen vergilerin tabi olduu hükümler çerçevesinde tevkifata tabi kazançların beyan edildii beyannamelerde hesaplanan vergiden mahsup edilir. Öte yandan, dileyen gelir vergisi mükellefleri aynı takvim yılı içinde üçer aylık dönemlerde oluan kar ve zararlar için yıllık beyanname verebileceklerdir. Bu çerçevede, beyan edilen gelirden yıl içinde oluan zararların tamamı mahsup edilebilir. Beyan edilen gelir üzerinden %15 (2006/10731 sayılı BKK ile bu oran %10 olarak uygulanırken, 2008/14272 sayılı BKK ve 2010 /926 sayılı BKK ile bu oran %0 olarak uygulanır) oranında vergi hesaplanır. Hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif edilen vergiler mahsup edilir, mahsup edilemeyen tutar genel hükümler çerçevesinde red ve iade edilir. Ancak, mahsup edilemeyen zararlar izleyen takvim yıllarına devredilemeyecektir. Hisse senetleri yanında dier menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarının üçer aylık dönemler itibariyle tevkifata tabi tutulacak alım satım kazançlarının tespitinde alım satım konusu ilemlerin aynı türden olmasına dikkat edilecektir. Kazançlar bu türlere göre ayrı ayrı tespit edilip tevkifata tabi tutulacaktır. Geçici Madde 67 nin (5) numaralı bendi uyarınca, gelir sahibinin gerçek veya tüzel kii ya da dar veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması yukarıda ayrıntıları verilen vergilendirme uygulamasını etkilememektedir Tarihinden Önce ktisap Edilen ve BA da lem Gören ve Görmeyen Hisse Senetleri: tarihinden önce (2) iktisap edilip de daha sonra satılan tam mükellef irketlerine ait hisse senetlerinin alım satım kazançları tevkifata tabi olmayacaktır. (1) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu na tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Geçici Madde 67 nin eklenmesi suretiyle menkul kıymetlerin vergilendirilmesinde tarihleri arasında uygulanmak üzere deiiklik yapan 5281 sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Deiiklik Yapılması Hakkında Kanun tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüe girmitir. Öte yandan, tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali i ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yapılması Hakkında Kanun la Geçici 67 nci madde ile yapılan düzenlemelerde bazı deiiklikler ve ilaveler yapılmı ve söz konusu Kanun, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıtır. Ayrıca, tarihli ve 5527 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Deiiklik Yapılmasına likin Kanun ile Geçici 67 nci maddede bazı deiiklikler yapılmı ve deiiklikler tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıtır. Bu konuda, ayrıca 257, 258, 259, 260, 263, 266, 269, 270, 273 Seri No lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Teblilerine de bakılabilir. 13

15 Gerçek Kiiler Tam Mükellef Gerçek Kiiler: Hisse senedi alım satım kazançları, GVK nun 4842 sayılı Kanun ile deiik Mükerrer 80 inci maddesi uyarınca gelir vergisine tabi olacaktır. Ancak anılan madde uyarınca, ivazsız olarak iktisap edilen hisse senetleri, Türkiye'de kurulu menkul kıymet borsalarında ilem gören ve 3 (üç) aydan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri ile tam mükellef kurumlara ait olan ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılması durumunda elde edilen kazançlar vergiye tabi olmayacaktır. Hisse senetlerinin elden çıkartılmasında da kamu menkul kıymetlerinin satıında olduu gibi, GVK nun Mükerrer 80 inci maddesi uyarınca iktisap bedeli, elden çıkarıldıı ay hariç olmak üzere DE tarafından belirlenen toptan eya fiyat artı oranında artırılarak dikkate alınabilecektir. GVK nun Mükerrer 80 inci maddesine göre, indirim oranı düüldükten (endeks oranı uygulandıktan) sonra kalan tutarın 2009 yılı için TL yi (2010/654 sayılı BKK) aan kısmı beyanname verilmesini gerektirecektir. Buna göre, alım tarihinden itibaren üç aylık süre içinde satılanlardan elde edilen kazanç, deer artı kazancı olarak gelir vergisi beyannamesine dahil edilecektir. Alım satım süresi üç ayı aanlar vergiden istisna olacaktır. Dar Mükellef Gerçek Kiiler: Tam mükellef gerçek kiilerde olduu gibidir. Ancak, GVK madde (86/2) çerçevesinde dar mükellefiyette vergiye tabi gelirin tamamı Türkiye de tevkif suretiyle vergilendirilmi olan ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile dier kazanç ve iratlardan oluuyorsa ve stopaja tabi kazançları yoksa yıllık beyannameye tabi deildir, stopaja tabi kazançları varsa yıllık beyannameye tabidir. GVK madde (101/2) uyarınca, dar mükellef gerçek kiiler menkul malların ve hakların elden çıkarılmasından doan kazanç ve iratlarını mal ve hakların Türkiye de elden çıkarıldıı yerin vergi dairesine münferit beyanname ile bildirmek zorundadırlar. Kurumlar Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Aktifine Kayıtlı Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Salanan Kazançlar: Ticari faaliyete balı olarak iletme bünyesinde elde edilen alım satım kazançları ticari kazanç olarak beyan edilip vergilendirilecektir. (2) tarihinden sonra iktisap edilen hisse senetlerinde durum: Hisse senedi alım satım kazançları, GVK nun 5281 sayılı Kanun un 27 nci maddesi ile deiik Mükerrer 80 inci maddesi uyarınca gelir vergisine tabi olacaktır. Ancak, anılan madde uyarınca, tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere, ivazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki (2) yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılması durumunda elde edilen kazançlar vergiye tabi olmayacaktır4[3]. Hisse senetlerinin elden çıkartılmasında da kamu menkul kıymetlerinin satıında olduu gibi, GVK nun Mükerrer 80 inci maddesi uyarınca iktisap bedeli, elden çıkarıldıı ay hariç olmak üzere TÜK (DE) tarafından belirlenen toptan eya fiyat artı oranında artırılarak dikkate alınabilecektir. GVK nun Mükerrer 80 inci maddesine göre, indirim oranı düüldükten (endeks oranı uygulandıktan) sonra kalan tutarın 2006 yılı için 6.000,-TL yi (2007 yılı için 6.400,-TL-259 sayılı GVK Genel Teblii, 2008 yılı için 6.800,- TL 266 sayılı GVK Genel Teblii, 2009 yılı için TL-270 sayılı GVK Genel Teblii, 2010 yılı için TL-273 sayılı GVK Genel Tebli) aan kısmı beyanname verilmesini gerektirecektir. Buna göre, alım tarihinden itibaren 2 yıllık süre içinde satılanlardan elde edilen kazanç, deer artı kazancı olarak gelir vergisi beyannamesine dahil edilecektir. Alım satım süresi iki yılı aanlar vergiden istisna olacaktır tarihinden sonra iktisap edilen hisse senetlerinden Türkiye deki banka veya aracı kurumlar aracılııyla elde edilen veya Türkiye de GVK geçici madde 67 uyarınca stopaja tabi tutulan kazançlar ise beyan edilmeyecektir 14

16 Dar Mükellef Kurumlar: GVK madde (37/5) uyarınca dar mükellef kurum, Türkiye de bir iyeri açmak suretiyle veya daimi temsilci vasıtasıyla devamlı menkul kıymet alım satımı ii yapan kurum statüsünde ise alım satım kazançları ticari kazanç olarak vergiye tabi olacaktır. GVK nun Mükerrer 81 inci maddesi uyarınca, dar mükellef kurumun alım satım ile devamlı olarak uraması halinde kur farklarından doan kazançlar ticari kazancın tespitinde dikkate alınır. Gerçek Kiilerce Tarihinden Sonra ktisap Edilen ve BA da lem Görmeyen Hisse Senetleri: 5281 sayılı Kanunla yapılan deiiklik ile birlikte, BA dıındaki tam mükellef irketlerine ait hisse senetlerinin 2 yıl geçtikten sonra satılması halinde alım satım kazancı vergiden istisna tutulmaktadır. Bu tür senedin 2 yıl dolmadan satılması halinde elde edilen kazanç yıllık beyanname ile beyan edilecektir. Hisse senetleri kar paylarının ve temettü avanslarının vergilendirilmesi tarihinden sonra elde edilecek hisse senedi kar payları için GVK Geçici madde 67 kapsamında tevkifat yapılmaması dıında, vergilendirme bakımından 2005 yılında geçerli olan esaslar aynen geçerli olmaya devam edecektir. Hisse senedi kar paylarının ve temettü avanslarının vergilendirilmesinde ve öncesi düzenlemeler ise aaıdaki gibi olacaktır. Gerçek Kiiler Tam Mükellef Gerçek Kiiler: GVK nun (86/1-c) maddesi uyarınca, tevkif yoluyla vergilendirilmi bulunan ve gayrisafi tutarları; 4842 sayılı Kanun un 9 uncu maddesine göre 2005 yılı gelirleri için ,-TL yi (3) (gelir vergisinin ikinci dilimi) aan menkul sermaye iratları dahil kurumlardan elde edilen kar payları beyanname verilmesini gerektirecektir (4). GVK nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendinde 4842 sayılı Kanunla yapılan deiiklikle, tevkifat karın daıtılması aamasına bırakılmıtır. GVK nun 4842 sayılı Kanunla deiik (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; tam mükellef gerçek kiilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden muaf olanlara, dar mükellef gerçek kiilere, dar mükellef kurumlara ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere daıtılan kar payları üzerinden Bakanlar nca belirlenen oranlarda tevkifat (5) (%15) yapılacaktır. (3) Bu tutar 2006 için ,-TL, 2007 için ,-TL, 2008 için ,- TL; 2009 için ,- TL; 2010 için ,- TL dir. (4) Kar paylarının vergilendirilmesi konusunda 4842 sayılı Kanunla yapılan deiiklikle vergi alacaı sistemi kaldırılmı ve kurum bünyesinde yapılan vergi tevkifatının tamamının kar payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi halinde yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmesine olanak salanmıtır. 15

17 GVK ya 4842 sayılı Kanunla eklenen 22 nci maddenin ikinci fıkrasına göre tam mükellef kurumlardan elde edilen, GVK nın 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır. stisna edilen bu tutar üzerinden GVK nın 94 üncü maddesi uyarınca tevkifat yapılır ve tevkif edilen verginin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir. Ayrıca, gerçek kii ortaklar tarafından karın sermayeye ilavesi suretiyle edinilen bedelsiz hisse senetlerinin menkul sermaye iradı olarak beyan edilmesi gerekmemektedir (6). Temettü avansları da kar payları ile aynı kapsamda vergilendirilmektedir Dar Mükellef Gerçek Kiiler: GVK nun 4842 sayılı Kanunla deiik (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; tam mükellef gerçek kiilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden muaf olanlara, dar mükellef gerçek kiilere, dar mükellef kurumlara ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere daıtılan kar payları üzerinden Bakanlar nca belirlenen oranlarda tevkifat yapılacaktır (7). GVK madde (86/2) uyarınca; dar mükellefiyette tamamı Türkiye de tevkif suretiyle vergilendirilmi olan ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile dier kazanç ve iratlardan oluuyorsa yıllık beyannameye tabi deildir. Ancak GVK madde (101/5) çerçevesinde, gerçek usulde vergiye tabi dar mükelleflerin terk ettikleri ileri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri dier kazanç ve iratlar, ticari, zirai veya mesleki bir faaliyete hiç giriilmemesi veya ihale artırma ve eksiltmelere itirak edilmemesi karılıında elde ettikleri dier kazanç ve iratları, vergisi tevkif suretiyle alınmamı menkul sermaye iratlarını ve her türlü kazanç ve iratın Türkiye de yapıldıı yerin vergi dairesine münferit beyanname ile bildirilmesi gerekmektedir. (5) Kar paylarında tevkifat oranı, tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kararı (BKK) gereince tarihinden itibaren %15 olarak belirlenmi olup, tüm mükellef grupları için aynı oran geçerlidir. Oran, anılan BKK öncesinde %10 idi. (6) Bu konunun esası öyledir: Maliye Bakanlıı nın 06/02/2000 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 231 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Teblii uyarınca, gerçek kii ortaklar tarafından karın sermayeye ilavesi suretiyle edinilen bedelsiz hisse senetlerinin menkul sermaye iradı olarak Gelir Vergisi Kanunu nun 85 ve 86 ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde beyan edilmesi gerekmekte idi. Ancak konuya ilikin olarak Danıtay 4. Dairesi, tarih ve Esas No: 2000/1307, Karar No:2000/5053 sayılı kararı ile GVK nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6/b-i) numaralı bendinde karın sermayeye ilavesinin kar daıtımı sayılmayacaından bahisle ortaklar açısından da elde edilmi bir kar payından söz edilemeyecei belirtilerek bu gelirlerin beyanına ilikin 231 seri numaralı tebliin iptaline karar vermi olup, bu karar Vergi Dava Daireleri Genel nun 08/06/2001 tarih ve Esas No: 2001/180, Karar No: 2001/224 sayılı kararı ile kesinlemi bulunmaktadır. (7) Dier yandan, GVK ya 4842 sayılı Kanun ile eklenen Geçici Madde 62 ye göre; kurumlar vergisi mükelleflerinin veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlarının daıtımı halinde gerçek kiilerce elde edilen kâr payları gelir vergisinden müstesnadır. Kurumlar vergisi mükelleflerinin veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlarının dıında kalan ve veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen, kurumlar vergisinden istisna edilmi kazançlarının daıtımı halinde, gerçek kiilerce elde edilen kâr paylarının net tutarına elde edilen kâr payının (1/9) u eklendikten sonra, bulunan tutarın yarısı vergiye tâbi gelir olarak dikkate alınır. Bu gelirler ile ilgili olarak yıllık beyanname verilmesi halinde, beyannameye intikal ettirilen tutarın (1/5)'i beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. 16

18 Kurumlar Ticari iletmeler ve bir ticari iletmenin aktifine kayıtlı hisse senetleri dolayısıyla elde edilen kar payları GVK nun 4842 sayılı Kanunla deiik (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; tam mükellef gerçek kiilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden muaf olanlara, dar mükellef gerçek kiilere, dar mükellef kurumlara ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere daıtılan kar payları üzerinden Bakanlar nca belirlenen oranlarda tevkifat yapılacaktır. Ticari faaliyete balı olarak ticari iletme bünyesinde elde edilmesi halinde söz konusu gelirler ticari kazanç olarak beyan edilip vergilendirilecektir sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun (KVK) 6 ncı maddesine göre kurum kazancı, GVK nun ticari kazanç hükümlerine göre saptandıından, ticari iletme için geçerli olacak ve bu kazançlar kurum kazancına dahil edilecektir Ancak, KVK madde (5/1) uyarınca, tam mükellef baka bir kuruma itirak nedeniyle elde edilen kar payları, yatırım fonlarının katılım belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç, kurumlar vergisinden müstesnadır (8). Dar Mükellef Kurumlar: Tam mükellef kurumlara ilikin açıklamalar aynen geçerlidir. Dier taraftan, KVK uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, GVK nun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iradının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden tevkifat yapılacaktır. Vergi stopajının ihraççı tarafından kesilmesi sorumluluuna ilikin açıklama Vergi mevzuatı uyarınca 2005 yılı ve öncesi için bu bölüm kapsamında kesilmesi gereken tevkifatların tümü ilgili ortaklık tarafından; döneminde ise hisse senetlerinin elden çıkartılması karılıında elde edilen kazançlar için tevkifat bankalar ve aracı kurumlarca, hisse senedi kar paylarında tevkifat ilgili ortaklık tarafından kesilecektir (8) Dier yandan, GVK ya 4842 sayılı Kanun ile eklenen Geçici Madde 62 ye göre; 1.f Kurumlar vergisi mükelleflerinin; a) veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlarının, b) (a) bendi kapsamı dıında kalan ve veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen, kurumlar vergisinden istisna edilmi kazançlarının, Daıtımı halinde GVK madde 94 uyarınca tevkifat yapılmaz. 2. Gerçek kiilerce (1) numaralı fıkranın (a) bendi kapsamında elde edilen kâr payları gelir vergisinden müstesnadır. 3. Gerçek kiilerce (1) numaralı fıkranın (b) bendi kapsamında elde edilen kâr paylarının net tutarına elde edilen kâr payının (1/9) u eklendikten sonra, bulunan tutarın yarısı vergiye tâbi gelir olarak dikkate alınır. Bu gelirler ile ilgili olarak yıllık beyanname verilmesi halinde, beyannameye intikal ettirilen tutarın (1/5)'i beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. 4. Kurumlar vergisi mükelleflerinin dorudan veya itirakleri aracılııyla, bu maddenin (1) numaralı fıkrasında belirtilen nitelikte kâr payı elde etmeleri halinde, bu kâr paylarının daıtımı ve kâr payı elde eden gerçek kiilerce bu kâr paylarının beyanı ile ilgili olarak (1), (2) ve (3) numaralı fıkra hükümleri uygulanır. 5. Bu madde kapsamındaki kâr payları için GVK madde 22 hükümleri uygulanmaz. 17

19 9. EKLER Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri Raporu BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. adına Renan Kömürcüolu Murahhas Aza Ragıp Ergün Serdarolu Bakanı Ziraat Yatırım Menkul Deerler A.. adına Enis Ergün ÖZCAN Operasyon Müdürü Mehmet GÖNEN Genel Müdür 18

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL 1 TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII (VAKIFBANK) NDAN ORTAKLIIMIZIN

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YERALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DENZBANK ANONM RKET YÖNETM KURULU BAKANLII NDAN OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 290,000,000,000,000.- (ikiyüzdoksantrilyon)tl sından 316,100,000,000,000.-

Detaylı

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, Başlık 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Kapsam Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

Detaylı

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 9.801.000.000.000,-LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 9.801.000.000.000,- LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 9.801.000.000.000,-

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2012 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Ayrıntılı

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40)

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) 3 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27541 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR

TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR TCARET SCL MEMURLUKLARININ TCARET VE SANAY ODALARINA DEVR 27.06.1995 Tarihli Resmi gazete de yayımlanarak yürürlüe giren 559 sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Deiiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi 2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi Bu broşür, yat r mc lar m za yat r mlar ile ilgili olarak karş laşacaklar vergi uygulamalar ile ilgili ön bir bilgi vermek amac yla vergi dan şman m z Mehmet

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES I. BÖLÜM KURULU MADDE 1. Bu ana sözlemede adları, ünvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 20.04.1998 tarih ve 98/10962 sayılı Bakanlar

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2.1. HİSSE SENETLERİ 2.1.1. SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER 1 a) 24.3.1982 tarih ve 17643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:

Detaylı

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf,

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi nden

Akfen Holding Anonim irketi nden Akfen Holding Anonim irketi nden Ortaklı ımızın çıkarılmı sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut ortakların sahip oldu u 10.355.890.-TL

Detaylı

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Mehmet ERKAN Hesap Uzmanı Hasan KARAÇAM Hesap Uzmanı GİRİŞ : Hisse senetleri, anonim ortaklık ya da sermayesi paylara

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı